The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by miristinovitz, 2019-09-10 06:14:48

עלון קביעותא 478 למייל

‫שבוע ‪ 478‬המשנה היומית ההלכה היומית‬ ‫בס"ד • ביאורים עיונים ומבחנים מביתקביעותא‬
‫שו"ע • או"ח‬ ‫אבות‬ ‫תשע"ט‬
‫במשנה ובהלכה היומית‬
‫יום תאריך פרק משנה סימן סעיף‬
‫לקבלת העלון במייל‪offi[email protected] :‬‬
‫ד כ אב א ח‪-‬ט תקנד יב‪-‬יד‬

‫ה כא אב א י‪-‬יא תקנד טו‪-‬יז‬

‫ו כב אב א יב‪-‬יג תקנד יח‪-‬כ‬

‫שב"ק עקב א יד‪-‬טו תקנד כא‪-‬כג‬

‫א כד אב א טז‪-‬יז תקנד‪-‬ה כד‪-‬א‬

‫ב כה אב א‪-‬ב יח‪-‬א תקנה‪-‬ו‪-‬ז ב‪-‬א‬

‫ג כו אב ב ב‪-‬ג תקנח‪-‬ט א‪-‬ב‬

‫עיון במשנה‬

‫בפתח השער‬ ‫עשה תורתך קבע‬

‫"ֶׁש ָעָׂשה ִלי ָּכל ָצ ְרִּכי" ַו ֲחנּות ַהַּנ ֲע ַל ִים‪...‬‬ ‫"אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים‬
‫לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה וכו'" (שבת לא) וברש"י (שם) לפי שאדם צריך‬
‫ָא ָדם ִנ ְכ ָנס ַל ֲחנּות ַהַּנ ֲע ַלִים‪.‬‬ ‫להתעסק בדרך ארץ‪ ,‬שאם אין דרך ארץ אין תורה הוצרך לקבוע עיתים לתורה דבר‬

‫ַהּמֹו ֵכר ְמ ַקֵּבל אֹותֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפ ִנים ָיפֹות‪ָׁ" :‬שלֹום‬ ‫קצוב‪ ,‬שלא ימשך כל היום לדרך ארץ‪.‬‬
‫ָע ֶליָך! ַּב ֶּמה ָז ִכי ִתי ׁ ֶּשָּבאת ַל ֲחנּות ֶׁשִּלי‪ֲ ,‬אדֹו ִני ַה ָּי ָקר?!‬
‫מדברי רש"י עולה בפשטות ששאלת קביעת העיתים מופנית אך ורק לבעלי בתים‬
‫ַּב ֶּמה אּו ַכל ַל ֲעזֹר ְלָך?"‬ ‫המחלקים את יומם לתורה עם דרך ארץ‪ .‬אך תלמידי חכמים שתורתם אומנותם וממתים‬
‫עצמם באוהלה של תורה אינם נשאלים על כך‪ .‬אולם בגמרא סנהדרין (ז' ע"א) שנינו דאמר‬
‫" ֲא ִני ָזקּוק ְל ַנ ֲע ַלִים ִמּסּוג ְּפלֹו ִני" ‪ -‬אֹו ֵמר ָה ִאיׁש‪.‬‬ ‫רב המנונא‪ :‬אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה‪ ,‬שנאמר‪' :‬פוטר מים‬
‫ראשית מדון' ובתוס' (שם) – והא דאמרינן בפרק במה מדליקין ששואלין לו נשאת ונתת‬
‫‪ְּ -‬בִׂש ְמ ָחה‪ֵ ,‬איזֹו ִמ ָּדה?‬ ‫באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה – התם באדם שעוסק בתורה מיירי אלא שלא קבע‬

‫‪ִ -‬מ ָּדה ַאְרָּב ִעים ּוְׁש ַּתִים‪.‬‬ ‫עתים והכא מיירי שלא עסק כלל‪.‬‬

‫ַהּמֹו ֵכר ּבֹו ֵחן אֹותֹו ְלֶר ַגע‪ּ ,‬ו ְמ ַמ ֵהר ְל ַחּוֹות ֶאת‬ ‫משמע שקביעת עיתים לתורה חלה גם על תלמיד חכם העוסק בה שעליו לקבוע זמן‬
‫ַּד ְעּתֹו‪ֲ :‬אדֹו ִני‪ִ ,‬מ ָּדּה ַאְרָּב ִעים ּוְׁש ַּתִים ֶזה ַל ֲא ָנִׁשים‬ ‫מסוים לעסוק בתורה ועיין עוד בספר לב אליהו (ח"ג) שכתב שהגר"א פירש קבעת עיתים‬
‫ְר ִגי ִלים‪ְ ,‬ל ָא ָדם ָחׁשּוב ָּכמֹוָך ַמ ִּגי ָעה ִמ ָּדה ַאְרָּב ִעים‬ ‫לתורה היינו אם קבעת לך זמן שיהא מוקדש כולו לתורה ולא לדברים אחרים בשום עניין‬
‫ְו ָח ֵמׁש ְל ָפחֹות‪ַ .‬נ ַעל ְּגדֹו ָלה‪ ,‬סּו ְלָיה ִעם ַהְרֵּבה ּגּו ִמי‪,‬‬ ‫ואופן ושאלה זו (קבעת עיתים לתורה) שייכת גם לת"ח וכו' שלא יסיח דעתו אפילו רגע בתוך‬
‫ְס ִּפי ָדה ְר ָח ָבה‪ַ .‬מה ֶזה ִּבְׁש ִבי ְלָך ִמ ָּדּה ַאְרָּב ִעים‬
‫ּוְׁש ַּתִים?! זֹו ִמ ָּדה ַל ֲא ָנִׁשים ְּפׁשּו ִטים‪ֹ ,‬לא ָלָר ָמה ֶׁשְּלָך!"‬ ‫זמן זה מן התורה שעוסק בה עיי"ש‪.‬‬

‫***‬ ‫המשנה מעוררת את הזמן! בימים אלו רבים מעם ישראל יוצאים את ביתם בכדי לאגור‬
‫כוחות מחודשים לקראת השנה הבעל"ט‪ ,‬מקומות קבועים מתחלפים וסדרי היום משתנים‬
‫ִנ ָּתן ְלָׁש ֵער‪ֶׁ ,‬ש ַה ְּתגּו ָבה ָהִראׁשֹו ָנה ֶׁשל ַהּקֹו ֶנה‬ ‫בהתאם לאווירה חדשה‪ .‬אך עלינו לזכור כי הזמן תמיד מבקש תפקידו ולהיות ערניים‬
‫ִּת ְה ֶיה‪ֱ " :‬אמֹור ִלי ְּב ַב ָּקָׁשה ֶאת ִׁש ְמָך ְו ֶאת ֵׁשם ִא ְּמָך‬ ‫מספיק שחלילה לא תגרע מצות תלמוד תורה‪ .‬וכפי שהניסיון מורה קביעת עיתים היא‬
‫הערובה למצוות תלמוד תורה וכדברי השולחן ערוך (או"ח קנה ס"א) ויקבע עת ללימוד‬
‫ִּב ְד ִחיפּות ַי ִּקיִרי‪ַ ,‬א ָּתה ָזקּוק ִל ְת ִפּלֹות‪"...‬‬ ‫וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו וכו'‪ .‬ובמשנה ברורה (שם) אלא הכוונה בקביעת‬
‫עיתים לתורה הוא שצריך האדם לייחד עת קבוע בכל יום שלא יעבירנו בשום פעם ‪ ,‬ואם‬
‫ַמּדּו ַע?‬
‫אירע לו אונס‪ ...‬יהי עליו כמו חוב וישלימנו בלילה‪.‬‬
‫ִּכי ָא ָדם נֹוְר ָמ ִלי ֵמ ִבין ֶׁשַּכ ֲאֶׁשר הּוא ָזקּוק ְל ִמ ָּדה‬
‫ַאְרָּב ִעים ּוְׁש ַּתִים‪ַ ,‬נ ַעל ְּגדֹו ָלה יֹו ֵתר ֹלא ּתֹו ִעיל לֹו‪ִּ ,‬כי‬ ‫ובשערי תשובה כתב (שם) והגאון בעל הפלאה ז"ל פי' שקבעת (עיתים לתורה) הוא‬
‫מלשון קבען פלניא (קבען= גזלן עיין מסכת ר"ה כ"ו ‪ ) :‬שאף מי שהוא טרוד גדול בעסקיו יש‬
‫ִאם ְל ֵה ֶפְך‪...‬‬
‫לו לגזול מזה עת ללמוד תורה ודפח"ח‪.‬‬
‫ְו ַהִּנ ְמָׁשל‪:‬‬
‫מן הנכון להביא דבר נאה ומתקבל שפרשו אחרוני זמנינו להסמיך את דברי הלל‬
‫ְּב ָכל ּ ֹב‍ ֶקר‪ֵּ ,‬בין ִּבְרּכֹות ַהׁ ַּש ַחר ָאנּו אֹו ְמִרים‪ָּ :‬ברּוְך‬ ‫לשמאי‪ .‬הלל במשנה הקודמת אומר אם אין אני לי מי לי‪...‬ואם לא עכשיו אימתי‪ ,‬ולכך‬
‫ַא ָּתה‪ֶׁ ...‬ש ָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי"‪.‬‬ ‫מיד אומר שמאי בסמיכות עשה תורתך קבע‪ ,‬שאל יסמוך האדם על תורת חבריו וקרוביו‬
‫אלא עליו מוטלת המלאכה לעסוק בתורה לעשותה קבע וכמסמרות נטועים יקבע עצמו‬
‫ְּבא ֹו‍ ְמֵרנּו ֹזאת ָאנּו מֹוִדים ַל ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫ֶׁשָּנ ַתן ְו ִס ֵּפק ָלנּו ֶאת ּכֹל ֶׁש ֲא ַנ ְחנּו ְצִרי ִכים ִּב ְמ ֻד ָּיק‪.‬‬ ‫לתלמוד תורה כי אם לא עכשיו אזי שמא לא יפנה‪.‬‬

‫ֹלא יֹו ֵתר ְוֹלא ָּפחֹות‪.‬‬ ‫הקדש‬ ‫הלימוד השבוע‬ ‫מערכת‬
‫מוקדש לע"נ‬ ‫השיעורים‬
‫ְו ָל ָּמה ֹלא יֹו ֵתר?‬ ‫אלפי משניות‬ ‫והמבחנים‬
‫לע"נ יקיריך‬ ‫אברהם מאיר בן ר' יחזקאל‬ ‫הממוחשבת‪:‬‬
‫ִמּׁשּום ֶׁש ַּמה ּ ֶׁשָּנ ַתן ָלנּו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶזה‬ ‫שלום ז"ל ולע"נ מרת בלימא‬
‫‪072-332-3020‬‬
‫» המשך בעמוד ג’‬ ‫בת ר' ישראל ע"ה‬

‫רץ למשנה‬ ‫נלב"ע כ"א באב‬

‫והן הן מעשה הדור הזה‪ ,‬שאין אחד משגיח על‬
‫המשנה בחשבו כי לא ייקרא חכם אלא רק ע"י‬
‫התלמוד‪ ,‬שהוא פלפול ומשא ומתן ולב האדם נמשך‬
‫אל זה‪ ,‬ומניחין המשנה‪ .‬ועל זה נאמר (במדבר טו‪,‬‬

‫לא) 'דבר ה' בזה'‪.‬‬
‫(מהר"ל דרוש על התורה)‬

‫להנˆחו˙ ו˙רומו˙ להˆלחה ‡ו לע"נ י˜יריך ה˙˜˘ר ‪˘ 24‬עו˙ ביממה‪072-272-2200 :‬‬

‫קביעותא ללומדי המשנה היומית‬

‫פרפראות הפרשה‬ ‫מבחן שבועי במשנה ‪178 /‬‬

‫ְו ָה ָיה ֵע ֶקב ִּת ְשׁ ְמעּון (ז‪-‬יב)‬ ‫מסכת אבות א'‪ ,‬ח' – ב'‪ ,‬ג'‬

‫והיה עקב – בעקבות הימים ‪ -‬תשמעון‪ :‬הרי בסופו של דבר לא תהא לכם ברירה‪,‬‬ ‫א‪ .‬כיצד יהיו בעיניך בעלי הדינים העומדים‬
‫ותשמעו לי‪.‬‬ ‫לפניך בתחילת הדין?‬
‫‪ .1‬כצדיקים‪.‬‬
‫(השרף מקוצק זיע"א)‬ ‫‪ .2‬כרשעים‪.‬‬
‫‪ .3‬כזכאין‪.‬‬
‫ִּכי ֹלא‪ַ  ‬על‪ַ  ‬הֶּל ֶחם ְל ַבּדֹו‪( ‬ח‪-‬ג)‬ ‫‪ .4‬חשודים‪.‬‬

