The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-08 07:49:28

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว9 ระบบออนไลน์

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ภาพการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
เพ่อื การประเมนิ ตาแหนง่ และวทิ ยฐานะครูตามหลักเกณฑแ์ ละวธิ กี ารฯ ว9 ระบบออนไลน์

ประจาปีการศกึ ษา 2564 วนั ท่ี 5 ธนั วาคม พ.ศ.2564

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

รายชื่อผู้เข้ารว่ มอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA
ระหว่างวนั ที 4-5 ธนั วาคม พ.ศ.2564
เลขทะเบียนคมุ เกียรติบตั ร ลาดับที่ สพม.สฎชพ.0001/2564 – สพม.สฎชพ.0272/2564

1. โรงเรียนกาญจนดษิ ฐ์

ลาดับ คานาหน้า ช่อื -สกุล ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคมุ
รองผอู้ านวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0612056394 [email protected] สพม.สฎชพ.0001/2564
1 นาย อดิศร รอดเหลื่อม ขา้ ราชการครู ครู 0860283198 [email protected] สพม.สฎชพ.0002/2564
ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0901685898 [email protected] สพม.สฎชพ.0003/2564
2 นางสาว รัชดาภรณ์ สรษณะ ขา้ ราชการครู ครู 0907095141 [email protected] สพม.สฎชพ.0004/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0935846820 [email protected] สพม.สฎชพ.0005/2564
3 นาง วจิ ติ รา จนิ ตนพนั ธ์ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0817679594 [email protected] สพม.สฎชพ.0006/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0874915115 [email protected] สพม.สฎชพ.0007/2564
4 นางสาว พิทยาพร กลางเบดิ ขา้ ราชการครู ครผู ู้ชว่ ย 0822689741 [email protected] สพม.สฎชพ.0008/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0938675975 [email protected] สพม.สฎชพ.0009/2564
5 นางสาว สุภารตั น์ สุรตั นพราหมณ์ ข้าราชการครู ครู 0869442144 [email protected] สพม.สฎชพ.0010/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0950954568 [email protected] สพม.สฎชพ.0011/2564
6 นาย อิทธฤิ ทธ์ิ วรรณโร ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0892928998 [email protected] สพม.สฎชพ.0012/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0802394514 [email protected] สพม.สฎชพ.0013/2564
7 นาง ซาฝนี ะ๊ กลางเดอื น ข้าราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0899759121 [email protected] สพม.สฎชพ.0014/2564
ข้าราชการครู ครผู ชู้ ว่ ย 0848577157 [email protected] สพม.สฎชพ.0015/2564
8 นางสาว จริ าพร จันทภาโส ข้าราชการครู ครูผชู้ ่วย 0867488343 [email protected] สพม.สฎชพ.0016/2564
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพิเศษ 0954179009 [email protected] สพม.สฎชพ.0017/2564
9 นาย อดศิ ักดิ์ พรหมเจรญิ

10 นางสาว ภทั รดา คงสุด

11 นางสาว มยุรี แซ่ลี้

12 นางสาว บุษกร ยันเสน

13 นางสาว นนั ทมน สถติ เสถยี ร

14 นางสาว ภัทรวดี ศรใี หม่

15 นาย นายอาสาด ขนุ เศษ

16 นางสาว อาภากร สุวรรณมณี

17 นาง สพุ รนติ ย์ อนรุ กั ษล์ ม้ิ สกุล

2. โรงเรยี นบา้ นส้อง

ลาดับ คานาหนา้ ช่ือ-สกุล ตาแหนง่ วิทยฐานะ เบอร์โทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคมุ
ข้าราชการครู สพม.สฎชพ.0018/2564
1 นาง กสุ ุมา จุลเพ็ชร ครชู านาญการพเิ ศษ 0994074206 [email protected]

3. โรงเรียนบ้านหวั หมากบน

ลาดบั คานาหนา้ ชื่อ-สกลุ ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อีเมล เลขทะเบียนคมุ
ชานาญการพเิ ศษ 0818945168 [email protected] สพม.สฎชพ.0019/2564
1 นาย กติ ตพิ งศ์ ณ นคร ผู้อานวยการ ครูชานาญการพเิ ศษ 0988132149 [email protected] สพม.สฎชพ.0020/2564
ครู 0936480524 [email protected] สพม.สฎชพ.0021/2564
2 นาง ผกามาศ หนูแดง ข้าราชการครู ครู 0950156988 [email protected] สพม.สฎชพ.0022/2564
ครชู านาญการ 0847467749 [email protected] สพม.สฎชพ.0023/2564
3 นางสาว วนัชพร บรสิ ทุ ธ์ิ ขา้ ราชการครู ครู 0945832556 [email protected] สพม.สฎชพ.0024/2564
ครูชานาญการ 0895874660 [email protected] สพม.สฎชพ.0025/2564
4 นางสาว ณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจรญิ ข้าราชการครู ครู 0828066696 [email protected] สพม.สฎชพ.0026/2564
ครชู านาญการ 0955209640 [email protected] สพม.สฎชพ.0027/2564
5 นาง ชวนพิศ พฒั นพงษ์ ข้าราชการครู

6 นางสาว จีรญา จนิ กระวี ข้าราชการครู

7 นาย ธนภัค แสงมุณี ข้าราชการครู

8 นางสาว ธญั ติญา ชอบประกอบกิจ ขา้ ราชการครู

9 นาง ศริมา เสนยมิ้ ข้าราชการครู

4. โรงเรียนเวียงสระ

ลาดบั คานาหนา้ ชื่อ-สกลุ ตาแหน่ง วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบยี นคมุ
ข้าราชการครู ครู สพม.สฎชพ.0028/2564
1 นาง จุฑาทิพย์ สวุ รรณสาม 0952591555 [email protected]

5. โรงเรียนคลองฉนวนวทิ ยา

ลาดบั คานาหน้า ชอ่ื -สกลุ ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคุม
ชานาญการพเิ ศษ 0850697789 [email protected] สพม.สฎชพ.0029/2564
1 นาง นฤดี ตลุ ารกั ษ์ ผูอ้ านวยการ ครู 0931729788 [email protected] สพม.สฎชพ.0030/2564
ครู 0904853724 [email protected] สพม.สฎชพ.0031/2564
2 นางสาว ปรศิ นา ไชยบรุ ี ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพิเศษ 0892875249 [email protected] com สพม.สฎชพ.0032/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0830951227 [email protected] สพม.สฎชพ.0033/2564
3 นางสาว สชุ าดา เพชรสกุ ข้าราชการครู

4 นาย มนตรี ดว้ งกลู ขา้ ราชการครู

5 นาง พิศลดา แสงระวี ขา้ ราชการครู

74

5. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (ตอ่ )

ลาดบั คานาหนา้ ชื่อ-สกลุ ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อเี มล เลขทะเบยี นคุม
ครูชานาญการ 0892901399 [email protected] สพม.สฎชพ.0034/2564
6 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้ สวัสดิ์ ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0829563045 [email protected] สพม.สฎชพ.0035/2564
ครูชานาญการ 0618781212 siritum. [email protected] สพม.สฎชพ.0036/2564
7 นางสาว จุฑารตั น์ สุวรรณขา ข้าราชการครู ครู 0959344347 [email protected] สพม.สฎชพ.0037/2564
ครูชานาญการ 0898719811 [email protected] สพม.สฎชพ.0038/2564
8 นางสาว ศริ ิมา ปานแขวง ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0887523946 [email protected] สพม.สฎชพ.0039/2564
ครู 0991696726 [email protected] สพม.สฎชพ.0040/2564
9 นางสาว ประภากร คงจนั ทร์ ขา้ ราชการครู ไมม่ ี 0969943919 [email protected] สพม.สฎชพ.0041/2564
ไม่มี 0870663495 [email protected] สพม.สฎชพ.0042/2564
10 นาย พงศ์ธร เจรญิ กจิ ข้าราชการครู ไม่มี 097-349-6573 [email protected] สพม.สฎชพ.0043/2564

11 นาย สวุ ฒั น์ เพ็งสกุล ข้าราชการครู

12 นางสาว สุดารตั น์ จนี เจียง ขา้ ราชการครู

13 นางสาว กมลวรรณ เพชรสขุ ครอู ัตราจา้ ง

14 นาย ธรี พงค์ คงกระพนั ธ์ ครูอัตราจา้ ง

15 นางสาว พจนยี ์ ทองจติ ร ครอู ตั ราจา้ ง

6. โรงเรียนควนสบุ รรณวทิ ยา

ลาดบั คานาหนา้ ช่อื -สกุล ตาแหนง่ วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบยี นคมุ
ชานาญการพเิ ศษ 082-2773389 [email protected] สพม.สฎชพ.0044/2564
1 นาง มนัสชนก ทองชล ผอู้ านวยการ ครู 0954205214 [email protected] สพม.สฎชพ.0045/2564
ครผู ู้ช่วย 0626865416 [email protected] สพม.สฎชพ.0046/2564
2 นางสาว อรรถยา คงแท่น ขา้ ราชการครู ครู 08973707880 [email protected] สพม.สฎชพ.0047/2564
ครูผู้ช่วย 0843050890 [email protected] สพม.สฎชพ.0048/2564
3 นางสาว ภทั รพี นั ธ์ุ จนั ทรบ์ ัว ขา้ ราชการครู ครู 0874763387 [email protected] สพม.สฎชพ.0049/2564
ครู 0874482303 [email protected] สพม.สฎชพ.0050/2564
4 นางสาว กนกกร ทองเดช ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0897249399 [email protected] สพม.สฎชพ.0051/2564
ครชู านาญการ 0819586213 [email protected] สพม.สฎชพ.0052/2564
5 นางสาว ฐิตินนั ท์ นพคุณ ข้าราชการครู ครู 0824824092 [email protected] สพม.สฎชพ.0053/2564
ครู 0822639732 [email protected] สพม.สฎชพ.0054/2564
6 นางสาว อารยี ์ ชเู ทพ ข้าราชการครู

7 นางสาว นงนุช ทองเกิด ขา้ ราชการครู

8 นาย จฑุ า พรหมดนตรี ขา้ ราชการครู

9 นาง ปรศิ นา ศรหี มดุ กุล ข้าราชการครู

10 นาง มยุรี ปริวตั รพนั ธ์ ขา้ ราชการครู

11 นาย ชาริฟ รักดี ขา้ ราชการครู

7. โรงเรียนท่าเฟืองวทิ ยา

ลาดบั คานาหนา้ ช่อื -สกลุ ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศพั ท์ อีเมล เลขทะเบยี นคุม
ผูอ้ านวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0896474424 [email protected] สพม.สฎชพ.0055/2564
1 นาง ปุญชรศั ม์ิ ชยั บุญ ขา้ ราชการครู ครู 0650602807 [email protected] สพม.สฎชพ.0056/2564
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0970569415 [email protected] สพม.สฎชพ.0057/2564
2 นางสาว วรางคณางค์ มุลละมอ่ ม ข้าราชการครู ครผู ชู้ ว่ ย 0887505440 [email protected] สพม.สฎชพ.0058/2564
พนักงานราชการ ไม่มี 0993657329 [email protected] สพม.สฎชพ.0059/2564
3 นาง วิภาดา ปานแกว้ ขา้ ราชการครู ครผู ้ชู ่วย 095-4295257 [email protected] สพม.สฎชพ.0060/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0805354070 [email protected] สพม.สฎชพ.0061/2564
4 นางสาว ธัญญารตั น์ ทองนนุ่ ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0895964156 [email protected] สพม.สฎชพ.0062/2564
ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0892048338 [email protected] สพม.สฎชพ.0063/2564
5 นางสาว จนั ทร์สุดา บญุ แกว้ ครอู ตั ราจ้าง ไมม่ ี 0920673256 [email protected] สพม.สฎชพ.0064/2564

