Orawan P. Download PDF
  • 3
  • 0
Basic Chinese for China online shopping
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า “Basic Chinese for China online shopping” หรือ “ประโยคและคำศัพท์จีนสำหรับการสั่งซื้อของจีนทางออนไลน์” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่ใช้ในด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองจากการนำเข้าสินค้าของโรงงานในเว็บไซต์ออนไลน์จากประเทศจีน (อาทิเช่น TAOBAO, 1688 และ TMALL เป็นต้น) มาจำหน่าย เพื่อให้สะดวกในการติดต่อธุรกิจกับโรงงานโดยตรง จึงต้องใช้ประโยคและคำศัพท์เฉพาะทางในการติดต่อสื่อสาร
View Text Version Category : Education
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications