The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดเฉพาะราย (ฉบับแก้ไข มกราคม 2563)

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

Keywords: ด้านการรังวัดและทำแผนที่

150

ในกรณีท่ีมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดท่ีดินแปลงท่ีมีคาสั่ง
ให้สอบเขต ถ้าค่กู รณยี ืนยันเปน็ ลายลกั ษณ์อกั ษรใหจ้ ดทะเบียนสิทธแิ ละนติ ิกรรมก็ใหด้ าเนินการได้

1.1.3 ถา้ ทีด่ นิ แปลงข้างเคยี งไดล้ งระวางแผนที่ไว้คลาดเคลื่อนให้แก้ไขการลงที่หมาย
ของที่ดินแปลงข้างเคียงดังกล่าวในระวางแผนที่ให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงนารูปแผนที่รังวัดออกโฉนดท่ีดินใหม่
ลงระวางแผนที่ เสร็จแล้วส่งรูปแผนท่ีไปให้กรมท่ีดินแก้ไขแผนที่ทางส่วนกลางให้ตรงกัน ถ้าหากรูปแผนท่ี
ในระวางคลาดเคลอื่ นเป็นส่วนมากกใ็ หเ้ สนอกรมทด่ี นิ พจิ ารณา

1.1.4 ถ้าปรากฏว่ารปู แผนที่ทับแนวเขตที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีใบไต่สวนให้อนุโลม
ปฏบิ ัติเชน่ เดยี วกับที่ดินทม่ี ีโฉนดท่ีดิน

ในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านท่ีเกี่ยวข้องมิได้มาระวังและลงชื่อรับรองเขต
ให้ผูข้ อรงั วัดออกโฉนดทีด่ ินรบั รองเขตในใบรบั รองเขตตดิ ต่อเจา้ ของทีด่ ินข้างเคียง (ท.ด. 34) แต่ถา้ เจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงนั้น มิได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการระวังชี้แนวเขต ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือสอบถามเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงน้ัน โดยส่งหนังสือไปตามสถานที่อยู่เท่าท่ีจะค้นหาได้อีกคร้ังหน่ึง มีกาหนด 30 วัน ถ้าเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงท่ีมีหนังสือสอบถามไปได้โต้แย้งคัดค้านภายในกาหนด ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิพาท
ไปตามระเบียบ แต่ถ้าไม่ได้มาโต้แย้งคัดค้านหรือไม่ได้รับตอบภายในกาหนด ก็ให้ดาเนินการประกาศแจกโฉนด
ท่ีดนิ ต่อไปได้

1.2 กรณีเป็นระวางแผนที่อย่างเก่าและมีอยู่หลายแผ่น ให้พิจารณาและลงระวางแผนท่ี
ในระวางแผนท่ีทเี่ กบ็ รายละเอยี ดครัง้ ล่าสดุ และใหใ้ ช้รายละเอยี ดในระวางแผนท่ีแผ่นนนั้ ยึดโยงลงระวางแผนที่
ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบในระวางแผนท่ีเก่าทุกแผ่นด้วยว่า ทับแปลงข้างเคียงหรอื ไม่ดว้ ย

1.3 ถ้ารูปแผนท่ีท่ีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินทับลวดลายในระวางแผนท่ี ซ่ึงเข้าใจว่า
เปน็ ท่ีสาธารณประโยชน์ให้ดาเนินการ ดังน้ี

1.3.1 ถ้าลวดลายในระวางแผนท่ีเป็นเส้นประ ให้สอบสวนผู้ปกครองท้องท่ีเจ้าของ
ทดี่ นิ และพยานบคุ คลเสียก่อน แลว้ ให้เจา้ พนักงานที่ดนิ พิจารณาสงั่ การต่อไป

1.3.2 ถ้าลวดลายในระวางแผนท่ีเป็นเส้นทึบ ให้สอบสวนผู้ปกครองท้องที่และพยาน
บุคคลให้ได้ความว่า เดิมเคยเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ปัจจุบันมีสภาพที่ดินเป็นอย่างไร ถ้าพยานหลักฐาน
เช่อื ถือ ได้วา่ เปน็ ทีส่ าธารณประโยชน์ก็ให้กันเขตที่สาธารณประโยชน์ออกจากที่ดินแปลงท่ีขอรังวัดออกโฉนด
ทดี่ ิน

ถา้ สอบสวนแลว้ ปรากฏว่า ไม่เปน็ ทสี่ าธารณประโยชน์ใหด้ าเนนิ การ ดงั น้ี
1.3.2.1 ให้ทาการรังวัดยึดโยงทส่ี าธารณประโยชน์นั้นแสดงไว้ใน ต้นร่างแผนที่
1.3.2.2 กรณีเป็นระวางแผนท่อี ย่างเก่าซ่งึ เดนิ สารวจออกโฉนดที่ดินไว้โดยไม่ได้

มกี ารปกั หลกั เขต ถา้ สอบสวนได้ว่า ทส่ี าธารณประโยชนด์ งั กลา่ วยังมสี ภาพอยู่ในที่ดินและมีมาแต่เดิมแต่ไม่ตรง
กับในระวางแผนท่ี แสดงว่าลวดลายเส้นทึบในระวางแผนท่ีคลาดเคลื่อน ให้เจ้าพนักงานท่ีดินพิจารณา
ดาเนนิ การต่อไปได้

1.3.2.3 กรณีลวดลายในระวางแผนที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ระวางแผนที่
รูปถา่ ยทางอากาศ สง่ เร่ืองให้กรมท่ดี ินพจิ ารณาสั่งการ

1.4 การวงหมุด ขีดเขตที่ดิน เขียนเลขที่ดิน หมายเลขหลักเขต ให้ใช้หมึกสีดาสาหรับ
เลขหน้าสารวจ จานวนเนื้อที่ดิน ให้เขียนในตารางด้านล่างหรือในใบต่อระวางแผนท่ี (ถ้ามี) ส่วนลวดลายหรือเขต
ท่ีดินในระวางแผนที่ซ่ึงได้มีการตรวจสอบและส่ังการให้แก้ไขแล้ว ให้ใช้หมึกสีแดงขีดฆ่าด้วยเคร่ืองหมาย S
นอกจากนน้ั ให้ขีดฆา่ ด้วยหมึกสีแดง

(ระเบยี บกรมที่ดนิ ว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก
ยู ที เอ็ม พ.ศ. 2530 ข้อ 9.3)

151

2. การลงรปู แผนที่ในระวางแผนท่ีรูปถา่ ยทางอากาศกรณีออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย
2.1 เม่ือตรวจสอบแนวเขตท่ีดินที่ผู้ขอนาชี้เพื่อออกโฉนดที่ดินตรงกับลวดลายในระวางแผนท่ี

รูปถ่าย (โครนาเปค) แล้วให้วงหมุดหลักเขตเขียนเลขหมายหลักเขต และขีดเขตรอบแปลงในระวางแผนท่ี
รูปถ่าย ด้วยหมึกสีดา ถ้ามุมเขตใด ไม่สามารถมองเห็นในระวางแผนท่ีรูปถ่าย ให้ทาการรังวัดยึดโยงจาก
มมุ คันนา หลักเขตทดี่ นิ วัตถุถาวร หรอื ลวดลาย ท่ีปรากฏในระวางแผนท่ีรูปถ่ายอย่างน้อย 3 จุด และให้แสดง
ระยะยึดโยงไวใ้ นต้นร่างแผนทีด่ ว้ ย

2.2 ขีดเขตรอบแปลงลงบนแผ่นทาบระวาง (Overlay) โดยไม่ต้องวงหมุดหลักเขตและเขียนระยะ
จากหลกั เขตถงึ หลกั เขต ตามที่วัดไดใ้ นภูมิประเทศกากับไว้ด้วย

2.3 ทาการรังวดั เพ่ือนามาข้นึ รูปตน้ ร่างแผนที่ ตามหลักวิชาการและระเบียบการรังวัดเฉพาะแปลง
2.4 วงหมดุ หลักเขต เขียนหมายเลขหลักเขต เขยี นระยะหลักเขตถึงหลักเขตและขีดเขตรอบแปลง
ในระวางแผนทร่ี ูปถ่าย (ชดุ ท่ีใชใ้ นรากชารในสานักงานท่ดี นิ จงั หวัด) ให้เหมือนกับ 2.1 และ 2.2 พร้อมท้ังเขียน
เลขทดี่ ิน หน้าสารวจ ลงบนแผ่นทาบระวาง
2.5 พลิกแผ่นทาบระวางขึน้ จากระวางแผนทีร่ ูปถ่ายทางอากาศชุดสานักงานท่ีดินแล้ว นาระวางแผน
ท่ี (แผ่นฟิล์มโปร่งแสงไม่ยืดหด) มาทาบบนระวางแผนที่รูปถ่าย โดยให้มุมระยะและพิกัดฉากส่วนย่อยทับกัน
แล้วทาการจาลองรปู แผนที่ลงบนระวางแผนท่ี (แผน่ ฟลิ ์มโปร่งแสงไมย่ ดื หด) เพอื่ ใช้เปน็ ระวางแผนท่ตี อ่ ไป
2.6 ข้ึนแผนที่ต้นร่าง จากรายงานที่รังวัดมาได้ตามระเบียบกรมท่ีดิน และคานวณเนื้อที่โดยวิธี
คณิตศาสตร์
2.7 จาลองรูปแผนท่ีจากรูปแผนที่ต้นร่าง ลงในกระดาษบางเพ่ือนาไปประกอบการเขียนรูปแผนท่ี
หลงั โฉนด
2.8 จาลองรปู แผนท่จี ากระวางแผนท่ี (แผ่นฟิล์มโปร่งแสงไม่ยืดหด) ซ่ึงได้ลงรูปแผนที่ตามข้อ 2.5
แล้วลงบนกระดาษบางพร้อมดว้ ยพิกดั ฉากส่วนยอ่ ย เพอื่ ส่งไปลงทีห่ มายในระวางแผนที่ทางส่วนกลาง
3. การลงรูปแผนทีใ่ นระวางแผนท่ีกรณีการรังวดั สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดท่ดี นิ
3.1 รปู แผนท่ีเดิมในระวางแผนท่ีเป็นแผนที่ช้ันสอง และไม่สามารถหาหลักฐานครอบ รูปแผนที่เดิม
ได้ให้อนโุ ลมใชร้ ูปแผนทใ่ี นระวางแผนทเ่ี ดมิ โดยลงรายละเอยี ดเพิ่มเตมิ

กรณีแผนทเ่ี ดิมในระวางแผนทเ่ี ป็นแผนท่ีชัน้ สอง ซึ่งสามารถหาหลกั ฐานครอบรปู แผนที่เดิมได้
หรอื เป็นแผนท่ชี น้ั หน่ึง ใหล้ งรูปแผนทต่ี ามหลักฐานการรังวดั ใหม่

3.2 เม่ือรูปแผนท่ีของท่ีดินแปลงใดมีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเซนติเมตร หรือมีความกว้างต่ากว่า
5 มิลลเิ มตร ไม่ตอ้ งลงที่หมายในระวางแผนท่ี แต่ใหเ้ ขียนเลขท่ีดินไว้ใหท้ ราบเชน่ 150 - 200 เปน็ ตน้

3.3 การนารายละเอียดลงในระวางแผนที่ ให้วงหมุดขีดเขตด้วยหมึกสีดา ขีดฆ่าเลขที่ดิน เลขหน้า
สารวจ จานวนเน้ือท่ีเดิม หมายเลขหลักเขตที่ไม่ใช้ด้วยหมึกสีแดง ขีดฆ่าเส้นเขตท่ีไม่ใช้ด้วยเคร่ืองหมาย S
เขยี นเลขท่ีดนิ ทใ่ี ห้ใหม่ด้วยหมึกสแี ดง

4. การนารูปแผนท่ีรังวัดใหม่ด้วยระบบ RTK GNSS Network ลงระวางแผนที่ดิจิทัลของ
สานักงานทีด่ นิ

ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการลงท่ีหมายในระวางแผนท่ีดิจิทัลของสานักงานท่ีดิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0512.2/ว 15382 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 เร่ือง การนารู ปแผนท่ีรังวัดใหม่ลง
ระวางแผนที่ ให้ถือปฏบิ ัติ ดังน้ี

1. เมื่อชา่ งผู้ทาการรงั วดั ได้ทาการรังวดั และทาแผนท่ีแล้วเสรจ็ ใหน้ ารูปแผนท่ีไปลงท่ีหมายใน
ระวางแผนทด่ี จิ ทิ ัลในระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ รายละเอยี ดปรากฏตามคู่มือการลงระวางแผนทีด่ ิจิทัล
ซง่ึ สามารถดาวนโ์ หลดไดท้ ี่

152

http://dol-rtknetwork.com/uploads/files/listdownload/DigitalMapV1.pdf
โดยหัวหนา้ ฝาุ ยรงั วัดเปน็ ผูต้ รวจสอบ อนมุ ัตแิ ละรายงานผลการลงทห่ี มายในระวางแผนทดี่ ิจทิ ัลดังกล่าว ให้
ปรากฏไวใ้ นบนั ทกึ เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ พรอ้ มท้งั ลงนามในชอ่ งผตู้ รวจในแบบ ร.ว.9ค และลง
วันทที่ าการตรวจสอบกากับไว้ด้วย

2. เมื่อช่างผู้ทาการรังวัดได้ทาการรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network และนารูปแปลงที่ดิน
ลงท่หี มายในระวางแผนทดี่ ิจทิ ัลแล้ว ให้ดาเนนิ การจัดพิมพ์เอกสารประกอบเรือ่ งการรงั วดั ดงั นี้

2.1 วิธดี าเนินการของของสานักงานที่ดิน
(1) จัดพิมพ์รูปแผนท่ีแปลงที่ทาการรังวัดและแปลงที่ดินข้างเคียงจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบ ร.ว.9ค โดยกาหนดมาตราส่วนของรูปแผนท่ีให้เหมาะสมกับกระดาษ เพื่อให้หัวหน้าฝุายรังวัด
ใช้ในการตรวจสอบรายละเอยี ดรูปแปลงที่ดนิ และอนมุ ตั ิการลงทห่ี มายในระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ พร้อมลง
นามในแบบ ร.ว.9ค ประกอบการพิจารณาถอนจ่ายเงินมัดจารังวัด

(2) กรณไี ดม้ กี ารลงทหี่ มายในระวางดจิ ิทลั ไว้แลว้ หากมกี ารยกเลิกเรื่องการรังวัด ให้ฝุาย
ทะเบียนส่งเรื่องใหฝ้ าุ ยรงั วัดทาการแกไ้ ขรปู แผนทีใ่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดพิมพ์รูปแผนท่ีท่ีแก้ไข
เป็นรูปแผนท่ีเดิมก่อนมีการรังวัดตามแบบ ร.ว.9ค โดยให้หัวหน้าฝุายรังวัดลงนามรับรองความถูกต้องไว้เป็น
หลกั ฐานประกอบการยกเลกิ เรอื่ งการรังวัดรายน้ัน

(3) กรณีการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนด เม่ือได้ดาเนินการตามมาตรา61
มาตรา 69 ทวิ หรือมาตรา 79 แหง่ ประมวลกฎหมายที่ดินเรียบร้อยแล้ว หรือการรังวัดประเภทอื่น ซึ่งมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขค่าพิกัดหลักเขตท่ีดินเดิมที่ได้รังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้สานักงานท่ีดินที่
รับผดิ ชอบมหี นังสอื แจ้งกรมที่ดิน เพื่อให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขฐานข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินก่อน
การนารูปแผนที่ลงในระวางแผนที่ดิจิทลั

(4) การลงท่ีหมายรูปแปลงที่ดินในการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดพิมพ์รูปแผนที่แปลงท่ีทาการรังวัดและแปลงที่ดินข้างเคียงจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ร.ว.9ค โดยกาหนดมาตราสว่ นของรปู แผนทใี่ หเ้ หมาะสมกับกระดาษ เพื่อให้หัวหน้า
ฝุายรงั วัดใช้ในการตรวจสอบรายละเอยี ดรูปแปลงที่ดนิ และอนมุ ตั กิ ารลงทหี่ มายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พรอ้ มลงนามในแบบ ร.ว.9ค

(5) การลงที่หมายรูปแปลงที่ดินของสานักงานช่างรังวัดเอกชน ให้ช่างรังวัดเอกชน
จดั พิมพ์รปู แผนท่ีแปลงท่ที าการรังวดั และแปลงที่ดนิ ข้างเคียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ร.ว.9ค โดย
กาหนดมาตราส่วนของรูปแผนที่ให้เหมาะสมกับกระดาษ เพื่อให้หัวหน้าฝุายรังวัดใช้ในการตรวจสอบ
รายละเอียดรปู แปลงท่ีดนิ และอนมุ ตั กิ ารลงทห่ี มายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมลงนามในแบบ ร.ว.9ค

2.2 การปฏบิ ตั ิงานตามโครงการเดนิ สารวจออกโฉนดท่ดี นิ
(1) การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 และมาตรา 58ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน

กรณีบริเวณพื้นที่ที่มีการส่งระวางแผนที่ให้สานักงานท่ีดินไว้ใช้ในราชการ เพ่ือการรังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ันหน่ึง
ด้วยระบบ RTK GNSS Network แล้ว จานวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีนา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลาภู
อุบลราชธานี จันทบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา ให้เจ้าหน้าท่ีสายสารวจถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมทดี่ ิน ว่าดว้ ยการรงั วัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
ในงานรงั วัดเฉพาะราย พ.ศ.2558 หมวด 7 กรณบี รเิ วณพ้นื ทมี่ ีระวางแผนทใี่ ชใ้ นราชการอยู่แล้ว ให้นารูปแปลง
ทด่ี ินลงทหี่ มายในระวางแผนท่ีท่ีใชใ้ นการใหเ้ ลขทด่ี ินพรอ้ มแสดงเครื่องหมาย “ * ” ด้วยสีแดงชนิดไม่ลบเลือน
ในระวางแผนท่ี รวมท้ังมมุ บนดา้ นขวาของชอ่ งเลขท่ีดนิ ทา้ ยระวาง หรือใบแทรกระวางของที่ดินแปลงนั้น และ
เมอ่ื นารปู แผนที่ไปลงที่หมายในระวางแผนท่ีดิจิทัลในระบบสารสนเทศแล้ว ให้จัดพิมพ์รูปแปลงท่ีดินที่ทาการ

153

รังวัดและแปลงทีด่ นิ ขา้ งเคียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ร.ว.9ค โดยกาหนดมาตราส่วนของรูปแผนที่
ให้เหมาะสมแต่ไมเ่ กนิ ขนาด A3 เพื่อประกอบการตรวจสอบรายละเอยี ดรูปแปลงทดี่ นิ

บรเิ วณพ้ืนที่ใดทยี่ งั ไมไ่ ด้สร้างระวางแผนที่สาหรับออกโฉนดท่ีดินไว้ใช้ในราชการ ให้
ศนู ย์อานวยการเดนิ สารวจออกโฉนดท่ดี นิ ทร่ี บั ผิดชอบขอสรา้ งระวางแผนที่พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลรูปแปลงท่ีดินให้
กรมท่ดี นิ โดยกองเทคโนโลยที าแผนที่จดั สรา้ งระวางแผนท่ี

(2) การสอบเขตตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เมื่อเจ้าหน้าท่ีสายสารวจได้
สร้างต้นร่างแผนทแี่ ละแสดงเครื่องหมาย “ * ” ด้วยสีน้าเงินชนิดไม่ลบเลือนในระวางแผนที่เดิมรวมท้ังมุมบน
ด้านขวาของชอ่ งเลขที่ดนิ ท้ายระวาง หรือใบแทรกระวางของที่ดินแปลงน้ัน และเมื่อนารูปแผนที่ไปลงท่ีหมาย
ในระวางแผนทีด่ จิ ิทลั ในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์รูปแปลงที่ดินท่ีทาการรังวัดและแปลงท่ีดิน
ขา้ งเคียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ร.ว.9ค โดยกาหนดมาตราส่วนของรูปแผนที่ให้เหมาะสมแต่ไม่
เกินขนาด A3 เพื่อประกอบการตรวจสอบรายละเอียดรูปแปลงท่ีดิน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลการรังวัด ท่ีระบุ
เกี่ยวกับโฉนดท่ีดินที่ทาการรังวัดสอบเขต ให้กรมที่ดินโดยสานักมาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ
ใช้ประกอบการตรวจสอบขอ้ มลู รปู แปลงที่ดนิ ในระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ

(3) ใหห้ วั หน้าฝาุ ยรังวัดหรอื ผ้ทู ไ่ี ดร้ ับมอบหมายตรวจสอบการลงท่ีหมายในระวางแผนท่ี
ดจิ ทิ ลั ตามขอ้ 2.2 (1) , (2) และอนมุ ัติการลงทีห่ มายในระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ

3. เม่ือกรมที่ดินได้ประกาศกาหนดพ้ืนที่ให้สานักงานที่ดินทาการรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นหนึ่ ง
ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้จงั หวัดดาเนินการในเรือ่ งการลงทห่ี มายในระวางแผนที่ ดงั น้ี

3.1 บริเวณพื้นที่ท่ีกรมท่ีดินได้จัดส่งระวางแผนท่ีให้สานักงานท่ีดินไว้ใช้ในราชการ เพ่ือการ
รังวัดโดยวิธีแผนที่ช้ันหนึ่ง ด้วยระบบ RTK GNSS Network แล้ว จานวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีนา ชัยภูมิ
เพชรบรู ณ์ เลย หนองบวั ลาภู อบุ ลราชธานี จันทบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2558 หมวด 7

3.2 บริเวณพื้นท่ีซ่ึงได้มีการประกาศกาหนดพื้นท่ีให้สานักงานท่ีดินทาการรังวัดโดยวิธีแผนที่
ชัน้ หนึ่ง ด้วยระบบ RTK GNSS Network นอกเหนือจากจงั หวัดตามข้อ 3.1 และจังหวัดได้มีระวางแผนท่ีไว้ใช้
ในราชการอยแู่ ลว้ ให้ดาเนนิ การดงั น้ี

(1) การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนด ให้นารูปแผนท่ีลงที่หมายในระวางแผนท่ี
พร้อมแสดงเครื่องหมาย “ * ” ด้วยสีแดงชนิดไม่ลบเลือนในระวางแผนที่ รวมท้ังมุมบนด้านขวาของช่อง
เลขที่ดนิ ทา้ ยระวาง หรือใบแทรกระวางของทด่ี ินแปลงนนั้

กรณีมีการแก้ไขตามมาตรา 61 มาตรา 69 ทวิ หรือมาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ดี ิน เม่อื ดาเนินการเรยี บรอ้ ยแลว้ ให้นารูปแผนทลี่ งทีห่ มายในระวางแผนท่เี ดมิ พรอ้ มแสดงเครื่องหมาย “ * ”
ตามวรรค 1 โดยปฏิบัติตาม ระเบยี บกรมที่ดนิ วา่ ดว้ ยแผนทใี่ นโฉนดท่ีดินแตกต่างจากเดิม เน่ืองจากมีการรังวัด
ใหม่และทับแผนทใ่ี นโฉนดที่ดนิ แปลงขา้ งเคียง

(2) กรณเี ปน็ รูปแผนทร่ี ังวัดออกโฉนดท่ีดินให้ตรวจสอบตาแหน่งแปลงที่ดินกับระวางแผนท่ี
เดมิ และระวางแผนทีร่ ูปถา่ ยทางอากาศ เพือ่ ปอู งกันการออกโฉนดท่ีดินทับซ้อนกับท่ีดินแปลงอื่น ตามระเบียบ
กรมท่ดี นิ วา่ ดว้ ยการรังวัดและการลงรูปแผนท่ีในระวางแผนที่กรณี การรงั วัดออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย และให้
ลงท่ีหมายในระวางแผนท่ีท่ใี ชใ้ นการตอ่ เลขทดี่ ิน พรอ้ มแสดงเคร่ืองหมาย “ * ” ดว้ ยสแี ดงชนดิ ไมล่ บเลือนไว้ใน
รูปแผนท่ี และบริเวณมุมบนด้านขวาของช่องเลขท่ีดินท้ายระวาง หรือใบแทรกระวางของท่ีดินแปลงน้ัน

3.3 บรเิ วณพื้นที่ใดที่ยังไมไ่ ดส้ ร้างระวางแผนที่สาหรับออกโฉนดท่ีดินไว้ใช้ในราชการให้จังหวัด

154

ขอสร้างระวางแผนที่โดยระบุเหตุผลและความจาเป็นในการขอสร้างระวางแผนที่ให้กรมท่ีดินประกอบการ
พจิ ารณา

การควบคมุ เกบ็ รักษาระวางแผนที่
1. การจัดเก็บระวางแผนท่รี ะบบเดมิ

ซึ่งจะต้องดาเนินการตาม “ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การควบคุมต้นร่างแผนท่ี รายการรังวัด
รายการคานวณ และระวางแผนท่ใี นสานักงานทดี่ นิ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526)” ดังน้ี

1.1 ระวางแผนที่ทุกชนิดท่ีใช้ในราชการ เมื่อได้นาลงและตรวจสอบบัญชีคุมระวางแผนท่ี (ร.ว. 74)
ตามระเบยี บกรมที่ดินฯ ครบถ้วนแล้ว ให้นาระวางแผนท่ีเย็บติดกับที่แขวนระวาง ถ้าระวางแผนท่ีใดเป็นระวาง
และมาตราส่วนเดียวกันแต่มีหลายแผ่น ให้นาทุก ๆ แผ่นเย็บรวมติดกันไว้กับที่แขวนระวางอันเดียวกัน
โดยให้ระวางแผนท่ีแผ่นที่สร้างใหม่หลังสุดอยู่ด้านหน้าและแผ่นต่อ ๆ ไป เรียงตามลาดับ ส่วนแผ่นเก่าท่ีสุดไว้
ด้านหลงั

1.2 เขียนหมายเลขระวางแผนท่ีและมาตราส่วนไว้บนที่แขวนระวางตรงปลายสุดให้มีขนาด
พอสมควร สามารถเหน็ ได้ชัดเจนในช่องทพี่ ิมพ์ไว้

1.3 การเก็บระวางแผนท่ีแบบแขวน ให้แขวนระวางแผนท่ีซึ่งเย็บติดกับท่ีแขวนระวางแผนท่ี
แล้วไว้กับราวแขวนในช้ันเก็บหรอื ต้เู ก็บระวางแผนที่แล้วแตก่ รณี โดยแขวนเรียงตามลาดับหมายเลขระวางแผนที่
โดยจัดกลุ่ม น - ต หรือ อ - ฏ เรียงตามลาดับจากเลขน้อยไปหาเลขมาก โดยพิจารณาจากบริเวณ
ท่ีสรา้ งระวางแผนทไ่ี ปแลว้ ว่าจังหวัดใดมีพืน้ ที่ยาวไปทางแนวใด ถ้ายาวไปตามแนวทิศเหนือหรือทิศใต้ ก็ให้ถือ
อักษร น หรอื ต เปน็ หลัก เช่น

1น., 1น., 1น.,... 2น., 2น., 2น.,... 3น., 3น., 3น.,... ใช้ น. เปน็ หลกั
1 อ. 2 อ. 3 อ. 1 อ. 2 อ. 3 อ. 1 อ. 2 อ. 3 อ.
หรือถ้าพืน้ ท่ยี าวไปตามแนวทิศตะวนั ออกหรือทิศตะวนั ตกกใ็ ห้ถืออักษร อ. หรอื ฏ เปน็ หลัก เชน่
1น., 2น., 3น.,... 1น., 2น., 3น.,... 1น., 2น., 3น.,... ใช้ อ. เป็นหลกั
1 อ. 1 อ. 1 อ. 2 อ. 2 อ. 2 อ. 3 อ. 3 อ. 3 อ.
และให้หันหมายเลขระวางแผนทอี่ อกดา้ นนอก สามารถคน้ หาระวางแผนทไ่ี ดง้ ่าย

1.4 ในระหว่างกลุ่มระวางแผนท่ีตามข้อ 1.3 ควรมีที่คั่น พร้อมทั้งเขียนเคร่ืองหมาย น. หรือ ต.
จะใช้ อ. หรอื ฏ. ก็ได้ เขยี นแบง่ กลมุ่ ยืน่ ออกมาจากท่ีแขวนระวางแผนท่ีให้สามารถเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาระวางแผนท่ี เชน่ กลุ่ม 1 น., 2 น., 3 น. กใ็ ห้มที ี่ค่นั กลมุ่ โดยเขยี น 1 น., 2 น., 3 น. ไว้ให้เห็นเดน่ ชัด

1.5 ถ้าบางระวางแผนท่ีมีหลายมาตราส่วนและหลายแผ่น ก็จัดให้อยู่ในกลุ่มของแต่ละระวาง
แต่ให้หมายสีไว้ที่ที่แขวนระวางสีละมาตราส่วน หรือจะจัดแบ่งสีของท่ีแขวนระวางเป็นสี ๆ ตามมาตราส่วน
ระวางแผนท่กี ไ็ ด้

1.6 ถ้าระวางแผนท่ีมีหลายแผ่น (มาตราส่วนเดียวกัน) ไม่สามารถเย็บติดกับท่ีแขวนระวางเพียง 1 อัน
ได้ จะเยบ็ ติดกับท่แี ขวนระวางหลายอัน แลว้ เยบ็ ที่แขวนระวางรวมไวอ้ ีกทห่ี น่งึ ก็ได้

1.7 ตเู้ ก็บระวางแผนทีแ่ บบแขวน ต้หู นึ่งๆ ควรเขียนรายละเอียดของระวางแผนท่ี เชน่
1 น 50 น ปดิ ไวท้ ตี่ ดู้ ้วย
-
1 อ 30 อ

1.8 เม่ือได้รับระวางแผนท่ีใหม่จากกรมที่ดิน จะต้องลงบัญชีตามข้อ 1.1 แล้วจัดเก็บแทรก
ให้เรยี งลาดบั หมายเลขระวางแผนท่ีตามขอ้ 1.3

1.9 การนาระวางแผนท่ีออกใช้และนาเก็บเข้าที่เดิม ควรใช้ความระมัดระวังมิฉะน้ันจะ ทาให้
ระวางแผนที่และท่ีแขวนระวางชารุดเสียหายไดง้ า่ ย

155

2. การจดั เก็บระวางแผนทีร่ ะบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็
ระวางแผนท่ีระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็ ทใี่ ช้จะประกอบด้วยระวางแผนทดี่ ังตอ่ ไปน้ี
2.1 ระวางเดนิ สารวจ หมายถงึ ระวางแผนที่ซง่ึ เจ้าหนา้ ที่ไดท้ าขน้ึ ในการเดนิ สารวจออกโฉนดที่ดิน

โดยวธิ รี ปู ถา่ ยทางอากาศ หรือวิธีการรังวัดทางภาคพื้นดิน และให้รวมถึงระวางแผนท่ีออกโฉนดที่ดินอย่างอ่ืน
ดว้ ย

2.2 ระวางแผนทตี่ น้ ร่าง หมายถึง ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ซึ่งใช้วัสดุโปร่งแสงชนิด
ไม่ยืดหด มรี ายละเอียดครบถว้ นสมบูรณ์ โดยจาลองจากระวางเดินสารวจหรือเขียนขึน้ จากหลักฐานแผนทเ่ี ดิม

2.3 ระวางแผนที่แผ่นพิมพ์ หมายถงึ ระวางแผนทที่ ี่พิมพ์มาจากระวางแผนท่ีต้นร่าง โดยใช้วัสดุโปร่ง
แสงชนดิ ไม่ยดื หดเชน่ เดยี วกนั

การเก็บระวางแผนท่ีต้นร่าง ระวางแผนท่ีแผ่นพิมพ์ และระวางเดินสารวจ (ระวางแผนท่ีรูปถ่าย
ทางอากาศ) ซงึ่ จะต้องดาเนินการจัดเก็บตาม “ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระวางแผนที่
ระบบพิกดั ฉาก ยู ที เอม็ พ.ศ. 2534”

ระวางแผนที่ต้นร่างและระวางแผนท่ีแผ่นพิมพ์ (ชุดเก็บให้เก็บไว้ท่ีสานักงานที่ดินจังหวัด ฝุาย
ควบคุมและรักษาหลกั ฐานทีด่ ิน)

ส่วนระวางแผนท่ีแผ่นพิมพ์ (ชุดใช้งาน) ให้เก็บไว้ที่ฝุายรังวัด สานักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
สานักงานท่ีดนิ สาขา โดยจดั เก็บระวางแผนที่ดงั กล่าวดว้ ยระบบแขวนทัง้ หมด

หากระวางแผนทแ่ี ผน่ พิมพ์ชารุดสูญหาย หรือจาเป็นต้องจัดพิมพ์ข้ึนใหม่ ให้สานักงานที่ดินจังหวัด
(ฝุายควบคุมและรักษาหลักฐานท่ีดิน) ดาเนินการจัดทาขึ้นใหม่ ส่วนระวางแผนที่แผ่นพิมพ์แผ่นเดิมให้เก็บรวมไว้
กับระวางแผนทีต่ น้ ร่าง

สาหรบั ระวางเดนิ สารวจ (ระวางแผนที่รปู ถ่ายทางอากาศ) ให้เก็บรวมไว้กบั ระวางแผนท่ตี ้นร่างหาก
มีระวางแผนทแ่ี ผ่นพิมพช์ ารุด สูญหาย หรอื จาเป็นต้องจัดพมิ พ์ขึ้นใหม่ ให้นาระวางแผนท่ีแผ่นพิมพ์แผ่นเดิมน้ัน
เก็บรวมไว้กับระวางแผนท่ีต้นร่างและระวางเดินสารวจ (ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ) ในหมายเลขแผ่น
และหมายเลขระวางเดียวกันดว้ ย

3. การจดั เกบ็ ระวางแผนทแี่ ผน่ พิมพใ์ ห้ปฏิบตั ิ ดงั นี้
- จงั หวัดใดมรี ะวางแผนท่ี 2 โซน ใหแ้ ยกเก็บแตล่ ะโซน ยกเวน้ ในกรณีพ้ืนท่ีเดียวกันได้สร้างระวาง

แผนทไี่ ว้ทั้ง 2 โซน ให้นามาเก็บไวค้ ู่กนั ในโซน 47
- ให้แยกเก็บเปน็ กลมุ่ ๆ
- ในการแยกกลุม่ ให้ใช้แผนท่ภี ูมิประเทศ 1/50000 ชดุ L7017 เปน็ หลกั
- ควรให้หมายเลขรหัสแทนช่ือระวางแผนที่ในแต่ละระวางแผนที่ด้วย เพื่อความสะดวกในการ

คน้ หา และนาไปเกบ็ ที่เดิมภายหลงั จากนาไปใชง้ านแล้ว
- ถ้าหากเป็นระวางแผนท่ี มาตราส่วน 1/4000 ให้เก็บตามระวางแผนที่มาตราส่วน 1/4000 จาก

น้อยไปหามาก โดยเรยี งจากหมายเลขทางแนวตั้งคู่หลัง เริ่มจากมุมซ้ายล่างของระวางแผนที่ภูมิประเทศข้ึนไป
จนสดุ ระวางแผนท่ภี ูมิประเทศ แล้วจึงเร่มิ ต้นเก็บเรียงตามแนวที่สองต่อไป เช่น

156

ระวางแผนที่ 5439 III 6652 5439 III 6852
หมายเลขรหัส 4 หมายเลขรหัส 8
5439 III 6650 5439 III 6850

หมายเลขรหัส 3 หมายเลขรหัส 7
5439 III 6648 5439 III 6848

หมายเลขรหัส 2 หมายเลขรหัส 6
5439 III 6646 5439 III 6846
หมายเลขรหัส 1 หมายเลขรหัส 5

แนวแรก แนวท่ีสอง

สว่ นระวางแผนท่ีมาตราส่วนใหญ่กว่า 1/4000 ให้รวมเก็บแต่ละมาตราส่วนไว้ในระวางแผนท่ีมาตรา
ส่วน 1/4000 เป็นกลุ่ม ๆ โดยเรียงตามหมายเลขแผ่นจากน้อยไปหามาก และจัดเก็บเรียงลาดับตามระวาง
แผนที่มาตราส่วน 1/4000 จากนอ้ ยไปหามากในภายหลงั เสรจ็ แลว้ ให้แสดงชือ่ ระวางมาตราสว่ น 1/4000 ค่ันไว้

เป็นกลุ่ม ๆ ด้วย เช่น ระวางแผนที่ 5439 I 0688 - 1 ถึง 16 (1/1000) ให้แสดงช่ือระวางแผนที่มาตราส่วน
1/4000 คนั่ ไว้ คือ 5439 I 0688

- สาหรบั ระวางแผนท่มี าตราสว่ น 1/4000 ใหท้ าเครือ่ งหมายเลขแสดงโซนและหมายเลขระวางแผนท่ี
ภูมิประเทศมาตราสว่ น 1/50000 คนั่ ไวเ้ ปน็ กลุ่ม ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน เช่น ระวางแผนท่ี 5439 I 0692, 5439 I 0690,
5439 I 0688 ให้แสดงชื่อระวางแผนท่ภี ูมปิ ระเทศมาตราสว่ น 1/50000 คัน่ ไว้ คือ 5439 I

ส่วนการจัดเก็บระวางแผนท่ีตน้ ร่าง ให้ปฏิบัตเิ ช่นเดียวกบั ระวางแผนที่แผ่นพิมพ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น
แต่ให้แยกเกบ็ ไว้อกี ส่วนหนึง่ ต่างหาก

ในกรณีการจัดเก็บระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ควรจะใช้แผนท่ีสารบัญควบคุมระวางแผนท่ี
ประกอบในการจัดเก็บ ซึ่งจะทาให้ง่ายต่อการจัดเรียงระวางแผนที่ โดยการเรียงตามหมายเลขแผ่นจากน้อย
ไปหาเลขมากกส็ ามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถกู ต้อง

4. การจัดเก็บระวางรูปถ่ายทางอากาศ ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่าง
แผนที่ รายการรงั วัด รายการคานวณ และระวางรูปถา่ ยทางอากาศ พ.ศ.2529

การควบคมุ หลกั ฐานแผนท่ี
1. ตน้ ร่างแผนที่

ต้นร่างแผนที่เป็นหลักฐานสาคัญในการรังวัดเฉพาะแปลงของสานักงานที่ดิน ซ่ึงเมื่อมีการรังวัด

เฉพาะแปลงทุกประเภทจะต้องสร้างต้นร่างแผนที่ โดยลงที่หมายแผนท่ีตามวิธีการรังวัดทาแผนท่ีชั้นหนึ่ง
หรอื แผนทช่ี นั้ สองแลว้ แตก่ รณี เพอื่ ใชเ้ ปน็ หลักฐานประกอบการรงั วัดตอ่ ไป

ประโยชน์ของต้นรา่ งแผนที่
(1) เป็นหลกั ฐานในการรงั วัดเฉพาะแปลงทกุ ประเภท
(2) เป็นหลักฐานในการรงั วดั ตรวจสอบและตอ่ รมิ ทด่ี ินแปลงข้างเคียง

(3) ใช้ในการหาตาแหนง่ ปักหลักเขตท่ดี ิน
(4) เป็นต้นแบบสาหรบั จาลองรปู แผนทป่ี ระกอบเรอ่ื งรงั วดั

(5) เปน็ หลกั ฐานประกอบการพจิ ารณาสอบสวนในกรณพี ิพาท
(6) เพอ่ื ประโยชน์ในการคน้ หาหลักเขตทด่ี ิน

การควบคุมต้นร่างแผนท่ี

157

การควบคุมต้นร่างแผนที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การควบคุมต้นร่างแผนท่ี
รายการรงั วดั รายการคานวณ และระวางแผนท่ใี นสานักงานทดี่ นิ พ.ศ. 2523 ดังนี้

(1) เมื่อได้ลงที่หมายแผนท่ีในต้นร่างแผนท่ีเรียบร้อยแล้ว ช่างรังวัดอาวุโสผู้มีหน้าที่ตรวจการลง
ท่ีหมายแผนที่ ต้องให้เลขที่ต้นร่างแผนที่ทันทีเมื่อตรวจการลงที่หมายและรายการต่าง ๆ ในต้นร่างแผนท่ีถูกต้อง
แล้ว โดยต่อเลขที่ตน้ ร่างจากบญั ชีควบคุมตน้ ร่างแผนท่ี (ร.ว. 48 ก.)

(2) ก่อนส่งเรื่องรังวัดจากฝุายรังวัดไปให้ฝุายทะเบียนต้องนาต้นร่างแผนที่ออกจากเร่ืองรังวัดราย
นน้ั แลว้ นาไปเกบ็ ไวใ้ นแฟมู สาหรับเก็บต้นร่างแผนท่ีโดยเรยี งต่อกนั ไปตามลาดับเลขท่ีต้นร่าง

(3) ให้เจ้าหนา้ ท่ผี มู้ หี นา้ ทีเ่ ก็บรักษาตน้ ร่างแผนทีเ่ ป็นผู้เก็บ แล้วนาลงบัญชีค้นหาต้นร่างแผนที่
และรายการคานวณ (ร.ว. 72) โดยเรยี งตามลาดับเลขที่ดิน เช่นเดียวกับการเขียนเลขที่ดินในสารบัญที่ดินแล้ว
ใหเ้ จ้าหนา้ ทีผ่ นู้ นั้ ลงนามในบัญชีคุมต้นร่างแผนที่ (ร.ว. 48 ก.) ในชอ่ งลงชื่อผ้ลู งบัญชี ร.ว. 72 ไวเ้ ป็นหลกั ฐานด้วย

(4) ที่ดินแปลงใดยังไม่ได้ทาการรังวัดใหม่จึงไม่มีต้นร่างแผนท่ี ก็ให้เขียนเลขท่ีดินไว้ โดยไม่ต้อง
เขยี นเลขแฟูมเกบ็ ต้นร่างจนกว่าจะได้สรา้ งต้นร่างแผนท่ี

(5) ต้นร่างแผนที่ท่ีเป็นแผ่นใหญ่ จัดเข้าแฟูมไม่ได้ให้แยกเก็บเป็นม้วนแล้วให้กรอกข้อความ
ในบญั ชคี มุ ต้นร่างแผนท่ี (ร.ว. 48 ก.) ในช่องม้วนที่ไว้ด้วย พร้อมกบั เขยี นม้วนท่ีไว้ที่ม้วนต้นร่างแผนที่ด้านนอก
ทางขวามือดว้ ย

(6) ทด่ี นิ แปลงใดทมี่ กี ารรังวดั ใหม่ ไดส้ รา้ งตน้ ร่างแผนทีไ่ วแ้ ล้ว ถา้ มกี ารรังวัดใหม่อีก และไม่ได้
ใช้ต้นรา่ งแผนท่ีเดิมลงท่ีหมายใหน้ าตน้ ร่างแผนท่ีที่สรา้ งข้ึนใหม่ไปรวมกับต้นร่างแผนที่เดิม ใช้เลขท่ีต้นร่างเดิมแล้ว
หมายเหตใุ หท้ ราบว่าต้นรา่ งแผนท่ีเลขนน้ั มีก่ีฉบบั

(7) การนาต้นร่างแผนท่ีไปใช้ประกอบการรังวัด ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีควบคุมต้นร่างแผนท่ี
ลงบัญชียืมตน้ รา่ งแผนทีแ่ ละรายการคานวณ (ร.ว. 73) โดยเขียนข้อความลงให้ครบถ้วน แล้วให้อนุญาตและผู้
ยมื ลงนามและวนั เดือนปีไว้เปน็ หลักฐาน

(8) การยืมต้นร่างแผนที่ไปใช้ราชการ ให้ช่างรังวัดนาเรื่องรังวัดรายนั้น ๆ มาขอยืมล่วงหน้า
กอ่ นวนั นัดทาการรงั วดั ไม่น้อยกวา่ 1 วนั

(9) ใหเ้ จา้ หน้าท่ีผู้มีหนา้ ที่ควบคุมตน้ ร่างแผนทต่ี รวจหลักฐานการยมื ต้นร่างแผนท่ีและรายการ
คานวณ (ร.ว. 73) เสมอ ถ้าปรากฏว่าต้นร่างแผนที่ฉบับใดได้ถูกขอยืมไปนานเกินสมควร ให้เสนอหัวหน้าฝุาย
รังวัดเร่งรดั ตดิ ตามคนื มาโดยเร็ว

(10) ต้นร่างแผนทท่ี ีไ่ ด้นาส่งคืนแล้ว ใหเ้ จา้ หน้าที่ลงช่ือรับคืนไว้เป็นหลักฐานในบัญชียืมต้นร่าง
แผนท่ีและรายการคานวณ (ร.ว. 73) แลว้ เก็บเข้าแฟมู เดิมทนั ที

(11) ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา มีคาส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมหลักฐานการรังวัดของสานกั งานทีด่ นิ ไวโ้ ดยเฉพาะ

(12) การยืมหลักฐานการรังวัด ให้อนุโลมใช้บัญชียืมต้นร่างแผนที่และรายการคานวณ (ร.ว. 73)
ไปพลางก่อน (ปจั จบุ นั ใช้ ร.ว. 73 ก หนงั สือที่ มท 0514.3/ว 27929 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552)

(13) ให้ผ้มู ีหน้าท่คี วบคมุ หลักฐานการรังวัดหมั่นตรวจสอบหลักฐานการรังวัดเสมอ ถ้าปรากฏ
ว่า หลกั ฐานการรังวัดไดม้ ีผู้ยมื ไปนานเกินความจาเปน็ หรอื สญู หาย ให้รายงานหวั หนา้ ฝาุ ยรงั วัดทราบเพื่อเร่งรัด
ตดิ ตามหรอื ดาเนนิ การคน้ หาต่อไป

(14) กรณีหลักฐานการรังวัดสูญหาย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหา
ผรู้ ับผิดชอบ เพ่ือพจิ ารณาโทษตามควรแกก่ รณี และรายงานใหก้ รมท่ีดินทราบ

(ข้อ 11 ถึง ข้อ 14 ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการแก้ไขและการจัดเก็บหลักฐานการรังวัด
เฉพาะรายในระวางแผนที่ระบบพิกดั ฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. 2530)

158

(15) ให้หัวหน้าฝุายรังวัดในสานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา มีหน้าที่ควบคุมเก็บรักษา
และรับผิดชอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าท่ีในฝุายรังวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการ
ควบคมุ ตน้ ร่างแผนที่ รายการรงั วัด รายการคานวณ และระวางแผนที่ในสานกั งานทด่ี ิน พ.ศ. 2523

(16) การปูองกันหลักฐานแผนท่ีสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ในฐานะ
ผบู้ ังคับบัญชาพิจารณาจัดเก็บหลักฐานแผนที่ใหป้ ลอดภยั เช่นเดียวกับสารบบและโฉนดที่ดิน ตลอดจนกาหนด
เจา้ หน้าท่ีผู้รับผิดชอบและคอยตดิ ตามกาชับเจ้าหน้าทใี่ หป้ ฏิบัตติ ามระเบียบกรมทด่ี ิน ว่าดว้ ยการควบคุมต้นร่าง
แผนท่ี รายการรังวัด รายการคานวณ และระวางแผนท่ีในสานักงานที่ดิน ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้วโดย
เครง่ ครัด หากปรากฏวา่ หลกั ฐานแผนท่ยี งั สูญหายอกี ให้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบและพิจารณา
โทษทุกกรณี แลว้ รายงานใหก้ รมที่ดินทราบ (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0705/ว 11835 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม
2529)

การเกบ็ ตน้ รา่ งแผนท่ี
1 ต้นร่างแผนทีใ่ นระวางแผนท่รี ะบบเดมิ

(1) การเก็บต้นร่างแผนที่ใส่แฟูม ให้แยกเก็บเป็นระวางแฟูมหน่ึง ๆ ให้เก็บต้นร่างแผนท่ี
ตามจานวนพอเหมาะสมกับแฟูมและให้เขียนเลขท่ีแฟูมและชื่อระวางไว้ท่ีสันแฟูม แฟูมใดเก็บต้นร่างแผนที่มากกว่า
หนึ่งระวาง เช่น ระวาง 1 น 2 และ 1 น 3 ใหแ้ ยกเปน็ ต้นร่างแผนทแี่ ตล่ ะระวางไว้ด้วย

1อ 1อ
ปกเกบ็ เอกสาร (ก.ท.ด. 10) แล้วเขยี นชื่อ ระวางแผนท่ีไว้ที่ปกด้วย (ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผน
ท่ี รายการรงั วดั รายการคานวณ และระวางแผนทีใ่ นสานักงานท่ดี ิน พ.ศ. 2523)

(2) ให้แยกต้นร่างแผนที่ท่ีได้แยกไว้เป็นระวางและแยกรายการรังวัด (ร.ว. 67) พร้อมรายการ
คานวณออกจากตน้ รา่ งแผนท่ี โดยแยกเปน็ ระวางเช่นเดยี วกนั

(3) ให้นาต้นร่างแผนที่ท่ีได้แยกไว้เป็นระวาง ถ้าระวางแผนท่ีแบ่งเป็นแผ่น เช่น ระวางแผนท่ี
มาตราสว่ น 1/2000 เป็นต้น กใ็ ห้แยกเป็นแผ่น ๆ นั้นลงในบัญชีคุมต้นร่างแผนที่ (ร.ว. 48 ก.) การให้เลขท่ีดิน
ของแผ่นไปเรียงลาดับจนกวา่ ต้นร่างแผนท่ีของระวางนั้นจะหมดท้ังระวาง โดยไม่จาเปน็ ต้องเรียงเลขท่ดี นิ

(4) ใหน้ ารายละเอียดในหลักฐานการรังวัดและเลขลาดับแฟูม (ปกแข็ง) มาเขียนลงในบัญชี
คุมหลักฐานการรังวดั ในระวางแผนทีร่ ะบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. 48 ค.) เรียงตามลาดับหลักฐานการรังวัด
จากเลข 1,2,3 ... จนถึงเลขสุดท้ายของหลักฐานการรังวัดในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ของแต่ละ
ระวางและแผ่นของระวางแผนที่น้นั ๆ ช่องใดในบญั ชี ร.ว. 48 ค. ไม่มีหลักฐานเก็บให้ขีดเส้น “.....” ไว้และให้
นาเลขทีข่ องบญั ชี ร.ว. 48 ค. ดังกล่าวมาเขียนลงในหลักฐานการรังวัดนั้น ๆ ด้วยหมึกสีดา เม่ือจัดเก็บหลักฐาน
การรงั วัดในระวางแผนท่ีอ่ืนต่อไป จะตอ้ งทาบัญชี ร.ว. 48 ค. โดยเริม่ จากเลขที่ 1,2,3 ... ใหม่

(5) ต้นร่างแผนท่แี ละรายการรงั วัด (ร.ว.67) ที่จะต้องเก็บเป็นม้วน ให้เขียนคาว่า “ม้วน” ไว้
ในชอ่ งหมายเหตุ ของบญั ชฯี ร.ว. 48 ค.

(ข้อ (1) ถึงข้อ (5) ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการแก้ไขและจัดเก็บหลักฐานการรังวัดเฉพาะ
ราย ในระวางแผนท่ีระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 ข้อ 3

(6) การใหห้ มายเลขประจาแฟูม (ปกแขง็ ) ให้ใชห้ มายเลขรหัสตามข้อ (2) ไว้หน้าและขีดเส้นค่ัน “ -
” ต่อท้ายด้วยเลขลาดับแฟูมตามข้อ 8 เช่น หมายเลขประจาแฟูม 1 - 01, 1 - 02, ............หรือ 2 - 01, 2 - 02,
............ 2 - 15 เป็นต้น

(7) เม่ือจัดทาบัญชีฯ ร.ว. 48 ค. ระวางใดเสร็จแล้วให้รีบจัดทาบัญชีค้นหาหลักฐานการรังวัด
ในระวางแผนท่ีระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. 72 ก.) โดยคัดรายการตา่ งๆ จากบัญชีฯ ร.ว. 48 ค. และหมายเลข

159

ประจาแฟูมลงในบญั ชฯี ร.ว. 72 ก. เรียงตามลาดับเลขท่ีดนิ (ใหม)่ ใหค้ รบถ้วน สาหรับช่อง “หมายเลขประจาแฟูม”
และ “เลขท่ี” ของบัญชีฯ ร.ว. 72 ก. ให้เขยี นตัวเลขชิดซ้ายสุดเพื่อเว้นท่ีว่างไว้สาหรับเขียนตัวเลขในลาดับต่อ ๆ ไป

(8) ให้เก็บหลักฐานการรังวัดแต่ละรายไว้ในแฟูมปกอ่อน (ก.ท.ด. 10) และให้นาเลขท่ีของ
หลักฐานการรังวัดจากบัญชีฯ ร.ว. 48 ค. และหมายเลขประจาแฟูมมาเขียนไว้ที่ปกด้านหน้า ก.ท.ด. 10 เช่น
“เลขท่ี 58 หมายเลขประจาแฟูม 1 - 10” เป็นต้น สาหรับต้นร่างแผนที่ซึ่งเป็นม้วน ให้หมายเหตุไว้หน้า
ก.ท.ด. 10 ว่า “ตน้ รา่ งแผนทแี่ ละรายการรงั วดั (ร.ว. 67) เปน็ ม้วนได้แยกเก็บไว้ตา่ งหาก”

(9) ให้เกบ็ หลักฐานการรังวัดตามข้อ (8) ไว้ในแฟูม (ปกแข็ง) ตามหมายเลขรหัสซึ่งในแฟูมหนึ่ง ๆ
ใหม้ จี านวนเหมาะกับแฟูมนั้น ๆ และที่สันแฟูมให้เขียนหมายเลขประจาแฟูมและเลขที่ของบัญชีฯ ร.ว. 48 ค.
จากเลขทเ่ี ทา่ ใดถงึ เลขท่ีเท่าใดไวด้ ้วย เชน่ หมายเลขรหสั 1 เลขลาดับแฟูม 01 เก็บหลักฐานการรังวัดจากเลขที่
1 ถึงเลขท่ี 50 ใหเ้ ขียนทีส่ ันแฟูม (ปกแข็ง) วา่ “1 - 50” เปน็ ต้น

(10) การจัดเก็บหลักฐานการรังวัดให้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่เรียงตามหมายเลขรหัสและเรียง
ตามเลข ลาดับแฟูมดว้ ย

(11) เม่ือมีการรังวัดใหม่ ซ่ึงมีหลักฐานการรังวัด จะต้องเก็บเพ่ิมเติมให้เก็บต้นร่างแผนท่ี และ
รายการคานวณต่อท้ายหลักฐานการรังวัดที่จัดเก็บไว้เดิม และให้เขียนรายการต่อท้ายในบัญชีฯ ร.ว. 48 ค.
พร้อมทงั้ ให้เลขท่ีในหลักฐานการรังวัดดังกล่าว เสร็จแล้วนารายการในบัญชีฯ ร.ว. 48 ค. ไปลงเพิ่มเติมในบัญชีฯ
ร.ว. 72 ก. โดยขดี เส้นทับ “/” หมายเลขประจาแฟูม “และ” “เลขท่ี” ของบัญชีฯ ร.ว. 72 ก. แล้ว เขียนเลข
ลาดบั แฟูมและเลขทซี่ ึ่งได้จากบัญชฯี ร.ว. 48 ค. ตอ่ ทา้ ย เชน่ แปลงเลขทดี่ นิ 18 ไดเ้ ก็บหลกั ฐานไว้ในแฟูม ของ
เลขลาดับแฟูม 04 หมายเลขประจาแฟมู 1 - 04 และเลขท่ใี นบญั ชฯี ร.ว. 48 ค. คือ 301 ต่อมาแปลงเลขท่ี
ดนิ 18 ดังกล่าว มกี ารรังวัดใหม่และได้เก็บหลกั ฐานเพ่มิ เตมิ ไว้ในแฟูมของเลข ลาดับแฟูม 05 ให้เลขท่ีในบัญชีฯ
ร.ว. 48 ค. คือ 451 ก็ให้เขียนตัวเลขเพ่ิมเติมในบัญชีฯ ร.ว. 72 ก. ที่เลขที่ดิน 18 ในช่อง “หมายเลขประจา
แฟูม” คือ “1 - 04/05” และในช่อง “เลขท่ี” คือ “301/451” เป็นต้น ส่วนหลักฐานการรังวัดเดิมไม่ต้อง
นามาเก็บรวมกับหลักฐานการรังวัดใหม่ คงเก็บไว้ที่เดิมและไม่ต้องแก้ไขรายการเดิมในบัญชีฯ ร.ว. 48 ค.
แตอ่ ย่างใด

(12) ใหจ้ ดั เกบ็ บญั ชฯี ร.ว. 48 ค. ของแต่ละระวางไว้ในแฟูมแยกเป็นระวาง ๆ โดยให้เขียน
คาว่า “ร.ว. 48 ค. ช่ือระวางแผนที่และหมายเลขรหัส” ไว้หน้าแฟูมด้วย เช่น “ร.ว. 48 ค. ระวาง 5136 III
8214 หมายเลขรหสั 1 เป็นตน้ ”

ส่วนการจัดเกบ็ บัญชีฯ ร.ว. 72 ก. ใหแ้ ยกเก็บเป็นระวาง ๆ เขยี นคาวา่ “ ร.ว. 72 ก. ชื่อระวางแผนท่ี
และหมายเลขรหัส” ไว้หนา้ แฟูมดว้ ย เช่น “ร.ว. 72 ก. 5136 III 8214 หมายเลขรหสั 1” เปน็ ตน้

(ข้อ (6) – ข้อ (12) ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการแก้ไขและการจัดเก็บหลักฐานการรังวัดเฉพาะ
รายในระวางแผนท่ีระบบพกิ ดั ฉาก ยู ที เอม็ พ.ศ. 2530 ข้อ 11 - 14)

เมอื่ จัดทาแผนทต่ี ้นรา่ งเสร็จแลว้ ใหน้ ารายการรงั วดั จริงในสนามตดิ หลังตน้ ร่างแผนที่ไว้ด้วย หากมี
ความจาเป็นต้องแกไ้ ขข้อความหรอื ตวั เลขให้ใช้หมึกสีแดงขดี ทับขอ้ ความหรือตัวเลขท่ีเขียนผิดไว้เดิมก่อนมีการ
แก้ไข แล้วเขียนข้อความตัวเลขใหม่ที่ถูกต้องไว้แทน และให้หมายเหตุว่ามีก ารแก้ไขข้อความหรือตัวเลข
รายการใดบา้ งดว้ ยหมกึ สแี ดง แล้วลงชื่อกากบั พร้อม วัน เดอื น ปี ท่ีแก้ไขไว้ ห้ามใช้น้ายาลบคาผิดหรือใช้วิธีขูด
ลบแล้วเขยี นทับลงไปในการแกไ้ ขขอ้ ความหรอื ตัวเลขในต้นร่างแผนท่ี (รายการรังวัด) และรายการคานวณโดย
เด็ดขาด (หนังสือกรมท่ีดนิ ท่ี มท 0706/ว 00992 ลงวันที่ 11 มกราคม 2542 เรื่อง การควบคุมหลักฐานการ
รงั วัดในสานักงานทด่ี ิน)

2. รายการรังวดั (ร.ว. 67) และรายการคานวณ
การควบคุมและการจัดเก็บรายการรังวัด (ร.ว. 67) และรายการคานวณในระวางแผนท่ีระบบ

เดมิ ให้ปฏบิ ัติ ดังน้ี

160

(1) เม่ือได้เขียนรายการรังวัด (ร.ว. 67) จากรายการรังวัดในสนามเสร็จแล้ว ให้แยกรายการ
รงั วัด ในสนามตดิ ไว้ด้านหลังตน้ รา่ งแผนท่ี ส่วนรายการรังวดั (ร.ว. 67) ให้นาไปเก็บรวมไว้กับรายการคานวณ
และ ใหน้ าเลขทต่ี น้ ร่างมาเขียนไว้ในรายการรังวดั (ร.ว. 67) ดว้ ย

(2) ถา้ ทาการรังวดั ด้วยกล้องธิโอโดไลท์ต้องเก็บรายการรังวัดมุมและระยะรวมไว้กับการคานวณ
ด้วย (ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด รายการคานวณและระวางแผนท่ีใน
สานกั งานท่ีดนิ พ.ศ. 2523 ขอ้ 10 และข้อ 11)

(3) รายการคานวณให้เกบ็ รายการรังวดั (ร.ว. 67) เมือ่ ช่างรงั วัดอาวโุ สผ้มู หี น้าท่ีตรวจรายการ
คานวณได้ตรวจรายการคานวณถูกต้องแล้ว ให้นาเลขท่ีต้นร่างแผนที่มาใช้เป็นเลขที่รายการคานวณแล้วมา
เขยี นลงในบัญชคี ุมรายการคานวณ (ร.ว. 48 ข.)

(4) กรณีแปลงท่ีดินใดมีการรังวัดใหม่ ซึ่งได้เก็บรายการคานวณไว้ถูกต้องตามระเบียบแล้ว
ให้นารายการคานวณท่ีทาขน้ึ ใหมเ่ กบ็ รวมไวเ้ ก็บรายการคานวณเดิม

(5) กรณีไมม่ รี ายการรังวัด (ร.ว. 67) และรายการคานวณหรอื มีความจาเปน็ ไมไ่ ด้แยกรายการ
คานวณจากตน้ ร่างแผนท่ีใหเ้ กบ็ รวมไว้กบั ต้นร่างแผนที่ไดโ้ ดยใหน้ าเลขท่ตี ้นรา่ งแผนทจ่ี ากบัญชีคุมต้นร่างแผนที่
(ร.ว. 48 ก.) มาเขียนไว้เป็นบัญชีคุมรายการคานวณ (ร.ว. 48 ข.) แต่ในช่องเลขที่ให้ขีดเส้นไม่ต้องเขียน
หมายเลขพรอ้ มทัง้ ใหห้ มายเหตใุ หท้ ราบไวด้ ว้ ยเช่นเดียวกนั

(6) ในการจัดทาต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด (ร.ว. 67) และรายการคานวณเมื่อเกิด
ความผิดพลาดเจ้าหน้าท่ีจะใช้น้ายาลงคาผิดปูายทับ แล้วเขียนใหม่ทับลงไปบนปูายขาวหรือบางกรณีก็ใช้วิธี
ขูด หรือลบออกแล้วเขียนทับลงไปเพื่อแก้ไขตัวเลขหรือข้อความที่เขียนผิด ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกต้อง
เปน็ เหตุให้เจ้าของท่ีดินและประชาชนท่ัวไปไม่เชื่อถือหลักฐานการรังวัดของกรมที่ดิน ดังน้ัน เพื่อปูองกันการ
แก้ไขหลักฐานการรังวัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การจัดทาต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด (ร.ว. 67) และรายการ
คานวณจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางท่ีกรมท่ีดินกาหนดไว้อย่างเคร่งครัดห้ามถ่ายสาเนาจาก
ต้นรา่ งแผนท่ีมาใช้แทนแบบรายการรังวัด (ร.ว. 67) เมื่อจัดทาแผนท่ีต้นร่างเสร็จแล้วให้นารายการรังวัดจริง
ในสนามติดหลังต้นร่างแผนท่ีไว้ด้วย หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขข้อความหรือตัวเลขให้ใช้หมึกสีแดงขีดทับ
ข้อความหรือตัวเลขที่เขียนผิดไว้เดิมก่อนมีการแก้ไข แล้วเขียนข้อความตัวเลขใหม่ท่ีถูกต้องไว้แทน และให้
หมายเหตุมีการแก้ไขข้อความหรือตัวเลขรายการใดบ้างด้วยหมึกสีแดง แล้วลงชื่อกากับพร้อมวัน เดือน ปี ที่
แก้ไขไว้ หา้ มใชน้ า้ ยา ลบคาผดิ หรือใช้วธิ ีขดู ลบแลว้ เขียนทบั ลงไปในการแก้ไขข้อความหรือตัวเลขในต้นร่างแผน
ที่ รายการรงั วัด (ร.ว. 67) และรายการคานวณโดยเด็ดขาด

(ข้อ (3) ถึงข้อ (5) ตามระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนที่ รายการรังวัดรายการ
คานวณ และระวางแผนท่ี ในสานกั งานทดี่ ิน พ.ศ. 2532 ขอ้ 3 ข้อ 6 หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0726/ว 00992
ลงวันที่ 11 มกราคม 2542)

ซงึ่ ต่อมาการจัดทารายการรังวัด (ร.ว. 67) ไดถ้ ูกยกเลกิ โดยไม่ตอ้ งจดั ทารายการดังกลา่ ว ดังนี้
3. การควบคุมและจัดเกบ็ รายการคานวณในระวางแผนที่ระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็ ใหป้ ฏบิ ัติ ดังน้ี

(1) รายการรงั วดั ในสนามใหต้ ดิ ไวท้ ี่ด้านหลังต้นร่างแผนที่
(2) รายการคานวณจดั เก็บรวมไว้กับต้นร่างแผนท่ี
(3) การรังวัดเก่ียวกับโฉนดที่ดินต้องจัดทาต้นร่างแผนท่ีทุกครั้งและใช้ขอต่อเลขท่ีดิน เลขหน้า
สารวจดว้ ย โดยไมต่ ้องจัดทารายการรงั วดั (ร.ว. 67) ตามหนังสอื กรมที่ดนิ ท่ี มท 0514.3/ว 21219 ลงวันท่ี 5
สงิ หาคม 2552
4. การเก็บหลักฐานแผนทเ่ี กีย่ วกบั การแบ่งแยก ตรวจสอบเนื้อท่ี น.ส.3 หรือตรวจสอบเนื้อท่ี
เพื่อเปลี่ยนเปน็ น.ส.3ก และแบ่งแยก ใหถ้ ือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแบ่งแยกและตรวจสอบ

161

เนื้อท่ีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ พ.ศ.2529 และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการควบคุมต้นร่างแผนท่ี
รายการรงั วัด รายการคานวณ และระวางรูปถา่ ยทางอากาศ พ.ศ.2529

162

หมวดท่ี 12
หมวดควบคุมการรังวัด

ข้ันตอนที่สาคัญประการหน่ึงในกระบวนการทางาน ของฝุายรังวัดที่จะให้งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ฝุายบริหารใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัด
งาน คือการมีระบบควบคุมงานท่ีดีซึ่งมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่กรมที่ดินได้วางไว้เกี่ยวข้องกับ
การควบคมุ งานฝาุ ยรงั วัดมี ดังนี้

ตอนที่ 1 ระยะเวลาในปฏบิ ตั ิงาน
ระเบียบกรมทดี่ นิ ว่าด้วยการปฏบิ ตั ิราชการเพ่อื ประชาชน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2542

และหนงั สอื กรมท่ีดิน ที่ มท 0519/ว 34024 ลงวันที่ 25 พฤศจกิ ายน 2546 ไดก้ าหนดเวลาดาเนนิ การในแต่ละ
ขน้ั ตอนทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับงานรงั วัดประเภทต่าง ๆ ไวด้ งั นี้

1. เมื่อเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอรังวัดฯ และนาพยานหลักฐานสาหรับที่ดินมาย่ืนคาขอ
ตอ่ พนักงานเจา้ หนา้ ท่ี ให้พนกั งานเจ้าหนา้ ที่รบั คาขอไว้ และตรวจสอบเม่ือเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการ
ได้ก็ให้ดาเนินการต่อไป ถ้าดาเนินการไม่ได้ก็ให้แจ้งผู้ขอทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือและเหตุผลประกอบโดย
ละเอียดภายใน 2 วัน นับแต่ทราบผล

2. ให้เจ้าหน้าทีน่ าคาขอท่รี บั ไว้ลงบัญชีตา่ ง ๆ ตามระเบียบ (ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการควบคุม
งานรังวัดในสานักงานทดี่ ิน พ.ศ. 2523 ลงวงั วันที่ 11 มกราคม 2523) แล้วลงบัญชีนัดทาการรังวัดเพื่อกาหนด
วันนดั ในใบนัดทาการรังวดั (ท.ด. 2 ก.) เสนอเจ้าพนกั งานที่ดินสง่ั การในวนั ที่รบั คาขอ

3. เม่ือถึงกาหนดวันทาการรังวัด ให้ช่างรังวัดออกไปทาการรังวัดตามท่ีกาหนดไว้ เม่ือทาการ
รงั วดั เสร็จแลว้ ใหส้ ง่ เรอื่ งใหห้ วั หนา้ ฝาุ ยรังวดั ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 20 วันทาการ หากมีเหตุขัดข้องท่ีทา
ใหก้ ารรังวัดไม่เสรจ็ หรือไม่สามารถส่งเรอื่ งตามเวลาท่ีกาหนด ให้ช่างรังวัดรีบรายงานช้ีแจงให้หัวหน้าฝุายรังวัด
ทราบเพอื่ หาทางแก้ไขทนั ที

4. ให้ฝุายรังวดั ตรวจสอบความถกู ตอ้ งให้เสร็จ และเสนอเจ้าพนกั งานหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขาภายใน 2 วนั ทาการ นับแต่วันรบั เรือ่ ง แลว้ ให้เจา้ พนักงานที่ดินจังหวัดหรอื เจา้ พนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา
สั่งการภายใน 1 วัน เสรจ็ แล้วให้เจ้าหนา้ ท่ีการเงินถอนจา่ ยเงินมดั จารังวดั และส่งเร่ืองคนื ฝาุ ยรังวัดภายใน 1 วนั

5. เรื่องขัดข้องท่ีต้องสอบถามข้างเคียง ให้เจ้าหน้าที่ฝุายรังวัดสอบถามไปภายใน 7 วัน นับแต่วันรังวัด
เสร็จเว้นแตก่ รณีที่ต้องมีแผนทีป่ ระกอบการสอบถามใหส้ อบถามภายใน 3 วนั นบั ต้งั แตว่ ันสั่งถอนจา่ ย

6. การต่อเลขเคร่ืองหมายท่ีดิน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เสร็จในวันท่ีรับเร่ืองหรือ วันทาการ
ถัดไปในกรณที ต่ี อ้ งขอต่อเลขเคร่ืองหมายที่ดินต่างสานักงานท่ีดิน ให้เจ้าหน้าท่ีขอไปภายใน 1 วัน นับแต่วันที่
รบั เรื่องเมือ่ สานักงานทดี่ นิ ไดร้ บั เรื่องขอต่อเลขเครื่องหมายท่ีดนิ หรอื เรื่องขอหลักฐานสาหรับท่ีดินให้ดาเนินการ
ให้เสรจ็ และตอบภายใน 3 วัน

กาหนดระยะเวลาส่งและตรวจเร่ืองรังวัด ตามข้อ 3. ข้อ 4. และเรื่องขัดข้องที่ต้องสอบถาม
ขา้ งเคยี งตามข้อ 5. ได้ถูกกาหนดระยะเวลาขึน้ ใหม่ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ี 132 ตอนท่ี 4ว ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2558
ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา คือ มีผลบังคับใช้เริ่มแต่วันที่ 21 ก.ค.
2558) กาหนดใหม้ ีการจัดทาค่มู ือสาหรบั ประชาชน ซง่ึ กรมที่ดนิ ได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง/
แกไ้ ข ลงวนั ท่ี 18 เมษายน 2561 ในข้นั ตอนการรงั วดั สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดท่ีดิน หรือตรวจสอบเนื้อท่ี
แบง่ แยก รวมหนงั สือรบั รองการทาประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 ข.)

- โดยกาหนดให้ช่างรังวัดส่งเรือ่ งรงั วดั ภายใน 30 วนั นบั จากวนั ทาการรังวัดวันแรก

163

- ให้ฝุายรังวัด/หัวหน้างานตรวจระเบียบให้เสร็จภายใน 6 วัน (ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนกั งานท่ีดนิ จังหวัดสาขาส่ังการภายใน 3 วัน การเงินถอนจ่ายภายใน 2 วัน เบิกโฉนดฯ 1 วัน และเขียน
โฉนดภายใน 3 วนั )

- ในกรณีที่ต้องส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด.38 ค) หรือส่งหนังสือสอบถามที่อยู่
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบยี นทอ้ งถิ่น (ถา้ มี) ให้ดาเนินการภายใน 20 วันนับจากวันทาการรงั วดั วันแรก

ตอนที่ 2 บัญชีควบคุมงานรังวดั
การจัดทาบัญชีต่าง ๆ เพื่อควบคุมเกี่ยวกับงานรังวัด กรมท่ีดินได้วางแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ

กรมทดี่ นิ ว่าด้วยการควบคุมงานรงั วัดในสานกั งานทีด่ ิน พ.ศ. 2523 ลงวนั ท่ี 11 มกราคม 2523 ไว้ดังน้ี
1. บัญชีรบั เร่ืองและนัดรังวัด (ร.ว. 12)
เปน็ บัญชที ี่ควบคุมการรับ – ส่งเรอื่ งรังวดั เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นคู่มือในการควบคุมตรวจสอบ

ติดตาม เร่งรัด ซึ่งปรากฏขอ้ มลู ต่าง ๆ เช่น ประเภทงานของแปลงทขี่ อรังวัด ช่ือช่างผู้ทาการรังวัด วันนัดรังวัด
วนั รบั - สง่ งานกบั ฝุายทะเบียน เปน็ ต้น โดยการใช้บญั ชีรบั เรอื่ งและนดั รังวัด (ร.ว.12) ให้ปฏิบัติ ดงั น้ี

(1) ให้ลงรับเรื่องทุกเร่ืองเก่ียวกับงานรังวัดทุกประเภทตามคาขอท่ีเกิดข้ึนเป็นรายวันเรียง
ตามลาดับก่อน – หลังตามคาขอ เมื่อหมดวันหนึ่ง ๆ ให้ขีดเส้นคั่นด้วยหมึกแดง แล้วขึ้นวันใหม่โดยเขียน
วัน เดอื น ปี ไวต้ รงกึ่งกลางของแบบบญั ชี

(2) การลงรายการหน่ึง ๆ ให้เว้นไวส้ องบรรทัด รายการต่อไปให้ลงในบรรทัดท่ีสาม
(3) กรณีออกโฉนดทด่ี ินเพมิ่ จากคาขอ ให้ลงบัญชีในวันส่งเร่ืองให้ฝุายทะเบียน โดยไม่ต้องรอ
ให้คาขอเกดิ ทางฝาุ ยทะเบยี นก่อน
(4) ช่องเลขลาดับ ให้เขียนด้วยเลขท่ี 1 โดยใช้ปีงบประมาณเป็นหลัก และเรียงเลขต่อกันไป
จนสน้ิ ปีงบประมาณ
(5) ช่องหมายเหตุ กรณีแบ่งแยกเพิ่มหรือลดจากจานวนท่ีย่ืนคาขอไม่ต้องลงรายการ ใหม่
แต่ให้เขียน ว่า “เพิ่ม..........แปลง” ในกรณีแบ่งแยกเพิ่มจากจานวนท่ีได้ย่ืนคาขอไว้ และให้เขียนว่า
“ลด...........แปลง” ในกรณีรังวดั แบ่งแยกนอ้ ยกวา่ จานวนทีไ่ ด้ยน่ื คาขอไว้
(6) ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีรับเรื่องและนัดรังวัด (ร.ว. 12) ข้ึนอีกเล่มหนึ่งเล่ม โดยคัดลอก
ข้อความจากเล่มท่ใี ชป้ ฏบิ ัตริ าชการเป็นประจาวนั วางไวใ้ นท่เี ปดิ เผยซ่งึ ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถเปิดตรวจดู
ได้เองทันที แล้วให้เขียนข้อความว่า “โปรดตรวจลาดับผู้มาติดต่อขอรังวัด” ไว้ที่หน้าปกด้วยอักษรขนาดโต
พอสมควร ดว้ ยหมึกแดง ข้อความท่ีคัดต้องเป็นปัจจุบันเสมอ (หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนมาก ที่ มท 0611/9670
ลงวนั ท่ี 29 เมษายน 2523)
2. บัญชคี ุมการนัดรงั วดั (ร.ว. 70)
เปน็ บัญชที ่ใี ชเ้ พอื่ ควบคุมการกาหนดตัวช่างผทู้ าการรังวัดและนัดทาการรังวัดมิให้แต่ละเดือนเกิด
ความซ้าซ้อนกนั โดยใหป้ ฏิบัติดังน้ี
(1) ชอื่ ช่างรังวดั ให้เขียนทุกคนโดยเว้นหน่งึ บรรทัด
(2) เขยี นช่อื ช่างรังวดั เรียงตามลาดับอาวุโส ต้ังแต่หัวหน้างานรังวัดจนถึงช่างรังวัด 1 ไม่ว่าจะ
ออกทาการรังวัดหรือไม่ ช่างรังวัดคนใดไม่ออกไปทาการรังวัดเน่ืองจากเหตุอะไร ให้เขียนข้อความไว้ในช่อง
วันท่ี ตามแนวบรรทัดตลอดเวลาทไี่ มไ่ ด้ออกไปรังวดั ส่วนหัวหน้างานรังวดั (ปจั จุบันคอื หัวหน้าฝุายรังวัด) ซ่ึงไม่
มหี น้าทป่ี ระจาตอ้ งออกไปทาการรังวดั ไมต่ อ้ งเขยี นข้อความไว้
(3) ช่องวันท่ี ให้เขียนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ได้ด้วยอักษรสีแดง (ข้อ (2) , (3)
หนงั สอื กรมท่ีดนิ ท่ี มท 0611/ว 21799 ลงวนั ที่ 16 ตลุ าคม 2523)
(4) ให้แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนประเภทของงานรังวัดตามตัวอย่างหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
0726/ว 23957 ลงวันที่ 25 กันยายน 2544

164

(5) ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา กากับดูแลหัวหน้าฝุายรังวัด
ให้นัดเร่อื งรังวัดให้แกช่ ่างรังวดั เรียงไปตามลาดบั ในบญั ชคี ุมการรังวดั (ร.ว. 70) (หนังสอื กรมทดี่ นิ ท่ี มท 0706/
ว 05108 ลงวันท่ี 19 กมุ ภาพนั ธ์ 2541)

3. บญั ชีคุมเรอื่ งประจาตัวช่างรังวดั (ร.ว. 71)
เปน็ บัญชคี ุมเร่ืองรงั วัดของช่างรังวดั แต่ละคน เพ่อื ควบคมุ ตรวจสอบการดาเนินงานแตล่ ะ

ขัน้ ตอนตง้ั แตร่ ับเร่ืองจนถึงส่งฝุายทะเบียนโดยให้ปฏบิ ตั ิ ดงั นี้
(1) ให้ลงรายการตามลาดับวนั ทรี่ ับคาขอโดยเว้นห่างกนั สองบรรทัด รายการต่อไปให้ลงในบรรทัดสาม
(2) บัญชีคุมเรื่องประจาตัวช่างรังวัด (ร.ว. 71) ให้ใช้คนละหน่ึงเล่มเม่ือหมดเล่มจึงขอเล่มใหม่

ใชต้ ิดต่อกันไปจนกว่าจะถูกแต่งตงั้ ใหไ้ ปดารงตาแหนง่ อื่น ส่วนช่างรงั วัดท่มี าจากส่วนกลางไม่วา่ จะมาปฏิบัติงาน
ประจาสานักงานทดี่ นิ หรอื งานโครงการกต็ อ้ งใช้บัญชนี ด้ี ว้ ย

• ให้ช่างรังวัดแต่ละคนสารวจงานค้างในมือทั้งหมด แล้วนามาลงรวมไว้ในบัญชีเล่มใหม่
ถ้าบัญชีเดิมยังมีเหลืออยู่มากก็ให้ใช้เล่มเดิมโดยข้ึนหน้าใหม่และนางานค้างท้ังหมด มาลงบัญชีรวมไว้ เม่ือ
สารวจและลงรายการถกู ต้องครบถ้วนแล้ว ให้ช่างรังวัด หัวหน้างานรังวัด ลงช่ือรับรองการตรวจสอบ และ
หวั หน้าฝ่ายรงั วัดลงชือ่ รับรองความถูกต้องไวด้ ้วย

สาหรับการลงรายการรังวัดใหม่ในแต่ละเดือนขอให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกเดือน (ให้เขียนเดือน...
กากับไวด้ ้วย)

แต่ใช้เลขลาดับต่อเนื่องกันไปจนหมดปีงบประมาณ ให้ช่างรังวัด แต่ละคนมีบัญชีดังกล่าว
เพยี งเลม่ เดียวเท่านั้น การดาเนินการดังกล่าวให้ปฏิบัติทุกส้ินปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมฯ
ท่ี มท 0606/ว 33855 ลว. 20 ก.ย.2537 เรือ่ ง การใช้บญั ชีคมุ เรื่องประจาตวั ช่างรังวัด (ร.ว. 71)

(3) เรอื่ งใดทเ่ี สร็จเนอ่ื งจากยกเลิกหรอื รังวัดเสร็จและเจ้าหน้าท่ีฝุายทะเบียนได้ลงนามรับเรื่องไป
จากฝาุ ยรงั วัดแลว้ ใหห้ ัวหนา้ งานรงั วดั ขีดเส้นด้วยหมึกแดงทับข้อความในบรรทัดนั้น เพ่ือจะได้ทราบว่าเร่ืองนี้
เสร็จไปจากฝาุ ยรังวัดแล้ว

(4) เลขท่ี หมายถงึ เลขลาดับท่ขี องเรื่องทช่ี า่ งรงั วดั แตล่ ะคนรับไปดาเนินการท้งั ปงี บประมาณ
(5) เลขลาดับ ใหน้ าเลขลาดับท่ีของเรื่องนั้น ๆ จากบัญชีรับเร่ืองและนัดรังวัด (ร.ว. 12) มาลงไว้
ดว้ ย เช่น 1/25
(6) เมื่อได้กาหนดตัวช่างผู้ทาการรังวัดและนัดรังวัดให้แก่ช่างรังวัดผู้ใด ให้ลงบัญชีคุมเร่ือง
ประจาตวั ช่างรงั วัด (ร.ว. 71) ของผนู้ นั้ ทันที
(7) ตอ้ งให้ผรู้ ับเร่อื งรังวัดไปดาเนินการลงนามรับพร้อมด้วย วัน เดือน ปี ที่รับตามช่องที่กาหนด
เพ่ือทราบวา่ ขณะนีเ้ รอื่ งรงั วดั รายนนั้ ๆ ได้ดาเนินการไปถึงข้ึนตอนใด หากมีราษฎรมาติดตามเรื่องจะสามารถ
ชแี้ จงไดท้ นั ทีโดยไมต่ อ้ งรอสอบถามผทู้ าการรงั วดั
(8) การเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานที่ดินฯ ต้องเสนอสมุดคุมฯ (ร.ว. 71) เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงนามดว้ ย
(ขอ้ (6) – (8) หนงั สือกรมทีด่ ิน ที่ มท 0611/ว 20580 ลงวนั ท่ี 30 กนั ยายน 2523)
(9) การลงรายการรังวัดแต่ละเดือน ให้ข้ึนหน้าใหม่ทุกเดือนและให้ใช้เลขลาดับต่อเน่ืองกัน
ไปจนหมดปงี บประมาณ
(10) เม่ือขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ช่างรังวัดแต่ละคนสารวจงานค้างในมือทั้งหมดแล้วนามาลง
ในบัญชเี ล่มใหม่ ถ้าบัญชียังมเี หลอื อยู่มากกใ็ หใ้ ช้เล่มเดมิ โดยขึ้นหน้าใหม่และนางานค้างท้ังหมดลงบัญชีรวมไว้
เม่ือสารวจและลงรายการถูกต้องครบแล้วให้ช่างรังวัด หัวหน้างานรังวัด ลงช่ือรับรองการตรวจสอบ และ
หัวหน้าฝุายรงั วัดลงชอื่ รบั รองความถกู ต้องไวด้ ว้ ย

165

(ขอ้ (9) (10) หนังสือกรมท่ีดนิ ท่ี มท 0606/ว 33855 ลงวันที่ 20 กันยายน 2537)
(11) เพ่ือให้การควบคุมช่างรังวัดให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วตามลาดับก่อนหลังเจ้าพนักงาน
ทด่ี นิ จังหวดั และหวั หน้าฝาุ ยรงั วัด ต้องหมั่นตรวจสอบสมดุ บัญชีคมุ เรื่องประจาตัวช่างรังวัด (ร.ว. 71) อยู่เสมอ
หากมงี านเกา่ ค้างมากใหพ้ ิจารณาดาเนนิ การตามควรแกก่ รณี
(หนังสอื กรมท่ีดนิ ที่ มท 0611/9670 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2523)

4. บญั ชีงานรงั วดั เก่ียวกบั หนังสอื รบั รองการทาประโยชน์
การจัดทาบัญชีงานรังวัดเก่ียวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน

ท่ี มท 0606/ว 12961 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 เว้นแต่บัญชีคุมการนัดรังวัด (ร.ว. 70) และบัญชีคุม
เร่ืองประจาตัวช่างรังวัด (ร.ว. 71) ให้ใช้เล่มเดียวกับงานโฉนดท่ีดิน (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0726/ว 9969
ลงวนั ท่ี 22 มนี าคม 2545)

5. การจดั ทาบัญชีคมุ งานค้าง (กองกลาง) ฝา่ ยรังวดั
(1) ให้ฝุายรังวัดของสานักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาทุกแห่งสารวจงานค้าง (กองกลาง) นามา

ลงบัญชีโดยใช้สุมดเบอร์ 2 แล้วหมายเหตุไว้ในบัญชีรับเร่ืองรังวัดและนัดรังวัด (ร.ว. 12) ว่านาเร่ืองลงบัญชี
งานค้างแลว้ แต่วันท.่ี ........เดือน.........พ.ศ.........เพื่อจะได้สะดวกเมื่อผู้ขอมาติดตาม และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ใหเ้ จา้ หน้าท่สี ารวจเร่อื งรงั วดั ทย่ี งั คา้ ง (กองกลาง) นามาลงใหมท่ ้ังหมด

ให้หัวหน้าฝุายรังวัดลงนามรับรองความถกู ตอ้ ง แล้วจึงลงบัญชีงานค้างในปีปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามนัย
ดงั กล่าวทุกสิ้นปีงบประมาณ (หนงั สือกรมทด่ี ิน ท่ี มท 0706/ว 23598 ลงวนั ที่ 5 สิงหาคม 2540)

(2) ใหฝ้ ุายรงั วัดของสานักงานทีด่ ินทกุ แหง่ จดั ทาใบสรปุ ปะหน้าเรอื่ งงานค้าง (กองกลาง) ทุกเร่ือง
ตามแบบในสรุปปะหน้าเรื่องานค้าง (กองกลาง) ในฝุายรังวัด (ตามหนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0706/ว 09789
ลงวันที่ 23 มนี าคม 2543)

6. การรายงานผลงานรงั วัดประจาเดอื น (ร.ว. 19 )
การรายงานผลงานรังวดั ประจาเดือน หมายถึง การรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านของงานรงั วัด

ในสานกั งานที่ดนิ กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานทีด่ นิ จังหวัด สาขาและสว่ นแยก ให้กรมทีด่ ินทราบภายใน
วันท่ี 5 ของเดอื นถัดไป เพือ่ นาข้อมูลท่ถี กู ตอ้ งมาพิจารณาเรง่ รัดงานท่ีเกดิ ขึ้นและงานคา้ งให้เสร็จตามนโยบาย
ของกรมฯ โดยใหร้ ายงานตามแบบรายงานผลงานรงั วดั ประจาเดือน (ร.ว.19) เจ้าหนา้ ทผี่ ู้รับผิดชอบการรายงาน
ต้องระมัดระวังในการกรอกตัวเลขในช่องต่าง ๆ ใหถ้ กู ต้องสมั พนั ธ์กันพรอ้ มท้งั แนบบัญชรี ายชือ่ ช่างฯ และ
ผลงานรงั วัด บัญชผี ลงานรังวัดสานักงานชา่ งรงั วดั เอกชนท่รี บั ไปดาเนนิ การและรายงานตัวช้วี ัดผลการ
ดาเนนิ งานด้านรังวัด (KPI) ตามแบบที่กาหนด เจา้ พนกั งานท่ดี ินจังหวดั สาขา ส่วนแยก และหัวหนา้ ฝุายรังวัด
จะตอ้ งตรวจสอบความถกู ต้องให้ตรงกบั ความเปน็ จรงิ ทกุ เดือน กอ่ นรายงานกรมทด่ี ิน เพื่อมิใหเ้ กดิ การผดิ พลาด
ทางข้อมูลโดยเฉพาะตัวเลข จานวนงานค้างในมอื ช่างฯ จดั ทารายงานสง่ กรมท่ดี นิ โดยถอื ปฏิบัติตามระเบียบ
กรมท่ดี ิน วา่ ดว้ ยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสานักงานท่ีดิน พ.ศ. 2555 ขอ้
33 – 35 ดงั น้ี

กรณีสานกั งานที่ดินจังหวัด สาขา/สว่ นแยก ให้เจา้ หน้าท่ีผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเกบ็ ข้อมูล ฯลฯ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย รายงานใหห้ วั หนา้ ฝาุ ยรังวดั ทราบภายในวนั ท่ี 1 ใหห้ ัวหนา้ ฝาุ ยรังวดั ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอให้เจา้ พนักงานทด่ี ินจงั หวดั สาขา/สว่ นแยกทราบ โดยใหเ้ จ้าหน้าที่รวบรวมส่งให้
ฝาุ ยอานวยการภายในวนั ท่ี 2 และรายงานใหจ้ ังหวดั ทราบภายในวนั ที่ 3 ของทุกเดือน

กรณสี านักงานท่ดี นิ จังหวัด ใหเ้ จ้าหน้าทผ่ี ู้รับผิดชอบในการจดั เก็บข้อมูล ฯลฯ ตามทไี่ ด้รบั
มอบหมาย รายงานใหห้ ัวหน้าฝุายรงั วัดทราบภายในวนั ที่ 2 ใหห้ วั หน้าฝุายรงั วดั ตรวจสอบความถกู ต้อง เสนอ
ให้เจา้ พนกั งานท่ีดนิ จังหวัดทราบ โดยให้เจา้ หนา้ ที่รวบรวมสง่ ให้ฝาุ ยอานวยการภายในวันท่ี 3 และให้รวบรวม

166

การจัดเกบ็ ข้อมูลของสานกั งานท่ดี ินจังหวดั สาขา/สว่ นแยก หรืออาเภอ รายงานใหก้ รมท่ดี นิ ทราบ ภายในวันท่ี
5 ของทกุ เดือน

ภายในวนั ท่ี 10 ของทกุ เดือน ให้สานกั งานทีด่ ินจังหวัด/สาขา/สว่ นแยก หรือสานกั งานทด่ี ิน
อาเภอ ตรวจสอบความถกู ต้องของการรายงานผลงานรงั วดั ประจาเดือน ร.ว. 19 จากระบบเครือข่ายอินเตอรเ์ น็ต
หากพบข้อผดิ พลาดใหแ้ จ้งสานักงานทด่ี ินจงั หวดั ดาเนนิ การแก้ไขข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ ยอนิ เตอร์เน็ตใหถ้ กู ตอ้ ง
โดยเม่ือพ้นกาหนดเวลาดังกลา่ ว ให้ถือว่าสานกั งานที่ดนิ ได้รบั รองรายงานผลงานรงั วดั ประจาเดอื นนัน้ แลว้
และใหจ้ ัดเกบ็ พมิ พ์รายงานผลงานรังวัดประจาเดอื น (ร.ว. 19) ไว้ใช้สาหรับตรวจสอบด้วย

ต่อมากรมท่ีดนิ ได้มหี นังสอื ดว่ นทสี่ ุด ท่ี มท 0514.3/ว 25499 ลงวนั ที่ 3 ตลุ าคม 2559
ให้ยกเลกิ การรายงานผลงานรังวัดประจาเดอื น (ร.ว. 19) ผ่านทางเวบ็ ไซต์ของสานกั มาตรฐานและส่งเสริม
การรังวัด และใหร้ ายงานผลงานรังวัดตามแบบ ร.ว. 19 โดยใชร้ ะบบสารสนเทศ (MIS) เพียงระบบเดียว
มผี ลต้งั แตเ่ ดือน ตลุ าคม 2559 เป็นตน้ ไป

การรายงานผลงานรงั วดั ประจาเดอื น (ร.ว. 19) ผา่ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เมื่อสิ้นเดือนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายเป็นคาสั่งลายลักษณ์อักษรเป็นผู้ส่ง

รายงานผลงานรังวดั ประจาเดอื นผา่ นระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้สานักงาน
ท่ีดินตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากเว็บไซต์ดังกล่าว และให้แก้ไขข้อผิดพลาดภายในวันที่ 10 ของเดือน
หากพ้นกาหนดเวลาถือว่าสานักงานที่ดินได้รับรองรายงานผลงานรังวัดประจาเดือนแล้ว (หนังสือกรมท่ีดิน
ท่ี มท 0514.3/ว 8339 ลงวันที่ 27 มนี าคม 2552 และหนังสือกรมท่ีดิน ด่วนที่สุด ท่ี มท 0514.3/ว 25499
ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2559) และให้ส่งรายงานประกอบดว้ ย ดงั น้ี

