The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chontikarn saeueng, 2019-12-03 05:50:49

แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

จำนวน 10 ชั่วโมง

แผนการจดั การเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 3 ส่งิ มชี วี ิตรอบตัว

ว12101 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่อ้งึ
จำนวน 10 ช่ัวโมง ครูผูช้ ่วย

โรงเรยี นบา้ นนกงาง
สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

แผนการจดั การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101
ปกี ารศึกษา 2562
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2
เวลา 10 ชวั่ โมง
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 3 ส่ิงมชี ีวติ รอบตวั เวลา 1 ช่ัวโมง
โรงเรยี นบ้านนกงาง
แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 1 สำรวจสง่ิ แวดลอ้ มในโรงเรียน

ผสู้ อน นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่อึง้

ใช้สอน วันท่ี …........ เดอื น ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ดั

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคญั ของการถ่ายทอดลกั ษณะทางพันธกุ รรม สาร

พนั ธกุ รรม การเปลี่ยนแปลงทางพนั ธุกรรมทม่ี ผี ลตอ่ สงิ่ มีชวี ติ ความหลากหลายทางชีวภาพและววิ ัฒนาการของ
ส่ิงมีชวี ติ รวมท้ังนาความร้ไู ปใชป้ ระโยชน์

ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป.2/1 เปรยี บเทยี บลักษณะของส่ิงมีชวี ติ และสง่ิ ไม่มีชวี ติ จากข้อมลู ท่รี วบรวมได้

2. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสิง่ แวดลอ้ มท่สี ำรวมได้ (K)
2. นกั เรยี นสามารถปฏิบตั ิกจิ กรรม “สำรวจสง่ิ แวดล้อมในโรงเรียน” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ีได้รับ

มอบหมายครบถว้ น (A)

3. สาระสำคญั
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กบั

สง่ิ แวดลอ้ มทง้ั กับส่งิ มชี ีวิตดว้ ยกันและกับส่งิ ไมม่ ีชวี ิต

4. สาระการเรียนรู้
4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
ส่ิงตา่ งๆทีอ่ ยู่รอบตวั เรา ทัง้ ทม่ี ีชีวิตและไม่มชี ีวติ เรยี กว่า ส่งิ แวดลอ้ ม สตั วแ์ ละพืชเป็นส่ิงแวดล้อมที่มี

ชวี ติ ส่วนนำ้ แสง อากาศ เปน็ สิง่ แวดล้อมท่ีไม่มชี ีวิต สตั ว์และพชื มีความสัมพนั ธซ์ ึง่ กนั และกัน พืชเป็นแหล่งที่
อยู่และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ สัตว์เล็กเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาศัยในแหล่งที่อยู่

ต่างกัน และในสิ่งแวดลอ้ มตา่ งกัน บางชนิดอาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ บางชนิดอยู่ในลำธาร
แมน่ ำ้ และบางชนดิ อยูใ่ นทะเล

4.2 ดา้ นกระบวนการ (Process)
1. ทกั ษะการสังเกต
2. ทกั ษะการสร้างคำอธบิ าย
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.3 ด้านคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ (Attitude)
1. มีวินัย
- รบั ผดิ ชอบในงานท่ไี ด้รบั มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาท่ีกำหนด
2. ใฝ่เรยี นรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กลา้ พดู กล้าแสดงความคิดเห็น กลา้ แสดงออก
3. มคี วามมงุ่ มน่ั ในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคดิ คน้ หาคำตอบ ทำงานทไ่ี ด้รบั มอบหมายครบถ้วน

5. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน
1. ความสามารถในการสอ่ื สาร
- การอธบิ าย การเขียน การพูดหนา้ ช้ันเรียน
2. ความสามารถในการคดิ
- การสังเกต การคิดวเิ คราะห์
3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา
- นำความร้มู าใช้ในการประยกุ ตแ์ กป้ ญั หา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต
- การนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชวี ิตประจำวนั การทำงานรว่ มกนั ในกลมุ่

6. ความเข้าใจทีค่ งทน
สิ่งตา่ งๆทอ่ี ยรู่ อบตัวเรา ทง้ั ทม่ี ชี ีวิตและไม่มชี ีวติ เรียกวา่ สิ่งแวดล้อม สัตว์และพืชเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมี

ชวี ิต สว่ นนำ้ แสง อากาศ เป็นส่ิงแวดลอ้ มที่ไม่มีชีวิต สัตวแ์ ละพืชมีความสัมพนั ธ์ซ่งึ กันและกัน พืชเป็นแหล่งที่
อยู่และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ สัตว์เล็กเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอาศัยในแหล่งที่อยู่
ต่างกัน และในสิ่งแวดลอ้ มตา่ งกัน บางชนิดอาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ บางชนิดอยู่ในลำธาร
แม่น้ำ และบางชนดิ อยู่ในทะเล

7. ชิน้ งาน/หลักฐานการเรยี นร้ขู องผ้เู รยี น (ชน้ิ งาน/ภาระงาน)
ช้ินงาน/หลักฐานการเรียนร้ขู องผเู้ รยี น
1. สมดุ บนั ทึกรายวิชาวิทยาศาสตร์

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสอนแบบสบื เสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ขน้ั ท่ี 1 กระต้นุ ความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)
1. ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนเพือ่ นำเข้าสู่กจิ กรรม “สำรวจสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรยี น” ดังน้ี
• สิง่ แวดล้อมรอบตวั เรามีอะไรบา้ ง (แนวคำตอบ…นำ้ อากาศ ก้อนหิน ตน้ ไม้)
• ส่งิ แวดล้อมรอบตัวเรามคี วามสมั พนั ธ์กนั หรอื ไม่ (แนวคำตอบ…มีความสัมพันธ์กัน)
• สิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (แนวคำตอบ…สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจะอาศยั อยูร่ ว่ มกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกนั และกนั )
• ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่สัมพันธ์กัน (แนวคำตอบ แก๊สออกซิเจน
มีความสำคัญตอ่ สิ่งมีชวี ิต เพราะเป็นแกส๊ ทส่ี ิง่ มีชีวิตหายใจเข้า)

ขน้ั ท่ี 2 สำรวจและคน้ หา (Exploration) (25 นาที)
1. ใหน้ กั เรียนแบ่งกล่มุ กลมุ่ ละ 4 คน (แบง่ ตามโตะ๊ ทน่ี ่งั )
2. ใหน้ ักเรยี นรว่ มกนั อภปิ รายกอ่ นทำกิจกรรม โดยครูถามคำถามกอ่ นทำกิจกรรม ดังนี้

• นักเรียนคิดว่าถ้าสำรวจสิ่งแวดลอ้ มในที่ต่าง ๆ กนั จะพบส่ิงมชี ีวติ และส่ิงไมม่ ชี ีวติ

แตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ…แตกต่างกนั )

3. ให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง สำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าง

สงิ่ มีชวี ติ กับสิ่งไมม่ ชี ีวติ ในสิง่ แวดล้อม จากนัน้ บันทกึ ผลการทำกจิ กรรมในสมุดบนั ทกึ วิชาวทิ ยาศาสตร์

ขน้ั ที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (15 นาที)
1. ให้ตัวแทนนกั เรียนแตล่ ะกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกนั
2. ระหว่างที่ตัวแทนออกมานำเสนอ ให้นักเรยี นบันทกึ สิ่งที่ไดเ้ รยี นรู้จากการนำเสนอของแต่ละ

คนลงในสมดุ บันทกึ รายวิชาวทิ ยาศาสตร์
ขัน้ ที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)

1. ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีความสัมพันธข์ องสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อมที่สำรวจ จัดทำเป็น
ชน้ิ งาน โดยการทคี่ รใู ห้นกั เรยี นวาดภาพและระบายสีเพือ่ พัฒนาปญั ญาทางด้านศิลปะของนกั เรียน

ข้นั ท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) (5 นาที)
1. สังเกตการปฏบิ ตั กิ ิจกรรม เร่อื ง สำรวจสง่ิ แวดล้อมในโรงเรียน
2. สงั เกตการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามในช้ันเรียน

9. สอ่ื และแหล่งเรยี นรู้
สอื่ การเรียนรู้
1. หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2
แหลง่ การเรยี นรู้
1. อนิ เตอร์เน็ต

10. การวดั และประเมินผล

สง่ิ ท่ตี อ้ งการวัด วิธกี ารวัด เคร่อื งมือวัด เกณฑก์ ารประเมิน

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ - การสังเกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ของสิ่งที่สำรวจได้ (K) - การตอบคำถามในช้ัน วิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งที่สำรวจได้ถูกต้อง

เรียน สมบรู ณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วทิ ยาศาสตร์ ลกั ษณะของส่ิงท่สี ำรวจไดถ้ ูกต้อง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ลักษณะของสิ่งที่สำรวจได้ถูกต้อง

บางสว่ น

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส ิ ่ง ท ี่ ส ำ ร ว จ ได้

คลาดเคลอ่ื น

*ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สำรวจสง่ิ แวดลอ้ มในโรงเรียนได้ (P) วิทยาศาสตร์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ปฏิบัติกิจกรรม “สำรวจสิ่งแวดล้อม

2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร ในโรงเรียน” ได้ถกู ตอ้ ง

ด้านทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ 2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

วทิ ยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา ปฏิบตั ิกจิ กรรม “สำรวจสิง่ แวดล้อม

วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต”ิ ไดถ้ ูกตอ้ งบางส่วน

1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรม “สำรวจสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียน” ได้คลาดเคลอื่ น

*ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมอื สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบ่อยคร้งั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามรว่ มมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครงั้

*ระดบั คณุ ภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเห็นของครูพ่ีเลีย้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสุพรรณี จงจิตร)

ครพู ่ีเลี้ยง

ความเหน็ ของครวู ชิ าการช่วงชั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ่ ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครูวิชาการช่วงชน้ั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงช่อื ) ………………..………………………

(นายปรีชา อกั ษรพบิ ูลย์)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นนกงาง

บันทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้

ผลการจดั การเรียนรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนกั เรียนทงั้ หมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปรับปรงุ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

ผลการประเมินพฤตกิ รรมระหวา่ งเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรคระหวา่ งการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คดิ เหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................ ผู้สอน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่องึ้ )แผนการจัดการเรยี นรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ รหสั วิชา ว12101
ปีการศกึ ษา 2562
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 10 ช่วั โมง
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 3 ส่งิ มีชวี ิตรอบตวั เวลา 1 ชัว่ โมง
โรงเรยี นบา้ นนกงาง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 ส่ิงมชี ีวิต

ผูส้ อน นางสาวชนทิการต์ แซ่อึง้

ใช้สอน วันท่ี …........ เดือน ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ัด

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เขา้ ใจกระบวนการและความสำคญั ของการถา่ ยทอดลกั ษณะทางพนั ธกุ รรม สาร

พันธุกรรม การเปล่ยี นแปลงทางพนั ธุกรรมทมี่ ผี ลต่อสง่ิ มชี วี ิต ความหลากหลายทางชวี ภาพและวิวฒั นาการของ
สงิ่ มีชวี ิต รวมทั้งนาความรู้ไปใชป้ ระโยชน์

ตัวชี้วดั
ว 2.3 ป.2/1 เปรยี บเทียบลกั ษณะของส่ิงมีชวี ิตและส่ิงไม่มีชวี ิต จากขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นกั เรียนสามารถอธบิ ายลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถปฏิบัตกิ ิจกรรม “ส่งิ มชี ีวิต” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ีได้รับ

มอบหมายครบถ้วน (A)

3. สาระสำคัญ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช มีลักษณะสำคัญ คือ มีการเจริญเติบโต กินอาหารได้ มีการสืบพันธ์ุ

เคล่อื นไหวเองได้ ขับถ่ายเองได้ หายใจได้ ตอบสนองตอ่ สิง่ ตา่ งๆได้ เป็นต้น

4. สาระการเรียนรู้
4.1 ดา้ นความรู้ (Knowledge)

ส่งิ มชี ีวติ ได้แก่ คน สตั ว์ พืช มลี ักษณะสำคัญ คือ มีการเจริญเตบิ โต กนิ อาหารได้ มีการสบื พันธุ์ เคลอื่ นไหว
เองได้ ขบั ถ่ายเองได้ หายใจได้ ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ เป็นตน้

4.2 ดา้ นกระบวนการ (Process)
1. ทกั ษะการสงั เกต

2. ทักษะการสรา้ งคำอธบิ าย
3. ทักษะการคิดวเิ คราะห์

4.3 ดา้ นคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ (Attitude)
1. มีวินยั
- รับผดิ ชอบในงานทไี่ ด้รับมอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาทีก่ ำหนด
2. ใฝเ่ รียนรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กล้าพดู กลา้ แสดงความคิดเหน็ กลา้ แสดงออก
3. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคดิ ค้นหาคำตอบ ทำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายครบถว้ น

5. สมรรถนะสำคญั ของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการสอื่ สาร
- การอธบิ าย การเขียน การพดู หน้าชน้ั เรียน
2. ความสามารถในการคดิ
- การสงั เกต การคิดวเิ คราะห์
3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา
- นำความรู้มาใช้ในการประยุกต์แกป้ ัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ
- การนำกระบวนการตา่ งๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนั การทำงานร่วมกันในกลุ่ม

6. ความเข้าใจทคี่ งทน
สงิ่ มชี ีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พชื มีลักษณะสำคัญ คอื มีการเจริญเติบโต กินอาหารได้ มีการสบื พันธ์ุ เคล่อื นไหว

เองได้ ขบั ถ่ายเองได้ หายใจได้ ตอบสนองตอ่ สง่ิ ตา่ งๆได้ เป็นต้น
7. ชิ้นงาน/หลกั ฐานการเรียนรู้ของผูเ้ รยี น (ชนิ้ งาน/ภาระงาน)

ชนิ้ งาน/หลักฐานการเรยี นรู้ของผเู้ รียน
1. ใบงาน เร่ือง สง่ิ มชี วี ติ

8. การจดั กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสอนแบบสบื เสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ขน้ั ท่ี 1 กระตุน้ ความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)
1. ครูถามคำถามเพ่อื กระต้นุ ความคดิ ของนกั เรียนเพ่อื นำเขา้ สกู่ ิจกรรม “สิ่งมีชีวติ ” ดังน้ี

• สงิ่ แวดล้อมรอบตัวเรามอี ะไรบา้ ง
• ส่ิงมชี ีวติ ท่ีนักเรียนเคยพบเหน็ มอี ะไรบา้ ง

• สงิ่ มีชีวติ ภายในหอ้ งเรยี นมอี ะไรบา้ ง

• นกั เรียนใชเ้ กณฑ์อะไรในการบ่งบอกว่าสงิ่ นีค้ อื สง่ิ มชี ีวติ
ขัน้ ท่ี 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) (25 นาที)

1. ครูแจกใบกิจกรรมใหน้ กั เรยี นเพ่อื สำรวจส่งิ ใดคอื สิง่ มชี ีวิต
2. ใหน้ กั เรยี นทำใบกจิ กรรม เรอ่ื ง สง่ิ มีชวี ิต เพือ่ สำรวจความเข้าใจของนักเรียน

ขน้ั ที่ 3 อธบิ ายและลงข้อสรปุ (Explanation) (15 นาที)
1. ให้ตัวแทนนักเรยี นนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กนั
2. ครเู ฉลยใบงานให้เรยี น

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)
1. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร แล้ว

มอบหมายงานให้นักเรยี นทำเป็นการบ้าน

ขน้ั ที่ 5 ประเมิน (Evaluation) (5 นาที)
1. สังเกตการปฏิบัติกจิ กรรม เรื่อง สง่ิ มีชีวิต
2. สงั เกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามในชั้นเรียน

9. สอื่ และแหล่งเรยี นรู้
สอื่ การเรยี นรู้
1. หนังสอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
2. ใบกจิ กรรม เร่ือง สง่ิ มีชีวติ
แหล่งการเรยี นรู้
1. อินเตอรเ์ น็ต

10. การวัดและประเมนิ ผล

สงิ่ ทต่ี อ้ งการวดั วธิ กี ารวัด เครอ่ื งมือวดั เกณฑ์การประเมิน

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ - การสังเกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ของส่ิงมชี ีวิตได้ (K) - การตอบคำถามในช้ัน วิทยาศาสตร์ ล ั ก ษ ณ ะ ขอ ง ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต ไ ด้ ถ ู ก ต ้ อ ง

เรียน - ใบกิจ กร ร ม เร ื่อง สมบรู ณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา ส่ิงมีชวี ิต 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิง่ มีชีวติ ไดถ้ กู ต้อง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ล ั ก ษ ณ ะ ขอ ง ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต ไ ด้ ถ ู ก ต ้ อ ง

บางส่วน

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต ไ ด้

คลาดเคลื่อน

*ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

ส่ิงมชี วี ติ ได้ (P) วทิ ยาศาสตร์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งมีชีวิต” ได้

2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ วทิ ยาศาสตร์ 2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

วิทยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งมีชีวิต” ได้

วทิ ยาศาสตร์ ถูกต้องบางสว่ น

3.ใบกิจกรรม เรื่อง 1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สิง่ มีชวี ิต ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งมีชีวิต” ได้

คลาดเคลอื่ น

*ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมอื สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบ่อยคร้งั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามรว่ มมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครงั้

*ระดบั คณุ ภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเหน็ ของครูพี่เลยี้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสพุ รรณี จงจิตร)

ครพู เ่ี ลี้ยง

ความเห็นของครวู ิชาการชว่ งช้นั
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอื่ ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครวู ชิ าการชว่ งช้นั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………..………………………

(นายปรีชา อักษรพิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้ นนกงาง

บันทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้

ผลการจดั การเรียนรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนกั เรียนทงั้ หมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปรับปรงุ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

ผลการประเมินพฤตกิ รรมระหวา่ งเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรคระหวา่ งการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คดิ เหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................ ผู้สอน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่องึ้ )

ใบกิจกรรมที่ 1
เรอ่ื ง สิง่ มีชีวติ

ช่อื -สกลุ ...................................................................................................... ช้นั .................. เลขที่..............

แผนการจดั การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ รหัสวชิ า ว12101
ปกี ารศึกษา 2562
ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 10 ช่วั โมง
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 3 ส่ิงไมม่ ชี วี ิตรอบตัว เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรยี นบา้ นนกงาง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 ส่ิงไมม่ ชี ีวิต

ผ้สู อน นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่อง้ึ

ใชส้ อน วันท่ี …........ เดอื น ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวช้วี ัด

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคญั ของการถา่ ยทอดลกั ษณะทางพันธกุ รรม สาร

พันธุกรรม การเปลย่ี นแปลงทางพันธุกรรมทม่ี ีผลตอ่ ส่งิ ไม่มีชวี ิต ความหลากหลายทางชวี ภาพและวิวัฒนาการ
ของสง่ิ ไมม่ ชี วี ิต รวมทัง้ นาความร้ไู ปใชป้ ระโยชน์

ตัวชว้ี ัด
ว 2.3 ป.2/1 เปรยี บเทียบลกั ษณะของส่งิ ไม่มีชวี ติ และส่ิงไมม่ ีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้

2. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. นกั เรียนสามารถอธิบายลกั ษณะของสิง่ ไมม่ ีชวี ิตได้ (K)
2. นักเรียนสามารถปฏบิ ัติกิจกรรม “ส่ิงไม่มชี ีวิต” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมายครบถว้ น (A)

3. สาระสำคัญ
สิ่งไมม่ ีชวี ิต ไดแ้ ก่ มลี กั ษณะตรงขา้ มกบั สง่ิ มชี วี ติ คือ ไม่มกี ารเจริญเติบโต ไม่กินอาหาร เคล่อื นไหวเอง

ไม่ได้ ไมข่ บั ถา่ ย ไมม่ ีการสบื พันธ์ ไม่มกี ารตอบสนองตอ่ ส่ิงตา่ งๆ และไม่หายใจ

4. สาระการเรยี นรู้
4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

ส่ิงไม่มชี ีวิต ได้แก่ มลี ักษณะตรงขา้ มกบั ส่ิงมีชวี ิต คอื ไม่มีการเจริญเตบิ โต ไม่กินอาหาร เคล่ือนไหวเองไม่ได้
ไม่ขบั ถ่าย ไม่มกี ารสบื พนั ธ์ ไม่มกี ารตอบสนองตอ่ สิ่งต่างๆ และไม่หายใจ

4.2 ดา้ นกระบวนการ (Process)
1. ทกั ษะการสังเกต
2. ทกั ษะการสรา้ งคำอธบิ าย
3. ทักษะการคดิ วิเคราะห์

4.3 ดา้ นคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (Attitude)
1. มีวินัย
- รบั ผิดชอบในงานท่ีไดร้ บั มอบหมาย สง่ งานตรงตามเวลาทก่ี ำหนด
2. ใฝ่เรียนรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กล้าพดู กลา้ แสดงความคิดเหน็ กล้าแสดงออก
3. มีความมุง่ มัน่ ในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคดิ ค้นหาคำตอบ ทำงานท่ีไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น

5. สมรรถนะสำคญั ของผูเ้ รยี น
1. ความสามารถในการสอ่ื สาร
- การอธิบาย การเขยี น การพดู หน้าชั้นเรียน
2. ความสามารถในการคดิ
- การสงั เกต การคดิ วิเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปญั หา
- นำความร้มู าใช้ในการประยกุ ต์แกป้ ัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- การนำกระบวนการตา่ งๆ ไปใชใ้ นการดำเนินชวี ิตประจำวัน การทำงานรว่ มกันในกล่มุ

6. ความเขา้ ใจทคี่ งทน
ส่งิ ไมม่ ีชีวิต ไดแ้ ก่ มีลักษณะตรงขา้ มกบั สิ่งมชี ีวิต คือ ไมม่ ีการเจริญเติบโต ไมก่ นิ อาหาร เคล่อื นไหวเองไม่ได้

ไม่ขับถา่ ย ไม่มกี ารสืบพันธ์ ไมม่ กี ารตอบสนองตอ่ สิง่ ตา่ งๆ และไม่หายใจ
7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรยี นรู้ของผเู้ รียน (ช้ินงาน/ภาระงาน)

ชน้ิ งาน/หลักฐานการเรยี นรขู้ องผูเ้ รยี น
1. ใบงาน เรือ่ ง สง่ิ ไมม่ ชี ีวิต

8. การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ขั้นที่ 1 กระตนุ้ ความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)
1. ครถู ามคำถามเพือ่ กระตุ้นความคดิ ของนกั เรียนเพอ่ื นำเขา้ สกู่ ิจกรรม “สง่ิ ไมม่ ีชีวิต” ดังน้ี

• ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรามีอะไรบ้าง
• สิ่งไม่มชี ีวติ ท่ีนกั เรยี นเคยพบเหน็ มีอะไรบ้าง
• สงิ่ ไม่มชี วี ิตภายในห้องเรยี นมีอะไรบ้าง
• นักเรยี นใช้เกณฑ์อะไรในการบง่ บอกวา่ ส่ิงนคี้ อื สง่ิ ไม่มชี วี ิต
ขัน้ ท่ี 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) (25 นาที)
1. ครแู จกใบกจิ กรรมใหน้ ักเรยี นเพอ่ื สำรวจสิ่งใดคือสงิ่ ไม่มีชีวิต
2. ใหน้ กั เรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง สิ่งไมม่ ีชวี ติ เพอื่ สำรวจความเข้าใจของนักเรียน

ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (15 นาที)
1. ให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซ่ึงกันและ

กัน
2. ครเู ฉลยใบงานใหเ้ รียน

ข้ันท่ี 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)
1. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร แล้ว

มอบหมายงานใหน้ กั เรยี นทำเปน็ การบ้าน

ขัน้ ท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) (5 นาที)
1. สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรม เรื่อง ส่ิงไม่มีชีวติ
2. สังเกตการมสี ่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียน

9. ส่ือและแหล่งเรยี นรู้
สอื่ การเรยี นรู้
1. หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 2
2. ใบกจิ กรรม เร่ือง สิง่ ไมม่ ีชวี ติ
แหลง่ การเรยี นรู้
1. อนิ เตอรเ์ นต็

10. การวัดและประเมินผล

สง่ิ ทต่ี ้องการวัด วธิ กี ารวดั เครือ่ งมอื วดั เกณฑ์การประเมิน

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ - การสงั เกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ของส่งิ ไมม่ ีชวี ติ ได้ (K) - การตอบคำถามในชั้น วิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง

เรียน - ใบกิจ กร ร ม เร ื่อง สมบรู ณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา สิ่งไม่มชี วี ิต 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วทิ ยาศาสตร์ ลักษณะของส่ิงไมม่ ีชีวิตไดถ้ กู ตอ้ ง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง

บางสว่ น

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ล ักษ ณะของ ส ิ่ง ไม่มีช ีวิ ต ไ ด้

คลาดเคลอื่ น

*ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สงิ่ ไม่มีชวี ติ ได้ (P) วิทยาศาสตร์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งไม่มีชีวิต” ได้

2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร ถูกตอ้ ง

ด้านทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ 2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

วทิ ยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งไม่มีชีวิต” ได้

วิทยาศาสตร์ ถูกตอ้ งบางสว่ น

3.ใบกิจกรรม เรื่อง 1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สง่ิ ไมม่ ชี วี ิต ปฏิบัติกิจกรรม “สิ่งไม่มีชีวิต” ได้

คลาดเคลอื่ น

*ระดับคุณภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมอื สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบ่อยคร้งั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามรว่ มมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครงั้

*ระดบั คณุ ภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเหน็ ของครูพี่เลยี้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสพุ รรณี จงจิตร)

ครพู เ่ี ลี้ยง

ความเห็นของครวู ิชาการชว่ งช้นั
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอื่ ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครวู ชิ าการชว่ งช้นั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………..………………………

(นายปรีชา อักษรพิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้ นนกงาง

บันทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้

ผลการจดั การเรียนรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนกั เรียนทงั้ หมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปรับปรงุ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

ผลการประเมินพฤตกิ รรมระหวา่ งเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรคระหวา่ งการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คดิ เหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................ ผู้สอน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่องึ้ )

ใบกจิ กรรมท่ี 2
เรื่อง สง่ิ ไมม่ ชี วี ติ

ช่อื -สกุล...................................................................................................... ช้นั .................. เลขท่.ี .............

แผนการจดั การเรียนรู้

กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ รายวชิ า วทิ ยาศาสตร์ รหสั วชิ า ว12101
ปกี ารศกึ ษา 2562
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2
เวลา 10 ช่วั โมง
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 3 สง่ิ ไมม่ ชี ีวิตรอบตัว เวลา 1 ชว่ั โมง
โรงเรียนบา้ นนกงาง
แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 สังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดถวั่ เขียวและก้อนกรวด

ผู้สอน นางสาวชนทิการต์ แซอ่ ึ้ง

ใชส้ อน วันที่ …........ เดอื น ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชีว้ ัด

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคญั ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร

พนั ธกุ รรม การเปลีย่ นแปลงทางพนั ธกุ รรมทีม่ ีผลตอ่ ส่งิ ไม่มีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของส่งิ ไม่มีชีวติ รวมทงั้ นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ตัวช้ีวัด
ว 2.3 ป.2/1 เปรยี บเทยี บลกั ษณะของส่งิ ไมม่ ีชีวิตและส่งิ ไมม่ ีชวี ิต จากขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นกั เรียนสามารถอธบิ ายการเจรญิ เตบิ โตของเมล็ดถวั่ เขียวและก้อนกรวดได้ (K)
2. นักเรยี นสามารถปฏบิ ตั กิ ิจกรรม “สังเกตการเจริญเตบิ โตของเมล็ดถวั่ เขียวและกอ้ นกรวด” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ีได้รับ

มอบหมายครบถว้ น (A)

3. สาระสำคัญ
เมล็ดถั่วเขียวเป็นสงิ่ มีชวี ิตเพราะมีการเจรญิ เติบโต โดยมีขนาดใหญ่ข้ึน มีใบและรากงอกออกมา ส่วน

กอ้ นกรวดเปน็ ส่งิ ไมม่ ชี วี ติ เพราะไม่มกี ารเจรญิ เตบิ โต

4. สาระการเรียนรู้
4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
เมล็ดถ่ัวเขียวเปน็ ส่งิ มีชีวิตเพราะมกี ารเจริญเติบโต โดยมีขนาดใหญข่ ึน้ มีใบและรากงอกออกมา ส่วน

ก้อนกรวดเป็นส่งิ ไม่มีชวี ติ เพราะไมม่ ีการเจริญเติบโต

4.2 ด้านกระบวนการ (Process)
1. ทักษะการสังเกต
2. ทกั ษะการสรา้ งคำอธบิ าย
3. ทักษะการคดิ วิเคราะห์

4.3 ด้านคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (Attitude)
1. มวี ินัย
- รบั ผดิ ชอบในงานท่ไี ด้รบั มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
2. ใฝเ่ รยี นรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กล้าพูด กลา้ แสดงความคิดเหน็ กล้าแสดงออก
3. มีความมุ่งมน่ั ในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคดิ ค้นหาคำตอบ ทำงานท่ไี ดร้ ับมอบหมายครบถ้วน

5. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสอื่ สาร
- การอธบิ าย การเขียน การพูดหนา้ ชัน้ เรยี น
2. ความสามารถในการคิด
- การสงั เกต การคิดวิเคราะห์
3. ความสามารถในการแกป้ ญั หา
- นำความรู้มาใช้ในการประยกุ ตแ์ ก้ปญั หา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
- การนำกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้ นการดำเนินชวี ิตประจำวนั การทำงานร่วมกนั ในกลุ่ม

6. ความเข้าใจทค่ี งทน
เมล็ดถั่วเขยี วเปน็ สง่ิ มีชีวิตเพราะมกี ารเจริญเติบโต โดยมีขนาดใหญ่ขน้ึ มใี บและรากงอกออกมา ส่วน

กอ้ นกรวดเป็นสง่ิ ไมม่ ชี วี ติ เพราะไม่มกี ารเจริญเติบโต
7. ช้ินงาน/หลักฐานการเรยี นรู้ของผู้เรยี น (ชนิ้ งาน/ภาระงาน)

ชนิ้ งาน/หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรยี น
1. สมดุ บันทกึ วชิ าวทิ ยาศาสตร์

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสอนแบบสบื เสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ข้นั ที่ 1 กระตุน้ ความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)

1. ครูถามคำถามเพอ่ื กระตุน้ ความคิดของนักเรียนเพื่อนำเขา้ สู่กิจกรรม “สงั เกตการเจริญเติบโต
ของเมล็ดถั่วเขียวและกอ้ นกรวด

ข้นั ท่ี 2 สำรวจและคน้ หา (Exploration) (25 นาที)
1. ครใู ห้นักเรยี นแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน (แบง่ ตามโตะ๊ ทีน่ ง่ั )
2. ครูอธบิ ายการทดลองใหน้ ักเรียนฟัง แล้วแจกอปุ กรณก์ ารทดลอง หลงั จากน้ันครแู ละนักเรียน

รว่ มกันทำกิจกรรมการทดลอง

3. ให้นกั เรยี นสังเกตผลการทดลองแล้วบนั ทึกใส่สมดุ วิชาวิทยาศาสตร์

ขั้นท่ี 3 อธบิ ายและลงข้อสรปุ (Explanation) (15 นาที)
1. ให้ตัวแทนนกั เรยี นแตล่ ะกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหนา้ ช้ันเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซง่ึ กันและกัน
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)
1. ครแู ละนักเรยี นชว่ ยกันสรุปผลการทดลองว่าทำไมผลถึงเป็นเชน่ นน้ั

ขั้นท่ี 5 ประเมนิ (Evaluation) (5 นาที)
1. สังเกตการปฏบิ ตั กิ ิจกรรม เร่อื ง สังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดถว่ั เขียวและกอ้ นกรวด
2. สังเกตการมสี ว่ นร่วมในการตอบคำถามในช้นั เรียน

9. สื่อและแหลง่ เรยี นรู้
ส่ือการเรียนรู้
1. หนังสอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2
แหล่งการเรียนรู้
1. อินเตอร์เนต็

10. การวัดและประเมินผล

สง่ิ ทีต่ อ้ งการวัด วิธีการวดั เครอ่ื งมือวดั เกณฑก์ ารประเมนิ

1. นักเรียนสามารถอธิบายการ - การสังเกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

เจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวและ - การตอบคำถามในช้ัน วิทยาศาสตร์ การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว

กอ้ นกรวดได้ (K) เรียน และก้อนกรวดไดถ้ กู ต้องสมบูรณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วิทยาศาสตร์ การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว

และกอ้ นกรวดไดถ้ กู ต้อง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว

และก้อนกรวดไดถ้ ูกตอ้ งบางสว่ น

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว

และกอ้ นกรวดไดค้ ลาดเคลื่อน

*ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สังเกตการเจริญเติบโตของเมล็ดถ่ัว วิทยาศาสตร์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ปฏ ิบัติกิจ กร ร ม “ส ัง เกตกา ร

เขยี วและก้อนกรวดได้ (P) 2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร เจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวและ

ด้านทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ ก้อนกรวด” ไดถ้ ูกตอ้ ง

วทิ ยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา 2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรม “สังเกตการ

เจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวและ

ก้อนกรวด” ไดถ้ ูกตอ้ งบางสว่ น

1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

ปฏ ิบัติกิจ กร ร ม “ส ัง เกตกา ร

เจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวและ

ก้อนกรวด” ไดค้ ลาดเคลื่อน

*ระดบั คุณภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมอื สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบ่อยคร้งั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามรว่ มมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครงั้

*ระดบั คณุ ภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเหน็ ของครูพี่เลยี้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสพุ รรณี จงจิตร)

ครูพเ่ี ลี้ยง

ความเห็นของครวู ิชาการชว่ งช้นั
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครวู ชิ าการชว่ งช้นั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงช่ือ) ………………..………………………

(นายปรชี า อกั ษรพิบลู ย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้ นนกงาง

บันทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้

ผลการจดั การเรียนรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนกั เรียนทงั้ หมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปรับปรงุ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

ผลการประเมินพฤตกิ รรมระหวา่ งเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรคระหวา่ งการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คดิ เหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................ ผู้สอน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่องึ้ )

แผนการจดั การเรยี นรู้

กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหสั วชิ า ว12101
ปกี ารศกึ ษา 2562
ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 10 ช่ัวโมง
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 3 สง่ิ ไมม่ ชี วี ติ รอบตวั เวลา 1 ช่ัวโมง
โรงเรยี นบา้ นนกงาง
แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 5 สังเกตส่ิงมีชวี ติ และไม่มชี ีวติ

ผ้สู อน นางสาวชนทิการต์ แซอ่ ้งึ

ใชส้ อน วนั ที่ …........ เดอื น ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ดั

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๓ เขา้ ใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลกั ษณะทางพนั ธุกรรม สาร

พนั ธกุ รรม การเปลยี่ นแปลงทางพนั ธกุ รรมทม่ี ีผลตอ่ ส่งิ ไม่มีชวี ิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งไม่มชี วี ิต รวมท้งั นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

ตัวชีว้ ดั
ว 2.3 ป.2/1 เปรียบเทยี บลักษณะของสิ่งไมม่ ีชวี ติ และสงิ่ ไมม่ ีชวี ิต จากข้อมลู ทร่ี วบรวมได้

2. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
1. นักเรยี นสามารถอธิบายสงิ่ มีชีวติ และไม่มีชีวติ ได้ (K)
2. นกั เรยี นสามารถปฏบิ ัติกจิ กรรม “สงั เกตสงิ่ มชี ีวิตและไมม่ ีชวี ติ ” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ีได้รับ

มอบหมายครบถว้ น (A)

3. สาระสำคัญ
สิง่ ไมม่ ีชีวิต ได้แก่ มลี กั ษณะตรงขา้ มกับส่ิงมชี ีวิต คือ ไมม่ ีการเจรญิ เตบิ โต ไม่กินอาหาร เคลือ่ นไหวเอง

ไมไ่ ด้ ไมข่ บั ถา่ ย ไม่มีการสืบพันธ์ ไม่มีการตอบสนองต่อสิง่ ต่างๆ และไมห่ ายใจ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช มีลักษณะสำคัญ คือ มีการเจริญเติบโต กินอาหารได้ มีการสืบพันธุ์

เคลือ่ นไหวเองได้ ขบั ถา่ ยเองได้ หายใจได้ ตอบสนองตอ่ สิ่งตา่ งๆได้ เปน็ ต้น

4. สาระการเรยี นรู้
4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
ส่ิงไมม่ ชี ีวติ ได้แก่ มีลกั ษณะตรงขา้ มกับสงิ่ มีชีวิต คอื ไม่มีการเจรญิ เตบิ โต ไม่กินอาหาร เคลือ่ นไหวเอง

ไมไ่ ด้ ไม่ขบั ถ่าย ไม่มกี ารสบื พันธ์ ไม่มีการตอบสนองต่อสงิ่ ต่างๆ และไม่หายใจ

สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ พืช มีลักษณะสำคัญ คือ มีการเจริญเติบโต กินอาหารได้ มีการสืบพันธุ์
เคลอื่ นไหวเองได้ ขบั ถา่ ยเองได้ หายใจได้ ตอบสนองตอ่ สิง่ ตา่ งๆได้ เป็นต้น

4.2 ด้านกระบวนการ (Process)
1. ทกั ษะการสังเกต
2. ทกั ษะการสร้างคำอธบิ าย
3. ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์

4.3 ดา้ นคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)
1. มวี นิ ยั
- รับผดิ ชอบในงานที่ไดร้ ับมอบหมาย สง่ งานตรงตามเวลาทก่ี ำหนด
2. ใฝเ่ รียนรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กลา้ แสดงออก
3. มีความมงุ่ ม่ันในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคิดค้นหาคำตอบ ทำงานทไ่ี ด้รับมอบหมายครบถ้วน

5. สมรรถนะสำคญั ของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการส่ือสาร
- การอธบิ าย การเขยี น การพูดหนา้ ช้ันเรียน
2. ความสามารถในการคดิ
- การสงั เกต การคิดวเิ คราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- นำความรู้มาใช้ในการประยกุ ตแ์ กป้ ญั หา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
- การนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนนิ ชีวิตประจำวนั การทำงานรว่ มกนั ในกลมุ่

6. ความเขา้ ใจทคี่ งทน
สิง่ ไมม่ ีชีวติ ได้แก่ มลี ักษณะตรงข้ามกับสง่ิ มชี วี ิต คอื ไมม่ กี ารเจริญเติบโต ไม่กินอาหาร เคลอื่ นไหวเองไม่ได้

ไม่ขบั ถ่าย ไม่มกี ารสืบพนั ธ์ ไม่มกี ารตอบสนองตอ่ สิ่งต่างๆ และไม่หายใจ
7. ชน้ิ งาน/หลักฐานการเรียนรขู้ องผู้เรยี น (ชน้ิ งาน/ภาระงาน)

ชิน้ งาน/หลกั ฐานการเรยี นรู้ของผ้เู รียน
1. สมุดบนั ทึกวชิ าวทิ ยาศาสตร์

8. การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)
1. ครูถามคำถามเพอื่ กระตุ้นความคดิ ของนักเรียนเพื่อนำเขา้ ส่กู จิ กรรม “สิ่งไม่มีชวี ิต” ดงั นี้
• เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกส่ิงมีชวี ิตและไมม่ ชี วี ิต
ขน้ั ท่ี 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) (25 นาที)
1. ครจู ดั นักเรยี นเปน็ 3 แถว หาตวั แทนถือบัตรภาพ 1 คน โดยใหย้ กขึน้ ทลี ะแผ่นใหเ้ พ่อื นดูเพียง

ครหู่ น่ึงแล้วเกบ็ ลง
2. เพ่อื นคนแรกของแต่ละแถวบอกว่าสิ่งท่เี ห็นเป็นส่งิ มีชวี ิตหรือไมม่ ีชวี ิตใครตอบไดก้ ่อนและ

ถูกตอ้ งจะได้เกบ็ บตั รภาพไว้

3. เปลี่ยนให้คนที่ 2 ทำกิจกรรม และเปลีย่ นไปจนหมดแถว

4. แถวทีไ่ ดบ้ ัตรภาพมากท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ

ขนั้ ท่ี 3 อธบิ ายและลงข้อสรปุ (Explanation) (15 นาที)

1. ใหน้ กั เรียนรว่ มกนั สรุปวา่ ภาพใดเป็นสงิ่ มชี ีวติ และไมม่ ชี ีวติ โดยใชเ้ กณฑอ์ ะไร
2. บันทกึ ลงในสมดุ วชิ าวิทยาศาสตร์
ขนั้ ที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)
1. ครูและนกั เรียนช่วยกันอภิปรายว่าส่งิ ไม่มีชวี ิตมีและส่งิ ไม่มีชวี ิตแตกตา่ งกันอย่างไร

ขน้ั ท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) (5 นาที)
1. สงั เกตการปฏบิ ัติกจิ กรรม เรือ่ ง สังเกตสงิ่ มชี วี ติ และไมม่ ีชีวิต
2. สังเกตการมีสว่ นรว่ มในการตอบคำถามในชน้ั เรียน

9. สื่อและแหลง่ เรยี นรู้
ส่ือการเรยี นรู้
1. หนงั สือเรียนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 2
แหล่งการเรียนรู้
1. อนิ เตอรเ์ น็ต

10. การวดั และประเมนิ ผล

ส่งิ ท่ีต้องการวัด วิธกี ารวดั เคร่อื งมอื วดั เกณฑ์การประเมิน

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ - การสังเกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

สงิ่ มชี ีวิตและไม่มีชวี ิตได้ (K) - การตอบคำถามในช้ัน วทิ ยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง

เรยี น สมบรู ณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วิทยาศาสตร์ สิง่ มชี วี ิตและไมม่ ชี วี ิตไดถ้ ูกต้อง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ถูกต้อง

บางสว่ น

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต แ ล ะ ไ ม ่ ม ี ช ี ว ิ ต ไ ด้

คลาดเคลื่อน

*ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

สังเกตสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ วิทยาศาสตร์ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ปฏิบัติกิจกรรม “สังเกตสิ่งมีชีวิต

(P) 2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร และไมม่ ชี วี ติ ” ได้ถูกตอ้ ง
ด้านทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์
2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ
วิทยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา ปฏิบัติกิจกรรม “สังเกตสิ่งมชี วี ติ

วิทยาศาสตร์ และไม่มีชวี ิต” ได้ถูกตอ้ งบางสว่ น
3.ใบกิจกรรม เรื่อง 1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ
สิ่งไมม่ ชี ีวิต ปฏิบัติกิจกรรม “สังเกตสิ่งมีชีวิต

และไมม่ ชี วี ิต” ไดค้ ลาดเคล่อื น

*ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมอื สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบ่อยคร้งั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามรว่ มมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครงั้

*ระดบั คณุ ภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเห็นของครูพ่ีเลีย้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสุพรรณี จงจิตร)

ครพู ่ีเลี้ยง

ความเหน็ ของครวู ชิ าการช่วงชั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ่ ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครูวิชาการช่วงชน้ั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงช่อื ) ………………..………………………

(นายปรีชา อกั ษรพบิ ูลย์)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นนกงาง

บันทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้

ผลการจดั การเรียนรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนกั เรียนทงั้ หมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ระดับปรับปรงุ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

ผลการประเมินพฤตกิ รรมระหวา่ งเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุ สรรคระหวา่ งการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คดิ เหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื ................................................ ผู้สอน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่องึ้ )

เกณฑ์การจาแ

แนกสง่ิ มชี วี ติ

แผนการจดั การเรียนรู้

กลมุ่ สาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์ รายวิชา วทิ ยาศาสตร์ รหสั วชิ า ว12101
ปีการศึกษา 2562
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 10 ชวั่ โมง
หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 3 สง่ิ ไมม่ ชี ีวิตรอบตวั เวลา 1 ช่ัวโมง
โรงเรียนบา้ นนกงาง
แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 6 น้ำกบั การเจรญิ เตบิ โตของพืช

ผู้สอน นางสาวชนทกิ ารต์ แซ่อ้ึง

ใชส้ อน วันที่ …........ เดือน ........................................ พ.ศ. ....................

1. มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ช้วี ัด

มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัตขิ องสงิ่ มีชีวติ หน่วยพื้นฐานของสง่ิ มีชวี ิต การลำเลยี งสารเขา้ และออก

จากเซลล์
ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญ เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

ว 1.2 ป.2/2 ตระหนกั ถงึ ความจำเปน็ ทีพ่ ชื ตอ้ งได้รับน้ำและแสงเพือ่ การเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้
ได้ รับสง่ิ ดงั กล่ำวอย่างเหมาะสม
2. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

1. นักเรียนสามารถอธบิ ายนำ้ กบั การเจรญิ เติบโตของพชื ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม “น้ำกับการเจริญเติบโตของพชื ” ได้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม และทำใบกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายครบถว้ น (A)

3. สาระสำคัญ
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและสัตว์ พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่พืชมีการเจริญเติบโต เรา

สามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชได้จากความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้น มีจำนวนใบ
มากขึ้นและออกดอกออกผล

พชื ตอ้ งการน้ำในการเจรญิ เติบโตโดยรายของพืชดูดซบั นำ้ พร้อมกับธาตุอาหารต่างๆขนึ้ สู่ลำต้น เพ่ือใช้
ในการสรา้ งอาหาร ถ้าพืชขาดน้ำการเจริญเติบโตต้องหยุดชะงัก ใบและลำต้นจะเหี่ยวเฉาและตายในท่ีสุด แต่
ถา้ พชื ไดร้ บั นำ้ มากเกินไป เช่น มนี ำ้ ท่วมขังเปน็ เวลานานจะทำใหร้ ากเนา่ และตายได้

4. สาระการเรยี นรู้

4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและสัตว์ พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่พืชมีการเจริญเติบโต เรา
สามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชได้จากความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้น มีจำนวนใบ
มากขึ้นและออกดอกออกผล
พชื ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตโดยรายของพชื ดดู ซบั น้ำพร้อมกับธาตอุ าหารต่างๆข้ึนสู่ลำต้น เพื่อใช้
ในการสรา้ งอาหาร ถ้าพืชขาดน้ำการเจริญเติบโตต้องหยุดชะงัก ใบและลำต้นจะเหีย่ วเฉาและตายในท่ีสดุ แต่
ถา้ พชื ได้รับนำ้ มากเกนิ ไป เชน่ มีนำ้ ทว่ มขังเป็นเวลานานจะทำใหร้ ากเน่าและตายได้

4.2 ดา้ นกระบวนการ (Process)
1. ทกั ษะการสังเกต
2. ทักษะการสร้างคำอธบิ าย
3. ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์

4.3 ดา้ นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (Attitude)
1. มีวนิ ัย
- รับผดิ ชอบในงานทไี่ ดร้ ับมอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลาท่ีกำหนด
2. ใฝเ่ รยี นรู้
- ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจในการทำกิจกรรม กล้าซักถาม

กล้าพดู กลา้ แสดงความคิดเห็น กลา้ แสดงออก
3. มีความมุง่ ม่ันในการทำงาน
- ทุ่มเทในการทำกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ

พยายามคดิ ค้นหาคำตอบ ทำงานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายครบถว้ น

5. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- การอธบิ าย การเขียน การพูดหน้าช้ันเรียน
2. ความสามารถในการคิด
- การสงั เกต การคิดวิเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- นำความร้มู าใช้ในการประยกุ ตแ์ ก้ปญั หา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ
- การนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชวี ติ ประจำวนั การทำงานร่วมกันในกลุ่ม

6. ความเข้าใจท่คี งทน
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและสัตว์ พืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่พืชมีการเจริญเติบโต เรา

สามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชได้จากความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้น มีจำนวนใบ
มากขึ้นและออกดอกออกผล

พืชตอ้ งการน้ำในการเจริญเติบโตโดยรายของพืชดดู ซับน้ำพร้อมกับธาตุอาหารต่างๆข้ึนสู่ลำต้น เพ่ือใช้
ในการสร้างอาหาร ถ้าพืชขาดน้ำการเจริญเตบิ โตต้องหยุดชะงกั ใบและลำต้นจะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด แต่
ถ้าพชื ไดร้ ับนำ้ มากเกนิ ไป เช่น มนี ำ้ ทว่ มขังเปน็ เวลานานจะทำให้รากเนา่ และตายได้
7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรยี นรูข้ องผูเ้ รยี น (ชน้ิ งาน/ภาระงาน)

ชิน้ งาน/หลกั ฐานการเรยี นรขู้ องผ้เู รยี น
1. สมดุ บนั ทกึ วชิ าวทิ ยาศาสตร์

8. การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ขนั้ ที่ 1 กระตนุ้ ความสนใจ (Engagement Phase) (5 นาที)
1. ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนกั เรยี นเพื่อนำเขา้ สู่กิจกรรม “น้ำกับการเจริญเติบโต

ของพชื ” ดงั น้ี
• พชื ตอ้ งการน้ำหรือไม่
• ถา้ พชื ขาดนำ้ จะเปน็ อย่างไร

ขน้ั ท่ี 2 สำรวจและคน้ หา (Exploration) (25 นาที)
1. ครูเตรียมอปุ กรณก์ ารทดลอง ดังน้ี กระถางตน้ ไม้ที่มีพชื ชนิดเดยี วกนั 2 กระถาง และน้ำ
2. ครูใหน้ ักเรยี นช่วยกันดแู ละรดนำ้ กระถางใบที่ 1 ส่วนกระถางอกี ใบตั้งทง้ิ ไว้ไม่ตอ้ งรดน้ำ เป็น

เวลา 1 สัปดาห์ แล้วสังเกตผลในคาบถดั ไป

ข้ันท่ี 3 อธบิ ายและลงข้อสรปุ (Explanation) (15 นาที)

1. เม่ือครบตามกำหนดวนั แล้วใหน้ ักเรียนรว่ มกันสรุปวา่ ผลทไ่ี ดเ้ ปน็ อย่างไร
2. บนั ทกึ ลงในสมดุ วิชาวิทยาศาสตร์
ข้ันท่ี 4 ขยายความรู้ (Elaboration) (10 นาที)
1. ครูและนักเรยี นช่วยกนั อภิปรายว่าน้ำมีความจำเป็นต่อการเจรญิ เติบโตของพืชอย่างไร

ขนั้ ท่ี 5 ประเมนิ (Evaluation) (5 นาที)
1. สงั เกตการปฏบิ ตั กิ จิ กรรม เรอ่ื ง น้ำกบั การเจริญเตบิ โตของพชื
2. สังเกตการมสี ่วนรว่ มในการตอบคำถามในช้นั เรียน

9. สอ่ื และแหล่งเรยี นรู้
สือ่ การเรยี นรู้
1. หนงั สอื เรียนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 2
แหล่งการเรยี นรู้
1. อินเตอรเ์ นต็

10. การวัดและประเมนิ ผล

ส่งิ ที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครือ่ งมือวัด เกณฑก์ ารประเมนิ

1. นักเรียนสามารถอธิบายน้ำกับ - การสังเกต - สมุดบันทึกรายวิชา 4 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

การเจริญเติบโตของพชื ได้ (K) - การตอบคำถามในช้ัน วทิ ยาศาสตร์ น้ำกับการเจริญเติบโตของพืชได้

เรียน ถกู ตอ้ งสมบรู ณ์

- ตรวจสมุดบันทึกวิชาา 3 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

วทิ ยาศาสตร์ น้ำกับการเจริญเติบโตของพืชได้

ถูกต้อง

2 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

น้ำกับการเจริญเติบโตของพืชได้

ถูกต้องบางสว่ น

1 คะแนน นักเรียนสามารถอธิบาย

น้ำกับการเจริญเติบโตของพืชได้

คลาดเคลื่อน

*ระดับคณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 1. ส ม ุ ด บ ั น ท ึ กวิช า 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

นำ้ กับการเจริญเติบโตของพืชได้ (P) วทิ ยาศาสตร์ ความสามารถด้าน ปฏิบัติกิจกรรม “น้ำกับการ
เจริญเติบโตของพืช” ไดถ้ กู ต้อง
2. สังเกตความสามารถ ทักษ ะกร ะบวน ก า ร 2 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม “น้ำกับการ
ด้านทักษะกระบวนการ วิทยาศาสตร์ เจริญเติบโตของพืช” ได้ถูกต้อง

วิทยาศาสตร์ 2. สมุดบันทึกรายวิชา

วทิ ยาศาสตร์

บางส่วน

1 คะแนน คือ นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรม “น้ำกับการ

เ จ ร ิ ญ เ ต ิ บ โ ต ข อ ง พ ื ช ” ไ ด้

คลาดเคลอ่ื น

*ระดับคุณภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์

ส่ิงทต่ี อ้ งการวัด วธิ ีการวดั เครื่องมือวัด เกณฑก์ ารประเมิน

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี 1. สังเกตการใฝ่เรียนรู้ มี 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3 คะแนน ให้ความรว่ มมอื สนใจ

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น พ ฤ ต ิ ก ร ร ม อ ั น พึ ง ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กิจกรรม และทำใบกิจกรรมท่ี ในการทำงาน และส่งประสงค์ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ไดร้ ับมอบหมายครบถว้ น (A) งานตามเวลาทก่ี ำหนด 2 คะแนน ใหค้ วามร่วมมือ สนใจ

2. สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

แสดงความคิดเห็น การ 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทำงานบอ่ ยครง้ั

ตอบคำถาม พฤติกรรม พฤติกรรมการทำงาน 1 คะแนน ใหค้ วามร่วมมือ สนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรม กลุม่ ใฝ่รู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ

กลมุ่ ทำงานบางครง้ั

*ระดับคุณภาพ 1 ผ่านเกณฑ์

ความเห็นของครูพ่ีเลีย้ ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชอ่ื ) ………………..………………………

(นางสาวสุพรรณี จงจิตร)

ครพู ่ีเลี้ยง

ความเหน็ ของครวู ชิ าการช่วงชั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ่ ) ………………..………………………
(นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ)

ครูวิชาการช่วงชน้ั 1

ความเห็นของผ้บู งั คับบญั ชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงช่อื ) ………………..………………………

(นายปรีชา อกั ษรพบิ ูลย์)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นนกงาง

บนั ทกึ หลงั การจดั การเรียนรู้

ผลการจัดการเรยี นรตู้ ามตัวช้วี ัด

จำนวนนักเรยี นทั้งหมด ............... คน

- ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี .............. คน คิดเป็นร้อยละ ................

- ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ระดบั พอใช้ .............. คน คิดเป็นรอ้ ยละ ................

- ไมผ่ า่ นเกณฑ์การประเมิน ระดับปรบั ปรงุ .............. คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ................

ผลการประเมนิ พฤติกรรมระหว่างเรียน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปญั หาและอปุ สรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขอ้ คิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะเพิ่มเตมิ

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลงช่ือ ................................................ ผสู้ อน

(นางสาวชนทกิ ารต์ แซอ่ ง้ึ )


Click to View FlipBook Version