The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2019-06-17 00:17:01

TANA_Patrika_June_2019

TANA_Patrika_June_2019

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-27 Issue-1 "To identify and address social, cultural and educational

June 2019 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editors Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
Ravi Potluri (USA) Secretary Appalachian - (646) 824-3349
Anjaiah Chowdary Lavu
[email protected] (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
Capital - (804) 490-3171
The opinions expressed in Treasurer
TANA Patrika belong to the Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
individual authors and do not (267) 252-2496; [email protected]
necessarily reflect those of Mid-Atlantic - (973) 610-4385
TANA or the Editorial Board. Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTTK∫Á‘·+
22e ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\ ˝À>√

sê»+ù|≥˝À #ê¬s¢{Ÿ
m|üŒ{Ïø° nqïeTj·T´ ‘êHê`≈£L´Ø 2019

y˚&ÉTø£\T b˛{°\T
17 21

sêe÷#ê]
dü+^‘√‘·‡e+

26

ø£|üŒÁ{≤fi¯¢˝À
‘êHê

Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHé
30

dæ˙ kÕVæ≤‘·´ Curie-TANA 2019
kÂs¡uÛ≤\T Competitions

45 22

Editorial Ç+ø±...
President Message
TANA Board of Directors ... 05 ø£$‘·: H˚H=ø£ ∫s¡Tø=eTàqT ... 37
Chairman Message ... 07 `¬ø. •yê¬s&ç¶ `... 38
TANA Foundation Donation Form ... 52
TANA Foundation ... 09 ø£<∏ä: H˚qT... ‘·qT... n‘·qT ... 56
Chairman Message ... 10 `ø=≥º+ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ... 64
Message from Chairman
TANA Board of Directors yÓ÷≥sYu…’ø˘ ô|’ j·T÷s√˝≤>¥
TANA Board of Directors ... 11 `l ãkÕã‹Ôq
TANA Executive Committee
Regional Co-Ordinators ... 12 ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE
... 13 `#·+Á<äVü‰dt
... 14 |ü⁄düÔø£ düMTø£å: Áø°&Üø£<∏ä
... 15 ` |òüDÏ Á|üdüqï≈£îe÷sY

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° duü TÑÛ ´\ø° n+<]ä ø° yTÓ y÷Ó ]jT· ˝Ÿ &˚ Xó¯ u≤Û ø±+øå£\T!

d]ü >±Z @&Ü~ Áø‘Ï +· ‘êHê|Áü ‹ø£ d+ü bÕ<≈ä î£ ì>± u≤<´äÛ ‘· d«” ø]£ +#êqT.
ˇø£ H\Ó $TqV‰ü sTT+∫, <ë<ë|⁄ü nìï H\Ó \÷ |Áü ‹ø£ e∫Ã+~.
|˝ü ≤Hê ‘B˚ øπ |Áü ‹ø£ sêyê\qï ìã+<qäÛ yT˚ + ô|≥Tøº √˝<Ò Tä .
ø±˙ Áøe£ T+ ‘|· Œü ≈î£ +&Ü |Áü ‹ø£ e∫Ã+<qä ï d+ü ‘√w+ü e⁄+~.
á |Áü ‹ø£ ìs«¡ V≤ü D˝À Ç+ø± ø=+‘e· T+~ dVü ≤ü ø±s+¡ ñ+~.
yuÓ Ÿ $u≤Û >+∑ #÷· ùd dTü »˝,Ÿ sêVQü ˝Ÿ jT· Ásê, s$¡ bı≥÷]¢ ... Ms+¡ <äs÷¡ ‘˝· À
#sÓ TT´ yj˚ T· &+É e\H˚ á |Áü ‹ø£ MT eTT+<Tä ≈î£ ek˛+Ô ~.
kÕV≤æ ‘ê´ìøÏ ‘êHê ô|<›ä |≥” yd˚ Tü +Ô ~. E˝’… ‘êHê eTV‰ü duü ˝ÑÛ À¢ kÕV≤æ ‘´·
$u≤Û >+∑ ˝À nHø˚ £ ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ñ+{≤sTT.
kÕV≤æ r Á|jæ T· T\+‘ê ‘|· Œü ø£ $#Ã˚ jT· +&.ç ..

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATISH VEMANA
President

‘êHê bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° duü TÑÛ ´\ø° n+<]ä ø° yTÓ y÷Ó ]jT· ˝Ÿ &˚ Xó¯ u≤Û ø±+øå£\T!

ø±\+ øfi£ ¢¯ eTT+<˚ <=]b¢ ˛‘T· +~. Ç|Œü {øÏ ° ìqï yTÓ TqïH˚ ôdsTT+{Ÿ \÷sTTd˝t À ‘êHê y&˚ TÉ ø\£ T
»]–q≥T>¢ ±H˚ ñ+~.
>‘∑ · s¬ +&fi˚ ˝¢¯ À ‘êHê <ë«sê mH√ï dVü ‰ü jT· ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ìs«¡ V≤æ +#ê+. m+‘√eT+~ ø±s´¡ øs£ \Ô¡ ÷,
duü TÑÛ ´\T ‘e· T kı+‘· |ìü ˝≤ u≤Û $+∫ á dVü ‰ü jT· ø±s´¡ Áøe£ ÷\˝À bÕ˝§HZ êïsT¡ .
‘êHê n<´äÛ ≈îå£ &>ç ± á s¬ +&fi˚ S¯ ¢ >&∑ |É &ü +É Hê n<èä w+ºü .
‘êHê <ë«sê Á|Cü À|ü ø±s´¡ Áøe£ ÷\T #j˚ T· &+É Hê≈î£ <øä ÿÏ q es+¡ .
Hê á $»jT· + yqÓ Tø£ #ê˝≤eT+~ e⁄HêïsT¡ . Ç˝≤+{$Ï @ ˇøÿ£ ]e\Hê njT˚ ´$ ø±e⁄.
Ç~ d$ü Twºæ $»jT· +.
p˝’… 4-6 ‘B˚ \˝À yêw+æ >Hº∑ é &.ç d.æ ˝À ‘êHê eTV‰ü duü \ÑÛ T »sT¡ >T∑ ‘êsTT.
MTs¡+<äs¡÷ ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± $#˚Ãdæ ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\T ~–«»j·T+>± »s¡bÕ\ì ‘êHê
ø±s´¡ es+Z¡ ‘s· |¡ ⁄ü q ÄV‰ü «ìdTü HÔ êïqT. ‘êHê MTB, e÷B, eTq+<]ä B.
á eTV‰ü duü \ÑÛ øÏ nHø˚ e£ T+~ Á|eü TTKT\T $#Ã˚ dTü HÔ êïsT¡ .
mH√ï »qs+¡ »øy£ TÓ qÆ ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ìs«¡ V≤æ dTü HÔ êï+.
MT n+<Øä ï ‘êHê eTV‰ü duü ˝ÑÛ À¢ bÕ˝§qZ eTì ÄV‰ü «ìdTü HÔ êïqT.
s+¡ &.ç .. ‘s· *¡ s+¡ &.ç .. Ç$ eTq ≈î£ ≥T+ã y&˚ TÉ ø\£ T.
MTs+¡ <sä ÷¡ ‘êHê eTV‰ü duü \ÑÛ øÏ $#Ã˚ kÕsÔ ì¡ Ä•d÷ü .Ô ..

MT

drü wt ye˚ Tq

7 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£Á|æjT· yTÓ qÆ ‘êHê ≈î£ ≥T+ãduü TÑÛ ´\≈î£ qeTkÕÿs+¡ !

y˚dü$ø±\+ edüTÔ+<ä+fÒ eTq+<ä]ø° ˇø£fÒ Vü≤&Ü$&ç. ã&ç ôd\e\ dü+<ä&ç, y˚dü$ $&ç~
n‹<TäÛ \T, eT]jT· T udÒ æ d+ü e‘‡· s+¡ ø±e≥+‘√ ‘êHê eTV‰ü duü \ÑÛ T. E˝’… 4, 5 eT]jT· T 6
‘B˚ ˝À¢ yêw+æ >Hº∑ é &.ç d.æ ˝À »s>¡ q∑ Tqï ‘êHê 22e eTV‰ü duü \ÑÛ @sêŒ≥T¢ eTTeTàs+¡ >± »sT¡ >T∑
‘T· HêïsTT. ◊K´‘,· H|’Ó ⁄ü D´+, |⁄ü s√>e∑ Tq+ Á|<ü ëÛ Hê+X+¯ >± ìs«¡ V≤æ dTü qÔ ï á d+ü ãsê\˝À
m|Œü {˝Ï ≤>π MTs+¡ ‘ê ñ‘ê‡V≤ü +>± bÕ˝§ìZ »jT· Á|<ü +ä #j˚ ÷· \ì ÄV‰ü «ìdTü HÔ êïqT.
‘êHê 2019-2021 HêjT· ø‘£ ê«ìï @øÁ£ ^e+>± mqTï≈î£ HêïsT¡ . Hê\T>T∑ <äXÊu≤\› øÏ ô|>’ ± #]· Á‘·
ñqï ‘êHê˝À yTÓ T<{ä kÏ Õ]>± bÕ\øe£ T+&*É , ø±£ s´¡ ìsê«V≤ü ø£ es+Z¡ eT]jT· T bÂò +&w˚ Hü ˝é Àì
nìï HêjT· ø‘£ «· |<ü eä ⁄\≈î£ b˛{° ˝≈Ò î£ +&Ü mìïø\£ T »s>¡ &∑ +É #ê˝≤ Äq+<+ä >± ñ+~. ø\° øy£ TÓ qÆ
|<ü eä ⁄\≈î£ ≈L£ &Ü ákÕ] nu´ÑÛ sT¡ \ú T @øÁ£ ^e+>± mìïøe£ &+É $Xw‚ +ü . Hê$THw˚ qü ¢ u≤<´äÛ ‘\· T
deü Tseú¡ +‘+· >± ìs«¡ V≤æ +∫q Hê$THw˚ qü T¢ eT]jT· T mìïø\£ ø$£ T{° #ÓÛs’ à¡ Hé Áo øq£ ø+£ u≤ãT
◊q+|Pü &,ç duü TÑÛ ´\T Áo Ä+»Hj˚ T· T\T ø√Hs˚ T¡ , Áo sêC≤ eTT‘ê´\ >±s≈¢¡ î£ øè£ ‘»· ‘„ \· T. mìïø\£ T
@øÁ£ ^e+ ne&ÜìøÏ øè£ wæ #d˚ qæ yês+¡ <]ä ø° <qäÛ ´yê<ë\T. q÷‘q· ø±s´¡ esêìZ øÏ n_qÛ +<qä \T
‘*Ó jT· CdÒ Tü HÔ êïqT.
‘êHê d+ü dúü BsÈ¡ø±*ø£ Á|Dü ≤[ø\£ ˝À u≤Û >+∑ >± $T>T∑ \T ì<TäÛ \ qT+∫ s¬ +&TÉ $T*jT· Hé &Ü\s‡Y qT
d]ü |º ø¬æò {Ÿ Ä|tò &bç Õõ{,Ÿ eT÷´#T· e˝Ÿ |+üò &‡é s÷¡ |+ü ˝À ô|≥T㺠&ç #jÓ T· ´≥+ »]–+~. á
$wjü T· +˝À mq˝ìÒ øè£ wæ #d˚ qæ ÇH«Ó dTü yº TÓ +{Ÿ ø$£ T{Ï #s’ÓÛ à¡ Hé Áo ≈î£ e÷sY q+~>+∑ >±]øÏ Á|‘ü ´˚ ø£
<qäÛ ´yê<ë\T ‘*Ó jT· CdÒ Tü HÔ êïqT.
MT n+<]ä dVü ≤ü ø±s+¡ ‘√, n_eÛ ÷q+‘√, Ä<sä D¡ ‘√ ‘êHê ~q~HêìøÏ ã\|&ü ÉT‘÷· +~. Çã“&ç
eTTã“&>ç ± ø=‘Ô· duü TÑÛ ´\T #]˚ ‘êHêqT ã˝Àù|‘+· #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . ø=‘Ô· ø=‘Ô· $q÷‘ï· Á|Cü ≤<sä D¡
bı+<Tä ‘T· qï ø±s´¡ Áøe£ ÷\qT #|˚ {ü ,ºÏ deü ÷»ùde˝À eTT+<+ä »˝À e⁄qï ‘êHê, $T>‘∑ ê nìï
‘\Ó T>T∑ d+ü |÷üò \≈î£ e÷s<Z¡ sä Ù¡ ø+£ >± e⁄+&≥É + eTq+<]ä øÏ >s∑ «¡ ø±s¡D+.

#\· |‹ü sêe⁄ ø=+Á&>É T∑ +≥

bÕ\øe£ T+&*É n<´äÛ ≈îå£ \T

9 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£Dear fellow TANA volunteers,

It has been a pleasure of serving people through
TANA for the past 15 plus years and 8 plus years through TANA

foundation.

TANA foundations been doing great initiatives and serving people
living in America as well as in both the Telugu states in India.

The CPR program initiated by me last year was a great success. we are
able to Train several thousands of students, police as well as teachers.
we are planning to reach 1005 schools in coming 5 years with the help
of TANA in association with Indian resuscitation council. As many of
you know more than 475000 people die each year from cardiac arrest.
More than 1million Indians die in India each year from the cardiac
arrest. Our goal is to help prevent some of these deaths by educating
the first responders, teachers as well as the students.

I thank all the TANA donors, volunteers as well the leadership for
their help in support the cause.

TANA foundation continue to support scholarship programs, opera-
tion envision, Varadhi projects for the past several years. I fore see a
great acceleration these projects in the new upcoming new leadership.

My sincere wishes to all the new leadership.

Sincerely,

Prasad Nalluri, MD

Chairman, TANA Foundation

11 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA BOARD OF DIRECTORS

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 12

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

13 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

REGIONAL COORDINATORS

Lakshminarayana Surapaneni Mallikarjuna Vemana Raghudeep Meka Nagaraju Nalajula
Capital Mid-Atlantic
Canada Appalachian

Harish Kolasani Viswanath Nayunipati Vidya Garapati Sunil Pantra
Midwest New England New York North

Rajendra Lodhisetty Chandrika Nimmagadda Srinivas Sanga Vijay Kommineni
Ohio Valley Rocky Mountains
North Central North West

Seshu Babu Enturu Bharath Maddineni Sugan Chagarlamudi Madhu Ravela
South Central South East Wouth West West

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 14

15 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£sê»+ù|≥˝À n+>∑s¡+>∑y…’uÛÑe+>±

ªm|üŒ{Ïø° nqïeTj·T´μ
y˚&ÉTø£\T

ñ‘sÔ· ¡ nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑ d+ü |Tüò + (‘êHê) Ä<«äÛ s´¡ +˝À ø±s¡T\T sê»+ù|≥ bÕ‘· ãkÕº+&é qT+∫ nXÊ«\
$Hê´dü+, πøs¡fi¯ yêsTT<ë´\ q&ÉTeT, ø£&É|ü ø√˝≤≥+
#Ó’‘·q´Ádüe+‹ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± (»qe] 5e yÓTT<ä\T>∑T kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ 55 øÏ˝À
‘B˚ q) |<ü øä $£ ‘ê |‘æ êeTVQü &TÉ nqïeTjT· ´ d«ü d\úü + MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï nqïeTj·T´ »qàdüú\+
‘êfib¢¯ Õø˝£ À ‘êHê-‹sT¡ eT\ ‹sT¡ |‹ü <e˚ kÕqú + Ä<«äÛ ‘êfi¯¢bÕø£ es¡≈£î uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
s¡´+˝À ªm|üŒ{Ïø° nqïeTj·T´μ ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü<äs¡Ùq˝À ø£fi≤ø±s¡T\T Á|ü<ä]Ù+∫q |ü\T ø£fi≤
ø±s¡´Áø£eT+ n+>∑s¡+>∑ y…’uÛÑe+>± »]–+~. ‹s¡TeT\ s¡÷bÕ\T n+<ä]˙ m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.
Áo y˚+ø£fÒX¯«s¡Tìô|’ mH√ï y˚\ dü+ø°s¡Ôq\T sêdæ |ü<ä
ø£$‘ê |æ‘êeTVüQì>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï nqïeTj·T´ Á|ü<äs¡Ùq nq+‘·s¡+ ‘êfi¯¢bÕø£˝À ñqï 108
dü«düú\+˝À ‘êHê nqïeTj·T´qT düà]+#·T≈£î+≥÷, n&TÉ >T∑ \ nqïeTjT· ´ $Á>V∑ ≤ü + m<Tä ≥ u≤Û Ø ãV≤æ s+¡ >∑
Äj·Tq sêdæq ø°s¡Ôq\qT bÕ&ÉT‘·÷, uÛÑ»q\T, düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹
qè‘ê´\T #˚dü÷Ô, ø√˝≤{≤\‘√ #˚dæq ªm|üŒ{Ïø° k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, myÓTੇ\T |üj·÷´e⁄\
nqïeTj·T´μ ø±s¡´Áø£eT+ sê»+ù|≥ yêdüT˝À¢ ∫s¡ πøX¯yY, ø£‹Ô qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, ‘Ó\+>±D≤ myÓTà˝Ò´ s¡dü
düàs¡D°j·T+>± ì*∫b˛j˚T˝≤ kÕ–+~. á ø±s¡´ eTsTT u≤\øÏwüHé, sê»+ù|≥ myÓTà˝Ò´ y˚T&Ü eT*¢
Áø£eT+˝À m+‘√eT+~ Á|üeTTKT\T bÕ˝§Zì ‘Ó\T>∑T ø±s¡T®q¬s&ç¶, dæ˙q≥T&ÉT düT˙˝Ÿ, Hê≥ø£ nø±&ÉMT
ø£eT÷´ì{°øÏ ‘êHê #˚düTÔqï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT #s’Ó à¡ Hé >T∑ eTà&ç >√bÕ\øè£ wíü ‘~· ‘s· T¡ \T bÕ˝§HZ êïsT¡ .
Á|üX¯+dæ+#ês¡T. Á|üeTTK >±j·Tì ñwü, ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+-
nqïe÷#ês´¡ ÁbÕC≈… î£ ≈º î£ #+Ó ~q Á|eü TTK øfi£ ≤ø±sT¡ \T
á y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚e |ü\T uÛÑøÏÔ^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
kÕqú + ({{° &° )ç dVü ≤ü ø±s+¡ ‘√ <ë<ë|⁄ü 500eT+~ øfi£ ≤
17 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê Ä<«äÛ s´¡ +˝À s¬ ‘’ T· ø√d+ü ø±s´¡ Áøe£ T+ ìs«¡ V≤æ +∫ ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT dürwt y˚eTq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
5000≈£î ô|’>± ¬s’‘·T s¡ø£åD øÏ{Ÿ‡ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ‘êHê #·]Á‘·˝À ‘=*kÕ]>± sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+
dü+<äs¡“¤+>± Á|üdü+–+∫q |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T ‘êHê qT+&ç n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j˚T´ neø±X¯+ ‘·q≈£î
s¬ ‘’ T· \ d+ü øπ eå T+ ø√d+ü øè£ wæ #j˚ T· &+É n_qÛ +<˙ä jT· \_Û+∫+<äì, ‘·q≈£î \_Û+∫q |ü<ä$ <ë«sê á
eTHêïs¡T. nqïeTj·T´ B∏yYT bÕsYÿ n_Ûeè~∆øÏ ≈£L&Ü ÁbÕ+‘+· ˝À |\ü T kÕe÷õø£ ùdyê ø±s´¡ Áøe£ ÷\T #|˚ &ü TÉ
ø£èwæ #˚j·÷\ì, Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ á ÁbÕ+‘·+˝À ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e#·÷|æ‘˚, {°{°&ç
ô|<ä›m‘·TÔq nqïeTj·T´ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]ùdÔ ‘êfi¯¢bÕø£qT <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îì
Á|üuÛÑT‘·«+‘√bÕ≥T, ‘êHê ≈£L&Ü ø£èwæ #˚j·÷\ì n_eÛ è~∆ |sü T¡ kÕqÔ ì #bÓ ÕŒsT¡ . ‘êHê Á|‹ü ì<TäÛ \T ˝≤e⁄
|ü\Te⁄s¡T dü÷∫+#ês¡T. n+»jT· ´ #Í<]ä , bı≥÷]¢ s$¡ , eT+<\ä |⁄ü s$¡ , ã‹qÔ
sêπøwt-Á|üø±wt, dü÷s¡|üH˚ì sêC≤, ‘êHê eTVü‰düuÛÑ\
nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ùde #˚düTÔqï ‘êHê #ÛÓ’s¡àHé qπsHé ø=&Ü*, ø£˙«qsY &Ü. eT÷\÷Œ] yÓ+ø£≥
Çøÿ£ &É ≈L£ &Ü e∫à ùde\+~+#&· +É n_qÛ +~+#<· >ä Z∑ sêe⁄, Á|ükÕ<é >±s¡bÕ{Ï, \øÏåà <˚$H˚ì, X¯•ø±+‘Y
$wüj·TeTì ≈£L&Ü eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T e*¢|ü*¢, eT*¢ y˚eTq, $<ë´<ÛäsY >±s¡bÕ{Ï, mHéÄsYdæ
dü+düÿèr, dü+Á|ü<ëj·÷\T, ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ Hêj·TT&ÉT, $wüßí <√H˚|üP&ç, ‘Ó\T>∑T f…ÆyYT‡ #Óq÷ï]
y…’uÛÑyêìï q\T~X¯\≈£î yê´|æ+|üCÒdüTÔqï Á|üeTTKT\T düTu≤“sêe⁄, »s¡ï*dtº eTT<äT›ø£èwüí, yÓ+ø£{Ÿ ‘·\#Ós¡T,
XÀuÛ≤sêE, y˚T&ÉkÕì y÷Ó V≤ü Hé, CÀ´‹s¡àsTT, $X«¯ Hê<Ûé eTTbÕŒ sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T á y˚&ÉTø£˝À¢
uÛÑ$T&çbÕ{Ï, ø±$TXË{Ϻ ÁoìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\qT bÕ˝§ZHêïs¡T.
dü‘·ÿ]+#·&É+ m+‘√ >=|üŒ $wüj·TeTHêïs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 18

19 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£#ê¬s¢{Ÿ ‘êHê`≈£L´Ø 2019 b˛{°\T

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ - ‘êHê

n|üŒ\∫j·THé ÁbÕ+rj·T düeTq«j·Tø£s¡Ô
eT*¢ø±s¡T®q y˚eTq, ≈£L´Ø #ÛÓ’sY {≤>√sY eT*¢H˚ì,
ø√ #ÛÓ’sY dü+‘√wt |ü⁄˝…¢\, Áoìyêdt u…\¢+, #ês=¢{Ÿº
‘êHê dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T Áoìyêdt #·+<äT
>=Á¬sbÕ{Ï, |ü{≤º_Û ø£+sƒ¡+H˚ì, Hê>∑ |ü+#·TeT]Ô
Ä<«äÛ s´¡ +˝À HêsÔY øs£ √*Hê˝Àì #ês={¢ Ÿ q>s∑ +¡ ˝À
‘êHê ≈£L´Ø e÷<∏é‡, ôd’Hé‡, ôdŒ*¢+>¥ ; b˛{°\qT
$»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. á b˛{°˝À¢
#ês={¢ Ÿ q>s∑ +¡ ˝Àì ‘\Ó T>T∑ øe£ T÷´ì{ø° Ï #+Ó ~q
¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ |æ\¢\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
$CÒ‘·\≈£î Á{À|ò”\T eT]j·TT dü]º|òæ¬ø{Ÿ‡ Çe«&É+
»]–+~.

21 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

CURIE TANA 2019 Competitions
SoCal Region (Los Angeles,CA)

TANA Los Angeles team successfully Special thank Surendra Dara and Siva
Nagamani Koduru for the extensive support
completed CURIE TANA 2019 Compe- to conduct these exams flawless.
titions in SoCal Region ( Los Angeles, CA)
on April 28, 2019 in Los Angeles, CA. Thank's to Vinod Bhurugupalli,
TANA Los Angeles team congratulates all Srikanth Moparthy for the great planning,
the winner & Runners and convey their execution, support as a dedicated TANA
special thanks for each and every one who volunteer ...Thank you All.
participated in CURIE TANA Competi-
tion. Thank you to one and all for your great
support
Event started with Math Bowl, Sci-
ence and English spell master and com-
pleted on time as the instructions were pro-
vided by national CURIE TANA Team…
Thank’s for the great guidance from Gowri
Vemuri garu for us to make this grand suc-
cess.

TANA Los Angeles team extended
the special thanks to Ram Yalamanchili for
his great donation to conduct this event.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 22

LIST OF WINNERS & RUNNERS

Group 1 - Grades 2-3 SCIENCE BOWL
1st Prize Jahnavi Burugupalli
SPELL MASTER 2nd Prize Pranavi Kandepu

1st Prize Vanshika Gottam MATH BOWL
2nd Prize Duthisree Keerthipati 1st Prize Ankith Madduri
SCIENCE BOWL 2nd Prize Pranavi Kandepu
1st Prize Advaith Varanasi
2nd Prize Adhya Rodda Group 3 - Grades 6-7

MATH BOWL SPELL MASTER
1st Prize Vaibhav Dara
1st Prize Pratheek Danam 2nd Prize Likish Velineni
2nd Prize Riya Dara
SCIENCE BOWL
Group 2 - Grades 4-5 1st Prize Vaibhav Dara

SPELL MASTER MATH BOWL
1st Prize Vaibhav Dara
1st Prize Pranavi Kandepu 2nd Prize Likish Velineni
2nd Prize Jahnavi Burugupalli

23 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Little Musicians Academy in TANA President, Sri Satish Vemana appreciated the

Association with Delhi Telugu LMA, Sri Ramachary and team and Delhi Telugu Acad-
Academy and TANA organized
Sankranti Sambaralu and emy for the selfless service they are doing and gave in-
Ramachari Lalitha Sangeetot-
sawam in N.T.R. Auditorium, spirational speech about TANA and its charity and cul-
Potti Sriramulu Telugu Univer-
sity, Public Gardens, Hyderabad. tural activities in the recently concluded Chaitanya

Andhra Pradesh Ex Chief Sravanthi events which included free cataract eye sur-
Minister and Tamilnadu Ex Gov-
ernor Sri K. Rosayya attended gery and cancer screening camps, scholarships, Sthri
as chief guest. TANA President
Sri Satish Vemana attended as Sakthi Bhavan in Kappatralla, Epatikee Annamayya in
Guest of Honor. Several promi-
nent people from various fields Tallapaka, distribution of protection equipment kits for
attended as Guests. Sri Rama-
chari in his speech remembered Farmers, writers workshops, 5K charity runs, Novel com-
the contribution made by TANA
for the construction of LMA petitions and various activities in India. He assured that
building and looking forward to
work with TANA and conveyed the TANA team along with its members and innumer-
best wishes for the TANA Wash-
ington DC conference. TANA able volunteers and donors will stretch above and be-
Treasurer Ravi Potluri attended
the event. yond to serve the community. b

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 26

27 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ø£|üŒÁ{≤fi¯fl˝À
ª‘êHêμ

Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHé

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

(‘êHê) ‘\Ó T>T∑ sêÅcÕ˝º À¢ ìs«¡ V≤æ +∫q
ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ u≤>∑+>± Ä+Á<Ûä
Á|<ü X˚ ˝Ÿ Àì øs£ ÷¡ ï\T õ˝≤¢ ø|£ Œü Á{≤fi˝¢¯ À
60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√
ì]à+∫q ÅdÔ” Xø¯ ÔÏ ueÑÛ Hêìï Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ
sêÅwüº ñ|ü eTTK´eT+Á‹ ¬ø.Ç. ø£èwüí
eT÷]Ô, ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT dürwt y˚eTq
»qe]˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘êHê #Ó’‘·q´
Ádeü +‹ ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ |Tüò q+>± ÁbÕs+¡
_Û+#ês¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 30

ø£s¡÷ï\T m+|” ãT≥º πsDTø£, sê»´düuÛÑ >± e÷]+~. >∑‘·+˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ mdt|æ>±
duü TÑÛ ´\T {õ° y+Ó øf£ wÒ ,t õ˝≤¢ ø˝£ ø… sº£ Y d‘ü ´· HêsêjT· D, |ìü #d˚ qæ Äø¬ s¡$øè£ wíü 2014˝À ø£|Œü Á{≤fiq¯¢ T <‘ä Ô‘· ·
◊mmdt, Ĭø s¡$ø£èwüí, ◊|æmdt n~Ûø±s¡T\‘√bÕ≥T rdüT≈£îì n_Ûeè~∆ Á>±eT+>± e÷sêÃs¡T. Äj·Tq≈£î
‘êHê HêjT· ≈î£ \T s$¡ bı≥÷]¢ , qsπ Hé ø=&Ü*, sêøπ wt ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q mHêï¬s’, ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø±
ã‹ÔH˚ì, Á|ükÕ<é >±s¡bÕ{Ï, Á|üø±XŸ ã‹ÔH˚ì, \ø°åà ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ (‘êHê) ø√XÊ~Ûø±] s¡$ bı≥÷¢]
<$˚ Hì˚ ‘√ bÕ≥T Á|eü TTK >±jT· ì dTü ˙‘,· mHÄé sdY æ ‘√&Éj·÷´s¡T. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ n_Ûeè~∆øÏ
Hêj·TT&ÉT, eTTbÕŒ sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T á bÕ≥T|ü&ܶs¡T. $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄ø√dü+ kÕÿ\sYwæ|t,
ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dürwt $ø£˝≤+>∑T\≈£î Åf…Æ ôd’øÏfi¯¢ |ü+|æD° e+{Ï ø±s¡´
y˚eTq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Åd”ÔX¯øÏÔ uÛÑeHêìï bı<äT|ü⁄ Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºs¡T. ø£eT÷´ì{° ùde˝À m|ü&É÷
eTV≤æ fi\¯ T d~ü «ìj÷Ó >+∑ #d˚ Tü ø√yê\HêïsT¡ . ◊|mæ dt eTT+<Tä +&˚ ‘êHê ≈L£ &Ü Á>±e÷_eÛ è~ø∆ Ï eTT+<Tä ≈î£
n~Ûø±] Ĭø s¡$ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ e∫Ã+~. Çø£ÿ&ç eTVæ≤fi¯\T ø√]q≥T¢>±H˚ <ë<ë|ü⁄
Á>±eT+ qT+∫ m+‘√ H˚s¡TÃ≈£îHêïqì, eTVæ≤fi¯\T 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ Åd”ÔX¯øÏÔ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ
Ä]úø£ X¯øÏÔ>± sêDÏ+#ê\Hêïs¡T. Áoø±s¡+ #·T{Ϻ |üP]Ô#˚dæ+~.

bòÕ´ø£åHé‘√ ∫‹øÏb˛sTTq eTVæ≤fi¯\ø√dü+ 60 \ø£å\‘√ bòÕ´ø£åHé ø£cÕº\ qT+∫... n_Ûeè~∆˝ÀøÏ
‘êHê Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeqìsêàD+
<e˚ sø¡ =+&É eT+&\É +˝À ñqï ø|£ Œü Á{≤fi¢¯ Á>±eT
zy…’|ü⁄ ◊|”mdt n~Ûø±], eTs√y…’|ü⁄ mHêï¬s’ #]· Á‘q· T |]ü o*ùdÔ Áoøè£ w<íü e˚ sêjT· \ ø±\+˝À á
Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆‘√ bòÕ´ø£åHé ì\j·÷ìøÏ ∫s¡THêe÷>± }]øÏ dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷$T•düTÔ edü÷fi¯ó¢, Ç‘·s¡
ñqï ø|£ Œü Á{≤fifl¯ Á>±eT+ H&˚ TÉ n_eÛ è~ø∆ Ï ∫sT¡ Hêe÷ Ä<ëjT· ed÷ü fi¢¯ ø√d+ü bÕfi>Ë ±fió¯ ¢ ñ+&y˚ êfió¯ .¢ ø=+‘·

31 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· á bÕ˝…>±fi¯¢˝À ¬s+&ÉT esêZ\T eT]ìï ><∑ Tä \qT ì]à+∫ m+‘√eT+~øÏ #<· Tä e⁄\T
@s¡Œ&ܶsTT. n|üŒ{Ï qT+∫ <äXÊu≤›\bÕ≥T ¬s+&ÉT #Ó|æŒ+#˚˝≤ bÕsƒ¡XÊ\qT r]Ã~<ë›s¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î
esêZ\ eT<Ûä´ <ë&ÉT\T, Á|ürø±s¡<ë&ÉT\T »s¡T>∑T dü«j·T+ ñbÕ~Û ø√dü+ ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\ XÊK,
‘·T+&˚$. bòÕ´ø£åHé≈£î |üsê´j·T|ü<ä+>± ù|s¡T>±+∫q mHé◊ÄsY&û‘√ Á>±e÷ìï nqTã+<Ûä+ #˚dæ yê]øÏ
ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ Á>±eT+˝À Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T e+<ä\ •ø£åD Ç|æŒ+#ês¡T. dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£ºØ\ kÕj·T+‘√
≈£î≥T+u≤\T ∫Hêï_ÛqïyÓTÆb˛e&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. Á>±eT+˝À dædæs√&É¢qT y˚sTT+#ês¡T. ‘ê>∑T˙{ÏøÏ
5 y\˚ eT+~ »Hêu≤Û ‘√ ñqï á Á>±eT+˝À bÕò ´øHå£ é ÄsYy√ bÕ¢+≥¢qT @sêŒ≥T #˚sTT+#ês¡T.
‘·>±<ë\ e\¢ eT>∑yêfi¯ó¢ bÕ]b˛e&ÉyÓ÷, ÁbÕD≤\T
ø√˝ÀŒe&ÉyÓ÷ »]–+~. ø=+‘·eT+~ C…’\Tπø |ü] eTs√y…’|ü⁄ s¡$ bı≥÷¢] ≈£L&Ü ‘·q kı+‘· &ÉãT“
$T‘·yÓTÆb˛j·÷s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À nø£ÿ&ç eTVæ≤fi¯ \‘√ Á>±e÷_eÛ è~ø∆ Ï øè£ w#æ X˚ ÊsT¡ . bÕsX¡ƒ Ê\˝À &õç ≥˝Ÿ
\qT, |æ\\¢ qT Ä<äT≈£îH+˚ <Tä ≈£î Ä õ˝≤≈¢ £î md|t >æ ± ‘s· >¡ ‹∑ >~∑ @sêŒ≥Tø√d+ü $sêfi+¯ Ç#êÃsT¡ . <ë+‘√
e∫Ãq Ĭø s¡$ø£èwüí eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. Á>±eT bÕ≥T dü÷ÿ˝Ÿ˝À ˝…’ÁãØì 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√
ø£cÕº\qT ‘Ó\TdüT≈£îì nø£ÿ&ç eTVæ≤fi¯\≈£î ñbÕ~Û @sêŒ≥T #˚sTT+#ês¡T. Áø°&ÜkÕe÷Á– ø√dü+ 30 y˚\
\_Û+#˚˝≤ #·÷&É≥+‘√bÕ≥T, $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ s¡÷bÕj·T\qT, |æ\¢\≈£î dü÷ÿ˝Ÿ u≤´>¥\qT ñ∫‘·+
≈£îH˚˝≤ #·÷&É≥y˚T ø±ø£, Ä Á>±e÷ìøÏ ø±yê*‡q >± n+<äCÒj·T&É+‘√bÕ≥T, Á|ü‹@{≤ kÕÿ\sYwæ|t
s¡Vü≤<ë] kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î q&ÉT+ \qT Çdü÷Ô #·<äTe⁄˝À yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡T.
_–+#êsT¡ . Á|uü TÑÛ ‘«· dVü ≤ü ø±s+¡ rdTü ≈î£ ì sV¡ ≤ü <ësT¡ Ç+<äTø√dü+ Äj·Tq <ë<ë|ü⁄>± \ø£å s¡÷bÕj·T\qT
\qT ì]à+#ês¡T. ¬s+&ÉT >∑<äT˝À¢ ñqï bÕsƒ¡XÊ\˝À Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. Ĭø s¡$ø£èwüí, $TÁ‘·T&ÉT eTTbÕŒ
sê»XK‚ s‘Y √ ø*£ dæ Á>±eT+˝À n_eÛ è~ø∆ Ï s$¡ bı≥÷]¢
‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 32 ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T.Á>±e÷_Ûeè~∆øÏ eTT+<äTø=∫Ãq ‘êHê ‘T· +<ìä n+#H· ê yX˚ ÊsT¡ . BìøÏ ‘êHê ‘e· T ‘s· |¡ ⁄ü q
uÛÑeq ìsêàD+ ø√dü+ 6 \ø£å\T ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+
ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ∫+~. s¡$ bı≥÷¢] 4 \ø£å\T ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.
Á>±e÷ìï n_Ûeè~∆|ü]#˚+<äT≈£î ‘·eT e+‘·T>± á uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ ø±yê*‡q düú˝≤ìï Ĭø
eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. 2016˝À ‘êHê #Ó’‘·q´Ádüe+‹ s¡$ø£èwüí ñ∫‘·+>± Ç#êÃs¡T. B+‘√ ‘êHê Çø£ÿ&É
ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ u≤Û >+∑ >± Á>±e÷ìï s$¡ bı≥÷]¢ $q‹ Åd”ÔX¯øÏÔ uÛÑeq+ ù|s¡T‘√ ìsêàD≤ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~.
y˚Ts¡≈£î ‘êHê Hêj·T≈£î\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. »+bÕ\ eTT+<äT nqT≈£îqï≥T¢>± 10 \ø£å\T ø±≈£î+&Ü á
#Í<ä], dürwt y˚eTq, m|æ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T e´j·T
»j·TsêyYT ø√eT{Ï‘√bÕ≥T s¡$ bı≥÷¢], ˝≤e⁄ yÓTÆ+~. <ë+‘√ ‘êHê ø√XÊ~Ûø±] s¡$ bı≥÷¢],
n+»jT· ´ #Í<]ä Á>±eTdTü \ú ‘√ deü ÷yX˚ e¯ Tj÷· ´sT¡ . $TÁ‘T· &TÉ eTTbÕŒ sê»XK‚ sY #sÓ √ 10 \ø\å£ s÷¡ bÕjT·
á dü+<äs¡“¤+>± s¡$ bı≥÷¢] Ç∫Ãq $sêfi¯+‘√ \qT Ç#êÃs¡T. ø£èwüí|ü≥ï+ b˛sYº Á≥dtº 5 \ø£å\ s¡÷bÕ
»j·TsêyYT ø√eT{Ï m|æ »qàuÛÑ÷$T ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T\qT, nyÓT]ø±˝À ñqï »>∑BXŸ Á|üuÛÑ\, ñ|ü
uÛ≤>∑+>± &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‹>∑~ì @sêŒ≥T #˚sTT+ ≥÷] sêyYT #Í<ä], dürwt ‘·TeTà\ ‘·˝≤ 1000
#êsT¡ . B+‘√bÕ≥T n+>H∑ yé ê&û øπ +Á<ëìï @sêŒ≥T &Ü\sq¢¡ T $sêfi+¯ >± Ç#êÃsT¡ . n+<]ä dVü ≤ü ø±s+¡ ‘√,
#˚kÕÔeTì #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° nø£ÿ&ç eTVæ≤fi¯\T ‘·eT≈£î ‘êHê #˚j·T÷‘·‘√ ì]à+∫q Åd”Ô X¯øÏÔ uÛÑeq+ H˚&ÉT
ÄÁXj¯ T· + Ç#Ã˚ +<Tä ≈î£ ueÑÛ Hêìï ì]à+∫ ÇùdÔ u≤e⁄+ Ä Á>±eT+˝Àì eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD uÛÑeq+>±
≥T+<ìä #|Ó Œü &+É ‘√ ‘êHê HêjT· ≈î£ \T dsπü qHêïsT¡ . ì*∫+~.
<ë+‘√ ‘=\T‘· uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 10 \ø£å\T ne⁄ b

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 34

H˚H=ø£ ∫s¡Tø=eTàqT

¬ø. •yê¬s&ç¶

ªdüs¡dü«r düe÷àHéμ n+<äTø√uÀ‘·Tqï l ¬ø. •yê¬s&ç¶>±]øÏ ‘êHê n_Ûq+<äq\T...

H˚H=ø£ ∫s¡Tø=eTà≈£î y˚fi≤¢&ÉT‘·THêï H˚H=ø£ ∫s¡TqeTàø£+‘√
∫s¡Tø=eTà ∫>∑Ts¡T{≤≈£îì
∫{Ϭøq y˚\T ∫s¡Tø=eTà≈£î y˚fi≤¢&ÉT‘·THêï ` eTT≈£îs¡+>± eTT+<äT ô|≥Tº≈£îHêï
sTT<Óìï Á|ü|ü+#ê*ï Ç~ düeTdüÔ kÂ+<äs¡´ ˝Àø±\≈£î yês¡~Û
yê>±›q+ #˚j·T>∑\<äT n+~+#·>∑\<äT. Ç~ es¡Ôe÷q+ y˚fi≤¢&ÉT‘·Tqï
mHÓïìï kÂ+<äs¡´ kÂs¡X¯øÏÔ ∫s¡Tø=eTà ∫>∑Ts¡T{≤≈£î ∫{Ϭøq y˚\T`
Á|ü|ü+#ê*ï n+~e«>∑\<äT. düyÓ÷àVü≤qeTsTTq ∫{Ϭøq y˚\T≈£î
mìï eTVü‰<äT“¤‘·˝Àø±˝À¢øÏ q&ç|æ+#·>∑\<äT y˚fi≤¢&ÉT‘·THêï
q&ç|æ+∫ qqTï ø£è‘ês¡TúDÏí #˚j·T>∑\<äT Ç~ qq÷ï Hê ‘·sêìï
BìπøeTHêï eT+Á‘ê\T, e÷j·T\T ‘Ó\TkÕ }Vü≤\ ñj·÷´\ ‘={Ϻ˝À <ë#·T‘·T+~
ne÷j·Tø£|ü⁄ Äq+<ë\T, ÄX¯Ãsê´\T ìs¡“¤j·T+>± Äe*rs¡+ #˚s¡TdüTÔ+~.
$bÕŒ]q H˚Á‘ê\‘√, yÓ\T>∑T‘·Tqï ø£fi¯¢‘√ @eTT+≥T+<äø£ÿ&É
ø±+#·q B«bÕ*ï #·÷sTT+#·>∑\<ë ` n+<ä+, Äq+<ä+, n$s¡fi¯ dü+‘√wü+
dü«|üï˝Àø£ kÂ<Ûë˝À¢øÏ qqïe÷+‘·+ #˚s¡Ã>∑\<ë

37 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

H˚qT... ‘·qT... n‘·qT
ø=≥º+ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶

>T∑ eTà+˝À+∫ n&TÉ >T∑ ãjT· ≥ ô|≥uº À‘÷· #÷· XÊqT. n\+¢ ‘· <÷ä s+¡ qT+∫

#sÓ TT´ }|⁄ü ‘÷· ñ‘ê‡V≤ü +>± edTü qÔ ï n‘ì· ï #÷· dæ Á|‹ü dŒü +<qä >± ‘q· ÷
#sÓ TT´ }|+æ ~ Hê u≤Û s´¡ . ‘q· øfi£ ˝¢¯ Àì¢ yTÓ sT¡ |⁄ü Hê øfi£ 좯 <ë{Ï b˛˝<Ò Tä .

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 38

ø£<∏ëÁ|ü|ü+#·+˝ÀøÏ <ä÷düTø=∫Ãq ø=‘·Ô‘·s¡+ ø£<∏ä≈£î˝À¢ ø=≥º+ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶
ˇø£s¡T. <ë<ë|ü⁄ Çs¡yÓ’ ø£<∏ä\T sêXÊs¡T. e÷qe dü+ã+ <Ûë\T, yê{Ï #·T≥÷º
n\T¢≈£îqï uÛ≤y√<˚«>±\T ÇwüºyÓTÆq Ç‹eè‘êÔ\T. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<äT.

n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î |ü&É˝Ò<äT. ˝À|ü˝Ò ñ+&ç |&ü &É Üìø° ø±sD¡ + e÷ yy˚ Y ˝+… >Ô¥ ø\£ e&yÉ T˚ qqï~
b˛j÷· qT. es+¡ &Ü˝Àì ‘q· |øü ÿ£ q eTs√ ≈î£ ØÃ˝À Hê qeTàø+£ .
≈L£ #T· Hêï&TÉ n‘q· T. n‘ì· yqÓ ï+fÒ e∫Ãq &Ü˝àÒ wHü é
|øü ÿ£ H˚ ≈L£ #T· +~. ø±˙, Hê qeTàø+£ qeTàø+£ ø±<˙ä , n~ øπ e\+
nb˛ùV≤qì Hê≈î£ ‘*Ó jT· &+É yTÓ T<˝ä +’… ~ á Äs¬ ïfi¢¯
‘\· T|⁄ü |øü ÿ£ H˚ ñqï ø{Ï øÏ ˝° À+∫ yê[<¢ ]›ä ˙ ‘s· ∫¡ ø±\+˝ÀH.˚
#÷· XÊqT. #ê˝≤ ]˝≤ø‡˘ &>é ± ≈L£ sT¡ ÃqTHêï]<s›ä ÷¡ . ‘q·
|≥ü ¢ Ä‘q· T #÷· |dæ Tü qÔ ï Ä ù|øå£ Hê≈î£ øfi£ ≈¢¯ î£ ø{£ qºÏ ≥T¢ eT+<Tä Ç<]›ä ø° Ä\yêf,Ò s¬ >T∑ ´\sπ . ø±˙... n‘q· T
nì|+æ ∫+~. ‘q· |≥ü ¢ n‘q· T #÷· ù| Äsê<qäÛ Hê≈î£ ‘êπ>≥|ü&É÷... ‘ê>±ø£ ≈£L&Ü ø£+Á{À˝Ÿ>± ñ+&˚
ás«¡ ø*£ –+∫+~. yê&TÉ . $T\≥Ø Áøe£ T•øDå£ Ç+<Tä ˝À ≈L£ &ÜHê nì
>π * #ù˚dyê&ïç . n\yê≥˝¢ À Ç<s›ä +¡ ˇøf£ Ò nsTTHê
Äs¡&ÉT>∑T\≈£î ¬s+&É+>∑Tfi≤\T ‘·≈£îÿy˚ ñHêï ne\+_+#&· +É ˝À $sT¡ <+∆ä .
eT+∫ |òæõø˘ yÓTsTT+f…sTTHé #˚düTÔ+&É&É+ e\q
Ç+ø±dÔü bı&TÉ >±Z øì£ |kæ Õ&Ô TÉ n‘q· T. ]fs¬Æ… à+≥TøÏ n‘·ì~ $T\≥Ø Áø£eT•ø£åD nsTT‘˚, Hê~
Hê\T>π fi¢¯ <÷ä s+¡ ˝À ñHêï n˝≤ nd\ü T nì|+æ #&· TÉ . ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ! Áø£eT+ ‘·|üŒ&É+, Äã<ë∆\÷, ÄX¯
ô|≥&º Ü\÷... >√s+¡ ‘\· T ø=+&+É ‘\· T... Ábıô|wò qü ø¢ Ï
$T\Á{°˝À eT+∫ ¨<ë˝À ñqï|ü&˚ uÛ≤s¡´ ‘>· ≥Z∑ T>º ± Xد sê\÷. Çø£ ‘q· $wjü ÷· ìøÏ eùd.Ô . ‘q· T
nHês√>´∑ + n‘ì· ï yê\+≥Ø rdTü ≈î£ H˝˚ ≤ #d˚ +æ ~. Hêø£Hêï Ç+#·T$T+#·T |ü<˚fi¯ó¢ ∫qï~. n≥T ˝≤e⁄
‘·s¡Tyê‘· j·TT.mdt. ø±qT‡˝Ò{Ÿ˝À N|òt ôd≈£L´]{° ø±<Tä ... Ç≥T dqü ïeT÷ ø±<Tä . ‘\Ó T|Pü ø±<Tä q\T|Pü
Ä|ò”düsY>± C≤sTTqsTT n|ü&˚ <ë<ë|ü⁄>± |ü<˚fi¯ó¢ ø±<Tä ... deü TbÕfi˝¢¯ À ñ+≥T+~. ˇ~ø› >£ ± ñ+≥T+~.
<ë{+Ï ~. u≤Û s´¡ XÊX«¯ ‘+· >± <÷ä se¡ TsTT´ eT÷&fi˚ ó¯ .¢ bı+~ø>£ ± ñ+≥T+~. #ø· ÿ£ >± Ns¡ ø≥£ T≈º î£ +≥T+~.
‘√&TÉ <÷ä sy¡ TÓ Æ @sŒ¡ s∫¡ q U≤∞ì <Tä :K+‘√ |Pü ]+∫ Ç+‘· bı&eÉ ⁄ »&É yd˚ Tü ≈î£ +≥T+~. H√sT¡ ‘]Ó ∫ Ç~
m+&TÉ {≤≈î£ ˝≤ e÷sπ Áøe£ T+˝À Hê ùdïV≤ü +, Hê u≤Û s´¡ ø±yê© nì Ä&–ç msT¡ ><∑ Tä . d«ü ‘V· ‰ü >± Hê~ ø=+#+·
#·÷|æq yê‘·‡\´+ Áø£eT+>± }|æs¡T\÷~ |ü#·Ãì øe£ ÷+&+ç >¥ H#˚ s· Y ø±e&+É eT÷˝≤q ‘q· T m|ü &÷É
Ä]{≤≈î£ ˝≤ e÷sπ ≥T¢ #d˚ +æ <ìä #|Ó Œü &ÜìøÏ @ e÷Á‘+· ‘>π· Z ñ+≥T+~. nDT≈î£ e>±H˚ ñ+≥T+~. ^dqæ ^‘·
d+ü ø√∫+#&· TÉ n‘q· T. <ë{Ï msT¡ ><∑ Tä .

|æ\¢\T ¬sø£ÿ˝§∫à yÓ[¢b˛j·÷ø£>±˙ á π>f…&é ø±˙... á Ĭsïfi¯¢ ø±\+˝À ‘·qì |ü]o*+#·
øe£ T÷´ì{° ÁbÕeTTK´‘· eT]+‘>· ± ‘*Ó kı∫Ã+<ìä &ÜìøÏ ø±dÔü M\T ∫øÿÏ +~. ø±ùd+Ô Ksà¡ yTÓ T‘+Ô· M\T
#Ó|üŒ&É+˝À n‘·qT>±˙, y˚TeTT>±˙ @e÷Á‘·+ ∫øÿÏ +~. ‘q· T e÷]+~. eTT+<Tä ˝≤ nd\ü T ˝<Ò Tä .
d+ü <V˚ ≤æ +#+· . ø=‘>Ô· ± ñ+~. ‘q· Á|eü sqÔ¡ $+‘>· ±q÷ ñ+~.

s¬ +&TÉ eT÷&fi˚ ¢¯ n+‘s· +¡ ñHêï... Hê\T>s∑ TT~fi¢¯ n‘ì· kÕìï<´äÛ + ‘q· ≈î£ d+ü ‘√w+ü ø\£ >C∑ dÒ Tü +Ô
ne‘·\THêï e÷ eT<Ûä´ ùdïVü≤+ eT]+‘·>± ã\ <ìä ‘q· øfi£ q¢¯ T #÷· dæ #|Ó Œü e#T· Ã.

39 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

yê[¢<ä›Øï >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïqT. Hê ñìøÏì y+Ó ≥H˚ d>æ T∑ |Z &ü bç ˛sTT+~ ‘q· T, n‘ì· e÷≥\ø.Ï
|dü >æ {∑ +ºÏ <√ @y÷Ó , &Ü˝àÒ wHü é ø{Ï øÏ ø° Ï Äe* y|’… ⁄ü qï qe«&+É ‘ê‘êÿ*ø+£ >± Äù|dHæ ê ‘q· øfi£ ó¯ ¢ Ç+ø±
qqTï #÷· d+æ ~. Hq˚ T #|· ü q ‘|· ⁄ü Œ≈î£ HêïqT. <ëì qe⁄«‘÷· H˚ ñHêïsTT.
>=+‘T· ˝À+∫ dqü ïì eT÷\T>T∑ $ì|+æ ∫+~
‘q· øfi£ ó¯ ¢ qe«&+É #÷· &≥É + Hêø<Ï ˚ yTÓ T<{ä kÏ Õ].
d÷ü sT¡ ´&TÉ n≥T yfiÓ >¢¯ ±H˚ Nø≥£ T¢ #T· ≥Teº TT{≤sº TT. qy«˚ øfi£ ó¯ ¢ Ç+‘+· <+ä >± ñ+{≤jT· ì ≈L£ &Ü Hêø|Ï ü &˚
n|Œü {eÏ s≈¡ L£ ø{Ï øÏ ° e<›ä ì\T#T· qï Hq˚ T #T· sT¡ >±Z ‘*Ó d+æ ~. Çìï yTÓ T<{ä Ï nqTuyÑÛ ê\T HH˚ ˝Ó ≤ e~˝dÒ Tü
ø£~*, e+{Ï+{À¢ì düqïì ‘·\T|ü⁄ dü+<äT˝À+∫ ≈î£ HêïH√ ns+ú¡ ø±˝<Ò Tä . ‘q· øfi£ ˝¢¯ À¢ ˇ*øπ Äq+<ëìï
ãjT· ≥|&ü ç yê]<s›ä ÷¡ ≈L£ sT¡ Ãqï es+¡ &ÜøÏ ÄqT≈î£ ì bÕse¡ X´¯ +>± nqTu$ÑÛ d÷ü HÔ ˚ yTÓ *>¢ ±, ªªMTøwÏ yºü TÓ qÆ \‘ê
ñqï >∑TãTs¡T >∑H˚ïs¡Tì #ê≥T>± #˚düT≈£îì #·÷dæ eT+>π wÿü sY bÕ≥ bÕ&+É &,ç μμ ]ø¬ «dºt #X˚ Ê&TÉ .
$dTü bÔ ˛j÷· qT. Hê øfi£ 좯 qeTà˝≈Ò î£ HêïqT. qqTï Hq˚ T
d+ü u≤[+#T· ø√&ÜìøÏ #ê˝≤ øw£ |ºü &ü Ü*‡ e∫Ã+~. ªªH√... H√... H√μμ eT∞¢ d>æ T∑ |Z &ü bç ˛sTT+~ ‘q· T.
Hq˚ T #eÓ ⁄\T ]øÿÏ +∫ $+≥THêïqT.
nøÿ£ &É ‘q· T... n‘ì· m<Tä sT¡ >± ≈L£ #T· ì |≈üò î£ ÿq
qe⁄«‘÷· ñ+~. |>ü \∑ ã&ç qe⁄«‘÷· ñ+~. >T∑ +&Ó ªªÇyê«fi¯ MTsT¡ bÕ&Ü*‡+<.˚ .. Hq˚ T $Hê*‡+<.˚
˝À¢+∫ e∫Ãq qe«~. ø£fi¯¢˝À ˙fi¯ó¢ ∫|æŒ˝Ò¢+‘·>± n|Œü {Ï es≈¡ L£ ø~£ ˝~Ò ˝<Ò Tä ,μμ ≈î£ ØÃ˝À u≤d+æ |≥ü T¢
qe⁄«‘÷· H˚ ñ+~. Hê≈î£ ÄXï s´¡ yT˚ d+æ ~. ‘q· T Ç˝≤ #d˚ Tü ≈î£ ì ;wÛ àæ +#T· ≈î£ Hêï&TÉ .
qe«>± #·÷&É≥+ HêøÏ<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. ÇH˚ïfi¯¢ e÷
yy’… êV≤æ ø£ J$‘+· ˝À ‘q· T Ç+‘˝· ≤ qe«&+É HH˚ |Ó ü &÷É ‘q· T Çã“+~>± ø~£ * Ç+{Àø¢ Ï #÷· d+æ ~. #÷· d,æ
#÷· &˝É <Ò Tä . ‘q· T Ç+‘· ùd«#÷ >¤ ±... eTqd÷ü Œ]>Ô ±... ªªø±|”ò ‘ê>T∑ ‘êsê,μμ n&–ç +~.
Ç+ø± #bÓ ÕŒ\+fÒ >T∑ +&ìÓ +&Ü d+ü ‘√w+ü ‘√ qe«&+É
áeT<´äÛ ø±\+˝À HH˚ eÓ Øï #÷· &˝É <Ò Tä . nãT“s|¡ &ü ç ªªMTsT¡ e÷≥ e÷sá ø+£ &,ç μμ n\]¢ <«äÛ ì+∫+~
b˛j·÷qT. n+‘·ø£+fÒ nãT“s¡+>± #·÷düTÔHêï&ÉT n‘ì· >=+‘T· ˝À.
n‘q· T, ‘q· ì.
ªªˇøÿ£ ì$Tw+ü ñ+&+É &.ç μμ ˝∫Ò Ç+{Àø¢ Ï n&TÉ >T∑
ªªMT]+‘·, n<äT“¤‘·+>± qe«>∑\s¡ì Hêø°s√CÒ ô|{Ϻ Vü‰˝À¢ì ˝…’≥T y˚dæ+~. y˚dæ, H˚qT |ü&ÉT≈£îH˚
‘*Ó ‡+~μμ nHêï&‘É q· T. eT+#+· y|’… ⁄ü ì]|¢ +Ôü >± #÷· d.æ .. eT+∫˙fi¢¯ u≤{˝Ï Ÿ
rdüT≈£îì es¡+&Ü˝ÀøÏ e∫Ã+~. n‘·ì¬ø<äTs¡T>±
≈L£ #T· ì ˇø£ >T∑ øÿ£ ˙fió¯ ¢ ‘ê– e÷eT÷\T>± e÷]
b˛sTT, ªª@bÕ≥ bÕ&Ü*!ªª n&–ç +~.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 40

ªª@<H’Ó ê dsπü .. MT Çw+ºü μμ nHêï&TÉ . ªªø±|”ò ‘ê>T∑ <ëe÷?μμ
‘q· T >=+‘T· deü ]+#T· ≈î£ +~. ªªn~ Ç+ø√kÕ]... Ç|ü&ÉT ˇø£ bÕ≥ n+‘˚μμ
ªª]+ ]a+ –s¬ kÕeHé n~Ûø±s¡+‘√ Ä<˚•+#ê&√? nuÛÑ´]ú+#ê&√ ns¡ú+
dTü \>¥ dTü \>¥ C≤jTÓ eTHé ø±˝<Ò Tä .
;>πÛ ÄCŸ Çdt eTÚd+ü yT˚ eT∞¢ ˇø£ >T∑ øÿ£ eT+∫˙fió¯ ¢ ‘ê– n+<Tä ≈î£ +~
\– ø¬ ù’d jT˚ n>H∑ .é ..μμ ‘q· T.
ìX wßü &º Hç b’Ó ˛j÷· qT ‘q· bÕ≥ø.Ï ÄXï s´¡ +, ø√|+ü , ªªd>æ ÷∑ Z |Pü ã+‹ Çdsπæ d‘” êe÷\NÃ...
u≤<Ûä... m˝≤ ]j·÷ø˘º ø±yê˝À ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT. yTÓ T>±Z d+æ >±s+¡ Ç]ùd dTü <rä MTHêNÃ...μμ
d+ü ÁueÑÛ ÷Xï sê´\+fÒ ÇyH˚ y˚ ÷Ó ! Hê≈£î H√≥e÷≥ |ü&çb˛e&É+ ÇB ¬s+&√kÕ].
Ç|Œü {eÏ s≈¡ L£ ‘–· *q nìï+{˝Ï Àø˝£ ≤¢ n‹ ô|<›ä Ç+‘· øfi£ ¯ <ë>T∑ +<ë ‘q· ˝À?
cÕø˘. ‘·qT Ç+‘· n<äT“¤‘·+>± bÕ&É>∑\<äì Hê≈£î Hq˚ T ‘q· ì >T∑ ]+Ô #˝· øÒ b£ ˛j÷· qH˚ <Tä >∆∑ yTÓ T<\ä
‘©Ó <Tä . ‘q· ~+‘· yTÓ ˝À&jç T· dt yêsTTdt nì nd\ü T sTT´+~. ø±˙... ‘·q˝Àì ø£fi≤_Ûìy˚XÊìï >∑T]Ô+∫
‘Ó©<äT. ùd«#·Ã¤>±, >=+‘Ó‹Ô ‘·qàj·T‘·«+‘√ ‘·qT yÓ*øÏ rdæq n‘·ìï n_Ûq+~+#·≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø£
bÕ&TÉ ‘÷· ñ+f.Ò .. b˛‘T· HêïqT.
bÕ≥\+fÒ @ e÷Á‘+· ‘©Ó ì HH˚ ˚ Ç+‘· eTT>T∑ &ú ç m+<äT≈£î... m+<äTøÏ˝≤ ‘·qT eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛
qe⁄‘·÷ ñ+fÒ... Ä C≤„q+ ñqïyêfi¯ó¢ ‘·\\T sTT+~. Hq˚ T |&ü X˚ ÊHê? nH˚ u≤Û eq qqTï #T· ≥Teº TT{ºÏ
}|≈ü î£ +&Ü ñ+&˝É sÒ T¡ . d>æ T∑ |Z &ü ≥˚ Tº #d˚ +æ ~.
Ç<+ä ‘ê ˇø¬ ‘‘ÔÌÓ .˚ .. qqTï n‘˝· ≤≈î£ ‘\· + #d˚ +æ ~ m+<Tä ≈î£ Hê <>ä sZ∑ ¡ <ë∫+~ ‘q· T. <ë∫+<ë ˝øÒ £
Ç+ø√{.Ï ‘q· øÏ V≤æ +B e#÷ qï d+ü >‹∑ e÷ ô|fis¢¯ TT ‘=øπ ÿjT· ã&+ç <ë? Ç<$ä T‘+Ô· >± ‘\˚ TÃø√≈î£ +&Ü ñ
q|üŒ{Ï qT+N ndü\T @e÷Á‘·+ ‘Ó©<äT. ‘·qT +&bç ˛j÷· qT.
e÷{≤¢&É>± $q˝Ò<ë, ˝Òø£ H˚qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ë? >H∑ ï˚ sT¡ bı<ä MT<˚ <èä wºæ ì*|qæ &Ü˝àÒ wHü é Nø{£ À¢
uÛÑ÷$T –Ás¡Tq ‹]–q≥ºì|æ+∫+~. n&ÉT>∑T\T ñqï qqTï |üdæ>∑{Ϻq≥Tº, ∫qï>± $∫Á‘·+>±
‘&· ãÉ &Üs¶ TT. eT÷*–+~. ˇøÿ£ kÕ] ˝∫Ò ì˝§Ãì bı<ä y|’… ⁄ü >T∑ ÁsT¡ >±
Hê n*ø&Ï øç Ï &Ü˝àÒ wHü é >H∑ ï˚ sT¡ bı<ä y|’Ó ⁄ü >± <èä wºæ #÷· d÷ü Ô >{∑ >ºÏ ± nse¡ kÕ–+~.
kÕ]+∫+~. <ëì #Óe⁄\T ìø£ÿbı&ÉT#·T≈£îHêïsTT.
ìXÙ¯ ã+› >± ø<£ \ä ø£ yTÓ <\ä ø£ ì\TÃ+&bç ˛j÷· qT.
n‘·qT ‘·q ø£fi¯¢˝À¢ì Äq+<ëìï ÄkÕ«~dü÷Ô
|üs¡eX¯ó&Ó’b˛j·÷&ÉT. ‘·qT bÕ&É&É+ nsTTb˛j·÷ø£
≈L£ &Ü n+<Tä ˝Àì e÷<TäÛ sê´ìï nqTu$ÑÛ d÷ü HÔ ˚ ñ+&ç
b˛j÷· &TÉ .
eTT+<äT>± ‘˚s¡T≈£îqï~ ‘·H˚. n‘·ìï &çÁdüºuŸ
#jÓ T· ´&+É Çw+ºü ˝øÒ £ #÷· d÷ü Ô ñ+&bç ˛sTT+~.
ø=~› ùd|{ü Ï ‘s· T¡ yê‘· ‘s˚ T¡ ≈î£ ì, ªªÇ+ø√ bÕ≥...
|C¢” μŸ μ nu´ÑÛ ]+ú #ê&TÉ .
ªªdeü Tùd´ ˝<Ò Tä . Ç+ø√ s√Eμμ ‘˝˚ ÃÒ d+æ ~ ‘q· T.
ªªÇ+ø=øÿ£ f.Ò ..μμ e÷sê+ #X˚ Ê&TÉ .

41 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

s≈¡ƒ î£ ÿq nøÿ£ &qç T+&ç C≤sT¡ ≈î£ HêïqT. &Ü˝àÒ wHü é b˛sTTq≥T+º ~.
nsT¡ d÷ü HÔ ˚ ñ+~. n‘q· T <ëìï ø+£ Á{À˝Ÿ #jÓ T· ´&ÜìøÏ á s√C+… <Tä ø√ ‘q· <èä wºæ Hê MT<ä ˝<Ò ìä |kæ ˛+Ô ~.
Á|jü T· ‹ïdTü HÔ êï&TÉ .
ì»+>± ˝Ò<ë? ˝Òø£ q{Ïk˛Ô+<ë? Ä˝À#·q˝À¢+∫
yê] @ø±+‘·+ Hê e\¢ #Ó&çb˛sTT+<äH˚ nqT ‘s˚ T¡ ≈î£ ì eT∞¢ |⁄ü døÔü +£ ˝ÀøÏ ‘\· <÷ä sπ Ãdæ n+<Tä ˝À
≈î£ HêïqT. <ëìøÏ u≤<|äÛ &ü Ü˝À d+ü ‘√w+æ #ê˝À ‘\˚ Tà ©qyTÓ bÆ ˛sTT+~.
ø√˝øÒ b£ ˛‘T· HêïqT.
á eT<Ûä´q H˚qT ‘·q˝À >∑eTì+∫q eTs√
øÏ{Ïø°˝À+∫ #·÷XÊqT. es¡+&Ü˝Àì yê[¢<ä›s¡÷ e÷s¡TŒ... á |ü⁄düÔø±\T. m+‘·ùd|ü⁄ Ä |ü⁄düÔø±\T
˝Ò#ês¡T. n‹ uÛ≤s¡+>± M&√ÿ\T rdüT≈£îqï≥ºì eTT+<d˚ Tü ≈î£ ì ≈L£ sT¡ Ã+≥T+~. Ç+‘≈· î£ eTT+<Tä á
|+æ ∫+~. &Ü˝àÒ wHü ìé rdTü ≈î£ ì n‘H· [Ó b¢ ˛j÷· &TÉ . n\yê≥T ˝<Ò Tä ‘q· ≈î£ . á eT<´˚Û ... á Äs¬ ï\q¢ T+#˚
á e÷sT¡ Œ. Çy+˚ |⁄ü døÔü ±˝À Hêøs£ +ú¡ ø±e≥+˝<Ò Tä .
‘·qT ˝À|ü*øÏ e∫à ‘·\Tù|düT≈£î+~. H˚qTqï
Á|<ü X˚ +¯ y|’Ó ⁄ü nu≤Û e+>± #÷· dæ y[Ó ¢ Á|Cæò Ÿ ˝À+∫ p´dt n$ Hê ø+£ fÒ eTTK´yTÓ qÆ yê? @yy˚ √ |⁄ü døÔü ±\T.
rdæ >±d¢ Tü ˝À b˛dTü ≈î£ ì e∫à k˛bÕò ˝À ≈L£ sT¡ Ã+~. eT∞¢ Ç+^¢wüß, ‘Ó\T>∑T... mø£ÿ&Óø£ÿ&ç qT+#√ rdüTø=
@<√ >∑Ts=Ô∫Ãq≥T¢ yÓ[¢ |ü⁄düÔø±\ ôw˝ŸŒ¤˝À+∫ z d÷ü +Ô ~. áeT<´äÛ n‘q· T ≈L£ &Ü ø=ìï rdTü ≈î£ e∫Ã
˝≤e⁄bÕ{Ï |⁄ü døÔü +£ ‘#Ó T· Ã≈î£ ì k˛bÕò ˝À #s˚ –¡ \ã&ç Ç∫Ãq≥T¢ >T∑ sT¡ .Ô
≈L£ #T· ì, ø±fió¯ ¢ {b° ÕjTY MT<ä ô|≥T≈º î£ ì |⁄ü døÔü +£ ˝ÀøÏ
‘\· <÷ä sπ Ãd+æ ~. ôw˝ŸŒ¤ n˙ï |üP]Ô>± |ü⁄düÔø±\‘√ ì+ù|dæ+~.
ndü*ìï |ü⁄düÔø±\T eTqTwüß\T #·<äe>∑\sê nH˚
H˚qT ‘·qH˚ #·÷dü÷Ô ñ+&çb˛j·÷qT. m+<äTø√ dü+<˚Vü≤+ yÓTT<ä˝…’+~. ndü˝ÒeTT+≥T+~ á
‘q· T ás√E... s√pø+£ fÒ n+<+ä >± øì£ |+æ ∫+~. |⁄ü døÔü ±˝À.¢ Hêø¬ ‘’ ˚ |sü e¡ T uÀs.Y q÷´dt ù||sü Y #<· eä &yÉ T˚
øq£ Tu§eT\ eT<´äÛ <B˚ |´ü +>± y\Ó T>T∑ ‘T· qï ≈î£ +≈î£ eT ã<ø∆ä +£ Hê≈î£ .
u§≥Tº qqTï n\»&çøÏ >∑T]#˚dæ+~. Ä+<√fi¯q
ø*£ –+∫+~. s¬ +&TÉ H\Ó \ Áø‘Ï +· Ä d+ü <V˚ ≤ü + ≈L£ &Ü r]b˛
sTT+~. u≤Á‘÷· + ô|q’ Tqï ˝Às÷¡ |˝tò À+∫ ˇø£ ô|<›ä
yTÓ *>¢ ± ‘q· T |⁄ü døÔü +£ ˝À+∫ ‘˝· ‹… +Ô ~. Hê eT+#+· n≥ºô|{Ϻ ~+|æ+~, n‘·ì düVü‰j·T+‘√. <ëìï
y|’… ⁄ü #÷· d+æ ~ BsÈ¡+>±. ‘q· <èä wºæ eT+#+· MT<ä ˝<Ò Hä ˚ eTT+<˚düT≈£îì Ç<ä›s¡÷ ≈£Ls¡TÃì ˇø√ |ü⁄düÔø£+
d+ü >‹∑ Hêøs£ eú¡ Te⁄‘√+~. @y√ Ä˝À#q· ˝À¢ ≈L£ sT¡ ≈î£ ‹j·T´&É+, ‹]¬>j·T´&É+, <ëì >∑T]+∫ ‘·qà
jT· ‘«· +>± e÷{≤&¢ TÉ ø√e&+É . Hê≈î£ $∫Á‘+· nì|+æ
∫+~. n|ü&ÉT s¡÷&Ûç nsTT´+~. ‘·q≈£î ô|[¢øÏ
eTT+<Tä qT+#˚ á n_sÛ T¡ ∫ ñ+&<˚ ìä .

eTØ m+<Tä ≈î£ ø=qkÕ–+#˝· <Ò Tä ? HH˚ +˚ e<q›ä ˝<Ò ?˚
ø≥£ &º ç #jÓ T· ´˝<Ò ?˚ ø˙£ d+ü Hê≈î£ ‘\Ó |˝ü <Ò +˚ ?

ne⁄qT Hq˚ T yTÓ T+&|ç Tüò {≤Hï˚ ! Hê H√{Ï qT+∫
e÷≥ yÓ\Te&ç+<ä+fÒ n~ »]– rsê*‡+<˚.
n+<sä ÷¡ bÕ{+Ï #ê*‡+<!˚ |\æ ˝¢ H’… ê ô|fi≤+¢ nsTTHê
ˇøf£ .Ò ˝øÒ b£ ˛‘˚ bÕ‘sπ· ùdyê&ïç .

Hì˚ w|ºü &ü qÉ ì ‘*Ó d” Hê <>ä sZ∑ ¡ <ë∫ô|{+ºÏ <ë? n+‘·
ujÑÛ T· |&ü y˚ êfi≤¢ Hq˚ +f?Ò |\æ \¢ T ≈L£ &Ü n+‘H˚ y˚ ÷Ó ?
Hêø+£ fÒ ‘q· <>ä sπZ∑ yê]øÏ e÷*$T m≈î£ ÿe.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 42

Hê≈î£ Áù|$T+#&· +É sê<ë? ‘\Ó |&ü +É sê<ë? m+‘· @<√ nì ˝∫Ò +~ ‘q· T... yqÓ ø±˝Ò n‘q· T.
øw£ |ºü &ü Üq¶ T Mfi¢¯ ø√d+ü . sπ sTT+ãefió¯ ¢ øw£ |ºü &ü ç d+ü bÕ ªªáeT<´äÛ ø±\+˝À MT Ç+{À¢ ø±|”ò |Tüò TeT|Tüò TeT
~+∫+~ yêfi¢¯ #<· Tä e⁄\ ø√d+ü , u$ÑÛ w´ü ‘T· Ô ø√dyü T˚ ø<£ ë! ˝≤&TÉ ‘√+~. eTTqT|{ü ˝Ï ≤ ª{μ° ‘ê>f∑ <¢Ò ë,μμ n&>ç ±
yê] |≥ü ¢ ø]£ qƒ +>± ñ+&&É +É ‘b· ÕŒ! &‘É q· T.
ªªz... HêøwÏ eºü TT+&<É Tä .μμ
Hq˚ ˝≤ ñqï+<Tä e\H¢ ˚ yêfi˝¢¯ ≤ J$‘+· ˝À ôd{˝Ï Ÿ ‘q· »yêãTøÏ _øÿ£ #∫· à b˛j÷· qT. n‘ì· øÏ ø±|”ò
ne«>*∑ >±sπ y÷Ó nH˚ Ä˝À#q· ø\£ ><∑ ë? ‘∫Ó Ã∫Ã+~. ø±|ì”ò ÄkÕ«~d÷ü Ô ø㣠Tsê&¢ TÉ ‘T· HêïsT¡ .
m+‘· Vü‰sTT>± ≈£Ls¡TÃHêï]<ä›s¡÷... @ Vü≤&Ü$&û
@<Ó’‘˚H˚+ H˚qT e÷Á‘·+ z&çb˛j·÷qT. yê]ì ˝Ò≈£î+&Ü, @ |üs¡T>∑T\÷ ô|≥º≈£î+&Ü... ì+bÕ~>±.
Áù|$T+#êH√ ˝<Ò √ ‘©Ó <Tä ø±˙ eTqTwßü *ï <>ä sZ∑ ¡ ø±\+ ø£]–b˛‘·T+<äH˚ Ä<äTsê› ˝Ò≈£î+&Ü... rs¡T
#d˚ Tü ø√˝øÒ b£ ˛j÷· qH˚ u≤<äÛ e÷Á‘+· qqTï $&∫ç b˛<Tä . ã&>ç ±... ˇø]£ ø=øs£ T¡ ‘√&TÉ >±.
Hê˝À ‘Ó©ì >∑>∑TsêŒ≥T. @<√ Äì•Ã‹.
nssú¡ êÁ‹ m|Œü {øÏ √ |⁄ü døÔü +£ eT÷ùddæ y[Ó ¢ |&ü TÉ d$úæ T‘+· >± ñ+&˝É øÒ b£ ˛‘T· HêïqT. m+<Tä ø˝£ ≤ Hê øfi£ ¢¯
≈î£ +~ uÁ… &÷É +˝À. qqTï |Pü ]>Ô ± eT]∫b˛sTT+<Hä ˚ eTT+<˚... »yêãT˝Ò¢ì Á|üX¯ï˝Ò n˙ï. {≤|æø˘ e+≥
d+ü >‹∑ $T+>T∑ &TÉ |&ü ≈É î£ +&Ü ñ+~. MT~øÏ eT∞+¢ ~.
ªªá s√E H√ ÁuøÒ b˘ Õò d.ºt .. »dºt Áã+#.Y μμ
Hêøπ + #jÓ ÷· ´˝À ‘√#˝· <Ò Tä . ‘q· ì ø{Ï øÏ ˝° À+∫ ªª@+{° ôdŒw˝ü ,Ÿ μμ n‘ì· ≈î£ ‘÷· V≤ü \+.
n˝≤>π >e∑ Tìd÷ü Ô Ä Nø{£ À¢ n˝≤>π bı<\ä e÷≥Tq ªªe÷$T&øç ±jT· ||ü ü , |∫ü Ã|⁄ü \TdTü .μμ
ñ+&bç ˛j÷· qT. ªªyêy.Y .. ã÷´{|° ⁄üò ˝Ÿ ø±+_Hw˚ Hü .é .. yT˚ ◊ C≤sTTHμé μ
Áã+#øY Ï |\æ eøb£ ˛‘˚ wOü {Ÿ #ù˚dfºÒ ñHêï&TÉ .
d÷ü sT¡ ´&TÉ ˝eÒ øe£ TT+<˚ ˝∫Ò |qü T˝À¢ |&ü bç ˛e&+É Hê≈î£ eT+&bç ˛‘√+~øÿ£ &,É eTTøÿ£ ˝+Ò <˚ eTT<›ä
n\yê≥T ‘·qøÏ. Ä n\yê≥T Ç+ø± e÷q˝Ò<äT. ~><∑ Tä Hê≈î£ .
HH˚ |Ó Œü {øÏ √ ìÁ<ä ˝#Ò y˚ ê&ìç . s√p˝≤>π ˝∫Ò +~. Hq˚ T ªªm˙ HêHé yCÓ ,Ÿ μμ n‘ì· ÄX.¯
˝#Ò ˚ ñHêïqT. ìÁ<ä eTs∫¡ Äs¬ ï\e¢ ⁄‘√+~ eT]. ªª◊j·÷yÓT yÓõfÒ]j·THéμμ ˙fi¯ó¢ ∫\ø£]+∫+~
‘q· T.
Áãwt #d˚ Tü ≈î£ ì, Á|Cæò ˝Ÿ À ñqï bÕ\ bÕø¬ {Ÿ rdæ ø±|”ò H˚qT ~eTà‹]–b˛j·÷qT. ˇø=ÿø£ÿ{Ï>±
#˚düT≈£î+~. ô|<ä› eT>¥˝À y˚&ç y˚&ç ø±|ò” ‘ê>∑T‘·÷ ø=&TÉ ‘T· qï cÕø\˘ øÏ $\$˝≤&¢ bç ˛‘T· HêïqT. ‘q· T...
|ü⁄düÔø£+ rdüT≈£îì es¡+&Ü˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~... yõÓ f]Ò jT· Hê!
d÷ü sT¡ ´&ïç ÄV‰ü «ì+#&· Üìø.Ï ªªÄsY jT· ÷ wOü ´sμY n‘q· T.
ªªÄã‡\÷´{μ¢° μ ‘q· T.
ø˙£ d+ü Ç≥Ty|’… ⁄ü #÷· |⁄ü \T ≈L£ &Ü kÕ]+#˝· <Ò Tä . ªªeT] Ç+‘≈· î£ |Pü s«¡ +...μμ
ndü© Ç+{À¢ ø±|ò” ‘ê>∑&É+ Hê≈£î #√<ä´+˝≤ n‘H· ê–b˛j÷· &TÉ .
‘√d÷ü +Ô ~. Ç+{À¢ m|ü &÷É ª{ª° μH.˚ eT]|ü &+Ó <Tä ø˝Ï ≤ ªª|#ü ÷ &ç yTÓ ‘T· ≈î£ \Tμμ >\∑ >˝∑ ≤ q$«+~, Hq˚ T+&˚
e÷]+~ ‘q· T. y…’|ü⁄ #·÷dü÷Ô. ‘·q ø£fi¯¢˝À¢ øÏ+∫‘Y u≤<Ûä ≈£L&Ü
ø£ì|æ+#·fÒ¢<äT. ô|’>± ‘·è|æÔ>± q$«+~. Vü‰sTT>±
á Ĭsï\˝À¢ Hê ø£fi¯¢ eTT+<äT »s¡T>∑T‘·Tqï q$«+~.
e÷sT¡ Œ\T Hê≈î£ $+‘>· ± ‘√dTü HÔ êïsTT. ndVü ≤ü q+
sπ ø¬ ‹dÔ Tü HÔ êïsTT. 43 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

∫sê≈î£ ‘|Ó Œæ dTü HÔ êïsTT.
<ä÷s¡+>± ≈£îø£ÿ yÓTT]–q X¯ã›+. øÏ{Ïø°˝À+∫
#·÷XÊqT. n‘·qT... yÓq&Ü˝Ò &Ü˝ÒàwHü .é ∫Ás¬ ‹+Ô ~
Hê≈£î. y˚>∑+>± e∫à ‘·q |üø£ÿH˚ #·‹øÏ\ã&ܶ&ÉT.
&Ü˝àÒ wHü é n≥T Ç≥T |]ü >¬ &TÉ ‘√+~.

Hê≈£î Ä]ø±*eT+≥ HÓ‹Ô¬øøÏÿ+~, ‘·q qe⁄« ªªn$ #÷· ù| Áù|eT, $XÊ«kÕ\ eTT+<Tä mes¬ H’ ê
#·÷dæ. HêHéyÓCŸ n<äT“¤‘·+>± e+&˚ ‘·qT, yÓõfÒ ‘≈· î£ ÿy.˚ .. Ç~>√ á &Ü˝àÒ wHü é J$‘ø· ±\+ eTV‰ü
]jT· H.é .. nH˚ yêdeÔü + Js+í¡ ø±≈î£ +&Ü ñ+~. nd$Ôæ T nsTT‘˚ |Bü |Hü ïÓ +&fi˚ ó¯ .¢ ‘s· T¡ yê‘· n~ #∫· Ãb˛‘T· +~.
‘+· >± ø~£ ˝≤qT. eTqì Áù|$T+#y˚ êsT¡ eTq øfi£ ¢¯ eTT+<˚ #∫· Ãb˛‘˚
eTq+ u]ÑÛ +#>· \∑ e÷, <ëì Áù|eTqT eTsT¡ e>\∑ e÷...
n|Œü {eÏ s≈¡ L£ ãjT· ≥ ‘ês{¡ ≤&¢ TÉ ‘T· qï &Ü˝àÒ wHü é n+<Tä øπ yê{ìÏ <>ä sZ∑ ¡ rjT· qT, n˝≤+{Ï <ëìï $&∫ç
y>˚ +∑ >± ˝À|*ü øÏ e∫Ã+~... nsT¡ d÷ü .Ô .. Hq˚ T+&˚ y|’… ⁄ü ñ+&˝É qÒ T... Hê e\¢ ø±<Tä , Áù|eTqT bı+<øä b£ ˛e&+É
#÷· d÷ü .Ô e\¢ @MTø±<Tä ... ø±˙ ˇøÿ£ kÕ] Áù|$T+#êø£ $&∫ç
ñ+&&É +É øw£ +ºü . á Äs¬ ï\¢ qT+∫ Hq˚ T V‰ü sTT>±
ªª|C¢” .Ÿ .. <ëìï ãjT· fÒ ñ+#+· &μç μ n]#d˚ +æ ~ ‘q· T. ñHêïqT... qqTï Ç˝≤>π ñ+&ìÉ e«+&μç μ øfi£ ˝¢¯ À¢ ˙fió¯
n‘H· êXï s´¡ b˛j÷· &TÉ . ¢ ‹sT¡ >T∑ ‘T· +&>É ± @&Ã˚ d+æ ~.
ªªeTT+<Tä <ëìï rôdÿ[¢ ãjT· ≥ øf£ jº… T· ´+&.ç ..
|C¢” ,Ÿ μμ ‘q· nu´ÑÛ sqú¡ ˝À ujÑÛ T· + <«äÛ ì+∫+~. n‘q· T ‘q· ì <>ä sZ∑ >¡ ± bı<Tä e⁄≈î£ ì qT<Tä {Ï MT<ä
n‘·qT &Ü˝ÒïwüHéqT rdüT¬ø[¢ ãj·T≥ es¡+&Ü eTT<äT› ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. kÕ+‘·«q ø£*–q≥T¢+~,
|øü ÿ£ q #≥Ó Tøº Ï øf£ dºÒ æ e#êÃ&TÉ . ˇ~–b˛sTT+~.
ªª@yTÓ +Æ B!... d&ü HÉ >é ±,μμ n&>ç ±&TÉ .
ªªHê≈î£ ≈î£ øÿ£ \+fÒ Çw+ºü ñ+&<É Tä ,μμ #|Ó Œæ +~. Hê≈î£ Hê $\Ty+˚ {À #|Ó Œü øH£ ˚ #|Ó Œæ q≥ì¢ |+æ ∫+~.
ªªÇ|Œü {eÏ s≈¡ î£ m+<Tä ≈î£ #|Ó Œü ˝<Ò Tä , rdTü ø=#Ã˚ yê&ï˚ Çø£ Hê≈£î nø£ÿ&É kÕúq+ ˝Ò<äqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæb˛
ø±<Tä >±...μμ $dTü bÔ ˛j÷· &TÉ . sTT+~. Áù|$T+#&· +É ‘|· ü ø±<Tä ... <ëìï y*Ó ãT#÷ ø£
ªªm+<äTø£+fÒ... m+<äTø£+fÒ... n$ #·÷|æ+#˚ b˛e&+É #ê˝≤ ô|<›ä ‘|· Œü ì ‘\Ó TdTü ≈î£ HêïqT.
Áù|eTqT Hq˚ T ‘≥· Tøº √˝qÒ T. yê{Ï $XÊ«d+ü eTT+<Tä
eTqTwßü \T eTsT¡ >T∑ E˝® ≤¢ øì£ |kæ ÕsÔ T¡ . n+<Tä øπ ...μμ ‘]Ó ∫ ñqï ø{Ï øÏ ° Á–˝‡Ÿ d+ü <Tä ˝À+¢ ∫ ìXÙ¯ ã+› >±
ªªÁù|$T+#˚ yê]ì Ç+ø± Áù|$TkÕÔs¡T>±ì Ç˝≤ ãjT· {øÏ Ï C≤]... ñ‘sÔ· +¡ y|’… ⁄ü ãjT· ˝s›Ò êqT.
<«˚ wkæ ÕsÔ ê?μμ ÄXï s´¡ b˛j÷· &TÉ .
øì£ |+æ #ì· Hê y|’… ⁄ü #÷· d÷ü Ô &Ü˝àÒ wHü é ÄsT¡ d÷ü HÔ ˚
ñ+~. b

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 44

kÕsTTãÁVü‰àq+<ä+ >=]Ô

dæ˙ kÕVæ≤‘·´ kÂs¡uÛ≤\T

‘Ó\T>∑T yê] J$‘ê˝À¢ dæìe÷ ˇø£ n+‘·Ø¢q b˛‘·T+~. $˙ $q>±H˚ |ü˝≤Hê bÕ≥ ÄÁ‘˚j·T
sêXÊsT¡ , ˝<Ò +ä fÒ y≥˚ ÷] sêXÊsT¡ nqT≈î£ +≥÷ ˇø£
uÛ≤>∑+. n˝≤π> dæìe÷ bÕ≥ ≈£L&Ü. n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ e#˚ÃkÕÔ+.
H√≥ dæìe÷ bÕ≥ ÁyÓ÷>∑ì ‘Ó\T>∑Tyês¡T
n˝≤ ø±≈î£ +&Ü øπ e\+ |⁄ü +J&TÉ bÕ≥\T ≈L£ &Ü
ns¡T<äT>± e⁄+{≤s¡T. sêj·Tì ø=ìï eT<ÛäTs¡yÓTÆq bÕ≥\T sêdæq yêfi¯S¢
Ç|üŒ{Ï es¡≈£L mH√ï y˚\ dæìe÷ bÕ≥\T e⁄Hêïs¡T. M{Ï˝À ø£$‘·«eT÷, dü+^‘·eT÷ düeT
bÕfi¯¢˝À¢ ø£*dæ eT+∫ bÕ≥\T>± Ç|üŒ{Ïø° eTq*ï
e#êÃsTT. m+‘√ eT+~ øe£ ⁄\÷, d˙æ >π jT· ø±sT¡ \÷ n\]dü÷ÔH˚ e⁄HêïsTT. á bÕ≥\T Hê es¡≈£L
bÕ≥\T sêkÕs¡T. ÄDÏeTT‘ê´\T.

dæìe÷ bÕ≥˝À¢ ø£$‘·«+ düTHêï nì ì≥÷ºπsà Ç|ü&ÉT Á|ükÕÔ$+#·uÀj˚T bÕ≥\ >∑T]+∫
yês¡÷ e⁄Hêïs¡T. m+<äTø£+fÒ bÕ≥øÏ es¡dü #<· Tä e⁄‘T· Hêï, @ jT· ÷≥÷´ãT˝À $Hêï Ç$ @ øè£ wíü
(≥÷´qT), \j·T eTTK´+. ˇø£ sê>±ìï ÊÅk˛Ô, ÄÁ‘˚jÓ÷, Äs¡TÁ<√, y˚≥÷s√ sêXÊs¡qT≈£îì
nqTdü]+∫ \j·T ã<ä∆+>± yÓfi¯ó‘·T+~. ø£$‘·«+ ÁueÑÛ T|&ü ‘É ê+. Ä bÕ≥\T yêsT¡ sêjT· ˝<Ò ìä ‘*Ó ùdÔ
C§|Œæ +#&· +É ÁXe¯ T‘√ ≈L£ &TÉ ≈î£ qï e´eV‰ü s+¡ . ô|>’ ± ÄXï s´¡ b˛‘ê+. m+<Tä ø+£ fÒ eTqøÏ Á|rü d˙æ ø$£ X©’Ë
dæìe÷ bÕ≥ n+fÒ ˇø£ dü+<äsꓤìøÏ sêj·÷*. n+‘·>± |üfÒºdæ+~.
Ç˝≤+{Ï ìã+<Ûäq\‘√ ≈£L&çq Á|üÁøÏj·T.
ªø£<∏ëHêj·T≈£îsê\Tμ nì 1971 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£
dü+^‘·+ >∑T+&Ó nsTT‘˚, eT+∫ kÕVæ≤‘·´+ dæìe÷ e∫Ã+~. dæìe÷ n+‘·>± Ä&É˝Ò<äT ø±˙
bÕ≥øÏ }|æ]. bÕ≥øÏ dü+^‘·|üs¡yÓTÆq es¡dü á bÕ≥ e÷Á‘·+ <ë<ë|ü⁄ nìï πs&çjÓ÷ ùdºwüq¢
(≥÷´Hé) ÁbÕD+. #Óe⁄*ï |ü{Ϻ e⁄+&˚~ n<˚. Ä ˝Àq÷ e÷s¡TÁyÓ÷π>~. Ä bÕ≥:
‘·s¡Tyê‘˚ kÕVæ≤‘·´+. ˇø√ÿkÕ] eT+∫ ≥÷´qT
≈£î~]Hê, kÕVæ≤‘·´+ #·|üŒ>± e⁄+&É&É+ e\q z á j·TT>∑fi¯^‘·+ $q>±H˚ ˝Ò<ë #·<äe>±H˚
|ü{≤ºq eTqdüTø£+≥<äT. ¬s+&É÷ düeTbÕfi¯¢˝À¢ ñ+fÒ #·≥T≈£îÿq yÓT~˝Ò ø£$ ø£èwüíXÊÅdæÔ.
Ä bÕ≥ Hê\Tø£\ MT<ä q]ÔdüTÔ+~, mH˚ïfiËÌ¢Hê.
≈£îdüTe÷\÷, eTø£s¡+<ë\÷, Vü≤]#·+<äHê\÷,
eTq≈£îqï dæ˙π>j·T ø£e⁄˝À¢ #ê˝≤eT+~ >=|üŒ k˛j·T>±\÷, Vü≤]$\T¢\÷, eTs¡T\÷, eT<ÛäT
yês¡THêïs¡T. eT˝≤¢~, |æ+>∑[, ø£èwüíXÊÅdæÔ, ÁoÁo, bÕsTT\÷ Çe˙ï #·÷ùdÔ ø£èwüíXÊÅdæÔ nqTø√e&É+˝À
ÄÁ‘˚j·T, Äs¡TÁ<ä, y˚≥÷]` Ç˝≤ #ê˝≤ ô|<ä› ‘ù·|ŒMT˝<Ò Tä . ô|>’ ± á bÕ≥˝À $˝ÀeT <«äÛ ì ≈L£ &Ü
C≤_‘êH˚ e⁄+~. Mfi¯¢+<äs¡÷ e+<ä\ø=B› bÕ≥\T e⁄+~.
sêXÊs¡T.

ø=ìï n<äT“¤‘·yÓTÆq$— eT]ø=ìï kÕ<ëd”<ë$. @
bÕ≥ sêdæHê yê] eTTÁ<ë, XË’© eTqøÏ ‘Ó*dæ

45 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘·qTyê? VüQ VüA - Vü≤]#·+<äqy˚T! ˙ k˛j·T>±\T ø£qTôd’>∑ #˚ùd
|ü\Tø±? VüQ VüA - n~ eTø£s¡+<äy˚T! nqTsê>∑ \‘·\T ã+<Ûë\T y˚ùd
≈£îdüTe÷\T ‘êø£>∑H˚ Vü≤]$\T¢HÓ’ á $]u≤Dy˚T
q*π>qT ø±<ë á y˚Tq÷ >∑T] #·÷dæ Vü≤è<äj·÷q $dæπsj·THê
ìqT #˚s¡Hê - eTT]|æ+#·Hê? ˆˆ‘·qTyꈈ
˙ ø√düy˚T á qe bÕ]C≤‘·+
$s¡ã÷dæ ˙ eTT+<äT ì*∫+~˝Ò
eT<ÛäTbÕsTTHÓ’ eTs¡T \÷]+#·Hê
ñj·÷´\ »+bÕ\÷–+∫Hê
˝≤*+#·Hê - bÕ*+#·Hê! ˆˆ‘·qTyꈈ

|üPe⁄\T düTìï‘·yÓTÆq$. n$ ø±düÔ ã\+>± ∫ìï J$‘êìï n\‹ |<ü ë\‘√ n+<+ä >± n*q¢
‘êøÏ‘˚ #ê\T yê&çb˛‘êsTT. ø±˙ á bÕ≥˝À á bÕ≥ n»sêeTs¡+. á y˚<ë+‘êìøÏ n‹øÏ
|ü⁄e⁄«\T ‘êøÏ‘˚ X¯Øs¡+ q*– b˛‘·T+<ä≥. q≥T¢>±H˚ dü+^‘·eT÷q÷.

Ç<=ø£ #·eT‘êÿs¡+. Vü≤]$\T¢˝≤ e÷] |üP\ J$‘·+ Çs¡TdüT˝À ∫≈£îÿ≈£îqï eTìwæ ˇø£
u≤D≤ìï >T∑ ] #÷· dæ V≤ü è<jä ÷· qï $dTü sT¡ ‘T· +<≥ä . s¡+>∑T\ sê≥ï+. n<˚ Äsꓤ≥+— n+‘˚ Äsê≥+.
Á|æj·TT&ÉT n+<äT ø√e\dæ+<˚ nqï≥T¢.
á bÕ≥ $ì @ ÄÁ‘˚jÓ÷, Äs¡TÁ<√ sêXÊs¡ì
Ä≈î£ \÷, |Pü e⁄\÷, \‘\· ÷ nq>±H˚ øè£ wXíü ÊÅdÔæ uÛ≤$kÕÔ+. m+<äTø£+fÒ yês¡T sêdæq Ç<˚ ‘·s¡Vü‰
>∑Ts¡TÔ≈£î sêø£ e÷q&ÉT. bÕ≥\T $ì e⁄Hêï+ ø£qTø£.

ø±˙ á bÕ≥ sêdæ+~ ¬ø. $»j·Ts¡‘·ï+. |ü≥Tº M¬ses¡÷ ø±<äT— á bÕ≥ sêdæ+~ uÛÑT»+>∑
eTì Hê\T>T∑ bÕ≥\T ≈L£ &Ü ˝eÒ ⁄ á ø$£ sêdqæ $. sêjT· Xs¯ à¡ . d«ü ‘V· ‰ü >± uTÑÛ »+>s∑ êjT· Xs¯ à¡ ø$£ . ø±˙
dìæ e÷\øÏ bÕ≥ ˝|… ü &÷É sêjT· ˝<Ò Tä . Ç<˚ yTÓ T<{ä Ï
sê• ø±<Tä , yêdæ eTTK´+ nqï<ëìøÏ á bÕ{§ø£ bÕ≥.
ñ<ëV≤ü sD¡ . kÕV≤æ ‘´· eT÷, d+ü ^‘+· CÀ&TÉ >T∑ Ásê˝≤
|ü]¬>‹Ô+#˚ bÕ{Ï~. áj·Tq ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ Hê≥ø±\T s¡∫+
#ês¡T. yê{Ï˝À¢ bÕ≥\T sêdæq n\yê≥T e⁄+~.
á bÕ≥ $ì ¬ø.$ eTVü≤<˚eHé dü+^‘·+ nì ø±ø£b˛‘˚ dæìe÷ bÕ≥˝Ò m|ü&É÷ sêj·T˝Ò<äT.
nqT≈£îH˚ ÄkÕÿs¡eTT+~.
á dìæ e÷ bÕ≥\T ≈L£ &Ü ˇø{£ Ï s¬ +&TÉ bÕ≥\T
ø<£ ë∏ HêjT· ≈î£ sê\T dìæ e÷øÏ d+ü ^‘+· ≈L£ ]Ã+~- $T+∫ sêj·T˝Ò<äT.
m.m. sêCŸ.
Ç+‘· |<ü Tä Hq’Ó ø\£ + Ç˝≤ ˇø{£ ° nsê bÕ≥\‘√
á bÕ≥ bÕ&+ç ~ dTü o˝≤, u≤\dTü ÁãV≤ü àD´+. Äù|jT· &+É eTq <Tä s<¡ èä w+ºü . Äù|jT· &+É nH˚ ø+£ fÒ
J$‘+· ˇø£ øDå£ u+ÑÛ >T∑ s+¡ . ø√]ø\£ T eTqTwßü *ï neø±X¯+ sê˝Ò<äH˚ dü]ô|≥Tºø√yê*.
ø±˝ÒÃkÕÔsTT. ÄX¯\T Vü≤]kÕÔsTT. Ç~ ‘Ó*d” eTìwæ
e÷s&¡ TÉ . ÄX\¯ T #+· |⁄ü ø√&TÉ — ø√]ø*£ ï e<Tä \Tø√&TÉ . á ªs+¡ >T∑ \sê≥ï+μ dìæ e÷ 1966˝À e∫Ã+~.
M{Ï #·TfÒº Á|ür eTìw” >∑T+Á&É+>± ‹s¡T>∑T‘·÷ á bÕ≥øÏ dü+^‘+· Ç∫Ã+~ kÕ\÷] sêCXÒ ¯«s¡
ñ+{≤&ÉT. sêe⁄, _. >√bÕ\+.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 46

ø£*$T ì\e<äT bÕ≥ bÕ&+ç ~ |Tüò +≥kÕ\. bÕ≥˝À ˇø√ÿ nøså£ +¡
˝Ò$T $T>∑\<äT #eÓ ⁄\ ‘T· |ü e~*+#k˚ ÕsÔ TT. n+‘· dŒü w+ºü >± $ì|æ
ø£\ø±\+ düTÔ+~. kÕ<Ûë s¡D+>± bÕ≥˝À¢ ˇø£ |ü<ä+ n+‘ê´
ˇø£ Ø‹ >∑&Ée<äT ø£så ¡+, <ëì yÓqTyÓ+≥H˚ e#˚à |ü<+ä yTÓ T<ä{Ï nøså£ ¡+
q$«q ø£fi‚¢ #ÓeTà–\¢yê ˇø£fÒ ne&É+ ns¡T<äT. bÕ&˚yêfi¯¢øÏ ø£wüº+ ≈£L&Ü.
yê&çq Áã‘·Tπø |ü#·Ã–\¢<ë
Ç+‘˚sê á J$‘·+ á bÕ≥˝À ˇø£ #·s¡D+˝À - rs¡ø£ m&É<ä
‹]π> s¡+>∑T\ sê≥ïeT÷ <äVæ≤+#·T - nì e⁄+≥T+~. bÕ&˚≥|ü&ÉT m&É<ä
˝Àì <,ä <Vä ≤æ +#T· ˝Àì <ä ø*£ |æ bÕ&˚ neø±Xe¯ TT+~.
@qT>∑T ô|’ì qyêãT ˆˆÇ+‘˚sꈈ ø±˙ |òüT+≥kÕ\ á ¬s+&Éø£åsê\÷ düŒwüº+>± $q
|ü\¢øÏ˝À wüsêãT |ü&˚˝≤ bÕ&É≥+ Äj·Tq >=|üŒ<äq+. eTs√kÕ] $ì
>∑TÁs¡eTT MT<ä »HêãT #·÷&É+&ç. MTπø ‘Ó\TdüTÔ+~.
>±&ç<ä ô|’ì >∑ØãT
q&ç#˚ <ës¡T\ >∑eT´yÓTTø£ÿfÒ ‘Ó\T>∑Tyêfi¯¢øÏ y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ç\y˚\T|ü⁄.
q&çù| yêìøÏ n+<äs=ø£ÿfÒ Ä|ü<ä yÓTT≈£îÿ\yê&É˙, Ä|ü<ë“+<Ûäe⁄&É˙
qeTTà‘·÷ @&ÉTø=+&É\÷ m≈£îÿ‘ês¡T. qyÓ÷
ø√]ø£ ˇø£{Ï »ì+#·T y+˚ øf£ XÒ Ê..., ˙ ø=+&≈É î£ ˙y˚ s|¡ Œæ +#T· ø√... Ç˝≤+{Ï
rs¡ø£ m&É<ä <äVæ≤+#·T bÕ≥˝Ò m≈£îÿe>± $+≥÷ ñ+{≤+. kÕ<Ûës¡D+>±
ø√s¡ì<˚<√ e<äT› uÛÑøÏÔ bÕ≥\T n+fÒ ‘ê<ë‘·à´+‘√H˚ ñ+{≤sTT.
XÊ+‹ düTU≤\qT ‘Ó+#·T
@~ XÊ|üyÓ÷ @~ es¡yÓ÷à ø±˙ ÁøÏ+~ ñ<äVü≤]+∫q á bÕ≥ X¯è+>±s¡
‘Ó*d” ‘Ó*j·Tø£ n\eT{Ï+#·TfÒ ˆˆÇ+‘˚sꈈ uÛÑøÏÔ^‘·+. X¯è+>±s¡+, uÛÑø°Ô ˇπø#√≥ ÇeT&Ée⁄. ø±˙
ø£$øÏ kÕ<Ûä´+ ø±ì<ä+≥÷ ñ+&É<äT.
Ä>∑<äT e\|ü⁄ - Ä>∑<äT e>∑|ü⁄ ˆˆÇ+‘˚sꈈ
Äs¡<äT Jeqe÷>∑<äT y˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T˝Àì X¯è+>±s¡‘·‘ê«ìï uÛÑøÏÔ‘√
mes¡T ≈£î*øÏHê eTT&ç y˚dæ sêj·T&É+ Äs¡T<äT>± ø£ì|ædüTÔ+~. ÇB
mes¡T ≈£î$T*Hê á bÕ≥˝À Á|ü‘˚´ø£‘·.
Ä>±<äT ø±\+ Ä>∑<äT
ì*∫b˛e&Ü\÷, ø£\T|ü⁄ø√e&Ü\÷, dæØ, eT>∑
dØæ , eTqTeP, eTqd÷ü ø*£ dqæ Xè¯ +>±s¡ ÁoìyêdTü ì
MT<ä uÛÑøÏÔ^‘·+.

á bÕ≥ ªn\¢] |æ\¢\Tμ dæìe÷˝À~. á bÕ≥
sêd+æ ~ d.æ md.t sêe⁄. ÄjT· H˚ á dìæ e÷ <sä Ù¡ ≈î£ &TÉ
≈£L&Ü.

dæ.j·Tdt.sêe⁄ sêdæq bÕ≥\T ¬s+&˚ ¬s+&ÉT.
n+<äT˝À á bÕ≥ e÷Á‘·+ >=|üŒ~. n˝≤π>
dü+^‘·+ ≈£L&Ü. eT+∫ j·TT>∑fi¯ uÛÑøÏÔ ^‘·+ nqT
ø√yê*.

á bÕ≥ u≤\ düTÁãVü≤àD´+, düTo\ bÕ&Üs¡T.

47 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Áo #·Áø£ X¯óuÛÑ ìyêkÕ ˆˆl#·Áø£ˆˆ ˇøÿ£ kÕ] }|sæ ê–‘˚ me]ø° ‘&˚ Ü ˝<Ò Tä . Ç<]›ä ø°
kÕ«$T »>∑y˚T\T ∫~«˝≤kÕ ˆˆl#·Áø£ˆˆ bÕ&Ó ˇø£fÒ— e\¢ø±&ÉT ≈£L&Ü ˇø£fÒ. n˝≤+≥|ü&ÉT
Hê kÕ«$T X¯è+>±s¡ ÁoìyêkÕ á ‘ês¡ ‘·e÷´\T m+<äT≈£î nì u≤<Ûä>±
Ä‘·àq÷ H˚q+{ÏM Á|ü•ïkÕÔ&ÉT düe÷C≤ìï. s¡ø£ÔHêfi≤\ì ‘·÷eTT‘√
<˚e |üs¡e÷‘·à ˙y˚q+{Ï$ b˛\TkÕÔ&ÉT ø£$.
˙˝Àq ì*∫b˛Hê
Hê˝Àq ø£\T|ü⁄ø√Hê j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê
Hê kÕ«$T X¯è+>±s¡ ÁoìyêkÕ @s¡T m+&É<äT
ø£\yê&çq˙ bı–* bı–* @&ç‡Hê
dæ] ø£\yê&çq˙ bı+‘· ì+&É<äT
eT>∑dæ] ø£\yê&çq˙ <˚e⁄&ç >∑T&ç˝À<Ó’q
eTqdüT |ü<ëà$‹øÏ∫à |üP] >∑T&çùd˝À<Ó’Hê
eTqTe⁄ eTVü≤\øÏåàøÏ∫ÃHê >±* Çdæ] ø=&ç‘˚
kÕ«$T X¯è+>±s¡ ÁoìyêkÕ B|üeTT+&É<äT
Ä B|üeTT+&É<äT
ø=ìï bÕ≥\T ì|ü ø£DÏø£˝≤¢+{Ï$. mÁs¡>± j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT
yTÓ se¡ &yÉ T˚ ø±<Tä , eTqdTü ì ì\Te⁄Hê ø±˝ÃÒ kÕsÔ TT. bı–* bı–* @&ç‡Hê bı+‘· ì+&É<äT
$Hø˚ =B› eTqdTü ì Äsπ ÃkÕsÔ TT. u≤<˝äÛ ÀøÏ HfÓ kºÒ ÕsÔ TT. |ü\T|ü⁄‘ê&ÉT yÓT&ÉπøùdÔ bÕ&ç Äe⁄sê
á bÕ≥˝À e⁄qï kÕVæ≤‘·´+ n˝≤+{Ï~. $+fÒ |üdüT|ü⁄‘ê&ÉT eTT&ÉT˝ÒùdÔ Ä&É<ë*sê
e÷≥ ô|>∑\<äT. eTqdüT #ÓeTs¡Ã≈£î+&Ü e⁄+&É<äT. ≈£î&ç‹ ˙fi¯ó¢ b˛dæHê n~ bÕ\T ≈£î&ÉT|ü⁄‘êB
ø£&ÉT|ü⁄ ø√‘· ø√dæHê n~ eTDÏdæπø »qà ÇkÕÔ~
ø±\+ ˇø£ÿkÕ] $dæ] ø={Ϻ+<ä+fÒ >∑T&ç˝À u§&ÉT¶ ù|>∑T ‘Ó–|ü&ɶ s√E ‘·\TdüTø√
BbÕyTÓ HÆ ê, |Pü ] >T∑ &ôçd˝À B|yü TÓ HÆ ê Äsø¡ £ e÷q<Tä . >=&ÉT¶ ø±<äT Ä&É<äH˚ >∑TD+ ‘Ó\TdüTø√
<ëìøÏ m≈£îÿe ‘·≈£îÿe\T ˝Òe⁄. eTìwæ |ü⁄≥º&É+, j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT
–≥º&É+ düVü≤»+. @s¡T m+‘· ‘√&çHê m+&É<äT— bı–* bı–* @&ç‡Hê bı+‘· ì+&É<äT
b˛j·÷s¡ì m+‘· #˚&çÃHê ∫qï bı+‘· ≈£L&Ü n+<äs¡÷ q&çkı∫Ãq ‘√e ˇø£ÿfÒ
ì+&<É Tä . á d‘ü ´· + #+Ó |Mü T<ä ø={qºÏ ≥T+¢ ≥T+~. NeTT HÓ‘·TÔs¡T\T bÕπs ‘·÷eTT ˇø£ÿfÒ
y˚T&É $T<Ó›˝À ñHêï #Ó≥Tº˙&É ‘=+>∑THêï
Äe⁄˙, Ä&É<ë˙ï b˛\Tdü÷Ô Åd”Ô >=|üŒ<äHêìï ì<äs¡ eTT<äs¡ |ü&çHêø£ bÕ&Ó ˇø£ÿfÒ
#Óù|Œ bÕ≥ Ç~. |ü⁄s¡T&ÉT n+fÒ eTs√ »qà Ä&É e\¢ø±&ÉT ˇø£ÿfÒ
<ëìø.Ï ‘q· øÏ øw£ eºü Tì|+æ ∫Hê eTìwøæ Ï »qàìdTü +Ô ~. ≈£L‘· H˚]‡H√fi¯¢ ≈£î\+ ø√øÏ\+≥sê
Äø£˝Òdæ n]dæH√fi¯ó¢ ø±≈£î\+≥sê
u§&ÉT¶ ù|>∑T ‘Ó–|ü&ɶ s√E ‘·\T#·T≈£î+fÒ #ê\T j·÷‘·y˚Tdæ ‘√&çHê @s¡T m+&É<äT
Ä&<É +ä fÒ nseú¡ Te&ÜìøÏ nì n+{≤&TÉ ø$£ . n+‘˚ bı–* bı–* @&ç‡Hê bı+‘· ì+&É<äT
ø±<Tä - eTqTwßü \+<sä ÷¡ ˇøf£ —Ò n+<]ä ˝ Àq÷ n<˚
NeT÷, n<˚ HÓ‘·TÔs¡÷— y˚T&É MT<äTHêï, >∑÷&ÉT˝À
e⁄Hêï.

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 48

C≤q|ü<ä π>j·TyÓTÆHê ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥. á bÕ≥øÏ ≈£L&Ü kÕVæ≤‘·´y˚T #·Tø±ÿì. bÕ≥ì
sêdæ+~ C≤˝≤~. ªÁbÕD+KØ<äTμ dæìe÷˝Àì~. |ü~ \+>± eTqdüT ˇ&ÉT¶øÏ #˚s¡TdüTÔ+~.
n|Œü {À¢ á bÕ≥ Á|rü s√p sπ &jç ÷Ó ˝À $ì|+æ #~˚ .
ìsêX¯, ìdüŒèVü≤ ø£*–q ˇø£ Åd”ÔøÏ ˇø£ ∫qï ÄX¯
eTqy˚T${À #Ó+|ü #Ófi¯ó¢eTì|æ+#˚ bÕ≥. ø£+≥ ø=+&É+‘· Ädüsê.
˙s¡T sê≈£î+&Ü e⁄+&É<äT, á bÕ≥ $+≥÷+fÒ.
ì<äT]+#˚ ‘√≥˝ÀøÏ bÕ≥ e∫à ìsêX¯ ø£˙ïfi¯ó¢
á bÕ≥øÏ kÕVæ≤‘·´y˚T n˙ï. kÕVæ≤‘·´+ ‘·T&ÉT düTÔ+~. ø£eTà{Ï ø£\ìdüTÔ+~.
d+ü ^‘êìï yqÓ øÿÏ HfÓ ùºÒd nsT¡ <q’Ó bÕ≥˝À¢ Ç<=ø{£ .Ï
n+<äTπø Ç~ >=|üŒ bÕ≥. ìsêX‘¯ √ >=+‘T· |Pü &TÉ ≈î£ b˛‘˚ d«ü s+¡ n+~+∫
y˚DTe⁄˝≤ #˚dæq ˇø£ ø£\ ˝≤+{Ï bÕ≥. dæìe÷
C≤˝≤~ ¬s+&ÉT |ü<äT\ bÕ≥\T sêdæHê Äj·Tq kÕVæ≤‘·´+˝À á bÕ≥ ˇø£ ÄeTì ø√sTT\.
ø£\+ s¡aT[|æ+∫q yÓTs¡T|ü⁄ ø£DÏø£ á bÕ≥.
Ç˝≤+{Ï bÕ≥\øÏ $esD¡ Çe«&+É ø$£ ì n>öse¡
dü+^‘·+ ≈£L]Ã+~ #·Áø£e]Ô. |]ü ∫ qf¢Ò ˝ø… ÿ£ . eTs˝¡ ≤ eTs˝¡ ≤ $q&yÉ T˚ á bÕ≥
d+ü ^‘êìï $T+∫ kÕV≤æ ‘´· + ˇø£ yTÓ ≥Tº ô|q’ Tqï øÏ#˚à >ös¡e+.
bÕ≥.
u≤\ düTÁãVü≤àD´+ bÕ&çq bÕ≥˝À¢ Ç<=ø£ á bÕ≥ sêdæ+~ >∑T+≥÷s¡T X‚ùw+Á<äX¯s¡à.
ÄDÏeTT‘·´+. ì»yÓTÆq ø£e⁄\T bÕ≥\T sêùdÔ bÕ≥øÏ øÏØ≥+
ô|{ϺqfÒ¢! X‚ùw+Á<äX¯s¡à sêdæq bÕ≥ Ç<=ø£ÿfÒ.
ø=ìï bÕ≥\T eTq*ï s¡+õ+|ü#˚kÕÔsTT—
Ç+ø=ìï ÄX¯\T |ü⁄{ϺkÕÔsTT— eT] ø=ìï u≤<Ûä ns¡T<Ó’q n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕ≥.
ô|&É‘êsTT— y˚<ë+‘·+ uÀ~ÛkÕÔsTT. á bÕ≥ ªeTT‘ê´\eTT>∑TZμ dæìe÷˝Àì~.
n|Œü {À¢ á dìæ e÷ ˇø£ d÷ü |sü Y &÷É |sü Y V≤æ {.Ÿ sêe⁄
ø±˙ ø=ìï bÕ≥\T $+fÒ eTq*ï m\¢y˚fi¯˝≤ >√bÕÁ˝≤e⁄ &Ó’˝≤>∑T\ ø√düy˚T |ü\Te÷s¡T¢ dæìe÷
yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. #·÷dæq yêfi¯ó¢Hêïs¡T. dæìe÷ n+‘ê ˇ¬ø‘·TÔ— á
bÕ≥ Ç+ø=ø£ m‘T· .Ô ∫sT¡ >±* eTq #eÓ ⁄*ï ‘ê≈î£ ‘÷·
n˝≤+{Ï bÕ≥ Ç~. Hêes≈¡ L£ á bÕ≥ m|ü &TÉ b˛‘·T+~.
$Hêï ¬s+&ÉT eT÷&ÉTs√E\T yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ á bÕ≥øÏ es¡dü ø£{Ϻ+~ mes√ ø±<äT? dü+uÛ≤
ñ+≥T+~, »«s¡+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT $T+π> #˚<äT wüD\øÏ ≈£L&Ü dü+^‘·+ ø£≥º>∑\ ¬ø.$ eTVü≤<˚eHé.
eT+<äT˝≤. >=+‘·T ~>∑ø£b˛sTTHê eTqø√düy˚T düTe÷s¡T 1979 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ª>±*yêqμ nH˚
rdüT≈£î+{≤+. dæìe÷ e∫Ã+~. q≥T&ÉT –]u≤ãT ø=&ÉT≈£î
uÀdüTu≤ãTì |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô e∫Ãq yÓTT<ä{Ï
dæìe÷. n+‘ê ø=‘·Ô q{°q≥T˝Ò. dæìe÷ n+‘·>±
Ä&É˝Ò<äT. á >±*yêq dæìe÷˝À ˇø£ bÕ≥
e÷Á‘·+ Ä*+ &çj·÷ πs&çjÓ÷ ùdºwüH√¢ ‘Ó>∑
e÷s¡TÁyÓ÷–b˛j˚T~.
Áù|jT· dæ n+<ëìï Ç+‘· kı>T∑ dTü >± e]+í #˚ bÕ≥
$q&Üìπø ø±<äT, kÕVæ≤‘·´+ #·<äTe⁄≈£îHêï ≈£L&Ü
V‰ü sTT>± e⁄+≥T+~. á bÕ≥ì+&Ü n\‹ |<ü ë˝-Ò
uÛ≤e+ e÷Á‘·+ n+ãsêìï ‘ê≈£î‘·T+~.

49 pHé 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ì<äT]+#˚ ‘√≥˝ÀøÏ bÕ≥ ˇø£{Ï e∫Ã+~
ø£qTï˝À¢ ˙s¡T ì+|æ ø£eTàì ø£\ πs|æ+~
s¡eT´+>± ≈£î{°sêq s¡+>∑e\T¢\~›+~
BqTsê* >∑÷{Ï˝Àq B|ü+>± yÓ*–+~
XS¯ q´yTÓ qÆ yD˚ Te⁄˝À ˇø£ d«ü s+¡ ø*£ |æ ì*|+æ ~
Ä≈£îsê* n&É$øÏ ˇø£ ÄeTì <äj·T #˚dæ+~
$|òü\yÓTÆq Hê ø√¬sÿ\T y˚˝≤&˚ Hê >∑TeTà+˝À
ÄX¯\ n&ÉT>∑T\T $qã&ç n+‘·˝À b˛j·÷sTT
ø=eTà˝À¢ |ü≈£åî˝≤¢sê >∑>∑q+˝À eTãT“˝≤¢sê
q~ <√#·T≈£îb˛‘·Tqï HêeqT Ä|ü+&ç
πse⁄ u≤e⁄s¡TeT+{À+<äì Hêe≈£î #Ó|üŒ+&ç

n|üŒ{Ïπø y˚≥÷] Vü≤yê e#˚Ãdæ+~. <ë<ë|ü⁄ >∑èVü‰Á|üy˚X¯+ dæìe÷˝À ª<ë] #·÷|æq <˚e‘ê...μ
y˚≥÷] bÕ≥ ˝Ò≈£î+&Ü dæìe÷ e⁄+&˚~ ø±<äT. bÕ≥ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ä&É+‘√ yÓTT<ä\sTT´+~. Ä
|sü +¡ |sü ˝¡ ÀH˚ 1990˝À ªn\T&¢ TÉ >±sT¡ μ nH˚ dìæ e÷
á bÕ≥ sêdæHê rs¡÷, |ü<ë\ bı+~ø± #·÷dæ e∫Ã+~. n+<äT˝Àq÷ CÒdüT<ëdt bÕ&çq j·TT>∑fi¯
y≥˚ ÷] bÕfqÒ ì n+<sä ÷¡ nqT≈î£ Hy˚ êsT¡ . á bÕ≥ ^‘·+ ˇø£≥T+~. Ä bÕ≥ Væ≤{Ÿ nsTT´+~.
sêdæ+~ Äj·Tq ø±<äì ‘Ó*ùdÔ ÄX¯Ãs¡´b˛‘ê+. á dü+^‘·+ ø£+fÒ kÕVæ≤‘·´+ eT]+‘· u≤e⁄+~.
bÕ≥øÏ s¡#·q #˚dæ+~ ø=+ô|\¢ •esê+. áj·THê n|ü&É÷ wüsê e÷eT÷˝Ò! y˚≥÷πs sêdüT+{≤s¡ì
n+‘˚ πøe\+ eT÷&É+fÒ eT÷&ÉT bÕ≥\T sêXÊs¡T. n+<äs¡÷ nqT≈£îHêïs¡T. rsê #·÷ùdÔ Ä bÕ≥
á bÕ≥, eTTK´+>± kÕVæ≤‘·´+ n<äT“¤‘·+ >± sêdæ+~- >∑Ts¡T#·s¡DY nHêïj·Tq. ù|¬s|ü&É÷
neT]+~. bÕ≥˝À dü+^‘·+ e÷eT÷\T>± mø£ÿ&Ü $ì+|æ+#·˝Ò<äT ≈£L&Ü. ‘·s¡Tyê‘· mø£ÿ&√
nì|æ+∫Hê kÕVæ≤‘·´+ bÕ≥øÏ ø=‘·Ô eHÓï\T rdüT yÓ÷Vü≤Héu≤ãT Ç+≥s¡÷«´ ˝À #ÓbÕŒs¡T- Ä bÕ≥
ø=∫Ã+~. yêfi¢¯ |\æ \¢ øÏ ≥÷´wHü é #ùÓ|Œ >T∑ sT¡ #s· D¡ Y nH˚ ÄjT· q
sêdæ+<äì. ô|’>± á >∑Ts¡T#·s¡DY>±πs Áã‹e÷*
kÕ<ëÛ sD¡ +>± Á|øü è£ ‹ n+<ë\T Áù|jT· døæ Ï nq« eTØ sêXÊs¡≥. |æ\¢\ >∑Ts¡Te⁄>±s¡qï >ös¡e+‘√
sTT+∫ #|Ó Œü &+É #÷· d÷ü HÔ ˚ ñ+{≤+. ˙ s÷¡ |⁄ü #+· Á<ä ÄjT· q ˇ|ü ≈î£ Hêïs≥¡ . rsê#÷· ùdÔ bÕ≥ n<Tä “‘¤ +· .
_+ã+˝≤ e⁄+~. ˙ kı>∑düT eT˝…¢|üP\ì $T+∫ n˙ï neT]q≥T¢ ≈£î~sêsTT.
b˛sTT+B, Ç˝≤ e⁄+{≤sTT. á bÕ≥˝À e÷Á‘·+
Áù|j·Tdæ n+<ë\T Á|üø£è‹øÏ n\+ø£s¡D>± #·÷|æ+ á bÕ≥ì CÒdüT<ëdt, ∫Á‘· bÕ&Üs¡T. bÕ≥
#·&É+‘√ ø=‘·Ô n+<ë\T e#êÃsTT. q$«‘˚ kı>∑düT ø£{Ϻ+~ Ç+¬øes¡÷? eTq ¬ø.$.eTVü≤<˚eH˚.
ø]£ – b˛‘T· +~. q~˝≤+{Ï ˙ q&øÉ £ e\q u÷ÑÛ <$˚ øÏ
Ä≈î£ |#ü ÷ Ns¡ <=]ø+Ï ~ e+{Ï u≤Û yê\÷ ø=‘<Ô· qä + dìæ e÷˝À V≤” s√ ˇø£ eT÷>e∑ ÷àsTT‘√ Áù|eT˝À
rdüTø=#êÃsTT. |ü&É‘ê&ÉT. Ä dü+<äsꓤìøÏ sêdæq bÕ≥ Ç~.

yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT rdæq dæìe÷˝À¢ K∫Ñ·+>± eTT<ä›ã+‹ qe⁄«˝À eT÷>∑ u≤dü\÷ - n+≥÷
CÒdüT<ëdt bÕ≥ ˇø£≥T+≥T+~. á ôd+{ÏyÓT+≥T yÓTT<ä˝…’q bÕ≥ #·ø£ÿ{Ï kÕVæ≤‘·´+‘√ kÕ>∑T‘·T+~.

á >T∑ sT¡ #s· D¡ Y nHêïjT· q sêdqæ @ø¬ ø’ £ bÕ{~Ï .

‘êHê|üÁ‹ø£ pHé 2019 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Next Book
pdfjoiner (43)