1. บญั ชรี ายช่อื นายช่างรังวัดและผลงานรังวัด
2. บัญชผี ลงานรงั วดั โดยสานกั งานช่างรังวดั เอกชน
3. รายงานตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านรังวัด (KPl) เป็นค่าร้อยละของผลผลิตท่ีเสร็จตามเวลา
มาตรฐาน โดยให้รายงานเพ่ิมเติมในช่องหมายเหตขุ องรายงานผลงานรังวัด (ร.ว. 19 ค.) พรอ้ มท้ังสภาพปัญหา/
สาเหตุ การแก้ไข และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0701.6/ว 30646 ลงวันที่ 17
พฤศจกิ ายน 2544 โดยใหป้ ฏบิ ัติ ดงั นี้

- นับจานวนผลงานท่ีรังวัดเสร็จและส่งฝุายทะเบียนทั้งหมดในรอบเดือนว่ามีจานวนก่ี ราย
โดยนับจากบัญชีรับเร่ืองและนัดรังวัด (ร.ว. 12) เช่น เดือนมกราคม 2552 ฝุายรังวัดส่งเร่ืองให้ฝุายทะเบียน
รับเรื่องไปดาเนินการเป็นจานวน 100 เรือ่ ง

- นบั จานวนวา่ งานรงั วดั ท่ีสง่ ฝาุ ยทะเบียนนั้นเสร็จตามเวลามาตรฐานที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กรมท่ีดินว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2542 เป็นจานวนเท่าใด (24 วันทาการ) เช่น
เดอื นมกราคม 2552 มจี านวน 90 เรือ่ ง จากจานวน 100 เรือ่ ง

- หาค่าเป็นร้อยละ โดยเอาจานวนงานท่ีเสร็จตามเวลามาตรฐาน X100/จานวนงานที่ส่ง
ฝุายทะเบียนท้ังหมดในรอบเดือน เช่น เดือนมกราคม 2552 ค่า KPl=90/100X100 90% ทั้งนี้กรมที่ดิน
ได้คัดเลือกค่า KPl ด้านรังวัดส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
เพื่อขอรบั เงนิ รางวัลประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกาหนดเปูาหมายไว้ที่ 85% (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
0701.6/ว 19757 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2545)

167

ขอ้ ควรระวังในการปฏบิ ตั ิงาน

1) ห้ามช่างรังวัดทาการรังวัดแทนกันโดยพละการโดยเคร่งครัด กรมที่ดินจะพิจารณาโทษทางวินัย
แก่เจา้ หน้าที่ผ้เู ก่ยี วข้องโดยสถานหนกั (คาสั่งที่ 1/2496 ลงวนั ที่ 1 มกราคม 2496 เรื่อง ห้ามช่างแผนท่ีทาการ

รังวัดแทนกันโดยพละการ และหนงั สอื กรมที่ดนิ ท่ี มท 0706/ว 24999 ลงวันที่ 6 พฤศจกิ ายน 2534)
2) ห้ามบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดแทน หากเกิดการเสียหายกรมท่ีดิน

จะพิจารณาโทษทางวินัยอย่างต่าปลดออกจากราชการ และจะพิจารณาโทษของผู้บังคับบัญชาของช่างรังวัด
ผนู้ ั่นควบค่ไู ปดว้ ย (หนังสอื กรมทีด่ นิ ท่ี มท 0606/ว 29816 ลงวนั ที่ 12 พฤศจกิ ายน 2539)

3) ห้ามช่างรังวัดของกรมที่ดินไปดาเนินการรังวัดแทนช่างรังวัดของสานักงานช่างรังวัดเอกชน

หากช่างคนใดฝุาฝืน กรมที่ดินจะพิจารณาโทษสถานหนักทุกราย (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0606/ว 10278 ลง
วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2538)

4) ห้ามใช้เจ้าของที่ดินทาหน้าที่เป็นคนงานรังวัด เช่น ถือเปูาเล็งที่หมาย ลากโซ่วัดระยะ ฯลฯ
และให้สานกั งานทด่ี ินดาเนนิ การจดั จา้ งคนงานรังวดั ใหถ้ ูกตอ้ งเปน็ ไปตามคาสั่งกรมท่ีดิน ที่ 763/2527 ลงวันที่
21 มถิ นุ ายน 2527 (หนงั สอื กรมทดี่ ิน ท่ี มท 0706/ว 34931 ลงวนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2542)

5) ห้ามช่างรังวัดสานักงานท่ีดินวางโครงหมุดหลักฐานแผนท่ีเพ่ือสร้างระวางแผนที่โดยพละการ
นอกจากจะขอสร้างระวางแผนท่ีคาบเกี่ยวเพ่ือลงท่ีหมายแผนท่ีออกโฉนดท่ีดินในระวางแผนที่ที่สร้างไว้แล้ว

ให้เต็มแปลงเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งกรมท่ีดินที่วางหลักเกณฑ์ไว้ หากมีกรณีและเหตุจาเป็นอย่างอื่น
ก็ให้จังหวัดขอความเห็นชอบจากกรมที่ดินก่อน (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0610/ว 3835 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์
2525)

6) หา้ มมใิ ชช้ ่างผู้ทาการรงั วัดสบั เปล่ยี นกันตรวจการลงที่หมายแผนที่ การคานวณพิกัดฉากและเนื้อที่
โดยจะต้องส่งเร่ืองรังวัดให้หัวหน้างานรังวัด หรือช่างรังวัดอาวุโส ที่กาหนดให้มีหน้าที่ตรวจงานดังกล่าว

เทา่ น้ันเปน็ ผู้ตรวจ
(หนังสือกรมทด่ี ิน ท่ี มท 0611/ว 23477 ลงวนั ที่ 30 กันยายน 2525)

7) ห้ามโรเนียวแบบพิมพ์ข้อความในการบันทึกเจ้าของท่ีดินข้างเคียง (สมยอมแนวเขต)

(หนงั สือกรมทด่ี นิ ท่ี มท 0705/ว 4071 ลงวนั ที่ 18 กมุ ภาพันธ์ 2528)
8) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นาแบบพิมพ์ซึ่งยังมิได้กรอกข้อความให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามในแบบพิมพ์ไว้

ก่อน โดยยังไม่ได้กรอกข้อความให้ครบถ้วน หากฝุาฝืนจะมีโทษทางวินัย (หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0710/ว
04519 ลงวนั ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2541)

9) ห้ามช่างรังวัดนาเร่ืองรังวัดออกนอกสานักงานที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต (หนังสือ กรมที่ดิน ท่ี

มท 0611/ว 409 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2525)
10) การลงนามรับรองเขต ต้องให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของท่ีดินข้างเคียงลงนามรับรองเขตต่อ

หน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามนาบันทึกเกี่ยวกับการลงนามรับรองเขต (ท.ด.34 , ท.ด.16) ให้กับผู้ขอนาไปให้
เจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงลงนามรับรองเขตโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะมีการปลอมลายมือชื่อหรือลงลายมือชื่อแทน
กันโดยผู้มีสิทธ์ิในที่ดินข้างเคียงมิได้รับทราบ ซึ่งอาจส่งผลทาให้เรื่องรังวัดท่ีดาเนินการมาแล้วเป็นโมฆะ และ

ผทู้ าการรงั วัดตอ้ งไดร้ บั โทษท้งั ทางวนิ ัยและทางกฎหมาย

168

หมวดที่ 13
เคร่อื งมือรังวัด

1. การดูแลรกั ษาเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกสแ์ ละกลอ้ งสารวจแบบประมวลผล
1.1 ถ้าหากเครื่องมือถูกฝนหรือเปียกชื้นระหว่างการทางานจะต้องเช็ดถูและตั้งไว้ให้แห้งก่อน

เก็บลงกลอ่ ง
1.2 หมั่นทาความสะอาดเคร่ืองมือก่อนเก็บลงกล่อง เลนส์กล้องจะต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยใช้

แปรงสาหรบั ทาความสะอาดเลนสป์ ดั ฝุน ผง ละออง ออกจากเลนส์ เช็ดด้วยผ้านุ่ม ๆ ท่ีสะอาด หรือใช้ผ้าสาหรับเช็ด
เลนส์ ไม่ควรเชด็ ขณะที่เลนสแ์ หง้

1.3 ห้ามเช็ดถูจอภาพ แปนู (Keyboard) หรือกล่องกลอ้ งดว้ ยทินเนอร์สารละลายต่าง ๆ แต่ให้ใช้
ผ้านุ่นชุบนา้ หมาด ๆ หรอื แอลกอฮอล์ลา้ งแผลทาความสะอาด

1.4 เกบ็ เครอื่ งมอื ไวใ้ นหอ้ งที่ไม่อบั ช้นื มอี ณุ หภมู คิ งทไ่ี ม่เกิน 40 ºC มกี ารระบายอากาศท่ีดี
1.5 ควรชาร์จแบตเตอร่ีเม่ือถึงกาหนด ไม่ควรชาร์จนานเกินเวลาท่ีกาหนดการชาร์จไฟ จะทาให้
อายกุ ารใชง้ านของแบตเตอร่ีสนั้ ลงได้
1.6 ตรวจสอบขาตั้งกลอ้ งและสามขา (Tripod) ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ปรบั การเลอ่ื นของขากล้อง
มใิ ห้คับหรือหลวงเกินไป
1.7 หากเกิดปัญหาต่าง ๆ จากการใช้เคร่ืองมือให้ติดต่อกองพัสดุ (ฝุายตรวจสอบและซ่อมแซม)
หรือกับบริษัทตวั แทนจาหนา่ ยเครอ่ื งมือโดยตรง
1.8 เครื่องมือท่เี กบ็ ไว้โดยมิได้นามาใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ให้นาออกมาตรวจสอบอย่างน้อยทุก
ๆ 1 เดอื น
1.9 เมื่อนากลอ้ งออกจากกล่องควรใชค้ วามระมดั ระวัง หา้ มออกแรงดึงหรืองัดออกมา และให้รีบ
ปดิ กลอ่ งทันที เพือ่ ปูองกนั ฝนุ ละอองและความชน้ื
1.10 หม่นั ตรวจสอบเครื่องมือตามระยะเวลากาหนดเพ่ือความละเอียดถูกต้องของเครื่องมือ เช่น
การวัดสอบ เครื่องวัดระยะโดยวิธี Known Baseline ปีละ 1 คร้ัง (โดยปฏิบัติ ณ เส้นฐานของกรมท่ีดิน
ต้ังอยู่ในบริเวณกองสารวจภูมิประเทศ กรมชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) และโดยวิธี
Unknown Baseline ทกุ ๆ เดือน หรือก่อน – หลังการปฏบิ ัตงิ าน

2. ขอ้ ควรระวงั เก่ยี วกบั การใชเ้ ครือ่ งมือรังวัด
2.1 อย่าวางตัวกล้องหรือเครื่องวัดระยะบนพื้นดินโดยตรง เพ่ือหลีกเลี่ยงฝุนละอองหรือ

ผงดิน ทราย ทจี่ ะตดิ มากับกลอ้ งจะทาอนั ตรายต่อเกลยี วท่ขี ันตวั กลอ้ งเกลียวบนหัว Tripod
2.2 ห้ามเล็งกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์ เนื่องจากความร้อนและความเข้มของแสงอาทิตย์จะทาให้

อปุ กรณ์ อิเลก็ ทรอนิกสข์ องเครือ่ งวัดระยะและอุปกรณ์อื่น ๆ ของกล้องชารุดได้ง่าย (ควรปิดฝาครอบเลนส์ไว้
เสมอ ถา้ ไมไ่ ดส้ อ่ งทห่ี มาย)

2.3 ควรกางร่มขณะทางาน เพ่ือปอู งกนั ผลกระทบโดยตรงจากแสงแดด ฝนและความช้ืน
2.4 ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องไปยังจุดอ่ืน ๆ โดยที่ตัวกล้องติดกับขาตั้งกล้อง (ควรเก็บลงในกล่อง
กอ่ นการเคลื่อนย้ายทุกครง้ั )
2.5 ขณะยกหรือเคล่ือนย้าย ควรทาด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระแทกสั่นสะเทือนอย่าง
รนุ แรง
2.6 ระหวา่ งการทางาน หากจาเปน็ ตอ้ งทิ้งกล้องไว้ชั่วขณะ (ควรมีคนเฝูา) จะต้องครอบตัวกล้อง
ไว้ด้วยถุง Vinyl (เป็นอปุ กรณข์ องกลอ้ ง)
2.7 กอ่ นจะถอดเปล่ยี นแบตเตอรอ่ี อกจากกล้องหรอื เคร่อื งวัดระยะ ให้ปิดสวทิ ซท์ กุ คร้ัง

169

2.8 ถอดแบตเตอรอี่ อกจากกล้อง กอ่ นเก็บกลอ้ งลงกล่องทุกครงั้ เพ่อื ปูองกันการชารุด
2.9 การเก็บกล้องลงในกลอ่ งใหว้ างตามผงั ท่ีติดไว้ในกลอ่ ง
2.10 ต้องแน่ใจว่าตัวกล้อง กล่องใส่กล้อง แห้งสะอาดไม่มีความช้ืนหลงเหลืออยู่ ถ้าเก็บกล้อง
ลงในกล่องที่มีความช้ืนหลงเหลืออยู่ภายในจะทาให้เกิดความเสียหายแก่เคร่ืองมือได้ ควรนากล่องตากแดด
หรือเปิดผึง่ วางไว้ในท่ีร่มจนแหง้ แลว้ จงึ เกบ็ เคร่อื งมอื ใส่กลอ่ ง
2.11 ก่อนเก็บกล้องลงในกล่องต้องแน่ใจว่าได้ปลดล๊อค Vertical Clamp, Horizontal Clamp
และ Lower Clamp แล้ว
2.12 กล้องหรือเคร่ืองมือสารวจรังวัดท่ีเป็นเคร่ืองมืออีเล็กทรอนิกส์ท่ีมีปุมคีย์บอร์ด ให้ทาความ
สะอาดมือก่อนจับกล้องหรือกดปุมคีย์บอร์ด เพราะจะทาให้ชารุดเน่ืองจากถูกแมลง เช่น มด หรือแมลงสาบ
มากัดกนิ คยี ์บอรด์ และทาใหเ้ ป็นสนมิ ไดง้ า่ ย
2.13 เวลาทาการรังวัดมุม ในบริเวณตั้งกล้อง ให้ช่างแผนท่ีปักธงหรือปักหลักขาวแดง หรือ
เคร่ืองหมายอย่างหนึง่ อย่างใด กนั้ ทางจราจรใหเ้ หน็ ชดั เจนในระยะไมต่ า่ กว่า 10 เมตร
2.14 ใหช้ า่ งแผนทีเ่ พ่ิมความระมดั ระวังรักษากลอ้ งเป็นพเิ ศษ หากแม้เกดิ อบุ ตั เิ หตดุ ว้ ยประการใด ๆ
แม้ไม่ใช้ความผิดของช่างแผนที่โดยตรง ช่างแผนที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วย อย่างน้อยควรงดพิจารณาความดี
ความชอบ โดยถอื ว่าขาดความรอบคอบ (ข้อ 13 - 14 คาสัง่ กรมทด่ี ินท่ี 1/2503 ลงวันที่ 7 เมษายน 2503)

3. ขอ้ ควรระวังเก่ยี วกบั แบตเตอร่แี ละระบบไปฟา้ ในกล้องและเครอ่ื งวัดระยะอเี ลก็ ทรอนิกส์
3.1 ข้อควรระวงั สาหรับแบตเตอร่ี
- แบตเตอรี่หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ให้นาออกมาชาร์จอย่างน้อยเดือนละคร้ัง (ควร

ตรวจ ดวู า่ bat low หรือยงั ถา้ ยังมไี ฟให้ใช้งานจนหมดก่อน โดยนาใส่กล่องเครื่องมือแล้ว ON Switch ไว้จน
แสดง bat low แลว้ จงึ นามาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

- เก็บแบตเตอรี่ไวใ้ นสถานที่ทม่ี ีอุณหภูมิ 0º C ถงึ 40º C
3.2 ข้อกาหนดในการชาร์จแบตเตอรี่

- ชาร์จแบตเตอร่ีทอ่ี ณุ หภมู ิระหว่าง 10º C ถึง 40º C
- ห้ามชารจ์ แบตเตอรน่ี านเกินกวา่ เวลาที่กาหนด ใชม้ อื สมั ผสั ถา้ เกดิ ความร้อนเกินไป ควรหยุด
การชาร์จแบตเตอรท่ี ันที (ตอ้ งให้เทา่ กบั หรอื เกนิ กวา่ เวลาท่กี าหนดเพียงเล็กน้อย)
- เมื่อจะชาร์จแบตเตอร่ีให้ใส่แบตเตอรี่ใน Adapter ก่อน แล้วต่อเช่ือมกับแท่นชาร์ต
จากนั้น จงึ เสียบแทง่ ชาร์จกบั ปลก๊ั ไฟ ตรวจว่าไฟชาร์จติดหรือดับ หากดับให้ปิด – เปิดสวิตซ์ไฟ (หรือถอดปล๊ัก
แลว้ เสียบใหมอ่ ีกครงั้ )
- ระหว่างชาร์จ ตวั แบตเตอรี่จะตอ้ งรอ้ น แตไ่ ม่ควรรอ้ นเกนิ ไป
- อุณหภมู ทิ ร่ี ้อนจดั จะทาใหอ้ ายกุ ารใช้งานของแบตเตอรส่ี นั้ ลง

4. การต่อระบบไฟขา้ งนอก (ไมค่ วรใช)้
- หากใช้แบตเตอรี่รถยนต์ (ห้ามต่อใช้โดยตรง) ต้องใช้ Adapter เฉพาะของกล้องแต่ละรุ่น แต่ละ

ยหี่ ้อและแน่ใจว่าต่อไมผ่ ิดขั้ว
- หากใช้ไฟช่องจุดบุหร่ี (ห้ามต่อใช้โดยตรง) ต้องแน่ใจว่ากระแสไฟตรงกับความต้องการ

ของ Adapter ของ กลอ้ งและมกี ารต่อสายดิน (ขว้ั ลบ)
- การใช้ไฟภายนอกต้องปรับ Voltage ให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของกล้องหรือเครื่องวัด

ระยะแต่ละร่นุ (เป็นอันตรายมากถา้ Voltage เกนิ และขั้วไมต่ รง กลอ้ งหรือเครื่องวดั ระยะจะเสยี ทนั ที)

170

5. การเบกิ จา่ ยและส่งคืนเครอ่ื งมือ
การเบกิ จ่ายและสง่ คืนเครอ่ื งมือเครอื่ งใช้ในการรังวดั และทาแผนท่ีในการปฏบิ ัตงิ านสนาม
1. การเบิกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไปปฏิบัติงานสนาม ให้ผู้เบิกทาใบเบิก (ค.ท.ด. 2 ก.) พร้อมสาเนา

เสนอผา่ นผู้บังคบั บญั ชาตามลาดบั ช้นั และส่งให้กองพสั ดลุ ่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกไปปฏิบัติงานสนาม
ในการเบกิ เครอ่ื งมอื เครือ่ งใชว้ รรคแรก ใหท้ าใบเบกิ สงิ่ ของถาวร และไม่ถาวรแยกจากกันอย่างละ 1 ชุด พร้อม
กับระบวุ นั ท่ีทีจ่ ะขอรับเครอ่ื งมอื เคร่ืองใชล้ งในใบเบิก (ค.ท.ด. 2 ก.)

กรณีที่ผู้เบิกมอบหมายให้ผู้อ่ืนมารับแทน ให้ระบุช่ือและตาแหน่งของผู้มารับแทนไว้ในใบเบิก
(ค.ท.ด. 2 ก.) ด้วย

2. เมื่อผ้เู บกิ เครอื่ งมือเครือ่ งใช้กลบั จากการปฏิบัติงานรังวัดในสนามแล้ว ให้นาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
สง่ คนื ภายในกาหนด 15 วัน นับตง้ั แต่วนั ทก่ี ลับมาปฏิบัติหนา้ ทใ่ี นหนว่ ยงานตน้ สังกดั และห้ามมใิ ห้ผู้อ่ืนนาไปใช้
งานตอ่ โดยเด็ดขาด

3. การใช้และการดูแลบารุงรักษาเคร่ืองมือเครื่องใช้ ให้ใช้อย่างถูกวิธีตามคู่มือการใช้งานของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ชนิดน้ัน ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีเกิดการชารุดในระหว่างปฏิบัติงานในสนามให้ส่งกองพัสดุ
เป็นผทู้ าการตรวจซ่อมเท่าน้ัน หากพบว่ามีการชารุดของเคร่ืองมือเครื่องใช้นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ
หรือเพราะความประมาทเลินเล่อ ผู้เบิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม (ระเบียบ
กรมทด่ี นิ ว่าดว้ ยการเบิกจา่ ยและส่งคนื เคร่ืองมอื เครอ่ื งใช้ในการรงั วัดและทาแผนทีใ่ นการปฏิบตั งิ านสนาม พ.ศ. 2540
ลงวนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2540)

171

หมวดท่ี 14
หมวดเบ็ดเตลด็
1. การอ่านค่าระยะในไม้สเกล
จาเป็นตอ้ งรู้ค่าจากการอา่ นค่าระยะในไมส้ เกล เพอ่ื การจับระยะในรูปแผนทโ่ี ฉนดท่ดี ิน
น.ส. 3ก หรือในระวางแผนที่ เพอื่ ใชป้ ระกอบในการรงั วดั ตรวจสอบรูปแปลงท่ีดนิ
วธิ กี ารอา่ นค่าระยะในไมส้ เกล แต่ละมาตราส่วน ตามตวั อย่าง ดังนี้

สเกลมาตราส่วน 1/500 และ 1/5000

172

สเกลมาตราส่วน 1/750

สเกลมาตราสว่ น 1/1000 และ 1/4000

173

สเกลมาตราสว่ น 1/2000

สเกลมาตราส่วน 1/1250
สเกลมาตราสว่ น 1/2500

174

ระยะในรูปแผนที่ (เซนติเมตร) คูณ มาตราสว่ นรปู แผนท่ี หารด้วย 100 = ระยะในทด่ี นิ จริง

1 เซนตเิ มตร * 4000 /100 = 40 เมตร

1 เซนติเมตร * 2000 /100 = 20 เมตร

1 เซนติเมตร * 1000 /100 = 10 เมตร

1 เซนตเิ มตร * 500 /100 = 5 เมตร

1 เซนติเมตร * 250 /100 = 2.50 เมตร

ในกรณที ่ไี ม่มีไมส้ เกลมแี ต่ไม้บรรทัดธรรมดาทม่ี ีหน่วยวัดระยะเป็นเซนตเิ มตร ก็ใช้สตู รข้างตน้ ทา
การคานวณแปลงค่าระยะในรูปแผนทเ่ี ปน็ ระยะในทด่ี ินจริงได้เชน่ กัน

2. การย่อและขยายแผนที่
หมายถึง การยอ่ หรือขยายรูปแผนทจ่ี ากมาตราส่วนใหญ่เป็นมาตราส่วนเล็ก หรือจากมาตราส่วนเล็ก

เป็นมาตราสว่ นใหญ่ การย่อรปู แผนท่ีเพื่อให้รูปแผนท่ีเล็กลงกว่าเดิม มีความเหมาะสมกับแบบพิมพ์โฉนดท่ีดินหรือ
แบบพิมพ์ท่ีใช้ในการลงที่หมายแผนที่ ส่วนการขยายรูปแผนท่ีก็เพื่อให้รูปแผนที่ใหญ่ข้ึนกว่าเดิม และจะกระทาใน
กรณีท่ีมาตราส่วนของรูปแผนที่เดิมไม่เหมาะสมกับรูปแผนที่หรือมีการแบ่งแยกท่ีดินซ่ึงต้องเพิ่มเติมรายละเอียดใน
รูปแผนท่ี และอาจเกิดความผิดพลาดในการอ่านรายละเอียดจากรูปแผนท่ีได้ จึงต้องทาการขยายรูปแผนท่ีเพ่ือให้
เหน็ รายละเอียดของรปู แผนที่ได้ชัดเจนยงิ่ ขึ้น

กรมทดี่ นิ ใช้ระวางแผนทม่ี าตราส่วน 1/4000 เป็นหลัก การย่อหรอื ขยายรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินจึง
ควรย่อหรือขยายรปู แผนทใ่ี ห้รูปแผนทม่ี มี าตราส่วน 1/8000 , 1/4000 , 1/2000 , 1/1000 , 1/500 , 1/250
หรือ 1/125 เพื่อใหส้ มั พันธ์กันกบั รูปแผนทใี่ นระวางของกรมทดี่ ิน

175

การขยายรปู แผนที่
สมมตุ ิว่ามีรูปแผนทม่ี าตราส่วน 1/4000 แต่ตอ้ งการขยายรปู แผนทีใ่ ห้ได้มาตราส่วน 1/2000
รูปท่ี 1 รูปแผนที่มาตราส่วน 1/4000 โดยกาหนดมุมเปน็ อกั ษร A , B , C และ D

AB

E
DC

รปู ที่ 2 BB
AA B
A

E

DC

DD CC

วธิ ีดาเนินการขยายรปู แผนที่
1. กาหนดจุดใดจุดหนึ่งให้อย่ภู ายในรปู แผนท่ี โดยสมมุติให้เปน็ จุด E (ตามรูปท่ี 1)
2. ลากเส้นจากจดุ E ผา่ นมมุ จดุ A แลว้ วดั ระยะจากจดุ E – A ไดร้ ะยะ 2 เซนติเมตร ให้ลากเส้น

ตรงต่อจากเส้น E – A ออกไปเท่ากับระยะ E – A จะได้ระยะ E – AA เท่ากับ 4 เซนติเมตร
หรอื 2 เทา่ ของระยะ E – A
3. ดาเนนิ การเช่นเดียวกบั ข้อ 2. ทุกมุมเขตทีด่ นิ
4. เมือ่ ไดจ้ ุดมุมเขตของจุดขยายทกุ จดุ แล้วให้ลากเส้นรอบแปลงขยาย คือ จากจุด AA ไปจุด BB
, จุด BB ไปจุด CC , จุด CC ไปจุด DD และ จุด DD ไปจุด AA จะได้รูปแผนท่ีมาตราส่วน
1/2000

รปู แผนที่มาตราส่วน 1/4000 แตต่ ้องการขยายรปู แผนทใ่ี หไ้ ดม้ าตราส่วน 1/1000 ให้นาส่วนของ
มาตราส่วนรูปแผนท่ีเดิม หารด้วยส่วนของมาตราส่วนรูปแผนที่ที่ต้องการขยาย แล้วนาผลลัพท์ คือ 4 (ขยาย
ใหญ่ 4 เทา่ ) ไปคูณกับระยะ E – A , E – B , E – C และ E – D นาค่าที่ได้ไปดาเนินการตามขอ้ 2. – 4.

การย่อรูปแผนที่
สมมตุ ิวา่ มรี ปู แผนที่มาตราสว่ น 1/2000 แต่ต้องการขยายรูปแผนที่ใหไ้ ดม้ าตราส่วน 1/4000

176

รปู ที่ 1 รปู แผนที่มาตราสว่ น 1/2000 โดยกาหนดมุมเปน็ อักษร AA , BB , CC และ DD
AA BB

E

DD CC
รูปที่ 2

AA BB
A B

E
DC

DD CC

วิธดี าเนินการย่อรูปแผนที่
1. กาหนดจดุ ใดจุดหนึ่งใหอ้ ยภู่ ายในรปู แผนท่ี โดยสมมุติให้เป็นจุด E (ตามรปู ที่ 1)
2. ลากเสน้ จากจดุ E ผา่ นมุมจุด AA แล้ววัดระยะจากจุด E – AA ได้ระยะ 2 เซนติเมตร ให้เอา
ระยะท่ีวดั ได้ (2 เซนตเิ มตร) หาร 2 แลว้ นาระยะทไ่ี ดจ้ ากผลลัพท์ คอื 1 เซนตเิ มตร วัดเร่ิมต้นจากจุด E ออกไป
ตามแนวเส้น E – AA เป็นระยะ 1 เซนติเมตร จะได้จุด A ซ่ึงระยะ EA จะเท่ากับ 1 เซนติเมตร หรือ เท่ากับ
คร่ึงหน่ึงของระยะ E – AA นน่ั เอง
3. ดาเนินการเชน่ เดยี วกบั ขอ้ 1. ทุกมุมเขตที่ดนิ
4. เม่ือได้จุดมุมเขตของจุดขยายทุกจุดแล้วให้ลากเส้นรอบแปลงขยาย คือ จากจุด A ไปจุด B ,
จดุ B ไปจุด C , จุด C ไปจุด D และ จดุ D ไปจุด A จะไดร้ ปู แผนทีม่ าตราสว่ น 1/4000

177

รูปแผนท่ีมาตราส่วน 1/2000 แต่ต้องการย่อรูปแผนท่ีให้ได้มาตราส่วน 1/8000 ให้นาส่วนของ
มาตราสว่ นรปู แผนท่ีที่ตอ้ งการขยาย หารด้วยส่วนของมาตราส่วนรูปแผนท่ีเดิม แล้วนาผลลัพท์ คือ 4 (ย่อเล็ก
ลง 4 เท่า) ไปคณู กบั ระยะ E – A , E – B , E – C และ E – D นาค่าที่ไดไ้ ปดาเนนิ การตามขอ้ 2. – 4.

ในกรณีที่ต้องทาการย่อหรือขยายรูปแผนท่ีให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอหรือเพื่อส่งศาล
ประกอบการพจิ ารณาคดี มวี ธิ กี ารปฏบิ ตั ิ ดงั น้ี

1.1 การย่อหรือขยายรูปแผนที่อย่างเก่าซ่ึงไม่มีระยะเส้นรังวัดหรือค่าพิกัดฉากให้แนะนา
ทาการรังวัดสอบเขตกอ่ น ถา้ ผขู้ อยนื ยันจะใหท้ าการย่อหรือขยายโดยไมข่ อรังวัดสอบเขตให้บันทึกไว้ในเอกสาร
ท่ีย่อหรือขยายรูปแผนที่

1.2 การย่อหรือขยายรูปแผนที่รังวัดใหม่ ซ่งึ มรี ะยะเส้นรังวัดหรือค่าพิกัดฉากท่ีสามารถจะนามา
ขึน้ รปู แผนที่ใหม่ได้ ใหท้ าการยอ่ หรอื ขยายโดยเสน้ รังวัดหรอื พิกดั ฉาก

(คาสัง่ กรมทด่ี ิน ที่ 7/2515 ลงวนั ที่ 26 มิถุนายน 2515 และคาสั่งกรมทดี ิน ท่ี 740/2523 ลงวันท่ี
25 มิถุนายน 2523 เรอื่ ง การเขียน การย่อ การขยาย และการแก้ไขรปู แผนท่ใี นโฉนดทดี่ นิ แบบใหม่ (น.ส. 4 ง.)

3. การตรวจหรอื คดั หลกั ฐานแผนที่ ใหป้ ฏิบตั ิดังน้ี
3.1 แผนทีเ่ ก่ียวกับหนังสือสาคัญสาหรบั ทด่ี นิ ทุกประเภท เช่น ระวางแผนที่ ต้นร่างแผนท่ี หรือแผน

ที่ประกอบเรอื่ ง ตลอดจนหลกั ฐานตา่ ง ๆ ของแผนท่ี ผู้ขออาจตรวจแผนที่ โดยใชไ้ ม้บรรทัดจับระยะในรูปแผนที่
ได้ แต่จะใชก้ ระดาษทาบแผนที่ทานองจาลองรูปโดยวิธีใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่การถ่ายภาพ ถ้าผู้ขอต้องการจะได้
รูปจาลองแผนที่นน้ั จะต้องขอใหเ้ จา้ หน้าที่คัดหรอื จาลองให้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย (กฎกระทรวง
ฉบบั ท่ี 47 (พ.ศ. 2541) ข้อ 2 (6))

3.2 การขอตรวจต้นร่างแผนท่ี ซ่ึงมีระยะการรังวัดหรือรายการรังวัด (ร.ว. 67) หรือการคานวณ
ตา่ ง ๆ ผ้ขู อจะจดระยะหรือตัวเลขในการคานวณไปก็ได้

(คาส่ังกรมที่ดิน ท่ี 6/2501 ลงวันที่ 7 เมษายน 2501 เรื่อง ขอตรวจหลักฐาน และให้ทากิจการ
บางอย่างทเี่ กี่ยวขอ้ งกบั แผนที่)

4. การเขยี นแผนที่ประกอบสัญญาเชา่
หมายถงึ แผนที่ประกอบสญั ญาแบ่งเช่าหรือเช่าเฉพาะส่วน ที่คู่สัญญาขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีกระทา

ให้ มีวิธีปฏบิ ตั ดิ งั นี้
4.1 ให้เจ้าของท่ีดินยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยให้ถ้อยคาและช้ีแผนท่ีแสดงส่วนท่ีให้เช่า

วา่ ท่ดี ินจะใหเ้ ช่าอยตู่ อนใดของโฉนดท่ดี นิ และมีเนอื้ ทีป่ ระมาณเท่าใด
4.2 ให้เจ้าหน้าทจี่ าลองแผนท่ีในโฉนดทด่ี ินดว้ ยกระดาษจาลองแผนท่ี (ร.ว. 9) และหมายสีแสดง

ส่วนที่ให้เช่า พร้อมกับคานวณเนื้อที่ประมาณโดยวิธีมาตราส่วน (ปฏิบัติทานองเดียวกับแผนท่ีประกอบเรื่อง
แบง่ แยกต่างไมต่ อ้ งไปทาการรังวัดเพยี งแตแ่ บง่ แยกในแผนท่ี)

4.3 แผนที่ประกอบสัญญาเช่าให้จาลองขึ้น 4 ฉบับ สาหรับมอบใหค้ ู่สัญญาฝุายละ 1 ฉบับ เก็บไว้
ในสารบบ 1 ฉบบั และส่งกรมทดี่ ินพรอ้ มกบั เรื่องราวขอจดทะเบยี นสทิ ธิ และนิตกิ รรม 1 ฉบับ

4.4 ค่าธรรมเนียมในการจาลองแผนที่กับคานวณเนื้อที่ ให้เรียกตามกระทรวง (กฎกระทรวงฉบับท่ี
47 (พ.ศ. 2541))

5. การขดี เขตแบ่งแยกในโฉนดทดี่ ิน
หมายถงึ การขีดเขตแบง่ แยกท่ใี นโฉนดทด่ี นิ ท่ไี ด้รังวัดใหมแ่ ล้ว ให้ปฏบิ ัตดิ งั น้ี
ให้ใช้แผนที่ประกอบเรื่องแบ่งแยกปรุลงบนแผนท่ีในโฉนดที่ดินท้ังฉบับเจ้าของที่ดินและ

ฉบับสานกั งานท่ีดิน แล้ววงหมุดหลักเขตท่ีดิน ขีดเส้นเขต หมายสีแปลงแบ่งแยก และเขียนเลขท่ีดินและเลขที่
ดินขา้ งเคยี งตามแผนที่ที่ประกอบเรือ่ ง

178

(ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนรูปแผนที่ในโฉนดท่ีดิน พ.ศ. 2528 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม
2528)

6. การปิดผนกึ รปู แผนท่ใี นโฉนดท่ดี นิ
หมายถึง การนาใบแก้ไขรูปแผนท่ี ซึ่งจาลองจากรูปแผนที่รังวัดใหม่ปิดทับรูปแผนท่ีเดิมในโฉนด

ทีด่ ิน ใหป้ ฏบิ ตั ิดงั นี้
6.1 แผนที่ในโฉนดที่ดินฉบับสานกั งานทด่ี นิ ใหใ้ ช้กาวทาทาบด้านขวามือของรูปแผนที่ (อย่างทับ

รปู แผนท่ีเดิม) แล้วนาใบแก้ไขรูปแผนที่ปิดทับเพื่อให้เปิดดูรูปแผนท่ีเดิมได้ และให้ขีดฆ่าแผนท่ีเดิมในโฉนดท่ีดิน
ด้วยหมึกสีแดง พรอ้ มกับลงชอ่ื วนั เดือน ปี ผขู้ ดี ฆา่ กากบั ไว้ดว้ ย

6.2 แผนทใ่ี นโฉนดทด่ี นิ ฉบบั เจา้ ของที่ดินให้ทากาวแล้วนาใบแกไ้ ขรูปแผนท่ีปิดทบั ให้สนทิ
7. การต่อรปู แผนทใ่ี นโฉนดที่ดนิ แบบ น.ส. 4 จ.

7.1 โดยทแ่ี บบพมิ พ์โฉนดทดี่ นิ อย่างใหม่ (น.ส. 4 จ.) มีที่สาหรับเขียนแผนท่ีน้อย ที่ดินแปลงซึ่งมี
รูปแผนทขี่ นาดใหญ่ จงึ ไมอ่ าจเขยี นลงในโฉนดท่ีดนิ ได้ ก็ใหย้ ่อลงตามความเหมาะสมและในกรณีกลับกัน รูปแผนที่
ท่ีจะนาลงในโฉนดแบบใหม่มีขนาดเล็กมาก ก็ให้ขยายเป็นมาตราส่วนใหญ่ขึ้น ฉะน้ัน ในที่สาหรับเขียนแผนที่
ในโฉนดที่ดิน จึงได้เขียนมาตราส่วนไว้ 2 อย่าง คือ มาตราส่วนในระวางแผนที่หนึ่งและมาตราส่วนรูปแผนท่ี
ของโฉนดทดี่ ินแปลงน้นั อกี มาตราสว่ น

7.2 เมื่อท่ีดินแปลงนั้นมีการรังวัดแบ่งแยกมากแปลง หรือช่างรังวัดข้ึนรูปแผนที่ต้นร่างให้เป็น
มาตราส่วนใหญ่ขึ้น ไม่สามารถจะลงที่หมายรูปแผนที่ในโฉนดท่ีดินเดิมได้ ให้ใช้รูปแผนที่มาตราส่วนเดียวกับ
แผนทีต่ ้นรา่ งกลดั ตดิ ไวห้ ลังโฉนด โดยใชใ้ บต่อ หากรูปแผนท่ีตามต้นร่างใหญ่กว่าใบต่อให้ย่อรูปแผนท่ีท้ังแปลง
คง และแปลงแยกลงตามมาตราส่วนให้พอเหมาะสมกับขนาดของใบต่อ หากย่อรูปแผนท่ีทั้งแปลงคง และ
แปลงแยกลงตามมาตราสว่ นใหพ้ อเหมาะกับขนาดของใบตอ่ ไม่พอ หรอื เขียนลงได้แตก่ ไ็ ม่ชดั เจนหรือเลอะเลือน
ให้เขียนแต่แปลงคงเหลือของท่ีดินแปลงน้ัน แต่เพียงแปลงเดียว โดยย่อมาตราส่วนตามความเหมาะสม ส่วน
การที่จะทราบว่าที่ดินแปลงน้ันแบ่งออกไปก่ีแปลงหรือแปลงใดเป็นแปลงแยก 1 หรือ 2 ให้ดูได้จากรูปแผนท่ี
ประกอบการทานิตกิ รรม ซงึ่ เกบ็ ไว้ในสารบบและรายการจดทะเบยี นหลงั โฉนดท่ีดนิ แปลงคงเหลือนัน้

7.3 สาหรับแปลงคงเหลือ หากมีการรังวัดแบ่งแยกครั้งต่อไป ถ้าสามารถหมายสีกันเขตได้
ก็ให้หมายสีกันเขตลงในรูปแผนท่ีเดิม หากมีการรังวัดแบ่งแยกแปลงคงเหลือนั้น มากแปลงต้องขยายแผนท่ี
ให้ชดั เจนขน้ึ กใ็ ห้เขียนลงในใบต่อเปน็ ตอ่ ที่ 2 และ 3 กลดั ตดิ กับโฉนดที่ดินต่อ ๆ กันไป

7.4 เลขระวาง เลขท่ีดิน เลขหน้าสารวจและจานวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ให้ใช้เลขไทย ส่วนเลขหลัก
เขตใหใ้ ช้เลขอารบิค เว้นแต่เลขระวางแผนทรี่ ะบบพิกัดฉาก ยู ที เอม็ ให้เขียนเลขอารบิค

7.5 กรณีมกี ารขยายรูปแผนท่เี ป็นมาตรสว่ นใหญ่ตามข้อ 2 แล้ว หรอื กรณีมีการใช้ใบต่อรูปแผนท่ี
และนาไปกลัดติดไว้ด้านหลังโฉนดท่ีดินแบบ น.ส. 4 ง. หรือ น.ส. 4 จ. แล้วให้หมายเหตุด้วยอักษรสีแดง
ในรูปแผนที่โฉนดที่ดนิ เดมิ ว่า “ที่ดนิ แปลงนี้ใช้รูปแผนทใ่ี บต่อ” โดยไมต่ ้องขดี ฆา่ รูปแผนท่เี ดิมแตอ่ ย่างใด

7.6 ในกรณีใช้ใบแทนโฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ง. หรือ น.ส. 4 จ. ถ้ารูปแผนท่ีในโฉนดที่ดิน
มีขนาดใหญ่มาก หรือเล็กเกินไป ไม่สามารถจะจาลองในใบแทนโฉนดที่ดิน ให้ดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว
ถา้ ไมส่ ามารถย่อมาตราส่วนให้เล็กลงได้ กใ็ หจ้ ัดทาใบตอ่ สาหรบั จาลองแผนทีเ่ พิม่ ข้ึนและให้หมายเหตุไว้ในช่อง
จาลองแผนทีด่ า้ นหน้าของโฉนดท่ีดินว่า “รูปแผนที่อยู่ด้านหลัง” ด้วยหมึกสีแดง ให้นามาตราส่วนในระวางแผนที่
มาลงไวใ้ นช่อง “มาตราส่วนในระวางโฉนดท่ีดนิ ด้วย”

คาสั่งกรมท่ดี นิ ที่ 7/2515 ลงวันท่ี 26 มถิ นุ ายน 2515 และ
คาสั่งกรมท่ีดนิ ที่ 740/2523 ลงวนั ที่ 25 มถิ นุ ายน 2523 เรอ่ื ง การเขยี น การย่อ การขยายและ
การแก้ไขรปู แผนท่ีในโฉนดท่ดี ินแบบใหม่ (น.ส. 4 ง)

179

8. การเขียนรูปแผนทใ่ี นโฉนดท่ดี นิ
การเขยี นรปู แผนท่ีในโฉนดทด่ี ินให้ใช้หมึกสดี าโดยใหม้ ีรายละเอียดดงั นี้
8.1 วงหมดุ หลักเขตท่ีดินให้มีขนาดเสน้ ผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลเิ มตร และให้ขีตเส้นแสดงแนวเขตจาก

หลักเขตถงึ หลักเขต
8.2 หลักเขตท่ดี นิ ให้เขียนอกั ษรประจาหลกั และเลขประจาหลกั เขต สาหรับเลขประจาหลักเขตให้

เขยี นด้วยเลขอารบิค
8.3 เขียนเลขทด่ี นิ ภายในแปลง และเลขท่ดี นิ ข้างเคยี งทั้งส่ที ิศด้วยเลขไทย
8.4 เครือ่ งหมายแสดงทศิ เหนอื ใหม้ ขี นาดและแบบท่ีกาหนดไวใ้ นหนังสือกรมทด่ี นิ ที่ มท 0613/ว

11766 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 เรือ่ งการเขียนเคร่ืองหมายเข็มทศิ ลงในแผนท่ี โดยให้แนวเขม็ ทศิ เหนือ-ใต้
ขนานกับขอบกระดาษดา้ นซา้ ยมอื เสมอ

8.5 ให้ขีดเขตแยกของแปลงข้างเคยี งยาวไมเ่ กนิ 1 เซนติเมตร
8.6 การเขยี นมาตราสว่ นในโฉนดทดี่ นิ ให้ปฏิบัติตามคาสงั่ กรมท่ดี ิน ที่ 7/2515 ลงวันท่ี 26
มถิ ุนายน 2515
รูปแผนที่ในโฉนดทดี่ นิ ไมต่ อ้ งหมายสีแดงรอบเขตภายในแปลง กรณีพมิ พ์รูปแผนที่ในโฉนดท่ดี นิ
และปรากฏรูปทด่ี นิ หลายแปลง ใหห้ มายสแี ดงภายในรูปท่ีดินแปลงน้ัน
กรณที ่มี กี ารรงั วัดแบง่ แยก ถ้ารปู แผนที่ในโฉนดทดี่ นิ ไม่ได้หมายสแี ดงให้หมายสีแดงโดยรอบภายใน
แปลงก่อน แล้วจงึ หมายสเี ขยี วโดยรอบภายในแปลงแยก หากแปลงแยกด้านใดมีการหมายสีแดงภายในไว้แล้ว
ให้หมายสีเขียวไว้ด้านนอกแทน ถ้ามีการแก้ไขหรือขยายรูปแผนที่แปลงคงเหลือจะพ่วงรูปแผนที่แปลงท่ี
แบง่ แยก เพ่อื ใหส้ มั พันธก์ บั รายการจดทะเบียนเดิม ให้หมายสีเขียวประโดยรอบภายในแปลงรูปแผนท่ีที่นามา
พ่วง
(ระเบียบกรมที่ดนิ วา่ ด้วยการเขยี นรปู แผนทใ่ี นโฉนดทดี่ นิ พ.ศ. 2528)
9. คาสัง่ ใหก้ ลดั ท.ด.80 , ท.ด. 80ก และ ท.ด.80ข
การลงรูปแผนท่ีในระวางแผนที่ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ถ้ารูปแผนท่ีท่ีทาการรังวัดทับเขตโฉนด
ที่ดินแปลงข้างเคียงในระวางแผนที่เกินเกณฑ์เฉล่ีย ให้สอบสวนเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านที่
เก่ียวข้อง หากปรากฏว่า มิได้เป็นการสมยอมกันและไม่มีหลักฐานอ่ืนที่จะปูเขตโฉนดท่ีดินแปลงข้างเคียงใน
ระวางแผนที่คลาดเคล่ือน กใ็ ห้ลงรปู แผนที่ในระวางแผนท่ี แล้วรายงานเจ้าพนกั งานทีด่ นิ มคี าสง่ั ใหส้ อบเขตท่ีดิน
(ท.ด.๘๐) กลัดติดโฉนดทีด่ นิ แปลงข้างเคียงน้ันๆ ไว้ เพื่อให้เจ้าของที่ดินขอสอบเขตให้ถูกต้องเสียก่อน เว้นแต่
ท่ดี นิ ขา้ งเคยี งแปลงน้นั มกี ารรงั วัดใหมแ่ ละต่อเขตได้ (ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการรังวัดและการลงรูปแผนที่ใน
ระวางแผนท่ี กรณีออกโฉนดทดี่ ินเฉพาะราย พ.ศ. 2527 ขอ้ 15.2 )
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก หรือรวมโฉนดที่ดิน หากแผนท่ีรังวัดใหม่แตกต่างกับแผนท่ีในโฉนด
ท่ีดนิ แปลงทที่ าการรังวัดและตรวจสอบได้ว่าทบั แผนทโี่ ฉนดท่ีดินแปลงข้างเคียง หรือเม่ือนาแผนท่ีรังวัดใหม่ลง
ในระวางแผนท่ีตามหลักวิชาแล้วทับแปลงข้างเคียงเกินเกณฑ์เฉลี่ย เม่ือเจ้าพนักงานที่ดินได้แก้ไขแผนที่ตาม
ม.69 ทวิ แห่ง ป.ที่ดิน หรืออธิบดีส่ังแก้ไขรูปแผนที่ตาม ม.61 แห่งป.ท่ีดินแล้วให้มีคาสั่งให้สอบเขตท่ีดิน
(ท.ด.80ก) (ระเบียบฯ ว่าดว้ ยรูปแผนท่ีในโฉนดแตกตา่ งจากเดิมเน่อื งจากมีการรังวดั ใหม่ฯ พ.ศ.2525)
กรณผี ลการรังวดั ได้รปู แผนที่หรอื เน้อื ทีแ่ ตกตา่ งจากเดมิ ยกเวน้ กรณีคาขอรังวัดรวมโฉนดทดี่ นิ หรือ
หนังสอื รับรองการทาประโยชน์ หากผ้ขู อมีความประสงค์จะยกเลิกเรอ่ื ง ให้พนกั งานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
ถึงผลการรังวัดนั้น หากผู้ขอยืนยันที่จะยกเลิกเร่ือง ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคาผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกบั กลดั คาส่งั ใหส้ อบเขตทดี่ นิ (ท.ด.๘๐ข) ติดไว้ในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และ
บันทกึ คาส่ังให้สอบเขต (ท.ด.๘๐ข) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย (ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรายงานผลการ
ปฏบิ ัตงิ านและการจดั การงานค้างของสานักงานที่ดนิ พ.ศ. 2555 ข้อ12.3)

180

10. ร.ว.ม. ปรากฏติด / ร.ว.ม. ปรากฏเปน็
กรณีท่ีดนิ ขา้ งเคียง มีการเปล่ยี นแปลงทางทะเบียน เช่น ข้างเคียงตามแผนท่ีในโฉนดที่ดินเดิม

บอกติด เลขทด่ี ินแปลงนั้น ๆ รังวดั ใหม่ปรากฏติดคลองชลประทาน หรือติดถนน คู ลาราง ลากระโดง อันเป็น
สาธารณะประโยชนแ์ ลว้ กรณีน้ใี ห้เขียนไวด้ า้ นหน้าด้วยหมึกสีแดงว่า “รังวัดใหม่ปรากฏติด...”

