The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2020-01-22 08:02:15

TANA Patrika - January 2020 (2)

TANA Patrika - January 2020 (2)

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-27 Issue-5 "To identify and address social, cultural and educational

January 2020 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Chairman, Foundation
Sai Brahmanandam Gorti Jayasekhar Talluri Niranjan Srungavarapu
(631) 523-1999; [email protected] (248) 342-6872
Email: [email protected]
Executive Vice President Immediate Past President
Associate Editors Anjaiah Chowdary Lavu Satish Vemana
Naveen Vasireddy (India) (770)235-2709; [email protected] (703) 731-8367
Email: [email protected]
Secretary Regional Coordinators
Ravi Potluri (USA) Ravi Potluri Suresh Kakarla
(267) 252-2496; [email protected] Appalachian - (919) 370-0136
[email protected] Anil. C. Uppalapati
Treasurer Capital
The opinions expressed in Sateesh Vemuri Sambaiah Dodda
TANA Patrika belong to the (925) 989-4536; [email protected] DFW
individual authors and do not Satish Chundru
necessarily reflect those of Joint Secretary Mid-Atlantic - (717) 418-8324
TANA or the Editorial Board. Ashok Babu Kolla Vijay Krishna Chilmakur
(270) 293-0003 Midwest
Koteswara Rao Kandukuri
Joint Treasurer New England; (508) 287-5283
Venkat Koganti Raja Kasukurthi
(848) 203-2118 New Jersey; (201) 270-8648
Sumanth Ramsetti
Community Services Coordinator New York; (917) 399-0459
Malli Vemana Kiran Duggirala
(646) 824-3349 North; (732) 781-8102
Saivinodh Thotakura
Cultural Services Coordinator North Central; (502) 418-2979
Sunil Pantra Devendra R Lavu
(248) 469-2349 North West; (503) 780-7318
Rajanikanth Kakarla
Women Services Coordinator Northern CA; (510) 509-8748
Sirisha Tunuguntla Srinivasa R. Yalavarthi
(904) 294-5655 Ohio Valley; (732) 983-7841
Naveen Kalagara
International Coordinator Rocky Mountains; (480) 652-4455
Lakshmi Devineni Sridhar Talluri
(732) 822-2493 South Central
Kiran Gogineni
Sports Coordinator South East; (347) 307-4457
Lokesh Naidu Konidala Murali Talluri
South West; (512) 917-8686
(469) 585-9064
Suresh C. Kandepu
Councilor-at-large Southern CA; (714) 623-9852
Vinay Kumar Maddineni
(917) 685-4383

Chairman, Board of Directors
Harish Koya
(203) 521-6945

eTTK∫Á‘·+

neTà Hêqï >∑Ts¡Te⁄ ` X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãq

TANA
Foundation
Eye Camps

35

ne÷à Hêqï >∑Ts¡Te⁄ 2020 Shelter
X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãq Cooking in
23 Portland

38

ø£|üŒÁ{≤fi¯¢˝À TANA Food Drive
dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T
at Fremont, CA
32
40

Ç+ø±...

Editorial ... 05 ø£$‘·: sTTyêfi‚ j˚Ts¡T≈£îqï Ä≈£î\T ø=ìï
President Message ... 07 ` n|òü‡sY
TANA Executive Committee `... 45
TANA Regional Coordinators
TANA Board of Directors ... 08 ø£<∏ä: düeTTÁ<ä+ |æ˝À¢&ÉT
TANA Foundation ... 09 ` myéTmdt¬ø ø£èwüíCÀ´‹
TANA Foundation Donation Form ... 10 ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE ... 46
Wishes to TANA Members ... 11 ... 54
... 12 ` #·+Á<äVü‰dt
ø£ècÕíõ˝≤¢, ø£\ebÕeTT\˝À
ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´•_s¡+ ... 13 ø£<∏ä: ø=‘·Ô eT+<äT
Á>±eT´e÷? yê&ÉTø£uÛ≤cÕ? ` &܈ˆ ∫‘·Ôs¡T« eT<ÛäT
... 60
` $X¯«Hê<∏ä dü‘·´Hêsêj·TD
... 36 X¯|üÔuÛÑ÷$T qe˝≤s¡#·sTT‘· n+‘·s¡+>∑+ ... 68

‘êHê ãVüQeT‹ qe\
... 42 ø=+&Ébı\+ Ä$wüÿs¡D
... 72

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \≈î£ , duü TÑÛ ´\≈î£ q÷‘q· d+ü e‘‡· s¡ Xó¯ u≤Û ø±+øå£\T.

á dèü w˝ºæ À Á|‹ü øfi£ ≤s÷¡ bÕìøÏ ˇø£ kÕe÷q´ \øDå£ + e⁄+~. Äe–+»+‘· ‘*Ó ùdÔ Äø±Xe¯ T+‘·
‘*Ó d+æ ~- nqï nqTu÷ÑÛ ‹ ø\£ >C∑ kÒ ÕsÔ TT. BìøÏ kÕV≤æ ‘´· + ≈L£ &Ü $TqVü‰sTT+|⁄ü ø±<Tä .
ˇø£ øfi£ ˝¯ À Á|yü X˚ +¯ ys˚ T¡ — H|’Ó ⁄ü D´+ ys˚ T¡ . n~ n+<Tä ≈î£ qï|ü &˚ øfi£ ≤ø±sT¡ \e⁄‘êsT¡ . ^‘\· T ^dqæ
Á|‹ü yês÷¡ ∫Á‘ø· ±sT¡ \T ø±qf,ºÒ Hê\T>T∑ yêø±´\T sêdqæ Á|‹ü yês÷¡ øe£ ⁄\÷ ø±sT¡ — s#¡ s· TT‘\· ÷
ø±˝sÒ T¡ . kÕV≤æ ‘´· dèü »qøÏ ìs+¡ ‘s· ¡ øè£ wæ nedsü +¡ . sêjT· &+É ø+£ fÒ #<· eä &yÉ T˚ m≈î£ ÿe>± e⁄+&Ü*.
e÷ e÷kÕsº T¡ #<· eä &+É >T∑ ]+∫ m|ü &÷É #ãÓ T‘÷· e⁄+&y˚ êsT¡ - Äe⁄ m+‘· >&∑ ¶ç yT˚ ùdÔ <ëìøÏ
|~ü s¬ ≥T¢ øe£ Tà{Ï bÕ*dTü +Ô <ìä .
á ∫qï d÷ü Á‘+· @ øfi£ ø¬¯ H’ ê e]dÔ Tü +Ô ~.
ìs+¡ ‘s· e¡ T÷ kÕV≤æ ‘´· dèü »q #ù˚ d ø<£ ≈ä∏ î£ \÷, øe£ ⁄\÷, qe˝≤ø±sT¡ \÷ m+‘√eT+~ ñHêïsT¡ .
yêsT¡ ìs+¡ ‘s· ¡ øè£ w‘æ √ ˇø√ÿ yTÓ ≥÷º m≈î£ ÿ‘÷· kÕV≤æ ‘´· |jü T· q+ #˚kÕsÔ T¡ . <ëìøÏ m+‘√ Bø±å ,
ìã<‘∆ä ê ø±yê*.
n≥Te+{Ï e´øÔÏ Áo ã+&ç HêsêjT· DkÕ«$T. >‘∑ · bÕ‹øπ fió¯ >¢ ± mH√ï ø<£ ∏\ä ÷, qe\\÷ s∫¡ +#êsT¡ .
Ç|ü &TÉ ÄjT· ìï kÕV≤æ ‘´· nø±&MÉ T nyêsT¡ ¶ e]+∫+~.
s¬ +&fi˚ ¢¯ Áø‘Ï +· ‘êHê qe\\ b˛{˝° À ãVQü eT‹ bı+~q ªX|¯ uÔü ÷ÑÛ $Tμ qe˝≤ s#¡ s· TT‘· Áo ã+&ç
HêsêjT· D kÕ«$T. ÄjT· qøÏ kÕV≤æ ‘´· nø±&MÉ T nyêsT¡ ¶ sêe&+É eTq+<]ä ø° >s∑ «¡ ø±sD¡ +.
Áo kÕ«$TøÏ ‘êHê|Áü ‹ø£ ‘s· |¡ ⁄ü q eTs√kÕ] n_qÛ +<qä \T.
ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝À MT ÄX\¯ T |*üò +#ê\˙... ÄXj¯ ÷· \T d~æ +∆ #ê\˙...
eT]ìï |⁄ü døÔü ±\T ø=ì, #~· $ C≤q„ + d+ü bÕ~+#T· ø√yê\˙, Ä•d÷ü .Ô ..

n_Ûq+<äq\‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+ä

p

President's Message

JAYASEKHAR TALLURI
President

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° duü TÑÛ ´\ø,° ÁXj‚ ÷Ó _˝Û ≤wßü \ø° q÷‘q· d+ü e‘·‡s,¡ d+ü Áø±+‹ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝ÀøÏ n&TÉ >T∑ ô|&TÉ ‘÷· H˚ ‘êHê - ªne÷à-Hêqï->T∑ sT¡ e⁄ ` X‘¯ ø· £ |<ü ë´sá qμ ø±s´¡ Áøe£ ÷ìï
~–«»jT· +>± ìs«¡ V≤æ +∫+<ìä #|Ó Œü &ÜìøÏ >]∑ «dTü HÔ êïqT.
Á||ü +ü #+· q\TeT÷\˝≤- n+f,Ò Ä+Á<ëÛ , ‘\Ó +>±D≤, nyTÓ ]ø±, k‘êÁ|øæò ±, <Tä u≤jTY , ‘$· TfiH¯ ê&TÉ ,
øs£ ê≥í ø`£ Ç˝≤ Á||ü +ü #+· ˝À q\TeT÷\˝≤ e⁄qï ÄsT¡ \ø\å£ ô|>’ ± $<ë´s¡T\ú #‘˚ ,· ne÷à-Hêqï->T∑ sT¡ e⁄
X‘¯ ø· £ |<ü ´ä |sü q¡ƒ + ø±s´¡ Áøe£ T+ »]–+~. á ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ Ä<Tä ´\T, Á|<ü ëÛ q d+ü <ëÛ ‘· Áo ∫>T∑ sT¡ eTfi¢¯
Áoìyêdøt Ï ‘êHê ‘s· |¡ ⁄ü q Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ <qäÛ ´yê<ë\T.
‘\Ó T>T∑ u≤Û wøü ,° d+ü dÿü è‹ø° ÁbÕ<ëÛ q´‘· Ç#Ã˚ ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ìs«¡ V≤æ +#ê\qï~ ‘êHê eTTUÀ´<X›˚ ´¯ +. eTT+<Tä
eTT+<Tä Ç˝≤+{Ï ø±s´¡ Áøe£ ÷\T »sb¡ Õ\qï~ ‘êHê n_˝Û ≤w.ü
s¬ +&fi˚ ¢¯ Áø‘Ï +· ‘êHê qe\\ b˛{˝° À ãVQü eT‹ bı+~q X|¯ uÔü ÷ÑÛ $T qe˝≤ s#¡ s· TT‘· Áo ã+&ç HêsêjT· D
kÕ«$TøÏ kÕV≤æ ‘´· nø±&MÉ T nyêsT¡ ¶ sêe&+É eTq+<]ä ø° >s∑ «¡ ø±sD¡ +. Áo HêsêjT· DkÕ«$TøÏ ‘êHê
‘s· |¡ ⁄ü q eTs√kÕ] n_qÛ +<qä \T.
>‘∑ · ÄsT¡ H\Ó \T>± eTTô|ŒÌ øÏ ô|>’ ± d÷ü ÿfi˝¢¯ À¢ $<ë´sT¡ \ú #‘˚ · d.æ |.æ j÷· sY ø±´+|⁄ü \ì ‘êHê bÂò +&w˚ Hü é
ìs«¡ V≤æ k˛+Ô ~. á d+ü <sä “¡ +¤ >± ‘êHê bÂò +&w˚ Hü é yê]øÏ Á|‘ü ´˚ ø£ <äÛq´yê<ë\T. m+‘√ n≈î£ +]‘ƒ · Bøå£
e⁄+fHÒ ˚ Ç≥Te+{$Ï kÕ<´äÛ +. Çyø˚ ±≈î£ +&Ü ‘\Ó T>T∑ sêÅcÕ˝º À¢ eT]ìï ùdyê ø±s´¡ Áø±e÷\T ìs«¡ V≤æ +#&· ÜìøÏ
Á|Dü ≤[ø\£ T #d˚ Tü HÔ êïeTT.
Á|ü‹ ¬s+&˚fi¯¢ø=ø£kÕ] ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êsTT. ‘·<äT|ü] ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\T, 2021˝À
|\æò &*Ó Œj¤ ÷· ˝À ìs«¡ V≤æ +|ãü &‘É êsTT. á duü \ÑÛ øÏ ø˙£ «qs>Y ± mìïø¬ q’ s$¡ bı≥÷]¢ øÏ n_qÛ +<qä \T
‘\Ó T|⁄ü ‘÷· , á duü \ÑÛ T eT]+‘· Á|Dü ≤*ø±ã<+∆ä >± »s>¡ ±\ì Ä•dTü HÔ êïqT.
ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝ÀøÏ n&TÉ >T∑ ô|&TÉ ‘T· HêïeT+fHÒ ˚ ø=‘Ô· ÄXj¯ ÷· \÷, rsêàHê\÷, \ø±å ´\÷ #d˚ Tü ≈î£ +{≤+.
Á|‹ü øDå£ eT÷ øw£ |ºü &ü ‘ç H˚ ˚ Ä$ kÕ<´äÛ eTe⁄‘êsTT. MT ÄX\¯ ÷, ÄXj¯ ÷· \÷ HsÓ y¡ s˚ ê\ì Ä•d÷ü .Ô ..

MT

»jTY ‘êfiS¯ ]¢

7 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA EXECUTIVE COMMITTEE - 2019-2021

Jayasekhar Talluri Anjaiah Chowdary Lavu Satish Vemana
President Executive Vice President Past President

Ravi Potluri Sateesh Vemuri Ashok Babu Kolla Venkat Koganti
Secretary Treasurer Joint Secretary Joint Treasurer

Malli Vennam Sunil Pantra Sirisha Tunuguntla Lakshmi Devineni
Cummunity Services
Cultural Services Coordinator Women Services Coordinator International Coordinator
Coordinator

Lokesh Naidu Konidala Vinay Kumar Maddineni Harish Koya Niranjan Srungavarapu
Chairman Chairman
Sports Coordinator Councilor-at-large
Board of Directors TANA Foundation

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 8

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

REGIONAL
COORDINATORS

Suresh Kakarla Anil. C. Uppalapati
Appalachian Capital

Sambaiah Dodda Satish Chundru Vijay Krishna Chilmakur Koteswara Rao Kandukuri
DFW Mid-Atlantic
Midwest New England

Raja Kasukurthi Sumanth Ramsetti Kiran Duggirala Saivinodh Thotakura
New Jersey New York North North Central

Devendra R Lavu Rajanikanth Kakarla Srinivasa R. Yalavarthi Naveen Kalagara
North West Rocky Mountains
Northern CA Ohio Valley

Kiran Gogineni Sridhar Talluri Murali Talluri Suresh C. Kandepu
South East South Central South West
Southern CA

9 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA BOARD OF DIRECTORS - 2019-2021

Harish Koya Murali Vennam Jagadish Prabhala
Chairman Secretary Treasurer

Dr. Hanumaiah Bandla Srinivas Lavu Dr. Nagendra Srinivas Kodali Dr. Chowdary Jampala
Director Director
Director Director

Jayasekhar Talluri Satish Vemana Anjaiah Chowdary Lavu Ravi Potluri
Ex Officio Member Ex Officio Member Ex Officio Member Ex-Officio Member

President Past President Executive Vice President Secretary, EC

Sateesh Vemuri Niranjan Srungavarapu Ravi Mandalapu Sasikanth Vallepalli
Ex-Officio Member
Ex-Officio Member Ex-Officio Member Ex-Officio Member
Treasurer, EC
Chairman, TANA Foundation Secretary, TANA Foundation Treasurer, TANA Foundation

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 10

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

TANA

FOUNDATION
2019-2021

Niranjan Srungavarapu Ravi Mandalapu Sasikanth Vallepalli
Treasurer
Chairman Secretary

Hema C Kanuru Ramakanth Koya Ravi Samineni Bhakta Balla
Joint Secretary Trustee Trustee Trustee

Srinivas Chand Gorrepati Sivaram Yarlagadda Viswanatha Nayunipati Rao Yalamanchili
Trustee Trustee
Trustee Trustee

Venkata R Yarlagadda Srikanth Polavarapu Suresh Puttagunta Jayasekhar Talluri
Trustee Trustee Trustee Ex-Officio, President

11 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 12

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Best Wishes to TANA Members

Jay Talluri and Family - TANA President

Anjaiah Chowdary Lavu and Family - TANA Exwcutive Vice President
13 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Best Wishes to TANA Members

Ravi Potluri and Family - TANA Secretary

Sateesh Vemuri

TANA Treasurer

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 14

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Best Wishes to TANA Members

Harish Koya and Family - Chairman, TANA Board of Directors

Niranjan Srungavarapu and Family - Chairman, TANA Foundation
15 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Best Wishes to TANA Members

Jagadish Prabhala and Family - Treasurer, TANA Board of Directors

Venkat Koganti and Family

TANA Joint Treasurer

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 16

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Best Wishes to TANA Members

Malli Vemana and Family

TANA Community Services Coordinator

Sunil Pantra and Family

TANA Cultural Services Coordinator

17 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Best Wishes to TANA Members

Laxmi Devineni and Family - TANA International Coordinator

Lokesh Naidu Konidala
and Family

TANA Sports Coordinator

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 18

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Best Wishes to TANA Members

Suresh Kakarla and Family - TANA Regional Coordinator, Appalachian

Satish Chundru and Family

TANA Regional Coordinator, Mid-Atlantic

19 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Best Wishes to TANA Members

Raja Kasumarthi
and Family

TANA Regional Coordinator
New Jersey

Rajanikanth Kakarla and Family

TANA Regional Coordinator
Northern California

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 20

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Best Wishes to TANA Members

Naveen Kalagara

TANA Regional Coordinator, Rocky Mountains

21 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Best Wishes to TANA Members

ne÷à Hêqï >∑Ts¡Te⁄ - X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãq ªª‘êHê -
ne÷à Hêqï >∑Ts¡Te⁄

|ü<ë´s¡Ãq -
ˇø£ uÛ≤cÕ kÕ+düÿè‹ø£

ñ<ä´eT+μμ

l ‘êfi¯S¢] »j·TX‚KsY

‘êHê n<Ûä´≈£åî\T

ñ‘sÔ· ¡ nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑ d+ü |Tüò + (‘êHê) ‘\· ô|{qºÏ qT+∫ |~ü |<ü ë´\ #=|ü q yTÓ T‘+Ô· eTTô|Œ’ ¤ |<ü ë´\T
ø£+sƒ¡düú+ #˚dæ kÕeT÷Væ≤ø£+>± >±q+ #˚j·T≥+ á
ªneTà Hêqï >∑Ts¡Te⁄ X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãqμ≈£î n‘·´+‘· ø±s¡´Áø£eT+˝Àì $X‚wüeTìμμ Äj·Tq nHêïs¡T.
yu’… eÑÛ +>± Xó¯ u≤Û s+¡ u+ÑÛ »]–+<ìä , Á||ü +ü #y· ê´|+Ôü >±
ø˙£ $˙ msT¡ >ì∑ Ø‹˝À Ç|Œü {Ï es≈¡ î£ 5 \ø\å£ eT+~ ne÷àHêqï >T∑ sT¡ e⁄\ |≥ü ¢ Áù|eT, n_eÛ ÷q+,
$<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡ì, Ç+ø± á dü+K´ ô|s¡T>∑T >ös¡e+ ô|]π> $<Ûä+>± ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\
‘·T+<ä˙, Ç~ kÕVæ≤r#·]Á‘·˝À n|üPs¡«yÓTÆq, |ü]s¡ø£åD, e÷qe‘ê $\Te\T Áb˛~>=\TŒ≥ e+{Ï
n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ |Tüò ≥+º >± ì\TdTü +Ô <ìä , Ç~ ªøq£ ïyê]øÏ eTV≤ü ˙jT· yTÓ qÆ \ø±å ´\‘√ á |$ü Á‘y· TÓ qÆ jT· »+„ qT
ø£qø±_Ûùwø£+... |ü<ë´ìøÏ |ü{≤º_Ûùwø£+... neTà ‘êHê ‘·\ ô|{Ϻ+<äì, ás√E n~ m+‘√ $»j·T
uÛ≤wü≈£î neTè‘ê_Ûùwø£+...μ e+{Ï<äì, ‘êHê e+‘·+>± »]–+<äì, uÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\ |ü]s¡ø£å
n<Ûä´≈£åî\T l ‘êfi¯S¢] »j·TX‚KsY>±s¡T nHêïs¡T. D≤s¡∆+ á ãèVü≤‘Y j·T»„+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì
Äj·Tq nHêïs¡T.
nyÓT]ø±˝Àì q÷´j·÷sYÿ q>∑s¡+˝À eTTK´
n‹~∏>± Vü‰»¬s’ dü«j·T+>± ‘êqT |ü<ë´\T ø£+sƒ¡düú+ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\T, ˇ]kÕ‡, eTVü‰sêÅwüº
#˚dæ bÕ&ç á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e+{Ï sêÅcÕ\º T,eT]jT· T nyTÓ ]ø±˝Àì q÷´j÷· sÿY ,
Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q #˚dü÷Ô.... ªª»qe] 6e ‘˚Bq |òæ\&Ó*Œ¤j·÷, ø=\+ãdt, uÒ@]j·÷ ø±*bò˛]ïj·÷,
Á||ü +ü #y· ê´|+Ôü >± ‘\Ó T>T∑ $<ë´sT¡ \ú ≈î£ ªne÷àHêqï Vü‰]dtãsYZ e+{Ï <ë<ë|ü⁄ eTTô|’Œ¤ q>∑sê\˝Àì
>∑Ts¡Te⁄ - X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãqμ ìs¡«Væ≤+#êeTì, X¯‘· ‘Ó\T>∑T $<ë´s¡Tú\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì
X¯‘·ø£ ø£$ l ∫>∑Ts¡TeTfi¯¢ Áoìyêdt>±s¡T s¡∫+∫q ‘\Ó T>T∑ u≤Û cÕ_eÛ ÷Hêìï, neTà Hêqï >T∑ sT¡ e⁄\ |≥ü ¢
neTàX‘¯ ø· +£ , HêqïX‘¯ ø· +£ , >T∑ sT¡ e⁄X‘¯ ø· ±\˝Àì |<ü ë´ Áù|e÷_Ûe÷Hê\qT @ø£ø±\+˝À #ê{≤s¡ì ‘Ó*j·T
\qT $<ë´s¡Tú\+<äs¡÷ ø£˙dü+ ˇø=ÿø£ÿ X¯‘·ø£+˝À CÒXÊs¡T.

