The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ-2-นักศึกษาคณะครุศาสตร์-ชั้นปี-3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-22 22:18:53

คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ-2-นักศึกษาคณะครุศาสตร์-ชั้นปี-3

คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ-2-นักศึกษาคณะครุศาสตร์-ชั้นปี-3

1

ตอนที่ 1

รายละเอียดของประสบการณภ์ าคสนาม (มคอ.4)

หมวดที่ 1 ขอ้ มูลทวั่ ไป

1. รหสั และช่ือรายวชิ า

1023836 ฝึกปฏบิ ตั ิงานวิชาชพี 2 (Professional Practicum II) 1 (45)

2. หลักสตู รและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรครศุ าสตรบัณฑติ (4 ป)ี (หลกั สตู รปรบั ปรงุ พ.ศ.2562) หมวดวชิ าชพี ครู รายวิชาบังคบั เรียน

ทกุ สาขาวิชา

3. อาจารยผ์ ู้รบั ผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ท่ีปรึกษาการเตรียมประสบการณว์ ิชาชพี ภาคสนาม

คณะกรรมการฝ่ายฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาทกุ คน

4. ภาคการศกึ ษา/ช้นั ปีท่กี าหนดให้มกี ารเตรยี มประสบการณภ์ าคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสตู ร

ภาคการศกึ ษาที่ 2 นักศึกษาชน้ั ปีท่ี 3

5. วันที่จดั ทาหรือปรับปรงุ รายละเอียดของรายวิชาการเตรียมประสบการณว์ ิชาชพี 2 คร้งั ลา่ สดุ

6 ธนั วาคม 2564

หมวดท่ี 2 จดุ มุง่ หมายและวตั ถปุ ระสงค์

1. จดุ มุง่ หมายของการฝกึ ปฏิบัตงิ านวชิ าชีพ
เพอื่ ให้นักศึกษา
1.1 เตรียมความพรอ้ มในการฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู
1.2 พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความรัก
ความศรัทธาตอ่ วิชาชีพครู เปน็ นักคิด นกั ปฏบิ ตั ิ และมจี ติ สาธารณะ
1.3 ศึกษาการพัฒนาดูแลชว่ ยเหลอื ผเู้ รยี นให้มคี ณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์
1.4 ศกึ ษาบริบทชุมชน วฒั นธรรม และภูมิปัญญาในท้องถน่ิ
1.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเล้ียงในการออกแบบกิจกรรม และการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
1.6 มีส่วนร่วมในการปฏบิ ตั ิงานงานการวดั และการประเมนิ ผลตามกล่มุ สาระการเรยี นรู้
1.7 ถอดบทเรยี นและสรปุ แนวทางและกจิ กรรมการพฒั นาวิชาชีพครูทัง้ ในและนอกสถานศกึ ษา
1.8 สะท้อนผลและรว่ มแลกเปล่ียนเรียนรปู้ ระสบการณจ์ ากการฝึกปฏิบัติงานวชิ าชพี ในสถานศึกษาใน

รูปแบบกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชพี (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง

2

2. วตั ถุประสงคข์ องการพัฒนาหรอื ปรับปรุงประสบการณภ์ าคสนาม
เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถบรู ณาการความร้ทู ่ีได้จากการเรยี นรู้ตามหลกั สตู รในเบ้ืองต้นสู่การเรียนรู้ตาม

สภาพจริงของโรงเรียน สร้างเสริมเจตคติที่ดีและความรักศรัทธาในวิชาชีพครูและมีทักษะการเข้าร่วม
สัมมนาทางการศึกษาและการรับการนิเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูข้ันต่อไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา/มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (หลักสตู รสป่ี ี)

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรยี นรู้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ ะด้าน
1. ด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม
1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชพี ครู
1.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องานท่ี

ได้รบั มอบหมายทัง้ ด้านวชิ าการและวิชาชีพและสามารถพฒั นาตนเองอยา่ งต่อเน่ือง ประพฤตติ นเป็นแบบอย่าง
ทดี่ ีแกศ่ ิษย์ ครอบครวั สังคมและประเทศชาติ และเสรมิ สร้างการพัฒนาทย่ี ง่ั ยนื

1.1.3 มคี า่ นยิ มและคุณลกั ษณะเปน็ ประชาธปิ ไตย คอื การเคารพสิทธิ และให้เกยี รติคนอ่ืน มี
ความสามัคคแี ละทางานร่วมกับผ้อู นื่ ได้ ใช้เหตผุ ลและปัญญาในการดาเนนิ ชีวติ และการตัดสนิ ใจ

1.1.4 มีความกลา้ หาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวนิ ิจฉยั จัดการและคดิ
แกป้ ญั หาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถกู ต้องเหมาะสมกบั สังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศยั
หลกั การ เหตผุ ลและใช้ดุลยพินิจทางค่านยิ ม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อืน่ และประโยชน์ของสงั คม
สว่ นรวม มีจิตสานกึ ในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อตา้ นการทจุ รติ คอรปั ช่ันและความ
ไมถ่ ูกต้อง ไม่ใชข้ ้อมูลบิดเบอื น หรือการลอกเลียนผลงาน

1.2 กลยุทธก์ ารสอนทีใ่ ชใ้ นการพฒั นาดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร การเตรียมความพร้อมโดยการสัมมนาก่อนออกโรงเรียน การ
ดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน และการสัมมนาหลังออกโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศกึ ษามีความเปน็ ครู โดยเนน้ การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คณุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นนักคิดนักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ และการสร้างเสริมเจตคติที่ดีและความรักศรัทธาในวิชาชีพครูเพ่ือสร้าง
เสรมิ คุณลกั ษณะของนกั ศึกษาให้องอาจสง่างามท้ังภายนอก ภายใน และมจี ิตวญิ ญาณความเปน็ ครู

3

1.3 กลยุทธก์ ารประเมินผลการเรียนร้ดู ้านคณุ ธรรมจริยธรรม
1.3.1 ประเมินโดยใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 เพื่อประเมินการพัฒนา

บคุ ลกิ ภาพความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิ าชีพ เปน็ นักคดิ นกั ปฏิบัติ มจี ิตสาธารณะและการ
สรา้ งเสรมิ เจตคติที่ดีและความรกั ศรัทธาในวชิ าชพี ครู

1.3.2 ประเมินจากการสังเกตบุคลิกภาพและพฤติกรรมการแสดงออกทางกิริยา วาจา ใจ
ตรวจผลงานและ ผ้เู รียนสะท้อนทัศนคติตอ่ วชิ าชพี ครู

1.3.3 ประเมนิ โดยผู้เก่ยี วข้องหลายฝ่าย ไดแ้ ก่ ครูพเี่ ลีย้ งและอาจารย์ผูส้ อน
2. ด้านความรู้

2.1 ผลการเรยี นร้ดู ้านความรู้
2.1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี และทักษะด้านวชิ าชีพครูอย่างกวา้ งขวางลึกซึ้ง

มีความรสู้ ามารถประยุกต์สู่การปฏบิ ตั ิ
2.1.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์ความรู้

และเน้ือหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผเู้ รยี น

2.1.3 มคี วามรู้ เข้าใจชีวติ เขา้ ใจชมุ ชน เขา้ ใจโลกและการอย่รู ่วมกนั บนพ้นื ฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ ช้ในการดาเนนิ ชวี ิตและพฒั นาตน พัฒนางาน และพฒั นาผูเ้ รยี น

2.1.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตาม
มาตรฐาน

2.1.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และมคี วามรใู้ นการประยกุ ตใ์ ช้

2.1.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใชใ้ นการพฒั นาตน พัฒนาผู้เรียนพฒั นางานและพัฒนาชุมชน

2.2 กลยทุ ธ์การสอนทีใ่ ชใ้ นการพัฒนาด้านความรู้
2.2.1 การสัมมนาประจาสปั ดาห์โดยอาจารย์ผู้สอนประจาวิชาซงึ่ ประกอบดว้ ยอาจารย์ประจา

หลักสตู รและอาจารย์กลุ่มวชิ าชพี ครู
2.2.2 การปฐมนิเทศและสัมมนาหลงั ออกโรงเรียน
2.2.3 ผเู้ รยี นศึกษาบริบทสภาพแวดลอ้ มของโรงเรยี น และชมุ ชน อธิบายงานและบทบาท

หน้าท่ีของครู และศึกษาการพัฒนาดูแลช่วยเหลอื ผูเ้ รียนให้มคี ณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์
2.3 กลยทุ ธก์ ารประเมนิ ผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
2.3.1 ประเมินโดยใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 เพื่อประเมินการศึกษา

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน การอธิบายบทบาทหน้าท่ีและภาระงานของครูและการพัฒนาดูแล
ชว่ ยเหลือผเู้ รียนใหม้ คี ณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์

4

2.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรยี นรู้ ตรวจผลงาน การนาเสนองาน และการ
สะท้อนผลการเรียนรู้

2.3.3 ประเมนิ โดยผู้เกยี่ วข้องหลายฝา่ ย ไดแ้ ก่ ครูพ่เี ลย้ี ง และอาจารย์ผ้สู อน
3. ดา้ นทกั ษะทางปัญญา

3.1 ผลการเรียนร้ดู า้ นทักษะทางปญั ญา
3.1.1 คิด ค้นหา วิเคราะหข์ อ้ เท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่อื สารสนเทศจากแหล่งขอ้ มลู ที่

หลากหลายอยา่ งรเู้ ท่าทันเป็นพลเมอื งต่ืนรู้ มสี านึกสากล สามารถเผชิญและกา้ วทันกับการเปลยี่ นแปลงในโลก
ยคุ ดิจทิ ัล เทคโนโลยขี า้ มแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยกุ ต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และ
วนิ จิ ฉัยแกป้ ัญหาและพฒั นางานได้อย่างสรา้ งสรรค์ โดยคานงึ ถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยทุ ธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสงั คมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้

3.1.2 สามารถคดิ ริเร่มิ และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความร้แู ก่ชุมชนและสงั คม
3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ชใ้ นการพฒั นาดา้ นทกั ษะทางปัญญา
3.2.1 เสนอแนวคิดทางจิตวิทยา เทคโนโลยดี จิ ิทัล และการพฒั นาหลกั สตู ร ในการพฒั นาดแู ล
ช่วยเหลอื ผ้เู รียนให้มีคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
3.2.2 ศึกษา แสวงหาความรแู้ ละปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ครู เพ่ือสง่ เสริมพฒั นาศักยภาพผเู้ รยี น
3.3 กลยทุ ธ์การประเมินผลการเรยี นร้ดู า้ นทกั ษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินโดยใช้แบบประเมินการฝึกปฏบิ ัติงานวชิ าชพี 2 เพ่ือประเมินการเสนอแนวคิด
ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และการศกึ ษา แสวงหาความรู้และปฏิบตั ิงานในหนา้ ทค่ี รู เพ่ือส่งเสริมพฒั นาศักยภาพผเู้ รียน
3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ตรวจผลงาน การนาเสนองาน และ
ผู้เรยี นสะทอ้ นผลการเรยี นรู้
3.3.3 ประเมินโดยผเู้ กยี่ วขอ้ งหลายฝ่าย ได้แก่ ครพู เ่ี ลีย้ งและอาจารยผ์ สู้ อน
4. ด้านทกั ษะความสัมพันธ์ระหวา่ งบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทกั ษะความสมั พันธ์ระหวา่ งบคุ คลและความรับผดิ ชอบ
4.1.1 รับรแู้ ละเขา้ ใจความรู้สึกของผ้อู ่นื มีความคดิ เชงิ บวก มวี ุฒิภาวะทางอารมณแ์ ละทางสังคม
4.1.2 ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผูร้ ว่ มงาน ผูป้ กครอง และคนในชมุ ชน มีความรับผดิ ชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถชว่ ยเหลือและแกป้ ัญหาตนเอง กลุม่ และระหว่างกลุ่มได้อยา่ งสรา้ งสรรค์

5

4.1.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชน้ี าถา่ ยทอดความรู้แกผ่ ูเ้ รยี น สถานศึกษา ชมุ ชนและสังคมอย่างสรา้ งสรรค์

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิ ชอบ

4.2.1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาทางการศึกษาโดยสอดแทรกกระบวนการกลุ่มและ
การทางานเป็นทมี

4.2.2 กาหนดกิจกรรมการทางานท่ีต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาก
การสัมภาษณบ์ คุ คลอ่นื และการทางานร่วมกบั ผูบ้ รหิ าร ครูพีเ่ ลยี้ ง ครแู ละบุคลากรอืน่ ในโรงเรียน

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.3.1 ประเมินโดยใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 เพื่อประเมินการเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ การสัมมนาทางการศึกษาและการรับการนเิ ทศ

4.3.2 ประเมนิ จากการสังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงาน การนาเสนอ และผู้เรยี นสะท้อนผลการ
ฝกึ ปฏิบตั ิวิชาชพี 2

4.3.3 ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ ครพู ี่เล้ยี ง และอาจารยผ์ สู้ อน
5. ด้านทกั ษะการวเิ คราะห์เชิงตวั เลขการสอื่ สาร และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทกั ษะการวิเคราะห์เชงิ ตวั เลขการส่ือสาร และเทคโนโลยสี ารสนเทศ
5.1.1 วเิ คราะหเ์ ชิงตัวเลข สาหรับขอ้ มูลและสารสนเทศท้งั ท่เี ปน็ ตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณติ ศาสตร์ เพอ่ื เข้าใจองค์ความรู้ หรอื ประเดน็ ปญั หาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.1.2 สอ่ื สารกบั ผ้เู รียน บุคคลและกลมุ่ ต่าง ๆ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพด้วยวิธกี ารหลากหลายทั้ง

การพูด การเขยี น และการนาเสนอดว้ ยรปู แบบตา่ ง ๆ โดยใชเ้ ทคโนโลยแี ละนวตั กรรมท่เี หมาะสม
5.1.3 ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรปู ที่จาเป็นสาหรับการเรยี นรู้ การจัดการ

เรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสบื ค้นข้อมูลและสารสนเทศรบั และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใชด้ ลุ ยพินจิ ท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู และสารสนเทศ อกี ทงั้ ตระหนักถงึ การละเมิดลขิ สิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน

5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสี ารสนเทศ

5.2.1 สง่ เสริมใหผ้ ู้เรียนศึกษา แสวงหาความรู้ โดยใชส้ ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งเหมาะสม
5.2.2 จัดการสมั มนาทเ่ี น้นการฝกึ ทกั ษะการสอื่ สารทัง้ ภาษาไทย และภาษาองั กฤษทั้ง ฟัง พูด
อา่ น เขยี นระหว่างผเู้ รียน ผูส้ อน และผเู้ กี่ยวข้อง
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมนิ โดยใชแ้ บบประเมนิ การฝกึ ปฏบิ ตั งิ านวชิ าชพี 2

6

5.3.2 ประเมินจากการสงั เกตพฤติกรรมการใชเ้ ทคโนโลยี และการสอื่ สาร ตรวจผลงาน และ
ผเู้ รยี นสะทอ้ นผลการพัฒนาทักษะ

5.3.3 ประเมนิ โดยผู้เก่ยี วข้องหลายฝ่าย ได้แก่ ครูพีเ่ ล้ียง และอาจารย์ผ้สู อน
6. ดา้ นวิธวี ทิ ยาการจดั การเรียนรู้