กรณีที่ดนิ ขา้ งเคยี งตามแผนทใี่ นโฉนดทดี่ ินเดิม มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น เดิมติด ที่ปุา ที่ว่าง
เปลา่ หรือเลขที่ดนิ แตร่ ังวัดใหม่ปรากฏเป็นที่มีการครอบครอง หรือที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น หรือเปลี่ยน
ช่ือใหม่ เช่น ในโฉนดท่ีดินเดิมติดทางกระบือ หรือถนนกรุงเทพ – สมุทรปราการ รังวัดใหม่เปลี่ยนช่ือเป็น
ทางสาธารณประโยชน์หรือถนนสุขุมวิท เป็นต้น กรณีนี้ให้เขียนไว้ด้านหน้าด้วยหมึกสีแดงว่า “รังวัดใหม่
ปรากฏเป็น...”

(ที่ 1 /24 (พ.ศ.2462) คาตักเตอื นเรือ่ งลงทห่ี มาย ล.ว. 1 ต.ค. 2462)

10. รายการประกอบแบบมาตรฐานหลักเขตทดี่ ินของกรมทีด่ ิน
หลักเขตท่ีดินของกรมที่ดิน ถือเป็นเอกสารทางราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1
(8) รปู แบบหลักเขตที่ดินในปัจจุบัน มี 2 แบบ คือ หลักเขตโลหะ (ข.ท.ด.) และหลักเขตคอนกรีต เป็นไปตาม
รูปแบบที่กรมท่ีดินกาหนดไว้ตามคาสั่งที่ 1383/2504 ล.ว.12 ต.ค.2504 และหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0716/ว
03795 ล.ว. 14 ก.พ. 2544 เรอื่ ง รปู แบบหลักเขตท่ดี นิ (แบบใหม)่
หลักเขตคอนกรีต คือหลักเขตชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะรูปทรงกระบอกยาว 30 ซม. มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. มีจุดศูนย์กลางหลักเป็นหมายเขตท่ีดิน เหนือจุดศูนย์กลางมีอักษรไทยกากับ ใต้จุด
ศูนย์กลางมีหมายเลขประจาหลักเขต ซึ่งจะกาหนดจานวนไว้ 4 ตาแหน่ง (เลขอารบิค) รวมอยู่ภายในวงกลม มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. มีคาว่า “หลักเขตท่ีดิน” อยู่เหนือ รูปวงกลม และมีอักษรย่อช่ือจังหวัดอยู่ใต้วงกลม
โดยเขียนไวเ้ ป็นแนวโคง้ วงกลมนอกมีเสน้ ผ่าศนู ยก์ ลาง 7 ซม.

เลขประจาหลกั เขตทีด่ นิ กาหนดไวด้ งั นี้
หมายเลขประจาหลักเขตที่ดนิ เรม่ิ ต้นจาก 1 ก 0001 ถึง 1 ก 9999 แล้วขน้ึ ใหมเ่ ปน็

2 ก 0001 ถึง 2 ก 9999 เรอื่ ยไปจนถงึ
................ ถึง 9 ก 9999 แลว้ ขนึ้ ใหมเ่ ป็น
1 ข 0001 ถงึ 1 ข 9999 แลว้ ขนึ้ ใหมเ่ ปน็
2 ข 0001 ถงึ 2 ข 9999 เรือ่ ยไปจนถึง
............... ถึง 9 ข 9999 แลว้ ขนึ้ ใหมเ่ ปน็
1 ค 0001 ไปเร่ือย ๆ ตามลาดับอักษร จนครบตัวอักษร 42 ตัว (ยกเว้นอักษร ฃ และ ฅ) สุดท้ายท่ี 9 ฮ
9999
การจดั ทา
ผู้รับจ้างจะต้องทาการหล่อ “หลักเขตที่ดิน” โดยจะต้องทาแม่แบบ เพ่ือจะหล่อแท่งคอนกรีต
ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ความยาว 30 ซม. และใส่เหล็กเสริม ขนาด ø 6 มม. เป็นแกนกลางเพื่อยึด
เนื้อคอนกรีต พร้อมทั้งประทับแม่แบบตัวหนังสือลงบนหัวคอนกรีต โดยให้ใช้อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1: 2 : 4
โดยปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ซีเมนต์ท่ีใช้จะต้องเป็นประเภท Silica cement คือ ตราเสือ ตรางูเห่า หรือ ตรา
นกอินทรยี ์ เปน็ ต้น

181

ตารางแสดงอตั ราส่วนผสมคอนกรีต (สว่ นที่ 2)

จานวนวสั ดทุ ใ่ี ช้ ต่อ 1 ลกู บาศก์เมตร

อตั ราส่วนผสมคอนกรีต ซเี มนต์/กก. ทราย/ ม. ³ หินเหล็ก/ม. ³
โดยปริมาตร

1: 2 : 4 320 0.46 1.91

1. ปูนซเี มนต์

1.1 ซเี มนต์ท่จี ะใชจ้ ะต้องเปน็ ประเภท Silicacement เชน่ ตราเสือ , ตรางเู ง่า หรือ ตรานกอินทรีย์
1.2 ตอ้ งเป็นปูนซีเมนตบ์ รรจุถงุ เรียบร้อย หรือเปน็ ปูนท่ีเกบ็ ไวใ้ นภาชนะบรรจุ บริษัทผ้ผู ลิต
1.3 ปูนซีเมนต์บรรจุถุง จะต้องเก็บไว้ในที่ยกพื้นสูงกว่าพ้ืนดินอย่างน้อย 30 ซม. ในโรงเก็บที่มี

หลังคาคลุม มีฝากันนา้ ฝนไดด้ ี
1.4 หา้ มใชป้ ูนซเี มนต์ เสือ่ มคณุ ภาพ โดนความช้นื แข็งตัวจับกันเปน็ ก้อนแลว้ หรอื โดยเหตุอื่น

1.5 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทผสมคอนกรีตปนกัน หรือเทติดต่อกันในขณะท่ีส่วนท่ีเทไว้ก่อน
ซึ่งใช้ปูนซเี มนต์ตา่ งประเภทกนั ยังไม่แขง็ ตัว

2. ทราย
ต้องเป็นประเภททรายน้าจืดท่ีหยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาด ปรากจากวัสดุอื่น เจือปน เช่น
เปลอื กหอย ดนิ ตะไคร่น้า

ใช้ดืม่ ได้ 3. หนิ
เกนิ ไป 3.1 หินใชห้ ินเกลด็ และตอ้ งแขง็ แกรง่ เหนยี วไม่ผุและสะอาดปราศจากวัสดอุ น่ื เจอื ปน
3.2 ก่อนจะนาไปผสมคอนกรีต ตอ้ งล้างน้าให้ปราศจากส่งิ สกปรกกอ่ นใช้เสมอ

4. นา้
4.1 นา้ ที่ผสมคอนกรีตจะตอ้ งเป็นนา้ จืดปราศจากนา้ มนั , กรด, ดา่ ง, เกลือ และสารอินทรีย์ต่าง ๆ

4.2 การผสมคอนกรตี ควรใส่น้าปรมิ าณน้อยทีส่ ดุ เพยี งเพื่อให้คอนกรีตมคี วามขน้ พอเหมาะไม่เหลว

5. แบบหล่อคอนกรตี

แบบสาหรับหลอ่ คอนกรีต “หลักเขตที่ดิน” เป็นส่วนประกอบที่สาคัญอีกสิ่งหนึ่งของงานคอนกรีต
ใช้เป็นโครงสร้างช่ัวคราวสาหรับรับน้าหนักคอนกรีตท่ีไม่ยังแข็งตัวและให้มีรูปร่างตามท่ีต้องการภายในแบบให้ทา
น้ามันปูองกนั การเกาะจับของเนอื้ คอนกรีตกับแบบ

182

6. การบม่ คอนกรตี
การบ่มคอนกรีต “หลักเขตที่ดิน” เมื่อถอดแบบแล้วให้ใช้ผ้ากระสอบปานคลุม แล้วราดน้าให้ชุ่ม
ตลอดเวลา ประมาณ 3 วนั และต้องราดนา้ ตอ่ ไปอกี จนครบ 7 วนั

7. เลขหมายประจาหลักเขตทด่ี นิ
จะกาหนดให้เปน็ คราว ๆ ไป สาหรับการจัดจ้างแตล่ ะครัง้

12. แบบพิมพเ์ กีย่ วกบั งานรังวัดในสานักงานท่ีดิน
ใหใ้ ชแ้ บบพิมพ์เกยี่ วกับงานรังวดั ในสานกั งานที่ดนิ ตามขนาด รปู แบบและคาอธบิ ายแบบพมิ พ์ตาม

ระเบยี บกรมทดี่ นิ ว่าดว้ ยการใช้แบบพิมพ์เกยี่ วกับงานรงั วัดในสานกั งานท่ีดิน พ.ศ. 2550 ลงวนั ท่ี 20
กมุ ภาพันธ์ 2550 และใหใ้ ช้แบบพิมพต์ น้ ร่างแผนที่ และคาอธบิ ายท่ีปรับปรุงใหมต่ ามหนงั สอื กรมท่ีดิน ที่ มท
0514.3/ว 21219 ล.ว. 5 สิงหาคม 2552 โดยใหจ้ ัดพิมพต์ น้ ร่างแผนท่ี สามารถใช้กระดาษปอนดข์ นาด 120
แกรม แทนกระดาษผนึกผา้ ได้ ตามหนงั สือกรมที่ดนิ ที่ มท 0514.3/1298 ล.ว. 18 มกราคม 2555 ขอ้ 3.

ใบนดั รงั วัด (ท.ด.2ก) และรายงานการรงั วดั (ร.ว.3ก) ให้ใช้ตามแบบทก่ี รมท่ีดินกาหนด ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ท่ี มท 0514.3/ว26148 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552

............................................................................................................................

183

กฎ ระเบียบ คาสง่ั ทส่ี าคญั เกีย่ วกบั การรังวัด เฉพาะราย

การรงั วัดออกโฉนดท่ดี ิน
- กฎกระทรวงฉบบั ท่ี 6 (พ.ศ. 2497)
- กฎกระทรวง ฉบบั ท่ี 26 พ.ศ.2516 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 พ.ศ.2537
- กฎกระทรวงฉบบั ท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ

พ.ศ. 2497 ล.ว. 23 ก.พ. 2537
- ระเบียบของคณะกรรมการจดั ทดี่ นิ แหง่ ชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเง่อื นไขการออก
โฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรบั รองการทาประโยชน์
- หนังสอื เวยี นกรมท่ีดิน ที่ มท 0609/ว 13688 ลงวันที่ 13 สงิ หาคม 2517 เรื่องการออก

หนังสอื แสดงสทิ ธใิ์ นทด่ี นิ ในกรณีแจง้ ส.ค.1 ไว้จดปุา
- ระเบยี บกรมที่ดิน ว่าดว้ ยการรังวดั และทาแผนทเี่ พ่ือเกบ็ รายละเอยี ดแปลงทด่ี นิ โดยวิธแี ผนท่ี

ช้ันหนึ่งในระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. 2542
- หนังสอื กรมท่ีดนิ ท่ี มท 0729.4/ว 17080 ลงวันท่ี 17 กนั ยายน 2544 เรอ่ื ง การออกโฉนด

ทดี่ ินหรือหนงั สอื รบั รองการทาประโยชนแ์ ปลงเดยี วหรอื หลายแปลงหรอื เปน็ บางสว่ น
- ระเบียบกรมท่ดี ิน ว่าด้วยการรงั วดั โดยระบบโครงขา่ ยการรงั วดั ดว้ ยดาวเทยี มแบบจลน์ (RTK

Network) ในงานรงั วดั เฉพาะราย พ.ศ. 2558
- ระเบียบกรมท่ีดิน วา่ ดว้ ยการรังวัดและการลงรูปแผนทใ่ี นระวางแผนที่ กรณีออกโฉนดที่ดนิ

เฉพาะราย พ.ศ. 2527 ล.ว.121 ก.ย. 2527
- ระเบยี บกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดและการลงรปู แผนท่ใี นระวางแผนท่ี กรณีออกโฉนดทีด่ นิ

เฉพาะราย (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2544 ล.ว. 24 ส.ค. 2544

การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน
- ระเบียบกรมทีด่ ินว่าดว้ ยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดท่ดี นิ พ.ศ. 2527 ลงวนั ท่ี
3 กุมภาพนั ธ์ 2527 ลงวนั ที่ 3 กมุ ภาพนั ธ์ 2527
- ระเบียบกรมที่ดินว่าดว้ ยการรงั วดั สอบเขต แบง่ แยกและรวมโฉนดท่ดี ิน (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ.
2530 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2530 ลงวนั ท่ี 9 มถิ นุ ายน 2530
- ระเบยี บกรมทดี่ นิ วา่ ด้วยการรงั วดั สอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดทีด่ ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2534 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2534 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2534
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ด้วยการรังวดั สอบเขต แบง่ แยกและรวมโฉนดทดี่ ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2534 ลงวนั ที่ 2 ธันวาคม 2534 ลงวนั ท่ี 2 ธันวาคม 2534
- ระเบยี บกรมท่ีดนิ ว่าด้วยการรงั วดั สอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดนิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2544 ลงวนั ท่ี 24 สงิ หาคม 2544 ลงวนั ท่ี 24 สิงหาคม 2544
- หนังสอื กรมท่ดี นิ ท่ี มท 0606/ว 05276 ลงวนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่อง การรังวดั ทาแผนท่ี
- หนังสือกรมที่ดนิ ท่ี มท 0706/ว 26229 ลงวนั ท่ี 25 สงิ หาคม 2540 เร่ือง ซอ้ มความเขา้ ใจ
ในการรังวดั ทาแผนที่
- คาสั่งกรมที่ดิน ท่ี 2/2503 ลงวนั ท่ี 20 กันยายน 2503 เรือ่ งการรังวดั แบ่งแยกที่ดนิ เพ่ือการ

ชลประทานตามโครงการของกรมชลประทาน

184

ระเบยี บ หนงั สือเวยี นท่ีเกยี่ วข้องการแบ่งแยกท่ีดินเป็นแปลงยอ่ ย เพอ่ื หลกี เลยี่ งการจัดสรรทด่ี นิ
- หนังสอื กรมฯ ที่ มท 0517.2/ว 32895 ล.ว. 21 พ.ย.2551 เรอื่ ง การแบ่งแยกทีด่ นิ เปน็ แปลง
ยอ่ ยเพ่ือหลีกเล่ียงการขออนญุ าตทาการจัดสรรที่ดนิ
- หนังสือกรมฯ ที่ มท 0517.2/ว 13169 ล.ว. 18 พ.ค. 2552 เรือ่ ง การแบ่งแยกที่ดินเปน็
แปลงยอ่ ยเพ่อื หลกี เล่ียงการขออนญุ าตทาการจัดสรรท่ดี นิ
- หนงั สือกรมฯ ที่ มท 0514.3/ว 20276 ล.ว. 28 ก.ค. 2552 เรื่อง ซอ้ มความเข้าใจการ
แบง่ แยกท่ดี นิ เปน็ แปลงย่อยเพอ่ื หลีกเล่ียงการขออนุญาตทาการจดั สรรที่ดิน

การรงั วดั รวมโฉนดทีด่ ิน
- คาสงั่ ที่ 12/2500 เรื่องการรวมโฉนดที่ดิน ลงวนั ท่ี 8 พฤศจิกายน 2500
- หนงั สอื กรมที่ดิน ท่ี มท 0606/ว 09637 ลงวันที่ 31 มนี าคม 2537 เรอ่ื งการรังวดั รวมโฉนด
ท่ีดิน
- หนงั สือกรมที่ดนิ ท่ี มท 0514.3/ว 17734 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 เรอ่ื งการรังวัดรวม
โฉนดที่ดิน

การรงั วดั ท่ีดินพังลงนา้ และแบ่งหกั เปน็ ทีส่ าธารณะประโยชน์
- หนงั สือกรมทีด่ นิ ท่ี มท 0505.4/ ว 10393 ลงวนั ที่ 5 เมษายน 2549 เร่ือง แบง่ หกั ท่ี
สาธารณประโยชน์ไม่มคี า่ ตอบแทน
- คาส่งั กรมท่ดี นิ ท่ี 5/2485 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2485 เรือ่ ง การปฏบิ ัติในเร่ืองที่ดินพังลงนา้
ทาให้รปู ทด่ี นิ ตามแผนท่ีเดมิ เปลี่ยนแปลง (ร.ว.ม.)
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/6567 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2524 เร่ือง การลงนามรับรอง
เขตท่ดี ินท่ีพงั (รปู แผนท่อี ย่างเก่า)
- การแบง่ แยกท่ีดนิ ท่มี ีทางสาธารณประโยชน์ตดั ผ่าน ตามหนงั สอื กรมทด่ี ิน ท่ี มท 0710/ว 97
ลงวนั ท่ี 3 มกราคม 2534

การทาแผนที่พพิ าท
- คาสง่ั ท่ี 2/2506 เร่ือง จานวนเน้อื ที่ในการรังวดั เฉพาะแปลงและการทาแผนท่ีววิ าทตามคาสัง่ ศาล
- ระเบียบกรมทด่ี ิน วา่ ด้วยการรงั วัดทาแผนท่พี พิ าทตามคาสง่ั ศาล พ.ศ. 2528
- หนังสอื กรมทด่ี นิ ท่ี มท 0514.3/ว 35796 ลว. 25 ธ.ค. 2551 เร่ือง การรงั วดั ทีด่ นิ ไดม้ าโดย
การครอบครองตาม ตามมาตรา 1382 แห่ง ป.ที่ดนิ

การแจ้ง/สอบถามเจา้ ของทด่ี ินข้างเคยี ง
- กฎกระทรวงฉบบั ท่ี 31 (พ.ศ. 2521) ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใชป้ ระมวลกฎหมายท่ีดนิ
พ.ศ. 2497 ลว. 31 พ.ค. 21
- ระเบียบกรมที่ดินว่าดว้ ย การตดิ ต่อหรือการแจ้งผู้มสี ิทธิในที่ดนิ ขา้ งเคยี งให้มาลงชือ่ รบั รองแนวเขต
หรอื คดั คา้ นการรังวดั พ.ศ. 2521 ลว. 21 มิ.ย. 21
- หนงั สือกรมท่ดี ิน ที่ มท 0706/ว 47106 ลงวันที่ 30 ธนั วาคม 2542 เรื่อง การแจง้ ผมู้ สี ิทธใิ นที่ดนิ
ขา้ งเคียงใหม้ าลงช่ือรับรองแนวเขตทด่ี ิน หรือคดั ค้านการรงั วัด (ท.ด.81)

185

- หนังสือกรมท่ีดนิ ที่ มท 0611/ว 7322 ลงวนั ท่ี 27 มนี าคม 2524 เรือ่ ง การทาหนังสอื สอบถาม
เจา้ ของที่ดินขา้ งเคียง

- หนังสือกรมที่ดนิ ที่ มท 0606/ว 01378 ลงวนั ท2่ี 2 มกราคม 2523 เรอื่ ง การสง่ หนังสอื แจ้งผู้มีสิทธิ
ในทดี่ นิ ข้างเคยี งให้มาลงช่ือรบั รองแนวเขตท่ีดนิ หรอื คดั ค้านการรงั วัด

- หนังสือกรมทด่ี นิ ท่ี มท 0712.1/ว 22952 ลงวันที่ 14 ตลุ าคม 2526 เร่ือง การปฏบิ ัตงิ านของ
เจา้ หนา้ ที่ฝุายทะเบยี นทเ่ี ก่ียวขอ้ งกับฝาุ ยรงั วัด

- ระเบยี บกรมทดี่ นิ ว่าด้วย การแจ้งเจา้ ของทดี่ นิ ข้างเคียง กรณีรังวดั แบ่งแยกท่ีดินทีม่ ีการรงั วดั ใหมแ่ ลว้
พ.ศ.2527 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2527

- หนงั สอื กรมท่ดี นิ ท่ี มท 0606/ว 05256 ลงวันที่ 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2536 เร่อื ง การสอบถามเจ้าของ
ทีด่ ินข้างเคยี ง กรณีรูปแผนท่แี ละเนอ้ื ทีเ่ ท่าเดมิ

