The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NIK AZMALAYATI NIK JUSOH, 2020-07-20 00:14:49

1_KSSR_DPK_BHS MELAYU SK TAHUN 6

1_KSSR_DPK_BHS MELAYU SK TAHUN 6

BAHASA MELAYU

Sekolah Kebangsaan

TAHUN 6

KATA PENGANTAR Penjajaran kandungan kurikulum ini bertujuan memberi penekanan
terhadap kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala
Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Rendah kandungan tambahan dan kandungan pelengkap berperanan
(KSSR) telah dijajarkan bagi memenuhi keperluan menyokong keseluruhan pembelajaran bagi kandungan sesuatu
pembelajaran murid yang terkesan lanjutan mata pelajaran melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Pendekatan pembelajaran teradun yang menggabungkan teknik
yang dikuatkuasakan akibat penularan pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium
koronavirus (COVID-19). Arahan PKP telah yang sesuai mampu menghasilkan PdP yang lebih fleksibel tanpa
membawa normal baharu dalam pelaksanaan pengajaran dan mengabaikan hasil pembelajaran yang dihasratkan.
pembelajaran (PdP) secara maya. Dapatan daripada beberapa
tinjauan melalui media cetak dan elektronik menunjukkan bahawa Harapan Kementerian Pendidikan Malaysia agar guru dapat
PdP secara maya semasa tempoh PKP, tidak dapat dilaksanakan memastikan kandungan DSKP disampaikan kepada murid
secara menyeluruh dan bersistematik. Implikasinya, wujud jurang seterusnya merealisasikan hasrat dan matlamat mata pelajaran
pembelajaran antara murid. Hal demikian turut menjejaskan KSSR. Kementerian Pendidikan Malaysia juga merakamkan
penguasaan kandungan, kemahiran dan nilai asas yang diperlukan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
oleh murid bagi meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. pihak yang terlibat dalam penjajaran kandungan DSKP KSSR bagi
Oleh itu, penjajaran kurikulum ini merupakan usaha Kementerian kegunaan tahun 2020.
Pendidikan Malaysia bagi memastikan kelangsungan pembelajaran
murid berlaku. DATIN SRI HAJAH NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID
Pengarah
Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi Bahagian Pembangunan Kurikulum
kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan
DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan
Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

1.2 Mendengar, mengecam 1.2.6 Mendengar,
dan menyebut bunyi memahami dan
bahasa iaitu abjad, suku menyebut jenis ayat
kata, perkataan, frasa dan ragam ayat
dan ayat dengan betul. dengan struktur binaan
ayat yang betul dan
1.3 Mendengar, memahami tepat.
dan memberikan
respons terhadap 1.3.1 Mendengar,
sesuatu arahan, soalan memahami dan
dan pesanan yang memberikan respons
didengar dengan betul. terhadap sesuatu
arahan berdasarkan
ayat perintah dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap ayat tanya
dengan betul.

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan 1.3.3 Mendengar,
tentang sesuatu perkara memahami dan
daripada pelbagai memberikan respons
sumber dalam situasi terhadap pesanan dan
formal dan tidak formal menyampaikan
secara bertatasusila. pesanan dengan
menggunakan bahasa
yang santun dalam
pelbagai situasi.

1.4.1 Bertutur tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan ayat
yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
kata gelaran yang
sesuai secara
bertatasusila.

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
1.5 Bercerita, dan
menceritakan sesuatu 1.4.3 Berbual tentang
perkara semula dengan sesuatu perkara
tepat menggunakan dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan kata ganti nama yang
intonasi yang betul. sesuai dengan betul
secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
dengan memberikan
alasan yang sesuai
dalam situasi formal
dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.5.1 Bercerita dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dengan
menggunakan pelbagai
ayat yang
mengandungi bahasa
yang indah.

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Pembelajaran (SP)

Standard Kandungan Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.6 Berbicara untuk 1.5.2 Menceritakan sesuatu
menyampaikan perkara dengan
maklumat tentang sebutan dan intonasi
sesuatu perkara yang betul
daripada pelbagai menggunakan pelbagai
sumber dengan tepat ayat yang
secara bertatasusila. mengandungi bahasa
yang indah.