23 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

mø˘‡{≤Hé, |òæ\&Ó*Œ¤j·÷ Á|üuÛÑT‘·« eT]j·TT Åô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\
˝À¢ì $<ë´s¡Tú\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>±
|ü<ë´\T H˚s¡TÃ≈£îì sê>∑j·TTø£Ô+>± Ä\
|æ+#ês¡ì, á Á|üÁøÏj·TqT ìs¡+‘·s¡+ ø=q
kÕ–kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

á ø±s¡´Áø£eT+ Ç+‘· >=|üŒ>± $»j·T
e+‘·+ ø±yê\ì ‘·eT neT÷\´yÓTÆq Äo
düT‡\T n+~+∫q ø£fi≤‘·|üdæ« l $X¯«Hê<Ûé
>±]ø,Ï d˙æ >π jT· s#¡ s· TT‘· #+· Á<uä Àd>t ±]ø,Ï
C….&ç \ø°åàHêsêj·TD>±]øÏ, ‘·ì¬øfi¯¢
uÛÑs¡DÏ>±]øÏ, e+<˚e÷‘·s¡+ Áoìyêdt>±]øÏ,
>±sTTì düT˙‘·>±]øÏ, ô|<ä›\+<ä]ø° Hê

eq|ü]Ô ø=‘·Ô>∑÷&Ó+

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 24

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

jÓTTø£ÿ <Ûäq´yê<ë\T. ø√j·T, bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’s¡àHé ìs¡+»Hé X¯è+>∑es¡|ü⁄,
á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+‘√ düVü≤ø£]+∫q l Áô|dæ&Ó+{Ÿ m˝…ø˘º n+»j·T´ #Í<ä], bÕdtº Áô|dæ&Ó+{Ÿ
dürwt y˚eTq, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘ ø=˝≤¢,
lHê<∏é ≈£îÁsê, ‘Ó\T>∑Tf…ÆyYT‡ l düTu≤“sêe⁄ ñyÓTHé‡ ø√ Ä]¶H˚≥sY •Øwü ‘·÷qT>∑T+≥¢, sêyéT
#Óq÷ï]øÏ Á|ü‘˚´ø£ <Ûäq´yê<ë\T. düTeT+‘Y, sêC≤ ø£düT≈£î]Ô, dürwt #·T+Á&ÉT, s¡$
kÕ$TH˚ì, Áoì j·T\e]Ô, sêyéT #Í<ä] ñ|ü≥÷],
á ãèVü≤‘Y j·T»„+˝À e÷≈£î dü\Vü‰\T Hê>∑sêE q\E\, ø£èwüí q+<äeT÷], \øÏåà eTT<ä›q,
d÷ü #q· \T n+~+∫q >T∑ sT¡ ‘T· \T´\T &Üøsº£ Y »+bÕ\
#Í<ä], ø±s¡´<ä]Ù bı≥÷¢] s¡$, uÀsY¶ #ÛÓ’s¡àHé Vü≤Øwt

Äs¡÷às¡T uÛÑÁ<ë#·\+

25 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

e÷$Tfi¯¢>∑÷&Ó+, KeTà+ Ç‘s· ¡ duü TÑÛ ´\+<]ä øÏ ù|sT¡ ù|sT¡ Hê e÷
s¡+>∑kÕsTTù|≥, es¡+>∑˝Ÿ <Ûäq´ yê<äeTT\T.

á ø±s¡´Áø£eT+˝À ùde\+~+
∫q |üì#˚dæq e÷ õ˝≤¢, ÁbÕ+rj·T
düeTq«j·Tø£s¡Ô\≈£î, bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»
e÷Hê´\≈£î, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ‘·*¢
<+ä Á&TÉ \≈î£ , u≤\u≤*ø\£ ≈î£ n+<]ä ø°
≈£L&Ü e÷ jÓTTø£ÿ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£
yÓTÆq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô
bÕ˝§Zqï Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ‘êHê
Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT ‘·«s¡˝À n+<äCÒkÕÔ
eTì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. b

Ä~˝≤u≤<é

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 26

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

bÕ\«+#·,

»–‘ê´\ eT+<äeTÁ]

neTà Hêqï
>∑Ts¡Te⁄
X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãq

27 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

\+ø£\bÕ˝…+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, $XÊK|ü≥ï+

dü÷sê´ù|≥

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 28

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

j·T»„ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, sêEù|≥, uÛÑÁ<ë#·\+
ø±ø£rj·T ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ KeTà+

29 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Á‹y˚DÏ dü÷ÿ˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é

neTà Hêqï
>∑Ts¡Te⁄
X¯‘·ø£ |ü<ë´s¡Ãq

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 30

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

<˚yé yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ

õ˝≤¢ |ü]wü‘Y >∑sY¢‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ
eT~Ûs¡, KeTà+

31 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

ø£|üŒÁ{≤fi¯¢˝À
dü+Áø±+‹ dü+ãsê\T

ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢ ø|£ Œü Á{≤fi¢¯ Á>±eT+˝À ñ‘sÔ· ¡ nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑

dü+|òüT+ (‘êHê) Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 12e ‘˚Bq dü+Áø±+‹
d+ü ãsê\T |Tüò q+>± ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á d+ü ãsê\≈î£ eTTK´
n‹~>Û ± Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ sêÅwºü ø±]àøX£ ÊK eT+Á‹ Áo >T∑ eTàq÷sT¡
»j·TsêyéT, $•wüº n‹<ÛäT\T>± ø£s¡÷ï\T m+|” &Üø£ºsY dü+JyY
≈£îe÷sY, ø£s¡÷ï\T md”Œ |òüø°ÿs¡|üŒ, ôd+Á≥˝Ÿ Ç+≥*C…Hé‡

&ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY Äπø s¡$ ø£èwüí
◊|”dt, eTTbÕŒ sê»X‚KsY ‘·~
‘·s¡T\T $#˚Ãdæ Ä≥\ b˛{°\˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚$ j·÷&é‡, ø√s¡
e÷+&É˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü+düú\T
≈£L&Ü á dü+ãsê\≈£î ‘·eT düVü≤
ø±sêìï n+<äCÒdüTÔHêïsTT.

dü+Áø±+‹ dü+ãsê\˝À
u≤Û >+∑ >± |⁄ü sT¡ wßü \≈î£ , eTV≤æ fi\¯ ≈î£ ,
$<ë´sT¡ \ú ≈î£ 21 $u≤Û >±\˝À Ä≥\
b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ãVüQeT‘·T\T
n+<äCÒXÊs¡T.

>‘∑ +· ˝À bÕò ´øHå£ é ø√s˝¡ À¢ ∫≈£îÿ
≈£îì n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ Á>±eT+
>± ù|s=+~q ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ Á>±eT+
2015 qT+&ç n|üŒ{Ï md”Œ Äπø s¡$
ø£èwüí, ‘êHê düVü≤ø±s¡+‘√ n_Ûeè~∆
e÷s¡Z+˝À |üj·Tìdü÷Ô Ç‘·s¡ Á>±e÷
\≈£î Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì\Tk˛Ô+~.

b
‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 32

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

33 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 34

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

TANA FOUNDATION

EYE CAMPS

An eye screening camp is a systematic way of reaching the rural patients who would
otherwise not travel to the nearby city for eye care. The eye screening camps are con-
ducted as a partnership between TANA Foundation, the Eye Hospital, and the relatives
and friends who live in or near the village where the camp is conducted. The relatives of
the donor living in the village take on the responsibility for making the arrangements at
the venue of the camp, spreading the word in the surrounding villages and organizing
the camp. A team of ophthalmologists, ophthalmic assistants, and camp coordinators
from the hospital visits the village where the camp is held.

A donation of $1000 will help sponsor a camp at the village
of your choice. It could very well be the village you grew up
in or you had the opportunity to visit when growing up.

Sankara eye hospital, Guntur/Rotary eye hospital will do up to 60 free eye operations
per camp for the $1000 paid. Any additional surgeries donor pays $10 per each surgery
through TANA. The sequence of steps it takes to screen, transport, and conduct the
surgery are as follows:

The patients are screened to determine their eyesight problem
Those found in need of cataract surgery are tested for inter-ocular pressure
Patients are then screened for high blood pressure and blood sugar
The patients who do not have any health complications and are deemed to be in need
of cataract surgery are subjected to a final screening by the ophthalmologist
Patients are then transported to the hospital by bus
The patients stay overnight at the hospital and are operated the next day.
After staying overnight, the patients are checked to ensure that there are no complica-
tions and are then transported back to their village.
The patients are provided with free food and accommodations needed during their short
three-day stay at the hospital. The patients are then provided with post-operative medi-
cation, and two follow up visits.

Further Details, Please Contact

Venkata Ramana Yarlagadda

Eye Camp Coordinator, Trustee; [email protected], 601-212-3298 Or

Niranjan Srungavarapu

Foundation Chair / www.tanafoundation.org

35 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘êøH£ècê Õñíõ∫˝‘≤¢, · øø£\£+e{bÏyÕÓ’<eä´T•T\_˝sÀ¡+

‘êHê bòÂ+&˚wüHé eT]j·TT ñj·TT´s¡T s√≥Ø
ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹ dü+j·TTø£Ô+>± &çôd+ãsY 8q ø£èwüí
õ˝≤¢ ø\£ ebÕeTT\ Á>±eTeTT˝À ñ∫‘· ø+£ {Ï y<’… ´ä
•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ë‘· Áo
yÓ\¢+øÏ øÏXÀsY, HêsYÔ ø£s√*Hê. á ø±´+|ü⁄˝À
düTe÷s¡T 300 eT+~øÏ ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·
ã&çq$. yê]˝À 98 eT+~øÏ ø£+{Ï Ä|üπswüHé‡
nedsü e¡ Tì >T∑ ]+Ô ∫, Ms+¡ <]ä øÏ ñjT· T´sT¡ s√≥Ø
ø+£ {Ï ÄdTü |Áü ‹˝À ñ∫‘e· TT>± Ä|sπü wHü ‡é ìs«¡ V≤æ +
#êsT¡ . á ø±s´¡ Áøe£ T <ë‘· øXÏ ÀsY y\Ó +¢ øÏ >±]øÏ ‘êHê
bòÂ+&˚wüHé Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´ yê<äeTT\T
‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~
ñ∫‘· ø+£ {Ï ∫ø‘Ï ‡· ø±´+|⁄ü \T MT Á>±eT+˝À
ìs¡«Væ≤+#·<ä\∫q yês¡T ‘êHê bòÂ+&˚wüHéqT ø±˙
˝Ò<ë [email protected] ø±˙ dü+Á|ü
~+#·>∑\s¡T. 1000 &Ü\s¡¢‘√ m+‘√eT+~øÏ MT
Á>±eTeTT˝À ø£+{Ï ∫øÏ‘·‡ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫
ø£+{Ï#·÷|ü⁄ Á|ükÕ~+#·>∑\s¡T.
b

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 36

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

37 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

2020 Shelter Cooking in Portland, Oregon

TANA NW region volunteers started

the new year with a humane event by
cooking and serving meals at Salvation
Army, Portland on 4th January, 2020.

Thank you volunteers- Brahmaiah
Patibandla, Jagan Bikkina, Mahesh
Nalasani, Bobby Vemuri and NW
regional coordinator, Dev Lavu. A very
special thanks to our sponsors for this
month, Ashok and Priya Gutthikonda.

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 38

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrTANA FOOD DRIVE AT FREMONT, CA

As part of giving back to the community initiated with this food drive.

TANA West Team & AP Janmabhoomi Rajanikanth Kakarla (TANA Regional
donated $5000 worth of Non perishable
Food Items @ Abode Services Home less Coordinator) introduced TANA Team
shelter in Fremont, CA on 12/08/2019 to
help feed the hungry in this holiday season. members Bharath Muppirala, Srikanth

Thank You TANA President Jay Bollineni, MV Rao Garu, Lakshmikanth
Talluri garu and TANA community
services coordinator Malli Vemana garu for Gadiraju, Veeru Vuppala Garu, Yaswanth
the initiative. Thank you Jayaram Komati
Garu for your great support and time spend Kudaravalli, Ram Thota, Hari Gakkani and
with us at Homeless shelter.
other committee members spending 6 to 7
TANA EC Team Rajanikanth Kakarla
(Northern California Regional Coordi- hours time.
nator), Sateesh Vemuri Garu (Trasurer),
Bhakta Balla Garu (Foundation Trustee) Thank you for your great support from
and Venkat Koganti (Joint Treasurer) is
Krishna Gompa, Gokul Rachiraju, Murali

Alapati Garu, Srikanth Doddapaneni, Mike

Bandla Garu, Srinivas Vallurupalli Garu,

Bhaskar Vallabhaneni, Jithendra Kotha-

pally, Venkat Koduru Garu, Karun Veligati

and Hari Gakkani. b

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 40

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

41 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Á>±eT´e÷? yê&ÉTø£uÛ≤cÕ?
$X¯«Hê<∏ä dü‘·´Hêsêj·TD

...ndü\T Á>±eT´+ n+fÒ eTq |üPs¡T«\ ñ<˚›X¯´ u≤Û >e∑ ‘+· #|Ó Œü ≥+ øw£ +ºü , u≤Û s‘¡ +· #<· eä &+É øw£ ºü
eT˙ n+{≤s¡T. uÛ≤>∑e‘·+˝À y˚<ë+‘·s¡ú+ ô|>∑
yT˚ $T{?Ï eTqyT˚ eTqT≈î£ +≥THêïeTT! |Pü sT¡ «\ ñ \<äT. uÛ≤s¡‘·+˝À ø±≈£îdü«s¡+ ‘Ó*j·T<äT. n~
<X›˚ ´¯ + nduü ´ÑÛ yTÓ qÆ u≤Û wü nì, ø=ìï ãC≤sT¡ e÷≥\T ‘Ó*j·Tø£H˚ uÛ≤s¡‘·+˝À @eTT+~ n+{≤s¡T
q\T>∑Ts¡T ô|<ä›eTqTwüß´˝À¢ düuÛÑ\˝À e÷{≤&É ø=+<äs¡T.
sêì$ e⁄+{≤sTT. n$ |Pü s«¡ + d+ü dÿü è‘+· ˝À ø{£ >Ï ∑
˝≤¢<äT\{≤¢+{Ï$, #·qTï\T Ç|ü&ÉT n˝≤+{Ï~. ø±≈£îe⁄ n+fÒ uÛ≤e<√´‘·ø±ìøÏ ñ#êä
s¡D˝À #·÷ù| ˇ&ÉT|ü⁄ ˇø£ uÛ≤cÕ kÕeTs¡ú´+ Ä
duü \ÑÛ ˝À e÷{≤&¢ ~˚ duü ´ÑÛ +... á yê&TÉ øu£ ≤Û wü uÛ≤wü˝À ø±≈£î <Ûä«ìì |ü{Ϻ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ä
düuÛÑ\˝À, n~ Á>±eT´+ nH˚yês¡T ≈£L&Ü e÷{≤¢&ÉT ø±≈£î<Ûä«ìì Á>±+~Ûø£uÛ≤wü ø£Hêï yê&ÉTø£uÛ≤wü
‘·THêïs¡T. ÁãVü≤àl #Ófi¯¢|æfi¯¢ y˚+ø£≥XÊÅdæÔ>±] ñ|ü $TøÏÿ*>± Á|üjÓ÷–düTÔ+~. yê&ÉTø£uÛ≤wü n+fÒ
Hê´d+ü sø¡ >ÔÏ ± e⁄+≥T+~ n+fÒ jTÓ +<Tä øì£ ? yêsT¡ Á|ü‘·´j·÷\ e÷s¡TŒ e÷Á‘·y˚T>± nqTø√e#·TÃ.
yê&ÉTø£uÛ≤wü Á|üjÓ÷–kÕÔs¡T. ø±≈£î<Ûä«ì yê&ÉTø£ uÛ≤wü H{˚ Ï ø=+<sä T¡ øe£ ⁄\ u≤Û wü Á|‘ü ´· j÷· \T e÷]ùd,Ô
˝ÀH˚ e⁄qï~. Á>±+~Ûø£uÛ≤wü˝À ø±≈£îe⁄ kÕ~Û+#·T yê&ÉTø£uÛ≤wü ø£qï n$T‘· ø£Hêø£wüº+ ne⁄‘·T+~.
ø√yê*. Á>±+~øÛ u£ ≤Û cÕyê~ nqïø=B› ø±≈î£ e⁄ se¡ T´‘· @ lHê<ÛäT&ç ø£$‘·«yÓ÷ Á|ü‘·´j·÷\T e÷]ùdÔ
‘Ó*j·Tìyê&Éì ns¡ú beTT. <ëìøÏ Á>±eT´‘·«+ dæ~∆+#·<äT.

á ø±≈£îe⁄ Á>±+~Ûø£uÛ≤wü˝À Ç$T&˚Ã≥+<äT≈£î á yê&ÉTø£uÛ≤wü m+<äT≈£î e<äT› n+fÒ
‹øÿ£ qï |&ü ¶É øw£ +ºü u>ÑÛ e∑ +‘T· &øç Ï ‘\Ó TdTü . n+<Tä øH£ ˚ |ü+&ç‘·T\T #Óù|Œ ø±s¡D≤\T @$T≥+fÒ Ç+<äT
˝À X¯u≤›\T sTTwüº+ e∫Ãq≥T¢>± e÷s¡T‘·Tqï$.
Ä e÷sT¡ Œ≈î£ V≤ü <Tä ˝› <Ò Tä . n+<Tä e\¢ Á>±+~øÛ u£ ≤Û wü
e÷]b˛‘T· +~ nì. e÷sT¡ Œ≈î£ V≤ü <Tä ˝› <Ò ÷ä n+fÒ
Vü≤<äT› e⁄qï~. >√&Éì me«s¡÷ ªπ>&Éμ nqs¡T.
ª#·÷&É&É+μ ª#·÷≥º+μ ne⁄‘·T+~. ªˇø£ÿ]‘·≈£îμ
j·÷uÛ…’ s¡÷bÕ\T Áyêdæq yê´ø£s¡D+ áe÷Á‘·+
#Ój·T´˝Ò<ä÷?

ÁãVü≤àl Ä#·+≥ kÕ+U≤´j·Tq X¯s¡à>±s¡T
eTq <X˚ ÊìøÏ ;wÛ ßü à\e+{yÏ êsT¡ . yêsT¡ nHêïsT¡
>∑<ë, ªá Áø=‘·Ô uÛ≤wüe\¢ uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑e‘ê\T
eT÷\|&ü ‘É $· ,μ nì. á u≤Û wü e\H¢ ˚ n{≤¢ »]>π

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 42

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

≥≥ºsTT‘˚ n~ sTT~es¡πø »s¡>±*. u§_“* ªdü|ü¢sTTμ yÓTT<ä˝…’q$ X¯ã›s¡‘êïø£s¡+˝ÀH˚ e⁄qï$.
bÕ≥\T, ø±eTeTà ø£<∏ä\T, sêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\T, ªekÕÔ&ÉTμ nqï~ ì+<ä´ Á>±eT´+. Ç~ jÓT{≤¢
ø=+‘<· ëø± ‘ê´>s∑ êjT· øè£ ‘T· \÷ Çe˙ï yê&TÉ øu£ ≤Û wü e⁄+<ä+fÒ, <=s¡>±]‘√ ø£*dæ ª{°μ Á‘ê>∑e#·Tà ø±ì
˝ÀH˚ Áyêj·Tã&ɶ$. nM« n#·TÃ|ü&ɶ$. <ëìe\¢ |ü+#·eTTDÏí <ä>∑Zs¡≈£î sê˙j·Tsê<äT. eTVü≤eTà
uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑e‘ê\≈£î e∫Ãq qwüº+ ˝Ò<äT nHêï. Bj·TT&çøÏ X¯SÁ<ä eTsê´<ä e∫Ã+~. <=s¡øÏ <=s¡
eTsê´<˚ dæ~∆+∫+~. e÷\yê&çøÏ?
á uÛ≤wü #·~$‘˚ |æ\¢\T bÕ&ÉsTTb˛‘ês¡T
nHêïs¡T. á j·T÷ìe]‡{°yês¡÷, >∑es¡ïyÓT+≥T uÛ≤wü Á|üyêVæ≤ì e÷s¡T‘·÷ e⁄+≥T+~. ø£qTø£
yês¡÷ ô|fÒº Á>±+~∏ø£ HêeTø£ Á>∑+<∏ë\ e\¢ bÕ&Ée⁄ e÷πs uÛ≤wüì |ü≥Tºø√{≤ìøÏ M\T˝Ò<äT nì uÛ≤cÕ
‘êsπ >±ì, Xø¯ >ÔÏ \∑ Je+>\∑ qTÇø±s+¡ Á|jü ÷Ó –+∫q yê<äT\ ‘·s¡ÿ+. Bìø=ø£ |ü+&ç‘·T\T #·ø£ÿì nuÛÑ´+
yê&TÉ ø£ u≤Û cÕÁ>+∑ <ëÛ \T #~· $‘˚ #&Ó bç ˛sT¡ n+{≤qT. ‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T. @eT˙ n+fÒ ne⁄qT e÷s¡≥+
dü«uÛ≤e+, Á|üø£è‹˝À Ä <√wü+ e⁄qï~. Ä <√wü+
uÛ≤wü dü«uÛ≤e+ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü Á>∑+<∏ädüú rdæy˚ùd+<äTπø y˚TeTT <ëìï sTT{≤¢ e⁄+&Ü\ì
uÛ≤wü˝À e⁄qï Á|ü‘·´j·÷\øÏ e÷Á‘·y˚T n>ös¡e+ ìXï sTT+#êeTT. <ëìï d÷ü Á‘ã· <+∆ä >± #X˚ ÊeTT nì.
ø£*|æùdÔ <ëìe\q uÛ≤wüøÏ #ê˝≤ qwüº+ e⁄+~. |æ\¢ Ç~ u≤>∑T+~. ø±ì dü÷Á‘·ã<ä∆+ #˚j·Tø£ eTTqT|ü⁄
\øÏ n≥Te+{Ï uÛ≤wü H˚s¡Œsê<äT. Ä uÛ≤wü ‘·–q+‘· Ä uÛ≤wü jÓTTø£ÿ |ü]D≤e÷ìøÏ, <ëì yÓ’XÊ˝≤´ìøÏ
Je+>∑\ uÛ≤wü nsTTe⁄+&Ü*. ìØ®eyÓTÆ‘˚ Á>±+~∏ø£ m&$É T∫à #jÓ ÷· ´˝≤? e<ë!› ≈î£ Ásy¡ êDíÏ n\]¢ ∫\s¢ ¡
uÛ≤wü nsTTHê |æ\¢\≈£î H˚s¡Œ≈£L&É<äT. Á>±+~∏ø£uÛ≤wü >± ‹s¡>∑˙j·Te<äT›. nsTT<äsTT+‘·s¡Tyê‘· yê&ÉT
nqï ù|s¡T‘√ ‘·|üs¡÷bÕ\T ø√{≤qTø√≥T¢>± e⁄qï Ä&TÉ ø√e<÷ä ?› sTT+{À¢ n<|˚ ìü >± ≈L£ sT¡ Ã+fÒ >T∑ <Tä
uÛ≤wü (Ç|üŒ{Ï dü÷ÿfi¯¢˝À ô|fÒº |ü⁄düÔø±\uÛ≤wü) yêfi¯¢øÏ ˝…‹Ô uÀ<äø±fi¯ó¢ edüÔ$. eTq uÛ≤wüøÏ~es¡πø uÀ<ä
H˚s¡Œsê<äT. kÕe÷q´+>± |æ\¢\#˚‘· H˚&ÉT dü÷ÿfi¯¢˝À ø±fi¯ó¢ e∫ÃHÓ’. ø=+#Ó+ ø±\T kÕ>∑ìyê«*.
#·~$+#˚ qe\\÷ nM«˙ ≈£îÁs¡yê&çøÏ uÛ≤wü˝À
e⁄+&˚ Xø¯ ìÔÏ ‘*Ó jT· ìjT· ´&+É ˝<Ò Tä . u≤Û cÕXø¯ ÔÏ ø±s+¡ e÷sT¡ Œ ø√dyü T˚ e÷sT¡ Œ ø±<Tä . yê&TÉ ø£ u≤Û w˝ü À
ø£˝À, ø±≈£îe⁄˝Àq÷, Vü≤è<äjÓ÷<˚«>∑+ Á|üø£{Ï+#˚ #Óù|Œ ø=ìï uÛ≤yê\T dü]>± ‘Ó*j·TC…j·T´{≤ìøÏ
e÷≥˝À¢q÷ e⁄+≥T+~. Ä X¯øÏÔ ‘·øÏÿq s¡#·q\˝À Á>±+~∏ø£uÛ≤wüøÏ kÕeTs¡ú´+ #ê\<äT nì, |üPs¡«+
düeTè~∆>± e⁄+~. ø=+<ä] ø£e⁄\˝À¢ n~ ø£q|ü&ÉH˚ qqïjT· ´>±sT¡ ìã+~+Û ∫q ìã+<qäÛ #ê\øH£ ˚ u≤Û wü
ø£q|ü&É<äT. sTT+‘·>± e÷]b˛sTT+<äì, ø£qø£ Ä kÕeTs¡ú´+
m+‘·es¡≈£î e⁄+<√ n+‘·es¡≈£L e<ä*ô|≥ºe˝…qì
ªe#·TÃ#·Tqï~μ, ªedüTÔqï~μ, ªek˛Ô+~μ nqï n|ü&ÉT <ëìøÏ dü÷Á‘ê\T ì]à+#·T. ˙ dü÷Á‘ê\T
s÷¡ bÕ\ <>ä sZ∑ ø¡ ±<Tä ‘>· ±<ë. u≤VQü fi´¯ + MT<,ä u≤Û cÕ <ë≥&Óe«&É÷qT.
d«ü u≤Û e+ MT<.ä á s÷¡ bÕ\˙ï ≈L£ &Ü yê&øç Ï ‘*Ó jT·
e\dæ+<˚. n$ yê&˚ #√≥T¢ y˚s¡T>± e⁄+≥$. |üdæ n{≤¢ nsTT‘˚ yê&ÉTø£uÛ≤wüπø kÕeTs¡ú´+
|\æ \¢ øÏ #ùÓ |Œ ∫ìï ∫ìï ø<£ ˝ä∏ À¢ ªek˛+Ô ~μ nì yê&É #ê\<äT. yê&ÉTø£uÛ≤wü yê&ÉTø£˝À e⁄qï uÛ≤yê\ì
e#·TÃ. sTT+πø<Ó’Hê nsTT‘˚ ªedüTÔqï~μ nqe#·TÃ. e÷Á‘·y˚T #ÓãT‘·T+~. Á>±+~Ûø£uÛ≤wü˝À eTq≈£î
ªe#·TÃ#·Tqï~μ Á>±+~∏ø£ uÛ≤cÕs¡÷|ü+ ‘Ó*ùd yê&ÉTø£˝À ˝Òì uÛ≤yê\T #Ó|üŒe\dæ edüTÔ+~. ô|’>±
≥+<äT≈£î. Á>±+~Ûø£uÛ≤wüøÏ n≥Te+{Ï uÛ≤yê\‘√H˚ jÓT≈£îÿe
|üì e⁄+≥T+~, nì nHêïs¡T. ne⁄qT Ä uÛ≤cÕ
eTq uÛ≤wü˝ÀøÏ sTT‘·s¡ <˚XÊ´\T j·T<Û˚wüº+>± kÕeTs¡ú´eTT Ä uÛ≤wü~. á uÛ≤cÕkÕeTs¡ú´+ sT÷
Á|jü ÷Ó –+#e· #T· Ã. ª|\”ò Tμ ≈L£ &Ü u≤Û w˝ü ÀøÏ e∫Ã+~.