- หนงั สอื กรมท่ีดิน ท่ี มท 0606/ว 06377 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2537 เรื่อง แนวทางปฏบิ ัติการ
สอบถามเจ้าของที่ดนิ ข้างเคยี ง กรณีรูปแผนที่และเนอ้ื ท่ีเทา่ เดมิ

- คาส่งั กรมที่ดิน ที่ 1304/2542 เรอื่ ง การรับรองแนวเขตท่ีดินของทางราชการ ลว. 24 พ.ค. 42
- หนงั สือกรมทดี่ นิ ที่ มท 0706/ว 21037 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 เร่ือง การแจ้งผ้มู สี ทิ ธิในท่ดี ิน
ขา้ งเคยี งให้มาลงช่ือรับรองแนวเขตที่ดนิ หรอื คดั ค้านการรังวดั
- หนังสือกรมทีด่ นิ ที่ มท 0514.3/ว 4588 ลว. 20 ก.พ. 50 เรื่อง ซ้อมความเขา้ ใจการสอบถามท่อี ยู่
จากนายทะเบยี นอาเภอหรือนายทะเบียนทอ้ งถนิ่
- หนังสอื กรมที่ดิน ดว่ นมาก ที่ มท 0514.3/ว 14574 ลว. 4 ม.ิ ย. 2550 เรอ่ื ง ซ้อมความเข้าใจ การ
สอบถามท่อี ย่ขู องผมู้ สี ิทธใิ์ นที่ดินขา้ งเคียง
- หนังสอื กรมทดี่ ิน ดว่ นทส่ี ดุ ที่ มท 0516.2/ว 19473 ลว. 6 ก.ค. 2547 เรื่อง การออกหนังสอื สทิ ธใิ น
ทดี่ ินในเขตท่ีดินของรัฐ

กฎ ระเบียบ คาส่งั ทีส่ าคญั เกย่ี วกับการควบคุมงานรงั วัดในสานักงานท่ีดิน
- พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ลง
ประกาศราชกจิ จานเุ บกษา ฉบบั ท่ี 132 ตอนที่ 4ว ลงวันท่ี 22 ม.ค. มีผลบงั คับใช้เริ่มแต่วันท่ี 21 ก.ค.
2558 กาหนดใหม้ กี ารจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน ซ่ึงกรมทีด่ นิ ได้จดั ทาคู่มือสาหรับประชาชน ฉบับ
ปรับปรุง/แก้ไข ลงวันท่ี 18 เมษายน 2561
- ระเบียบกรมท่ดี นิ วา่ ด้วยการควบคมุ งานรงั วดั ในสานกั งานทด่ี ิน พ.ศ. 2523 ลงวนั ที่ 11
มกราคม 2523
- หนงั สือกรมท่ดี ิน ที่ มท 0611/ว 409 ลงวันท่ี 1 ม.ี ค. 2525 เรอื่ ง ซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏบิ ัตงิ านของชา่ งรังวัด

กฎ ระเบยี บ คาสัง่ ท่ีสาคัญเก่ยี วกับการลงรปู แผนทใี่ นระวางแผนท่ี
- ระเบียบกรมที่ดนิ ว่าดว้ ยการรงั วัดและการลงรปู แผนท่ีในระวางแผนท่ี กรณอี อกโฉนดท่ีดนิ เฉพาะ
ราย พ.ศ. 2527
- ระเบยี บกรมท่ดี ินว่าดว้ ยการรังวัดและการลงรูปแผนท่ใี นระวางแผนท่ี กรณีออกโฉนดท่ีดนิ เฉพาะ
ราย (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ.2544
- ระเบยี บกรมท่ดี ิน วา่ ดว้ ยการลงทห่ี มายในระวางแผนทีด่ จิ ิทลั ของสานักงานที่ดนิ พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมที่ดนิ ท่ี มท 0512.2/ว 15382 ลงวนั ที่ 25 มถิ นุ ายน 2561 เรอ่ื ง การนารูปแผนทีร่ งั วัด
ใหม่ลงระวางแผนท่ี

186

กฎ ระเบียบ คาส่งั ท่สี าคัญเกี่ยวกบั การจัดเกบ็ หลักฐานแผนที่
- หนังสือกรมทด่ี นิ ที่ มท 0611/ว 03219 ลงวันท่ี 12 ก..2523 เรอ่ื ง การแก้ไขชือ่ ระวางแผนท่ี
- ระเบยี บกรมที่ดนิ ว่าด้วยการแก้ไขและจดั เก็บหลักฐานการรงั วัดเฉพาะราย ในระวางแผนท่ีระบบ
พิกดั ฉาก ยู ที เอม็ พ.ศ. 2530
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ดว้ ยการแกไ้ ขและจัดเก็บหลกั ฐานการรงั วดั เฉพาะราย ในระวางแผนท่รี ะบบ
พิกดั ฉาก ยู ที เอม็ (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2534
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าดว้ ยการแกไ้ ขและจดั เก็บหลักฐานการรงั วัดเฉพาะราย ในระวางแผนท่รี ะบบ
พิกัดฉาก ยู ที เอม็ (ฉบบั ที่ 3) พ.ศ. 2535
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระวางแผนที่ระบบพิกดั ฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.
2530
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ด้วยการเขียน การเกบ็ และการใชร้ ะวางแผนทีร่ ะบบพกิ ดั ฉาก ยู ที เอม็
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
- ระเบียบกรมทดี่ ิน ว่าดว้ ยการเขยี น การเก็บ และการใชร้ ะวางแผนท่รี ะบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็
(ฉบบั ท่ี 3) พ.ศ. 2543
- ระเบียบกรมทด่ี นิ ว่าดว้ ยการเขียน การเกบ็ และการใช้ระวางแผนที่ระบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
- ระเบยี บกรมทด่ี ิน วา่ ด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระวางแผนทร่ี ะบบพิกดั ฉาก ยู ที เอ็ม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
- ระเบยี บกรมท่ีดิน ว่าดว้ ยการใช้แบบพมิ พเ์ กี่ยวกับงานรงั วัดในสานักงานที่ดิน พ.ศ. 2550 -
- หนงั สือกรมทด่ี นิ ท่ี มท 0515/ว 12309 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การจัดเกบ็
ค่าธรรมเนยี มกรณี สว่ นราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิน่ หรือรฐั วิสาหกิจขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอ
ถา่ ยสาเนาเอกสาร
- หนงั สือกรมทีด่ ิน ที่ มท 0514.3/ว 21219 ลงวนั ท่ี 5 สิงหาคม 2552 เร่ือง แก้ไขแบบพมิ พ์ตาม
ระเบยี บกรมทดี่ นิ วา่ ดว้ ยการใช้แบบพมิ พเ์ กยี่ วกบั งานรังวัดในสานักงานทด่ี นิ พ.ศ. 2550
- หนังสอื กรมทด่ี นิ ที่ มท 0514.4/ว 27929 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2552 เรอ่ื งซ้อมความเขา้ ใจการ
จดั เกบ็ ควบคมุ หลักฐานการรังวดั เฉพาะรายและการลงระวางแผนที่

กฎ ระเบยี บ คาสง่ั ทสี่ าคัญเกย่ี วกับการเขยี นแผนท่ี
- คาสัง่ กรมท่ีดิน ท่ี 7/2515 เร่ือง การเขยี น การยอ่ และขยายรปู แผนท่ใี นโฉนดทดี่ ินแบบใหม่ (น.ส. 4ง)
- ที่ มท 0613/ ว 9774 ลว. 12 เมษายน 2516 เรื่อง การเขียน การยอ่ และขยายรปู แผนท่ใี นโฉนด
ท่ดี นิ แบบใหม่ (น.ส.4ง)
- คาสงั่ กรมทด่ี ิน ที่ 740 / 2523 เรือ่ ง การเขยี น การย่อ และการแกไ้ ขรปู แผนที่ในโฉนดที่ดนิ แบบ
ใหม่ (น.ส.4ง)
- ระเบยี บกรมที่ดิน วา่ ด้วยการเขียนรปู แผนทใ่ี นโฉนดท่ดี ิน พ.ศ. 2528
- ระเบียบกรมทด่ี นิ ว่าดว้ ยการเขยี น การเก็บ และการใชร้ ะวางแผนทรี่ ะบบพกิ ดั ฉาก ยู ที เอ็ม
พ.ศ. 2530

187

- ระเบยี บกรมท่ีดิน การเขียน การเก็บ และการใช้ระวางแผนที่ระบบพกิ ดั ฉาก ยู ที เอ็ม (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2534

- ระเบียบกรมท่ีดนิ ว่าดว้ ยการใช้ระวางแผนท่รี ะบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็ ในการสรา้ งโฉนดท่ีดนิ และ
การเกบ็ สารบบท่ีดนิ พ.ศ. 2534

- ระเบยี บกรมทด่ี ิน วา่ ดว้ ยการใชร้ ะวางแผนทร่ี ะบบพกิ ัดฉาก ยู ที เอม็ ในการสร้างโฉนดทด่ี ินและ
การเกบ็ สารบบทดี่ ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ด้วยการสรา้ งและการใชร้ ะวางแผนที่ พ.ศ. 2547

กฎ ระเบียบ คาสง่ั ทส่ี าคัญเกย่ี วกับการออกหนงั สือสาคญั สาหรับทีห่ ลวง
- ระเบยี บกรมท่ีดนิ วา่ ด้วยการออกหนงั สือสาคัญสาหรบั ท่ีหลวง พ.ศ. 2517
- ระเบยี บกรมท่ดี ิน ว่าด้วยการรงั วดั ออกหนงั สือสาคญั สาหรบั ที่หลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ดว้ ยการรังวดั ออกหนังสือสาคัญสาหรับทห่ี ลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ วา่ ดว้ ยการรงั วัดออกหนังสอื สาคญั สาหรบั ที่หลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
- ระเบยี บกรมท่ดี ิน ว่าด้วยการรงั วดั ออกหนงั สือสาคัญสาหรับท่หี ลวง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2530
- ระเบยี บกรมท่ดี นิ วา่ ด้วยการรงั วดั ออกหนังสอื สาคญั สาหรับทห่ี ลวง (ฉบบั ท่ี 6) พ.ศ. 2539
- ระเบียบกรมทด่ี นิ ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนงั สอื สาคัญสาหรับทีห่ ลวง พ.ศ. 2529

……………………………..

กฎ / ระเบียบทสี่ าคญั
- กฎกระทรวงฉบับท่ี 31 (พ.ศ. 2521) ออกตามความใน พ.ร.บ. ใหใ้ ชป้ ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2497 ล.ว. 31 พ.ค. 21
- ระเบยี บกรมที่ดนิ ว่าด้วย การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในท่ีดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนว
เขตหรือคัดค้านการรังวดั พ.ศ. 2521 ล.ว. 21 มิ.ย. 21
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/ว 4254 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เร่ือง การแก้ไขรูปแผนที่
หรอื เนื้อที่ในโฉนดทดี่ ิน
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย แผนท่ีในโฉนดที่ดินแตกต่างจากเดิมเนื่องจากมีการรังวัดใหม่และ
ทับแผนท่ีในโฉนดทดี่ ินแปลงข้างเคยี ง พ.ศ. 2525 ล.ว. 18 ส.ค. 25
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย การแจ้งเจา้ ของท่ดี นิ ข้างเคยี ง กรณีรงั วดั แบง่ แยกท่ีดนิ ทมี่ กี ารรังวัดใหม่
แลว้ พ.ศ.2527 ล.ว. 8 พ.ย. 27
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 97 ล.ว. 3 ม.ค. 34 เร่ือง การสอบเขตและแบ่งแยกที่ดิน
ทมี่ ีทางสาธารณประโยชนผ์ า่ น
- หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0606/ว 05256 ล.ว. 25 ก.พ. 36 เรื่อง การสอบถามเจ้าของที่ดิน
ข้างเคยี ง กรณีรูปแผนท่ีและเนื้อทีเ่ ท่าเดมิ
- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0606/ว 06377 ล.ว. 2 มี.ค. 37 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบถาม
เจา้ ของทด่ี นิ ขา้ งเคยี ง กรณรี ปู แผนที่และเน้อื ทเี่ ทา่ เดมิ
- หนงั สือกรมทด่ี นิ ท่ี มท 0606/ว 05276 ล.ว. 28 ก.พ. 38 เรือ่ ง การรังวัดทาแผนท่ี
- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0706/ว 26229 ล.ว. 25 ส.ค. 40 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจในการรังวัด
ทาแผนที่

188

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0703.5/ว. 03563 ล.ว. 3 ก.พ. 42 เรื่อง การลงโทษข้าราชการ ท่ี
กระทาผิดวินัย กรณกี ารออกหนังสอื แสดงสิทธใิ นท่ดี นิ การสอบเขต การตรวจสอบเน้อื ที่ การแบง่ แยก หรือการ
รวมหนังสอื แสดงสทิ ธิในทีด่ ินไปโดยมิชอบ

- คาสงั่ กรมทีด่ ิน ที่ 1304/2542 เรือ่ ง การรับรองแนวเขตท่ีดนิ ของทางราชการ ล.ว. 24 พ.ค. 42
- หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนมาก ท่ี มท 0718.3/ว 27427 ล.ว. 16 ส.ค. 42 เร่ือง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดและทาแผนที่เพ่ือเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่
ช้นั หน่งึ ในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอม็ พ.ศ. 2542
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK
Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. 2558
- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0726/ว 02433 ล.ว. 31 ม.ค. 44 เรื่อง หน่วยราชการขอให้นาช้ี
ตาแหน่งทีด่ ิน
- ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าใช้จ่าย (เงินมัดจารังวัด) ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนด
ที่ดิน หรอื พสิ ูจนส์ อบสวน หรอื ตรวจสอบเน้ือทเ่ี กี่ยวกับหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (ฉบับที่ 2)
- หนงั สือกรมทดี่ นิ ที่ มท 0726/ว 4692 ล.ว. 11 ก.พ. 45 เรอื่ ง ถอนหลกั เขตทด่ี นิ
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0726/ว 10710 ล.ว. 28 มี.ค. 45 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์เขต
ท่สี าธารณะก่อนถึงคันคลอง
- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0726/ว 22118 ล.ว. 29 ก.ค. 45 เรื่อง การรังวัดทาแผนที่พิพาทตาม
คาสัง่ ศาล
- หนงั สอื กรมทด่ี ิน ที่ มท 0516.2/ว 35728 ล.ว. 28 พ.ย. 45 เรอื่ ง แนวทางปฏิบตั กิ รณีมีผู้โต้แย้ง
คดั ค้าน การออกหนงั สือแสดงสิทธใิ นทด่ี นิ ตามมาตรา 60 แห่ง ป.ท่ีดิน
- ระเบียบกรมที่ดินวา่ ดว้ ยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดท่ีดินโดยสานักงานช่างรังวัด
เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
- ระเบียบกรมท่ีดิน ล.ว. 17 ธ.ค. 47 ว่าด้วยการรับคาขอรังวัด การนัดรังวัดและการเรียก
คา่ ใชจ้ า่ ยในการรงั วดั เฉพาะราย พ.ศ. 2547
- ระเบยี บกรมทดี่ นิ วา่ ดว้ ยการเขยี น การเกบ็ และการใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0503/ว 14720 ล.ว. 17 พ.ค. 48 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 100 บาท
- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0515/ว 10464 ล.ว. 5 เม.ย. 49 เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งเป็น
ที่สาธารณประโยชน์ (ทางสาธารณประโยชน์)
- หนงั สอื กรมทด่ี ิน ท่ี มท 0514.3/ว 4588 ล.ว. 20 ก.พ. 50 เร่อื ง ซ้อมความเข้าใจการสอบถามท่ี
อยู่จากนายทะเบียนอาเภอหรอื นายทะเบยี นท้องถน่ิ
- หนังสอื กรมที่ดิน ดว่ นมาก ที่ มท 0514.3/ว 14574 ล.ว. 4 มิ.ย. 50 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ การ
สอบถามท่ีอยู่ของผู้มสี ิทธ์ใิ นทดี่ นิ ขา้ งเคยี ง
- ระเบยี บกรมทดี่ ิน ล.ว. 25 ก.ย. 50 ว่าด้วยความรว่ มมอื ในการกาหนดวิธปี ฏบิ ตั เิ ก่ียวกับการออก
หนงั สือแสดงสิทธิในทด่ี นิ เฉพาะรายระหวา่ งกรมทีด่ ิน กบั หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
- หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0515/ว 20441 ล.ว. 1 ส.ค. 51 เร่ือง ระเบียบกรมท่ีดิน
ว่าด้วยการจดทะเบยี นสิทธิและนติ ิกรรมเก่ียวกับทดี่ ินซึง่ ไดม้ าโดยการครอบครอง พ.ศ. 2551

189

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0517.2/ว 32895 ล.ว. 21 พ.ย. 51 เรื่องการแบ่งแยกท่ีดินเป็นแปลง
ย่อยเพอ่ื หลีกเลี่ยงการขออนญุ าตทาการจัดสรรทดี่ นิ

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0514.3/ว 35796 ล.ว. 25 ธ.ค. 51 เร่ือง การรังวัดที่ดินได้มาโดยการ
ครอบครอง ตามมาตรา 1382 แห่ง ป.ทีด่ นิ

- หนงั สือกรมทด่ี ิน ด่วนทส่ี ดุ ท่ีมท 0517.2/ว 13169 ล.ว. 18 พ.ค. 52 เรอื่ ง การแบ่งแยกท่ีดิน
เปน็ แปลงย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนญุ าตทาการจดั สรรทด่ี นิ

- หนงั สือกรมท่ีดนิ ท่ี มท 0514.3/ว 17734 ล.ว. 24 มิ.ย. 52 เรื่อง การรังวดั รวมโฉนดท่ดี นิ
- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0514.3/ว 20276 ล.ว. 28 ก.ค. 52 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การแบง่ แยกที่ดนิ เป็นแปลงยอ่ ยเพอ่ื หลกี เลีย่ งการขออนุญาตทาการจดั สรรทด่ี นิ
- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0514.3/ว 26148 ล.ว. 9 ก.ย. 52 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการรังวัดลกั ษณะเหมาจ่าย
- หนงั สือกรมทด่ี ิน ที่ มท 0514.3/ว 31510 ล.ว. 29 ต.ค. 52 เร่อื ง ซอ้ มความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติเกย่ี วกบั คา่ ใชจ้ า่ ยในการบงั คบั คดี
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0514.3/ว 27188 ล.ว. 31 ส.ค. 53 เรื่องการปฏิบัติงานรังวัดของ
หวั หนา้ ฝาุ ยรังวดั
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0514.3/ 38382 ล.ว. 3 ธ.ค. 53 เรื่อง การปฏิบัติงานรังวัดของ
หวั หน้าฝาุ ยรังวัด
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการย้ายรูปแผนที่โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราว่า
“ได้ทาประโยชน์แล้ว” และหนังสือสาคัญสาหรับท่ีหลวง ลงในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ.
2554
- ระเบยี บกรมทด่ี นิ ว่าด้วย การลงช่ือเจา้ ของท่ีดินในหนังสือแสดงสิทธใิ นทดี่ ิน พ.ศ. 2554
- หนงั สือกรมทดี่ นิ ท่ี มท 0514.3/ว 6554 ล.ว. 11 ม.ี ค. 54 เรื่อง การลงชื่อรบั รองเขตทดี่ นิ
- หนังสอื กรมทดี่ นิ ที่ มท 0514.3/ว 7516 ล.ว. 23 ม.ี ค. 54 เรอื่ ง ปัญหางานคา้ งของช่างรังวัด
- ระเบียบกรมท่ดี ิน ว่าด้วยการต่อเลขที่ดิน เลขหน้าสารวจ เลขโฉนดที่ดิน การเขียนช่ือตาบล
อาเภอ และการประทับตรา พ.ศ. 2554
- หนงั สือกรมทีด่ นิ ที่ มท 0514.3/ว 31031 ลว. 21 พ.ย. 54 เรื่อง การปูองกันการทุจริตและ
ประพฤตมิ ิชอบเกย่ี วกับการรงั วดั ทด่ี ิน
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจัดเก็บหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน สารบบที่ดิน และสารบบสิ่ง
ปลกู สร้าง พ.ศ. 2555
- หนงั สือกรมที่ดิน ท่ี มท 0514.3/21709 ล.ว. 6 ส.ค. 55 เรื่อง การปักหลักเขตท่ีดินแบ่งแยก
เพอ่ื การจัดสรรท่ีดนิ
- หนงั สือกรมทดี่ ิน ที่ มท 0514.3/ว. 22017 ล.ว. 9 ส.ค. 55 เร่ือง การเรง่ รัดงานรงั วัด
- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0514.3/23858 ล.ว. 28 ส.ค. 55 เร่ือง การคัดค้านการรังวัด
แบง่ แยกในนามเดิม
- หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0514.3/ว 25762 ล.ว. 14 ก.ย. 55 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจ
ในการปกั หลักเขตทีด่ ิน
- หนงั สือกรมทด่ี ิน ที่ มท 0515.1/ว 29912 ล.ว. 22 ต.ค. 55 เรอ่ื ง การรับคาขอรังวัดสอบเขต
แบ่งแยก และรวมโฉนดทด่ี ิน
- หนงั สอื กรมทดี่ นิ ท่ี มท 0514.3/ว 32171 ล.ว. 12 พ.ย. 55 เร่ือง ซ้อมความเข้าในการรังวัด
ท่ีดิน กรณี ขา้ งเคยี งติดที่สาธารณประโยชน์

190

- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0514.3/ว. 2759 ล.ว. 31 ม.ค. 56 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการเรียก
เกบ็ คา่ ใช้จ่ายในการรังวดั เก่ยี วกับโฉนดท่ีดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์

- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0514.3/ว 13647 ล.ว. 28 พ.ค. 56 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การรายงานผลการปฏบิ ัติงานและการจดั การงานคา้ งของสานักงานทีด่ ิน

- หนังสือกรมท่ีดิน ที่ มท 0514.3/ว 10559 ล.ว. 24 เม.ย. 56 เร่ือง การบริหารจัดการ
ระยะเวลาการนดั รงั วัดภายในจงั หวัด

- หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0515.1/ว 24030 ล.ว. 13 ก.ย. 56 เร่ือง ระเบียบกรมท่ีดิน
วา่ ดว้ ยการตรวจหลกั ฐานทะเบยี นท่ดี ิน การขอคัด ขอถ่ายสาเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ.
2556

- หนังสือกรมที่ดิน ท่ี มท 0514.3/ว 13647 ล.ว. 28 พ.ค. 56 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการ
รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านและการจดั การงานคา้ งของสานกั งานทด่ี ิน

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0514.3/ว 30109 ล.ว. 22 พ.ย. 56 เรื่อง การใช้โปรแกรมการ
คานวณ และลงท่หี มายแผนทง่ี านรงั วัดเฉพาะรายในสานกั งานท่ดี ิน

- หนงั สอื กรมทด่ี นิ ที่ มท 0515/ว 1279 ล.ว. 15 ส.ค. 57 เรอ่ื ง ขอส่งหนงั สือเวยี น

………………………………………………


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[READ] The Wrong Kind of Women: Inside Our Revolution to Dismantle the Gods of Hollywood Pre Order
Next Book
PDF Download The Wedding Party TXT,PDF,EPUB