The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มาตรฐาน123จุ๋มส่ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supaporn210640, 2021-03-15 12:57:03

มาตรฐาน123จุ๋มส่ง

มาตรฐาน123จุ๋มส่ง

แฟม้ สะสมผลงาน

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

ชือ่ นางสาว สุภาพร กระทอง
รหสั 5911080320027

สถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นเทศบาล ๑ วดั ศรเี มอื ง
หัวหนา้ สถานศกึ ษานายถาวร กนั ยาพรกลุ
อาจารย์นิเทศ อาจารยฉ์ ัตรทราวดี บญุ ถนอม
อาจารย์พเี่ ล้ียง คุณครปู ารชิ าติ รักเชอื้
ภาคเรียนท่ี 2 ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

หลกั สตู รศกึ ษาศาสตรบณั ฑติ สาขาวชิ าการศึกษาปฐมวยั
มหาวิทยาลยั สวนดสุ ิต ศนู ย์การศึกษานอกสถานทตี่ งั้ นครนายก

คานา

แฟ้มผลงานมาตรฐานการศกึ ษาปฐมวัยน้เี ปน็ การรวบรวมเกี่ยวกบั การปฏิบัติหนา้ ที่ ครฝู กึ สอนใน
การจดั กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน การจัดทาสือ่ การเรยี นการสอนในหนว่ ยการเรียนตา่ ง ๆการ
จัดสภาพแวดล้อมในช้นั เรียนและแผนการสอน

การจัดทาแฟม้ ผลงานเล่มน้จี งึ เปน็ การรวบรวมหลกั ฐานในการปฏิบัติงานของขา้ พเจ้าโดยเป็นการ
รวบรวมข้อมูลและผลงานของนกั เรยี นระดับชั้นอนุบาลโดยหวังว่าจะเปน็ ประโยชนต์ ่อพี่ ๆ น้อง ๆ หรือผู้ท่ี
สนใจตอ่ ไป

ท้ังน้ขี า้ พเจา้ ขอขอบคณุ ผศ.ศรชยั อุตสนี อก (ผอู้ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทศิ ) ที่เปดิ โอกาส
ใหข้ า้ พเจา้ ไดม้ าฝึกปฏิบตั กิ ารสอนในคร้ังนี้และขอขอบคุณ คณุ ครปู าริชาติ รกั เชือ้ (ครูประจาชนั้ ) ทไ่ี ด้ให้
คาแนะนาในการจัดแฟ้มผลงานอยา่ งใกลช้ ดิ ทกุ ข้นั ตอนจนสาเร็จดว้ ยดี

นางสาวสภุ าพร กระทอง
นกั ศกึ ษาฝึกสอน

Profile

ประวัตสิ ่วนตัว

สุภาพร กระทอง

คุณครปู ระจาช้ัน ชอ่ื นางสาวสุภาพร กระทอง
คณุ ครูปารชิ าติ รักเช้อื ชือ่ เล่น จุ๋ม อายุ 23 ปี

คณุ ครพู เ่ี ล้ยี ง ท่อี ยู่ 187 ม. 2 ต.บา้ นนา อ. บา้ นนา จ. นครนายก
คุณครปู ารชิ าติ รักเชือ้ เบอรโ์ ทร 0806434726

อาจารย์นเิ ทศ ประวัตกิ ารฝกึ สอน
อาจารยฉ์ ตั รทราวดี บญุ ถนอม
• สังเกตการสอนในสถานศกึ ษา 1 โรงเรียน
สาธิตลอออทุ ศิ นครนายก ชั้นอนบุ าล 1/2

• สังเกตการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรยี น
เทศบาล ๑ วดั ศรีเมอื ง ช้ันอนุบาล 1/4

• ปัจจบุ ันฝึกปฏบิ ตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
โรงเรียนสาธิตลอออทุ ศิ นครนายก ช้ัน
อนุบาล 3/3

ประวัตกิ ารเข้าอบรม

สมั มนาครงั้ ท่ี 1 เรือ่ ง การจดั ทาโครงการสาหรับเดก็ ปฐมวยั วันที่ 31 ธนั วาคม 2563
สมั มนาครัง้ ที่ 2 และแฟม้ ผลงาน วันท่ี 25 มกราคม 2564

เร่อื ง การใช้ภาษา

สมั มนาครัง้ ที่ 3 เรอ่ื งการยืน่ เอกสารเพอ่ื ขอสาเรจ็ การศกึ ษา วนั ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564

และการเตรียมตัวขอใบประกอบวิชาชีพครู

สมั มนาคร้ังที่ 1 สมั มนาครงั้ ท่ี 2

สมั มนาคร้งั ที่ 3โรงเรยี นสาธิตละอออทุ ศิ

ประกอบไปด้วย

•ประวตั คิ วามเปน็ มา
•ลักษณะการดาเนนิ การดา้ นการศึกษาปฐมวยั
•รปู แบบการจดั ประสบการณเ์ รียนรู้
•ปรัชญา
•วิสัยทศั น์
•พันธกจิ /ภารกิจ

ประวตั ิความเปน็ มา

โรงเรยี นสาธติ ลอออุทิศ เดิมช่ือว่าโรงเรยี นอนุบาลลอออทุ ศิ กลา่ วไดว้ า่ เป็น
โรงเรยี นอนุบาลของรฐั แห่งแรก สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของ น.ส. ลออ หลมิ เซง่ ไถ่

ได้เปิดการทาการสอนเม่ือวันที 2 กนั ยายน พ.ศ.2483 แรกเรม่ิ ทาการรบั
นกั เรยี นอายุ 4-5 ปี จานวน30 คนเพ่อื ทาการทดลองสอน

เม่อื มีการเปลย่ี นแปลงผบู้ ริหารของวทิ ยาลัยครตู ามระบบของสภาการ
ฝึกหัดครตู ลอดระยะเวลาแหง่ การดาเนินงานนอกเหนอื ไปจากภารกิจหลักทีใ่ ห้การศึกษา
อบรมแก่ เด็กเล็กแลว้ ยงั มุ่งสรา้ งสรรคอ์ งค์ความรู้ใหมๆ่ อยา่ งตอ่ เนื่อง โดยการศึกษา
วิจัยและพัฒนาสภาพแวดลอ้ มเพื่อกระตนุ้ การเรยี นรู้ เชน่ การสร้างสระวา่ ยนา้ และสร้าง
พนื้ ท่ีตามความสนใจของเก พ้ืนที่สาหรับกจิ กรรมกลางแจ้งสาหรับเด็ก เป็นตน้
นอกจากนนั้ โรงเรยี นยงั ได้ทดลองหารปู แบบทเ่ี หมาะสมสาหรับพฒั นาการของเดก็ อยา่ ง
สร้างสรรค์กว่า 60 ปีแหง่ ความสาเรจ็ อย่างภาคภมู ิ ภายใตก้ ารบรหิ ารของทีมงานท่ีมี
ประสทิ ธิภาพและการดแู ลจากคณะครูผเู้ ช่ียวชาญดา้ นการศกึ ษาปฐมวยั โรงเรยี น
สาธิตลอออทุ ิศในสงั กดั คณะครุศาสตร์

ประวตั คิ วามเปน็ มา (ต่อ)

มหาวิทยาลยั สวนดุสิต ได้รับการยอมรบั จากผู้ปกครองเปน็ อยา่ งมากในการ
ดแู ลและสรา้ งเสรมิ บุตรหลานให้มีความพรอ้ มทางพฒั นาการอย่างสมบรู ณใ์ นทุกๆ ดา้ น

ปจั จบุ ันดว้ ยแนวนโยบายเชงิ รุกในการบริหารจัดการศึกษา เพอื่ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย คณะผู้บริหารจึงจดั ใหม้ ีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2552-2556) ซึ่งหนง่ึ ในกลยทุ ธท์ ี่สาคัญภายใต้
แผนพัฒนา คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาและการพฒั นาเดก็ เลก็ สู่ระดบั ภมู ภิ าค
โดยมจี ดุ มุ่งหมายเพือ่ ใหเ้ ปน็ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สาหรบั การเสรมิ สรา้ งทกั ษะและ
พฒั นาการของเดก็ นักเรยี นท่ีมีอายุตง้ั แต่ 1 ปี 6 เดือน ถงึ 5 ปี ให้มีความพร้อมท้ัง 4
ด้าน ด้านร่างกาย ดา้ นอารมณ์ ดา้ นสงั คม และด้านสตปิ ัญญา

โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ เป็นสถานศึกษาต้นแบบทางการศกึ ษาปฐมวยั
บุคลากรมปี ระสทิ ธิภาพ ใหค้ าแนะนาหรอื คาปรึกษาแก่แกห่ นว่ ยงานทตี่ ้องการความ
สมบรู ณ์แบบทางการศกึ ษาปฐมวยั และจดั ประสบการณ์ประสานความรว่ มมือกบั
ผู้ปกครองเพือ่ ให้ผ้เู รียนไดร้ ับการพฒั นาด้านรา่ งกาย อารมณ์ จิตใจ สงั คม สตปิ ญั ญา
โดยเนน้ กระบวนการคิด คานงึ ความแตกต่างระหวา่ งบุคคลและปลูกฝังคณุ ธรรม
จริยธรรม เพ่ือดาลงชวี ิตอยู่ในสังคมได้อยา่ งมคี วามสุข

ลักษณะการดาเนนิ งานด้านการศึกษาปฐมวยั

1. เป็นสถาบันใหก้ ารศึกษาอบรมแกเ่ ดก็ ปฐมวัยอายุระหวา่ ง 1.6ป–ี 5ปี โดยแบ่งเปน็ ระดบั ช้ันตา่ งๆ ดังนี้
- โครงการบ้านหนูน้อย รับเดก็ อายุ 1.6 ปี – 1.11 ปี
- โครงการบ้านสาธิต รับเดก็ อายุ 2.0 ปี - 2.11 ปี
- ระดบั อนุบาล รบั เดก็ อายุ 3-5 ปี

โรงเรียนไดย้ ดึ แนวปรัชญาวิธดี าเนินการเรียนการสอน ตามวิถีทางแหง่ การพัฒนาเดก็ ที่สืบเนือ่ งมา ตง้ั แต่เรมิ่
ก่อตง้ั โรงเรยี น โดยมงุ่ เนมน้ พี กัฒารนเาตกรายี รมดค้าวนารม่าพงกร้อายมแแลขะง็ สแ่งรเงสรมิมีสพุขฒันสินัยาทกาี่ดรี แเดล็กะด“แูหลลคักวสาูตมรปขลอองดโรภงัยเรขียอนงมตีลนักเอษงณไดะ้
ยืดหยุ่นได้”
โดยคานงึ ถงึ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก กจิ กรรมตา่ งๆ ทจ่ี ดั ข้นึ สอดคลอ้ งกบั ชวี ติ ประจาวันและ
สง่ิ แวดล้อมรอบตวั เดก็

2. เปน็ แบบอย่างของการจดั การศกึ ษาปฐมวัยแก่โรงเรียนและสถาบนั พัฒนาเด็กในท้องถิ่น ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อต้ัง
“โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” เป็นสถาบันระดับอนุบาลที่เป็นแบบอย่างให้มีการเปิดโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ และ
จากน้นั มาถงึ ปจั จุบันโรงเรียนยงั คงทาหนา้ ท่ดี ังกล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้มาขอเยี่ยมชมศึกษา
ดงู าน ฝึกงานและนาแนวทางการจัดประสบการณ์ แม้กระทง่ั นวัตกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไปทดลองใช้

3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้มาสังเกต มีส่วนร่วมในการสอน การทดลองสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพน้ี มีทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
นอกจากน้ียังเป็นแหล่งวิชาการให้แก่ บุคลากรที่ทางานกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น บุคลากรจาก
มูลนิธิ โรงเรียนอนบุ าลตา่ งๆ ทง้ั ของรฐั บาลและเอกชน โรงเรยี นเทศบาล สถานสงเคราะห์เดก็ เปน็ ตน้

4. เป็นแหล่งทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้เปิดให้คณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยได้ทดลอง วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ รวมท้ังเป็นแหล่งให้ความร่วมมือ สนับสนุนการวิจัยของ
หนว่ ยงานอื่นที่เกยี่ วขอ้ ง เชน่ มหาวทิ ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปน็ ต้น

5. เป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยในเชิงทฤษฏีแล้ว
ยงั มกี ารนาทฤษฏตี า่ งๆ มาทดลองในการปฏบิ ตั แิ ละพฒั นาปรบั ปรุงเพื่อใหเ้ กดิ ผลในการเรยี นการสอน

ลักษณะการดาเนินงานด้านการศกึ ษาปฐมวยั
ลักษณะการดาเนินงานดา้ นการศกึ ษาปฐมวัย

1. เปน็ สถาบนั ใหก้ ารศึกษาอบรมแก่เด็กปฐมวยั อายุระหวา่ ง 1.6ป–ี 5ปี โดยแบง่ เปน็ ระดบั ช้นั ต่างๆ ดังนี้
1. เป-น็ โสคถรางบกนัารใบห้าก้ นารหศนึกูนษ้อายอบรับรมเดแ็กกอ่เดายก็ ุป1ฐ.6มวปัยี อ–า1ย.รุ 1ะ1หปวา่ี ง 1.6ป–ี 5ปี โดยแบง่ เป็น ระดับชัน้ ตา่ งๆ ดงั นี้

-- โโคครรงงกกาารรบบา้า้ นนหสานธนู ิตอ้ ยรับรเับดเ็กดอก็ าอยาุ ย2ุ.01.6ปี ป- ี2–.111.1ป1ี ปี
--โรคะรดงับกาอรนบุบ้าานลสารธับิตเดรก็ บั อเาดย็กุ อ3า-5ยุ ป2ี.0 ปี - 2.11 ปี
ก่อตงั้ โโรโรรงงเงรเเร-รียยียีนรนนะไโดไดดดับ้ยยย้ อดึมดึ นแงุ่แบุเนนนามววน้ ลปีพปกรฒัรราชัชับัรนญญเเาตดาการ็กววาียอธิิธรมีดาดีดคยาา้าวุเเนน3นาร-นิมิน5า่ พกกงปากราร้อีราเยเมรรแียียแลนนขะกกง็ สาแาง่รรรเสงสสออรมนมินีสพุขตตฒันาามสิมนวัยวาิถทิถกีททีาี่ดาราี งแเงดแแลก็หหะ่งด่ง“กกแูหาาลลรรคพกัพวสัฒัฒาตู มนนรปาขาเลเอดดองก็็กดโทรทภง่ีส่สี ยัเบืบืรขียเเอนนนง่ืออื่มตงงีลนมมกัเาาอษงตตณไั้งงั้ดะแแ้ ตตเ่่เรรม่ิ่มิ
กยอ่ืดตหง้ั ยโุ่นรงไเดร้”ียน โดยมงุ่ เน้นการเตรยี มความพรอ้ มและส่งเสรมิ พัฒนาการเดก็ “หลักสตู รของโรงเรยี นมีลักษณะ
ยโดดื ยหคยา่นุ นไดึงถ”้ งึ ความแตกตา่ งระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรมต่างๆ ที่จัดข้ึนสอดคล้องกบั ชวี ิตประจาวันและ
โสด่ิงยแควาดนลึง้อถมงึ รคอวบามตแวั เตดก็กต่างระหว่างบคุ คลของเด็ก กิจกรรมตา่ งๆ ท่ีจดั ขึ้นสอดคล้องกบั ชีวติ ประจาวันและ
ส่งิ แวดล2อ้. มเปรน็อบแบตวับเอดยก็ ่างของการจัดการศึกษาปฐมวยั แกโ่ รงเรียนและสถาบันพฒั นาเด็กในท้องถ่ิน ซ่ึงต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง
“โรงเร2ีย.นเอปนน็ ุบแาบลบลอะยอ่าองขออุทงิศก”ารเจปัด็นกสาถรศาบกึ ษันารปะดฐมับวอัยนแุบกา่โลรทงเ่ีเรปีย็นนแแบลบะสอถยา่าบงใันหพ้มฒั ีกนาราเเปดิด็กโใรนงทเร้อียงนถใ่ินนซจั่ึงงตห้ังวแัดตต่เ่ารงิ่มๆก่อแตล้ังะ
“จโารกงนเรน้ั ียมนาอถนึงปุบจัาลจบุละนั อโรองอเรุทยี ิศน”ยังเคปง็นทสาถหานบา้ ันทร่ีดะงั ดกับลอ่าวนมุบาาโลดทยี่เตปล็นอแดบซบึ่งอใยน่าแงตให่ละ้มปีกีการาเรปศิดึกโษรางเจระียมนีผใู้มนาจขังอหเวยัด่ียตม่าชงมๆศแึกลษะา
จดาูงกานน้นั ฝมึกางถาึงนปแัจลจะุบนนั าโแรนงเวรทียานงยกังาครงจทัดาปหรนะา้สทบด่ีกงัากรลณ่า์ วแมมา้กโรดะยทตั่งลนอวดัตกซรึ่งรในมตแ่าตง่ลๆะปขีกอางโรรศงึกเรษียานจไะปมทีผดู้มลาอขงอใเชย้ ี่ยมชมศึกษา
ดงู าน ฝ3กึ .งเาปน็นแแลหะนลา่งแฝนึกวปทราะงสกบารกจาัดรปณร์วะิชสบาชกีพารคณร์ูใแหม้แก้ กร่นะักทศ่ังนึกวษตั ากสรารขมาตก่าางๆรศขึกอษงโารปงฐเรมยี วนัยไปเทปดิดลโอองกใาชส้ ให้นักศึกษา
ได้มาส3ัง.เกเตป็นมแีสห่วนล่รง่ฝวมึกใปนรกะาสรบสอกนารกณา์วริชทาดชลีพองคสรอูใหน้แแลกะ่นฝักึกศปึกรษะาสสบากขาารกณา์วริชศาึกชษีพาคปรูฐนมักวศัยึกเษปาิดทโ่ีมอากฝาึกสปใรหะ้นสักบศกึการษณา ์
ไวดิช้มาาชสีพังนเกี้ ตมีทมั้งีสน่วักนศรึก่วษมาในโปกราแรกสอรมนวกิชาารกทาดรศลึกอษงสาอปนฐแมลวัะยฝขึกอปงมรหะสาบวิทกยาราณลัย์วสิชวานชีดพุสคิตรูแนลักะศหึกนษ่วายทงี่มานาฝอึก่ืนปๆระทส่ีเกบ่ียกวาขร้อณง์
วนิชอากชจีพานก้ีนมี้ยีทังั้งเนปัก็นศแึกหษลา่งโวปิชราแกการรมใหว้แิชกาก่ บาุครศลึกากษราทป่ีทฐมางวาัยนขกอับงมเดห็กาปวิทฐมยวาัยลขัยอสงวหนนด่วุสยิตงแาลนะอห่ืนนๆ่วยองาาทนิเอชื่น่นๆบทุคี่เลกา่ียกวรขจ้อางก
นมอูลกนจิธาิ โกรนงเี้ยรังยี เนปอ็นนแุบหาลล่งตวา่ิชงาๆกาทรั้งใขหอ้แงกรฐั่ บบุคาลลแากละรทเอี่ทกาชงนานโรกงับเรเดยี ็นกปเทฐศมบวาัยลขอสงถหานนส่วงยเงคารนาอะ่ืนหๆเ์ ดก็อาเทปิเน็ ชต่น้นบุคลากรจาก
มูลนธิ ิ โ4ร.งเเรปยี ็นนแอหนลุบ่งาทลดตลา่ งอๆง ทคั้ง้นขคอวงร้าัฐวบิจาัลยแแลละะเพอักฒชนนาคโรวงาเรมียรนู้ทเาทงศดบ้าานลกสาถราศนึกสษงาเคปรฐามะวหัยเ์ ดซ็กึ่งเไปด็น้เปต้นิดให้คณาจารย์
ในมหา4ว.ิทเปย็นาลแัยหไลด่ง้ททดดลลอองงวคิจ้นัยคเพว่ือ้าพวัฒิจันยแาอลงะคพ์คัฒวนามารคู้ วราวมมรทู้ท้ังาเปงด็น้าแนหกลา่งรใศหึก้คษวาามปรฐ่วมมวมัยือซสึ่งนไดับ้เสปนิดุนใหก้าครณวาิจจัยาขรอยง์
ใหนนม่วหยางวาินทอยนื่าลทัย่เี กไย่ีดว้ทขดอ้ ลงอเงชน่ วิจมัยหเาพวื่อทิ พยัฒาลนัยาศอรงีนคค์ครวินาทมรรวู้ ิโรรวฒมทม้ังหเปาว็นิทแยหาลล่งัยใเหก้คษวตารมศรา่วสมตมร์ือจุฬสานลับงสกนรณุนก์มาหราววิจิทัยยขาอลงัย
หเปน็นว่ ตยน้งานอ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นตน้ 5. เป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเม่ือมีการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยในเชิงทฤษฏีแล้ว
ยังมีกา5ร.นเาปท็นฤษแฏหีตล่า่งงเๆผยมแาทพดรล่นอวงัตในกกรารรมปทฏาบิ งัตกแิ าลระศพึกฒั ษนาาเปมร่ือบั มปีกราุงรเพศื่อึกใษหา้เกคิด้นผคลวใน้ากทาดรลเรอยี งนวกิจาัยรใสนอเนชิงทฤษฏีแล้ว
ยงั มกี ารนาทฤษฏีต่างๆ มาทดลองในการปฏบิ ัติและพัฒนาปรับปรุงเพือ่ ใหเ้ กิดผลในการเรียนการสอน