6.1 ผลการเรียนรดู้ ้านวธิ ีวิทยาการจดั การเรยี นรู้
6.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม

ความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผ้เู รียน การบริหารจัดการชน้ั เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของ
ผูเ้ รยี นและพืน้ ที่

6.1.2 มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวเิ คราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผูเ้ รียนปกตแิ ละผ้เู รยี นที่มีความตอ้ งการจาเป็นพิเศษหรือผเู้ รยี นทีม่ ีขอ้ จากดั ทางกาย

6.1.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมอื ปฏิบัตแิ ละการทางานในสถานการณ์จริง สง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรยี นพฒั นาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความร้มู าใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มวี ินัยและรับผิดชอบตอ่ ผู้เรยี นโดยยดึ ผเู้ รียนสาคญั ทส่ี ุด

6.1.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวฒั นธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผเู้ รียนให้มีความรอบรู้ มปี ญั ญารคู้ ิดและเกดิ การใฝร่ อู้ ยา่ งตอ่ เน่ืองให้เต็มตามศกั ยภาพ

6.1.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
ทักษะเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้ มา
ใช้ในการจัดการเรยี นรเู้ พื่อพฒั นาผเู้ รียน และการพฒั นาตนเอง

6.2 กลยุทธก์ ารสอนทใ่ี ชใ้ นการพฒั นาการเรียนรดู้ ้านการจัดการเรยี นรู้
6.2.1 การศกึ ษาสังเกตและมสี ว่ นรว่ มการปฏิบตั ิงานของครปู ระจาช้ัน ครปู ระจาวิชา และงาน

ในหนา้ ทอี่ ืน่ ของครู ภายใตก้ ารดแู ลให้คาแนะนาโดยครพู เ่ี ลีย้ ง
6.2.2 การบันทึกการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานของครูประจาชั้น ครูประจา

วิชา และงานในหนา้ ท่ีอืน่ ของครู

7

6.2.3 การสัมมนาผลการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานของครูประจาช้ัน
ครปู ระจาวชิ า และงานในหน้าทอี่ ่นื ของครู

6.3 กลยทุ ธ์การประเมนิ ผลการเรียนรู้ด้านทกั ษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 ประเมนิ โดยใช้แบบประเมนิ การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชพี 2 เพอื่ ประเมินการศกึ ษาสังเกต

และมีสว่ นร่วมการปฏิบตั งิ านของครูประจาชน้ั ครูประจาวชิ า และงานในหนา้ ท่ีอ่นื ของครู
6.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ตรวจผลงาน การนาเสนอ และ

ผู้เรียนสะท้อนผลการพัฒนาทกั ษะ
6.3.3 ประเมินโดยผู้เก่ยี วข้องหลายฝ่าย ไดแ้ ก่ ครูพีเ่ ลย้ี ง และอาจารยผ์ สู้ อน

สมรรถนะวิชาชพี ครู
สมรรถนะหลกั ที่ 2 สามารถปฏบิ ัติหนา้ ทีค่ รู
สมรรถนะรองท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรยี นด้วยจิตวญิ ญาณความเป็นครอู ยา่ งมุ่งมั่น
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองท่ี

เขม้ แขง็
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองใหม้ ีความรอบรู้ ทันสมยั และทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง

สมรรถนะหลักท่ี 3 มคี วามสามารถในการจัดการเรยี นรู้
สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลกั สูตรการจดั การเรียนรู้ สื่อ การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.4 จดั กิจกรรมและสรา้ งบรรยากาศการเรียนรใู้ หผ้ ้เู รยี นมคี วามสุขในการ

เรยี นโดยตระหนักถงึ สุขภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองท่ี 3.6 ปฏบิ ัติงานร่วมกบั ผู้อน่ื อย่างสร้างสรรค์และมีสว่ นร่วมในกจิ กรรมการ

พัฒนาวชิ าชพี
สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผปู้ กครองและชมุ ชน
สมรรถนะรองท่ี 4.1 รว่ มมือกับผปู้ กครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรยี นให้คุณลกั ษะทีพ่ งึ

ประสงค์
สมรรถนะรองท่ี 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยรู่ ว่ มกันบนพื้นฐานความ

แตกต่างทางวฒั นธรรม
สมรรถนะรองท่ี 4.4 ส่งเสรมิ อนุรักษว์ ัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณของวชิ าชีพ
สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกั สูต

● ความรบั ผิดชอบหลัก

1. คณุ ธรรม 2. ความรู้
จริยธรรม

ประสบการณ์วชิ าชพี ระหวา่ งเรียน 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
1023836 ฝกึ ปฏบิ ัติงานวิชาชีพ 2 1(45) ● ● ● ● O O O O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิ ชอบสมรรถนะจ

หมวดวิชาเฉพาะดา้

ช่ือรายวชิ า หนว่ ยกติ ชนั้ ป/ี สมรรถนะหลักท่ี 1
ภาค 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1023836 ฝกึ ปฏบิ ตั งิ านวิชาชพี 2 1(45) 3/2

8

ตรสรู่ ายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้ น กลุ่มวชิ าชีพครู (Curriculum Mapping)

O ความรบั ผิดชอบรอง

5.ทักษะการ

3. ทกั ษะทาง 4. ทักษะความสมั พันธ์ วิเคราะห์เชงิ 6. วธิ ีวิทยาการจดั การเรยี นรู้
ปญั ญา ระหวา่ งบุคคลและความ ตวั เลข การ
ส่ือสารและ
รับผิดชอบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

OOOO ● ● ● ●O ● ●OOOOO

จากหลกั สตู รสรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

าน กลมุ่ วิชาชพี ครู

สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลกั ท่ี 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะ
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 หลกั ท่ี 5

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1

✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓

9

หมวดที่ 4 ลกั ษณะและการดาเนนิ งาน

1. คาอธิบายรายวชิ า
1023836 ฝกึ ปฏิบัตงิ านวิชาชีพ 2 Professional Practicum II 1(45)
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมนิ ผลตามกลุ่มสาระการเรียนรใู้ นรายวิชาเฉพาะด้าน บรู ณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา
ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ บริหารจัดการเรยี นรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผเู้ รยี นมีความสขุ ในการเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมยั และปนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

2. กจิ กรรมของนักศึกษา

นักศึกษาเตรียมประสบการณ์ภาคสนามในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
45 ชว่ั โมงและสัมมนาในชั้นเรียนตามประเด็นภาระงานทีก่ าหนดสัปดาหล์ ะ 1 ชว่ั โมง

3. งานท่ีนักศึกษาได้รบั มอบหมาย
3.1 พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความรัก

ความศรทั ธาต่อวชิ าชีพครู เปน็ นักคดิ นกั ปฏบิ ตั ิ และมจี ิตสาธารณะ
3.2 ศึกษาแนวทางและกจิ กรรมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในและนอกสถานศกึ ษา เพ่อื พฒั นาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมยั ทนั ตอ่ การเปลี่ยนแปลง
3.3 ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้มี

คณุ ลักษณะอนั ทปี่ ระสงค์
3.4 ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมกับครูพี่เลีย้ งในการปฏิบตั ิงานงานการวัดและการประเมินผลตามกลมุ่

สาระการเรยี นรู้
3.5 ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดย

กระบวนการชมุ ชนการเรียนรูท้ างวิชาชพี (PLC) นาส่กู ารออกแบบการจัดการเรยี นรู้

10

4. การตดิ ตามผลการเรยี นรู้การเตรยี มประสบการณภ์ าคสนามของนกั ศกึ ษา

สัปดาห์ท่ี หวั ข้อ/รายละเอียด

1-2 เรยี นรูใ้ นมหาวิทยาลัย

เตรยี มความพร้อมก่อนออกเตรยี มประสบการณ์ในสถานศกึ ษา

- เรยี นรู้รายละเอยี ดของรายวชิ า ทาความเข้าใจบรบิ ทของโรงเรยี นและชมุ ชนทจ่ี ะไปฝกึ

ปฏิบัตงิ านวชิ าชพี

- เตรียมความพรอ้ มดา้ นคุณลักษณะความเป็นครแู ละความรู้ความเขา้ ใจในประเดน็ ตาม

ขอบข่ายรายวชิ าและกรอบภาระงาน

3-4 เรยี นรู้ในโรงเรยี น

- นกั ศกึ ษาไปฝกึ ปฏบิ ตั ิวิชาชีพ 1 ในโรงเรยี น เตม็ เวลา 2 สปั ดาห์

(ระหว่างวนั ที่ 3 - 14 มกราคม 2565)

5 – 15/16 เรียนรใู้ นมหาวทิ ยาลยั

- สมั มนาตามประเด็นทก่ี าหนดในช้ันเรียน (ตามตารางเรียน)

- ถอดบทเรียนและสรุปแนวทางและกิจกรรมการพฒั นาวชิ าชพี ครู

- สะท้อนผลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศึกษาในรูปแบบกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนา

ตนเองใหม้ คี วามรอบรู้ ทันสมัย ทนั ตอ่ การเปลย่ี นแปลง

- สัมมนาผลรายวชิ าการฝกึ ปฏบิ ตั ิงานวชิ าชีพ 1 ระดบั หลกั สตู ร/คณะ

- ประเมนิ ผลและตัดสินผลการเรยี นรายวิชา

5. บทบาทของบคุ ลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนโรงเรียน ได้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเล้ียง และส่วนมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจาวิชา และ
ฝ่ายฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู โดยมบี ทบาทดังน้ี

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ปฐมนิเทศนกั ศึกษาฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครู
2. มอบหมายจัดครพู ่เี ลยี้ งใหก้ บั นักศึกษาฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชพี ครู
3. บริหารจัดการและอานวยความสะดวกให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกาหนด
4. ประสานกับฝ่ายมหาวทิ ยาลยั เพือ่ ส่งเสรมิ คุณภาพประสบการณข์ องนักศึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของนกั ศกึ ษาตามแบบฟอรม์ ทกี่ าหนดให้

11

2. บทบาทของครูพ่เี ลี้ยง
ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 หมายถึง ครูประจาการ ครูผู้สอน ครูประจาช้ันที่มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์สอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษาที่ผู้บริหารมอบหมายให้ดูแลการ
ปฏิบตั งิ านและประเมนิ ให้คะแนนนกั ศกึ ษาตามกรอบภาระงานของฝา่ ยประสบการณ์วิชาชพี ครู

1. รบั ผิดชอบนักศึกษาตอ่ จากผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา
2. ดูแลใหน้ กั ศกึ ษาปฏิบตั ิวชิ าชพี ครตู ามหัวขอ้ ท่ีกาหนด
3. ประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตามแบบฟอร์มทก่ี าหนดให้
4. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน/ฝา่ ยฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครูในการนิเทศชว่ ยเหลอื และ
ประเมินผลนกั ศกึ ษา
3. บทบาทของอาจารย์ผ้สู อน/อาจารย์ประจาวิชา
1. เตรียมความพร้อม ใหค้ วามรภู้ าคทฤษฎีและภาคปฏบิ ัติในช้ันเรยี นแก่นักศึกษา ในหวั ข้อที่
จะออกไปปฏิบตั งิ านวชิ าชพี ครแู ละมีส่วนรว่ มในการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาออกไปโรงเรียน
2. ประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามผลการออกไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา เม่ือนักศึกษา
กลับจากการฝึกประสบการณ์ฯ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน
ตามตาราง
3. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนกั ศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
4. สรุปผลการประเมิน และส่งผลการเรียน
4. บทบาทหน้าทขี่ องนกั ศึกษา
1. เขา้ รบั การปฐมนิเทศและเข้าร่วมกจิ กรรมในชั้นเรยี น ณ มหาวิทยาลยั ตามตารางทีก่ าหนด
2. ศึกษารายละเอียดในคู่มือและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ให้เข้าใจ
ชดั เจน
3. นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ณ สถานศึกษาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีแนว
ปฏิบัตดิ งั นี้

3.1 นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบยี บของมหาวทิ ยาลัย
3.2 เม่ือไปโรงเรียนคร้ังแรกต้องเข้าพบและรับการปฐมนิเทศจากผู้บริหาร
สถานศกึ ษา หรอื ผ้ทู ่โี รงเรยี นมอบหมาย
3.3 พบครูพี่เลี้ยงเพื่อรับการมอบหมายภาระงานในการปฏิบัติงานของครูประจาชั้น
ครปู ระจาวชิ า และงานในหน้าท่อี ืน่ ของครู รวมทง้ั การดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี นรายกรณี
3.4 นกั ศึกษาตอ้ งปฏิบตั ิงานตามกรอบภาระงานท่ีได้รบั มอบหมาย
3.5 การไปปฏิบัติงานและเลิกงานต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาของโรงเรียนอย่าง
เครง่ ครดั

12

3.6 นักศึกษาทุกคนต้องลงเวลามาปฏิบัติงานและลงเวลากลับทุกวันในแฟ้มลงเวลา
ที่ทางโรงเรียนทจี่ ัดไว้ให้

3.7 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่นาความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง โรงเรียน
และมหาวทิ ยาลัย

3.8 เม่ือได้รับมอบหมายให้ช่วยงานอะไร ต้องทาด้วยความเต็มใจ ถ้าไม่เข้าใจให้
ปรึกษาขอความเหน็ จากครูพีเ่ ลยี้ ง

5. ข้อเสนอแนะสาหรบั นกั ศกึ ษา
การเตรยี มประสบการณ์วชิ าชีพครูภาคสนามในสถานศึกษาจะประสบผลสาเร็จดว้ ยดีต้องมคี วามต้ังใจ
จริงท่ีจะฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และใฝ่รู้ ดังน้ัน
คณุ ลักษณะของครคู วรประกอบดว้ ยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปน้ี

1. ความรับผิดชอบ นักศึกษาครูควรอุทิศแรงกาย กาลังความคิดเห็น แรงใจ อย่างเต็มสติ
กาลงั และอทุ ิศเวลาท้ังหมดเพื่อการเตรยี มฝึกประสบการณว์ ิชาชีพในสถานศกึ ษาโดยไม่ถือโอกาสยามวา่ งไปทา
กิจกรรมอ่นื ที่ไม่ใชง่ านในหน้าที่ครู

2. ความอุตสาหะ พยายาม นักศึกษาครูพึงตั้งใจทางานในหน้าท่ีด้วยความขยันขันแข็ง เอา
งานเอาการ ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ มีความพากเพียรท่ีจะปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปอย่างมี
คณุ ภาพและสาเรจ็ ลงด้วยดี

3. กระตอื รอื ร้น นักศึกษาครูควรทางานด้วยความสนใจ หาขอ้ บกพร่องแลว้ รบี แกไ้ ข พยายาม
พฒั นางานใหด้ ีขนึ้ ทกุ วถิ ที าง สง่ิ ใดควรทารีบทาทนั ทแี ละเสร็จทันเวลาเสมอ

4. ความซื่อสัตย์ตอ่ หนา้ ที่ นกั ศึกษาครตู อ้ งรบั ผิดชอบงานในหนา้ ที่ครู จึงควรปฏบิ ตั ติ นใหเ้ ป็น
ท่ีไวว้ างใจ ตรงตอ่ เวลาไม่หลีกเลย่ี งงาน ทาหนา้ ท่ีของตนให้สมบรู ณโ์ ดยไมต่ ้องว่ากล่าวตักเตอื น

