The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2 นางสาวนิชาภา รักษาพล ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nichapa001, 2021-04-22 01:13:50

รายงานผลการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2

รายงานผลการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2 นางสาวนิชาภา รักษาพล ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.

รายงานผลการปฏิบตั งิ านพนกั งานราชการท่ัวไป
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมิน คร้ังที่ 1
(ระหวา่ ง 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2563 ถงึ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

นางสาวนิชาภา รกั ษาพล
ตาแหน่ง ครอู าสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรียน

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาด้วง
สานกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวดั เลย

สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธกิ าร

คานา

รายงานผลการปฏิบัติงาน เล่มนี้จัดทาข้ึนเพ่ือเป็นการสรุปรวบรวมผลการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) ของนางสาวนิชาภา รักษาพ ล
พนักงานราชการ ตาแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั อาเภอนาดว้ ง จงั หวัดเลย เพื่อประกอบการประเมนิ พนกั งานราชการ

องค์ประกอบในรายงานผลการปฏิบัติงานนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดการศกึ ษาสาหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ การส่งเสริมการอ่าน การทางานและรับผิดชอบร่วมกับครู กศน.ตาบลในพื้นท่ีรับผิดชอบ การทางานท่ีได้รับ
มอบหมาย การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย และการพัฒนาตนเอง โดยข้อมูลรับการประเมินจะเป็นผลงานของผู้รับ
การประเมินซึ่งในช่วงการประเมินปฎิบัติงาน ในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอนาด้วง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้จัดทาได้สรุปข้อมูลพร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง เพ่ือประกอบการพจิ ารณาอาทิเช่นวฒุ บิ ัตร/เกียรติบตั ร บนั ทึกขอ้ ความ ภาพกิจกรรม คาสง่ั มอบหมาย
งาน และเอกสารอนื่ ท่ีเกีย่ วข้องมาพร้อมในเล่มนี้

ขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์ข้อมูล ขอบคุณบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอนาด้วง และผู้มสี ่วนรว่ มในการปฎิบตั ิงานในชว่ งเวลาดงั กล่าว ที่ทาใหเ้ กิดผลงานตามที่ประจกั ษ์

( นางสาวนชิ าภา รกั ษาพล )
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ขอรับรองวา่ ข้อมลู การปฏิบตั ิงานตามรายงานผลการปฏิบัตงิ านเลม่ น้ี เปน็ ความจริงทุกประการ

( นายฉตั รวฒุ ิ อิม่ ชมชิ่น )
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอนาด้วง

สารบญั

หนา้

คานา

สารบัญ

ส่วนท่ี 1 ขอ้ มลู ทวั่ ไป 1

สว่ นท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ขิ องงาน

ตัวช้วี ัดที่ 1 จานวนข้อมูลสารสนเทศ 3

ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผน/ปฎทิ นิ การปฎบิ ตั ิงาน 25

ตัวชวี้ ัดที่ 3 จานวนกิจกรรม/โครงการในการสง่ เสริม สนบั สนุน ประสานงานตดิ ตามผล 29

ตัวช้วี ดั ท่ี 4 จานวนงานตามนโยบายเรง่ ดว่ นหรืองานอืน่ ๆที่ไดร้ ับมอบหมาย 37

สว่ นที่ 3 พฤตกิ รรมการปฏิบัตงิ าน 42

ภาคผนวก

เกยี รติบัตร/วฒุ ิบตั ร

DMIS 64

ภาพกจิ กรรม

คาส่ังมอบหมายงาน

-1–

ขอ้ มูลทั่วไป

ช่ือ นางสาวนิชาภา รกั ษาพล ชื่อเลน่ โอ๋

เกิดวนั ที่ 23 พฤษภาคม 2521 อายุ 42 ปี

ท่อี ยปู่ ัจจบุ ัน 9 หมทู่ ่ี 5 ตาบลท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จงั หวดั เลย

การศกึ ษาสูงสดุ

ปี 2558 ระดับปริญญาโท สาขาวชิ าบริหารการศึกษา ณ มหาวทิ ยาลยั มหามกฎุ ราชวทิ ยาลัย
วทิ ยาเขตศรีล้านช้าง จงั หวัดเลย

ปี 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพี ครู จากมหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย
ปี 2545 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การจดั การและการประเมนิ โครงการ

จากสถาบนั ราชภฎั เลย (มหาวิทยาลัยราชภฎั เลย)
ปี 2544 ปรญิ ญาตรี (ศลิ ปศาสตรบ์ ณั ฑิต) โปรแกรมวชิ าบรรณารักษศาสตรแ์ ละสารนิเทศศาสตร์

จากสถาบันราชภัฎเลย (มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎเลย)

ผลงานท่ีภาคภมู ิใจ

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์

2563 ลงนามโดย นายดศิ กุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธกิ าร กศน.

การทางาน

1 กมุ ภาพันธ์ 2563 – ปจั จบุ นั ตาแหนง่ ครูอาสาสมัครการศกึ ษานอกโรงเรียน
สงั กัดศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอนาดว้ ง

8 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2563 ตาแหนง่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สงั กัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย ช่วยราชการ
สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวดั เลย

3 มีนาคม 2557 – 7 พฤศจิกายน 2561 ตาแหนง่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
สงั กัดศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาด้วง จงั หวดั เลย

15 ตลุ าคม 2555 – 2 มีนาคม 2557 ตาแหนง่ ครอู าสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรยี น
สังกัดศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเมอื งเลย จังหวดั เลย

สิงหาคม 2549 – 20 ตลุ าคม 2555 ตาแหน่ง ครูอาสาสมคั รการศึกษานอกโรงเรยี น
สงั กัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอปากชม จังหวดั เลย

พฤศจิกายน 2547 – กรกฎาคม 2549 ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์จา้ งเหมา ศูนยบ์ ริการการศึกษานอก
โรงเรยี นอาเภอนาด้วง

ขอ้ มลู การมาปฏบิ ตั งิ าน (การลา) -2– ระยะเวลา
วัน/เดอื น/ปี
ท่ี ประเภท จานวน(วนั )
- -
1 ลากิจ 2
2 ลาพกั ผ่อน - 12 – 13 พฤศจกิ ายน 2563
3 ลาปว่ ย -

ขอ้ มูลการพัฒนาตนเอง

ที่ ช่อื หลกั สตู ร /โครงการ/วธิ กี ารพัฒนาตนเอง ณ สถานทจี่ ัด ระยะเวลา หลักฐาน/การ
รับรอง
1 โครงการประชุมชแี้ จงขบั เคล่ือนนโยบาย หอ้ งประชมุ ใบคา1 9 ธนั วาคม 2564 รูปภาพ

สานักงาน กศน. และทาแผนปฏิบตั ิ โรงแรมใบบุญแกรนด์ เกยี รติบัตร

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม จงั หวัดเลย เกยี รตบิ ตั ร

อธั ยาศยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกียรติบตั ร/
รปู ภาพ
2 การศึกษาออนไลน์และการทดสอบ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 29 มกราคม
เกยี รตบิ ตั ร/
ความรู้ เร่ือง “การเรยี นรกู้ ัญชา และกญั 2564 รปู ภาพ
รปู ภาพ
ชงอยา่ งชาญฉลาด สาหรับประชาชน”

ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์

3 การศกึ ษาออนไลนแ์ ละการทดสอบ สานกั งานส่งเสรมิ 3 กมุ ภาพันธ์

ความรู้ เรื่อ”การเรยี นรู้ ส้ภู ยั COVID- การศกึ ษานอกระบบ 2564

19” และการศึกษา

ตามอธั ยาศัย

กระทรวงศกึ ษาธิการ

4 เข้ารว่ มรบั ชมการบรรยาย”แนวทางการ สานกั งานรับรอง 5 มนี าคม 2564

ประเมนิ คุณภาพภายนอก ภายใต้ มาตรฐานและประเมนิ

สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเย่ยี ม คุณภาพการศึกษา

Online” (องค์การมหาชน”

5 โครงการพฒั นาการนิเทศเพ่ือยกระดบั หอ้ งประชุมผตี าโขน 9-10

คณุ ภาพงาน สานักงานกศน.จังหวดั เลย สานักงานกศน.จังหวัด มนี าคม 2564

เลย

6 เข้ารบั การประเมินศนู ย์การเรียนรูต้ าม กศน.อาเภอนาดว้ ง 24 มนี าคม 2564

หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจ(ด้าน

การศกึ ษา)ประจาปงี บประมาณ 2563

-3-

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนข้อมลู สารสนเทศ

1.1 ขอ้ มูลทั่วไปของตาบลทร่ี บั ผิดชอบ
1.1.1 ข้อมลู อาเภอนาด้วง

ขอ้ มลู พ้นื ฐานอาเภอนาด้วง

ข้อมูลพนื้ ฐานของสถานศกึ ษา

1. สถานศกึ ษา ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย
2. ท่ีตั้ง ต้ังอยู่ที่ บ้านป่าหวายพัฒนา ถนนเลย – นาด้วง ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย พื้นที่

ประมาณ 100 ตารางวา ระยะทางห่างจากจังหวัดเลย 34 กิโลเมตร โทรศัพท์ 0-4288-7557 โทรสาร
0-4288-7557 E-mail : [email protected]

3. สังกัด สานักงานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจังหวัดเลย (สานักงาน กศน.จงั หวัดเลย)

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิ าร กระทรวงศึกษาธกิ าร
4. ประวัติความเป็นมาของสถานศกึ ษา

ประวตั คิ วามเปน็ มาของศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอนาด้วง
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาด้วง เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวดั เลย ประกาศจัดต้งั โดยกระทรวงศึกษาธกิ าร

-4-

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2536 เดิมใช้ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาด้วง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุอาเภอนาด้วง แปลง
หมายเลขทะเบียนท่ี ลย 800 บริเวณท่วี ่าการอาเภอนาด้วง เนอ้ื ท่จี านวน 100 ตารางวา และปจั จบุ ัน
ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาด้วง ได้ขอใช้สถานท่อี าคารสานักงานการประถมศึกษา
อาเภอนาด้วง เปน็ ทท่ี าการชว่ั คราว

5. การเมอื ง การปกครอง แบง่ เปน็ 4 ตาบล 41 หมบู่ ้าน
5.1 การปกครอง

ตาบล จานวนหมูบ่ ้าน จานวน จานวนประชากร
ครัวเรือน
นาดว้ ง 12 ชาย หญิง รวม
นาดอกคา 17 2580
ท่าสะอาด 7 2929 3,773 3,571 7,344
ทา่ สวรรค์ 5 1198 9,352
41 833 5,056 4,296 3,851
รวม 7540 2,972
1,934 1,917 23,519

1,519 1,453

12,282 11,237

5.2 การปกครองท้องถ่นิ

ประกอบด้วย เทศบาล จานวน 2 แห่ง

องคก์ ารบริหารส่วนตาบล จานวน 3 แห่ง

1) เทศบาลตาบลนาดว้ ง

จดั ต้งั ตาม พ.ร.บ.เปล่ยี นแปลงฐานะสขุ าภิบาลเปน็ เทศบาล เมอ่ื พ.ศ. 2542

จานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บา้ น

2) เทศบาลตาบลนาดอกคา

จัดตงั้ เปน็ เทศบาลตาบลนาดอกคา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เม่ือวนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จานวนหมูบ่ า้ น 17 หม่บู ้าน

3) องคก์ ารบริหารสว่ นตาบล แก้วเมธี ตาบลนาดว้ ง

จัดตั้งเม่ือ 29 กมุ ภาพนั ธ์ 2539 จานวน หม่บู ้าน 8 หมบู่ ้าน

4) องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลท่าสะอาด

จดั ต้ังเมอ่ื 16 ธนั วาคม 2539 จานวนหม่บู ้าน 7 หมู่บา้ น

5) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสวรรค์

จดั ตง้ั เม่ือ 14 ธันวาคม 2542 จานวนหม่บู า้ น 5 หมบู่ า้ น

-5-

6. ทาเนยี บผู้บริหาร

ลาดบั ชอื่ -สกลุ ตาแหน่ง ระยะเวลา
ที่ ท่ีดารงตาแหนง่
ตาแหนง่ หัวหนา้ ศนู ย์ฯ พ.ศ 2537 - พ.ศ 2541
1 นางศรีสุดา วทิ ยพุ าเจริญ ตาแหนง่ หวั หนา้ ศูนย์ฯ พ.ศ 2541 – พ.ศ 2547
ตาแหนง่ ผู้อานวยการศนู ย์ฯ พ.ศ 2547 - พ.ศ 2551
2 นายประเดจ็ แปลงกันทา ตาแหน่ง ครู รักษาการ ในตาแหนง่ 11 ก.ค 255 –30 ต.ค 2552
ผอู้ านวยการศูนย์ฯ
3 นางปยิ ะนชุ กณุ วงษ์ 1 พ.ย 2552– 30 พ.ย. 2552
ตาแหน่ง ผ้อู านวยการ 12 ธค.52 – 30 เม.ย. 2553
4 นายกิตตพิ งษ์ โกษาจนั ทร์ กศน.อาเภอนาดว้ ง 1 พ.ค. 2553 - 21 ส.ค.2554
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการฯ 22 ส.ค. 2554 –31 มค. 2558
5 นายสรุ ศักด์ิ เพ่มิ ผล รักษาการในตาแหนง่ ผู้อานวยการฯ
ตาแหนง่ ผู้อานวยการ 1 กพ. 2558 – 30กย. 2559
6 นายประเดจ็ แปลงกันทา กศน.อาเภอนาด้วง
ตาแหน่ง ผอู้ านวยการ 1 ตค. 2559 – 8 มค. 2560
7 นายดลุ ยนยั ยมดา กศน.อาเภอนาด้วง
ผอ.กศน.อาเภอเมืองเลย รักษาการใน 9 มค. 2560 ถงึ 2 มค. 2563
8 วา่ ทีร่ .ต.ศภุ สณั ห์ ภวภูตานนท์ ตาแหนง่ ผอ.กศน.อาเภอนาด้วง
ณ มหาสารคาม ตาแหนง่ ผอู้ านวยการ 6 ม.ค.63-22 กย. 63
กศน.อาเภอนาดว้ ง 23 ก.ย. 63-ปจั จุบนั
9 นายสุริยนั พลตือ้ ผอ.กศน.อาเภอเมืองเลย รกั ษาการใน
ตาแหน่ง ผอ.กศน.อาเภอนาด้วง
10 นายสพุ ัฒน์ สวุ รรณสิงห์ ผอ.กศน.อาเภอนาด้วง

11 นางสาวธนสรณ์ ธนุ นั ทา

12 นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์
13 นายฉัตรวุฒิ อ่ิมชมช่ืน

7. โครงสร้างสถานศึกษา -6-

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายฉตั รวุฒิ อ่ิมชมชนื่

คณะกรรมการสถานศกึ ษา

กลุม่ อานวยการ กลุ่มการจัดการศกึ ษานอกระบบ กลุ่มภาคีเครอื ข่ายและกจิ การพิเศษ กศน.ตาบล
นางสาวนิชาภา รกั ษาพล และการจัดการศกึ ษาตามอัธยาศัย นายปฏภิ าณ สุวรรณชาติ นางสาวนิชาภา รกั ษาพล

1. งานธุรการ / สารบรรณ นางชลุ ีพร วรรณแจ่ม 1. กศน.ตาบลนาดว้ ง
นางสาววิชดุ า ญาติบารุง - นางสาวพสั ราวดี ตรชี ่วย
เวรประจาวนั 1.งานการศึกษาขนั้ พื้นฐาน 1.งานกิจการพเิ ศษ - นางศิรริ ัตน์ พวงเพชร
นางชลุ พี ร วรรณแจม่ นายปฏิภาณ สวุ รรณชาติ - นางสาววาสนา พาณชิ ย์
2.งานแผนงานโครงการ นายพนั ยศ งามนาเสยี ว
นางสาวภัณฑรกิ า ศรจี าปา 2. งานทะเบยี นนักศึกษาและวัดผล นายธนาวุฒิ ศรเี หลา 2. กศน.ตาบลท่าสวรรค์
นางสาวรตั นา ประดิษฐ์ (ผชู้ ว่ ย) 3. งานพัฒนาหลักสูตรสอ่ื นวตั กรรมและ - นายธนาวฒุ ิ ศรเี หลา
เทคโนโลยี 2.งานสนบั สนนุ ภาคีเครอื ข่าย - นางสาวศริ าพร จนั ทรห์ ล่ม
3. งานการเงนิ / บญั ชี นางชลุ พี ร วรรณแจม่ นายพันยศ งามนาเสยี ว
นางสาวศริ าพร จนั ทร์หล่ม นายพนั ยศ งามนาเสียว (ผ้ชู ว่ ย) 3. กศน.ตาบลนาดอกคา
นางสาววชิ ดุ า ญาติบารงุ (ผู้ชว่ ย) นายธนาวุฒิ ศรเี หลา (ผู้ชว่ ย) 3.งานกล่มุ เปา้ หมายอนื่ - นายพนั ยศ งามนาเสียว
นางสาวพัสราวดี ตรชี ่วย - นางภชั รนิ ทร์ นอ้ ยอินวงษ์
4. งานพัสดุ 4. งานสง่ เสรมิ การรู้หนังสอื - นางสาววิชดุ า ญาติบารงุ
5.งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ นางสาวนชิ าภา รักษาพล 4.กจิ กรรมลูกเสอื และยุวกาชาด
นายปฏิภาณ สุวรรณชาติ นายพนั ยศ งามนาเสียว 4. กศน.ตาบลทา่ สะอาด
นางสาววาสนา พาณิชย์ (ผชู้ ว่ ย) 5.งานมาตรฐานการศกึ ษา นายธนาวุฒิ ศรเี หลา - นางสาวภณั ฑรกิ า ศรจี าปา
นายบัณฑติ ศรสี าร (ผชู้ ว่ ย) 6.งานกิจการนักศกึ ษา - นายปภาวนิ สนิ ภธู รณ์
นายพนั ยศ งามนาเสยี ว
6.งานบุคลากร
7.งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 7.งานบริการให้คาปรึกษาแนะแนว
8.งานประกันคุณภาพภายใน นายปภาวิน สนิ ภธู รณ์
สถานศึกษา
9. งานนิเทศภายในและติดตาม 8.งานการศึกษาตอ่ เนื่อง
ประเมนิ ผล นางสาวภัณฑรกิ า ศรจี าปา
นางสาวนชิ าภา รกั ษาพล - งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชพี
นางสาวภัณฑรกิ า ศรีจาปา (ผ้ชู ่วย)
นางสาวรตั นา ประดิษฐ์ (ผ้ชู ่วย) นางภัชรนิ ทร์ นอ้ ยอนิ วงษ์
- งานการศึกษาเพือ่ พฒั นาทักษะชวี ิต
10.การควบคุมภายใน
นางชลุ พี ร วรรณแจม่ นางสาวพสั ราวดี ตรีชว่ ย
นายบัณฑิต ศรีสาร (ผชู้ ่วย) - งานการศกึ ษาเพ่อื พฒั นาสังคมและ
11.งานขอ้ มูลสารสนเทศและการ ชมุ ชน
รายงาน
นางภัชรนิ ทร์ นอ้ ยอนิ วงษ์ นางศิรริ ตั น์ พวงเพชร
- การจัดกระบวนการเรยี นร้ตู าม
12.งานประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายพันยศ งามนาเสยี ว
นายปภาวิน สนิ ภธู รณ์ (ผูช้ ่วย) นางสาววาสนา พาณชิ ย์
นางศุภิดา งามนาเสียว (ผูช้ ว่ ย) - งานจดั การศกึ ษาภาษาอังกฤษเพ่อื การ
ส่ือสารดา้ นอาชพี
13.งานสวสั ดิการ
นางสาวพสั ราวดี ตรชี ว่ ย นางสาวศิราพร จนั ทร์หลม่
- งานพฒั นาเศรษฐกจิ ดิจิทัล/ดิจิทัล
14. งานเลขาคณะกรรมการ ชุมชน
สถานศึกษา นายพันยศ งามนาเสยี ว
นางศิรริ ัตน์ พวงเพชร นายปภาวิน สนิ ภธู รณ์ (ผชู้ ่วย)
นางศภุ ิดา งามนาเสยี ว (ผู้ชว่ ย)

9.งานการศกึ ษาตามอัธยาศยั
นางพสชนนั ท์ อนิ ทรต์ าโคตร

นักศกึ ษาและประชาชนทว่ั ไป

-7-

8. ข้อมูลบคุ ลากร

8.1 ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา

ท่ี ช่ือ – สกลุ ตาแหน่ง วฒุ กิ ารศึกษา

1 นายฉัตรวฒุ ิ อมิ่ ชมช่ืน ผอ.กศน.อาเภอนา ปร.ด.การบรหิ ารการศกึ ษา
ศษ.ม. สาขาวชิ า การบรหิ ารการศกึ ษา
ดว้ ง คบ. สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2 นายปฏภิ าณ สุวรรณชาติ ครอู าสาสมัคร กศน. ค.บ. สาขาวิชา สงั คมศกึ ษา
3 นางชุลพี ร วรรณแจม่ ครอู าสาสมัคร กศน.
4 นางสาวนิชาภา รักษาพล ครูอาสาสมัคร กศน. ค.บ. โปรแกรมวชิ าคอมพวิ เตอร์ศึกษา

5 นางสาวภัณฑริกา ศรีจาปา ครู กศน. ตาบล ศษ.ม. สาขาวิชา การบรหิ ารการศึกษา
6 นางสาวพสั ราวดี ตรชี ่วย ครู กศน. ตาบล ป.บัณฑติ วิชาชีพครู
ศศ.บ โปรแกรมวชิ าบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
7 นางศิรริ ัตน์ พวงเพชร ครู กศน. ตาบล ศาสตร์

8 นายธนาวฒุ ิ ศรเี หลา ครู กศน. ตาบล ป.บัณฑิตวชิ าชีพครู
บธ.บ. โปรแกรมวชิ าการบรหิ ารธุรกจิ (การบญั ชี)
9 นางสาวศริ าพร จันทร์หลม่ ครู กศน. ตาบล
10 นายพนั ยศ งามนาเสยี ว ครู กศน. ตาบล ป.บัณฑติ วิชาชีพครู
11 นางภชั รนิ ทร์ นอ้ ยอินวงษ์ ครู กศน. ตาบล ศศ.บ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

ป.บัณฑติ วชิ าชพี ครู
บธ.บ. โปรแกรมวชิ าการบรหิ ารธุรกิจ(การบญั ช)ี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ศน.ม. สาขาวชิ ารัฐศาสตร์การปกครอง

ค.บ. โปรแกรมวิชาวทิ ยาศาสตร์ทว่ั ไป

ค.บ. โปรแกรมวชิ าอุตสาหกรรมศลิ ป์

ป.บัณฑติ วิชาชีพครู
วท.บ. สาขาวชิ าสตั วศาตร์ (การผลติ สกุ ร)

8.2 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ

ที่ ช่ือ – สกลุ ตาแหน่ง วุฒิการศกึ ษา
บธ.บ. สาขาวชิ าการบญั ชี
1 นางสาวรัตนา ประดิษฐ์ ครู ศนู ยก์ ารเรียนชุมชน รป.บ. สาขาวชิ า รฐั ประศาสนศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยอี ิเล็กทรอนิกส์และ
2 นายบณั ฑิต ศรสี าร ครู ศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชน คอมพิวเตอร์
บธ.บ. โปรแกรมวิชาการจดั การ
3 นางสาววาสนา พาณชิ ย์ ครู ศูนย์การเรียนชุมชน น.บ. สาขาวชิ านิติศาสตร์
วท.บ. โปรแกรมวชิ าวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์
4 นางศภุ ดิ า งามนนาเสียว ครู ศนู ย์การเรยี นชุมชน ค.บ สาขาวชิ าบรรณารักษศาสตร์

5 นางสาววชิ ุดา ญาติบารงุ ครู ศนู ยก์ ารเรียนชุมชน

6 นายปภาวิน สนิ ภธู รณ์ ครู ศูนย์การเรยี นชุมชน

7 นางพสชนนั ท์ อนิ ทรต์ าโคตร บรรณารักษ์จ้างเหมา

บริการ

-8-

1.1.2 รับผดิ ชอบงานตดิ ตามนิเทศกจิ กรรม กศน.ตาบลท่าสะอาด ตามคาสั่งกศน.อาเภอนาด้วง ที่
189/2563 ลงวนั ที่ 8 ธันวาคม 2563 และ 193/2563 ลงวนั ท่ี 14 ธนั วาคม 2563 คอื มีขอ้ มูลพนื้ ฐานตาบล
ดงั นี้

ขอ้ มูลทั่วไปตาบลทา่ สะอาด
ประวตั ิความเปน็ มาของตาบลทา่ สะอาด

ตาบลท่าสะอาด เดิมไดม้ ีราษฎรอพยพมาจากบ้านหว้ ยม่วงและบ้านเพีย จานวน 3 ครอบครวั เพ่ือมา
ประกอบอาชีพทานา การทาไร่เล่ือนลอย ตัง้ แต่ปี 2498 เดิมข้นึ กับเขตการปกครองของตาบลน้าสวย อาเภอ
เมอื ง จงั หวดั เลย ตอ่ มาในปี พ.ศ. 2518 ได้แยกเปน็ ตาบลท่าสะอาดโดยมี นายอนนั ต์ สูงนารถ เปน็ กานันคนแรก
ขนึ้ ทาการปกครองกับก่ิงอาเภอนาด้วงและอาเภอนาด้วงในปจั จบุ ัน

เหตุทม่ี ีชื่อวา่ “ ตาบลทา่ สะอาด” เนอ่ื งจากราษฎรอพยพมาต้งั ถน่ิ ฐานบรเิ วณ ลาหว้ ยน้าสวยซึ่งมี
ท่าน้าและลาน้าท่ีใสสะอาด พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์นานาชนิด จึงได้ให้ช่ือว่าบ้านน้าสวยท่าสะอาดจะ
เป็นได้ว่าหมู่บ้านที่อยู่ในเขตของอาเภอนาด้วง มีชื่อเรียกหมู่บ้านขึ้นต้นคาว่า “น้าสวย” เกือบทุกหมู่บ้านเช่นบ้านน้า
สวยท่าสะอาด บ้านน้าสวยภักดี บ้านน้าสวยห้วยปลาดุก บ้านน้าสวยท่าสวรรค์ เหล่าน้ีเป็นต้น ซ่ึงสร้างความสับสน
ในการเรยี กขานอยู่ไมน่ ้อยเนอ่ื งจากจะสบั สนกบั ตาบลน้าสวยตอ่ มาจงึ ได้ชอ่ื ว่าบา้ นท่าสะอาด จนถึงปจั จุบัน

-9-

1.สภาพพื้นท่ีตั้งทัว่ ไป

1.1 ทีต่ ั้งตาบลทา่ สะอาด อาเภอนาดว้ ง จงั หวัดเลย มอี าณาเขตติดต่อกับพ้ืนทต่ี ่างๆดังนี้

ทิศเหนอื ติดกับ ตาบลนาดอกคา อาเภอนาดว้ ง จงั หวัดเลย

ทิศใต้ ตดิ กบั ตาบลทา่ สวรรค์ อาเภอนาด้วง จังหวดั เลย

ทศิ ตะวนั ออก ติดกบั ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ทศิ ตะวนั ตก ติดกบั ตาบลนา้ สวย อาเภอเมอื งเลย จังหวัดเลย

1.2 เนอื้ ทตี่ าบลท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จังหวดั เลย

- มีเน้อื ท่โี ดยประมาณ 57 ตารางกโิ ลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่

1.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศ

- ลกั ษณะภมู ปิ ระเทศเป็นภูเขาลอ้ มรอบ มีพ้ืนที่ราบบนเชงิ เขาพน้ื ดนิ อุดมสมบูรณ์

มลี าหว้ ยไหลผ่านมีน้าซับบนภูเขาหลายแห่งลกั ษณะอากาศหนาวจดั ในฤดูหนาวและร้อนจดั ใน

ฤดรู อ้ น

2.จานวนหมู่บ้านในตาบลทา่ สะอาด
-จานวนหม่บู ้านในเขต อบต. เต็มทง้ั 7 หมู่บา้ น ไดแ้ ก่หมทู่ ่ี 1 - 7 โดยแยกเป็นรายหมู่ดงั น้ี
หมูท่ ี่ 1 บา้ นท่าสะอาด
หมทู่ ี่ 2 บ้านรักธรรม
หมู่ท่ี 3 บ้านน้าสวยภักดี
หมทู่ ี่ 4 บ้านผาเจริญ
หมู่ท่ี 5 บ้านโนนปา่ ต้อง
หมทู่ ่ี 6 บา้ นซาปา่ ซาง
หม่ทู ี่ 7 บ้านดงป่ายาง

3.ประชากร จานวนประชากร จานวนครัวเรือน

ชอื่ หมู่ที่/หมู่บา้ น ชาย หญงิ รวม 176

หมทู่ ี่ 1 บา้ นท่าสะอาด 332 313 641 115
หมู่ที่ 2 บ้านรกั ธรรม 189
หมู่ที่ 3 บ้านนา้ สวยภกั ดี 209 191 407 169
หมทู่ ่ี 4 บา้ นผาเจริญ 142
หมทู่ ่ี 5 บา้ นโนนป่าตอ้ ง 337 322 658 182
หมู่ที่ 6 บ้านซาปา่ ซาง 170
หมทู่ ่ี 7 บา้ นดงป่ายาง 257 230 486
1,143
รวมทง้ั สิ้น 247 276 522

284 310 593

268 266 533

1,934 1,917 3,851

-10-

4.สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ ราษฎรในเขตตาบลส่วนใหญ่ทาการเกษตร ประเภท ไมล้ ม้ ลุก และไม้ยนื ตน้ พืช เศรษฐกจิ ที่

สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลย้ี งสัตว์ ถั่วเหลอื ง ข้าว มนั สาปะหลัง เป็นต้น ไม้ผล ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วง
ลาไย เป็นต้น ไม้ยนื ต้น ได้แก่ ยางพารา สตั วเ์ ศรษฐกจิ ไดแ้ ก่ โคนม สุกร เป็นตน้

2. หนว่ ยธุรกจิ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอาด ธนาคาร/กิจกรรมโรงแรม
- ปัม๊ น้ามัน (รวมปั๊มหลอด) - โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก - รา้ นขายของชา
- ร้านบรกิ ารซ่อมเครอ่ื งยนต์

5.สภาพทางสังคม
สาธารณสุข
- อัตราการมแี ละใชส้ ว้ มราดนา้ รอ้ ยละ 100
การบริการพน้ื ฐาน
1. การคมนาคม
- ถนนสายหลกั ทตี่ ิดต่อกับอาเภอเปน็ ถนนลาดยาง สายเลย-นาด้วง สายทา่ สะอาด
- ห้วยตาด (รพช.) และสายทา่ สะอาด-วังไห (รพช.)
- ถนนภายในหม่บู า้ นเป็นคอนกรีตแลว้ 90 %
2. การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ (ต้ใู ชบ้ ตั รและหยอดเหรียญ) 5 แหง่
- การไฟฟา้ มีไฟฟา้ เขา้ ถึงทุกหมบู่ ้าน แต่การขยายเขตไฟฟา้ ยังไม่ทว่ั ถงึ บางส่วน
3. แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลานา้ ลาห้วย 3 สาย - บึง หนอง และอืน่ ๆ 2 แหง่
4. แหล่งน้าทส่ี รา้ งขึน้ ประกอบดว้ ย
- ฝายและอ่างเก็บน้า 11 แห่ง - บ่อน้าบาดาล 21 แห่ง - ระบบประปา 6 แห่ง

ข้อมลู ทว่ั ไป กศน.ตาบลทา่ สะอาด

สถานทีต่ ้ัง
ปัจจุบัน กศน.ตาบลท่าสะอาด ตั้งอยู่ที่ ถนนเลย – นาด้วง บ้านเลขท่ี 20 หมูท่ ี่ 1 บา้ นทา่ สะอาด ตาบลท่า

สะอาด อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย E-mail : [email protected] สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาด้วง สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีความประสงค์
จะกระจายอานาจทางการศึกษา สู่ทอ้ งถ่ินให้ทั่วถึงตามนโยบายของรฐั บาล สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ จึงได้
ประกาศจัดต้ังศูนย์การเรียนชุมชนตาบลท่าสะอาดขึ้น เมื่อวันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2543 โดยได้ขอใช้สถานท่ี
อาคารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอาดหลังเก่า หมู่ที่ 2 บ้านรักธรรม ใช้จัดกิจกรรมงาน กศน.ในพื้นท่ีตาบลท่า
สะอาดมีครูประจากลมุ่ มาดารงตาแหนง่ ดงั รายนามตอ่ ไปน้ี

-11-

1.นางสาวจุฑารัตน์ ธสิ วนงวั ดารงตาแหนง่ ครปู ระจากลุ่ม ปี พ.ศ.2543 – 2546
2.นางสาวนฤิ มล บุตรโยจนั โท ดารงตาแหน่งครูประจาศนู ยก์ ารเรยี นชุมชน ปี พ.ศ.2547-2548
3.นายนบพล ศรีบรุ ินทร์ ดารงตาแหนง่ ครูประจาศนู ย์การเรยี นชุมชน ปี พ.ศ. 2548 – 2552

และต่อมาเมื่อปพี .ศ.2552 ศนู ยก์ ารเรียนชุมชนตาบลท่าสะอาด ไดเ้ ปลยี่ นชื่อมาเป็น กศน.ตาบลท่าสะอาด ได้ประกาศ

จัดต้ังศูนย์การเรียนชุมชนตาบลท่าสะอาดขึ้น เม่ือวันท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2543 สังกัด ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอนาดว้ ง มคี รปู ระจากลุ่ม ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายนบพล ศรบี รุ ินทร์ ดารงตาแหน่งหัวหน้า กศน.ตาบล ปี พ.ศ. 2552 – 9 ม.ค. 2554

2.นางสาวศุภลกั ษณ์ ธรรมเลิศ ดารงตาแหน่งครูประจาศูนย์การเรียนชมุ ชนปี พ.ศ.2552–9 ม.ค. 2554

และไดป้ รับเปน็ พนักงานราชการ ตาแหน่งครู กศน.ตาบล รายละเอยี ดดังนี้

1.นายนบพล ศรีบรุ นิ ทร์ ดารงตาแหน่ง ครูกศน.ตาบล วนั ที่ 10 ม.ค. 2554 – มกราคม 2562

2.นางสาวภณั ฑริกา ศรีจาปา ดารงตาแหน่ง ครูกศน.ตาบล ปี พ.ศ. 11 ธันวาคม 2556 – ปจั จุบัน

ปัจจบุ ันมีครูปฎิบัติงานประจา กศน.ตาบลทา่ สะอาดจานวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวนชิ าภา รักษาพล ตาแหน่ง ครูอาสาสมคั ร กศน.

2. นางสาวภณั ฑรกิ า ศรจี าปา ตาแหนง่ ครกู ศน.ตาบล

3. นายบณั ฑติ ศรีสาร ตาแหนง่ ครศู นู ย์การเรียนชุมชนบ้านน้าสวยภกั ดี

4. นางสาวรัตนา ประดษิ ฐ์ ตาแหน่ง ครูศูนย์การเรยี นชมุ ชนบ้านโนนปา่ ต้อง

ปรชั ญา “คิดเป็น” เป็นกระบวนการคดิ เพื่อแก้ไขปัญหานาพาไปสู่ความสุขความสาเร็จโดยใชข้ ้อมูล
3 ด้าน มาประกอบการตดั สินใจ คอื ข้อมลู ดา้ นวชิ าการ ตนเองและสังคมตัดสนิ ใจและลงมือปฏิบัติถ้าสาเรจ็ ก็มี
ความสขุ ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่

วสิ ยั ทัศน์ (Vision)
“คนตาบลท่าสะอาดได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตท่ี

เหมาะสมกับชว่ งวยั สอดคล้องกบั หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และมที ักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษ ท่ี 21”

พันธกจิ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ที่มีคุณภาพ เพอื่ ยกระดับการศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคม
และสรา้ งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ

2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบ
ต่างๆ

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ใหก้ ับประชาชนอย่างท่วั ถึง

4. พฒั นาหลกั สูตร รูปแบบการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ส่อื และนวตั กรรม การวดั และประเมนิ ผลในทุกรปู แบบ
ใหส้ อดคล้องกับบริบทในปัจจุบนั

-12-

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมี
คณุ ภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิ าล

6. จัดระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาใหเ้ ป็นส่วนหนงึ่ ของการบรหิ ารจัดการของ กศน.อาเภอ
นาด้วง

เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มคี ณุ ภาพอย่างเทา่ เทยี มและทั่วถงึ เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความตอ้ งการของแตล่ ะกลุ่มเปา้ หมาย

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางดา้ นเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด
วเิ คราะหแ์ ละประยกุ ตใ์ ช้ในชีวติ ประจาวนั รวมท้งั แก้ปัญหาและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตได้อย่างสรา้ งสรรค์

4. ประชาชนไดร้ ับการสร้างและสง่ เสริมใหม้ นี ิสยั รกั การอ่านเพ่อื การแสวงหาความรดู้ ้วยตนเอง
5. ชุมชนและภาคเี ครอื ขา่ ยทุกภาคสว่ น ร่วมจดั สง่ เสรมิ และสนับสนนุ การดาเนนิ งานการศกึ ษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศยั รวมท้งั การขับเคล่อื นกจิ กรรมการเรียนร้ขู องชุมชน
6. หนว่ ยงานและสถานศึกษาพฒั นา เทคโนโลยีทางการศกึ ษา เทคโนโลยดี ิจิทัล มาใช้ในการยกระดบั คุณภาพ
ในการจดั การเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ใหก้ ับประชาชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม
รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชมุ ชนในรปู แบบทห่ี ลากหลาย
8. หน่วยงานและสถานศกึ ษามีระบบการบริหารจดั การตามหลักธรรมาภบิ าล
9. บคุ ลากรของหนว่ ยงานและสถานศกึ ษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมปี ระสิทธภิ าพ

➣ ตวั ช้ีวดั
ตวั ชวี้ ัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม สิทธิที่

กาหนดไว้
2. จานวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม การศึกษา

ต่อเนือ่ ง และการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ทีส่ อดคล้องกบั สภาพ ปัญหา และความต้องการ
3. รอ้ ยละของกาลังแรงงานทส่ี าเร็จการศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้นขึ้นไป
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถาน

ประกอบการ องค์กร หนว่ ยงานที่มารว่ มจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
5. จานวนผู้รับบรกิ ารในพน้ื ท่ีเป้าหมายไดร้ ับการส่งเสรมิ ดา้ นการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ ชีวิต
6. จานวนนักเรียน/นักศกึ ษาทไี่ ด้รับบรกิ ารติวเข้มเตม็ ความรู้

-13-

7. จานวนประซาซนท่ไี ด้รบั การฝึกอาชพี ระยะส้ัน สามารถสร้างอาชีพเพอ่ื สร้างรายได้
8. จานวน ครู กศน. ตาบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอน
ภาษาองั กฤษเพ่อื การลื่อสาร
10. จานวนประชาชนที่ไดร้ บั การฝกึ อบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารดา้ นอาชพี
11. จานวนผู้สงู อายภุ าวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มผี ดู้ ูแลที่มคี ณุ ภาพและมาตรฐาน
12. จานวนประชาชนท่ีผ่านการอบรมจากศนู ยด์ ิจทิ ลั ชมุ ซน
13. จานวนบุคลากร กศน. ตาบลทีส่ ามารถจัดทาคลงั ความรู้ได้
14. จานวนบทความเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในระดบั ตาบลในหวั ขอ้ ตา่ ง ๆ
15. จานวนหลกั สตู รและสอ่ื ออนไลนท์ ี่ให้บริการกับประชาชน ทง้ั การศึกษานอกระบบระดับ
การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน การศึกษาตอ่ เนื่อง และการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

ตวั ชีว้ ัดเชิงคณุ ภาพ
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ซาติ การศกึ ษานอกระบบ (N-NET) ทกุ รายวิ

ซาทุกระดบั
2. ร้อยละของผเู้ รียนท่ีไดร้ ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้นั พ้นื ฐานเทยี บกับค่าเปา้ หมาย
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเน่ืองเทียบ

กบั เปา้ ,หมาย
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันสามารถน่าความรไู้ ปใช้ ในการประกอบอาชีพ

หรือพัฒนางานได้
5. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร/

กิจกรรม การศึกษาต่อเนอื่ ง
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา

ตามอธั ยาศยั
8. ร้อยละของประซาซนกลุม่ เป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความร้คู วามเข้าใจ/เจตคต/ิ ทักษะ

ตามจดุ มุ่งหมายซองกิจกรรมที่กาหนด ซองการศึกษาตามอธั ยาศัย
9. ร้อยละของนักเรยี น/นกั ศึกษาท่มี ีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนในวชิ าที่ได้รบั บริการตวิ เขม้ เตม็ ความรู้เพิม่

สงู ขึน้
10.รอ้ ยละ,ของผู้สงู อายทุ ี่เป็นกล่มุ เป้าหมาย มีโอกาสมาเข้ารว่ มกจิ กรรมการศึกษาตลอดชีวติ

กลยุทธ์
กลยทุ ธท์ ี่ 1 เข้าถึงกลุม่ เปา้ หมายที่หลากหลายและท่ัวถึง
ตวั ช้วี ัด

1.1 ฐานข้อมลู ความตอ้ งการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบคุ คล และรายชมุ ชน
1.2 แผนการเรียนร้ตู ามความตอ้ งการการเรยี นร้ขู องกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล และรายชุมชน
1.3 ระบบการให้บรกิ ารขา่ วสารขอ้ มลู สารสนเทศแกก่ ลมุ่ เป้าหมาย

-14-

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 จดั กจิ กรรมให้ประชาชนในพื้นที่ 41 หมูบ่ า้ น ให้ตระหนกั และเหน็ ความสาคญั ของการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1.2 กาหนดพื้นท่แี ละกลุ่มเปา้ หมายเพ่ือเจาะลึกจัดกจิ กรรม โดยดาเนนิ การทงั้ 4 ตาบล ตาบล ละ 1 หม่บู า้ น

เพือ่ สร้างสงั คมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานตามแนวปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศ โดยจดั ทาข้อมลู รายบุคคล รายกลมุ่ และเช่ือมโยงกบั ภาคี

เครอื ข่ายเพ่ือสามารถตรวจสอบใหเ้ ปน็ ปัจจุบนั และนาไปใช้ได้
1.4 มีฐานข้อมลู ท่ีระบุความต้องการ ความพึงพอใจของผเู้ รยี น ผ้รู ับบริการในพน้ื ทเ่ี ป้าหมาย
1.5 จัดทาแผนการเรยี นรู้รายบุคคล รายครอบครัว และรายกลุ่ม ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ุกกิจกรรม

กลยทุ ธท์ ่ี 2 ปรบั วธิ เี รยี น เปลี่ยนวิธสี อน ให้สอดคล้องกบั สภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มเปา้ หมาย
ตวั ชี้วัด

2.1 มหี ลกั สูตรและส่ือทีพ่ ร้อมใหบ้ รกิ ารแก่กล่มุ เป้าหมาย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
2.2 มวี ธิ กี ารและนวตั กรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั สภาพและความต้องการของ
กลมุ่ เปา้ หมาย อย่างน้อย 1 วิธกี าร หรือ 1 นวัตกรรม
2.3 มีรายงานการประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธข์ิ องผู้จบการศึกษาแต่
ละหลักสตู รเพมิ่ ขน้ึ
2.4 มรี ะบบการประกันคณุ ภาพการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
2.1 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและ

ผูร้ ับบริการ
2.2 จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 จัดให้มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ กิจกรรมการ

เรยี นรู้
2.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ และเน้ือหา

ของแต่ละกิจกรรม
2.5 พฒั นาจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยยึดหลักคณุ ธรรมนาความรู้ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรดู้ ้วยตนเองตาม

ศักยภาพ
2.6 จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละ

กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทกั ษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผูเ้ รยี นและผู้รับบริการ
2.7 นาการจดั การความร้มู าใช้ใหส้ อดคลอ้ งกบั สภาพและความต้องการของกลมุ่ เป้าหมาย
2.8 จดั บรกิ ารแนะแนวการศกึ ษาให้แกก่ ลุ่มเป้าหมายอยา่ งท่ัวถึง
2.9 วิจยั และพัฒนากระบวนการจัดการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
2.10 นาระบบการประกนั คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมนิ คุณภาพภายนอกมาใช้ในการบริหารและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

-15-

กลยุทธท์ ่ี 3 พัฒนาแหล่งเรยี นรู้ เทคโนโลยเี พื่อการศึกษา และภูมปิ ัญญาให้เปน็ ฐานความรู้ของชมุ ชน
ตวั ชี้วัด

3.1 ห้องสมดุ ประชาชนได้รบั การพฒั นากจิ กรรมให้เป็นห้องสมดุ มีชวี ิต
3.2 มกี ารใชเ้ ทคโนโลยเี พ่อื การศกึ ษาทห่ี ลากหลาย ซ่ึงเพิ่มโอกาสการเข้าถงึ ความรู้ของประชาชน
3.3 มกี ารสง่ เสรมิ การเรยี นรู้จากภมู ิปัญญาทอ้ งถิน่ และแหล่งเรียนรู้
แนวทางการดาเนนิ งาน
3.1 ขยายแหลง่ เรียนรใู้ ห้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลมุ ในทุกประเภทและพ้ืนท่ี
3.2 พัฒนาแหลง่ เรยี นรู้ให้มีประสิทธภิ าพและองค์ความรู้ ตลอดจนสื่อต่างๆ ในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และท่วั ถึง
3.3 สงเสริมสนบั สนุนชอ่ งทางการเรียนรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีเพอื่ การศึกษาเชน่ ศนู ย์ ICT โทรทศั น์เพื่อการศกึ ษา
(ETV)
3.4 สง่ เสริมและพฒั นาแหลง่ เรียนร้ใู หม้ ีชวี ติ เชน่ หอ้ งสมดุ ประชาชน กศน.ตาบล กศน.อาเภอ แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนสง่ เสริมการจัดกจิ กรรมในรปู หอกระจายข่าว วิทยุชมุ ชน
กลยทุ ธท์ ี่ 4 ผนกึ กาลังภาคีเครือข่ายใหม้ ีสว่ นร่วมจัดการศึกษา
ตวั ชี้วัด
4.1 จานวนภาคเี ครอื ขา่ ยอย่างน้อย 4 เครอื ข่าย ในพ้นื ท่ีร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา
4.2 จานวนกิจกรรมอยา่ งนอ้ ย 4 กิจกรรม ของสถานศึกษา ทีมีภาคเี ครือข่ายร่วมจดั
4.3 ร้อยละ 80 ของผรู้ ับบริการกล่มุ เป้าหมายทีร่ ่วมกจิ กรรมการเรยี นรูข้ องภาคเี ครือขา่ ยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั ดี
แนวทางการดาเนินงาน
4.1 แสวงหาและจัดทาฐานข้อมูล และทาเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ ท้ังในและนอกพ้ืนที่
อาเภอนาด้วง
4.2 สรา้ งความตระหนักและความเข้าใจกับภาคเี ครือข่ายเพื่อร่วมจดั การเรยี นร้ตู ลอดชวี ติ ในรปู แบบต่างๆ
4.3 จัดใหม้ ขี ้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ของภาคีเครือขา่ ย
4.4 สร้างแรงจูงใจใหเ้ กดิ การร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมทา รว่ มแกป้ ัญหา และรว่ มพฒั นาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรใู้ นชมุ ชนกบั ภาคีเครือข่าย
4.5 สง่ เสริมให้มีการระดมการใชท้ รัพยากรรว่ มกันกับภาคเี ครือขา่ ย
4.6 จัดและพัฒนากจิ กรรมเครอื ขา่ ยสัมพนั ธ์
กลยทุ ธ์ที่ 5 เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ าร
ตวั ชว้ี ดั
5.1 สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินตวั ชวี้ ัดธรรมาภิบาลระดบั ดี
5.2 จานวนบคุ ลากรไม่ตา่ กวา่ รอ้ ยละ 95ทางานตรงตามความรับผดิ ชอบ
5.3 มรี ะบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

-16-

แนวทางการดาเนนิ งาน
5.1 พัฒนาระบบการทางานในลักษณะการวิจยั และพฒั นา (R&D) อยา่ งต่อเน่ือง
5.2 พฒั นาบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถในการบริการ และการจัดการความรเู้ พอื่ ตอบสนองความ

ตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย
5.3 นาหลกั ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
5.4 ใชท้ รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
5.5 พฒั นาระบบการใหบ้ ริการด้วยเทคโนโลยสี อ่ื สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผรู้ ับบริการ
5.6 จดั และพฒั นาการประสานงานกับกลมุ่ เปา้ หมายให้มีประสทิ ธภิ าพ โดยการจดั อาสาสมัคร กศน. เปน็ ผู้

ประสานงานระหวา่ งตาบล และหมู่บ้าน
5.7 น้อมนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใชใ้ นการบริหารจัดการ

เปา้ หมาย
1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี ไดร้ ับการศกึ ษาทส่ี อดคล้องกบั ความต้องการและความจาเป็นได้แก่
1.1 ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี ไดร้ ับการศกึ ษาไมน่ ้อยกว่าระดบั มัธยมศกึ ษา
1.2 ประชากรวยั แรงงานอายุ 40–59 ปี ได้รับบรกิ ารการศึกษาตอ่ เนอ่ื งและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประชาชนในอาเภอนาด้วงมีความรู้และทักษะการดารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ประชาชนในอาเภอนาด้วงได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่ สาร และแหลง่ เรยี นรู้

-17-

-18-

ตารางการปฏิบตั ิงาน/ การให้บรกิ ารในพ้นื ท่ี
ของครกู ศน.ตาบล รายสัปดาห์

วัน เวลา ตารางการปฏิบัติงาน/ การใหบ้ ริการ ช่อื -สกลุ
ผู้รบั ผิดชอบ
วนั จันทร์ เวลา 08.00 - - ให้บริการยมื หนงั สือ สืบคน้ ขอ้ มลู ท่ัวไป ท่อี ่าน
วนั องั คาร 17.00 น. หนงั สือ อาสาสมคั รกศน.
- ให้คาปรกึ ษาด้านการเรียน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ
วนั พุธ เวลา 08.00 - - แนะแนวในเร่ืองอาชีพ/การศึกษาตอ่ ครนู ิชาภา รกั ษาพล
วนั พฤหัสบดี 17.00 น. - ใหค้ าปรกึ ษาด้านทกั ษะชีวิต/การศึกษาเพ่อื พฒั นา ครูรัตนา ประดิษฐ์
อาชีพ
วันศุกร์ เวลา 08.00 - - พบกลมุ่ ยอ่ ย ครูนชิ าภา รกั ษาพล
17.00 น. - ติดตามงาน รับสง่ งานจากนักศึกษากศน. ครภู ัณฑริกา ศรีจาปา
วันเสาร์ - ประสานงานเครือข่าย ครบู ัณฑติ ศรสี าร
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - - ใหค้ าปรกึ ษาด้านการเรียน และการจดั กจิ กรรมอนื่ ๆ ครูนชิ าภา รกั ษาพล
17.00 น. - ให้บริการยมื หนังสอื สบื ค้นข้อมลู ทว่ั ไปท่อี ่านหนังสือ ครูภัณฑรกิ า ศรีจาปา
ครูบณั ฑิต ศรีสาร
เวลา 08.00 - - ใหค้ าปรึกษาด้านการเรียน และการจดั กจิ กรรมอ่ืนๆ
17.00 น. - ใหบ้ รกิ ารยมื หนังสือ สืบคน้ ข้อมลู ทว่ั ไป ทอ่ี ่าน ครูนชิ าภา รักษาพล
หนังสือ ครภู ณั ฑริกา ศรีจาปา
เวลา 08.00 - - พบกลมุ่ ยอ่ ย ครบู ณั ฑิต ศรีสาร
17.00 น. - ตดิ ตามงาน รบั สง่ งานจากนักศกึ ษากศน. ครูรัตนา ประดิษฐ์
- ประสานงานเครือขา่ ย
เวลา 08.00 - - พบกลุ่มนักศกึ ษา ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ครูภณั ฑรกิ า ศรจี าปา
17.00 น. - ใหค้ าปรกึ ษาด้านการเรียน และการจดั กิจกรรมอน่ื ๆ อาสาสมคั ร กศน.
- ใหบ้ ริการยมื หนงั สอื สืบค้นข้อมลู ท่ัวไป ท่ีอ่าน
หนังสอื ครรู ัตนา ประดิษฐ์
- พบกลมุ่ ย่อย อาสาสมัคร กศน.
- ติดตามงาน รบั ส่งงานจากนักศกึ ษากศน.
- ใหค้ าปรึกษาด้านการเรยี น และการจัดกจิ กรรมอน่ื ๆ
- พบกลุม่ ย่อย
- ติดตามงาน รบั สง่ งานจากนักศึกษากศน.
- ให้คาปรกึ ษาด้านการเรยี น และการจดั กจิ กรรมอ่นื ๆ
- ให้บริการยืมหนังสือ สบื ค้นข้อมูลทวั่ ไป ทอ่ี ่าน
หนงั สือ- พบกล่มุ ย่อย

หมายเหตุ : ตารางการปฏบิ ตั งิ าน/การให้บรกิ ารดาเนนิ การใน กศน.ตาบลทา่ สะอาด และพืน้ ทต่ี าบลท่าสะอาด

-19-

1.2 ข้อมูลผไู้ มร่ ู้หนังสอื /ลืมหนังสือในพ้นื ที่ ได้มีการสารวจข้อมูลผไู้ ม่ร้หู นังสือ และลืมหนังสอื ในพ้ืนท่ี
โดยใช้ฐานข้อมูลจากผู้นาชุมชน และจัดทาเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการสืบคน้ ดังนี้

-20-

1.3 ขอ้ มลู ภูมปิ ัญญา ภาคเี ครือขา่ ย

1.3.1 กศน.ตาบล

ช่ือ กศน.ตาบล ทต่ี ง้ั ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวพัสราวดี ตรีช่วย
กศน. ตาบลนาด้วง กศน.ตาบลนาด้วง (หลังที่ว่าการอาเภอนาด้วง) นางสาวภัณฑริกา ศรจี าปา

กศน.ตาบลท่าสะอาด กศน.ตาบลทา่ สะอาด นายพันยศ งามนาเสยี ว
นายธนาวฒุ ิ ศรีเหลา
หมทู่ ่ี 2 บา้ นรักธรรม ตาบลท่าสะอาด
นางสาวพสชนนั ท์ ตระกูลเทียบแสน
กศน. ตาบลนาดอกคา กศน.ตาบลนาดอกคา (หน้าเทศบาลตาบลนาดอกคา)

กศน.ตาบลท่าสวรรค์ อาคารเอนกประสงคบ์ ้านเทพมงคล

ต.ท่าสวรรค์

ห้องสมุดประชาชน หลงั ทว่ี า่ การอาเภอนาด้วง

อาเภอนาด้วง

1.3.2 ภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ /แหลง่ เรียนรู้

ประเภทแหลง่ เรยี นรู/้ ฐานการเรียนรู้ จานวน การใช้ประโยชน์
แหล่งเรยี นรู้ในชุมชนด้านการเกษตร 21
ครแู ละผเู้ รยี นสามารถถอดบทเรียนตาม
แหลง่ เรียนรู้ในชุมชนด้าน 4 หลกั ปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพียง(2-3-4)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 ในด้านการเกษตรท่สี นใจและ นาไปปรับใช้
ในชวี ิตประจาวนั ฝึกการคดิ ค้นผลิต
แหล่งเรียนรใู้ นชุมชนด้านภมู ิปัญญา 41 นวตั กรรมใหมๆ่ เพอื่ ลดรายจ่ายต้นทุน เพ่มิ
ทอ้ งถ่ิน ผลผลติ สามารถสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้
และมีการพัฒนา คุณภาพชีวิตทด่ี ขี น้ึ
รวม
ครแู ละผเู้ รียนสามารถนาความรทู้ ่ีไดจ้ าก
การถอดบทเรียน ตามหลกั ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(2-3-4) ในด้าน
ทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม นามา
พฒั นาตนเอง ชุมชน ให้มคี ณุ ภาพและย่งั ยนื
ต่อไป

ครแู ละผเู้ รยี นสามารถนาความรทู้ ไ่ี ด้จาก
การถอดบทเรยี น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง(2-3-4) ในดา้ นภมู ิ
ปัญญาท้องถิน่ นามาฝึกปฏิบัติฝกึ การคดิ ค้น
ออกแบบ สร้างนวตั กรรมใหม่ๆ ให้เขา้ กับ
สถานการณ์และบริบทของ ชมุ ชน พฒั นา
ตนเอง สร้างราย พ่ึงพาตนเองได้และรักษา
สบื สานภมู ิปญั ญาในท้องถ่นิ ใหค้ งสบื ไป

-21-

-22-

1.3.3 ภาคเี ครอื ข่าย -23-
ชือ่ ภาคีเครือขา่ ย
ท่ีต้งั /ท่ีอยู่
ปกครองอาเภอนาด้วง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
สานกั งานพัฒนาชุมชนอาเภอนาด้วง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวัดเลย
สานักงานปศสุ ัตว์อาเภอนาด้วง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย
สถานีตารวจอาเภอนาดว้ ง ตาบลนาด้วง อาเภอนาดว้ ง จังหวัดเลย
สานกั งานท่ดี ินอาเภอนาด้วง ตาบลนาด้วง อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย
สานักงานเกษตรอาเภอนาดว้ ง ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
สานกั งานที่ดนิ อาเภอนาดว้ ง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาด้วง จังหวดั เลย
สานกั งานท้องถ่นิ อาเภอนาด้วง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวัดเลย
โรงพยาบาลอาเภอนาดว้ ง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย
สาธารสขุ อาเภอนาดว้ ง ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย
สัสดอี าเภอนาดว้ ง ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวดั เลย
โรงเรยี นนาดว้ งวทิ ยา ตาบลนาดว้ ง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนาด้วง ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นท่าสะอาด ตาบลท่าสะอาด อาเภอนาดว้ ง จงั หวัดเลย
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ตาบลนาด้วง อาเภอนาดว้ ง จังหวดั เลย

-24-

1.5 ข้อมูลความต้องการเรยี นรขู้ องคนในชมุ ชน
มกี ารสารวจการรหู้ นงั สอื และความต้องการทางการศกึ ษา/กจิ กรรมการเรยี นรู้ ในพ้นื ท่ตี าบลท่าสะอาดทั้ง 7

หมู่บา้ นโดยความรว่ มมือจากนักศกึ ษา ผ้นู าชุมชน

-25-

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการ/ปฎิทนิ การปฎบิ ัตงิ าน

2.1 มกี ารรวบรวม ศกึ ษาข้อมูลพน้ื ฐาน มีรายงานผลการจัดทาข้อมลู ความต้องการทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เพือ่
ประกอบการจดั ทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

มีการสารวจการรู้หนงั สอื และความตอ้ งการทางการศึกษา/กจิ กรรมการเรียนรู้ ในพ้นื ทีต่ าบลทา่ สะอาด
ทั้ง 7 หม่บู า้ นโดยความร่วมมือจากนักศึกษา ผูน้ าชมุ ชน

2.2 มกี ารวเิ คราะห์ขอ้ มูล บริบท สภาพปัญหาและความต้องการจาเปน็ โดยการประสานผู้นาชมุ ชนในตาบล
ในการขอข้อมูลผา่ นเฟสบคุ ไลน์ เพ่อื ควารวดเร็วของข้อมูล

-26-
2.3 มกี ารจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกบั นโยบาย จุดเน้น สภาพปญั หาและความตอ้ งการของชุมชน

และตามระบบ DMIS 64 จานวน 2 กจิ กรรม โดยได้เสนอขอจดั ต้ังกลุม่ ผู้เรยี น และจดั ทาข้อมูลในระบบ
ครอบคลุมทง้ั แผนงาน ตามปฏิทินการงาน และรายงาน

1. กจิ กรรมสง่ เสริมการรหู้ นงั สือ เป้าหมาย 6 คน จัดได้ 35 คน จัดการเรียนการสอนท่ี ณ
ที่ทาการกานันตาบลท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จงั หวดั เลย

2. โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อาเภอ 1 อาชีพ ดาเนินการจดั การเรยี นการสอนหลักสตู ร รปู แบบชนั้
เรียน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน ณ กศน.อาเภอนาด้วง จานวน 50 ช่ัวโมง ดาเนินการจัดเรียน
ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เรียน 15 คน โดยมีนายสนาม
พรมสิทธ์ิ เปน็ วทิ ยากร

หนา้ ระบบ dmis 64

-27-
2.4 มกี ารนาแผนไปส่กู ารปฏบิ ัตแิ ละดาเนินการตามท่ีกาหนด

-28-
2.5 มีการประเมิน สรปุ ผล และรายงานผล

-29-

ตัวชี้วัดท่ี 3 จานวนกจิ กรรม/โครงการในการส่งเสริม สนับสนนุ ประสานงานติดตามผลการดาเนนิ งาน

3.1 มกี ารสง่ เสรมิ สนบั สนุน ประสานงานในการจัดกจิ กรรม มกี ารทางานร่วมกบั บุคลากร กศน. และร่วม
กจิ กรรมกบั ภาคเี ครือขา่ ยในพื้นที่ ตามบทบาทภารกจิ ของผู้นเิ ทศกจิ กรรมในพ้ืนที่อาเภอนาดว้ ง ดงั นี้

กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี น
จานวนกิจกรรม/โครงการในการสง่ เสริม สนับสนนุ ประสานงานติดตามผล

ท่ี ช่อื โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1 จัดกิจกรรมปฐมนเิ ทศนักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ห้องสมดุ ประชาชนอาเภอ

ปกี ารศกึ ษา 2563 นาดว้ ง

2 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบญุ คุณ วนั ท่ี 17กมุ ภาพันธ์ 2564 หอประชุมอาเภอนาด้วง

พระมหากษัตรยิ ไ์ ทย

3 โครงการส่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม นกั ศกึ ษา กศน. 26 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 วดั เวยี งล้อมตาบลนาดว้ ง

4 โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ตามหลักปรัชญาของ วันท่ี 4 มีนาคม 2564 สวนปา่ หว้ ยปลาดุก
เศรษฐกจิ พอเพียง ตาบลนาดอกคา

5 การดาเนินการทดสอบการวดั ผลระดับชาติ ( N – วนั ที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนชมุ ชนบ้านนาด้วง
NET) ตาบลนาด้วง

6 กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน โครงการ กศน.รว่ ม วันท่ี 30 มนี าคม 2564 หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอ

ใจต้านภยั ยาเสพตดิ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 นาดว้ ง

7 การดาเนินการกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน วันท่ี 2 เมษายน 2564 หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอ
โครงการอาสาสมคั รสง่ เสรมิ การอ่าน ประจาปี นาดว้ ง
งบประมาณ พ.ศ. 2564
วนั ที่ 3 -4 เมษายน โรงเรียนนาด้วงวิทยา
8 การดาเนินการสอบปลายภาคเรยี น ภาคเรยี นที่ 2564 ตาบลนาด้วง
2/2563

-30-

กจิ กรรมการศกึ ษาต่อเนื่อง

1. การศกึ ษาเพอื่ พฒั นาอาชีพ (หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะส้นั ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)

ชอื่ โครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลา สถานท่ี เปา้ หมาย จดั ได้ คดิ เปน็
เชิงปริมาณ (คน) ร้อยละ

(คน)

ตาบลทา่ สะอาด

หลกั สูตรการจดั ดอกไมใ้ น ระหว่างวันที่ 15 – 25 บ้านโนนป่าตอ้ ง หมูท่ ี่ 5 ในระบบDMIS 15
พธิ ีการต่างๆ ธนั วาคม 2563 เวลา
จานวน 25 ช่วั โมง 9.00 – 12.00 น. ตาบลท่าสะอาด 63
นางทวาย พมิ พิสุทธ์ิ
เปน็ วทิ ยากร

หลักสตู รการทอผา้ ลาย ระหวา่ งวนั ท่ี 4 ถึง 15 บ้านซาปา่ ซาง 10
ราชวตั ร จานวน 25 เดอื น มกราคม พ.ศ. หมทู่ ี่ 6 ตาบลท่าสะอาด 26 100
ช่วั โมง
นางนดิ หน่อย ฤกษนอก 2564
เป็นวทิ ยากร
รวม
9

-31-

2. การศึกษาเพ่อื พัฒนาอาชีพ (หลักสูตรอาชีพระยะสัน้ รปู แบบช้ันเรยี น 1 อาเภอ 1 อาชีพ)

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ เป้าหมาย จัดได้ คิดเปน็
เชิงปรมิ าณ (คน) ร้อยละ
หลักสตู ร ชา่ งไม้ จานวน กศน.อาเภอนาด้วง
50 ช่วั โมง จานวน 50 (คน)
ชว่ั โมง โดยมีนายสนาม ระหวา่ ง 14 ธันวาคม ณ กศน.อาเภอนาด้วง ในระบบ 16
พรมสิทธ์ิ เปน็ วทิ ยากร 2563 ถงึ 7 มกราคม ณ กศน.อาเภอนาดว้ ง DMIS 63
หลักสตู ร ช่างปูน จานวน 2564 เวลา 9.00 -
50 ชั่วโมง จานวน 50 16
ชั่วโมง โดยมนี ายสนาม 12.00
พรมสทิ ธิ์ เปน็ วทิ ยากร 29 32 100
ระหว่าง 14 ธนั วาคม 7 15 100
หลกั สตู รชา่ งติดฝา้ เพดาน 2563 ถงึ 7 มกราคม
จานวน 50 ช่วั โมง โดยมี 2564 เวลา 13.00 - 7 15 100
นายฤทธริ งค์ วงศ์สีแก้ว
เป็นวิทยากร 16.00

รวม

กศน.ตาบลท่าสะอาด

ระหว่างวนั ท่ี 6 ถงึ ณ กศน.ตาบลทา่ สะอาด
28 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2564

รวม

-32-

3. การศึกษาเพ่ือพฒั นาทักษะชีวิต

ชอื่ โครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลา สถานที่ เปา้ หมาย จดั ได้ (คน) คดิ เป็น
เชงิ ปรมิ าณ 26 ร้อยละ
โครงการทกั ษะชวี ติ การ ในวันที่ 22 ณ บา้ นหนังสือ (คน)/ตาบล 100
พัฒนาทางกายจิตและ ธนั วาคม 2563 ชุมชนบา้ นโนน 26
สมองของผสู้ งู อายุในชุมชน ปา่ ต้อง หมู่ที่ 5 23 100
รวม ตาบลท่าสะอาด
23

4. การศึกษาเพอ่ื พฒั นาสงั คมและชุมชน

ช่ือโครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลา สถานที่ เปา้ หมาย จัดได้ (คน) คดิ เปน็
เชิงปรมิ าณ 17 ร้อยละ
(คน)/ตาบล 100
17
โครงการการจดั การศึกษา วนั ที่ 25 มกราคม ณ บ้านทส่ี ะอาด 15 100
เพ่อื พัฒนาสงั คมและชมุ ชน 2564 ม. 1 15
โดยการใชเ้ ทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ตามแนวทางของ รวม ตาบล ท่าสะอาด
ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
(การเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน)

-33-
5. การศกึ ษาตามแนวปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลา สถานท่ี เปา้ หมาย จดั ได้ คดิ เป็น
เชงิ ปรมิ าณ เชงิ ปรมิ าณ ร้อยละ
โครงการการเรียนรู้ วันที่ 15 มกราคม ณ บ้านน้าสวยภกั ดี
ตามหลกั ปรชั ญาของ 2564 ตาบลท่าสะอาด (คน) (คน) 100
เศรษฐกจิ พอเพียง การ 15
เพาะเห็ดโคนนอ้ ย รวม 18
15
18 100

-34-

การศึกษาตามอัธยาศัย

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี
1 กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน เมย.-กย. 63
บ้านผ้นู า/เครือข่าย
2 กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านในกศน.ตาบลท่าสะอาด เมย.-กย. 63 ตาบลท่าสะอาด
เมย.-กย. 63
3 อาสาสมคั รสง่ เสริมการอ่าน เมย.-กย. 63 7 หมู่บ้าน
4 กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านห้องสมดุ เคลอื่ นทีส่ าหรับชาว เมย.-กย. 63 กศน.ตาบล
ท่าสะอาด
ตลาด เมย.-กย. 63
5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย/รถโมบายเคล่ือนที่ เมย.-กย. 63 กศน.ตาบล
ทา่ สะอาด
6 กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านเคล่ือนท่ี ตลาดนดั คลองถม
7 กจิ กรรมส่งเสริมการเรยี นรูใ้ นแหลง่ เรยี นรชู้ ุมชน
ตลาดนดั คลองถมตาสงิ ห์
รวม
โรงเรียนบา้ นหว้ ยตาด
ตาบลนาดอกคา

ตาบลทา่ สะอาด
7 หมู่บา้ น

ตาบลทา่ สะอาด
7 หมูบ่ า้ น

-35-

3.2 มกี ารประสานงานในการจดั อบรมผเู้ รยี น/ผรู้ ่วมกจิ กรรม ใชว้ ธิ กี ารประสานงานโดยการ
ออกพนื้ ที่ และการจัดทากลมุ่ เฟสบ้คุ เพ่ือการติดตอ่ กนั ระหวา่ งครู กศน.ตาบล และผ้นู าชุมชนเพื่อความ
สะดวกในการประสานงานในพน้ื ท่ี

-36-

3.3 มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน หลงั เสร็จสิ้นกจิ กรรม

-37-

ตัวช้ีวัดที่ 4 จานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรอื งานอ่ืนๆท่ไี ดร้ ับมอบหมาย

มกี ารทางานร่วมกับบุคลากร กศน. และรว่ มกิจกรรมกับภาคีเครือขา่ ยในพ้นื ท่ี ตามบทบาทภารกิจของผู้นิเทศ
กจิ กรรมในพืน้ ที่ ดงั นี้

โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วน

ที่ ช่อื โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี เปา้ หมาย จดั ได้ คดิ เปน็
เชงิ ปรมิ าณ (คน) รอ้ ยละ

(คน)

1 ส่งเสริมการรหู้ นงั สือ ภาคเรียนที่ พืน้ ทีต่ าบลท่าสะอาด 6 35 100
2/2563

2 โครงการจัดการการจัดและ ระหว่างวนั ท่ี 6 – พ้นื ท่ตี าบลท่าสะอาด ท้ัง 290 290 100

ส่งเสริมการจัดการศึกษ า 10 มนี าคม 2564 7 หมบู่ ้าน

ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการ

ทางกาย จิต และสมองของ

ผู้สูงอายุ

3 โครงการภาษาต่างประเทศ ระหว่างวนั ที่ 18- ห้องสมดุ ประชาชน 22 34 100

เพือ่ การสอื่ สารด้านอาชีพ 22 มกราคม อาเภอนาดว้ ง

หลกั สตู ร คา้ ขาย 2564

4 โครงการ กศน.สู่ กศน. WOW เม.ย – กย. 2563 กศน.ตาบลทา่ สะอาด 1 แหง่ 1 แหง่ 100

( กศน.ตาบล 5 ดี พรเี ม่ียม)

5 ประเมินศูนย์การเรยี นรตู้ าม 24 มนี าคม กศน.อาเภอนาดว้ ง 1 แห่ง 1 แหง่ 100
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ 2564
พอเพยี งดา้ นการศึกษา
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563

-38-

ท่ี ช่อื โครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลา สถานท่ี เป้าหมาย จดั ได้ คิดเปน็
เชงิ ปรมิ าณ (คน) รอ้ ยละ
100
(คน)
100
6 ร่วมจดั นทิ รรศการ ในการ 23 มนี าคม โรงเรียน 1 แห่ง 1 แหง่
100
ประเมนิ ศนู ย์การเรียนรตู้ ามหลัก 2564 ชุมชน
100
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน ทา่ สะอาด

การศกึ ษา ประจาปีการศึกษา อาเภอ

2563 โรงเรียนชมุ ชนทา่ สะอาด นาด้วง

7 คณะกรรมการโครงการจัด ปีงบประมาณ กศน.อาเภอ 1 แห่ง 1 แหง่

การศึกษาตามอัธยาศัย คาส่ัง 2564 นาด้วง

กศน.อาเภอนาดว้ ง ที่ 173/2563

ลว. 16 พฤศจิกายน 2563

8 คณะกรรมการโครงการส่งเสริม ปีงบประมาณ กศน.อาเภอ 1 แห่ง 1 แหง่

การอ่านรถโมบายเคล่ือนท่ี คาส่ัง 2564 นาดว้ ง

กศน.อาเภอนาดว้ ง ท่ี 184/2563

ลว. 8 ธันวาคม 2563

9 คณะกรรมการจัดการศกึ ษาเพ่ือ 22 ธันวาคม กศน.อาเภอ 1 แห่ง 1 แหง่

พฒั นาทกั ษะชีวติ คาสง่ั กศน. 2564 นาด้วง

อาเภอนาด้วง ท่ี 185/2563

ลว. 8 ธันวาคม 2563

-39-

ที่ ชือ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี เป้าหมาย จัดได้ คิดเป็น
เชิงปรมิ าณ (คน) ร้อยละ
100
(คน)
100
10 คณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศ ภาคเรยี นที่ กศน.อาเภอ 1 แหง่ 1 แหง่ 100
100
ช้แี จงแนะนาหลกั สูตรการศึกษา 2/2563 นาด้วง -
100
นอกระบบระดับการศึกษาข้นั

พ้นื ฐาน พ.ศ. 2551 ประจาภาค

เรียนที่ 2/2563 คาส่งั กศน.

อาเภอนาดว้ ง ท่ี 191/2563

ลว. 15 ธนั วาคม 2563

11 คณะกรรมการนิเทศกจิ กรรม ปงี บประมาณ กศน.อาเภอ 1 แห่ง 1 แหง่

กศน.อาเภอนาด้วง คาสั่ง กศน. 2564 นาด้วง

อาเภอนาดว้ ง ท่ี 193 /2563

ลว. 14 ธันวาคม 2563

12 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปงี บประมาณ กศน.อาเภอ 1 แห่ง 1 แห่ง

การศกึ ษาต่อเนอื่ ง คาสงั่ กศน. 2564 นาด้วง

อาเภอนาด้วง ที่ 84/2563

ลว. 10 เมษายน 2563

13 คณะกรรมการประเมนิ ผลของ ภาคเรียนที่ กศน.อาเภอ 1 แหง่ 1 แห่ง

การปฎบิ ตั กิ ิจกรรม กพช. คาสงั่ 2/2563 นาดว้ ง

กศน.อาเภอนาด้วง ท่ี 170/2563

ลว. 12 พฤศจิกายน 2563

14 เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฎคิ มใน 23 มีนาคม สนามกฬี า - -

การจัดแขง่ ขนั กีฬา กศน.เกมส์ 2564 มหาวทิ ยาลยั

โซนภธู านี ราชภฎั เลย

15 ผู้ตรวจ/และควบคุมเวรยามรักษา ปีงบประมาณ กศน.อาเภอ 1 แหง่ 1 แหง่

ความปลอดภัย กศน.อาเภอ 2564 นาด้วง

นาดว้ ง

-40-
รบั ผิดชอบงานตามโครงสร้างการบรหิ ารงาน กศน.อาเภอนาดว้ ง ดงั นี้

ท่ี งาน/ฝา่ ย หนา้ ท/ี่ ผลงาน เอกสาร/รอ่ งรอย

1 หัวหน้างานประกนั 1.จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา - ประกาศใช้มาตรฐาน
คุณภาพภายใน 2.รายงานการประเมินตนเอง - คาสัง่ มอบหมายงาน
สถานศึกษา 3.ประสานงานการประเมนิ คุณภาพการศึกษา - ภาพกิจกรรม
4.ตรวจสอบคณุ ภาพการศึกษา
5. พฒั นาระบบคุณภาพการศึกษา

2 หวั หนา้ งานบุคลากร 1.พัฒนาบุคลากรท่ปี ฏิบัตงิ านและมีสว่ นเก่ยี วข้องกับ - คาส่งั มอบหมายงาน
งานการ ศึกษาความพร้อมและประสิทธ์ิภาพในการ - ภาพกจิ กรรม
3 งานงบประมาณและ ปฏบิ ัติงานของบคุ ลากรปฏิบัติงานความมีบทบาท
ระดมทรัพยากร หน้าทแ่ี ละภารกจิ - ภาพกจิ กรรม
2. จัดทาสมุดหมายเหตุ สมุดตรวจการ - หนังสือราชการ
3. นาเสนอลงนามคาสัง่
4. แจง้ เวียน รับทราบคาสงั่
5. รับเรอ่ื งการลาออก
6. ตรวจสอบขอ้ มลู ของผ้ลู าออกจากราชการ
7. นาเสนอเรอื่ งการลาออก
8. นาเสนอผมู้ อี านาจพิจารณาอนุมัติ
9. แจง้ ผู้ขอลาออกจากราชการ
10. จัดและประสานงานกบั เครือข่ายในการฝกึ อบรม
ราชการและลกู จ้าง
11. จดั ทาแผนแมบ่ ทการพฒั นาบุคลากร
12. ดาเนินการฝกึ อบรมโดยการเขียนโครงการ
13.งานอื่น ๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

1.บริหารงบประมาณเป็นไปอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
2.ควบคมุ การเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิ าพ
3.ประสานกับการสนบั สนนุ งบประมาณ
4.จดั ทาโครงการรองรบั งบประมาณทรพั ยากร
สนบั สนุน
5. สรปุ รายงานการระดมทรัพยากร

-41-

ท่ี งาน/ฝ่าย หน้าท/ี่ ผลงาน เอกสาร/ร่องรอย
- คาส่งั มอบหมายงาน
4 หวั หนา้ งานนิเทศภายใน 1.นเิ ทศการศึกษา กศน.ตาบล - รายงานการนิเทศ
- ภาพกจิ กรรม
และตดิ ตามประเมนิ ผล 2.ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
- คาส่ังมอบหมายงาน
เรยี นรู้ กศน.ตาบล -แบบเสนออนุมัติ
หลกั สูตรอาชีพ
3.พฒั นาทรัพยากรบุคคลและภาคเี ครอื ขา่ ย - ภาพกจิ กรรม

4.พัฒนาการเรียนรู้ กศน.ตาบล

5 หัวหน้างานพัฒนา 1. ศึกษาวเิ คราะห์หลกั สตู ร

หลักสูตรส่อื นวัตกรรม 2. งานวชิ าการ พฒั นาหลักสูตร

และเทคโนโลยี 3. จัดเตรียมเอกสารในการจัดทาหลกั สตู ร การศึกษา

นอกโรงเรียน

4.จัดหารวบรวมสือ่ การเรยี นการสอน นามาจดั ทา

สาเนาและ ผลิตเพิ่มเตมิ

5. จัดระบบบริหารและเผยแพรส่ ื่อใหน้ ักศึกษาและ

เครือข่าย

6.พฒั นาสอ่ื นวัตกรรมและเทคโนโลยที างการศึกษา

จัดทาสอ่ื ใชเ้ อง ทส่ี อดคล้องกับสภาพปญั หาความ

ตอ้ งการในการสอน

7. งานอื่น ๆ ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง ตามภาคผนวกทา้ ยเลม่

-42-

สว่ นที่ 3 พฤตกิ รรมการปฏิบตั งิ าน

1.การมุง่ ผลสัมฤทธ์ิ
1.1 พยายามทางานในหน้าทีใ่ ห้ถกู ตอ้ ง
สง่ ทบ่ี ่งบอก
1.การปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ีครู อาสาสมัคร กศน.นน้ั จะต้องปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าท่ี ครู อาสาสมัคร

กศน. ท้งั ปฎบิ ตั ิ ส่งเสรมิ กากับ และนิเทศงานในพ้ืนท่ี
2ปฏบิ ัติตามแผนคารบั รองปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ 2564
3.ปฏิบัติตามกฎระเบยี นของพนักงานราชการและจรรยาบรรณวชิ าชพี ครอู ยา่ งเครง่ ครดั
หลกั ฐาน
-แผนการแผนคารับรองปฏบิ ัติงานประจาปีงบประมาณ 2564
-การกรอกข้อมลู แผนการปฏบิ ตั งิ านลงในระบบฐานขอ้ มูลการบริหารจดั การ สานักงาน กศน.
-การจดั ทารายงานผลการปฏบิ ัตงิ านประจาปีงบประมาณ 2564
-การกรอกข้อมลู การรายงานการปฏบิ ัติงานลงในระบบฐานข้อมลู การบรหิ ารจัดการ สานักงาน กศน.