‫לא נאמר 'בלחם לבדו' ‪ ,‬אלא על הלחם לבדו והמשמע הוא‪ :‬כי לא על הלחם‬ ‫ב‪ .‬מי היו גרי צדק?‬
‫לבדו יחיה האדם ‪ -‬לא למען הלחם לבדו‪ ,‬שלא זאת היא תכלית חייו‪ .‬צריך האדם‬ ‫‪ .1‬שמעיה ואבטליון‪.‬‬
‫‪ .2‬יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי‪.‬‬
‫שיאכל כדי שיוכל לחיות‪ ,‬ולא יחיה כדי שיוכל לאכול‪.‬‬ ‫‪ .3‬יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן‪.‬‬
‫‪ .4‬אף לא תשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫(ר"י אלבו)‬
‫ג‪ .‬מי היה רבם של צדוק וביתוס?‬
‫הזמן גרמא‬ ‫‪ .1‬שמעיה‪.‬‬
‫‪ .2‬אבטליון‪.‬‬
‫א"ב = א'לול ב'א‬
‫‪ .3‬אנטיגנוס איש סוכו‪.‬‬
‫אמרו חכמינו ז"ל ''לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים''‪.‬‬ ‫‪ .4‬שמאי הזקן‪.‬‬
‫מלבד הסיבה שמונה המשנה במהות הימים הללו והקשר הסגולי ביניהם‪ ,‬אנו יכולים‬
‫למצוא בספרי המוסר כי כבר ביום ט"ו באב נשמעת קריאת ההשכמה הראשונה המעוררת‬ ‫ד‪ .‬מי ישכח תלמודו?‬
‫‪ .1‬דלא יליף‪.‬‬
‫את האדם לתשובה וחשבון נפש לקראת הימים הנוראים‪.‬‬
‫ולפיכך יש הנוהגים לחתום את האגרות הנשלחים מתאריך ט"ו באב בכתיבה וחתימה‬ ‫‪ .2‬דלא מוסיף‪.‬‬
‫‪ .3‬דאשתמש בתגא‪.‬‬
‫טובה‪.‬‬
‫חכמי תורת הסוד אף גילו שימי התשובה מתחילים מיום ט"ו באב ונמשכים עד יום‬ ‫‪ .4‬נגד שמא‪.‬‬
‫הושענא רבא‪ ,‬ורמז נאה מצאו לכך דורשי רשימות מן הכתוב אתם נצבים היום כולכם‬
‫לפני ה' אלוקיכם וגו'‪ -‬מחוטב עציך ועד שואב מימך‪ .‬מחוטב עציך‪ -‬זהו יום ט"ו באב‬ ‫ה‪ .‬מי היה אומר "אם לא עכשיו אימתי"?‬
‫שהוא יום אחרון לכריתת עצי המערכה ועד שואב מימיך‪ -‬זהו יום הושענא רבא שהוא‬ ‫‪ .1‬הלל‪.‬‬
‫‪ .2‬שמאי‪.‬‬
‫סוף זמן ניסוך המים בחג‪.‬‬
‫‪ .3‬רבן גמליאל‪.‬‬
‫אין צורך לחכות‬ ‫‪ .4‬רבי שמעון בן גמליאל‪.‬‬

‫לתחילת סדר קדשים בכ"א תשרי תש"פ‬ ‫ו‪ .‬מנין למדים שלא תחמיר לעצמך ותקל‬
‫לאחרים?‬
‫מצטרפים כעת‬
‫‪ .1‬כשאני לעצמי מה אני‪.‬‬
‫ללימוד 'מסכת אבות'‬ ‫‪ .2‬נגד שמא אבד שמא‪.‬‬

‫במשנה היומית‬ ‫‪ .3‬עשה תורתך קבע‪.‬‬
‫‪ .4‬הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות‪.‬‬
‫בשב"ק פרשת ואתחנן ט"ז באב תשע"ט‬
‫ז‪ .‬מי אמר "לא המדרש עיקר אלא המעשה"?‬
‫הזדמנות מיוחדת ללמוד פרקי אבות בעיון‬ ‫‪ .1‬רבן גמליאל‪.‬‬
‫ואולי אף לשנן בע"פ‬
‫‪ .2‬רבן שמעון בן גמליאל‪.‬‬
‫סה"כ ‪ 2‬משניות מידי יום‬ ‫‪ .3‬הלל‪.‬‬

‫חכם לא מפספס הזדמנויות‬ ‫‪ .4‬שמאי‪.‬‬

‫לשמיעת שיעורים וקבלת המבחנים ועוד‬ ‫ח‪ .‬מה הכוונה במאמר "איזוהי דרך ישרה"?‬
‫‪ .1‬להסתלק מן הספק‪.‬‬
‫‪072-332-30-20‬‬
‫‪ .2‬ללכת בדרך האמצעי‪.‬‬
‫‪ .3‬לא להרבות בדברים‪.‬‬
‫‪ .4‬להזהר במצוה קלה כבחמורה‪.‬‬

‫ט‪ .‬כיצד בטל יצר הרע?‬
‫‪ .1‬ע"י יגיעת התורה לבד‪.‬‬
‫‪ .2‬ע"י יגיעת מלאכה לבד‬
‫‪ .3‬ע"י יגיעת תורה עם מלאכה‪.‬‬

‫‪ .4‬ע"י תפילה‪.‬‬

‫י‪ .‬מי צריכים להיות זהירים ברשות?‬
‫‪ .1‬הדיינים‪.‬‬

‫‪ .2‬המתעסקים בצרכי ציבור‪.‬‬
‫‪ .3‬כל אדם‪.‬‬

‫‪ .4‬עורכי הדיינים‪.‬‬

‫תשובות למבחנים במערכת הטלפונית‪072-332-3020 :‬‬

‫קביעותא ללומדי ההלכה היומית‬

‫» המשך מעמוד א’‬ ‫עיון בהלכה‬

‫ַה ַּמ ְת ִאים ְּביֹו ֵתר ֲעבּוֵרנּו‪ְ ,‬ו ִאם ְנ ַקֵּבל ּיֹו ֵתר ִמ ֶּזה‪ֹ ,‬לא‬ ‫תפילין וציצית בתשעה באב‬
‫ַרק ֶׁשֹּלא יֹו ִעיל ָלנּו ַה ָּד ָבר ֶאָּלא ַאף ַי ִּזיק‪...‬‬
‫כתב השו"ע (סי' תקנ"ה ס"א) שנוהגים ואבנים‪ ,‬ויש אומרים כדי להראות נחמה‬
‫ָא ֵכן‪ָּ" :‬ברּוְך ַא ָּתה ד'‪ֶּ ׁ ...‬ש ָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי" ‪-‬‬
‫ַּב ִּמ ָּדה ַהְּנכֹו ָנה ְו ַה ְּמ ֻדֶּי ֶקת ְּביֹו ֵתר‪.‬‬ ‫שלא להניח תפילין בתשעה באב ולא באבלנו בו ביום‪.‬‬

‫ַא ּגּו ְטן ַׁשָּבת‪ָ ,‬העֹוֵרְך‬ ‫וכתב החיי אדם (כלל קל"ה סי"ח )‬ ‫טלית והטעם לזה כתב המשנ"ב‪( ,‬ס"ק א')‬
‫שאפשר להניח תפילין מיד אחרי חצות‬ ‫שהוא עפ"י מש"כ במדרש‪ ,‬ביצע אמרתו ‪-‬‬
‫החומר החודשי‬ ‫[ולא רק מזמן מנחה] וכן נהג הגר"א‪ .‬אמנם‬ ‫ביזע פורפירא דיליה [זה הטלית] ‪ ,‬השליך‬
‫למבחן בהלכה מס' ‪43‬‬ ‫במעשה רב (אות ר') מבואר שהגר"א היה‬
‫מסימן תקנ"ב סעיף ה'‬ ‫משמים ארץ תפארת ישראל ‪ -‬זו תפילין‬
‫עד סימן תקס"ב סעיף ג'‬
‫יופי"ע בעז"ה בגליון ‪480‬‬ ‫אך כתב השו"ע שנוהגים ללבוש טלית מניח תפילין מיד לאחר הקינות‪ .‬ומסתבר‬

‫לשכנו תדרשנו‬ ‫קטן תחת הבגדים בלא ברכה‪ ,‬והטעם לזה שהגר"א האריך באמירת הקינות עד מעט‬

‫לקראת סדר קודשים‪:‬‬ ‫מבואר בטור בשם מהר"ם מרוטנבורג‪ ,‬קודם חצות [וכמ"ש הרמ"א סי' תקנ"ט‬
‫לומדי המשנה וההלכה היומית בכל אתר‬
‫ואתר‪ ,‬שוב קוצרים את יבול הקביעות וההתמדה‬ ‫שאין אנו רוצים לשנות את מה שנוהגים ס"ג] ומיד אח"כ הניח תפילין‪ ,‬ולפעמים‬
‫היומיומית והפעם עם תחילת הלימוד בשינון סדר‬
‫קודשים שגדולי ישראל בדורות האחרונים כל כך‬ ‫שלא ללבוש ציצית‪ ,‬וגם אין אנו רוצים היה זה קודם חצות ולפעמים לאחר חצות‪,‬‬
‫הרבו להפציר שיש להעמיק את העסק בהלכות‬
‫להיות בלי ציצית‪ ,‬ולכן מתעטפים בטלית והחיי אדם העיד על מה שראה (שערי נחמה‬
‫אלו המעוררים פעמי משיח‪.‬‬
‫קטן תחת הבגדים‪ .‬וכתב המשנ"ב (ס"ק ש"ד פ"ז אות ט')‪.‬‬
‫הלא מקרא מלא דיבר הכתוב כי אם אל המקום‬
‫אשר יבחר ה' אלקיכם מכל שבטיכם לשום את‬ ‫וללכת לישון קודם שהניח תפילין‪,‬‬ ‫ב') שאם פשט את הטלית קטן בלילה‪ ,‬יש‬
‫שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה‪( .‬דברים יב ה)‬ ‫כתב הגר"א דושניצר זצ"ל (נחלת‬ ‫אומרים שצריך לברך עליו בבוקר‪.‬‬

‫ובספרי (שם) יכול תמתין עד שיאמר לך‬ ‫אליהו סי' י"ט) שאסור‪ ,‬וכן‬ ‫שבמנחה‬ ‫והגרש"ז אויערבך זצ"ל‬
‫הנביא? תלמוד לומר‪ :‬לשכנו תדרשו ובאת שמה ‪-‬‬
‫דעת הגר"ח קניבסקי‬ ‫מניחים ציצית‬ ‫היה נוהג משום כך לישון‬
‫דורש ומצוא‪ ,‬ואחר כך יאמר לך הנביא‪.‬‬ ‫שליט"א (תורת המועדים‬ ‫עם הטלית קטן בליל‬
‫תשעה באב‪ ,‬וכן הורה ותפילין‪ ...‬שהוא משום ס"ק ד') שאסור לישון או‬
‫ודרך חיים תוכחות מוסר‬
‫לבני ביתו לנהוג כך שאז הציתו אש במקדש‪ ,‬לעשות מלאכה משהגיע‬
‫ליקוט מחשיבות המוסר מתוך הקונטרס "דרך חיים"‬ ‫זמן מנחה קודם שהניח‬ ‫(הליכות שלמה פט"ו בעמ'‬
‫רבי יוסף שמואל אבד"ק פראנקפורט בעל‬ ‫תפילין אא"כ ימנה‬ ‫ותם עוונך במה ששפך‬
‫הגהות הש"ס‪ ,‬היה גאון אדיר בדורו והרביץ‬ ‫‪.)32‬‬
‫תורה לתלמידים רבים‪ .‬אחרי פטירתו‪ ,‬קיבלו‬
‫עליהם תלמידיו שימשיכו הלימודים בצוותא‪-‬חדא‬ ‫ולאחוז את חוטי הקב"ה חמתו על עצים שומר‪ .‬מאידך‪ ,‬דעת‬
‫באותו בית‪-‬המדרש‪ .‬וכך התאספו מדי‪-‬יום‪-‬ביומו‬ ‫הגרי"ש אלישיב זצ"ל‬
‫ללימודיהם‪ .‬ביום אחד באמצע הלימוד‪ ‬ראו פתאום‬ ‫ואבנים‬ ‫הציצית בקריאת שמע‪,‬‬
‫את רבם הנפטר עומד אצל שולחנו‪ ,‬והשתוממו‬
‫כשעה חדא‪ ,‬עד שאמר להם רבם‪ :‬אל תיראו‪ ,‬אבאר‬ ‫(הלכות ומנהגי בין המיצרים עמ'‬ ‫כתב בספר נטעי גבריאל (פרק‬

‫לכם סיבת ביקורי אצלכם‪.‬‬ ‫קס"א) שמותר ללכת לישון אז‪.‬‬ ‫נ"ח סכ"ב) שהמהרי"ץ דושינסקיא‬

‫והחל מספר להם‪' :‬כשבאתי לעולם העליון‬ ‫כתב המשנ"ב (ס"ק ה') שאין לקרוא עם‬ ‫זצ"ל היה אוחז את הציצית בק"ש‪ ,‬וכן‬
‫פסקו בדיני שאשב בגן עדן אצל השל"ה הקדוש‪,‬‬
‫אך כאשר נשמע דבר זה להשל"ה הקדוש‪ ,‬טען‬ ‫דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א (קרא עלי התפילין פרשיות קריאת שמע וכן פרשיות‬
‫ואמר‪ :‬הן אמת שרבי יוסף שמואל למד ויודע כל‬
‫התורה כולה והרביץ תורה ברבים‪ ,‬אבל אני הרי‬ ‫מועד פ"ח הע' ל"ד) שמסתבר שמותר לאחוז קדש והיה כי יביאך‪ ,‬כיון שכעת הוא רק‬
‫הרבצתי גם בענייני מוסר ויראה וכתבתי על זה‬
‫ספר מיוחד ‪ -‬והוא לא‪ .‬והסכימו בית‪-‬דין‪-‬של‪-‬מעלה‬ ‫את הציצית‪ .‬מאידך‪ ,‬דעת הגרי"ש אלישיב כקורא בתורה ות"ת אסור כל היום‪.‬‬
‫שאחזור עוד הפעם לתלמידי‪ ,‬לעוררם על העניין‬
‫אמנם בספר שערים המצויינים בהלכה‬ ‫זצ"ל (תורת המועדים סי' תקנ"ה סק"ב) שאין‬
‫הגדול של לימוד מוסר ויראת‪-‬שמים‪.‬‬
‫לאחוז את הציצית בק"ש‪ ,‬וכן דעת הגר"נ (סי' קכ"ד ס"ק י"א) כתב שהמנהג לאומרם‪.‬‬
‫'עתה'‪ ,‬סיים רבי יוסף שמואל‪' ,‬הריני עומד‬ ‫קרליץ שליט"א (קרא עלי מועד שם) והגר"ש וכן נהגו הגרי"ש אלישיב זצ"ל (הלכות‬
‫לפניכם‪ ,‬והנני מבקש מכם שתקבלו על עצמכם‬ ‫ואזנר זצ"ל (מבית לוי פרק צ"ב אות ט"ו) ומנהגי ביהמ"צ פ"ז הע' ‪ )71‬והגר"ש ואזנר זצ"ל‬
‫ללמוד בספרי מוסר‪ .‬והסכימו התלמידים וקיבלו‬ ‫והגר"ש דבילצקי זצ"ל (נחמת ישראל פרק י"ט (מבית לוי שם אות י"ז)‪.‬‬
‫סכ"ו) וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים (ח"א סי'‬
‫עליהם ללמוד מוסר‪ ,‬ומיד נעלם מהם‪.‬‬ ‫ועי' בבן איש חי (פר' דברים סכ"ה) שכתב‬ ‫שפ"ג)‪.‬‬
‫(יראה ודעת)‬ ‫שיש נוהגים לאומרים ויש שאין נוהגים‬
‫עוד כתב השו"ע (שם) שבמנחה מניחים לאומרם וכל אחד יעשה כמנהגו‪.‬‬
‫ציצית ותפילין ומברכים עליהם והטעם‬
‫ולענין הפסוקים שאומרים בהנחת‬ ‫לזה כתב המשנ"ב (ס"ק ג') בשם הגר"א‪,‬‬
‫טלית ותפילין‪ ,‬דעת הגר"ח קנייבסקי‬ ‫שהוא משום שאז הציתו אש במקדש‪ ,‬ותם‬
‫שליט"א (קרא עלי מועד שם הע' ט') שמותר‬ ‫עוונך במה ששפך הקב"ה חמתו על עצים‬

‫לאומרם‪.‬‬
‫להפיץ את האור‬
‫בתרומה של ‪ ₪ 36‬בחודש תזכה להחזיק מוקד של עלוני‬

‫המבחנים השבועיים באיזור שתבחר‪ .‬ניתן לתרום במערכת‬
‫הטלפונית‪ 072-332-3020 :‬שלוחה ‪ ,6‬וכן בכל עמדות נדרים‬

‫פלוס וקהילות ברחבי הארץ‪.‬‬

‫קביעותא לילדי המשנה וההלכה היומית‬

‫מושגים במשנה ‪ /‬מאת הרב אשר שיק שליט"א‬

‫מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי‬

‫ַמֶּס ֶכת ָאבֹות‬

‫ְו ֵיׁש ְמ ָפ ְרִׁשים‪ְּ" :‬כֶׁש ֲא ִני ְל ַע ְצ ִמי" ‪ְּ -‬כֶׁש ֲא ִני ִּכ ְנ ִטי ִעים ְמ ֻג ָּד ִלים ִּב ְנעּו ֵרי ֶהם"‪ .‬ר"ל ִּכי ַהֶּנ ַטע‬ ‫ִה ְת ַח ְלנּו ִל ְל ֹמד בס"ד ַמ ֶּס ֶכת ָאבֹות‪.‬‬

‫ְּבעֹו ֶדּנּו ָק ָטן‪ָ ,‬א ָדם יּו ַכל ְל ַג ְּדלֹו ִל ְהיֹות ֵעץ‬ ‫ּדֹו ֵאג ַרק ְל ַע ְצ ִמי ְוֹלא ַל ֲא ֵח ִרים ‪ַ " -‬מה ֲא ִני" ‪-‬‬ ‫ָל ָּמה ִנ ְק ְר ָאה ַמ ֶּס ֶכת זּו " ָאבֹות"?‬
‫ָיָׁשר ְוֹלא ִי ְה ֶיה ָע ֹקם‪ַ ,‬אְך ְל ַא ַחר ֶׁשָּג ַדל ְּב ִעקּומֹו‬ ‫ַמה ָׁש ֶוה ֲא ִני‪.‬‬
‫ָקֶׁשה ְמ ֹאד ְל ַת ֵּקן‪ְ ,‬ו ֵכן ָה ָא ָדם ְּבעֹו ֶדּנּו ָק ָטן‪,‬‬ ‫ַרִׁש"י (ְּבסֹוף ֶּפֶרק ו') ּכֹו ֵתב‪ְ " :‬ו ִנ ְק ְראּו ֵאּלּו‬
‫ְּב ַקל הּוא ִל ְהיֹות ְּב ֶד ֶרְך טֹוב ְוסּור ִמן ָה ַרע‪,‬‬ ‫" ְו ִאם ֹלא ַע ְכָׁשו ֵאי ָמ ַתי"‪ְ .‬מ ָפ ֵרׁש הר"ב‬ ‫ִּפ ְר ֵקי ָאבֹות‪ִ ,‬מְּפ ֵני ֶׁשִּנ ְס ְּדרּו ֵהָּנה ִּד ְב ֵרי ָאבֹות‬
‫ֲא ָבל ִאם ִה ְז ִקין ְּב ִרְׁשעֹו ָקֶׁשה ְּב ֵעי ַני ְל ַהִּני ָחּה‪,‬‬ ‫(ְּב ֵפרּוׁש ַהׁ ֵּש ִני)‪ִ :‬אם ֹלא ַע ְכָׁשו ִּבי ֵמי ַהַּב ֲחרּות‪,‬‬ ‫ָה ִראׁשֹו ִנים ֶׁש ִּקְּבלּו ַהּתֹו ָרה ֶזה ִמֶּזה‪ְּ ,‬כגֹון מֶֹׁשה‬
‫ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ( ִמְׁש ֵלי כב) " ֲחנֹוְך ַלַּנ ַער ַעל ִּפי‬ ‫ִויהֹוֻׁש ַע ְו ַהְּז ֵק ִנים ֶזה ִמֶּזה ַעד ַא ְנֵׁשי ְּכ ֶנ ֶסת‬
‫ַּד ְרּכֹו ַּגם ִּכי ַי ְז ִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה"‪ּ ,‬ו ְכ ִתיב‬ ‫ֵאי ָמ ַתי‪ֶׁ ,‬שָּמא ִּבי ֵמי ַהִּז ְק ָנה ֹלא ַי ֲע ֶלה ְל ָי ִדי‪.‬‬ ‫ַהְּגדֹו ָלה ְוַׁשַּמאי ְו ִהֵּלל ַרָּבן יֹו ָח ָנן ֶּבן ַזַּכאי‬

‫( ְּד ָבִרים כ‪ ,‬יט) "ִּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַהׂ ָּש ֶדה"‪.‬‬ ‫ְו ָכ ַתב ַעל ֶזה ַרֵּבנּו יֹו ָנה‪ַ " :‬על ִע ְנ ַין ֶזה‬ ‫ְו ַת ְל ִמי ָדיו"‪.‬‬
‫ָא ַמר ָּד ִוד ע"ה ( ְּת ִהִּלים קמד) " ֲאֶׁשר ָּב ֵנינּו‬

‫מבחן‬ ‫ְו ַהּתֹו ְספֹות יֹום טֹוב (ַּבְּפ ִתי ָחה)‬
‫במשנה לילדים ‪478 /‬‬ ‫ָּכ ַתב‪ְ :‬ו ָק ָרא ְל ַמ ֶּס ֶכת זּו ְּבֵׁשם‬
‫ָאבֹות‪ִּ ,‬כי ַעל ָה ֱא ֶמת ַה ֲח ָכ ִמים‬

‫ַמֶּס ֶכת ָאבֹות ֶּפ ֶרק א ִמְׁש ָנה ח ‪ֶּ -‬פ ֶרק ב ִמְׁש ָנה ג‬ ‫ֵהם ָה ָאבֹות‪ְּ ,‬כ ִע ְנ ָין ֶׁש ָא ַמר‬

‫ו‪ַׁ .‬ש ַּמאי אֹו ֵמר וכו'‪ֱ ,‬אמֹור‪...‬‬ ‫א‪ְּ .‬כֶׁש ִּי ְהיּו ַּב ֲע ֵלי ִּדין עֹו ְמ ִדים ְל ָפ ֶניָך‪ֵּ ,‬כי ַצד ִי ְהיּו‬ ‫ֱא ִליָׁשע ( ְמ ָל ִכים ב‪ ,‬ב) " ֲא ִבי ֲא ִבי"‬
‫ְּב ֵעי ֶניָך? ּו ְכֶׁש ִנ ְפ ָטִרים ִמְּל ָפ ֶניָך [‪ְ-‬ו ִקְּבלּו ֲע ֵלי ֶהם ֶאת‬ ‫ַעל ֵא ִל ָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב‪ְ .‬ו ֵכן ִנ ְק ְראּו‬
‫‪ְ .1‬מ ַעט ַו ֲעֵׂשה ַהְרֵּבה‪.‬‬ ‫ַה ַּת ְל ִמי ִדים ָּב ִנים ֶׁשֶּנ ֱא ַמר "ּוְׁש ָאר‬
‫‪ַ .2‬הְרֵּבה ַו ֲעֵׂשה ְמ ַעט‪.‬‬ ‫ַה ִּדין]‪ֵּ ,‬כי ַצד ִי ְהיּו ָאז ְּב ֵעי ֶניָך?‬
‫‪ַ .3‬הְרֵּבה ַו ֲעֵׂשה ַהְרֵּבה‪.‬‬ ‫ָיׁשּוב ְּב ֶנָך" ( ְיַׁש ְע ָיה ז‪ ,‬ג)‪.‬‬
‫ז‪ִׁ .‬ש ְמעֹון ְּבנֹו [ֶׁשל ַרָּבן ַּג ְמ ִלי ֵאל] אֹו ֵמר‪ָּ ,‬כל ָי ַמי‬
‫ָּג ַד ְל ִּתי ֵּבין ַה ֲח ָכ ִמים‪ְ ,‬וֹלא ָמ ָצא ִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא‪...‬‬ ‫‪ְּ .1‬כֶׁשעֹו ְמ ִדים ְל ָפ ֶניָך ‪ִ -‬י ְהיּו ְּכ ַזָּכ ִאים‪ְּ ,‬כֶׁשִּנ ְפ ָטִרים‬ ‫ְו ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ִיְׂש ָר ֵאל ָּכ ַתב ְּבֵׁשם‬
‫ִמְּל ָפ ֶניָך ‪ִ -‬י ְהיּו ִּכְרָׁש ִעים‪.‬‬ ‫ִראׁשֹו ִנים‪ֶׁ ,‬שָּל ֶכן ִנ ְק ְר ָאה ַמ ֶּס ֶכת‬
‫‪ּ .1‬תֹוָרה‪.‬‬ ‫זּו ָאבֹות‪ִ ,‬מּׁשּום ֶׁשָּכל ַהּמּו ָס ִרים‬
‫‪ְׁ .2‬ש ִתי ָקה‪.‬‬ ‫‪ְּ .2‬כֶׁשעֹו ְמ ִדים ‪ִּ -‬כְרָׁש ִעים‪ְּ ,‬כֶׁשִּנ ְפ ָטִרים ‪ְּ -‬כ ַזָּכ ִאים‪.‬‬ ‫ַהּמּו ָב ִאים ְּב ָכל ִס ְפ ֵרי ַח ְכ ֵמי ִיְׂש ָר ֵאל‬
‫‪ְ .3‬מ ָלא ָכה‪.‬‬ ‫ְו ֻאּמֹות ָהעֹו ָלם‪ֻּ ,‬כָּלם ְּכלּו ִלים ְּב ַמ ֶּס ֶכת‬
‫ח‪ַ .‬רָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִלי ֵאל אֹו ֵמר‪ַ ,‬על ְׁשֹלָׁשה ְּד ָבִרים‬ ‫‪ֵּ .3‬בין ְּכֶׁשעֹו ְמ ִדים ּו ֵבין ְּכֶׁשִּנ ְפ ָטִרים ‪ִ -‬י ְהיּו ְּב ֵעי ֶניָך‬ ‫זֹו ְל ִמי ֶׁשְּמ ַד ֵּיק ִּב ְד ָב ֶרי ָה ֵהי ֵטב‪ְ .‬ו ָל ֵכן‬
‫ָהעֹו ָלם עֹו ֵמד‪...‬‬ ‫ְּכ ַזָּכ ִאים‪.‬‬

‫‪ַ .1‬על ַה ִּדין ְו ַעל ָה ֱא ֶמת ְו ַעל ַהׁ ָּשלֹום‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬מּדּו ַע ִי ְה ֶיה ַה ַּד ָּין ָז ִהיר ִּב ְד ָבָריו?‬
‫‪ַ .2‬על ַהּתֹוָרה ְו ַעל ָה ֲעבֹוָדה ְו ַעל ְּג ִמילּות ֲח ָס ִדים‪.‬‬
‫‪ֵ .1‬מ ֲחָׁשׁש ֶׁש ֵּמ ֹרב ִּדּבּוִרים ִי ְט ֶעה ְּבפֹו ְסקֹו ֶאת‬ ‫ִּד ְב ֵרי ַמ ֶּס ֶכת זֹו ֵהם ָה" ָאבֹות" ֶׁשָּכל‬
‫‪ַ .3‬על ַה ָח ְכ ָמה ְו ַעל ַה ְּגבּוָרה ְו ַעל ַה ַּת ֲענּוג‪.‬‬
‫ט‪ַ .‬רִּבי אֹו ֵמר‪ֵ ,‬איזֹו ִהי ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁש ָּיבֹור לֹו ָה ָא ָדם‪...‬‬ ‫ְׁש ַאר ַהּמּו ָס ִרים ִנ ְכ ָל ִלים ָּב ֶהם‪ּ[ .‬ו ְכמֹו ַה ִּדין‪.‬‬

‫‪ָּ .1‬כל ֶׁש ִהיא ִּת ְפ ֶאֶרת ְלעֹוֶׂשי ָה‪ְ ,‬ו ִת ְפ ֶאֶרת לֹו ִמן ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫‪ֶׁ .2‬שֹּלא ִיׁ ָּש ַמע ֶׁשּנֹו ֶטה ְל ַצד ֶא ָחד‪ְ ,‬ו ִי ְס ַּת ְּתמּו‬ ‫ֶׁש ֵּיׁש " ֲאבֹות ְמ ָלאכֹות" ְּבַׁשָּבת‪ֶׁ ,‬שָּכל‬
‫‪ָּ .2‬כל ֶׁש ִהיא ִּת ְפ ֶאֶרת ְלעֹוֶׂשי ָה‪ְ ,‬ו ֵאי ָנּה ִּת ְפ ֶאֶרת לֹו ִמן‬
‫ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ַט ֲענֹו ָתיו ֶׁשל ַהַּצד ַהׁ ֵּש ִני‪.‬‬ ‫ַהּתֹו ָלדֹות ַהּדֹו ִמים ָל ֶהם ִנ ְכ ָל ִלים ָּב ֶהם]‪.‬‬
‫‪ָּ .3‬כל ֶׁש ִהיא ִּת ְפ ֶאֶרת לֹו ִמן ָה ָא ָדם‪ְ ,‬ו ֵאי ָנּה ִּת ְפ ֶאֶרת‬
‫ְלעֹוֶׂשי ָה‪.‬‬ ‫‪ֶׁ .3‬ש ָּמא ִמּתֹוְך ְּד ָבָריו ִי ְל ְמדּו ְלַׁש ֵּקר‪.‬‬ ‫ְו ִהֵּנה ְּב ֶפ ֶרק א' ( ִמְׁש ָנה יד) מּו ָב ִאים‬
‫י‪ַ .‬על ֵאּלּו ְׁש ֵני ְּד ָבִרים ָא ַמר ַרָּבן ַּג ְמ ִלי ֵאל ְּבנֹו ֶׁשל‬
‫ַרִּבי ְיהּו ָדה ַהָּנִׂשיא‪ֶׁ ,‬ש ְּי ִגי ַעת ְׁש ֵני ֶהם ְמַׁשַּכ ַחת ָעוֹון?‬ ‫ִּד ְב ֵרי ִהֵּלל ַהָּז ֵקן ֶׁש ָה ָיה ָר ִגיל לֹו ַמר‪ :‬ג‪ִ .‬מי ָא ַמר‪ֲ :‬ח ָכ ִמים ִה ָּז ֲהרּו ְּב ִד ְבֵרי ֶכם וכו'‬

‫‪ַׁ .1‬ש ַּמאי‪.‬‬ ‫" ִאם ֵאין ֲא ִני ִלי‪ִ ,‬מי ִלי‪ּ .‬ו ְכֶׁש ֲא ִני ְל ַע ְצ ִמי‪,‬‬
‫‪ְׁ .2‬ש ַמ ְע ָיה‪.‬‬ ‫ַמה ֲא ִני‪ְ .‬ו ִאם ֹלא ַע ְכָׁשו ֵאי ָמ ַתי"‪.‬‬
‫‪ַ .3‬א ְב ַט ְליֹון‪.‬‬
‫ד‪ִ .‬הֵּלל אֹו ֵמר‪ֱ ,‬הֵוי ִמ ַּת ְל ִמי ָדיו ֶׁשל‪...‬‬ ‫" ִאם ֵאין ֲא ִני ִלי‪ִ ,‬מי ִלי" ‪ִ -‬אם ֵאין ֲא ִני‬
‫זֹו ֶכה ְל ַע ְצ ִמי ‪ִ -‬מי ִּי ְזֶּכה ִּבְׁש ִבי ִלי?‬
‫‪ַ .1‬א ְבָר ָהם ָא ִבינּו‪.‬‬
‫‪ .2‬מֶֹׁשה‪.‬‬ ‫"ּו ְכֶׁש ֲא ִני ְל ַע ְצ ִמי‪ַ ,‬מה ֲא ִני" ‪ַ -‬ו ֲא ִפילּו‬
‫‪ַ .3‬א ֲה ֹרן‪.‬‬ ‫ָז ִכי ִתי ְל ַע ְצ ִמי ַמה הּוא ַהְּזכּות ַהֶּזה ּו ַבֶּמה‬
‫ֶנ ְחָׁשב הּוא ְּכ ֶנ ֶגד ַמה ֶׁש ֲא ִני ַח ָּיב ַל ֲעׂשֹות‪.‬‬

‫(הר"ב)‬

‫‪ֲ .1‬עבֹוָדה (‪ְּ -‬ת ִפָּלה) ִעם ְּג ִמילּות ֲח ָס ִדים‪.‬‬ ‫ה‪ּ .‬ו ְד ִאְׁש ַּת ֵמׁש ְּב ַת ָגא‪...‬‬ ‫הבל פיהם‬
‫‪ַּ .2‬ת ְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ‪ְ (-‬מ ָלא ָכה)‪.‬‬ ‫‪ָ .1‬ח ָלף‪.‬‬
‫חכמת גדולי ישראל בינקותם‬

‫‪ .3‬עֶֹׁשר ִעם ָּכבֹוד‪.‬‬ ‫‪ַ .2‬א ַבד ְׁש ֵמיּה‪.‬‬ ‫מעשה בהגר"א מווילנא‪ ,‬שכשהיה ילד‪,‬‬

‫בהצלחה!‬ ‫‪ְ .3‬ק ָט ָלא ַח ָּיב‪.‬‬ ‫ראה את חבריו משחקים בנדנדה‪' ,‬זה עולה‬

‫וזה יורד'‪ .‬מדוע אינך משחק עמהם? ‪ -‬שאל‬

‫עיצוב גריד‪ :‬משה פרידמן ‪054-847-3031‬‬ ‫את התשובות ניתן לענות במערכת הטלפונית‪ 072-332-3020 :‬עד יום שישי שאחרי סיום החומר‪,‬‬ ‫אביו רבי שלמה זלמן זצ"ל את בנו הצעיר‪,‬‬
‫את כללי המבחנים ושמות הזוכים ניתן לשמוע במספר הנ"ל‪.‬‬ ‫ענה הילד בחכמה‪ :‬וכיצד אשחק במשחק זה?‬

‫תשובות מבחן שבועי מס' ‪ 172‬מבחן לילדים מס' ‪ 472‬מבחן בהלכה מס' ‪41‬‬ ‫והרי התורה אומרת 'ואהבת לרעך כמוך'‪,‬‬
‫למבחני א‪ 4 .‬ב‪ 1 .‬ג‪ 3 .‬ד‪ 4 .‬ה‪ 2 .‬א‪ 3 .‬ב‪ 2 .‬ג‪ 3 .‬ד‪ 1 .‬ה‪ 3 .‬א‪ 1 .‬ב‪ 3 .‬ג‪ 1 .‬ד‪ 2 .‬ה‪1 .‬‬ ‫ואיך יכול אני להעלות את עצמי ולהשפיל‬
‫פר' בלק ו‪ 2 .‬ז‪ 1 .‬ח‪ 4 .‬ט‪ 2 .‬י‪ 2 .‬ו‪ 1 .‬ז‪ 3 .‬ח‪ 2 .‬ט‪ 1 .‬י‪ 2 .‬ו‪ 3 .‬ז‪ 2 .‬ח‪ 1 .‬ט‪ 3 .‬י‪3 .‬‬
‫את חברי‪...‬‬

‫להפקדה בבנק פאג"י סניף ‪ 168‬ח‪-‬ן ‪ | 548-634‬להפקדה בבנק הדואר‬ ‫"קביעותא" ‪ -‬המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית‬
‫להנצחת ששת המיליונים | טלפון‪072-272-0000 :‬‬
‫ח‪-‬ן ‪ | 826-7258‬נא לשמור על קדושת הגליון‪ ,‬לא לקרוא בתפילה וקה"ת‬ ‫פקס‪ | 072-277-2272 :‬ת‪.‬ד‪ 1131 .‬בני ברק | דוא"ל ‪offi[email protected]‬‬

‫שיעורים ומבחנים בטלפון ‪ 24‬שעות‪072-332-30-20 :‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tailormade Magazine Issue 3
Next Book
עלון קביעותא 479 למייל