5. การปรับปรุงตนเอง นักศึกษาครูจะต้องยอมรับฟังคาวิจารณ์และตักเตือนจากผู้เก่ียวข้อง
ด้วยความเต็มใจ พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่ิงที่ตนบกพร่อง หม่ันตรวจตรางานอยู่ตลอดเวลา ท้ังน้ีเพ่ือสร้าง
สมรรถภาพแหง่ ตนให้ปฏิบัติสาเร็จลุล่วงไปดว้ ยดี

6. ความตรงต่อเวลา นักศึกษาครูต้องเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ ทั้งการไปถึงโรงเรียนตามที่
กาหนดในปฏทิ ิน การปฏิบัติเช่นน้แี สดงถึงความเอาใจใส่ตอ่ หนา้ ท่แี ละเป็นตัวอย่างที่ดขี องนักเรยี นด้วย

7. ความร่วมมือ นักศึกษาครูต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นับเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้เรียนรกู้ ารช่วยเหลอื กิจกรรมของโรงเรียน การทาประโยชน์สว่ นรวม การแสดงความมีน้าใจ
ซึ่งนอกจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษาแล้วยังนาช่ือเสียงมาสู่
มหาวทิ ยาลยั การศกึ ษาของนักศึกษาครอู ีกด้วย

8. การสง่ งาน นักศกึ ษาครูทด่ี ีควรส่งงานตามเวลาท่ีอาจารย์ผ้สู อนและครูพ่เี ลี้ยงกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ไม่ควรหลีกเล่ียงผัดวันประกันพรุ่ง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือ
นาเอาผลงานของผูอ้ ืน่ มาอา้ งวา่ เป็นของตน

13

6. การเตรยี มการในการแนะแนวและช่วยเหลือนกั ศกึ ษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดทาสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ผู้สอนให้คาแนะนา คาปรึกษาทั้ง
ระหว่างการปฐมนิเทศ การสมั มนาในชนั้ เรยี น การปฏบิ ตั ิงานทีโ่ รงเรียน และการพบกบั นกั ศึกษา เมอื่ นกั ศึกษา
กลับมาท่ีคณะครุศาสตร์ ถ้ามีเรื่องเกินกว่าจะให้การช่วยเหลือได้ ให้ปรึกษากับอาจารย์ประจาวิชา อาจารย์
ประจาหลักสูตร หรือฝา่ ยฝึกประสบการณว์ ิชาชีพครู เพ่อื ดาเนินการชว่ ยเหลือตอ่ ไป
7. สิง่ อานวยความสะดวกและการสนบั สนนุ ทีต่ อ้ งการจากโรงเรียนฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพครู
คณะครุศาสตร์และโรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
และวสั ดทุ างการศกึ ษาท่จี าเป็นในการจัดการเรยี นรู้

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกาหนดสถานท่ี
ในการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มีโรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการวิชาชีพ โดย

นักศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ร่วมกันกาหนดโรงเรียนสาหรับ
นักศึกษาเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา ท้ังน้ีโรงเรียน
สาหรับรายวิชาน้ี สาหรับสาขาการศึกษาปฐมวัยกาหนดให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล และสาหรับสาขาวิชาอ่ืนกาหนดให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับการศึกษาข้ัน
พืน้ ฐาน
2. การเตรยี มนกั ศึกษา

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยมีการชี้แจงภาระงานที่มอบหมาย กฎ ระเบียบท่ี
นักศกึ ษาควรทราบและปฏบิ ตั ิ และการประเมนิ ผล
3. การเตรยี มอาจารย์ท่ีปรกึ ษา/อาจารยผ์ ู้สอน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ โดยมีคู่มือฝึก
ปฏบิ ัติงานวชิ าชพี 1
4. การเตรียมครูพ่เี ลย้ี งในสถานที่ฝกึ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครจู ัดทาคู่มือฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 1 มอบให้นักศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
กับทางโรงเรยี นและครูพ่ีเลย้ี งดา้ นบทบาทของครูพ่เี ลีย้ ง และผบู้ ริหารโรงเรยี นในการดแู ลนกั ศกึ ษา
5. การจดั การความเสยี่ ง

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ จัดประชุมวางแผนในเร่ืองการจัดการ
ความเสย่ี งในเรือ่ งการเตรียมประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษาด้านวิชาการ ความเครียด และดา้ นสุขภาวะ
อื่นๆ โดยมีการวางแผนเพ่ือการประชุมให้นักศึกษารับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมเอกสารการ
เตรียมประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษา การวางแผนการติดตาม ดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีเกิด

14

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด โดยให้มีลาดับขั้นตอนในการช่วยเหลือ คือ อาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตร อาจารย์
ผ้สู อนกลุ่มวิชาชีพครู ครพู ่ีเลย้ี ง ผ้บู รหิ ารโรงเรียน ฝา่ ยฝกึ ประสบการณว์ ชิ าชพี ครูเพือ่ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ข้ันตอน

หมวดที่ 6 การประเมินนกั ศกึ ษา

1. กรอบการประเมิน
1.1 การประเมนิ ตามจดุ มุ่งหมายของประสบการณภ์ าคสนามและขอบข่ายภาระงาน ซง่ึ อ้างอิงตามเกณฑ์

ทีก่ าหนดโดยครุ ุสภา และผลการเรยี นรูต้ ามกรอบมาตรฐานคณุ วฒุ ริ ะดบั ปรญิ ญาตรี สาขาครุศาสตร์ (หลักสตู ร
สปี่ ี) มีรายละเอียดดังนี้

คุณธรรม จ ิรยธรรมผู้ประเมนิ
ความ ้รู
ภาระงาน/โดเมน
ทักษะทางปัญญา
ัทกษะความสัม ัพนธ์ระห ่วางบุคคลและ

ความ ัรบ ิผดชอบ
ัทกษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และเทคโนโล ียสารสนเทศ

ิวธี ิวทยาการ ัจดการเ ีรยน ู้ร
ู้ผสอน
ค ูร ่ีพเลี้ยง
่ฝาย ึฝกฯ

คะแนน 20 20 20 10 10 20 60 35 5
5 2 3 3 2 10 5 -
1.พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา 3 5 7 2 3 5 15 10 -
ต่อวิชาชีพครู เป็นนักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ 2 8 6 2 2 15 20 15 -
ศกึ ษาแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชพี ครูท้ังในและ 10* 5 4 3 3 15 5 5
นอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทนั สมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (15)
2. ศึกษาบริบทของชุมชนและร่วมมือกบั ผู้ปกครองในการ
พฒั นาดูแลชว่ ยเหลอื ผู้เรยี นให้มคี ณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์
และการศึกษาวฒั นธรรม และภมู ิปัญญาในทอ้ งถิ่น (25)
3. ฝึกปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน ครูประจา
ชน้ั และภาระงานของครูในโรงเรียนเพอ่ื พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) (35)
4. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี
ครู สะท้อนผลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการฝึกปฏบิ ัติงานวิชาชีพในสถานศกึ ษา (25)

หมายเหตุ *ฝ่ายฝึกประสบการณว์ ชิ าชีพครู ประเมนิ ดา้ นคณุ ธรรมจริยธรรมจากการเข้ารว่ มกจิ กรรมปฐมนเิ ทศก่อนออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนกั ศกึ ษา

15

1.2 เกณฑก์ ารตัดสนิ ผลการประเมนิ ผลการประเมิน ความหมาย คา่ ระดบั คะแนน
คะแนนรอ้ ยละ A ดเี ย่ียม 4
90.00 – 100.00 B+ ดีมาก 3.5
85.00 – 89.99 B ดี 3
80.00 –84.99 C+ ดีพอใช้ 2.5
75.00 – 79.99 C พอใช้ 2
70.00 –74.99 D+ ออ่ น 1.5
65.00 – 69.99 D ออ่ นมาก 1
60.00 –64.99 E ตก 0