43 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

uÛ≤wü~. ¬s+&ÉTq÷ ø±e\j·TTqH˚ Hê ePVü≤. yê&ÉTø£uÛ≤wü ≈£î~]q≥T¢>± Á>±+~Ûø£uÛ≤wü ≈£î<äs¡<äT.
ì»yÓTÆq e÷≥øÏ |ü<ä´eTT, >∑<ä´eTT ¬s+&˚ yê&TÉ ø˝£ À ˝ìÒ u≤Û yê\≈î£ Á>±+~ø∏ u£ ≤Û wü ≈î£ <sä e¡ #T· Ã.
$TøÏÿ* yê&ÉTø£˝À e⁄+&˚ uÛ≤yê\T Ä uÛ≤wü˝À
e÷sêZ\T. eT÷&Ée~ bÕ≥ @ uÛ≤wü˝ÀHÓ’Hê e⁄+&É #Ó|üŒ≥+ |üs¡eT ndüVü≤´+.
e#T· Ã. |<ü ´ä eTT Á>±+~øÛ u£ ≤Û w˝ü À e⁄+&Ü*. ><∑ ´ä eTT
yê&TÉ øu£ ≤Û w˝ü À e⁄+&Ü*. |<ü ´ä eTT m+<Tä ≈î£ Á>±+~øÛ £ ÁbÕ+rjT· Xu¯ ≤\› T nì ‘√dyæ j˚ T· ≥+ Á>±+~øÛ £
uÛ≤wü˝À e⁄+&Ü* n+fÒ, #Û·+<√ã<ä∆yÓTÆq uÛ≤wü≈£î uÛ≤wü #˚j·T<äT. Ä $wüj·T+˝À Á>±+~Ûø£uÛ≤wü uÛ≤cÕ
|<ü ´ä eT÷, |<ü ë´ìøÏ #+·Û <√ã<y∆ä TÓ qÆ u≤Û cÕ d]ü b˛sTT yÓ’ø£\´+ |ü]>∑DÏ+∫+<äqïe÷≥. n{≤¢ ‘·|ü |ü≥Tº
q~. Ç~es¡≈£î eTqyêfi¯ó¢ düèwæº+∫ j˚Ts¡Œs¡∫q ≈î£ +fÒ yê&TÉ øu£ ≤Û wü ‘q· yX’Ó Ê\´+ d+ü ≈î£ ∫‘· |sü #¡ T·
eè‘·ÔuÛÒ<ë\T Á>±+~∏ø£ uÛ≤cÕdü«s¡÷bÕìøÏ ‘·–b˛‘·$. ≈î£ +{À+~ nì ns+ú¡ . ÁbÕ+rjT· Xu¯ ≤\› T u≤Û cÕ<$˚
yê&ÉTø£uÛ≤wü˝ÀH˚ |ü<ë´\T Áyêj·÷* n+fÒ, Ä $kÕÔs¡yÓTÆq ‘·qTe⁄. n$ rùdùdÔ Ä$&É >∑TE® nsTT
eè‘êÔ\T e÷sê*. b˛‘·T+~. ø±e*ùdÔ ÁbÕ+rj·T X¯u≤›\ |ü{Ϻø£\T
Çe«e#·TÃqT.
e#·q+˝À yê&ÉTø£ uÛ≤yê\T #Ó|üŒ{≤ìøÏ
»j·T+‹ |üÁ‹ø£, 1927

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 44

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

J$‘ê+‘+· ø$£ ‘«· + >T∑ ]+∫ ‘\Ó TdTü ≈î£ Hêï Ç+ø± ‘\Ó TdTü ø√yê*‡+~ #ê˝≤
$T–˝Ò ñ+≥T+~. ø£$‘·«+ |ü]y˚Tj·T‘· nq+‘·+. n|òü‡sY ø£$‘·«+ ˇø£
düqï{Ïq~˝≤ @ ø=+&É bı‹Ôfi¯¢˝ÀH√ yÓTT<ä˝…’, |ü˝…¢\ dü«#·Ã¤‘·ì y=s¡TdüT
≈£î+≥÷, |ü{≤ï\ ìcomplexity n&ɶ+>± ø√dü÷Ô, düeT÷Vü‰ìøÏ #˚s¡Tej˚T
~X>¯ ± Á|jü ÷· D+Ï ∫ deü TTÁ<+ä ˝À ø*£ d,æ n$ÁXÊ+‘+· >± Ä deü TTÁ<|ä ⁄ü >√dìü
$|æŒ #ÓãT‘·T+~. n|òü‡sY ø£$‘·«+˝À ˇø£ |üs¡‡q˝Ÿ ≥#Y ñ+≥T+~. Äj·Tq
@ m‘T· ˝Ô À ì\ã&ç sêdHæ ê ÄjT· q yê&˚ &øç Hå£ é Ä ù|H¢ é ˝À eTq+ dTü \u+ÑÛ >±
sT÷yêfi‚ j˚Ts¡T≈£îqï eTq>∑\>∑&ÜìøÏ, düVü‰qTuÛÑ÷‹ bı+<ä&ÜìøÏ eTq*ï #˚sTT|ü{Ϻ q&ç|ædüTÔ+~.
Ä≈£î\T ø=ìï nq+‘·yÓTÆq $wüj·÷ìï eTq≈£î n‹<ä>∑Z¬s’q z ¬s+&ÉT |ü<ë˝À¢øÏ ≈£î~+∫
n+~düTÔ+~ n|òü‡sY ø£$‘·«+. ˝À‘·T˝À¢øÏ eTTq>±\qT≈£îqï yê]øÏ inch
n|òü‡sY wide mile depth, V‰ü sTT>± q&yÉ ê\qT≈î£ qï yê]øÏ mile wide inch depth
n|òü‡sY ø£$‘·«+. n|òü‡sY yêø£´+, eTq+<ä] ndæÔ‘·«+. n\Tô|s¡>∑ì yêø±´ìøÏ
1 ªn|üŒ{ÏqT+&ç Ç|üŒ{Ï<ëø±μ ˇø£ ∫qï $&ç~... m<äTs¡T≈£î+<ë+ s¡+&ç.

qTy=«ø£ #Ó≥Tº˝≤>± ì\ã&ç e⁄+{≤yY ø=ìï e+<ä\ e÷≥*ï e÷sê≈£î y˚dü÷ÔH√, |üP\˝ÀøÏ ‘·s¡T®e÷
#˚dü÷ÔH√! yê{Ï˝À¢ y=ø£{° ¬s+&É÷ Hêô|’q yêq ≈£îs¡TkÕÔjYT. sTTø£ Ä s√»+‘ê ‘·&ÉTdü÷ÔH˚ e⁄+{≤qT.
‘·&ÉTdü÷Ô ‘·&ÉTdü÷Ô ˙˝Àø° Hê˝Àø° eTì<ä›]ø° ‘Ó*j·Tì sTT+πø<√ düs¡düT‡˝Àø°, ø=+&É n+#·T˝Àø°, >±*
yê\T˝Àø°, eTãT“ e+ø°˝Àø°-

n|Œü {<Ï ëø± eTì<s›ä e¡ T÷ jTÓ e]ø° <=sø¡ ì£ ∫ìï |≈ü îå£ \+. ˝À|˝ü ø… ÿ£ &√ eTT≈î£ ÿ\ ø=q\T øs£ #¡ T· ≈î£ +≥÷
øÏ#·øÏ#·*ï >±*˝ÀøÏ s¡yêD≤ #˚dü÷Ô e⁄+&ç e⁄+{≤+. sT÷˝Àø£+ sTT+¬øe]B ø±<äì ‘Ó*dæb˛sTTq

s¡Vü≤kÕ´ìï <ë#·T≈£î+≥÷ e⁄+{≤+. qTe⁄« ø±ùd|ü⁄ ≈£î]XÊø£ Á|üø£è‹ n+‘ê ‘·&Éã&ÉT‘·T+~ ì»+>±H˚-

2

sT÷ ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢ #˚‘·T\÷ |üXÊÑêÔ|ü+ yÓ÷dü÷Ô ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+{≤j·÷, yê{Ï˝À|ü\ qTe⁄« j˚Ts¡Ty…’,
jT˚ sT¡ yêø£ e#Ã˚ dTü +Ô ~. ø=‘Ô· ˙{Ï ‘&· ç #\· >¢ ± ‘ê≈î£ ‘÷· y[Ó b¢ ˛sTT, Á|‹ü n˝≤ ‘q· >T∑ ≥Tº $ù|Œdqæ |ü &TÉ
‘=DÏøÏb˛‘·T+~ >∑≥Tº. n|ü&Éø£ÿ&ç >∑&ç¶|üP\T, Ä≈£î\T ≈£L&Ü ìH˚ï Áù|$TdüTÔHêïj·Tì y=≥Tº ô|≥Tº
≈£î+{≤sTT.

yêq y=ø£ miracle. ì»y˚T ø±˙, n~ n+‘·>± ‘·&É|ü&ÜìøÏ qTe⁄« n~›q e÷fÒ

<ëì keyboard. s¡#·sTT‘· n|òü‡sY ◊<äT
ø£$‘êdü+|ü⁄{≤\T,
3 $eTs¡ÙHê yê´kÕ\T
Á|ü#·T]+#ês¡T. |ü~ ô|’>±
˝…ø£ÿô|≥Tºø√e&É+ e÷H˚XÊqT˝Ò, ø£<∏ä\T $$<fÛä |ÒãüÁT‹˝øŸ£˝MÀT¢ <n#äT+·Ã∫j·÷´sTT.
jÓTìï Nø£≥T¢ #·TfÒºdæ eP|æ] ø√XÊjÓ÷! nH˚ø£ ø£$‘ê dü+ø£\Hê\øÏ
sTTyêfi¯ j˚Ts¡Tø=∫Ãq sT÷ ø=ìï Ä≈£î\T dü+bÕ<ä≈£î\T. ø=+‘·ø±\+ ªkÕs¡+>∑μ
yê{ÏH˚ #·÷dü÷Ô e⁄+&çb˛‘êqT. n+‘·sê®\ yês¡|üÁ‹ø£qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
#Ó≥Tº MT+∫ ‘Ó–b˛sTTHê düπs, ìyêdü+ |òæ\&Ó*Œ¤j·÷.
n$ e÷sê≈£î y˚kÕÔj·Tì Hê≈£î e÷Á‘·y˚T ‘Ó\TdüTÔ+~
n+‘· <ä÷sêq ˙≈£L ‘Ó\TdüTÔ+~.

45 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

myéTmdt¬ø ø£èwüCí À´‹ ª˙ »‘· |ü∫Ã,μ düeTTÁ<ä+πødæ ‹]– ≈£î&ç m&ÉeT #˚‘·T\

#·÷|ü⁄&ÉT y˚fi¯¢‘√ |ü∫à ø={Ϻ ∫Hêï yÓqøÏÿ ‹]>±&ÉT.
ªnπs, n˝≤ nq≈£îsê. b˛e<äT›sê,μ n+≥÷ düeTTÁ<ä+

¨s¡T ô|{Ϻ+~. ∫Hêï ø£]–b˛j·÷&ÉT. |ü]¬>≥Tº≈£î+{≤
düeTTÁ<ä+ n\MT<ä |ü&ç ˇfi¯¢+‘ê ‘·&çù|düT≈£îHêï&ÉT. ø±ùd|ü⁄
n˝≤>π deü TTÁ<+ä ‘√ Ä&TÉ ø=ì ã&øç Ï deü TjT· + ne⁄‘T· +<ìä
Ç+{ÏøÏ |ü]¬>‘êÔ&ÉT. Ç|ü&ÉT eT÷&√ ‘·s¡>∑‹. |æ\¢\‘√
kÕyêdü+ ã&ç˝À #˚sêπø. düeTTÁ<ä+‘√ kÕyêdü+ e÷Á‘·+
n&ÉT>∑T\T yÓj·T´&É+ H˚]Ãq <ä>∑Z]qT+&˚.

düeTTÁ<ä+ |æ˝À¢&ÉT

m|ü&√ zkÕ], n+fÒ u≤>± |üdæyê&É|ü&ÉT neTà m+&Éu…{Ϻq ‘ê{≤≈£î m+mdt¬ø ø£èwüíCÀ´‹ yÓTT<ä{Ï ø£<∏ä
#|˚ ü ø±*à ∫HêïøÏ ‹qu{… +ºÏ ~. øe£ Tà{Ï m+&TÉ #|˚ \ü T. ‹q>± ‹q>± Ç+ø± ‹Hê\H˚ düyê] 2015 E˝…’ ‘Ó\T>∑T
ÄX¯ |˝æ ≤&¢ ˝ç À. s¬ +&TÉ ‹ì|+æ ∫ $T>‘∑ ê$ ô|q’ ã\M¢ T<ä m‹ôÔ |{+ºÏ ~. ∫HêïøÏ Ç+ø± yÓ\T>∑T e÷dü|üÁ‹ø£˝À
‹Hê\ì|æ+∫+~. ø±˙ yê&çøÏ n+<ä˝Ò<äT. Á|ü#·T]+|üã&ç+~. ø=‘·Ô |ü+&ÉT>∑
ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï Á|ü#·T]+#ês¡T.
Ç+ø√{Ï ø±yê\ì ô|’øÏ #·÷_+∫ ôd’>∑\T #˚XÊ&ÉT. $»j·Tyê&É mdtÄsYÄsY ø±˝ÒJ˝À
ªˇ<äT›. bı≥º˝À H=|æŒ #˚düÔ~. ø±ùdbÕ–,μ neTà kÕ>∑BkÕÔ, >±sêã+ #˚kÕÔ n<Ûë´|ü≈£îsê\T.
#Ó|æŒ+~. ø±˙ Ç|ü&ÉT yê&çøÏ >±sêã+ ø±<äT, ø±*Ãq m+&ÉT #˚|üeTTø£ÿ ø±yê*.
neTà Çe«˝<Ò Tä . ∫Hêï n*>±&TÉ . nsTTHê Çe«˝<Ò Tä . s√w+ü |⁄ü {ºÏ C≤]b˛‘q· ï
#Ó&û¶ ô|’øÏ ˝≤≈£îÿì düeTTÁ<ä+ ~≈£îÿøÏ q&ÉkÕÔ e#˚ÃXÊ&ÉT. neTà yê&ÉT ø£qã&Éø£
Ä>±\T uÀ>±\T nsTTb˛sTT @&ÉkÕÔ M~Û˝À |ü]¬>‹Ô+~. ø£qã&çq |æ\¢˙, ‘·*¢˙
n&ç–+~. mes√ #ÓbÕŒs¡T, ∫Hêï düeTTÁ<ä+ ~ø£ÿ&ÉøÏ ‘·|ü ‘·bÕ |ü]¬>‹Ô yÓfi≤¢&Éì.
‘·÷s¡TŒøÏ |ü]¬>‹Ô+~.
∫Hêï düeTTÁ<ä+ e+ø£ ‹]– eTT≈£îÿ˝À¢ì+N, ø£fi¯¢˝À¢ì+N ˙fi¯ó¢ ø±s¡kÕÔ
@&ÜÃ&ÉT. M&ç @&ÉT|ü⁄øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+>± düeTTÁ<ä+ ≈£L&Ü ªzμeTì >√dü #˚dæ+~.
Ç+ø£ s¬ +&&É TÉ >T∑ \T yù˚dÔ |˝æ ≤&¢ ç bÕ<ë\T n\*ï ‘êøπ kÕsÔ TT. Hê\T>&∑ TÉ >T∑ \T yù˚d?Ô
ªπs, ãT&Éø±μ düeTTÁ<ä+ y=&ÉT¶q >∑T+|ü⁄˝≤ #˚]q q\T>∑Ts¡T |æ\¢˝À¢ ˇø£&ÉT
∫Hêïì #÷· XÊ&TÉ . øπ ø£ yX˚ Ê&TÉ . ø&£ *É d<ü Tä ì› ‘√dsæ ê»+{≤ ñ+~ Ä øπ ø.£ |≥ü |º ⁄ü bÕ˝+…
|˝æ À&¢ Ü eTC≤ø±. øπ ø£ ô|&‘ç ˚ deü TTÁ<+ä d>æ T∑ |Z &ü ç yqÓ øÿÏ b˛‘~· , ‘q· T yêfi+¢¯ ‘· >{∑ >ºÏ ±
X¯ã›+ #Ój·T´˝Òø£b˛‘·+<äì.
∫HêïyøÓ ÿÏ fió¯ ¢ ô|&‘É êH˚ ‹]– #÷· XÊ&TÉ . |\æ \¢ T >T∑ +Á&+É >± ≈L£ #T· ì ñHêïsT¡ .
n+<äT˝À Ç<ä›s¡T ˝Ò∫ ∫Hêï <ä>∑Z]øÏ y=∫à #Ós√ ¬sø±ÿ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. yêfi¯ó¢
‘ê{≤≈î£ \‘√ eT+≥ yd˚ æ ñHêïsT¡ . ‘ê{≤≈î£ ø±&É ‘&Ó TÉ ‘¶ √ |∫ü à #|˚ *ü ï n≥÷ Ç≥÷
‹|æŒ ø±\düÔHêïs¡T. |æ˝≤¢&ÉT ãT&É ãT&Ü q&ÉkÕÔ yÓfi≤¢&ÉT. ø±*Ãq #˚|üeTTø£ÿ\T
>T∑ e÷*dHÔü êïsTT. |\æ \¢ T ø±*Ãq #|˚ *ü ï s¬ +&TÉ #‘˚ T· \ eT<ëÛ ´ e÷sk¡ Õ,Ô }~ #˝· ≤]¢ Ã
∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚dæ ∫Hêï>±&ç ãT*¢ ãT*¢ #˚‘·T˝À¢ ô|{≤ºs¡T. ø=ìï H√{ÏøÏ
n+~∫à ‹ì|æ#êÃs¡T. yê&ÉT düeTTÁ<ä+ eTT+<äs¡ ì\T#·Tì M{Ïø√düy˚T @&ÜÃ&Éì
|æ˝À¢fi¯¢øÏ ‘Ó©<äT. ø±˙, ªdüeTTÁ<ä+ |æ\¢*øÏμ @&Ée&ÜìøÏ, ù|N ô|≥º&ÜìøÏ Ç+‘·ø£Hêï
ô|<ä› ô|<ä› ø±s¡D≤\T @eTT+&Ée⁄.
neTà |ü]¬>‘·TÔ‘ê e∫Ã+~. |æ˝À¢&çì #·÷dæ+~.
Vü≤eTàjÓ÷´ nì nqT≈£î+{≤ ∫Hêïì |ü≥Tº≈£îì, m‘·TÔ≈£îì eTT+<äT ‘·q
yÓTTVü≤+ ‘·T&ÉT#·T≈£îì, ‘·s¡yê‘· yê&ç yÓTTVü≤+ ‘·T&ç∫ Ç+{ÏøÏ rdüTø=∫Ã+~.
neTà yTÓ TV≤ü + ì+&Ü qy«˚ . Ç+{øÏ =#êÃø£ eTT<Tä ô›|{ºÏ yê&TÉ n&–ç q eTTøÿ£ \T
¬s+&ÉT |üfiË¢+˝À ô|{Ϻ ‹ì|æ∫Ã+~. ‘·qT düeTTÁ<ä+ <ä>∑Zs¡¬ø[¢ @&ÜÃ&ÉT. düeTTÁ<ä+,

