The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-08 07:49:28

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

1คำนำ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ วPA ระบบออนไลน์ ประจาปีการศึกษา
2564 สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการ
ดาเนินงานได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
ท้ังน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานต่อไป คณะกรรมการฝ่าย
ประเมนิ ผล ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนนุ ในการดาเนินกิจกรรมสาเร็จลลุ ่วงไปดว้ ยดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประเมินผลการดาเนินโครงการฯ ฉบับน้ีจะสามารถเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสรรถนะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี ตอ่ ไป

คณะผ้จู ดั ทา

สำรบญั ข

รายงานผลการดาเนินงานฯ หน้ำ
หลกั การและเหตุผล
วตั ถปุ ระสงค์ 1
เปา้ หมาย(Outputs) 2
วธิ กี ารดาเนินงาน 2
โรงเรียนทเ่ี ขา้ รับการอบรม 2
งบประมาณในการดาเนินงาน 2
3
ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ บั (Outcomes) 3
3
สรุปการประเมินผลโครงการฯ 4
สรปุ ผลความพึงพอใจของผ้เู ข้ารบั การอบรม
13
ภาคผนวก 17
โครงการ 18
กาหนดการ 20
ประวตั วิ ทิ ยากร 73
ภาพประกอบ
รายช่อื ผ้เู ขา้ รบั การอบรม

1

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัติการขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือการประเมนิ ตาแหน่งและวทิ ยฐานะครู ตามหลกั เกณฑ์และวธิ ีการฯ วPA ระบบออนไลน์

ประจาปกี ารศึกษา 2564
โรงเรยี นสงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามัธยมศกึ ษาสุราษฎรธ์ านี ชุมพร

วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
******************

1. หลกั การและเหตผุ ล

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เพราะเป็นผู้ท่ีให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เพอ่ื ใหร้ เู้ ทา่ ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในห้วงที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนวิธีการประเมินตามที่ก.ค.ศ. ได้อนุมัติ "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตาแหน่งครู" หรือ ว9/2564 สาหรับสายงานการสอน,
ว10/2564 สาหรบั สายงานบริหาร สถานศกึ ษา, ว11/2564 สายงานศกึ ษานิเทศก์, ว12/2564 สายงานบริหาร
การศึกษา และประกาศใช้วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้ข้าราชการครู
ทุกคน ทุกสายงาน จะต้องทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้บังคับบัญชา เป็นประจาทุกปี โดยเร่ิมใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีผลผูกพันต่อการพัฒนางานตามข้อตกลงหลังอนุมัติให้ดาเนินการ
ประกอบดว้ ย สว่ นที่ 1 การพฒั นางานในหน้าท่ีตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ (ว3/60) และ
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเด็นท้าทายของผู้สอนหรือ (สายงานการสอน) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนา
สถานศกึ ษาที่สง่ ผลตอ่ ครู ผู้เรียน และสถานศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา (สายงานศึกษานิเทศก์) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คณุ ภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา (สายงานบริหารการศกึ ษา)

เมื่อสิ้นรอบปีงบประมาณให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู โดย
พิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัตทิ ี่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนาเข้าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่
ละรอบการประเมินของข้าราชการครูแต่ละราย เข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นประจาทุกรอบการประเมิน โดยให้
ดาเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด กรณีครูสายงานการสอน ประสงค์จะขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ประการ (โดยย่อ) ดังน้ี ข้อ 1.1 ต้องมีระยะเวลาการดารง
ตาแหนง่ ครแู ละวิทยฐานะปัจจบุ ันมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกว่า 4 ปี ตดิ ต่อกันฯ ขอ้ 1.2 มกี ารพัฒนางานตามข้อตกลงใน
ตาแหน่งครูวิทยฐานะปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินฯ ข้อ 1.3 มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวา่ โทษภาคทณั ฑ์ฯ กรณี การประเมินคงสภาพ (หมวด 6) มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่าน
เกณฑ์ ถา้ ไมผ่ ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใด ใหม้ ีการดาเนินการตามนยั มาตรา 55 ต่อไป

2

ด้วยเหตุน้ี เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมพร้อมเข้าสู่การพัฒนาตาม ว PA จึงจัดให้มี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตาแหน่ง และ
วิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ วPA ประจาปีการศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบแนวทางการเขียนและการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตาแหนง่ และ มาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานท่ี ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับการขอมแี ละเลื่อนวิทยฐานะสูงขึน้

2) เพ่ือทราบข้ันตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (วPA) และนาไปในพิจารณา
เล่อื น เงนิ เดือน คงวิทยฐานะตามมาตรา 55 ตามหลกั เกณฑ์ วPA

3. เปา้ หมาย(Outputs)

3.1 เชิงปรมิ าณ
1. โรงเรียนกลมุ่ เป้าหมาย จานวน 18 โรงเรยี น
2. โรงเรียนในกลุ่มเปา้ หมายอย่างนอ้ ยรอ้ ยละ 80 บรรลเุ ปา้ หมายโครงการ

3.2 เชิงคณุ ภาพ
1. ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาได้รับการพฒั นาใหส้ ามารถจัดทา วPA ได้

4. วิธีการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สารวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความต้องการในการเขียนและการ
พฒั นา ว PA และวางแผนการดาเนนิ การ

กิจกรรมท่ี 2 จัดกจิ กรรมการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร การเขียน ว PA
กิจกรรมท่ี 3 ประเมนิ ผล และรายงานผลการดาเนนิ การ

5. โรงเรยี นทเ่ี ข้ารับการอบรม จานวน 17 คน
จานวน 11 คน
1. โรงเรยี นทา่ เฟืองวิทยา จานวน 20 คน
2. โรงเรยี นควนสบุ รรณวทิ ยา จานวน 24 คน
3. โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม จานวน 11 คน
4. โรงเรยี นทา่ อุแทพิทยา จานวน 12 คน
5. โรงเรยี นบ้านตาขนุ วทิ ยา จานวน 15 คน
6. โรงเรียนพ่วงพรมครวทิ ยา จานวน 27 คน
7. โรงเรยี นคลองฉนวนวทิ ยา จานวน 17 คน
8. โรงเรยี นพรุพีพิทยาคม จานวน 9 คน
9. โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จานวน 9 คน
10. โรงเรยี นบางเดอื นสถิตย์พิทยา จานวน 10 คน
11. โรงเรียนน้ารอบวทิ ยา จานวน 67 คน
12. โรงเรยี นพนมศึกษา จานวน 1 คน
13. โรงเรยี นพนุ พินพิทยาคม
14. โรงเรยี นสรุ าษฎร์พิทยา 2

3

15. โรงเรียนหวั หมากบน จานวน 9 คน
16. โรงเรียนเวียงสระ จานวน 1 คน
17. โรงเรยี นวดั ปากคู จานวน 4 คน
18. โรงเรยี นบ้านส้อง จานวน 1 คน
จานวน 265 คน
รวมทั้งหมด

6. งบประมาณ 14,400 บาท
1,000 บาท
9.1 คา่ ตอบแทนวทิ ยากร
9.2 คา่ ของท่รี ะลึก 3,900 บาท
9.3 ค่าอาหารและอาหารวา่ งคณะทางาน 15 ท่าน 2 วนั 1,110 บาท
บาท
(ค่าอาหารมอ้ื ละ 80 บาท อาหารว่าง มื้อละ 25 บาท) 790
9.4 คา่ วัสดุ ทาเกยี รติบัตร และสรปุ รายงาน บาท
9.5 ค่าทพ่ี ักวิทยากร 21,200

รวม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั (Outcomes)

7.1 ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทา ว PA ได้ และสามารถพฒั นางานไดต้ รงตามมาตรฐาน
ตาแหนง่ และประเดน็ ทา้ ทาย

-----------------------------------------------------------------------------------

สรปุ ผลการประเมินผลโครงการ

ขอ้ ที่ ตวั ช้ีวดั ผลการดาเนนิ งาน
1 โรงเรียนกลมุ่ เปา้ หมาย จานวน 18 โรงเรยี น
ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาโรงเรยี นใน
2 โรงเรียนในกลมุ่ เปา้ หมายอยา่ งนอ้ ยรอ้ ยละ กล่มุ เป้าหมาย จานวน 18 โรงเรยี นเข้าร่วมอบรม
80 บรรลุเปา้ หมายโครงการ จานวนทง้ั สน้ิ 271 คน และโรงเรยี นนอก
กลุ่มเปา้ หมายจานวน 1 โรงเรียน
บรรลตุ ามตวั ชว้ี ัด

ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยี นใน
กลุ่มเป้าหมายได้รับเกียรตบิ ัตร จานวน ท้งั ส้ิน 271
คน
บรรลตุ ามตวั ชว้ี ดั

4
สรปุ ผลความพงึ พอใจของผเู้ ข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตาแหน่ง
และวทิ ยฐานะครตู ามหลักเกณฑ์และวธิ ีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

ประจาปีการศกึ ษา 2564
ระหว่างวนั ที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ.2564
ตอนที่ 1 ขอ้ มูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบประเมิน

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 167 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง
จานวน 138 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 82.6 และเปน็ ผูช้ าย จานวน 29 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 17.4

จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 167 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
30-39 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 และรองลงมาได้แก่อายุ 40 – 49 ปี จานวน 41 คน คิดเป็น

5
รอ้ ยละ 24.6 อายุตา่ กวา่ 30 ปี จานวน 33 คน คิดเปน็ ร้อยละ19.8 และอายุ 50 ขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็น
รอ้ ยละ 15.6

จากแผนภูมิท่ี 3 พบวา่ ผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 167 คน สรปุ ไดว้ ่า ผตู้ อบแบบสอบถามตาแหน่งครู คศ.1
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และรองลงมาตาแหน่งครู คศ.2 จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1
ตาแหน่งครู คศ.3 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตาแหน่งอื่นๆ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตาแหน่งผู้อานวยการ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
และตาแหนง่ รองผอู้ านวยการ จานวน 2 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 1.2

จากแผนภูมิท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 167 คน สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และรองลงมาระดับปริญญาโท
จานวน 53 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 31.7 และระดับการศกึ ษาตา่ กวา่ ปริญญาตรี จานวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.2

6
ตอนท่ี 2 ข้อมลู ความคิดเห็นตอ่ โครงการอบรม

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการอบรม ได้แก่ ด้านวิทยากร
ด้านเนื้อหาและหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนาความรู้ไปใช้ สรุปภาพรวมความพึงพอใจ โดยให้
เกณฑผ์ ู้ตอบแบบความพงึ พอใจมากท่ีสุดตามรายข้อ ดังนี้

จากแผนภูมิท่ี 5 พบว่าความพึงพอใจในด้านวิทยากร ภาพรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 167 คน เรยี งลาดับจากผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจมากทีส่ ุดตามรายข้อ ดังนี้

ลาดับท่ี 1 การใชภ้ าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ ใจงา่ ย จานวน 130 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 77.84
ลาดบั ท่ี 2 สามารถอธบิ ายเน้ือหาไดช้ ัดเจนและตรงประเดน็ จานวน 125 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 74.85
ลาดับท่ี 3 การตอบคาถามของวทิ ยากร จานวน 124 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 74.25
ลาดบั ท่ี 4 เทคนคิ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร จานวน 112 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 67.06
ลาดับที่ 5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม จานวน 106 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 63.47
ลาดบั ที่ 6 ระยะเวลาการจดั กิจกรรมของวทิ ยากร จานวน 95 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 56.88

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่าความพึงพอใจในด้านเน้ือหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม ภาพรวม อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากทสี่ ุด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 167 คน เรยี งลาดบั จากผ้ตู อบแบบสอบถามความพึงพอใจ
มากที่สุดตามรายข้อ ดงั น้ี

7

ลาดบั ที่ 1 เนอื้ หาสาระมีความสอดคลอ้ งกบั วัตถปุ ระสงค์ จานวน 125 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 74.85
ลาดบั ที่ 2 หลกั สูตรมคี วามเหมาะสม จานวน 118 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 70.65
ลาดบั ท่ี 3 ระยะเวลาในการอบรมมคี วามเหมาะสม จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 59.28

จากแผนภูมิท่ี 7 พบว่าความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ ภาพรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดย
ผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 167 คน เรียงลาดบั จากผ้ตู อบแบบสอบถามความพึงพอใจมาก ตามรายข้อ ดังนี้

ลาดับที่ 1 สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ จานวน 88 คน
คดิ เป็นร้อยละ 52.69

ลาดบั ที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจในเร่อื งนี้หลงั การอบรม จานวน 83 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 49.70
ลาดบั ที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้กอ่ นการอบรม จานวน 34 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 20.35

จากแผนภูมิท่ี 8 พบว่าความพึงพอใจในด้านการนาความรู้ไปใช้ ภาพรวม อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 167 คน เรียงลาดับจากผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมากตามรายข้อ
ดงั น้ี

ลาดบั ท่ี 1 มีความมนั่ ใจและสามารถนาความรูท้ ี่ไดร้ ับไปใชไ้ ด้จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90
ลาดับที่ 2 สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้แกผ่ ู้อืน่ ได้ จานวน 78 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 46.70

8

ลาดบั ท่ี 3 สามารถนาความรทู้ ี่ได้รบั ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการทา ปรับปรุง หรือพัฒนาผลงานได้ จานวน 78 คน
คิดเป็นรอ้ ยละ 46.70

ตอนท่ี 3 ความประทบั ใจ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพอ่ื ปรับปรงุ /พัฒนาในครั้งต่อไป
สรุปความประทับใจ/ปัญหา/อปุ สรรค/ข้อเสนอแนะอ่นื ๆเพ่ือปรบั ปรงุ /พฒั นาในครั้งต่อไป ดังนี้

1. ความประทบั ใจทมี่ ตี ่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในคร้ังนี้
1.วิทยากรน่ารักมากค่ะ อธิบายเข้าใจอย่างดีเยี่ยม
2.การยกตัวอย่างประกอบ
3.วิทยากรนาเข้าสู่การปฏิบัติ
4.เนื้อหาเข้าใจง่าย
5.เน้ือหาแน่นมากค่ะ
6.มีความรู้ความเข้าใจ ว๙ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
7.วิทยากรอธิบายได้ละเอียดมาก เข้าใจง่าย
8.วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย
9.ได้แนวคิด/ข้อคิดดีๆในการอบรมครั้งนี้
10.วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก
11.วิทยากร อธิบายเน้ือหาได้ดีมาก ไม่ดุ มีความเมตตากรุณา พิธีกรเตรียมตัวดี และพูดดีมาก
ภาพชัด เสียงชัด ไม่ติดขัด
12.วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก ชัดเจน ไขข้อสงสัยเลยค่ะ
13.การตอบคาถามของท่านวิทยากร
14.วิทยากรให้ความรู้ชัดเจนมาก เข้าใจง่าย
15.ท่านวิทยากรพูดน่าฟัง....ท่ีสาคัญสวยด้วยค่ะ
16.วิทยากรให้ความรู้ดีมากๆค่ะ
17.วิทยากรพูดเพราะ น่าฟัง
18.ท่านวิทยากรสุดยอดมากค่ะ
19.ได้ความรู้ท่ีสามารถใช้ได้จริง
20.ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
21.เม่ือก่อนเขียนวPA ตามอินเตอร์เน็ต แต่ตอนนี้มีความเข้าใจชัดเจนมากข้ึน และสามารถ
นามาจัดทา วPA ได้ค่ะ
22.อธิบายชัดเจนดีคะ
23.วิทยากรให้ความรู้เข้าใจง่าย
24.วิทยากรตอบคาถามได้ชัดเจน
25.ประทับใจ
26.การสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมิน วPA จากท่านวิทยากรลงรายละเอียดได้เป็นที่เข้าใจ
27.บรรยายได้ดีค่ะ
28.เข้าใจได้มากขึ้น
29.วิทยากรมีความรู้เกี่ยวกับการอบรมโดยตรง
30.ประทับใจมาก วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย พูดจาไพเราะน่าฟังค่ะ

9

31.วิทยากรให้ความรู้ได้อย่างชัดเจน
32.ประทับใจวิทยากรค่ะ อธิบายได้เข้าใจมากค่ะ
33.วิทยากรอธิบายละเอียดดีมากๆค่ะ
34.วิทยากรให้ความรู้ได้อย่างชัดเจนในทุกๆ เรื่องของการอบรม
35.ได้รับความรู้ในส่วนที่ไม่แน่ใจและในส่วนที่ไม่ทราบข้อมูลมากท่ีสุด
36.วิทยากรอธิบายรายละเอียดชัดเจนดี
37.ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับการประเมินว9
38.วิทยากรน่ารัก พูดเข้าใจง่าย
39.เนื้อหาเข้าใจชัดเจน
40.วิทยากรเก่งอธิบายได้เข้าใจชัดเจนดีค่ะ

2. ปญั หา/อุปสรรคในการรว่ มโครงการ/กจิ กรรมในคร้งั นี้

1.มีปัญหาในสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมอบรมเอง ทาให้พลาดการอบรมไปบางช่วง

2.ช่วงเวลาในการอบรมน้อยเกินไปและควรแยกสอนให้ทาเป็นกลุ่มสาระแบบทาไปพร้อมกันเลย
กับวิทยากร
3.จัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์
4.เวลาในการจัดเป็นช่วงวันหยุด3วัน
5.ปัญหาเร่ืองสัญญาณอินเทอร์เน็ต
6.อินเตอร์มีปัญหาเลยฟังไม่ครบ
7.ไม่ได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการบรรยายของวิทยากร เลยไม่รู้ถึงปัญหาของตนเองระหว่างทา
8.รับจานวนจากัด
9.ความพร้อมของตัวเอง
10.การเชื่อมต่อของระบบ
11.ระบบอินเทอร์เน็ตปลายทางไม่เสถียร
12.ต้องการเวลามากกว่านี้ครับ
13.การปฏิบัติการทดลองเขียนเอกสาร อาจไม่มีประสิทธิผลเท่ากับการอบรมแบบออนไซต์
14.อินเทอร์เน็ตของผู้ชมมีขัดข้องบ้าง บางตอนอาจขาดหายไป
15.ใช้เวลาในการอบรม มากเกินไป
16.สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่รร.ไม่เสถียร
17.สัญญาณอินเทอร์เน็ต
18.อินเตอร์เน็ตของข้าพเจ้าสะดุดบ่อย
19.ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
21.อยากให้มีเวลาพาทาให้มากกว่าน้ี
22.อินเตอร์เน๊ตขัดข้อง
23.จะสับสนกับวิทยฐานะต่างๆเพราะอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน
24.ถ้าได้ปฏิบัติน่าจะได้รู้ปัญหาและสอบถามคล้ายข้อส่งสัยได้เลย
25.อินเทอร์เน็ต
26.การโต้ตอบ

10

27.อยากทาเอกสารไปพร้อมๆกันกับวิทยากร
28.เน้ือหา รายละเอียดเยอะ ไม่สามารถประมวลผลและเข้าใจได้หมด
29.น่าจะมีเอกสารตัวอย่างให้โหลดก่อนเข้าประชุม จะได้จดบันทึกได้ง่ายข้ึน
30.ควรมีเอกสารสรุป
31.น่าจะจัดอบรมก่อนเดือนตุลาคม
32.การขัดข้องของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
33.ส่ือของตนเองไม่พร้อม
34.ระยะเวลา ที่ต้องน่ัง ฟังตลอด
35.สัญญาณอินเตอร์ที่บ้าน
36.อินเตอร์เน็ตท่ีบ้านไม่เสถียร
37.อินเตอร์เน็ตติดขัด
38.ถ้าจัดในรูปแบบ Onsite ได้ น่าจะเข้าใจมากกว่าน้ี
39.อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร
40.เป็นการอบรมออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันเวลา/ส่วนใหญ่ยกตัวอย่างแต่มัธยม
41.ไม่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ การปรับปรุง/พฒั นาการจดั โครงการ/กจิ กรรมในครัง้ ต่อไป
1.อบรม ทบทวนการ ทาระบบการเรียนรู้
2.ขอเป็นวิทยากรคนเดิม เข้าใจง่ายคะ
3.ขอให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกคร้ัง
4.ควรมีการจัดอบรมแบบนี้อีก แต่อบรมแบบพาทาไปทีละข้อจะดีมากๆเลย
5.เวิร์คช๊อป การวิเคราะห์หลักสูตร หน่วย แผน หรือ วิจัยในช้ันเรียน Classroom Action
Research
6.ถ้ามีข้อสงสัยจะขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ
7.มีการอบรมเชิงปฏิบัติ
8.ควรมีการอบรมอีก
9.อยากให้ยกตัวอย่าง สาหรับครูชานาญการมากกว่านี้ ขอบคุณมากค่ะ
10.อยากให้มีการแยกกลุ่มเพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาบ้าง
11.มีกลุ่มไลน์เพ่ือได้พูดคุย พบปะ เสนอแนะแนวปฏิบัติ
12.อยากให้วิทยากรนาเสนอไฟล์ให้ครูพร้อมไปด้วยเพื่อการทาไปด้วยกัน
13.ถ้าแชร์เอกสารมาก่อนการอบรมก็ดีค่ะ
14.ต้องการเวลามากกว่านี้ครับ
15.การประเมินเพ่ือพัฒนา การจัดกิจกรรมแบบน้ีภาคเรียนละ1 ครั้ง
16.ควรแนบไฟล์เอกสารที่นาเสนอให้ผู้เข้าอบรม เพื่อดูประกอบการฟังบรรยาย
17.ควรมีการขยายผลและจัดอบรมให้ครูทุกคนรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
18.การพัฒนางานตามประเด็นท้าทาย
19.ควรอบรมพัฒนาครูบ่อยๆ
20.อยากให้มีการฝึกปฏิบัติการเขียน วPA

11

21.เป็นสิ่งที่ดีในการทา วPA แต่อยากให้ลดภาระเอกสารจริงๆให้มากที่สุดค่ะ
22.เทคนิคการทาวิจัยในชั้นเรียน
23.ติดตามความคืบหน้าการจัดทา
24.เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์
25.ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดาวโหลดเอกสารได้
26.อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกค่ะ
27.อยากอบรมแบบ onsite
28.เป็นกิจกรรมท่ีดี
29.อยากให้มีการจัดแบบลงมือทาจริง
30.workshop ให้เขียนจริง
31.อยากให้ครูยกเลิกการทาเอกสารทั้งหมด สอนอย่างเดียว
32.จัดรูแบบ onsite
33.ควรมีการจัดอบรมเป็นระยะๆเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการส่งผลงาน
34.น่าจะจัดประชุมคนละห้องกันเพื่อความไม่สับสนในวิทยฐานะต่างๆ
35.อาจจะเพิ่มกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติในแต่และหัวข้อเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากข้ึน
36.อยากร่วมอบรมแบบเชิงปฏิบัติการครับ
37.อยากมีการอบรมอีก
38.อยากจัดอบรมแบบออนไซส์ เพื่อจะได้ทาไปพร้อมกัน
39.แยกกลุ่มการอบรมตามระดับวิทยฐานะ
40.อยากให้จัดกิจกรรมให้ความรู้แบบนี้เรื่อยๆค่ะ อาจจะแบ่งย่อยเป็นการทาแผนการสอน/การ

ใช้เทคนิค,รูปแบบการสอน/นวัตกรรมในการสอน/การทาวิจัยในช้ันเรียน
41.นาครูทาจนสาเร็จ
42.ให้จัดช่วงเสาร์อาทิตย์ท่ีไม่ติดกับวันหยุดราชการ
43.เอกสารสรุปส่งให้ผู้รับการอบรมทุกคน
44.อบรมเชิงปฏิบัติการ
45.เมื่อได้เนินการโดย วPA ไประยะหนึ่งแล้วอยากให้มีการทบทวนอีกสักครั้งเพื่อได้สอบถาม

เก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลังคะ
46.เป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์มากๆ
47.ให้มีการรวมกลุ่มในการอบรมพัฒนาเร่ืองท่ีควรถ่ายทอดให้คุณครูอีกต่อๆไป
48.ไม่ควรจัดในวันหยุดท่ังสองวัน
49.ไม่ควรจะเป็นวันหยุดทั้ง 2 วัน เพราะครูที่มีครอบครัวไม่สะดวก
50.เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
51.แจกเอกสารการอบรมก่อนการอบรม เพื่อใช้ดูประกอบไปด้วย จะทาให้เข้าใจเร็วขึ้น ทัน

เนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย
52.ท่านวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และตอบข้อข้องใจได้ดี เป็นวิทยากรท่ีควรเชิญมาให้

ความรู้ในครั้งต่อๆ ไปค่ะ
53.อยากให้มีเอกสารแจกก่อนการอบรม
54.ควรแจกไฟล์เอกสารให้ครูก่อนการอบรมจะได้บันทึกส่วนสาคัญขณะท่ีวิทยากรกาลังอบรมได้

12

13

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ
เพือ่ กำรประเมนิ ตำแหนง่ และวทิ ยฐำนะครู ตำมหลกั เกณฑแ์ ละวิธกี ำรฯ วPA ระบบออนไลน์

ประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรยี นสงั กัดสำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ ำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำสรุ ำษฎรธ์ ำนี ชมุ พร

วันท่ี 4 – 5 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ณ จงั หวัดสุรำษฎรธ์ ำนี
******************

1. หลกั กำรและเหตผุ ล

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหม่ันฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหา
ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานศกึ ษา เพอื่ ให้ร้เู ท่าทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในห้วงท่ีผ่านมา
มีการเปลี่ยนวิธีการประเมินตามท่ีก.ค.ศ. ได้อนุมัติ "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตาแหน่งครู" หรือ ว9/2564 สาหรับสายงานการสอน,
ว10/2564 สาหรับสายงานบริหาร สถานศึกษา, ว11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์, ว12/2564 สายงาน
บริหารการศึกษา และประกาศใช้วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้ข้าราชการครู
ทุกคน ทุกสายงาน จะต้องทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้บังคับบัญชา เป็นประจาทุกปี โดยเร่ิมใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีผลผูกพันต่อการพัฒนางานตามข้อตกลงหลังอนุมัติให้ดาเนินการ
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การพัฒนางานในหน้าท่ีตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ (ว3/60)
และส่วนท่ี 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเด็นท้าทายของผู้สอนหรือ (สายงานการสอน) หรือผลลัพธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อครู ผู้เรียน และสถานศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) หรือผลลัพธ์ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา (สายงานศึกษานิเทศก์) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ผเู้ รยี น คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา (สายงานบรหิ ารการศกึ ษา)