ตา่ กว่ารอ้ ยละ 59.99

สาหรับกรณตี อ่ ไปนี้
1. นักศึกษาไม่ไดเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรมปฐมนเิ ทศ สัมมนาระหวา่ งเรยี นรายวชิ า และหลงั เรียน
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างเรียนรายวิชาและหลังการเตรียม

ประสบการณว์ ชิ าชพี ครใู นสถานศกึ ษาแตไ่ ม่ครบถ้วนตามเวลาและไมค่ รบถว้ นตามกระบวนการ
3. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

และ/หรือ แสดง/ส่อถึงพฤติกรรมทุจริต หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในกระบวนใดกระบวนการหนึ่งของการ
เตรยี มประสบการณ์วิชาชีพครู

การประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ในกรณีดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาตัดสินและให้ถือผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณว์ ชิ าชีพครคู ณะครุศาสตรเ์ ป็นที่สน้ิ สุด

1.3 เกณฑ์การผ่าน
นักศึกษาต้องได้รับเกรดการตัดสินผลการเรยี นไม่น้อยกวา่ เกรด C จึงผ่านเกณฑ์การประเมินรายวชิ า
ฝกึ ปฏิบตั วิ ิชาชีพ 1

2. กระบวนการประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านของนกั ศกึ ษา
2.1 ครพู ่เี ล้ยี ง อาจารยผ์ ู้สอน ประเมนิ ตามแบบฟอร์มทกี่ าหนด
2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุม่ เรยี นประมวลคะแนนตามหลกั เกณฑ์ท่ีได้ระบุไว้ โดยรวมคะแนนของแต่

ละฝ่ายตามสดั สว่ นทีก่ าหนดแลว้ สรปุ เป็นเกรด

16

3. ความรับผิดชอบของครูพเี่ ลีย้ งต่อการประเมินนกั ศึกษา
ครูพ่ีเล้ียงเป็นผู้มีความใกล้ชิดในการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา จึงมี

สัดส่วนคะแนนในการประเมินตามกรอบภาระงานทุกด้าน โดยมีน้าหนักคะแนนเน้นในด้าน ศึกษาบริบทของ
ชุมชนและร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และฝึก
ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของครูผูส้ อน ครูประจาช้ัน และภาระงานของครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยี นตาม
ศกั ยภาพโดยประยุกต์ใชค้ วามรทู้ างจติ วิทยา เทคโนโลยดี ิจิทลั และการพฒั นาหลักสูตร

4. การสรุปผลการประเมินท่แี ตกต่าง
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพประสานงานกับโรงเรียนและหลักสูตรเพื่อตรวจสอบ และทาความเข้าใจ

เมื่อการประเมินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และกรณีจาเป็น โดยประสานงาน หรือจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาหาขอ้ สรุปทีย่ ุตธิ รรม และดาเนินการตอ่ ไป

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนนิ การของการฝึกประสบการณภ์ าคสนาม

1. กระบวนการประเมนิ การเตรียมประสบการณว์ ชิ าชีพครภู าคสนามจากผเู้ ก่ียวขอ้ งตอ่ ไปนี้
1.1 นกั ศึกษา
1.1.1 การตอบแบบสอบถาม
1.1.2 การสัมมนาในแตล่ ะกลุ่มเรียน และสมั มนารวมทกุ สาขาวชิ า
1.2 ครูพี่เลย้ี ง
นิเทศและประเมินผลการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ในแบบฟอร์มของคณะ

ครศุ าสตร์
1.3 อาจารยผ์ สู้ อน
1.3.1 ประเมินผลการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ในแบบฟอร์มของคณะครุ

ศาสตร์
1.3.2 การประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือประเมินผลการเตรียมประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาคสนามของนกั ศึกษาและกระบวนการจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์
2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวางแผนปรบั ปรุง

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะและแต่ละหลักสูตรประมวลผลการประชุมอาจารย์ผู้ สอน
สอบถามความพึงพอใจของคณะผู้บริหารโรงเรียน และครูพี่เล้ียง เพ่ือนาผลมาใช้ในการพิจารณาประสิทธิผล
ของการเตรียมประสบการณว์ ิชาชีพครูภาคสนาม วิเคราะหป์ ัญหาและกาหนดแผนพฒั นาปรบั ปรุงสาหรับใช้ใน
ปีการศกึ ษาตอ่ ไป โดยแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินงานหลกั สตู ร

17

ตอนท่ี 2

การบนั ทึกขอ้ มลู ภาระงาน

ดา้ น ภาระงานทไ่ี ด้รับมอบหมาย

1. การปฏิบัติหน้าท่ีครูและ พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวชิ าชีพ วิชาชพี แสดงออกถึงความรัก ความศรทั ธาต่อวชิ าชีพครู เปน็ นักคิด

นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ ศึกษาแนวทางและกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพครูทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมยั ทนั ต่อการเปล่ียนแปลง

2. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศึกษาบริบทของชุมชนและร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

และชมุ ชน แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ศึกษาวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาในทอ้ งถ่นิ

3. การจดั การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีของครูผู้สอนครูประจาชั้น และภาระ

งานของครูในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ

กระบวนการชมุ ชนการเรียนรทู้ างวชิ าชีพ (PLC)

4. การสะท้อนผลการฝึก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู สะท้อน

ปฏบิ ัติงานวชิ าชพี ครู ผลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชพี ในสถานศกึ ษา

18

ภาระงานท่ี 1
พัฒนาบุคลกิ ภาพความเปน็ ครู คณุ ธรรมจรยิ ธรรมจรรยาบรรณวชิ าชีพ
แสดงออกถงึ ความรัก ความศรทั ธาต่อวชิ าชพี ครู เปน็ นกั คดิ นกั ปฏิบัติ
และมีจติ สาธารณะ ศึกษาแนวทางและกจิ กรรมการพัฒนาวชิ าชพี ครูท้ังในและ
นอกสถานศกึ ษา เพ่ือพฒั นาตนเองใหม้ คี วามรอบรู้ ทันสมัย ทนั ตอ่ การ

เปลี่ยนแปลง

19

บนั ทกึ บุคลกิ ภาพความเปน็ ครู และการสร้างเสริมความรกั ศรัทธาในวชิ าชพี ครู

รปู ถา่ ยขนาด 2 น้ิว
ชดุ นกั ศึกษาหรือชุดสภุ าพ

1. ประวัติสว่ นบุคคล
ชือ่ – สกุล ..................................................................รหสั ประจาตวั นักศึกษา...................................
สาขาวิชา......................................................................................เกรดเฉล่ียสะสม...............................
หมายเลขโทรศัพท.์ ...............................................E-mail....................................................................
ภูมลิ าเนา ................................................................................................... ..........................................
ที่อยู่ปัจจบุ นั (ขณะเตรียมฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ).............................................................................. .
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ชื่ออาจารยท์ ่ปี รกึ ษา...........................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................

2. ประวตั ิการศึกษา
ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยี น ...................................................................................................
เกรดเฉล่ียสะสม .............................................................................................................. .......................