47 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

|æ˝À¢&ÉT n&ç–+~ Ç|æŒ+∫ }s¡Tø√u…{Ϻ+~. n<˚ m+&TÉ #|˚ eü TTøÿ£ , kıs#¡ |˚ ü |≥æ Tº ø±≈î£ +&Ü ysπ˚
yÓTT<ä\T. @~ ø±yê \Hêï eTT+<äT düeTTÁ<ëìøÏ dü+>∑‹ y=∫Ã|ü&ç+~ Ç|ü&ÉT. dü÷ÿ\T u≤´>¥ ∫ì–
#ÓãT‘ê&ÉT. b˛sTT+~. ìqï kÕjT· +ø±\+ »]–+~. |⁄ü døÔü ±\˙ï
øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷sTT.
‘Ó\TkÕ? n|üŒ{ÏqT+#˚ yê&çøÏ düeTTÁ<ä+‘√
ùdïVü≤+. düeTTÁ<ä+‘√ Ä&É‘ê&ÉT, n\T>∑T‘ê&ÉT, ªªˇø£kÕ] H√s¡T ‘Ós¡T. ˝…ø£ÿ\T, ‘Ó\T>∑T
e÷{≤&É‘ê&ÉT, $+{≤&ÉT. ndü\T ÁX¯<ä∆ô|{Ϻ ‘Ó\TdüT |ü⁄düÔø±\T rdæ eT∞¢ ô|fÒºkÕÔqT,μμ kÕj·T+Á‘·+
ø√yê˝Ò>±˙, düwæº˝À Á|ü‹ X¯u≤›ìø° ns¡ú+ ñ+≥~. u≤´>¥‘√ #ÓbÕŒ&ÉT. m|üŒ{ÏqT+#√ düeTTÁ<ä+‘√
|ü≈£åî\ ≈£L‘·\ø°, #Ó≥¢ sê|æ&ÉT\ø°, uÛÑ÷$T ø£+|æ+∫ e÷{≤¢&˚ |æ˝≤¢&ÉT ø£<ë. n˝≤ n\yêf…Æb˛sTT+~,
q|ü&ÉT #˚ùd >∑s¡®qø°. düeTTÁ<ä|òüTÀwüøÏ ≈£L&Ü. @<Ó’Hê nìï+{Ï‘√ e÷{≤º&É≥+. u≤´>∑T ªdüπsμ nqï≥T¢ ‘·q
|üdæeTqdüT‘√ ≈£î<äTs¡T>± $+fÒ ‘Ó\TdüÔ~. øÏ¢|ü\ qT+∫ $T≥ø£]+∫ #·÷dæ+~.

ˇø√s√E kıs¡#˚|ü |æ≥Tº ø±yê\ì|ædüÔ~. ªªmÁs√&Ü, yÓÁs√&Ü, ˙≈£î bı>∑Ts¡T |ü{Ϻ+~sê,μμ
ªkıs¡ #˚|üμ nì πøø£ ô|&É‘ê&ÉT. nì qe⁄«≈£î+{≤ |ü⁄düÔø±\T rkÕ&ÉT. u≤´>¥ ù|s¡T
ªz,z,zμ nì ã<äT\T ÇdüÔ~ düeTTÁ<ä+. mÁs√&ÉT. n~ eTØ eTT<=›∫Ãq|ü⁄&ÉT ∫Hêï <ëìì
‘s· y¡ ê‘· Ç+{ø¬Ï [¢ kıs¡ #|˚ ü |≥æ Tº ø±yê* nì neTàø° yÓÁs√&Ü nì ≈£L&Ü n+{≤&ÉT. ˝À|ü\ ø=ìï ∫‘·TÔ
#Óù|ŒkÕÔ&ÉT. neTà m\¢+>±] |æ˝À¢&√, ø±≥+>±] ø±sTT‘ê\T, <äTeTTà ø£qã&ܶsTT.
eTqe&√ s√EyêØ y˚≥øÏ uÀ≥TMT<ä yÓfi¯¢uÀ‘ês¡T
ø£<ë, yêfi¯¢øÏ #Óù|ŒdüÔ~. yêfi¯ó¢ ‘Ó∫à Çe«>±H˚ ˇ+&ç ªªìqTï <äT*ù|dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚kÕÔH˚,μμ nHêï&ÉT.
ô|&É‘·~. u≤´>¥ >∑eTTà>∑T+~. |ü⁄düÔø±\˙ï u…’≥ ô|{Ϻ u≤´>¥ì
≈£î+#·eT+‘· |æ˝≤¢&ÉT ø=+#·+ ô|<√›&ÉT ‹s¡π>dæ $~*+#ê&ÉT. yÓqø£ uÛ≤>∑+ |òü≥ºì ã<ä›˝…’
nj÷· ´ø£ yê&˚ Hs˚ T¡ Ã≈î£ Hêï&TÉ , deü TTÁ<+ä ˝À d+ü |<ü ìä b˛sTT+~.
ˇ&dç |æ ≥ü &º +É . ∫ìï u§»ø® Ï m+‘· ø±yê*? n+>T∑ fi+¯
ø=¬øÿ+ #˚‹˝À e⁄+fÒ #ê\T. ø=¬øÿ+ ø£qTï <ä>∑Zs¡ ªªeTT+<Tä >± #|Ó Œü ≈L£ &<É ë, Hq˚ T ∫ì–b˛‘êqì.
<ës¡+ ø£{Ϻ, #·T≥÷º yÓTs¡T|ü⁄ ø±sTT‘ê\T ø£&É‘ê&ÉT. Ç|ü&ÉT á |ü⁄düÔø±\˙ï m˝≤ Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi≤¢*?μμ
<ëìì ˇø£ bÕd¢ øºæ ˘ dk” Õø√, &uÉ ≤“ø√ #T· {ºÏ n\\ MT<ä ∫Hêï mÁs√&ìç $dTü ≈î£ ÿHêï&TÉ . mÁs√&TÉ H\˚ ì øs£ T¡ ‡
‘˚\‘ê eTT+<äT¬ø[¢ π>\+ y˚kÕÔ&ÉT. ø±ùd|ü{À¢H˚ #˚|ü ≈î£ ì |&ü TÉ Hêï&TÉ . øeÏ Tàq˝<Ò Tä . Hê\T>T∑ |øü ÿ£ ˝≤ |]ü o
<=]øÏb˛‘·~. ‘·fi¯ó≈£î ø±sTT‘êìï #·÷dæ düeTTÁ<ä+ *+#ê&ÉT. øÏ+<ä u≤>± ∫]–b˛sTT+~. |æ˙ïdüT\T
#˚|ü yÓ÷düb˛‘·~. π>˝≤ìøÏ ∫≈£îÿ‘·~. düeTTÁ<ä+ ô|{ϺHê |üìøÏsê<äT. ø=‘·Ô u≤´>¥ ø±yê*. m˝≤?
#˚|ü\T #Ós¡Te⁄ #˚|ü\+‘· ‘Ó*$>∑\$ ø±<äT! M{Ïì
}s¡ø£H˚ yÓ÷dü|ü⁄#√Ã#·TÃ. n<˚ #Ós¡Te⁄ #˚|üqTø√, ã&ç e~˝≤ø£ |üø£ÿ |æ\¢\ dü+#·T˝À¢ ‘·q
ñ‘·TÔ‹Ô ‘·fi¯ó≈£î ø±sTT‘ê\øÏ #·|üq yÓ÷düb˛e⁄. |ü⁄düÔø±\T düs¡T›≈£îì ñ‘·Ô u≤´>¥ ‘·\MT<ä ô|≥Tº≈£îì
yê{Ïì uÀ˝≤Ô ø={Ϻ+#ê\+fÒ ì»+ ms¡\T ø±yê*. Ç+{Ïø=#êÃ&ÉT. neTà >∑TeTà+˝ÀH˚ m<äTs=∫Ã+~.
ì»+ ms¡ y˚dæHê ˇø√ÿkÕ] ms¡ì ‹H˚dæ >±˝…+
‘·T+#˚düT≈£îì b˛>∑\e⁄. ªªmÁs√&ÉT ∫ì–b˛j·÷&ÉT. ø=‘√Ô&ÉT ø±yê*,μμ
#·÷_dü÷Ô #ÓbÕŒ&ÉT.

ªªø=‘<Ô· ë?μμ neTà ∫Hêï y=+ø±, u≤´>¥ y=+ø±
#÷· dæ uÀÛ sT¡ eTì @&Ã˚ d+æ ~. áeT<´äÛ Ç˝≤H˚ »sT¡ >T∑
‘T· +~. eTT+<Tä Ç˝≤ »]>π ~ ø±<Tä . Ç~es≈¡ î£ ∫Hêï
@<Ó’Hê ø±yê\ì n&ç–‘˚,

