The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by husnaleeday.609, 2021-03-24 04:44:40

พอร์ต นา

พอร์ต นา

PORTFOLIO

ชอื นางสาวฮุสนา ลีเดร์
รหสั 6320117129
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

สงั เกตการสอนโรงเรยี นสาธติ
มหาวทิ ยาลัยสงขลานครนิ ทร(์ ฝายประถมศึกษา)

PREFACE

คํานาํ

เเฟมสะสมงาน (PORTPOLIO) เล่มนี เปนสว่ นหนงึ
ของรายวชิ า 262-111 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ประจาํ ปการศึกษา 2563 จดั ทําขนึ เพอื รวบรวมการบนั ทึกการ
สงั เกตการสอนประจาํ การเรยี นรูท้ ัง 7 ฐาน ของโรงเรยี นสาธติ
มหาวทิ ยาลัยสงขลานครนิ ทร์ (ฝายประถมศึกษา)

ขา้ พเจ้าได้รบั ความรูเ้ กียวกับวชิ าชพี ครู บทบาทหน้าที
เเละได้ปรบั มุมมองใหมๆ่ เพอื การเปนอยูใ่ นสถานศึกษา อีกทัง
ยงั ได้ฝกบุคลิกภาพการเปนครูทีดีในอนาคต เเต่ละฐานการเรยี น
รูน้ นั ได้ผา่ นการเขา้ ไปศึกษาเเละบนั ทึกตามชนั เรยี น ทําใหเ้ ขา้ ใจ
การเปนอยูข่ องนกั เรยี นอยา่ งลึกซงึ นบั วา่ เปนโอกาสทีดีและเปน
ประโยชนต์ ่อไปในอนาคต

จดั ทําโดย
นางสาวฮุสนา ลีเดร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

CONTENT

สารบัญ

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว

ฐานการเรยี นรูท้ ี 1

ฝกคนใหเ้ ปนครู

ฐานการเรยี นรูท้ ี 2

เปน-อยู-่ ดี ทีสาธติ

ฐานการเรยี นรูท้ ี 3

ชารจ์ พลังสขุ ปลกุ พลังบวก

ฐานการเรยี นรูท้ ี 4

กระจกเงา

ฐานการเรยี นรูท้ ี 5

เรยี นรคู้ ่สู มรรถนะ

ฐานการเรยี นรูท้ ี 6

โรงเรยี นของเรานา่ อยู่

ฐานการเรยี นรูท้ ี 7

โภชนาการอนามยั

PROFILE

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว

ขอ้ มูลสว่ นตัว ขอ้ มูลครอบครวั

ชอื นางสาว ฮุสนา ลเี ดร์ มจี าํ นวนพนี ้อง 5 คน
ชอื เลน่ นา บดิ า นายมะรูดิง ลเี ดร์
อาชพี ทําสวน
รหสั ประจาํ ตัว 6320117129 โทร 0630585366
มารดา นางนาปสะ๊ ยะสารี
วนั เกิด 5 มกราคม 2544 อาชพี เยบ็ ผา้
ศาสนา อิสลาม
สที ีชอบ สเี ขยี ว
งานอดิเรก ชอบสรา้ งงานศิลปะ
สถานศึกษา มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา ศิลปศึกษา

ทีอยู่

23/1 หมู่ 2 ตําบล หว้ ยกระทิง อําเภอ กรงปนงั

จงั หวดั ยะลา 95000

ฐานการเรยี นรูท้ ี 1

ฝกคนใหเ้ ปนครู

ฐานนี้ดิฉนั ไดเ รยี นรู การดูเเล และดกู ารเรยี นการสอนของเด็กอนุบาล 1-3
รวมถงึ ระดับประถมศกึ ษา ทง้ั นี้ไดเห็นไดเ หน็ ถึงความเเตกตางของการควบคมุ ดูเเล
วิธกี ารสอนของคณุ ครู พฤตกิ รรมของครูตอนกั เรยี น สง่ ผลตอการเรยี นการสอนใน
ช้นั เรยี นของเด็กๆ สวนชั้นบรบิ าลคือข้นั เเรกท่ีจะฝก พฤติกรรม การปลกู ฝงสิ่งทด่ี ี
ครใู นช้ันบริบาลตอ งมีความอดทนสงู มคี วามใจเยน็ ดว ยท่ีวา เด็กวัยนีช้ อบถาม ข้ี
สงใสอยูตลอดเวลา เปนวัยทซี่ ุกซน ชอบท่จี ะเลน อยางสนกุ สนาน

สิง่ ทสี่ ังเกตเหน็ จากฐานนีค้ อื เมื่อเด็กทําผดิ ครจู ะเเกปญ หาโดยการใหเหตุผล ครู
จะใชถอ ยคําทสี่ ภุ าพ ออนนอม ทําใหเดก กลา ท่ีจะรับฟง เเละปรับเปลยี่ นฤตกิ รรม
ไปในทางทดี่ ตี อไป

ฐานการเรยี นรูท้ ี 2

เปน-อยู-่ ดี ทีสาธติ

จากการทไ่ี ดสงั เกตการสอนในฐานน้ี ไดเหน็ การเปน อยูของเดก็ ๆในโรงเรยี น
เขา ใจบริบทของโรงเรียนมากข้ึน ต้ังเเตย ามเชา ชวงเทยี่ ง จนถึงเลิกเรยี น กอ น
เขาประตูโรงเรยี นจะคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีการติดสติกเกอร เเละลางมอื จากนน้ั ให
เดก็ ๆ บอกผลการตรวจใหทางครูทราบเเละจดบนั ทึก สว นกจิ กรรมยามเชา หนาเสา
ธง เดก็ ๆจะเขา เเถวอยางเปน ระเบียบ มีการรองเพลงชาติ เเละเพลงมารช โรงเรียน
พรอมกับบรรเลงเครอื่ งดนตรี กิจกรรมถัดมาคอื การออกกําลังกาย โดยมผี ูนําเต็น
หนา เเถว เเละเมอื่ ถงึ เวลากลางวนั ประมาณ 10:30 เดก็ ๆจะลงมารบั ประทานอาหาร
วา งทท่ี างโรงเรียนจดั เตรยี มให พอถึงบายสองกม็ ีอาหารวา งคอื ขนมนั้นเอง

ฐานการเรยี นรูท้ ี 3

ชารจ์ พลังสขุ ปลกุ พลังบวก

ฐานน้เี ปนการไปดูพฤติกรรมของเด็กตามชน้ั เรยี นหรืออยหู องกจิ การนกั เรยี นเพื่อรอดู
วาเดก็ ไดม าขอคาํ ปรึกษาหรือไม ในชนั้ เรียนหากเกดิ ปญ หาอะไรกต็ าม ครจู ะคอยรบั ฟง และหา
ทางออกทเ่ี หมาะสม และจากการท่ไี ปสังเกตตามชนั้ เรยี นแลว พบวา ในชว งเด็ก บรบิ าล
ปญหาทพี่ บเจอเปนปญ หาเลก็ ๆนอยๆเปน วยั ที่กาํ ลงั เรยี นรู ตามดว ยชนั้ อนบุ าลเปน วัยเริ่ม
อยากที่จะรูสิ่งรอบๆตัว เด็กบางคนฉลาดเดก็ บางคนสมาธสิ น้ั และเด็กบางคนก็เงียบ ซ่งึ เปน
ปญหาทพี่ บเจอ เเละอาจจะใชร ะยะเวลาในการสงั เกต เม่อื ครอู ยใู นช้ันเรยี นรวมกับเขา เขา
ไมก ลา พอท่ีจะทาํ พฤติกรรมไมดีแตถ า เขาเลน ดว ยกันเอง กจ็ ะเจอปญหาทีซ่ อ นอยขู องเดก็ มาก
ข้นึ สว นชัน้ ประถมปญหาของเด็กวยั นีจ้ ะคอนขา งละเอียดออ นมากข้นึ เชน ปญหาการ บูลลี่
เเละปญ หาในครอบครัวทส่ี ่งผลตอพฤตกิ รรมการเปน อยูในหอ งเรียนของเขา

ฐานการเรยี นรูท้ ี 4

กระจกเงา

ฐานน้ที าํ ใหร ูวาเด็กจะมีความแตกตางกนั เพราะเตบิ โตมาไมเหมือนกัน ถา หากดิฉนั
เปนครู ดิฉนั จะเปน ครูทีใ่ ชวธิ กี ารสอนที่หลากหลาย เนนการปฏบิ ตั ิมากกวาทฤษฎี สามารถ
ควบคมุ บรรยากาศในหอ งเรียนได ใหนักเรยี นเปนผูท อี่ ยากรอู ยากเหน็ กระตอื รือรนอยาก
ที่จะเรียนรูส ิ่งใหมๆ แลวนอกจากจะสอนความรวู ชิ าการ กจ็ ะสอนคุณธรรมจรยิ ธรรมที่
นกั เรียนพงึ จึงมีตดิ ตัวไปดวย ฐานนี้ทาํ ใหดฉิ นั ไดร วู า การเปนครกู เ็ หมอื นเวทใี นชัน้ เรียน
ตองมกี ารเตรียมพรอม หากเกดิ ขอผิดพลาดกพ็ รอ มที่จะรบั มอื ตองมีความความสนกุ สนาน
ในชัน้ เรียนแมก ารวางแผนกอนการสอนกอนเขาชั้นเรียนจะสมบูรณแบบมากแคไหน แตก ็
ไมเ ทากบั สถานการณค วามเปน จริงทเ่ี นนเดก็ เปนสง่ิ สาํ คัญ

ฐานการเรยี นรูท้ ี 5

เรยี นรคู้ ่สู มรรถนะ

ฐานน้ีจะใหความรูเ ก่ียวกบั หลักสตู รของโรงเรียน โรงเรียนน้ีจะเนน การวดั ผลแบบสมรรถนะ
แทนการทองจํา
สมรรถนะ คือ ความรู + ทักษะ + คณุ ลักษณะ = ทํา/ปฏิบตั ิ
มกี ารประเมนิ 3 ดา น คอื ประเมินเวลาเรียน ประเมินผลการเรยี นและประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1 คือ การจดั การตนเอง จดั การอารมณค วามรสู กึ ของตนเองไดดี
สมรรถนะที่ 2 คอื การสอื่ สาร สามารถรับฟงและสงดวยความจรงิ ใจ
สมรรถนะที่ 3 คือ ความเหน็ อกเหน็ ใจผอู ่ืน เอาใจเขามาใสใจเรา มีความเปน ผูน าํ กลา แสดงออก
ในทางทีถ่ ูกตอง
สมรรถนะที่ 4 คอื ทการรวมพลงั ทํางานเปน ทมี มเี ปา หมายเดยี วกันมุงม่นั
สมรรถนะที่ 5 คอื การคิดข้นั สงู คดิ แกป ญหา คิดอยางเปน ระบบ
สมรรถนะที่ 6 คือ การเปน พลเมืองอยางเขม แข็งเคารพสิทธแิ ละเสรภี าพของตนเองและผูอนื่
และยังมีชุมนุมใหเด็กๆไดเ ขารวม เชน ขนมไทย รักการอา น กฬี าอีสปอรต เเละหนุ ยนต เปน ตน

ฐานการเรยี นรูท้ ี 6

โรงเรยี นของเรานา่ อยู่

ฐานโรงเรยี นของเรานาอยูทางครูไดแบงหนา ท่ตี ามกลมุ ซง่ึ ดฉิ นั ไดร ับมอบหมาย
ในบรเิ วณพ้ืนท่ขี องชน้ั อนบุ าลบรเิ วณน้ีเนอ่ื งจากเปน บริเวณกวา งเตม็ ไปดว ยใบไมเม่ือ
กวาดเศษใบไมก ็รวงอีกคร้ังทง้ั กลุม ทางกลุม ตกลงกนั วา ทําเทาทไี่ ด เนนภาพรวมใหด ี
บรเิ วณทไ่ี ดทาํ ความสะอาดคอื บรเิ วณดานในท้งั ซา ยและขวาใกลส นามเดก็ เลนและหนา
ประตฝู ายอนบุ าล สมาชกิ ภายในกลุมใหค วามรว มมือเปนอยา งดี บางคนทไ่ี มทําก็ชกั จงู
ใหเ ขาทาํ โดยสลับกันทาํ งานและพักบา ง

การปรบั ภมู ทิ ัศนข องโรงเรยี นสําคัญอยางยิ่งตอ การเรียนรูของเดก็ ๆ หาก
โรงเรียนสะอาดเดก็ ก็อยากเรยี น นาอยมู ากขนึ้ เพ่ิมเตมิ ดว ยสีสันของสีตามร้วั หรือท่ีตา งๆ
ย่งิ ทาํ ใหเ ดก็ ๆสนใจมากขึ้นตามไปดวย

ฐานการเรยี นรูท้ ี 7

โภชนาการอนามยั

ฐานโภชนาการอนามยั ทางโภชนาการอนามยั ทานนีจ้ ะไดร เู กย่ี วกับการจัดการดานอาหาร
ใหถ ูกตองตามหลกั อนามยั ของเดก็ ในแตละวยั ส่งิ ทตี่ องคาํ นงึ คือความสะอาดมีสารอาหารครบ
5 หมเู ปนตน หากมบี างคนแพอ าหารกจ็ ะตองมสี ิ่งอ่นื มาทดแทนและอาหารจะไมซา้ํ กนั เพอ่ื ไมให
เดก็ เบ่ืออาหารทางแมครัวจะจดั การอาหารแตกตางๆตามแตล ะชวงวยั เพ่อื คํานึงถึงสขุ ภาพ
อนามัยของเด็กๆปริมาณก็ลดนอ ยตามอายขุ องเดก็ ๆสสี นั ของอาหารนาทานจาํ เปน ตองมีผกั
ในอาหารทุกม้อื และอาหารวันนี้คือราดหนา และขนมปงเนยสดซึ่งไดจ ดั ทาํ ไดอยางตงั้ ใจมาก
แปง ของขนมมีความนุมในแตละวยั จะไมซ ้าํ กันสวนอาหารรักหนาเมือ่ จะเสริ ฟอาหารใหเดก็ ก็
ปดกลองไดอยา งดี สะอาด คาํ นึงถงึ อนามัยของเด็กๆเปนสง่ิ สาํ คญั มาก

ฐานนย้ี งั ใหเ ราไดลองทาํ สื่อการสอน เพ่ือการเตรยี มพรอ มเพ่ือจะเปน ครใู นภายภาคหนา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ilovepdf_merged
Next Book
ลูกเป็ดกลับใจ