เม่ือสิ้นรอบปีงบประมาณให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู โดย
พิจารณาประเมนิ ตามระดับการปฏิบัตทิ ่คี าดหวงั ของตาแหน่งและวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนาเข้าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่
ละรอบการประเมินของข้าราชการครูแต่ละราย เข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นประจาทุกรอบการประเมิน โดยให้
ดาเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด กรณีครูสายงานการสอน ประสงค์จะขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน จะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ประการ (โดยย่อ) ดังนี้ ข้อ 1.1 ต้องมีระยะเวลาการดารง
ตาแหนง่ ครูและวิทยฐานะปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกันฯ ข้อ 1.2 มีการพัฒนางานตามข้อตกลง
ในตาแหน่งครูวิทยฐานะปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินฯ ข้อ 1.3 มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนัก
กว่าโทษภาคทณั ฑฯ์ กรณี การประเมนิ คงสภาพ (หมวด 6) มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่าน
เกณฑ์ ถา้ ไม่ผา่ นเกณฑ์ ในรอบการประเมนิ ใด ใหม้ กี ารดาเนนิ การตามนยั มาตรา 55 ต่อไป

14

ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมพร้อมเข้าสู่การพัฒนาตาม ว PA จึงจัดให้มี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตาแหน่ง และ
วทิ ยฐานะครู ตามหลักเกณฑแ์ ละวิธกี ารฯ วPA ประจาปกี ารศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ

2. วัตถปุ ระสงค์

1) เพ่ือให้ทราบแนวทางการเขียนและการพัฒนางานตามข้อตกลง (วPA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตาแหนง่ และ มาตรฐานวทิ ยฐานะ และภาระงานท่ี ก.ค.ศ.กาหนด สาหรบั การขอมแี ละเลื่อนวิทยฐานะสงู ขึน้

2) เพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (วPA) และนาไปในพิจารณา
เลือ่ น เงินเดอื น คงวิทยฐานะตามมาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์ วPA

3. เป้ำหมำย(Outputs)

3.1 เชิงปรมิ าณ
1. โรงเรยี นกลุ่มเปา้ หมาย จานวน 18 โรงเรียน
2. โรงเรียนในกลมุ่ เปา้ หมายอย่างน้อยรอ้ ยละ 80 บรรลุเป้าหมายโครงการ

3.2 เชิงคณุ ภาพ
1. ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพฒั นาให้สามารถจัดทา วPA ได้

4. วธิ ีกำรดำเนนิ งำน

กิจกรรมท่ี ๑ สารวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการในการเขียนและการ
พฒั นา ว PA และวางแผนการดาเนินการ

กจิ กรรมท่ี ๒ จัดกจิ กรรมการประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร การเขียน ว PA
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนนิ การ

5. ตำรำงกำรอบรม เร่อื ง

วนั ที่ 1 รายงานตัว / ลงทะเบยี น
เวลำ
พิธีเปิด โดยผอู้ านวยการสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษาสุราษฎรธ์ านี
08.00 น. - 08.30 น. ชมุ พร
08.30 น. - 09.00 น. บรรยายพิเศษในเรื่องประเด็นท้าทายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึ ษา สุราษฎร์ธานี ชมุ พร
09.00 น. - 10.30 น.
พกั รับประทานอาหารว่าง
10.30 น. - 10.45 น. อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร โดยวทิ ยากร นางสมชื่อ กอปรคุณปู การ ศกึ ษานิเทศก์
10.45 น. - 12.00 น. วิทยฐานะศึกษานเิ ทศก์เช่ยี วชาญ
เรือ่ ง มาตรฐานตาแหนง่ และมาตรฐานวิทยฐานะของครู
12.00 น. - 13.00 น. เรอ่ื ง การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ตามมาตรฐาน ตาแหน่งและมาตรฐานวทิ ยฐาน

รบั ประทานอาหารเทยี่ ง

15

วนั ที่ 1 (ตอ่ ) เรือ่ ง
เวลำ ปฏิบัติการ จดั ทาบันทึกข้อตกลงในการพฒั นางาน
พักรับประทานอาหารวา่ ง
13.00 น. - 14.30 น. ปฏบิ ตั กิ าร จดั ทาบนั ทึกข้อตกลงในการพฒั นางาน
14.30 น. - 14.45 น.
14.45 น. - 16.00 น.

วันท่ี 2 เรื่อง
เวลำ ลงทะเบียน
ปฏบิ ัตกิ าร จดั ทาบันทึกข้อตกลงในการพฒั นางานที่เป็นประเดน็ ทา้ ทาย
08.00 น. - 08.30 น. พักรบั ประทานอาหารว่าง
08.30 น. - 10.30 น. การสร้างและการพฒั นานวตั กรรม
10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารเที่ยง
10.45 น. - 12.00 น. การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน ตามขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน และการ
12.00 น. - 13.00 น. ประเมนิ ผลการพฒั นางานท่ีเปน็ ประเด็นทา้ ทาย
13.00 น. - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอมี และเล่อื นวทิ ยฐานะ
14.30 น. - 14.45 น. ซกั ถาม/พิธปี ิด
13.00 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.

6. ระยะเวลำ 4 – 5 เดอื น ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4

7. โรงเรียนที่เข้ำรบั กำรอบรม จานวน 17 คน
จานวน 11 คน
1. โรงเรียนท่าเฟอื งวิทยา จานวน 20 คน
2. โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จานวน 24 คน
3. โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม จานวน 11 คน
4. โรงเรยี นทา่ อุแทพิทยา จานวน 12 คน
5. โรงเรียนบา้ นตาขนุ วทิ ยา จานวน 15 คน
6. โรงเรยี นพ่วงพรมครวิทยา จานวน 27 คน
7. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จานวน 17 คน
8. โรงเรียนพรุพพี ทิ ยาคม จานวน 9 คน
9. โรงเรยี นกาญจนดษิ ฐ์ จานวน 9 คน
10. โรงเรยี นบางเดือนสถติ ย์พทิ ยา จานวน 10 คน
11. โรงเรียนนา้ รอบวทิ ยา จานวน 67 คน
12. โรงเรยี นพนมศึกษา จานวน 1 คน
13. โรงเรยี นพุนพนิ พทิ ยาคม จานวน 9 คน
14. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
15. โรงเรียนหวั หมากบน

16

16. โรงเรยี นเวยี งสระ จานวน 1 คน
17. โรงเรยี นวัดปากคู จานวน 4 คน
18. โรงเรียนบา้ นส้อง จานวน 1 คน
จำนวน 265 คน
รวมทั้งหมด

8. จัดอบรม ระบบออนไลน์

9. งบประมำณ 14,400 บาท
1,000 บาท
9.1 คา่ ตอบแทนวทิ ยากร
9.2 คา่ ของทร่ี ะลกึ 3,900 บาท
9.3 คา่ อาหารและอาหารวา่ งคณะทางาน 15 ทา่ น 2 วนั 1,110 บาท
บาท
(คา่ อาหารมือ้ ละ 80 บาท อาหารวา่ ง ม้ือละ 25 บาท) 790
9.4 ค่าวัสดุ ทาเกยี รติบัตร และสรุปรายงาน บำท
9.5 ค่าที่พักวิทยากร 21,200

รวม

10. ผลทค่ี ำดวำ่ จะไดร้ บั (Outcomes)

๑๐.๑ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาสามารถจดั ทา ว PA ได้ และสามารถพัฒนางานได้ตรงตาม
มาตรฐานตาแหน่งและประเด็นท้าทาย

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร โรงเรยี นสังกดั สพม.สฎ.ชพ. จานวน 18 โรงเรยี น

17

กำหนดกำร

กำรอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ำรขำ้ รำชกำรครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือกำรประเมนิ ตำแหน่งและวิทยฐำนะครู ตำมหลกั เกณฑแ์ ละวิธกี ำรฯ วPA ระบบออนไลน์

ประจำปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนสงั กดั สำนักงำนเขตพ้นื ท่กี ำรศกึ ษำมัธยมศึกษำสุรำษฎรธ์ ำนี ชมุ พร

วนั ท่ี 4 – 5 ธนั วำคม 2564
ณ จงั หวดั สรุ ำษฎรธ์ ำนี
******************

วนั ที่ 1

เวลำ เรอ่ื ง

08.00 น. - 08.30 น. รายงานตวั / ลงทะเบียน

08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปดิ โดยผอู้ านวยการสานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศึกษาสุราษฎร์ธานี
ชุมพร

09.00 น. - 10.30 น. บรรยายพิเศษในเรอื่ งประเด็นท้าทายของสานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
มธั ยมศกึ ษา สรุ าษฎรธ์ านี ชมุ พร

10.30 น. - 10.45 น. พกั รับประทานอาหารวา่ ง

10.45 น. - 12.00 น. อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร โดยวทิ ยากร นางสมชอ่ื กอปรคุณปู การ ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชยี่ วชาญ
เร่ือง มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของครู
เรือ่ ง การปฏิบัตงิ านในหน้าท่ีตามมาตรฐาน ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐาน

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ ง

13.00 น. - 14.30 น. ปฏิบตั กิ าร จดั ทาบนั ทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน

14.30 น. - 14.45 น. พกั รบั ประทานอาหารวา่ ง

14.45 น. - 16.00 น. ปฏิบัติการ จดั ทาบนั ทึกข้อตกลงในการพฒั นางาน

วันที่ 2 เรอ่ื ง
เวลา ลงทะเบียน
ปฏบิ ัติการ จัดทาบนั ทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปน็ ประเดน็ ทา้ ทาย
08.00 น. - 08.30 น. พกั รับประทานอาหารว่าง
08.30 น. - 10.30 น. การสร้างและการพฒั นานวตั กรรม
10.30 น. - 10.45 น. รบั ประทานอาหารเท่ียง
10.45 น. - 12.00 น. การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และการ
12.00 น. - 13.00 น. ประเมินผลการพัฒนางานท่เี ปน็ ประเดน็ ท้าทาย
13.00 น. - 14.30 น. พกั รับประทานอาหารว่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะ
14.30 น. - 14.45 น. ซกั ถาม/พธิ ีปดิ
13.00 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.

