The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศฝ่ายบุคคล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by secrn, 2021-10-28 02:56:54

สารสนเทศฝ่ายบุคคล63

สารสนเทศฝ่ายบุคคล

1

๑. ขอ้ มูลพ้ืนฐานศนู ยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวัดระนอง

๑.๑ ข้อมูลทวั่ ไป
ช่ือ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระนอง ท่ีตั้ง อาคารร่มเย็น (ศูนย์สาธิตและจาหน่าย

ผลติ ภณั ฑก์ ลุม่ แมบ่ า้ นเกษตร) หมู่ที่ 3 ตาบลบางริน้ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง หมายเลขโทรศัพท์
๐๗๗-๘๑๐๖๙๓ โทรสาร ๐๗๗-๘๑๐๖๙๓
E-mail.: [email protected]

Website: http://www.rngspecial.thde.com/map.html
Facebook: ศนู ย์การศกึ ษาพิเศษประจาจังหวัดระนอง

เนือ้ ทีท่ ้งั หมด ๑๓ ไร่ ซ่งึ เป็นเนื้อทีข่ อใช้ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐.๗ ตารางวา
เขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาท่ปี ระสานงานดา้ นวิชาการ ได้แก่

๑.๒ เครอื ขา่ ยการศึกษา

ท่ี เครอื ข่ายการศกึ ษา โครงการ/งาน/กิจกรรมอื่น ๆ ปที ่ดี าเนินการ หมายเหตุ

๑ สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษา -โครง ก าร โร ง เรี ยน แกน น า ๒๕๕๙ - ปัจจุบนั

ประถมศกึ ษาระนอง จัดการเรียนรว่ ม
-โครงการโรงเรยี นแกนนา
จัดการเรยี นรว่ มห้องคขู่ นาน

ออทิสตกิ

๒ มลู นธิ พิ ัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการอาชาบาบัด ๒๕๕๙ - ปจั จุบนั
ไทย

๓ โรงพยาบาลระนอง การประเมิน คัดแยก กระตุ้น ๒๕๕๙ - ปัจจุบนั

พัฒนาการเด็ก

๔ อนั ดามนั ดิส คอร์ปเฟอร่ี โ ค ร ง ก าร อ าส า สมั ค ร ฟ้ื น ฟู ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
แลกเปล่ียนเรยี นรู้

๒) เขตพนื้ ทใ่ี หบ้ รกิ าร 2

ท่ี เขตพืน้ ท่บี รกิ าร เขตพน้ื ที่การศึกษา
จงั หวัด อาเภอ สพม. สพป.
เขต ๑๔ พังงา สพป. ระนอง
๑ ระนอง กระบรุ ี

๒ ระนอง ละอุ่น

๓ ระนอง เมือง

๔ ระนอง กะเปอร์

๕ ระนอง สุขสาราญ

๓) ประวตั ิศนู ยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจังหวดั ระนองโดยยอ่
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

ต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๔๙๙๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๔๒) และไดข้ อความเห็นชอบเกยี่ วกับยุทธศาสตร์ การดาเนินงานและโครงสรา้ งการบริหารงานของ
การจัดการศกึ ษาเพ่อื คนพิการโดยกาหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาตามร่าง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สาระสาคัญประการหน่ึงในโครงสร้างการบริหารการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการ คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ

นานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ จัดทาและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพน้ื ท่ี ให้บรกิ ารการศกึ ษาบาบดั ฟื้นฟแู ละดาเนนิ การระบบสง่ ต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมี
เง่ือนไขในชั้นน้ีคือให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ของกรมสามัญศึกษาใน ๓๕ จังหวัด ทาหน้าท่ี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดและให้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาหรือ
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด ในจังหวัดท่ีไม่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์การศึกษา

พิเศษประจาจังหวัด ในอกี ๓๙ จังหวัด
ศูนยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ ประจาจังหวัดระนอง ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารไดป้ ระกาศตั้งให้เป็นสถานศกึ ษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจัดต้ังเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด เพ่ือ
จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ

สนับสนุนการเรยี นการสอนการจัดส่ิงอานวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้อง
การจัดครเู ดินสอนแก่คนพกิ ารและสถานศึกษา ใหบ้ รกิ ารการศึกษาบาบัดฟ้ืนฟูและดาเนินการระบบส่ง
ตอ่ โรงเรียนและชมุ ชน โดยกรมสามญั ศึกษามีคาส่ังแต่งต้ังให้ นายวิรัช กล้าหาญ ผู้ช่วยผู้อานวยการ

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระนอง เป็นการ
ช่ัวคราว ตอ่ มานายวิรัช กล้าหาญ ไดย้ า้ ยไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดระนอง ได้ออก
คาสั่งแต่งต้ัง นายบุญมา ชะนิล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชกรูดวิทยา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้า
ศูนยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษ ประจาจังหวัดระนอง และวนั ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรมสามัญศึกษา ได้มีคาส่ัง

แต่งตั้ง นางประภาศรี ธรี ะญาณจาโร ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ระนอง จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๖๔๑/๒๕๕๑ แต่งตั้ง นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ให้ดารงตาแหน่ง

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระนอง และในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีคาส่ัง
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๒๙๑/๒๕๕๔ แต่งต้ัง นายกานต์ สอนอยู่กลาง ให้

ดารงตาแหนง่ ผอู้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระนอง ต่อมาเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ มีคาส่ังศูนยก์ ารศึกษาพิเศษ ประจาจงั หวัดระนอง ท่ี ๓๒/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนผู้อานวยการสถานศึกษา ให้นางสาวขวัญเดือน ชยุติ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการ

สถานศึกษา ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 มีคาส่ังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ๕๖๕/๒๕๕๗ เร่ือง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาการ

ทางการศึกษา แต่งต้ังให้ นางนิภา อุตรา ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จงั หวัดระนองและในวนั ที่ ๒๕ ตลุ าคม 25๖๒ มคี าส่ังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
๑๙๐๕/๒๕๖๒ เรอื่ ง ย้ายและแต่งตง้ั ขา้ ราชการครแู ละบุคลาการทางการศึกษา แต่งตั้งให้ นายบัญชา

เกตุแก้ว ดารงตาแหนง่ ผอู้ านวยการศูนยก์ ารศึกษาพเิ ศษ ประจาจังหวัดระนองจนถงึ ปจั จบุ นั
ปัจจุบนั ที่ตงั้ สานักงานช่ัวคราวของศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษ ประจาจงั หวดั ระนอง ได้รับความ

อนุเคราะห์จากสานักงานเกษตรจงั หวัดระนอง ให้ใช้อาคารรม่ เย็น (ศูนยส์ าธติ และจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) เปน็ อาคารชวั่ คราว จนกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระนอง จะมีท่ีดนิ
และไดร้ บั งบประมาณในการกอ่ สร้างอาคารศนู ย์การศกึ ษาพิเศษต่อไป ปัจจุบันตัง้ อยทู่ ่ี อาคารร่มเย็น

หมทู่ ่ี ๓ ตาบลบางริ้น อาเภอเมอื ง จงั หวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทรศพั ท์ ๐๗๗-๘๑๐๖๙๓ , โทรสาร
๐๗๗-๘๑๐๖๙๓ websitehttp://๒๑๐.๒๔๖.๑๘๘.๕๘/rng E-mail : [email protected]

สงั กดั สานกั บรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร มบี ุคลากร ๔๓ คน สามารถให้บรกิ ารการศกึ ษารูปแบบหลากหลาย เปน็ การ
เตรียมความพร้อมหรอื การให้บริการชว่ ยเหลอื ระยะแรกเรม่ิ ซง่ึ ต้องบรกิ ารเดก็ ทม่ี ีความตอ้ งการพเิ ศษ

๙ ประเภท
ประเภทที่ ๑ เดก็ ทม่ี คี วามบกพรอ่ งทางการไดย้ ิน

ประเภทท่ี ๒ เด็กทม่ี ีความบกพร่องทางการมองเห็น
ประเภทท่ี ๓ เด็กทมี่ คี วามบกพรอ่ งทางร่างกายและสขุ ภาพ
ประเภทที่ ๔ เด็กทมี่ ีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ และสงั คม

ประเภทที่ ๕ เด็กทม่ี ีความบกพรอ่ งทางการพดู และภาษา
ประเภทท่ี ๖ เดก็ ทม่ี คี วามบกพร่องทางสตปิ ญั ญา

ประเภทที่ ๗ เด็กทีม่ คี วามบกพรอ่ งทางการเรียนรู้
ประเภทที่ ๘ เด็กออทิสติก
ประเภทท่ี ๙ เดก็ พิการซอ้ น

ศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษ ประจาจงั หวัดระนอง มเี ขตพื้นท่ีบรกิ าร ๕ อาเภอ ในจังหวดั ระนอง
- อาเภอกระบุรี

- อาเภอละอนุ่
- อาเภอเมอื ง
- อาเภอกะเปอร์

- อาเภอสขุ สาราญ๔) แผนทีศ่ ูนยก์ ารศึกษาพิเศษป

ระนอง
ถนนเพชรเกษม

3

ประจาจงั หวัดระนอง

ถนนเพชรเกษม
พงั งา

แผนที่ดาวเท

4
ทียม

5

๕) แผนผงั ศูนยก์ ารศกึ ษาพเิ ศษประจาจงั หวัดระนอง

N


สนามเด็กเลน่

6

ข้อมูลแผนผงั ศูนย์การศกึ ษาพิเศษประจาจงั หวดั ระนอง
หมายเลข ๑ อาคารเรยี น (อาคารรม่ เยน็ )
หมายเลข ๒ ครัวและโรงอาหาร
หมายเลข ๓ ห้องกระต้นุ พฒั นาการ(ห้องกายภาพ)
หมายเลข ๔ หอ้ งอินเตอรเ์ น็ตชมุ ชน
หมายเลข ๕ เรอื นพยาบาล
หมายเลข ๖ บ้านพักครู จานวน 4 หอ้ งนอน 2 ห้องน้า
หมายเลข ๗ อาคารหอ้ งสมุด
หมายเลข ๗/1 สนามหญ้าหนา้ อาคารหอ้ งสมดุ
หมายเลข ๘ ปอ้ มยาม
หมายเลข ๙ ถนนคอนกรตี
หมายเลข ๑๐ ห้องเก็บพสั ดแุ ละของบรจิ าค
หมายเลข ๑๑ อาคารเรียนทไี่ ด้รับมอบจากบรษิ ัท SCG จานวน 1 หลัง 3 หอ้ ง 2 ห้องนา้
หมายเลข ๑๒ พื้นทจ่ี ะดาเนนิ การก่อสรา้ งโรงคลุม ทีไ่ ด้รบั จาก อบจ.
หมายเลข ๑๓ โรงจอดรถ
ร้วั รวดหนาม
ประตเู หลก็
พน้ื ท่ีเกาะกลางน้า
พ้นื ที่บริเวณบงึ นา้ สาธารณะ
เส้นแนวเขตพ้ืนท่ศี ูนย์การศกึ ษาพเิ ศษประจาจงั หวดั ระนอง
กาแพงรั้วศนู ย์การศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ระนอง

7

๖) ขอ้ มลู อาคารสถานท่ี ข้อมลู ดา้ นอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอ่ สรา้ งอืน่

ท่ี ประเภท/แบบ จานวน ปี ควรมี มแี ล้ว จานวนท่ี สภาพการ
หนว่ ย งปม. ขาด - เกิน ใช้งาน

๑ อาคารเรยี น - -- ๑ -

๑.๑ อาคารเรยี นแบบ ………. - - - - - -

๑.๒ อาคารเรยี นแบบ ………. - -- - - -

๒ อาคารฝกึ งานแบบ ………. - -- - - -

๒.๑ อาคารฝึกงานแบบ - -- - - -

๓ อาคารโรงอาหาร หอประชุม - -- - - -

๓.๑ อาคารโรงอาหาร หอประชุม - -- - - -
แบบ ………

๓.๒ อาคารโรงอาหารหอประชมุ - -- - - -
แบบ ………

๓.๓ อาคารโรงอาหาร แบบ ….. - -- - - -

๔ อาคารประกอบอื่นๆ - -- - - -

๔.๑ โรงหุงตม้ - -- - - -

๔.๒ หอนอน - -- - - -

๔.๓ โรงอาบน้านักเรียน - -- - - -

๔.๔ ห้องนา้ -ห้องสว้ ม(หลงั ) - - - - - -

๔.๕ อาคารพยาบาล ๑ ๕๓ -  - ใชง้ านได้

๔.๖ อาคารพลศกึ ษา - -- - - -

๔.๗ อาคารสว่ นหอ้ งสมุด ๑ ๕๕ -  - ใช้งานได้

๔.๘ บ้านพกั ครู (แบบด้านหลัง) ๑ ๔๘ -  - ใช้งานได้

บ้านพักครู (แบบแฟลต) - -  - ๑ ใช้งานได้

๔.๙ บ้านพักภารโรง - -- - - -

๔.๑๐ อาคารเอนกประสงค์ ๑ ๕๗ - - - ใชง้ านได้

๔.๑๑ ปอ้ มยาม ๑ ๕๗ - - - ใชง้ านได้

๔.๑๒ เรือนเกษตร/หรอื เรือน - -- - - -
เพาะชา

๔.๑๓ โรงจอดรถยนต์ ๑ ๕๗ -  - ใช้งานได้

๕ สงิ่ กส็ รา้ งอืน่ - -- - - -

๕.๑ เสาธง ๑ ๕๗ -  - ใชง้ านได้

๕.๒ สนามบาสเกตบอล - -- - - -

๕.๓ สนามกฬี ามาตรฐาน - -- - - -

๕.๔ ถนน - ๕๓ -  - ใช้งานได้

๕.๕ ซมุ้ ประตู - ๕๓ -  - ใชง้ านได้

๕.๖ รวั้ ๑ ๕๖ -  - ยงั ใช้งาน
ได้
๕.๖ สนามเดก็ เล่น ๑ ๕๖ - -
--
๕.๗ สนามฟตุ บอล - -- -
--
๕.๘ สนามเทนนิส - -- -
--
๕.๙ ลานกระตนุ้ ประสาทสัมผัส - - -
๑-
๕.๑๐ …………………….. - -- -
--
๖ ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ - -- -
--
๖.๑ รถยนต์ ๑ ๔๕ - 
- คอ่ นข้าง
๕.๗ รถบรรทุก - -- - ชารดุ และ
๕.๘ จกั รยานยนต์ ๑ ๔๕ -  ไมเ่ พยี งพอ
ต่อการใช้
งาน

--

- ชารุด

โครงสรา้ งกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล ศนู ย

- คณะกรรมการที่ ผอู้ านว
ปรึกษา
รองผู้อาน

1.งานแผนปฏบิ ตั กิ ารและสารสนเทศ หวั หน้ากลุ่มบรหิ

นายกติ ตริ์ ฐั

4.งานพัฒนาคร

2.งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้งั 5.งานสวัสดกิ ารค
3.งานทะเบยี นประวัตบิ ุคลากร 6.งานวินยั และ

7.งานพิจารณาคว

ยก์ ารศึกษาพิเศษประจาจงั หวดั ระนอง

วยการ
- คณะกรรมการสถานศึกษา

นวยการ

หารงานบคุ คล 8.งานเครื่องราชอสิ ริยาภรณ์

ฐ ภ่เู สม

รแู ละบุคลากร

ครูและบคุ ลากร 9.งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
ะรกั ษาวนิ ัย 10.งานนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผลรายงานผล

วามดคี วามชอบ3.1 ขอ้ มลู ครูบุคลากร ช่ือ-สกุล อายุ อายุราชการ
๑) ข้อมูลผบู้ รหิ าร (ป)ี (ป)ี

ท่ี 44 ผ้อู า

๑ นายบญั ชา เกตแุ กว้

9

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒกิ ารศกึ ษา วชิ าเอก
านวยการชานาญการพเิ ศษ ค.ม. บริหารการศกึ ษา
ข้อมูล ณ วนั ท่ี มิถนุ ายน 2561

10

๒)ขอ้ มูลข้าราชการครู อายุ อายุราชการ ต
(ป)ี (ป)ี
ท่ี ช่ือ-สกลุ 45 10ปี
39 4 ปี
1 น.ส.ขวญั เดอื น ชยุติ 43 4 ปี
2 นายเอกสิทธ์ิ ใจดี 29 4 ปี
3 นายกิตตร์ิ ัฐ ภ่เู สม 43 1 ปี 6 เดอื น
4 นางสาวสราวดี สุขหมืน่ 33 1 ปี 6 เดือน
5 นางสาวรุ่งนภา โพธิ 26 1 ปี 6 เดือน
6 นายนัฐการ อปุ มัย 26 1 ปี
7 นางสาวรัตนาภรณ์ หาญพรม 32 6 เดอื น
8 นางสาวพชั รียา ปาระมี 43 6 เดอื น
9 นายประสิทธ์ิ ผมไผ 31 6 เดอื น
10 นางสาวฤดี บัวหลวง 38 6 เดือน
11 นายมวลชน มงุ คุณ 29 6 เดอื น
12 นางสาวกมลวรรณ พรมสะอาด 27 6 เดอื น
13 นางสาวนัฐฐากร ตาสแี ดง 25 4 เดือน
14 นางสาวอสิ รยิ า สุทธิพันธ์
47 1 เดือน
15 นางสาวชัญญานชุ สุวรรณนิตย์
16 นางสาวกัลยารตั น์ นยิ มไทย

ตาแหนง่ /วิทยฐานะ วฒุ ิการศึกษา วชิ าเอก

ครู คศ.2 ศษ.ม. บรหิ ารการศึกษา
ครูคศ.1 วท.บ. เกษตรศาสตร์
ครูคศ.1 ค.บ. การศกึ ษาพเิ ศษ
ครูคศ.1 ค.บ. การศกึ ษาพิเศษ
ครผู ชู้ ว่ ย บธ.บ การเงนิ การบญั ชี
ครูผ้ชู ่วย ค.บ คอมพิวเตอร์
ครผู ู้ชว่ ย วท.บ กายภาพบาบดั
ครผู ชู้ ว่ ย วท.บ กายภาพบาบดั
ครูผชู้ ว่ ย บธ.บ. รฐั ประสานศาสตร์
ครูผชู้ ่วย วท.บ. การเงินการบญั ชี
ครูผชู้ ่วย ศศ.บ.
ครูผู้ช่วย วท.บ. พลศกึ ษา
ครผู ู้ชว่ ย ค.บ. การเงนิ การบญั ชี
ครผู ู้ชว่ ย วท.บ การศกึ ษาพเิ ศษ
ครูผชู้ ่วย วท.บ กายภาพบาบดั
กายภาพบาบดั
ครูคศ.1 วท.บ.
เกษตรศาสตร์

ข้อมลู ณ วนั ท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

3 ) ขอ้ มลู พนักงานราชการ อายุ อายรุ าชการ ต
(ป)ี (ป)ี
ท่ี ชื่อ-สกลุ 32 7 ปี
1 นางสาวธารนิ ี ฐิตินันท์ 38 5 ปี
2 นางสาวเสาวณี สุดหาร 41 4ปี
3 นางสาวกรกต ตนั เก็ง 36 4 ปี
4 นางสาวรตั ติกาล ชว่ ยเชิด
5 นายศุภเชษฐ์ โมราศิลป์ 29 5 ปี
6 นางสาวพิชชาพร จัตรุ งค์ 26 1 ปี
7 ข้อนมาลู ยพไกนรักสงรานยรุโาซชะการ 31 1 ปี
8 นางสาวปทุมมา จรรยา 25 8 เดือน

11

ตาแหนง่ /วทิ ยฐานะ วฒุ กิ ารศึกษา วิชาเอก

พนกั งานราชการ ค.บ. บัญชี
พนักงานราชการ บช.บ. การตลาด
พนกั งานราชการ บธ.บ ธรุ กิจศกึ ษา

พนักงานราชการ ค.บ ประถมศึกษา
ศศ.บ. พลศึกษา
พนักงานราชการ ศษ.บ
พนกั งานราชการ ค.บ นาฎศิลป์ไทย
พนักงานราชการ ค.บ. คอมพิวเตอร์
พนกั งานราชการ คณิตศาสตร์

ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 1พฤษภาภาคม 2562

4) ข้อมูลครูผูท้ รงคุณคา่ แหง่ แผน่ ดนิ อายุ อายุราชการ ต
(ป)ี (ป)ี ครผู
ท่ี ช่ือ-สกุล
1 นางสาวฐติ ริ ัตน์ รชั นพิ นธ์ 66 ปี -

5) ข้อมูลครอู ัตราจา้ ง อายุ อายรุ าชการ
(ป)ี (ป)ี
ท่ี ชื่อ-สกลุ
๑ นางสาวทัศน์ทวิ า ชแู กว้ รว่ ง 30 9 เดอื น
๒ นางสาวอนุศรา นจิ จนั ทรืพนั ศรี
30 8 เดือน

12

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วฒุ ิการศกึ ษา วชิ าเอก
ผู้ทรงคณุ ค่าแห่งแผ่นดิน ค.บ
ประถมศกึ ษา
ข้อมูล ณ วันท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

ตาแหน่ง/วทิ ยฐานะ วุฒกิ ารศึกษา วิชาเอก
รัฐศาสตร์
ครูผูส้ อน ร.บ รฐั ประสานศาสตร์
ครผู ู้สอน บธ.บ.
ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

5) ข้อมลู ครอู ตั ราจา้ ง (ปฏิบตั ิหนา้ ที่ครผู ้สู อนเด็กเจบ็ ปว่ ยในโรงพยาบาล)

ท่ี ชอื่ -สกุล อายุ อายุ ตาแหนง่ /ว
๑ นางสาวตุลาพร บัวแดง (ป)ี ราชการ ครผู สู้

(ป)ี

33 -

๕) สรุปข้อมูลสารสนเทศของครู เพศ
จาแนกตามเพศ ชาย
หญิง
จานวนบุคลากร
รวม 2๙ คน

13

วทิ ยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก
สอน ค.บ
ประถมศึกษา
ข้อมูล ณ วนั ท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

จานวน คดิ เป็นร้อยละ
8 28.57
2๑ 7๒.4๑

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

จาแนกตามตาแหนง่ บคุ ลากรครู

จานวนบคุ ลากร ประเภท
รวม 2๙ คน ผบู้ รหิ าร
ข้าราชการครู
พนกั งานราชการ
ครูอัตราจา้ ง
ครผู ู้ทรงคุณค่าแหง่ แผน่ ดนิ

14

จานวน คิดเป็นรอ้ ยละ
1 3.๔๕
16 5๕.1๗
๘ 2๗.5๙
๓ ๑๐.๗๑
1 3.๔๕

ข้อมลู ณ วันท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

5) จาแนกตามระดบั การศกึ ษา เพศ

จานวนบคุ ลากร ชาย
รวม 2๙ คน หญิง

๖) รอ้ ยละของครูท่จี บตรงตามวฒุ ิ
จาแนกตามเพศ

จานวนบคุ ลากร ประเภท
รวม 21 คน ปรญิ ญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ตา่ กว่าปริญญาตรี

จานวน 14
8
2๑ คดิ เปน็ รอ้ ยละ
28.57
จานวน 71.43
-
3 คิดเป็นร้อยละ
2๑ -
-
10.๓๔
๗๒.๔๑

-

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

จาแนกตามระดับการศึกษา

จานวนบคุ ลากร ประเภท
รวม 2๙ คน ปรญิ ญาเอก

จาแนกตามระดับตาแหนง่ ปริญญาโท

ปริญญาตรี
ตา่ กว่าปรญิ ญาตรี

จานวนบุคลากร ประเภท
รวม 2๙ คน ผบู้ รหิ าร
ข้าราชการครู
พนกั งานราชการ
ครอู ตั ราจา้ ง
ครผู ทู้ รงคณุ คา่ แหง่ แผน่ ดนิ

15

จานวน คิดเปน็ ร้อยละ
--
3 10.๓๔
2๖ 89.๖๖
--

จานวน คดิ เป็นรอ้ ยละ
1 3.๔๕
16 5๕.1๗
๘ 2๗.5๙
๓ ๑๐.๓4
1 3.๔๕

ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 1พฤษภาภาคม 2562

7) รอ้ ยละของครูทไ่ี ม่จบตรงตามวฒุ ิแตไ่ ดร้ บั การพฒั นา
จาแนกตามเพศ

จานวนบุคลากร ประเภท
รวม 2๙ คน ผบู้ รหิ าร
ข้าราชการครู
พนกั งานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครผู ้ทู รงคณุ ค่าแหง่ แผน่ ดิน

จาแนกตามตาแหน่ง

จานวนบคุ ลากร เพศ
รวม 2๙ คน ชาย
หญิง

16

จานวน คิดเปน็ ร้อยละ
1 3.๔๕
16 5๕.1๗
๘ 2๗.5๙
๓ ๑๐.๓4
1 3.๔๕

จานวน คดิ เป็นรอ้ ยละ
8 28.57
2๑ 71.43

ข้อมูล ณ วันท่ี 1พฤษภาภาคม 2562

8) ร้อยละของครูท่ไี ดร้ บั พฒั นาตามประกาศคณะกรรมสนบั สนุนการจดั การศกึ ษาสาหร

ท่ี การพฒั นา
๑ พฒั นาให้มที กั ษะเฉพาะในการจัดการศกึ ษาสาหรบั คนพิการ
๒ พัฒนาศักยภาพตามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชพี
๓ รบั การศกึ ษาต่อเนื่อง
๔ พัฒนาดา้ นอน่ื ๆ (เชน่ อาชพี )

- ร้อยละของครทู ่ีได้รบั พฒั นาตามประกาศคณะกรรมสนบั สนุนการจัดการศึกษา

- ร้อยละของครทู ่รี ู้และเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของการจดั การศกึ ษาของคนพ
- ร้อยละของครทู ี่มคี วามเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใสผ่ เู้ รยี น รอ้ ยละ ๑๐๐
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใชเ้ ทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก รอ้ ยล

รับคนพกิ าร 17

จานวน รอ้ ยละ
20 ๑๐๐.๐๐
20 ๑๐๐.๐๐
20 ๑๐๐.๐๐
20 ๑๐๐.๐๐

าสาหรบั คนพกิ าร
พกิ าร ร้อยละ ๑๐๐

ละ ๑๐๐ ข้อมลู สือ่ การเรยี นการสอนทศี่ นู ยใ์ ห้บริการ

๑๓) รายการใชส้ ่ือ รายการ

บัญชี ก
บญั ชี ข
บญั ชี ค
ส่ือทค่ี รูผลิต
ส่ือทไ่ี ดร้ บั บริจาค

จาแนกตามอายุ

จานวนพีเ่ ลยี้ ง ประเภทบุคลากรอ่นื
ลกู จา้ งประจา รวม
ลูกจา้ งช่วั คราว
เจ้าหนา้ ทีธ่ ุรการ

18

(จานวน)
๒๕60 ๒๕61

--
๑๙๘ -

--
๓๖ -
--

ตา่ กวา่ ๒๕ ปี เพศ ๓5 ปี

- ๒๕ – ๓๕ ปี 8
- 6 -
- - -
- - -
1 8
7

แยกตามวุฒกิ ารศึกษา ประถม มัธยมต้น
ศกึ ษา
ประเภทบคุ ลากรอน่ื
--
จานวนพเ่ี ลี้ยง
ลูกจา้ งประจา --
ลกู จา้ งชัว่ คราว
เจ้าหนา้ ทธ่ี ุรการ --

รวม --

--

ระดบั การศึกษา 19

มธั ยมปลาย ปวช ปวส ปริญญาตรี
54
3 2 --
- - --
- - -1
- - 55
3 2

ด้านผ้บู ริหาร 20

1) สถติ ิ คาส่งั ท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก สศศ. / สพฐ / ศธ / จงั หวัด จานวน (คร้งั )
๑๕
ท่ี ไดร้ ับมอบหมายจาก ๑๕