3. บุคลกิ ภาพ
ลักษณะทว่ั ไป

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

20

คณุ ลักษณะความเปน็ ครู
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

หลักคุณธรรม จริยธรรมท่ยี ึดถือในการประกอบวชิ าชพี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

จรรยาบรรณวชิ าชพี ครหู ลกั ทย่ี ดึ ถอื
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ทศั นคติทม่ี ีตอ่ วิชาชีพครแู ละอุดมการณ์ความเปน็ ครู
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ความสามารถพเิ ศษ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

21

4. ส่ิงทีต่ ้องการพฒั นาตนเอง
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

5. ขอ้ มูลการฝึกปฏบิ ตั ิงานวชิ าชพี 2
ช่อื โรงเรียนฝึกประสบการณ์………………………………………………………………………………………………………
สงั กัด………………………………………………………………………………………………………………………………………
ท่ีต้งั เลขท.่ี ............ถนน……………………………….ตาบล............................อาเภอ......................................
จงั หวัด...................................หมายเลขโทรศัพท์………………………..หมายเลขโทรสาร…………….………….
ช่ือผ้อู านวยการโรงเรยี น…………………………………………หมายเลขโทรศัพท…์ ………………………….…………
ชอ่ื ครพู เ่ี ลย้ี ง…………………………………………………………วฒุ ิการศึกษา……………………………………………….
สาขา......................................................ตาแหน่ง/วิทยฐานะ ..............................................................
เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพครู ...................................................................
ประสบการณ์การสอนในวิชา ท่ตี รงสาขา ......... ปี
หมายเลขโทรศพั ท์ ..................................... E – mail.......................................................
คณุ ลกั ษณะการเปน็ แบบอย่างท่ีด/ี ผลงาน/รางวลั ที่ไดร้ บั

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชือ่ อาจารยผ์ ู้สอนประจาหลักสตู ร ................................................................ ........ โทรศพั ท์ ...........................
ชือ่ อาจารยผ์ ้สู อนกลุ่มวิชาชีพครู ............................................................................โทรศัพท์ ...........................

ลงช่อื ..................................................นกั ศึกษา ลงช่อื ..................................................ครพู เ่ี ล้ยี ง
(........................................................) (.........................................................)
........./........................./............ ........../ ..................../............

ลงช่ือ....................................................ผู้สอน ลงช่ือ ....................................................ผู้สอน
(........................................................) (........................................................)
........./....................../................. ........./....................../..............

22

บนั ทกึ การลงเวลาการปฏบิ ัตงิ านวิชาชีพครูในสถานศกึ ษา

คาชีแ้ จง ให้นักศึกษาลงชอ่ื การเขา้ เตรียมประสบการณ์วชิ าชพี ครู ตามแบบฟอร์มท่ีกาหนดให้

ว/ด/ป ช่ือ – ช่ือสกลุ ลายมือชอื่ ตาแหนง่
(ตวั บรรจง) ลายมือชอ่ื เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลับ ผ้รู ับรอง

การปฏบิ ัติงาน

หมายเหตุ
..................................................................................................................................................... ........

............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

23

บันทกึ งานท่ีปฏิบัตปิ ระจาวนั และสรปุ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วนั ท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานที่ปฏิบตั ิ และผลการปฏบิ ตั ิงาน

สรุปการพฒั นาคณุ ลกั ษณะความเป็นครู

ความคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะของครูพเ่ี ลีย้ ง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชือ่ ..................................................................................ครพู เี่ ลี้ยง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

24

บันทกึ งานทปี่ ฏบิ ัตปิ ระจาวนั และสรุปการพฒั นาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานทป่ี ฏบิ ตั ิ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะของครูพเี่ ลย้ี ง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ..................................................................................ครูพเี่ ล้ยี ง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

25

บันทึกงานท่ีปฏิบตั ปิ ระจาวนั และสรุปการพฒั นาคุณลกั ษณะความเป็นครู

วนั ท.่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ...............
เวลา งานท่ปี ฏบิ ตั ิ และผลการปฏิบัติงาน

สรุปการพฒั นาคุณลักษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและข้อเสนอแนะของครพู ีเ่ ล้ียง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงช่อื ..................................................................................ครูพเ่ี ลี้ยง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

26

บันทกึ งานท่ีปฏิบัตปิ ระจาวนั และสรปุ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วนั ท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานที่ปฏิบตั ิ และผลการปฏบิ ตั ิงาน

สรุปการพฒั นาคณุ ลกั ษณะความเป็นครู

ความคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะของครูพเ่ี ลีย้ ง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชือ่ ..................................................................................ครพู เี่ ลี้ยง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

27

บันทึกงานท่ปี ฏิบัติประจาวนั และสรุปการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.ี่ ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานที่ปฏิบัติ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะของครพู ี่เล้ียง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

เ ลงชอื่ ..................................................................................ครพู เี่ ลี้ยง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

28

บันทกึ งานท่ีปฏิบัตปิ ระจาวนั และสรปุ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วนั ท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานที่ปฏิบตั ิ และผลการปฏบิ ตั ิงาน

สรุปการพฒั นาคณุ ลกั ษณะความเป็นครู

ความคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะของครูพเ่ี ลีย้ ง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชือ่ ..................................................................................ครพู เี่ ลี้ยง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

29

บันทกึ งานทปี่ ฏบิ ัตปิ ระจาวนั และสรุปการพฒั นาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานทป่ี ฏบิ ตั ิ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะของครูพเี่ ลย้ี ง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ..................................................................................ครูพเี่ ล้ยี ง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

30

บันทกึ งานทปี่ ฏบิ ัตปิ ระจาวันและสรปุ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ...............
เวลา งานท่ปี ฏบิ ัติ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะของครูพีเ่ ลย้ี ง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ..................................................................................ครูพเี่ ล้ยี ง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

31

บันทกึ งานทปี่ ฏบิ ัตปิ ระจาวันและสรปุ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ...............
เวลา งานท่ปี ฏบิ ัติ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะของครูพีเ่ ลย้ี ง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ..................................................................................ครูพเี่ ล้ยี ง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

32

บันทกึ งานทปี่ ฏบิ ัตปิ ระจาวนั และสรุปการพฒั นาคุณลักษณะความเป็นครู

วันท.่ี ..........เดอื น........................พ.ศ. ...............
เวลา งานทป่ี ฏบิ ตั ิ และผลการปฏบิ ตั งิ าน

สรุปการพัฒนาคุณลกั ษณะความเปน็ ครู

ความคดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะของครูพเี่ ลย้ี ง
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ..................................................................................ครูพเี่ ล้ยี ง
( .................................................................................)
.............../ ...................................../ ................

33

บันทกึ แนวทางและกจิ กรรมการพฒั นาวชิ าชพี ครู

คาชี้แจง ให้นักศึกษาทาการศึกษาสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในและนอกสถานศึกษา
วิเคราะห์และบนั ทึกผล ตามประเดน็ ดงั นี้
1. แนวทางและกจิ กรรมการพัฒนาวชิ าชีพครูในและนอกสถานศึกษา

1.1 การพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศกึ ษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 การพฒั นาวชิ าชีพครูนอกสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

34

2. การเข้าร่วมกจิ กรรมการพัฒนาวชิ าชพี ครขู องนักศึกษาและผลที่ได้รับ

ภาพการเข้ารว่ มกจิ กรรมการพัฒนาวชิ าชพี ครขู องนักศกึ ษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ส่งิ ท่ไี ด้เรยี นร้แู ละการประยกุ ตใ์ ช้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

35

ภาระงานท่ี 2
ศึกษาบรบิ ทของชมุ ชนและร่วมมือกบั ผปู้ กครองในการพัฒนาดแู ละแกป้ ญั หาผเู้ รยี น

ให้มคี ุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ศกึ ษาวฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถน่ิ

36

การศึกษาขอ้ มูลของโรงเรียน

1. แผนภูมิโครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงเรียน
คาชี้แจง ใหน้ ักศกึ ษาจัดทาโครงสรา้ งการบรหิ ารงานของโรงเรียนโดยการวาดหรือใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์

37

2. ข้อมลู ท่ัวไปของโรงเรียน

2.1 ชอ่ื โรงเรยี น …………………………………………………...……………………………..………………………...………..….
สงั กดั ……………………………...…………..........…………ระดบั ชนั้ ท่ีเปิดสอน……………………………………………
ท่ีตง้ั เลขที.่ ..….........…….... ถนน ………………….……………………….…. ตาบล ………..…………………..………
อาเภอ ………………………………………. จังหวดั …………………………………….. รหสั ไปรษณยี ์ …….........……

