The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ท่านณัฐพงศ์ เช้า-บ่าย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุพรรณษา สิงห์ซอม, 2021-10-26 12:24:09

ท่านณัฐพงศ์ เช้า-บ่าย

ท่านณัฐพงศ์ เช้า-บ่าย

การจดั ทาข้อตกลงพัฒนางาน

PAสำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

นายปรญิ ญา จุฑาสงฆ์ วนั ท่ี 26 ตุลาคม 2564

ผูอ้ านวยการสานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานครราชสมี า

เราเรม่ิ ตน้ ทาขอ้ ตกลง ณ หอ้ งประชุมใหม่ วิทยากร

พัฒนางานนใี้ ห้ชดั เจน สำนักงำนเขตพนื้ ทกี่ ำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำนครรำชสมี ำ
ไปพรอ้ มกนั นะครับ

มาตว3ร/ฐา2น5ต6า4แห,น2ง่ 6แลมะกมราาตครมฐา2น5วทิ6ย4ฐานะ
ประเภท ของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

1. ผู้สอนในหนว่ ยงานการศกึ ษา 2. ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษาและผบู้ รหิ ารการศึกษา 3. บุคลากรทางการศกึ ษาอน่ื

และ มี ว9,10,11,12 20 พฤษภาคม 2564

4

ว22/2564 การกาหนดตวั ชวี้ ดั รายละเอยี ดประกอบหลกั เกณฑฯ์ และคมู่ อื การดาเนนิ การตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารประเมนิ ตาแหนง่ และวทิ ยฐานะขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา



ขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

เร่ิมตน้ ทุกตาแหน่ง ภาพรวมตอ้ งดาเนนิ การดังนี้

การจดั ทาข้อตกลงใน เริ่ม ดาเนนิ การ 1 ตลุ าคม 2564

การพฒั นางานตามมาตรฐานตาแหน่ง ทกุ ตาแหนง่ เสนอ PA ต่อผู้บงั คบั บญั ชา ครูและบคุ คลากรทางการศึกษา
ดาเนนิ งานขอ้ ตกลง
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพฒั นางานตาม ผู้บังคบั บญั ชา นาผลไปใช้เลอ่ื นเงนิ เดอื น 31 มีนาคม 2565
ผู้บังคบั บญั ชา ผู้เกี่ยวขอ้ ง
มาตรฐานตาแหน่ง = 60 คะแนน ประเมนิ ครงั้ ที่ 1 เพื่อตดิ ตาม ตรวจสอบ
ผู้บังคบั บญั ชา และคณะกรรมการ
1) การปฏิบตั ิงานตามตามมาตรฐานตาแหน่ง และ ปฏบิ ตั งิ านตามขอ้ ตกลง มุ่งสัมฤทธ์ิ
ประเมนิ ผล PA ครบ 1 รอบ 30 กันยายน 2565
ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) ผลการปฏิบตั ิงาน (ตามมาตรฐานตาแหน่ง:

ด้าน และตวั ชี้วดั )

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพฒั นางานท่ีเสนอเป็น

ประเดน็ ท้าทาย = 40 คะแนน

การปฏบิ ตั งิ านอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ PA ทกุ รอบ ไม่นอ้ ย ครบ 3 รอบ ส่งเพอื่ มี
มีผลงาน และบรรลขุ อ้ ตกลง นาผลไปใช้ กว่า 70 คะแนน และเลื่อนวทิ ยฐานะ
เพ่ือคงวทิ ยฐานะ
ในการเลอื่ นเงนิ เดอื น

7

ว17/2552 ว10/54
ว26/2559
ว20/2559

ว2ว02ว/21205/2626/352ว056515/0640200/9521/651206151ว/622ทิ56ย3 ฐานะวค4ร/ว2ู 3ว5/962/45265464







11

12

13

14

มาตรฐานตาแหน่ง : ผู้อานวยการสถานศึกษา ,รองฯ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ มีการบรู ณาการ 5 ด้าน

1. ด้านการบริหารงานวิชาการและการเปน็ ผูน้ าทางวิชาการ (6 ตัวชี้วัด)

2. ดา้ นการบริหารจัดการสถานศกึ ษา (5 ตัวชีว้ ัด)

3. ด้านบริหารการเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธแ์ ละนวัตกรรม (4 ตัวชีว้ ัด)

4. ด้านการบรหิ ารงานชุมชนและเครือขา่ ย (2 ตัวชีว้ ัด)

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานตาแหนง่ : ศกึ ษานเิ ทศก์
ลักษณะงานที่ปฏบิ ัติ มีการบรู ณาการทัง้ 3 ดา้ น

1. ดา้ นการนิเทศการศกึ ษา (4 ตัวชี้วัด)

2. ด้านการสง่ เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึ ษา (3 ตัวชีว้ ัด)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (3 ตัวชี้วัด)

แนวทางและตัวอย่าง

PAกาPรทerาfขo้อrmตกanลcงeในAกgาrรeพemฒั eนnาtงาน
รอบที่ 1 (1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565)





ตำแหนง่ และวทิ ยฐำนะขำ้ รำชกำรครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ ตำแหนง่ ครู

PA DPA ถา้ ค.ศ. 4-5 ให้
ประเมินด้านที่ 3 ดว้ ย

การจดั ทาข้อตกลงใน การประเมินผลการพฒั นา การประเมินเพ่ือขอมี
การพฒั นางาน ตนเองตามข้อตกลง(PA) หรือเลื่อนวิทยฐานะ
1) ทาความเข้าใจ ประเมิน 2 ด้าน
2) แบบข้อตกลง องคป์ ระกอบการประเมินมี 2 ส่วน
1) ด้านทกั ษะการจดั การเรียนร้แู ละ
-ตามมาตรฐานตาแหน่ง ส่วนท่ี 1 ข้อตกลง
-เสนอเป็นประเดน็ ท้าทาย (การปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงาน การจดั การชนั้ เรียน
3 ด้าน 15 ตวั ชี้วดั ) = 60 คะแนน 2) ด้านผลลพั ธก์ ารเรียนร้ขู องผเู้ รียน
ส่วนที่ 2 ประเดน็ ท้าทาย = 40 คะแนน



มาตรา 55

ของพ.ร.บ. ระเบยี บ
ข้าราชการครแู ละบคุ ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
กาหนดให้มีการประเมิน
ตาแหน่งและวิทยฐานะ
สาหรบั ตาแหน่ง
ท่ีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือดารง
ไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ
ความชานาญการ หรือความ
เช่ียวชาญในตาแหน่ง

ขอ้ ตกลงในการพฒั นางานว9(P/2e5rf6o4rm(วaPnAc)e Agreement : PA)

ส่วนท่ี 1 ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตาแหน่งครู
ตามมาตรฐานตาแหนง่ และภาระงานตาม ก.ค.ศ. กาหนด

ผลการปฏบิ ัติงาน
- ดา้ นการจดั การเรียนรู้
- ดา้ นการสง่ เสริมและสนบั สนุนการจดั การเรยี นรู้
- ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชพี

ข้อตกลงใน สว่ นท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
การพฒั นางาน ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรยี นรูข้ องผเู้ รยี น

ครู - ปรับประยกุ ต์
ครูชานาญการ - แก้ไขปญั หา
ครชู านาญการพเิ ศษ - รเิ ร่มิ พฒั นา
ครเู ชย่ี วชาญ - คดิ คน้ ปรบั เปลยี่ น
ครูเชี่ยวชาญพเิ ศษ - สร้างการเปลีย่ นแปลง

ว21/2564 ภาระงานของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งผูบ้ รหิ ารการศึกษา

ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลอื
3 ปี ตามเงอ่ื นไขท่ี ก.ค.ศ.
กาหนด และผ่านการประเมิน
ตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารท่ี

ท่ี ก.ค.ศ.กาหนด



ไม่ตอ้ งทา PA
พฒั นางานตามกรอบการประเมนิ การ
เตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้
(ตามกฏหมาย) เม่อื ดารงตาแหน่งครู
แลว้ คอ่ ยทาขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน

PA
แต่ PA ใชใ้ นการเลอ่ื นเงนิ เดอื น จงึ
ข้นึ อยู่กบั ดลุ พนิ ิจของ ผอ.

ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ขอเล่อื นวทิ ยฐานะ

ว 9/2564
ประกอบไปดว้ ย
สองสว่ นสำคัญ

เกณฑก์ ารขอเล่อื นวทิ ยฐานะ

ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ขอเล่อื นวทิ ยฐานะ

มาดว ู…9/25.6ก4 ารเขยี นขอ้ ตกลงลในการพฒั นางาน

ประกอบไปดว้ ย
สองส่วนสำคัญ

เกณฑก์ ารขอเล่อื นวทิ ยฐานะ







33









เทคนิคการเขียน หลัง-กอ่ น

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานทีเ่ ปน็ ประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาผลลัพธก์ ารเรียนรูข้ องผู้เรียน

ประเด็นอะไร Process C
สภาพอยา่ งไร
วิธีดาเนนิ การอยา่ งไร
ผลเปน็ อยา่ งไร

สว่ นที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง

ขอ้ ที่ 2 งานทีจ่ ะปฏบิ ัติตามมาตรฐานตาแหน่ง

3 ดา้ น 15 ตวั ชีว้ ัด

งาน ผลลัพธ์ ตัวชีว้ ดั













แก้ไขปัญหา

(Solve the Adapt)

2 สงิ่ ทีต่ อ้ งหาใหไ้ ด้

1) ปัญหาคอื อะไร/อะไรคือผลลัพธ์ทีเ่ ราพบวา่ ดอ้ ย/
ไม่บรรล/ุ เราอยากแก้ปัญหาอะไร/เราจะแกไ้ ขอะไรดี

2) จะเอาอะไรไปแก/้ พัฒนา/สิ่งทีจ่ ะทาให้ผลลัพธเ์ ป็นไป
ตามเป้าละ

ปัญหา ผลลพั ธไ์ ม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลท่เี กดิ ข้ึนไม่ไดต้ ามมาตรฐาน

ผลท่ปี รากฏไม่เป็นไปตามคา่ เป้ าหมาย

ข้อสงสัย, ข้อขัดข้อง, อปุ สรรค

ประเด็นทา้ ทาย เป้าหมายทีเ่ ราจะแก้ไข/พัฒนา งานที่เชื่อมโยงกับงานของผู้บรหิ าร/Case เฉพาะของโรงเรียน
งานนโยบายกระทรวง/สพฐ. /เขตพื้นที่

วิธีเลือกประเดน็ ท้าทาย รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/งานวิจัยในชั้นเรียน

รายงานผลการนิเทศภายใน/PLC/งานที่ AAR ผลสะท้อนจากกรรมการสถานศกึ ษา/ผปค./ชุมชน

ตรวจสอบวา่ ผลการทางานทีผ่ ่านมา มีงานใดบ้างท่เี ราไมบ่ รรลุ
หรือเราตอ้ งการดาเนนิ การใหด้ ีข้ึน

ใหม้ องทัง้ 2 ส่วนงาน
เปน็ เรือ่ งเดียวกัน
ทั้งการปฏบิ ัตงิ านตามมาตรฐาน
ตาแหนง่ และประเด็นท้าทาย

ระดบั การปฏบิ ตั ทิ ่คี าดหวงั ตามตาแหน่งและวทิ ยฐานะขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
เขยี นใหเ้ ขา้ กบั กรอบตามมาตรฐานตาแหน่ง และวทิ ยฐานะของแตล่ ะคน

50

สามารถใหค้ าปรกึ ษาผูอ้ น่ื และมีเครอื ขา่ ย ทุกกรณี จากระดับทีผ่ ่านมา แตต่ อ้ งเปน็
แบบอยา่ งทดี่ ี ต้นแบบ ผูน้ า มีเครือขา่ ยท่วั จังหวัด ประเทศ
และโลก ได้รับการตีพมิ พร์ อ่ งรอยผลงานวิจัย
และพัฒนานี้

ประยุกตจ์ ากระดับที่ผ่านมา คานึงถึงกระบวนการวจิ ัยและพัฒนา แสดง
ใหเ้ ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนวตั กรรม ยง่ั ยืน ที่ตอ่ ยอดจากเดมิ

มุ่งพัฒนา วางแผน ออกแบบ พัฒนา เปน็ นักสังเคราะหท์ ่มี ีคุณภาพ แสดงความคิดสร้างสรรค์
มุ่งแกป้ ัญหา เปน็ นวัตกร ที่ตอ่ ยอดจากแนวคิดในการแกป้ ญั หา ที่ระดบั ทีผ่ ่านมา มี
ปรบั ใหส้ อดคลอ้ งบรบิ ท กระบวนการพัฒนาทีเ่ ปน็ ระบบ และมีความนา่ เชือ่ ถือ

วิเคราะห์ปญั หาจากสภาพบริบท ผู้เรียน Review ในภาพรวม แสวงหาแนวทาง รูปแบบ ยุทธวธิ ี
กลยทุ ธ์ วธิ ี เทคนิค สื่อ หรือนวัตกรรมการจดั การเรยี นรู้ เพื่อนามาแก้ปัญหาอย่างเปน็ ระบบชัดเจน

นาองค์ความรู้ ศาสตรก์ ารสอน มาประยุกตใ์ ช้อย่างเหมาะสม การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ แนวคดิ ICT สื่อ ปรบั ประยกุ ต์ให้
สอดคล้องกบั สถานการณ์ หรืองานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายที่คานึงถึงผูเ้ รียน Active Learning


Click to View FlipBook Version