The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bensoukehalyam, 2021-05-14 11:28:41

ليطمئن قلبي

ليطمئن قلبي

w³ KÚ ÁÓ ]s¾LÓ DÚ ÓOÃ

w¼ rN²?Ä«dÂË ¨pK/ UÄ qJÐ UNMŽ œËc½ Ê√ o×?² ð w²Ã« UM½UÞË√
Í–R¹ ô ^V?×¹ sÄ ¨fÒ½b?Ô¹ Ê√ `L?? ½ Ê√ V−¹ ô Íc?ë UM d??ý
XMÂË ¨t??FM1 Ê√ p?K1 u¼Ë t?³??O?³?Š ‰U?D¹ Ê√ È–úà `L?? ¹ ôË
¨W?K/√ b????O???Á È–_« s?Ä p? 1 Ê√ `?L????Ý√ Ê√ sÄ v?K?ž√ ÍbM?Ž
X à p?½√ ÔX d?Ž ¨wà pÃcÐ 5×?L? ?²?Ý p½√ XÔ ? d?Ž w?MJÃË
ULNÂdð√ ô Ê√  Ô —d?Á pÃcà ¨wzU¹d³ÂË w³KÁ vKŽ 5Ä_« ”—U(«

°w HMÐ ULNMŽ œË–√ Ê√Ë ¨W¹ULŠ ÊËœ

227

w³ ÚKÓÁ s] ¾ ÓLDÚ ÓOÃ

„UM¼ X½U? ¨W?ž—U? w³?½U?−Ð b?ŽU?I*« sJð rà ¨pÐU?O?ž w
s×½ U?MA¼bð W?B?Á s?Ä r¼b?Š√ u?K ¹ ô ¨ÎU?Lz«œ …b¹b?ł W¹UJŠ
W¹UJ?Š ¨U?ÎC¹√ s¹d?šxà s×?½ «cJ¼Ë ¨…d?Ä ‰Ë_ U¼U?IK²?½ s¹cë

°rNà U¼—«dÝ√ `CH½ 5Š WA¼bÄ
p¾?ÃË√ b?Š√ ¨U¹U?J(« b?O??Ý w³½U??−Ð fK?−¹ ÊU? …d?*« Ác¼
vKŽ VK?G? ¨rN?Ý˃— w W?LÞö?²*«  U?LK?Jë rN?²?Ád?ž√ s¹cë
XÄU? ≠5L?KFð U?L? ≠ b?Š√ ö? ¨Îö?OKÁ ô≈ XL?Bë r?¼d?NEÄ

°tKIŽ dŁd¦¹ Ë√ ¨t½U à dŁd¦¹ Ê√ UÄ≈ ¨UÎÄU9
tà ÔXN?³?²½« bÁ XÔ M? wMJà ¨W¹«bÐ Y¹b?Š Í√ tF?Ä `²? √ rÃ
lL?²?$ Ê√ q³?Á sÄ WKÐ U?IÓ ?ÔÄ b?ŽU?I?Ä w t?Ýu?Kł ¡UMŁ√  «d?Ä …b?Ž
vKŽ U?Ä ¡wý s¹Ëb?²?Ð Îö?G?A?MÄ ÊuJ¹ Ê√ U?ÄS? ¨VMł vÃ≈ U?γMł
‰ËU×¹ sÄ œËdý tOKŽ –uײ ¹ Ë√ ¨UÎLz«œ tFÄ tKL×¹ Ícë Ád² œ
U?³Î ÃUÞ ÊuJ¹ Ê√ wà d?Dš b?ÁË ¨t?Ý√— w WJzU?ý WÃQ? ?Ä p?OJHð
ÕU?HJë »U?×? √ »U?²Mð  ôU?(« Ác¼ q?¦?L? ¨U?ÎC¹√ U?OÎ ?F?ÄU?ł

ÆUνUOŠ√ wÝ«—bë
t½√ Ëb??³¹ ÊU?? ¨t?ðbMł√ w? t??³??²J?¹ U??Ä iF?Ð ÍdE½ XÓ ?HÃ
Ê√ wA?? ?? tà d?Dš ¡wAà Ë√ ¨t?KG??A¹ d??Ä_ Âö??Á√ ”˃— ÊËb¹
X½U? qÐ ¨…dÞU?š sJð rà …—U?³?Fë sJà ¨ÊU?O? Më tMÄ t?Ád? ¹
w V²? b?I? ¨U?NM?Ä ¡e?ł Ë√ ¨q¹uÞ Y¹b?Š W?L?²ð U?N½√ u?à U?L?Â

228
Click to View FlipBook Version
Previous Book
3010-Combined-Language-3-8-18-2
Next Book
Pharmacy Supplies Gift Set Brochure June 2021 ROI