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 48

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

ªªHêqï y=#êÃø£ ø=+{≤qT,μμ nH˚~. ˝Ò<äT. Çyêfi¯ eT]Ãb˛sTT n&ç>±&ÉT. neTàì @&çŒ+
ªªHêqï m|ü&=kÕÔ&ÉT?μμ ÄÁ‘·+>± n&çπ>yê&ÉT #˚XÊ&ÉT.
∫Hêï.
ªªdüeTTÁ<ä+˝À #˚|ü\T >∑T&ÉT¢ ô|fÒº ø±\+ ªªeT] πs|ü⁄ ã&çøÏ |ü⁄düÔø±\T m˝≤ rdüT≈£îì
e∫Ãq|ü&ÉT HêH=ïkÕÔ&ÉT.μμ #˚|ü\T >∑T&ÉT¢ ô|fÒº yÓfi≤¢*?μμ ∫HêïøÏ ‘Ó©˝Ò<äT. neTà Ç+{À¢ yÓqø£
ã+>±sT¡ ø±\+ ø√d+ü m<Tä sT¡ #÷· ùdyê&TÉ . |dü >æ T∑ &‘¢É √ >∑~˝ÀøÏ yÓ[¢+~. yÓqø±˝Ò ø=+>∑T |ü≥Tº≈£îì yÓfi≤¢&ÉT.
#˚|ü\T düeTTÁ<ä+˝À dü+ãs¡+ #˚düT≈£îH˚ ø±\+˝À
y˚≥øÏ uÀ≥TøÏ yÓ[¢q u…düÔyês¡+‘ê Çfi¯¢øÏ y=∫à ‘·eT ªªÇ+<ë. Ç+<äT˝À ô|≥Tºø√,μμ neTà n≥÷
‘·eT |æ\¢*ï uÛÑTC≤\MT<ä møÏÿ+#·T≈£îì Ä&ÉT Ç≥÷ yÓ‹øÏ ∫qï _j·T´+ >√‘·+ #˚‹˝À ô|{Ϻ+~.
≈î£ +{≤sT¡ . ∫Hêï yêfi¢¯ Hêqï ≈L£ &Ü >T∑ &TÉ ¢ |\æ ˝¢ ’… ô|]>π
<ëø± Ç+{Ï |ü≥TºH˚ ñ+&˚yê&ÉT. ˇø£ÿ ì$Twü+ ªªÇ+<äT˝ÀHê?μμ <ëìì n≥÷ Ç≥÷ ‹|æŒ
|æ˝≤¢&çì ˇ<ä\≈£î+&Ü eTT~>±s¡+ #˚ùdyê&ÉT. #·÷XÊ&ÉT. q#·Ã˝Ò<äT. ø±˙ Ä dü+>∑‹ neTàøÏ #Ó|üŒ
yÓTTqï{ÏkÕ] >∑T&ÉT¢ ô|fÒºø±\+ y=∫ÃHêø£ ˝Ò<äT.
#ê˝≤eT+~ Hêqï\T Ç+{ÏøÏ y=#êÃs¡T. ∫Hêï yêfi¯¢
Hêqï e÷Á‘·+ sê˝Ò<äT. n|ü&ÉT #·T≥÷º|üø£ÿ\ |⁄ü døÔü ±\T >÷∑ {Àø¢ Ï ‘√ùdd,æ ∫ì–b˛sTTq u≤´>¥
»Hê\T, |ü≈£Lÿ] #·T{≤º\T, e÷eT n+<äs¡÷ ∫Hêï |ü≥Tº≈£îì düeTTÁ<ä+ <ä>∑Z]øÏ |ü]¬>‘êÔ&ÉT. ˇ&ÉT¶qTqï
Ç+{ÏøÏ y=#êÃs¡T. neTà m+‘√ @&çÃ+~. e÷eT Çdøü £ ñ‘Ô· Äø‘£ êsTT. ø±fió¯ ¢ <=sø¡ 㣠T#T· Ã≈î£ ì ˝ÀìøÏ
≈£L&Ü @&ÜÃ&ÉT. >T∑ +C≤ \ì #÷· d~Ôü . Çdøü ˝£ À ñ‹Ô ø±fi‘¢¯ √ |]ü >¬ ≥&º +É
ªªeTT+<ä÷, yÓqø±. n+‘˚. m+‘· @&çÃHê @+ ø±düÔ düT\uÛÑ+. #Ó|ü\T y˚düT≈£î+fÒ ø£wüº+. Ç|ü&Ü
˝≤uÛÑ+? <˚e⁄&ÉT zs¡Ã˝Òø£ b˛j·÷&ÉT,μμ nì @y˚y√ øw£ +ºü ˝<Ò Tä ∫Hêïø.Ï #|Ó ü \T ‘–Ó b˛sTT #ê˝≤s√E\T
e÷{≤¢&Üs¡T. nsTT+~. eT∞¢ ø=q˝Ò<äT.
∫HêïøÏ ‘Ó*dæ+~ Hêqï düeTTÁ<ä+˝À #ê˝≤
˝À|ü\ ñ+&çb˛j·÷&Éì. ˇ&ÉT¶øÏ rdüT≈£îsêe&É+ kÕj·T+ø±\+. #·\¢>± ¨s¡T>± >±*. »q
≈£î<äs¡ø£ düeTTÁ<ëìπø Hêqïì Ç#˚ÃXÊs¡T. y˚≥yêfi¯ó¢ dü+#ês¡+ |ü\Ãã&É‘·+~. ∫Hêï »HêìøÏ <ä÷s¡+>±
n+<sä ÷¡ deü TTÁ<+ä ô|q’ uÀ≥T MT<ä ñ+&>É ±, Hêqï q&ç#ê&ÉT. ˝Ò‘· ¬sø£ÿ˝À¢ ã\+ ‘Ó#·TÃ≈£îì u≤´>¥
düeTTÁ<ä+ ˙fi¯¢ ˝À|ü\ ñHêï&ÉT. uÀ≥T MT~øÏ Ç+ø£ düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ #˚‘Ó’q+‘· <ä÷s¡+ $dæπsXÊ&ÉT.
sê&ÉT.
n|Œü {ìÏ +N neTà Ç+‘.˚ @<&ä –ç Hê @&TÉ d~Ôü . ªªHêqï mø£ÿ&Ü? ‘·q‘√ #ÓbÕŒ* u≤´>¥ ∫ì–
}s+¡ ‘ê ne«eTà |+ü &>É ∑ #d˚ Tü ≈î£ qï|⁄ü Œ&TÉ @&Ãç +~. b˛sTT+<äì,μμ düeTTÁ<ëìπødæ >∑{Ϻ>± πøπøXÊ&ÉT. n~
ô|<ä› |ü+&ÉøÏÿ e÷eT ‘·q ø√dü+ ø=‘·Ô #=ø±ÿ ‘ÓùdÔ @<√ ˙*–+~.
#=ø±ÿì |≥ü T≈º î£ ì @&Ãç +~. #|Ó ü ‘–Ó b˛sTTq|⁄ü Œ&TÉ
ø=‘·Ô #Ó|ü ø=qeT+fÒ @&çÃ+~. neTà @&çùdÔ ªª#˚|ü\T >∑T&ÉT¢ô|fÒº ø±\+ Hêqïì ‹]–
u≤>√<Tä . n+<Tä øì£ |˝æ ≤&¢ TÉ áeT»® @B n&>É ≥∑ +

49 »qe] 2020 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

|ü+|æ+#·≈£L&É<ë? #Ó|ü\T ‘Ó– b˛j·÷sTT. u≤´>¥ bÕ&˚ ô|<äeT\¢qï #˚‹ì >∑T+õ >∑T+õ n&çπ>yê&ÉT.
∫ì–b˛sTT+~. n+‘ê ˙e˝Ò¢.μμ ∫HêïøÏ <äT'K+ n|ü&É|ü&É÷ |ü+&É>∑˝À¢ eT\¢qï MT~øÏ nyÓ÷às¡T
e∫Ã+~. ª∫qï deü TTÁ<+ä μ, ô|<›ä deü TTÁ<+ä ˝ÀøÏ <÷ä øÏ y=d~Ôü . n+<Tä øπ eT\q¢ ï @ Á|Xü ï¯ nsTTHê #|Ó Œü >\∑ &ìÉ
q≥T¢ ∫Hêï>±&ç ø£fi¯¢˝À+∫ ˙fi¯ó¢ »\»˝≤ sê* }fiÀ¢ ù|s¡T.
düeTTÁ<ä+˝À |ü&ܶsTT.
ªªMT Hêj·THê? e#˚ÃkÕÔ&ÉT˝Ò. Ç+ø± s=eìï
düeTTÁ<ä+ ª¨μ nì ~>∑T\T πøø£\T y˚dæ+~. s√E˝,Ò μμ eT\q¢ ï ∫Hêï yTÓ TV≤ü + #÷· dæ qe«‘ê #ùÓ|Œ
ˇø£ n\ eTT+<Tä øÏ ñ]øÏ ∫HêïøÏ <>ä sZ∑ >¡ ± e∫à bÕ<+ä yê&ÉT. ô|<ä eT\¢qï Ç|ü&ÉT nø£ÿ&˚ ñHêï&ÉT. ø±˙
‘êø+Ï ~. #\· ì¢ ˙fió¯ .¢ s=e+‘· z<ësT¡ Œ>± ñ+&+ç ~. áeT<Ûä´ yêfi¯¢ eT<Ûä´ e÷≥˝Ò¢e⁄. ∫Hêï n‘·ìï
‘\· ˙fi˝¢¯ À ˝À|*ü øÏ ô|{≤&º TÉ . øfi£ ó¯ ¢ u>ÑÛ HZ∑ êïsTT. }|]æ #·÷dæHê ≈£L&Ü |ü\ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. eT\¢qï ≈£L&Ü
‹s>¡ ˝∑ <Ò Tä . #|˚ \ü T ñqïB ˝ìÒ B, n$ >T∑ &TÉ ¢ ô|{+ºÏ B ∫Hêï ø£qã&ç‘˚ C≤*>± #·÷dæ ‘·˝§+#·T≈£îì yÓfi¯ó
˝ìÒ B #÷· &Ü\ì Ç~es≈¡ î£ n˝≤ ˝ÀìøÏ #÷· ùdyê&TÉ . ‘·THêï&ÉT.
@MT ø£qã&˚~ ø±<äT. H˚qT Ç+ø± ô|<√›&çì nsTT‘˚
‘\Ó Td~Ôü , ˝<Ò ë ãVQü XÊ Ç+ø± #ê˝≤ ˝À‘T· ≈î£ yfiÓ ≤*¢ eTsêï&TÉ bı<Tä › _jT· ´+ >√‘+· ˝ÀH˚ |⁄ü døÔü ±\T
nqT≈£îH˚yê&ÉT. eTT+<äTøÏ á<äT≈£î+{≤ yÓfi≤¢&ÉT. rdTü ≈î£ ì ã&ø¬ç fi≤&¢ TÉ . mes÷¡ d+ü ∫ì |{ü #ºÏ T· Ãø√˝<Ò Tä .
n\\T yÓqøÏÿ ªbò˛μ bò˛μ nì ‘√ùddüTÔHêïsTT. ø±ùd|ü⁄ ø±˙ ∫HêïøÏ, n+<äs¡÷ ‘·q dü+∫H˚ #·÷kÕÔHêïs¡ì
n\‘√ bÕ≥T>± ô|’ø° øÏ+<äø° á~ n˝≤>±Z yÓqøÏÿ nqTe÷q+ s√»+‘ê dü\T|ü⁄‘êH˚ ñ+~. dü+∫
e#˚ÃXÊ&ÉT. #·÷ùdÔ, u≤´>¥ ≈£L&Ü ˇ&ÉT¶≈£î e#˚Ãdæ+~. ≈£î~]q+‘·>± eT&ç∫ ã\¢ øÏ+<ä <ë#ê&ÉT. ø±˙
|æs¡T&ÉT |æs¡T&ÉTø° eT∞¢ eT∞¢ rj·÷*‡ ekÕÔH˚ ñ+~.
ªª@B ñ+#·Tø√y˚ ˙<ä>∑Zs¡? e÷ Hêqïì ≈£L&Ü
Ç˝≤π> ˇ&ÉT¶≈£î |ü+ù| jÓ÷#·TÃ>±,μμ ∫HêïøÏ ø√|ü+>± ªªe÷ej·T´ <ä>∑Z]øÏ yÓfi≤Ô πs|ü⁄,μμ sêÁ‹ nHêï\
ñ+~. <>ä sZ∑ ¡ neTàøÏ #bÓ ÕŒ&TÉ . e÷eT }sT¡ yfiÓ ≤\¢ ì ø±<Tä ,
ã&çøÏ yÓfi¯¢ãT~› ø±˝Ò<äT. ã&ç e÷ì }s¡ø£H˚ }]˝À
Nø£{Ï eTTdüTs¡T‘·T+~. Ç+{Ï <ë] |ü{≤º&ÉT. ‹]–‘˚ neTà ˇ|üø√<äT. ≈£î~]‘˚ e÷eTì n&ç–
s√EyêØ y˚≥yêfi¯ó¢ uÀ≥T ~– b˛j·÷s¡T. ø=+<äs¡T ø=+#·+ &ÉãT“*|æŒ#·TÃ≈£îì u≤´>¥ ø=qTø√ÿ yê*‡q
düeTTÁ<ä+ ˇ&ÉT¶q ì\ã&ç e÷{≤º&ÉT≈£î+≥Hêïs¡T. |üì ≈£L&Ü ñ+~.

ª#˚|ü\T >∑T&ÉT¢ m|ü⁄Œ&ÉT ô|&É‘êsTT? e÷ Hêqï ‘˝Ó ≤]¢ , Nø{£ >Ï ± ñ+&>É ±H˚ neTà <>ä sZ∑ ¡ ∫\s¢ T¡ ¢
m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔ&ÉT?μ ne«eTà |ü+&É>∑s√E uÛÑ»q\T rdüT≈£îHêï&ÉT. CÒãT˝À ô|≥Tº≈£îì ãôd‡ø±ÿ&ÉT.
e÷eT }s¡T <ä>∑Zπs. ns¡>∑+≥˝Àù|. ãdüT‡ Ä>±ø£
ô|’ yÓT≥Tº MT+∫ m–] øÏ+~øÏ <ä÷ø±&ÉT. ]e⁄«eTì
<ä÷düT≈£î+{≤ e÷eT Ç+{ÏøÏ |ü]¬>‘êÔ&ÉT. ∫Hêï yÓfi‚¢
|Œü {øÏ Ï e÷eT e\ dsü T¡ ‘› T· Hêï&TÉ . ˙fi¢¯ u≤{˝Ï ‡Ÿ , ‹qT
ã+&Üsê\÷ yÓ÷düT≈£îì y˚≥yêfi¯ó¢ uÀ≥T <ä–Z]øÏ
q&ç#ês¡T. |ü~ eT+~ ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT
uÀ≥T¢. y˚≥ ˇø£fÒ. ∫Hêï yêfi¯¢ì nqTdü]+#ê&ÉT.
}s¡ø£H˚ q&Ée≈£î+&Ü ãs¡Te⁄øÏ ˇø£ |üø£ÿ #ÓsTT´
y˚XÊ&ÉT.

‘êHê|üÁ‹ø£ »qe] 2020 50

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq


Click to View FlipBook Version