The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by soraya.an, 2021-03-29 23:28:37

ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (สระแก้ว) : การปลูกผักตามฤดูกาล

การปลูก
ผักตามฤดูกาล
ทุกฤดู (ม.ค.-ธ.ค.)

กวางตุง ผักกาดหอม ตั้งโอ แตงโม ผักชี หอมแบง
ถั่วฝกยาว มะระ บวบ ฟก
ฤดูรอน (ก.พ.-เม.ย.) ชวงปลายฝน(ส.ค.-ต.ค.) ฤดูหนาว(พ.ย.-ม.ค.)
ชวงตนฝน (พ.ค.-ก.ค.)


ผักชี หอม ผักชีลาว ผักโขม ขึ้นฉาย หอมแบงผักบุงจีน แตงกวา คะนา กุยชาย กวางตุง กุยชาย กระเทียม
ผักกาดหัว ถั่วฝกยาว กุยชาย ผักกาดขาว คะนา กะหลํ่าปลี ผักชีคะนา กวางตุง บวบเหลี่ยม หอมแบง มันแกว ดอกกะหลํ่า มะเขือเทศ
ผักกาดขาว มะระ หอมแดง มันเทศ มะเขือเปราะ ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าปลีแตงไทย ผักกาดเขียว กวางตุง มะเขือยาว ผักกาดหอม ถั่วพู แครอท
กระเจี๊ยบ ถั่วพู ขาวโพดหวาน ผักบุงจีน พริกขี้หนู เมลอน มันหวานญี่ปุนขาวโพดหวาน ถั่วเหลือง พริกชี้ฟา แตงกวา ถั่วลั่นเตาบัตเตอนัต แตงกวาญี่ปุน


การปลูกพืชตามฤดูกาลหมายถึง

"การปลูกพืชในชวงที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิด

พืชจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาอุณหภูมิของอากาศเหมาะสม สภาพดี การถายเทอากาศ นํ้า และแสงสวางดี"


การปลูกผักสวนครัวในบาน หมุนเวียน ตามฤดูกาลจะทําใหมีผักปลอดภัยกินตลอดทั้งป ปลูกพืชผักแบบผสมผสานขั้นตน ควรเลือกชนิดผัก
ที่จะนํามาปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อใหผักเจริญเติบโต แข็งแรงทนตอโรดและแมลง ควรหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักหลายชนิดในเวลาเดียวกัน


การจําแนกพันธุผักตามฤดูปลูกนั้น

พันธุหนัก หรือพันธุทนหนาว คือ พันธุที่ปลูกไดผลผลิตดีในฤดูหนาวอายุเก็บเกี่ยวนาน และผลผลิตสูง

พันธุเบา หรือพันธุทนรอน ทนฝน คืฮพันธุที่ปลูกไดผลผลิตดีในฤดูรอน
และฤดูฝน อายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิตตํ่ากวาพันธุหนักปลูกผักในฤดูรอนผักที่ปลูกตองทนรอนทนแลงไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ ผักสวนครัวบางชนิด
ก็ตองหมั่นรดนํ้าเปนประจํา ทั้งเชาและเย็น หมั่นพรวนดินใหรวนซุยอยูตลอดเวลาตองทําการคลุมดินดวยฟางขาวหรือเศษหญาดวยเพื่อเปน
การเก็บรักษาความชื้นในดินใหไดมากที่สุด

ปลูกผักในฤดูฝน
ถือเปนฤดูที่เหมาะกับการปลูกผักมากเนื่องจากนํ้าดีดินดีแตนั่นก็รวมไปถึงวัชพืชที่เติบโตไดดีเชนกัน จึงตองขยันถอนหรือ
กําจัดวัชพืชอยูเปนประจํา เพื่อใหผักสวนครัวของเราไดรับอาหารและเติบโตเต็มที่ หากมีการปลูกในกลางแจงหรือพื้นที่โลง ควรสรางหลังคาหรือหาตาขาย มาบังเพื่อลดแรงของนํ้าฝนปลูกผักในชวงฤดูหนาว
พืชผักหลายชนิดมักใหผลผลิตที่ดี แตก็ตองระมัดระวังอยางมากในเรื่องของศัตรูพืชและโรคตางๆพืชเชนกัน โดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีอากาศเย็นจัดและมีนํ้าคาง มักเอื้ออํานวยตอการแพรระบาดอาจปองกันและกําจัดดวยนํ้าหมักสมุนไพรธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว


เลขที่ 1177 หมูที่ 2 ตําบลทาเกษม อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 27000


โทรศัพท : 037-447-111 โทรสาร : 037-447-043
Website : www.sk.vru.ac.th วไลยอลงกรณฯ สระแกว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SUNNY MEADOWS WOODLAND SCHOOL
Next Book
PR Biologi 10 Biologi Ed. 2019