18

ประวัติวิทยากร
****************

ช่อื นางสมชอื่ กอปรคุณูปการ ศกึ ษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศกเ์ ช่ยี วชาญ

ประวัติการทางาน
ดารงตาแหนง่ ขา้ ราชการครู พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๒ รวม ๑๔ ปี
ดารงตาแหนง่ ศึกษานเิ ทศก์ พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๕๙ รวม ๒๘ ปี
- ไดร้ ับวทิ ยฐานะศึกษานเิ ทศก์ ชานาญการพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- ได้รบั วทิ ยฐานะศึกษานเิ ทศก์ เชี่ยวชาญ เมอ่ื ปพี .ศ.๒๕๕๑

ตาแหน่งก่อนเกษียณอายรุ าชการ ผอู้ านวยการกลมุ่ นิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษา
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานนทบรุ ี เขต ๒

ประวตั กิ ารศึกษา ปริญญาตรี ครศุ าสตร์บณั ฑิต สาขาบรหิ ารการศกึ ษา วิทยาลยั ครูภูเก็ต
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลยั รามคาแหง

ประสบการณใ์ นการเป็นวิทยากร

๑. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวง ฯการประกันคุณภาพ
การศกึ ษา ๒๕๖๑)

๒. การจดั ทาและการพัฒนาหลักสตู รสถานศกึ ษา
๓. การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรตู้ ามสภาพจริง
๔. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๕. การเขยี นแผนการจดั การเรยี นรู้
๖. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
๗. การวิจยั ทางการศึกษาและการวิจยั ในชนั้ เรยี น
๘. แนวทางการจดั การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑
๙. การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานเพอ่ื ประเมินคณุ ภาพผู้เรยี นในศตวรรษท่ี ๒๑
๑๐. การยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน
๑๑. การพัฒนาหลักสตู รฉบบั ปรบั ปรงุ ๒๕๖๐
๑๒. การจดั การเรียนรู้ท่ีเน้นผเู้ รียนเป็นสาคญั
๑๓. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๑๔. การจดั การเรียนรู้แบบ PBL
๑๕. การจัดกจิ กรรมแนะแนวและการจดั ระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรียน
๑๖. การขับเคลือ่ นหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่สถานศกึ ษา
๑๗. การพัฒนาหลักสตู รตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียนเพ่มิ เวลารู้”
๑๘. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา
๑๙. การพัฒนาครูสูม่ ืออาชีพ

19

๒๐. ทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒๑. STEM ศกึ ษา
๒๒. การพฒั นาศกึ ษานเิ ทศก์ ก่อนแต่งต้งั ให้มีและเลื่อนเป็นวทิ ยฐานะ

ศึกษานเิ ทศก์ชานาญการพเิ ศษ และศกึ ษานิเทศก์เชย่ี วชาญ
๒๓. การสร้างและพฒั นาชุมชนแหง่ การเรียนรูท้ างวชิ าชีพ (PLC)
๒๔. การพฒั นาระบบนเิ ทศภายในโรงเรียนเพ่ือปรับเปลย่ี นพฤตกิ รรมการสอนของครู
๒๕. การพฒั นางานสู่วทิ ยฐานะของครตู าม ว.๒๑
๒๔. การพฒั นางานส่วู ิทยฐานะของครตู าม ว 9 (ว PA)

ประสบการณก์ ารเป็นผู้ประเมิน
๑. ผปู้ ระเมินสถานศึกษาพอเพยี ง
๒. ผ้ปู ระเมนิ คัดกรองศูนย์การเรียนรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี งดา้ นการศึกษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ
๓. ผปู้ ระเมนิ Best Practice การจัดกจิ กรรมโดยใช้หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ
๔. ผปู้ ระเมินสถานศกึ ษาเพ่ือรบั รางวลั พระราชทานระดับประเทศ
๕. ประเมินคณุ ภาพภายนอกของ สมศ
๖. ผปู้ ระเมินอภิมานภายนอกของสมศ. (รอบ ๓)
๗. กรรมการตัดสนิ OBEC AWARDS สาขาครูผูส้ อนระดบั ชาติ
๘. กรรมการตัดสิน MASTER SUPERVISOR ระดบั ประเทศ
๙. กรรมการตัดสนิ นวัตกรรมของผูบ้ รหิ ารระดบั ประเทศ
๑๐. กรรมการตัดสนิ นวตั กรรมของครผู สู้ อนระดับประเทศ
๑๑. ผปู้ ระเมนิ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ
๑. TEACHER AWARDS สาขาการนิเทศ ระดบั ประเทศ
๒. MASTER SUPERVISOR ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
๓. เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติคุรสุ ดุดี
๔. ศึกษานเิ ทศก์ดเี ด่น

ปจั จบุ ัน ขา้ ราชการบานาญ
- เปน็ ผูป้ ระเมนิ คุณภาพภายนอกของ สมศ.
- นกั วชิ าการอิสระ เปน็ วิทยากรให้การอบรมครเู พ่อื พัฒนาการจัดการเรยี นการสอนสกู่ ารพฒั นา
- คณุ ภาพของผู้เรยี น

20

ภาพการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
เพ่อื การประเมนิ ตาแหนง่ และวทิ ยฐานะครูตามหลักเกณฑแ์ ละวธิ กี ารฯ ว9 ระบบออนไลน์

ประจาปีการศกึ ษา 2564 วนั ท่ี 4 ธนั วาคม พ.ศ.2564

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


Click to View FlipBook Version