รปู แบบการจดั ประสบการณเ์ รยี นรู้

การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิดให้มี
ความสามารถในการเรยี นรขู้ องเดก็ ในช่วงวัย 3-5 ปี โดยกาหนดหลักการ ดังน้ี

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมความต้องการความเจริญ
และพัฒนาการตามวยั ของเดก็ ทุกดา้ น

2. พฒั นาเด็กโดยองคร์ วมผา่ นการเล่นและกจิ กรรมท่เี หมาะสมกบั วยั

3. จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้
แข็งแกร่งด้วย ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบให้สามารถ
เจริญชวี ิตท่มี คี ณุ ภาพและมคี วามสขุ

4. ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชนและสถานศึกษา
ใหม้ ีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

ปรชั ญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ/ภารกิจ

ปรชั ญา การเรียนร้อู ย่างมีความสขุ เพอ่ื การเจรญิ เติบโตอยา่ งงดงาม

มพี ัฒนาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย การฝึกประสบการณ์และพัฒนา

วชิ าชีพครู โดยมีสว่ นร่วมในการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาทกุ ภมู ภิ าค

พนั ธกจิ / 1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดกิจกรรมเสริม
ภารกจิ หลักสตู ร โดยม่งุ เน้นทักษะการเรยี นรู้ ทกั ษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการ
ทางวทิ ยาศาสตร์ ทกั ษะภาษาอังกฤษ และทักษะชีวติ

2. วจิ ัยพฒั นา และเผยแพรน่ วัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
เพอื่ บริการวิชาการแกส่ งั คม

3. พัฒนาระบบ และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสทิ ธิผล โดยใช้เทคโนโลยีเปน็ ปจั จบุ นั สนบั สนนุ

4. เป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือสร้างครูปฐมวัย และ
ประถมศกึ ษามอื อาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์และคณะวิชา
ทเี่ ก่ยี วขอ้ ง

เปา้ หมายของโรงเรยี นสาธิตละอออุทศิ

เป้าหมาย 1. นักเรียนมคี ุณธรรม จรยิ ธรรมและคณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงค์
มีพฒั น2า.กนากั รเดรา้ยี นนรม่าทีงกักาษยะกแรขะ็งบแวรงนกมาสี รุขคนิดิสแัยลทะ่ดีกีาแรลแะกด้ปแู ญั ลหคาวามปลอดภัยของตนเอง
ได้ 3. นกั เรยี นมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ท่ดี ีมีความสขุ
4. นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย ดารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสานึกต่อ
การอนุรกั ษธ์ รรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม
5. นกั เรียนมคี วามสามารถใช้เทคโนโลยี ใชภ้ าษาองั กฤษเพ่อื การส่อื สารได้
6. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัด
กจิ กรรมการเรยี นรอู้ ยา่ งหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. โรงเรยี นมีการบรหิ ารจดั การอยา่ งเปน็ ระบบ
8. โรงเรยี นมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้ชุมชน
มสี ว่ นร่วมในการจดั การศกึ ษา

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มีระเบียบวนิ ัยในตนเอง สามารถปฏิบตั ิตามกฎกติกาของส่วนรวมและสังคม
2. มที ักษะการคิดแกป้ ญั หาทเ่ี หมาะสมกบั สภาพการณ์และส่ิงแวดล้อม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ รกั การอา่ น การเขยี น การคน้ ควา้
4. มีมนษุ ยส์ มั พันธ์ท่ดี ี สามารถทางานร่วมกับผอู้ ่นื ได้ โดยเป็นทง้ั ผู้นาและผู้ตาม
5. มีความเชอื่ มนั่ ในตนเอง มีทศั นคตมิ นทางบวกต่อการเรียนและพฒั นาตนเองอยา่ งต่อเน่ือง
6. มสี ุขภาพแขง็ แรง มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี และมคี วามกตัญญู
7. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ ท่ีที่ได้รับมอบหมาย
8. มีความเปน็ ประชาธปิ ไตยและเคารพในคณุ คา่ ศกั ดิ์ศรขี องตนเองและผู้อื่น
9. มีทักษะการคดิ อยา่ งมีวิจารณญาณ สามารถไตรีตรองขา่ วสารเหตกุ ารณ์ต่างๆทผ่ี ่านมาในชวี ติ ประจาวนั
10. มคี วามรูพ้ ้ืนฐานดา้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยที ่ที นั สมยั สามารถนามาปรับใชใ้ นชีวติ ประจาวนั

กจิ วัตรประจาวัน

เวลา กิจกรรม
08.10-08.45 น.
09.00-09.30 น. เขา้ แถวเคารพธงชาติ
09.30-10.00 น. นทิ านส่งเสรมิ กระบวนการคดิ
10.00-10.15 น. กจิ กรรมกลุม่
10.15-10.50 น. ดมื่ นม
11.00-11.30 น. กจิ กรรมเสรี
11.30-12.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
12.00-14.00 น. รบั ประทานอาหารกลางวัน
14.00-14.-30 น. นอนกลางวนั
15.00 น. กจิ กรรมสงบ
กลบั บ้าน

กิจวัตรประจาวนั

กจิ กรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.00-08.45 น.

เด็กเตรียมตัวเข้าแถวคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงประจาโรงเรียนและเต้น
ออกกาลงั กายประกอบเพลง

กิจกรรมนทิ านสง่ เสริมกระบวนการคิด
09.00-09.30 น.

กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของเด็ก โดยครูผู้สอนเป็นผู้เล่านิทานและต้ังคาถาม หรือกาหนด
สถานการณ์ให้เด็กได้คิด วิเคราะห์วางแผน แก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์น้ัน
โดยผม่าพี นฒั กานราตกอาบรดคา้านถรามา่ งกแสายดงแคขว็งาแมรคงดิ มเหสี ตขุ หุนรสิ ือยั จทาด่ี กี กแาลระทดาแู กลิจคกวรารมมปลอดภัยของตนเองได้

นิทานเรอ่ื งหน๊ิงโหนง่ อยากมีเพ่ือน เทคนิคการเล่านทิ านโดยการเล่าไปตดั ไป
กจิ กรรมหลงั ฟงั นทิ าน พับและตัดกระดาษเป็นรปู คน

ด่ืมนม
10.00-10.15 น.

เดก็ ดืม่ นม เพ่อื ใหร้ า่ งกายแข็งแรง

กจิ กรรมกลุ่ม
10.15-10.50 น.

เนน้ กใิจหก้เดรก็รมทกากลิจ่มุ กเปรน็รมกรจิ ว่กมรกรมับทผอู้สี่ ่ืน่งเสริมให้เกดก็ เรียนร้โู ดยตรงจากประสบการณจ์ ริงและ

กจิ กรรมเสรี
11.00-11.30 น.

เปน็ กิจกรรมทเ่ี ปดิ โอกาสใหเ้ ด็ก เล่นอยา่ งอสิ ระตามมมุ การเล่น หรอื มมุ ประสบการณ์
หรือศูนย์การเรยี นท่จี ัดไวภ้ ายในหอ้ งเรยี น เชน่ มมุ บล็อก มุมนิทาน มมุ วิทยาศาสตร์ มุมเครื่อง
เลน่ สมั ผสั เปน็ ตน้ มมุ ต่าง ๆ เหลา่ น้ีเด็กมโี อกาสเลือกเลน่ ได้อยา่ งอสิ ระตามความสนใจและความ
ตอ้ งกามรขีพอฒั งนเาดกก็ ารซดงึ่ ใ้านนกรา่ารงเกลาน่ ยตแาขม็งุมแนร้ี งเดม็กีสอขุ านจสิจยัะทเลี่ด่นี คแนละเดดยี แู วลคหวราือมเลปน่ลเอปดน็ ภกยั ลข่มุ อยง่อตยนกเอ็ไดง้ได้

รบั ประทานอาหารกลางวัน
11.30 น.

เด็กรบั ประทานอาหารตามหลกั โภชนาการ เพอ่ื ให้รา่ งกายแข็งแรง
เจริญเตบิ โตตามวัย

นอนกลางวนั
12.00-13.40 น.

เด็กๆกาลังนอนหลับพักผ่อนในช่วงกลางวันเพ่ือให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่าง
เพียงพอ นอกจากน้ีการพักผ่อนอย่างเพียงพอยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พฒั นาการของเด็ก

กจิ กรรมกลางแจ้ง
14.40-15.00 น.

เปน็ กิจกรรมทเี่ ปิดโอกาสใหเ้ ด็กออกไปนอกห้องเรยี นไปสสู่ นามเด็กเล่น ทัง้ ที่
บริเวณกลางแจง้ และในร่ม เพื่อใหเ้ ดก็ ได้ออกกาลังเคลื่อนไหวและแสดงออกอย่างอิสระ
โดยมยีพดึ ัฒคนวาามกาสรนดใ้าจนครว่าางมกสายามแาขรง็ถแขรองงเมดสี ก็ ุขแนตสิ ่ลัยะทคี่ดนี เแปลน็ ะหดลแู ักลความปลอดภยั ของตนเองได้กิจกรรมพลศกึ ษา

เปน็ กจิ กรรมท่สี ่งเสรมิ ใหเ้ ด็กไดเ้ คลือ่ นไหวร่างกายและทรงตัว การใช้รา่ งกายทลี ะขา้ ง
การใชร้ ่างกายสลบั ขา้ ง โดยใชก้ ล้ามเนือ้ ใหญ่ ในรูปแบบการเลน่ เกม การแข่งขนั การละเล่น
พื้นบม้าพีนขัฒอนงาไกทายรด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิ ยั ที่ดี และดแู ลความปลอดภยั ของตนเองได้

กจิ กรรมดนตรี

เป็นกิจกรรมที่จัดในลักษณะการเช่ือมโยงหรือบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาและแสดงออกทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา อาทิ ความรู้ ความคิด ความจา สังคม ค่านิยม การคิดหาเหตุผล การ
สสภร้าางพสมแรพี วรฒัดคล์นกอ้ าามกรขาแรอกดง้ปส้าัญนงั ครหมา่ างตเกฉ่าาพงยาๆะแหขน็งแ้ารงตลมอสี ดขุ จนนิสฝัยึกทใ่ดี หี เ้แดลก็ ะไดดูแพ้ ลัฒคนวาาตมนปเลอองดใหภ้เยั ขข้าอกงับตกนลเอุ่มงแไลดะ้

กิจกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นกิจกรรมที่จัดในลักษณะการเช่ือมโยงหรือบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันของเด็กเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยเช่นเดียวกับสื่อการสอนอ่ืนๆ กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์มีเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น แสง สี เสียง ซึ่งเป็น
แรงจูงมใีพจฒัในนกาากราเรรยีดนา้ นรขู้ร่าองงกเดา็กย แข็งแรง มสี ขุ นสิ ยั ท่ดี ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

กจิ กรรมภาษาอังกฤษ

เป็นกิจกรรมที่จัดในลักษณะการเช่ือมโยงหรือบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเป็นการปูพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ เพือ่ เชอ่ื มโยงความรใู้ ห้เดก็ ขน้ึ ส่ใู นระดับชนั้ ถัดไป

มพี ฒั นาการด้านร่างกาย แขง็ แรง มีสขุ นสิ ัยท่ีดี และดแู ลความปลอดภยั ของตนเองได้

มาตรฐานการศกึ ษาปฐมวัย

เพือ่ ให้การนามาตรฐานการศกึ ษาปฐมวยั สูก่ ารปฏบิ ตั ไิ ดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธผิ ลในการพฒั นาคุณภาพการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา สานกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน จงึ ได้จัดทาคาอธบิ ายและระดับคณุ ภาพ พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่าน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพ่อื ใหส้ ถานศกึ ษา ตลอดจนเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาให้เปน็ เครื่องมอื ใน
การควบคุม ตรวจสอบและประเมนิ คณุ ภาพการจัดการศกึ ษาระดับปฐมวยั ของสถานศึกษา
ตอ่ ไป

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย แบ่งเปน็ ๕ ดา้ น มี ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตวั บ่งช้ี แต่ละ
มาตรฐานมกี ารกาหนดตวั บง่ ชท้ี ีค่ รอบคลมุ และให้นา้ หนักความสาคญั กับกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ร้อยละ ๘๐ สว่ นผลของการบรหิ ารและการจัดการคุณภาพเด็กรอ้ ยละ ๒๐ มี
รายละเอียดของมาตรฐาน ดงั นี้
มารตาฐานที่ ๑ คณุ ภาพของเดก็

๑.๑ มีพฒั นาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ุขนิสัยทด่ี ี และดแู ลความปลอดภยั ของ
ตนเองได้

๑.๒ มีพฒั นาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ ด้
๑.๓ มีพัฒนาการดา้ นสงั คม ชว่ ยเหลอื ตนเอง และเป็นสมาชกิ ทด่ี ขี องสงั คม
๑.๔ มกี ารพฒั นาดา้ นสติปัญญา สอ่ื สารได้ มที ักษะการคิกพ้นื ฐาน และแสวงหา
ความรู้
มารตาฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุ พฒั นาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคลอ้ งกบั บริบทของท้องถนิ่
๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรยี น
๒.๓ สง่ เสรมิ ให้ครูมีความเชย่ี วชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ มและสอื่ การเรียนรู้ อย่างปลดภยั และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสอ่ื การเรยี นรเู้ พื่อสนบั สนนุ การจดั
ประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดิ โอกาสใหผ้ เู้ ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ ม

มารตาฐานที่ ๓ การจัดประสบการณท์ เ่ี น้นเด็กเปน็ สาคญั
๓.๑ จดั ประสบการณท์ ่ีสง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ มีพฒั นาการทกุ ดา้ นอยา่ งสมดลุ เตม็ ศกั ยภาพ

๓.๒ สรา้ งโอกาสใหเ้ ดก็ ไดร้ บั ประสบการณต์ รง เลน่ และปฏิบตั อิ ยา่ งมีความสขุ

๓.๓ จดั บรรยากาศท่ีเอือ้ ตอ่ การเรียนรูใ้ ชส้ ่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั วยั

๓.๔ ประเมนิ การพฒั นาเดก็ ตามสภาพจรงิ และนาผลการประเมนิ พฒั นาการเดก็ ไปปรบั ปรุงการจดั
ประสบการณ์มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานนท่ี 1 คุณภาพเดก็

ตัวบงชี้
1.1 มพี ฒั นาการดานรางกาย แข็งแรง มีสขุ นสิ ัยท่ีดี และดแู ล
ความปลอดภยั ของตนเองได
1.2 มพี ัฒนาการดานอารมณ จติ ใจ ควบคมุ และ แสดงออกทาง
อารมณได
1.3 มพี ฒั นาการดานสงั คมชวยเหลอื ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มพี ัฒนาการดานสตปิ ญญา ส่ือสารได มที กั ษะ
พ้ืนฐานและแสวงหาความรไู้ ด้

1.1 มีพัฒนาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ขุ นิสยั ทด่ี ี
และดแู ลความปลอดภยั ของตนเองได้

1.1.1 เด็กมนี ้าหนักสว่ นสูงตามเกณฑก์ รมอนามยั มสี มรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กาหนดให้เด็กมีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจาทุกเดือนเพื่อบันทึกและ
ดูพัฒนาการในเร่ืองน้าหนักส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมอาหารท่ีมีสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ เพ่ือใหเ้ ด็กมีรา่ งกายแข็งแรงสมบรู ณ์ เหมาะสมกบั วัย

มพี ัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสี ขุ นิสยั ที่ดี และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้

การชัง่ น้าหนักและวดั ส่วนสงู ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

อาหารกลางวนั และอาหารวา่ ง

1.1 มีพฒั นาการด้านรา่ งกาย แข็งแรง มีสขุ นสิ ัยท่ดี ี
และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้ (ตอ่ )

1.1.2 เด็กมีสุขนิสัยท่ดี ี สามารถทากิจวตั รประจาวนั ไดด้ ว้ ยตนเองตามวัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง

ผา่ นการทากิจวัตรประจาวนั ในแตล่ ะวนั เด็กจะไดเ้ รยี นรู้การทาหน้าท่ขี องตนเองในทกุ ๆวัน

1.1 มีพัฒนาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ขุ นสิ ัยทด่ี ี
และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้ (ตอ่ )

1.1.3 เดก็ มีความสามารถหลกี เล่ยี งอบุ ัติเหตุและอุบตั ภิ ยั ไมใ่ ห้ตนเองบาดเจ็บเหมาะสมกับวยั
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนรู้จักป้องกันตนเองในชีวิตประจาวัน

และอุบัติภยั ต่างๆ โดยให้เดก็ รจู้ ักชว่ ยเหลอื ตนเองเพอ่ื หลกี เลี่ยงอันตรายทอี่ าจจะเกดิ ขึน้ กับตนเองได้

1.1 มพี ัฒนาการดา้ นร่างกาย แข็งแรง มสี ขุ นิสัยท่ดี ี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (ต่อ)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมกี ารส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายโดย
ให้เด็กได้เคลอื่ นไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามวยั ในการทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ไดแ้ ก่ กิจกรรมพลศกึ ษา กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นเครื่องเล่นสนาม และกิจกรรมว่ายน้า

เดก็ ทากิจกรรมกลางแจง้ ผา่ นการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยการเล่นสง่ ลกู ปงิ ปองด้วยช้อน

ท่มี า: กิจกรรมกลางแจง้

1.2 มพี ัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้

1.2.1เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุมตนเองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมคี วามสขุ ได้สมวัย

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดารงชีวิตให้แก่เด็ก ทักษะการรอคอย
และสามารถควบคุมตนเองหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ อีกท้ังยังส่งเสริมทักษะด้านความกล้าแสดงออก
ให้กบั เด็กอกี ดว้ ย

นอ้ งพลอยรอคอยในการยกมือตอบคาถามในการทากิจกรรม
ท่ีมา : นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

เดก็ รอคอยในการทากิจกรรมและยกมือตอบ
คาถามและการสร้างขอ้ ตกลงก่อนเริ่มทา
กิจกรรม

ท่ีมา : กิจกรรมกลางแจง้

1.2 มีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ (ตอ่ )

1.2.2 เดก็ มีสุนทรยี ภาพ ชืน่ ชมและแสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรี การเคล่อื นไหวไดส้ มวัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจ ผ่านกิจกรรมศิลปะ

กจิ กรรมสร้างสรรค์ เพอ่ื ให้เด็กเรยี นรู้อยา่ งมีความสุข และยงั สามารถแสดงความร้สู ึกที่ดีหรือชื่นชมผลงานของ
ตนเองได้

เดก็ ทางานกลุ่มร่วมกนั วาดภาพตวั ละครในนิทาน
ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

นอ้ งฮกั พบั กระดาษเป็นรูปหวั ใจหลงั ฟังนิทาน
เร่ืองยกั ษส์ ามตนจบ

ท่ีมา : นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด

เดก็ ออกมานาเสนอเกี่ยวกบั นิทานที่กลุ่มตนเองแต่ง
ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

1.2 มพี ฒั นาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ (ตอ่ )

1.2.3 เดก็ มีความชื่นชม รู้จกั ดูแลรักษาธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ มไดส้ มวัย
โรงเรยี นสาธิตละอออุทิศ มกี ารสง่ เสรมิ ให้เดก็ ใกลช้ ิดกับธรรมชาติ โดยใหเ้ ด็กเรมิ่
เรยี นรูจ้ ากสิ่งทีใ่ กล้ตัวไปสิ่งที่ไกลตวั มากขนึ้

เด็กได้เรียนรู้ เร่ืองธรรมชาตทิ ่อี ยรู่ อบตวั เด็กทัง้ ใน
บริเวณโรงเรียนและนอกหอ้ งเรยี นเพื่อให้เด็กรจู้ กั
รักษาธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มได้อย่างเหมาะสมที่มา

: กิจกรรมกลุ่ม

1.3 มพี ัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื ตนเอง
และเปน็ สมาชกิ ทีด่ ขี องสังคม

1.3.1 มีพฒั นาการด้านสงั คม ชว่ ยเหลอื ตนเอง และเปน็ สมาชกิ ทด่ี ีของสงั คม
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
มรี ะเบียบวินยั และความรบั ผิดชอบได้สมวยั

โรงเรียนสาธติ ละอออทุ ศิ ตระหนกั ถงึ ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม โดยจดั กจิ กรรมทสี่ ่งเสริมคณุ ลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์และปฏิบตั ิตนอย่างมีวนิ ยั ยกตัวอยา่ งเช่น การเปลยี่ นเส้ือผ้าด้วยตนเอง การสวดมนตก์ ่อนนอน
เป็นตน้

ทม่ี า: การแตง่ ตัวด้วยตนเอง , การสวดมนตก์ ่อนนอน

1.3 มพี ฒั นาการด้านสงั คม ช่วยเหลอื ตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ดี ขี องสงั คม

1.3.2 เดก็ สามารถปรับตวั เขา้ กับสังคมและทากจิ กรรมร่วมกบั ผูอ้ ืน่ ไดส้ มวัย
โรงเรียนสาธติ ละอออุทศิ มกี ารจัดกจิ กรรมใหเ้ ดก็ ไดม้ ีปฏิสมั พนั ธ์ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
ทักษะการปรับตัวอยู่ร่วมกันกับเพอ่ื นหรือผู้อื่น

เดก็ สามารถทากิจกรรมร่วมกบั ผอู้ ื่นไดแ้ ละ
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืนได้

ท่ีมา : กิจกรรมกลุ่ม

เด็กสามารถทากจิ กรรมรว่ มกบั ผอู้ นื่ ไดแ้ ละแสดงความคดิ เหน็ ของตนเองและรบั ฟังความคดิ เหน็ ของคนอนื่ ได้
ที่มา : กิจกรรมกลมุ่

1.3 มพี ัฒนาการด้านสงั คม ชว่ ยเหลอื ตนเอง
และเปน็ สมาชกิ ท่ดี ีของสังคม

1.3.3 เด็กเปน็ สมาชิกทด่ี ีของสังคม ร้รู กั ษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เป็นคนมีน้าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน มุ่งเน้นให้เด็กฝึก
ความซอ่ื สัตย์สจุ ริต และทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

เป็นการส่งเสรมิ ให้เด็กเป็นคนมีน้าใจต่อผ้อู ื่น ชว่ ยเหลือปนั และเปน็ สมาชกิ ทด่ี ีของสังคม ดงั นน้ั โรงเรยี นจงึ มี
การจัดกจิ กรรมท่ีหลากหลาย ยกตัวอยา่ ง เช่น การนาการละเลน่ พ้นื บ้านเข้ามาปรบั ใช้กับเดก็ เพือ่ ใหเ้ ดก็ มี
ความซือ่ สัตย์สุจริต และรจู้ ักการแบง่ ปันและทากิจกรรมรว่ มกับผอู้ น่ื ไดอ้ ย่างมคี วามสุข

ทีม่ า : กิจกรรมกลางแจ้ง

1.4 พฒั นาการดา้ นสติปญั ญา สอ่ื สารได้
ทักษะการคดิ พื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้

1.4.1 มที ักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย
โรงเรยี นสาธิตละอออุทิศ มกี ารส่งเสรมิ และให้ความสาคญั ในเร่อื งของภาษาเป็นอย่างมาก โดยการจัด
กจิ กรรมท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบคุ คล และเพื่อสง่ เสรมิ ทักษะทางภาษาที่ดี

เด็กได้รว่ มกันแสดงนิทานเร่ืองหนูนอ้ ยหมวกแดง
ท่ีมา : กจิ กรรมนทิ านสง่ เสริมกระบวนการคิด

มาตรฐานท่ี 2

กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจดั การและการจดั การ

ตัวบ่งชี้
2.1 มหี ลกั สูตรครอบคลมุ พัฒนาการทง้ั 4 ด้านสอดคล้องกบั

บริบทของท้องถิน่
2.2 จัดครูให้เพียงพอกบั ช้นั เรยี น
2.3 ส่งเสริมให้ครมู ีความเชีย่ วชาญด้านการจดั ประสบการณ์
2.4 จดั สภาพแวดลอ้ มและสอ่ื เพอ่ื การเรยี นรู้ อย่างปลอดภัย

และเพยี งพอ
2.5 ให้บริการสอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารการ
เรียนรเู้ พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผเู้ กย่ี วข้องทกุ ฝ่าย

มสี ว่ นรรว่ ม

ตัวบง่ ชี้ 2.1 มหี ลักสูตรครอบคลุมพฒั นาการทงั้ 4 ดา้ นสอดคล้อง
กับบรบิ ทของทอ้ งถน่ิ

การจดั หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนเน้นจัดการศกึ ษาให้เดก็ ไดพ้ ฒั นาตนเองทกุ ด้าน
ทัง้ ทางดา้ นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงั คม สตปิ ัญญาอย่างสมดลุ และสง่ เสรมิ กระบวนการคิดให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวยั 3-5 ปี โดยกาหนดหลักการดงั นี้
1. สง่ เสริมกระบวนการเรยี นรแู้ ละพัฒนาที่ครอบคลมุ ความตอ้ งการ ความเจรญิ และพฒั นาการ

ตามวยั ของเด็กทุกดา้ น
2. พฒั นาเด็กโดยองคร์ วมผ่านการเลน่ และกิจกรรมท่เี หมาะสมกับวัย
3. จัดกิจกรรมและประสบการณก์ ารเรียนร้เู พื่อพฒั นาบุคลกิ ภาพพน้ื ฐานให้แขง็ แกรง่ ดว้ ย

คา่ นิยม คณุ ธรรม จรยิ ธรรม วนิ ัยและความรับผิดชอบใหส้ ามารถเจรญิ ชีวิตทีม่ คี ุณภาพและมี
ความสขุ
4. ประสานสมั พันธ์ความร่วมมอื ระหวา่ งครอบครวั และชมุ ชน และสถานศึกษาให้มสี ว่ นร่วมใน
การพฒั นาเดก็

เดก็ สามารถใชก้ ลา้ มเนื้อสว่ นต่างๆของร่างกายเคลอ่ื นไหวได้ ทัง้ กลา้ มเนือ้ มัดเลก็ และมดั ใหญ่อย่าง
คล่องแคล่ว
ทม่ี า: กิจกรรมกลางแจง้

แผนการจดั ประสบการณ์
เดอื น ธันวาคม

แผนการจัดประสบการณ์
เดือน มกราคม


Click to View FlipBook Version