The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2019-12-23 09:59:09

TANA Patrika - Dec 2019

TANA Patrika - Dec 2019

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-27 Issue-3 "To identify and address social, cultural and educational

December 2019 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Chairman, Foundation
Sai Brahmanandam Gorti Jayasekhar Talluri Niranjan Srungavarapu
(631) 523-1999; [email protected] (248) 342-6872
Email: [email protected]
Executive Vice President Immediate Past President
Associate Editors Anjaiah Chowdary Lavu Satish Vemana
Naveen Vasireddy (India) (770)235-2709; [email protected] (703) 731-8367
Email: [email protected]
Secretary Regional Coordinators
Ravi Potluri (USA) Ravi Potluri Suresh Kakarla
(267) 252-2496; [email protected] Appalachian - (919) 370-0136
[email protected] Anil. C. Uppalapati
Treasurer Capital
The opinions expressed in Sateesh Vemuri Sambaiah Dodda
TANA Patrika belong to the (925) 989-4536; [email protected] DFW
individual authors and do not Satish Chundru
necessarily reflect those of Joint Secretary Mid-Atlantic - (717) 418-8324
TANA or the Editorial Board. Ashok Babu Kolla Vijay Krishna Chilmakur
(270) 293-0003 Midwest
Koteswara Rao Kandukuri
Joint Treasurer New England; (508) 287-5283
Venkat Koganti Raja Kasukurthi
(848) 203-2118 New Jersey; (201) 270-8648
Sumanth Ramsetti
Community Services Coordinator New York; (917) 399-0459
Malli Vemana Kiran Duggirala
(646) 824-3349 North; (732) 781-8102
Saivinodh Thotakura
Cultural Services Coordinator North Central; (502) 418-2979
Sunil Pantra Devendra R Lavu
(248) 469-2349 North West; (503) 780-7318
Rajanikanth Kakarla
Women Services Coordinator Northern CA; (510) 509-8748
Sirisha Tunuguntla Srinivasa R. Yalavarthi
(904) 294-5655 Ohio Valley; (732) 983-7841
Naveen Kalagara
International Coordinator Rocky Mountains; (480) 652-4455
Lakshmi Devineni Sridhar Talluri
(732) 822-2493 South Central
Kiran Gogineni
Sports Coordinator South East; (347) 307-4457
Lokesh Naidu Konidala Murali Talluri
South West; (512) 917-8686
(469) 585-9064
Suresh C. Kandepu
Councilor-at-large Southern CA; (714) 623-9852
Vinay Kumar Maddineni
(917) 685-4383

Chairman, Board of Directors
Harish Koya
(203) 521-6945

eTTK∫Á‘·+ TANA
Foundation
l n≥÷¢] Eye Camps

TANA 14
Volenteering
Event at Atlanta TANA Manavoori
Kosam
18
5K Run/Walk
TANA-BATA
Cricket 16

Tournament

22

JeHês¡D´+˝À TANA - SoCal
kÕVü≤düj·÷Á‘·
Bandminton Tournament
30
24

Ç+ø±...

Editorial ... 05 ø£<∏ä: >∑+>∑sê»+ _&ɶ
President Message ... 07 ` |üP&É÷] sêõ¬s&ç¶
TANA Executive Committee ... 08 ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE `... 34
TANA Regional Coordinators ... 09 ` #·+Á<äVü‰dt ... 43
TANA Board of Directors ... 10 ø£<∏ä: ˇø£ H˚qT, ø=ìï qTe⁄«\T ... 51
TANA Foundation ... 11
TANA Foundation Donation Form ... 12 ` #·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï ... 54
TANA NW-OR Shelter Cooking ... 20 ìyê[ ... 58
... 28 >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄
ø£<∏ä 2018 Ä$wüÿs¡D ` KBsY
‘êHê ãVüQeT‹ qe\ X¯|üÔuÛÑ÷$TøÏ
kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T nyês¡T¶ ... 29 qy√<äj·T sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄
` |ü⁄düÔø£+.HÓ{Ÿ

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \+<]ä ø° ÁødÏ et Tdt Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

ÁødÏ et Tdt @&Ü~ø=øk£ Õ] e#Ã˚ ~ø±<Tä — Áù|e÷, ùdïV≤ü +, Ä<sä D¡ , ÄbÕ´jT· ‘\· ÷ |+ü ∫‘˚ Á|rü s√p
ÁødÏ et Tdt |+ü &>πÉ .
ã+<ÛäTe⁄\÷, ùdïVæ≤‘·T\‘√ dü+‘√cÕ\T |ü+#·T≈£îH˚ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq dü+<äs¡“¤+, n+<ä]‘√
d+ü ‘√cÕ\qT |+ü #T· ≈î£ H˚ Xó¯ udÑÛ eü TjT· + ÁødÏ et Td.t

s¬ +&fi˚ ¢¯ Áø‘Ï +· ‘êHê qe\\ b˛{° ìs«¡ V≤æ +∫+~. n+<Tä ˝À X|¯ uÔü ÷ÑÛ $T, ˙\, ˇ+≥] qe\\øÏ
ãVQü eT‘T· ˝§#êÃsTT.
X|¯ uÔü ÷ÑÛ $Tμ qe˝≤ s#¡ s· TT‘· Áo ã+&ç HêsêjT· DkÕ«$TøÏ 2019 d+ü e‘·‡s|¡ ⁄ü kÕV≤æ ‘´· nø±&MÉ T
|⁄ü sk¡ Õÿs+¡ e∫Ã+~. Áo HêsêjT· DkÕ«$TøÏ n_qÛ +<qä \T.

á eT<´äÛ H˚ ø=+‘e· T+~ kÕV≤æ ry‘˚ \Ô· ì ø√˝ÀŒsTT+~ ‘\Ó T>T∑ kÕV≤æ ‘´· +. yêsT¡ - >=\|¢ Pü &ç
e÷sT¡ rsêe⁄, qy√<jä T· sêy÷Ó àV≤ü qsêe⁄, yêkÕ Á|uü ≤Û e‹.
yês+¡ <]ä ø° eTq+<]ä ‘s· |¡ ⁄ü Hê kÕV≤æ rìyêfió¯ \T.
eTTK´+>± >=\|¢ Pü &ç e÷sT¡ rsêe⁄øÏ ‘êHê-2011˝À Á|‘ü ´˚ ø£ kÕV≤æ r |⁄ü sk¡ Õÿs¡ >öse¡ + \_+Û ∫+~.

ø±\+ me]ø√deü T÷ Ä><∑ Tä — #÷· d÷ü +Ô &>É ± @&Ü~ ∫esø¡ Ï e#Ã˚ XÊ+.
ø=‘Ô· ÄX\¯ ÷, rsêàHê\‘√ ø=~› s√E˝À¢ ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝ÀøÏ n&TÉ >T∑ ô|≥uº À‘T· Hêï+.
ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ø=‘Ô· Xó¯ u≤Û s+¡ u+ÑÛ Çyê«\ì Ä•d÷ü .Ô ..

n_Ûq+<äq\‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+ä

p

President's Message

JAYASEKHAR TALLURI
President

eTT+<Tä >± ‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° duü TÑÛ ´\ø,° n+<]ä ø° ÁødÏ et Tdt Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

<≥ä yº TÓ qÆ eT+#T· ˝À ≈î£ ≥T+u≤\˙, ùdïV≤æ ‘T· \˙ ø*£ ù| y#Ó Ã· ì |+ü &>É ∑ ÁødÏ et Td!t
‘êHê @{≤ ìs«¡ V≤æ +#˚ |⁄üò &é Å&y’Ó Y d+ü <sä “¡ +¤ >± ˇø£ $T*jT· Hé |üò⁄&é ø±´H‡é nyTÓ ]ø±˝À |+ü #êeTT.
á @&Ü~ #d˚ qæ >=|Œü ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ Ç~ Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ $»jT· +.
n˝≤>π ‘\Ó T>T∑ Hê≥ ‘êHê ø=+‘e· T+~ jT· Te≈î£ \øÏ CPR ‘Ø· Œ<¤ Tä ø±´+|\t T ìs«¡ V≤æ +∫+~.
Ç~ ≈L£ &Ü m+‘√ $»jT· e+‘+· >± »]–+~.
Áø‘Ï +· H\Ó ˝À <Tä u≤jTY ˝À ñqï ‘\Ó T>T∑ yê]ì ø*£ ùd neø±X+¯ \_+Û ∫+~. Á|+ü |+ü #+· ˝À
mø£ÿ&ÉTHêï ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ n+&É>± ‘êHê ñ+≥T+<ä˙, n+<äØï ø£\T|ü⁄ø=ì eTT+<äT≈£î
q&TÉ dTü +Ô <˙ä #bÓ ÕŒeTT.
s¬ +&fi˚ ¢¯ Áø‘Ï +· ‘êHê ìs«¡ V≤æ +∫q qe\\ b˛{˝° À ãVQü eT‹ >¬ \T#T· ≈î£ qï Áo ã+&ç HêsêjT· D
kÕ«$TøÏ kÕV≤æ ‘´· nø±&MÉ T nyêsT¡ ¶ sêe&+É eTq+<]ä ø° >s∑ «¡ ø±sD¡ +.
Áo HêsêjT· DkÕ«$TøÏ ‘êHê ‘s· |¡ ⁄üò q n_qÛ +<qä \T.
‘\Ó T>T∑ u≤Û cÕ, kÕV≤æ ‘ê´\øÏ ‘êHê m|ü &÷É ô|<›ä |≥” yd˚ Tü +Ô <ìä Á|‘ü ´˚ ø+£ >± #|Ó Œü qedsü +¡
˝<Ò Tä . n+<Tä øπ ‘êHê bÕsX¡ƒ Ê\ ø±s´¡ Áøe£ ÷\ì $d]Ôü +#&· ÜìøÏ $d]Ôü +#&· ÜìøÏ m+‘√ øè£ wæ
#d˚ Tü HÔ êï+.
á ÁødÏ et Tdt ôd\e⁄\T MT dìü ïV≤æ ‘T· \÷, ã+<TäÛ e⁄\‘√ Äq+<+ä >± »sT¡ |⁄ü ø√yê\ì Ä•d÷ü .Ô ..

MT

»jTY ‘êfiS¯ ]¢

7 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA EXECUTIVE COMMITTEE - 2019-2021

Jayasekhar Talluri Anjaiah Chowdary Lavu Satish Vemana
President Executive Vice President Past President

Ravi Potluri Sateesh Vemuri Ashok Babu Kolla Venkat Koganti
Secretary Treasurer Joint Secretary Joint Treasurer

Malli Vennam Sunil Pantra Sirisha Tunuguntla Lakshmi Devineni
Cummunity Services
Cultural Services Coordinator Women Services Coordinator International Coordinator
Coordinator

Lokesh Naidu Konidala Vinay Kumar Maddineni Harish Koya Niranjan Srungavarapu
Chairman Chairman
Sports Coordinator Councilor-at-large
Board of Directors TANA Foundation

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 8

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

REGIONAL
COORDINATORS

Suresh Kakarla Anil. C. Uppalapati
Appalachian Capital

Sambaiah Dodda Satish Chundru Vijay Krishna Chilmakur Koteswara Rao Kandukuri
DFW Mid-Atlantic
Midwest New England

Raja Kasukurthi Sumanth Ramsetti Kiran Duggirala Saivinodh Thotakura
New Jersey New York North North Central

Devendra R Lavu Rajanikanth Kakarla Srinivasa R. Yalavarthi Naveen Kalagara
North West Rocky Mountains
Northern CA Ohio Valley

Kiran Gogineni Sridhar Talluri Murali Talluri Suresh C. Kandepu
South East South Central South West
Southern CA

9 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA BOARD OF DIRECTORS - 2019-2021

Harish Koya Murali Vennam Jagadish Prabhala
Chairman Secretary Treasurer

Dr. Hanumaiah Bandla Srinivas Lavu Dr. Nagendra Srinivas Kodali Dr. Chowdary Jampala
Director Director
Director Director

Jayasekhar Talluri Satish Vemana Anjaiah Chowdary Lavu Ravi Potluri
Ex Officio Member Ex Officio Member Ex Officio Member Ex-Officio Member

President Past President Executive Vice President Secretary, EC

Sateesh Vemuri Niranjan Srungavarapu Ravi Mandalapu Sasikanth Vallepalli
Ex-Officio Member
Ex-Officio Member Ex-Officio Member Ex-Officio Member
Treasurer, EC
Chairman, TANA Foundation Secretary, TANA Foundation Treasurer, TANA Foundation

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 10

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

TANA

FOUNDATION
2019-2021

Niranjan Srungavarapu Ravi Mandalapu Sasikanth Vallepalli
Treasurer
Chairman Secretary

Hema C Kanuru Ramakanth Koya Ravi Samineni Bhakta Balla
Joint Secretary Trustee Trustee Trustee

Srinivas Chand Gorrepati Sivaram Yarlagadda Viswanatha Nayunipati Rao Yalamanchili
Trustee Trustee
Trustee Trustee

Venkata R Yarlagadda Srikanth Polavarapu Suresh Puttagunta Jayasekhar Talluri
Trustee Trustee Trustee Ex-Officio, President

11 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 12

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

r

TANA FOUNDATION
EYE CAMPS

TANA foundation conducted

eye camps at Penugranchiprolu,
Krishna district in association
with Sankara Eye Hospital,
Guntur with sponsorship by Sri
Karla Murali garu, North Caro-
lina. This camp is conducted on
October 18th, 2019. Nearly 500
people utilized this camp and 145
people identified for eye surger-
ies. Operations are conducted at
Sankara Eye Hospital for free of
cost. Medicines and glasses are
provided to the patients.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 14

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

TANA Foundation and
Sankara Eye Hospital, Guntur,
MCI jointly conducted a free
Eye Camp at Guthikonda
Kalyanamandapam, Repalle on
December 1st, 2019. This Camp
is sponsored by Venkata
Ramana Yarlagadda, TANA
Foundation Trustee. Nearly 590
people attended for this camp
and 243 people are recognized
at camp for free eye operations.
90 patients are sent for opera-
tions on the same day and others
were scheduled this month. This
is a great success. TANA
foundation thank all the people
involved in this effort. b

15 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA Mana Voorikosam
5K Walk/Run at BayArea

TANA 4th annual Mana Voori Kosam 5k Special Thanks to BATA, Asha Jyothi
and Virijallu Team.
Walk/Run successfully completed with more
than 140 members as participants in Rajanikanth Kakarla (TANA Regional
BayArea, CA on 17th November 2019. It was Coordinator) introduced TANA Team mem-
overwhelming response to the event from the bers Bharath Muppirala, Srikanth Bollineni,
Mountain House and BayArea Telugu peo- Naveen Kodali, Ram Thota, Hari Gakkani,
ple. Special Thanks to all the volunteers and Sreenivas Veerapaneni, Vinay Paruchuri,
participants who gave us the confidence and Krishna Gompa, Sudheer Unnam, Srikar,
inspiration to make this event was grand suc- MV Rao and Anil Polaki.
cess.

Thank you for all the support getting
from sponsors Bawarchi, SRS Consulting
Inc, Zaspar Technologies, Swagath,
Mallikarjuna Rao Mamidipaka and Rite
Pros.

Thank you Vamsi Paladugu Garu,
Chandra Guntupalli Garu and Naeen Kodali
Garu for your help on coordinating local peo-
ple and city team.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 16

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Bhakta Balla (TANA Foundation Trus-
tee), Sateesh Vemuri (TANA Treasurer) and
Venkat Koganti (Joint Treasurer) thanked all
the volunteers who worked really hard in
making this event a grand success and gave
an update on TANA initiatives in Bay Area.

Thank you Jay Thalluri Garu (TANA
President), Niranjan Srungavarapu (Tana
Foundation Chairman) and Vamsi Vasireddy
Garu (TANA Foundation 5K chair) for your
Guidance and Support.

17 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Volunteering
Event

at

Atlanta
Food Bank

TANA Atlanta in association This is one of the many ways to encourage Next
generation to participate in noble causes.TANA has
with Indian American council pledged to do more activities to involve next generation
Organised Volunteering/Food kids for giving back to the community where we live in.
drive at the Atlanta Food This event is coordinated by Regional Coordinator Kiran
bank.It is heartening to see Gogineni and he thanked Executive Vice president
Next generation kids starting Anjaiah Chowdary Lavu, Board of director Srinivas Lavu,
from age 8 to enthusiastically Councilor at large Vinay Maddineni for their help. b
volunteer in Sorting, Packing
and Labelling the food items.
Approximately 7500 pounds of
food items were ready to be
dispatched for the needy and
this effort sums up to 5000
meals.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 18

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

19 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA-NW-OR: SHELTER COOKING

This the season to count your blessings and

help spread smiles among the needy. TANA
NW region volunteers Sriram, Jagan, Arun,
Triveni, Anjaneya Raju, Bala, Kalai cooked
dinner for homeless people at Salvation Army,
Portland on Saturday, December 7th. Special
thanks to Bala and Kalai for sponsoring the
event and regional coordinator, Dev Lavu for
leading it. b

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 20

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

r

TANA/BATA
Cricket Tournament

Telugu Association of North America their participation and continued support in
organizing this successful tournament and
(TANA) in association with Bayarea Telugu said the money raised will help in support of
Association (BATA) and San Ramon Cricket Kerala Flood Relief.
Association (SRCA) organized its third An-
nual Men and Women Cricket Tournament Speaking on the occasion Bill Clarkson
at San Ramon, California on 17th Novem- (San Ramon Mayor) and other dignitaries
ber 2019. said they were extremely happy with the
response and congratulated BATA/TANA/
There was overwhelming response to SRCA leadership and all the players for their
the tournament from the community in short dedication. All The dignitaries distributed
notice. In total over 20 teams participated in prizes and cups to winners and runners of
this event, involving more than 200 players. the tournament.
All 3 play grounds was packed with well-
prepared players and enthusiastic support- Rajanikanth Kakarla (TANA Regional
ers and fans. The tournament started early Coordinator) introduced TANA Team mem-
morning around 8am and went to till 7pm. bers Ram Thota, Hari Gakkani, Sreenivas
Veerapaneni, Vinay Paruchuri, Krishna
Semis and Final match conducted in Gompa, Sudheer Unnam, Srikar and Leon.
Flood Lights.
Yaswanth Kudaravalli (BATA Presi-
Tournament Organizers Kalyan Katta- dent), Rajanikanth Kakarla (TANA Regional
muri, Yaswanth Kuderavally, RajaniKanth coordinator), Sateesh Vemuri (TANA Treas-
Kakarla, Satheesh Vemuri, Bhakta Balla and urer) Bhakta Balla (TANA Foundation Trus-
Venkat Koganti thanked all the teams for

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 22

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

tee) and Venkat Koganti (Joint Treasurer) Rajanikanth Kakarla (TANA RVP)
thanked all the volunteers who worked re- thanked Jay Thalluri (TANA President) and
ally hard in making the event a grand suc- Anjaiah Chowdary Lavu (Executive Vice
cess and gave an update on TANA/BATA President) who helped us to make this event
initiatives in Bay Area. success. b

Yawanth Kuderavally(BATA President)
and Kalyan Kattamuri introduced BATA
Team Veeru Vuppala, Kamesh Malla, Hari
Chikoti, Ravi, Vijaya Aasuri, Prasad
Mangina, Srisha Battula and other volunteers
in making the event a grand success.

23 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

TANA–SoCal Badminton
Tournament 2019

Grand success and raised a fund for
kid’s scholarships

TANA SoCal team successfully con-

ducted the Badminton Tournament on
Dec 7th, 2019 to support TANA foun-
dation scholarships program 4th time
in Los Angeles. Our main intention
was to provide scholarships for higher
education to financially disadvan-
taged meritorious students through
this program.

Thanks to all the participants for
their great support. TANA Badmin-
ton Tournament 2019 was a grand
success with an outstanding partici-
pation of 40 teams from Irvine,
Eastvale, Los Angeles, Cypress,
Torrance and Thousand Oaks (Val-
ley).

