The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงาน(SAR2563)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kaewmaneekoson3122, 2021-11-02 04:10:27

สรุปผลการดำเนินงาน(SAR2563)

สรุปผลการดำเนินงาน(SAR2563)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา
( SELF ASSESSMENT REPORT: SAR )

ระดบั ประถมศกึ ษาปี
การศึกษา ๒๕62

ดาบตารวจโกศล แก้วมณี

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบา้ นคครวใู หนญตะ่ แบก
ตาบโรลงเเกรายี ะนเตตา่ารวจอตารเะภเวอนปชา่ าพยะแยดนอบมา้ นจคงั วหนวตดัะแพบทั กลงุ

สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนท่ี 43
กองบัญชาการตคาารนวาจตระเวนชายแดน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

รำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติหนำ้ ท่ีตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๔๕ รวมท้ังมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียน กำรสอนและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละฝ่ำยและกลุ่มงำน ตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
คุณภำพตำมระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก กองกำกับกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๓ ประจำปีกำรศกึ ษำ ๒๕๕๙

รำยงำนน้ี โรงเรียนสำมำรถนำผลกำรดำเนนิ งำนไปจัดทำกำรประเมนิ คณุ ภำพภำยในและสรุปรำยงำน
ให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับสำยงำน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทรำบผลกำร
ปฏบิ ัติงำนของบคุ ลำกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก

ข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินในกำรประเมินตนเอง (SAR) ในคร้ังน้ี โรงเรียนจะได้นำไปใช้เปน็ แนวทำง
ในกำรปรับปรุงเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนใหส้ ูงข้ึนใน
ทกุ ๆด้ำนต่อไป

ผจู้ ัดทำ

คณะครโู รงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

สารบัญ

เรอื่ ง หน้า

คำนำ ก
สำรบัญ ข.
บทสรปุ ของผ้บู รหิ ำรสถำนศึกษำ 1

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้นื ฐาน 9
1.1.ข้อมลู ทวั่ ไป
1.2 ข้อมูลนกั เรียน 12
1.3 ข้อมูลครแู ละบุคลำกร 14
1.4 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมหลักสูตรกำรศกึ ษำประถมศึกษำ 17
1.5 ผลกำรประเมนิ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่ นของผ้เู รียน( RT ) 29
1.6 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพนื้ ฐำนของผู้เรยี นระดับชำติ(NT) 31
1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำตขิ น้ั พนื้ ฐำน( O-NET) 39
47
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา 47
มำตรฐำนที่ ๑ ปรัชญำวตั ถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนจัดกำรศึกษำ 47
มำตรฐำนท่ี ๒ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ 48
มำตรฐำนที่ ๓ สขุ ภำวะและสุนทรียภำพของผู้เรยี น 48
มำตรฐำนท่ี ๔ ควำมร้คู วำมสำมำรถและผลสัมฤทธข์ิ องผเู้ รียน 50
มำตรฐำนที่ 5 กำรจัดกำรเรยี นกำรสอน 51
มำตรฐำนท่ี 6 กำรบริหำรจดั กำร 54
มำตรฐำนที่ 7 กำรประกันคุณภำพภำยใน 55
มำตรฐำนที่ 8 กำรพฒั นำคณุ ภำพชีวติ และควำมมนั่ คงตำมแนวชำยแดน
สรุปผลกำรประเมนิ ในภำพรวม 57

สว่ นท่ี 3 ภาคผนวก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 3

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

บทนา

บทสรุปสาหรับผบู้ รหิ าร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก ตงั้ อยหู่ มู่ที่ 9 ตำบลเกำะเต่ำ อำเภอ ป่ำพะยอม
จงั หวดั พทั ลงุ เปิดสอนตั้งแต่ชน้ั อนุบำล ๑ ถึง ชัน้ ประถมศึกษำป่ที ี่ ๖ มีบุคลำกรครูตำรวจตระเวนชำยแดน
จำนวน 7 คน และมีบุคลำกร และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ลกู จ้ำงคนพิกำร 1 คน

ผลการประเมินคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา แสดงในตารางสรุปผล ได้ดังน้ี
ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ไดด้ งั น้ี

 การศกึ ษาระดบั ประถมศึกษา

มำตรฐำน/ตวั บง่ ช้ี นำ้ หนกั คะแนน ระดบั
คะแนน ทไ่ี ด้ คณุ ภำพ
มำตรฐำนที่ ๑ ปรชั ญำ วัตถุประสงค์ กลยุทธแ์ ละแผนกำรจัดกำรศกึ ษำ
ตวั บง่ ชท้ี ่ี ๑.๑ มกี ารกาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และกลยทุ ธ์ ๑๐๐ ๑๐๐ ดเี ย่ียม
๑๐๐ ๑๐๐ ดีเยยี่ ม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีแผนการจัดการศกึ ษา รวมทัง้ มกี ารกาหนดตวั บ่งชีค้ วาม ๑๐๐ ๑๐๐ ดีเย่ียม
สาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตามแผนอย่างครบถว้ น
๑๐๐ ๙๐ ดีเยย่ี ม
ตวั บง่ ชี้ท่ี ๑.๓ ดาเนนิ งานท่บี รรลเุ ปา้ หมายตามแผนการจัดการศึกษา
๑๐๐ ๙๑.๓๘ ดเี ยี่ยม
มำตรฐำนที่ ๒ คณุ ลกั ษณะทพี่ งึ ประสงคข์ องผู้เรยี น ๑๐๐ ๙๐ ดีเยี่ยม
ตัวบง่ ชท้ี ่ี ๒.๑ ผู้เรยี นมคี ุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐๐ ๘๕.๑๕ ดมี ำก
มำตรฐำนที่ ๓ สขุ ภำวะและสนุ ทรียภำพของผ้เู รียน ๑๐๐ ๘๐.๐๐ ดีมำก
ตวั บง่ ช้ีท่ี ๓.๑ ผเู้ รียนมีสขุ นสิ ยั ดี สขุ ภาพกาย และสุขภาพจิตดี ๑๐๐ ๘๕.๐๐ ดมี ำก
๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดเี ยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนมีสุนทรยี ภาพและลักษณะนสิ ยั ด้านศลิ ปะ ดนตรี
และกีฬา ๑๐๐ ๘๕.๑๕ ดีมำก
๑๐๐ ๘๗.๑๕ ดีมำก
มำตรฐำนที่ ๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลสมั ฤทธ์ขิ องผเู้ รยี น ๑๐๐ ๙๒.๒๐ ดเี ยี่ยม
ตวั บ่งชที้ ี่ ๔.๑ ผเู้ รียนมคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ มวี จิ ารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ คดิ ไตรต่ รอง และมวี สิ ยั ทัศน์
ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๔.๒ ผเู้ รยี นมคี วามร้แู ละทกั ษะทจ่ี าเปน็ ตามหลกั สตู ร

ตวั บ่งชี้ท่ี ๔.๓ ผเู้ รียนมที กั ษะในการแสวงหาความรดู้ ้วยตนเอง รักการเรยี นรู้
และพฒั นาตนเองอย่างต่อเนอื่ ง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ และมเี จตคตทิ ่ดี ตี ่ออาชีพสจุ รติ

มำตรฐำนท่ี ๕ กำรจดั กำรเรียนกำรสอน
ตัวบง่ ชท้ี ่ี ๕.๑ ครมู ีคณุ วุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกบั งานทร่ี ับผดิ ชอบ
และมีครูเพยี งพอ
ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๕.๒ ครมู คี วามสามารถในการจดั การเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนอยา่ งมปี ระสิทธภิ าพและเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั
ตวั บง่ ชที้ ่ี ๕.๓ ผูเ้ กี่ยวขอ้ งมคี วามพงึ พอใจในการจัดการเรยี นการสอนของครู

มำตรฐำนท่ี ๖ กำรบรหิ ำรจดั กำร

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 4

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

มำตรฐำน/ตวั บ่งช้ี นำ้ หนัก คะแนน ระดบั
คะแนน ที่ได้ คณุ ภำพ
ตวั บง่ ชี้ที่ ๖.๑ ผูบ้ รหิ ำรมภี ำวะผนู้ ำและมคี วำมสำมำรถในกำรบรหิ ำรจัดกำร ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดเี ยี่ยม
ตวั บง่ ชที้ ่ี ๖.๒ มกี ารจดั องคก์ รโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดีเย่ยี ม
ดีเย่ยี ม
ครบวงจรให้บรรลุเปา้ หมายการศกึ ษา ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓ มีการจดั กจิ กรรมและการเรยี นการสอนโดยเน้นผ้เู รยี นเปน็ ดีเยี่ยม
๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดเี ยี่ยม
สาคญั ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดีเยี่ยม
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๖.๔ มหี ลกั สูตรแลสอ่ื การเรยี นท่เี หมาะสมกบั ผูเ้ รียนและทอ้ งถ่นิ ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ดเี ยี่ยม
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๕ มีการส่งเสรมิ ความสมั พันธ์และความรว่ มมอื กับชุมชน ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ดีเยย่ี ม
ตัวบ่งช้ที ี่ ๖.๖ มกี ารบรหิ ารจัดการอยา่ งมีคณุ ภาพ ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดเี ย่ยี ม
๑๐๐ ๙๐.๐๐
มำตรฐำนท่ี ๗ กำรประกันคณุ ภำพภำยใน ดเี ย่ียม
ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๗.๑ มีการวางระบบและกลไกการประกันคณุ ภาพให้เปน็ ส่วน ๑๐๐ ๙๐.๐๐
หนึ่งของระบบบริหาร ดเี ยย่ี ม
ตวั บง่ ชี้ที่ ๗.๒ มกี ระบวนการประกันคณุ ภาพท่ีครบวงจร ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ดเี ยย่ี ม
ตวั ช้วี ดั ท่ี ๗.๓ มกี ารจัดทารายงานการประเมนิ ตนเองและการใชผ้ ลการ ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ประเมินตนเองในการพฒั นา ดีเยย่ี ม
๑๐๐ ๙๐.๐๐ ดเี ยี่ยม
มำตรฐำนที่ ๘ กำรพฒั นำคณุ ภำพชีวิตและควำมมนั่ คงตำมแนวชำยแดน ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๘.๑ ส่งเสริโภชนาการ และสขุ ภาพอนามัยของเดก็ และเยาวชน ดเี ย่ียม
เริ่มตั้งแตใ่ นครรภม์ ารดา ๑๐๐ ๙๐.๐๐
ตวั บง่ ชที้ ี่ ๘.๒ สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการเพมิ่ โอกาสทางการศึกษาให้แก่ ดเี ยยี่ ม
เด็กและเยาวชน 92.50
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ เสริมสร้างศกั ยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง
วชิ าการ
ตัวบ่งชท้ี ี่ ๘.๔ เสริมสรา้ งศกั ยภาพของเดก็ และเยาวชนทางการอาชีพ

ตวั บง่ ชี้ท่ี ๘.๕ ปลกู ฝังจติ สานกึ และพัฒนาศักยภาพของเดก็ และเยาวชนใน
การอนรุ กั ษท์ รัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม

ตัวบง่ ชท้ี ่ี ๘.๖ เสรมิ สร้างศกั ยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนรุ กั ษแ์ ละ
สบื ทอดวัฒนธรรมและภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่
รวม

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 5

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

จุดเดน่

๑.ดา้ นผลการจัดการศึกษา

๑)ผ้เู รยี นมคี ุณธรรมจรยิ ธรรม และมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ เป็นลกู ที่ดีของพ่อ แม่และผปู้ กครองเป็น
นักเรยี นท่ีดขี องของโรงเรียน มีจติ สำธำรณะ รู้จักชว่ ยเหลอื ผู้อ่นื โดยไมห่ วังผลตอบแทน มคี วำมซื่อสัตย์สจุ ริต ไมพ่ ูด
ปด ไม่ลักขโมย มีควำมมุ่งมำนะในกำรเรียน ตง้ั ใจมุ่งมั่นศึกษำเล่ำเรียน ประพฤตติ นอย่ำงพอเพียง รูจ้ ักใช้ส่งิ ของท่ีมี
อยำ่ งคุ้มค่ำ มีควำมรกั ชำติ เขำ้ ใจเกีย่ วกับควำมเป็นมำของชำติไทย ตระหนักและปฏิบตั ติ นเปน็ ศำสนิกชนท่ดี ี มี
ควำมควำมเคำรพรักศรัทธำและเทดิ ทนู สถำบันพระมหำกษัตริย์ มีจติ สำนึกท่ดี ี ในกำรดแู ลชุมชนใหม้ คี วำม
ปลอดภัยป้องกนั สิ่งต่ำงๆทีไ่ ม่ดีท่ีจะทำให้ชมุ ชนขำดควำมสงบสขุ และเข้ำรวมกิจกรรมบำเพญ็ ประโยชนท์ ัง้ ภำยใน
และภำยนอกของสถำนศกึ ษำอยำ่ งสม่ำเสมอ ผเู้ รยี นมรี ่ำงกำยสมส่วน สุขภำพแข็งแรง มหี น้ำตำยมิ้ แยม้ แจม่ ใส
ปรับตัวทนั กบั ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม เข้ำรว่ มกจิ กรรมกับผู้อ่นื อย่ำงมีควำมสุข และเห็น
คณุ คำ่ ในตนเอง มคี วำมมั่นใน รูจ้ กั ป้องกันตนเองจำกสง่ิ เสพตดิ ให้โทษและหลีกเลี่ยงจำกภำวะเสำยงต่อควำม
รุนแรง โรคภยั อบุ ตั เิ หตแุ ละปัญหำทำงเพศไดต้ ำมวัย และมีทกั ษะกำรคดิ เป็นองค์ควำมรเู้ พ่ือให้ในกำรตดั สินใจและ
แกป้ ญั หำไดด้ ว้ ยตนเอง

๒)สถำนศกึ ษำบรรลุตำมปรัชญำ วิสยั ทัศน์ พนั ธกิจ และวัตถปุ ระสงคข์ องกำรจัดต้ังสถำนศกึ ษำเป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียน คือ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ส่งผลกระทบต่อชุมชน พัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ คือ “โรงเรียนส่งเสริมโครงกำรพระรำชดำริ” เป็นท่ียอมรับจำกองค์กรภำยนอก และ
สำมำรถดำเนินกำรพฒั นำโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศกึ ษำคือ “คือโครงกำรเกษตรเพ่ือกำรศึกษำ
และสร้ำงอำชีพตำมหลักเศรษฐกจิ พอเพียง”เป็นแบบอย่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงทดี่ ขี นึ้ ได้

๒.ด้านการบริหารจดั การศกึ ษา

ไม่มี

๓.ดา้ นการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ

ไมม่ ี

๔.ด้านประกันคุณภาพภายใน

ไม่มี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 6

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

จดุ ที่ควรพฒั นา

๑.ดา้ นผลการจดั การศึกษา

๑) ด้ำนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยส่งเสริมสนุ ทรภี ำพของสถำนศึกษำ อยำ่ งอย่ำงเปน็ ระบบบริหำรคณุ ภำพ
(PDCA)

๒) กำรพัฒนำผเู้ รยี นให้สัมฤทธท์ิ ำงกำรเรยี นสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่ งประเทศ

๒.ดา้ นการบรหิ ารจัดการศกึ ษา

๑) กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และระบบบริหำรคุณภำพ
(PDCA) กำรจัดทำระบบและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ ท่ีเป็นระบบและเป็นปจั จุบนั กำรรำยงำนผล
กำรประชมุ ต่อผู้บงั คบั บัญชำ และกำรสนบั สนนุ นกั เรียนทม่ี คี วำมสำมำรถพิเศษให้ไดร้ บั กำรพฒั นำเต็มศกั ยภำพ

๒) กำรดำเนินงำนใหบ้ รรลเุ ปำ้ หมำยอย่ำงเป็นระบบบริหำรคณุ ภำพ (PDCA) กำหนด

๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนท่เี น้นผเู้ รยี นเปน็ สาคัญ

๑) กำรนำผลกำรประเมนิ ไปพัฒนำครแู ต่ละคนอย่ำงเปน็ ระบบ

๒) กำรส่งเสริมให้ครูมีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรยี นตำมวิธที ี่หลำกหลำยเหมำะสม
กับธรรมชำติของวิชำและระดับพัฒนำกำรของผเู้ รียน สำมำรถวเิ ครำะหผ์ ลกำรประเมินและนำมำใช้ในกำรซ่อมเสริม

๔.ดา้ นการประกนั คุณภาพภายใน

จดั ระบบบริหำรและสำรสนเทศตำมระบบบริหำรคุณภำพ (PDCA) ให้เปน็ ปจั จบุ ัน

โอกาส

สำนักพระรำชวัง ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุพืชพระรำชทำนมำให้ สำหรับใช้ในสถำนศึกษำและแจกจ่ำยให้กับ
ผู้ปกครองด้วย และรำชทำนนมผง มำสำหรับชงให้นักเรยี นดื่มในแต่วนั โรงพยำบำลส่งเสริมสขุ ภำพบ้ำนคลองใหญ่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยำบำลป่ำพะยอม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะเต่ำ เกษตรอำเภอป่ำ
พะยอม ปศสุ ตั วจ์ ังหวดั พัทลงุ ประมงจงั หวัดพัทลุงสนับสนนุ พนั ธ์ุปลำ และอำหำรปลำ มหำวทิ ยำลยั รำชภฏั สงขลำ
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพัทลุงสำนักงำนเกษตรจังหวัดพัทลุงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและเห็ด
วิทยำลยั เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สนบั สนนุ เห็ดนำงฟำ้ สถำนพี ัฒนำที่ดินจงั หวัดพัทลุง มหำวิทยำลัยทกั ษิณ ซง่ึ
เปน็ หนว่ ยงำนที่ตดิ ตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมบทบำทของแตล่ ะหนว่ ยงำนตลอดปี

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 7

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

อุปสรรค

สถานศึกษาไม่มีงบประมาณทจี่ ะใช้บริหารจดั การเองได้โดยตรง
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนำตำมกฎกระทรวงวำ่ ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกนั คุณภำพกำรศกึ ษำ พ.ศ.๒๕๕๓
๑.ดา้ นผลการจัดการศึกษา

๑) สถำนศึกษำควรรว่ มกันทุกฝำ่ ยที่เก่ยี วข้องดำเนินงำนตำมนโยบำยสง่ เสริมสนุ ทรยี ภำพของสถำนศึกษำ อย่ำง
เปน็ ระบบบรหิ ำรคุณภำพ (PDCA) ที่ชดั เจน

๒) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยสถำนศึกษำควรร่วมกับมหำวิทยำลัยทักษิณ คณะครู ดำเนินงำนตำมโครงกำร
ยกระดับสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นโครงกำรต่อเนื่อง มีกำรนำข้อมูลเสนอแนะของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (สทศ) มำปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบบริหำรคุณภำพ(PDCA) ที่ชัดเจน
และสนับสนุนใหผ้ ู้เรยี นเข้ำรว่ มแขง่ ขันทักษะทำงวชิ ำกำรทกุ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอ

กาหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน ๒ ปี
๒.ด้านการจดั การศึกษา

๑) สถำนศึกษำควรร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำตำมโครงกำร
บริหำรงำน ใช้หลักกำรบริหำรงำน แบบมีส่วนร่วม และใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำร
อย่ำงเป็นระบบบรหิ ำรคุณภำพ (PDCA) โดยเฉพำะกำรนำผลกำรประเมินเพ่อื กำรพฒั นำงำนบริหำร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 8

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ตอนที่ ๑
ขอ้ มลู พ้นื ฐาน

๑. ขอ้ มูลทัว่ ไป

ช่อื โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก ตง้ั อยูห่ ม่ทู ี่ 9 ตำบลเกำะเต่ำ อำเภอ

ป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง สังกัดกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๓ กองบังคับกำรตำรวจตระเวน

ชำยแดนภำค ๔ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เบอร์โทรศัพท์ในกำรติดต่อ

065 - 4194453 e-mail: [email protected]

เปิดสอนระดับชน้ั อนบุ ำล 2 ถงึ ระดับชนั้ ประถมศึกษำปที ่ี ๖ มเี นือ้ ท่ี 20 ไร่ 1 งำน 56 ตำรำงวำ

เขตพ้นื ท่ีบริกำรหมู่ที่ 9 ,1๓ ตำบลเกำะเต่ำ หมู่ท่ี 8 ตำบลลำนขอ่ ย

ประวัตโิ รงเรยี นโดยย่อ

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก ต้ังอยทู่ ่ี บำ้ นควนตะแบก หมทู่ ี่ 9 ตำบลเกำะเตำ่ อำเภอปำ่
พะยอม จังหวดั พัทลุง รหสั ไปรษณยี ์ 93210 พิกัด NJ 923680 อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 43 กองบังคับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๔ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ต้งั อยใู่ นเขตพืน้ ทก่ี ำรศึกษำพัทลงุ เขต 1

สืบเน่อื งจำกนักเรยี นในพนื้ ท่ี หมทู่ ี่ 9 ตำบลเกำะเตำ่ อำเภอปำ่ พะยอม จังหวดั พัทลุง อยู่ในพื้นทหี่ ำ่ งไกล
จำกโรงเรียน ชำวบ้ำนและผูน้ ำชมุ ชน โดยกำนันนิมนต์ สิทธิโชคชัย ร่วมกันหำแนวทำงที่จะจัดตง้ั โรงเรียนและ มีผู้
ใจบุญบริจำคทดี่ นิ สำหรับกำรปลกู สรำ้ งโรงเรยี น จำนวน 20 ไร่ 1 งำน 56 ตำรำงวำ
คอื นำยสร้วง ยอดแกว้ นำยเริม่ ปำลสง นำยสวำ่ ง จันทร์ปำน นำยเฉวยี ง จนั ทร์คงช่วย โดยมีนำยนิมนต์
สิทธิโชคชัย เปน็ ตวั แทนชำวบ้ำนทำหนังสือร้องขอให้กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 43 มำจัดตัง้ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก เมื่อวันท่ี 5 กมุ ภำพนั ธ์ พ.ศ. 2532 และในขณะเดยี วกัน นำยเจรญิ ภักดี
วำนิช อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ขออนุมัติ
จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบกข้ึนเมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2533 ขณะน้ันเปิดทำ
กำรสอน ป.1-4 มีครูทำกำรสอน จำนวน 4 นำย นักเรียนจำนวน 59 คน โดย จ.ส.ต. เจริญ สินมำก ทำหน้ำท่ี
ครูใหญ่ ปจั จุบันมี ดำบตำรวจโกศล แก้วมณี ดำรงตำแหน่งครใู หญ่

สมเดจ็ พระเทพรัตนรำชสดุ ำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนนิ ไปทรงตดิ ตำมผลกำรดำเนนิ งำน
โครงกำรตำมพระรำชดำริและทรงเยี่ยมรำษฎร จำนวน 3 ครงั้ ดังนี้

ครงั้ ท่ี 1 วนั ท่ี 17 สงิ หำคม พ.ศ. 2536
ครง้ั ที่ 2 วันที่ 9 ตลุ ำคม พ.ศ. 2544
ครั้งท่ี 3 วนั ที่ 13 มถิ ุนำยน พ.ศ.2559

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 9

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

คาขวญั เรยี นดี มวี ินยั ใฝค่ ณุ ธรรม นำชำติพฒั นำ

สปี ระจาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก

สแี ดงเลอื ดหมู หมำยถงึ ควำมหนักแน่น มัน่ คง
สขี ำว หมำยถึง ควำมสะอำด
ต้นไมป้ ระจาโรงเรียน
คอื ต้นตะแบก
ชอื่ ย่อ ตชด.

วตั ถุประสงค์ของสถานศึกษา

๑) เพ่อื พัฒนำสถำนศึกษำให้ไดม้ ำตรฐำน และสำมำรถบรหิ ำรจดั กำรไดอ้ ยำ่ งมปี ระสิทธภิ ำพ / ประสทิ ธิผล

(๒) เพื่อพัฒนำคณุ ภำพนักเรยี นให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำย / เป้ำหมำยของหลักสูตร
(๓) เพ่ือพัฒนำผู้บรหิ ำร คณะครู บคุ ลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยี น ให้เปน็ บคุ ลำกรมืออำชีพ มี
จิตสำนกึ ในกำรปฏบิ ัติหนำ้ ท่ี

ปรชั ญา ปรชั ญาและวสิ ัยทศั น์ของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาครูตารวจตระเวนชายแดน

สรำ้ งภมู ิปัญญำ พัฒนำคณุ ภำพชวี ติ สัมฤทธิผลควำมมั่นคง

วสิ ยั ทศั น์
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรควบคู่วิชำชีพ คุณธรรม จริยธรรม สำนึกใน

ควำมเป็นไทย ใส่ใจต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญั ญำไทย

พนั ธกิจ

๑. สง่ เสรมิ และพัฒนำใหผ้ ูเ้ รียนมคี ุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒. สง่ เสริมและจดั กำรบรหิ ำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมปี ระสิทธภิ ำพ
๓. ส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นมีพื้นฐำนด้ำนอำชีพ เพอื่ นำไปสกู่ ำรประกอบอำชีพที่สุจรติ

๔. ประสำนงำนกบั ชมุ ชนในกำรร่วมกันดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเด็กในถนิ่ ทุรกนั ดำร
๕. สง่ เสรมิ ดำ้ นคณุ ธรรมจริยธรรมเพอ่ื ปลูกฝงั ใหม้ ีจติ สำนึกทด่ี อี ยรู่ ว่ มกับสังคมอย่ำงมีควำมสขุ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 10

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

อตั ลกั ษณ์

มรี ะเบียบวนิ ยั มคี ุณธรรม

เอกลกั ษณ์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบกจดั กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดยยดึ หลกั ปรชั ญำ
เศรษฐกจิ พอเพยี ง โดยเนน้ นกั เรียนให้รู้จกั พอประมำณ มเี หตผุ ล มีระบบ ภมู ิคมุ้ กนั ในตวั ทดี่ ี นักเรียนฝึกปฏิบตั จิ รงิ
เรยี นรู้ โครงกำรตำมพระรำชดำรทิ งั้ ๘ โครงกำร

ปรชั ญา สรา้ งภมู ปิ ญั ญา พัฒนาคณุ ภาพชวี ิต สัมฤทธผิ ลความมัน่ คง

แนวคดิ ตามปรชั ญา
๑. สรา้ งภมู ิปัญญา หมำยถึง กำรทใ่ี หผ้ ูเ้ รยี นมคี วำมรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรตู้ ำมระดบั ชน้ั กำรศกึ ษำ ใช้

ภำษำส่ือสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีทักษะในกำรคิดคำนวณ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสำรสนเทศ มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พฒั นำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ ง
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต หมำยถึง กำรทำให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีสุข
นิสัย สุขภำพพลำนำมัยและบุคลิกภำพดี ปลอดจำกสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นสมำชิกท่ีดีของครอบครัว
ชมุ ชน และสงั คม ปฏบิ ตั ิตนตำมระบอบประชำธปิ ไตย
๓. สัมฤทธ์ิผลความม่ันคง หมำยถึง กำรที่ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมศรัทธำและ
จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังกำรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้
บทบำทหน้ำที่และสทิ ธขิ องตนในดำ้ นกำรเมืองกำรปกครอง

นโยบายโรงเรยี น หนา้ 11

o ปลกู ฝงั ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ให้เด็กมสี ขุ ภำพกำย จติ สมวยั
o ปลกู ฝังส่งเสรมิ สนบั สนุนใหเ้ ดก็ มีสุขนิสัยและสุนทรียภำพสมวยั
o ปลกู ฝังสง่ เสริม สนบั สนนุ ใหเ้ ด็กมวี ินยั และรผู้ ดิ ชอบสมวยั
o ปลกู ฝังสง่ เสรมิ สนบั สนุนใหเ้ ดก็ สำมำรถปรบั ตัวเขำ้ กับสังคมได้
o ปลกู ฝงั สง่ เสริม สนับสนนุ ให้เดก็ มคี วำมใฝร่ ู้สมวยั
o ปลกู ฝังส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็กมจี นิ ตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรคส์ มวัย
o ปลูกฝงั ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ ด็กมที ักษะพนื้ ฐำนตำมพัฒนำกำรทุกด้ำนสมวัย
o สง่ เสรมิ ให้ครูจดั กำรเรยี นรูเ้ พื่อพัฒนำกำรดำ้ นร่ำงกำย อำรมณ์ จติ ใจและสังคม
o สง่ เสรมิ ใหค้ รจู ัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชำตแิ ละพัฒนำกำรของเด็ก

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

o สง่ เสริมประสิทธภิ ำพกำรบริหำรจัดกำรของผบู้ รหิ ำรสถำนศึกษำ
o สง่ เสรมิ ประสิทธภิ ำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
o ส่งเสริมประสทิ ธภิ ำพของสถำนศึกษำในกำรจดั ใหม้ คี รูเพียงพอและมีคุณภำพ
o สง่ เสรมิ ประสิทธิภำพของสถำนศกึ ษำในกำรจดั สภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำรให้เอื้อต่อกำร

เรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลกั ษณะ
o ส่งเสริมคณุ ลกั ษณะอนั พึง่ ประสงค์ สิบสองประกำร
o สง่ เสรมิ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด
o สง่ เสริมผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจและวตั ถุประสงคข์ องสถำนศึกษำ
o สง่ เสรมิ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจดุ เด่นทส่ี ง่ ผลสะท้อนเปน็ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
o ส่งเสริมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพเิ ศษเพอ่ื ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ

๒. ขอ้ มูลผบู้ รหิ าร

๑) ครใู หญ่ ชื่อ-สกลุ ดำบตำรวจ โกศล แกว้ มณี วุฒิกำรศกึ ษำสูงสุด ปริญญำตรี บรหิ ำรธุรกิจ
สำขำกำรจัดกำรทั่วไป ป.บัณฑิต (หลกั สูตรและกำรสอน) ดำรงตำแหน่งทโี่ รงเรียนนี้ต้ังแต่ ปีกำรศึกษำ ๒๕62
จนถงึ ปจั จุบนั เปน็ เวลำ - ปี 6 เดือน

๒) ครผู ชู้ ว่ ยครูใหญ่ 2 คน
๒.๑ ช่ือ-สกลุ ดำบตำรวจตำรวจวีรพงศ์ สงั ขแ์ กว้ วฒุ ิกำรศกึ ษำสูงสดุ ปริญญำตรี รบ.ศ

สำขำ กำรบริหำรรัฐกจิ รบั ผดิ ชอบกล่มุ ฝ่ำยงำนสนับสนุนควำมมัน่ คง
๒.๒ ชอ่ื -สกลุ จ่ำสิบตำรวจบญุ แรง แสนหมืน่ วฒุ กิ ำรศึกษำสูงสุด ปริญญำตรี สำขำ

ศิลปะศำสตร์บัณฑิต(เอกกำรพัฒนำชมุ ชน) ป.บณั ฑิต (หลักสตู รและกำรสอน) รับผดิ ชอบกลมุ่ ฝ่ำยงำนพฒั นำ
คุณภำพชวี ติ รบั ผดิ ชอบ ฝ่ำยงำนวิชำกำร

๓. ขอ้ มูลนักเรยี น (ณ วนั ที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำทร่ี ำยงำน)
๑) จำนวนนกั เรยี นในเขตพนื้ ท่บี ริกำรทง้ั ส้ิน ...108...... คน
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทงั้ สนิ้ ....108..... คน จำแนกตำมระดับชนั้ ท่เี ปิดสอน

จานวนนกั เรยี นปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญงิ รวม หมายเหตุ
ประถมศกึ ษาปีที่ 1 65 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 65 11
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 4 12 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 85 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 11
ประถมศึกษาปีท่ี 6 99 18
37 43 80
รวมทั้งหมด

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 12

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

เปรยี บเทยี บจำนวนนกั เรยี นชนั้ ป.1 - 6ปีกำรศกึ ษำ 2560 - 2562

2557, ป.4, 11% 2557, ป.5, 26% 2557, ป.6, 7%
2557, ป.3, 15% 2557, ป.2, 11% 2557, ป.1, 30%

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

๓) จำนวนนักเรยี นทม่ี ีควำมบกพร่องเรียนร่วม…….......-…...คน คิดเปน็ รอ้ ยละ………..….....

๔) จำนวนนักเรียนท่ีออกกลำงคัน (ปจั จุบนั ) ………..1...…….คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ……1.........

๕) สถติ ิกำรขำดเรยี น ……………….….คน คดิ เป็นรอ้ ยละ……..

๖) จำนวนนกั เรียนทเี่ รยี นซำ้ ชั้น ..............0......... คน คิดเป็นร้อยละ……0..

๗) จำนวนนักเรียนท่จี บหลกั สูตร

อ.๒ จำนวน..........11.........คน คิดเป็นรอ้ ยละ…….....

ป.๖ จำนวน..........9............คน คดิ เป็นรอ้ ยละ……..…

๘) อตั รำส่วนครู : นักเรยี น = ๑.: 10 คน

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 13

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๔. ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากร

วุฒกิ ารศกึ ษาของบุคลากร

วฒุ ิกำรศกึ ษำของบคุ ลำกร,
ไมม่ ใี บประกอบวิชำชพี ครู,

20%

วฒุ ิกำรศกึ ษำของบคุ ลำกร, มี วฒุ กิ ำรศกึ ษำของบคุ ลำกร,
ใบประกอบวิชำชพี ครู, 73% ปริญำตรี, 90%

ปริญำตรี มีใบประกอบวชิ ำชพี ครู ไม่มใี บประกอบวิชำชพี ครู

คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูตารวจตระเวนชายแดน

ลาดบั ที่ ช่อื - ช่ือสกุล ตาแหนง่ ทาหน้าที่

๑ นำยประเสรฐิ ปำลสง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร
๒ นำงสมหมำย ศรีสวุ รรณ ผู้ทรงคณุ วุฒิ รองประธำน
๓ นำยวรี พล ฉมิ เนยี ม ผู้แทนองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่ กรรมกำร
๔ พระครวู นิ ัยธรเจริญชตุ นิ ธโร ผูแ้ ทนศำสนำ กรรมกำร
๕ นำงสพุ ำ หม่ืนสี ผแู้ ทนองค์กรชุมชน กรรมกำร
๖ จ่ำสิบตำรวจบุญแรง แสนหมืน่ ผแู้ ทนครู กรรมกำร
๗ นำงสำวศรีไพร ปำนแกว้ ผแู้ ทนศิษย์เกำ่ กรรมกำร
๘ นำงยพุ ำวดี จันทร์มล ผูแ้ ทนผปู้ กครอง กรรมกำร
๙ ด.ต.โกศล แกว้ มณี
ครใู หญ่ กรรมกำร/เลขำนกุ ำร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 14

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

ครูตารวจตระเวนชายแดนและบคุ ลากรทางการศึกษา

ประวตั ส่วนตวั พอสังเขป

อำยุ สำขำวิชำ / จำนวนคร้ัง/
วชิ ำเอก ชั่วโมงทรี่ ับ
ที่ ยศ ชอื่ – ช่อื สกุล อำยุ รำช ตำแหนง่ วฒุ ิ สอนวิชำ/ชัน้ กำรพัฒนำ/ปี
๑ ด.ต.โกศล แกว้ มณี ปริญญำตรี กำรจดั กำรท่วั ไป 2/คร้ัง/ปี
2. ด.ต.หญงิ ฐติ ชิ ญำ อนุ่ เสียม กำร ม.ปลำย คณติ ศำสตร์ 2/ครัง้ /ปี
3. ด.ต.วรี พงศ์ สังข์แก้ว ปริญญำตรี นำฏศลิ ป์ สงั คมศกึ ษำ
41 21 ครใู หญ่ 2/ครัง้ /ปี
4. จ.ส.ต.บญุ แรง แสนหมน่ื ปริญญำตรี
48 22 ผชู้ ่วย 3/ครั้ง/ปี
5. จ.ส.ต.หญงิ อรเวง เกศรนิ ทร์ ครูใหญ่ ปริญญำตรี
6. จ.ส.ต.หญงิ กชกำนต์ เณรำนนท์ ปรญิ ญำตรี 2/ครงั้ /ปี
7. จ.ส.ต.หญงิ สจุ นิ คงท่งุ 40 11 ผู้ช่วย ปรญิ ญำตรี บริหำรรฐั กิจ ประจำชั้น ป.๒ 2/ครง้ั /ปี
8. ส.ต.ต.วิทยำ สำมำรถ ครูใหญ่ ปรญิ ญำตรี
9. ส.ต.ต.หญิงกณั หรตั น์ จันทร์จบ ปริญญำตรี 2/ครง้ั /ปี
37 10 ผ้ชู ว่ ย ควำมสัมพนั ธ์ระหว่ำง วทิ ยำศำสตร์,สขุ 2/คร้ัง/ปี
ครใู หญ่ ประเทศและกำรเมอื ง ศกึ ษำฯ
ป4-๖ 2/คร้ัง/ปี
35 10 ครผู สู้ อน กำรปกครอง
39 9 ครผู สู้ อน เปรยี บเทียบ - คณติ ศำสตร์
ป.4-๖
35 9 ครูผสู้ อน เทคโนโลยกี ำร วิทย์
27 1 ครผู สู้ อน ผลิตสัตว์ ป.4-6
กำรจัดกำร
27 1 ครูผสู้ อน ทวั่ ไป สังคม
บริหำรรฐั กจิ ป.4-6
ประจำชนั้ ป.2
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำชน้ั ป.3
ภำษำอังกฤษ

ครูผ้ดู ูแลเดก็ / พนกั งานจา้ ง

ที่ ชอ่ื – ชอื่ สกุล อำยุ ประสบกำรณ์ วฒุ ิ สำขำวชิ ำ / สอนวชิ ำ/ จ้ำงดว้ ยเงนิ
กำรสอน (ปี) วิชำเอก ชน้ั
ปริญญำตรี กำรจดั กำร
๑ นำงสำวอรอนงค์ ยอดแก้ว 34 9 (บธ.บ.) ท่ัวไป อนบุ ำล ๑ 2/คร้งั /ปี
ปริญญำตรี คอมพวิ เตอร์
๒ นำงชรินทิพย์ ผอมทอง 37 6 (คบ.) ศกึ ษำ อนบุ ำล ๒ 2/คร้ัง/ปี
ปรญิ ญำตรี ปฐมวยั
3. นำงสำวสุนษิ ำ จนิ ดำวงศ์ 28 3 (คบ.) ป.1 2/ครั้ง/ปี
ม.3 -
๓ นำยณรงค์ พงศำปำน 41 - ผู้ชว่ ยงำน บริษัทเจรญิ โภค
เกษตร ภัณฑ์ (CP)
ผ้บู ริหำร
บคุ ลำกร 1 ครผู ้สู อน ผดู้ ูแลเด็ก นักกำร
ปกี ารศกึ ษา 2561 1 8 2 -
ปกี ารศึกษา 2562 1 7 2 1
ปกี ารศกึ ษา 2563 8 2 1

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 15

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๖. ข้อมูลอาคารสถานท่ี

ลาดบั ประวตั ส่วนตวั พอ หมาย
ท่ี เหตุ
รายการ จานวน ดาเนินการสรา้ ง

๑ อำคำร 102ปี ธนำคำรออมสิน ๑ หลัง ธนำคำรออมสนิ
๑ หลงั สำนักงำนสหกรณจ์ ังหวดั พัทลงุ
2 อำคำรเรือนพยำบำล ๑ หลงั วิทยำลยั ศรีโสภณ
๑ หลัง สถำบนั เทคโนโลยรี ำชมงคลวิทยำเขตภำคใต้
3 อำคำรห้องประชมุ ๑ หลงั ประชำร่วมใจ
๑ หลัง ชมรมสหกรณแ์ ห่งประเทศไทย
4 ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด

5 อำคำรโรงอำหำร

6 อำคำรกิจกรรมสหกรณ์

7. ข้อมูลสภาพชมุ ชนโดยรวม
๑) สภำพชมุ ชนรอบบรเิ วณโรงเรยี นมีลกั ษณะ มีลักษณะเป็นท่ีรำบสงู ประชำกรประมำณ

........949.... คน อำชีพหลักของชมุ ชน คอื เกษตรกรรม ประชำชนนบั ถือศำสนำพุทธ 100% ประเพณี/
ศลิ ปวฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ ทเี่ ป็นทรี่ ู้จกั โดยทวั่ ไป คือ กำรแต่งงำน ,บญุ สำรทเดือนสบิ ,กำรรำมโนรำห์

๒) ผูป้ กครองสว่ นใหญ่ จบกำรศกึ ษำระดับ มัธยมศกึ ษำตอนต้น อำชีพหลัก คือ .เกษตรกร นับถอื
ศำสนำพุทธ 100% ฐำนะทำงเศรษฐกจิ /รำยได้โดยเฉล่ียตอ่ ครอบครวั ตอ่ ปี .4๐,๐๐๐. บำท จำนวนคนเฉลีย่
ต่อครอบครัว 4 คน

๓) โอกำสและขอ้ จำกดั ของโรงเรยี น
(บรรยำยโดยยอ่ เชน่ อยูใ่ กลแ้ หลง่ เรยี นรู้ อยู่ในบริเวณวดั ไดร้ บั กำรสง่ เสรมิ สนับสนุนจำกชมุ ชน

ผนู้ ำชมุ ชน องคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ่ หรอื อยู่ใกล้แหลง่ เสื่อมโทรม โรงงำน ฯลฯ)

โอกาส ขอ้ จากดั

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบกต้ังอยู่ในพื้นท่ี นักเรยี นร้อยละ70ครอบครัวแตกแยกอำศยั อยู่กบั ปู่ ย่ำ
อำเภอป่ำพะยอมซงึ่ เปน็ ทตี่ งั้ ของมหำวิทยำลยั ทกั ษณิ วทิ ยำเขต ตำ ยำย เปน็ สว่ นใหญ่ ผปู้ กครองไม่มเี วลำใหก้ บั ลูกหลำนใน
พทั ลงุ นกั เรยี นมโี อกำสเขำ้ ศกึ ษำตอ่ ในระดบั มธั ยมในแผนวทิ ย์ กำรศึกษำเท่ำท่ีควร เป็นเหตใุ หผ้ ้เู รียนในชว่ งเวลำที่อยกู่ บั
–คณิตศำสตร์ ตำมโครงกำรของมหำวิทยำลยั ทกั ษณิ วิทยำเขต ครอบครวั ขำดที่ปรกึ ษำในกำรเรยี นรู้ตอ่ ยอดจำกโรงเรยี น
พัทลงุ ได้

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 16

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

8.โครงสรา้ งหลกั สตู รสถานศกึ ษา

ปีกำรศึกษำป2ร5ะว6ตั 3ส่วโนรงตเวัรพยี นอตสำังรเขวจปตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสตู ร

แกนกลำงกำรศึกษำขน้ั พืน้ ฐำน พ.ศ.2551 ในช้ัน ป.1 ถึง ป.6 สำหรบั หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสตู ร

กำรศึกษำข้นั พื้นฐำน พ.ศ. 2551 กำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียน ดงั น้ี

จานวน ชวั่ โมงท่จี ดั ใหน้ กั เรยี นเรียนทง้ั ปี ไมน่ ้อยกว่า 1,000 ช่วั โมง

เวลาเรียน ( ช่วั โมง / ปี )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับประถมศกึ ษา

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

กล่มุ สาระการเรยี นรู้

ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160
คณติ ศำสตร์ 200 200 200 160 160 160

วทิ ยำศำสตร์ 80 80 80 80 80 80

สงั คมศกึ ษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80

๐ ศำสนำ ศลี ธรรม จริยธรรม
๐ หนำ้ ทีพ่ ลเมอื ง วัฒนธรรม และกำรดำเนิน

ชวี ิตในสังคม (80) (80) (80) (80) (80) (80)
๐ เศรษฐศำสตร์

๐ ภูมศิ ำสตร์

ประวัติศำสตร์ 40 40 40 40 40 40

สุขศกึ ษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80

กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80

ภำษำอังกฤษ 200 200 200 120 120 120

รวมเวลำเรยี น (พืน้ ฐำน) 920 920 920 880 880 880

รำยวชิ ำ / กิจกรรมเพิ่มเตมิ หนำ้ ท่พี ลเมือง (ปลี ะ 40 ชว่ั โมง)

กจิ กรรมพฒั นำผ้เู รยี น

๐ กจิ กรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40

๐ กจิ กรรมนักเรียน

- ลูกเสือ เนตรนำรี 40 40 40 40 40 40

- ชมรม ชุมนุม 30 30 30 30 30 30

๐ กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสำธำรณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10

รวมเวลำกิจกรรมพฒั นำผเู้ รยี น 120 120 120 120 120 120

รวมเวลำเรยี น 1,040 1,040 1,040 1,000 1,000 1,000

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญั ญาท้องถิน่
9.๑) ห้องสมุด มีขนำด. กว้ำง ๖ ยำว 16 ตำรำงเมตร จำนวนหนงั สอื ในหอ้ งสมุด 1,563 เลม่
กำรสบื คน้ หนังสอื และกำรยืม-คนื ใชร้ ะบบ บริกำรยืม คืน
จำนวนนักเรยี นที่ใชห้ ้องสมุดในปีกำรศกึ ษำท่รี ำยงำน เฉล่ีย. คน ต่อวันคดิ เปน็ ร้อยละ 96.25 ของ

นักเรยี นทั้งหมด

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 17

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

9.๒) หอ้ งปฏิบตั ิการ
หอ้ งปฏบิ ัตกิ ำรวิทยำศำสตร์ จำนวน ……1……… ห้อง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน ……2…… . ห้อง
หอ้ งปฏิบัติกำรทำงภำษำ จำนวน ……-……… หอ้ ง
หอ้ ง (ระบุ)....................... จำนวน ………………หอ้ ง

9.๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ...........15.............เคร่ือง
ใชเ้ พื่อกำรเรยี นกำรสอน ........๑1........... เครอื่ ง
ใช้เพอื่ สบื ค้นข้อมูลทำงอินเทอรเ์ นต็ ..๑1.เคร่ือง
จำนวนนักเรียนท่สี บื ค้นข้อมลู ทำงอนิ เทอร์เน็ตในปีกำรศกึ ษำท่ีรำยงำน เฉล่ยี ...63..คน ตอ่ วัน

คดิ เป็นร้อยละ..63.63.ของนักเรียนท้งั หมด
ใช้เพอ่ื กำรบรหิ ำรจัดกำร 4 เครื่อง

9.๔) แหล่งเรยี นรภู้ ายในโรงเรียน จานวนครงั้ / ปีการศกึ ษา
ตลอดปีกำรศกึ ษำทุกแหล่งเรียนรู้
๖. ข้อมูลชออื่ าแคหารลสง่ ถเราียนนท่ีรู้

 สวนสมนุ ไพร
 แปลงเกษตร
 เรอื นเพำะชำ
 สนำมเดก็
 ปำ้ ยนเิ ทศ
 มุมหนงั สอื
 โรงอำหำร
 ห้องสมดุ
 สหกรณภ์ ำยในโรงเรยี น
 กำรเลย้ี งไก่
 กำรเลย้ี งปลำบ่อซเี มนต์
 หอ้ งเรียนธรรมชำติ
 ป้ำยนเิ ทศสมำชกิ กลมุ่ อำเซยี น
 โรงประกอบอำหำร
 ศำลำไอโอดนี
 ห้องส่ือ
 สวนอนรุ ักษพ์ ันธกุ รรมพืช
 ฐำนเรียนร้เู ศรษฐกิจพอเพยี งในโรงเรยี น
 เรือนเพำะชำ

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 18

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จานวนครัง้ / ปีการศกึ ษา

 องค์การบรหิ ารส่วนตาบลเกาะเต่า โดยเฉลย่ี แหล่งเรยี นรู้ละ ๑ ครัง้ / ปีการศกึ ษา
 โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สุขภาพตาบล
 สวนสัตว์สงขลา
 มหกรรมแข่งขนั ทางวชิ าการจังหวัดพัทลุง
 งานวิทยาศาสตร์ ม.ทกั ษิณ
 เขตรักษาพนั ธ์ุสตั วน์ าทะเลนอ้ ย
 สหกรณโ์ คนม จงั หวัดพัทลงุ
 ศนู ยก์ ารคา้ โลตัสพัทลงุ
 ศนู ยก์ ารค้าไดอานา่ หาดใหญ่
 ตลาดนดั ชุมชน
 ท่วี า่ การอาเภอปา่ พะยอม
 หมบู่ า้ นคีรวี ง

9.๕) แหล่งเรยี นรู้ภายนอกโรงเรียน

9.๖) ปรำชญช์ ำวบำ้ น/ภูมปิ ญั ญำทอ้ งถน่ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทสี่ ถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นกั เรยี น ในปี
กำรศกึ ษำที่รำยงำน

9.๖.๑ ช่ือ-สกุล นำงประกอบ อนุ่ ปลอด ใหค้ วำมรู้เรื่อง กำรทำไมก้ วำดดอกหญำ้
สถติ ิกำรให้ควำมรู้ในโรงเรยี นแห่งน้ี จำนวน…………4…………..ครง้ั /ปี

9.๖.๒ ชือ่ -สกุล....................................................... ใหค้ วำมรเู้ รอื่ ง .
สถิติกำรให้ควำมรูใ้ นโรงเรยี นแห่งนี้ จำนวน……………………..ครัง้ /ปี

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 19

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๑๐.๑ ผลงานดเี ด่น ๑0. ผลงานดเี ด่นในรอบปที ่ผี ่านมา
ประเภท 9.๔) แหล่งเรยี นร้ภู ายในโรงเรยี น
สถำนศกึ ษำ
ระดบั รำงวลั /ชื่อรำงวลั ที่ไดร้ บั หน่วยงำนท่ีมอบรำงวลั
ผูบ้ ริหำร
ด.ต.โกศล แกว้ มณี ครูผมู้ อี ดุ มกำรณ์และจติ วิญญำณควำมเป็นครู สง่ เสรมิ เอกลกั ษณ์
ของชาติ
ครู
จ.ส.ต.บุญแรง แสนหมื่น ครูผ้ปู ระพฤตติ ำมจรรยำบรรณวิชำชีพเป็นทปี่ ระจักษช์ ัด สพป.พัทลุง เขต 1
นางสาวชรนิ ทร์ทพิ ย์ ผอมทอง
ครูดใี นดวงใจ เครือข่ายป่าพะยอม
นกั เรยี น
ด.ญ.ปุณรวภิ ำ สงรักษ์ ประกวดเรยี งควำม สำนักงำนส่วนพระองค์
เรอ่ื งกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สมเด็จพระกนษิ ฐำธิ
เดก็ ชำยอดิเทพ หนูสวัสดิ์ รำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
เดก็ หญิงปวณี ธ์ ดิ ำ รักชมุ สำมำรถสอบเขำ้ ศึกษำต่อ ม.1 โรงเรยี นพทั ลงุ พระเทพรตั นรำชสดุ ำฯ
เดก็ หญงิ นลินญำ ทองกัน สยำมบรมรำชกมุ ำรี
เด็กชำยญัฐพงศ์ แสงอรุณ สำมำรถสอบเขำ้ ศกึ ษำต่อ ม.1 โรงเรียนอุบลรัตน์รำชกลั ยำรำชวทิ ยำลัย
สำมำรถสอบเข้ำศกึ ษำตอ่ ม.1 โรงเรยี นอบุ ลรตั น์รำชกลั ยำรำชวทิ ยำลยั

สำมำรถสอบเขำ้ ศึกษำต่อ ม.1 โรงเรียนสตรีพทั ลุง

๑0.๒ งาน/โครงการ/กจิ กรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จ

ที่ ชื่อ วตั ถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดาเนินการ ตัวบง่ ชคี้ วามสาเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อๆ) (จานวน/ร้อยละ)

1 โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ นกั เรยี นอำ่ นออกเขียนได้ สอนพิเศษวนั ละ 1 ชั่วโมง นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้

ทกุ วนั ทำกำรหลงั เลิกเรยี น ระดบั ดีรอ้ ยละ 80

2 โครงกำรติว (NT) ผลสัมฤทธิ์เพ่มิ ขน้ึ 7 สอนเสรมิ ตำมตัวช้วี ัดท่ี ผลกำรประเมนิ ด้ำนภำษำ

เปอร์เซน็ ต์ กำหนด และเหตผุ ลเพ่ิมข้ึน

ผลกำรประเมนิ เพมิ่ ข้นึ ทกุ

3. โครงกำรตวิ O-NET ผลสัมฤทธิเ์ พ่มิ ข้ึน 10 สอนเสรมิ ตำมตัวชว้ี ัดที่ กลมุ่ สำระ

เปอร์เซน็ ต์ กำหนด

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 20

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

๑2.๒ ระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

ระดบั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน น้าหนกั คะแนนทไี่ ด้ ระดับ
(ประถมศกึ ษา) คณุ ภาพ
๑๐.๐๐ ๙.๙๓
กลมุ่ ตัวบ่งชี้พน้ื ฐาน ๑๐.๐๐ ๙.๘๘ ดีมำก
ดมี ำก
ตวั บง่ ชี้ที่ ๑ ผูเ้ รยี นมสี ุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ที่ดี ดมี ำก
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๒ ผู้เรยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นยิ มทพี่ ่ึงประสงค์
ดี
ตวั บ่งชที้ ี่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝร่ แู้ ละเรยี นรู้อยา่ งต่อเนอ่ื ง ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ พอใช้
ตวั บ่งช้ที ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ดีมำก
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๕ ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๖๐
ตวั บง่ ชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผเู้ รียนเปน็ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก
สาคญั ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดี
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๗ ประสทิ ธภิ าพของการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พฒั นาการของการประกันคณุ ภายในโดยสถานศึกษาและตน้ ดีมำก
สังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมี ำก
กลุ่มตวั บ่งชี้อตั ลกั ษณ์
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก
ตวั บง่ ชี้ที่ ๙ ผลการพฒั นาใหบ้ รรลุตามปรชั ญา ปณิธาน/วสิ ยั ทศั น์ พันธกิจ ๕.๐๐ ๕.๐๐
และวตั ถุประสงคข์ องการจัดตั้งสถานศึกษา ดมี ำก
ตวั บง่ ชี้ท่ี ๑๐ ผลการพฒั นาตามจุดเนน้ และจดุ เด่นทสี่ ่งผลสะทอ้ นเปน็ ๑๐๐ ๘๕.๓๗
เอกลักษณข์ องสถานศกึ ษา ดี

กล่มุ ตวั บ่งชมี้ าตรการสง่ เสริม

ตัวบ่งชท้ี ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพอื่ สง่ เสรมิ บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบง่ ช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒั นาสถานศกึ ษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒั นาสูความเป็นเลศิ ท่ีสอดคล้องกบั แนวทางการปฏิรปู
การศึกษา

คะแนนรวม

การรบั รองมาตรฐานสถานศกึ ษา ระดับประถมศึกษา

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 21

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ตารางสรปุ ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน : ประถมศกึ ษา

ระดบั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน นา้ หนัก คะแนนทไ่ี ด้ ระดบั คณุ ภาพ
(ประถมศึกษา) (คะแนน)
๙.๙๓ ดีมำก
มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่วี ่าด้วยการจดั การศึกษา ๑๐.๐๐ ๙.๘๘ ดมี ำก
๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมำก
กลมุ่ ตวั บง่ ชีพ้ ื้นฐาน ๑๐.๐๐ ๘.๓๑
๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดี
ตวั บ่งชท้ี ่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุ ภาพจิตท่ีดี ๒๐.๐๐ ๕.๐๐ พอใช้
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก
ตัวบ่งชท้ี ่ี ๒ ผู้เรียนมคี ุณธรรม จริยธรรมและคา่ นยิ มทีพ่ ่งึ ประสงค์ ๕.๐๐ ดีมำก
ตัวบง่ ช้ีที่ ๓ ผูเ้ รียนมคี วามใฝร่ ู้และเรียนร้อู ยา่ งต่อเนื่อง ๕.๐๐ ดีมำก
ตัวบ่งชท้ี ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔.๘๐ ดีมำก
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก
กลุ่มตวั บ่งชอ้ี ัตลกั ษณ์
๕.๐๐ ๙.๐๐ ดมี ำก
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณิธาน /
วสิ ยั ทศั น์ พันธกจิ และวัตถุประสงคข์ องการจดั ต้งั สถานศึกษา ๑๐.๐๐ ๔.๔๑ ดี
ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนน้ และจุดเด่นทสี่ ่งผลสะท้อน ๘๕.๓๔ ดี
เปน็ เอกลกั ษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
กลุ่มตวั บง่ ชี้มาตรการส่งเสริม

ตวั บ่งชท้ี ี่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่ เสรมิ บทบาท
ของสถานศกึ ษา

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานทว่ี า่ ดว้ ยการบรหิ ารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ ้นื ฐาน
ตวั บง่ ชท้ี ี่ ๗ ประสทิ ธภิ าพของการบริหารจัดการและการพฒั นา
สถานศึกษา
กลมุ่ ตวั มาตรการส่งเสรมิ
ตวั บ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการสง่ เสรมิ พฒั นาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒั นาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่วี ่าดว้ ยการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคญั
กลมุ่ ตวั บง่ ชพ้ี ื้นฐาน
ตวั บง่ ชี้ท่ี ๖ ประสิทธผิ ลของการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ น้นผ้เู รียน
เปน็ สาคัญ

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคณุ ภาพ
ภายใน

กลมุ่ ตัวบง่ ช้พี ้ืนฐาน
ตัวบ่งชท้ี ี ๘ พฒั นาการของการประกนั คุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้ สงั กัด

ผลรวมคะแนนทง้ั หมด

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 22

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคณุ ภำพ ...........ด.ี .................. โดยมคี ำ่ เฉล่ีย.....83.89...........
ผลกำรรบั รองมำตรฐำนคณุ ภำพ  รับรอง  ไม่รบั รอง

จุดเด่น

๑.ด้านผลการจดั การศึกษา

๑)ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่และผู้ปกครองเป็น
นักเรียนท่ดี ขี องของโรงเรียน มจี ติ สำธำรณะ รจู้ กั ช่วยเหลอื ผอู้ ื่นโดยไมห่ วังผลตอบแทน มีควำมซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่พูด
ปด ไมล่ ักขโมย มคี วำมมุ่งมำนะในกำรเรียน ต้ังใจม่งุ มั่นศกึ ษำเลำ่ เรยี น ประพฤตติ นอย่ำงพอเพยี ง รจู้ กั ใช้ส่ิงของท่ีมี
อย่ำงคุ้มค่ำ มีควำมรักชำติ เข้ำใจเก่ียวกับควำมเป็นมำของชำติไทย ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น ศำสนิกชนท่ีดี มี
ควำมควำมเคำรพรักศรัทธำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ มีจิตสำนึกท่ีดี ในกำรดูแลชุมชนให้มีควำม
ปลอดภัยป้องกันส่ิงต่ำงๆท่ีไม่ดีที่จะทำให้ชุมชนขำดควำมสงบสุข และเข้ำรวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ท้ังภำยใน
และภำยนอกของสถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ ผู้เรียนมีร่ำงกำยสมส่วน สุขภำพแข็งแรง มีหน้ำตำย้ิมแย้มแจ่มใส
ปรับตัวทันกับควำมเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข และเห็น
คุณค่ำในตนเอง มีควำมม่ันใน รู้จักป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจำกภำวะเสำยงต่อควำม
รนุ แรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศได้ตำมวัย และมที กั ษะกำรคิดเป็นองค์ควำมรู้เพ่ือให้ในกำรตัดสินใจและ
แกป้ ัญหำได้ด้วยตนเอง

๒)สถำนศึกษำบรรลุตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำเป็นอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน คือ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ส่งผลกระทบต่อชุมชน พัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ คือ “โรงเรียนส่งเสริมโครงกำรพระรำชดำริ” เป็นที่ยอมรับจำกองค์กรภำยนอก และสำมำรถ
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำคือ “คือโครงกำรเกษตรเพื่อกำรศึกษำและ
สร้ำงอำชพี ตำมหลักเศรษฐกจิ พอเพียง”เปน็ แบบอยำ่ งของกำรเปลี่ยนแปลงที่ดขี ้นึ ได้

๒.ดา้ นการบริหารจัดการศกึ ษา

ไม่มี

๓.ด้านการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั

ไมม่ ี

๔.ด้านประกนั คุณภาพภายใน

ไม่มี

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 23

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

จุดที่ควรพฒั นา

๑.ดา้ นผลการจดั การศกึ ษา

๑)ดำ้ นกำรดำเนนิ กำรตำมนโยบำยส่งเสริมสุนทรีภำพของสถำนศกึ ษำ อย่ำงอยำ่ งเป็นระบบบริหำรคุณภำพ (PDCA)

๒)กำรพัฒนำผู้เรียนให้สัมฤทธ์ทิ ำงกำรเรียนสงู ข้ึนอยำ่ งตอ่ เนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำตำ่ งประเทศ

๒.ดา้ นการบริหารจดั การศกึ ษา

๑) กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และระบบบริหำรคุณภำพ
(PDCA) กำรจัดทำระบบและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ ที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันกำรรำยงำนผล
กำรประชุมต่อผบู้ ังคบั บัญชำ และกำรสนับสนุนนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษให้ไดร้ ับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ

๒) กำรดำเนินงำนใหบ้ รรลเุ ปำ้ หมำยอยำ่ งเป็นระบบบริหำรคณุ ภำพ (PDCA) กำหนด

๓.ด้านการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๑) กำรนำผลกำรประเมินไปพฒั นำครแู ตล่ ะคนอย่ำงเปน็ ระบบ

๒) กำรส่งเสรมิ ให้ครูมีควำมสำมำรถในกำรประเมนิ ควำมก้ำวหน้ำของผูเ้ รียนตำมวิธที ่หี ลำกหลำยเหมำะสมกับ
ธรรมชำติของวชิ ำและระดับพฒั นำกำรของผู้เรยี น สำมำรถวิเครำะหผ์ ลกำรประเมินและนำมำใช้ในกำรซ่อมเสริม

๔.ดา้ นการประกันคณุ ภาพภายใน

จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศตำมระบบบริหำรคุณภำพ (PDCA) ใหเ้ ปน็ ปจั จบุ ันโอกำส

สำนักพระรำชวัง ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุพืชพระรำชทำนมำให้ สำหรับใช้ในสถำนศึกษำและแจกจ่ำยให้กับ
ผู้ปกครองดว้ ย และรำชทำนนมผง มำสำหรบั ชงให้นกั เรียนด่ืมในแตว่ ัน โรงพยำบำลสง่ เสริมสขุ ภำพบ้ำนคลองใหญ่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยำบำลป่ำพะยอม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะเต่ำ เกษตรอำเภอป่ำ
พะยอม ปศุสัตวจ์ งั หวดั พัทลงุ ประมงจังหวัดพัทลุงสนบั สนนุ พันธ์ุปลำ และอำหำรปลำ มหำวิทยำลัยรำชภฏั สงขลำ
วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพัทลุงสำนักงำนเกษตรจังหวัดพัทลุงสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชและเห็ด
วทิ ยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สนับสนุนเหด็ นำงฟ้ำ สถำนพี ฒั นำที่ดินจังหวดั พัทลงุ มหำวิทยำลัยทักษิณ ซง่ึ
เปน็ หนว่ ยงำนทต่ี ดิ ตำมควำมก้ำวหนำ้ ของโครงกำรตำมบทบำทของแต่ละหนว่ ยงำนตลอดปี

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 24

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

อปุ สรรค

สถำนศกึ ษำไมม่ ีงบประมำณท่จี ะใช้บรหิ ำรจัดกำรเองได้โดยตรง

ขอ้ เสนอแนะเพ่ือพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓

๑.ดา้ นผลการจัดการศึกษา

๑) สถำนศึกษำควรร่วมกันทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องดำเนินงำนตำมนโยบำยส่งเสริมสุนทรียภำพของสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบบริหำรคุณภำพ (PDCA) ทช่ี ัดเจน

๒) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำร
เรียนร้ภู ำษำตำ่ งประเทศ โดยสถำนศกึ ษำควรรว่ มกับมหำวทิ ยำลัยรำชภฏั สงขลำ คณะครู ดำเนินงำนตำมโครงกำร
ยกระดับสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเป็นโครงกำรต่อเน่ือง มีกำรนำข้อมูลเสนอแนะของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (สทศ) มำปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบบริหำรคุณภำพ(PDCA) ท่ีชัดเจน
และสนบั สนนุ ใหผ้ ูเ้ รยี นเข้ำรว่ มแขง่ ขนั ทกั ษะทำงวชิ ำกำรทกุ กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้อย่ำงสมำ่ เสมอ

กำหนดระยะเวลำพฒั นำภำยใน ๒ ปี

๒.ดา้ นการจดั การศกึ ษา

๑) สถำนศึกษำควรร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำตำมโครงกำร
บริหำรงำน ใช้หลักกำรบริหำรงำน แบบมีส่วนร่วม และใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำร
อยำ่ งเปน็ ระบบบรหิ ำรคุณภำพ (PDCA) โดยเฉพำะกำรนำผลกำรประเมินเพอ่ื กำรพฒั นำงำนบริหำร

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 25

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๑4 สรุปขอ้ มูลผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนระดับสถานศกึ ษา

๑4.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 1

จานวนนักเรียนทไ่ี ด้รับผลการเรียน รวมจานวน
นักเรยี น(คน)
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ คะแนน จานวนนกั เรียนที่มผี ลการเรยี นรู้
เฉลี่ย ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ 11
๓.๕ ๔ 11
11
ภาษาไทย 79.73 21 26 11
11
คณติ ศาสตร์ 78.45 12 35
11
วทิ ยาศาสตร์ 83.36 29
11
สังคมศึกษา ฯ 82.55 236 11
11
ประวตั ิศาสตร์ 86.64 1 10 11

สุขศึกษาและพละ 92.55 53 11
ศกึ ษา 71.27 3

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ 78.55 335

ภาษาต่างประเทศ 85.64 47

หน้าท่ีพลเมอื ง 79.91 236

เฉลย่ี /รวม 10 24 65
คดิ เป็นรอ้ ยละ
9.09 21.82 59.09
รอ้ ยละของนกั เรยี นท่ีไดผ้ ลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
90.00

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 26

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

14.2 ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น ๘ กลมุ่ สาระการเรียนรูท้ ุกระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ จานวนนกั เรยี นท่ไี ดร้ ับผลการเรยี น ๔ รวมจานวน
คะแนน จานวนนักเรยี นท่ีมผี ลการเรยี นรู้ 4 นกั เรยี น(คน)
ภำษำไทย เฉลีย่ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ 3
คณติ ศาสตร์ 11
76.18 1 51 11
11
69.36 2 111 3 11
11
วทิ ยาศาสตร์ 80.09 227
11
สังคมศกึ ษา ฯ 79.00 236
11
ประวัติศาสตร์ 74.00 11 4 3 2 11
11
สขุ ศกึ ษาและพละ 75.27 1 514 11
ศกึ ษา 75.09 13 4 3

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ 79.64 317
ภาษาตา่ งประเทศ 72.55 18 1 1

หนา้ ทพี่ ลเมือง 70.55 1 10

เฉลีย่ /รวม 42 19 37
คดิ เปน็ รอ้ ยละ
38.18 17.27 33.64
รอ้ ยละของนกั เรียนที่ไดผ้ ลการเรยี นระดับ 3 ขึ้นไป
89.09

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 27

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

14.3 ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น ๘ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ จานวนนักเรยี นท่ไี ดร้ บั ผลการเรียน ๔ รวมจานวน
คะแนน จานวนนกั เรยี นที่มผี ลการเรยี นรู้ นกั เรยี น(คน)
เฉลย่ี ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
15
ภาษาไทย 69.80 43 116 15
15
คณติ ศาสตร์ 71.67 1 3 1 2 26 15
15
วทิ ยาศาสตร์ 70.93 123 3 2 4
15
สังคมศกึ ษา ฯ 71.33 131 4 3 3
15
ประวตั ศิ าสตร์ 74.33 2 31 4 5 15
15
สขุ ศึกษาและพละ 81.20 13 6 3 12 15
ศึกษา 72.40 41 15

ศลิ ปะ

การงานอาชีพ ฯ 76.60 2 337

ภาษาตา่ งประเทศ 76.80 53 7

หน้าทพ่ี ลเมือง 70.20 4 11

สหกรณ์ศกึ ษา 80.13 78

เฉลี่ย/รวม 32 29 59
คิดเปน็ รอ้ ยละ
19.39 17.58 35.76
ร้อยละของนกั เรียนท่ไี ด้ผลการเรียนระดับ 3 ขน้ึ ไป
72.73

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 28

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

14.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ กุ ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4

จานวนนกั เรยี นทไี่ ดร้ ับผลการเรียน รวม
จานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน จานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ นกั เรียน
เฉลยี่ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
ภำษำไทย ๓.๕ ๔ (คน)

68.08 2 22 4 1 2 13

คณติ ศาสตร์ 73.31 32 2 1 5 13

วทิ ยาศาสตร์ 68.69 23 1 4 2 1 13

สงั คมศึกษา ฯ 70.00 1 32 3 2 2 13

ประวตั ศิ าสตร์ 80.85 13 13

สขุ ศึกษาและพละ 73.69 13 3 4 2 13
ศกึ ษา 65.15 222 2 3 1 1 13

ศลิ ปะ

การงานอาชีพ ฯ 87.08 1 12 13

ภาษาต่างประเทศ 61.00 333 2 2 13

หนา้ ทีพ่ ลเมือง 66.77 54 4 13

สหกรณ์ศกึ ษา 80.15 4 9 13

เฉล่ยี /รวม 25 16 47
คดิ เป็นร้อยละ
17.48 11.19 32.87
รอ้ ยละของนกั เรียนทไี่ ดผ้ ลการเรียนระดับ 3 ข้นึ ไป
61.54

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 29

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

14.5 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ทกุ ระดบั ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 5

จานวนนกั เรียนท่ีไดร้ บั ผลการเรียน รวมจานวน
นักเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน จานวนนกั เรียนทีม่ ีผลการเรยี นรู้ (คน)
เฉลี่ย ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
๓.๕ ๔

ภำษำไทย 71.27 42 1 4 11

คณิตศาสตร์ 77.36 1 2 3 5 11

วิทยาศาสตร์ 68.73 42 4 1 11

สังคมศกึ ษา ฯ 76.64 6 5 11

ประวัติศาสตร์ 77.91 6 5 11

สขุ ศกึ ษาและพละ 79.91 5 6 11
ศึกษา 73.91 3 4 2 2 11

ศลิ ปะ

การงานอาชีพ ฯ 88.55 11 11

ภาษาตา่ งประเทศ 68.82 15 4 1 11

หนา้ ทพี่ ลเมอื ง 84.27 11 11

สหกรณศ์ ึกษา 81.36 4 7 11

เฉล่ยี /รวม 20 23 56
คิดเปน็ รอ้ ยละ
16.53 19.01 46.28
ร้อยละของนักเรยี นทไ่ี ดผ้ ลการเรยี นระดับ 3 ข้นึ ไป
81.82

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 30

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

14.6 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ๘ กลมุ่ สาระการเรียนรูท้ ุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ คะแนน จานวนนักเรียนท่ีได้รับผลการเรียน รวมจานวน
เฉลยี่ ๐ จานวนนักเรียนท่มี ผี ลการเรียนรู้ นกั เรียน(คน)

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภำษำไทย 70.58 1242 3 1 6 19
2 19
คณติ ศำสตร์ 59.74 8323 1 1 19
6 19
วทิ ยำศำสตร์ 64.68 3442 4 1 3 19

สังคมศึกษำ ฯ 73.74 32 5 3

ประวตั ศิ ำสตร์ 73.84 48 4

สุขศกึ ษำและพละ 79.37 1 3 1 14 19
ศึกษำ 74.00 24 4 4
5 19
ศิลปะ 19 19

กำรงำนอำชพี ฯ 88.79 19

ภำษำตำ่ งประเทศ 60.84 7233 4

หนำ้ ที่พลเมอื ง 69.42 1 6 12 19

สหกรณศ์ ึกษำ 80.47 43 12 19

เฉลี่ย/รวม 48 17 68
คดิ เป็นรอ้ ยละ 22.97 8.13 32.54

รอ้ ยละของนักเรยี นทไ่ี ด้ผลการเรียนระดบั 3 ขน้ึ ไป 63.64

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 31

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

รอ้ ยละของนักเรียนทม่ี เี กรดเฉลย่ี ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนแตล่ ะรายวชิ าในระดับ3ขนึ้ ไปชัน้
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 - 6 ปกี ารศกึ ษา2563

,0
ภำษำต่ำงประเทศ, 78.89

ภำษำไทย, 72.61

กำรงำนอำชีพ ฯ, 83.20

คณิตศำสตร,์ 71.65

ศิลปะ, 71.97

สขุ ศึกษำและพละศึกษำ, วทิ ยำศำสตร,์ 72.75
80.33 สงั คมศกึ ษำ ฯ, 75.54

ประวตั ิศำสตร,์ 77.93

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 32

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๑4.๒ ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผูเ้ รียนระดบั ชำติ ( NT )

ผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพนื้ ฐานของผ้เู รยี นระดับชาติ ( NT )
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕61

วิชำ ระดบั โรงเรียน ระดับสงั กัด ระดบั จังหวัด ระดับประเทศ
ควำมสมำรถด้ำนภำษำ 47.34 42.14 58.51 53.18
ควำมสมำรถด้ำนคำนวณ 38.36 35.86 53.77 47.19
ควำมสมำรถดำ้ นเหตุผล 47.75 37.15 53.14 48.07
รวมควำมสำมำรถท้งั 3 ด้ำน 44.48 38.38 55.14 49.48

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดบั ชำตชิ ้ันประถมศกึ ษำปที ่ี 3 ปกี ำรศึกษำ2561 จำแนกตำมระดบั คุณภำพ

47.34 ระดบั โรงเรยี น ระดบั จงั หวดั ระดบั สังกดั ระดบั ประเทศ
58.51 44.48
53.77 47.19 47.75 55.14
42.14 36.00
53.18 38.36 35.86 38.38
37.15 49.48
48.07

สรุป
คะแนนทั้ง 3 ดำ้ น ควำมสำมำรถดำ้ นภำษำ ด้ำนกำรคำนวณและควำมสำมำรถด้ำนเหตุผลสงู กว่ำระดับสังกัดแต่
ตำ่ กวำ่ ระดับจงั หวัดและระดับประเทศ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 33

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผเู้ รียนระดบั ชาติ ( NT )
ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ ๓ ปีการศกึ ษา ๒๕62

วชิ า ระดบั โรงเรียน ระดบั จงั หวดั ระดับสงั กดั ระดบั ประเทศ
52.05 34.42 44.94
ดา้ นคณิตศาสตร์ 25.11 50.93 36.35 46.46
51.49 35.39 45.70
ด้านคานวณภาษาไทย 26.66

ความสามารถทง้ั 2 ดา้ น 25.88

ร้อยละของจำนวนนกั เรียนทมี่ ีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้นื ฐำนของผู้เรียน

ระดบั ชำตชิ ั้นประถมศึกษำปที ่ี 3 ปีกำรศึกษำ2561 จำแนกตำมระดับคุณภำพ

ระดับโรงเรียน ระดบั จงั หวัด ระดับสงั กดั ระดับประเทศ

52.05 50.93
46.46
51.49
36.35
44.94 45.70
34.42 26.66
35.39

25.11 25.88

ด้านคณิตศาสตร์ ดา้ นภาษาไทย รวมความสามารถทัง 2 ด้าน

สรุป คะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำตำ่ กว่ำระดับสังกัดและระดับประเทศ
คะแนนควำมสำมำรถด้ำนคำนวณตำ่ กวำ่ ระดบั สงั กดั และระดับประเทศ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 34

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดบั ชาติ ( NT )
ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕63

วิชำ ระดบั โรงเรียน ระดับสงั กดั ระดับจงั หวดั ระดับประเทศ
38.04 43.97 43.97
รวมควำมสำมำรถทัง้ สองด้ำน 46.01 พอใช้ ดี
ดี 46.05 40.47
กลมุ่ คณุ ภาพ* 35.05 พอใช้ ดี
52.19 47.46
ด้ำนคณิตศำสตร์ 44.80 ดี พอใช้ พอใช้
41.04
กลมุ่ คณุ ภาพ*
ดี
ด้ำนภำษำไทย 47.23

กลุม่ คณุ ภาพ*

รอ้ ยละของจำนวนนักเรียนทมี่ ผี ลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพนื้ ฐำนของผู้เรียน
ระดับชำตชิ ้นั ประถมศึกษำปีท่ี 3 ปกี ำรศึกษำ 2563 จำแนกตำมระดับคณุ ภำพ

ระดบั โรงเรยี น ระดับสังกดั ระดบั ประเทศ

46.01 43.97 44.8 47.23 47.06
40.47
41.04
35.05
38.04

รวมความสามารถทังสองด้าน ความสามารถดา้ นคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย

สรุป
คะแนนควำมสำมำรถทัง้ สองดำ้ นสูงกวำ่ ระดับสงั กัดและระดับประเทศ
คะแนนควำมสำมำรถดำ้ นคณิตศำสตร์สูงกว่ำระดบั สังกัดและระดับประเทศ
คะแนนควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยสงู กว่ำระดบั สังกดั แต่ต่ำกวำ่ ระดับประเทศ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 35

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รียนระดบั ชาติ ( NT )
เปรยี บเทยี บ ( ๓ ปี ) 61 - 63

วิชำ ปีกำรศกึ ษำ 2561 ปกี ำรศึกษำ 2562 ปกี ำรศึกษำ 2563 หมำยเหตุ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ 47.34 25.11 47.23
ควำมสำมำรถด้ำนเหตผุ ล
38.36 26.66 44.80

47.75 ไม่มีกำรทดสอบ ไม่มีกำรทดสอบ

120 ควำมสำมำรถดำ้ นภำษำ ควำมสำมำรถดำ้ นคำนวณ
47.23 44.80
100 25.11 26.66
47.34 38.36
80

60

40

20

0
ปีกำรศกึ ษำ 2563
ปีกำรศกึ ษำ 2562
ปีกำรศกึ ษำ 2561

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 36

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

แผนภูมิค่ำเฉล่ียคุณภำพกำรสอบ

พอใช,้ 85.71
90

80

70

60 พอใช,้ 44.44 ด,ี 46.66
50 พอใช,้ 40

40

30 ดมี ำก, 0 ด,ี 0 ดีมำก, 0
ด,ี 14.28

20
10 ดมี ำก, 0

0 ปีกำรศกึ ษำ2562 ปีกำรศกึ ษำ2563
ปีกำรศกึ ษำ2561

ดีมำก ดี พอใช้

สรุป
คะแนนประเมนิ ปีกำรศกึ ษำ 2563 ค่ำเฉลีย่ ในกลุ่มดเี พ่ิมขึน้ มำกกวำ่ ปกี ำรศึกษำ 2561 และ2562

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 37

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

เปรียบเทยี บผลการประเมินการทดสอบผ้เู รยี นระดบั ชาตชิ ั้นประถมศกึ ษาปีที่ 3
ด้านคานวณระหว่างปีการศึกษา2561 - 2563

100% ปีกำรศึกษำ2561 ปีกำรศกึ ษำ2562 ปีกำรศกึ ษำ2563
80% 28.57 55.55 6.66
60% 57.14 44.44 60
40% 14.28 0 33.33
20% 0.00 0.00 0.00
0%

ปรบั ปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก

สรุป
คะแนนประเมินปีกำรศึกษำ 2561 คะแนนด้ำนคำนวณสงู กวำ่ ปกี ำรศกึ ษำ 2560 และ2562

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบผเู้ รียนระดบั ชาติช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3
ด้านเหตผุ ลระหวา่ งปกี ารศึกษา 2560 - 2561

100% ปีกำรศึกษำ2560 ปีกำรศกึ ษำ2561
80% 11.11 0.00
60% 50.00 57.14
40% 22.22 42.85
20% 16.66 0.00
0%

ปรบั ปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก

สรุป
คะแนนประเมนิ ปีกำรศึกษำ 2560 คะแนนด้ำนเหตผุ ลสูงกวำ่ ปกี ำรศกึ ษำ 2561 ส่วน

ปกี ำรศึกษำ 2562 ไม่มีกำรประเมินกำรทดสอบระดบั ชำตดิ ้ำนเหตุผล

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 38

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

๑5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ัน้ พ้ืนฐาน ( O – Net )

15.1ผลการทดสอบความรพู้ ้นื ฐานระดบั ชาติ ( o – Net )

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ปกี ารศึกษา 2561

เกณฑ์ ระดบั โรงเรียน ระดบั สังกัด ระดับ ระดบั ประเทศ หมายเหตุ
สาระ จังหวัด
39.38 43.50 61.68 55.90 ตำ่ กว่ำระดบั สังกัด
ภาษาไทย 30.83 25.83 37.50 สูงกว่ำระดบั สงั กดั
34.17 32.50 44.39 39.93 สงู กวำ่ ระดับสังกดั
คณิตศาสตร์ 31.25 28.31 39.24 ตำ่ กวำ่ ระดับสังกดั
43.43
วิทยาศาสตร์ 40.42
ภาษาอังกฤษ

เปรยี บเทยี บผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศกึ ษา 2560

ระดับโรงเรยี น ระดบั สังกัด ระดับจงั หวัด ระดบั ประเทศ

52.52 33.64 41.7337.12 36.9351.5451.8329.12 29.55 37.7636.34
46.58 26.36 26.22

37.8395.5

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 39

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ผลการการทดสอบระดบั ชาติ O – Net
ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ปีการศกึ ษา ๒๕62

เกณฑ์ ระดบั โรงเรียน ระดบั สงั กดั ระดับ ระดบั ประเทศ หมายเหตุ
สาระ จงั หวดั
50.93 38.54 54.11 49.07 สูงกวำ่ ระดับประเทศ
ภาษาไทย 34.12 24.92 37.68 32.90 สูงกวำ่ ระดบั ประเทศ
35.74 28.81 39.18 35.55 สงู กว่ำระดบั ประเทศ
คณิตศาสตร์ 25.88 26.03 34.73 34.42
ต่ำกวำ่ ระดบั สังกัด
วทิ ยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทยี บผลการทดสอบความรพู้ ้นื ฐานระดบั ประเทศ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6
ปกี ารศกึ ษา 2561

ระดับโรงเรียน ระดับสงั กัด ระดับจงั หวดั ระดบั ประเทศ

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 40

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

ผลการการทดสอบระดบั ชาติ O – Net
ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6 ปกี ารศึกษา ๒๕63

เกณฑ์ ระดบั โรงเรียน ระดับสังกดั ระดบั ระดบั ประเทศ หมายเหตุ
สาระ จังหวดั
57.01 44.31 60.86 56.20 สงู กว่ำระดับประเทศ
ภาษาไทย 27.35 24.45 32.41 29.99 สูงกวำ่ ระดบั สงั กดั
43.93 32.79 41.96 38.78 สูงกวำ่ ระดบั ประเทศ
คณิตศาสตร์ 36.32 30.44 43.40 43.55 สูงกว่ำระดบั สังกัด

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมรูพ้ ืน้ ฐำนระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษำปี ท่ี 6
ปีกำรศึกษำ 2563

70 57.01
60 44.31
50
40 60.86
30 56.2
20 27.35
10 24.45
32.41
0 29.99
ภำษำไทย 43.93
32.79
41.96
38.78
36.32
30.44
43.4
43.55

คณิตศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์ ภำษำองั กฤษ

ระดบั โรงเรียน ระดบั สงั กดั ระดบั จงั หวดั ระดบั ประเทศ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 41

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

เปรยี บเทยี บผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 6

เกณฑ์ ปกี ารศึกษา ปกี ารศึกษา ปกี ารศกึ ษา การพฒั นา
สาระ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
ป2ี 563 ผลคะแนน
ภาษาไทย 55.90 49.07 57.01
เพิม่ ขนึ้ + 7.94
คณิตศาสตร์ 37.50 32.90 27.35
ปี2563 ผลคะแนน
วิทยาศาสตร์ 39.93 35.55 43.93
ลดลง - 5.55
ภาษาองั กฤษ 39.24 34.42 36.32
ปี2563 ผลคะแนน

เพ่ิมข้นึ + 8.38

ปี2563 ผลคะแนน

เพ่มิ ข้ึน + 1.90

ระหว่างปกี ารศึกษา 2561 – 2563

ข้อมูลการใชแ้ หล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนปกี ารศึกษา 2563
จานวนนักเรียนที่ใชแ้ หล่งเรยี นรใู้ นโรงเรยี นปกี ารศกึ ษา 2563

ชน้ั ป.1, สวนพฤกษศำสตร,์ 100 ชน้ั ป.1, หอ้ งสมดุ , 100 ชนั้ ป.1, หอ้ งฝึก
ชนั้ ป.1, แปลงเกษตร, 100 ชน้ั ป.1, หอ้ งสหกรณ,์ 100 อำชีพ, 30

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 42

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

ท่ีวำ่ กำรอำเภอป่ำพะยอม, 7 ตลำดนำ้ ลำปำ, 5

ลอ่ งแก่งป่ำพะยอม, 7

อทุ ยำนแห่งชำติทะเลนอ้ ย, 6

วดั คลองใหญ่, 7

ล่องแกง่ ป่ำพะยอม อทุ ยำนแหง่ ชำตทิ ะเลน้อย
วดั คลองใหญ่ ท่วี ำ่ กำรอำเภอป่ำพะยอม
หมูบ่ ำ้ นครี ีวง ตลำดน้ำลำปำ

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานสนบั สนุนความมัน่ คง

หน่วยงานตน้ สงั กดั

ทีป่ รกึ ษา/ผูป้ ระสานงาน ครูใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา

ครผู ้ชู ่วยครูใหญ่

ด้านการขา่ ว ด้านรักษาความสงบเรียบรอ้ ย ด้านพัฒนาชุมชน ดา้ นชุมชนและมวลชนสัมพนั ธ์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 43

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

โครงสรา้ งการบริหารงานพฒั นาคณุ ภาพชีวิตเดก็ และเยาวชนในถ่ินทรุ กนั ดาร

หนว่ ยงานตน้ สงั กดั

ทีป่ รกึ ษา/ผูป้ ระสานงาน ครใู หญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา

ครผู ้ชู ่วยครูใหญ่

ดา้ นพัฒนาเดก็ กอ่ นวัยเรียน ดา้ นงานลูกเสือ – เนตรนารี ด้านงานโครงการพระราชดาริ


ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

โรงเรียน ตชด.บำ้ นควนตะแบก ไดจ้ ัดระบบโครงสร้ำงกำรบรหิ ำรสถำนศกึ ษำออกเป็น ๔ กล่มุ งำน ดงั น้ี
๑. กล่มุ งำนวชิ ำกำร
๒. กลุม่ งำนงบประมำณ
๓. กลุ่มงำนบรหิ ำรงำนบุคคล
๔. กลมุ่ งำนบริหำรทว่ั ไป

ระบบบริหำรงำนตำมโครงกำรพระรำชดำริฯ ๘ โครงกำรมีดังนี้
๑. โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน
๒. โครงกำรควบคมุ โรคขำดสำรไอโอดนี
๓. โครงกำรสง่ เสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมยั แม่และเด็กในถน่ิ ทุรกันดำร
๔. โครงกำรสง่ เสริมคณุ ภำพกำรศึกษำ
๕. โครงกำรนักเรยี นในพระรำชำนุเครำะห์
๖. โครงกำรฝกึ อำชพี
๗. โครงกำรสง่ เสรมิ สหกรณ์
๘ โครงกำรอนรุ กั ษ์ทรพั ยำกรธรรมชำตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 44

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

ระบบโครงสรา้ งการบรหิ ารของสถานศกึ ษา

โรงเรยี น ตชด.บ้ำนควนตะแบก ได้จดั ระบบโครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรสถำนศึกษำออกเปน็ ๔ กล่มุ งำน ดงั น้ี
(๑) กลุ่มงำนวิชำกำร
(๒) กลุ่มงำนงบประมำณ
(๓) กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
(๔) กลมุ่ งำนบริหำรทว่ั ไป

ระบบบริหำรงำนตำมโครงกำรพระรำชดำริฯ ๘ โครงกำรมีดังนี้

๑. โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวนั
๒ โครงกำรควบคมุ โรคขำดสำรไอโอดีน
๓ โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมยั แม่และเด็กในถิ่นทุรกนั ดำร
๔ โครงกำรสง่ เสรมิ คณุ ภำพกำรศกึ ษำ
๕ โครงกำรนกั เรียนในพระรำชำนเุ ครำะห์
๖ โครงกำรฝกึ อำชพี
๗ โครงกำรส่งเสริมสหกรณ์
๘ โครงกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 45

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

กำรบรหิ ำรงำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ ๘ โครงกำร
โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก

ลาดบั ชือ่ โครงการ ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ หมายเหตุ
ท่ี ครใู หญ่
๑ กำรบริหำรงำนโครงกำรตำมพระรำชดำริฯ ๘ โครงกำร ดำบตำรวจโกศล แก้วมณี
จำ่ สิบตำรวจ.วีรพงศ์ สังข์แก้ว
๒ โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน จ่ำสิบตำรวจหญงิ สุจนิ คงทุง่
จ่ำสบิ ตำรวจหญงิ สุจนิ คงทงุ่
๓ โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
จ่ำสิบตำรวจบุญแรง แสนหมน่ื
๔ โครงกำรส่งเสริมสขุ ภำพอนำมัยแม่และเด็กในถิ่น จำ่ สบิ ตำรวจบุญแรง แสนหม่ืน
ทรุ กันดำร จำ่ สิบตำรวจ.วีรพงศ์ สงั ข์แก้ว
จ่ำสิบตำรวจหญงิ อรเวง กมิ ำคม
๕ โครงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศกึ ษำ จำ่ สิบตำรวจ.วรี พงศ์ สงั ขแ์ ก้ว

๖ โครงกำรนักเรียนในพระรำชำนเุ ครำะห์ฯ

๗ โครงกำรฝึกอำชพี

๘ โครงกำรสง่ เสริมสหกรณ์

9 โครงกำรอนรุ ักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศกึ ษำ และเกณฑป์ ระเมนิ ปีล่ำสุด

โรงเรยี น ตชด.บำ้ นควนตะแบก ได้กำหนดมำตรฐำนกำรศกึ ษำของสถำนศึกษำ โดยไดย้ ดึ มำตรฐำน
กำรศึกษำโรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดน เปน็ แนวทำงในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศกึ ษำ ดงั นี้

มำตรฐำนท่ี ๑ ปรชั ญำ วัตถปุ ระสงค์ กลยุทธแ์ ละแผนกำรจดั กำรศึกษำ
มำตรฐำนท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผ้เู รียน
มำตรฐำนท่ี ๓ สขุ ภำวะและสุนทรียภำพของผ้เู รียน
มำตรฐำนท่ี ๔ ควำมรูค้ วำมสำมำรถและผลสมั ฤทธขิ์ องผู้เรยี น
มำตรฐำนที่ ๕ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
มำตรฐำนที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร
มำตรฐำนท่ี ๗ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนท่ี ๘ กำรพฒั นำคุณภำพชีวติ และควำมม่นั คงตำมแนวชำยแดน

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 46

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

บทที่ ๒

แผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาประจาปี
มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญาวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนจัดการศกึ ษา

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๑ กาหนดปรัชญา วตั ถุประสงค์ และกลยทุ ธ์

เกณฑท์ คี่ าดหวังคิดเปน็ ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรม/โครงการท่ดี าเนนิ การ ตวั บ่งช้ีความสาเรจ็

๑.ประชุมครแู ละกรรมกำรสถำนศกึ ษำกำหนด ปรชั ญำ ๑. โรงเรยี นมี ปรชั ญำ วสิ ยั ทัศน์ และกลยทุ ธ์

วิสยั ทัศน์

ตวั บง่ ชท้ี ี่ ๑.๒ โรงเรยี นมแี ผนการจัดการศกึ ษา

เกณฑ์ที่คาดหวงั คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐

กจิ กรรม/โครงการท่ดี าเนินการ ตวั บง่ ช้ีความสาเร็จ

๑. จดั ทำแผนกลยทุ ธ์ ๑. โรงเรยี นมแี ผนกลยุทธ์

๒. จดั ทำแผนงำนประจำปี ๒. มแี ผนงำนประจำปี

๓. หลักสูตรสถำนศึกษำ ๓. แผน กพด. ระยะที่ ๕

ตัวบง่ ช้ที ี่ ๑.๓ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนดาเนนิ งานท่บี รรลุเป้าหมายตามแผนการจดั การศกึ ษา

เกณฑท์ ่ีคาดหวังคดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

กจิ กรรม/โครงการท่ดี าเนนิ การ ตวั บง่ ช้คี วามสาเร็จ

๑. จดั ทำแผนกลยุทธ์ ๑. ผูเ้ รียนร้อยละ 90 มคี วำมรคู้ วำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำน

๒. จัดทำแผนงำนประจำปี โครงกำรตำมพระรำชดำริฯ

๓. หลกั สตู รสถำนศึกษำ ๒. ผ้เู รียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรูด้ ำ้ นทักษะสำระกำรเรียนรู้

๔. แผน กพด.

๕. งำนโครงกำรพระรำชดำริฯ ๘ โครงกำร

๖. คะแนนผลสมั ฤทธทิ์ ำงกำรเรยี นแต่ละช้นั เรียน

มาตรฐานท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงคข์ องผู้เรยี น

ตัวบง่ ชที้ ี่ ๒.๑ ผเู้ รยี นมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมทพ่ี งึ ประสงค์

เกณฑท์ ่คี าดหวังคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กจิ กรรม/โครงการที่ดาเนนิ การ ตวั บง่ ชี้ความสาเรจ็

๑. โครงกำรส่งเสรมิ ใหผ้ ูเ้ รียนมีคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและ ๑. ผ้เู รียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมและรว่ มกนั ทำควำมดี

ค่ำนยิ มที่พงึ ประสงค์ ๒. ผู้เรียนรอ้ ยละ 90 รจู้ ักประหยดั รำยจำ่ ย พลงั งำน

๒. โครงกำรเด็กดีมคี ณุ ธรรม ๓. ผู้เรียนรอ้ ยละ 90 มคี วำมรแู้ ละอนุรักษท์ รัพยำกรธรรมชำตแิ ละ

๓. กจิ กรรมพฒั นำผเู้ รยี น( ลกู เสือ เนตรนำรี ) สิ่งแวด

๔. กจิ กรรมวันแม่

๕. กิจกรรมวนั พอ่

๖. กจิ กรรมสง่ เสรมิ กจิ กรรมทำงศำสนำ

๗. โครงกำรอนรุ ักษ์ทรพั ยำกรธรรมชำตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม

๘. โครงกำรส่งเสรมิ สหกรณ์

๙. โครงกำรประหยัดพลงั งำน

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 47

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

มาตรฐานท่ี ๓ สุขภาวะและสุนทรียภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชท้ี ่ี ๓.๑ ผูเ้ รียนมสี ขุ นิสยั สุขภาพกายและสขุ ภาพจิตท่ีดี

เกณฑท์ ค่ี าดหวังคดิ เป็นรอ้ ยละ ๙๐.๐๐

กิจกรรม/โครงการท่ดี าเนินการ ตวั บง่ ชค้ี วามสาเร็จ

๑. โครงกำรส่งเสรมิ สขุ ภำพอนำมยั แมแ่ ลเดก็ ๑. ผู้เรยี นร้อยละ ๙๐.๐๐ มีภำวะโภชนำกำรท่ดี ี

๒. กิจกรรมอำหำรกลำงวัน ๒. ผู้เรียนรอ้ ยละ ๙๐.๐๐ นักเรยี นมีสุขภำพแขง็ แรง

๓. กจิ กรรมแปรงฟนั ตอนกลำงวนั ๓. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๙๐.๐๐ นกั เรยี นมนี ้ำหนกั ส่วนสูงตำมเกณฑ์

๔. กจิ กรรมชงั่ น้ำหนกั ส่วนสูง มำตรฐำน

๕. กจิ กรรมทดสอบสมรรถภำพของนักเรยี น

๖. โครงกำรใหค้ วำมรเู้ ร่ืองยำเสพตดิ

๗.โครงกำรเกษตรเพอื่ อำหำรกลำงวนั

- กจิ กรรมอำหำรกลำงวัน

_ กิจกรรมกำรดืม่ นม

ตัวบง่ ชีท้ ี่ ๓.๒ ผ้เู รยี นสนุ ทรยี ภาพและลกั ษณะนสิ ัยด้านศลิ ปะ ดนตรี และกีฬา

เกณฑท์ ี่คาดหวังคดิ เป็นรอ้ ยละ ๙๐.๐๐

กจิ กรรม/โครงการท่ีดาเนนิ การ ตวั บง่ ชคี้ วามสาเร็จ

๑. กิจกรรมกำรแขง่ ขันกฬี ำ เครอื ข่ำย กฬี ำอำเภอ ๑. ผูเ้ รยี นร้อยละ ๙๕.๐๐ กลำ้ แสดงออก ทำงกำรแสดง และกีฬำ

๒. กจิ กรรมวนั เดก็

๓. กิจกรรมวันปใี หม่

๔.. กิจกรรมกำรแสดงของนกั เรียน

5. กิจกรรมวนั สำคัญทำงศำสนำ

มาตรฐานที่ ๔ ความรคู้ วามสามารถและผลสัมฤทธิ์ของผเู้ รียน

ตวั บ่งชี้ท่ี ๔.๑ ผู้เรยี นมีความสามารถในการคิดวิเคราะหว์ ิ คดิ สังเคราะห์มวี จิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

คดิ ไตร ตรองและมีวิสัยทศั น์ เกณฑ์ที่คาดหวงั คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐

กจิ กรรม/โครงการทด่ี าเนนิ การ ตัวบง่ ช้ีความสาเร็จ

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงทกั ษะกระบวนกำรคดิ ๑. ผูเ้ รียนสำมำรถจำแนกองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรอื่ งใดเร่อื งหนง่ึ ได้

๒. กจิ กรรมเข้ำค่ำยวิชำกำร อย่ำงถกู ตอ้ ง

๓. กิจกรรมสอนเสริม ๒. ผู้เรียนสำมำรถจดั ลำดบั ขอ้ มลู ได้อยำ่ งถกู ตอ้ งและเหมำะสม

๔. โครงกำรตวิ โอเนต็ ๓. ผู้เรียนสำมำรถเปรยี บเทยี บขอ้ มูลระหว่ำงหมวดหมไู่ ด้อยำ่ งถกู ต้อง

๕ โครงกำรสอนเสริมเพม่ิ คะแนน NT ๔. ผเู้ รยี น สำมำรถจัดกลมุ่ ควำมคดิ ตำมวตั ถุประสงคท์ กี่ ำหนดได้อยำ่ งถูกตอ้ ง

6.โครงกำรอำ่ นออกเขยี นได้ เช่น กำรพูดหนำ้ ชั้นตำมทกี่ ำหนด เปน็ ต้น

๕. ผเู้ รียน สำมำรถตรวจสอบควำมถกู ต้องตำมหลักเกณฑไ์ ด้อยำ่ งตรงประเด็น

เชน่ กำรตรวจคำบรรยำยภำพตำมหลักเกณฑท์ ี่กำหนดให้ เปน็ ตน้

๖. ผเู้ รียน สำมำรถสรปุ สำระและเชื่อมโยง เพ่ือนำมำวำงแผนงำนโครงกำรได้

เช่น กำรเขียนโครงกำรหรือรำยงำน เป็นต้น

๗. ผูเ้ รียนสำมำรถสรปุ เหตผุ ลเชิงตรรกะ และสร้ำงสิ่งใหมไ่ ด้ เชน่ กำรเขียน

เรียงควำม กำรเขียน เรื่องสัน้ เปน็ ตน้

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 48

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ประจาปี 2563

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ ผู้เรยี นมคี วามรู้และทกั ษะทจี่ าเป็นตามหลกั สูตร
เกณฑท์ ค่ี าดหวังคดิ เป็นรอ้ ยละ 80.๐๐

กิจกรรม/โครงการที่ดาเนนิ การ ตวั บง่ ชี้ความสาเร็จ

๑. โครงกำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศกึ ษำเพื่อ ๑. ผู้เรียนรอ้ ยละ ๘๐.๐๐ มคี วำมสำมำรถดำ้ นกำรเรยี นภำษำไทย
คณุ ภำพผเู้ รยี นอยำ่ งรอบดำ้ น ๒. ผูเ้ รียนรอ้ ยละ ๘๐.๐๐ มคี วำมสำมำรถด้ำนกำรเรียน
๒. โครงกำรเสริมสรำ้ งทกั ษะกระบวนกำรคิด คณิตศำสตร์
๓. กิจกรรมเขำ้ คำ่ ยวิชำกำร ๓.ผเู้ รียนรอ้ ยละ ๘๐.๐๐ มคี วำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนวทิ ยำศำสตร์
๔. กิจกรรมสอนเสรมิ ๔ ผู้เรียนรอ้ ยละ ๘๐.๐๐ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเรยี นสังคมศึกษำ
๕. โครงกำรติวโอเนต็ ๕.ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๘๐.๐๐มคี วำมสำมำรถดำ้ นกำรเรยี นสขุ ศึกษำฯ
๖ โครงกำรพัฒนำศกั ยภำพกำรสอนภำไทยเพ่ือกำรอำ่ น ๖. ผเู้ รียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีควำมสำมำรถดำ้ นกำรเรยี นศิลปะ
ออกเขยี นไดอ้ ย่ำงย่งั ยนื ๗. ผ้เู รียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเรยี นกำรงำน
๗ โครงกำรสอนเสรมิ เพิม่ คะแนน NT อำชพี ฯ
๘. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๘๐.๐๐มคี วำมสำมำรถดำ้ นกำรเรียนภำษำองั กฤษ

ตวั บง่ ชที้ ่ี ๔.๓ ผูเ้ รยี นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเองอยา่ งต่อเน่อื ง

เกณฑ์ที่คาดหวงั คดิ เปน็ ร้อยละ 75.๐๐

กจิ กรรม/โครงการทด่ี าเนินการ ตัวบง่ ชีค้ วามสาเรจ็

๑.กิจกรรมรกั กำรอำ่ น ๑. ผเู้ รียนร้อยละ 80.๐๐ รักกำรเรยี นรแู้ สวงหำควำมรดู้ ว้ ยตนเอง

๒.กิจกรรมอำ่ นหนังสือใหน้ อ้ งฟัง

๓.บันทึกกำรอ่ำน

๔. โครงกำรเสยี งตำมสำย

๕ กำรเรยี นรจู้ ำกฐำนกำรเรียนร้เู ศรษฐกิจพอเพยี งใน

โรงเรียน

ตวั บ่งชี้ท่ี ๔.๔ ผ้เู รียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกบั ผ้อู ่ืนได้ และมเี จตคตทิ ดี่ ีต่ออาชพี สจุ ริต

เกณฑ์ทีค่ าดหวังคิดเปน็ ร้อยละ ๘๐.๐๐

กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ ตวั บง่ ชค้ี วามสาเรจ็

๑.กิจกรรมเกษตรเพอื่ อำหำรกลำงวัน ๑. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๘๕.๐๐ มีทักษะ และเจตคตทิ ดี่ ตี ่ออำชพี

๒.กจิ กรรมยวุ เกษตร สจุ รติ

๓.กำรทำควำมสะอำดพ้นื ท่รี บั ผิดชอบ ( โครงกำรโรงเรยี น ๒. ผเู้ รยี นรอ้ ยละ ๘๕.๐๐ สำมำรถทำงำนรว่ มกบั ผูอ้ ื่นได้

สวยด้วยมือเรำ )

๔.กำรฝกึ อำชพี

๕. โครงกำรส่งเสริมสหกรณฯ์

๖. โครงกำรอนรุ ักษท์ รพั ยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบำ้ นควนตะแบก หนา้ 49

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ประจาปี 2563

มาตรฐานที่ ๕ การจัดการเรยี นการสอน

ตวั บ่งชี้ที่ ๕.๑ ครมู คี ณุ วฒุ /ิ ควำมรคู้ วำมสำมำรถตรงกบั งำนที่รบั ผิดชอบและมีครเู พยี งพอ

เกณฑ์ที่คาดหวงั คิดเปน็ ร้อยละ 9๐.๐๐

กจิ กรรม/โครงการทด่ี าเนินการ ตัวบ่งช้คี วามสาเรจ็

กำรอบรมเพม่ิ พูนควำมรู้ จำกสถำบนั ทำงกำรศกึ ษำดงั น้ี ๑..ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 90.๐๐ มผี ลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มขน้ึ

๑.๑ มหำวทิ ยำลยั ทกั ษิณสงขลำ จดั กำรฝึกอบรมดังนี้ ๒. ผูเ้ รยี นร้อยละ 90.๐๐ มผี ลคะแนนกำรทดสอบระดบั ชำตเิ พม่ิ ขน้ึ

_ อบรมครผู ู้สอนสำระกำรเรียนรภู้ ำษำตำ่ งประเทศ ๓. ครผู สู้ อนร้อยละ ๙๐ .๐๐ จดั กำรเรยี นกำรสอนท่เี น้นผู้เรียนเป็น

_ อบรมครผู ู้สอนสำระกำรเรยี นรวู้ ทิ ยำศำสตร์ สำคญั

_ อบรมครผู ู้สอนสำระกำรเรยี นรู้สงั คมศึกษำศำสนำและ ๔.ครผู ู้สอนร้อยละ ๙๐.๐๐ ใชส้ ื่อ เทคโนโลยี ในกำรจดั กำรเรยี นกำร

วฒั นธรรม สอน

_ อบรมครผู สู้ อนสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ

๑.๒ มหำวิทยำลัยรำชภฏั สงขลำ จัดกำรฝกึ อบรมดังน้ี

_ อบรมครผู สู้ อนสำระกำรเรยี นรภู้ ำษำไทย

_ อบรมครผู ูส้ อนสำระกำรเรียนรคู้ ณติ ศำสตร์

๑.๓ รับกำรนเิ ทศกำรจดั กำรเรียนกำรสอนจำก

_ มหำวิทยำลยั ทักษณิ สงขลำ

_ มหำวทิ ยำลยั รำชภฎั สงขลำ

_ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนท่ี ๔๓ ( งำน

กำรศึกษำ )

-เขตพ้นื ที่กำรศึกษำประถมศกึ ษำพทั ลุงเขต 1

ตัวบง่ ชท้ี ี่ ๕.๒ ครมู ีควำมสำมำรถในกำรจดั กำรเรียนกำรสอนและประเมินกำรเรยี นอยำ่ งมปี ระสทิ ธภิ ำพ

และเนน้ ผู้เรียนเป็นสำคญั

เกณฑ์ทค่ี าดหวงั คิดเป็นรอ้ ยละ ๗๐.๐๐

กิจกรรม/โครงการทด่ี าเนินการ ตวั บง่ ชี้ความสาเรจ็

๑.โครงกำรสง่ เสรมิ คณุ ภำพกำรศกึ ษำ

๒.โครงกำรติว O - Net ๑..ผเู้ รียนร้อยละ ๘๕.๐๐ มผี ลสมั ฤทธทิ์ ำงกำรเรยี นเพม่ิ ขึ้น

๓. โครงกำรพฒั นำผลสมั ฤทธท์ิ ำงกำรเรยี น ๒. ผูเ้ รียนรอ้ ยละ ๘๒.๐๐ มผี ลคะแนนกำรทดสอบระดบั ชำติเพ่ิมขนึ้

๔. โครงกำรสอนเสรมิ หลงั เลิกเรียน ๓. ครผู ู้สอนรอ้ ยละ ๙๐ .๐๐ จดั กำรเรยี นกำรสอนท่ีเน้นผเู้ รยี นเปน็

สำคญั

๔.ครผู ้สู อนรอ้ ยละ ๙๐.๐๐ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี ในกำรจดั กำรเรยี นกำร

สอน

โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนตะแบก หนา้ 50


Click to View FlipBook Version