1.6.1 Berbicara untuk
mendapatkan
maklumat yang
tersurat dan tersirat
untuk membuat
rumusan dengan betul
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk
menerapkan bahasa
yang indah untuk
menyampaikan
maklumat dengan
tepat secara
bertatasusila.

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan mengemukakan
pendapat tentang pendapat secara kritis
sesuatu perkara dan kreatif dengan
daripada pelbagai menggunakan ayat
sumber secara yang gramatis secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.3 Membaca dan KEMAHIRAN MEMBACA
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada 2.2.3 Membaca dan
pelbagai sumber memahami ayat
dengan sebutan yang yang mengandungi
betul. perkataan
berimbuhan dalam
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan prosa
bahan bacaan dengan dan puisi dengan
lancar, sebutan yang sebutan yang betul.
jelas dan intonasi yang
betul. 2.3.1 Membaca sesuatu
bahan yang
mengandungi
pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat
secara mekanis.

5

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
2.4 Membaca dan 2.3.2 Membaca pelbagai
memahami maklumat bahan yang
yang tersurat dan mengandungi ayat
tersirat daripada tunggal, dan ayat
pelbagai bahan untuk majmuk dengan
memberi respons pelbagai keterangan
dengan betul. secara mekanis.

2.4.1 Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan tersirat
untuk membuat
ulasan dengan betul.

2.4.2 Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan tersirat
untuk membuat
rumusan dengan
betul.

2.4.3 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat untuk
membuat keputusan
dengan memberikan
alasan.

6

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Tambahan
Kandungan Asas Kandungan Pelengkap
2.5.3 Membaca,
2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan memahami dan
dan menaakul untuk memahami bahan menaakul bahan
memindahkan maklumat untuk memindahkan untuk memindahkan
yang terdapat dalam maklumat dalam maklumat kepada
pelbagai bahan dengan bentuk grafik bentuk grafik, puisi
betul. atau prosa.
2.5.2 Membaca ,
memahami, dan 2.6.1 Membaca bahan
menaakul bahan sastera untuk
untuk memindahkan menghasilkan idea
maklumat mengikut baharu.
keutamaan ke dalam
bentuk prosa.

2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

7

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP)

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.6.2 Membaca bahan
bukan sastera untuk
menghasilkan idea
baharu.

KEMAHIRAN MENULIS

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis teks prosa dan
kata, perkataan, frasa puisi secara mekanis
dan ayat secara dengan betul dan
mekanis dengan betul kemas.
dan kemas.
3.2.7 Menulis teks prosa dan
puisi secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan
betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan
perkataan, frasa dan menulis jawapan
ayat dengan betul. pemahaman secara
kritis dan kreatif
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka
dan menulis pelbagai
jenis karangan.

8

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
3.4 Menulis imlak dengan 3.4.1 Menulis perkataan
tepat. dan frasa dengan 3.5.2 Mencatat maklumat
menggunakan ejaan daripada pelbagai
yang tepat secara sumber dalam bentuk
imlak. grafik.

3.5 Mencatat maklumat 3.4.2 Menulis pelbagai teks
yang betul tentang prosa dengan
sesuatu perkara menggunakan ejaan
daripada pelbagai dan tanda baca yang
sumber. tepat secara imlak.

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan menyampaikan
maklumat tentang maklumat dengan
sesuatu perkara dengan menggunakan idea
menggunakan bahasa utama dan idea
yang santun. sampingan secara
kohesi dan koheran.

9

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
3.7 Menghasilkan penulisan 3.6.2 Menulis untuk
kreatif dalam pelbagai menyampaikan
genre dengan betul. maklumat dalam
bentuk karangan
berformat dengan
menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.1 Menghasilkan
perenggan yang
kohesi dan koheran
dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan
penulisan imaginatif
dan deskriptif dengan
bahasa yang
menarik.

3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan

memurnikan hasil memurnikan hasil

penulisan dengan betul. penulisan.