6 นาย ตะวัน บญุ นาถ พนกั งานราชการ ไมม่ ี 0836396826

7 นาง ชตุ ินนั ท์ ราชฉวาง พนักงานราชการ ไม่มี 0872759566
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0867223791
8 นางสาว ปยิ วรรณ เพชรพรหม ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0897291037
ขา้ ราชการครู ครู 0954197979
9 นางสาว ศรณั ยา อนิ ทรภิรมย์ ธรุ การโรงเรยี น ไม่มี 0857976428
ข้าราชการครู ครู 0876365662
10 นางสาว พชั ราภรณ์ พนั เจรญิ

11 วา่ ทีร่ อ้ ย พรศรี แกว้ เกลย้ี ง Pornsrikruaom,@gmail.com สพม.สฎชพ.0065/2564
ตรีหญงิ

12 นาย ชัยวฒั น์ บัลลพว์ านชิ chba91992189 สพม.สฎชพ.0066/2564
[email protected] สพม.สฎชพ.0067/2564
13 นางสาว สุพัตรา พชรลดั ดาวัลย์ [email protected] สพม.สฎชพ.0068/2564
[email protected] สพม.สฎชพ.0069/2564
14 นาง ประภา ศรที อง [email protected] สพม.สฎชพ.0070/2564
[email protected] สพม.สฎชพ.0071/2564
15 นางสาว เจนจิรา กลั พฤกษ์ สพม.สฎชพ.0270/2564

16 นางสาว ลกั ขณา สม้ แก้ว

17 นางสาว ดจุ กมล จนิ ดาวงศ์

18 นางสาว นิลเนตรทองสขุ

8. โรงเรียนทา่ อุแทพิทยา

ลาดับ คานาหน้า ช่อื -สกุล ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบยี นคมุ
รองผอู้ านวยการ ชานาญการพเิ ศษ สพม.สฎชพ.0072/2564
1 นางสาว พรพิมล แซฟ่ งุ้ ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0862746006 [email protected] สพม.สฎชพ.0073/2564

2 นาย โอภาส เก้อื สกลุ 094-5824748 [email protected]

75

8. โรงเรยี นทา่ อุแทพทิ ยา (ต่อ)

ลาดบั คานาหนา้ ชอื่ -สกลุ ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคมุ
ครู 0848899953 [email protected] สพม.สฎชพ.0074/2564
3 นางสาว จริยา ชมุ กลัด ข้าราชการครู ครู 0843094674 [email protected] สพม.สฎชพ.0075/2564
ครู 0937287284 [email protected] สพม.สฎชพ.0076/2564
4 นางสาว จันทนา ฮนั่ สกลุ ขา้ ราชการครู ครู 0864171979 [email protected] สพม.สฎชพ.0077/2564
ครูชานาญการ 089-8675413 [email protected] สพม.สฎชพ.0078/2564
5 นาง ณัฐณชิ า ปราบนคร ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0833956182 [email protected] สพม.สฎชพ.0079/2564
ครูชานาญการ 0857979957 [email protected] สพม.สฎชพ.0080/2564
6 นางสาว โรสนานี ทพิ ยห์ มดั ข้าราชการครู ครู 0945856687 [email protected] สพม.สฎชพ.0081/2564
ครูชานาญการ 084-8513100 - สพม.สฎชพ.0082/2564
7 นางสาว จิราวรรณ ศรีวรกร ข้าราชการครู ครู 0936495285 [email protected] สพม.สฎชพ.0083/2564
ครชู านาญการ 0907108416 [email protected] สพม.สฎชพ.0084/2564
8 นางสาว นลัทพร มแี กว้ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0898665703 [email protected] สพม.สฎชพ.0085/2564
ครู 0847892889 [email protected] สพม.สฎชพ.0086/2564
9 นางสาว พชั ราพรรณ เพชรอาวธุ ขา้ ราชการครู ครู 083-9689705 [email protected] สพม.สฎชพ.0087/2564
ครู 099-4027876 [email protected] สพม.สฎชพ.0088/2564
10 นางสาว นันทวดี ใจห้าว ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 091-5312191 mr. [email protected] com สพม.สฎชพ.0089/2564
ครูชานาญการ 0802576401 [email protected] สพม.สฎชพ.0090/2564
11 นาย ปิยวฒั น.์ วชิ ยั ดษิ ฐ ข้าราชการครู ครู 0832433848 [email protected] สพม.สฎชพ.0091/2564
ไม่มี 0922464611 [email protected] สพม.สฎชพ.0092/2564
12 นางสาว ภัชรพร มคี ล้าย ข้าราชการครู ครูผูช้ ่วย 0857875203 [email protected] สพม.สฎชพ.0093/2564
ไม่มี 0831817277 [email protected] สพม.สฎชพ.0094/2564
13 นาง สุชลิ า พงษพ์ ุ่ม ขา้ ราชการครู ครผู ชู้ ่วย 0869450290 [email protected] สพม.สฎชพ.0095/2564

14 นาง สุดารัตน์ สขุ เขยี ว ข้าราชการครู

15 นาง โสรดา โรมา ขา้ ราชการครู

16 นางสาว เนตรชนก มนี วลชนื่ ขา้ ราชการครู

17 นางสาว พรนิภา วงษ์ถวิล ข้าราชการครู

18 นาย ธีระวฒั น์ ศรภี กั ดี ขา้ ราชการครู

19 นางสาว ชฎาทพิ ย์ พูนนาผล ขา้ ราชการครู

20 นางสาว อัสมะ๊ ห์ เสน็ บตั ร ข้าราชการครู

21 นางสาว นงลักษณ์ หอมหวล ครอู ัตราจ้าง

22 นางสาว ประภัสสร โยมา ข้าราชการครู

23 นางสาว กรรณิกา คงทอง ครูอตั ราจ้าง

24 นางสาว ศุภานิช อนิ ตา ข้าราชการครู

9. โรงเรยี นน้ารอบวิทยา

ลาดับ คานาหนา้ ช่ือ-สกลุ ตาแหน่ง วิทยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อีเมล เลขทะเบยี นคมุ
ผู้อานวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0986718295 [email protected] สพม.สฎชพ.0096/2564
1 นาย พรี พงษ์ ทรรพคช ขา้ ราชการครู ครู 0828330832 [email protected] สพม.สฎชพ.0097/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0836498242 [email protected] สพม.สฎชพ.0098/2564
2 นาย อับดลุ เลาะ ดาระเซาะ ขา้ ราชการครู ครผู ชู้ ่วย 0887409295 สพม.สฎชพ.0099/2564
ข้าราชการครู ครู 0950142290 [email protected] สพม.สฎชพ.0100/2564
3 นางสาว นิศากร สิทธิผล ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0810824899 สพม.สฎชพ.0101/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0856675171 [email protected] สพม.สฎชพ.0102/2564
4 นางสาว ทิพเนตร ฮาบสุวรรณ์ พนักงานราชการ ไม่มี 0622157401 [email protected] สพม.สฎชพ.0103/2564
พนักงานราชการ ไม่มี 0635960821 [email protected] สพม.สฎชพ.0104/2564
5 นางสาว กณั ฐกิ า หนแู กว้ [email protected]
[email protected]
6 นาง เพชรี เพชรนอ้ ย

7 นางสาว อุษา มากอนิ ทร์

8 นาย ธรรมรัตน์ นิลพฒั น์

9 นางสาว ณิชมน ชีช้าง

10. โรงเรียนบางเดือนสถติ ย์พิทยาคม

ลาดับ คานาหน้า ชือ่ -สกุล ตาแหนง่ วิทยฐานะ เบอร์โทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคุม
ครูชานาญการ 0897312335 [email protected] สพม.สฎชพ.0105/2564
1 นาย สวุ ิทย์ ธปิ ัตย์ ขา้ ราชการครู
ครู 0848989239 [email protected] สพม.สฎชพ.0106/2564
2 ว่าท่รี อ้ ย เสกสรร ชา่ งเหลก็ ข้าราชการครู
ตรี ครชู านาญการ 0828007902 [email protected] สพม.สฎชพ.0107/2564
ครูชานาญการ 0813977145 [email protected] สพม.สฎชพ.0108/2564
3 นาง ละออง ใกล้ครี ี ข้าราชการครู ครู 0658878302 [email protected] สพม.สฎชพ.0109/2564
ครู 0872964182 [email protected] สพม.สฎชพ.0110/2564
4 นางสาว พรพรรณ แก้วสกุ ศรี ขา้ ราชการครู ครูผูช้ ่วย 0965747641 [email protected] สพม.สฎชพ.0111/2564
ครู 0830394136 [email protected] สพม.สฎชพ.0112/2564
5 นาง จริ พร พลกาเหนิด ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0836560593 [email protected] สพม.สฎชพ.0113/2564

6 นาย ณฐั วฒุ ิ สกุ หอม ขา้ ราชการครู

7 นาย กมั พล ชูหวา่ ง ข้าราชการครู

8 นางสาว ฮาลซี า มาสกลุ ข้าราชการครู

9 นางสาว วรารัตน์ สกุ กอ้ นทอง ข้าราชการครู

11. โรงเรยี นบ้านตาขนุ วิทยา

ลาดบั คานาหนา้ ชื่อ-สกลุ ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อีเมล เลขทะเบยี นคุม
ชานาญการพเิ ศษ สพม.สฎชพ.0114/2564
1 นาย บุญเลศิ ทองชล ผ้อู านวยการ 822716849 [email protected]

76

11. โรงเรียนบา้ นตาขุนวทิ ยา (ตอ่ )

ลาดบั คานาหนา้ ชอื่ -สกลุ ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบียนคุม
ครูชานาญการ 0878918643 [email protected] สพม.สฎชพ.0115/2564
2 นาง นริศา บรุ ะชัด ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0828062957 [email protected] สพม.สฎชพ.0116/2564
ครูชานาญการพิเศษ 0810869719 [email protected] สพม.สฎชพ.0117/2564
3 นางสาว กิ่งดาว ชว่ ยชนะ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0810800983 [email protected] สพม.สฎชพ.0118/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0818921883 [email protected] สพม.สฎชพ.0119/2564
4 นางสาว อมรรตั น์ วจิ ารณ์ ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0878910088 [email protected] สพม.สฎชพ.0120/2564
ครู 0878874867 [email protected] สพม.สฎชพ.0121/2564
5 นาง จงกล รจนา ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0848423116 [email protected] สพม.สฎชพ.0122/2564
ครู 0619761425 [email protected] สพม.สฎชพ.0123/2564
6 นาง สดุ า เอง้ ฉว้ น ขา้ ราชการครู ครู 0849921688 [email protected] th สพม.สฎชพ.0124/2564

7 นาย วรี ยุทธ อนกุ ลู ข้าราชการครู

8 นาย โยธนิ นวลมสุ กิ ขา้ ราชการครู

9 นาง สุภาพร พฒั นรกั ษา ขา้ ราชการครู

10 นางสาว อาทิตยา เกตุแก้ว ข้าราชการครู

11 นาย พีรพงศ์ ฤทธเิ พชร์ ข้าราชการครู

12. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

ลาดบั คานาหนา้ ช่อื -สกลุ ตาแหนง่ วิทยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อเี มล เลขทะเบยี นคุม
ชานาญการพเิ ศษ 0811371455 [email protected] สพม.สฎชพ.0125/2564
1 นาย ณฐกรณ์ ดาชะอม ผอู้ านวยการ ครูชานาญการ 0954298396 [email protected] สพม.สฎชพ.0126/2564
ไมม่ ี 0808784556 [email protected] สพม.สฎชพ.0127/2564
2 นาย พงศ์สนิท ศรปี านนิล ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0819310991 [email protected] สพม.สฎชพ.0128/2564
ครชู านาญการ 0810885009 [email protected] สพม.สฎชพ.0129/2564
3 นางสาว วรวรรณ บุญราช ครูอัตราจา้ ง ไม่มี 083-3914804 [email protected] สพม.สฎชพ.0130/2564
ครูชานาญการ 0810780704 [email protected] สพม.สฎชพ.0131/2564
4 นาง จุไรวรรณ เอยี่ มสามโคก ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0872653831 [email protected] สพม.สฎชพ.0132/2564
ครูชานาญการ 0872665925 [email protected] สพม.สฎชพ.0133/2564
5 นาย สิทธเิ ดช โสมปาน ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0811870313 [email protected] สพม.สฎชพ.0134/2564
ครู 0858894020 [email protected] สพม.สฎชพ.0135/2564
6 นางสาว นิศานาถ เงนิ สยาม ครูอัตราจา้ ง ครู 085061747 [email protected] สพม.สฎชพ.0136/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0936566150 [email protected] สพม.สฎชพ.0137/2564
7 นาย สัญญา จันทรร์ ม่ ข้าราชการครู ไมม่ ี 0884477320 [email protected] สพม.สฎชพ.0138/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0878842006 [email protected] สพม.สฎชพ.0139/2564
8 นาง พรเพญ็ ชชู พี ขา้ ราชการครู ครผู ูช้ ว่ ย 0968902006 [email protected] สพม.สฎชพ.0140/2564
ครูชานาญการพิเศษ 0980167455 [email protected] สพม.สฎชพ.0141/2564
9 นาย ชูชัย ไชยวกิ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0833901095 [email protected] สพม.สฎชพ.0142/2564
ครูชานาญการ 0815363278 [email protected] สพม.สฎชพ.0143/2564
10 นาง จรี พงค์ ทองใหญ่ ขา้ ราชการครู ไม่มี 098-7255659 [email protected] สพม.สฎชพ.0144/2564
ไมม่ ี 08444417374 [email protected] สพม.สฎชพ.0145/2564
11 นาย นายนิพนธ์ โสภา ขา้ ราชการครู ไม่มี สพม.สฎชพ.0146/2564
ไมม่ ี สพม.สฎชพ.0272/2564
12 นางสาว สุทธิลกั ษณ์ เกอื้ ดว้ ง ข้าราชการครู

13 นาง สุภาภรณ์ ขาวผอ่ ง ข้าราชการครู

14 นางสาว รจนา ฟอั นราดี พนักงานราชการ

15 นาย สุรศกั ด์ิ วายุกลุ ขา้ ราชการครู

16 นางสาว พนิดา ดวงศริ ิ ข้าราชการครู

17 นาง กนกกาญจน์ จนั ทร์รงค์ ขา้ ราชการครู

18 นาง พนัสดา วมิ ล ข้าราชการครู

19 นาย ธนโรจน์ กาเหนดิ มณี ข้าราชการครู

20 นาย นิยม บญุ ชว่ ยส่ง ครูอตั ราจา้ ง

21 นางสาว นุศรินทร์ อนิ ทร์แกว้ ครพู เ่ี ล้ียง

22 นางสาว ภัทนารี กลิน่ แก้ว ครูอตั ราจา้ ง

23 นางสาว พริ พร บญุ พฒั น์ ครูอัตราจา้ ง

13. โรงเรยี นพนมศกึ ษา

ลาดับ คานาหนา้ ชื่อ-สกุล ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อเี มล เลขทะเบยี นคมุ
ผู้อานวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0810899229 [email protected] สพม.สฎชพ.0147/2564
1 นาง ผกา สามารถ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0878992540 [email protected] สพม.สฎชพ.0148/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0824112161 [email protected] สพม.สฎชพ.0149/2564
2 นางสาว วลิ าสนิ ี แทนทวี ข้าราชการครู ครู 0864025714 [email protected] สพม.สฎชพ.0150/2564
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 081-7288851 [email protected] สพม.สฎชพ.0151/2564
3 นางสาว วิลาวลั ย์ ปลอ้ งนิราศ ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0892912156 [email protected] สพม.สฎชพ.0152/2564
ข้าราชการครู ครู 0801461702 [email protected] สพม.สฎชพ.0153/2564
4 นางสาว โสรญา รตั นบรุ ี ขา้ ราชการครู ครู 0848458039 [email protected] สพม.สฎชพ.0154/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0810802666 [email protected] สพม.สฎชพ.0155/2564
5 นางสาว ปทมุ วัน ดษุ ฎี ขา้ ราชการครู ครู 0826164604 [email protected] สพม.สฎชพ.0156/2564

6 นาง อังคณา แกว้ เมอื ง

7 นาย คมพยคั ฆ์ ไทยนิวัฒนว์ ิไล

8 นางสาว เบญจวรรณ ทองเสน

9 นาง สรุ วี ลั ย์ วรรณรศั มี

10 นางสาว พนัชฎา เทวรรณะ

77

14. โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

ลาดบั คานาหน้า ชือ่ -สกุล ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศพั ท์ อเี มล เลขทะเบียนคมุ
ผอู้ านวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0878832362 [email protected] สพม.สฎชพ.0157/2564
1 นาง จนั ทนี รกั ษธ์ รรม รองผอู้ านวยการ ชานาญการ 0832887064 [email protected] สพม.สฎชพ.0158/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0810830628 [email protected] สพม.สฎชพ.0159/2564
2 นาง ฐิตวิ ลั คุ์ เอียดนิมิตร ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0896512666 [email protected] สพม.สฎชพ.0160/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0872764791 [email protected] สพม.สฎชพ.0161/2564
3 นาง บญุ ญารกั ษ์ ทา้ ววบิ ลู ย์ ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพิเศษ 835394622 [email protected] สพม.สฎชพ.0162/2564
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0872837812 [email protected] สพม.สฎชพ.0163/2564
4 นาง ปยิ วดี จันทบรู ณ์ ข้าราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0896484660 [email protected] สพม.สฎชพ.0164/2564
ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0890501914 [email protected] สพม.สฎชพ.0165/2564
5 นางสาว สพุ ตั รา จุ้ยจานงค์ ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0915322916 [email protected] สพม.สฎชพ.0166/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0872712530 [email protected] สพม.สฎชพ.0167/2564
6 นางสาว ฏรนิ ทร คงมณี ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0899717554 [email protected] สพม.สฎชพ.0168/2564
ขา้ ราชการครู ครู 0833933849 [email protected] สพม.สฎชพ.0169/2564
7 นาง สุชาดา คงกลบั ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 089-7319542 [email protected] สพม.สฎชพ.0170/2564
ข้าราชการครู ครู 0872791805 [email protected] สพม.สฎชพ.0171/2564
8 นาง สุธาสินี หนนู าค ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0991635255 [email protected] สพม.สฎชพ.0172/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0872720648 nuchankaeo2506 @gmail.com สพม.สฎชพ.0173/2564
9 นาย ปรัชญา มณอี อ่ น ข้าราชการครู ครู 0889492757 [email protected] สพม.สฎชพ.0174/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0815352285 [email protected] สพม.สฎชพ.0175/2564
10 นาง สมใจ ขนาบศกั ด์ิ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0657743287 [email protected] สพม.สฎชพ.0176/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0872832014 [email protected] สพม.สฎชพ.0177/2564
11 นางสาว ธนิดา พลายชุม ข้าราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0954294347 [email protected] สพม.สฎชพ.0178/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0950366038 [email protected] สพม.สฎชพ.0179/2564
12 นาย ไมตรี เพ็งจันทร์ ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0907092224 [email protected] สพม.สฎชพ.0180/2564
ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0899703953 [email protected] สพม.สฎชพ.0181/2564
13 นาง ชตุ มิ า ทองมีบัว ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0862801545 [email protected] สพม.สฎชพ.0182/2564
ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0805356178 [email protected] สพม.สฎชพ.0183/2564
14 นาง วรวรรณ จนั ทร์เทย่ี ง

