preecha.s Download PDF
  • 30
  • 10
กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก นิพนธ์โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หนังสือ กาลานุกรมฯ นี้ เดิมเป็นส่วนประกอบเสริมความรู้ในหนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหามาก ทำให้เล่มหนาเกินไป จึงคิดจะจัดปรับและตัดบางส่วนให้หนังสือลดขนาดลง พร้อมกันนั้นก็คิดว่า น่าจะทำกาลานุกรม คือลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มาพิมพ์ไว้ต่อท้าย หรือเป็นภาคผนวก ของหนังสือนั้นด้วย จะได้ช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ใช้เวลาไม่น้อยเขียนกาลานุกรมดังกล่าวจนเสร็จ ในที่สุด หนังสือภาพกาลานุกรมก็ได้เสร็จเรียบร้อย ได้ตั้งชื่อว่า กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก (Chronology of Buddhism in World Civilization)
View Text Version Category : 22
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload