The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กมลวรรณ อนันต์, 2021-03-17 23:41:55

แผ่นพับ

แผนการสอน

Keywords: การศึกษา

แผนการจดั การการเรียนรู้
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวชิ าชีพ พทุ ธศักราช 2563

ประเภทวชิ า เทคโนโลยสี ารสนเทศ
รหัสวชิ า 20901 2007 ช่ือวชิ า ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

จัดทาโดย
นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Vocational College
โครงการสอนรายวิชา

1. รหสั วิชา (Couse Number) 20901-9204
2. ชื่อวิชา (Couse Title) ไมโครโปรเซสเตอร์เบ้ืองตน้
3. จานวนหน่วยกิต (Coures Credit) : ชว่ั โมง 2(3) 2 หน่วยกิต 3 ชวั่ โมงตอ่ สปั ดาห์
4. ช่ือผสู้ อน (Instructor) นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์
5. ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2563
6. เงื่อนไขรายวชิ า (Condition) นกั เรียน/นกั ศึกษาตอ้ งมีเวลาเรียนไมน่ ้อยกวา่ 80%
7. จานวนชวั่ โมงที่สอน / สปั ดาห์ (Hours/Week) 3 ชว่ั โมงต่อสัปดาห์
8. จุดประสงคร์ ายวิชา

1. เพอ่ื ใหม้ ีความเขา้ ใจโครงสร้างการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์

2. เพือ่ ใหท้ กั ษะในใชง้ านในกลุ่มคาสง่ั ตา่ ง ๆ และเขยี นโปรแรกมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ เพ่ือควบคมุ อุปกรณ์

ภายนอก

3. เพอื่ ใหม้ ีกิจนิสยั ในการทางาน

9. มาตรฐานรายวชิ า / สมรรถนะรายวิชา
1. เขา้ ใจหลกั การทางานของระบบปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์

2. เขยี นโปรแกรมส่งั งานไมโครโพรเซสเซอร์

3. ทดสอบการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์

10. เนื้อหา กจิ กรรม / งานท่ตี ้องทา หมายเหตุ
บรรยายและปฏิบตั ิ
บทที่ เรื่อง บรรยายและปฏิบตั ิ
1 ไมโครคอมพิวเตอร์ และไมโครโพรเซสเซอร์ บรรยายและปฏิบตั ิ
2 การเขียนโปรแกรมควบคมุ ไมโครโพรเซสเซอร์ บรรยายและปฏิบตั ิ
3 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) บรรยายและปฏิบตั ิ
4 สตริงก์ โพรซีเยอร์ และมาโคร บรรยายและปฏิบตั ิ
5 ชุดคาส่งั ที่สาคญั ของ 8086 บรรยายและปฏิบตั ิ
6 8086 System Connection and Timing บรรยายและปฏิบตั ิ
7 การประยกุ ตใ์ ชอ้ นิ เตอร์รัพทข์ อง 8086 บรรยายและปฏิบตั ิ
8 การเช่ือมตอ่ อปุ กรณ์ดิจิตอล (Digital Interfacing) บรรยายและปฏิบตั ิ
9 การเชื่อมตอ่ อุปกรณ์อนาลอ็ ก (Analog Interfacing) บรรยายและปฏิบตั ิ
10 DMA, DRAMs, Cache Memory และ Coprocessor
11 อปุ กรณ์ต่อพว่ งระบบไมโครคอมพวิ เตอร์

11. การวัดผลและประเมนิ ผล

1. คะแนนคณุ ธรรม จริยธรรม 20 คะแนน
2. คะแนนชิ้นงาน 10 คะแนน
3. คะแนนรายงาน 10 คะแนน
4. คะแนนทดสอบ 30 คะแนน
5. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

12. วธิ ีการวดั และประเมินผลที่หลากหลายของครูผสู้ อน (เลือกไดม้ ากกวา่ 1 ขอ้ )

 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงั เรียน  แบบฝึกหดั  การนาเสนอผลงาน

 ผลงาน/ชิ้นงาน  รายงาน  กิจกรรมกลุ่ม

 ปฏิบตั ิ  อ่ืนๆ ................................................................

13. การประเมินโดยใหผ้ เู้ รียนมีส่วนร่วมในการวดั และประเมินผล

 มี  ไมม่ ี

14. การนาผลจากการวดั และประเมินผลไปใชใ้ นการพฒั นาสมรรถนะผเู้ รียนท่ีมุ่งเนน้ สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ

คณุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคแ์ ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เลือกไดม้ ากกวา่ 1 ขอ้ )

 ปรับปรุงเน้ือหา  สื่อการสอน

 วธิ ีการสอน  การวจิ ยั ในช้นั เรียน

 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพอ่ื พฒั นาการเรียนการสอน  อื่นๆ .............................

15. ครูผสู้ อนแจกรายละเอียดของรายวชิ า วนั องั คารท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (ในคาบแรกที่พบนกั เรียน/นกั ศึกษา)

ความเห็นหวั หนา้ แผนกวชิ า........................... ลงช่ือ.............................................................
...................................................................... (นางสาวกมลวรรณ อนนั ต)์
...................................................................... ครูประจาวิชา

ความเห็นหัวหนา้ งานวดั ผลและประเมินผล
..................................................................
..................................................................

ลงชื่อ....................................................... ลงช่ือ.......................................................
(นายสุขมุ แป้นศรี) (นางทวรี ัตน์ อิสรธราดล)
ความเห็นผอู้ านวยการวิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ความเห็นรองผอู้ านวยการฝ่ ายวชิ าการ ......................................................................
............................................................ ......................................................................
.............................................................. ......................................................................
..............................................................

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ ...............................................
(นางสุกญั ญา พลวิก) (นายสมบรู ณ์ ชดชอ้ ย)

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการวดั ผลและประเมนิ ผลการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 / 2563

วิชาไมโครโปรเซสเตอร์เบื้องต้น รหัส 20901-9204 ระดับช้ัน ปวช. แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกติ 2 ชั่วโมง 3

ัสปดาห์ ่ีท ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 รวม หมายเหตุ
ห ่นวย ี่ท เน้ือหา / เร่ืองที่สอน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน ขอ้ 1

1-2 1 ประวตั ิโทรศพั ทเ์ คลื่อนที่ 11332 10 แบบฝึกหดั
11332 10 ขอ้ 2
3 2 อุปกรณท์ ใ่ี ชใ้ น 11332 10 ผลงาน/ชิ้นงาน
11332
โทรศพั ทเ์ คล่อื นที่ R,L,C 11332 10 ขอ้ 3
11332
4-6 3 การใชง้ านมลั ติมิเตอร์วดั 11332 10 รายงาน
11332
ไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลบั 11332 10 ขอ้ 4

7-8 4 การใชง้ านมลั ติมิเตอร์วดั คา่ 10 ทดสอบ

ความตา้ นทาน 10 ขอ้ 5 ปฏิบตั ิ

9-10 5 การใชง้ านดิจิตอลมเิ ตอร์วดั 10 ขอ้ 6
คณุ ธรรม จริยธรรม
R,L,C. ขอ้ 7 อนื่ ๆ

11-12 6 การใชช้ ุดจา่ ยไฟ(Power

Supply)

13-14 7 การใชง้ านเครื่องวดั ค่าความถ่ี

Frequncy Counter

15- 9 การใชง้ านเครื่องเป่ าลมร้อน

16
17 10 การใชง้ านเคร่ืองอุลตร้าโซนิค

รวม 100

………………………… …………………………. ……………….……………
(นางสาวกมลวรรณ อนนั ต)์ (นายสุขมุ แป้นศรี) (นางทวีรัตน์ อิสรธราดล)
หวั หนา้ งานวดั ผลและประเมินผล
ผสู้ อน หวั หนา้ แผนกวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ

…………………………… ……………………………
(นางสุกญั ญา พลวิก) (นายสมบรู ณ์ ชดชอ้ ย)
ผอู้ านวยการวทิ ยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รองผอู้ านวยการฝ่ ายวชิ าการ

คำนำ

หนังสือเรยี นวชิ า ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องตน้ รหัส 20901-9204 เลม่ น้ี ไดเ้ รียบเรียงขึน้ ตรงตามจดุ ประสงค์ รายวิชา
สมรรถนะรายวชิ า และคำอธบิ ายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบตั รวชิ าชีพ (ปวช.) พุทธศกั ราช 2562 ของสำนกั งาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนือ้ หา รายวชิ าทั้งหมด 10 บท
ประกอบดว้ ย ความรูเ้ ก่ยี วกับไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 หนว่ ยความจำ การใชง้ าน Z80 กบั อินพตุ – เอาทพ์ ุต
คำสงั่ โหลดและแลกเปลี่ยนขอ้ มลู คำสัง่ คณติ ศาสตร์และลอจกิ คำส่งั จดั การเกยี่ วกับบิต คำส่ังกระโดดและโปรแกรมย่อย คำสัง่
อินพตุ - เอาท์พตุ Z80 กับ 8255 ภายในเลม่ มีการอธบิ ายการใช้งานโปรแกรมอยา่ งละเอยี ด เปน็ ขั้นตอน พร้อมภาพประกอบท่ี
ชดั เจนเข้าใจ ง่าย ในสว่ นของคำสงั่ ตา่ ง ๆ ได้ระบุเปน็ ภาษาไทย เพ่ือใหน้ ักศกึ ษาสามารถเขา้ สูบ่ ทเรยี นและลงมอื ปฏบิ ัติตามได้ ทนั ที
นอกจากน้ใี นแต่ละบทยงั มีใบงานเพื่อทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใหน้ กั ศึกษาได้ทดสอบความรู้ความ เข้าใจท่ีได้เรียนในแต่
ละบทอีกด้วย

ผูจ้ ดั ทำ

นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์

ลกั ษณะรายวชิ า

1. รหสั วิชาและช่ือวชิ า ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ 20901-9204
2. สภาพรายวชิ า หมวดวชิ าชีพ วชิ าชีพพ้ืนฐาน หลกั สูตร ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ พุทธศกั ราช 2562
3. ระดับรายวชิ า ภาคเรียนท่ี 1 หรือ 2
4. พื้นฐาน -
5. เวลาศึกษา เรียนทฤษฎีและปฏิบตั ิ 3 ชวั่ โมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 18 สปั ดาหร์ วมท้งั สิ้น 54 ชว่ั โมง ตลอดภาคเรียน

และควรมีเวลาศึกษานอกเวลา เรียนอีก 3 ชวั่ โมงต่อสัปดาห์
6. หน่วยกติ 2(3) 2 หน่วยกิต 3 ชว่ั โมงต่อสัปดาห์
7. จุดประสงค์รายวิชา

7.1 เพ่ือใหม้ ีความเขา้ ใจโครงสร้างการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์
7.2 เพอื่ ใหท้ กั ษะในใชง้ านในกลุม่ คาสัง่ ตา่ ง ๆ และเขียนโปรแรกมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ เพ่ือควบคุมอปุ กรณ์

ภายนอก
7.3 เพ่อื ใหม้ ีกิจนิสัยในการทางาน
8. มาตรฐานรายวชิ า
8.1 เขา้ ใจหลกั การทางานของระบบปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์
8.2 เขียนโปรแกรมสัง่ งานไมโครโพรเซสเซอร์
8.3 ทดสอบการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์
9. คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกบั โครงสร้างและการทางานของไอซี หน่วยความจาชนิด RAM และ ROM สถาปัตยกรรม
ของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพยี ู การจดั ระบบการเช่ือมต่อวงจรของซีพยี กู บั อปุ กรณ์ภายนอก
การใชก้ ลุ่มคาส่งั ตา่ งๆ การติดต่อกบั อปุ กรณ์อินพุตและเอาทพ์ ุต โปรแกรมแอสเซมบลีเบ้ืองตน้
10. กลุ่มเป้าหมาย นกั เรียน ปวช.

11. เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในบทเรียน ◻ CAI ◻ WBI ◻ อื่น ๆ โปรดระบุ

ใบวเิ คราะห์หลกั สูตรรายวชิ าทฤษฎี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบวิเคราะห์หลกั สูตร หน้าที่
ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้ งต้น รายวชิ าทฤษฎี 1
หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับผ้เู รียน ปวช. จานวนหน้า : 1

สัปดาห์ท่ี แหล่งข้อมูล
งาน A B C D E
1-2
3 ความรู้เกี่ยวกบั ไมโครโพรเซสเซอร์ ✓✓✓✓✓
4
5-7 ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 ✓✓✓✓✓
8-9
10 - 11 Z80 กบั หน่วยความจา ✓✓✓✓✓
12 -13
14 -15 การใชง้ าน Z80 กบั อินพตุ - เอาทพ์ ตุ ✓✓✓✓✓
16
17 คาส่งั โหลดและแลกเปลี่ยนขอ้ มูล ✓✓✓✓✓

คาส่งั คณิตศาสตร์และลอจิก ✓✓✓✓✓

คาสง่ั จดั การเก่ียวกบั บิต ✓✓✓✓✓

คาสงั่ กระโดดและโปรแกรมยอ่ ย ✓✓✓✓✓

คาสง่ั อินพุต - เอาทพ์ ุต ✓✓✓✓✓

Z80 กบั 8255 ✓✓✓✓✓

หมายเหตุ A : ประสบการณ์
B : ผเู้ ช่ียวชาญ
C : ผชู้ านาญ
D : สังเกตการทางาน
E : เอกสาร/ค่มู ือ

ใบวเิ คราะห์หลกั สูตรรายวชิ าปฏิบตั ิ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบวิเคราะห์หลกั สูตร หน้าที่
1
ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้ งต้น รายวิชาปฏิบัติ
E
หลกั สูตร : ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพระดบั ผ้เู รียน ปวช. จานวนหน้า : 2

สัปดาห์ท่ี งาน แหล่งข้อมูล
1-2 AB C D

3 ความรู้เก่ียวกบั ไมโครโพรเซสเซอร์
4
1.1 เขียนข้นั ตอนองคป์ ระกอบของระบบควบคุมส่วนต่อ
5-7
8-9 ประสาน ✓✓ ✓ ✓

1.2 เขยี นโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ และ ระบบบสั ของ

คอมพวิ เตอร์ ✓✓ ✓ ✓

1.3 เขียนส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ✓ ✓ ✓ ✓

ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80

2.1 เขยี นโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ Z80 ✓✓ ✓ ✓

2.2 เขียนชื่อและหนา้ ที่ขาสัญญาณต่าง ๆ ของ Z80 ✓✓ ✓ ✓

Z80 กบั หน่วยความจา

3.1 เขียนวิธีเชื่อมต่อและการสร้างสญั ญาณในการติดต่อ

หน่วยความจาของZ80 ✓✓ ✓ ✓
3.2 เขยี นวงจรการเช่ือมตอ่ ระหว่าง Z80 กบั หน่วยความจา ROM ✓✓ ✓ ✓
3.3 เขียนวงจรการเช่ือมต่อระหว่าง Z80 กบั หน่วยความจา RAM
✓✓ ✓ ✓

การใชง้ าน Z80 กบั อินพตุ – เอาทพ์ ตุ

4.1 เขยี นแผนการกาหนดหมายเลขพอร์ตจากวงจร ✓✓ ✓ ✓

4.2 ติดต้งั หรือประกอบวงจรในการติดต่อกบั พอร์ตอินพุต ✓ ✓ ✓ ✓

4.3 ติดต้งั หรือประกอบวงจรในการติดต่อกบั พอร์ตเอาทพ์ ุต ✓✓ ✓ ✓

คาส่ัง โหลดและแลกเปลี่ยนขอ้ มูล

5.1 เขียนรูปแบบโครงสร้าง ของกลุม่ ค่า ส่ังโหลด 16 บิท ✓ ✓ ✓ ✓

5.2 เขียนรูปแบบโครงสร้างของกลมุ่ คาส่งั แลกเปล่ียนขอ้

มูลและโหลดขอม้ ูลเป็นกลุ่ม ✓✓ ✓ ✓

สัปดาห์ที่ สาขาวชิ า : เทคโนโลยสี ารสนเทศ ใบวเิ คราะห์หลกั สูตร หน้าท่ี
10 - 11 ช่ือวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้ งต้น รายวิชาปฏบิ ตั ิ 2
หลกั สูตร : ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพระดับผู้เรียน ปวช. จานวนหน้า : 2
12 - 13 E
งาน แหล่งข้อมูล
14 - 15 AB C D
16 คาสั่ง คณิตศาสตร์และลอจิก
17 6.1 เขียนรูปแบบโครงสร้างของกลุ่มคาสง่ั คณิตศาสตร์ ✓✓ ✓ ✓
ขนาด 8 บิต ✓✓ ✓ ✓
6.3 เขยี นรูปแบบโครงสร้างของกลมุ่ ค่า สง่ั คณิตศาสตร์
ขนาด 16 บิต ✓✓ ✓ ✓
คาสงั่ จดั การเก่ียวกบั บิต ✓✓ ✓ ✓
✓✓ ✓ ✓
7.1 เขียนคาสง่ั และอธิบายการทางานของคาส่ัง เซ็ต และรีเซ็ตบิต ✓✓ ✓ ✓
7.2 เขียนคาส่งั และอธิบายการทางานของคาสัง่ ตรวจสอบ บิต
✓✓ ✓ ✓
7.3 เขยี นคาสั่งและอธิบายการทางานของคาสั่ง เล่ือนบิต
7.4 เขียนคาส่งั และอธิบายการทางานของคาส่งั หมนุ บิต ✓✓ ✓ ✓

คาส่ังกระโดดและโปรแกรมยอ่ ย ✓✓ ✓ ✓
8.1 เขยี นเงื่อนไขในการกระโดดแบบ JP และ แบบ JR ✓✓ ✓ ✓
8.2 เขียนวธิ ีการเก็บคา่ และคืนค่าขอ้ มูลในการใชง้ าน
โปรแกรมยอ่ ย ✓✓ ✓ ✓
คาสั่งอินพุต – เอาทพ์ ุต ✓✓ ✓ ✓
9.1 เขยี นวิธีติดตอ่ กบั เอาทพ์ ุตที่เป็น LED 7 ส่วน ✓✓ ✓ ✓
9.2 เขยี นวธิ ีติดต่อกบั อินพุตที่เป็นสวิตช์
Z80 กบั 8255
10.1 เขยี นวธิ ีการกาหนดการทางานของ 8255
10.2 เขียนวธิ ีการเชื่อมต่อระหว่าง 8255กบั Z80
10.3 เขยี นการทางานในลกั ษณะการควบคมุ เฉพาะบิต

หมายเหตุ A : ประสบการณ์
B : ผเู้ ชี่ยวชาญ
C : ผชู้ านาญ
D : สงั เกตการทางาน
E : เอกสาร/คู่มือ

รายละเอยี ดกาหนดการสอนทฤษฎี ช่ือวิชา ไมโครโปรเซ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนยี บัตรวิชาชีพระดบั ผู้เรียน ปวช.

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หัวข้อ ขอบข่ายเนื้อหาท่ีส

1-2 - แผนการสอนความรู้พ้นื ฐาน - อธิบายหวั แผนการสอน
- ประวตั ิโทรศพั ทเ์ คลื่อนที่ - อธิบายวธิ ีวดั และประเมินผล

- อธิบายการทากิจกรรมตา่ ง ๆ ระ

- อธิบายองคป์ ระกอบของระบบค

- บอกโครงสร้างของคอมพิวเตอ

ของคอมพิวเตอร์

- บอกส่วนประกอบสถาปัตยกร

โพรเซสเซอร์

- อธิบายสภาวะการทางานและก

งานของไมโครโพรเซสเซอร์

3 ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 - บอกประวตั คิ วามเป็นมาของ Z
- อธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรร

Z80

- บอกช่ือและหนา้ ท่ีของรีจิสเตอ

Z80

- บอกช่ือและหนา้ ท่ขี าสญั ญาณต

- บอกจงั หวะเวลาการทางานตา่ ง

ซสเซอร์เบ้ืองตน้ 10 หน่วยการเรียน 18 คร้ัง 54 ชว่ั โมง หน้าท่ี
1
ใบโครงการสอน
รายวิชาทฤษฎี
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 สื่อ วัดผล
สาคัญ กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
(PP)
- บรรยาย - ใบเน้ือหา

ะหวา่ งบทเรียน - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
ควบคุม - ใบเน้ือหา
อร์และระบบบสั

รรมของไมโคร

กระบวนการท า

Z80 ได้ - บรรยาย

รมภายในของ

อร์ภายในของ

ต่างๆของ Z80
งๆของ Z80

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้ งต้น

หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวชิ าชีพระดับผ้เู รียน ปวช.

ระดบั การศึกษา ประกาศนียบตั รวิชาชีพ

จานวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หวั ข้อ ขอบข่ายเนื้อหาท่สี

4 Z80 กบั หน่วยความจา - อธิบายประเภทและความแตกต่างขอ
หน่วยความจา
5 - 7 การใชง้ าน Z80 กบั อินพุต - - อธิบายวิธีเชื่อมตอ่ และการสร้างสัญญ
เอาทพ์ ตุ หน่วยความจา ของZ80
- อธิบายการหาขนาดความจขุ องหน่วย
8 - 9 คาส่ัง โหลดและแลกเปล่ียน ไอซี
ขอ้ มูล - อธิบายวงจรการเช่ือมตอ่ ระหว่า ง Z8
หน่วยความจา ROM
- อธิบายวงจรการเช่ือมต่อระหว่า ง Z8
หน่วยความจา RAM
- อธิบายออกแบบระบบหน่วยความจา

- อธิบายความแตกตา่ งระหว่างพอร์ตอ
- อธิบายความจาเป็นในการติดต่ออปุ ก
พอร์ต
- อธิบายการกาหนดหมายเลขพอร์ตจา
- อธิบายวงจรในการติดต่อกบั พอร์ตอ
- อธิบายวงจรในการติดต่อกบั พอร์ตเอ

- อธิบายรูปแบบของคาส่ังในกลมุ่ ค
- บอกหนา้ ที่และการทางานของคาส

โหลด 8 บิต

- อธิบายรูปแบบโครงสร้างของกลุ่ม

บิท

ใบโครงการสอน หน้าที่
รายวิชาทฤษฎี 2
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 สื่อ วัดผล
สาคญั กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
องไอซี - บรรยาย - ใบเน้ือหา

ญาณในการติดตอ่

ยความจาจากเบอร์

80 กบั

80 กบั

าให้กบั Z80 ได้ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
- ใบเน้ือหา
อินพตุ และเอาทพ์ ุต - บรรยาย
- PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
กรณ์ภายนอกผ่าน - ใบเน้ือหา

ากวงจรที่กกาหนด - บรรยาย
อินพตุ
อาทพ์ ุต

คา สั่งโหลด 8 บิต
สงั่ ในกลมุ่ คาสง่ั

มคาสง่ั โหลด 16

สาขาวชิ า : เทคโนโลยสี ารสนเทศ

ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวชิ าชีพระดับผ้เู รียน ปวช.

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ

จานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หัวข้อ ขอบข่ายเนื้อหาที่ส

10 – 11 คาสั่ง คณิตศาสตร์และลอจิก - อธิบายคาสง่ั และบอกหนา้ ที่ขอ
คณิตศาสตร์ และลอจิก ขนาด 8 บ
- อธิบายคาสงั่ และบอกหนา้ ที่ขอ
คณิตศาสตร์ และลอจิก ขนาด 16

12-13 คาสั่งจดั การเก่ียวกบั บิต - อธิบายคาสัง่ และอธิบายการทาง
เซ็ต และรีเซ็ตบิต
- อธิบายคาสง่ั และอธิบายการทา
ตรวจสอบ บิต
- อธิบายคาส่งั และอธิบายการทา
เล่ือนบิตแบบต่าง ๆ
- อธิบายคาสง่ั และอธิบายการทา
หมนุ บติ แบบตา่ ง ๆ

14-15 คาส่งั กระโดดและโปรแกรมยอ่ ย - อธิบายความแตกตา่ งในการกระโดด
16 คาส่ังอนิ พุต - เอาทพ์ ตุ JR
- อธิบายเง่ือนไขในการกระโดดแบบ J
- อธิบายโปรแกรมวนรอบโดยใชค้ าสั่ง
เขา้ ใจ

- อธิบายวธิ ีติดตอ่ กบั เอาทพ์ ตุ ท่ีเป
- อธิบายวธิ ีติดตอ่ กบั อนิ พตุ ท่เี ป็น
- อธิบายวธิ ีการอินเทอร์รัพต์

ใบโครงการสอน หน้าที่
รายวชิ าทฤษฎี 3
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 สื่อ วัดผล
สาคัญ กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
องคาสง่ั ในกลุ่ม - บรรยาย - ใบเน้ือหา

บิต - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
องคาสง่ั ในกล่มุ - ใบเน้ือหา
6 บิต
- PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
งานของคาส่ัง - บรรยาย - ใบเน้ือหา

งานของคาสง่ั - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
- ใบเน้ือหา
า งานของคาส่ัง

า งานของคาส่ัง

ดแบบ JP และ แบบ - บรรยาย

JP และ แบบ JR
งกระโดดไดอ้ ยา่ ง

ป็น LED 7 ส่วน - บรรยาย

นสวิตช์

สาขาวชิ า : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือวิชา : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวชิ าชีพระดับผู้เรียน ปวช.

ระดบั การศึกษา ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ

จานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หัวข้อ ขอบข่ายเนื้อหาทสี่

17 Z80 กบั 8255 - บอกรายละเอยี ดและโครงสร้างภายใ
18 - บอกวิธีการกา หนดการทา งานของ 8
- อธิบายวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง 8255
- อธิบายการทางานในลกั ษณะการ คว
- อธิบายการทางานในโหมด ต่าง ๆ ขอ
- อธิบายวิธีการทางานในโหมด ต่าง ๆ

ใบโครงการสอน หน้าท่ี
รายวชิ าทฤษฎี 4
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนที่ 1/2563 สื่อ วัดผล
- PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
สาคญั กจิ กรรม - ใบเน้ือหา

ในของไอซี 8255 - บรรยาย

8255
กบั Z80
วบคุมเฉพาะบิต
อง 8255
ๆ ของ 8255

สอบปลายภาค

รายละเอยี ดกาหนดการสอนปฏิบตั ิ ช่ือวชิ า ไมโครโปรเ

สาขาวชิ า : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนยี บัตรวชิ าชีพระดับผู้เรียน ปวช.

ระดบั การศึกษา ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ

จานวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หวั ข้อ ขอบข่ายเนื้อหาท่ีส

1-2 - แผนการสอนความรู้พ้ืนฐาน - อธิบายหวั แผนการสอน
- ประวตั ิโทรศพั ทเ์ คล่ือนที่ - อธิบายวิธีวดั และประเมินผล

- อธิบายการทากิจกรรมตา่ ง ๆ ระ

- เขยี นข้นั ตอนองคป์ ระกอบของ
- เขยี นโครงสร้างของคอมพวิ เตอ

บสั ของคอมพิวเตอร์ไดถ้ กู ตอ้ ง

- เขียนส่วนประกอบสถาปัตยกรร

โพรเซสเซอร์

- เขยี นแผนภาพสภาวะการทางา

กระบวนการทางานของไมโครโ

3 ไมโครโพรเซสเซอร์ Z80 - เขยี นประวตั ิความเป็นมาของ Z
- เขียนโครงสร้างสถาปัตยกรรมภ

- เขียนช่ือและหนา้ ทีข่ องรีจิสเตอ

Z80

- เขียนชื่อและหนา้ ทข่ี าสญั ญาณต

- เขียนข้นั ตอนจงั หวะเวลาการท
Z80

เซสเซอร์เบ้ืองตน้ 10 หน่วยการเรียน 18 คร้ัง 54 ชว่ั โมง หน้าท่ี
1
ใบโครงการสอน
รายวชิ าปฏบิ ัติ
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 สื่อ วดั ผล
สาคัญ กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
(PP)
- ปฏิบตั ิ - ใบเน้ือหา

ะหว่างบทเรียน
งระบบควบคุม
อร์ และ ระบบ

รรมของไมโคร

านและ - ปฏิบตั ิ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
โพรเซสเซอร์ - ใบเน้ือหา
Z80
ภายในของ Z80
อร์ภายในของ

ต่าง ๆ ของ Z80
ทางานต่าง ๆของ

สาขาวชิ า : เทคโนโลยสี ารสนเทศ

ชื่อวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้ งต้น

หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวชิ าชีพระดบั ผู้เรียน ปวช.

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จานวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หัวข้อ ขอบข่ายเนื้อหาท่สี

4 Z80 กบั หน่วยความจา - สามารถบอกประเภทและความแตกตา่ งข
หน่วยความจา
5 - 7 การใชง้ าน Z80 กบั อินพุต - - เขยี นวิธีเช่ือมต่อและการสร้างสัญญาณใ
เอาทพ์ ตุ หน่วยความจาของZ80
- สามารถหาขนาดความจขุ อง หน่วยความ
8 - 9 คาส่งั โหลดและแลกเปลี่ยน - เขียนวงจรการเช่ือมตอ่ ระหว่าง Z80 กบั ห
ขอ้ มลู - เขียนวงจรการเช่ือมตอ่ ระหว่าง Z80 กบั ห
- เขียนออกแบบระบบหน่วยความจา ให้ก

- เขียนข้นั ตอนความแตกต่างระหว่างพ
เอาทพ์ ตุ
- เขียนความจาเป็นในการติดตอ่ อุปกร
พอร์ต
- เขยี นแผนการกาหนดหมายเลขพอร์ต
กาหนด
- ติดต้งั หรือประกอบวงจรในการติดต่อ
- ติดต้งั หรือประกอบวงจรในการติดต่อ
- เขยี นรูปแบบของคาสัง่ ในกลุ่มคาสั่ง
- เขียนหนา้ ท่ีและการทางานของคาส่ัง
โหลด 8 บิต
- เขยี นรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มคาส
- เขียนหนา้ ที่และการทา งานของคาสงั่
โหลด 16 บิต

ใบโครงการสอน หน้าที่
รายวชิ าปฏิบตั ิ 2
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 สื่อ วดั ผล
สาคญั กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
ของไอซี - ปฏิบตั ิ - ใบเน้ือหา

ในการติดตอ่

มจาจากเบอร์ไอซี - ปฏิบตั ิ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
หน่วยความจา ROM - ใบเน้ือหา
หน่วยความจาRAM
กบั Z80

พอร์ตอนิ พตุ และ

รณภ์ ายนอกผ่าน

ตจากวงจรที่

อกบั พอร์ตอนิ พุต - ปฏิบตั ิ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
อกบั พอร์ตเอาทพ์ ดุ - ใบเน้ือหา
งโหลด 8 บิตได้
งในกลุม่ คาส่งั

ส่ังโหลด 16 บิท
งในกล่มุ คาส่ัง

สาขาวิชา : เทคโนโลยสี ารสนเทศ

ช่ือวชิ า : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนยี บัตรวิชาชีพระดบั ผ้เู รียน ปวช.

ระดบั การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จานวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หวั ข้อ ขอบข่ายเนื้อหาทีส่

10 – 11 คาส่ัง คณิตศาสตร์และลอจิก - เขียนคาสั่งและบอกหนา้ ท่ีของค
คณิตศาสตร์ และลอจิกขนาด 8 บ
- เขยี นคาสัง่ และบอกหนา้ ที่ของค
คณิตศาสตร์ขนาด 16 บิต

12-13 คาสัง่ จดั การเก่ียวกบั บิต - เขียนคาส่ังและอธิบายการทางา
และรีเซ็ตบิต
- เขียนคาสั่งและอธิบายการทางา
ตรวจสอบ บิต
- เขียนคาส่ังและอธิบายการทางา
เล่ือนบิตแบบตา่ ง ๆ
- เขียนคาสัง่ และอธิบายการทางา
หมนุ บิตแบบตา่ ง ๆ

14-15 คาสงั่ กระโดดและโปรแกรมยอ่ ย - แยกแยะความแตกตา่ งในการกระโดด
16 คาสง่ั อินพุต - เอาทพ์ ุต แบบ JR
- เขยี นเงื่อนไขในการกระโดดแบบ JP
- เรียนรู้การเขียนโปรแกรมวนรอบโด
ไดอ้ ย่างเขา้ ใจ