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 24

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

Following are the winners & runners Mixed Doubles
of each category.
Winners: Minu Suravarapu
Men’s Doubles – Advanced Ashok Balasubrahmaniyam

Winners: Amar Kethireddy Runners: Sindhura Katta
Ashok Balasubrahmaniyam Krishna Tummala

Runners: Saket Dandawate Kids Singles: (Benefit Match)
Vimal Earnest
Winners: Rishi Dwadasi
Men’s Doubles – Beginners Runners: Nishkal Gedala

Winners: Rahul Vasireddy Event started with Mixed doubles,
Vijay Ponuganti Amar Kethireddy, Rahul Vasireddy and
Rajesh Yadlapalli took a roll of umpiring.
Runners: Ram Chaparala That really helped Vinod Burugupalli to con-
Rajesh Yadlapalli duct the event successfully with all other
categories like mens Doubles (Advanced &
Women’s Doubles Beginners), Womens doubles and kids Sin-
gles (Benefit Match). Thank you all for the
Winners: Minu Suravarapu great volunteer support to make this event
Sindhura Katta grand success and coming forward to help
the kids in need.
Runners: Anusha Billakanti
Kavitha Byrappa Special Thanks to Srikanth Moparthy
for the food co-ordination & Srikanth Rami-
neni for capturing the event pictures. b

25 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 26

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrø£<∏ä‘√ |ü⁄\øÏ+∫q >√<ëe] rs¡+

qsê‡|ü⁄s¡+˝À ø£<∏ä 2018 Ä$wüÿs¡D

>∑‘· 29 dü+e‘·‡sê\T>± yêdæ¬s&ç¶ qMHé, bÕ|æH˚ì ø±˝JÒ ø±s´¡ <]ä Ù &܈ˆ ∫q$T*¢ d‘ü ´· HêsêjT· Dsêe⁄
>±s¡T ‘êeTT ì‘·´+ ìs¡«Væ≤+#˚ kÕVæ≤‘·´ ø±s¡´
•eX+¯ øs£ Y d+ü bÕ<≈ä î£ \T>± ø<£ ë∏ d+ü ø\£ Hê\T Á|#ü T· ] Áø£e÷\ $esê\qT ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤ á dü+ø£\q+
düTÔqï ø£<∏ëkÕVæ≤‹ yê] 29e dü+ø£\q+ ø£<∏ä 2019 ‘·eT ø±˝ÒJ˝À Ä$wüÿ]+#·&É+ ‘·eT n<äèwüº+>±
yTÓ Tqï 24 qe+ãsY 2019, Ä~yês+¡ Hê&TÉ >√<ëe] u≤Û $dTü HÔ êïeTHêïsT¡ . d+ü bÕ<≈ä î£ ˝À¢ ˇøs¬£ q’ yêds¬æ &¶ç
rsêq qsê‡|ü⁄s¡+˝À Ä$wüÿs¡D »]–+~. á ø£<∏ë qMHé 29 @fi¢¯ ø<£ ë∏ Á|kü ÕHú êìï ≈î£ |¢ +Ôü >± $e]+#êsT¡ .
dü+ø£\Hê\≈£î 1999 qT+&ç ‘êHêyê] Ä]úø£ düVü≤
ø±s¡+ ñ+~. ø£<∏ä 2018 dü+ø£\Hêìï ‘êHê JeqkÕ|òü\´
|⁄ü sk¡ Õÿs¡ Á>V∑ ≤” ‘,· Á|eü TTK $eTsÙ¡ ≈î£ \T, $<ë´y‘˚ Ô·
¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ì nH˚ø£eT+~ s¡#·sTT‘·\‘√ y˚˝ÒÃs¡T Hêsêj·TDsêe⁄>±s¡T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á
bÕ≥T ø£<∏ä 2019˝À ‘·eT ø£<∏ä\T #√≥T #˚düT≈£îqï yê]ø¸ £ d+ü ø\£ Hê\T m+‘√ $\Tyq’Ó eì, M{Ï $\Te
ø£<∏ë s¡#·sTT‘·\T |ü~ùV≤qTeT+~˝À |ü<äø=+&ÉT eseÔ¡ ÷q+˝À ø+£ fÒ u$ÑÛ w´ü ‘T· ˝Ô À eT]+‘>· ± ÇqTeT
eT+~ á duü ˝ÑÛ À bÕ˝§HZ êïsT¡ . qsê‡|⁄ü s+¡ l y.’Ó mH.é &çdüTÔ+<äì, yê]¸ø£ dü+ø£\Hê\T yÓ\Te]+#˚ rs¡T
ø±˝ÒJ j·÷»e÷q´ düVü≤ø±s¡+‘√ á Ä$wüÿs¡D |ü≥¢ dü+‘√cÕìï e´ø£Ô|üs¡Tdü÷Ô á Á|ü#·Ts¡D ø=qkÕ
düuÛÑ |ü+&É>∑˝≤ »]–+~. >±\ì eTq:|üPs¡«ø£+>± ø√s¡T≈£îHêïs¡T. Äràj·T
n‹~>∏ ± $#Ã˚ dqæ Á|eü TTK ø$£ ø¬ . •yês¬ &¶ç 29 d+ü e
qsê‡|ü⁄s¡+ yêdüÔe⁄´\T, ø£<∏ë_Ûe÷ì ø=|üŒ]Ô
sê+u≤ãT>±sT¡ duü ≈ÑÛ î£ kÕ«>‘∑ +· |*ü ø±sT¡ . l y.’Ó mH.é

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 28

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

‘êHê ãVüQeT‹ qe\

X¯|üÔuÛÑ÷$TøÏ

2019 dü+e‘·‡sêìøÏ
πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T

|ü⁄s¡kÕÿs¡+

‘êHê dü+düú≈£î, ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\ ø£$T{°øÏ eHÓï ‘Ó#˚à yês¡Ô Ç~. ‘êHê Á|ü#·T]+∫q |ü⁄düÔø±\T

n˙ï bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+<ësTT. Ç|ü&ÉT πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T |ü⁄s¡kÕÿs¡+ sêe&É+ n<äq|ü⁄
Ä<sä D¡ . X|¯ uÔü ÷ÑÛ $T qe\≈î£ 2019 d+ü e‘‡· sêìøÏ øπ +Á<ä kÕV≤æ ‘´· nø±&$Ó T |⁄ü sk¡ Õÿsêìï Á|øü {£ +Ï
∫+~. Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, ∫Á‘·ø±s¡T\T, ø£$ o˝≤ MÁsêE, Á|üeTTK ø£<∏ä, qe˝≤s¡#·sTT‘· πø‘·T
$X«¯ Hê<s¬ä∏ &,¶ç ø$£ , s#¡ s· TT‘· yêÁ&e˚ ⁄ ∫qMsu¡ ÁÑÛ<Tä &TÉ Hê´jT· ìπs‘í \· T>± e´eV≤ü ]+#êsT¡ . n‘´· +‘·
Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$+#˚ á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+∫q ‘êHê ãVüQeT‹ qe\ X¯|üÔuÛÑ÷$T s¡#·sTT‘·
ã+&ç Hêsêj·TDkÕ«$TøÏ ‘êHê n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. n+‘˚ø±ø£, 2017 dü+e‘·‡s¡+˝À
‘êHê ìs¡«Væ≤+∫q qe\\ b˛{°˝À ãVüQeT‹ bı+~q qe\\T eT÷&√kÕ] |ü⁄qs¡TàÁ<äD
bı+<ësTT. Ç~ ≈£L&Ü ns¡T<Ó’q Ä<äs¡DÒ.

‘·‡sê\T>± á dü+ø£\Hê\‘√ ‘·q≈£îqï nqT #ês¡T. Ä]úø£ düVü≤ø±sêìï n+~düTÔqï ‘êHê≈£î
ã+<Ûëìï m+‘√ Äràj·T+>± düuÛÑ eTT+<äT+#ês¡T. ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
uÛÀ»q $sêe÷q+‘·s¡+ Á|üeTTK ø£<∏ë
dü+ø£\q+˝Àì ø£<∏ä\ìï{Ï˙ kÕø£\´+>± s#¡ s· TT‘,· j÷· Á‘ê ø<£ qä∏ s#¡ s· TT‘· <ëd]ü neTsπ +Á<ä
n‘·´+‘· H˚s¡TŒ‘√ Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ $. Á|ü‹eT ø£<∏ä 2019 ø£<∏ës¡#·sTT‘·\‘√ eTTU≤eTTœì
düMTøÏå+#ês¡T. eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq Á|üeTTK ìs«¡ V≤æ +#êsT¡ . á d+ü ø\£ q+˝Àì |<ü ä
<äs¡Ù≈£î&ÉT, |üdü\|üP&ç ø£<∏ä\ e+o ø=+&ÉTeT+~ s¡#·sTT‘·\T ‘·eT ø£<∏ä\
eT÷&˚ eTTø£ÿ\T e÷{≤¢&ç dü_Û≈£î\qT H˚|ü<∏ë´\qT, mqTïø=qï edüTÔe⁄qT
ÄXï s´¡ |]ü #êsT¡ . ÄràjT· n‹<Tä∏ \T>± ø£<∏ä>± eT\#·≥+˝À ‘·eT nqTuÛÑyê
$#˚Ãdæq ø£fi≤XÊ\ ø√XÊ~Ûø±] bıqï|ü*¢ \qT $e]+∫q rs¡T dü_Û≈£î\qT
lsêe÷sêe⁄, ì‘·´+ ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î+~.
ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚ n]|æsê\ ˇø£ eT+∫ kÕVæ≤‘·´düuÛÑ˝À
Hêsêj·TDsêe⁄ qsê‡|ü⁄s¡|ü⁄ kÕVæ≤‘·´ bÕ˝§HZ êïeTqï d+ü ‘è· |,Ôæ eT+∫ ø<£ \ä∏
$X‚cÕ\qT $e]+#ês¡T. ø£<∏ë dü+ø£ |ü⁄düÔø±ìï ø=qTø=ÿHêïeTqï ‘·è|æÔ
\Hê\ eTs√ dü+bÕ<ä≈£î\T bÕ|æH˚ì •e ÄVüQ‘·T\ ø£fi¯¢˝À¢ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫q á düuÛÑ
X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Çìï dü+e‘·‡sê\T ø£<∏ëkÕVæ≤‹ #·]Á‘·˝À yÓTÆ\TsêsTT>± ì*∫b˛‘·T+
q&É|ü >∑\>∑≥+ ‘·eTπø ÄX¯Ãs¡´eTì, ìX¯Ãj·T+>± <äq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. b
Bìï ø=qkÕ–+#·{≤ìπø q&ÉT+ ø£≥Tº≈£îHêïeTì
$e]dü÷Ô, ø£<∏ä\ mìïø£ |üPsê«|üsê\qT düMTøÏå+

29 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

JeHês¡D´+˝À kÕVü≤düj·÷Á‘·
#Í<ä] »+bÕ\

‘êHê ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ 2019˝À
ìs¡«Væ≤+∫q qe\\ b˛{°˝À 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹ì
@ø£Á^e+>± ¬>\T#·T≈£îqï s¡#·jsTT‘· l düqï|ü⁄¬s&ç¶

yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ qe\ ø=+&Ébı\+ &çôd+ãs¡T 25q

ôV’≤<äsêu≤<äT˝À Ä$wüÿ]+#·ã&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Ä
|ü⁄düÔø±ìøÏ ‘êHê |üPs¡« n<Ûä´≈£åî\T, qe\\ b˛{° ìsê«Vü≤≈£î\T
&Üø£ºsY »+bÕ\ #Í<ä] Áyêdæq eTT+<äTe÷≥

<ä≥ºyÓTÆq n&É$˝À ø=+&É\ MT<ä #Ó≥¢ øÏ+<ä yêkÕìï kÕìú ≈î£ \T ø=+&bÉ ı\+ yfiÓ ≥¢¯ + nì e´eV≤ü
]kÕÔs¡T. á ø=+&Ébı˝≤ìøÏ yÓfi‚¢yêfi¯¢˝À #ê˝≤ @fi¯¢
|ü&ÉT≈£îqï nqTuÛÑe+ Hê≈£î˝Ò<äT. n|ü&É|ü&É÷ nqTueÑÛ +‘√ ‘\· H]Ó dqæ yê] <>ä sZ∑ q¡ T+∫, yTÓ T<{ä Ï
n&Ée⁄\>∑T+&Ü Á|üj·÷D+ #˚dæHê, ø±s¡T n<ë›\ kÕ] y&Ó TÉ ‘T· qï ejT· dTü |\æ >¢ ±fi¢¯ es≈¡ î£ ñ+{≤sT¡ .
uÛÑÁ<ä‘· yÓqTø£ qT+&˚ H˚qT n&É$ì #·÷dæ+~. Hê≈£î ø=ìï ‘s· ê\T>± á >=Ás¬ \ ø±|sü T¡ \ ≈î£ ≥T+u≤\≈î£
‘*Ó dqæ yê]˝Àq÷ n&$É ˝À ã‹øqÏ nqTueÑÛ eTTqï Ç˝≤ ‘·s¡#·T ø=+&Ébı\+ b˛e\dæ sêe≥+ ‘·|üŒø£
yêfi¯ó¢ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. ø±˙ á Çs¡y…’ ˇø£≥e X¯‘ê b˛e≥+‘√, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Jeq$<Ûëq+,
ã+› ˝À Ç|Œü {øÏ ,° ‘\Ó T>T∑ <X˚ +¯ ˝À ø=+‘e· T+~ eT<´äÛ |ü<ä∆‘·T\T, Ä#êsê\T @s¡Œ&ܶsTT.
‘·s¡>∑‹ eTqTwüß\T ‘·eT MT<ä Ä<Ûës¡|ü&çq Jyê
\qT ã‹øÏ+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·eT Á>±e÷\T, yêfi¯ó¢ n&Ée⁄\˝ÀøÏ yÓ[¢ nHêïfi¯ó¢ ñ+&˚~
ÄyêkÕ\T $&É∫, dü«#·Ã¤+<ä+>± ø=ìï HÓ\\bÕ≥T kÕVü≤dü+ ø√düyÓ÷, Á~∏˝Ÿ ø√düyÓ÷ ø±<äT. nsTTHê á
n&eÉ ⁄˝À¢ d+ü #ês+¡ #d˚ ÷ü ,Ô e+<\ä jT˚ fi≈¢¯ î£ eTT+<Tä eqyêkÕìøÏ >T∑ +&Ó <s’ÓÛ ´¡ + ñ+&Ü*. n&$É >T∑ ]+∫
‘·eT |üPØ«≈£î\T ã‹øÏq≥Tº ã‘·ø£e\dæ edüTÔ+<äì ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. ‘·eT MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e∫Ãq
‘Ó*dæq|ü&ÉT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~. e+<ä˝≤~ eT÷>∑Jyê\qT ø£qT¬s|üŒ˝≤¢ ø£ìô|≥Tº
≈£î+≥÷, ¬s|üŒbÕ≥T˝À <Óã“rj·T&ÜìøÏ n&É$˝À
q\¢eT\ n&Ée⁄\ #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á>±e÷˝À¢ bı+∫ ñqï mH√ï $|ü‘·TÔ\ qT+∫ yÓT\≈£îe‘√
n|ü&É|ü&É÷ esê¸uÛ≤e+ #˚‘· ‘·eT >=Á¬s\≈£î ø±düTø√yê*. n&É$˝À mø£ÿ&É >∑&ç¶ ñ+<√, mø£ÿ&É
‹q&ÜìøÏ yT˚ ‘,· ‘ê>{∑ ≤ìøÏ ˙sT¡ ˝qÒ |ü &TÉ , esê\¸ T ˙s¡T <=s¡T≈£î‘·T+<√ ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. ø=+&É\,
|ü&˚es¡≈£î ‘·eT >=Á¬s\ì ã‹øÏ+#·T ø√e≥+ ø√dü+ ø√q\ <ës¡T\T m]– ñ+&Ü*. #Ó≥Tº yÓTT<ä\Tø°,
>=Ás¬ \ø±|sü T¡ \T n&$É u≤≥ |&ü ‘É êsT¡ . }]˝À ø=ìï #T· ≥T≈º î£ ì |&ü TÉ ø=qï ø=+&∫É \eø° ‘&˚ Ü ‘*Ó j÷· *.
≈î£ ≥T+u≤\ eTqTwßü ´\T ø\£ dæ ‘e· T >=Ás¬ \eT+<ä m&>É +∑ &TÉ ˙, ∫sT¡ ãT*˙ >T∑ sT¡ |Ô ≥ü >º \∑ >±*. ô|<|›ä ⁄ü*
\ì ø£\T|ü⁄ø=ì n&É$˝À y˚T‘·, ˙s¡T <=]πø düú˝≤ ÄqTbÕqT\T ‘Ó\TdüTø√>∑\>±*. á ø√s¡>∑\¢
\qT y‘Ó T· ø=ÿ+≥÷ eT∞¢ ‘e· T }]˝À yêq\T |&ü ç »+‘T· e⁄\ qT+&,ç Á|øü è£ ‹ y|’… Øü ‘ê´\ qT+#˚ ø±<Tä ,
‘·eT >=Á¬s\≈£î ˙s¡T, y˚T‘· <=]πøes¡≈£î yês¡T n&É$ eTqTwüß\ <ä>∑Zs¡ qT+∫, >∑+<Ûä|ü⁄ #Óø£ÿ\
n&Ée⁄\ #·T≥÷º dü+#·]düTÔ+{≤s¡T. Ç˝≤ #˚ùd eq

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 30

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

<=+>∑\ qT+N ≈£L&Ü ‘·eTqT, ‘·eT eT+<ä\q÷ >√>∑&çì, u§#·TÃ>∑&ç¶˙ eT÷#·÷&Éeì >∑eTìkÕÔeTT.
sø¡ +åÏ #T· ø√yê*. ø=+&»É «s+¡ sê≈î£ +&Ü #÷· dTü ø√yê*. m&ÉT>∑+&ÉT m<äTs¡T|ü&ç‘˚ >∑{Ϻ>± Vü≤&É\Tø=&ç‘˚
á eqyêdü+ ì»+>±H˚ nãT“s¡|üs¡#˚ ˇø£ kÕVü≤dü #ê\ì, ø±˙ ô|<ä›|ü⁄* n˝≤ »&Ée<äì, eTqy˚T
b˛sê≥y˚T. <÷ä s+¡ >± ‘|· ü ø√yê\ì eTq nqTuyÑÛ êìøÏ edTü +Ô ~.
eTT#·TÃ>=Á¬s≈£L, u§*¢>=Á¬s≈£L ‘˚&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~.
nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L eTq≈£î á ì‘·´J$‘· eT+<ä˝À ø±s¡TbıfÒº\T, <=&ç¶bıfÒº\T ‘·\bıfÒºfi¯¢
b˛sê≥|⁄ü kÕV≤ü d>ü ±<ä∏ >T∑ ]+∫ eTq≈î£ #|Ó Œæ qyêsT¡ ‘·s¡‘·eT kÕúHê\T ns¡úeTe⁄‘êsTT. m<ä>=Á¬s\
mes¡÷˝Òs¡T. Ç<äT>√, á kÕVü≤düj·÷Á‘·˝À eTq*ï j·Teq<äX¯\ yÓ+|üsê¢fÒ ø±<äT— ø=+&É∫\e\
uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚düTÔ+~ á ø=+&Ébı\+ qe\. Á|üDj·T ø±+&É >∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüTÔ+~.
eT] n&$É n+fÒ ‘©Ó ì eTq≈î£ ˇø£ nqTueÑÛ E&„ q’Ó
e÷s¡Z<ä]Ù (¬>’&é) ø±yê* ø£<ë. á ø=+&Ébı˝≤ìï eT] MTs¡T á n<äT“¤‘·j·÷Á‘·≈£î dæ<ä∆+>±
d«ü jT· +>± nqTu$ÑÛ +∫q sêjT· \de” T _&,¶É #s˚ TT ñHêïsê?
‹]–q Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, düqï|ü⁄¬s&ç¶ yÓ+ø£≥sê$T
¬s&ç¶>±s¡T dü«j·T+>± eTq*ï á j·÷Á‘·≈£î rdüT≈£î e÷qe J$‘·|ü⁄ ‘=*<äX¯ n&Ée⁄\˝À ÄVü‰s¡
yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. ãj·T{Ïyês¡T #·÷&É˝Òì, ‘Ó\TdüT ùdøs£ D¡ ‘√ yTÓ T<˝ä H’… ê, |]ü D≤eT Áøe£ T+˝À ‘s· T¡ yê‘·
ø√˝Òì nH˚ø£ $wüj·÷\qT ndüe÷q Á|ü‹uÛÑ‘√, <äX¯qT+N e´ekÕj·TeTT, |üX¯ób˛wüD J$‘·+˝À
HÓ’|ü⁄D´+‘√ eTq≈£î #·÷|æ+#·uÀ‘·THêïs¡T. eTTK´uÛ≤>±\j·÷´sTT. Ç|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT
eè‘·TÔ\÷ düe÷C≤ìøÏ eTTU≤´edüsê˝Ò. nsTT‘˚
á kÕVü≤düj·÷Á‘·˝À eTq+ e+<ä˝≤~ >=Á¬s ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À e´ekÕj·T dü+ã+~Û‘·
\qT ø±#·Tø=+≥÷ z_\+ (n¨_\+) #·T≥Tº $wüj·÷\≈£î ô|<ä›|”fÒ y˚dæHê, |üX¯ób˛wüD eè‹ÔøÏ
|øü ÿ£ \ |˝ü \¢… bÕjT· , _+>√ì u≤$, ><∑ >›ä ÷∑ &TÉ ø=+&,É n+‘· ÁbÕeTTK´‘· Ç∫Ãq≥T¢ øq£ |&ü <É Tä . eTTK´+>±
∫+‘·\ dü&ÉT¶, Çq|ü düs¡÷≥T¢, πs–e÷qTø=+&É, Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘·´+˝À |üX¯ób˛wüD eTTU≤´+X¯+>±
>±*≈£î|üŒ, ‘·TeTàe÷ì @HÓ, eTãT“ôd\, sêkÕ\ ñqï ø£<∏ä\T, qe\\T ãVüQ ‘·≈£îÿe. ñqï ø=~›
#˚qT, ô|<ä›|ü⁄* ôd\, <=+>∑ #Ó*eT, ≈£î\T≈£î&ÉT ø£<∏ä˝À¢q÷ e´ekÕj·÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆq |üX¯óe⁄\
>∑T+&Ü\T, õ$«e÷qT ã+&É, ˇq÷ïs¡eTà ø√≥, (m<Tä \› ) Á|dü øπü Ô m≈î£ ÿe. eTq ÁbÕ+‘ê˝Àq¢ ÷, Á||ü +ü
u≤\|üŒu≤$, e+{Ï ÁbÕ+‘ê\T ‹s¡T>∑T‘êeTT. #·|ü⁄ q\TeT÷\\ dü+düÿè‘·T\˝Àq÷ ø£ì|æ+#˚
nø£ÿ&ç uÀ&ÉT\T, $T≥º\T, ù|≥\T, ø=+&É\T, >=Á¬s\ >∑T]+∫, >=Á¬s\ø±|üs¡T\ J$
@HÓ\T, ôd\\T, yê>∑T\T, e+ø£\T n˙ï eTq≈£î ‘ê\ >T∑ ]+∫ ‘\Ó T>T∑ ˝À
|]ü #j· T· eTÚ‘êsTT. <ë]˝À kÕìú ø£ d\úü |⁄ü sêD≤\T, Áyêdæq~ ‘·≈£îÿe.
eT+~˝À Á|ü#ês¡+˝À ñqï nH˚ø£ ø£<∏ä\T ≈£L&Ü
#ÓãT‘ê&ÉT eTq e÷s¡Z<ä]Ù. Ä ÁbÕ+‘·|ü⁄ uÛ≤wü, n˝≤π> ‘Ó\T>∑T˝À
j·÷dü, |ü\T≈£îã&ç, e÷≥rs¡TqT eTq+ ns¡ú+ n&É$ eTTK´bÕÁ‘·>±
#˚düTø=ì Äq+~+#˚≥T¢ #˚kÕÔ&ÉT. _Û\T¢, #·+<äq+, ñ+&˚ |⁄ü døÔü ±\÷ ‘≈· î£ ÿy—˚
@ô|, d”ø£πsDÏ, dæ]e÷qT, bı*¬ø, ‘ê+Á&É, eT~›, ñqïø=B› ≈L£ &Ü –]»qT\
dü+Á&É e+{Ï s¡ø£s¡ø±\ #Ó≥¢qT #·÷kÕÔeTT. J$‘ê\ >T∑ ]+∫ ˝øÒ £ qø‡£
|]ü ø±ÿjT· , á‘ø· ±jT· , ≥÷ø|° +ü &TÉ , y÷Ó $|+ü &TÉ \ ˝…’≥T ñ<ä´eT+ >∑T]+∫
s¡T#·T\T ‘Ó\TkÕÔsTT. ø=+&É\ ô|’q, ôd\\˝Àq sêdæqy˚. Ç{°e˝Ò e∫Ãq
yÓTT*#˚ nH˚ø£ s¡ø±\ >∑&ç¶ eTq≈£î ø£ì|ædüTÔ+~. n&É$ qT+∫ n&É$øÏ
H˚+Á&É>∑&ç¶ ø£ì|æùdÔ >=Á¬s\T <äã“>√>∑&çì, |”#·T (»jT· ‹ ˝ÀV≤æ ‘êøHå£ é d«” jT·

31 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

nqTuyÑÛ ê\T) ø=+‘· $TqV‰ü sTT+|⁄ü nqT≈î£ +{≤qT. e´<Ûä. nsTTHê eTqTwüß\ eT<Ûä´ ñ+&˚ Áù|eT\T,
á ¬s+&ÉT edüTÔe⁄\˙ (>=Á¬s\ø±|üs¡T\ Jeq u≤+<Ûäyê´\÷, ÄX¯\÷, y…’wüe÷´\÷, y…’s¡T<Ûë´\÷
J$‘êìï dü|üÔesêí\ $TÁX¯eT+>± m˝≤ #˚kÕÔjÓ÷
$<ëÛ Hêìï, n&$É ì) ø\£ T|⁄ü ø=+≥÷ eTq˝À #ê˝≤ s$¡ øÏ ‘*Ó deæ dTü +Ô ~. n*– |⁄ü {+ºÏ {øÏ Ï y[Ó ¢ ‹]–sêì
eT+~øÏ |ü]#·j·T+˝Òì ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ Jeq u≤Û s´¡ ø√d+ü y<˚ qä |&ü ˚ n+øj£ T· ´, ≈L£ ‘T· sT¡ ≈î£ ‘q· ≈î£
b˛sê{≤ìï, á ø=+&Ébı\+ qe\˝À, eTq ø£fi¯¢ Çwüº+˝Òì dü+ã+<Ûä+ #˚düTÔqï uÛ≤s¡´|ü≥¢ ø√|æ+∫q
eTT+<äT yêdüÔ$ø£+>± Ä$wüÿ]düTÔHêïs¡T düqï|ü⁄¬s&ç¶ sêeTj·T´, n\T¢&çøÏkÕÔqqï ø£≥ï+ø√dü+ eT+<äqT
yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶. neTTàø√ e\dæ e∫Ãq bÕeTT˝Ò{Ï, #·ùdÔ ùd<ä´>±&ç
dü+ã+<Ûä+ ≈£L‘·Ts¡TøÏ #˚j·Tqì |ü≥Tº|ü{Ϻq
nsTT‘˚ á qe\ ˇø£ÿ n&É$ dü+#êsêìπø ‹]ù|\T, b˛©düT\ uÛÑj·T+‘√ n≥T Á>±eT+˝À ñ
|]ü $T‘+· ø±˝<Ò Tä . ø=ìï $wjü ÷· \qT d÷ü øàå£ +>±q÷, +&É˝Òø£, #·+<äq|ü⁄ <=+>∑\ uÛÑj·T+‘√ n&É$˝Àq÷
eT¬sH√ï $wüj·÷\qT dü÷ú\+>±q÷ #·]ÃdüTÔ+~. ùd«#·Ã¤>± ‹s¡>∑˝Òø£ dü+#ês¡ J$‘·+ #˚düTÔqï j·÷Hê
<äT\T, s¡$ >∑T+&Ó˝ÀH˚ ø±<äT, eTq >∑T+&Ó˝À¢q÷
ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT s¡$øÏ ø=+&Ébı\+ b˛e≥+ eTTÁ<ä\T y˚kÕÔs¡T.
Ç<˚ yTÓ T<{ä kÏ Õ]. ‘|· Œü ìd]ü |]ü d‘úæ T· \˝À, ‘+· Á&øç Ï
kÕj·T+>±, n‘·qT ø=+&Ébı\+ yÓfi¯¢e\dæ e∫Ã+~. ø=+&Ébı\+ yÓ[¢q ãè+<ëìøÏ ô|<ä›~≈£îÿ
Ç~ n‘·ìøÏ |ü]#·j·T+ ñqï Á|ü|ü+#êìøÏ ãVüQ eTTd*ü |⁄ü \j¢ T· ´ Ç+ø√ eTTK´bÕÁ‘.· nqTueÑÛ +‘√
<ä÷s¡yÓTÆq Á|ü|ü+#·+. Ä }fiÀ¢ mes¡÷ #·<äeì ‘·\|ü+&çq |ü⁄\¢j·T´≈£î ø=+&Ébı\+ e∫Ãq
#<· Tä e⁄ (;fø… )˘ #~· $q s$¡ , }s√¢ >=Ás¬ \ ø±|sü T¡ \ yês¡+<äs¡÷` e÷qTdüT\÷, >=Á¬s\÷- düTs¡øÏå‘·+>±
J$‘êìøÏ <ä÷s¡+>±, Ç+{Ï |üqT\T #˚j·Tq+‘· Ç+{ÏøÏ ‹]–yÓfi¯¢≥+ nìï{Ïø£Hêï eTTK´eTì
dTü ≈î£ e÷s+¡ >± ô|]>±&TÉ . us… T¡ ≈î£ e\¢ Ç+≥s÷¡ «´\T ‘Ó\TdüT. ñ&ÉT≈£îs¡ø£Ô|ü⁄ j·TTe≈£î\T ‘=+<äs¡|ü&ç
dü]>± #˚j·Tø£ ñ<√´>±ìï dü+bÕ~+#·˝Òø£ Ä‘·à n&É$»+‘·Te⁄\‘√q÷, n&É$˝Àñqï #Ó&ɶ
q÷´qq‘√ ã‘T· ≈î£ ‘T· qï s$¡ , n&$É øÏ e∫ÃHê, >=Ás¬ eTqTwßü ´\‘√q÷ >=&eÉ \T |&ü ç nbÕj÷· ìøÏ ˝ÀqT
\qT ø±jT· ≥+ ã<Tä \T ‘q· ujÑÛ ÷· Hï˚ ø±dTü ≈î£ +≥÷ ø±≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìøÏ. n+<äØï ˇø£ ø£+≥ ø£ì
ñHêï&ÉT yÓTT<ä{À¢. Ä uÛÑj·T+ n‘·ìï ‘·q #·T≥÷º ô|&ÉT‘·÷, ‘·q nqTuÛÑyêìï n+<ä]‘√ |ü+#·T
ñqï n&$É ì ≈L£ &Ü d]ü >±Z #÷· &ìÉ e«˝<Ò Tä . $T>‘∑ ê ≈£î+≥÷, nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT n~*dü÷Ô ñ+&˚
nìï nqTuÛÑyê\≈£L á uÛÑj·T+ n&Ó̶ ì\∫+~. |ü⁄\¢j·T´≈£î ‘·eT≈£î n&É$ø° ñqï dü+ã+<Ûä+
nsTT<Tä ã‘\Ô˚ bÕ≥T (40 s√E\T) n&$É ˝À ‹]>π >∑T]+∫ düŒwüº‘· ñ+~. á n&É$øÏ ‘êeTT #·T≥º|ü⁄
d]ü øÏ s$¡ øÏ n&$É >T∑ ]+N, >=Ás¬ \ >T∑ ]+N, ‘q· yêfi¢¯ #·÷|ü⁄>± e∫Ãqyêfi¯ó¢. ‘·eT |üì ‘êeTT #·÷düT≈£îì
>∑T]+N, ‘·q >∑T]+N ø=ìï dü‘ê´\T m]ø£≈£î eTsê´<ä>± ‹]– b˛yê*— n&É$øÏ qwüº+ ø£*–+#·
sêe≥+ á qe\ eTTK´ Ç‹eè‘ê\Ô ˝À ˇø{£ .Ï á ≈£L&É<äT— #Ó≥T¢ qs¡ø£≥eT÷, n&É$»+‘·Te⁄\qT
C≤„q+ s¡$ J$‘êìï yÓTs¡T>∑T |üs¡∫+~. }s√¢ #·+|ü&ÉeT÷ ‘êeTT #Ój·÷´*‡q |üìø±<äT, @ ô|<ä›
$T>∑‘ê j·TTe‘·‘√ á C≤„Hêìï |ü+#·Tø=ì yê]ø° |ü⁄˝…’Hê <ë&ç #˚dæHê, <ëì‘√ ø£\ã&ç <Óã“\T ‹H˚
<ë]#·÷ù|˝≤ #˚dæ+~. ã<äT\T, <ëìøÏ ˇø£{À ¬s+&√ >=Á¬s*ï |ü⁄\¢]>±
Çe«≥y˚T $T>∑‘ê eT+<ä≈£L, ø±|üs¡T\≈£L πøåeT+
á qe\ s$¡ ˇøÿ£ &ç >T∑ ]+#˚ ø±<Tä — n‘ì· ‘√ nì ‘Ó*dæq e´øÏÔ. Ç~ ô|<ä›|ü⁄* sê»´eT˙, Äø£*
bÕ≥T ø=+&Ébı˝≤ìøÏ yÓ[¢q $T>∑‘êyêfi¯¢ >∑T]+∫ rs¡TÃ≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ <ëìø° ñ+<äì, <ëì e÷Hêq
≈£L&Ü. n+‘˚ø±<äT, }]˝À $T–* ñqïyê] <ëìï b˛ìdü÷Ô, ‘·eTe÷Hêq ‘êeTT b˛e≥y˚T
>∑T]+∫ ≈£L&Ü. e÷s¡T‘·Tqï Ä]úø£ kÕe÷õø£
|ü]dæú‘·T\˝À ˇø=ÿø£]B ˇø√ÿ ø£<∏ä, ˇø√ÿs¡ø£yÓTÆq

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 32

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

ñ‘·ÔeTe÷s¡ZeTì >∑T¬sÔ]–qyê&ÉT. ‘·q nqTuÛÑe+ káÁ#»j≈eb£îsÕ+ÓÕ|q·T+eq¡D‘‘TæŒ~÷eu·‘q+d·TD.\ÛÑ÷√eüq|øÏq‹erìï⁄‘|£ü≥\T,T+sü⁄qq·n¬sd¢b|¡TsTT&ü+sÕü≥ws¡#d≈‘çT¡¶>T<ü£ß+üL·s¢±T,·T\s.\q’Ó‘T&T¡T]·q‘|Üe|á+·≈ü÷sã<ü#≥£îqêqäèVøT·´¢w,Mï£<üQæº ∏ä #ãô|q#øe<<<˚d=s|Ts·++ëäTä›~+b¡øæHìêüì\||&<»≈£≥‘b˛êTøøü&ü⁄Éb,£îä≈,ì´\eÓ*˛°±ÿe<Éeñ<£Lı<d¢]eeTdTë\Të÷+,äT˙>ü÷÷≥ìTìæq,ø+T<,>±,@dÔ,‘yø±n‘∑TeÄäìÇ‘y|¬sÏü*˚T√ô|ˇ&ê´ø,eÓ[·eüsÔ]øøeñ|<<øÉ$£*«¢¡qTÏÔ.T£\–T≥£{ëä›|ü»⁄‘TÇ\er\ãìqãy#À+ü⁄~·Ôe≈÷s¢j˝&yè¬s˚T‘e£L+TÓj¡TH…’Hô|çêe$+Ã≈<·T÷·T<&´êeπêø<£î&÷T·÷.ÓãqHëHÉT>åe<#⁄ä›|√ì.s´\“\ê∑‘˚*‘Të>Vü⁄q¡ZeøÓ≥+qT*&‡êê=ü≤ÏTq‹TTÁ¬seç<n≈ì¢ H*ëT£îìTÿìï˚ ï
‘√q÷, e÷≥ø±]‘·q+‘√q÷, nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT >=|üŒ~. ‘Ós¡\T ‘Ós¡\T>± ñ‘·ÿ+sƒ¡ ô|+#·T‘·÷
yÓ≥ø±s¡+‘√q÷ $T>∑‘êyê] düeTdü´\qT kÕqT á qe\ møÿ£ &Ü Ä>≈∑ î£ +&Ü #~· $dTü +Ô ~. s#¡ s· TT‘·
uÛÑ÷‹‘√ |ü]wüÿ]+#˚ |ü⁄\¢j·T´ bÕÁ‘·qT s¡#·sTT‘· ‘·q≈£î ‘Ó*dæq<ä+‘ê }ø£<ä+|ü⁄&ÉT>± eTq≈£î
eT*∫q rs¡T yÓT#·TÃø√‘·>∑Z~. n&É$˝À ‹s¡T>∑T #Ó|üŒ≥+ ø±≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT nedüs¡yÓTÆ
‘T· qï+<Tä ≈î£ ‘e· T≈î£ |⁄ü \]¢ ø≥£ eº Tì e∫Ãq #+Ó #T· q+‘·es¡πø #Ó|üŒ&É+‘√ eTq≈£î $düT>∑T ø£\>∑<äT.
\‘√ |ü⁄\¢j·T´ e´eVü≤]+∫q rs¡T qqTï #ê˝≤ s¡#·sTT‘· uÛ≤wüqT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îqï rs¡T ≈£L&Ü
n\]+∫+~. yTÓ #T· Ãø√‘>· ~Z∑ . ø=ìï dìü ïyX˚ Ê\T, d+ü u≤Û wDü \T eT∞¢
eT∞¢ #~· $+ #êsTT. nq+‘|· ⁄ü s|¡ ⁄ü e÷+&*É ø+£ ˝À
s#¡ s· TT‘≈· î£ n&$É , nøÿ£ &ç »+‘T· e⁄˝Ò ø±<Tä , bÕÁ‘√∫‘·yÓTÆq dü+uÛ≤wüD\T, kÕyÓT‘·\T ˇø£ |üø£ÿ,
}s√¢ eTqTwüß\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü u≤>± ‘Ó\TdüT. ø=+&É\, n&Ée⁄\, n&É$Jyê\ >∑T]+∫ n<äT“¤‘·
Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ kÕe÷õø£ |ü]dæú‘·T\T ¬s’‘·T\, yÓTÆq ø£$‘ê‘·àø£ es¡íq\T Ç+ø√|üø£ÿ. ø£<∏ä\‘√q÷,
>=Ás¬ \ø±|sü T¡ \ ≈î£ ≥T+ã d+ü ã+<ëÛ \qT, u≤+<yäÛ ê´ qe\\‘√q÷ ù|sT¡ >q∑ ï dqü ï|⁄üs¬ &˝¶ç À ˇø£ eT+∫ø$£
\qT m˝≤ $∫Ûäqï+ #˚düTÔHêïjÓ÷ ‘Ó*dæq á ñHêï&Éì á qe\‘√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTÔ+~.
s¡#·sTT‘· á qe\˝À nH˚ø£ ñ|üø£<∏ä\˝À á
$cÕ<ä|ü⁄ nH˚ø£ bÕsêÙ«\qT eTq≈£î #ê˝≤ Á|ü‹uÛ≤ ns¡T<Ó’q edüTÔe⁄, bÕÁ‘·\T, düú\ø±˝≤\T
e+‘+· >± #÷· |kæ Õ&Ô TÉ . n+øj£ T· ´ nH˚ >=Ás¬ \ ø±|]ü mqTïø=ì, ∫øÿ£ {Ï ø<£ ë∏ Áøe£ T+, ø<£ qä∏ $<ëÛ q+, eT+∫
bò˛qT˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q uÛ≤s¡´ eTT+<äT ‘·q eTT–+|ü⁄, #·ø£ÿ{Ï uÛ≤wü, n+‘·Ø¢qyÓTÆq ‘ê‹«ø£‘·
Áù|eTq÷, ‘·q ìdü‡Vü‰j·T‘·q÷ yÓ\¢ãs¡∫q \qT #·ø£ÿ>± düeT‘·÷ø£+˝À dü+‘·]+#·T≈£îqï á
düìïy˚XÊìï s¡#·sTT‘· ìs¡«Væ≤+∫q rs¡TøÏ >∑T+&Ó ø=+&bÉ ı\+ #~· $q Á|‹ü kÕØ Hê≈î£ eT]+‘· >=|Œü >±
∫ø£ÿã&ÉT‘·T+~. n|ü\ u≤<Ûä≈£î ‘êfi¯˝Òø£ Ä‘·à nì|æ+∫+~. 2019 ‘êHê qe\\ b˛{°˝À ¬s+&ÉT
Vü≤‘·´≈£î ‘·j·÷¬s’q ¬s’‘·T, ‘·q #êe⁄ ‘·sê«‘· $<ÛäT \ø\å£ s÷¡ bÕjT· \ ãVQü eT‹ì n+<Tä ø=+≥Tqï á
\≈£î nsTTqyêfi¯ó¢ Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü n˙ï düeT ø=+&bÉ ı\+ bÕs≈¡ƒ î£ \, $eTsÙ¡ ≈î£ \ yTÓ |ü qT bı+~,
≈£Ls¡TÃø=ì eTØ #·ìb˛e≥+ yÓqTø£ ñqï eTsêàìï düeTø±©q ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À Á|üeTTK kÕúHêìï
yÓ~øÏq|ü&ÉT ø£+{ÏøÏ #ÓeTà edüTÔ+~. n+<äTø=+≥T+<äì Hê qeTàø£+.

>=Á¬s\ø±|üs¡T\≈£î >=Á¬s\≈£î eT<Ûä´ ñ+&˚ Ç+ø± Ä\dü´yÓT+<äT≈£î?
dü+ã+<Ûëìï s¡#·sTT‘· á qe\˝À Ä$wüÿ]+∫q eTT+<äT≈£î kÕ>∑+&ç. á kÕVü≤düj·÷Á‘·qT
rs¡T #ê˝≤ ÄÅs¡›+>± ñ+≥T+~. ‘·eT dü+s¡ø£åD˝À MTs¡÷ nqTuÛÑ$+#·+&ç. b
ñqï eT÷>∑ Jyê\ |ü≥¢ >=Á¬s\ ø±|üs¡T\≈£î #ê˝≤
Áù|eT— |üdæ_&ɶ\qT #·÷düT≈£îqï≥T¢ yê{Ï u≤>√>∑T
\qT #·÷düTø=+{≤s¡T. yê{Ï dü+πøåe÷ìï ‘·eT
u≤<Ûä´‘·>± uÛ≤$+∫ Äsê≥|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ‘·q
>=Á¬s\≈£î ‹+&û, ˙s¡T dü]>± <=s¡ø£ì s√Eq ‘êqT
≈L£ &Ü ‹+&ç ‹q˝ìÒ >T∑ s|¡ Œü ˝≤+{Ï eTqTwßü ´\qT
s¡#·sTT‘· eTq≈£î |ü]#·j·T+ #˚kÕÔ&ÉT.

s¡#·sTT‘· d”«j·÷qTuÛÑyê\, |ü]o\q\˝À
»ìà+∫q á ø=+&Ébı\+ yêdüÔ$ø£‘·qT ì+|ü⁄ø=ì

33 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

>∑+>∑sê»+ _&ɶ
|üP&É÷] sêõ¬s&ç¶

|üPs¡í\‘· Hêø£+fÒ

¬s+&˚+&ÉT¢ ô|<ä›<˚ ø±y=#·T×
n|üŒ{Ïπø \>∑Z˝≤ ø£qã&˚~.
ÄyÓTqT ø£˙dü+ ‘·\T#·T
ø√>±H˚ Hê ˇ+{À¢øÏ dæ>∑TZ
møÏÿe#˚Ã~. m<äTs¡T|ü&ç‘˚ Hê
ø±fi¯¢˝À¢ q&Éø£ ‘·&Éã&˚~.
ÄyÓT ø£+{À¢ |ü&É≈£î+&Ü
ñ+&É{≤ìπø kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·
Á|üj·T‹ï+#˚yêDÏï. ø±˙ H˚qT
bı{Ϻ>± ñ+{≤Hê! bı&ÉT>±Z
ñqï+<äTq ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À
ÄyÓT Hê yÓqø£ es¡Tdü˝À¢
≈£Ls¡TÃH˚~. ÄyÓT
>∑eTì+|ü⁄˝À ñ+{≤qqï
dü+>∑‘˚ Hê X¯Øsêìï
_>∑TdüT≈£îb˛j˚T˝≤ #˚ùd~.

