The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jmbsmkj, 2019-01-23 01:32:50

DSKP KSSMPK PSV T2

DSKP KSSMPK PSV T2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Seni Visual

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Seni Visual

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
MEI 2016

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 4
Objektif .............................................................................................................................................................. 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 5
Fokus ................................................................................................................................................................ 6
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 6
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 9
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 16
Pentaksiran Sekolah.......................................................................................................................................... 19
Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 22

Bahasa Seni Visual – Unsur Seni.......................................................................................................... 25
Bahasa Seni Visual – Prinsip Rekaan................................................................................................... 31

Seni Halus - Lukisan.............................................................................................................................. 39
Seni Halus - Catan................................................................................................................................. 41
Seni Halus – Arca.................................................................................................................................. 43
Seni Halus - Cetakan............................................................................................................................. 45
Komunikasi Visual.................................................................................................................................. 47
Kraf Tradisional...................................................................................................................................... 49
Folio........................................................................................................................................................ 51
Panel Penggubal............................................................................................................................................... 52

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan

untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1996
[PU(A)531/97]

viiKATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
digubal bagi murid berkeperluan pendidikan khas (MBK) seiring Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
dengan KSSM yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
2017. Kurikulum ini memberi berfokus kepada bidang kemahiran dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
vokasional yang relevan dengan keperluan MBK. dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
KSSM Pendidikan Khas digubal bagi memenuhi keperluan dasar Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM
baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Khas, pengajaran dan pembelajaran guru perlu
(PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada
sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa. pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM Pendidikan Khas yang diperlukan dalam abad ke-21.
menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang didalamnya Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Standard Pentaksiran. terlibat dalam penggubalan KSSM (Pendidikan Khas). Semoga
pelaksanaan KSSM Pendidikan Khas akan mencapai hasrat dan
Standard Pentaksiran di dalam DSKP akan membolehkan murid matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan.
ditaksir secara berterusan agar guru dapat mengenalpasti tahap
penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran, serta Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi Pengarah
mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

x

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Penggubalan KSSM Pendidikan Khas mengambil kira pendidikan dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan bagi
yang sesuai dan relevan bagi dua kumpulan MBK iaitu yang membolehkan MBK mengikuti pembelajaran mata pelajaran
berkeupayaan mengikuti mata pelajaran kemahiran vokasional, kemahiran
dan berkefungsian rendah (MBK-KR) iaitu yang mempunyai
kombinasi ketidakupayaan kognitif dan satu atau lebih Kumpulan mata pelajaran kemahiran terdiri daripada mata
ketidakupayaan yang melibatkan bahasa dan komunikasi, tingkah pelajaran asas kemahiran dan kemahiran vokasional spesifik.
laku, pengurusan diri, motor kasar, motor halus dan sensori. Mata pelajaran asas kemahiran berhasrat menghasilkan MBK
yang berpengetahuan dan berkemahiran teknikal, mengamalkan
KSSM Pendidikan Khas menyediakan ruang dan peluang untuk budaya kerja sistematik dan selamat, dan bersedia menguasai
MBK yang berkeupayaan mempelajari dan menguasai kemahiran vokasional spesifik di tahap yang lebih tinggi serta
pengetahuan dan kemahiran vokasional, serta nilai ke arah mengamalkan sikap keusahawan.
menghasilkan modal insan yang berkemahiran bekerja dan
mampu berdikari. Bagi MBK-KR, KSSM Pendidikan Khas turut Penyediaan kurikulum mata pelajaran kemahiran vokasional
menyediakan ruang dan peluang untuk kumpulan murid spesifik adalah berpandukan National Occupational Skills
berkenaan belajar mengurus diri, menguasai dan mengaplikasi Standards (NOSS) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan
pengetahuan dan kemahiran, serta mengamalkan nilai murni agar Kemahiran. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian
mereka boleh bersosialisasi dan berdikari dalam menjalani Pendidikan Malaysia (KPM) agar MBK turut mendapat
kehidupan seharian. pengiktirafan dari agensi luar di samping pensijilan oleh KPM, dan
seterusnya meningkatkan kebolehpasaran MBK.
KSSM Pendidikan Khas terdiri daripada kumpulan mata pelajaran
teras dan kemahiran. Kumpulan mata pelajaran teras secara Bagi MBK yang tidak berkeupayaan mengikuti kemahiran
umumnya bertujuan menyediakan dan mengukuhkan MBK vokasional, kurikulum mata pelajaran teras dan kemahiran juga

1

disediakan. Kumpulan mata pelajaran teras adalah bertujuan KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
untuk menyediakan MBK-KR dengan pengetahuan dan
kemahiran mengurus diri, bahan dan peralatan. Manakala mata 2. Kemahiran Akademik
pelajaran kemahiran memberi fokus kepada usaha Antara kemahiran akademik yang perlu MBK kuasai ialah
mengembangkan bakat dan potensi murid supaya dapat kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira serta
mengamalkan kemahiran yang diperolehi dalam menjalani kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
kehidupan seharian.
3. Kemahiran Kerjaya (Occupational and Vocational Skills)
Bagi menyediakan MBK yang berpengetahuan, berkemahiran dan Kemahiran dan pengetahuan khusus berkaitan pekerjaan
mempunyai nilai-nilai murni, serta berdikari dalam menempuh merupakan aspek yang penting perlu dikuasai oleh MBK agar
alam kedewasaan dan kerjaya, maka proses peralihan atau mereka boleh beradaptasi dengan baik di tempat kerja. MBK
transisi disediakan secara langsung semasa proses p&p. MBK perlu diterapkan dengan ciri seperti menepati masa,
disediakan dengan pelbagai kemahiran insaniah agar mereka menguasai kemahiran vokasional, menunjukkan
mampu menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan. kesungguhan terhadap kerja, memiliki etika kerja yang tinggi,
mempraktikkan keselamatan, memiliki ciri keusahawanan,
Antara aspek transisi yang perlu diterapkan adalah: mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
1. Kemahiran Kehidupan (Life Coping Skill)
4. Kemahiran komunikasi dan bersosial
Aspek penting yang perlu ditekankan ialah memberi Antara aspek utama yang perlu ditekankan ialah kemahiran
pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan diri dan mendengar, kemahiran bergaul dengan rakan sekerja,
pengurusan masa. MBK juga perlu mampu untuk mengawal bekerja di dalam kumpulan, berdiplomasi serta penggunaan
emosi dan tingkah laku yang bersesuaian mengikut situasi. bahasa badan yang sesuai. Ini penting dalam melahirkan
individu yang boleh bekerjasama, menghormati orang lain
dan boleh beradaptasi dengan baik dalam persekitaran
pekerjaan.

2

5. Advokasi diri KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
MBK perlu diterapkan dengan ciri-ciri advokasi diri bagi
membentuk mereka menjadi individu yang berkeyakinan, 5.3 Menyuarakan pendapat kepada orang lain
berani, berdisiplin, serta berdikari. Perkara yang perlu MBK perlu memiliki kemahiran untuk menyuarakan
dititikberatkan dalam advokasi diri ialah: pendapat mereka dengan cara yang sesuai. Contohnya
5.1 Kesedaran diri penggunaan bahasa dan nada suara yang sesuai serta
MBK perlu memahami dan menerima keadaan diri. penggunaan bahasa badan yang betul.
Dalam pada itu, mereka seharusnya menyedari secara
khusus mengenai minat, kekuatan, kelemahan dan Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas
matlamat diri. Secara tidak langsung, ini dapat merupakan gabungan 4 bidang ilmu utama iaitu Asas Seni Reka,
membentuk sifat kebertanggungjawaban dalam diri. Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

5.2 Pengetahuan mengenai hak
MBK perlu mengetahui hak mereka sebagai individu,
hak sebagai pengguna serta hak sebagai pekerja.
Mereka juga perlu diterapkan dengan kemahiran untuk
mempertahankan hak diri. Aspek ini penting agar
mereka menyedari tentang hak yang berkaitan apabila
berada di alam pekerjaan.

3

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas 4. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui
Pendidikan Seni Visual bermatlamat untuk membina potensi penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan
murid ke arah melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan karya;
dan kemahiran dalam bidang seni visual serta menghayati nilai
estetik bagi menyumbang pada pembangunan diri, masyarakat 5. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada
dan ekonomi negara. eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya; dan
OBJEKTIF
6. Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara
KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: berpandukan Bahasa Seni Visual.

1. Mengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni;

2. Menginterpretasikan jenis, ciri dan fungsi unsur seni dan
prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni;

3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat
experimentasi serta penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni
melalui penggunaan media, proses dan teknik;

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain Kurikulum Pendidikan Seni Visual digubal berdasarkan enam
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
5

FOKUS KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Pendidikan Seni Visual (PSV) diperkenalkan di Tingkatan 1 -5 Kemahiran-kemahiran yang dipelajari sepanjang persekolahan
bagi murid MBK sekolah menengah pendidikan khas bertujuan sekolah menengah dapat membantu mereka apabila mereka
memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan mengikuti mata pelajaran jurusan kemahiran. Antara yang
bakat serta mengilap potensi MBK untuk melahirkan MBK yang berkaitan adalah;
berkemahiran, berkeyakinan serta bersikap positif. Disamping itu i) Penghasilan Seni Catan,
juga pergerakan motor halus dan motor kasar dapat membantu ii) Kursus Pembuatan Pakaian,
MBK berasa yakin terhadap keupayaan mereka untuk mengikuti iii) Kursus Seni Rekaan Fesyen, dan
mata pelajaran berasaskan kemahiran. iv) Kursus Seni Grafik.

Kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam kurikulum ini selain KEMAHIRAN ABAD KE-21
bertujuan memberi peluang kepada murid-murid untuk meluahkan
perasaan dan idea, juga dapat membantu mereka Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi ke dalam kehidupan mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
dan bidang kemahiran yang diikuti. Antara kemahirannya adalah; kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
1. Pemahaman terhadap garisan, yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
2. Pemahaman terhadap rupa dan bentuk, bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
3. Pemahaman terhadap jalinan dan warna. yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
4. Pemahaman terhadap istilah harmoni dan kontra, dan berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP
5. Pemahaman terhadap ruang. dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang kepada
pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan murid.

6

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Jadual 1: Profil Murid PROFIL MURID PENERANGAN
Bersifat Ingin
PROFIL MURID PENERANGAN Tahu Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berdaya Tahan semula jadi untuk meneroka strategi dan
Mereka mampu menghadapi dan mengatasi idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
kesukaran, mengatasi cabaran dengan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
empati. berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan sepanjang hayat secara berterusan.
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
teknologi. adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan bertanggungjawab atas tindakan, akibat
inovatif; mampu untuk menangani masalah tindakan serta keputusan mereka.
yang kompleks dan membuat keputusan
yang beretika. Mereka berfikir tentang Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
pembelajaran dan diri mereka sebagai
pelajar. Mereka menjana soalan dan membentuk pemahaman yang luas dan
bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka seimbang merentasi pelbagai disiplin
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru pengetahuan. Mereka meneroka

pengetahuan dengan cekap dan berkesan

dalam konteks isu tempatan dan global.

Mereka memahami isu-isu etika / undang-

undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain. Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
Mereka mengalas tanggungjawab bersama perasaan orang lain. Mereka komited untuk
serta menghormati dan menghargai berkhidmat kepada masyarakat dan
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli memastikan kelestarian alam sekitar.
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli sokongan dan rasa hormat terhadap
pasukan yang lebih baik. negara.

7

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Jadual 2.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN yang munasabah.
Mengaplikasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menilai kemahiran, dan nilai dalam situasi tidak mengikut kelaziman.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencipta berlainan untuk melaksanakan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
sesuatu perkara. berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Mencerakinkan maklumat kepada KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
bahagian kecil untuk memahami menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
dengan lebih mendalam serta projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
hubung kait antara bahagian
berkenaan.

Membuat pertimbangan dan

keputusan menggunakan

pengetahuan, pengalaman,

kemahiran, dan nilai serta memberi

justifikasi.

Menghasilkan idea atau produk

atau kaedah yang kreatif dan

inovatif.

8

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
menggalakkan murid berfikir. inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam strategi p&p inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan
pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak
Strategi p&p yang dirancang perlu memberi penekanan kepada sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
pembelajaran berpusatkan murid dan p&p berasaskan aktiviti. murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum,
Murid dilibatkan secara aktif dalam p&p yang menyepadukan semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
penerapan sikap dan nilai murni. Perancangan, matlamat Konstruktivisme
pendidikan dan strategi p&p ini perlu didokumenkan dalam Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara
Rancangan Pendidikan Individu (RPI). membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri
mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah:
Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh
mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,  Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain,  Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan
kolaborasi dan multi sensori. asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
mereka.
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang pengalaman serta membuat refleksi.
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat

9

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Pembelajaran Kontekstual memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah
dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan seperti berikut:
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang i. Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid
diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya
belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati mengikut tahap keupayaan.
kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian. ii. Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
iii. Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah
Pembelajaran Masteri
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai kecil.
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke iv. Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut
standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang
kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi keupayaan dan kebolehan murid.
peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar v. Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap
mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu
dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri, kemahiran yang dikuasai murid.
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah vi. Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu
mencapai aras masteri.
sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak
Analisis Tugasan diajar.
Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian
kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah Pembelajaran Berasaskan Projek
untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses p&p yang
membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar, berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi
tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks,
menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan
secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang
dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses

10

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat Pendekatan Bertema
dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses p&p murid.
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan persekitaran murid.
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. Pendekatan PB melibatkan:
i. Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang
Belajar Melalui Bermain
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam pembelajaran.
proses p&p bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini ii. Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan, situasi tertentu atau peristiwa semasa.
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman, iii. Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta sistematik.
kemahiran mengendalikan emosi. iv. Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut: v. Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar
i. Aktiviti yang menyeronokkan. dan umum kepada yang lebih khusus.
ii. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
iii. Permainan bebas dan terancang. Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:
iv. Keanjalan masa. Kesesuaian dengan kehidupan murid.
v. Percubaan idea sendiri. i. Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-
vi. Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,
menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.
ii. Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar
dapat membantu murid mendapat kemahiran
penyelesaian masalah.

11

iii. Sumber yang mudah didapati. KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
iv. Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran
Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid. i. Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu

Pembelajaran Pengalamian dan/atau kumpulan.
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan ii. Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK.
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana kesediaan murid.
murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri. iii. Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan:
 Menentukan suasana yang positif untuk proses akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai
apa yang diharapkan daripada murid.
pembelajaran. iv. Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
 Menjelaskan peranan murid dalam tugasan. memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
 Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan peneguhan dengan pengalaman lalu.
v. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
mudah diperoleh. dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan
 Menyusun sumber untuk proses pembelajaran. atau dipelajari.
 Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam vi. Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan
dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam
pembelajaran. kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan
 Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa komuniti.

menguasai dan mengongkong mereka.

12

Pembelajaran Luar Bilik Darjah KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk
murid: Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan
1. Memperoleh pengalaman sebenar. Khas) 2013;
2. Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal.
3. Bersosialisasi dan berkomunikasi. “Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ertinya suatu
4. Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan. rekod yang mengandungi butiran sebagai mana
5. Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran. yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang
6. Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang. menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi
setiap MBK”
Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan,
perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda, Punca kuasa RPI pula adalah daripada Surat Pekeliling Ikhtisas
berenang dan aktiviti menjual beli. Bil. 7/2004;

Rancangan Pendidikan Individu “Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) merupakan dokumen yang kurikulum ini, Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
disediakan oleh guru bagi menjelaskan matlamat perancangan setiap murid hendaklah disediakan”.
pendidikan yang berasaskan keperluan MBK. Guru boleh
mengenal pasti tahap kebolehan dan perkembangan murid Kumpulan multidisiplinari seperti pegawai Pusat Perkhidmatan
melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan pemerhatian. Pendidikan Khas (3PK), audiologis, psikologi, juru pulih dan terapi
RPI dibentuk berasaskan keperluan MBK dan perlu dipersetujui cara kerja diperlukan dalam membuat cadangan serta
dan ditandatangani oleh ibubapa/ penjaga. perancangan pendidikan untuk membantu dalam pelaksanaan
RPI. Kolaboratif antara pihak sekolah, ibubapa, dan MBK sendiri,
pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu
dari agensi atau khidmat sokongan lain dapat memperkukuhkan
lagi matlamat RPI.

13

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Kolaboratif Antara Pelbagai Pihak 2. ii. Latihan kerja yang melibatkan pihak luar atau kerja
Kolaboratif adalah usahasama di antara beberapa pihak, luar.
kumpulan, organisasi atau disiplin untuk melaksanakan sesuatu Mendapatkan barangan dari luar (kilang) untuk
program. Sumbangan dan peranan yang diberikan adalah pembungkusan dalam waktu persekolahan.
berbeza antara satu sama lain. Membuat barangan yang tertentu, contohnya hasil
kraftangan seperti batik, bunga telur dan lain-lain
Aspek latihan yang disediakan untuk murid merupakan satu untuk dijual.
perkara penting sama ada dijalankan secara dalaman atau luaran.
Latihan yang dijalankan adalah sepanjang masa persekolahan iii. Latihan kerja sebenar.
mengikut jadual yang ditetapkan dan keperluan setiap individu. Mewujudkan situasi sebenar untuk sesuatu latihan
kerja seperti mencuci kereta, mendobi, dan lain-lain
1. Latihan Kemahiran Kerja yang dibuat di sekolah. Murid dihantar bekerja di
Latihan Kemahiran Kerja perlu didedahkan kepada MBK tempat sebenar dan pemantauan dibuat oleh
bermatlamat menyediakan latihan bagi meningkatkan dan pegawai kerja.
menguasai kemahiran kendiri, komunikasi, sosialisasi
serta kemahiran asas berkaitan alam pekerjaan. Bengkel Terlindung
Fungsi bengkel terlindung adalah untuk memberi
Terdapat tiga bentuk Latihan Kemahiran Kerja iaitu: pengalaman, latihan, penilaian dan pekerjaan kepada
i. Latihan dalaman. individu MBK. Terdapat bengkel terlindung yang
beroperasi sendiri (di bawah pengurusan sekolah) atau
Melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah bekerjasama dengan agensi yang memberi perkhidmatan
dirancang seperti perkebunan, aktiviti perdagangan berkaitan dengan kerjaya. Bengkel terlindung tidak
hasil tanaman atau hasil kerja murid, dan memlihara mementingkan hasil pengeluaran tetapi lebih
haiwan ternakan dan lain-lain. mengutamakan pengalaman bekerja individu,

14

menanam minat, memenuhi keperluan sosial dan memberi KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
kemahiran interpersonal.
(ii) Terapi Fizikal (Fisioterapi)
Antara perkhidmatan yang diberikan di bengkel terlindung Terapi fizikal memberi pengaruh yang besar
adalah seperti berikut: terhadap kehidupan MBK. Terapi jenis ini khusus
(i) Penilaian kemahiran vokasional. untuk MBK yang mempunyai masalah kawalan
(ii) Latihan bekerja secara umum atau khusus. motor. Terapi fizikal yang dilaksanakan dapat
(iii) Memberi peluang latihan kepada individu yang meningkatkan lagi perkembangan kecerdasan
fizikal mengikut keutamaan.
berkeperluan khas.
(iv) Peluang berekreasi. (iii) Terapi Carakerja
(v) Perkhidmatan untuk mendapat pekerjaan pada Terapi carakerja merupakan aktiviti yang menjurus
kearah membantu MBK bermasalah fizikal dan
masa hadapan. intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima
(vi) Bekerja dalam jangka masa panjang sebelum yang mungkin.

mendapat pekerjaan lain. (iv) Terapi Muzik
Terapi muzik bertujuan untuk mententeramkan
3. Pelbagai Kaedah Terapi MBK supaya bersedia untuk belajar. Guru
(i) Terapi Pertuturan menggunakan muzik untuk merangsang minda dan
Terapi pertuturan membantu MBK yang mengalami menarik perhatian MBK. Terapi muzik digunakan
kesukaran dalam menyebut perkataan dan untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh
berkomunikasi, menghasilkan bunyi-bunyi bahasa seorang terapis.
serta memberikan latihan tertentu bagi MBK yang
mengalami masalah artikulasi untuk bertutur.

15

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- menghargai alam.
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat 3. Nilai Murni
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
di dalam EMK adalah seperti berikut: pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.
1. Bahasa  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. amalan dalam kehidupan harian.
 Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras 4. Sains Dan Teknologi
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam kalangan murid.
2. Kelestarian Alam Sekitar  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua yang lebih cekap dan berkesan.
mata pelajaran.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

16

o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
dan teknologi);  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kemahiran manipulatif tertentu);  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, mampu menghadapi cabaran Abad 21.
keselamatan); dan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti P&P. dalam p&p.

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p
mempunyai semangat cintakan negara dan melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
berbangga sebagai rakyat Malaysia. rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
6. Kreativiti Dan Inovasi memacu idea ke pasaran.
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan
atau gabungan idea yang ada. murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
dipelajari.

17

 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti 10. Pendidikan Kewangan
pembelajaran.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kandungan mata pelajaran. kewangan secara bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
9. Kelestarian Global dalam p&p secara langsung ataupun secara sisipan.
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula
nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Perpaduan. kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
 Elemen Kelestarian Global penting dalam bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global. berkesan dan bermakna.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

18

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak i. Pelbagai bentuk.
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan ii. Adil kepada semua murid.
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan iii. Mengambilkira pelbagai aras kognitif
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang iv. Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa
dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah pembelajaran.
peningkatan perkembangan pembelajaran murid. v. Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah

dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
fahami.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses utama dalam p&p kerana ia berperanan mengukuhkan
p&p, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, telah dilaksanakan atau dicapai dalam p&p. PS dilaksanakan
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan

19

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut Pentaksiran Standard Prestasi
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual diguna untuk melihat
sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap kemajuan dan perkembangan murid dalam pembelajaran, serta
tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri- prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard
ciri berikut: merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
 Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang
dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan
pengamalan nilai murni; pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Perkembangan
 Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan
dengan p&p; pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil
 Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa
 Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan dibandingkan dengan orang lain.
Standard Kurikulum.
Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang
PS boleh dilaksanakan secara: lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid
proses p&p. sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.

pembelajaran, semester atau tahun.

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala

20

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi dilaksanakan seharusnya mengintegrasikan kandungan,
Standard Kandungan yang ditetapkan. kemahiran dan nilai untuk melihat sejauh mana murid menguasai
Standard Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 3
Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP) menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap
yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara penguasaan bagi mata pelajaran KSSM Pendidikan Khas
hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Pentaksiran yang Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2.

Jadual 3: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSM

Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2

TAHAP TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN

1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi tindak
balas terhadap perkara asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah
serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau
secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur
atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
6 pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh

dicontohi.

21

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN 3. Komunikasi Visual
Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas komunikasi visual melalui pemerhatian, pengalaman,
merupakan gabungan 4 bidang ilmu utama iaitu Asas Seni Reka, eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. digunakan. Komunikasi visual juga dapat mendidik murid
dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
1. Asas Seni Reka murni dalam penghasilan karya seni.
Memberi pengetahuan asas seni reka yang merangkumi
aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. 4. Kraf Tradisional
Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
itu. Asas seni visual terdiri daripada 2 komponen utama kraf tradisional melalui pemerhatian, pengalaman dan
iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni terdiri eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
daripada 6 elemen iaitu, garisan, rupa, bentuk, jalinan, digunakan. Kraft tradisional juga dapat mendidik murid
warna dan ruang. Manakala prinsip seni terdiri daripada 7 dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
elemen iaitu, harmoni, penegasan, imbangan, kontra, murni dalam penghasilan karya seni.
irama dan pergerakan, kepelbagaian, dan kesatuan.

2. Seni Halus Pengajaran di Tingkatan Dua hanya memfokuskan kepada bidang
Menyemai minat murid terhadap seni halus melalui Asas Seni Reka yang melibatkan elemen Bahasa Seni Visual.
pemerhatian, pengalaman dan eksperimentasi media, Elemen ini terdiri daripada dua komponen utama iaitu unsur seni
teknik dan peralatan yang digunakan. Seni halus juga dan prinsip rekaan. Penguasaan kepada kemahiran ini
dapat mendidik murid dengan kemahiran mengolah idea membolehkan murid menghasilkan produk seni visual.
dan memupuk nilai-nilai murni dalam penghasilan karya
seni.