1.2พยายามปฏิบตั งิ านให้เสรจ็ ตามกาหนดเวลา
สงิ่ ทบ่ี ่งบอก
1.จาการจัดแผนคารับรองปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ 2564 และการวางแผนปฏิบตั ิเปน็ ราย

เดือนนนั้ ข้าพเจ้าไดด้ าเนินตามแผนคารบั รองปฏบิ ตั ิงานประจาปีงบประมาณ 2564 แลการวางแผนปฏบิ ตั ิ
เป็นรายเดอื นอย่างเคร่งครัด

2.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผ้ บู้ ังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
หลกั ฐาน
- แผนคารับรองปฏบิ ตั ิงานประจาปงี บประมาณ 2564
- แผนการปฏิบตั งิ านประจาเดอื น
- บนั ทกึ ขอ้ ความรายงานผลกิจกรรม

1.3 มานะอดทน ขยนั หมน่ั เพียรในการทางาน
สิ่งทีบ่ ่งบอก
ข้าพเจา้ ยดึ หลักการปฏบิ ัตงิ านตามระเบยี บราชการอย่างเครง่ ครดั โดยยดึ หลักจรรยาบรรณวชิ าชีพ

ครปู ฏิบัติตนต่อผูร้ ับบริการอย่างเทา่ เทยี มกัน ไมเ่ ลือกปฏบิ ตั ิและพร้อมจะปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการเพอื่ ให้กจิ กรรม
ตา่ งของกศน.ประสบความสาเร็จไปไดด้ ้วยดีได้ปฏิบตั ิงานเสร็จทันตามกาหนดเวลาและปฏบิ ตั ิตามคารับรองการ
ปฏิบตั งิ าน งบประมาณ 2564

หลกั ฐาน
1.รูปถ่ายการเข้าร่วมกจิ กรรม
2. คาสงั่
3. สรุปผลการจดั กิจกรรม

-43-
1.4แสดงออกวา่ ต้องการทางานใหไ้ ด้ดขี น้ึ

ส่งิ บ่งบอก
1. มขี ่วนขวายและศึกษาหาความรู้ผ่านอนิ เตอร์ สอื่ ศึกษาดงู านนอกสถานท่ี เขา้ รบั การอบรม

พฒั นาบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่อื นาความรู้นาไปปรบั ใช้ในการจดั กจิ กรรมการเรียน
การสอนให้กบั ผเู้ รียนต่อไป
หลักฐาน
1. รายงานผลการปรับปรงุ แกไ้ ขตามคาเสนอแนะ
2. รปู ถ่าย ผลงาน รายงานผลการเข้ารว่ มกจิ กรรม วฒุ บิ ตั ร
1.5 แสดงความเห็นในเชงิ ปรบั ปรงุ พัฒนา เม่ือเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
สง่ิ บง่ บอก
1. เมื่อเกดิ ปัญหาในการทางานข้าพเจา้ จะปรึกษาผูร้ ู้ และศึกษาเอกสารที่เกย่ี วข้อง แนวทางการ
ดาเนินงาน ค่มู ือ อยา่ งสม่าเสมอและการแสดงความคดิ เห็นในการประชมุ หรือการเขา้ ร่วมการ
อบรม
2. การใหค้ าแนะนาแก่ ครู กศน.ตาบล หรอื นักศึกษาภายในกลมุ่ ทรี่ บั ผิดชอบ
หลกั ฐาน
1. รายงานการประชุม
2. รูปถ่ายการเขา้ ประชุม

1.6 กาหนดมาตรฐานหรอื เป้าหมายในการทางานเพ่ือให้ไดผ้ ลงานท่ดี ี
สงิ่ บง่ บอก

ข้าพเจ้ายึดหลักการปฏิบตั งิ านตามระเบียบราชการอยา่ งเคร่งครดั โดยยึดหลกั จรรยาบรรณวชิ าชีพ

ครปู ฏิบัติงานตามแผนและคารบั รองการปฏิบตั ริ าชการ งบประมาณ 2564
1.การจัดแผนปฏบิ ัติงานประจาปีงบประมาณ 2564
2. คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
3. การจดั ทาสรปุ โครงการโดยมรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
- ส่งเสรมิ การรู้หนังสือ
- การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- การจัดการศึกษาต่อเน่ือง
- การจัดการศึกษาตามอธั ยาศัย
- การจดั การศึกษาตามยทุ ธศาสตร์และจดุ เนน้
- งานอน่ื ๆท่ีได้รับมอบหมาย
หลักฐาน
- ส่งเสริมการรู้หนงั สือ
- การจัดการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
- การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจดั การศึกษาตามยุทธศาสตร์และจดุ เนน้
- งานอื่นๆท่ีได้รบั มอบหมาย

-44-

- แผนปฏบิ ตั ิงาน
- โครงการ

1.7 ติดตาม และประเมนิ ผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑม์ าตรฐาน
ส่งิ บ่งบอก

ข้าพเจา้ ยดึ หลักการปฏบิ ัติงานตามระเบียบราชการอยา่ งเครง่ ครดั โดยยึดหลกั จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครปู ฏบิ ตั ิงานตามแผนและคารับรองการปฏบิ ตั ริ าชการ งบประมาณ 2564และได้ดาเนินงานตามแผนและ
คารบั รองปฏิบตั ิราชการอย่างเครง่ ครัด

หลกั ฐาน
- ฐานข้อมลู dmis 64
- สง่ เสรมิ การรู้หนงั สอื
- การจดั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน
- การจดั การศึกษาต่อเน่ือง
- การจดั การศึกษาตามอธั ยาศัย
- การจดั การศึกษาตามยทุ ธศาสตร์และจดุ เน้น
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย

1.8 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคบั บญั ชากาหนดหรอื เป้าหมายของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สง่ิ บง่ บอก
- ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
- มีแผนปฏิบตั งิ าน
- มีโครงการ
หลกั ฐาน
- คาสง่ั
- รายงานผลการปฏบิ ัติงาน
- แผนปฏบิ ตั งิ าน
- โครงการ

1.9 มีความละเอยี ดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้ ง เพ่ือใหไ้ ด้งานท่ีมีคณุ ภาพ
สิง่ บ่งบอก
-ปฏบิ ตั ิงานโดยยึดกฎระเบยี บ ความถกู ต้อง
หลักฐาน
- ผลการดาเนินงาน
- รายงานการปฏิบัติงาน

-45-

2. การบรกิ ารที่ดี
2.1 ให้การบริการท่ีเปน็ มติ ร
สง่ิ บง่ บอก
- การย้ิมแยม้ แจ่มใส
- การเอาใจใสผ่ มู้ าเขา้ รบั บริการ
- การซักถาม พูดคุย และให้การแนะแนว
หลักฐาน
- รปู ถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมบรกิ าร

2.2 ใหข้ ้อมูลขา่ วสารที่ถกู ต้องชัดเจนแก่ผ้เู ข้ารับบริการ
สิ่งบง่ บอก
- ขา้ พเจ้าได้จดั ทาข้อมลู พนื้ ฐานเพ่ือเปน็ การใหบ้ ริการประชาชนและนักศึกษาเปน็ มุมให้ความรู้
ในแฟนเพจศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอนาดว้ ง
- ศกึ ษาและค้นคว้าหาความรู้ให้ชดั เจนในเร่อื งที่ตอ้ งใหบ้ รกิ าร
- มรี ะบบสารสนเทศที่เกีย่ วข้องกบั งานท่ีถูกต้องและเปน็ ปัจจุบัน
หลักฐาน
- แฟนเพจ
- แผ่นประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลสารสนเทศ
- ปา้ ยประชาสมั พนั ธ์

2.3 แจง้ ใหผ้ ู้รับบริการทราบความคืบหนา้ ในการดาเนินเร่ืองหรือข้นั ตอนงานต่าง ๆท่ีใหบ้ รกิ ารอยู่
สง่ิ บง่ บอก
-ประชาสมั พันธผ์ า่ นทางแฟนเพจกศน.อาเภอนาด้วง
- หนังสือแจง้ หนว่ ยงานท่ีเกยี่ วขอ้ ง
- จดหมายแจ้งผเู้ รียน หรือผู้เข้ารบั บรกิ าร
- แจ้งผ่านโทรศัพทแ์ ละเว็บไซต์
หลกั ฐาน
- หนังสอื ราชการ
- หนงั สือขออนุญาตการใช้โทรศพั ท์
- แฟนเพจกศน.อาเภอนาดว้ ง

-46-

2.4 ประสานงานภายในหนว่ ยงานและหนว่ ยงานอ่ืนทเ่ี ก่ียวข้อง เพอื่ ใหผ้ รู้ ับบริการได้รบั บรกิ ารทต่ี อ่ เน่อื งและ
รวดเร็ว

สิ่งบ่งบอก
- หนังสือแจ้งหนว่ ยงานทเี่ ก่ยี วข้อง
- จดหมายแจง้ ผู้เรยี น หรอื ผเู้ ขา้ รับบรกิ าร
- แจ้งผา่ นโทรศพั ทแ์ ละเว็บไซต์
- ประสานงานผา่ น อาสาสมคั ร กศน./เครือขา่ ย/ผนู้ าชมุ ชน/นักศกึ ษา
หลกั ฐาน
- หนังสอื ราชการ
- แฟนเพจกศน.อาเภอนาดว้ ง
- รูปถ่าย
- บนั ทกึ รายงานผ้บู งั คับบญั ชา

2.5 รับเป็นธุระช่วยแกป้ ัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกดิ ขึ้น แกผ่ ้รู บั บริการอย่างรวดเรว็ ไมบ่ า่ ยเบีย่ ง ไมแ่ ก้
ตวั หรือปัดภาระ

สิ่งบง่ บอก
- การใหค้ าปรึกษาและให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
- สอดแทรกและแนะแนวการแก้ไขปญั หาในระหว่างเรียน
หลักฐาน
- รูปถา่ ย
- แบบประเมนิ ความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมบรกิ าร
2.6 ดแู ลให้ผูร้ ับบรกิ ารไดร้ บั ความพึงพอใจและนาข้อขดั ข้องใดๆ ในการใหบ้ ริการไปพฒั นาการใหบ้ รกิ ารให้ดี
ยงิ่ ขนึ้
สง่ิ บง่ บอก
- การเอาใจใสผ่ ู้มาเขา้ รบั บริการ
- การซกั ถาม พดู คุย และให้การแนะแนว
หลกั ฐาน
- รปู ถ่าย
- แบบประเมินความพงึ พอใจของผู้เข้ารว่ มบริการ

3.การสง่ั สมความเช่ียวชาญงานอาชพี
3.1 ศกึ ษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองคค์ วามรใู้ หม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ส่ิงบ่งบอก
- เขา้ รว่ มกจิ กรรมการประกวดโครงการประชมุ ชแี้ จงขับเคล่ือนนโยบาย สานักงาน กศน. และทาแผนปฏิบตั ิ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วนั ท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ หอ้ ง
ประชุมใบคา1 โรงแรมใบบญุ แกรนด์ จงั หวัดเลย

- การศกึ ษาออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรกู้ ญั ชา และกัญชงอยา่ งชาญฉลาด สาหรบั
ประชาชน” ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์ วนั ท่ี 29 มกราคม 2564 จดั โดย กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

-47-

- การศกึ ษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อ”การเรียนรู้ สภู้ ยั COVID-19” 3 กมุ ภาพันธ์ 2564 จัดโดย
สานักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ

- เข้ารว่ มรบั ชมการบรรยาย”แนวทางการประเมินคณุ ภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การ
ตรวจเย่ยี ม Online” 5 มนี าคม 2564 จดั โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน”

- ร่วมโครงการพฒั นาการนเิ ทศเพื่อยกระดบั คุณภาพงาน สานักงานกศน.จังหวดั เลย 9-10 มีนาคม 2564
ณ หอ้ งประชุมผตี าโขน สานักงานกศน.จงั หวัดเลย

หลกั ฐาน
- รูปถา่ ยการเขา้ รบั การอบรม
- วุฒิบัตร
- หน้าเวบ็ เพจกศน.
- Facebook กศน. ตาบล
- รายงานผลการเข้ารว่ มกจิ กรรม

3.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนใหด้ ีย่งิ ขน้ึ
ส่ิงบ่งบอก
- เขา้ ร่วมกจิ กรรมการประกวดโครงการประชมุ ช้แี จงขบั เคลอ่ื นนโยบาย สานักงาน กศน. และทาแผนปฏิบัติ

การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันท่ี 9 ธนั วาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมใบคา1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวดั เลย

- การศึกษาออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เร่ือง “การเรียนรู้กญั ชา และกัญชงอยา่ งชาญฉลาด สาหรบั
ประชาชน” ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วนั ท่ี 29 มกราคม 2564 จัดโดย กระทรวงศกึ ษาธิการ

- การศึกษาออนไลนแ์ ละการทดสอบความรู้ เรื่อ”การเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19” 3 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดย
สานกั งานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศกึ ษาธิการ

- เขา้ ร่วมรับชมการบรรยาย”แนวทางการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การ
ตรวจเยย่ี ม Online” 5 มนี าคม 2564 จดั โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึ ษา (องค์การ
มหาชน”

- รว่ มโครงการพฒั นาการนเิ ทศเพ่ือยกระดบั คุณภาพงาน สานกั งานกศน.จงั หวดั เลย 9-10 มนี าคม 2564
ณ ห้องประชมุ ผตี าโขน สานักงานกศน.จงั หวดั เลย

หลักฐาน
- วุฒิบตั ร
- รูปถ่าย
- คาส่ัง
- รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม


Click to View FlipBook Version