The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2019-11-26 03:10:56

Desember og januar

Desember og januar

Kommuneinformasjon Opningstider kommunale kontor:
Fyresdal kommune Joleftan, 1. og 2. joledag: stengt
Desember 2019 & 27. og 30. desember: kl. 10.00-14.00
januar 2020 Nyttårseftan og 1. nyttårsdag: stengt

Februar 2020:
Frist for innsending av bidrag til
februar-utgåva er onsdag 15. januar!

Innhald: Side: Kontaktinformasjon:
Diverse annonser 22–47 Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Flexiruter 19–21 Fyresdal helsehus: 35 06 73 00
Fyresdal taxi 52 Fyresdal kommune – sentralbord: 35 06 71 00
Nytt frå Fyresdal legekontor 2 Fyresdal pleie- og omsorgssenter: 35 06 71 67
Kommunal informasjon 3–18 Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Kyrkjedøra 48–51 Gimle skule: 35 06 71 76
Nytt frå Fyresdal folkebibliotek 14–16 fyresdal.kommune.no / [email protected]

I desember skjer mellom anna dette: Side: 24. Messe på POS og i Moland kyrkje 48
01. Messe i Moland kyrkje 48 25. Messe i Moland kyrkje 48
01. Jolekonsert med Tre Sopranos 17 26. Jolequiz og dans på samfunnshuset 30
02. Måndagskafé på Meinstad 10 31. Messe i Moland kyrkje 48
03. Krosslimusikken kjem til POS 10 I januar skjer mellom anna dette: Side:
03. Din Mobile Optiker kjem til POS 10 05. Feiring av Heilage tre kongars dag 50
03. Frisklivstrening på POS 10 06. Måndagskafé på Meinstad 10
03. Vandring i Hamaren Aktivitetspark 22 07. Frisklivstrening på POS 10
03. Barneidrettsskule 41 07. Barneidrettsskule 41
04. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31 07. Skitur på Hegglandsnetten 22
04. Onsdagsklubb på samfunnshuset 13 08. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31
05. Møte i Fyresdal pensjonistlag 41 08. Onsdagssklubben startar opp att! 13
05. Adventsmøte i bygdekvinnelaget 43 10. Fredagsklubben startar opp att ! 13
06. Fredagsklubb på samfunnshuset 13 12. Messe i Veum kyrkje 50
07. Tur til Sørlandssenteret med FUK 12 13. Måndagskafé på Meinstad 10
07. Konsert i Veum kyrkje; Kjetil Flatland 44 14. Frisklivstrening på POS 10
08. Ljosmesse i Veum kyrkje 48 14. Barneidrettsskule 41
09. Måndagskafé på Meinstad 10 14. Skitur i Skvettedamsvegen 22
10. Frisklivstrening på POS 10 14. Samling i Fyril Friluftsgruppe 50
10. Vandring i Hamaren Aktivitetspark 22 15. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31
10. Barneidrettsskule 41 19. Nyttårskonsert med korpset 45
11. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31 20. Måndagskafé på Meinstad 10
11. Onsdagsklubb på samfunnshuset 13 21. Frisklivstrening på POS 10
13. Fredagsklubb på samfunnshuset 13 21. Barneidrettsskule 41
13. Kino på samfunnshuset 12 21. Skitur på Hegglandsnetten 22
14. Jolemarknad i Folkestadbyen 27 21. Hobbygruppe på Betel 51
15. Vi syng og spelar jola inn i Moland kyrkje 48 22. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31
16. Måndagskafé på Meinstad 10 22. Gå vidare-gruppe i Fyresdal 31
17. Jolespel og song i Folkestadbyen 9 26. Messe i Moland kyrkje 50
17. Frisklivstrening på POS 10 27. Måndagskafé på Meinstad 10
17. Fyril Friluftsgruppe/Hobbygruppe 51 28. Frisklivstrening på POS 10
18. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31 28. Barneidrettsskule 41
18. Onsdagsklubb på samfunnshuset 13 28. Årsmøte i Fyresdal Turlag 23
20. Barnehage-/skulegudsteneste 48 28. Samling i Fyril Friluftsgruppe 50
20. Fredagsklubb på samfunnshuset 13 29. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 31
23. Svartjolsong i Veum kyrkje 48 1 30. Årsmøte i Fagforbundet Fyresdal 38

Informasjon frå Fyresdal legekontor

Tlf. 35 06 73 00

Legekontoret er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30

 Ved ynskje om å snakke med lege; legen ringer tilbake ved anledning.
 Ekspedisjonsgebyr på kr 59,- vil bli belasta kvar pasient ved arbeid og utgifter ved

forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger e.l. per brev, fax
eller telefon.
 Alt av sjukemeldingar, ev. forlengingar, diverse tilvisingar, krev legetime – dette kan
ikkje avtalast på telefon.

Akutt time Opningstider på legekontoret
Jol og nyttår
Du kan ringe legekontoret mellom
kl. 08.30 og 09.00. Du får då  Joleftan: kl. 08.00-12.00
 1. joledag og 2. joledag: stengt
snakke med ein lege som vurderer  27. desember: kl. 08.00-14.00
din helsetilstand.  30. desember: kl. 08.00-14.00
 Nyttårseftan: kl. 08.00-12.00
Vurderer legen det som akutt, vil
du få time så snart som råd.  1. nyttårsdag stengt

Medisinbestilling 2

Sjekk alltid med apoteket om du
har att medisin der på resept før

du ringer legekontoret for å
bestille nye. Viss du vil ha
medisinen sendt til Spar, Heggland
Daglegvare eller med post, må du
seie ifrå om dette når du ringer
legekontoret og du slepp å ringe

apoteket.

Hugs å hente medisinen
du har bestilt!

Vedtak i Kommunestyret – 31.10.2019

Økonomigjennomgang pr. 01.09.19

Den økonomiske stoda pr. 1. september vert teken til vitande.

Rammene for dei enkelte avdelingane vert justera slik for lønsreguleringsposten:

Avdeling: Netto Kommentar:
Fellestenester +100.000 Lønsreg.
Rådmannen sitt ansvar -2 000 000 Lønsreg.
Kjøkken og vaskeri +50 000 Lønsreg.
Helse og omsorg +700 000 Lønsreg.
Pleie og omsorg +400 000 Lønsreg.
Skule og kultur +400 000 Lønsreg.
Barnehage +150 000 Lønsreg.
Plan og teknikk +200 000 Lønsreg.

Bruk av/avsetting til fond: 100.000 Bruk av rådmannens million
Avdeling 600.000 Bruk av rådmannens million
Fellestenester 150’ + 450’ frå
Plan og teknikk 2 765 000 investeringsfond avsett drift.
Avsettast til disp.fond
Finans

Endring i politisk delegeringsreglement – val til administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er sett saman av 3 representantar frå arbeidsgjevar, der minst ein må vere
medlem i kommunestyret, og to representantar frå arbeidstakarane. Arbeidsgjevarrepresentantane
bør ikkje vere tilsett i kommunen.

Endring i medlemstal for råd for eldre og menneske med nedsett
funksjonsevne (REMNF)

1. Rådet skal bestå av:
2 medlemer som pensjonistlaget kjem med framlegg om
2 medlemer som representerer grupper av menneske med nedsett funksjonsevne
1 medlem frå kommunestyret

2. Fylle opp med faste representanter frå den sida som har nok representanter om den andre
sida ikkje klarer å få nok til å site i rådet.

3. Om nokon har forfall og det ikkje er vararepresentanter frå same sida kan ein kalle inn frå
den andre sida.

4. Utvalet vel sjølv leiar og nestleiar.

3

Kompetanseplan i Fyresdal kommune

Planen blir vedteken som den ligg føre med desse endringane.
 Pkt. 7.1 planen «må reviderast» årleg, ikkje «bør rullerast».
 Side 12; 10 års behova for skule bør og stå på 5 år.
 Dei ulike leiarane må ha oversikt over kompetansen i si avdeling, årleg revidering bør ligge
som eit vedlegg til planen og ikkje inni planen.
 Leiarane må orientere og involvere tilsette i kartlegging av kompetansebehov.
 Nytt punkt 6.2: Like relevant som fagkompetanse er: Samhandlingskompetanse, tverrfagleg
kompetanse og endringskompetanse, og må takast med i planar på dei ulike avdelingane.
 Innanfor skule må det også takast med kompetanse innanfor klasseleiing og evne til å bygge
relasjonar.

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2019–2023

Fyresdal kommune vedtek «Handlingsplan for vald i nære relasjonar 2019–2023» slik han ligg føre.

Ny sak om betraktningar kring kontrollutvalets handtering av varslingssak

Varslingsrutina blir godkjend slik den ligg føre.

Samanslåing av forliksråda i Vest-Telemark

Fyresdal kommune er negativ til ei samanslåing av forliksråda i Vest-Telemark.
Både ei felles samanslåing av alle Vest-Telemarkkommunane og ei samanslåing av forliksråda i Vinje,
Tokke og Fyresdal.

Medlemskap i landssamanslutninga av nynorskkommunar

Fyresdal kommune stiller seg positiv til eit medlemskap i Landssamanslutninga av nynorskkommunar,
og blir medlem frå i år.

Ny selskapsavtale for IKA Kongsberg 2020

Fyresdal kommune godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud,
Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2020 slik ho ligg føre.

Forlengelse av kommuneavtale – Ungt Entreprenørskap

Fyresdal kommune løyver kr 35 000,- pr. år i 4 år framover frå 2020–2024.
Etter endt 4 år vert avtala med Ungt entreprenørskap på nytt vurdert.
Løyving frå næringsfondet konto; 1410 470 325.