- เขยี นวิธีติดต่อกบั เอาทพ์ ุตที่เป็น
- เขยี นวธิ ีติดตอ่ กบั อนิ พตุ ที่เป็นส
- เขยี นวิธีการอนิ เทอร์รัพต์

ใบโครงการสอน หน้าท่ี
รายวชิ าปฏบิ ตั ิ 3
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนที่ 1/2563 สื่อ วดั ผล
สาคัญ กจิ กรรม - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
คาส่ังในกลุ่ม - ปฏิบตั ิ - ใบเน้ือหา

บติ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
คาส่ังในกล่มุ - ใบเน้ือหา

านของคาส่ัง เซ็ต - ปฏิบตั ิ - PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
- ใบเน้ือหา
านของคาสั่ง
- PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
านของคาสัง่ - ใบเน้ือหา

านของคาสงั่

ดแบบ JP และ - ปฏิบตั ิ

P และ แบบ JR
ดยใชค้ าสั่งกระโดด

น LED 7 ส่วน - ปฏิบตั ิ

สวิตช์

สาขาวิชา : เทคโนโลยสี ารสนเทศ

ชื่อวิชา : ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

หลกั สูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับผ้เู รียน ปวช.

ระดบั การศึกษา ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ

จานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ตอน

สัปดาห์ หัวข้อ ขอบข่ายเนื้อหาท่ีส

17 Z80 กบั 8255 - เขยี นรายละเอยี ดและโครงสร้างภายใ
18 - เขียนวิธีการกาหนดการทางานของ 8
- เขียนวิธีการเชื่อมตอ่ ระหว่าง 8255กบั
- เขียนการทางานในลกั ษณะการควบค
- เขียนการทางานในโหมด ตา่ ง ๆ ของ
- เขยี นวิธีการทางานในโหมด ตา่ ง ๆ ข

ใบโครงการสอน หน้าที่
รายวชิ าปฏิบตั ิ 4
จานวนหน้า : 4

นในภาคเรียนท่ี 1/2563 ส่ือ วัดผล
- PowerPoint ใบประเมินผลปฏิบตั ิงาน
สาคญั กจิ กรรม - ใบเน้ือหา

ในของไอซี 8255 - ปฏิบตั ิ

8255
บ Z80ได้
คุมเฉพาะบิต
ง 8255
ของ 8255

สอบปลายภาควิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการจดั การเรยี นรูค้ วามรู้ท่วั ไปเกย่ี วกับเทคโนโลยสี ารสนเทศ

เร่ือง ความรเู้ ก่ยี วกบั ไมโครโพสเซสเซอร์ ระดบั ชน้ั วิชาชพี พนื้ ฐาน ประกาศนยี บตั ร วิชาชพี (ปวช.)
เวลาในการสอน 4 ชั่วโมง ชื่อผสู้ อน นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ปีการศึกษา 2563

1. จุดประสงค์การเรยี นรู้
1.1 เพ่ือใหม้ คี วามร้เู กีย่ วกับไมโครโพรเซสเซอรเ์ บื้องตน้ ไดอ้ ย่างถูกต้อง
1.2 เพื่อให้มที ักษะในการตรวจสอบไมโครโพสเซสเซอร์
1.3 เขยี นขนั้ ตอนองค์ประกอบของระบบควบคุมได้
1.4 เขยี นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ได้ถูกต้อง

2. แนวคิดและสาระการเรียนรู้
2.1 เรียนรู้ความหมายของการออกแบบสถาปัตยกรรม และกระบวนการออกแบบ

3. กระบวนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
3.1 อธิบายการวางแผนการเรียน โครงสรา้ งเนอ้ื หาบทเรยี น กจิ กรรม งาน ภารกิจ (บทท่ี 1-11)
3.2 สรปุ บทเรียนสว่ นทเี่ ป็นสาระสำคัญ
3.3 เพือ่ ให้มคี วามรู้เกีย่ วกับไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องตน้ ได้อย่างถูกต้อง
3.4 เพ่ือให้มีทกั ษะในการตรวจสอบไมโครโพสเซสเซอร์
3.5 เขียนขั้นตอนองค์ประกอบของระบบควบคมุ ได้
3.6 เขยี นสว่ นประกอบสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอรไ์ ด้ถกู ต้อง
3.7 การทดสอบความเข้าใจของบทเรยี น

4. ส่ือการสอน
4.1 ชดุ การสอน PowerPoint
4.2 หนังสอื ประกอบการเรียนวชิ า
4.3 แบบทดสอบ

5. การวัดผลและการประเมนิ ผล
5.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การคน้ ควา้ การมีส่วนรว่ มในกิจกรรม
5.2 การซกั ถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกจิ กรรมการฝึกทักษะ
5.4 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report)
5.5 แฟม้ สะสมผลงาน

6. แหล่งการเรียนรู้
6.1 ห้องสมุด โรงเรียน ห้องปฏบิ ตั ิการคอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศ

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บืองตน้ เรอ่ื ง ความรูเ้ กี่ยวกบั ไมโครโพสเซสเซอร์

วทิ ยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

6.2 สิ่งพมิ พ์ประเภทต่าง ๆ เช่น นิตยสาร/วารสาร/หนงั สือ/ บทความ/รายงานทเี่ กี่ยวขอ้ งกับโปรแกรม
คอมพวิ เตอรเ์ วอรช์ น่ั XP สารานกุ รม

6.3 ครูผู้สอนและคณะ, Internet
7. ชิ้นงานนักศึกษา

7.1 ผลงานการทำตามตัวอยา่ งทกี่ ำหนด
8. ความสมั พนั ธก์ บั วิชาอ่ืน/การบูรณาการ (Integrated)*

8.1 วชิ าเก่ียวกบั ไฟฟ้า

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บอื งตน้ เรื่อง ความรูเ้ กี่ยวกบั ไมโครโพสเซสเซอร์

วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน

1 234
START
END

รูปแบบการสอนท่ีเลือก 1-2-3-4

ปฏิบัติการ

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถุประสงค์ 1 2 1-2
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อื่นๆ ระบุ......
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมุดบนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อย่าง
อุปกรณ์การทดลอง

สิ่งท่แี นบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บืองตน้ เร่อื ง ความรูเ้ กี่ยวกบั ไมโครโพสเซสเซอร์

วิทยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

ปฏบิ ตั กิ าร 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

เวลา (นาที) 34 1-4

วตั ถุประสงค์ ้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ข้นั สนใจปัญหา (M)
ระดับ ิกจกรรม
บรรยายผู้เ ีรยน
ถาม-ตอบ
ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน
อื่นๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั
แบบแกป้ ัญหา
ข้นั สาเร็จผล (P)
สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน
สมุดบนั ทึก
แผน่ ภาพ
ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม
ใบทดสอบ
สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อุปกรณ์การทดลอง

สิ่งท่แี นบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บอื งตน้ เรอ่ื ง ความรูเ้ ก่ียวกบั ไมโครโพสเซสเซอร์

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการจดั การเรียนรคู้ วามรู้ท่ัวไปเกย่ี วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ไมโครโพสเซสเซอร์Z80 ระดบั ช้ัน วชิ าชพี พืน้ ฐาน ประกาศนียบัตร วิชาชพี (ปวช.)
เวลาในการสอน 3 ชัว่ โมง ชอื่ ผู้สอน นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ปกี ารศกึ ษา 2563

1. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1.1 บอกประวัติความเป็นมาของ Z80 ได้
1.2 อธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ Z80 ได้
1.3 บอกชื่อและหน้าที่ของรจี สิ เตอรภ์ ายในของ Z80 ได้
1.4 บอกช่ือและหนา้ท่ขี าสญั ญาณตา่ ง ๆ ของ Z80 ได้
1.5 บอกจังหวะเวลาการทำงานต่าง ๆ ของ Z80 ได้

2. แนวคดิ และสาระการเรียนรู้
2.1 อธบิ ายโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ Z80
2.2 บอกชื่อและหนา้ ที่ของรจี สิ เตอร์ภายในของ Z80

3. กระบวนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
3.1 สรปุ บทเรียนส่วนทเี่ ปน็ สาระสำคญั
3.2 บอกประวตั ิความเป็นมาของ Z80 ได้
3.3 อธบิ ายโครงสรา้ งสถาปัตยกรรมภายในของ Z80
3.4 บอกช่ือและหน้าท่ขี องรีจิสเตอรภ์ ายในของ Z80
3.5 บอกช่อื และหนาท้ ่ขี าสญั ญาณต่าง ๆ ของ Z80
3.6 บอกจังหวะเวลาการทำงานต่าง ๆ ของ Z80
3.7 ทดสอบความเขา้ ใจของบทเรยี น

4. สอื่ การสอน
4.1 ชดุ การสอน PowerPoint
4.2 หนงั สอื ประกอบการเรียนวชิ า
4.3 แบบทดสอบ

5. การวดั ผลและการประเมินผล
5.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การค้นคว้า การมสี ว่ นร่วมในกิจกรรม
5.2 การซักถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกจิ กรรมการฝกึ ทักษะ
5.4 การเขยี นรายงานตนเอง (Self-Report)
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บอื งตน้ เรื่อง ไมโครโพสเซสเซอรZ์ 80

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

6. แหลง่ การเรยี นรู้
6.1 หอ้ งสมุด โรงเรียน หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอร์และสารสนเทศ
6.2 สงิ่ พมิ พป์ ระเภทตา่ ง ๆ เชน่ นิตยสาร/วารสาร/หนงั สือ/ บทความ/รายงานทเี่ ก่ียวข้องกบั โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เวอร์ชัน่ XP สารานุกรม
6.3 ครูผสู้ อนและคณะ, Internet

7. ชิน้ งานนักศกึ ษา
7.1 ผลงานการทำตามตวั อย่างทีก่ ำหนด

8. ความสมั พันธก์ บั วิชาอืน่ /การบรู ณาการ (Integrated)*

8.1 วชิ าเก่ยี วกบั ไฟฟา้

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บืองตน้ เรอ่ื ง ไมโครโพสเซสเซอรZ์ 80

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน

1 234
START
END

รูปแบบการสอนท่ีเลือก 1-2-3-4

ปฏบิ ัตกิ าร

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถุประสงค์ 1 2 1-2
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อืน่ ๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมดุ บนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพิวเตอร์

ของจริงตวั อย่าง
อปุ กรณ์การทดลอง

ส่ิงทแี่ นบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บืองตน้ เรอื่ ง ไมโครโพสเซสเซอรZ์ 80

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ปฏิบัตกิ าร 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

เวลา (นาที) 3 45 1-5

วตั ถุประสงค์ ้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ข้นั สนใจปัญหา (M)
ระดับ ิกจกรรม
บรรยายผู้เ ีรยน
ถาม-ตอบ
ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน
อน่ื ๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั
แบบแกป้ ัญหา
ข้นั สาเร็จผล (P)
สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน
สมดุ บนั ทึก
แผน่ ภาพ
ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม
ใบทดสอบ
สไลดน์ าเสนอ
คอมพิวเตอร์

ของจริงตวั อย่าง
อุปกรณ์การทดลอง

สิ่งทแ่ี นบมาด้วย

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บอื งตน้ เรอ่ื ง ไมโครโพสเซสเซอรZ์ 80

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการจัดการเรียนรู้ความรู้ท่ัวไปเกย่ี วกบั เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรอ่ื ง เซน็ เซอร์วัดความช้ืนและอุณหภมู ิ ระดับช้นั วชิ าชีพพ้ืนฐาน ประกาศนียบัตร วชิ าชพี (ปวช.)
เวลาในการสอน 180 นาที ชื่อผูส้ อน นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์ ปีการศึกษา 2563

1. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
1.1 สามารถอธิบายการตอ่ ใช้งาน Arduino กบั เซ็นเซอรว์ ดั ความชนื้ และอุณหภมู ิได้
1.2 สามารถเขยี นโปรแกรม Arduino กบั เซ็นเซอรว์ ัดความช้นื และอุณหภูมไิ ด้
1.3 เตรยี มความพร้อมด้านวสั ดุ อปุ กรณส์ อดคล้องกบั งานได้

2. แนวคดิ และสาระการเรยี นรู้
2.1 อธบิ ายการต่อใชง้ าน Arduino กับเซ็นเซอร์วดั ความช้นื และอุณหภูมิ
2.2 เขยี นโปรแกรม Arduino กับเซน็ เซอรว์ ดั ความชน้ื และอุณหภมู ิ

3. กระบวนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
3.1 ทกั ทายผูเ้ รียน
3.2 เรารู้จกั ปรอทวัดไข้กนั ไหมคะ่
ตอบ รู้จกั /ไมร่ จู้ กั (ครบั /ค่ะ)
3.3 เอาใช้วัดอะไรคะ่
ตอบ วดั ไข,้ วดั อณุ หภูมิ ฯลฯ (ค่ะ/ครบั )
3.4 นักเรียนรู้จักเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไหมค่ะ
ตอบ รจู้ กั /ไม่รจู้ ัก (ครบั /ค่ะ)
3.5 สรุป
วนั น้ีครจู ะมานำเสนอการใชง้ าน Module เลก็ ๆ สฟี ้า DHT11 (DHT11 Humitdity and
Temperature Sensor กับบอร์ด Ardiono) ท่ใี ช้ในการวดั อณุ หภมู ิกบั ความชน่ื ในอากาศ
3.6 อธบิ ายการต่อใช้งาน Arduino กบั เซน็ เซอร์วัดความช้นื และอุณหภมู ิ
3.7 เขียนโปรแกรม Arduino กับเซน็ เซอร์วดั ความช้ืนและอุณหภูมิ

4. สอ่ื การสอน
4.1 ชดุ การสอน PowerPoint
4.2 หนงั สือประกอบการเรียนวชิ า
4.3 แบบทดสอบ

5. การวดั ผลและการประเมนิ ผล
5.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การค้นควา้ การมสี ว่ นร่วมในกิจกรรม
5.2 การซกั ถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกจิ กรรมการฝกึ ทักษะ

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เร่ืองเซ็นเซอร์วัดความชืน้ และอุณหภมู ิ

วิทยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

5.4 การเขยี นรายงานตนเอง (Self-Report)
5.5 แฟม้ สะสมผลงาน
6. แหล่งการเรียนรู้
6.1 หอ้ งสมุด โรงเรยี น ห้องปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอรแ์ ละสารสนเทศ
6.2 ส่งิ พมิ พป์ ระเภทต่าง ๆ เช่น นิตยสาร/วารสาร/หนังสือ/ บทความ/รายงานทีเ่ กี่ยวข้องกบั โปรแกรม

คอมพวิ เตอรเ์ วอรช์ ัน่ XP สารานุกรม
6.3 ครูผสู้ อนและคณะ, Internet

7. ช้ินงานนักศกึ ษา
7.1 ผลงานการทำตามตวั อย่างทก่ี ำหนด

8. ความสมั พันธ์กับวิชาอื่น/การบูรณาการ (Integrated)*

8.1 วชิ าเก่ยี วกับไฟฟา้

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรื่องเซ็นเซอร์วดั ความช้ืนและอุณหภมู ิ

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน 2 3

1
START
END

รูปแบบการสอนท่ีเลือก 1-2-3

ปฏิบตั กิ าร

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถุประสงค์ 1 2 3 1-3
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อ่นื ๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมุดบนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อปุ กรณ์การทดลอง

สิ่งทีแ่ นบมาด้วย

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรอ่ื งเซน็ เซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการจัดการเรยี นรู้ความรู้ทว่ั ไปเก่ียวกบั เทคโนโลยสี ารสนเทศ

เร่ือง การใช้งาน Z80 กับอินพุต – เอาท์พตุ ระดบั ช้ัน วชิ าชพี พน้ื ฐาน ประกาศนยี บตั ร วิชาชพี (ปวช.)
เวลาในการสอน 6 ชวั่ โมง ชอ่ื ผูส้ อน นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ปกี ารศกึ ษา 2563