15 นางสาว รุ่งนภา สขุ มติ ร

16 นาง นวพร โพธิ์เพชร

17 นาง นางเบญจมาศ หนจู ันทรแ์ กว้

18 นาย ธวัชชัย ผลผลา

19 นาย เสนอ จนั ชู

20 นาย พรชัย รงุ่ นลิ รตั น์

21 นาย สันติ สวสั ดี

22 นาง เกษราภรณ์ ทองไสย

23 นาง สุนนั ทา แสงอนันต์

24 นาย คมสันติ์ วฒั นาวราธร

25 นาย โสภณ หนวู ่นุ

26 นางสาว อ่อนศรี หนูนอ้ ย

27 นาย ธีรพล แกว้ รกั ษ์

15. โรงเรยี นพว่ งพรมครวิทยา

ลาดบั คานาหนา้ ชอื่ -สกลุ ตาแหนง่ วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบยี นคุม
ชานาญการพเิ ศษ 0896586625 [email protected] สพม.สฎชพ.0184/2564
1 นางสาว นภิ าพร บนิ สนั ผู้อานวยการ ครูผชู้ ว่ ย 0640371502 [email protected] สพม.สฎชพ.0185/2564
ครู 0878968543 [email protected] สพม.สฎชพ.0186/2564
2 นางสาว วรนิ ดา พฒั นแ์ ก้ว ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0944417844 [email protected] สพม.สฎชพ.0187/2564
ครูชานาญการ 0848620254 [email protected] สพม.สฎชพ.0188/2564
3 นาย เชษฐา ยม้ิ ปลม้ื ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0847442163 [email protected] สพม.สฎชพ.0189/2564
ไมม่ ี 0833966110 [email protected] สพม.สฎชพ.0190/2564
4 นาง กติ พิ ร คงคชวนั ข้าราชการครู ครู 0852290614 [email protected] สพม.สฎชพ.0191/2564
ครู 0879987678 [email protected] สพม.สฎชพ.0192/2564
5 นางสาว วรรณทิพย์ เครอื คง ข้าราชการครู ครู 0644899681 [email protected] สพม.สฎชพ.0193/2564
ครชู านาญการ 0872739987 [email protected] สพม.สฎชพ.0194/2564
6 นาง ลกั ษณา แกว้ สวุ รรณ ขา้ ราชการครู ไม่มี 0831072231 [email protected] สพม.สฎชพ.0195/2564

7 นาย เพียงศกั ด์ิ สนิ ณรงค์ ครอู ตั ราจ้าง

8 นางสาว กรณว์ ิรนิ ทร์ ชเู มือง ขา้ ราชการครู

9 นาง ปยิ นันท์ ทองขาว ขา้ ราชการครู

10 นางสาว ยุวเรศ เสนเพ็ชร์ ข้าราชการครู

11 นางสาว ธิษาเนตร ศรแี กว้ ณวรรณ ขา้ ราชการครู

12 นางสาว จรี วรรณ กองประดิษฐ พนกั งานราชการ

16. โรงเรยี นพนุ พินพิทยาคม

ลาดับ คานาหน้า ชือ่ -สกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ เบอร์โทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบยี นคุม
ผ้อู านวยการ ชานาญการพเิ ศษ 0817281304 [email protected] สพม.สฎชพ.0196/2564
1 นาย ธรี เดช จทู่ ิน่ รองผอู้ านวยการ ชานาญการ 0847475576 [email protected] สพม.สฎชพ.0197/2564
ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0862790602 [email protected] สพม.สฎชพ.0198/2564
2 นาย จรัส แกว้ มณี ข้าราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0966351191 [email protected] สพม.สฎชพ.0199/2564
ข้าราชการครู ครู 0878129428 [email protected] สพม.สฎชพ.0200/2564
3 นาง สรอ้ ยเพช็ ร ทิพย์สวัสด์ิ ข้าราชการครู ครู 0612837524 [email protected] สพม.สฎชพ.0201/2564

4 นางสาว อรจริ า มีศรี

5 นาง วิยะดา แกว้ วริ ัตน์

6 นางสาว ณัฐพร เพช็ รสวัสด์ิ

78

16. โรงเรยี นพุนพนิ พทิ ยาคม (ตอ่ )

ลาดับ คานาหน้า ช่ือ-สกุล ตาแหน่ง วทิ ยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบยี นคุม
ครชู านาญการพเิ ศษ 0876299549 [email protected] สพม.สฎชพ.0202/2564
7 นาง บญุ ชวน พรหมสมบัติ ขา้ ราชการครู ครู 0830890447 [email protected] สพม.สฎชพ.0203/2564
ครู 0833950498 [email protected] สพม.สฎชพ.0204/2564
8 นางสาว วรรณวิษา พรหมหาญ ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0800577607 [email protected] สพม.สฎชพ.0205/2564
ครู 0966359381 [email protected] สพม.สฎชพ.0206/2564
9 นาง ธนภรณ์ นกสแี กว้ ขา้ ราชการครู ครู 0867390628 [email protected].com สพม.สฎชพ.0207/2564
ครชู านาญการ 0830529171 [email protected] สพม.สฎชพ.0208/2564
10 นาง อร่ามศรี ไทยเสน ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0610182888 [email protected] สพม.สฎชพ.0209/2564
ครู 0822833657 [email protected] สพม.สฎชพ.0210/2564
11 นาย มาโนช ทิพย์บรรพต ข้าราชการครู ครู 0800658188 [email protected] สพม.สฎชพ.0211/2564
ครชู านาญการพเิ ศษ 0843069726 [email protected] สพม.สฎชพ.0212/2564
12 นาง รตั นาภรณ์ ทองอ่นิ ข้าราชการครู ครู 090-7151206 [email protected] สพม.สฎชพ.0213/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0897304632 [email protected] สพม.สฎชพ.0214/2564
13 นางสาว นฤมล ศรสี วัสด์ิ ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0862715256 [email protected] สพม.สฎชพ.0215/2564
ครชู านาญการ 0915246799 [email protected] สพม.สฎชพ.0216/2564
14 นาง กลั ยาณี หนทู อง ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพิเศษ 0952742953 [email protected] สพม.สฎชพ.0217/2564
ครู 0904869639 [email protected] สพม.สฎชพ.0218/2564
15 นางสาว จริ พร สงั ข์แก้ว ขา้ ราชการครู ครู 0801452953 [email protected] สพม.สฎชพ.0219/2564
ครู 0627092190 [email protected] สพม.สฎชพ.0220/2564
16 นาง ละอองพร อรุณสง่ ขา้ ราชการครู ครู 0862688945 [email protected] สพม.สฎชพ.0221/2564
ครชู านาญการพิเศษ 0819579310 [email protected] สพม.สฎชพ.0222/2564
17 นาง ณฐั กานต์ ศรเี ชอ้ื ขา้ ราชการครู ครูชานาญการพเิ ศษ 0897267359 [email protected] สพม.สฎชพ.0223/2564
ครูชานาญการพเิ ศษ 0866827113 [email protected] สพม.สฎชพ.0224/2564
18 นาง ญาณศิ า รตั นาพร ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0872769084 [email protected] สพม.สฎชพ.0225/2564
ครชู านาญการพิเศษ 0855915615 [email protected] สพม.สฎชพ.0226/2564
19 นางสาว อสุ า บญุ เกตุ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0649278787 [email protected] สพม.สฎชพ.0227/2564
ครูชานาญการ 0806871837 [email protected] สพม.สฎชพ.0228/2564
20 นาง ลัดดา ชมุ จลุ ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0835946975 [email protected] สพม.สฎชพ.0229/2564
ครชู านาญการพเิ ศษ 0868598618 [email protected] สพม.สฎชพ.0230/2564
21 นางสาว ดวงพร เพชรแสง ขา้ ราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0630784858 [email protected] สพม.สฎชพ.0231/2564
ครชู านาญการพเิ ศษ 0626519517 [email protected] สพม.สฎชพ.0232/2564
22 นาง เนตรนภา ปาละแม ข้าราชการครู ครชู านาญการพิเศษ 0812718520 [email protected] สพม.สฎชพ.0233/2564
ครู 0822783385 [email protected] สพม.สฎชพ.0234/2564
23 นาย สมชาย คามิ ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0661645954 [email protected] สพม.สฎชพ.0235/2564
ครู 0621267018 [email protected] สพม.สฎชพ.0236/2564
24 นาย พงศกร นบนอบ ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0822892634 [email protected] สพม.สฎชพ.0237/2564
ครู 0873834789 สพม.สฎชพ.0238/2564
25 นาง วรศิ รา ศกั ดา ขา้ ราชการครู ครูชานาญการ 0898665460 [email protected] สพม.สฎชพ.0239/2564
ครูชานาญการพิเศษ 0856899528 สพม.สฎชพ.0240/2564
26 นาย ธรี ะพงศ์ ศกั ดา ขา้ ราชการครู ครู 0894702192 [email protected] สพม.สฎชพ.0241/2564
ครชู านาญการพิเศษ 0935846253 [email protected] สพม.สฎชพ.0242/2564
27 นาง รงั สิตา ชมุ ชอบ ข้าราชการครู ครูชานาญการ 0818942850 [email protected] สพม.สฎชพ.0243/2564
ครู 0993563344 [email protected] สพม.สฎชพ.0244/2564
28 นางสาว วนิดา เซย่ี งฉนิ ข้าราชการครู ครชู านาญการ 0933545142 Sukhonta.kho.ac.th สพม.สฎชพ.0245/2564
ครูชานาญการ 0822797094 [email protected] สพม.สฎชพ.0246/2564
29 นาง อรุณี สุทธินิยม ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0872845459 [email protected] สพม.สฎชพ.0247/2564
ครูชานาญการพิเศษ 0896913178 [email protected] สพม.สฎชพ.0248/2564
30 นาง ธดิ าวัล จรัลศลิ ป์ ขา้ ราชการครู ไม่มี 0901687611 [email protected] สพม.สฎชพ.0249/2564
ครูชานาญการพิเศษ 0869484152 [email protected] สพม.สฎชพ.0250/2564
31 นาง วิลาศิณีย์ พูลสมบัติ ขา้ ราชการครู ครชู านาญการ 0848465535 [email protected] สพม.สฎชพ.0251/2564
ครูชานาญการ 0656394253 [email protected] สพม.สฎชพ.0252/2564
32 นาย เสรี ตะเหลบ ขา้ ราชการครู [email protected]
[email protected]
33 นางสาว อรุณี ชูนาวา ข้าราชการครู

34 นาง สุวรรณา สมหวัง ข้าราชการครู

35 นาย สพุ ร อ่างทอง ขา้ ราชการครู

36 นาย ธีรภาส ทองชะอม ขา้ ราชการครู

37 นาง ญาณิกา ซัง ขา้ ราชการครู

38 นาง จิราภรณ์ สมฤดี ขา้ ราชการครู

39 นาง สุพัตรา ลา้ นเพ็ชร ขา้ ราชการครู

40 นาย ฉูอบี ยาชะรดั ขา้ ราชการครู

41 นางสาว อารพี นั ธุ์ หวังอีน ข้าราชการครู

42 นาง วรวดี ไชยนาเคนทร์ ข้าราชการครู

43 นาย ธารงรตั น์ เพชรยก ข้าราชการครู

44 นาง กนกวรรณ จรญู จนั ทร์ ขา้ ราชการครู

45 นาง ศภุ ลกั ษณ์ พลเพชร ขา้ ราชการครู

46 นางสาว ระพีพรรณ ลม้ิ สุวรรณ ข้าราชการครู

47 นางสาว อมุ าพร ตอ้ ยแกว้ ข้าราชการครู

48 นางสาว สุคนทา คงทน ข้าราชการครู

49 นางสาว นฤทยั ทา่ กวั่ ข้าราชการครู

50 นาง ชาลิสา แกว้ ประเทศ ข้าราชการครู

51 นาง นุชนาฏ กลุ รตั นมาศ ขา้ ราชการครู

52 นาง จารวุ รรณ รกั ษร์ อด ข้าราชการครู

53 นาย สทุ ธิรกั ษ์ แพวเิ ศษ ขา้ ราชการครู

54 นางสาว สุภาวดี ศรสี ว่าง ครูอตั ราจา้ ง

55 นางสาว อรอมุ า บวั ลอย ขา้ ราชการครู

56 นางสาว ธนพร สนสวุ รรณ ข้าราชการครู

57 นาย ธดา ยกอนิ ทร์ ข้าราชการครู

79

16. โรงเรียนพนุ พนิ พิทยาคม (ตอ่ )

58 นางสาว พรพิมล ขวัญแกว้ ข้าราชการครู ครู 0899720050 [email protected] สพม.สฎชพ.0253/2564
ครู 063-5893241 [email protected] สพม.สฎชพ.0254/2564
59 นางสาว คณิสรา เนยสงู เนิน ข้าราชการครู ครู 0980922673 [email protected] สพม.สฎชพ.0255/2564
ครู 0866934896 [email protected] สพม.สฎชพ.0256/2564
60 นางสาว ลลิตา หวันกะเหรม็ ขา้ ราชการครู ครู 0952642952 [email protected] สพม.สฎชพ.0257/2564
ครชู านาญการ 0887508939 สพม.สฎชพ.0258/2564
61 นางสาว ดาวิภา กาญจนสดุง ข้าราชการครู ครชู านาญการพเิ ศษ 0818954546 [email protected] สพม.สฎชพ.0259/2564
ครู 0935848436 สพม.สฎชพ.0260/2564
62 นางสาว ปวีณา เพง็ บลู ย์ ข้าราชการครู ครู 0652905545 [email protected] สพม.สฎชพ.0261/2564
ครู 0830894772 [email protected] สพม.สฎชพ.0262/2564
63 นาย พชิ ญพงศ์ ชาตะกูล ขา้ ราชการครู ครผู ชู้ ่วย 0874687568 [email protected] สพม.สฎชพ.0263/2564
ครู 0812573252 [email protected] สพม.สฎชพ.0264/2564
64 นาง จนั จริ า แกว้ บารุง ข้าราชการครู
[email protected]
65 นาย ธรรมรัตน์ กล่ันดวง ข้าราชการครู
[email protected]
66 นางสาว ฑฆิ ัมพร เกตุเพชร ขา้ ราชการครู

67 นางสาว สวุ นนั ท์ พงษ์ขาวนอ้ ย ข้าราชการครู

68 นางสาว ภัชรกร โสกรรณติ ย์ ข้าราชการครู

69 นาย กชนนท์ ขวญั พฒุ ขา้ ราชการครู

17. โรงเรยี นวัดปากคู

ลาดับ คานาหนา้ ชื่อ-สกลุ ตาแหน่ง วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบยี นคุม
ชานาญการ 0989159514 [email protected] สพม.สฎชพ.0265/2564
1 นาง ปยิ ธดิ ด์ วงศ์มหาชยั ผอู้ านวยการ ครู 0874631571 [email protected] สพม.สฎชพ.0266/2564
ครูเชย่ี วชาญ 0899716006 [email protected] สพม.สฎชพ.0267/2564
2 นาง ธดิ ารัตน์ ชปู นั หวาน ข้าราชการครู ครูผชู้ ว่ ย 0873990602 [email protected] สพม.สฎชพ.0268/2564

3 นาง ศารณิ ี แก้วประดบั ขา้ ราชการครู

4 นางสาว กฤษตนนั สวุ รรณบัณฑิตย์ ขา้ ราชการครู

18. โรงเรียนวดั ปากคู

ลาดบั คานาหน้า ชอ่ื -สกลุ ตาแหนง่ วทิ ยฐานะ เบอร์โทรศัพท์ อเี มล เลขทะเบยี นคุม
ข้าราชการครู สพม.สฎชพ.0269/2564
1 นาง สพุ รรณวดี ประสงค์ ครชู านาญการพิเศษ 0815357253 [email protected]

19. โรงเรียนเคยี นซาพิทยาคม

ลาดบั คานาหน้า ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ เบอรโ์ ทรศัพท์ อีเมล เลขทะเบยี นคมุ

1 นาง สจุ ิน น้อยจนี รองผอู้ านวยการ สพม.สฎชพ.0270/2564

หมายเหตเุ พมิ่ เติมรายช่อื ครูอตั ราจ้าง ไมม่ ี สพม.สฎชพ.0271/2564
สพม.สฎชพ.0272/2564
โรงเรยี นท่าเฟืองวทิ ยา
18 นางสาว นิลเนตร ทองสุข

โรงเรยี นปากแพรกวทิ ยาคม
23 นางสาว พิรพร บญุ พฒั น์

80


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The Pulse - Green Edition - December 2021
Next Book
Indian Call girls in Dubai +971525194931 Dubai call girls