4

Opptak av lån til vidareformidling 2019

Fyresdal kommune tek imot tilsagnet om lån til vidare utlån frå Husbanken på kr 1 500 000,-.
Vilkåra for lånet er 30 års nedbetalingstid, serielån utan avdragsfri periode og flytande rente på
1,653 %.

Investeringsrekneskapen 2019

Oversikt over investeringsrekneskapen så langt i år vert teken til vitande og fylgjande justering vert
godtkjent:

- Tilskudd til Fyresdal skyttarlag for bygging av skytebane på 1,5 millionar overførast drift.
- Inntekter frå sal av tomter på Molandsmoen aukast med kr 460 000,-
- Løyving til uteområde i barnehagen vedteke i sak 37/19 reduserast med kr 100 000,-
- Ombygging av brannstasjonen aukast med kr 600 000,-
- Kjøp av areal til G/S-veg aukast med kr 195.000,-
- Utlån med kr 1 425 000,- vert dekt av lån frå Husbanken til vidareutlån
- Kjøp av aksjer nedjusterast med kr 100 000,-
- Til dekning av ekstrautgifter brukast det av disposisjonsfond med kr 135.000,-

Vedtak i konstituerande kommunestyremøte – 31.10.2019

Kommunestyrevalet 2019 – godkjenning

Kommunestyrevalet for 2019 i Fyresdal kommune er gjennomført i samsvar med regleverket og blir
difor godkjent.

Val av formannskap 2019 – 2023

Formannskap 2019–2023: Parti:
AP
Medlem: AP
Erik Skjervagen AP
Elise Lauvrak SP
Nils Kristian Moe SP
Kjell Sverre Thoresen
Anne Snarteland AP
AP
Varamedlem: AP
Nils Vidar Pettersen SP
Torleiv Hvistendahl SP
Liv Nærum SP
Anders Bergsland SP
Olav Fjellheim Kvipt
Saamund Gjersund
Ketil O. Kiland

5

Val av ordførar 2019 – 2023

Ordførar i perioden 2019–2023:
Erik Skjervagen, AP

Val av varaordførar 2019 – 2023

Varaordførar i perioden 2019–2023:
Elise Lauvrak, AP

Val av kontrollutval 2019 – 2023

Kontrollutval 2019–2023: Parti:
H
Medlem: AP
Tor Bendik Midtgarden, leiar SP
Olav Gisle Noraberg, nestleiar AP
Per Helge Seltveit Uavhengig
Berit Gulbrandsen
Astrid Jupskås AP
SP
Varamedlem: H
Thorstein Wøllestad
May Britt Bjaaland Festervoll
Lars Erik Gangsei

Val av hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 2019 – 2023

Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 2019–2023:

Medlem: Parti:
Torleiv Hvistendahl, leiar AP
Ingunn Lauvrak, nestleiar AP
Rita T. Metveit AP
Olav Fjellheim Kvipt SP
Evy Katrin Aamlid H

Varamedlem: AP
Klara Rydland AP
Gunn Marit Aslestad AP
Øyvind Kile SP
Janne L. Teksle SP
Svein Slyngstad H
Tarjei Aamlid H
Jon Markus Gjersund

6

Val av hovudutval for plan og miljø 2019 – 2023

Hovudutval for plan og miljø 2019–2023:

Medlem: Parti:
Liv Nærum, leiar AP
Øyvind Kile, nestleiar AP
Karl Rune Hansen AP
Ketil O. Kiland SP
Kristin Libjå SP

Varamedlem: AP
Gunn Marit Aslestad AP
Klara Rydland AP
Torleiv Hvistendahl SP
Pål Kjetil Kiland SP
Tone Susanne Kvasjord SP
Arne Dag Lassemo

Val til Vest-Telemark Tinget 2019 – 2023

Fyresdal kommune sine representantar til Vest-Telemark Tinget 2019–2023:

Medlemer Personlege varamedlemer
Ordførar Nils Kristian Moe
Varaordførar Liv Nærum
Kjell Sverre Thoresen
1. Anne Snarteland
Rådmann 2. Saamund Gjersund
3. Evy Katrin Aamlid

Val til representantskapsmøte i Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS
2019–2023

Representant til representantskapsmøte i Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS 2019–2023 er
Ketil O. Kiland med Erik Skjervagen som vara.

Val til KS (KommuneSektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
2019– 2023

Representant til Fylkesmøte i KS 2019–2023 er Erik Skjervagen med Elise Lauvrak som vara.

Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Vestfold,
Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat 2019–2023

Representant til Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariet 2019–2023:
Ketil O. Kiland med Erik Skjervagen som personleg vara.

7

Oppnemning av medlemer til villreinnemnda for Setesdalsområdet
2019–2023

Anders Bergsland og Kristin Libjå vert oppnemnd som medlemer til villreinnemnda for
Setesdalsområdet 2019–2023.

Omstillingsprogrammet – val til styret 2019–2023

Styret for omstillingsprogrammet 2019–2023: AP
AP
Medlem: Fyresdal Næringsorganisasjon
Erik Skjervagen, leiar Fyresdal Næringsorganisasjon
Elise Lauvrak Landbruksnæringa
Aslak Momrak
Linda Aas SP
Thomas Rekvik
Varamedlem med møteplikt og talerett:
Kjell Sverre Thoresen

Val av administrasjonsutval 2019–2023

Representanter frå arbeidsgjevar i Administrasjonsutvalet 2019–2023:

Medlem: AP
Nils Vidar Pettersen, leiar SP
Kjell Sverre Thoresen, nestleiar AP
Anne Serine Nærum
Varamedlemer: AP
Erik Skjervagen AP
Elise Lauvrak SP
Kristin Libjå SP
Saamund Gjersund

Val til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)
2019–2023

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2019–2023:

Medlem Vara
Berit Gulbrandsen, pensjonistlaget Helen Optjernsberget
Thor Storerud, pensjonistlaget Inge Homme
Bjørg Tordis Breivik, SAFO Karin M. Bergland
Ingunn V. Holmegård, FFO Aud S. Lukassen
Rita Metveit, AP Torleiv Hvistendahl, Ap

Rådet vel sjølv leiar og nestleiar.

8

Vedtak i Formannskap – 06.11.2019

Forvaltningsplan for statleg sikra område i Fyresdal

Forvaltningsplanen for statleg sikra område i Fyresdal kommune vedtakast slik den ligg føre.
Oppfylging av planen skal skje gjennom prosjektet «Hamaren Aktivitetspark». Styringsgruppa for
utbygginga på Kjeøyni vil ha overordna ansvar for utbygging på øya, medan drift av Klokkarhamaren
og Prestegardstronda er underlagt administrasjonen i kommunen. Finansiering av alle tiltak i dei tre
friluftsområda, der kommunal eigedel er påkrevd, vil skje med eigne politiske vedtak.
Forvaltningsplanen oversendast Fylkeskommunen for endeleg godkjenning.

Har du eit arrangement du vil fortelje om?
Eller lurar du på kva som skjer – i Fyresdal og Vest-Telemark?
Registrer gjerne arrangementet ditt på www.vest-telemark.no!

Jolespel i Folkestadbyen Audiograf

Tysdag 17. desember kl. 17.00 inviterer Frå 1. januar 2020 vil audiografen ha tilhald
småsteget til jolespel og song i på legekontoret.
Folkestadbyen.
Ta kontakt med fagkontakt hørsel og syn
Velkomne! Charlotte Skifjeld på tlf. 917 77 048.

9

Fyresdal pleie- og Ny ordning – Din Mobile Optiker
omsorgssenter
Frå 01.01.2020 vil Din Mobile Optiker ha tilhald i
Krosslimusikken veslesalen på samfunnshuset. Timebestillinga vil då gå
via Din Mobile Optiker på mobilnummer 400 92 285, og
Kjem til POS tysdag 3. desember
kl. 10.30. ikkje via Fyresdal pleie- og omsorgssenter som før.

Vi held til i Storstoga. Kaffi og kaker blir Siste dato for hausten 2019 er tysdag 3. desember. Timar
det også  Vel møtt! til denne dagen avtalar de via Fyresdal pleie- og
omsorgssenter på telefon 35 06 71 67.
Den mobile optiker
Datoar for våren 2020 kjem.
Kjem til POS tysdag 3. desember.

Frisklivstrening Informasjon om
NAV Vest-Telemark
Tysdagar kl. 13 på fysioterapiavdelinga i underetasjen på POS.
Lett styrke-, bevegelses- og balansetrening i 45 minutt; leia av gjeldande frå
01.01.2020.
fysioterapeut.
Ved spørsmål, ta kontakt med fysioterapiavdelinga på NAV Vest-Telemark har
hovudkontor på Dalen og er å
tlf. 35 06 71 56 / 952 17 971.
Treninga er open og gratis for alle – velkomen! finne i Sentrumsbygg,
Hotellvegen 42.
Helsing Lena & Bente
Opningstidene er måndag,
Måndagskafé på Meinstad tysdag, torsdag og fredag

Kaféen er open kvar måndag kl. 09.00-14.00. kl. 10.00-14.00.
Her møtes me for ein hyggeleg prat og gode vaflar.
NAV-kontoret i Fyresdal er å
Me går tur kl. 10.00-11.00. finne i Fyresdal Næringshage
Velkomen!
og det er ope torsdag
Helsing Randi og Gudny kl. 10.00-14.00. Kontakt med
NAV utover dette er avtala
10
møte med rettleiar.

Kontaktinformasjon til NAV:
Nettside: www.nav.no
Telefon 55 55 33 33

Det er tilgjengeleg PC-ar på
biblioteka i alle kommunane
der ein kan bruke dei digitale

tenestene frå NAV.

