The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hjzaki, 2022-03-25 08:14:56

DSKP BM TINGKATAN 2

DSKP BM TINGKATAN 2

Keywords: DSKP BM TINGKATAN 2

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.5 Menulis untuk meringkaskan dan 3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul
merumuskan pelbagai bahan prosa. menggunakan ayat yang gramatis.

3.6 Menulis untuk mengolah maklumat bagi 3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat daripada bahan dialog dan bahan prosa
menghasilkan pelbagai bentuk penulisan kepada puisi menggunakan ayat yang gramatis.
dan grafik.
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul
3.7 Mengedit dan memurnikan pelbagai teks. tanpa mengubah maksud asal dalam perenggan.

39

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Sangat Terhad tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat terhad.

2 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Terhad tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap terhad.

3 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Memuaskan tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap memuaskan.

4 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Baik tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap kukuh.

5 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Sangat Baik tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal dan terperinci.

6 Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
Cemerlang tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal, terperinci dan menjadi
teladan.

40

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

4.0 ASPEK SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera
dengan memberikan respons peribadi. 4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema,
persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberikan
respons yang betul dan rasional.

4.1.2 Memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan penekanan
kepada aspek maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran dengan betul.

4.2 Memahami dan menggunakan bandingan 4.2.1 Memahami, menerangkan makna dan menggunakan kata-kata hikmat dan
semacam, peribahasa, kata-kata hikmat, bahasa berirama dengan betul dan mengikut konteks.
kiasan madah pujangga, dan bahasa berirama
dalam komunikasi dan penulisan. 4.3.1 Menghasilkan papan cerita berasaskan idea dan tema yang mudah
menggunakan bahasa yang betul.
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara
terancang. 4.3.2 Menghasilkan sajak daripada bahan rangsangan dan tema yang diberi
berdasarkan pengalaman murid secara kreatif.

4.4 Mempersembahkan pelbagai prosa, puisi dan 4.4.1 Mempersembahkan karya prosa secara kreatif.
karya kreatif lain. 4.4.2 Mempersembahkan pantun dengan sebutan, intonasi dan nada secara kreatif.

4.4.3 Mempersembahkan iklan dan promosi melalui teknik yang menarik dan
berkesan.

CATATAN:

Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis boleh juga dilaksanakan.
Walau bagaimanapun, proses PdP Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular.

41

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

5.0 ASPEK TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid boleh:

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut
perkataan daripada pelbagai konteks.
golongan kata dalam pelbagai ayat.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif jarak, pancaindera, ukuran dan sifatan
dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata penguat, kata
penegas, kata nafi, kata pemeri, kata arah dan kata bilangan serta kata pascakata iaitu
kata penekanan dan kata pembenda dengan betul mengikut konteks:

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ganda separa tunggal dan separa berimbuhan
ganda dalam pelbagai ayat. dalam pelbagai ayat.

5.3 Memahami dan menggunakan kata 5.3.1 Memahami dan menggunakan apitan bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.
terbitan dalam pelbagai ayat.
5.4.1 Memahami dan menggunakan pelbagai frasa adjektif dengan betul dan tepat
5.4 Memahami dan menggunakan frasa mengikut konteks.
dalam pelbagai ayat.
5.5.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan jenis ayat dengan betul dan tepat mengikut
5.5 Memahami dan membina pelbagai konteks.
ayat.

42

STANDARD KANDUNGAN KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

5.6 Menganalisis dan membetulkan STANDARD PEMBELAJARAN
kesalahan ayat. 5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu ayat.

CATATAN:

Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksiran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis boleh juga dilaksanakan.
Walau bagaimanapun, proses PdP Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular.

43

GLOSARI Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
Perkataan ayat
kependekan yang terbentuk daripada rangsangan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard
akronim gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata ayat seruan
apresiasi beberapa perkataan yang boleh diujarkan ayat yang berkaitan dengan tema atau soalan
ayat arahan sebagai satu perkataan ayat tanya karangan
ayat majmuk
ayat penyata pengiktirafan dan penghayatan nilai sesuatu ayat tema ayat yang diucapkan dengan membawa nada
ayat perintah karya sastera atau karya seni atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan
bacaan suatu keadaan perasaan seperti terkejut,
ayat yang menjawab soalan karangan/ayat mekanis hairan, geram, seronok, sakit dan sebagainya
yang menjurus kepada kehendak
karangan/ayat yang menyatakan fokus utama bahan grafik ayat yang digunakan untuk tujuan
perbincangan karangan menanyakan sesuatu hal atau berita dan
berdasarkan nada suara serta penggunaan
ayat yang dibina dengan mencantumkan dua perkataan tertentu
ayat tunggal atau lebih
ayat penyataan tema yang merujuk kepada
ayat yang diucapkan dengan maksud tajuk karangan dan ditulis dalam perenggan
membuat satu penyataan bertujuan untuk pendahuluan
menyatakan atau memberikan keterangan
tentang sesuatu hal bacaan kuat yang mementingkan sebutan
huruf dan bunyi dengan betul, membaca
ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi mengikut intonasi, nada dan tekanan yan
suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan betul. Bahan bacaan yang digunakan dalam
permintaan bacaan mekanis terdiri daripada perkara yang
mudah difahami dan tidak membebankan
fikiran.

bahan yang memuatkan maklumat atau
paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar
rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan
atau menyampaikan idea

44

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

bahan sastera hasil karya tulisan dalam bentuk prosa atau gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu
bahasa kiasan puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan gurindam atau tatabahasa
yang tertentu
bentuk puisi (terdiri daripada dua baris berisi
perkataan atau ungkapan yang digunakan dengan berbagai-bagai pengajaran)
dalam makna yang berlainan daripada makna
sebenar atau makna biasa perkataan itu. idea buah fikiran, gagasan
imaginatif
banding beza melihat persamaan dan perbezaan antara dua tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi
benda atau daya kreatif berasaskan khayalan

beradab berbudi bahasa, bersopan

intonasi turun naik atau tinggi rendah nada suara

bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik

idea tersirat idea yang terkandung atau tersembunyi

ekstensif luas liputannya idea tersurat idea yang telah ditulis, tertulis, tercatat
fiksyen
frasa karya sastera yang dicipta daripada imaginasi, kata pascakata hadir selepas perkataan dengan tugas-tugas
gerak laku seperti novel dan cerpen tertentu

kumpulan kata yang membentuk unit-unit kata yang menukar perkataan bukan nama
sintaksis sesuatu klausa kata pembenda menjadi kata nama, contoh; ‘nya’

tingkah laku atau gerak-geri, perbuatan atau
kelakuan

45

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

karangan satu penulisan karangan berdasarkan panduan kata kerja kata kerja yang mengandungi objek yang
berpandu guru atau murid bebas mengeluarkan idea transitif terdiri daripada frasa nama untuk
dengan panduan atau batasan yang diberi melengkapkan maksudnya
karangan
terkawal segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh kata pembenar perkataan yang digunakan untuk menegaskan
guru (menurut Salleh Akib, 1975:135) atau sesuatu penyataan
kata adjektif susunan dikawal ketat dan sedikit-sedikit
sifatan / dipimpin ke arah karangan bebas kata perintah kata yang menyuruh
keadaan kata pangkal
perkataan yang memberi pengertian ayat perkataan yang hadir di pangkal ayat sebagai
sifatan/keadaan sebagi unsur keterangan kata tanya penghubung dalam ayat seperti maka, alkisah,
nama hatta. arakian, syahdah
kata seru
kata ganda melibatkan penggandaan unsur pertama kata kata atau perkataan yang digunakan untuk
majmuk sahaja kategori membentuk ayat-ayat tanya
kesantunan
kata ganda penggandaan keseluruhan kata dasar sama kata yang digunakan untuk menggambarkan
penuh ada kata dasar itu mengandungi imbuhan perasaan seseorang seperti marah, sedih,
ataupun tidak gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut dan
sebagainya.
kata kerja aktif kata kerja yang tidak memerlukan penyambut
bahagian dalam sesuatu sistem klasifikasi,
transitif atau objek sesudahnya kumpulan

kata kerja pasif kata kerja hasil daripada proses transformasi perihal (sifat) santun, kesopanan, kehalusan
atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif (budi bahasa atau pekerti); baik dalam bahasa
lisan atau pun tulisan.

46

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

komuniti kumpulan orang atau masyarakat yang tinggal menyampaikan, mengatakan, menceritakan,
di sesuatu tempat mempersembah mempertunjukkan, menghidangkan

konsisten terus berpegang pada pendirian yang sama, memurnikan membersihkan atau menulis semula
konteks tekal menaakul perkataan, frasa atau ayat yang betul hasil
kreatif menganalisis daripada pengeditan
kritis keseluruhan keadaan atau latar belakang
tertentu yang ada kaitannya atau dapat hal membuat pertimbangan dan penilaian
dihubungi dengan sesuatu. dengan menggunakan akal atau tinjauan akal
atau membuat pertimbangan dengan logik
mempunyai kebolehan mengembangkan
sesuatu idea penyelidikan atau penghuraian sesuatu seperti
keadaan, masalah, persoalan untuk
tidak dengan begitu sahaja menerima atau mengetahui pelbagai aspeknya
mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk
baiknya terlebih dahulu) mengaplikasi menggunakan secara praktik atau amali

maklumat makluman, pemberitahuan, pengumuman kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan
didengar
melafazkan mengucapkan kata; perkataan; doa mengecam
mengedit menyunting atau menandai kesalahan pada
memahami tahu dan mengerti benar cara sebutan, mengelas perkataan, frasa atau ayat
memindahkan intonasi, dan makna
membahagi-bahagikan atau mengasing-
mengubah bahasa sesuatu karangan dan lain- asingkan kepada berbagai-bagai golongan
lain.

47

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

mengemukakan mengetengahkan sesuatu pendapat, naratif cerita peristiwa atau pengalaman
mengutarakan, mencadangkan
deria atau alat perasa yang lima (deria rasa,
mengenal pasti mengetahui serta menentukan, mengetahui pancaindera deria bau, deria dengar, deria lihat, deria
sehingga dapat menyatakan dengan pasti sentuh)

mengolah mengerjakan sesuatu sehingga menjadi lebih pemajmukan proses yang berlaku apabila dua kata dasar
sempurna atau lebih dirangkaikan dan rangkai kata yang
terhasil membawa makna yang khusus
menghayati mengalami dan merasai/dalam batin, perasaan
mengulas meresapkan ke dalam jiwa. perihal merasa dalam hati atau batin, hasil
mengujarkan pesanan atau perbuatan merasa dalam hati atau batin,
menterjemah memberi keterangan atau tafsiran tentang ramalan sentimen suka, minat, ingin tahu
menyaring sesuatu rasional
menyerapkan respons sesuatu yang dipesan
mengucapkan, menuturkan atau menyebutkan sebutan
48 sesuatu yang diramalkan, telahan, dugaan,
memindahkan daripada suatu bahasa ke tekaan
bahasa yang lain, mengalihbahasakan
alasan munasabah yang mendasari sesuatu
memilih untuk mendapatkan mana-mana yang tindakan, perbuatan atau pegangan
baik
reaksi
memasukkan sesuatu benar-benar ke dalam
hati/badan; menggabungkannya dengan yang apa yang disebut atau cara melafazkan
lain.

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

soalan soalan yang berpecah daripada sesuatu tertib teratur, mengikut peraturan yang ditentukan
bercapah tumpuan
soalan menulis abjad, suku kata, perkataan dan ayat
bertumpu soalan yang memerlukan jawapan yang tulisan mekanis tanpa perlu banyak berfikir dan meniru atau
bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks
suruhan menyalin sahaja
sesuatu yang disuruh, perintah
syair ujaran sesuatu yang diucapkan atau disebutkan
karangan bersajak (tiap-tiap rangkap terdiri wacana
daripada empat baris yang sama bunyi sekumpulan ayat yang memperlihatkan satu
hujungnya) kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita

tafsir memberikan penjelasan, menghuraikan
tekal
tema tidak berubah-ubah halnya atau keadaannya,
tetap, konsisten, selaras sepanjang masa,
teguh, tetap berpegang pada pendirian

perkara yang dijadikan dasar sesuatu cerita

terancang sudah dirancang

terperinci telah dihuraikan sepenuhnya

49

1. Noraziah binti Ahmad Ghazali KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
2. Isnazhana binti Ismail
3. Zaiton binti Hj. Derahman PANEL PENGGUBAL
4. Mohd Zuhairi bin Raffien
5. Mat Salleh bin Mohamad Zain Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Arfah binti Ahamad Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Rosnan bin Mahmod Zahidin Bahagian Pembangunan Kurikulum
8. Nor Azura binti Mohd Salleh IPG Kampus Darulaman, Kedah
9. A.Salina binti Mohd Salleh IPG Kampus Pulau Pinang
10. Mohamad Nasir bin Abd Aziz IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah
11. Nor Faiza binti Salim IPG Kampus Tuanku Bainun,Pulau Pinang
12. Sabariah binti Ahmad Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, Kuala Lumpur
13. Norhayati binti Mohd Noor SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur
14. Mahsuri binti Omar SMA Persekutuan Kajang, Kajang
15. Rothman bin Mohd Tahir SMK Gedangsa, Selangor
16. Azziah binti Bakrin SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi, Selangor
17. Norkhasimah binti Abdul Ghalim SMK Kepong Baru, Kuala Lumpur
18. Rosiah binti Rahim SMK (P) Bandaraya, Kuala Lumpur
19. Dr. Fadzilah binti Abdul Rahman SMK Putrajaya Presint 16, Putrajaya
SMK Rawang, Selangor
SMK Seri Aman, Petaling Jaya, selangor
SMK Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor
Universiti Putra Malaysia

50

1. Prof. Dr. Zamri bin Mahmod KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
2. Prof. Dr. Mohamad Mokhtar bin Abu Hassan
3. Prof. Dr. Mahzan bin Arshad Turut Menyumbang
4. Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ali
5. Dr. Dahlia binti Janan Universiti Kebangsaan Malaysia
6. Prof. Madya Dr. Lim Swee Tin Universiti Malaya
7. Prof. Madya Dr. Arbaie bin Sujud Universiti Pendidikan Sultan Idris
8. Dr. Ghazali bin Lateh Universiti Pendidikan Sultan Idris
9. Prof. Dr. Sohaimi bin Abdul Aziz Universiti Pendidikan Sultan Idris
10. Dr. Fadzillah binti Amzah Universiti Putra Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Sains Malaysia
Universiti Sains Malaysia

51

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Dr. Sariah binti Abd. Jalil PENGHARGAAN
Shamsuri bin Sujak
Datin Dr. Ng Soo Boon Penasihat
- Pengarah
- Timbalan Pengarah
- Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial

Dr. A’azmi bin Shahri - Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor

Hajah Chetrilah binti Othman - Ketua Sektor

Zaidah binti Md. Yusof - Ketua Sektor

Mohd. Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

52
Click to View FlipBook Version
Previous Book
RESEP KULINER MINAHASA
Next Book
งาน