The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lalapokpong, 2021-03-04 03:32:10

NEW

NEW

Keywords: NEW

120 บาท

เจาะลกึ เปนนิตยสารสตรีทอารตทองถ่ินในกรุงมะนิลา
ที่พูดถึงขาวปจจุบันหรือขาวลาสุดท่ีนาสนใจ
ท่ัวไปหรือหัวขอเฉพาะเจาะจงภายในเมืองหลวง

กันยายน 2558

เจาะลึก

เบื้องหลังสุดพิเศษกับ ฉบับท่ี 04

บล็อกเกอร์
ในงาน บล็อกเกอรอะวอรดส

เจาะลกึสารบัญ

03 คาํ นํา

05 การเปลย่ี นแปลง
ภมู ิทศั นข องเมอื ง

08 การเชื่อมโยงกบั ศิลปะเยาวชน

12 LUNA x GUM BTS 08 12 14
14 โซเชียลมีเดียควบคมุ สอื่ ไดอยา งไร 31 23
50
18 สวนสาธารณะสาํ หรบั เลนสเกต็ 69
แบบ DIY ที่ดที ่ีสดุ ของโลก

23 พืน้ ฐานเบ้อื งตน กับเจมส ไรลยี 

31 ศลิ ปนประจาํ เดอื น: เคนคิวชา โยโกะ

43 75 ปข องศิลปะบนทอ งถนน

48 พบกับศลิ ปน จากงานพาว! วาว!
อารต ส เฟสติวัล, เกาะฮาวาย
ใน "นักฝน ผูย ิง่ ใหญ"

50 กําแพงในกรุงมะนิลา

54 ศิลปะภาพทิวทศั นเมอื งของรา
ฟาเอล คาสโตร

เจาะลกึ

210 ถนนออสลอ็ บ อาํ เภอเมือง จงั หวัดขอนแกน 50410
โทร. 08-1234-5678 | [email protected]
www.insidermag.co.th

อินไซด์
สกูป๊

กับ

เลมเู อล ด้านบน

เฮนดรกส์ ขอความเกี่ยวกับรูปภาพ
ของบทความจะพอดีกับที่นี่
เขียนโดยลิซา โลเปซ
ฉันเหนือยและ
บทความขาวสาธยายถึงขาวปจจุบันหรือขาว ผูเขียนสามารถใชการยายเปาหมายเพื่อใหแนใจ พูดตามตรงนะ
ลาสุดท่ีมีความนาสนใจทั่วไป (เชน หนังสือพิมพ วาผูอานจะยังคงติดตามอานบทความรวมถึงยัง ตอนนีคงจะถึงเวลา
รายวัน) หรือหัวขอเฉพาะ (เชน นิตยสาร ขาว ชวยดึงความสนใจของผูอานไปยังบทความอ่ืน ๆ ทีฉันจะต้องพูดถึง
การเมืองหรือขาวการคา จดหมายขาวของ
สโมสร หรือเว็บไซตขาวเทคโนโลยี) ตัวอยางเชน วลีอยาง "ตอในหนา 3" จะนาํ ผู เรองนีแล้วล่ะ
อานไปที่หนาท่ีมีสวนที่เหลือของบทความ
บทความขาวอาจรวมถึงเรื่องราวของพยานผูเห็น บทความขาวอาจรวมถึงเร่ืองราว
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น โดยจะมีภาพถายในบทความ

เบืองหลัง นิตยสารเจาะลึก หนา 21

ฉาก

สาวสวยนําสมยั

เราจะพู ดคุยถึงดาราทีดังทีสุ ดบนอินสตาแกรม

มาดูกันสิวาใครท่ีจะไดเขากลอง 5 วินาทีสําหรับเดือนน้ี

บลอ็ กเกอร์ทาํ ให้ภาพลกั ษณ์ไอจี
ของตวั เองดูมีค่าไดอ้ ยา่ งไร

รู้จักเคล็ดลับและความลับของนักเขียนบล็อกแฟชันทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของฟลิปปนส์

การกําหนดเวลาการพักของคุณอาจเปนเครื่องมือท่ียอด ดังนั้นแทนท่ีจะใชเซตท่ีทําใหปอดทาํ งานหนักแลวหยุด
เย่ียมไมเพียงแตเพื่อใหไดงานตามจํานวนที่กําหนดไวอยาง พักสักครูใหตรงไปที่การออกกาํ ลังกายอื่นไดเลย
รวดเร็วเทาน้ัน แตคุณยังสามารถเร่ิมเทรนในระบบอ่ืน ๆ ได
อีกดวย ตัวอยางเชน ทาํ สควอท 3 ครั้งทุกหนึ่งนาทีโดยเริ่ม อย่าลืมฝกไอจี
ที่ตนนาทีจนครบตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแตละเซต ดวย ก่อนใครล่ะ
การพักที่จาํ กัด เราจะสามารถเร่ิมฝกรางกายของเราภายใต
ความเหนื่อยลาที่เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ซูเปอรเซตไมไดมีอะไร
ใหม ใครตอใครแถวนี้ก็รู

การดูแลฟดข่าว การออกกําลังกายแบบหนักสลับเบาและแบบ EMOM นั้นงาย
ของคุณ มาก เพราะมันบังคับใหคุณตองออกกาํ ลังกายจนครบเซต ไม
สําคัญวาคุณจะเหนื่อยหรืออาจยังไมพรอมสําหรับเซตถัดไป
ซุปเปอรเซตเปนวิธีที่ยอดเย่ียมในการเพ่ิมทาบริหาร ขณะที่เวลาเดินไปเรื่อย ๆ คุณก็กําลังเริ่มในเซตถัดไป หากเรา
พิเศษเขาไป ใสทาท่ีทําใหกลามเนื้อของคุณตองออกแรง พูดการออกกาํ ลังกายแบบหนักสลับเบาเราสามารถใชกลยุทธ
เพิ่มข้ึนในระยะเวลาอันสั้น ใสทาสาํ หรับปรับสภาพ เพ่ือความงามน้ีควบคูกับกลยุทธเพ่ือความแข็งแรงก็ได EMOM
รางกายเขาไปเล็กนอยก็จะทาํ ใหไดออกกาํ ลังเพ่ิมข้ึน เปนเคร่ืองมือที่ดีในการลดเวลาพักผอนของคุณถาคุณรูสึกวา
คุณกาํ ลังน่ังอยูเฉย ๆ มากเกินไป

นิตยสารเจาะลึก หนา 22


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mikdas
Next Book
032-วริศรา แบบเรียนเรื่องประโยค