Ung kultur møtes 2020

Kan du synge, spele, danse, turne, måle, teikne, lage fotokunst, lage film,
strikke, hekle, skrive eller lese dikt, designe klede, lage smykke, spele teater,

trylle, vere stand-up-komikar, lage keramikk eller trikse?
Eller kan du tenkje deg å vere med som konferansier eller arrangør, og lage

ein sprudlande kveld til både deltakarar og publikum?
Sett i gang, øv og meld deg på!

Du som er elev i kulturskulen kan ta kontakt med din lærar og få oppmuntring og råd. Du
som ikkje er i kulturskulen kan kontakte Merethe Jørgensdottir Reinskås eller Hilde Martini
Momrak.
Alle må melde seg på via www.ukm.no – sida er open for påmelding.
UKM i Fyresdal vil bli 31.01.2019. Frist for påmelding er 26.01.2019.
Alle ungdommar under 20 år kan deltake på UKM (frå og med 5. klasse). Blir du vald ut til å
representere fylket ditt på UKM-Festivalen må du vere mellom 13 og 20 år. Er du er med i ei
gruppe, må halvparten av gruppa vere mellom 13 og 20 år.

For spørsmål, kontakt Merethe Jørgensdottir Reinskås eller Hilde Martini Momrak
Håpar mange melder seg på! Dette blir kjempemoro 

11

Førpremiere!

Fredag 13. desember kl. 17.30
viser vi Frost 2!

Gevinst for best utkledd
blir trekt på billettane

ca. kl. 17.20.
Kle dykk gjerne ut og møt opp i god tid 

Kl. 19.30 viser vi filmen
Last Christmas!

Velkomne!

_________________________________________________________________________

Tur til Sørlandssenteret med ungdomsklubben!

Bussen går frå klubben laurdag 7. desember kl. 08.00.
Retur frå Sørlandssenteret ca. kl. 17.30.
Turen kostar kr 100,- tur/retur.
Påmelding seinast 3. desember.

Betaling til kommunens konto: 2694.07.00689.
Hugs å merke med namn!

Og send melding til Svein på 992 25 709!

12

Fyresdal Ungdomsklubb

Følg oss på

Fredagsklubb

Fredag 20. desember er siste klubb før ferien.
Starter opp igjen fredag 10. januar.

Onsdagsklubb

Onsdag 18. desember er siste klubb før ferien.
Starter opp igjen onsdag 8. januar.

Jolebukk på klubben!

Onsdag 8. januar blir det jolebukk på klubben frå kl. 16.00.
Premie for det beste tradisjonelle kostymet!
Klubben har litt sminke.

Jo fleire som deltek, jo betre blir det – kom og bli med!

Til dykk som bur i sentrum:
Har de lyst til å bli kvitt restane av julebakst og julegodt?
Rekn med at syngjande julebukkar kjem på døra denne kvelden 
Dei som ikkje har lyst til å få slikt besøk kan hengje ein lapp på døra med fylgjande beskjed:

"Ynskjer ikkje besøk av jolebukkar".

13

NYTT PÅ FYRESDAL Nygårdshaug, G: Regnmakeren
Prowse, A: Kunsten å forsvinne
FOLKEBIBLIOTEK Rage, M: Miklastaur
Renberg, T: Ingen tid å miste
Skjønnlitteratur vaksne Rimmer, K: En mors bekjennelse
Ahern, C: PS: Jeg elsker deg-klubben Robertsen, H: Cut piece
Ahnhem: X måter å dø på Solstad, D: Roman 2019
Alexander, P: 25 dager til jul Stapley, M: Ting å finne på når det regner
Andreassen, M: Hvor lenge varer vi Sveen, G: Drømmenes gud
Aursnes, J: Mine osteperler Sæther, E: Kriminell
Bakkeid, H: Vi skal ikke våkne Søtje-Thomsen, N: Vi levde i går
Bekeng-Flemmen, S: Velkommen til dyrehagen Teige, T: Aldri tilgi
Berge, A: Puslingar Yndestad, M: Ulmebrann
Bjørnstad, K: Verden som var min; tyvetallet Vahr, E: Miss Marie
Brekke, J: Menneskehunger Vika, M: Jeg vil helst ikke være her
Bervik, P: Over veien Ward, J: Det som reddes kan
Bjermeland, M: 63 måtar å elske deg på Whitehead, C: Nickel-guttene
Borgo, K: Det ble natt i Caracas Wiik, Ø: Tredje gang du dør
Cox, N: Ikke bare jul Ørstavik, H: Roman. Milano
Cussler, C: Keiserens hevn Østby, Y: Passasjerhistorier
Damhaug, T: Se en annen vei
Eikemo, M: Hardanger Faglitteratur vaksne
Ekeberg, J.O: Den siste vikingkongen Brekke, I: Polen, aske og diamant
Estes, M: Banan og månen Bringsværd, T.Å: Hypp, hesten i eventyr
Foley, L: Jakt-selskapet Engevold, P: Thor Heyerdahl og jakten på
Gleichman, G: Aurelia Atlantis
Guillou, J: Den andre dødssynd Finkenhagen, L: God mat hele uka
Halvorsen, K: Ida tar ansvar Hellesnes, J: Nato-komplekset
Harts, A: Fortapte blomster Hontvedt, N: Christopher Hornsrud
Hauge, K: Ritualer Janson, T: Hvordan språkene ble til
Henriksen, L: Så langt hjemmfra. Så nær der jeg Jensen, C: Hodestuperne
bor Kahn-Østrem, N: London
Holiløø-Tjelta, R: I hodet, i hagen, med hagle Kristiansen, T: Hærføreren Otto Ruge
Horgar, F: Benjamins reise Lauvrak, R: Hundestrikk
Indridason, A: Mørket vet Mars, L: Inked
Johansson, J: Lavterskeltilbud Marthinsen, M: Rødt lys; Det store skatteranet
Kazinski, A: Miraklenes natt Mikkelborg, B: Sjal og skjerf
Klakegg, B: Ninkolai Nicholson, A: Sjø-fuglenes skrik
Kaasa, E: Men ikkje Maria Norsk strikkedesign
Lahlum, H.O: Avklaringene Rachline, V: Terror i Europas hjerte
Liu, C: Tre-legeme-problemet Rossavik, F: Best å holde kjeft?
Louis, L: Kjæreste Emmie Sandbakken, G: Den russiske spionen
Mathieu, N: Og slik er det også med deres barn Sandberg, S: Mørke
Myhre, L: Meg, meg, meg Sander, A: Privatskolekomplekset
Norun, Å: Vev Skagen, K: Den forseglede ordre
Skomsvold, K: Den andre forsvinninga

14

Stenseth, B: Fru Muus’ klage Øverbye, A: Lykketanna
Szablowski, W: Dansende bjørner Aarø, S: Milla leter etter gull
Taraku, S: Frihetskampen i Islam
Thaler, R: Nudge Faglitteratur barn og ungdom
Egerkrans, J: De levende døde
Skjønnlitteratur barn og ungdom Ersland, B: Bjørnen sover
Akerlie, I: Kjempefesten Mathismoen, O: Hva er greia med klima
Aurstad, T: Hilmar, mordet i hønsegården
Baby Gogo, kjenn på skatten min På engelsk for barn og ungdom
Barmen, A: Draumar betyr ingenting Guillain, A: Countdown to Christmas
Belsvik, R: Fugleguten Nicolaysen, M: Rotter, verdens beste dyr
Bjørk, S: Det forsvunne perlekjedet Peppa’s Christmas jumper day
Bøe, S: Trolleliv Pichon, L: Tom Gates; spectacular school trip
Bøksle, C: Ellen banan
Cala, C: Ups! Barnevaktbyrå Teikneseriar for barn og ungdom
Cattaneo, C: I morgen Falch, M: Nordlys, vikingene og oraklet
Donaldson, J: Zog og de flygende legene
Elfgren, S: Norra Latin Lydbøker vaksne
Elston, A: 10 blind dates Gardam, J: Venner til sist
Fretheim, T: Fortellingen Gardam, J: En trofast hustru
Hagerup, H: Snøfall Gardam, J: En ulastelig mann
Haq, I: Hva vil folk si Lagerkrantz, D: Hun som måtte dø
Johnsen, M: 3 2 1 Lunde, M: Przewalskis hest
Kam, V: På omveien Mjønes, J: Heim
Klebb, A: Gullunge-tabber Motte, A: Vinterild
Koca, A: Yoko Onurs dobbeltliv Nesbø, J: Frelseren
Lillebo, M: Oscar Wildensky og den fantastiske Nesbø, J: Kakerlakkene
gå-seg-bort-dagen Nesser, H: De venstrehendtes forening
Lystad, M: Fake Nesbø, J: Rødstrupe
Lystrup, G: Musa som ville hjem til jul Ragde, A.B: Datteren
Løken, A: Jerntrollet Shute, N: En by som Alice
Mangersnes, T: Lisa og kaktusaurus Rex Teige, T: Aldri tilgi
Moen, T: Opphavet Zwig, S: Verden av i går
Muchamore, R: Monsterbølgja
Nortun, H: Blå flaggermus DVD
Pichon, L: Tom Gates; Dogzombies ruler Batman, family matters (6 år)
Peppa og julenissen Born 2 drive (for alle)
Rowling, J: Harry Potter og Ildbegeret Norm (6 år)
Russell, R: Dustedagboka 14 Scooby-Doo, Zombie Island (6 år)
Rørvik: Purriot og den hodeløse kvinnen Slottet i Provence (for alle)
Sandmo, C: Definisjon av umulig Ulv i fåreklær 2 (for alle)
Solberg, A: Harpa Vikings s. 5, vol. 2 (15 år)
Steinhoml, M: Vi var en gang
Stai, K: Jakob og Neikob, stormen 15
Svingen, A: Når kaniner blir redde
Wieslander, J: Full fart, Mamma Mø!

Hugs: TV-aksjonen CARE 2019

Biblioteket kan låne inn frå andre bibliotek for Så er TV-aksjonen CARE 2019 vel i hamn.
deg. Heilt gratis. Det kom inn litt over kr 81 000,- alt i alt i
Vi hjelper deg med å logge inn på appen
BookBites. Der kan du lese e-bøker og laste ned Fyresdal.
lydbøker. Dette var flott, tusen takk til alle som gav
Om du opnar ned appen PressReader på
biblioteket, kan du lese ufatteleg mange aviser bidrag til TV-aksjonen.
og tidsskrift frå størstedelen av verda. Du har
tilgjenge i 7 dagar heime, så må du logge deg inn Vi vil også rette ein stor takk til
via nettet på biblioteket att. Slik kan du gjenta bøsseberarane, Sparebanken Sør, avdeling
bruken i heile 2020. Fyresdal, som hjelpte oss med å tele opp

FOLKEBIBLITOTEKET bidrag som kom inn, forretning som gav
OPNINGSTID I JOLA bereposar til å ha bøssene i og dei som
ordna med kaker i banken sundag kveld.
Fredag 20. desember er siste
opningsdag før jul. Det gjekk greitt å få folk til og gå med bøsse,
Romjula: stengt. og aksjonskomiteen fekk bøsseberarar til
Torsdag 2. januar er fyrste alle rutene slik at alle husstandar skulle få
opningsdag i det nye året. besøk aksjonsdagen.

Elles er opningstida som vanleg: Vi i aksjonskomiteen startar arbeid med å
finne bøsseberarar i midten av september
Tysdag kl. 10.00–16.00 månad. Komiteen ber dei som kan tenke
Onsdag kl. 17.00–20.30 seg å gå med bøsse neste år om og melde
Torsdag kl. 12.00–16.00 seg til Fyresdal kommune v/ sentralbordet
Fredag kl. 10.00–16.00 eller på bøsseberardatabasen, og helst før

Hugs at det står ei svart innleveringskasse rett 15. september.
ved bibliotekdøra. Vi treng dykk!
Biblioteket kan vere stengt, men denne kassa
er alltid tilgjengeleg. Helsing TV-aksjonskomiteen

Vi ynskjer alle ei god jol Anne Serine Nærum
og eit godt nytt år! Martha Schrøder Momrak
Velkomen til mange
trivelege bibliotekbesøk i Svein Olaf Slyngstad
2020! Marit Nygård Dale

Venleg helsing
Bitti Hvistendahl og Liv B. Kiland

16

JOLEKONSERT 01.12.2019 i MOLAND KYRKJE

Vi inviterer til ein varm og stemningsfull jolekonsert
i vakre Moland kyrkje

1. desember kl. 19.00 med Tre Sopranos

Vi byr på lekker musisering, flotte vokalharmoniar og sterk formidlingskraft, anten det gjeld
tradisjonelle norske jolesongar eller amerikanske «jolesvisker». Jolestemninga vil garantert
senke seg over publikum, i form av spanande arrangement av tradisjonsrikt materiale, og
musikalske skatter du kanskje enno ikkje har oppdaga.
Vi ynskjer varmt velkomen til Tre Sopranos sin jolekonsert!

Tre Sopranos: Prisar:

Hilde Norland Gundersen, song Vaksne kr 250,-
Nina Gromstad, song Barn 7-16 år – halv pris
Siri Fredrikke Lundvang, song Barn under 7 år – gratis
Espen Gjelstad Gundersen, keyboard

Sal av billettar ved inngang og via

Arr: Fyresdal kulturkontor i samarbeid med kyrkjekontoret

17

INFORMASJON FRÅ KULTURSKULEN:

Det er masse aktivitet i kulturskulen, og nesten fulle grupper og timeplanar.

Vi har fylgjande tilbod: 3 grupper (3.-4. klasse, 5.-7. klasse og 7.-10. klasse)
Dansegrupper: 2 grupper (3.-4. klasse og 5. klasse og oppover)
Kunst- og handverkgrupper: 1 gruppe
Band: 1 liten gruppe
Slagverk: Gitar, bass, banjo, slagverk, piano, song
Individuell undervisning i:

Det er ein og annan ledig plass, ta gjerne kontakt for meir informasjon 

Nyttårskonsert

I år som i fjor vel vi å ha ein nyttårskonsert i staden for jolekonsert. Dato er ikkje heilt
fastsett, men det blir i midten av januar. Vi kjem tilbake til meir informasjon om dette når
det nærmar seg.

UKM

Fint om de kan motivere til deltaking på UKM i heimen. For meir informasjon, sjå eigen
informasjon om UKM på side 11 og på www.ukm.no.

Helsing alle oss i kulturskulen

18

19

20

21

Tysdag 3. desember DESEMBER
Tysdag 10. desember
Laurdag 14. desember Vandring i Hamaren Aktivitetspark, 2 timar/3 km
Tysdag 7. januar Går ein rundtur frå sentrum. Fyrar i bålpanna på toppen dersom vêret er
Tysdag 14. januar greitt. Bok å skrive i.
Tysdag 21. januar Område: Fyresdal sentrum. Terreng: Lett tur.
Tysdag 28. januar Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Kari Hildur Lie. Tlf. 957 67 975.
Vandring i Hamaren Aktivitetspark, 2 timar/3 km
Går ein rundtur frå sentrum. Fyrar i bålpanna på toppen dersom vèret er
greitt. Bok å skrive i.
Område: Fyresdal sentrum. Terreng: Lett tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Jolemarknad i Folkestadbyen kl. 11-15
Fyresdal Turlag byr inn til kos kring bålet.
Sal av turkalender for 2020.
Trekning av premiar.
Velkommen!

JANUAR

Skitur på Hegglandsnetten 697 moh.*, 3 timar/8 km
Lett fin skitur, noko bratt på toppen. Fint å lage mat i bålpanna. Fin
gapahuk og flott utsikt på toppen. Bok å skrive og eit "Sjekk ut"-mål.
Fullmånetur!
Område: Hegglandsgrend. Terreng: Lett, bratt mot toppen.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Arne Dag Lassemo. Tlf. 915 25 435.
Skitur i Skvettedamsvegen, 3 timar/9 km
Parkerer i starten av Skvettedamsvegen og går inn flotte løyper til
Napevadet. Går så over til Våkås og fylgjer skiløypa. Ein del utforbakkar
tilbake til starten. Fin rundtur.
Område: Momrak. Terreng: Middels krevjande tur.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak Tlf. 957 91 511.
Skitur på Hegglandsnetten 697 moh.*, 3 timar/8 km
Lett fin skitur, noko bratt på toppen. Fint å lage mat i bålpanna. Fin
gapahuk og flott utsikt på toppen. Bok å skrive og eit "Sjekk ut"-mål.
Fullmånetur!
Område: Hegglandsgrend. Terreng: Lett, bratt mot toppen.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Arne Dag Lassemo. Tlf. 915 25 435.
Årsmøte
Stad: Momrak Verkstad.
Tid: Kl. 18.00.
Sjå eige oppslag neste side.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, ski,
hovudlykt/lommelykt og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Atterhald om endringar i

oppsette turar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild; Tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected]

22

Vi ynskjer alle medlemmer i DNT velkomne til årsmøte i Fyresdal Turlag

tysdag 28. januar 2020 kl. 18.00 på Momrak Verksted

Saker:

 Val av møteleiar
 Godkjenning av innkallinga
 Val av sekretær og to frå årsmøtet til å skrive under på protokollen
 Godkjenning av årsmelding
 Godkjenning av kontooversikt
 Val av leiar (1 år)
 Val av styremedlemmer (2 år)
 Val av leiar og 2 medlemmer til valkomiteen (1 år)
 Handsame saker til årsmøtet

Saker som skal handsamast på årsmøtet må sendast skriftleg til styret seinast 14 dagar før møtet.

Turlaget blei stifta i april 2015 og blei ein del av DNT i juni same år.

På val er: Leiar og to styremedlemmer. Det er eit forslag frå styret at alle i styret tek attval.

Dersom nokon av medlemmene har forslag til eventuelt ny leiar og styremedlemmer, må dei ta

kontakt med leiar av valkomiteen, Rita Metveit.

Styret er: Sven Lie (leiar), Ragnhild Berge (sekretær), Gunhild Momrak (turleiar), Grethe Lassemo og

Sigmund Nærum.

Vel møtt! Styret i Fyresdal Turlag

______________________________________________________________________________________

KOM DEG UT-DAGEN
Sundag 2. februar frå kl. 11.00
Vi ynskjer alle – hytteeigarar, fastbuande og andre tilreisande – velkomne til skileikedag på Kvipt
Gjestegard i Birtedalen – til sosialt samvær med leik og moro i snøen. Naturstig, bål, og gratis
matservering. Ta med ski, snøbrett og akebrett så får vi saman ein triveleg dag ute.
Parker gjerne ved Søgardsplassen eller Griddalsplassen å gå på ski til Kvipt, ca. 2-3 km, eller parker
like før Kvipt Gjestegard.
Arrangør: Fyresdal Røde Kors, Birtedalen sti og løypelag og Fyresdal Turlag.
Velkommen!

23

DESEMBER OG JANUAR PÅ BISTRO TEISNER

Det nærmer seg jul, og vi på Bistro Teisner starter med julemat på tirsdager, torsdager og
fredager frem til jul.

Vi har og flesk og duppe på tirsdager, og et alternativ på torsdager og fredager for de som ikke
ønsker julemat disse dagene.

Det blir ikke kompe i desember.

Gourmetkveld lørdag 14. desember
Meny blir publisert på vår Facebookside onsdag 5. desember.

Bordbestilling!! Ved for få påmeldte blir det avlyst.

På søndager vil vi tilby alle et familiejulebord med masse god julemat og desserter.

Tirsdager, torsdager og fredager har vi åpent for middag kl. 14.00–18.30.
Søndager har vi åpent kl. 13.00–18.00.

Bistro Teisner holder åpent hver hverdag for lunsj kl. 11.00–13.00.

Julen på Teisner
Kafeen stenger etter stengetid søndag 22. desember og åpner igjen torsdag 2. januar.

Baren er åpen i romjulen - sjekk Facebook for åpningstider eller ring.

I januar har vi middag tirsdager og torsdager kl. 14.00–18.30.
Gourmetkveld lørdag 18. januar.
Meny er klar tirsdag 7. januar.

Vi tar imot catering.
Ta kontakt for en uformell prat.
Vi er å treffe på telefon 468 14 669.
Eller aller helst, kom innom i våre koselige lokaler.
Vi må ta forbehold om dager med lukkede selskap.

Med vennlig hilsen oss på Bistro Teisner

24

[email protected]
tlf. 350 41 114

Jola er her, den fine advendtstida og. Den beste tida på året. Ikkje la deg stresse i år. Kos
deg, gjer noko koseleg og la oss hjelpe deg med jolebaksten. Vi har det du treng både av
søtt og salt, vått og tørt. Og sjølvsagt har vi dei flotte lokale produkta frå Nyli gard og
Telemarklam. Det er vi stolte av og heiar skikkeleg på dei!

Vi ynskjer dykk alle ei fortryllande førjolstid og god jol og godt nyttår. Takk for at de
handlar lokalt, det set vi utruleg stor pris på!

Helsing alle oss på Spar Fyresdal!

FØRSDAL FORDELSKORT for lokalkjøpte jolegåver! Opningstider:
Så er det snart jol og jolegåvehandelen er i gang. Vi set Måndag, torsdag og fredag:

pris på alle som handlar lokalt og har Førsdal kl. 09.00-15.00.
FORDELSKORT i år også!
Tysdag og onsdag er vi i Kviteseid og er
Handlar du jolegåver lokalt (over kr 200,- ) så spør etter å treffe på telefon og e-post. Ynskjer du
fordelskort, så fyller vi inn. Alle som fyller ut eit, eller to, eit møte med oss i Fyresdal ein av desse
dagane, ring på førehand og avtal tid.
eller tri, eller….. kort er med i trekning av GÅVEKORT!
Hovudpremiar: 3 stk. gåvekort à kr 1000,- Margit Lund:
Trøystepremiar: Gåvekort frå bedriftene 38 17 05 74 / 957 59 347 /

TUSEN TAKK for at de handlar lokalt, så det fortsatt er liv i [email protected]
dei lokale buine! Per Audun Hansen:
38 17 04 56 / 970 87 462 /
25 [email protected]

Jørund Lauvdal:
38 17 05 58 / [email protected]

Kundesenter:
38 10 92 00 / www.sor.no

Opningstider jola 2019

Opningstider Spar Draume- Fyresdal Oleas Hus Sporten Meieriet
jola 2019 Fyresdal hjørnet Manufaktur 10.00-16.00
og Leiker
Laurdag 14/12 08.00-18.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 11.00-17.00
Jolemarknad
Sondag 15/12 14.00- Stengt Stengt Stengt Stengt 14.00-
18.00 18.00
Måndag 16/12 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30
Tysdag 17/12 07.00-20.00 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 Stengt
Onsdag 18/12 07.00-20.00 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 Stengt
Torsdag 19/12 07.00-20.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00
Fredag 20/12 07.00-20.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00
Laurdag 21/12 07.00-20.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 11.00-21.00
08.00-18.00 11.00-17.00
Sondag 22/12 Stengt Stengt Stengt Stengt
14.00- 14.00-
Måndag 23/12 18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 18.00
Jolaften 07.00-20.00 10.00-12.00 10.00-12.00
1. dag Stengt 10.00-12.00 10.00-12.00 Stengt Stengt
2. dag 08.00-14.00 Stengt Stengt Stengt Stengt
Fredag 27/12 Stengt 11.00-14.00 Stengt Stengt 11.00-14.00 Stengt
Stengt 11.00-14.00 11.00-14.00 Stengt
07.00-20.00 11.00-14.00 Stengt*
Stengt 15.00-
Laurdag 28/12 08.00-18.00 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 24.00
Sondag 29/12 Stengt Stengt Stengt Stengt 11.00-16.00 11.00-02.00
Måndag 30/12 07.00-20.00 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 Stengt Stengt
Nyttårsaften 08.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 Stengt
1. nyttårsdag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
Stengt

*Meieriet arrangerer quiz på samfunnshuset torsdag 26/12 kl. 19, sjå eige arrangement og
sjekk Facebook!

26

Opningstider: VELKOMEN til JOLEMARKNAD
Måndag–fredag kl. 10.00–16.30,
I FOLKESTADBYEN
laurdag kl. 10.00–14.00.
Takk til alle som handlar lokalt! LAURDAG 14. desember kl. 11.00–15.00

Ynskjer dykk Her får du kjøpt litt av kvart til jolegåver, eller til
GOD JOL OG GODT NYTTÅR! deg sjølv. Det vil bli sal av handlaga ting og tang,

Opningstider: smultringar, jolekaker, skinnprodukt, jolenek,
Kl. 10.00–16.30 (10.00–14.00). blyglas, kunst, fisk, honning, vårrullar,
Fylg oss gjerne på Facebook!
treprodukt, ull- og strikketing, interiør, lappar,
kaffe m.m. – og kos rundt bålet v/turlaget!
Korpset lagar stemning og spelar jolesongar
kl. 12.30!

VELKOMEN til ein triveleg førjolslaurdag på by’n!
BUINE har ope kl. 10.00–15.00, Spar til kl. 18.00!
Her er plass til fleire utstillarar, så vil de vere med,

eller lurar på noko, ta kontakt med Judith på
Merleyn!

27

Så er den trivelege adventstida her ynskjer å takke for
det gamle og ynskje
Ei tid med førebuingar til høgtida med koselege
aktivitetar, og også litt ekstra vask i krikar og krokar! dykk alle eit
Her får du tak i økologiske vaskemiddel, godt for deg og GODT NYTT ÅR!

miljøet!

Treng du å handle pynt til jol, jolegåver eller antrekk til Ta ein tur innom
festdagane, er du velkomen til jolehandel i for ein god handel

FOLKESTADBYEN! Her har vi mykje for mange, så tek og støtt opp om
nærbutikkane i
du ein kikk finn du kanskje akkurat det du treng
2020 også!
Og hugs FYRESDAL FORDELSKORT for
lokalkjøpte JOLEGÅVER! VELKOMEN til oss
i Folkestadbyen!
Vi ynskjer dykk
ei god advents- og jolehøgtid!

Takk for at de handlar lokalt!

Vanlege opningstider: 10.00–16.30 (14.00).
Opningstider i samband med jola:
sjå felles oversikt side 26.

28

Velkommen til Merleyn

For ei litt meir personleg
og annleis gåve

Måleri, teikning, akvarell, glaskunst, gåvekort, gåvelappar.
Personlege kunstkort og postkort med motiv frå Førsdal.

Essensielle oljar, YOGA, Bodywork og Reiki.

Yoga: oppstart 13. januar

Måndag frå 17.00 til 18.30 og onsdag frå 17.00 til 18.30

Ein unik time med kun 4 deltakarar per time med Bouke og Judith.
Timane skal vare i 1,5 time; ein time med yogaSomatics og ein halv time med fokus
på avspenning med hjelp av Bodywork. 10 veker til påske.

Tysdag frå 08.30 til 09.30

Ein fast flow-yoga time med Judith, 6 deltakarer.

Reiki / Bodywork:
Behandlingar både dag- og kveldstid
Tips: personleg gåvekort til ein som treng avspenning eller oppmuntring i kvardagen

Helsing Judith
For info eller påmelding: 91641202
FB: Merleyn / Instagram: gallerimerleyn / www.merleyn.no
Judith: Instruktør i Yoga Works / Medisinsk Yoga / Kundalini Yoga / REIKI I&II.
Bouke: Instruktør i yogaSomatics / restorativ yoga

29

Opningstider september–april

Måndag–tysdag: Stengt.
Onsdag–torsdag: kl. 13.00–18.00 (middag).
Fredag: kl. 11.00–21.00. Quiz kvar fyrste
fredag i månaden – ope til kl. 02.00.
Laurdag: kl. 11.00–17.00.
Fyrste laurdag i månaden ope til kl. 24.00.
Siste laurdag i månaden ope til kl. 02.00.
Sundag: kl. 14.00–18.00

Me har tradisjonsmat i desember også

4. og 18. desember: KJØTTKAKER
5. og 19. desember: SALT FLESK FRÅ NYLI GARD
11. desember: SALT KJØT
12. desember: KOMPE

I JANUAR byter me ut kjøttkakene og kan ønske velkommen til heimelaga snitzel med råvarer frå Nyli gard

15. og 29. januar: SNITZEL
16. og 30. januar: SALT FLESK FRÅ NYLI GARD
22. januar: SALT KJØT
23. januar: KOMPE

JOLEQUIZ OG DANS 26. DESEMBER PÅ SAMFUNNSHUSET KL. 19.00–02.00.

Me held stengt frå 28. desember til 10. januar – som vanleg for storvask

30

Fyresdal Frivilligsentral

Utlån av utstyr:
Utlån av skøyter, ski og stavar. Vi har og utlån av lavvo, liggeunderlag, nokre soveposar, fiskeutstyr og
tursekkar Sluk, spinner eller markkrok/dupp må du kjøpe. Vi har det du treng, for å prøve
fiskelykka
Ta gjerne kontakt med oss i god tid om du kan. Vi låner svært gjerne ut Vi har og ein byttesentral
med brukt skiutstyr, kansje er det noko å finne her?

Kvar onsdag er møteplassen open. Den er open for alle som vil, utan nokon forpliktelsar:
Opningstid: kl. 10.00–16.00. Formiddagstreff frå kl. 10.00–kl. 12.00.

Vi tjuvtrenar på Dart-spel kvar onsdag Vi kan og ta turar med Taxi-sykkel eller ein felles gåtur i
nærområdet frå kl. 12.00 om det er interesse for det. Ta gjerne med strikketøy/hekletøy om du vil.

Vil du bare prate litt, er det lov det og, det er derfor vi er her

Litt informasjon om frivillighet:
Frivilligsentralen skal vere ein inkluderande, trygg og sosial møteplass for alle som har lyst til å delta.
Det er viktig at fleire vil involvere seg. Vil du bidra, ønsker du hjelp eller har du tips? Vi høyrer gjerne
frå deg som brenn for noko og gjerne vil dele dette med oss. Det er vi sammen som formar
frivilligsentralen vår. Å vere frivillig er eit flott bidrag til lokalmiljøet, og ein fin måte å lære nye ting
på og få nye venner. Frivillighet er ulønna oppgaver og det er viktig å trivst med oppgåvene. Dei
frivillige bestemmer sjølve omfanget. Kvifor vere frivillig? Svaret er nok for det meste eit ønske om å
gjere noko for andre, gjere noko i sitt lokalmiljø og eit ønske om å bli kjent med nye menneske.
Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet, nokon
treng hjelp og nokon ønsker å hjelpe. Samarbeid med lokale lag og foreningar og andre frivillige er då
ein viktig del.

Ta kontakt på telefon, eller kom gjerne innom for GÅ VIDARE I FYRESDAL
ein hyggeleg og uforpliktande prat. Onsdag 22.01.2020

Vi er tilgjengeleg på tlf. 905 95 439 alle vekedagar, Vi har hatt temadagar om døden 2 gonger
kl. 08.00–15.00 Du kan og kontakte oss på ved Eilev Erikstein.
Facebook eller e-post;
[email protected] Gå Vidare-gruppe i Fyresdal. Slike grupper er det
fleire av i Vest- Telemark. I formen er det enklare
Sjå også: sorggrupper. Fyrst ein liten tur på ein halvtime, så
www.fyresdalfrivillig.no og Facebook! kaffe og prat, alt ettersom ein kjenner for. Fysiske
vandringa, rytme og bevegelse er god terapi for å
Bli med å forme frivilligsentralen vår!
Aktivitetar vil styreopningstidene. regulere kjensler, og for å kunne sette ord på
vanskelege tankar.

Gruppa er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen
og Prostidiakonen, og er open for alle som

kjenner at dei vil vere med på å skape ein stad for
"å gå vidare."

31

Då æ det snart jol !
Mange jolegåvetips i bua nå!
Er det noko du ynskjer, som mi ikkje
har inne, prøvar mi å skaffe det!
Men ver tidleg ute, viss ein skal rekke
det til jol!
Mi på Sporten ynskjer alle ei triveleg
jol og joletid 
og eit GØTT NYTTÅR!
Opningstider før og i jola; Sjå eigen info side 26 
Sporten sitt tlf.nr. er 920 85 892.

32

33

Nyttig informasjon

Bare spør oss om når bilen skal til PKK, servicehistorikk m.m. Nå i dataalderen er dette fort å finne ut
av. Viss du arbeider i nærleiken av sentrum er det ikkje noko problem for oss å hente bilen. Me ser at
det kan vere tungvint av og til med ungar i barnehage og få bilen hit til oss.

Me ynskje dykk alle ei riktig god og fredfull jolefeiring og eit godt nytt år.

Gode bruksbilar til sals

VW Amarok

2018, 3,0 TDI aut. 4 x 4, 10 500 km.
Utstyr:

Sommarhjul og vinterhjul på alu.felg, aut.gir med
lågreduksjon, Mountain top i aluminium med alu innlegg
inne i plan, el.pakke, radio/CD-spiller, oppvarmar seter
framme, kilma, hengarfeste, fjernstyrt parkeringsvarmar,

ryggesensor, regnsensor, m.m.

SKODA ROOMSTER

2011, 1,2 TSI, st.v, 97 000 km.
Utstyr:

Sommarhjul og nye vinterhjul på alu.felg, el.pakke,
radio/CD-spiller, oppvarma seter framme, klima, takrails,

m.m.
Bilen seljast for ein kunde.

34

35

Informasjon frå Skvettedammen løypelag

Løypelaget køyrer opp skiløyper vinterstid mellom Skvettedamsvegen og over til Litjønnvegen. Alt arbeid
med vedlikehald av løypenettet, brøyting av parkeringsplass ved Skvettedamsvegen og oppkøyring av
løypenettet vinterstid, skjer på dugnad. Kommunen har dekka drivstoffutgiftene. Takkar kommunen for
støtta til løypelaget. Vidare vil vi takke grunneigarane for all velvilje i samband med løypetraseen. Utan
løyve frå dei, ville vi ikkje hatt oppkøyrte løyper.
Løypeutstyret vi har hatt til nå har vore svært enkelt. Vi har vore så heldige å fått kr 100.000,- av
Sparebanken Sør til innkjøp av nytt utstyr til løypelaget. Takkar Sparebanken Sør for den sjenerøse gåva.
Til vinteren vil vi få mykje betre løyper, spesielt i bakkane.
Har også søkt Gjensidigestiftelsen om støtte, og dersom vi får pengar av dei, kan vi kanskje kjøpe ein
kraftigare skuter som eignar seg betre til løypekøyring. Det får vi svar på i midten av desember.
Uansett, skiløyper blir det også til vinteren. Håper mange vil nytte seg av tilbodet. Løypene blir køyrde opp
både på virkedagar og i helgene. På Skvettedammen løypelag si Facebook-side kan ein til ein kvar tid følje
med på når løypene blir oppkøyrde.
Dersom du vil støtte løypelaget kan du vippse til # 583501 eller betale til kontonr. 2801.53.54196.
God skitur!
Løypekart:

36

Syarbeid
Har kjøtdeig, pinnekjøt (urøkt) og fenalår på lager!
Jeg tar imot enkle syoppdrag og reparasjoner.
Bare send melding, Guro, Ann Kristin, Nina og Janne
så ringer jeg tilbake. Mobil 415 03 188 (Janne)

Conny – 992 77 512

Andreas vask og vedlikehald

Vask/reinhald av hytter og hus, maling, vedlikehald
av bygg, steinarbeid rundt hus og hage, bygging av

terrasser. Treng du hjelp? Ring eller send ei
melding!

Tlf. 950 04 925 og e-post
[email protected]

Treng du snekkar til å gjere jobben for deg kan Flishogger leies ut med mann
du kontakte Sven Erik Skomdal på mobil 479 05
Tar virke opptil 25 cm i diameter.
725 eller e-post [email protected] Ta kontakt for info
Har fagbrev og sentral godkjenning. Gjermund 908 03 383

37

For bestilling, send oss ein e-post på Årsmøte Fagforbundet Fyresdal
[email protected], ev. send ei melding eller avdeling 556

ring bonden sjølv på tlf. 958 93 744. Torsdag 30. januar 2020 kl. 18.00 i næringshagen.
Spørsmål? Ikkje nøl med å ta kontakt!
Forslag som ynskjast handsama på årsmøtet må
Beste helsing oss på Nyli gard styret ha i hende innan 9. januar 2020.

Forslaga sendast Fagforbundet Fyresdal
v/leiar Rita T. Metveit, Klokkarhamaren 6, 3870

Fyresdal.
Grunna matservering må vi ha påmelding

innan 16. januar 2020.

Hus til leie i Tøddekroken 5!

Huset består av 4 soverom, stue, 2 bad, garasje og stor hage.
Kontaktinformasjon: Rami Ahmead, mobil 969 609 14, e-post [email protected]

38

KOM I FORM MED

SPORTY I 2020

Sporty Førsdal er eit treningssenter for ALLE. Vi høyrer ofte at folk ikkje vil starte på
Sporty fordi dei ikkje er spreke nok… FEIL Sporty er der du startar treninga di.
Her kan du kome med null grunnlag og bygge deg opp til ei betre helse og meir
overskot.

Sporty har gruppetimar både for utrena og for dei vidarekomande. I tillegg kan du
trene etter eige opplegg i sal og apparatrom, eller du kan booke PT-time (time
med personleg trenar) med Arne Gaaren, ei teneste han tilbyr igjennom Groven
Fitness på Sporty.

Frå midten av januar 2020 startar vi ny KOM I FORM-gruppe. Dette er eit
lågterskel-tilbod for dei som ynskjer å kome i gang med trening. Gjennom dette
opplegget får du tilbod om to spesielt tilpassa gruppetimar kvar veke, ein med
fokus på kondisjon og ein med styrke. Vi brukar tid på rett teknikk og opptrening i
startfasen, før vi gradvis legg på meir motstand og aukar tempoet. Vi har
gjennomført ei gruppe i 2019 med gode resultat!

Er DU klar for å satse på eigen helse – klar for å ta grep for å
fungere betre i kvardagen og få meir overskot?

Ta kontakt med Elisabeth (949 71 208) eller Monica (992 40 253) om medlemsskap.
For KOM I FORM-gruppe, ta kontakt med Hilde (970 21 013).

39

www.telemarklam.no Tømrar Erik Midtbø
Kim og Bjørg
Skifting av dører og vindauge, tilbygg, rehabilitering
og det meste innan ombyggjing og vedlikehald.
Gratis befaring.

Skåphengar til leige
Innvendige mål:

bredde 145 cm/ lengde 300 cm/ høgde 180 cm.
Nyttelast 1500 kg. Ta kontakt for pris.

Tlf. 971 92 386 / e-post: [email protected]

Sel norskprodusert bikkjefôr – Har du en dør med dårlig håndtak? Eller kunne du tenke
rimeleg og topp kvalitet! deg lik nøkkel til alle husets dører INKLUDERT garasjen?
Eller kanskje trenger du flere nøkler enn du allerede har?
Ulike typer, berekna til hund i normalt bruk,
aktiv, ekstremt aktiv og valpefôr. Jeg fikser alt innen lås og beslag, fra reparasjoner til
Rabatt ved kjøp av min. 5 sekker. utskiftninger – til svært gunstige priser.
Fritt tilkjørt i Fyresdal.
Janne L. Teksle Ring Vidar Sandvik på tlf. 402 44 210
415 03 188 / [email protected] for bestilling eller mer info.

Skrammel og skrot Tømrar
Lars Ola Solberg
Hauggrend grendelag
Eg tek på meg arbeid innan snekring, forskaling, muring
Vi tek imot alt av metall, gamle omnar, m.m. Andre type jobbar etter avtale.
komfyr, syklar, traktor, spiker, skruar, Utleige av utstyr og maskiner.
bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper,
gamal reiskap – ja, alt som du vil kvitte deg For meir info eller spørsmål,
ta kontakt på telefon 404 35 443
med av store og små ting.
eller
Ring Dag Helge på 414 469 96, e-post [email protected]
så kjem vi og hentar.

Vi tek også imot dekk på felg
mot kr 30,- per stk.

40

Program for barneidrettsskulen 2019/2020

Dato Klokka Aktivitet Stad Ansvarleg
03.12.19 17.30 Innebandy Samfunnshuset Innebandy gruppa
10.12.19 17.30 Adventstur, toppen av Hamaren Grusbane bak Gimle BIS-kontakt
Joleferie
07.01.20 17.30 Klatring Samfunnshuset Andreas
Skyting med laservåpen Fyresdal SL
14.01.20 17.30 Barnegym/motorisk trening Gymsal Bente
21.01.20 17.30 Klatring Samfunnshuset Andreas
Skyting med laservåpen Fyresdal SL
28.01.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
04.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
11.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
Vinterferie
25.02.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
03.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
10.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
17.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
24.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
31.03.20 17.30 Skikarusell Skianlegg på Veum BIS-kontakt
Påskeferie
14.04.20 17.30 Barnegym/motorisk trening Gymsal Bente
21.04.20 17.30 Sykkel Fyresdal NH BIS-kontakt
28.04.20 17.30 Avslutning BIS og skikarusell Utekj. Hamaren BIS-kontakt

___________________________________________________________________________________________

Fyresdal pensjonistlag

Fyresdal pensjonistlag serverer jolemiddag 5. desember 2019 kl. 15.00 i veslesalen på samfunnshuset.
Det blir vanleg jolemiddag med ribbe, medisterkaker og jolepylse med vanleg tilbehør. Riskrem til
dessert. Kake til kaffen. Åresal (tak gjerne med ein gevinst). Middagen er gratis. Vi får besøk av Kjell
Audun med trekkspillet. Påmelding til Berit på tlf. 977 60 209 innan 2. desember.

Vi bør tale litt saman om tur til sumaren. Dei frå Nissedal kunne tenke seg ein 3 eller 4 dagars tur. Ellers
ville dei ha ein dagstur til Jomfruland for å sjå når kvitveisen blomstra. Anny Solveig skulle kome med
tilbod.
I januar bir det ikkje møte, men årsmøtet blir tidleg i februar. Dato ikkje fastsett. Forslag til saker på
årsmøtet kan sendast skriftleg til Berit enten i posten eller på e-post [email protected]
innan 30. januar.

Helsing styret

41

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent over heile landet. Vi Jorunns vask
utfører service på snøskuter, ATV/UTV, grasklypparar,
Eg tek på meg husvask og storreint.
Automower klypperobot, hytteprodukt osv. I nettbutikken Ta kontakt på telefon 981 32 727.
kan du velje å hente varene i butikken eller få dei tilsendt. I
Jorunn Lund
vinter har vi også blitt Sunwind Hyttesenter. Nokre av
leverandørane er: Polaris, Husqvarna, Klim, Sunwind, Kama Opningstider:
Kvardagar kl. 09.00–18.00.
fritid, HSX, Honda, Espegard, Wee gruppen,
Tilhengergruppen, Verktøyhuset. Sundagar: 12.00–18.00.

www.bondal.no Følg oss gjerne!

Telefon: 35 04 11 70

Fossum Kurs- og Feriesenter & Fossumsanden Camping

Overnatting - Camping – Hytter – Apartment - Sauna – Båter – Grillhytta

Hauggrend, Fyresdalsvegen 541 Eg yter framleis service på
Jonsered motorsager.
tel. 35042514 mobil: 91782399
[email protected] Har delar på lager og skaffer
www.fossum-ferie.com nye varer du treng.

42 Halvard K. Grythe.

Telefon 905 38 086.
E-post

[email protected]

Bygdekvinnelaget har hatt årsmøte og dette er det nye styret:

Ingebjørg Aketun leiar
Gunn K. Haakenstad nestleiar
Kari S. Lassemo styremedlem
Inger Lise Lund sekretær
Eva Greivstad kasserar

I Fyresdal bygdekvinnelag er vi i underkant av 30 medlemar, og vi vil gjerne bli fleire!

Melder du deg inn før nyttår, er du med i trekninga av både ein tur til USA til ein verdi av kr 30.000,- og ei
takke.
USA-turen er Telemark bygdekvinnelag sin vervepremie til nye medlemar i eit av Telemark sine
bygdekvinnelag, takka er Norges bygdekvinnelag sin vervepremie. Medlemskontingent betalar du ikkje før
i 2020.

Bygdekvinnelaget er ein møteplass for aktive kvinner i alle aldrar.

I Fyresdal driv vi med mykje forskjellig som; grendeturar, matkurs, ulike handarbeidskurs, møter der vi tek
opp ulike tema, utstilling kvar sommar, grautsal på bygdedagen m.m……

Adventsmøte torsdag 5. desember kl. 18.00 på POS

Evy frå Draumehjørnet blir med oss og lagar joledekorasjonar.
Ta gjerne med noko du vil ha dekorasjonen i/på og ev. ting til dekorasjonen. Evy tek med blomar og andre
ting til dekorasjonane som vi kan få kjøpt.

Vi tek ei deltakaravgift på kr 100,- for dei som ikkje er medlemar i laget.

Håpar mange vil bli med oss denne kvelden, kanskje kan vi verve nokre nye medlemar og.
Vi serverar jolekake og gløgg.

Velkommen!

Fyresdal Sogelag

I midten av desember vil «Sjå deg attyvi» 2019 vere til sals. I denne utgåva kan
ein lese om m.a: «Glade ferieminner frå Fyresdal», «Ossvassheia før og nå»,
«Kor låg eigentleg den fyrste faste skulen i Fyresdal?», «Roan», «Onkel Kjetil
(Kjetil Nedrebø)», «Sjøromen sin fetter», «Roan revy og teaterlag»,
«Tre historiar frå krigen».
Boka får ein kjøpt hjå Banken, Joker, Fyresdal Manufaktur og leiker og hjå Sogelaget.

43

Konsert i Veum kyrkje laurdag 7. desember kl. 19.00

Med sine to albumutgjevingar har mange bitt seg merke i Telemarkingen Kjetil Flatland.
Kjetil Flatland sine filosofiske og livsforklarande viser – ofte med naturen som kulisse – appellerer til
fleire generasjonar, og eit stadig aukande publikum får øyrene opp for songaren og saksofonisten frå

Seljord.
Den mangeårige makkeren hans, Helge Wahl Flatland, er ein anerkjent musikar, og ein virtuos på

piano.
I Veum kyrkje serverer Flatlandkarane kjente og kjære jolesongar, krydra med folketonar og
eigenkomponert musikk i ei perle av ein konsert. Konserten blir med rette kalla «Jol m.m.»

Vi håpar mange nyttar høvet til å få med seg dette – velkomen!
Vaksne: 200,-. Born/student: 150,-. Billettar i døra. Vi tek Vipps og kontant.

Takk!

Fyresdal musikkorps ynskjer med dette å takke alle som har kjøpt lodd i kransekakelotteriet
vårt, samt næringslivet i bygda for flotte gevinstar!
God jul og godt nytt år!
Vi minnar samstundes om:
Vi har stand på julemarkedet i Folkestadbyen 14. desember!

44

Nyttårskonsert med Fyresdal musikkorps og Tokke skulemusikk!

Lørdag 18. januar 2020 på Tokke kulturhus, kl. 18.
Søndag 19. januar 2020 på Fyresdal samfunnshus kl. 18.

På programmet står blant annet musikk fra Les miserables og Abba,
vokalister og dansere fra både Fyresdal og Tokke.

Inngang:
Familie 250,- / Voksen 150,-

Fyresdal Hundeluftegard Hesteeventyr Nytt
enkeltmannsføretak!
Trenger hunden din å løpe fritt eller Vi tilbyr toppturer og langturer
vil du trene på innkalling? Vi har 22 med hest. Eg tek på meg det meste av
førefallande arbeid
mål innhengning til frislipp av Tortveit 35, 3870 Fyresdal. ute og inne.
hund. Åpent kl. 07.00–21.00. Facebook / 916 65 549 /
Vipps 915 34 556 – merk med navn Ring for informasjon
[email protected] og ved spørsmål.
og rase.
Fyresdalsvegen 1798, 3870 Vi tilbyr guida rideturer, Med venleg helsing
toppturer, jakt og fiske. Astrid Greivstad
Fyresdal. Overnatting i stabbur, stallsuite,
hytter og himmelseng. Mobil 951 50 868
Velkommen!
Oppstilling for bobil.

Velkommen!

45

46

Avtraumatisering – befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser!

Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi – TFT – som metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke
opplevd at traumer dvs. minner om vonde opplevelser er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi
minnet i seg selv ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen ikke har
sluttet å kjøre selv om selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det
som om hendelsen på mange måter fortsatt pågår. TFT er oppdagelsen av hvordan man deaktiverer
programmer som optimalt sett ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er
heldig og det vonde en dag har gått over «av seg selv»!

Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative
«programmering» er årsak til en mengde (alle?) lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så
alt for mange, er det på høy tid at alle får greie på at avtraumatisering ikke bare er mulig, men at hjelpen
er like nær som du skulle håpet!

Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir
problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke er en
sykdom, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk
belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene
knyttet til vonde opplevelser!

Det er på høy tid og med stolhet vi innfører et nytt begrep som alle forstår:

Avtraumatisering gjennom Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i
dag:

Ingen åpne sår – stopp traumene og sett deg selv fri!

Stein Lund Halvorsen
Mental Optimaliserer
Spesialist i tankefeltterapi

Tlf. 456 64 004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

47

Gudstenester i desember – sjå alt som skjer – mykje song og musikk:

1/12, 1. s. i advent: Måndag 23/12 - Svartjolsong
Moland kyrkje kl. 11.00, v/T. Samuelsen. Veum kyrkje, kl. 20.00.
Dåp. Utdeling av 4-årsboka. Mykje allsong, tekstlesing og solistinnslag.
Fyresdal Familekor og LysVaken deltek.
Offer til Telemark sundagsskulekrets. Tysdag 24/12, joleftan:
Kyrkjekaffi i kyrkja. Gudsteneste på POS
kl. 12.00, v/T. Samuelsen.
8/12, 2. s. i advent: Ljosmesse Moland kyrkje kl. 16.00,
Veum kyrkje kl. 18.00, v/T. Samuelsen. v/T. Samuelsen.
Konfirmantane deltek med tekstlesing, song og Fyresdal Musikkorps
musikk. deltek. Offer til Kirkens
Gløgg og peparkaker i Kyrkjestoga. Nødhjelp.

15/12, 3. s. i adv.: Vi syng og spelar jola inn 1. joledag: Moland kyrkje kl. 12.00, v/T.
Moland kyrkje kl. 17.00. Familiekoret, Samuelsen. Offer til misjonsprosjektet i Nepal.
bygdekoret, korpset og ulike solistar deltek. Nattverd.

Fredag 20/12: 2. joledag: Inga messe.
Skulegudsteneste kl. 09.15, v/T. Samuelsen
Barnehagegudsteneste kl. 12.00, Tysdag 31/12, nyttårseftan:
v/T. Samuelsen. Alle er velkomne! Gudsteneste i Moland kyrkje kl. 17.00.
v/T. Samuelsen. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

Frå kyrkjeboka:

Døypte: Veum kyrkje: Edvin Solli, Knut Johre-Midtbø og Aud Veum Gamst
Døde: Kåre Kirkevold

Lovnader om kjærleik

Ein handverkar var kjent for ikkje å kome når han hadde lova. Grunngjevinga hans var:
«Ein kan ikkje både love og halde på ein gong». Vi har vel alle gjort våre eigne erfaringar i høve til dei
lovnadene vi sjølve har gjeve, og dei som andre har gjeve til oss. Det er ikkje alltid samsvar mellom
ord og handling.

Rudolf Nilsen skriv i eit av dikta sine: «Intet er mer som skrift i sand enn løfter om
kjærlighet». Det du skriv i sand, vert ikkje ståande. Vind og bølger viskar skrifta ut. Det blir
gløymt for alltid. Skal lovnader ha ein verdi, må dei oppfyllast. Lovnader om kjærleik må få
praktiske utslag i handlingar som visar at du er glad i eit menneske.

48

Når keisar Augustus påbyr at alle skal skrive seg inn i manntal, skriv samstundes Gud seg inn i
historia vår ved at Jesus blir født som eit barn. Juleevangeliet startar slik på latin:
«Factum est» - fakta er. Ein har sagt at julenatt fekk Gud adresse på jorda.
«Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda», skriv Johannes.
Ordet fotografere kjem frå gresk og tyder direkte oversett «å skrive med lys».
Når Jesus skriv seg inn i verda, teiknar han eit bilete av korleis Gud er, med ord og ikkje minst i
konkret handling.

Guds lovnader om kjærleik vert synlege når han vert ein av oss. Guds lovnader om kjærleik
får sitt aller tydelegaste teikn når Jesus gjev livet sitt for vår skuld. Så høgt er vi elska av Gud.
Gud ønsker å skrive seg endå lengre inn enn i historia vår.

I Austkyrkja seier dei: «Kristus blei det vi er, for at vi skal bli det Han er». Han ønsker å skrive seg inn
i våre liv. Det er det som kallast å tru. Trua er ein relasjon til Jesus. Johannes skriv i juleevangeliet sitt:
«Men alle som tok imot han, dei gav han rett til å bli Guds born, dei som trur på namnet hans».
Jula fortel oss at Gud ikkje skriv sine lovnader om kjærleik i sand, men i handling.

Med ønske om ei velsigna julehøgtid!

Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark

Desember er full av musikk:

Sundag 1. desember – Moland kyrkje kl. 19.00:

Jolekonsert med Tre Sopranos

Sjå side 17. Arr: Kulturavdelinga

Laurdag 7. desember – Veum kyrkje kl. 19.00:
Jolekonsert med Helge Wahl Flatland og Kjetil Flatland.
Sjå side 44.
Arr: Kulturavdelinga og Kyrkja

SPRÅKPLUKK: Jul

Julehøytiden er den viktigste høytiden i Norge for de fleste. I mørketiden er det nesten sånn at vi

trenger noe som kan gjøre denne tiden litt lettere, og da gjør det seg med fest, god mat og drikke,

mange tente lys og sang og musikk. I norrøn tid feiret man jol eller joleblot 12. januar. Da var det også

fest, god mat og drikke. Man skålte for de norrøne gudene, og for at det kommende året skulle bringe

gode avlinger. Dette var en svært innarbeidet skikk, og når Håkon den gode ville innføre

kristendommen i Norge på 900-tallet, beholdt man mange av de gamle skikkene. Feiringen ble flyttet

til 25. desember, for da var det at mesteparten av Europa feiret Jesu fødsel. Så man fortsatte altså med

de gamle skikkene, bortsett fra at man nå dyrket og tilbad Jesusbarnet (Kvitekrist), og skålte for det.

Langt inn i kristen tid var det et påbud om å brygge øl til jul. Det er interessant at man i Norge beholdt

ordet jul, som folk var vant til. I andre land innførte man mer kristne navn, f.eks. Christmas

(Kristusmesse) eller Weinacht (Vienatt). Julen i Norge er egentlig veldig inkluderende, og de aller

fleste feirer eller markerer denne høytiden, og man er fri til å legge forskjellige ting inn i det. Kanskje

at ordet jul har denne bakgrunnen gjør det lettere å feire jul ? Tore

49

Gudstenester i januar:

1/1, Nyttårsdag: Inga messe. 12/1, 2. s. i openberringstida:
(Messe nyttårseftan kl. 17.00.) Veum kyrkje kl. 11.00. v/T. Samuelsen.
Offer. Kyrkjekaffi.
Sundag 5/1: Heilage tre kongars dag-feiring
Moland kyrkje kl. 16.00, der 1. og 2. klasse vert 19/1, 3. s. i openberringstida: Inga messe.
inviterte til å deltake med jolespel.
Joletrefest på Betel etter messa, kl. 17.00, med 26/1, 4. s. i openberringstida:
joletregang, loddsal, bollar og kakao. Moland kyrkje kl. 11.00, v/T. Samuelsen.
Offer.

2/2, Kyndelsmesse: Veum kyrkje kl. 18.00,
v/T. Samuelsen.
Offer. Kveldsmat i Kyrkjestoga.

Heilage tre kongars dag
- Gudsteneste i Moland kyrkje kl. 16.00
- Joletrefest på Betel kl. 17.00

Heilage tre kongars dag er måndag 6. januar, men vi ynskjer å feire
han i gudstenesta sundag 5. januar.

Denne dagen skal vi feire dei tre
kongane som kom til Betlehem og
fann Jesus-barnet som låg i krybba.

1. og 2. klasse er særskilt inviterte til denne gudstenesta. Dei blir ein
del av prosesjonen og jolekrybba. Vi har kostymer til alle saman.

Etter gudstenesta - Joletrefest på Betel, med gang rundt joletreet, loddsal,
bollar og kakao.

Fyril Friluftsgruppe

Desember 2019: Joleavslutning saman med Hobbygruppa,
hjå Andreas Valebjørg, tysdag 17. desember, kl. 18.00–19.30. Grautservering.

Januar 2020: Samling hjå Andreas tysdag 14. og tysdag 28. januar, kl. 18.00–19.30.

50


Click to View FlipBook Version