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความแตกต่างระหวา่ งพอร์ตอินพุตและเอาท์พตุ ได้ถูกตอ้ ง
1.2 อธิบายความจำเป็นในการตดิ ตอ่ อุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตได้
1.3 เขยี นขนั้ ตอนความแตกต่างระหวา่ งพอร์ตอินพุตและเอาท์พุตได้
1.4 ตดิ ต้งั หรอื ประกอบวงจรในการติดตอ่ กับพอรต์ อินพุตได้
1.5 ตดิ ตง้ั หรอื ประกอบวงจรในการติดตอ่ กบั พอร์ตเอาท์พุตได้

2. แนวคดิ และสาระการเรียนรู้
2.1 พอร์ตอินพุต –พอร์ตเอาท์พุต
2.2 สัญญาณควบคุมในการติดต่อพอรต์
2.3 การกำหนดตำแหน่งของพอร์ต

3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สรุปบทเรยี นสว่ นทเี่ ป็นสาระสำคญั
3.2 อธบิ ายความแตกต่างระหว่างพอรต์ อนิ พุตและเอาท์พุตได้ถูกตอ้ ง
3.3 อธิบายความจำเป็นในการตดิ ต่ออปุ กรณภ์ ายนอกผ่านพอร์ตได้
3.4 เขยี นข้ันตอนความแตกตา่ งระหวา่ งพอร์ตอินพุตและเอาท์พตุ ได้
3.5 ติดตง้ั หรือประกอบวงจรในการติดต่อกับพอรต์ อนิ พุตได้
3.6 ติดตั้งหรือประกอบวงจรในการติดต่อกบั พอรต์ เอาทพ์ ุตได้
3.7 ทดสอบความเข้าใจของบทเรยี น

4 สื่อการสอน
4.1 ชุดการสอน PowerPoint
4.2 หนังสือประกอบการเรยี นวชิ า
4.3 แบบทดสอบ

5 การวัดผลและการประเมินผล
5.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การค้นควา้ การมสี ว่ นรว่ มในกจิ กรรม
5.2 การซักถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกจิ กรรมการฝึกทักษะ
5.4 การเขยี นรายงานตนเอง (Self-Report)
5.5 แฟม้ สะสมผลงาน

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรอ่ื ง การใชง้ าน Z80 กบั อนิ พตุ - เอาทพ์ ตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

6 แหล่งการเรยี นรู้
6.1 ห้องสมุด โรงเรียน หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศ
6.2 ส่งิ พมิ พป์ ระเภทต่าง ๆ เช่น นิตยสาร/วารสาร/หนงั สอื / บทความ/รายงานท่เี กย่ี วข้องกับโปรแกรม
คอมพวิ เตอร์เวอร์ช่นั XP สารานุกรม
6.3 ครผู ู้สอนและคณะ, Internet

7 ช้นิ งานนักศกึ ษา
7.1 ผลงานการทำตามตัวอย่างท่ีกำหนด

8 ความสมั พันธ์กบั วิชาอน่ื /การบูรณาการ (Integrated)*
8.1 วิชาเกย่ี วกับไฟฟา้

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรอ่ื ง การใชง้ าน Z80 กบั อินพตุ - เอาทพ์ ตุ

วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน 5 6

1 234
START
END

รูปแบบการสอนท่ีเลือก 1-2-3-4-5-6

ปฏบิ ัตกิ าร

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถปุ ระสงค์ m1 2 3 4 1-4
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อื่นๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลยี น
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมดุ บนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อุปกรณ์การทดลอง

ส่ิงทแี่ นบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เร่อื ง การใชง้ าน Z80 กบั อนิ พตุ - เอาทพ์ ตุ

วทิ ยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ปฏิบัตกิ าร 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

เวลา (นาที) 1-4 5 6 1-6

วตั ถปุ ระสงค์ ้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ข้นั สนใจปัญหา (M)
ระดับ ิกจกรรม
บรรยายผู้เ ีรยน
ถาม-ตอบ
ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน
อื่นๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั
แบบแกป้ ัญหา
ข้นั สาเร็จผล (P)
สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน
สมุดบนั ทึก
แผน่ ภาพ
ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม
ใบทดสอบ
สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อปุ กรณ์การทดลอง

ส่ิงที่แนบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรอ่ื ง การใชง้ าน Z80 กบั อินพตุ - เอาทพ์ ตุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

แผนการจดั การเรียนรคู้ วามรู้ทั่วไปเกีย่ วกบั เทคโนโลยสี ารสนเทศ

เรอื่ ง คำสงั่ โหลดและแลกเปลี่ยนข้อมลู ระดบั ช้นั วิชาชีพพื้นฐาน ประกาศนียบตั ร วิชาชีพ(ปวช.)
เวลาในการสอน 6 ช่วั โมง ช่อื ผ้สู อน นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์ ปีการศึกษา 2563

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายรูปแบบของคำสง่ั ในกลุม่ คำสง่ั โหลด 8 บิตได้
1.2 อธิบายรูปแบบโครงสรา้ งของกล่มุ คำสงั่ โหลด 16 บิทได้
1.3 อธบิ ายรูปแบบโครงสร้าง ของกล่มุ คำสัง่ โหลด 8 บทิ ได้
1.4 บอกหนา้ ที่และการทำงานของคำสง่ั ในกลุ่มคำสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดข้อมลู เป็นกลมุ่ ได้
1.5 บอกหน้าทีแ่ ละการทำงานของคำสง่ั ในกลุ่มคำสั่งโหลด 16 บติ ได้
1.6 อธิบายรปู แบบโครงสรา้ งของกลุม่ คำสง่ั แลกเปล่ียนขอม้ ลู และโหลดข้อมลู เป็นกล่มุ ได้

2. แนวคิดและสาระการเรยี นรู้
2.1 กล่มุ คำส่ังแลกเปล่ยี นและโหลดขอ้มูลเปน็ กล่มุ
2.2 คำส่ังแลกเปล่ยี นข้อมลู
2.3 คำสั่งโหลดขอ้มลู เปน็ กลมุ่
2.4 คำสั่งเปรียบเทยี บข้อมลู เป็นกลุ่ม

3. กระบวนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้
3.1 สรุปบทเรยี นสว่ นท่ีเปน็ สาระสำคัญ
3.2 การใช้งานดจิ ิตอลมิเตอร์
3.3 การวดั อปุ กรณ์ทใ่ี ชใ้ นโทรศัพทเ์ คลือ่ นท่ี
3.3.1 การวัดตวั ต้านทาน(Resistor.)
3.3.2 การวดั ตวั เกบ็ ประจุ(Capacitor.)
3.3.3 การวัดขดลวด(Load)
3.4 อุปกรณส์ ารก่ึงตวั นำ
3.4.1 การวัดไดโอด(Diode)
3.4.2 การวดั ทรานซิสเตอร์(Transistor.)
3.4.3 การวัดไอซ(ี Ic.)
3.5 ทดสอบความเขา้ ใจของบทเรยี น

4. สอื่ การสอน
4.1 ชดุ การสอน PowerPoint
4.2 หนงั สือประกอบการเรียนวิชา
4.3 แบบทดสอบ

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรือ่ ง การใชง้ านดจิ ติ อลมเิ ตอรว์ ดั R,L,C

วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

5. การวดั ผลและการประเมินผล
5.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การค้นควา้ การมีส่วนร่วมในกจิ กรรม
5.2 การซกั ถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกจิ กรรมการฝกึ ทักษะ
5.4 การเขยี นรายงานตนเอง (Self-Report)
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน

6. แหล่งการเรียนรู้
6.1 หอ้ งสมุด โรงเรียน หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ์ ละสารสนเทศ
6.2 สิง่ พมิ พป์ ระเภทต่าง ๆ เช่น นติ ยสาร/วารสาร/หนงั สอื / บทความ/รายงานท่เี กยี่ วข้องกบั โปรแกรม
คอมพิวเตอรเ์ วอร์ชัน่ XP สารานุกรม
6.3 ครผู ู้สอนและคณะ, Internet

7. ช้ินงานนักศกึ ษา
7.1 ผลงานการทำตามตัวอยา่ งทก่ี ำหนด

8. ความสมั พันธ์กับวิชาอ่ืน/การบูรณาการ (Integrated)*

8.1 วิชาเกยี่ วกบั ไฟฟา้

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรื่อง การใชง้ านดจิ ติ อลมเิ ตอรว์ ดั R,L,C

วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน 5 6

1 234
START
END

รูปแบบการสอนท่เี ลือก 1-2-3-4-5-6

ปฏบิ ตั กิ าร

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถุประสงค์ m1 2 3 4 1-4
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อื่นๆ ระบุ......
สรุป
แบบลอกเลยี น
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมุดบนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อย่าง
อปุ กรณ์การทดลอง

ส่ิงทแี่ นบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เร่อื ง การใชง้ านดจิ ติ อลมเิ ตอรว์ ดั R,L,C

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ปฏบิ ัตกิ าร 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

เวลา (นาที) 1-4 5 6 1-6

วตั ถุประสงค์ ้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ข้นั สนใจปัญหา (M)
ระดับ ิกจกรรม
บรรยายผู้เ ีรยน
ถาม-ตอบ
ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน
อ่ืนๆ ระบุ......
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั
แบบแกป้ ัญหา
ข้นั สาเร็จผล (P)
สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน
สมดุ บนั ทึก
แผน่ ภาพ
ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม
ใบทดสอบ
สไลดน์ าเสนอ
คอมพิวเตอร์

ของจริงตวั อย่าง
อปุ กรณ์การทดลอง

ส่ิงที่แนบมาด้วย

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรื่อง การใชง้ านดจิ ิตอลมเิ ตอรว์ ดั R,L,C

วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

แผนการจดั การเรยี นรู้ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกบั เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรอื่ ง คำสั่งคณติ ศาสตร์และลอจกิ ระดบั ชั้น วชิ าชพี พ้ืนฐาน ประกาศนยี บตั ร วิชาชพี (ปวช.)
เวลาในการสอน 9 ช่ัวโมง ชือ่ ผู้สอน นางสาวกมลวรรณ อนนั ต์ ปีการศึกษา 2563

1. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1.1 อธบิ ายคำสง่ั และบอกหน้าที่ของคำส่ังในกลมุ่ คณติ ศาสตร์ และลอจิก ขนาด 8 บิตได้
1.2 อธิบายคำสงั่ และบอกหน้าท่ีของคำสงั่ ในกลมุ่ คณิตศาสตร์ และลอจกิ ขนาด 16 บิตได้
1.3 อธบิ ายรปู แบบโครงสร้างของกลมุ่ คำส่งั คณิตศาสตร์ขนาด 8 บติ ได้ถูกต้อง
1.4 อธบิ ายคำสง่ั และบอกหน้าที่ของคำสง่ั ในกลมุ่ คณติ ศาสตร์ขนาด 8 บิตไดถ้ ูกต้อง
1.5 อธิบายรูปแบบโครงสรา้ งของกล่มุ คำสง่ั คณติ ศาสตร์ขนาด 16 บติ ได้ถูกต้อง
1.6 อธบิ ายคำสง่ั และบอกหน้าท่ีของคำสง่ั ในกล่มุ คณติ ศาสตรข์ นาด 16 บิตได้ถกู ต้อง

2. แนวคดิ และสาระการเรียนรู้
2.1 เขยี นคำสัง่ และบอกหน้าที่ของคำสัง่ ในกลุ่มคณิตศาสตรท์ ั่วไป
2.2 เขียนคำส่ังและบอกหนา้ท่ีของคำส่งั ในกลุ่มควบคุมซพี ยี ู

3. กระบวนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 สรุปบทเรยี นส่วนท่เี ปน็ สาระสำคญั
3.2 อธิบายคำส่งั และบอกหนา้ ทข่ี องคำสง่ั ในกลุ่มคณิตศาสตร์ และลอจกิ ขนาด 8 บติ ได้
3.3 อธิบายคำสัง่ และบอกหนา้ ที่ของคำสั่งในกล่มุ คณติ ศาสตร์ และลอจกิ ขนาด 16 บิตได้
3.4 รูปแบบโครงสรา้ งของกลมุ่ คำสงั่ คณิตศาสตรข์ นาด 8 บติ ไดถ้ ูกต้อง
3.5 อธบิ ายคำสงั่ และบอกหนา้ ทข่ี องคำสั่งในกลุ่มคณิตศาสตรข์ นาด 8 บติ ได้ถูกต้อง
3.6 อธบิ ายรูปแบบโครงสรา้ งของกล่มุ คำส่งั คณิตศาสตร์ขนาด 16 บิตได้ถกู ต้อง
3.7 อธิบายคำสงั่ และบอกหน้าทข่ี องคำส่ังในกลมุ่ คณิตศาสตร์ขนาด 16 บิตได้ถูกตอ้ ง
3.8 ทดสอบความเขา้ ใจของบทเรียน

4. สอ่ื การสอน
4.1 ชุดการสอน PowerPoint
4.2 หนงั สอื ประกอบการเรียนวชิ า
4.3 แบบทดสอบ

5. การวดั ผลและการประเมนิ ผล
5.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การค้นควา้ การมสี ว่ นรว่ มในกิจกรรม
5.2 การซักถามและการตอบคำถาม
5.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกึ ทกั ษะ
5.4 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report)

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เร่อื ง คาส่งั คณติ ศาสตรแ์ ละลอจกิ

วิทยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

5.5 แฟม้ สะสมผลงาน
6. แหลง่ การเรียนรู้

6.1 ห้องสมุด โรงเรยี น หอ้ งปฏบิ ัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6.2 สง่ิ พิมพ์ประเภทต่าง ๆ เชน่ นิตยสาร/วารสาร/หนงั สือ/ บทความ/รายงานทีเ่ กยี่ วข้องกบั โปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์ วอรช์ ่นั XP สารานุกรม
6.3 ครูผูส้ อนและคณะ, Internet
7. ช้ินงานนกั ศึกษา
7.1 ผลงานการทำตามตัวอย่างท่กี ำหนด
8. ความสัมพันธก์ ับวิชาอนื่ /การบรู ณาการ (Integrated)*

8.1 วชิ าเกยี่ วกับไฟฟ้า

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เร่อื ง คาส่งั คณติ ศาสตรแ์ ละลอจิก

วิทยาลยั อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

โครงสร้างการสอน 5 6

1 234
START
END

รูปแบบการสอนทเี่ ลือก 1-2-3-4-5-6

ปฏิบตั ิการ

เวลา (นาที) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

วตั ถุประสงค์ m1 2 3 4 1-4
ข้นั สนใจปัญหา (M)

บรรยาย
้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ถาม-ตอบ

อืน่ ๆ ระบ.ุ .....
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั

ระดับ ิกจกรรม แบบแกป้ ัญหา
ูผ้เ ีรยน ข้นั สาเร็จผล (P)

สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน

สมุดบนั ทึก

ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน แผน่ ภาพ

ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม

ใบทดสอบ

สไลดน์ าเสนอ
คอมพวิ เตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อปุ กรณ์การทดลอง

ส่ิงที่แนบมาด้วย

วชิ า ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรอื่ ง คาส่งั คณติ ศาสตรแ์ ละลอจิก

วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษานครศรีธรรมราช

ปฏบิ ัตกิ าร 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

เวลา (นาที) 1-4 5 6 1-6

วตั ถปุ ระสงค์ ้ขันพยายาม (A) ้ขันบอกกล่าว (I)
ข้นั สนใจปัญหา (M)
ระดับ ิกจกรรม
บรรยายผู้เ ีรยน
ถาม-ตอบ
ิ่สงสนับส ุนนการเ ีรยนการสอน
อ่ืนๆ ระบุ......
สรุป
แบบลอกเลียน
แบบฝึ กหดั
แบบแกป้ ัญหา
ข้นั สาเร็จผล (P)
สูง
ปานกลาง
ต่า
กระดาน
สมุดบนั ทึก
แผน่ ภาพ
ใบเน้ือหา
ใบกิจกรรม
ใบทดสอบ
สไลดน์ าเสนอ
คอมพิวเตอร์

ของจริงตวั อยา่ ง
อุปกรณ์การทดลอง

สิ่งที่แนบมาด้วย

วิชา ไมโครโปรเซสเซอรเ์ บือ้ งตน้ เรื่อง คาส่งั คณิตศาสตรแ์ ละลอจิก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RINGKASAN RPT
Next Book
นิตยสารแมตช์เดย์ ฉบับที่ 13-2020