๑ สานกั บรหิ ารงานการศกึ ษาพิเศษ ๗
๒ สานกั คณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน ๕
๓ กระทรวงศึกษาธิการ ๔๙
๔ สานักงานจงั หวดั
๕ สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาระนอง

รวม

2) สถิติการประชมุ และเป็นการวทิ ยากร (ของผูบ้ ริหาร)

ที่ วทิ ยากรเร่ือง สถานท่ี ระยะเวลา
๓ วัน
วิทยากรการอบรมการเตรยี มความ โรงแรมอโี ค่อิน ๑ วนั
๑ วัน
๑ พร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครผู ู้ชว่ ยกอ่ น จงั หวัดนครศรีธรรมราช
๑ วัน
แต่งตงั้ ให้ดารงตาแหนง่ ครู 3 วนั

ประชมุ วชิ าการระดับชาติ โรงแรมเซนทาราบายเซนทารา

๒ ศูนยร์ าชการ จงั หวัดนนทบุรี

ประชมุ ตดิ ตามโครงการโรงเรยี น โรงเรียนหาดใหญว่ ทิ ยาลัย ๒

คณุ ธรรมและรบั มอบนโยบายจากผ็ จงั หวดั สงขลา

อานวยการสานกั ระบบบริหารงานบคุ คล

3 และนิตกิ ร สพฐ.และทีป่ รึกษาเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

กพฐ

.

ประชุมขบั เคลือ่ นการบรหิ ารคณุ ภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย ๒

๔ การจดั การศึกษา จังหวัดสงขลา

ประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ ารเพื่อพฒั นา โรงเรยี นพจิ ติ รปญั ญานกุ ูล

ศกั ยภาพการบรหิ ารงานสถานศกึ ษาของ จงั หวดั พิจิตร

๕ ผบู้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานัก

บรหิ ารงานการศึกษาพเิ ศษ

3) รางวลั ประกาศเชดิ ชเู กียรติ จากหนว่ ยงาน
-
ท่ี รางวัล
๑-

4) ผลงานท่ไี ด้รบั รางวลั ของสถานศึกษา

ท่ี ชือ่ รางวลั ทไี่ ด้ หนว่ ยงาน/สังกดั วนั ทีไ่ ด้รบั
รับ - -

-

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบคุ คล ประจาปี 2563 21
ศนู ย์การศึกษาพเิ ศษประจาจงั หวดั ระนอง หมายเหตุ

วัน เดอื น ปี รายการ
ตลอดปี ปฐมนิเทศครูและบคุ ลากรทีบ่ รรจุ หรอื เขา้ ทางานใหม่
ตลอดปี ประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผู้ชว่ ย
ทุกเดอื น จัดทาบัญชีการลงเวลาปฏิบตั ริ าชการ รายงานจานวนบคุ ลากรที่ขาด
ลา และไปราชการ ทะเบียนคุมการขออนญุ าตออกนอกสถานที่
ทุกเดือน ประชุมประจาเดอื น
ทกุ เดือน นเิ ทศการจัดการเรยี นการสอน
ตลอดปี การขออนญุ าตตอ่ ใบประกอบวิชาชพี
ตลอดปี ดาเนินการคัดเลอื ก สรรหา บุคลากร การทาสญั ญาจ้าง
ตลอดปี การสง่ เสรมิ ยกยอ่ งเชดิ ชูเกยี รติ
ตลอดปี การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการ
ศกึ ษา
ตลอดปี ดาเนินการเกยี่ วกบั การเล่อื นตาแหน่ง เลือนระดบั การเพ่ิมวฒุ ิ การ
ปรบั วุฒิ
1-15 มกราคม 2563 การย้ายขา้ ราชการครูและบคุ ลากร
1 ตลุ าคม - 31 มนี าคม ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
2563
1-31 มีนาคม 2563 เตรียมความพร้อมในการเลื่อนขน้ั เงนิ เดือนข้าราชการครู จัดทาบญั ชี
ข้าราชการมีตวั
1-31 มีนาคม 2563 การประเมินประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการ
ปฏบิ ัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากร
1 เมษายน-30 กนั ยายน ประเมินผลการปฏบิ ตั งิ านพนกั งานราชการ ครง้ั ท่ี 2
2563 (เลือ่ นข้ันเงนิ เดอื น)
15-31 มีนาคม จดั ทาสรปุ วันลา เพือ่ ประกอบการขอเลื่อนข้นั เงินเดอื น
15-30 กนั ยายน 2563
1-30 เมษายน 2563 บนั ทกึ ขอ้ มูลการเลื่อนข้ันเงนิ เดือนในแฟ้มประวตั ิ
1-15พฤษภาคม 2563 สารวจครเู กษียณอายรุ าชการ

1-10 มถิ นุ ายน 2563 จดั ทาข้อมลู ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ พเี่ ล้ียงเด็กพกิ าร
1- 30 มิถุนายน 2563 เพือ่ ประกอบการจดั ทาปรมิ าณงาน/อตั รากาลัง
ดาเนนิ โครงการยกระดับคุณภาพฝ่ายบริหารงานบุคคล

14-18 กันยายน 2563 ดาเนนิ โครงการพฒั นาบุคลากรดูงานสถานศึกษาพอเพียง
สงั กัด สศศ. ภาคเหนอื

1-30 กนั ยายน 2563 เตรยี มความพรอ้ มในการเล่อื นขั้นเงินเดือนขา้ ราชการครแู ละเล่ือน
ขน้ั พนกั งานราชการ จดั ทาบญั ชี ข้าราชการมีตวั คร้งั ที่ 2/2562

1-30 กนั ยายน 2563 การประเมนิ ประสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผลการปฏิบตั ิงานของ
ขา้ ราชการครูและบุคลากร

1-15 ตลุ าคม 2563 รายงานสรปุ วันลาขา้ ราชการครู ลูกจ้างประจา
1-15ตลุ าคม 2563 การจดั ทาทะเบยี นประวัตขิ ้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
1-15 พฤศจิกายน 2563 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี23

ยทุ ธศาสตร์และจุดเน้นตลอดจนวสิ ยั ทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี2561

ยทุ ธศาสตร์และจดุ เนน้ สานกั บรหิ ารงานการศึกษาพิเศษ
1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดั การศกึ ษาเพอ่ื คนพิการและผู้ดอยโอกาส
2.การเสรมิ สรา้ งประสทิ ธิภาพในการใหบ้ รกิ ารทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและผดู้ ้อยโอกาส

สามารถศกึ ษาต่อในระดับที่สูงขน้ึ สามารถประกอบอาชพี และพงึ่ ตนเองได้ตามศักยภาพ
3.การพฒั นาครู ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา และบุคลากรท่ีเกย่ี วขอ้ งกบั การจัดการศกึ ษาเพอื่ คนพกิ ารและ

ผูด้ อ้ ยโอกาส ใหม้ ีความร้คู วามเข้าใจเรอื่ งคนพกิ ารและผู้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตรและวาง
แผนการจดั การศึกษาได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

4.การผลิต พฒั นากระจายสือ่ เทคโนโลยกี ารศกึ ษาและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพกิ ารใหท้ ั่วถงึ เพยี งพอ
และเหมาะสมตามความต้องการจาเปน็ พเิ ศษของแตล่ ะบคุ คล

5.การประสานเครือข่ายการทางานระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมทงั้ การระดม
ทรพั ยากรในการพัฒนาการจดั การศกึ ษาเพ่อื คนพกิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส

วิสัยทัศน์

คนพกิ ารและเดก็ ดอ้ ยโอกาส เข้าถงึ บริการทางการศกึ ษาอยา่ งเทา่ เทยี ม ทัว่ ถึงและมคี ุณภาพ ด้วยการมสี ่วน
ร่วมของทุกภาคสว่ น

พนั ธกิจ
1. เสรมิ สรา้ งโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถงึ เสมอภาค ดว้ ยวธิ ีการและรปู แบบท่ีหลากหลาย
2. พฒั นาคณุ ภาพการศึกษาตามหลกั สูตร และสง่ เสรมิ ให้ผเู้ รยี นมีคุณธรรม จริยธรรม มคี ุณลักษณะอนั พึง

ประสงค์ และคา่ นิยมหลกั ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มคี วามรูต้ ามมาตรฐานวิชาชพี และศาสตร์เฉพาะทาง
4. พฒั นาระบบสือ่ เทคโนโลยีและนวตั กรรมทางการศึกษาใหม้ คี ุณภาพและเหมาะสมกบั ความต้องการของ

ผเู้ รียน
5. พฒั นาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมสี ว่ นรว่ มของทกุ ภาคส่วน

เป้าประสงค์
1. คนพิการและเดก็ ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศกึ ษาอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง ด้วยรปู แบบและวธิ กี ารที่

หลากหลาย
2. คนพิการและเดก็ ดอ้ ยโอกาสได้รับการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา ด้านทกั ษะวิชาการ ทกั ษะอาชีพ และทกั ษะ

ชีวติ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดาเนินชวี ติ ในสังคมได้อยา่ งมคี วามสุขตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี ง

3. ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชพี มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณท์ างศาสตร์
การศึกษาพิเศษ และการศกึ ษาสงเคราะห์

4. ระบบสอ่ื เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มคี ุณภาพและสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการจาเปน็ ของผู้เรียน

5. ระบบบริหารจดั การของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภบิ าลและเนน้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


Click to View FlipBook Version