The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksnklongkachan.y63, 2022-01-05 23:33:27

มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี2565

มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี2565

สงั กดั สำนักงำน กศน.

สำนักงำน กศน.

สำนกั งำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร

มาตรฐาน กศน. ตาบล
ปี 2565

สำนกั งำนส่งเสรมิ กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั
สำนกั งำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิ ำร กระทรวงศกึ ษำธิกำร

คาชี้แจง

1. เอกสารนี้จัดทาข้ึนเพื่อให้ครู กศน.ตาบลและผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ใหม้ ีประสทิ ธิภาพและเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยระดับชุมชน ทั้งนี้ได้มี
การปรับปรงุ รายละเอียดข้อมูลของมาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2554 ให้มีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. มาตรฐาน กศน. ตาบล ประกอบด้วย 4 ดา้ น คอื
- มาตรฐานท่ี 1 ด้านการบรหิ ารจดั การ
- มาตรฐานท่ี 2 ดา้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- มาตรฐานที่ 3 ดา้ นการมสี ่วนร่วม
- มาตรฐานที่ 4 ดา้ นการติดตามผล ประเมนิ ผลและรายงานผล

3. การขับเคลื่อน กศน. ตาบล/แขวง ขอให้ครู กศน.ตาบลและผู้เกีย่ วข้อง
ศกึ ษาและทาความเขา้ ใจมาตรฐาน กศน. ตาบล ให้เกดิ ความชัดเจนและถือปฏบิ ัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีหน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถนามาตรฐานฯ
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนกิจกรรมของ กศน. ตาบล/แขวง
ดังน้ี

- กศน. ตาบล/แขวง นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปใชเ้ ป็นแนวทาง
ในการพฒั นาหอ้ งเรียนของตนเองได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการพัฒนา
ตนเอง การบริหารจัดการสถานที่ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย รวมท้ังติดตาม
ประเมนิ สรุปและรายงานผลการจัดกจิ กรรม

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | ก

- กศน.อาเภอ/เขต นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการกากับ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานของครู กศน.ตาบลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเกิดการพฒั นาและยกระดับ กศน. ตาบล/แขวง

- สานกั งาน กศน.จงั หวดั /กทม. นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปเผยแพร่
และประชาสัมพนั ธ์ขอ้ มูลใหแ้ ก่ กศน. ตาบล/แขวง ในสังกัดทราบ เพ่อื วางแผน
การดาเนินงานร่วมกับสถานศึกษาและใช้เป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง
ให้เปน็ ไปตามมาตรฐานฯ สอดคลอ้ งกบั สภาพบริบทพื้นทชี่ มุ ชนได้อยา่ งเหมาะสม

4. การบริหารจัดการ กศน. ตาบล/แขวง สาหรบั ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้สาระสาคัญของมาตรฐาน กศน. ตาบล เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงาน กศน. ตาบล/แขวง เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพในการ
จัดการศกึ ษา

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | ข

คานา

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการ
ขบั เคลื่อนการดาเนนิ งานของ กศน. ตาบล/แขวง ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ท่ีรัฐบาลมุ่งหวังให้ภารกิจของ
กศน. ตาบล/แขวง เป็นกลไกในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ประชาชน ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทและยังเขา้ ไม่ถึง
โอกาสการเรยี นรู้ท่มี ีคุณภาพ

ดังน้ัน สานักงาน กศน. จึงได้จัดทามาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565
ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการมสี ่วนร่วม และด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
เพื่อให้ครู กศน.ตาบลและผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมหลักของ กศน. ตาบล/แขวง ให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวี ิตของประชาชนในชมุ ชน ให้ไปสูม่ าตรฐาน กศน. ตาบล

สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า มาตรฐาน กศน. ตาบล เล่มน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังขอขอบคุณ
คณะทางานทุกท่าน ท่ีช่วยกันจัดทามาตรฐาน กศน. ตาบล จนสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ท้ังน้ี ขอให้ศึกษามาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 และนาไป
พัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ส่มู าตรฐานให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม ตอ่ ไป

ดร.วรัท พฤกษาทวีกลุ
เลขาธกิ าร กศน.
สิงหาคม 2564

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | ค

สารบัญ

คาช้ีแจง หนา้
คานา
สารบญั ก
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจดั การ ค

- ตวั บ่งชที้ ี่ 1
- ตัวบง่ ชท้ี ่ี 2 4
- ตวั บง่ ช้ที ่ี 3 5
- ตวั บ่งชท้ี ี่ 4 6
- ตวั บ่งชท้ี ี่ 5 7
มาตรฐานที่ 2 ดา้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 10
- ตวั บ่งชท้ี ี่ 1
- ตวั บ่งชท้ี ่ี 2 12
- ตัวบง่ ชท้ี ่ี 3 13
- ตัวบ่งชท้ี ี่ 4 15
มาตรฐานที่ 3 ดา้ นการมสี ว่ นร่วม 17
- ตวั บ่งชี้ท่ี 1
- ตวั บ่งชี้ที่ 2 18
19

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | ง

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- ตวั บง่ ชีท้ ี่ 3 20
- ตัวบง่ ชีท้ ่ี 4 21
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการตดิ ตามผล ประเมินผลและรายงานผล
- ตัวบ่งชท้ี ่ี 1 22
- ตัวบง่ ช้ีท่ี 2 23
นิยามศัพท์ 24
เอกสารทีเ่ ก่ียวขอ้ ง 25
ภาคผนวก 26
- แบบประเมนิ มาตรฐาน กศน. ตาบล 27
- แบบสรุปผลการประเมนิ มาตรฐาน กศน. ตาบล 56
คณะผู้จัดทา 60

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | จ

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565
สังกัด สานักงาน กศน.

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน. ตาบล/แขวง
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 และไดอ้ อกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กศน. ตาบล/
แขวง : แหลง่ เรียนรรู้ าคาถกู พ.ศ. 2553 ลงวนั ที่ 14 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิดของประชาชนในชมุ ชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาของชุมชนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวติ อย่างท่วั ถึงและมีคุณภาพ ซ่ึงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สานกั งาน กศน. ได้จัดทา “มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2554” เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพฒั นา กศน. ตาบล/แขวง ตามสภาพบรบิ ทระดบั พื้นท่ี

ในปี พ.ศ. 2565 สานักงาน กศน. ได้ปรับมาตรฐาน กศน. ตาบล/แขวง
เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขอ้ ท่ี 2
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ทม่ี ุ่งเน้นและนาประเทศไทยเขา้ สู่สงั คม
ที่มีความมั่นคง ม่ังคั่งและย่ังยืน เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีโอกาสได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิต ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อ
การดารงชีวิต เป็นพลเมืองดี รู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม สังคมท่ี
เปล่ียนไปได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาทักษะที่จาเปน็ ในศตวรรษท่ี 21
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ท้ังน้ี สานักงาน กศน. ได้ดาเนินการขับเคล่ือน
การจัดการศึกษา โดยใช้ กศน. ตาบล/แขวง เป็นกลไกการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ในระดับตาบล ท่ีทาหน้าที่ให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายในชุมชน ซ่ึงมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านบุคลากร

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 1

(ครู กศน.ตาบล) ในการเป็นผจู้ ัดการศึกษาการเรียนรู้ การพฒั นาการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของชุมชน เพ่ือยกระดับคณุ ภาพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชวี ิตของประชาชน

ดงั นั้น สานักงาน กศน. จึงปรับมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ด้านการมีสว่ นร่วม
และด้านการติดตามผล ประเมนิ ผลและรายงานผล เพื่อให้ครู กศน.ตาบลและ
ผเู้ ก่ยี วข้อง มแี นวทางในการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ต่อไป

(4) ด้านการ (1) ดา้ นการ
ตดิ ตามผล บรหิ ารจัดการ
ประเมินผล
และรายงานผล (2) ด้านการจดั
กจิ กรรมการ
(3) ด้านการมี
สว่ นร่วม เรยี นรู้

มาตรฐาน กศน. ตาบล ประกอบดว้ ย 4 ดา้ น คอื
มาตรฐานที่ 1 ดา้ นการบริหารจัดการ
มาตรฐานท่ี 2 ดา้ นการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
มาตรฐานท่ี 3 ดา้ นการมีสว่ นรว่ ม
มาตรฐานที่ 4 ดา้ นการตดิ ตามผล ประเมนิ ผลและรายงานผล

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 2

มีรายละเอียดตวั บ่งชแี้ ต่ละมาตรฐาน ดังน้ี
มาตรฐานที่ 1 ดา้ นการบรหิ ารจดั การ มี 5 ตวั บ่งช้ี ไดแ้ ก่

1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และมี
สภาพแวดล้อมทเ่ี อื้อต่อการจดั การเรียนรู้

1.2 ส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้

1.3 การบรหิ ารงบประมาณ
1.4 บคุ ลากรปฏิบตั ิงานครอบคลมุ ตามภารกิจท่ีกาหนด
1.5 การสร้างและนานวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 3

ตัวบง่ ชท้ี ี่ 1 อาคาร สภาพเหมาะสม มนั่ คง แขง็ แรง ปลอดภ

เกณฑ์พจิ ารณา
ตอ้

1. สภาพอาคารเหมาะสม มั่นคง แขง็ แรง และปลอดภยั
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ทั้งภายใน
และภายนอก โดยยึดหลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และสะดุดตา ท่ีเน้นความเป็น
เอกลกั ษณ์/อัตลกั ษณ์ของตาบล ตามบรบิ ทของพ้นื ที่
3. มพี ื้นทเี่ พียงพอ เหมาะสม และมีสิง่ อานวยความสะดวกที่
เออื้ ต่อการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
4. สถานที่มีความเป็นสัดส่วน เอกเทศ หรือใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอน่ื แสดงพกิ ัดตาแหน่งที่ต้งั ท่อี านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มารับบริการ
5. มีการเปิดบรกิ ารอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ (กจิ กรรม/การ
บรกิ าร)
6. มีการใชป้ ระโยชน์จากสถานท่ีสาหรบั ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ
ชุมชน

คะแนนที่ได้ (คะแนน)

ภัย และมสี ภาพแวดล้อมที่เออ้ื ตอ่ การจัดการเรยี นรู้

เกณฑป์ ระเมิน ดี ดีมาก
องปรับปรงุ ควรปรบั ปรุง พอใช้ มี 4 ข้อ มี 5 ขอ้
มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ขอ้ ขน้ึ ไป

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 4

ตวั บง่ ชที้ ี่ 2 สื่อ อุปกรณ์ ครภุ ณั ฑ์ และส่งิ อานวยความสะดว

เกณฑพ์ ิจารณา

ต้องปร

1. มสี ื่อการสอนและอปุ กรณ์การเรียน เช่น แบบเรียน คู่มือ มี 1

ชดุ การเรยี นรู้ ฯลฯ

2. มีสิ่งอานวยความสะดวกท่ีหลากหลายเอื้อต่อการ

เรยี นรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3. มหี นังสือ วารสาร สือ่ เอกสาร ส่งิ พิมพ์

4. มชี นั้ วางหนังสอื / เอกสารอยา่ งเพียงพอ

5. มสี ัญญาณอนิ เทอรเ์ นต็ / สญั ญาณ wifi

6. มีชดุ รบั สญั ญาณดาวเทยี ม (ETV) หรอื ส่อื ออนไลน์อื่นๆ

7. มีอปุ กรณส์ านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปร้นิ เตอร์

โปรเจ็คเตอร์ เปน็ ตน้

8. อ่ืน ๆ

คะแนนท่ไี ด้ (คะแนน) 1

วกในการจดั การเรียนรู้ ดี ดีมาก
มี 4 ข้อ มี 5 ขอ้
เกณฑป์ ระเมนิ ข้ึนไป
รับปรุง ควรปรบั ปรุง พอใช้
1 ขอ้ มี 2 ขอ้ มี 3 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 5

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงบประมาณ

เกณฑ์พิจารณา

ต้องปร

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดของบประมาณจาก มี 1

ต้นสังกดั

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากภาคเี ครอื ขา่ ย

3. มแี ผนการใช้งบประมาณ

4. มกี ารควบคมุ การใชง้ บประมาณอย่างมีประสทิ ธิภาพ

5. มกี ารรายงานผลการใชง้ บประมาณ

6. อน่ื ๆ

คะแนนท่ไี ด้ (คะแนน) 1

เกณฑป์ ระเมนิ ดี ดีมาก
รบั ปรงุ ควรปรับปรุง พอใช้ มี 4 ข้อ มี 5 ขอ้
1 ขอ้ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ ข้ึนไป

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 6

ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรปฏบิ ัตงิ านครอบคลมุ ตามภารกิจที่กาห

เกณฑพ์ จิ ารณา

ตอ้ ง

1. มีครู กศน.ตาบล อย่ปู ฏิบตั งิ านประจา มี 1

2. มคี วามรบั ผิดชอบ รูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง

3. มีขอ้ มูลบุคลากร กศน.ตาบล/แขวง

4. มีคณะกรรมการ กศน.ตาบล ท่เี ป็นปจั จุบนั

5. มอี าสาสมัคร กศน. หรืออาสาสมัครสง่ เสริมการอา่ น

6. มีครู กศน. ประเภทอ่ืน เช่น ครูประจากลุ่ม วิทยากร

วิชาชีพ ครูสอนเสริม ครู ศรช. ภูมิปัญญา ครูผู้สอนคนพิการ

ฯลฯ

7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

8. มีภาคีเครอื ข่ายรว่ มจดั กิจกรรม

9. ได้รับขวัญและกาลังใจจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานอ่นื

หนด ดี ดมี าก
มี 13 ข้อ มี 14 ขอ้
เกณฑป์ ระเมิน ข้ึนไป
งปรบั ปรุง ควรปรับปรงุ พอใช้
1-10 ขอ้ มี 11 ข้อ มี 12 ขอ้

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 7

เกณฑ์พจิ ารณา
ต้อง

10. มกี ารรวบรวม ศกึ ษาข้อมูลพื้นฐานของพน้ื ท่ี พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ข้อมูล บริบท สภาพปัญหาและความต้องการ
เพือ่ ประกอบการจดั ทาแผนปฏิบัตกิ ารใหเ้ ป็นปัจจุบนั
11. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ กศน. ตาบล/แขวง ที่สอดคล้อง
กับนโยบายและจุดเน้น โดยมีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
และดาเนนิ การตามท่กี าหนดโดยใชก้ ระบวนการมีสว่ นร่วม
12. ครู กศน.ตาบล มีจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สานักงาน กศน. กาหนด
13. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบคุ คลของกลมุ่ เป้าหมายและ
สารวจความต้องการของผู้เรียน เพ่ือร่วมจัดวธิ ีการเรยี นให้
เหมาะสมกบั ผู้เรียน
14. มกี ารจดั ทาปฏทิ นิ การพบกล่มุ ทัง้ ภาคเรียนและแจง้ ให้
ผูเ้ รยี นรับทราบโดยท่วั กัน

เกณฑ์ประเมิน ดี ดมี าก
งปรับปรงุ ควรปรับปรงุ พอใช้

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 8

เกณฑ์พิจารณา
ตอ้ ง

15. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึก
การเรียนรู้และจัดทาข้อมลู การลงทะเบยี นของผู้เรียน และ
แจ้งใหผ้ เู้ รียนรบั ทราบโดยทวั่ กัน
16. มีการช่วยเหลือผู้เรียน เช่น บันทึกผลการติดตามการ
ขาดเรยี นของผ้เู รยี นทไี่ ม่มาพบกล่มุ
17. มีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของ
ครูผูส้ อน
18. มีการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอ่ืน ๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑป์ ระเมนิ ดี ดีมาก
งปรับปรงุ ควรปรบั ปรงุ พอใช้

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 9

ตัวบง่ ชี้ที่ 5 การสรา้ งและนานวัตกรรมและหรอื เทคโนโลยมี

เกณฑพ์ จิ ารณา ตอ้ ง

1. มีการนานวตั กรรมหรอื เทคโนโลยีท่มี ีอยู่มาประยกุ ต์ใช้
ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
2. มีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยใี นการจัดกจิ กรรม
การเรยี นรู้
3. ผูเ้ รยี น/ผรู้ ับบรกิ าร มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
หรอื เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรยี นร้ทู ่เี ปน็ ไปตาม
บรบิ ทของแตล่ ะพ้นื ท่ี
4. มีการนานวตั กรรมหรอื เทคโนโลยีมาประชาสมั พันธ์
ผา่ นชอ่ งทางตา่ ง ๆ
5. มีการประเมนิ ผลการใช้นวตั กรรมหรือเทคโนโลยีในการ
จดั กิจกรรมการเรียนรู้
6. มกี ารนาผลการประเมนิ ไปปรบั ปรงุ /พฒั นานวตั กรรม
หรือเทคโนโลยี

คะแนนทไี่ ด้ (คะแนน)

มาประยุกต์ใชใ้ นการจัดการเรยี นรู้ ดี ดีมาก
มี 4 ข้อ มี 5 ขอ้
เกณฑ์ประเมนิ ขน้ึ ไป
งปรบั ปรุง ควรปรับปรงุ พอใช้
มี 1 ขอ้ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 10

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ มี 4 ตวั บ่งช
2.1 เป็นศูนยข์ อ้ มลู ขา่ วสารของชุมชน (Informatio
2.2 เป็นศนู ยส์ ร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity
2.3 เปน็ ศูนยก์ ารเรยี นชุมชน (Learning Center)
2.3.1 ศูนย์ส่งเสรมิ ประชาธปิ ไตย
2.3.2 ศูนยก์ ารเรียนรูต้ ามหลกั ปรัชญาของ
2.3.3 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชวี ิต
2.3.4 ศูนย์ดิจทิ ัลชมุ ชน
2.4 เป็นศนู ยช์ ุมชน (Community Center)

ช้ี ได้แก่
on Center)
y Center)
งเศรษฐกิจพอเพยี ง

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 11

ตัวบง่ ชี้ที่ 1 เปน็ ศนู ยข์ อ้ มลู ข่าวสารของชุมชน (Informatio

เกณฑ์พิจารณา

ตอ้ งปร

1. มีการสารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลชุมชน ครอบคลุม มี 1
ครบถ้วนและเป็นปจั จุบัน
2. มีการประมวลผลและจัดทาระบบฐานข้อมูลระดับตาบล

และบันทกึ ขอ้ มูลในระบบ DMIS ให้เปน็ ปจั จุบนั
3. มีการนาเสนอข้อมูล เผยแพร่ สารสนเทศ ข่าวสาร

ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตและชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาเนียบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
ในระดบั พืน้ ท่ีที่เปน็ ปจั จบุ ัน แผนภูมิ เอกสาร นทิ รรศการ
ป้ายประกาศ สื่อเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล (Facebook,
Website, QR Code) เปน็ ต้น
4. มีแผนพฒั นา กศน. ตาบล
5. มีแผนปฏิบัติการประจาปขี อง กศน. ตาบล

คะแนนท่ไี ด้ (คะแนน) 1

on Center) ดี ดีมาก
มี 4 ขอ้ มี 5 ขอ้
เกณฑป์ ระเมิน
รบั ปรงุ ควรปรบั ปรุง พอใช้
1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 12

ตวั บ่งชที้ ่ี 2 เป็นศนู ยส์ รา้ งโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity

เกณฑ์พจิ ารณา ตอ้ งปรบั
มี 1 ข
1. มีการประสานงานตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ี เช่น
คณะกรรมการชมุ ชน อบต. สถานีอนามัย พัฒนากรตาบล
อาสาสมัคร กศน.ตาบล และหน่วยงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท.
กกต. กระทรวง DE เป็นต้น
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รว่ มกับภาคีเครือขา่ ยทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ เช่น คณะกรรมการชุมชน
อบต. สถานีอนามัย พัฒนากรตาบล อาสาสมัคร กศน.
ตาบล และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท. กกต. กระทรวง DE
เป็นต้น

y Center)

เกณฑ์ประเมิน ดี ดีมาก
บปรงุ ควรปรับปรุง พอใช้ มี 4 ขอ้ มี 5 ขอ้
ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 13

เกณฑพ์ จิ ารณา ตอ้ งปรับ
1
3. มีการจัดมุมร่วมกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท. กกต.
กระทรวง DE เปน็ ตน้
4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพ่ือเผยแพร่
องคค์ วามรูส้ ชู่ มุ ชน
5. มีการจัดทา website, facebook กศน. ตาบล
เพ่ือเผยแพรข่ อ้ มูลเพ่ือการเรียนร้ขู องชมุ ชน

คะแนนทไ่ี ด้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมนิ
บปรงุ ควรปรับปรงุ พอใช้ ดี ดมี าก

2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 14

ตัวบง่ ช้ีที่ 3 เปน็ ศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชน (Learning Center)

เกณฑพ์ จิ ารณา ต้องปรับ
มี 1 ข
1. มีการจัดกิจกรรมสง่ เสริมการรหู้ นงั สอื
2. มีการจดั กจิ กรรมการศกึ ษานอกระบบระดบั
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
3. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองที่ครอบคลุม
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต สังคมและ
ชุมชน
3.1 การศกึ ษาเพอ่ื สง่ เสรมิ ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
3.2 การศกึ ษาเพ่อื รองรับการเปลย่ี นแปลงยุคดจิ ิทลั
(ศูนยด์ ิจทิ ัลชุมชน)
3.3 การศึกษาเพ่ือการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศนู ยเ์ รยี นรเู้ ศรษฐกจิ พอเพยี ง)
4. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การส่งเสริมการอา่ น จัดบรกิ ารส่ือ (สือ่ สง่ิ พิมพ์ ส่อื

เกณฑ์ประเมิน ดี ดีมาก
บปรงุ ควรปรับปรุง พอใช้ มี 4 ขอ้ มี 5 ขอ้
ข้อ มี 2 ขอ้ มี 3 ข้อ

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 15

เกณฑ์พิจารณา ตอ้ งปรบั
1
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ETV
Channel) เปน็ ต้น
5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ส ภ า พ ปั ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเร่ร่อน เด็กออก
กลางคัน ทหารกองประจาการ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มคน
พิการ กลุ่ม อสม. เป็นต้น โดยคานึงถึงบริบทของแต่ละ
พืน้ ท่ี ต้นน้า กลางน้า ปลายนา้

คะแนนทไ่ี ด้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมนิ
บปรงุ ควรปรับปรงุ พอใช้ ดี ดมี าก

2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 16

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 4 เปน็ ศูนยช์ ุมชน (Community Center)

เกณฑ์พิจารณา ต้องปรบั
มี
มกี ารส่งเสรมิ การจดั กจิ กรรมของชมุ ชนอยา่ งตอ่ เนื่อง
เชน่ เวทชี าวบา้ น เวทีประชาธิปไตย ตลาดนดั อาชีพ 1 กจิ กร
กิจกรรมวนั สาคญั ทางศาสนาหรอื วันสาคญั อนื่ ๆ เปน็ ต้น

คะแนนท่ไี ด้ (คะแนน) 1

เกณฑป์ ระเมิน

บปรงุ ควรปรบั ปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

มี มี มี มี

รรม/ปี 2 กิจกรรม/ปี 3 4 5 กจิ กรรม

กิจกรรม/ กจิ กรรม/ ขึน้ ไป/ปี

ปี ปี

2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 17

มาตรฐานท่ี 3 ดา้ นการมีสว่ นร่วม มี 4 ตัวบ่งช้ี ไดแ้ ก่

3.1 ชมุ ชนมสี ว่ นรว่ มในการจัดกจิ กรรม กศน. ตาบ

3.2 มีการเช่ือมโยงเครอื ข่ายการเรยี นรู้ในตาบลและ

3.3 ชุมชนมสี ่วนรว่ มในการส่งเสริมการดาเนินงาน

3.4 การมสี ว่ นรว่ มในการสง่ เสริมสนับสนุนการจดั ก

ตัวบง่ ช้ที ี่ 1 ชุมชนมสี ว่ นรว่ มในการจดั กิจกรรม กศน. ตาบล

เกณฑ์พิจารณา

ต้องปร

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มี 1
และทุกภาคส่วน เขา้ มามสี ว่ นรว่ มจดั กิจกรรม กศน.
2. ชมุ ชนมีส่วนรว่ มในการวางแผนจัดกิจกรรม กศน.
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจดั กิจกรรม กศน.
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินการ
จัดกิจกรรม กศน.
5. ชุมชนมสี ว่ นรว่ มในการนาผลการประเมนิ มาปรบั ปรุง
และพฒั นา กศน. ตาบล

คะแนนทีไ่ ด้ (คะแนน) 1

บล ดี ดีมาก
ะต่างตาบล มี 4 ข้อ มี 5 ข้อ
กศน. ตาบล
การศกึ ษาของภาคเี ครือขา่ ย


เกณฑป์ ระเมนิ
รับปรงุ ควรปรับปรงุ พอใช้
1 ขอ้ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 18

ตวั บ่งช้ีท่ี 2 มกี ารเช่ือมโยงเครอื ข่ายการเรยี นร้ใู นตาบลและต

เกณฑพ์ จิ ารณา

ต้อง

1. มีการสารวจ รวบรวม และจัดทาทาเนียบแหล่งเรียนรู้ ม
ภูมปิ ญั ญาท้องถ่นิ และภาคีเครอื ขา่ ยในพื้นทท่ี ี่เป็นปัจจุบัน
2. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และ
ภมู ปิ ญั ญาอย่างตอ่ เนื่อง
3. มีการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ท่ีจัดทาร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้เก่ียวข้องใน
ชุมชน
4. มกี ารใช้ประโยชน์จากแหลง่ เรียนรู้หรอื ภูมปิ ัญญาอย่าง
ตอ่ เน่อื ง
5. มีการเชอ่ื มโยงเครอื ขา่ ยแหลง่ เรียนรหู้ รอื ภมู ิปญั ญา
6. มกี ารสร้างแรงจูงใจให้แกภ่ าคีเครือข่าย เช่น ใบประกาศ
เกยี รติบตั ร โล่ รางวัล เป็นตน้

คะแนนที่ได้ (คะแนน)

ตา่ งตาบล ดี ดมี าก
มี 5 ขอ้ มี 5 ข้อ
เกณฑป์ ระเมนิ ข้นึ ไป
งปรับปรงุ ควรปรับปรุง พอใช้
มี 2 ขอ้ มี 3 ขอ้ มี 4 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หนา้ 19

ตัวบ่งชท้ี ่ี 3 ชุมชนมสี ว่ นรว่ มในการสง่ เสรมิ การดาเนนิ งาน ก

เกณฑพ์ จิ ารณา

ตอ้ งปร

1. ชมุ ชนมสี ว่ นร่วมในการวางแผนการพฒั นา กศน. ตาบล มี 1
2. ชมุ ชนมสี ว่ นรว่ มในการพัฒนาอาคาร สถานที่ 1
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนนุ งบประมาณการจดั หา
วัสดุ ครุภณั ฑ์
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
กศน. ตาบล เช่น อาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริม
การอา่ น เป็นต้น
5. ชมุ ชนมสี ่วนรว่ มในการดแู ลรกั ษา

คะแนนทไ่ี ด้ (คะแนน)

กศน. ตาบล ดี ดีมาก
มี 4 ขอ้ มี 5 ขอ้
เกณฑป์ ระเมิน
รบั ปรงุ ควรปรบั ปรงุ พอใช้
1 ข้อ มี 2 ขอ้ มี 3 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 20

ตัวบง่ ช้ีท่ี 4 การมสี ว่ นร่วมในการส่งเสรมิ สนบั สนนุ การจดั กา

เกณฑพ์ จิ ารณา

ตอ้ งปร

1. ครู กศน. ร่วมเปน็ คณะทางาน/คณะกรรมการ มี 1
2. ครู กศน. ร่วมเปน็ วิทยากรหรือจดั หาวทิ ยากร 1
3. ครู กศน. ร่วมจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
ใหก้ ับภาคีเครอื ขา่ ย
4. ครู กศน. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผล
การดาเนนิ งาน
5. ครู กศน. เผยแพร่ประชาสัมพนั ธ์ ความร่วมมอื ในการ
จดั กจิ กรรมของภาคเี ครอื ข่าย

คะแนนท่ไี ด้ (คะแนน)

ารศึกษาของภาคเี ครือข่าย ดี ดมี าก
มี 4 ข้อ มี 5 ขอ้
เกณฑ์ประเมิน
รบั ปรุง ควรปรับปรงุ พอใช้
1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ขอ้

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 21

มาตรฐานท่ี 4 ดา้ นการติดตามผล ประเมนิ ผลและรายงาน
4.1 การตดิ ตามและประเมนิ ผล
4.2 การสรปุ ผลและรายงานผล

ตัวบง่ ช้ีที่ 1 การตดิ ตามและประเมนิ ผล

เกณฑ์พจิ ารณา

ต้องปร

1. มีแผนติดตามผลการจดั กิจกรรมการศึกษา มี 3
ขนั้ พื้นฐาน ต่อเนอ่ื ง อธั ยาศยั และกิจกรรมอ่ืน ๆ
ตามนโยบายทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย
2. มเี ครือ่ งมือในการตดิ ตามผลและประเมนิ ผล
ใหส้ อดคลอ้ งกับกิจกรรม
3. มีการดาเนนิ การ ติดตามผล ประเมนิ ผลและรวบรวม
ข้อมลู ทเ่ี ปน็ ระบบ
4. มีเครือขา่ ยร่วมในการตดิ ตามผล
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของผรู้ ับบรกิ าร
ทกุ กจิ กรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร กศน. ตาบล
6. มกี ระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลทห่ี ลากหลาย
7. มีการวิเคราะหแ์ ละประมวลผลข้อมูล เพอื่ ใชใ้ นการ
ปรับปรุงพัฒนากจิ กรรม

คะแนนทไี่ ด้ (คะแนน) 1

นผล มี 2 ตัวบ่งช้ี ไดแ้ ก่

เกณฑป์ ระเมิน ดี ดีมาก
รบั ปรงุ ควรปรับปรุง พอใช้ มี 6 ขอ้ มี 7 ขอ้
3 ขอ้ มี 4 ขอ้ มี 5 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 22

ตัวบ่งชที้ ี่ 2 การสรุปผลและรายงานผล

เกณฑ์พิจารณา

ต้องปร

1. มีการรายงานผลกิจกรรม/โครงการตามแผนการ มี 3
ปฏิบตั ิงาน
2. มีการจัดทาสรุปผลการปฏบิ ตั งิ านประจาปี
3. มรี ายงานผลการปฏบิ ัตทิ ีด่ ี (Best Practice)
เปน็ เอกสารและเผยแพร่สโู่ ลกออนไลน์ (online)
4. รายงานผลต่อคณะกรรมการ กศน.ตาบล
5. รายงานผลตอ่ หนว่ ยงานตน้ สงั กัด
6. รายงานผลต่อชุมชนและภาคเี ครอื ข่าย
7. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ผ่านระบบ DMIS

คะแนนท่ีได้ (คะแนน) 1

เกณฑป์ ระเมิน ดี ดีมาก
รบั ปรงุ ควรปรับปรงุ พอใช้ มี 6 ขอ้ มี 7 ขอ้
3 ข้อ มี 4 ขอ้ มี 5 ข้อ

1 2 345

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 23


Click to View FlipBook Version