Best practice-การพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดผ่านการเรียนรู้แบบSTEM
Best practice-การพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดผ่านการเรียนรู้แบบSTEM

โดย....
นางสาวปาจรีย์ สนิทรักษา
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications