The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bensoukehalyam, 2021-05-14 11:28:41

ليطمئن قلبي

ليطمئن قلبي

w³ ÚKÓÁ ]s¾LÓ DÚ ÓOÃ

w? …d?¼U?E?ë Ác?¼  Q??????A?½ u?à «–U??????Äò W?D?I?½ v?Ã≈ l?łd?½ ≠
U¼—uDð ¡UM?Ł√ W?OÃU?L?Ý√dë Ê√ œU?B?²?Áô« u?š—R?Ä ‰u?I¹ ¨åøÂö?Ýù«
vÃ≈ d?Ä_« ∆œU?Ð U?N?OK?Ž X½U? w²Ã« …d?O?)« WDO? ?³Ã« U?N?ð—u? sÄ
«bÎ ¹Ë— b?L?²?Fð  c?š√ ¨Âu?Oë U?N?OKŽ w¼ w²Ã« W?A?ŠU?Hë U?Nð—u?
w²?ë ·—U??B*« ÂU?E½ Q??A?½ Ác¼ sÄË ¨W??OK¼_« Êu?¹bë vK?Ž «bÎ ¹Ë—
sÄ tO?Ã≈ ÃU²% U?Ä UN?{dIðË ¨Èd³?Jë WOÃUL?Ý√dë  UOKL?Fë rEMð
¨ÕUЗ_« Øbz«u?Hë sÄ Ác?šQð U?Ä qÐU?I?Ä w U?NKO?G?A?²Ã ‰«u?Ä_«
UÐdë vK?Ž W?LzU?Á ·—U?B*« ‰U?L?Ž√ sÄ d?O?¦?ÂË ÷Ëd?Ië Ác¼ qÂË
Êu¹œU?B²?Áô« ‰uI?¹ pÃc °Âö?Ýù« w U×Î ¹d? UÎ1d?% Âd×?Ä u¼Ë
W?Ýd?Aë W?OÃU?L?Ý√dë W? ? UM*« Ê√ ≠Âu?Oë U?FÎ ?Á«Ë t?A?O?F½ d?Ä√ u¼Ë ≠
U?N?łU?Äb½« Ë√ ¨…d?O?G?Bë  U?Âd?Aë rOD% v?Ã≈ W¹U?N?Më w ÍœRð
vÃ≈ U?LÎ ?²?Š ÊU¹œR¹ pÃ–Ë «c?¼Ë ¨…d?O?³? W?Âd?ý fO?ÝQ?²Ã U?N?C?F?³Ð
W?Äd?Š Âö?Ýù« w? «d?Š —UJ²?Šô«Ë ¨·U?D*« W¹U?N½ —U?J²?Šô«

°åTÞUš uN dJ²Š« sÄò ∫rK Ä `O× w UL WFÞUÁ
w W??OÃU??L?Ý√dë —u?D²ð Ê√ sJ?L*« sÄ sJ?¹ rK pÖ v?KŽË
¨Âu?Oë U?N?OKŽ w?¼ w²Ã« W?A?ŠU?Hë U?Nð—u? v?Ã≈ Âö?Ýù« sC?Š

ÆÆ»Ëd(«Ë —ULF²Ýô«Ë ‰öI²Ýô« vÃ≈ ÍœRð w²Ã«Ë
q¼ ød?O? ð Ê√ U?Nà V²J?Ô¹ ÊU n?O? ¨d¼U?Ä U¹ UM¼ ‰«R? ë ≠
UL? tI?Hë UN?OÃ≈ UNK? Ë√ w²Ã« WDO ?³Ã«  UŽUMBë b?Š bMŽ nIð
s¼uë rOÄd²?Ð ÊuLK *« qGA½« pÖ bFÐ ·dF?ð UL t½_ ≠ XKÁ
wF?O?³Dë U?NI?¹dÞ c ?²ð Â√ ≠fÃb½_« ◊u?I?Ý b?FÐ rNÐU? √ Ícë

°ødÒO)« ÂöÝù« tOL ð U0 WÄuJ×Ä —uD²Ã« w

114
Click to View FlipBook Version
Previous Book
3010-Combined-Language-3-8-18-2
Next Book
Pharmacy Supplies Gift Set Brochure June 2021 ROI