22

Kandungan kurikulum ini disusun di bawah lajur Standard KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang
perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Peruntukan Waktu
Pembelajaran mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai. Jadual 4 di bawah memberikan tafsiran Standard Waktu p&p bagi KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Tingkatan Dua adalah 1 jam seminggu selama 36 minggu
setahun. Ini membawa kepada sejumlah 36 jam waktu p&p
setahun.

Jadual 4: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi.

STANDARD STANDARD STANDARD

KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria

tentang perkara kriteria atau umum yang

yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-

ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang

lakukan dalam pencapaian yang perlu murid

suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai

persekolahan setiap standard tanda bahawa

merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu

pengetahuan, telah dikuasai murid.

kemahiran dan

nilai.

23

24

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

1.0 BAHASA SENI VISUAL (UNSUR SENI)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.1 Garisan Murid berupaya:
1.1.1 Menyatakan maksud garisan.
1.1.2 Mengenal jenis-jenis garisan. 1 Menyatakan jenis-jenis garisan.
1.1.3 Menghasilkan lukisan dengan
2 Menjelaskan jenis dan fungsi garisan.
menggunakan garisan. 3
4 Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur garisan
. 5 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
6 pemililhan jenis media, proses dan teknik.
25
Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari aspek garisan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari aspek garisan.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan bahasa seni visual.

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.2 Rupa Murid berupaya:

1.2.1 Menyatakan maksud rupa. 1 Menyatakan maksud rupa.

1.2.2 Mengenal jenis rupa. 2 Menjelaskan jenis serta fungsi rupa pada alam semulajadi,
(i) Rupa organik objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) Rupa geometrik

1.2.3 Menghasilkan corak dengan
menggunakan susanan rupa.

Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur rupa
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari unsur rupa.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari unsur rupa.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan bahasa seni visual.

26

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.3 Bentuk Murid berupaya:

1.3.1 Menyatakan maksud bentuk. 1 Menyatakan maksud unsur bentuk.

1.3.2 Mengenal bentuk: 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur bentuk pada alam
(i) 2D 3 semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) 3D 4
5 Mengklasifikasi pengetahuan terhadap unsur bentuk
1.3.3 Menghasilkan bentuk: 6 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
(i) 2D 27 pemililhan jenis media, proses dan teknik.
(ii) 3D
Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari unsur bentuk.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya dari unsur bentuk.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan bahasa seni visual.

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.4 Jalinan Murid berupaya:

1 Menyatakan maksud unsur jalinan.

1.4.1 Menyatakan maksud jalinan. 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur jalinan pada alam
1.4.2 semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
Mengenal jalinan.
1.4.3 (i) Sentuh Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur jalinan
(ii) tampak 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

Menghasilkan jalinan: pemililhan jenis media, proses dan teknik.

(i) Sentuh
(ii) tampak

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari unsur jalinan.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari unsur jalinan.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
28 menggunakan bahasa seni visual.

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.5 Warna Murid berupaya:

1.5.1 Menyatakan maksud warna. 1 Menyatakan maksud unsur warna-warna sekunder.

1.5.2 Mengenal jenis-jenis warna. 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur warna pada alam
(i) Warna asas semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) Warna sekunder
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur warna
1.5.3 Menghasilkan gabungan warna: 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan
(i) Warna asas
(ii) Warna sekunder jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari unsur warna.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari unsur warna.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan bahasa seni visual.

29

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

1.6 Ruang Murid berupaya:

1.6.1 Menyatakan maksud ruang. 1 Menyatakan maksud unsur ruang.

1.6.2 Mengenal jenis-jenis ruang. 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur ruang pada alam
(i) Ruang nyata semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) Ruang tampak
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur ruang
1.6.3 Menghasilkan ruang: 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan
(i) Ruang nyata
(ii) Ruang tampak jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari unsur ruang.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari unsur ruang.

6 Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya
menggunakan bahasa seni visual.

30

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

2.0 BAHASA SENI VISUAL (PRINSIP REKAAN)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.1 Harmoni Murid berupaya: 1 Menyatakan maksud harmoni.
2.1.1 Menyatakan maksud harmoni.

2.1.2 Mengenal ciri-ciri harmoni di:
(i) Alam sekeliling
(ii) Buatan manusia 2 Menjelaskan ciri-ciri harmoni pada alam semulajadi, objek
(iii) Corak tradisional buatan manusia dan karya seni.

2.1.3 Menghasilkan corak kombinasi Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri harmoni
warna yang harmoni. 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri harmoni.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri harmoni.

6 Menjelaskan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

31

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
2.2 Kontra PENGUASAAN

Murid berupaya:

1 Menyatakan maksud kontra.

2.2.1 Menyatakan maksud kontra

2.2.2 Mengenal ciri-ciri kontra: 2 Menjelaskan dan menyatakan ciri-ciri kontra pada alam
(i) Alam sekeliling semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(ii) Buatan manusia
(iii) Karya seni halus

2.2.3 Menghasilkan corak bebas Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri kontra
yang menimbulkan kontra 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
dengan menggunakan
kombinasi unsur-unsur pemililhan jenis media, proses dan teknik.
seni.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri kontra.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kontra.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

32

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.3 Penegasan Murid berupaya:

1 Menyatakan maksud penegasan.

2.3.1 Menyatakan maksud
penegasan.

2.3.2 Menerangkan ciri-ciri 2 Menjelaskan ciri-ciri penegasan pada alam semulajadi,
penegasan. objek buatan manusia dan karya seni.

2.3.3 Menghasilkan poster yang Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
. menggunakan prinsip 3 penegasan dengan menghubungkaitkan kefahaman
penegasan.
terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri penegasan.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri penegasan.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

33

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.4 Kepelbagaian Murid berupaya:

2.4.1 Menyatakan maksud 1 Menyebut maksud kepelbagaian.
kepelbagaian
2 Memahami dan menyatakan ciri-ciri kepelbagaian pada
2.4.2 Menerangkan ciri-ciri alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
kepelbagaian
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
2.3.4 Menghasilkan kulit buku 3 kepelbagaian dengan menghubungkaitkan kefahaman
yang menggunakan
prinsip kepelbagaian. terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri kepelbagaian.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kepelbagaian.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

34

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.5 Imbangan Murid berupaya:

1 Menyatakan maksud imbangan.

2.5.1 Menyatakan maksud
imbangan

2.5.2 Mengenal jenis-jenis Menjelaskan jenis-jenis imbangan pada alam semulajadi,
imbangan; objek buatan manusia dan karya seni.
2
(i) Simetri
(ii) Tidak simetri

2.5.3 Menghasilkan satu catan Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri imbangan
hiasan dengan 3 dengan menghubungkaitkan kefahamanterhadap pemililhan
menggunakan objek-objek
yang berimbangan simetri. jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri imbangan.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri imbangan.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

35

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.6 Kesatuan Murid berupaya:

2.6.1 Menyatakan maksud 1 Menyatakan maksud kesatuan.
kesatuan
2 Menjelaskan ciri-ciri kesatuan pada alam semulajadi, objek
2.6.2 Menerangkan ciri-ciri buatan manusia dan karya seni.
kesatuan

2.6.3 Menghasilkan kesatuan
gabungan corak.

Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri kesatuan
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap

pemililhan jenis media, proses dan teknik.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri kesatuan.

5 Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kesatuan.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

36

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN TAFSIRAN
TAHAP
PENGUASAAN

2.7 Irama dan Murid berupaya: 1 Menyatakan maksud irama dan pergerakan.
pergerakan
2.7.1 Menyatakan maksud irama
dan pergerakan 2 Menjelaskan ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
2.7.2 Menerangkan ciri-ciri irama
dan pergerakan Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri irama dan
3 pergerakan dengan menghubungkaitkan kefahaman
2.7.3 Menghasilkan catan dengan
susunan rupa tertentu untuk terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.
menghasilkan pergerakan.

4 Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam
persembahan karya dari ciri-ciri irama dan pergerakan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
5 teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri irama dan

pergerakan.

6 Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa
seni visual.

37

KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

38


Click to View FlipBook Version