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 34

Äs√E e÷ ˝ø… ÿ£ \ kÕsT¡ sê˝<Ò Tä . <ë+‘√ |\æ ìqï ≈£L&Ü eTT≈£îÿ#Ó+|ü ø={Ϻ+~. ‘Ó\T>∑T
>±+&É¢+<äs¡÷ ˇø=ÿø£ÿ]>± ãj·T{ÏøÏ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. kÕs¡T ªÁ>±eeTTμ ns¡úeT&ç>±&ÉT. H˚qT $q&É+˝ÀH˚
nøÿ£ &É ◊<√ ‘s· >¡ ‹∑ yêfi≈¢¯ î£ Ä≥\ |]” jT· &é Ç|ü &TÉ . bıs¡ã&ܶqT. #Ó|üŒH√fi¯¢+<ä]˙ e÷≈£î y˚Ty˚T eTT≈£îÿ
dü‘·Ôj·T´ kÕs¡T UÀUÀ Ä&çkÕÔ&ÉT. ªsêeTj·T´ bı\+ #+Ó |ü ø=≥Tøº √eTHêï&TÉ . Hê≈L£ |Pü s\í¡ ‘≈· L£ |&ü +ç ~.
#·T≥Tºø=\‘·μ ˝…ø£ÿ‘√ ≈£îd”Ô|ü&ÉT‘·÷ Hê |üø£ÿ\T eTT+<äT H˚qT ø={≤º*. >∑T+&Ó >∑Tã>∑Tã˝≤&ç+~.
#·÷düTø√˝Ò<äT. ã+‹øÏ ≈£Ls¡TÃqï≥Tº>± U≤∞ ÄyÓT <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢, Ä eTTK+ MT<ä #·÷|ü⁄ ì\|ü&É+
CÀs¡‘·≥T¢, yê{Ï eTT+<äT e&ç¶+∫q≥Tº>± |ü⁄düÔø±\T! ø£wüºyÓTÆ+~. m&ÉeT#˚‘√Ô |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ eTT≈£îÿ
˝Òe&ÜìøÏ M\T>± ø±\T $&ç|æ+#·T≈£î+≥T+&É>± n+<˝ä <Ò Tä . qs‡¡ jT· ´ ødÏ Tü ≈î£ ÿeTHêï&TÉ . Hê eT>‘∑ q·
n+‘·{Ï ìX¯Ùã›+˝Àq÷ ˇø£ yÓT‘·Ô{Ï\+>± ô|s¡ô|s¡ eT+‘ê ˝≤>∑T˝ÀøÏ eTT&ÉT#·T≈£îb˛sTTq≥ºsTT+~.
X¯ã›+ yÓT&É ‹]π>≥≥Tº #˚dæ+~. |üPs¡í\‘·! ≈£Ls¡TÃì ÄyÓT ‘·q qe⁄« ô|<äe⁄*ï _–+∫ eTT+<äT≈£î
@<√ sêdüT≈£î+{À+~. ‘˚*ø£>± ñqï <˚Vü≤+˝ÀøÏ e+–+~. eTT≈£îÿ|ü⁄\¢ ‘êø£≈£î+&Ü eTT≈£îÿ ô|’
ãs¡Te⁄ @<√ e∫à ≈£Ls¡TÃ+~. ˝Òe&É+ <ë«sê ‘·q n+#·TqT |ü{°º|ü≥ºq≥Tº>± |ü≥Tº≈£îHêïqT. ÁbÕD+
<äèwæºì eTs¡\TÑêqqï düŒèVü≤ qqTï n˝≤π> u§eTà $&ç∫ ø=≥º&ÜìøÏ #˚‘·T\T sê˝Ò<äT. ª‹+≥˝…yê«sê?
˝≤>± ≈£Ls¡TÃH˚˝≤ #˚dæ+~. dü‘·Ôj·T´ kÕsY $õ˝Ÿ n+‘· düT‘ês¡+>± >=&ÉT‘·TqïyY,μ nHêï&ÉT kÕs¡T.
∫qï>± $qã&ÉT‘√+~. ãj·T{Ï qT+∫ bÕe⁄sê\T H˚qT ø={≤ºH√˝Ò<√, #Û·fÒ\àì Hê m&ÉeT #Ó+|ü MT<ä
≈£îe≈£îeeTqï≥Tº>± |æ\¢\ #·<äTe⁄ >=DT>∑T&ÉT <Óã“|ü&ç+~. b˛...]...!
$qã&ÉT‘√+~. $õ˝Ÿ eT∞¢ $qã&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT,
yÓqø£ esTTì rdæ dü+N˝À ô|{Ϻq n*øÏ&ç. ã≈£î˝Ÿ‡ ¬s+&ÉT |”]j·T&ÉT¢ es¡Tdü>± øÏ+<ä ≈£Ls¡TÃì
{Ï≈£îÿeTì |ü≥Tº≈£îHêïsTT. e÷ ã&ç yÓTT‘·Ô+MT<ä e⁄HêïqT ø±ã{Ϻ, #ê|ü>±H˚ ø±fi¯¢≈£î Vü‰sTT nì|æ+
e⁄qï @ø¬ ø’ £ dsºü TT\T u≤´>T∑ n<.˚ >T∑ ˝≤; s+¡ >T∑ . |Pü sí¡ ∫+~. eT<Ûä´˝À eTTø£ÿ ‘Ó–q m˝Ÿ Äø±s¡+˝À ñqï
\‘· yêfi¯¢ Hêqï <ëìï eTdüÿ{Ÿ qT+∫ e∫Ãq|ü&ÉT ã&ç e÷~. Á|<ü ëÛ H√bÕ<ëÛ ´jT· T&ç >~∑ n+≥÷ ys˚ T¡ >±
‘Ó#êÃ&ÉT. ñ+&É<äT. n+<äT˝ÀH˚ ô|<ä› u≤\•ø£å |æ\¢\T ≈£Ls¡TÃ+
{≤s¡T. eT÷]Ô kÕsY @y√ dü+‘·ø±\T ô|&ÉT‘·THêï&ÉT.
Hq˚ T $q≈î£ +&Ü ñ+&qÉ qï BeÛ ÷‘√, ªª˝ø… ÿ£ \T es+¡ &Ü˝À nÄ\ yêfió¯ ¢ ÄÄÄÄ n+≥÷ nÄ ‘&˚ Ü
Bdæqyê |æ\>±,μμ n+~, ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢uÀ‘·÷. ˝Ò≈£î+&Ü |ü\ø£\T ~<äT›‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT,
Hê\T>T∑ , ◊<Tä ‘s· >¡ ‘∑ T· \T ˇø£ esT¡ d˝ü À ñ+{≤sTT.
Hê n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü »yêãT <ëìø£<˚ e#˚à ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹ø° ôV≤&Üàdüºs¡T >∑~ø° eTT+<ä≥ @s¡Œ&˚
dæ+~. ª@ Ç+ø£ ¬s+&ÉT C…j·T´˝….μμ d+ü <Tä ˝À V≤ü qàe« eT<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q+ e+&TÉ ‘T· +~.
n≥T qT+∫ |æ\¢\T ãj·T{ÏøÏ b˛≈£î+&Ü, n˝≤π>
¬s+&ÉT y…’|ü⁄˝≤ eT÷‹ ‹|ü≈£î+≥÷ yÓ[¢b˛
sTT+~. eT÷‹ m+<äT≈£î ‹|üŒ&É+? b˛...]...!

|üP&É÷] sêõ¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï ø£<∏ä eTs¡D ˝ÒK\T kÕøÏå |òüHé &˚˝À n#·ÃsTT´+~. @&ÉT ø£<∏ä\T
sêXÊs¡T. 2017˝À ∫+‘·øÏ+~ eT\¢j·T´ eTT#·Ã≥ ø£<∏ä\ dü+|ü⁄{Ï yÓ\Te]+#ês¡T.
eT<ÛäT|ü+ (ˇø£ eT>∑yê&ç |ò”*+>¥‡ 2009), ]j·÷*{° #Óø˘ (ø=ìï Á|ü<˚XÊ\T, ø=ìï
düeT÷Vü‰\ C≤„|üø±\T, 2013) |ü⁄düÔø±\T yÓ\Te]+#ês¡T. kÕøÏå ~q|üÁ‹ø£˝À
|üì#˚düTÔHêïs¡T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<äT.

35 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

e+≥≈£î ø=+‘· ˇ#√Ãs¡ @s¡Œs¡#·&ÜìøÏ nø£ÿ&É ∫qï >∑T&ç~≈£îÿ b˛‘·THêï&ÉT. <ä÷s¡+>± @<√ &É|ü
mqT>∑T Hê{≤s¡T. ã&ç eTT+<äT Á|üVü≤Ø n+≥÷ #·|ü&ÉT $qã&ÉT‘√+~. ¬s+&ÉT <äTyÓ«q\T ‘√ø£*ï
$&ç>± ˝Ò<äT. n+‘ê yÓTÆ<ëqy˚T. H˚qT ◊<√ ‘·s¡>∑‹ ø£\T|ü⁄≈£îì m>∑Ts¡T‘·THêïsTT. ‘=e« yÓ+≥ ñ+&˚
>~∑ ì #T· fdºÒ ÷ü Ô yqÓ øÿÏ yfiÓ ó¯ ‘T· qï|ü &TÉ e÷ Hê\T>√ yê&Éø£≥Tº yêfi¯ó¢ |æ\¢\ ns¡T|ü⁄\ e\¢ ˇø£kÕ] Ä–
‘·s¡>∑‹ |æ\¢*ï ≈£L&Ü yÓTÆ<ëq+˝ÀøÏ s¡eTàqï≥Tº>± #·÷dæ ‘·eT |üqT˝À¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T.
ø°#·T|æ≥º }<äT‘·÷ #˚sTT‘√ dü+»„ #˚düTÔHêï&ÉT
dü‘·Ôj·T´ kÕsY. H˚qT ã&ç yÓqTø£ ˇ‘·TÔ>± ñqï bÕ\ H˚qT yÓTÆ<ëq+˝ÀøÏ e#˚Ãdü]øÏ ◊<äT, Hê\T>∑T
dü+Á<ä+ #Ó≥¢ ~≈£îÿ q&ç#êqT. H˚qT nø£ÿ&çøÏ ‘·s¡>∑‘·T*ï ø£*ù|dæ ¬s+&ÉT »≥T¢ #˚XÊs¡T. qs¡‡j·T´
yÓfi¯¢&ÉeT÷ |üPs¡í\‘· düÁs¡Tq ˝Ò∫ sêe&ÉeT÷... @~ ˇø£ ô|ã“, s¡‘êïø£sY eTs√<ëìøÏ. s¡‘êïø£sY ~≈£îÿ
eTT+<äT »]–+~? eTT≈£îÿ|ü⁄{≤\T >∑T+Á&É+>± |Pü sí¡ ñ+~. ÄjT· q ◊<√ ‘s· >¡ ‹∑ . ˝≤>T∑ MT<ä Çqs¸ ºY
‹s¡T>∑T‘·T+&É>±, |üP]Ô>± ‘Ós¡T#·T≈£îqï ø£fi¯¢‘√... Ä #˚düT≈£î+{≤&ÉT. ]+>∑T\ yÓ+Á≥Tø£\T. |üPs¡íø£Hêï
s¡÷|ü+ qqTï uÛÑj·Tô|{Ϻ+~. ø±˙ qqTï <ë≥T m‘·TÔ>± ã\+>± ñ+{≤&ÉT. m+<äTø√ #Ó|üŒ˝ÒqT,
‘T· +&>É ±, ˇø£ dqü ïì sπ K ÄyTÓ ≈î£ &ôç |<$ä eT÷\>± n‘·DÏï ˇø£kÕ] ø=≥º>∑*–‘˚ u≤>∑T+&Éì|æ+∫+~.
#+Ó |ôü|’ n+#T· qT ‘ê≈î£ ‘÷· ‘fi· ó¯ ≈î£ ÿeT+~. n|ü &˚ |üPs¡í UÀ Çe«&ÜìøÏ |üs¡T¬>‹Ô ≈£Ls¡TÃqï|ü&ÉT ÄyÓT
#˚dæq≥Tºqï ñ&ÉT≈£î ‘·&ç qqTï ñ‘˚Ôõ‘·TDÏï #˚dæ, ì\Te⁄ ã+&ÉbÕ≈£îs¡T s¡+>∑T \+>± ˇø£ÿkÕ]>±
Hê ˝≤>T∑ #T· ≥Tº ø=\‘q· T ô|+∫+~. Ä d‹úæ ˝À ˙{ìÏ >T∑ +Á&+É >± nsTT+~. Çøÿ£ &É ˇø£ $&÷É s¶ +¡ »]–+~.
e<\ä &+É øw£ yºü T˚ nsTT´+~. ø±fiM¢¯ T<,ä ìøÿ£ sT¡ MT<ä ˇø£kÕ] |üPs¡í≈£î UÀ Ç#˚Ã≥|ü&ÉT, ªyÓ÷àyÓ÷àyÓ÷àμ
#·Tø£ÿ\T! n{≤¢ #·÷ùdÔ qs¡‡j·T´ eT∞¢ øÏdüT≈£îÿ nì y˚Tø£ düøÏ*+|ü⁄˝≤>± >∑T*¢∫à ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT
eT+{≤&ÉT. >±*øÏ Äπs≥Tº>± ø±ùd|ü⁄ n≥÷sTT≥÷ s¡‘êïø£sY. Ä dü+»„≈£î ns¡ú+ ‘Ó*dæq dü‘·Ôj·T´ kÕsY
‘·#êÃ&ÜqT. #˚‹˝Àì ø£f…º ndü+ø£*Œ‘·+>± ô|’øÏ ˝Ò∫+~. ø=ìï
#·T≥¢ ‘·sê«‘· s¡‘êïø£sY UÀ Ç#˚à neø±X¯+ e∫Ã
<ä÷s¡+>± e⁄qï #Ós¡Te⁄ø£≥º MT<ä y˚Tø£\T q|ü &TÉ , M|⁄ü MT<ä >{∑ >ºÏ ± &=|Œü ø={+ºÏ ~ |Pü s.í¡ q&¶ç
q&ÉTdüTÔHêïsTT. yê{Ïì ø£≥º ∫es¡ ø£s¡T#·Tø√e&Üì $s¡T#·T≈£î+≥÷ ñ]ø±&ÉT s¡‘êïø£sY. MTkÕ\ øÏ+<ä
ø£qï≥Tº>± ô|’q y˚T|òü÷\T |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT. dü‘·Ôj·T´ kÕsY ∫s¡Tqe⁄«qT H˚qT b˛\TÃø√>∑*>±qT.
>ö+&Ü¢j·Tq ôd’øÏ˝Ÿ≈£î _+øÏ ‘·–*+#·T≈£îì m\¢eTà á˝À|⁄ü &|É ü #|· ü &TÉ ô|]–+~. |\æ \¢ >√\ n+‘·
ø+£ fÒ $Tqï+{+Ï ~. >T∑ &\¶˚ T>T∑ qT Ä&dç ÷ü Ô ˇø£ |øüò s° ê
j·Tq edüTÔHêï&ÉT. n~ Ä≥ ø£+fÒ dü+ÁuÛÑeTyÓTÆq~
ø±e&+É ‘√ Ä≥ <ëìø<£ ˚ ì*∫b˛sTT+~. >T∑ &\¶˚ T>T∑
yÓT&É≈£î ‘ê&ÉT ø£{Ϻ e⁄+~. n~ ˇø√ÿkÕ] eTìwæ˝≤
ô|’øÏ ˝Òk˛Ô+~. |ü~ ô|’dü*∫Ãq yêfi¯¢≈£î <ëì ã÷s¡T
ø=~>› ± |ø” dÏ Tü HÔ êï&TÉ . n~ yTÓ T+<ësêìøÏ ø≥£ T≈º î£ +fÒ
<äj·÷´\T |ü≥ºe≥. Hê <ä>∑Zs¡ |ü~ ô|’dü\T ñ+&ç+fÒ
u≤>T∑ +&qÉ T≈î£ HêïqT. yê&øÉ ≥£ Tº »q+ #T· ≥÷º eT÷–
b˛j·÷s¡T. Äj·Tìï |æ\¢\ $H√<ä+ ø√dü+ nø£ÿ&É
ø±ùd|ü⁄ ì\ã&É˙j·T&Ée÷, #·<äTe⁄\ ø√dü+ yÓfi¯¢

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 36

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

eTq&Ée÷ nì eT÷]Ô kÕsY, dü‘·Ôj·T´ kÕsY eTT#·Ã≥ #÷· d,æ nÁs˝¡ Àì >±´dTü q÷HÓ &uÉ ≤“
ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ñqï≥Tº+&ç qqTï >∑E®q uÛÑj·Tô|{Ϻ, ‘ÓeTà+~. nÁs¡ ∫eTàNø£{Ï>± ñ
ªqTe⁄« Ä&TÉ {≤ìøÏ m+<Tä ≈î£ sê˝<Ò √jTY ,μ nì n&–ç , +≥T+~. ˝À|ü\ <äTs¡Zj·T´
ªáj·Tq ‘·\T#·T≈£î+fÒ á >∑T&˚¶\T>∑TH˚ e÷j·T+ ≈£Ls¡TÃ+fÒ! ªø±|ü⁄<äqb˛fi¯ó¢
CÒdüÔ&ÉT,μ nHêï&ÉT qs¡‡j·T´, ˇø£ ~≈£îÿ #·÷|ædü÷Ô. uÛÑj·T|ü&ÉT‘ês¡T _&ܶ!μ nì ne«
q\T|ü⁄ es¡í+˝À e⁄qï ãø£ÿ{Ï eTìwæ. ‘·\≈£î nqø£eTT+<˚, ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îì
s¡Te÷\T, #˚‘·T\ ø£MTE, ≈£î&ç#Óe⁄≈£î ø=qTø£ b˛>∑T, s≈¡ƒ î£ ÿeTì |≥ü Tøº =∫à ‘\· Tù|XÊqT.
ø±fi¯¢≈£î e÷~– #Ó|ü\T, H√{À¢ ;&û. dæ] <äTs¡Zj·T´! &Éu≤“≈£î eT÷‘·>± ô|{Ϻq ≈£îHÓï
ájT· q >T∑ ]+∫ ø<£ \ä∏ T ø<£ \ä∏ T>± #ãÓ T‘êsT¡ . Hê≈î£ øÏ+~ dü>∑uÛ≤>∑+
>T∑ &\¶˚ T>T∑ ø+£ fÒ ájT· q+fHÒ ˚ m≈î£ ÿe ujÑÛ T· yTÓ +Æ ~. H=≈£îÿ≈£îb˛sTT+~. á˝À>±
bısTT´>√&É MT<ä ñqï >ös,¡ B|+ü
ã&ç e~*Hêø£, H˚qT Ç+{Ϭø[¢ B>∑T{À¢ |ü+#· ¬s+&É÷ ‘Ó∫Ã+~ ne«. ªªÄøÏ≥¢~
bÕ\˝À ñqï ‘êfi|¯ ⁄ü #$Ó ì rdTü ≈î£ ì ‘êfi+¯ rXÊqT. >∑÷&É ‘˚b˛ _&ܶ.μ øÏs√dæqTï @ø£
|ü⁄düÔø±\ dü+N ‘·q;“˝À ô|{Ϻ, Ç+f…qTø£ ‘·\T|ü⁄ <Ûës¡>± düqï>± C≤Á>∑‘·Ô>± e+|ü⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT Ä
rdæ C≤eT #Óf…ºø±ÿqT. mÁs¡C≤eT |ü+&ÉT¢ ¬s+&ÉT yêdqü ≈î£ Hê eTT≈î£ ÿ $bÕŒ]+~. ne« <>ä sZ∑ ¡ >T∑ +E
‘+Ó |⁄ü ≈î£ ì ø=eTà MT<˚ ≈L£ sT¡ Ãì ‹HêïqT. ~–e∫Ã, ≈£îì n–Z|ü⁄\¢ eTT{Ϻ+#êqT, ãÁs¡TeTH˚ yÓ\T>∑T
$T–*q ˝ø… ÿ£ \T rXÊqT. ô|<›ä N|⁄ü sT¡ ‘√ Ç\T¢ }&Ãç , #|· ü &TÉ qT e<Tä \Tø√e<ì›ä . ∫qï|≥” yd˚ Tü ≈î£ ì, <ëì
◊<äT ø£&ÉT|ü\ MT<ä ˙fi¯ó¢ »˝≤¢qT. ø±fi¯ó¢ mπ>düT MT<ä≈£î møÏÿ #ÓeTàMT<ä B|ü+ ô|{≤ºqT. mdüs¡T
≈£î+≥÷ u≤sTT˝À+∫ ˙fi¯ó¢ #˚~ >√˝…+, >+∑ >±fi+¯ ô|≥Tº{≤ìøÏ B|ü+ rdüTø=ì ne« kÕj·Te÷qT˝ÀøÏ
ì+bÕqT. Ç+fq… Tø£ ñqï øq£ ø±+ãsê\≈L£ , ≥y÷Ó {≤ b˛sTT+~. H˚qT yêøÏ{À¢ B|ü+ ô|≥Tº{≤ìøÏ b˛‘·Tqï
#≥Ó ≈¢ L£ ˙fió¯ ¢ b˛düTÔ+&É>± ≈£î&ç‹ >√fiË+ eT÷‘·qT |ü&ÉT >∑T&ÉT>∑T&ÉT yÓ÷{≤sY Ä–+~. eTqTwüß*ï
q÷øÏq X¯ã›+ sêe&É+‘√ yêøÏ{À¢øÏ ñ]ø±qT. ãs¡¢ b˛\Ã&ÜìøÏ #˚‹˝Àì yÓ\T>∑T yÓ+≥H˚ #ê\˝Ò<äT.
eT+<ä ek˛Ô+~. ªnjYTμ ªnjYTμ n+≥÷ n~*+|ü⁄ |üPs¡í\‘·! eTT+>∑≥ yêfi¯¢ Hêqï >∑+>∑sê»+. n≥º≈£î
e÷≥\T $qã&ÉT‘·THêïsTT. ø=‘·Ô ‘·\T>∑T ø±e&É+ n≥º ñ+{≤&Üj·Tq. s¡+>∑T \T+^ MT<ä »ã“\
‘√ eTT&ÉT\T s¡+Á<Ûë˝À¢øÏ á>∑ø£ ãÁ¬sqT ø£fÒºdüT&ÉT s¡+>∑T ã˙Hé. Hê dü+>∑‹ @eTHêï #Ó|æŒ+<ë? ô|+&É
ø£wüºyÓTÆ+~. πs≈£î\ øÏ+<ä e⁄qï m+&ÉT>∑&ç¶ì yÓT<ä+‘· ‘·≥º m+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq≥Tº?
‘Ó∫à <ëì eTT+<˚XÊqT. ø=]ø° ø=s¡ø£q≥Tº>± ø=]
øÏ+~. á˝À>± e÷– bı<äT› >∑÷{À¢ |ü&ç+~. Ç+{Ï ªª@eT\T¢&É÷,μμ VüQcÕs¡T>± eT+<ä*+#ê&ÉT
|üø£ÿH˚ e⁄qï eT÷&ÉT ∫+‘·#Ó≥¢ MT<ä ø=+>∑\ >∑+>∑sê»+. Ä es¡Tdü ‘·s¡ÿ+ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. ªÄ
>∑T+|ü⁄\T e∫à yê\T‘·THêïsTT. e÷eTμ nq&ÜìøÏ H√sT¡ #ê\ø,£ |Pü sí¡ y|’… ⁄ü #÷· XÊqT.
Ä |ü\ø£]+|ü⁄ |ü≥¢ düeTà‹ @MT Ä eTTK+˝À
ªªB|ü+ eTT{Ϻj·T´˝Ò<ëj˚T HêsTTq,μμ n+≥÷ ø£qã&É˝Ò<äT.
ô|<ä› <äsê«»˝À+∫ ne« πøø£ $qã&ç+~.
>∑&ç¶yÓ÷|ü⁄ m‘·TÔø=ì düs¡düsê edüTÔqï HêsTTq,
ø±fi¯ó¢ ø£&ÉTø√ÿe&ÜìøÏ ˙fi¯¢ eTT+‘· |ü≥Tº¬ø[¢ ˇø£kÕ] Ä–, ‘·\qT ‹|æŒ eTs√kÕ] ìsê∆]+#·T
Ç∫Ã, #˚‹˝Àì n&ɶ>∑T\¢ n+<äT≈£îHêïqT. <ëìï ≈£îqï≥Tº>± #·÷dæ, ªª>∑+>∑sê»e÷, n>√ m≥¢H√ –≥T
>&∑ +É #Ó ø+Ï <ä ô|{≤qº T. q{+ºÏ {Ï B|+ü ˝À q÷HÓ ˝<Ò ìä

37 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘=e« e&ɶ~,μμ n+≥÷ q&ÉTdü÷Ô ˝Ò<äTμμ nHêï&ÉT >∑+>∑sê»+,
πs≈£î\ øÏ+<ä yÓ÷|ü⁄qT m‘˚ÔXÊ&ÉT. ªªd÷ü |⁄ü >±<Tä eTqTï>±<Tä ‹sTT´. s√>+∑ ,μμ nì
|ü>∑Z+ $|æŒ, ãÁ¬s≈£î n+<äT˝À+∫
dü>∑+ y˚XÊ&ÉT. ãÁ¬s m+‘· Çwüº+>± ø=fÒºdü÷Ô, ªªeT\¢ y√‘·yê ñ+≥yê?μμ n&ç>±&ÉT
‹+≥Tqï<äqï~ <ëì |üdü|üdü HêsTTq.
#·|ü&ÉT˝À ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q
»yêãT≈£î HêsTTq #Óe⁄\T ªª@eTTqï~ u≤yê á&É?μμ >∑+>∑sê»+
dæ<ä∆eTj·÷´j·Tì qeTàø£+ ≈£î~ e÷≥˝À ìsêX¯.
sêø,£ ªªd+ü {<Ï ëìøÏ @<√ ˝ø… ÿ£ \ ø±|æ
>±yêqï+fÒ...μμ nì $T+π>XÊ&ÉT ªªnHêï, @<√ ‹s¡+ CÒdüTø√yê˝Òïμμ n+≥÷,
>∑+>∑sê»+. |üPs¡í ~≈£îÿ #˚‘·T ô|{Ϻ, ªªÇ~ Ç+‘·Tqï|üŒ{Ï qT+∫
y√e&ç‹$, ¬s+&˚+&É¢sTT‘˚ ô|+&ç¢øÏ m<äT>∑T‘·~,μμ
HÓ‹ÔMT<ä |ü&çq >∑&ç¶b˛#·\qT nqï~ ne«. nø£ÿ&ç‘√ eTT–j·T˝Ò<äqï≥Tº>± eT∞¢
‘T· yê«\‘√ <Tä \T|⁄ü ≈î£ +≥÷, ªªø=ìï BsÈ¡+ rd÷ü ,Ô ªª|‹” ø&£ TÉ |⁄ü ø√d+ü mìï ø{£ ≤\º T e&Ü˝…
eT+∫˙fi¯ó¢ <˚b˛sê,μμ nHêï&ÉT HêsTTq. á eTìwæ,μμ n+~.
eTT+<ä{Ï n*øÏ&ç @$T{À #·÷<ë›eTì ø£&É|ü<ëø±
e∫Ãq ne«, á e÷≥ $ì eT∞¢ yÓqøÏÿb˛sTT+~. eTdÿü {Ÿ MC≤\T, nøÿ£ &ç ã‘T· ≈î£ ˝ÀøÏ ô|<y›ä êfi¢¯
‹]>=∫Ã, Ç‘·Ô&ç #Ó+ãT HêsTTqøÏdü÷Ô, |üPs¡í #˚‹˝À d+ü u≤Û wDü eTfi&¢¯ +É ‘√, e÷ bÕÁ‘\· ≈î£ ˇø£ #‘’Ó H· ê´ìï
e⁄qï ô|+&É‘·≥ºqT #·÷dæ, ª>∑TÁsê\≈£î >∑TÁsê\T MT ø£*ŒdüTÔqï≥Tº>±, ªªÄì¬>|ü⁄ |æ+<Ó e+&ÉT≈£î+{≤¬s
nyê«_&—¶É eT+<qÓ Tø£ b˛ø£ b˛sTTÁHy˚ T˚ μ n+~. m≥÷ b˛],μμ nì |Pü sqí¡ T n&–ç , ªªn&>¶É T∑ \\¢ Tqï~ k˛&TÉ b˛
»yêãT Ä•+#·ì Á|üX‚ï nqï≥Tº>±, |üPs¡í <ëìøÏ @ _&ܶ,μμ nì Hê‘√ n+~. Hê≈£î n{≤¢ |üPs¡í eTT+<äT
düŒ+<äHê ø£qãs¡#·˝Ò<äT. ªªÇ+fÒ¢<√ n\T≈£îeP‘· |ìü #|Ó Œü &+É ∫qï‘q· + nì|+æ ∫+~. n&TÉ >T∑ ø<£ \ä ø£
e⁄+<äø±ÿ,μμ #ÓbÕŒ&ÉT >∑+>∑ sê»+. b˛‘˚ H˚qT uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïqqT≈£îì, ªªãTõ®, qTe⁄«
ˇø£ >T∑ øÿ£ H√{À¢ b˛dTü ø=ì, |⁄ü øÿÏ *+∫ ñ$Tà, y√jTÓ mqTø,£ μμ n+~. Ç~+ø± e÷q+ b˛jT˚ e÷≥.
>∑&É>∑&Ü ‘ê–, #Ó+ãT ne«øÏ∫Ã, ã˙qT CÒãT˝À+∫
ªHø¬Ó d¢ t <ë>T∑ ‘y· êμ n+≥÷ >+∑ >s∑ êC≤ìøÏ ˇø{£ Ï Ç∫Ã, q{Ϻ+{À¢ì B|ü+ |ü≥Tº≈£îì #·+ø£˝ÀøÏ
‘êqT eTT{+ºÏ ∫, n&>ç ±&TÉ HêsTTq, ªªeT˝&¢Ò qÉ ï m&TÉ ¢ b˛j·÷eTT. H˚qT e+>∑&ÜìøÏ M\T>± Hê #˚‹˝À+∫
C≤&É B‹Ôyê?μμ ‘·qT B|ü+ rdüT≈£î+~. n&ɶ>∑T\¢˝À ¬s+&ÉT Äì¬>|ü⁄
yêfi¢¯ s¬ +&TÉ ø√&\Ó T áeT<´˚Û ñqïsTT ñqïfºÒ ø±jT· \T, eTTfi¢¯ ‘\Ó e¢ +ø±jT· \T, ø=~>› ± ñ*¢ Ä≈î£ ,
ø=≥º+˝À ≈£L\ã&ç #·∫Ãb˛sTTHÓ’. Ç+ø± <äT≈£îÿ\T ø=‹MÔ Ts,¡ |∫ü Ã$Ts|¡ øü ±jT· \T ñHêïsTT. ô|<~›ä #‹˚
≈£L&Ü |ü&Éì$. ef…º+\ n+>∑&ç˝À eT÷&ÉT y˚\ øÏ#êÃqT. ãj·T{ÏøÏ e#êÃø£, ‘·qT ô|<ä› |”≥ MT<ä
s÷¡ bÕjT· \T ô|{ºÏ ø=qTø=ÿ∫Ã+&ìÉ ∫Á‘+· >± #|Ó ü ≈£Ls¡TÃ+≥÷, ªH˚qT dü+‘·ø£+ ô|≥Tº&ÉT H˚s¡T‡≈£îqï,μ
≈£îHêïs¡T. <ëìøÏ düe÷<Ûëq+ ≈£L&Ü n+<äT˝ÀH˚ n+~, ∫qï|æ\¢>± >=+‘·TqT <Ûä«ì+|üCÒdü÷Ô. Ä
ñqï<äqï≥Tº>±, n+<äTπø Ä Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<ä Á|ü<äs¡Ùq≈£î M\T>± H˚qT ∫‘·TÔ ø±|”, b˛+{°Hé
qï≥Tº>±, ªªmeì dü÷b˛ |ü&ç+~ u≤e— @+ eT+∫>∑ |ü≥Tºø=#êÃqT. B|ü+ |”≥MT<ä ô|{≤ºqT. b˛+{°Hé
rdüT≈£îì ø±|” MT<ä≈£î e+–+~. bı<äT›{Ï ã&çøÏ
_Ûqï+>± ˝Ò‘· bÕ\|æ≥º s¡+>∑T >∑¬>Zs¡ y˚düT≈£î+~.
¬s+&ÉT »&É\≈£î ã<äT\T>± e<äT\T>± ˇ+{Ï »&É
y˚düT≈£î+~. ˇø£ ø±\TqT øÏ+<ä≈£î y˚˝≤&˚dæ, Ç+ø√

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 38

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

ø±\TqT |”≥ MT<˚ eTT&ÉT#·T≈£îì ≈£Ls¡TÃ+~. ø=‘·Ô>± ‘Ó\TdüT≈£îqï≥÷º, Vü≤sƒê‘·TÔ>± <äTs¡Zj·T´
bÕ<ëìøÏ e÷$T&ç|æ+<Ó\ >=\TdüT ø£qã&ÉT‘√+~. >∑T&˚¶\T>∑T˝≤>± ñ]ø=düTÔqï≥÷º, >∑+>∑ sê»+
eTT+<Tä ≈î£ e+–q|ü &TÉ yTÓ &˝É Àì >=\TdTü }–+~. m<äT›˝≤>± bÕ]b˛‘·Tqï≥÷º... uÛÑj·T+‘√ ‘Ó*$
eTT+<äT≈£î |ü&çq mÁs¡s¡+>∑T ]ã“Hé |ü⁄e⁄« »&ÉqT e∫Ã+~. ñ{ϺMT<ä ô|{Ϻq dü‘·TÔ–HÓï #·+<äe÷eT˝≤
yÓqøÏÿ y˚düT≈£î+~. Ä >∑<äTe, Ä ø£fi¯ó¢, Ä yÓT&É, Ä yÓTs¡Tk˛Ô+~. ô|<ä›|”≥ MT<ä ne«, HêsTTq ˇø£
qTqï{Ï #Ó+|ü\T... ≈£Ls¡TÃqï y˚Tsê yÓ\T>∑T ÇdüTÔqï u+ÑÛ –eT˝À ñHêïsT¡ . eT∞¢ nfÒ øfi£ ó¯ ¢ eT÷dTü ≈î£ HêïqT.
ˇø£ ~e´ø£q´˝≤ ø£qã&ç+~. ô|<ä› >∑T&˚¶\T>∑T ãTõ® ∫yTÓ à≥\ s=<ä $qã&TÉ ‘√+~. u÷ÑÛ eT+‘{· ≤ ñqï~
≈£î+<˚\T>± e÷]b˛sTTq≥ºsTT+~. Hê X¯Øs¡+˝ÀøÏ ø£|üŒ˝Ò nqï≥Tº>± u…ø£u…ø£eT+≥THêïsTT.
ø=‘·Ô r|ü⁄ @<√ #˚]q≥ºsTT+~. ø£˙dü+ Ç˝≤ nì ø=eTà\ MT<ä ìÁ<ä˝À |ü≥TºC≤]q ø=+>∑ ¬sø£ÿ\
‘êøÏ‘˚ ‘·|üŒ <V˚ ‰ü ìï ìu≤Û sTT+#T· ø√˝Òq+‘· Äy˚X+¯ #·|ü&ÉT. ≈£îø£ÿ\T Ä>∑≈£î+&Ü yÓTTs¡T>∑T‘·THêïsTT.
‘·qTïø=∫Ã+~. uÛÑ÷MTà<ä n~ m|üŒ{Ïø° #Ó]–b˛ ô|<ä› |æ≥º ñ+&ÉT+&ç ≈£Lk˛Ô+~.
<äqï+‘· BÛe÷>± õ. |üP..s¡í..\..‘· nì Ç+^¢wüß˝À
sêd+æ ~. d+ü ‘ø· +£ n+fÒ Ç+^w¢ ßü ˝À ôdŒ*+¢ >¥ ‘*Ó jT· ªª˝…e⁄«sê HêsTTHê, >± <äTs¡Zj·T´ ‘ê‘·qT
&Éy˚T. ãj·T≥Tï+∫, ªnfÒ y√‹πsyÓ÷μ n+{À+~ mes√ dü+|æÁs¡≥ _&ܶ,μμ e÷ ne« u§#Óà ø=≥Tºø√
ne«. e&É+‘√ eTãT“˝Òï ‘Ó*y…’+~.

H˚qT BbÕìï #˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£îì, #ÓeTà @ <äTs¡Zj·T´ ‘ê‘·? n<Óes√ e÷ ne« H√{Ï
<ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢, ìøÏÿ, <ëìMT<ä ô|≥ºuÀ‘·T+fÒ yÓqπø qT+#˚ $qø£ÿπs¢≈£î+&Ü, yêøÏ{À¢øÏ yÓfi‚Ô n|üŒ{Ïπø
e∫Ãq |üPs¡í ‘·q #˚‘·T˝ÀøÏ rdüT≈£îì nø£ÿ&É #ê˝≤eT+~ H√fi¯¢˝À¢ HêqT‘√+~. dæ] <äTs¡Zj·T´!
ô|{+ºÏ ~. n|ü &TÉ ‘q· T |Pü ]>Ô ± Hê yqÓ ø.£ Ä <V˚ ≤ü |⁄ü
eTè<Tä ‘«· + yqÓ Tï≈î£ ‘\Ó Tk˛+Ô ~. @+ #j˚ ÷· ˝À ‘©Ó ì ìÁ<äb˛sTTqfÒº |ü+&ÉT≈£îHêï&É+fÒ...
–\–\. eT˝…¢|üP\ |ü]eTfi¯+ #·TfÒºdæq≥Tº, s¡+>∑T\ ã˙qT MT<ä HÓ‘·TÔ{Ï eTs¡ø£\T ñHêïj·T+fÒ... uÀsê¢
sê≥ï+ ~>∑T‘·Tqï|ü&ÉT q&ÉTeTT <ä>∑Zs¡ õe⁄«q u§ø£ÿ\ |üqï≥Tº X¯e+ ñ+<ä+fÒ... ≈£î&ç|üø£ÿ MT<ä
˝≤π>dæq≥Tº. ªyêØ,μ HêsTTq πøø£. |ü+&Éu…{Ϻq≥Tº ñqï<ä+fÒ... ˇ+{Ï eTTdü˝ÀDÏï
#·+|ü⁄{≤ìøÏ #˚‘·T˝…{§¢∫Ãqj·T+fÒ... eT+Á‘·ø±DÏï
#·+|æ+~ me¬s’Hê Äs¡THÓfi¯¢≈£î $T+∫ ã‘·Tø£s¡+fÒ...

Nø{£ Ï ˇø£ X㯠+› >± Äe]k˛+Ô ~. Hq˚ T
ìÁ<˝ä ÀøÏ C≤sT¡ ‘T· HêïqT. ªÇ+≥¢ q÷H˝Ó <Ò Tä —
πs|ü⁄ qTe⁄«\T >±qT>∑T |ü{Ϻ#·TÃø£
sêyê\ïj·÷´,μ n+{À+~ ne«.
e÷s¡T‘·Tqï ;&û yÓ\T>∑T ~X¯qT ã{Ϻ
HêsTTq H√s¡T mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó\Tk˛Ô+~.
≈£îø£ÿ mø£ÿ&√ yÓTTs¡T>∑T ‘√+~.

|üPs¡í »&ÉqT |ü≥Tº≈£îì H˚H˚<√ ø=+&É
m≈£îÿ ‘·Tqï≥÷º, ô|<ä› >∑TVü≤˝ÀøÏ
bÕ≈£î‘·Tqï≥÷º, ñ|üyÓTT>∑Z s¡T∫ @<√

39 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

Ç+≥¢πø* eTTdü*<ëì yê|æ‹ q>∑\T ≈£L&Ü e÷j·T q÷s¡T‘·T+&É+>∑ Hê ø£fi¯¢‘√ H˚qT pdæq,μ nì yêfi¯¢
yÓTÆHêj·T+fÒ... ô|’dü\ ø√düy˚T á |üì #˚XÊs¡+fÒ... HêH˚ï dü«j·T+>± b˛©düT\≈£î #ÓbıŒ#êÃ&É≥. Ä
mH√ï rs¡T¢>± Ä #êe⁄yês¡Ô e÷ }] >±˝À¢ yê´|æ+ #Óù|ŒeTT+<äT, ª}fiË¢ Ç+‘·eT+~ ø£\ø£\ <ä*–‘˚
#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. yêøÏfi¯ó¢ }&˚à Ä&Éyêfi¯ó¢ eTq≈£î eT+∫~ ø±,μ<äì ø=&ÉT≈£îqT u≤>± ãT<äTs¡
N|ü⁄fi¯¢qT ø±fi¯¢≈£î Äì+#·T≈£îì eTT#·Ã≥T¢ ô|≥º&É+ øÏ∫Ã+&É≥. ªìqTï m\¢ø±\+ ˝À|ü\ ñ+#·T‘·Hê
yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. _&Ü?¶ eTq Ç\÷¢ #q˚ ÷ n˙ï neTTàø#£ ÷ sTTHê dsπü
ìqTï Ç&|ç #æ T· Ãø‘£ ê—Ô qTe⁄« ˝ìÒ Ç+≥¢ Hq˚ T e÷Á‘+·
n+ã{≤fi¢¯ es≈¡ î£ U≤ø° ˝≤>T∑ \T, mÁs¡ {À|\” T, ã‘·T≈£î‘·Hê,μ nHêï&É≥.
˝≤؃\‘√ b˛©düT\T #ê˝≤eT+~ ~>±s¡T. m|ü&√
ˇøk£ Õ] e#Ã˚ k˛eT] yê´Hé ‘|· Œü ‘*Ó jT· ì e÷ }] ‘Ó˝≤¢] qs¡‡j·T´ e÷ Ç+{Ïø£∫Ã, ª˙≈£L
eT{Ϻs√&ÉT¶ á s¡sTT´ s¡sTT´ J|ü⁄\‘√ <äTeTTà |üPs¡í≈£L @<√ ñ+<ä≥>∑<äH√jYT,μ nHêï&ÉT. ÁbÕD+
πs–+~. ª#·+|æ+<Óes√ MT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü e⁄+&Éμ b˛sTTq+‘· |üHÓ’+~. Ms¡qTe÷+&É¢ kÕ«MT, >∑+>∑
<äì ô|<ä› eTqTwüß\+<ä]˙ |æ*|æ+#ês¡T. m<äTs¡T sê»+ m|üŒ{Ïø° C…’˝À¢H˚ ñ+&Ü\ì yÓTT≈£îÿ≈£îHêïqT.
e÷{≤¢&çq yêfi¯¢≈£î <Óã“\T |ü&çHÓ’. }fiÀ¢ ej·TdüT≈£î
e∫Ãq Á|ü‹ eT>∑yê&ç˙ b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ø=ìï s√E\T }] eTT#·Ã≥¢˙ï >∑+>∑sê»+
Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø=+<ä]ì nø£ÿ&˚ ø={≤ºs¡T. #·TfÒº ‹]–HÓ’. ø±˙ Ä ‘·sê«‘· πødüT @yÓTÆ+B, m+‘·
ø=+<ä]ì yÓ+≥ y˚eTT\yê&É ‘√\T≈£îb˛j·÷s¡T. <ä÷s¡+ b˛sTT+B me]ø° ‘Ó*j·T<äT. <äTs¡Zj·T´≈£î
yêfi¯¢≈£î ùdºwüH√¢ s√ø£*ã+&É\T møÏÿ+#ês¡ì uÛ≤sê´ø=&ÉT≈£î\÷ _&ɶ\÷ mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+‘√
#Ó|ü≈£îHêïs¡T. ‘Ó˝≤¢] ‹]>=∫Ãqyêfi¯ó¢ ø=+<äs¡T |{ü #ºÏ T· Ã≈î£ qïyêfió¯ ¢ ˝øÒ b£ ˛j÷· sT¡ . n{≤+¢ {Ï ˇø£ V≤ü ‘´·
≈£î+≥T‘·÷ q&ÉTdü÷Ô ø£ì|æ+#ês¡T. b˛©düT\≈£î <=s¡ »]–+<äì }πs eT]∫b˛sTTq ø=ìï HÓ\\ ‘·sê«‘·
≈£îÿ+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î #ê˝≤eT+~ #·T{≤º\ }fi¯¢≈£î >∑+>∑sê»+ eT∞¢ }fiÀ¢ n<˚ >∑T&ÉT>∑T&ÉT yÓ÷{≤sY
bÕ]b˛j·÷s¡T. mqï&É÷ e÷ neTàeTà }fiÀ¢ ìÁ<ä MT<ä ‹s¡>∑&É+ yÓTT<ä˝…’+~. Ä #·|ü&ÉT $qã&ɶ|ü
#˚j·T&É+ ms¡>∑ì e÷ HêsTTqqT ≈£L&Ü ã\e+‘· &É˝≤¢ Hê >∑T+&Ó, >±* }~q≥Tº>± ñãT“‘·T+&˚~.
ô|{Ϻ Ç+f…qTø£ |æ\¢u≤≥ qT+∫ ‘√*+~ ne«. e÷
ã&ç ã+<äT ô|{≤ºs¡T. }fiÀ¢ #˚qT #Ó\ø£\ |üqT\T Ç{≤¢+{Ï s√E˝À¢ ˇø£ $X‚wü+ »]–+~. }]
Ä–b˛sTTHÓ’. }] MT~ eT+<ä b˛˝Ò<äT. ø={≤º\ ô|<ä›eTqTwüß\+<äs¡÷ >∑+>∑sê»+qT eTÁ] øÏ+~øÏ
ø±&çøÏ Ä&Éyêfi‚¢ yÓ[¢ m&É¢≈£î ˙fi¯ó¢ ô|{§º#êÃs¡T. |æ*|æ+#ês¡T. ô|<ä› |ü+#êsTTr »]–+~. nsTT+~
eTãT“\ sê≥T¢ ø=≥ºø£b˛e&É+‘√ bı˝≤\≈£î ˙fi¯ó¢ nsTTb˛sTT+<äì ø=+<äs¡÷, m≥¢sTTb˛‘·<äì
n+<ä˝Ò<äT. <Û√e‹ ø£≥Tº≈£îqï eT>∑eTìwü+≥÷ eT]ø=+<äs¡÷...
}]˝À ø£qã&É˝Ò<äT. eT÷&ÉT ~Hê\ bÕ≥T }s¡T
}s¡+‘ê >∑‘·Ôs¡ ˝Ò∫q≥ºsTT+~. ªªqTy«˚ <√ ø&£ TÉ |⁄ü \ y≥Ó T≈º î£ qïy,Y eTìwæ bÕD+
Bdqæ y.Y Ä bÕ|+ü |⁄ü D´+ <e˚ ⁄&˚ p‘&Ô· TÉ . ã+>±s+¡
Hê\T>√s√E >∑+>∑sê»+ ˝§+–b˛j·÷&ÉT. m+<äT≈£î eTT{Ϻqe⁄sê? BìøÏ ˙≈£î <√wü+ n+≥T
eT+Á‘·y˚Tdæ ‘·q m&É¢qT #·+|æq+<äTπø }]MT~ ≈î£ qï~,μμ nì ô|<e›ä Tìwæ ãøÿ£ eT\j¢ T· ´ nqï|ü &TÉ
|”&Ó’Hê $s¡>∑&Ée⁄‘·T+<äì Ä |üì #˚XÊqì ˇ|ü >+∑ >s∑ ê»+ eTTK+ q\>¬¢ +’ <≥ä . <=+>‘∑ q· + Ä˝À#q·
≈£îHêï&ÉT. ªHê ø=&ÉT≈£î ñ|ü yÓ{Ϻ ã+&É MT<ä ø£‹Ô eTT+<Tä ˝<Ò ≥ä . m≥÷ #+· ù|XÊqT ø±ã{ºÏ q>\∑ T+&ç
@+ #˚kÕÔj·TqT≈£îHêï&É≥.

Ä kÕj·T+Á‘·y˚T &É|ü ø={Ϻ #ê{Ï+|ü⁄ y˚sTT+

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 40

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

#ês¡T, >∑+>∑sê»+ ≈£î≥T+u≤ìï yÓ* y˚düTÔqï≥Tº. <äì ≈£L&Ü m+<äTø√ eTT+<˚
n{≤¢+{Ï e÷≥ $q&É+ Hê≈£î ø=‘·Ô. Á|ü‹ ≈£î˝≤˙ï ‘Ó\Tdüì|æ+∫+~. yÓfi‚¢eTT+<äT,
ù|sT¡ ù|sT¡ Hê ôV≤#÷ ]+#êsT¡ . >+∑ >s∑ ê»+ Ç+{øÏ >Ï ±˙ ª‘·+Á&ç CÒdæq ‘·|ü≈£î _&ɶ≈£î
#˚qT≈£î>±˙ mes¡÷ |üìøÏ b˛e<äT›— MT]H√fi¯¢≈£î m+<äT≈£î •#·Ã?μ nì HêsTTq‘√
Çq÷ïsT¡ s÷¡ bÕjT· \ »]e÷Hê! eT+>˝∑ Àfió¯ ¢ øeå£ s+¡ ne« n+≥T+&É>± e÷Á‘·+
#˚jÓTT<äT›— #êø£˝Àfi¯ó¢ ã≥º\T ñ‘·ø=<äT›— e÷~ $HêïqT. Hê es¡≈£î Ç~ }] MT<ä
>√fi¯ó¢ ‘êfi¯ó¢ ù|H=<äT›, #Ó|ü\T ≈£î{§º<äT›— ø£eTà ‹s¡T>∑Tu≤≥T˝≤>± ø£qã&ç+~.
s√fió¯ ¢ ø=&eÉ fió¯ ¢ #s· T¡ y=<Tä —› e&√fi¢ ó¯ ¢ Hê>+∑ &TÉ ¢ ô|{§<º Tä —›
ne⁄düT˝Àfi¯ó¢ q>∑ eTT{§º<äT›— u≤|üqT¢ eTTVüAsêÔ\T ne«‘√{Ï |Pü sí¡ yêfi¢¯ Ç+{øÏ Ï
ô|{§º<äT›... b˛j·÷qT. >∑+>∑ sê»+ yêfi¯¢ Hêqï
yêøÏ{À¢H˚ >=+>∑&ç MT<ä ≈£Ls¡TÃì
n|üŒ≥Tï+N |üPs¡í ã&çøÏ sêe&É+ e÷H˚dæ+~. #·T≥º ‘ê>∑T‘·THêï&ÉT. >∑+>∑sê»+
ˇπøkÕ] m+‘√ <ä>∑Zs¡>± e∫à eT∞¢ n+‘˚ <ä÷s¡+>± eT÷\≈£î øÏ+<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT.
»]–b˛sTTq≥ºsTT+~. >∑T&ÉT>∑T&ÉT #·|ü&ÉT ˇø£ Äj·TqTï #·÷ùdÔ Hê≈£î ãT>∑T˝Ò+
Áf…+&ÉTkÕs¡T¢ $qã&ç Ä–b˛sTT+~. e&ÉT¢ <ä+#·T ø±˝<Ò Tä . yT˚ eTT yfiÓ S¯ HÔ ˚ ‘˝· ‹… ,Ô b˛\TÃ≈î£ qï≥T>º ± ‘\·
≈£îqT{≤ìøÏ ≈£î<äTs¡T ø±yê\ì |üPs¡í yêfi¯¢eTà |ü+øÏ+∫, ≈£î&ç#˚‘·TqT ˝À|ü*øÏ #·÷|æ+#ê&ÉT. H˚qT
eTTq÷ïs√fi¢¯ u÷ÑÛ eTe«qT n&–ç +<≥ä . ÄyTÓ Ç∫Ã+<√ Ç+{À¢øÏ sê≈£î+&Ü ø£&É|ü˝ÀH˚ ì\u…{Ϻ+~ ne«.
˝Ò<√! ∫+‘·|ü+&ÉT ø=≥Tº{≤ìøÏ >∑÷≥+ ø±yê\ì Ç+{À¢øÏ yÓfi¯SÔ, >±*øÏ eT÷düT≈£îqï ‘·\T|ü⁄ ¬sø£ÿqT
‘ÓqT>√fi¯¢ ø£qø£e«qT n&ç–+<ä≥. ÄyÓT Ç∫Ã+<√ |Pü ]>Ô ± ‘]Ó ∫q|ü &TÉ |Pü sí¡ ãjT· {øÏ Ï #÷· d+æ ~. ˇø£
˝Ò<√! q\¢ qTe⁄«\T Hê>∑T\≈£î >±yê\ïì |ü˝…¢MT~ ÄX¯Ãs¡´+, dæ>∑TZ‘√bÕ≥T, ˝À|ü\ nDÏ∫ô|{Ϻq qe⁄«
eÁ»e«qT n&–ç ‘,˚ ÄyTÓ Ç∫Ã+<√ ˝<Ò √! >+∑ >s∑ ê»+ eTTKeT+‘ê yê´|æ+∫+~.
≈£î≥T+ã+ eT∞¢ bı˝≤\ ø±&ç dü<äT›\ eTT#·Ã≥¢˝Àø°,
e÷ ã&ç˝À ˇ+fÒfi¯ó¢ b˛ùd|üŒ{Ï e÷≥˝À¢ø° #=#·Tà bÕ‘· #ê|ü MT<ä ≈£Ls√Ãu…{Ϻ e⁄+~. $s¡uÀdæq
ø=∫Ã+~. ‘·\. eTTU≤ìøÏ |üdüT|ü⁄. ô|<ä› ≈£î+≈£îeTu§≥Tº. ø=‘·Ô
ø±+‹ì ì+|ü⁄≈£îqï ø£fi¯ó¢. ø=‘·Ô yÓTs¡T|ü⁄ n~›q≥Tº>±
C…+&Üe+<äq+ s√E e÷ <ä+&ÉT }] ãC≤ <˚Vü≤+. Ç\T¢ ø√˝ÀŒsTTq yÓTT‘·Ô+ yÓ\T>∑+‘ê ÄyÓT
s¡¢˙ï ‹]–q|ü&ÉT, |üPs¡í ø£qã&ÉT‘·T+<˚yÓ÷ nì eTTK+˝À ñ+~. qTe⁄«\T ø£*|æq _j·T´+,
#÷· XÊqT. ‘q· T ñ+fÒ bÕ&~˚ . yêfi¢¯ yê&øÉ {£ Àfiº +¢¯ <sä ÷¡ ≈î£ &TÉ ø\£ T, |dü Tü |⁄ü , ≈î£ +≈î£ eT ñqï ‘|· ⁄ü ≈î£ ne« ÄyTÓ
Ç+&¢É eTT+<Tä ì\ã&Üs¶ T¡ >±˙ Mfió¯ ¢ e÷Á‘+· øq£ ã&É eTT+<Tä ô|{+ºÏ ~. |dü Tü |⁄ü n~q› ‘\Ó ã¢ ≥qº T Ns˝¡ ≤>±
˝<Ò Tä . ‘\· T|⁄ü \T yd˚ æ e⁄HêïsTT. n\T≈î£ »\ø¢ £ yêø*Ï #·T{Ϻq u§eTà @<√ #˚‹˝À ô|{Ϻ+~. |üPs¡í ‘·\
bıøÿÏ * bıøÿÏ * nsTT+~. Ç+{Ï eTT+<{ä Ï eT˝#¢… ≥Ó Tº e+#·T≈£î+~. Ä ˝Àø£ ìj·Te÷\T y˚s¡T>± ñqï≥÷º,
m+&çb˛‘√+~. nø£ÿ&É m˝≤ Á|üe]Ô+#ê˝À ‘Ó*j·Tq≥÷º nsTTb˛
sTT+~ Hê dæú‹. ñqï≥Tº+&ç ˇø£ s¡ø£yÓTÆq <˚e&É+
ø=ìï s√E\ ‘·sê«‘· ne« qqTï m+<äTø√ ø£&ÉT|ü⁄˝À yÓTT<ä˝…’+~. |üPs¡í≈£î H˚qT #Ó+<äì eTìwæ
ã&øç Ï b˛e<+›ä ~. ª|Pü seí¡ « sêjT˚ X«¯ sê\Tμ nsTT+<≥ä ! ˝≤>±, ÄyTÓ eTT+<Tä Hq˚ T |dü |æ ˝æ ≤&¢ ˝ç ≤>±... ‘q· qT
n<˚$T{À ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê ø=+#Ó+ ‘Ó*dæq≥Tº>±
≈£L&Ü nì|æ+∫+~. n<˚$T{À me]˙ n&É>∑≈£L&É

41 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

‘˚]bÕs¡ #·÷&É≥+ yÓ>∑≥T>± nì|æ+∫+~. ne« >∑+>∑sê»+ eT∞¢ m˝≤>√ eTdüÿ{Ÿ b˛sTT+&É˙,
ãjT· {øÏ Ï e∫Ã, ‘êqT b˛dTü ø=∫Ãq ‘y· «Ó &TÉ qTe⁄«\ |üPs¡í≈£î ô|fi¯¢sTTb˛sTT+<ä˙... n{≤¢+{Ï ø=ìï eT‘·
bÕ<√›‹ì >∑+>∑sê»+≈£î Ç∫Ãq|ü&ÉT, ªnø±ÿμ nì \ãT\ ‘·sê«‘· yê] }düT $ì|æ+#·≈£î+&Ü
Äj·Tq u≤e⁄s¡TeTHêï&ÉT. eTTdü˝≤j·Tq ˇø£kÕ] b˛sTT+~.
ø=&TÉ ≈î£ y|’… ⁄ü #÷· d,æ H√{À+¢ ∫ #T· ≥º rd,æ |+ü ~] y|’… ⁄ü
eTTK+ ô|{ºÏ øfi£ ó¯ ¢ eT÷dTü ≈î£ Hêï&TÉ . kÕ><∑ √\T{≤ìøÏ ÇHï˚ fió¯ ¢ >&∑ ∫ç Hê |Pü sqí¡ T Hq˚ T eT∞¢ #÷· &˝É <Ò Tä .
e∫Ãq |üPs¡í yêfi¯¢eTà ø£fi¯ó¢ ‘·T&ÉT#·T≈£î+~. H˚qT yêfi¯¢ Ç\T¢ e÷Á‘·+ n˝≤π> e⁄+~. <ëìï yêfi¯ó¢
e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ #·÷fi‚¢<äT. n|ü&ÉT #·÷&É≈£î+&Ü neTàq÷˝<Ò ÷ä , mes÷¡ ø=H˚ kÕV≤ü deü T÷ #j˚ T· ˝<Ò Tä .
e~˝Òdæ+<˚ ∫e] #·÷|ü⁄ nì Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. m|ü &H’Ó ê |qü T+&ç yêfi¢¯ yê&øÉ ≥£ Tº y|’… ⁄ü b˛sTTq|ü &TÉ
e÷Á‘·+, Ç+{Ï eTT+<ä] eT˝…¢#Ó≥Tº ì+&ÉT>±
Ä ‘·sê«‘· ˇø£ sêÁ‘Ó|ü&√ q\T>∑T]øÏ $sã¡ ÷dqæ ≥÷,º ˝À|*ü qT+∫ |Pü sí¡ n+‘˚ ì+&TÉ >±
q\T>∑Ts¡T }s¡T $&ç∫ yÓ[¢b˛sTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. qe⁄«‘÷· qqTï ÄV‰ü «ìdTü qÔ ï≥÷º e÷Á‘+· nì|dæ Tü +Ô
ìC≤e÷u≤<é˝À dæús¡|ü&ܶs¡˙, Çø£ÿ&É $T–* e⁄qï ≥T+~. b
bı\+ nyT˚ àXÊs˙¡ , eTTd˝ü ≤jT· q »]–b˛sTT+&˙É ,

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 42

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq

ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE

#·+<äÁVü‰dt ø=düsêE ù|s¡T $q>±H˚ ¬s’‘·TJ$‘·<äs¡ŒD≤\e+{Ï π>j·÷\T, ‘ê‹«ø£^‘ê\T,
n»sêeTs¡ Vü‰dü´^‘ê\T, Ç+ø± e+<ä˝≤~ |ü˝…¢≥÷]bÕ≥\T, C≤q|ü<ä^‘ê\T,
eeTT+÷∫q>e∑eesTTqêqÁ‹ddüTüT\\TT Á|üuÀ<Ûä^‘ê\T dæ˙ dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î C≤„|üø±ìøÏ ekÕÔsTT.
ø=düsêE sê|òüTej·T´ >±]ì ‘=\T‘· dæ˙s¡+>±ìøÏ ‘·q ª¬s’‘·T_&ɶ μ dæìe÷
<ë«sê |ü]#·j·T+ #˚dæqyês¡T >∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+>±s¡T. eT*Á|üy˚X¯+, #ê˝≤
ø±˝≤ìøÏ ªô|<ä›eTqTwüß\T μ dæìe÷‘√ >±˙ »s¡>∑˝Ò<äT.μô|<ä› eTqTwüß\Tμ, Ä
‘·sê«‘· ªsêp ù|<äμ bÕ≥\ $»j·T+, ªs√E\T e÷sêsTTμ dæìe÷≈£î <ë]
rkÕsTT. ªs√E\T e÷sêsTTμ nK+&É $»j·T+‘√ ø=düsêE dæ˙s¡+>∑+˝À
dæús¡|ü&ܶs¡T.
eTs√ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T, n+fÒ J$+∫ e⁄qï+‘·ø±\+ Äj·Tq bÕ≥\T
ÁyêdæHê Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À Á|ü<Ûëq+>± 1970 ÁbÕ+‘ê\es¡≈£L e∫Ãq ø=düsêE
bÕ≥\≈£î ñqï $düÔè‹, y…’$<Ûä´+, HÓ’>∑ì>∑´+ Äj·TqqT ªC≤q|ü<ä ø£$kÕs¡«uÛÖeTμ
_s¡T<ëìøÏ ns¡TΩD°í #˚kÕsTT. Ä bÕ≥\˝À eT]ø=ìï+{Ïì á yê´dü+˝À
#·÷<ë›+.

1 ne˝Àø+Ï #+· &.ç
dìæ e÷\ ø√d+ü $Xw‚ +ü >± ãTÁsø¡ <£ \ä∏ T s∫¡ +∫q
b˛sTTq kÕ] |jæ T˚ |” yê] dìæ e÷\˝Àì ø=ìï
bÕ≥\qT #·÷XÊ+. 1966˝À e∫Ãq |æj˚T|” yê] ø=dsü êE V≤ü ]ø<£ \ä∏ T, M~HÛ ê≥ø±\T, jT· ø>å£ ±Hê\T,
qesêÁ‹ dæìe÷ q≥q|üs¡+>± Hêπ>X¯«s¡sêe⁄≈£î, »eTT≈î£ \ ø<£ ,ä∏ |>ü {∑ yÏ w˚ >ü ±fi¢¯ bÕ≥ yTÓ T<˝ä q’… $ ≈L£ &Ü
kÕ$Á‹øÏ >=|Œü dìæ e÷. kÕsøú¡ +£ >± Áyêdæ C≤q|<ü ä øfi£ ≤s÷¡ bÕ\ kÕV≤æ ‘´· +ô|’
‘q· Á|uü TÑÛ ‘ê«ìï #ê≥T≈î£ HêïsT¡ . á
dìæ e÷ ÁbÕs+¡ u+ÑÛ ˝À HêsTTø£ sê<äÛ (kÕ$Á‹) n|⁄ü s÷¡ |yü TÓ qÆ ªdrü kÕ$Á‹μ
Çw+ºü ˝ìÒ ô|[¢ ‘|· Œæ +#T· ø√yê\ì <dä sü ê qesêÁ‹ bÕ≥ Á|Áü øjÏ ÷· |sü +¡ >± ˇø£
s√E\˝À Ç+{Ï˝À qT+∫ bÕ]b˛‘·T+~. ÄyÓT≈£î M~ÛuÛ≤>∑e‘·+. ãVüQXÊ
esT¡ d>ü ± ‘=$Tà~ s√E\÷ ‘=$Tà~eT+~ n>+∑ ÄjT· q Áyêdqæ @ø¬ ø’ £ M~Û
‘≈· î£ \T (nìï bÕÁ‘\· ÷ Hê>π X«¯ ss¡ êe⁄ b˛w+æ #êsT¡ ) u≤Û >e∑ ‘+· ø±e#T· Ã.
‘êsd¡ |ü &ü ‘É êsT¡ .
M~ÛHê≥ø£+, M~Û
n+<Tä ˝À ˇø£ e´øÔÏ ˇø£ u≤Û >e∑ ‘T· \ ãè+<ëìøÏ uÛ≤>∑e‘·+ j·Tø£å>±Hê˝À¢ì
HêjT· ≈î£ &TÉ . áyTÓ yê]øÏ ‘êsd¡ |ü &ü qç deü TjT· +˝À s÷¡ bÕ˝Ò nì ì|Tüò +≥Te⁄\T
Äs√E kÕjT· +Á‘+· (qesêÁ‹ @&√s√E) Ä≥≈î£ #ÓbÕÔsTT. ø±ì á eT÷&ÉT
V”≤s√sTTHé ˝Òø£ yêfi¯¢+<äs¡÷ ø£+>±s¡T|ü&ÉT‘·÷ øfi£ \¯ ≈î£ ñqï ‘&˚ Ü\T #÷· &Ü
ñ+{≤s¡T. nedüs¡+>± ø±fi≤¢y˚fi≤¢|ü&ç sê<ÛäqT Áã‹ \+fÒ s¡Vü≤dü´+ dæìe÷˝Àì
e÷*‘˚ ªdürkÕ$Á‹μ Á|ü<äs¡Ùq˝À kÕ$Á‹>± ÄyÓT eT˝≤¢~yê] ø±¢dæø˘ ª–]C≤
q{+Ï #ê*‡edTü +Ô ~. Ä Á|<ü sä Ù¡ q ø√d+ü ø=dsü êE ø˝£ ≤´D+μ jT· ø>å£ ±q+, ñeTà&ç
Áyêdæq ns¡T<Ó’q á bÕ≥ kÕ+‘·+>±, XÊ+‘·+>±

43 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

qrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqr

sêC≤~sÛ ê» le÷Hé eTV‰ü sê» sê.: <e˚ s¡ eTTqdãü T>±sT¡ q÷ï, øs£ D¡ +>±sT¡ q÷ï
d‘ü ´· e+‘· eTV‰ü sêE y+˚ #j˚ T· T $<+äÛ u{… <ºÏ ìä Hê ≈L£ &Ü $#Ã˚ djæ T· Tqïyêsê
$<+äÛ u{… <ºÏ ìä Hê Ä Ä Ä Ä Ä
e+‘\· T: <ëeTT&TÉ <+ä >∑ ~+≈î£ ‘+· >∑ ~qï C≈’… î£ &ç e+.: yê]<s›ä T¡ q÷ e∫ÃjT· TqïyêsT¡ Á|uü ÷ÑÛ
sê.: bÕ‘÷· ] ãTõ® y+Ó øe£ Tà>±sT¡ ≈L£ &Ü
Cø’… ≥Ï ø≥Ï ‘ø· £
#+· <ëØ ≈î£ +<ëØ ≈L£ ≈L£ »>±Z ≈î£ +<ëØ ≈L£ ≈L£ »>±Z $#Ã˚ djæ T· Tqïyêsê
e+.: Ä ‘*· ¢ ≈L£ &Ü e∫Ãq~ Á|uü ÷ÑÛ
≈î£ »>±Z sê.: n≥T˝q’… eTBjT· d+æ V‰ü dqü +u~… s› ê
~DÛ ≈î£ ~‘Û ÔÌÓ ~DÛ ≈î£ ~‘Û ÔÌÓ ~DÛ ≈î£ ~‘Û ÔÌÓ e+.: Ç≥T <jä T· #j˚ T· T&TÉ , Ç#≥· H˚ jT· Tqï~
(d‘ü ´· e+‘e· TV‰ü sêE Á|yü X˚ +¯ ) (sêE dü÷Á‘·<Ûës¡T\‘√ HÓeTà~>±) s¡eTàqT
sêE: sêpy&Ó ˝É Ò duü ≈ÑÛ L£ d‘ü ´· e+‘· eTV≤ü sêp se¡ TàqT (kÕ$Á‹ Á|yü X˚ +¯ )
y&Ó ˝É Ò duü ≈ÑÛ L£ kÕ.: s+¡ >÷∑ s+¡ >÷∑ \ Ns¬ d+æ >±se¡ TT>±>{∑ º° e#Ã˚ H.˚ ..
‘~· –Û D‘√+ ‘~· –Û D‘√+ ‘~· –Û D‘√+ e+.: e#Ã˚ H.˚ ..
sêE, e+‘\· T: sêEy&Ó ˝É Ò s$¡ ‘»˚ eTT\\s>¡ ∑ kÕ.: s+¡ >÷∑ s+¡ >÷∑ \ Ns¬ d+æ >±se¡ TT>± >{∑ º°
sêEy&Ó ˝É Ò s$¡ ‘»˚ eTT\\s>¡ ∑
sêEy&Ó ˝É Ò s$¡ ‘»˚ eTT\\s>¡ ∑ ≈î£ \T≈î£ ‘÷· e#ÃÓ qj÷· ´ ` e#ÃÓ qj÷· ´
sêEy&Ó ˝É Ò s$¡ ‘»˚ eTT\\s>¡ ∑ e+<ëq+ #ù˚ dqj÷· ´
sêEy&Ó ˝É Ò s$¡ ‘»˚ eTT\\s>¡ ∑ Ä ` duü ≤Û ≈L£ e+<ëq+ #ù˚ dqj÷· ´
e+~e÷><∑ TäÛ \T eTT+<Tä q&eÉ >± øs£ ø¡ +£ øD£ eTT\T |Tüò \Tq¢ Áy÷Ó jT· >∑
sêpy&Ó ˝É Ò duü ≈ÑÛ L£ øq£ Tï\ ì>∑ ì>∑ ø±≥Tø£ yTÓ sj¡ T· >∑
≈î£ &jç TÓ &eÉ T\ &ÜÛ ˝Ÿ ø‘£ T· \Ô T yTÓ sj¡ T· >∑ ≈î£ \T≈î£ ‘÷· e#Ã˚ qj÷· ´
≈î£ &jç TÓ &eÉ T\ &ÜÛ ˝Ÿ ø‘£ T· \Ô T yTÓ sj¡ T· >∑ e#Ã˚ qj÷· ´ e+<ëq+ #ù˚ dqj÷· ´
‘ê ~‘Û ÔÌÓ ~‘Û êÔ ‘ø· ≥Ï ~‘Û ÔÌÓ ‘ø· ≥Ï B+Û e+.: ÄV‰ü e#ÃÓ qj÷· ´ duü ≈ÑÛ L£ e+<qä + #ô˚dqj÷· ´
≈î£ &jç TÓ &eÉ T\ &ÜÛ ˝Ÿ ø‘£ T· \Ô T yTÓ sj¡ T· >∑ sê.: ‘C· À+® ‘ø· C£ À+ ‘ø· ~£ $Û T
≈î£ &jç TÓ &eÉ T\ &ÜÛ ˝Ÿ ø‘£ T· \Ô T yTÓ sj¡ T· >∑ kÕ.: ~‘Û √+Ô ~–‘√+ ~–‘ø· £
≈î£ &jç TÓ &eÉ T\ &ÜÛ ˝Ÿ ø‘£ T· \Ô T yTÓ sj¡ T· >∑ sê.: ‘‘· fiÔ· ≤+>T∑ ‘ø· £ ~$Û T‘ø· ~£ $Û T‘ø· £
<+ä &ç j÷Ó <TäÛ \≈î£ >T∑ +&Ó sa¡ \Te¢ Tq kÕ.: –&‘É ø· £ –&‘É ø· £
sêpy&Ó ˝É Ò duü ≈ÑÛ L£ sê.: s¬ aTDT‘ø· £ s¬ aTDT‘ø· £
sê.: nV‰ü yTÓ Æ ùdeø± Ç<s›ä T¡ : ‘~· ‘Û øÔ· s£ a¡ DT‘ê ‘ø· ~£ ‘Û sÔ· a¡ DT‘ê ‘fi· ≤+>T∑
e+.: Á|uü ÷ÑÛ ‘ø· s£ a¡ DT‘ê
sê.: á ø=\Te⁄≈L£ ≥eTT≈î£ duü ≤Û d<ü Tä \+<sä ÷¡ kÕ.: @y˚ <ëÛ Øà
$#Ã˚ dæ jT· Tqïyêsê e+.: ne÷à
e+.: n+<sä ÷¡ e∫ÃjT· TqïyêsT¡ Á|uü ÷ÑÛ kÕ.: n<$˚ ≥q>±
sê.: >T∑ sT¡ , |⁄ü s√V≤æ ‘,· sê»y<’… ´ä , $wyü <’… ´ä , e+.: ≥q>±
kÕ.: nX«¯ sê» |⁄ü Á‹øq£ >T∑ Hq˚ T eTBjT· ñ<ë´q
ÁbÕDy<’… ´ä , d«ü søí¡ ±sø¡ ,£ #s· à¡ ø±sø¡ ,£ |]ü V‰ü døü £ eq+ãTq ˇ+≥]>± $V≤ü ]+#T· #T· +&É
nœ\ »q+ãT\Tq÷ $#Ã˚ djæ T· Tqïyêsê e+.: #T· +&É
e+.: n+<sä ÷¡ e∫ÃjT· TqïyêsT¡ Á|uü ÷ÑÛ kÕ.: ˇø£ dæ+Vü≤sê»+ãT Hêô|’ VüQ+ø£]+∫
\+|Tæò +#T· deü TjT· eTTàq
‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 44

e+.: zjT· y÷Ó à e<äq s¡+uÛÑj·÷ }s¡«•j·÷, ‹˝À‘·ÔeTj·÷,
kÕ.: bı+∫ ‹\øÏ+N <ëìì e~Û+N qqTï yT˚ qøj£ ÷· ? á q&øÉ \£ |Tüò \T¢ |Tüò \T\¢ T, á qe⁄«\
sø¡ +åÏ ∫q Ä Ms¡ |⁄ü sT¡ wßü + &eÓ «s¬ ’ jT· T+&HÉ √|⁄ü ? øÏ\øÏ\\÷, á #·÷|ü⁄\ $T\$T\\÷ uÛÑfi≤...
e+.: Ä Ms¡ eT>∑ |⁄ü sT¡ wßü + &eÓ «s¬ ’ jT· T+&HÉ √|⁄ü ? ufiÑÛ ≤...
kÕ.: eT+∫~ b˛sTT y<Ó øä Ï #÷· #<Ó Hä é >±ø£ d.ü : me«]<ëqyÓ eTT<Tä >› =e÷à
(Á&ÓdüT‡ e÷s¡TŒ‘√ dü‘·´e+‘·Tì Á|üy˚X¯+. ìÁ<ä
b˛e⁄≥... >∑Ts¡ø£ ô|≥Tº≥. kÕ$Á‹ dü‘·´e+‘·Tì msT¡ ø£ #|Ó Œü y˚ |dü &æ û u§e÷à
dMü T|+æ ∫) kÕ.: nX«¯ sêC+Ò Á<Tä ì |⁄ü Á‹˙ Hq˚ T
ÄVü‰ sT÷H˚ qqTï ø±bÕ&çq Ä eTVü‰Ms¡T&ÉT.
á‘·&ÉT ìÁ~+#·T#·Tqï|ü⁄&˚ sTT+‘· ˙≥T kÕ$Á‹jT· qT ùV≤eT>±Á‹˙
#÷· |⁄ü #T· Hêï&`˚ yT˚ ˝§ÿqïH√... nj÷Ó ´. e+.: kÕ$Á‹ jT· qT ùV≤eT>±Á‹˙
Ç+Á<Tä &˚ jT· >T∑ H√... H√ d.ü : eTqd÷ü ˙ yeÓ ìø∫Ï Ã‹y˚
#+· Á<Tä &˚ jT· >T∑ H√ H√ H√ H√ z z z
eTsT¡ \T ñ{+ºÏ #T· qe` eT>T∑ es√ meì yTÓ ∫Ëy˚
eTqà<TäÛ +&>É T∑ H√ H√... z z z e+.: ÄV‰ü eT>÷∑ yês√ meì yTÓ ∫Ëy˚
&>É T∑ H√ ` z z z j÷· kÕ.: ì»eTT #ôÓ |Œ<ä <ë#H· ˝˚ ≤
yT˚ ì d+æ >±s+¡ yT˚ *$T ã+>±s+¡
m+‘ì· e]+í ‘÷· ìHq˚ ø√]‹ e÷≥˝˝Ò ≤
@eTì $e]+‘÷· d.ü : ÄV‰ü dsü >¡ ÷∑ q sêy˚ Hê #+Ó ‘≈· L£
Ç‘˙· øH£ êïsê #÷· &>É ±Hé
eTqd÷ü sa¡ \÷e¢ THé ` d+æ >±s+¡ dTü +<sä ê+^ C≤\ yTÓ +<Tä ≈L£
e+.: >±s+¡ ... |Pü ... |Pü ... |Pü ... @... Ä... e+.: ÄV‰ü dTü +<sä ê+^ C≤\yTÓ +<Tä ≈L£
kÕ.: dFü á dTü +<sä ê+>T∑ ì #÷· &É kÕ.: ÁbÕDXÒ «¯ sê! eTq sTTsT¡ e⁄] jT· T\+¢ ãT\T
|\ü $¢ +|ü eq $V‰ü s+¡ ãT ùdjT· T<eä ÷?
Hê &+Ó <uä +… <Tä \ø√ ‘=+<sä |¡ &ü TÉ #q· ï<˚ d.ü : ùdjT· T<eä TT se¡ TTà
H˚ ì|ü &Ó b˛sTT yT˚ ˝§ÿ˝Œ… <Hä é >±ø£
(dü‘·´e+‘·Tì y˚T˝§ÿ\TŒ‘·T+~. dü‘·´e+‘·T&ÉT ÄV‰ü ! ø±+‘ê sT÷ jT· TÁ>∑ eq+u+… ‘√
˝kÒ Õ&Ô TÉ .) se¡ TDj° T· +u’… #÷· &#É ÷· &É $+‘· ø=\TŒ#T· +&>Ó ±
d.ü : ÄV‰ü ! @$T~ ø\£ j÷· , ì»e÷? á Ç+<Tä kÕ.: z¨ Hê<ëÛ sT÷ jT· TÁ>∑ eq+u+… ‘√
se¡ TDj° T· +u’… #÷· &#É ÷· &É $+‘· ø=\TŒ#T· +&>Ó ±
d.ü : ÄV‰ü ø±+‘ê
kÕ.: z¨ Hê<ëÛ
d.ü : ÄV‰ü ø±+‘ê
kÕ.: z¨ Hê<ëÛ

45 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

≈£î≥T+ã+ dæìe÷ø√dü+ ø=düsêCÒ Áyêdæq ª\+ø± dæìe÷˝ÀH˚>±ø£ á M~ÛHê≥ø£+˝À≈£L&Ü |üP]Ô>±
<Vä ≤ü q+μ M~HÛ ê≥ø+£ , eTT+<Tä ù|J˝Àì drü kÕ$Á‹ eTq\qT ©q+ #d˚ Tü +Ô ~. qesêÁ‹ dìæ e÷ ‘$· Tfi+¯
M~Û u≤Û >e∑ ‘+· |]ü o*+#+· &.ç ˝À eTT+<Tä >± e∫Ãq|ü &TÉ á dìü ïyX˚ +¯ ˝À kÕ$Á‹
‘q· bÕ≥qT ‘H· ˚ bÕ&ÜsT¡ . Ä bÕ≥ $qï $jT˚ ´øπ
ˇøs£ ø¡ +£ >± jT· ø>å£ ±HêìøÏ ù|<yä ê&ç s÷¡ |+ü >± s+¡ >±sêe⁄>±] |⁄ü D´e÷ì ‘\Ó T>T∑ ˝À ≈L£ &Ü ÄyTÓ
M~ÛuÛ≤>∑e‘êìï ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. dü+$<Ûëq+, ‘√H˚ bÕ&ç+#ês¡T. Hê≥ø£+ |òüø°ÿ˝À mø£ÿ&Ü ÇdüT
dü÷Á‘·<Ûës¡T\T, ø£<∏ë>∑eTq+, dü+^‘·qè‘ê´\T, eT+‘Ó’Hê yÓ*‹ ˝Ò≈£î+&Ü Ä$&É á bÕÁ‘·qT,
yTÓ T<˝ä q’… $ jT· ø>å£ ±Hêìï b˛* ñHêï, M~Û u≤Û >e∑ ‘+· yê∫ø±ìï, >±Hêìï |+ü &+ç ∫q rsT¡ nì‘s· k¡ Õ<´äÛ +
ø=+‘· #e· øu£ ≤sT¡ >± V‰ü d´ü Á|<ü ëÛ q+>± e÷dt Áù|ø≈å£ î£ nì #|Ó Œü &+É øπ e\+ d«ü u≤Û y√ø.ÔÏ n+‘]· +∫b˛‘T· qï
\≈î£ $H√<ä kÕ<qäÛ +>± ø±qedTü +Ô ~. ˇø£ øfi£ ≤s÷¡ bÕìï, kÕ$Á‹>±]˝Àì eT+∫ >±jT· ìì
eTq≈î£ |]ü #j· T· + #d˚ qæ ~ ø=dsü êE bÕ≥ ø±e≥+
‘<· qä T>T∑ D+>± ø=dsü êE Áyêdqæ á bÕ≥ $Xw‚ +ü .
kÕVæ≤‘·´+ $H√<ä+>±q÷ ñ+≥T+~. M~Û
u≤Û >e∑ ‘êìøÏ ‘>· Z∑ $\øDå£ ‘q· ÷ ø*£ – ñ+≥T+~. Ç~>±ø£ á dæìe÷˝À ª@+ |æ˝À¢ mø£ÿ&çøÏ
b˛‘êe⁄...μ nH˚ eT+∫ |ü˝…¢bÕ≥ ≈£L&Ü ø=düsêE
e#êÃsê $#˚ÃXÊsê nq&ÜìøÏ $#˚Ãdæj·TTqï ÁyêkÕsT¡ .
yêsê nq≥+, mes¬ ’ ñ+&eÉ #T· Ã nq&ÜìøÏ me«s¬ ’
jT· T+&HÉ √|⁄ü nq≥+ (z|⁄ü n+fÒ #ê\T nH˚ ns+ú¡ qesêÁ‹ ‘·sê«‘· |æj˚T´|” yê]øÏ ø=düsêE
ñ+~. ñ+&HÉ √|⁄ü qT ñ+fÒ ñ+&CÉ ≤\TqT nì ns+ú¡ ), m≈£îÿe bÕ≥\T Ä<äs¡Ù ≈£î≥T+ã+ (1969)
|<ü ë\qT ˇø£ sø¡ y£ TÓ qÆ j÷· d>ü ± kÕ>B∑ dæ |\ü ø≥£ + dìæ e÷øÏ ÁyêXÊsT¡ . M{˝Ï À ª@&TÉ ø=+&\É y+˚ øf£ XÒ «¯ sêμ,
(s+¡ >÷∑ \, e+<ëq+) >e∑ Tì+#+· &.ç ùdeø,£ |]ü #ês¡ ª#s˚ T÷ #s˚ T÷ ø*£ |μæ , V≤ü ˝À¢ kÕsT¡ z <=s>¡ ±sT¡ ª e+{Ï
≈£î\‘√bÕ≥T C≤_‘ê˝À eT÷&ÉT s¡ø±\ y…’<äT´\T Á|üC≤<äs¡D bı+~q bÕ≥\THêïsTT. M{Ï ‘·sê«‘·
(sê»y…’<ä´, $wüy…’<ä´, ÁbÕDy…’<äT´\T), ¬s+&ÉTs¡ø±\ e∫Ãq |jæ T˚ ´|” dìæ e÷\˝À ô|<>›ä ± #|Ó ü ø√e\dqæ
ø±s¡T\T (dü«s¡íø±s¡, #·s¡àø±s¡T\T), yÓTT<ä˝…’q ø=dsü êE bÕ≥\T ˝eÒ ⁄.
yês¡+<äs¡÷ ñ+fÒ>±˙ sêE>±s¡T ø=\Te⁄rs¡s¡qï
e÷≥. 2

Áù|ø≈å£ î£ ˝À¢ á u≤Û >e∑ ‘T· \ ãè+<ëìøÏ b˛w≈ü î£ d+ü ^‘· <sä Ù¡ ≈î£ &TÉ ø¬ .$ eTV‰ü <e˚ Hé d˙æ Á|jü ÷·
˝…’q }] ô|<ä›\qT ª<˚es¡μ eTTqdüãT, ø£s¡D+, D≤ìøÏ ‘Ó\T>∑T˝À u≤ãT eT÷Mdt yê] μeT+∫
bÕ‘·÷] ãTõ® yÓ+ø£eTà (áyÓT @ ∫qï »MT+
<ë]D√ njT· T´+&Ü*) - >T∑ ]+∫ yêø㣠T #j˚ T· ≥+,
Ç+ø± $\øDå£ yTÓ qÆ »‘T· \T, e+‘\· T, Á|‹ü Ä˝≤|qü ˙
∫es√¢ j÷· d>ü ± kÕ>B∑ jT· ≥+, Çe˙ï |]ü o*ùdÔ á
s√Eq eTq≈î£ ô|<>›ä ± øq£ ã&ìÉ á C≤q|<ü ä øfi£ ≤
s÷¡ |+ü Á|‘ü ´˚ ø‘£ \· T eTq≈î£ uÀ<|äÛ &ü ‘É êsTT.

eTVü‰q{Ï kÕ$Á‹ n|üŒ{ÏøÏ n~Ûø£+>± ˝≤y…’
b˛sTTHê, nyTÓ Á|uü ÑÛ ‘>· T∑ eZ TTK+ |≥ü uº À‘T· qï s√E˝À¢
e∫Ãq dæìe÷ nsTTHê, ÄyÓT n~«rj·T q≥Hê
#ê‘·Ts¡´+ $T>∑‘ê $wüj·÷\qT eTs¡|æ+|ü#˚dæ,

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 46

‘·|ü...‘·|ü e÷j·T #˚dæ eTs¡T\T>=*Œ e÷≥˝Àq e÷≥ ø£*Œ...
e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. eT<ÛäTs¡yÓTÆq e÷ eTqdüT <√#·e#·TÃHê
@y˚T @y˚T uÛ≤e÷..Ä..Ä.. @y˚T @y˚T uÛ≤e÷... ˙e⁄ eTs¡àyÓT]– á e÷≥ n&É>∑e#·TÃHê...
@y˚T @y˚T uÛ≤e÷..Ä..Ä.. @y˚T @y˚T uÛ≤e÷..
|ü≥Tº≈£î+fÒ ø£+~b˛e⁄... |ü+&ÉT e+{Ï ∫qï<äT+fÒ |ü&ÉT#·T|æ\¢ ø£+≥ |ü&ç‘˚ yÓ+≥ |ü&ÉT<äTs¡T...
#·T≥Tº #·T≥Tº ‹s¡T>∑T‘ês¡T eTsê´<ë... ˆˆ|ü≥Tºˆˆ nuÀ“ e\|ü+‘ê e\ø£uÀdæ ÄX¯ ô|&ÉT<äTs¡÷... }...
‘ê[ ø£≥º≈£î+&É eTT≥Tº≈£î+fÒ ‘·|üø±<ë... |ü&ÉT#·T|æ\¢ ø£+≥ |ü&ç‘˚ yÓ+≥ |ü&ÉT<äTs¡T...
e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. nuÀ“ e\|ü+‘ê e\ø£uÀdæ ÄX¯ ô|&ÉT<äTs¡T...
|ü⁄e⁄« MT<ä... z¨...
yê\T yê\T #·÷|ü⁄\‘√ >±\y˚Tdæ ˝≤–˝≤–... |ü⁄e⁄« |ü⁄e⁄« MT<ä yê\T b˛‘·T ‘˚HÓ{°>∑ e+{Ï...
Áù|eT˝ÀøÏ ~+|ü⁄yês¡T MTs¡T ø±<ë z¨... eT>∑yêfi¯¢ õ‘·TÔ\ìï ‘Ó\TdüT˝Òej·÷´
#ÓsTT´ yÓj·T´uÀ‘˚ u…<äTs¡T‘ês¡T $+‘·ø±<ë... e÷ |ü⁄{ϺeTT+#·T ø£<∏ä\˙ï $HêïeTj·÷´...
@y˚T @y˚T uÛ≤e÷..Ä..Ä.. @y˚T @y˚T uÛ≤e÷... e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä..
¨jYT ¨jYT ¨jYT..¨jYT ¨jYT ¨jYT..
˙ yêfi¯ó¢ Hê yêfi¯ó¢ sêø£H˚.. ˆˆ˙ˆˆ =‘·Ô ø=‘·Ô yÓ÷E*ï ø√s¡Tyês¡T...
eTq≈£î HÓ‹ÔMT<ä nøÏå+‘·\T |ü&Éø£H˚ s√E ∫Á‘·+>± y˚cÕ\T e÷s¡TÃyês¡÷... }..ˆˆø=‘·Ôˆˆ
dæ>∑TZ <ë∫... z¨... ≥ø£ÿs√fi¯ó¢+{≤s¡T ≥≈£îÿ\T #˚düTÔ+{≤s¡T...
dæ>∑TZ <ë∫ ˇø£s=ø£s¡T dæ>∑qT |üP\T ø£≥Tºø√ì... ˙e⁄ #Ó|ü⁄Œ e÷≥ ≈£L&É ì»y˚TqT˝Ò
{Ï+>∑Ts¡+>∑j·T+≥T }s¡T ‹s¡>=#·TÃHê ùdïVü≤+ <ä÷s¡+>± ñqï|ü&˚ CÀs¡e⁄qT˝Ò...
˝Àø£+ ‘Ó\TdüTø√ø£ eT>∑yêfi¯ó¢ yÓT\>=#·TÃHê... ne⁄H˚ ne⁄H˚ uÛ≤e÷... ne⁄H˚ ne⁄H˚ uÛ≤e÷...
e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. ø£≥Tºu≤≥T ñ+&Ü* >ös¡e+>∑ ã‘·ø±*...
ÄÁ‘·|ü&Éø£ ø=+‘· ø±\e÷>∑T<ëeTj·÷ ˆˆø£≥Tºˆˆ
¨jYT ¨jYT ¨jYT.. ˆˆø£fi¯ó¢ˆˆ ô|òfi¯ó¢q... ô|fiËÌ¢‘˚... Ç<ä›]øÏ n&ÉT¶˝Ò<äj·÷...
¨jYT ¨jYT ¨jYT.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä.. e÷e e÷e e÷yê..Ä..Ä..
ø£fi¯ó¢ ø£fi¯ó¢ ø£\TdüTø√qT sêø£eTT+<˚...
nVü‰ ø£|ü≈£îqï dæ>∑TZ C≤] b˛ø£eTT+<˚

e÷j·T #˚dæ... z¨... eTs¡T\T>=*Œ... z¨...

47 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTqdüT\T (1962)μ ã+>±s¡Tu≤≥ y˚dæ+~. á m+‘ê ≥ø£ÿ]yê&ÉT- Hê sêE
dæìe÷˝À nìï bÕ≥\÷ $X‚wü+>± Á|üC≤<äs¡D @ eT÷\H√ qøÏÿHê&ÉT
bı+~Hê nìï+{Ïø£Hêï Ä+Á<Ûä<˚X¯eT+‘·{≤ e÷s¡T
Áy÷Ó –q bÕ≥ ø=dsü êE Áyêdqæ ªe÷eT e÷eT e÷eTμ e+≥#˚qT >∑≥Tº MT<ä-e+{Ï>∑ H˚ b˛‘·T+fÒ
bÕ≥. yÓ+≥ e∫Ãq≥Tº\Tqï~-
mes√ yÓqø£ ì*∫q≥Tº\Tqï~
dTü BsÈ¡yTÓ qÆ bÕ≥qT ≈L£ &Ü q˝s¢Ò T¡ MT<ä ã+&ç >∑TãT\T >∑TãT\T>± - >∑T+&Ó s¡a\T¢eTì
q&øÉ ˝£ ≤ kÕ>π ˝≤ ÁyêjT· &+É , møÿ£ &Ü y*Ó ‹ ˝≈Ò î£ +&Ü _≈£îÿ _≈£îÿeTì #·÷XÊqT -
Á|‹ü |+ü øÔÏ Hs˚ T¡ Œ‘√ ≈L£ sá &+É ˝§ ø=dsü êE Á|‹ü uÑÛ |òü≈£îÿq |üø£ÿì qy˚«qT mes¡÷?... Hê˙&É! ˆˆm+‘·ˆˆ
ìs¡T|üe÷qyÓTÆq~ nì Ç+‘·≈£î eTT+<äT #Ó|ü
≈î£ Hêï+. BìøÏ eTs√ ñ<ëV≤ü sD¡ á bÕ≥. bı]¢bÕs¡T @{Ï˝Àq -
ãT≥T≈£î ãT≥T≈£î eTTqT>∑T‘·T+fÒ
m+<äTø£+‘· »Hê<äs¡D bı+~+<√ $X‚¢wæùdÔ ãT>∑Z ‘êøÏq≥Tº\Tqï~- mes√ ô|’≥ ˝≤–q≥Tº\Tqï~
e÷eT\ u≤Û eT\ d+ü yê<+ä , VQü cÕs¬ q’ qè‘´· +, eTV≤ü –*–+‘·\T ô|{Ϻq≥T¢ - y=&Ü\+‘ê |ü⁄\ø£]+#˚
<e˚ Hé esd¡ ,ü |Tüò +≥kÕ\ »eTTHêsêD\Ï jT· T>fi∑ +¯ ˙fi¯¢+‘ê yÓ~øÏHêqT-
Çe˙ï ø±sD¡ ≤˝.Ò M{‘Ï √bÕ≥T kÕV≤æ ‘´· +˝Àì õ–, ‘·è[¢ ‘·è[¢ bÕ]b˛j˚Tq÷ mes¡÷?... #˚|ü! ˆˆm+‘·ˆˆ
_–, Ä~ n+‘´· ÁbÕd\ü T, ªd>æ T∑ <Z ë∫ ˇøs£ =øs£ T¡ d>æ q∑ T
|üP\T ø£≥Tºø=ì {Ï+>∑Ts¡+>∑j·T+≥T }s¡T ‹s¡ ns¡∆sêÁ‹ y˚fi¯ H˚qT- Ä<äeTs¡∫ ì<äTs¡b˛‘˚
>=#·TÃHêμ, ªe÷j·TCÒdæ eTs¡T\T>=*Œ e÷≥˝Àq e<ä› #˚]q≥Tº\Tqï~- mes√ eTT<äT›˝≤&çq≥Tº\Tqï~
e÷≥>*∑ Œ eT<TäÛ sy¡ TÓ qÆ e÷ eTqdTü <√#e· #T· ÃHêμ ∫øÏÿHê&É÷ <=+>∑j·TqTø=ì #˚sTT #ê∫ |ü≥ºuÀ‘˚
e+{Ï bÕ<ë\T ø\£ ø±\+ >T∑ sT¡ +Ô {≤sTT. ø£+{Ïπø$T ø±qsêø£- ø£]– ø£]–b˛j˚TqT
mes¡÷?...ø£\! ˆˆm+‘·ˆˆ
Ç$ #ê\q≥Tº bÕ≥qT eT]+‘· y˚>∑e+‘·+
#˚j·T&É+˝À ÄÁy˚T&ç‘ê\T n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕÁ‘· ˇø£ |&ü TÉ #T· ‘q· sêE >T∑ ]+∫ ø\£ \T øq£ &Üìï
b˛w+æ #êsTT. bÕ≥ yTÓ T<\ä jT˚ ´ ª‘|· ü ‘|· ü μ <>ä sZ∑ ¡ eTT#÷ fqÆ… eT÷&TÉ bı&TÉ |⁄ü ø<£ \ä∏ s÷¡ |+ü ˝À #ø· ÿ£ ì
qT+&ç |\ü $¢ ˝Àì ªe÷eT e÷eTμ, @yTÓ @yTÓ u≤Û eTª, ø£$‘ê‘·àø£yÓTÆq XË’*˝À ÁyêXÊs¡T ø=düsêE. μq&ç∫
μ#T· ≥÷º #T· ≥÷º ‹sT¡ >T∑ ‘êsT¡ ª, #s· D¡ ≤˝À¢ μyê\Tyê\T b˛‘T· +fÒ ˙&ªÉ , μ@{˝Ï À kÕïq+ #d˚ Tü +Ô fÒ #|˚ ªü , μìÁ<˝ä À
#·÷|ü⁄\Tª, μ>±\y˚Tdæ ˝≤–˝≤–ª, μø£fi¯ó¢ ø£fi¯ó¢ eTTì–‘˚ ø£\ª Äìï{Ï˝Àq÷ Á|æj·TT&ç ñìøÏ k˛øÏ
ø\£ TdTü ø√qTª , μ|⁄ü e⁄«|⁄ü e⁄« MT<ä yê\Tª, μø=‘øÔ· =‘Ô·
y÷Ó E\Tª Ç˝≤ bÕ≥+‘ê ~«sT¡ ø±\Ô d+ü <&ä ç bÕ≥˝À
ø√˝≤V≤ü ˝≤ìøÏ m+‘>· ±H√ ‘√&ŒÉ &+ç ~.

á bÕ≥ kÕ~+Û ∫q $»jT· +e\¢ eTV≤ü <e˚ Hé
qT μe÷eTª nì ‘\Ó T>T∑ yêsT¡ eTT<Tä >› ± |\æ T#T· ≈î£ ì
‘\Ó T>T∑ ∫Á‘d· e” T˝À XÊX«¯ ‘k· ÕHú êìï Ç#êÃsT¡ .

á dæìe÷πø ø=düsêE Áyêdæq eTs√ ÄDÏ
eTT‘´· +˝≤+{Ï bÕ≥, $T>‘∑ êbÕ≥\ $»jT· + e\¢
ø=+‘· eTsT¡ >T∑ q |&ü qç ^‘+· ªm+‘· ≥øÿ£ ] yê&TÉ
Hê sêE.μ

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 48

|sü e¡ •+∫ b˛sTTq≥Tº n+<yä TÓ qÆ }V≤ü \‘√ kÕ>π á Á|Cü ≤<sä D¡ bı+<ësTT. á dìæ e÷≈î£ >±qT ø=dsü êE
^‘·+ kÕVæ≤‘·´+ (Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ÄÁy˚T&ç‘ê\T sêdqæ @ø¬ ø’ £ ^‘+· ª>öse¡ ÷à ˙ yTÓ T>T∑ &eÓ se¡ ÷à.μ
n\+ø±sê\T) ≈L£ &Ü >e∑ Tì+#<· –ä +~.
>ö] (»eTTq) bÕÁ‘· >√|ì” (Hê>π X«¯ ss¡ êe⁄)
3 Áù|$TdüTÔ+~. ø±˙ n‘·ìøÏ ÄyÓTô|’ n≥Te+{Ï
u≤Û yê\T ñ+&eÉ ⁄. Ç<]›ä eT<´äÛ ùdïV≤ü +, yfi˚ ≤ø√fi+¯
u≤ã÷ eT÷Mdt yê]<˚ eTs√ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ñ+{≤sTT.
dìæ e÷ eT÷>e∑ TqdTü \T (1964). Ç+<Tä ˝À ≈L£ &Ü
øπ M eTV‰ü <e˚ Hé u≤D\° T ≈L£ ]Ãq bÕ≥\˙ï m+‘√ M]<]›ä eT<ëÛ ´ kÕ>π |]ü V‰ü d^ü ‘êìï >öse¡ ÷à

ùV≤jYT... >ös¡e÷à ˙ yÓTT>∑T&Óes¡e÷à _#·ÃeT&çπ>~ uÛÑø°Ô... ã<äT\T Ç#˚Ã~ eTTøÏÔ
mes¡e÷à yê&Óes¡e÷à... Ä... uÒdæø£qTï˝Ò ˝Ò≈£î+fÒqT u…+uÒ˝…‘·TÔqT eTT˝À¢ø±\T
>ös¡e÷à ˙ yÓTT>∑T&Óes¡e÷à
ˆˆe÷ej·÷´ˆˆ
ôdbÕŒ\+fÒ dæ>∑TZ ø£<äj·÷´... Ä... yÓTT>∑T&ÉT yÓTT>∑T&Éì eTT]kÕy˚.. ≈£î*ø±y˚.. bı–&Üy˚..
Äqyêfi¯ó¢ H˚ ôdãT‘êqj·T´... ôd|ü... ôd|ü... yÓTT>∑T&ÉT yÓTT>∑T&Éì eTT]kÕy˚.. ≈£î*ø±y˚.. bı–&Üy˚..
dæ>∑˝À HÓ\e+ø£ yÓT&É˝À Hê>∑sêE ˆˆdæ>∑ˆˆ |æ˝À¢jYT.. HÓ‹Ôì me]H√ m‘·TÔø=ì ì‘·´+ <ëìH˚
Ä πs&ÉT Hêyê&ÉT dü]sês¡T y˚¬ses¡÷... ø=\TdüTq≥ n~j˚T Ä‘·ì Ä*j·T≥..
e÷ej·÷´ Hê yÓTT>∑T&Óes¡j·÷´ ø√‘\· T m+<Tä ≈î£ ø√kÕyÔ .˚ .. ø√‘\· T m+<Tä ≈î£ ø√kÕyÔ .˚ ..
mes¡j·÷´ y˚¬ses¡j·÷´... Ä...
e÷ej·÷´ Hê yÓTT>∑T&Óes¡j·÷´ ˆˆ>ös¡e÷àˆˆ
mes√ |æ*ôdÔ e∫Ã+~.. me] ø√düyÓ÷ b˛‘√+~..
Ç\T¢ yêøÏ* ˝Ò˙yê&ÉT... ˝Ò˙..yê&É÷... ˝Ò˙yê&ÉT... eTj·÷q eTõ© @dæ+~... eTj·÷q eTõ© @dæ+~...
_#·ÃyÓT‘·TÔ≈£îì ‹]π>yê&ÉT... e÷<ëø£efi¯+ dü>∑+ <˚Vü≤yÓTÆ H˚qT+fÒ n~ ô|fi≤¢eT+fÒ #Ó\¢<äT˝Ò
Ç\T¢ yêøÏ* ˝Ò˙yê&ÉT... _#·ÃyÓT‘·TÔ≈£îì ‹]π>yê&ÉT dü>∑+ <˚Vü≤yÓTÆ H˚qT+fÒ n~ ô|fi≤¢eT+fÒ #Ó\¢<äT˝Ò
m>∑T&ÉT ~>∑T&ÉT ø£qTï\yê&ÉT »+>∑+<˚es¡ ˙ yê&Ü |üfi¯ó¢ |ü<ës¡T sê\TqT˝Ò... |üfi¯ó¢ |ü<ës¡T sê\TqT˝Ò..
e÷ejÓ÷´ Hê yÓTT>∑T&Óes¡j·÷´
ˆˆ>ös¡e÷àˆˆ mes¡j·÷´ y˚¬ses¡j·÷´... Ä...
>ös¡e÷à ˙ yÓTT>∑T&Óes¡e÷à
Äø±X¯y˚T Ç\T¢... ˝Àø£y˚T yêøÏ©.á... ne⁄qT... e÷ej·÷´... >ös¡e÷à... e÷ej·÷´... >ös¡e÷à...
_#·ÃeT&çπ>~ uÛÑø°Ô... á.. ã<äT\T Ç#˚Ã~ eTTøÏÔ
_#·ÃeT&çπ>~ uÛÑø°Ô... ã<äT\T Ç#˚Ã~ eTTøÏÔ

49 &çôd+ãsY 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

nì bÕs«¡ r<$˚ øÏ nq«sTT+∫, •e >± |üì#˚dæq ø±+#·q, Çø£ÿ&É
‘·‘ê«ìï CÀ&ç+∫ eTs√ #·ø£ÿì $e÷q+˝À˝≤>± mHÍHé‡yÓT+≥T¢
bÕ≥>± #X˚ ÊsT¡ ø=dsü êE. #d˚ ÷ü Ô øq£ ã&TÉ ‘T· +~. »eTTq≈î£
d+ü ^‘+· |∫æ Ã. –]»≈î£ m\øqå£ ¢
á dü+yê<ä+˝À ªmes¡T ˙ |∫æ Ã. d÷ü s´¡ ø±+‘+· ><∑ ]›ä n‘.Ô·
yTÓ T>T∑ &TÉ μ nì n&–ç ‘˚ ªHq˚ T bÕs«¡ ‹ Mfi¯¢‘√ düe÷q+>± kÕ$Á‹.
nsTT‘˚ n‘·qT •e⁄&˚μ nqï n+<äs¡÷ ø£*dæb˛sTT e÷+∫
deü ÷<ëÛ q+, ‘s· ê«‘· bÕ≥+‘ê n<˚ dsü <¡ ë>± yêfió¯ ¢ m+C≤jTY #d˚ ÷ü Ô
uÛ≤yêìï ø=qkÕ–+#·&É+, ø£qã&ÉT eTq≈î£ $H√<+ä n+~kÕsÔ T¡ .
‘T· +~. ÄyTÓ <èä w˝ºæ À ‘q· T bÕs«¡ ‹ Mfi+¢¯ <sä ÷¡ bÕ&TÉ ø√e≥+ ø√d+ü ÁoÁojT˚ ˇø£
nsTT‘˚ >√|” •e⁄&TÉ . ù|s&¡ û bÕ≥ sêXÊsT¡ . Ç+<Tä ˝À ÄjT· q ù|s&¡ û #d˚ qæ
bÕ≥\˝Àm≈î£ ÿe u≤Û >+∑ |+æ >[∑ , ø=dsü êE Áyêdqæ
>ö] V≤ü è<jä T· Hs’Ó à¡ \´+, ne÷jT· ø‘£ «· +, ÄyTÓ dTü Á|dü <æ ∆ä >π j÷· \T ø±e&+É $Xw‚ +ü .
nqTsê>+∑ n&$É >±∫q yHÓ ïÓ ˝Ò nqï d÷ü #q· ≈L£ &Ü ªm+‘· |÷üò ≥T Áù|eTj÷Ó μ nqï |+æ >[∑ bÕ≥øÏ
bÕ≥˝À ñHêïsTT (H‹Ó qÔ me]H= m‘T· ≈Ô î£ ì ì‘+ÔÓ ªÇ+‘· ˝≥Ò T ejT· dTü ˝Àμ nqï ÁoÁo eTTø±sÔ TT+|⁄ü á
<ëìHÓ ø=\T‡q≥... ø√‘\· T m+<Tä ≈î£ ø√kÕyÔ )˚ . bÕ≥˝À øq£ ã&TÉ ‘T· +~. ÁoÁo #˝· À≈î£ \Ô ˝À ≈L£ &Ü Ç~
Á|dü <æ y∆ä TÓ qÆ ~.
#ø· ÿ£ ì ‘≥˚ ‘\Ó T>T∑ e÷≥\‘√ ≈L£ &qç |˝ü ¢… Çø£ ø=düsêE ì\Tey˚ yê\Tø£qT\<ëq,
|ü<ä+>± ≈£L&Ü á bÕ≥ eT+∫ bÕ≥. n+‘·≈£î >öse¡ ÷à ˙ yTÓ T>T∑ &eÓ se¡ ÷à, e÷eT e÷eT e÷e÷
$T+∫q u≤Û yêìï dTü Œ]¤ +|Cü dÒ æ ˝À‘q’Ó bÕ≥>± #X˚ ÊsT¡ bÕ≥\qT ÁoÁo m˝≤ ‹s>¡ ∑ ÁyêXÊs√ #÷· &+É &.ç
ø=dsü êE. ì\Tey˚ »+≥»&É\<ëq
ej·÷Ø ≈£î+{Ï q&Éø£<ëq
4 ˙ q&Éø£\˝À †j·T\Tqï$ #êHê
˙e⁄ ‘·≈£îÿ‘·T ‘ês¡T‘·T ‘·÷\T‘·Te⁄+fÒ
ô|’q #·÷dæq qesêÁ‹ dæìe÷ >∑T]+∫ ˇø£ ì\Te<˚ Hê eTqdü÷
dsü <¡ ë $wjü T· +. z #Ó*j·÷ ` z \\Hê ` z e~Hê
n~ ˙πø ‘Ó\TdüT
ÁoÁo ÁyêkÕsê nì|æ+#˚$<Ûä+>± ø=düsêE >∑es¡yÓ÷àjYT ˙ ø=&ÉT¬øes¡yÓ÷àjYT
ø\£ +qT+&ç y\Ó Te&qç ªedTü +Ô <√sTT edTü +Ô ~ (»jT· + mes¡e÷àjYT ` yê&ÓesêàjYT
eTq<˚)μ, ª»j·TeTTà ìX¯Ãj·TeTTàsê (X¯uÛ≤wt uÛ≤eT uÛ≤e÷ uÛ≤e÷ ` j˚TeT j˚Te÷ j˚Te÷
sêeTT&TÉ )μ e+{Ï bÕ≥\qT #÷· XÊ+. ∫+‘·#Ó≥Tº ∫>∑Ts¡Ty˚Tdæ` ∫qï<ëì bı>∑s¡T#·÷dæ
#·\¢#˚dæ yÓqïBj·TT >=\¢uÛ≤eT
ÁoÁo ø$£ ‘«· + ‘\Ó T>T∑ ø$£ ‘ês+¡ >+∑ ˝À m+‘√ yÓqïBdæ yÓ\¢y˚j·TT dü‘·´uÛ≤eT
nqTø]£ +#ã· &,ç mH√ï ù|s&¡ \û ≈î£ >T∑ s¬ +’ <qä ï d+ü >r∑
kÕV≤æ ‘ê´_eÛ ÷qT\≈î£ ‘*Ó dqæ $wjü T· yT˚ . (dXü w‚ +ü )

qesêÁ‹ dìæ e÷˝À (qesêÁ‹ Hê\T>√s√E)
ˇø£ |#æ êÃdTü |Áü ‹ dìü ïyX˚ +¯ ñ+~.

á düìïy˚X¯+˝À ÄHê{Ï Á|üeTTK ‘êsê
eTDT\T »eTTq, »jT· \*‘,· ^‘ê+»*, ø±+#q· ,
dü÷s¡´ø±+‘·+, #êj·÷<˚$, –]» |æ∫Ãyêfi¯¢˝≤>±
q{ÏkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À »j·T\*‘· ù|s¡T \*‘·
»jT· eTà. dìæ e÷˝Àø¢ Ï sêø|£ Pü s«¡ + msTTsY ¨ôddº t

‘êHê|üÁ‹ø£ &çôd+ãsY 2019 50

pqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpqrpq


Click to View FlipBook Version