The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hjzaki, 2022-03-25 08:14:56

DSKP BM TINGKATAN 2

DSKP BM TINGKATAN 2

Keywords: DSKP BM TINGKATAN 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Bahasa Melayu

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

i

ii

Bahasa Melayu

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

iii

Terbitan 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iv

KANDUNGAN

Rukun Negara ............................................................................................................................................... vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................................................ viii
Definisi Kurikulum Kebangsaan .................................................................................................................... ix
Kata Pengantar ............................................................................................................................................. xi
Pendahuluan ................................................................................................................................................. 1
Matlamat ....................................................................................................................................................... 2
Objektif ......................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah ..................................................................................... 5
Fokus ............................................................................................................................................................ 6
Kemahiran Abad ke-21 ................................................................................................................................. 7
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ..................................................................................................................... 8
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ........................................................................................................ 10
Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................ 18
Pentaksiran Sekolah ..................................................................................................................................... 21

v

Organisasi Kandungan ................................................................................................................................. 27
Sistem Bahasa ............................................................................................................................................. 28
Domain Pembelajaran .................................................................................................................................. 31
Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu .................................................................................................. 31
Kemahiran Mendengar dan Bertutur ............................................................................................................ 32
Kemahiran Membaca ................................................................................................................................... 36
Kemahiran Menulis ....................................................................................................................................... 38
Aspek Seni Bahasa ...................................................................................................................................... 41
Aspek Tatabahasa ........................................................................................................................................ 42

Glosari .......................................................................................................................................................... 44
Panel Penggubal .......................................................................................................................................... 50

vi

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vvii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vviii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini
dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

ivxii

x

KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2017 bagi menggantikan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Pendidikan Kebangsaan.
Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang
dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek supaya
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. ke-21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Kebangsaan.
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixxi

xii

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Bahasa Melayu karya sastera dalam kalangan murid. Pengapresiasian dan
telah digubal semula sejajar dengan transformasi kurikulum sekolah penghayatan sastera mampu mendukung kemahiran berbahasa
rendah yang mula digunakan sejak tahun 2011. Kurikulum baharu dalam membentuk jati diri dan sahsiah murid.
berasaskan standard ini mengandungi Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang didokumenkan KSSM Bahasa Melayu sekolah menengah menjunjung peranan
sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa
Bahasa Melayu. Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah serta
Standard Prestasi yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan menjadi pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan
nilai yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid. sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan
bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan
KSSM Bahasa Melayu ini menggunakan pendekatan berbentuk demi memartabatkan bahasa Melayu.
modular dan pembelajaran didik hibur serta pentaksiran secara
holistik bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai
bidang ilmu pengetahuan, memperkembangkan dan menilai
keupayaan penguasaan kemahiran berbahasa dengan
mempamerkan keterampilan dan kecekapan berbahasa.

Kurikulum ini juga mengambil kira Komponen Sastera (KOMSAS)
dalam Bahasa Melayu yang akan dapat memupuk minat membaca
dan melahirkan kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap

1

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

MATLAMAT 4. Meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan perbendaharaan
kata, pengetahuan dan pemikiran, serta mengukuhkan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu adalah penghayatan terhadap bahan sastera dan bukan sastera.
untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan
boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh 5. Membaca, memahami dan menggunakan perkataan, rangkai
ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta kata, istilah, ungkapan, peribahasa dan bahasa kiasan dalam
hubungan sosial dalam kehidupan seharian. komunikasi dan penulisan dengan betul dan kreatif.

OBJEKTIF UMUM 6. Menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan,
merumus, mengolah, mengulas dan mengedit maklumat daripada
Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu bertujuan pelbagai sumber.
untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:
7. Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk
1. Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, melahirkan idea dengan tersusun menggunakan bahasa dengan
ungkapan ayat, pernyataan dan maklumat dalam pelbagai ujaran betul, gramatis dan menarik.
dan wacana dengan memberikan respons yang betul dan tepat.
8. Menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan
2. Bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan.
menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi dengan pengucapan fasih, kritis dan 9. Memahami dan menggunakan tatabahasa bagi tujuan lisan dan
bertatasusila. penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks.

3. Membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik bacaan 10. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,
untuk memahami, menaakul, menganalisis dan menilai maklumat semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti
bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis, reflektif, betul dan berbahasa.
tepat.

2

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Objektif Bahasa Melayu Tingkatan 2

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu Tingkatan 2 8. Membaca dan memahami makna pelbagai teks untuk menaakul

bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: dan meneroka maksud keseluruhan dan maklumat baharu.

1. Mendengar dan memahami maklumat dalam pelbagai ujaran 9. Menulis untuk menyatakan makna kata, rangkai kata, istilah dan

dengan memberikan respons yang betul dan bertatasusila. ungkapan serta menggunakannya mengikut konteks.

2. Mendengar, memahami dan mengelaskan ayat majmuk serta 10. Menulis untuk mengemukakan maklumat dengan mengaitkan

menggunakannya dalam pelbagai ujaran dengan betul dan pengetahuan sedia ada daripada pelbagai sumber menggunakan

mengikut konteks. ayat yang gramatis.

3. Mendengar, memahami dan menyusun panduan, tunjuk cara dan 11. Menulis untuk melengkapkan perenggan dalam pelbagai bahan

arahan dengan memberikan respons yang sesuai dan bermakna. dengan betul dan tepat.

4. Mengemukakan pelbagai soalan bercapah dan memberikan 12. Menulis untuk menghasilkan kerangka karangan, perenggan

jawapan untuk penyelesaian masalah. pendahuluan dan isi kesimpulan karangan secara terancang.

5. Menyaring, menyampaikan maklumat dan membuat ulasan 13. Menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan

dalam pelbagai bahan dengan betul. betul dan menggunakan ayat yang gramatis.

6. Berbincang dan berunding untuk mendapatkan penjelasan dan 14. Mengedit ejaan, tanda bacaan dan kesalahan nahu pelbagai teks

persetujuan tentang sesuatu perkara. tanpa mengubah maksud asal dalam perenggan.

7. Membaca pelbagai prosa dan puisi serta mengenal pasti maksud 15. Memahami dan menghayati karya sastera dari aspek sinopsis,

tersurat dan tersirat. tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan

dengan memberikan respons yang betul dan rasional.

3

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

16. Menghasilkan papan cerita karya fiksyen dan sajak daripada
bahan rangsangan dan tema yang diberikan dan pengalaman
murid secara kreatif.

17. Mempersembahkan pelbagai prosa, puisi dan karya kreatif
secara kreatif, menarik dan berkesan.

18. Memahami dan menggunakan pelbagai golongan kata dalam
pelbagai ayat dengan betul dan mengikut konteks.

19. Memahami dan menggunakan kata ganda, kata terbitan dan
frasa dengan betul mengikut konteks.

20. Memahami dan membina ayat tunggal dan jenis ayat dengan
betul dan tepat mengikut konteks.

21. Menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat dan frasa dalam
sesuatu ayat.

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina berasaskan Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetik; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain Kurikulum Bahasa Melayu digubal berdasarkan enam tunjang
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
5

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

FOKUS kosa kata, ungkapan, penggunaan tatabahasa dan laras bahasa
yang sesuai dalam penulisan.
Kurikulum Standard Bahasa Melayu menengah rendah memberikan
tumpuan untuk memperkukuh kemahiran berbahasa yang dicapai Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik bagi
pada peringkat Tahap II sekolah rendah ke tahap yang lebih tinggi. membantu murid berkomunikasi menggunakan sistem bahasa yang
Peningkatan kecekapan ini mencakupi kemahiran mendengar, betul dan tepat serta menghasilkan penulisan yang berkualiti, kritis
pengujaran dan penyampaian lisan dalam pelbagai situasi; dan kreatif. Manakala dalam aspek seni bahasa pula, murid dapat
penguasaan pembacaan dan pemahaman teks bacaan yang mengapresiasi, menghayati, menikmati, mencipta dan
pelbagai serta mampu menghasilkan bahan kreatif pelbagai genre; mempersembahkan karya dalam pengucapan kreatif dengan
pemupukan minat terhadap bahan sastera melalui komponen menggunakan keindahan bahasa Melayu melalui pelbagai teknik
sastera (KOMSAS); pengembangan kosa kata dan ungkapan, serta persembahan yang santai dan menyeronokkan.
penggunaan tatabahasa dalam lisan dan penulisan.

Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid Penekanan pelbagai strategi dan teknik pengajaran dan
berketerampilan dalam berkomunikasi, penyampaian maklumat, pembelajaran (PdP) yang menarik secara didik hibur bagi semua
pendapat dan hujah secara kritis. Manakala melalui kemahiran kemahiran (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) serta
membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata, memperoleh dan aspek (seni bahasa dan tatabahasa), diyakini dapat merangsang
memproses maklumat, memupuk minat membaca dalam dan membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran
meningkatkan apresiasi sastera, membuat penaakulan dan bahasa dengan lebih berkesan.
penyelesaian masalah secara kolaboratif. Melalui penguasaan

menulis pula, murid dapat mengaplikasikan maklumat dalam

pelbagai bentuk penulisan, menghasilkan bahan kreatif pelbagai

genre, menyampaikan idea dalam pelbagai bentuk, meningkatkan
6

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
menguasai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberikan fokus Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang secara lisan dan bertulis, menggunakan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 pelbagai media dan teknologi.
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1, supaya Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
berupaya bersaing pada peringkat global. Penguasaan Standard inovatif; mampu untuk menangani masalah yang
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Kurikulum kompleks dan membuat keputusan yang
Bahasa Melayu Sekolah Menengah menyumbang kepada beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. dan diri mereka sebagai pelajar. Mereka
menjana soalan dan bersifat terbuka kepada
Profil Murid Berasaskan SK dan SP Bahasa Melayu Sekolah perspektif, nilai dan tradisi individu dan
Menengah masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan
kreatif dalam menangani bidang pembelajaran
Jadual 1: Profil Murid yang baharu.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mampu
menggalas tanggungjawab bersama-sama serta
PROFIL MURID PENERANGAN menghormati dan menghargai sumbangan yang
diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi memperoleh kemahiran interpersonal melalui
kesukaran, mengatasi cabaran dengan aktiviti kolaboratif dan ini menjadikan mereka
kebijaksanaan, berkeyakinan, bertoleransi dan seorang pemimpin dan ahli pasukan yang lebih
bersifat empati. baik.

7

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan
Tahu jadi untuk meneroka strategi dan idea baharu. Prihatin rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan
Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat
untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, kepada masyarakat dan memastikan kelestarian
serta menunjukkan sifat berdikari dalam alam sekitar.
pembelajaran. Mereka dapat menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan
secara berterusan. dan rasa hormat terhadap negara.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil
dan menghormati maruah individu, kumpulan
dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
tindakan, akibat tindakan serta keputusan
mereka. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkannya dalam PdP
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam
membentuk pemahaman yang luas dan kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat
seimbang merentasi pelbagai disiplin tahap pemikiran seperti Jadual 2.
pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu
tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu
etika/undang-undang berkaitan maklumat yang
diperoleh.

8

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT

TAHAP PENERANGAN Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai sesuatu
PEMIKIRAN idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Mengaplikasi nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak
kecil untuk memahami dengan lebih mengikut kelaziman.
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan. Kemahiran menaakul ialah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran dan nilai serta memberikan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
justifikasi.
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah berbentuk penaakulan, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
yang kreatif dan inovatif. dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
kritis dan kreatif, menaakul dan strategi berfikir.

9

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Selain itu, dalam PdP Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai murni
Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSM, strategi PdP Bahasa dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini
Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan pendekatan mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata
untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran
Kebangsaan. berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa membolehkan
murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi
Konsep 5P pengalaman pembelajaran bahasa.

Strategi PdP Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PdP
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian
penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu sesuatu objektif PdP. Melalui proses penilaian ini segala kelemahan
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P merupakan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil
asas dalam proses PdP dalam KBSR. Melalui prinsip ini, murid terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau
dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta pengayaan.
menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh

seterusnya mengelakkan murid daripada berasa bosan sepanjang Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,
proses PdP dijalankan. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama aktiviti pemulihan dalam PdP harus disediakan untuk membantu
ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, aspek murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai
seni bahasa dan tatabahasa yang terdapat dalam standard dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang disediakan digunakan
kandungan. secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang

sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut kemampuan murid

untuk menguasai sesuatu kemahiran.

10

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Aktiviti pengayaan dalam PdP pula disediakan untuk memantapkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai

kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid diberikan perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih

bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti diberikan kepada murid

yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang Pembelajaran Koperatif

ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Pembelajaran koperatif ialah kaedah PdP dalam kumpulan yang

membolehkan murid saling belajar sambil belajar dan membantu

Penyelesaian Masalah antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli

Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang mencabar pemikiran kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk

murid untuk menyelesaikan masalah. Murid perlu menggunakan mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif

kemahiran, prinsip dan teori yang telah dipelajari untuk dapat menghasilkan tugasan kumpulan, mewujudkan interaksi,

menyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, penyelesaian semangat bekerja sepasukan dan latihan kepimpinan.

masalah secara kolaboratif perlu digalakkan dalam aktiviti bilik

darjah. Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai

Pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi

Pembelajaran Berasaskan Projek kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu

Pembelajaran berasaskan projek merupakan pengaplikasian dan mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan

penggabungjalinan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelbagai merangkumi kecerdasan verbal-linguistik, logik-matematik,

dipelajari daripada pelbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal dan

masalah. Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk naturalis.

menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid

mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan

11

Pembelajaran Kontekstual KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu dan Kajian Masa Depan
masyarakat. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya Kajian masa depan ialah pendekatan pengajaran yang bertujuan
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau
menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. isu yang berlaku pada masa lampau, kini dan masa hadapan. Hal
ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat
serta menangani perubahan.

Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan Pembelajaran akses kendiri ialah satu program yang membolehkan
murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan
pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman pembelajaran. Murid diberikan peluang memilih aktiviti, menilai hasil
sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin kerja dan memantau kemajuan sendiri agar mereka
dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.

Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid Pembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yang
supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. dilakukan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur.
Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap
pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah, memberikan
berubah dan berupaya mengamalkan pembelajaran seumur hidup. pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar di samping
mengembangkan kemahiran sosial dan insaniah.

12

Pembelajaran Masteri KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
Pembelajaran masteri sejajar dengan penetapan standard dalam
KSSM yang bertujuan untuk memastikan semua murid menguasai Pembelajaran Berpusatkan Murid
kemahiran atau kecekapan bahasa dengan baik. Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa
dipecahkan kepada unit yang lebih kecil supaya mudah dikuasai. Melayu haruslah berpusatkan murid. Pendekatan ini membolehkan
Murid perlu menguasai tahap masteri sebelum beralih ke standard murid berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar mengikut
pembelajaran yang seterusnya. keupayaan sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan
berbahasa dalam pembelajaran mereka.
Pendekatan Modular
Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Kemahiran bahasa Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan PdP yang
distrukturkan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari dan
penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Tiga modul yang menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik, kritis
pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, dan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepada
kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. persoalan atau penemuannya sendiri dengan yakin. Guru
Modul seni bahasa dan modul tatabahasa menyokong modul-modul berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing proses
tersebut untuk mengukuhkan kecekapan keterampilan berbahasa. penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab. Ciri-ciri
Melalui pendekatan ini, setiap kemahiran dapat dilaksanakan pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendak diuji,
dengan lebih berfokus dan mudah dikuasai oleh murid. sikap keterbukaan penggunaan dan pengesahan fakta atau bukti
dan rumusan.

13

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Pendekatan Didik Hibur Pendekatan Bertema

Pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu

PdP yang menekankan persekitaran pembelajaran yang adalah secara bertema. Melalui PdP bertema, kecekapan

menyeronokkan secara terancang. Keseronokan akan wujud berbahasa seperti kemahiran bahasa, seni bahasa, tatabahasa,

melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghiburkan dan serta pengembangan kosa kata dan peribahasa dapat disepadukan

bermakna yang dapat membantu mengukuhkan pemahaman dan dan dikukuhkan. Di samping itu, melalui pendekatan bertema, ilmu

merangsang murid untuk belajar. Unsur didik hibur boleh wujud daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu lain lebih mudah

dalam bahan dan aktiviti PdP bagi membolehkan murid mencapai diserapkan. Tema dan cakupan tema yang ditekankan adalah

sesuatu kemahiran berbahasa. Antaranya melalui aktiviti bercerita, seperti yang berikut:

lakonan, improvisasi, puisi, unsur kecindan, komik, lagu, muzik, 1. Kesihatan dan Kebersihan
filem serta seni kreatif yang lain. Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kepada

Kepelbagaian Sumber dan Bahan kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial.
Tema ini diajarkan supaya murid mendapat pendedahan awal
Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amatlah digalakkan dalam berkaitan dengan penjagaan kebersihan dan kesihatan serta
PdP Bahasa Melayu. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah dan amalan gaya hidup sihat.
bahan sastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan
intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber atau medium ini 2. Keselamatan
merujuk penggunaan sumber pertama, bercetak, elektronik, digital Tema keselamatan merujuk kepada keupayaan berlindung
dan internet, serta bahan yang autentik, seperti akhbar, majalah, daripada bahaya dalam pelbagai persekitaran. Tema ini
buku rujukan, kamus, glosari dan sebagainya. diajarkan supaya murid melengkapkan diri dengan
pengetahuan tentang keselamatan diri dan sekitaran sosial

yang lain.

14

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

3. Perpaduan 6. Sains, Teknologi dan Inovasi

Tema perpaduan merujuk kepada kepentingan hubungan erat Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk kepada ilmu

yang berasaskan toleransi dalam kalangan penduduk pengetahuan yang sistematik yang boleh diuji dan dibuktikan

Malaysia serta komuniti serantau dan antarabangsa. Tema ini kebenarannya. Antara bidang yang berkaitan dengan tema ini

diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat ialah aeroangkasa, bioteknologi dan kejuruteraan. Tema ini

perpaduan. diajarkan supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan

dan kemahiran sains dan teknologi, untuk meneroka dan

4. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika menjana idea kreatif serta berupaya untuk mencipta sesuatu

Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merujuk kepada yang berinovasi.

citra masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi

adat, seni dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada 7. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk kepada

murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. penjagaan dan pelestarian alam sekitar demi kesejahteraan

kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi

5. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini

Tema jati diri patriotisme dan kewarganegaraan merujuk diajarkan agar murid cinta, prihatin dan bertanggungjawab

kepada penzahiran keperibadian insan yang seimbang dari terhadap alam sekitar dan teknologi hijau.

segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai

semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema 8. Pertanian Penternakan dan Perikanan

ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan Tema pertanian, penternakan dan perikanan memberikan

masyarakat madani yang mempunyai semangat kekitaan dan pendedahan tentang kegiatan bercucuk tanam, berternak dan

setia kepada negara. menangkap hasil laut secara tradisional dan moden.Tema ini

15

diajarkan untuk memupuk kesedaran murid tentang KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
kepentingan bidang pertanian, penternakan, perikanan dan
perniagaan tani dalam kehidupan. 11. Sejarah dan Warisan
Tema sejarah dan warisan merangkumi unsur warisan seni
9. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan bina, tinggalan sejarah, seni pertahanan diri, peralatan,
Tema ekonomi merujuk kepada bidang perniagaan dan makanan, pakaian dan permainan tradisional. Melalui tema ini
keusahawanan dalam menjana pendapatan negara dan sikap menghargai sejarah dan seni warisan bangsa dapat
pengurusan perdagangan. Melalui tema ini, murid dapat dipupuk.
meneroka perkembangan ekonomi dalam negara. Melalui
tema pengurusan kewangan, murid diberi pendedahan 12. Sukan dan Rekreasi
tentang kepentingan serta kaedah pengurusan kewangan Tema sukan dan rekreasi merujuk kepada kegiatan yang
yang betul dan terancang. memerlukan ketangkasan, kemahiran serta tenaga bersifat
fizikal untuk kecergasan dan kecerdasan. Tema ini diajarkan
10. Pelancongan untuk menimbulkan minat dan menggalakkan pelibatan murid
Tema pelancongan memperkenalkan pelbagai dimensi industri dalam sukan dan rekreasi dalam usaha melahirkan warga
pelancongan seperti agropelancongan, pelancongan sukan, Malaysia yang sihat dan cergas.
ekopelancongan atau pelancongan kesihatan. Melalui tema ini
murid diberikan pendedahan tentang sumbangan pelancongan 13. Perindustrian
kepada negara. Tema perindustrian merujuk kepada perusahaan membuat,
menghasilkan dan mengeluarkan barangan ringan dan berat.
Tema ini diajarkan untuk memberikan kesedaran kepada
murid tentang pembangunan industri dan kepentingan
perindustrian sebagai sumber ekonomi negara.

16

14. Pendidikan KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
Tema pendidikan merangkumi proses melatih individu secara
formal dan tidak formal. Tema ini diajarkan kepada murid 17. Integriti
untuk mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Tema integriti merujuk kepada prinsip berpegang teguh
pembelajaran sepanjang hayat dan kesediaan menghadapi kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi, keselarasan
kehidupan sebenar sebagai ahli masyarakat. antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-
undang serta keselarasan antara kepentingan diri dengan
15. Bahasa dan Kesusasteraan kepentingan umum. Tema ini dapat memupuk kesedaran
Tema bahasa dan kesusasteraan merangkumi pelbagai isu murid untuk bertindak mengikut lunas-lunas yang ditetapkan
bahasa dan kesusasteraan Melayu dalam negara. Tema ini oleh agama dan moral agar menjadi masyarakat yang
diajarkan kepada murid untuk mewujudkan kecintaan terhadap bertamadun demi kemajuan negara.
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta menghayati
dan menikmati keindahan bahan sastera Melayu. 18. Pentadbiran dan Politik
Tema pentadbiran dan politik merujuk kepada kejujuran,
16. Kerjaya keikhlasan, kesempurnaan dan keutuhan dalam
Tema kerjaya merujuk kepada profesion atau pekerjaan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Tema ini diajarkan
sesuatu lapangan yang dipilih sebagai cara memperoleh supaya murid memperoleh pengetahuan dan kefahaman
sumber pendapatan. Tema ini diajarkan untuk mendorong dan tentang asas sistem pentabiran dan politik negara, serta yang
memotivasikan murid dalam membuat pilihan kerjaya yang berkaitan dengan urus tadbir.
sesuai dengan keupayaan, bakat dan minat murid.

17

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam alam.

standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan untuk 3. Nilai Murni
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa supaya murid sedar akan kepentingan dan
hadapan. Elemen-elemen dalam EMK adalah seperti yang berikut: mengamalkannya.

1. Bahasa Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kehidupan harian.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu Menambahkan minat terhadap bidang sains, teknologi,
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan kejuruteraan dan matematik dalam kalangan murid.
berkomunikasi secara berkesan. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

2. Kelestarian Alam Sekitar serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
dan berkesan.
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. merangkumi empat perkara iaitu:

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,

konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
18

(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
manipulatif tertentu);
Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, memastikan pembangunan modal insan yang mampu
keselamatan); dan menghadapi cabaran abad ke-21.
Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. PdP.

5. Patriotisme 7. Keusahawanan

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu

Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai budaya dalam kalangan murid.

semangat cinta akan negara dan berbangga sebagai rakyat Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui

Malaysia. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,

amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda

6. Kreativiti dan Inovasi kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

Kreativiti ialah kebolehan menggunakan imaginasi untuk

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat

idea yang ada. mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan dan

Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah kemahiran asas TMK yang dipelajari.

suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi

kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan

menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
19

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak menguruskan hal ehwal kewangan secara
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi bertanggungjawab.
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
9. Kelestarian Global secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang, yang
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap mengandungi elemen kewangan secara eksplisit misalnya,
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, yang merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa peringkat nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
tempatan, negara dan global. bermakna.
Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan
Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
20

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak
pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan
tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksanakan dan seimbang. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang
dilaporkan oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas
sama ada secara formal dan tidak formal supaya guru dapat daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi
menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu setiap murid ke tahap maksimum.
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik PS mempunyai ciri-ciri yang berikut:
dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh daripada PS 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang
akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai
pembelajaran murid. murni.
2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses kesesuaian dan kesediaan murid.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Dalam 4. Berasaskan standard kurikulum.
melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, 5. Pelaksanaan pentaksiran secara;
mentadbir, memeriksa, merekod dan melaporkan tahap
penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses
DSKP. Tahap penguasaan bagi setiap kemahiran akan dinilai PdP; dan
Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

secara pertimbangan profesional oleh guru.

21

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan
maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan
atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan atau
standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu
pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar
Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian (konstruk) dan perkembangan menegak (Tahap Penguasaan).
seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier
murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk kepada menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.
pernyataan standard. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambah
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, baik PS sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan Standard.
dengan individu lain. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang Tahap Penguasaan
merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi Tahap penguasaan adalah untuk menunjukkan tanda aras tertentu
membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan
memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik individu berdasarkan kelompok standard. Tahap penguasaan ini
sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menandakan pencapaian murid berdasarkan kemahiran bahasa
menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut secara keseluruhan merujuk pernyataan standard dalam DSKP
keupayaan dan kebolehan masing-masing. Bahasa Melayu KSSM. Manakala tahap penguasaan keseluruhan
kemahiran bahasa ditentukan secara pertimbangan profesional dan

22

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

kebijaksanaan guru melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, TAHAP TAFSIRAN
latihan, pembentangan, respons murid, kerja projek berkumpulan PENGUASAAN
dan sebagainya.
Murid berupaya mempamerkan tahap
Terdapat dua bentuk standard prestasi yang disediakan, iaitu 3 pengetahuan bahasa dan kecekapan
standard prestasi umum yang merentas kemahiran bahasa, dan Memuaskan berbahasa yang sederhana dan berupaya
standard prestasi umum bagi setiap kemahiran bahasa. Standard mengungkapkan idea serta menguasai
prestasi umum Kurikulum Standard Bahasa Melayu Menengah kemahiran berfikir yang asas tanpa
dihuraikan dalam Jadual 3 berikut: bimbingan dalam kemahiran bahasa.

Jadual 3: Tahap Penguasaan dan Tafsiran Umum 4 Murid berupaya mempamerkan tahap
Bahasa Melayu Sekolah Menengah Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan
TAHAP TAFSIRAN pengetahuan bahasa dengan berkesan,
PENGUASAAN berupaya mengungkapkan idea, menguasai
Murid mempamerkan tahap pengetahuan kemahiran berfikir yang kritis, dan
1 bahasa dan kecekapan berbahasa yang mengamalkan pembelajaran kendiri secara
Sangat Terhad sangat lemah, sangat terhad dan minimum dalam kemahiran bahasa.
memerlukan banyak bimbingan, panduan
dan latihan dalam kemahiran bahasa. 5 Murid berupaya mempamerkan tahap
Sangat Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan
Murid mempamerkan tahap pengetahuan berbahasa yang tinggi, berupaya
2 bahasa dan kecekapan berbahasa yang mengungkapkan idea dengan jelas dan
Terhad lemah, terhad dan memerlukan sedikit terperinci, berkomunikasi secara efektif,
bimbingan, panduan dan latihan dalam mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang
kemahiran bahasa. lebih kompleks, menguasai kemahiran
berfikir yang kritis dan kreatif, serta
mengamalkan pembelajaran secara kendiri
dalam kemahiran bahasa.

23

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

TAHAP TAFSIRAN kepada setiap muridnya mencapai tahap keupayaan yang lebih baik
PENGUASAAN dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Tahap
Murid berupaya mempamerkan tahap penguasaan murid secara umum bagi setiap kemahiran merujuk
6 kepada Jadual 4, Jadual 5 dan Jadual 6.
Cemerlang pengetahuan bahasa dan kecekapan

berbahasa yang cemerlang dan konsisten,

berupaya mengungkapkan idea dengan jelas,

terperinci dan tersusun, menguasai Jadual 4: Tahap Penguasaan dan Tafsiran Umum Kemahiran
Mendengar dan Bertutur
kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan

inovatif, berkomunikasi secara efektif dan

penuh keyakinan, mengamalkan TAHAP
PENGUASAAN
pembelajaran secara kendiri serta menjadi TAFSIRAN UMUM

model teladan kepada murid yang lain dalam Murid mempamerkan kebolehan mendengar,
memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai
kemahiran bahasa. wacana, perundingan, soal jawab serta
memberikan ulasan dengan sebutan, yang
Semua guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PdP 1 betul secara bertatasusila pada tahap sangat
dalam bilik darjah dengan merujuk kepada SK dan SP. Sangat Terhad terhad.

Kebijaksanaan guru perlu ada bagi menentukan proses PdP 2 Murid mempamerkan kebolehan mendengar,
dilaksanakan secara berkesan dan bersesuaian. Dalam keadaan Terhad memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai
yang sama, guru perlu mempunyai pertimbangan profesional dalam wacana, perundingan, soal jawab serta
mentaksir keupayaan murid dan menentukan tahap penguasaannya memberikan ulasan dengan sebutan, yang
betul secara bertatasusila pada tahap terhad.

berdasarkan senarai standard prestasi bagi kemahiran mendengar 3 Murid mempamerkan kebolehan mendengar,
dan bertutur, membaca dan menulis. Walau bagaimanapun, aspek Memuaskan memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai
seni bahasa dan tatabahasa ditaksir bersama-sama dengan wacana, perundingan, soal jawab serta
kemahiran bahasa tersebut. Guru seharusnya memberikan peluang memberikan ulasan dengan sebutan, yang
betul secara bertatasusila pada tahap
memuaskan.

24

TAHAP TAFSIRAN UMUM KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
PENGUASAAN
Jadual 5: Tahap Penguasaan dan Tafsiran Umum Kemahiran
Membaca

4 Murid mempamerkan kebolehan mendengar, TAHAP TAFSIRAN
Baik memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai PENGUASAAN
wacana, perundingan, soal jawab serta
memberikan ulasan dengan sebutan, yang Murid mempamerkan kebolehan membaca,
betul secara bertatasusila pada tahap kukuh. memahami, menaakul, menganalisis dan
memindahkan maklumat serta menjana idea
Murid mempamerkan kebolehan mendengar, 1 daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap
memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai Sangat Terhad sangat terhad.
wacana, perundingan, soal jawab serta
5 memberikan ulasan dengan sebutan, yang Murid mempamerkan kebolehan membaca,
Sangat Baik betul secara bertatasusila pada tahap tekal memahami, menaakul, menganalisis dan
dan terperinci. memindahkan maklumat serta menjana idea
2 daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap
Terhad terhad.

6 Murid mempamerkan kebolehan mendengar, Murid mempamerkan kebolehan membaca,
Cemerlang memahami sesuatu maklumat dalam pelbagai memahami, menaakul, menganalisis dan
wacana, perundingan, soal jawab serta memindahkan maklumat serta menjana idea
memberikan ulasan dengan sebutan, yang 3 daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap
betul secara bertatasusila pada tahap tekal, Memuaskan memuaskan.
terperinci dan menjadi teladan.

4 Murid mempamerkan kebolehan membaca,
Baik memahami, menaakul, menganalisis dan
memindahkan maklumat serta menjana idea
daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap
kukuh.

25

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

5 Murid mempamerkan kebolehan membaca, 2 Murid mempamerkan kebolehan menulis dan
Sangat Baik memahami, menaakul, menganalisis dan Terhad mengedit untuk menyampaikan maklumat;
memindahkan maklumat serta menjana idea serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap pelbagai genre dengan menggunakan sistem
tekal dan terperinci. bahasa yang betul pada tahap terhad.

6 Murid mempamerkan kebolehan membaca, 3 Murid mempamerkan kebolehan menulis dan
Cemerlang memahami, menaakul, menganalisis dan Memuaskan mengedit untuk menyampaikan maklumat;
memindahkan maklumat serta menjana idea serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
daripada pelbagai bahan bacaan pada tahap pelbagai genre dengan menggunakan sistem
tekal, terperinci dan menjadi teladan. bahasa yang betul pada tahap memuaskan.

4 Murid mempamerkan kebolehan menulis dan
Baik mengedit untuk menyampaikan maklumat;
serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
Jadual 6: Tahap Penguasaan dan Tafsiran Umum Kemahiran pelbagai genre dengan menggunakan sistem
Menulis bahasa yang betul pada tahap kukuh.

TAHAP TAFSIRAN 5 Murid mempamerkan kebolehan menulis dan
PENGUASAAN Sangat Baik mengedit untuk menyampaikan maklumat;
serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
Murid mempamerkan kebolehan menulis dan pelbagai genre dengan menggunakan sistem
mengedit untuk menyampaikan maklumat; bahasa yang betul pada tahap kekal dan
serta menghasilkan penulisan kreatif dalam terperinci.
pelbagai genre dengan menggunakan sistem
1 bahasa yang betul pada tahap sangat 6 Murid mempamerkan kebolehan menulis dan
Sangat Terhad terhad. Cemerlang mengedit untuk menyampaikan maklumat;
serta menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan menggunakan sistem
bahasa yang betul pada tahap tekal,
terperinci dan menjadi teladan.

26

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN Standard Prestasi
Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah digubal dengan Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi
memberikan penekanan pada Standard Kandungan (SK) dan yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu
Standard Pembelajaran (SP) yang perlu diketahui dan boleh perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success). Ketiga-tiga
dilakukan oleh murid. SK dan SP ini berpaksikan kemahiran bahasa standard ini ditunjukkan dalam organisasi kandungan (merujuk
dan sistem bahasa yang disokong oleh elemen pengisian kurikulum. Jadual 8)

Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan SK dan SP yang Kemahiran Bahasa
dipersembahkan dalam bentuk modular. Standard ini dibahagikan Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum
kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, Bahasa Melayu. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam lima
kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai modul kemahiran bahasa:
oleh murid.
1. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Standard Kandungan Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan
Penyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat pada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran
dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang mendengar merujuk proses pengamatan dan pengecaman
merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. bunyi yang disepadukan dengan proses kognitif untuk
memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar.

Standard Pembelajaran Kemahiran bertutur melibatkan proses berfikir bagi
Penyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk percakapan
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap untuk berinteraksi dan menyampaikan maklumat, pendapat,
standard kandungan. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan,
intonasi dan nada yang betul serta bertatasusila.

27

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

2. Modul Kemahiran Membaca PdP Komponen Sastera (KOMSAS), serta penguasaan bahasa

Modul Kemahiran Membaca merupakan lanjutan daripada kiasan. Melalui Seni Bahasa murid berpeluang mencipta,
kemahiran mendengar dan bertutur yang melibatkan menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai
penglihatan. Kemahiran membaca yang lebih kompleks genre melalui lisan dan penulisan dalam pelbagai teknik yang
memerlukan pembaca menganalisis, menghayati, menilai dan menarik.

membuat refleksi terhadap teks. Ini ditambah oleh gabungan 5. Modul Aspek Tatabahasa
medium teks digital dan bukan digital serta gabungan teks Modul Aspek Tatabahasa memfokuskan aspek morfologi dan
linear dan bukan linear dalam sesuatu aktiviti. sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh

3. Modul Kemahiran Menulis murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang
Modul Kemahiran Menulis ialah kemahiran yang paling tinggi terancang dan berkonteks melalui teknik yang sesuai dan
dalam hierarki kemahiran berbahasa kerana menggabungkan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan
aspek kognitif dan psikologi untuk menulis perkataan, ayat dan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam lisan dan penulisan.

perenggan serta melahirkan idea secara kritis dan kreatif melalui SISTEM BAHASA
pelbagai jenis penulisan. Sistem bahasa ialah ilmu dan kemahiran bahasa yang perlu

4. Modul Aspek Seni Bahasa dikuasai oleh murid melalui bidang kecekapan bahasa. Sistem

Modul Aspek Seni Bahasa memberikan tumpuan pada aspek bahasa terdiri daripada sebutan dan intonasi, sistem ejaan, tanda
kebahasaan dan kesusasteraan yang estetik, indah dan halus baca, tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa. Mana-mana aspek
dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh sistem bahasa yang wujud sebagai bidang kecekapan dan

murid. Penguasaan seni bahasa merangkumi kemahiran kemahiran, contohnya tatabahasa sebagai Aspek Tatabahasa, dan
memahami dan mengapresiasi karya prosa dan puisi melalui peribahasa sebagai kemahiran dalam Aspek Seni Bahasa, akan

28

diajarkan secara berfokus. Di luar konteks ini, sistem bahasa KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
diajarkan kepada murid secara penyerapan dalam mana-mana
kemahiran bahasa bersesuaian untuk mengukuhkan kemahiran edisi terkini dijadikan rujukan dalam PdP. Perkara yang diberikan
berbahasa murid. Berikut adalah penerangan bagi setiap aspek penekanan dalam sistem ejaan ialah:
dalam sistem bahasa. (i) pola keselarasan vokal bahasa Melayu;
(ii) ejaan kata pinjaman; dan
(iii) ejaan kata dasar dan kata terbitan.

1. Sebutan dan intonasi 3. Tanda Baca

Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut Tanda baca penting dikuasai khususnya dalam komunikasi

perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan tulisan dan bacaan mekanis untuk memastikan keberkesanan

jeda. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah penyampaian mesej dan makna yang tepat. Tanda baca yang

hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. perlu dikuasai murid ialah noktah, koma, koma bernoktah, kolon,

Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan sempang, tanda soal, tanda seru, tanda petik, tanda kurungan,

membezakan sebutan dan intonasi supaya murid dapat termasuk penggunaan huruf kecil, huruf besar, dan huruf italik.

menyampaikan maksud dengan tepat. Intonasi yang betul

hendaklah diajarkan bagi jenis ayat yang berikut: 4. Tatabahasa

(i) ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.

(ii) ayat susunan biasa dan susunan songsang (i) Morfologi

(iii) ayat ragam aktif dan pasif Aspek morfologi yang ditumpukan ialah:

Struktur kata yang merujuk pola suku kata bagi kata asli

2. Sistem Ejaan bahasa Melayu dan kata pinjaman bahasa Melayu.

Sistem ejaan ialah aturan pengejaan mengikut kesesuaian jenis Bentuk kata yang merujuk bentuk tunggal atau hasil

dan bentuk perkataan. Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu pembentukan kata yang terdiri daripada kata tunggal,
29

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Penerbitan ayat melalui proses pengguguran, proses

Golongan kata dalam bahasa Melayu yang terdiri penyusunan semula dan proses peluasan.

daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata

tugas. Buku Tatabahasa Dewan edisi terkini ialah buku tatabahasa

Kata yang bukan dalam bentuk leksikal tunggal yang pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam PdP Bahasa

diterbitkan daripada tiga proses pembentukan kata, iaitu: Melayu.

pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan.

5. Kosa kata

(ii) Sintaksis Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan
Aspek sintaksis yang ditumpukan ialah bentuk, jenis, ragam, kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid
binaan ayat dan penerbitan ayat seperti yang berikut: dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan
penambahan ilmu dalam mata pelajaran yang dipelajari pada

Bentuk ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, peringkat sekolah rendah.

serta subjek dan predikat.

Jenis ayat yang terdiri daripada ayat penyata, ayat 6. Peribahasa
tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Peribahasa tergolong dalam bahasa kiasan. Peribahasa
Ragam ayat yang terdiri daripada ragam ayat aktif dan merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan,
ragam ayat pasif. perbilangan dan kata-kata hikmat. Peribahasa yang dipilih dan
Susunan ayat terdiri daripada susunan biasa dan dipelajari mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni
susunan songsang. yang berteraskan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Binaan ayat yang terdiri daripada ayat dasar, ayat

tunggal, ayat majmuk dan ayat terbitan.

30

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

DOMAIN PEMBELAJARAN KOMPONEN SASTERA DALAM BAHASA MELAYU
Komponen sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa
Pembelajaran bahasa Melayu mempunyai konteks atau latar yang Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa,
luas dan pelbagai bersesuaian dengan tahap perkembangan dan memupuk minat membaca dan penghayatan terhadap karya
tahap kematangan murid sekolah menengah. Skop pembelajaran sastera serta menyerapkan ilmu dan kemahiran sastera. PdP
merangkumi aspek individu, masyarakat dan negara, serta serantau KOMSAS menyokong pembentukan individu, pembangunan minda,
dan antarabangsa selari dengan cabaran abad ke-21. Dalam sosioemosi, estetik, kreativiti dan nilai diri bersesuaian dengan
menghadapi dunia sebenar dan sebagai pemain global, murid budaya dan citra masyarakat negara ini. PdP KOMSAS juga
didedahkan dengan situasi peribadi, awam, pendidikan dan kerjaya merangsang pembentukan jati diri individu yang seimbang dan
seperti dalam jadual 7. menyeluruh. Jenis karya atau genre yang dipelajari dalam KOMSAS
ialah novel, cerpen, puisi moden (sajak), puisi tradisional, drama
Jadual 7: Domain Pembelajaran dan prosa tradisional. Penggunaan teks KOMSAS Tingkatan 1
hingga Tingkatan 5 adalah sebagai bahan dalam PdP Bahasa
SITUASI HURAIAN Melayu dan boleh disesuaikan mengikut kemahiran dan aspek yang
Peribadi Berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran terkandung dalam dokumen kurikulum semasa.
dan masyarakat sekeliling.
Awam
Berurusan dengan perkhidmatan awam, badan
pentadbiran, aktiviti sosial dan budaya dalam
masyarakat.

Pendidikan Berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran khusus.

Kerjaya Berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan
persediaan menyertai alam kerjaya.

31

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mendengar, mengenal dan Murid boleh:
menyebut perkataan, rangkai kata,
istilah dan ungkapan serta intonasi 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan
ayat dalam pelbagai ujaran. ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat.

1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan
intonasi yang betul.

1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta
perkataan, rangkai kata, istilah, menggunakannya dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks
ungkapan dan ayat dalam secara bertatasusila.
pelbagai ujaran.
1.2.2 Mendengar dan memahami ayat majmuk serta menggunakannya dalam pelbagai ujaran
dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti maklumat dalam pelbagai wacana dengan memberikan
maklumat, fakta, idea dan hujah respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna.
dalam pelbagai wacana dan
memberikan respons. 1.3.2 Mendengar dan menyusun panduan, tunjuk cara dan arahan dengan memberikan
respons yang sesuai dan bermakna.

1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara 1.4.1 Berbual dengan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan komuniti menggunakan
dalam pelbagai situasi formal dan sebutan yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
tidak formal.

32

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.2 Berbicara untuk memohon dan memberi kemaafan terhadap seseorang dalam situasi
formal secara bertatasusila.

1.4.3 Menceritakan peristiwa yang didengar dan dilihat dalam situasi formal dan tidak formal
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila.

1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu 1.5.1 Mengemukakan soalan bercapah untuk mencungkil pendapat yang sesuai secara
perkara menggunakan pelbagai bertatasusila.
soalan, dan mengemukakan
jawapan. 1.5.2 Memberikan jawapan dengan pelbagai penyelesaian masalah tentang sesuatu perkara
dengan betul, tepat dan secara bertatasusila.

1.5.3 Bersoal jawab dengan menggunakan soalan bercapah dalam perbincangan dan
memberikan jawapan yang sesuai dan betul secara bertatasusila.

1.6 Menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Menyaring dan menyampaikan maklumat yang tepat dan menggunakan ayat yang
sesuatu perkara dalam pelbagai gramatis.
situasi.
1.6.2 Menjana dan menyampaikan maklumat dalam bentuk panduan dan pesanan dengan
betul dan jelas, intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang gramatis.

1.7 Berbincang dan berunding tentang 1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk memberikan dan mendapatkan penjelasan

sesuatu perkara. secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.

1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan tentang sesuatu perkara secara rasional
dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.

33

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.8 Mengulas sesuatu perkara dan isu. 1.8.1 Menghuraikan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan
ayat yang betul, tepat dan gramatis.

1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat dengan jelas
dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.

34

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN PENYATAAN

1 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
Sangat Terhad sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad.

2 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
Terhad menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap terhad.

3 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
Memuaskan menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan.

4 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
Baik menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap kukuh.

5 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
Sangat Baik menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal dan terperinci.

6 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
Cemerlang menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

35

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan Murid boleh:
prosa dan puisi.
2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan
dengan sebutan dan intonasi yang betul.serta mengenal pasti maksud tersurat
dan tersirat.

2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang
betul serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.

2.2 Membaca untuk memahami makna 2.2.1 Membaca untuk memahami makna rangkai kata yang terdapat dalam pelbagai

perkataan, rangkai kata, istilah, serta bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat.

maksud ungkapan dan ayat dalam pelbagai

bahan. 2.2.2 Membaca untuk memahami dan menaakul maklumat berbentuk pesanan

daripada pelbagai bahan dengan memberikan respons yang betul.

2.2.3 Membaca secara luncuran dan imbasan untuk memahami serta meneroka
maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan .

2.3 Membaca untuk memproses maklumat 2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul
daripada pelbagai bahan. dan tepat.

2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk
untuk mengukuhkan penguasaan bahasa meneroka maklumat baharu.
dan meluaskan pengetahuan bagi
pembangunan diri.

36

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN PENYATAAN

1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Sangat Terhad menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap sangat terhad.

2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Terhad menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap terhad.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Memuaskan menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap memuaskan.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Baik menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap kukuh.

5 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Sangat Baik menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap tekal dan terperinci.

6 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons serta
Cemerlang menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

37

KSSM BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

3.0 KEMAHIRAN MENULIS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Menulis untuk menerangkan makna kata Murid boleh:
dan istilah; maksud rangkai kata, ungkapan
dan ayat. 3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta
menggunakannya dengan betul mengikut konteks.

3.2 Menulis untuk mengemukakan maklumat 3.2.1 Menulis untuk menyatakan maklumat yang betul dengan mengaitkan
dan pandangan tentang sesuatu perkara. pengetahuan sedia ada daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang
gramatis.

3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan perenggan dalam pelbagai bahan dengan betul
dalam pelbagai bahan. dan tepat.

3.4 Menulis untuk menghasilkan perenggan 3.4.1 Membina kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang.
dan karangan secara terancang.
3.4.2 Menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat
contoh dan ayat penegas secara terancang.

3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan
bahasa yang gramatis.

3.4.4 Menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah
serta menarik.

38


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RESEP KULINER MINAHASA
Next Book
งาน