10

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
Kandungan Tambahan
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan
pelbagai bahan sastera tentang bahan
dan bukan sastera yang sastera dan bukan
didengar, ditonton atau sastera dengan
dibaca dengan betul. menggunakan ayat
yang gramatis.

ASPEK SENI BAHASA

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan
memahami unsur seni memahami seni kata
dalam lagu melalui lagu dengan
nyanyian secara didik melahirkan imaginasi
hibur. melalui penghasilan
karya sastera.

4.1.2 Memahami dan
mengubah suai seni
kata lagu secara bebas
dan
mempersembahkannya
melalui nyanyian
secara didik hibur.

11

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Pembelajaran (SP)

Standard Kandungan Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan cerita
yang indah dan dengan menggunakan
menggunakan bahasa bahasa yang indah
badan secara kreatif dengan sebutan dan
semasa bercerita secara intonasi yang betul dan
didik hibur. jelas.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.2.2 Mengujarkan cerita
yang indah bahasa menggunakan bahasa
badan dengan kreatif yang indah dan ayat
melalui lakonan secara yang gramatis untuk
didik hibur. menyampaikan idea
dengan bahasa badan
yang kreatif.

4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul, dan
jelas, bahasa yang indah
serta bahasa badan
yang kreatif melalui
lakonan.

12

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Pembelajaran (SP)

Standard Kandungan

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan untuk
menyampaikan mesej
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
bahasa badan yang
kreatif melalui lakonan.

4.4 Melafazkan dan 4.4.1 Melafazkan puisi dengan
memahami puisi dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa memahami puisi
yang indah secara didik tersebut.
hibur.

4.4.2 Mencipta puisi
menggunakan bahasa
yang indah dan
melafazkannya dengan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta
memahami puisi
tersebut.

13

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Pembelajaran (SP)

Standard Kandungan Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.1 Memahami dan ASPEK TATABAHASA
menggunakan golongan
kata dengan betul 5.1.1 Memahami dan
mengikut konteks. menggunakan
pelbagai kata nama
am dan penjodoh
bilangan mengikut
konteks dengan
betul.

5.1.2 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata nama
khas mengikut
konteks dengan
betul.

5.1.3 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata ganti
nama mengikut
konteks dengan
betul.

14

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP)

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.1.4 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata kerja
dan kata bantu
mengikut konteks
dengan betul.

5.1.5 Memahami dan
menggunakan
pelbagai jenis kata
adjektif adverba, kata
penguat, dan kata
penegas mengikut
konteks dengan
betul.

5.1.6 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata hubung
mengikut konteks
dengan betul.

5.1.7 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata tugas
mengikut konteks
dengan betul.

15

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Kandungan Asas Standard Pembelajaran (SP) Kandungan Pelengkap
5.2 Memahami dan
Kandungan Tambahan
menggunakan
pembentukan kata yang 5.2.1 Memahami dan
sesuai dalam pelbagai menggunakan
situasi dengan betul. pelbagai imbuhan
dalam pelbagai
5.3 Memahami dan situasi dengan betul.
membina ayat yang
betul dalam pelbagai 5.2.2 Memahami dan
situasi. menggunakan
pelbagai jenis kata
ganda dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

5.2.3 Memahami dan
menggunakan
pelbagai kata
majmuk dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

5.3.1 Memahami dan
membina ayat
songsang yang betul
dalam pelbagai
situasi.

16

Dokumen Penjajaran Kurikulum Bahasa Melayu SK Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP)

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.3.2 memahami dan
membina ayat dalam
teks menggunakan
penanda wacana
dengan betul.

• Guru disarankan agar mengutamakan SP pada ruang ASAS terlebih dahulu sebagai SP fokus dan gabung jalin kemahiran.
Kemudian diikuti dengan SP pada ruangan SP TAMBAHAN dan disusuli dengan SP pada ruangan PELENGKAP.

• Guru boleh memilih urutan SP mengikut kesesuaian dan tahap kemampuan murid.

17


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Artboard 1-100
Next Book
BUKU PERATURAN PELAJAR KKPT