2.2 ประวตั ิโรงเรยี นโดยสงั เขป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 คตพิ จน/์ ปรัชญา/วิสัยทศั น์ของโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38

2.4 จานวนบคุ ลาการ
2.4.1 ผู้บรหิ าร
จานวนผูบ้ ริหารจาแนกตามเพศ วฒุ ิ และประสบการณ์การบรหิ าร

วฒุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์การบริหาร

เพศ ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท สงู กว่า 1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี สูงกว่า
ปรญิ ญาโท 15 ปี

ชาย

หญงิ

รวม

2.4.2 ครู (สายผสู้ อน)
จานวนครูจาแนกตามเพศ วุฒิ และประสบการณก์ ารสอน

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน

เพศ ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่า 1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี สูงกว่า
ปรญิ ญาโท 15 ปี

ชาย

หญิง

รวม

2.4.3 จานวนเจา้ หนา้ ที่ / บุคลากรทางการศึกษา ชาย……...คน หญงิ …… คน รวม ……... คน
- นักการภารโรง ชาย ………... คน หญิง ………... คน รวม ………... คน
- ธรุ การโรงเรยี น ชาย ………... คน หญิง ………... คน รวม ………... คน
- อน่ื ๆ (ระบุ)............................................................................................
ชาย ………... คน หญงิ ………... คน รวม ………... คน
2.4.4 กรรมการสถานศึกษา จานวน ………... คน

39

2.4.5 จานวนนักเรียน ชาย ………... คน หญิง ………... คน รวม ………... คนจาแนกตาม
ระดับช้นั ดังตาราง (นักศกึ ษาสรา้ งตารางเพอื่ นาเสนอขอ้ มลู )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40

3. สภาพบรเิ วณโรงเรยี น
3.1 แผนผงั บริเวณโรงเรียน/อาคารเรียน
คาชแี้ จง ให้นักศกึ ษาจัดทาแผนผงั บรเิ วณโรงเรยี น/อาคารเรียนโดยการวาดหรอื ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์

41

3.2 ข้อมูลสภาพบรเิ วณของโรงเรยี น
3.2.1 พื้นที่บริเวณโรงเรยี นท้งั หมด……………… ไร่ …….………. งาน …….……………. ตารางวา
3.2.4 อาคาร ………….……… หลัง
● อาคารเรยี น.............หลงั
● โรงฝกึ งาน ……………หลงั
● หอประชุม …………. หลัง
● โรงอาหาร …….……..หลัง
● หอ้ งพยาบาล ………. ห้อง
● อาคารอน่ื ๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................
3.2.5 ห้องปฏิบตั ิการ
1) …………………………………………………………………..................………………
2) …………………………………………………………………..................………………
3) …………………………………………………………………..................………………
4) …………………………………………………………………..................………………
5) …………………………………………………………………..................………………
6) …………………………………………………………………..................………………
3.2.6 ท่นี ง่ั พักผ่อนสาหรับนกั เรยี น
1) ………………………………………………………………………………………….…………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.7 นา้ ด่ืมสว่ นกลางสาหรบั นกั เรียนมี ……………… ที่
3.2.8 หอ้ งนา้
● ห้องนา้ ครู ชาย ………………… แหง่ หญิง …………… แหง่
● ห้องน้านักเรียน ชาย ………………… แห่ง หญงิ ………………แห่ง

42

3.3 กจิ กรรมนอกเวลาเรยี น
3.3.1 เวลาเขา้ เรยี น …………………… นาฬิกา เวลาเลกิ เรียน ……….……….. นาฬกิ า
3.3.2 กจิ กรรมก่อนเข้าชั้นเรียนในตอนเช้า (ระบุกจิ กรรมและเวลา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.3 กิจกรรมที่ทาในตอนพักกลางวัน (ระบุกจิ กรรมและเวลา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.4 กิจกรรมทที่ าหลังเลิกเรียนตอนเย็น (ระบกุ ิจกรรมและเวลา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

43

การศกึ ษาขอ้ มูลของชุมชน

1. ขอ้ มูลทว่ั ไปของชมุ ชน

1. ชือ่ ชุมชน …………………………………………………...……………………………………………………...………....….……
ท่ตี ง้ั หมูท่ ่ี………………….... ถนน ………………….……………………….…. ตาบล ……...…..…………………..……
อาเภอ ………………………………..……. จงั หวัด …………………………………….. รหสั ไปรษณยี ์ ……….…….…

2. คาขวญั ประจาชุมชน (ถา้ มี)……………….………………………………………………………………………………………
3. ชอ่ื ผู้นาชุมชน ……………………………………………………………………………………………..………………..…………
4. จานวนครัวเรอื น รวม …........…. ครัวเรอื น
5. จานวนประชากรในชุมชน ชาย ……….... คน หญงิ ……….... คน รวม ……….... คน
6. จานวนสถานศึกษาในชุมชน รวม ……….... โรงเรยี น ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

44

2. สภาพบรเิ วณชุมชน
2.1 แผนผังแสดงบรเิ วณชมุ ชนทเ่ี ปน็ เขตบรกิ ารของโรงเรยี น
คาชีแ้ จง ใหน้ กั ศกึ ษาจดั ทาแผนผังแสดงบริเวณชมุ ชนทเี่ ป็นเขตบริการของโรงเรยี นโดยการวาดหรอื ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

45

2. ขอ้ มลู ที่สาคัญของชุมชน ไดแ้ ก่
2.1 หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 กิจกรรมของชุมชน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ ของชมุ ชนและการเมอื ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 สถานทสี่ าคัญของชมุ ชน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

46

2.5 ปัญหา/ความต้องการในการพฒั นาของชุมชนทีเ่ กี่ยวกบั คุณภาพผเู้ รียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. แบบบนั ทกึ การศึกษาโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การสง่ เสริมอนุรักษว์ ัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้ งถ่นิ
3.1 การศึกษาวฒั นธรรม และภูมิปญั ญาท้องถน่ิ 1 เร่ือง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เก่ยี วข้องกบั เรื่องท่ีศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 แหล่งเรยี นร้ใู นชุมชนดา้ นวฒั นธรรม และภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน ทเ่ี กีย่ วข้องกับเร่ืองทศี่ ึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 การเสนอแนวทางในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม และภมู ปิ ัญญาท้องถนิ่ ที่เกย่ี วขอ้ งกับเร่ืองท่ีศกึ ษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

บันทกึ ความร่วมมอื กับผปู้ กครองในการพฒั นาและแกป้ ัญหาผู้เรยี นให้มีคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์

คาชแี้ จง ให้นักศกึ ษาทาการศึกษาสงั เกตและมสี ่วนรว่ มในการพัฒนาและแก้ปญั หาผู้เรียนใหม้ คี ุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตามประเดน็ ดงั นี้

1. การศึกษาแนวทางความร่วมมอื กับผูป้ กครองในการพัฒนาและแกป้ ญั หาผู้เรยี นให้มีคุณลกั ษณะท่ีพึง
ประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การพฒั นาและแก้ปญั หาผู้เรยี นใหม้ คี ณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์

2.1 ระบพุ ฤตกิ รรมหรือคุณลกั ษณะผ้เู รยี นทตี่ ้องการพฒั นาและแก้ปัญหา
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

48

2.2 ระบสุ าเหตุของปัญหา
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. .................................................

2.3 แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผเู้ รียน
2.3.1. การตดิ ตามข้อมลู ของผู้เรียน

............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

2.3.2. การเสนอแนวทางการแกป้ ัญหา
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

2.3.3 ชอ่ งทางในการสร้างความร่วมมอื กับผปู้ กครอง การแกป้ ญั หา และการตดิ ตามผล
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

49

3. คณุ ค่าหรอื ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................


Click to View FlipBook Version