The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 Data

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูแสงดาว พรหมมาศ, 2022-03-23 04:55:01

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 Data

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 Data

แผนการจดั การเรียนรู้

รหัสวิชา ว 15201 ชือ่ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทิ ยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 4 เรอ่ื ง ขอ้ มลู สารสนเทศ เวลา 4 ชัว่ โมง

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง Data เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันท.ี่ ............เดอื น..............................พ.ศ.............. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชงิ คำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวติ จรงิ อย่างเป็นขั้นตอนและเปน็
ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ รูเ้ ท่าทนั และมจี ริยธรรม

2. ตัวช้วี ดั
ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอ้ มูลและสารสนเทศ โดยใชซ้ อฟต์แวรท์ หี่ ลากหลาย เพื่อแกป้ ญั หา

ในชีวิตประจำวัน

3. ผลการเรียนรู้
2. บอกความหมาย ประเภท แหล่งขอ้ มูลได้
3. บอกลกั ษณะข้อมลู ทีด่ ี และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผลข้อมลู ไดถ้ ูกต้อง

4. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
1. อธบิ าย ความหมาย แหล่งของข้อมลู ได้ถูกต้อง(K)
2. จำแนกขอ้ มลู ตามประเภทของขอ้ มลู ได้ถูกต้อง (P)
3. เหน็ ความสำคัญของข้อมูลท่นี ำไปใชใ้ นชวี ติ ประจำวนั (A)

5. สาระการเรยี นรู้
- การประเมินความนา่ เชอื่ ถือของขอ้ มลู เชน่ เปรยี บเทียบความสอดคลอ้ ง สมบรู ณ์ของข้อมูลจากหลาย

แหล่ง แหล่งตน้ ตอของข้อมูล ผเู้ ขียน วันทีเ่ ผยแพร่ข้อมลู
- ขอ้ มลู ที่ดีต้องมีรายละเอยี ดครบทุกดา้ น เช่น ข้อดีและข้อเสยี ประโยชนแ์ ละโทษ

6. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด
ข้อมลู คือ ข้อเท็จจริงทีเ่ กยี่ วข้องกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ โดยอาจจะเกิดขน้ึ

จากการสงั เกต การจดบนั ทึก การสัมภาษณ์ การสอบถาม นอกจากน้ันข้อมลู ยังแบง่ ออกเป็น 5 ประเภท คือ
ข้อมูลตัวอกั ขระ ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสยี ง และข้อมูลอน่ื ๆ

7. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน ทักษะ 4Cs

สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน 1. ทักษะกาคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking)
1. ความสามารถในการสอื่ สาร 2. ทักษะการทำงานร่วมกัน
- ทักษะการส่อื สาร (Collaboration Skill)
3. ทักษะการส่อื สาร
2. ความสามารถในการคดิ (Communication Skill)
- ทกั ษะการคดิ วเิ คราะห์ 4. ทกั ษะความคิดสรา้ งสรรค์
(Creative Thinking)
3. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต
- ทกั ษะการทำงานรว่ มกนั

4. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- ทกั ษะการสบื ค้นขอ้ มูล

5. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ทกั ษะในการแกไ้ ขปัญหา

8. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์
1. มีวินัย รบั ผดิ ชอบ
2. ใฝ่เรยี นรู้
3. มุ่งมน่ั ในการทำงาน

9. คำถามสำคัญ
- ข้อมูลมคี วามเกยี่ วข้องต่อการตดั สินใจของนักเรียนหรอื ไม่
- ข้อมลู ในชวี ติ ประจำวนั ท่ีนักเรียนรูจ้ ักมอี ะไรบ้าง

10. กิจกรรมการเรยี นรู้ ใช้รูปแบบการสอน 5Es/เทคนิคการเรยี นรู้แบบ Active Learning
ขน้ั นำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรยี น หน่วยการเรยี นรู้ที่ 4 เร่อื ง ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวดั ความรู้เดิม
ของนักเรยี นก่อนเข้าสู่กจิ กรรม

2. ครูถามคำถามเพือ่ กระตนุ้ ความสนใจของนกั เรียนวา่ ดว้ ยคำถามสำคัญ
- ข้อมลู ในชวี ติ ประจำวันท่นี ักเรยี นรจู้ ักมีอะไรบ้าง
(แนวตอบ : ขอ้ มลู ส่วนตัว, ข้อมลู โรงเรียน, ขอ้ มลู สถานท่ีทอ่ งเทีย่ ว)

3. ครอู ธิบายเพ่ิมเติมเพื่อเช่ือมโยงเขา้ สู่บทเรียนในยุคปัจจุบันว่า “นกั เรยี นจะเห็นไดว้ า่ ในการดำรงชีวติ
ประจำวันจะต้องเกย่ี วข้องกับข้อมลู ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ช่อื -นามสกลุ นำ้ หนัก สว่ นสูง ที่อยู่ ข่าวสารจาก
โทรทศั น์ จากวทิ ยุ ข้อมูลสินค้าต่างๆ”
ขน้ั จดั กจิ กรรมการเรียนรู้

กระต้นุ ความสนใจดว้ ยคำถาม(Engage)
1. ครูถามคำถามนักเรียนว่า “ข้อมูลมีประโยชน์อยา่ งไรต่อการดำเนนิ ชีวติ ประจำวันของนักเรียนบา้ ง”

(แนวตอบ : มีประโยชนด์ ้านการตดั สนิ ใจหรือแก้ไขปญั หา การทราบข้อมูลต่างๆ ทำให้ตดั สินใจหรอื
แกป้ ัญหาได้อยา่ งถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเลือกซื้อสนิ ค้าทมี่ ีคุณภาพและราคาถูก)

สำรวจค้นหา(Explore)

2. กิจกรรมเรอื่ งฉนั เรื่องเธอ โดยครูแบง่ กลุ่มนกั เรยี นด้วยการนับเลขจำนวน 1-4 ทุกคนในหอ้ ง ใครนับ

เลขไหนศึกษาเรื่องนน้ั ซ่งึ มเี ร่ืองดงั นี้

เรื่องที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ เร่อื งท่ี 2 ประเภทของข้อมูล

เรอื่ งที่ 3 ลกั ษณะข้อมูลท่ดี ีและประโยชน์ของข้อมูล เร่อื งท่ี 4 แหล่งข้อมูล

3. ครูอธิบายกติกากิจกรรมเรื่องฉนั เรื่องเธอ ให้นักเรยี นว่า “ใหน้ กั เรยี นระดมความคิดภายในกลมุ่

ร่วมกนั จบั ประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งตอบคำถาม บันทกึ ข้อมูลลงในใบงานอา่ นคิดวิเคราะห์ สง่ ตัวแทนออก

นำเสนอหนา้ ช้นั ”

อธิบายความร้(ู Expand)

4. นักเรียนตกลงหน้าท่ภี ายในกลุ่ม แล้วศกึ ษาใบความรู้ของกลุ่มตนเอง โดยอาจแบ่งรับผิดชอบคนละ

หวั ขอ้ ย่อยแล้วสรุปอภิปรายภายในกลมุ่ ย่อย

5. ครใู หค้ ำแนะนำ พร้อมกบั สำรวจการทำงานกลุ่มของนกั เรียนใหค้ ำปรึกษาแก่นักเรยี นเม่ือมีข้อสงสยั

ตรวจสอบผล(Evaluate)

6. ครสู ่มุ สอบถามความก้าวหนา้ ของานกลมุ่ และเสนอแนะ ใหก้ บั แนวทางเพ่ือปรับปรุงช้ินงานให้

สมบูรณม์ ากขึ้น

ขนั้ สรุป

1. ครปู ระเมนิ ผลนกั เรียนจากการสงั เกตการตอบคำถาม ความสนใจในการเรยี น และการทำกิจกรรม

กระบวนการกลุ่มของนักเรยี น

2. ครนู ัดหมายการนำเสนอผลงานหนา้ ชัน้ เรียนและให้นักเรยี นเตรียมตวั นำเสนอพร้อมกับส่งใบงานอ่าน

คิดวิคราะห์ท่ี 4.1 เร่ือง DATA ทกุ กลุ่ม

11. ส่ือ/แหล่งการเรยี นรู้
11.1 สื่อการเรยี นรู้
1. หนงั สือเรยี นรายวชิ าพน้ื ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วทิ ยาการคำนวณ) ป.4 หน่วยการ

เรยี นรทู้ ่ี 4 เรือ่ ง การนำเสนอข้อมลู ด้วยซอฟต์แวร์
2. ใบความรูท้ ี่ 4.1 เร่อื ง DATA
3. ใบงานอ่านคิดวเิ คราะห์ที่ 4.1 เรอ่ื ง DATA

11.2 แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. อินเทอรเ์ นต็

12. การวดั และประเมนิ ผล วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ
รายการวดั
- ตรวจแบบทดสอบ - แบบทดสอบก่อน เป็นไปตามระเบียบการ
12.1 การประเมนิ ก่อนเรียน ก่อนเรียน เรยี น วดั และประเมนิ ผลของ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรยี นรู้ที่ 4 สถานศึกษา
เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
- ตรวจใบงานอา่ นคิด - ใบงานอ่านคิด เป็นไปตามระเบียบการ
12.2 การประเมนิ ระหว่าง วเิ คราะห์ท่ี 4.1 วิเคราะห์ที่ 4.1 วัดและประเมนิ ผลของ
การจดั กิจกรรม - สังเกตพฤติกรรม - แบบสงั เกต สถานศึกษา
1. กจิ กรรมเร่อื งฉนั เรื่องเธอ เปน็ ไปตามระเบียบการ
การทำงานกล่มุ พฤติกรรม วดั และประเมินผลของ
2. พฤติกรรมการทำงานกลมุ่ การทำงานกลุ่ม สถานศกึ ษา
- สงั เกตความมวี ินัย
3. คณุ ลกั ษณะ ความรับผดิ ชอบ - แบบประเมนิ เปน็ ไปตามระเบยี บการ
อนั พงึ ประสงค์ ใฝเ่ รียนรู้ และมุง่ มั่น คุณลกั ษณะ วดั และประเมินผลของ
ในการทำงาน อนั พงึ ประสงค์ สถานศกึ ษา

13. บันทกึ หลงั สอน
13.1 ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน

จากการสอน เรื่อง.............Data...............ชัน้ ....ป.5... วนั ที่.....15-19 พฤศจกิ ายน 2564.......

ปรากฏวา่ มีนกั เรียนท้ังหมด......208....... คน เมื่อวดั ผลประเมนิ ผลแล้ว มีนกั เรยี น

อยู่ในระดบั ดี จำนวน....173... คน คดิ เปน็ ร้อยละ....83.17......

อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน....35....... คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....16.83.........

อยใู่ นระดบั ปรบั ปรงุ จำนวน................. คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ..............................

13.2 ปัญหาอุปสรรค

- นกั เรยี นสับสนระหวา่ งคำว่า ขอ้ มลู กับ สารสนเทศ
- ระยะห่างระหวา่ งกนั เพ่ือป้องกนั การกระจายตัวของเชือ้ โรค Covid19

13.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ

เชือ่ มโยงองคค์ วามรู้ให้เขา้ กับข้อมลู องค์ความรใู้ นชวี ิตประจำวันเพือ่ ใหเ้ ข้าใจมากข้นึ เชน่ คะแนนสอบ
เกรดผลการเรยี น

ลงชอ่ื

(นางสาวแสงดาว พรหมมาศ)
ครูผู้สอน

14. ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากล่มุ สาระการเรียนร/ู้ หรอื ผู้ที่ไดร้ ับมอบหมาย

โดยรวมของการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเปน็ สำคญั ได้ดีมาก และการใช้นวัตกรรมประกอบการเรยี นการ
สอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกนั

ลงชอ่ื

(นางปทมุ พร โตสิงห)์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ลงช่อื ลงช่ือ
(นางณัฐภรณ์ แกว้ พทิ ักษ)์ (นางเสาวณีย์ สนั พิมาย)
ผนู้ เิ ทศการสอน หัวหน้ากลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ

ลงช่ือ

(นางสาวสุกญั ญา พ่ึงรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเดจ็ พระนางเจ้าสริ กิ ติ ์พิ ระบรมราชนิ ีนาถ

เรอ่ื งที่ 1 ขอ้ มลู และสารสนเทศ

ใบความรู้ที่ 4.1 เร่ือง DATA
วิชาวิทยาการคำนวณ(คอมพวิ เตอร)์ ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 5

ขอ้ มูล ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การรับประทานอาหาร การตื่นนอน หรือการเดินทางไปโรงเรียน การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบรโิ ภคและการรบั
ขอ้ มลู ขา่ วสารช่องทางตา่ งๆ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดย
อาจจะเกิดขึ้นจากการสั่งเกต การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การสอบถาม แล้วมี การรวบรวมข้อ มูลไว้ เช่น
คะแนนสอบ จำนวนนกั เรียนในห้อง
ข้อมูลที่พบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จาก
ส่วนตา่ งๆ ของร่างกาย ไม่วา่ จะเปน็ ตา หู จมกู ปาก
ตวั อย่าง ขอ้ มลู

วดั ราษฎรป์ ระคองธรรม เปน็ วัดราษฎร์สังกดั คณะสงฆฝ์ ่ายมหานิกาย ต้งั อยู่ในหมู่ท่ี 1 บ้านคลองอ้อม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จงั หวัดนนทบุรี ปัจจุบนั มีเจ้าอาวาสคือ พระครกู ติ ติวริ ิยาภรณ์ (มหาวีโร วิทยา
เพช็ รปาน)

วัดราษฎร์ประคองธรรมมีประวัติการสร้างย้อนไปถึง พ.ศ. 2256 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่
สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนหน้านี้อีก แต่ขาดการทำนุบำรุงจึงมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
จนชาวบ้านเรียก วัดค้างคาว ต่อมาใน พ.ศ. 2493 หมอแดง พุ่มเล็ก และชาวบ้านได้บูรณะพัฒนาให้
เจรญิ รุ่งเรอื งและเปลีย่ นช่อื วัดมาเป็น "วัดราษฎร์ประคองธรรม"
ทม่ี าขอ้ มูล: https://th.wikipedia.org/

สารสนเทศ สารสนเทศ (Information) คอื ข้อมลู ท่ีผา่ นกระบวนการประมวลผลแล้ว และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ตามวตั ถุประสงค์ เชน่ เกรดเฉล่ยี รอ้ ยละ เปน็ ตน้

ขอ้ มูล การประมวลผล สารสนเทศ
(Data) (Processing) (Information)

คำถามกระตนุ้ การคดิ

1. ขอ้ มูล คือ การนำเทคโนโลยสี ารสนเทศมาประมวลผลใหเ้ กิดเป็นสารสนเทศ
2. สารสนเทศ คือ ข้อมลู ทผี่ า่ นกระบวนการประมวลผลแลว้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามวตั ถุประสงค์
3. ข้อมูล คือ การนำสารสนเทศทีเ่ ก็บรวบรวมมาประมวลผลให้ได้ข้อมูลและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
4. สารสนเทศ คอื ข้อมลู ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผลแต่ถา้ ผา่ นการประมวลผล เรยี กวา่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ครูแสงดาว พรหมมาศ ครูผู้สอน

เรอ่ื งที่ 2 ประเภทของข้อมลู

ใบความรู้ท่ี 4.1 เร่อื ง DATA
วิชาวิทยาการคำนวณ(คอมพิวเตอร์) ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 5

ข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา สามารถแบง่ ได้เปน็ 5 ประเภท ดงั นี้ ประเภทของขอ้ มูล

1) ข้อมูลตัวอักขระ เป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ชื่อ-นามสกุล
ประวัติโรงเรียน หรือข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณ เช่น ป้าย ทะเบียนรถ
บา้ นเลขท่ี เลขประจำนักเรียน

2) ข้อมูลภาพ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพในรูปแบบต่างๆ ที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่ง เช่น
ภาพวาด ภาพถ่าย หรอื ภาพเคลอื่ นไหว เช่น ภาพจากโทรทัศน์ ภาพจากวีดทิ ศั น์

3) ขอ้ มูลตัวเลข เปน็ ขอ้ มูลท่ีประกอบด้วยตัวเลข 0-9 ท่เี ราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลได้
เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงนิ คะแนนสอบวชิ าต่างๆ นำ้ หนัก ส่วนสูง

4) ข้อมลู เสียง เปน็ ข้อมูลที่เกิดจากการได้ยิน เชน่ เสียงคนพูด เสียงสตั ว์รอ้ ง เสยี งจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ
และเสียงจากอุปกรณ์เทคโนโลยตี า่ งๆ ท่ีสามารถแสดงผลขอ้ มลู ในรูปแบบเสียงได้ เช่น แผน่ ซีดี โทรทศั น์ วทิ ยุ

5) ขอ้ มลู อืน่ ๆ เปน็ ขอ้ มูลท่ีนอกเหนือจากขอ้ มลู ทงั้ 4 ประเภท ท่ีกลา่ วมาขา้ งต้น เชน่ ข้อมลู กลิน่ ข้อมลู รสชาติ
ข้อมูลเก่ยี วกบั อณุ หภูมิ

คำถามกระตุ้นการคิด เลขประจำตัวประชาชน, เลขหน้าบัตร
เครดิต, รหัสบัตร ATM, เบอร์โทรศัพท์ เป็น
ขอ้ ใดไม่เป็นลักษณะของขอ้ มูลตัวอักขระ ข้อมูลตัวอักขระท่ีไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืน
1. นำไปจัดเรียงได้ ทราบ เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ ซึ่งสร้าง
2. นำไปคำนวณได้ ความเสียหายแก่เราได้
3. มที ั้งตวั เลขและตวั อักษร
4. มคี วามหมายและมคี วามเป็นจริง

เรือ่ งท่ี 3 ลกั ษณะข้อมูลทดี่ ีและประโยชน์ของขอ้ มลู

ใบความรู้ที่ 4. 1 เรือ่ ง DATA
วิชาวิทยาการคำนวณ(คอมพวิ เตอร์) ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

ลกั ษณะของข้อมลู ทด่ี ี

ในการค้นหาข้อมลู เพ่ือจะทำการส่งิ ใดส่งิ หนง่ึ จะต้องพจิ ารณาหาข้อมูลท่ดี ีทสี่ ุด ซ่ึงข้อมูลทีด่ คี วรลักษณะ ดงั นี้
1) มคี วามถูกต้องเชอื่ ถือได้ ขอ้ มูลท่ีถกู ต้องเชื่อถือได้จะต้องได้มาจากแหลง่ ข้อมูลท่ีมคี วามน่าเชื่อถือ เช่น การ

สอบถามจากผู้รโู้ ดยตรง การค้นหาขอมลู จากเวบ็ ไซตห์ น่วยงานของรัฐการค้นหาจากหนังสือเอกสารตา่ งๆ
2) มคี วามสมบรู ณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใชง้ านได้ ขอ้ มลู ทีด่ ีจะต้องมีรายละเอยี ดครอบคลุมครบทุกด้าน

เช่น มกี ารบอกข้อดแี ละข้อเสีย บอกประโยชน์และโทษของขอ้ มลู นน้ั ๆ

3) ตรงตามความต้องการของผ้ใู ช้ ข้อมลู ทผ่ี ูใ้ ช้งานเลือกใช้จะตอ้ งเป็นข้อมูลท่ีผใู้ ช้ต้องการ ไม่นำข้อมูลท่ีไม่
จำเปน็ หรือไมเ่ ก่ียวข้องมาใช้ เพราะจะทำใหเ้ สยี เวลาในการคน้ หาและไดข้ ้อมูลที่ไม่ต้องการ

4) มคี วามทันสมัย ข้อมูลควรจะเป็นข้อมลู ทท่ี ันสมัยตามกาลเวลา เพราะจะทำใหส้ ามารถนำข้อมลู ไปใชไ้ ด้
ทนั ที

5) มคี วามสอดคล้องกนั ของขอ้ มูล ในการหาขอ้ มลู จากหลายๆ แหล่ง ขอ้ มลู ท่ีได้ควรจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นเร่ือง
เดยี วกนั และมเี นื้อหาทีส่ อดคลอ้ งกันสามารถนำมาใชร้ ว่ มกันได้

ประโยชน์ของข้อมลู

1) ดา้ นการตดั สนิ ใจหรอื แก้ไขปญั หา
การทราบข้อมลู ตา่ งๆ ทำให้ตัดสนิ ใจหรือแก้ไขปัญหาน้ันๆ ได้อย่างถูกตอ้ งและเหมาะสม เชน่ การ

เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถกู การปรับปรงุ ตนเองเมือ่ ทราบผลสอบ
2) ดา้ นการติดตอ่ สื่อสาร

เม่อื เราอย่ใู นสงั คม เราตอ้ งมีการติดตอ่ สอื่ สารกับผู้อน่ื อยเู่ สมอซึ่งการติดต่อสอื่ สารด้วยวธิ ตี า่ งๆ จะทำ
ให้เรากับผู้อน่ื เขา้ ใจในเร่ืองตา่ งๆ ไดต้ รงกนั
3) ดา้ นการเรียนหรอื การทำงาน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพอ่ื นำมาพฒั นาตนเองให้ฉลาดรอบรู้ทำให้สามารถเรียนหนังสอื หรือ
ทำงานตา่ งๆ ตามหนา้ ท่ีทไ่ี ด้รับมอบหมายได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
4) ด้านการพฒั นาชุมชนและสงั คม

การศกึ ษาข้อมูลในดา้ นชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในท้องถน่ิ สามารถนำมาพัฒนาขุมชนและสังคมได้
เชน่ มขี ้อมลู เรื่องจำนวนเดก็ ในชุมชนทชี่ อบเล่นกฬี าเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จงึ สร้างลานกีฬาสำหรับเด็กขน้ึ

คำถามกระตนุ้ การคิด คำถามกระตนุ้ การคิด

ข้อใดไม่ใช่ประโยชนข์ องขอ้ มูล บคุ คลใดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู สารสนเทศได้ถูกตอ้ ง
1. ทำใหเ้ กง่ ข้ึน 1. หนูนาคน้ หาความร้จู ากเว็บไซตท์ ี่ไมร่ ู้จัก
2. ทำให้วางแผนได้ 2. นำ้ หวานค้นหาข้อมลู แลว้ ไปเผยแพร่ต่อ
3. ทำใหต้ ัดสนิ ใจได้ 3. บุม๋ นำข้อมูลท่ีไมเ่ ป็นความจรงิ ไปสง่ งานคุณครู
4. ทำใหท้ ราบข้อมูลที่แท้จรงิ 4. จนิ ใชข้ ้อมลู ที่ไดป้ ระมวลผลแลว้ มาใช้แกโ้ จทยค์ ณิตศาสตร์

เร่อื งที่ 4 แหล่งขอ้ มูล

ใบความรู้ท่ี 4. 1 เร่อื ง DATA

แหลง่ ขอ้ มลู วชิ าวิทยาการคำนวณ(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5

แหล่งข้อมลู เปน็ ต้นกำเนิดของข้อมูลต่างๆ ไมว่ า่ จะเปน็ หนังสอื อินเทอร์เนต็ บุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่
สามารถให้ข้อมลู แก่เราได้ เชน่ พพิ ธิ ภัณฑ์ แหลง่ ท่องเท่ยี ว ห้องสมดุ ผเู้ ช่ยี วชาญ เป็นต้น

แหล่งขอ้ มลู คอื สถานที่หรอื แหล่งที่เกดิ ข้อมลู ซ่ึงแหลง่ ข้อมูลจะมคี วามแตกต่างกนั ไปตามขอ้ มลู ที่ต้องการ เช่น
บ้านเป็นแหลง่ ข้อมูลทเ่ี กี่ยวกับนักเรยี นโดยบนั ทกึ ขอ้ มูลไว้ในทะเบยี นบ้าน ห้องสมุดเปน็ แหล่งขอ้ มลู เก่ียวกบั
ความรูต้ า่ งๆ สามารถแบง่ แหล่งตามลกั ษณะการเกิดได้ 2 ประเภท ดังน้ี

แหล่งข้อมลู

แหลง่ ข้อมลู ปฐมภมู ิ แหลง่ ข้อมูลทตุ ยิ ภูมิ
(Primary data) (Secondary data)

เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้รับข้อมูล โดยอาจจะ เป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่าง
เกิดขึ้นจากการพบเห็นสิ่งต่างๆ หรือ จากการสังเกตการทดลอง เป็นระบบมาใช้ในทันทีโดยไม่ได้ลงมือสอบถาม สังเกต หรือหา
รวมไปถึงการสำรวจข้อมูล การสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญในเร่อื ง ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต
น้ันๆ และ การจดบนั ทกึ หนังสือ วทิ ยุ โทรทัศน์

การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทำให้สะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาข้อมูล
แต่มีข้อควรระวัง ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ความน่าเช่ือถือ

คำถามกระตุ้นการคิด คำถามกระตุ้นการคิด คำถามกระตุน้ การคิด

แหล่งข้อมลู ใดให้ขอ้ มลู ปฐมภูมิ ข้อใดเปน็ แหล่งขอ้ มลู ทุตยิ ภมู ิ ข้อใดเปน็ ข้อมูลปฐมภมู ิ
1. บอลอา่ นหนงั สือเรือ่ งเขาพระวหิ าร 1. การทดลอง 1. บันทึกผลการสำรวจงานอดิเรก
2. วทิ ยาสอบถามราคาตกุ๊ ตาจากแม่คา้ 2. การสมั ภาษณ์ 2. กราฟแสดงยอดขายใน 1 เดอื น
3. มนิ ตราดูวธิ ีการทำเค้กจากหนงั สอื ทำขนม 3. การจดบันทกึ 3. ผลการสอบเรียงลำดบั คะแนน
4. ศิลาคน้ หาข้อมูลเรื่องภาวะโลกร้อนจากอนิ เทอร์เน็ต 4. หนงั สือเรียน 4. สถิติการใชค้ อมพิวเตอร์ของคน
ไทย

ครูแสงดาว พรหมมาศ ครูผสู้ อน

ใบงานอ่านคิดวเิ คราะห์ที่ 4.1 เรอ่ื ง DATA
วิชาวิทยาการคำนวณ(คอมพิวเตอร์) ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 5
สมาชกิ กลุ่ม 1. ........................................................................... ประธาน

2. ........................................................................... กรรมการ
3. ........................................................................... กรรมการ
4. ........................................................................... เลขา
เรื่อง............................................................................................................................
คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นสรุปสาระสำคญั เรื่องท่ีนักเรียนไดร้ ับผิดชอบ เป็น Mind Map Art พรอ้ มท้ังเขยี นอธบิ าย
เน้อื หาให้เข้าใจ(เพอ่ื นำข้อมลู นำเสนอหนา้ ช้ัน) ว4.2 ป.5/3 ป.5/4 ผลการเรยี นรั 2,3

ครูแสงดาว พรหมมาศ ครผู ู้สอน

สรปุ เน้อื หาเปน็ Mind Map Art เร่อื ง....................................................

......................................................... ว4.2 ป.5/3 ป.5/4 ผลการเรยี นรู้ 2,3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง PARA-AC
Next Book
Planning to invest in an HRMS Software