The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanradapng, 2021-03-04 12:57:45

หนิง 62410113

Physical and Chemical

properties of Seawater
Marine Ecology and
Ecotourism

Arisara Phanphong 62410113

ค ำนำ


รายงานเล่มน้จัดท าข้นเพือเปนส่วนหนงของรายวิชา นเวศวิทยา

ทางทะเลและการท่องเทยวเชงนเวศ 30910159-59 เพื่อให้ได้ศกษาหา

ื่
ความรในเรอง ลักษณะทางกายภาพและเคมของทะเลจงได้จัดท ารายงานเล่มน้ข้นมา


ผู้จัดท าหวังว่า รายงานเล่มน้จะเปนประโยชนกับผู้อ่าน หรอนักเรยน นักศกษา ทก าลังหาข้อมลเรองน้อยู่ หากมข้อแนะน าหรอี่


ข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรบไว้และขออภัยมา ณ ทน้ด้วย
อรสรา พันธ์พงษ์4 มนาคม 2564

สำรบัญ
ความแตกต่างระหว่าง


ลักษณะทางกายภาพ และ ลักษณะทางเคม……………………..…….4


ความเค็ม(Salinity)และองค์ประกอบของน ้าทะเล (Chemical

Composition)…………………………………………..…….5

อณหภม (Temperature)………….……………………….….6
แสง (Light)…………………………………………………....…7
ก๊าซทละลายอยู่ในน ้าทะเล (Dissolved Gases)…………....…9
ความกดดันของน ้าทะเล (Pressure)………………………..….10การข้นลงของน ้า (Tidal Wave)…………………………....…11

ความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพ และ ลักษณะทางเคม ี
ลักษณะทำงกำยภำพ•อณหภม (Temperature)
•แสง(Light)•ความกดดันของน ้าทะเล(Pressure)•ความหนดของน ้าทะเล(Viscosity)

•แหล่งทอยู่อาศัย(Habitat)


ลักษณะทำงเคมี•ความเค็ม(Salinity)•องค์ประกอบของน ้าทะเล(Chemical


Composition)•ก๊าซทละลายอยู่ในน ้าทะเล(Dissolved Gases)ความเค็ม(Salinity)และองค์ประกอบของ
น าทะเล (Chemical Composition)
•70% ของน ้ำผิวโลกคอ น ้ำทะเล


•องค์ประกอบของน ้ำทะเล ประกอบด้วย


-96.5% = น ้ำ
-2.5% = เกลือชนดต่ำงๆ-1% =อนๆ เช่น สำรอินทรีย์และอนนทรีย์ทละลำยน ้ำ
อนุภำคต่ำงๆ และกำซ


•ควำมเค็มของน ้ำทะเล น ้ำทะเลมแร่ธำตุละลำยปนอยูด้วย
มำกมำย ประมำณ 3.45 % กับยังมธำตุอก 32 ชนด เช่น
คลอรีน โซเดียม แมกนเซยม ออกซิเจน ก ำมะถัน แคลเซียม


โปแตสเซยม ตอนทเริมมทะเลมหำสมุทรในตอนแรก ๆ นั้น แร่
ธำตุทละลำยปนอยูในน ้ำทะเลส่วนใหญคงละลำยจำกหินใน

บริเวณนั้น ต่อมำจึงได้รับจำกพื้นดินโดยแม่น ้ำละลำยแร่ธำตุ
จำกหินและพำไหลมำด้วย แร่ธำตุบำงส่วนจะเปลียนสภำพกลับ

สูสภำพเดิมได้ สัตว์ทะเลดูดแร่ธำตุจำกน ้ำทะเลไปสร้ำงเปลือกห่อหุ้มล ำตัวของมัน ส่วนใหญเปนสำรประกอบแคลเซยม แร่ธำตุ
บำงส่วนจะกลำยเปนของแข็ง จะพบในบริเวณทีอุณหภูมิน ้ำ
ทะเลสูงขึ้นและคำร์บอนไดออกไซด์ระเหยไป หรือในบริเวณที ่


กำรระเหยของน ้ำทะเลเปนไปอย่ำงรวดเร็วมำก อย่ำงไรก็ตำม


แม้ว่ำแร่ธำตุละลำยบำงส่วนจะหำยไป แต่ปริมำณของแร่ธำตุ


ละลำยในน ้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ในน ้ำทะเลมเกลือธรรมดำมำกเพรำะสัตว์ทะเลไม่ต้องกำรเกลือชนดน้

อุณหภูม (Temperature)


อณหภมของน ้าทะเล อณหภมของน ้าทะเลนั้นข้นอยู่กับการแผ่รงส ี


ดวงอาทตย์มากกว่าความรอนจากแก่นโลกหรอกัมมันตภาพรงสจากพื้นท้อง


มหาสมทร อณหภมของน ้าทะเลจะต่างกันทั้งทางแนวราบ คอจากเส้นศนย์


สตรไปทางขั้วโลก และทางแนวด่ง คอจากระดับน ้าทะเลลงไปถงพื้นท้องมหาสมทรทางแนวราบนั้นทเสนศนย์สตรอณหภมเฉลยทระดับน ้าทะเล

ประมาณ 26 องศาเซลเซยส ( 80 องศาฟาเรนไฮน์) ทขั้วโลกประมาณ -2


องศาเซลเซยส (28องศาฟาเรนไฮน์) ทางแนวด่งทแถบอากาศรอนอณหภมจะ
ลดลงอย่างรวดรวจากระดับน ้าทะเลถงระดับลกประมาณ 1,080 เมตร
อณหภมทระดับน้ประมาณ 4 องศาเซลเซยส จากระดับลก 1,080 – 1,800เมตร อณหภมลดลง พ้นระดับน้ลงไปถงพื้นท้องมหาสมทรอณหภมเกือบไม่ี่เปลยนแปลง ประมาณ 2 องศาเซลเซยส ทขั้วโลกอณหภมทพื้นท้อง

มหาสมทรประมาณ 2 องศาเซลเซยสแสง (Light)
ทะเลเรืองแสงในตอนกลำงคืน ไม่ว่ำจะทำงภำพถำย ทำงสือต่ำง ๆ หรือบำงท่ำนอำจคงเคยมประสบกำรณ์ได้พบเห็นด้วยตนเอง ซึงปรำกฏกำรณ์


ทะเลเรืองแสงน้เรำจะเรียกว่ำ“Bioluminescence” ซึงคนไทยบำง

พื้นทอำจจะเรียกว่ำต่อ ๆ กันมำว่ำ พรำยน ้ำ นันเอง ปรำกฏกำรณ์ทะเล

เรืองแสงนั้นเกดขึ้นได้อย่ำงไร เกดขึ้นจำกอะไร เกดขึ้นช่วงเวลำไหนปรำกฏกำรณ์ทะเลเรืองแสงสีฟ้ำหรือทเรียกกันว่ำ “ปรำกฏกำรณ์ข้ปลำวำฬ


(Red tide)” คือชอสำมัญของปรำกฏกำรณ์สำหร่ำยสะพรัง เปนกำร
รวมตัวขนำดใหญของจุลชพในท้องทะเล ซึงเกดขึ้นจำกไดโนแฟลกเจลเลต
ไม่กชนด ทมกำรสะพรังสีแดงหรือน ้ำตำล เปนเหตุกำรณ์ทเกดจำกสำหร่ำย
ทอำศัยอยู่ในน ้ำกร่อย น ้ำเค็ม หรือ น ้ำจด มกำรสะสมอย่ำงรวดเร็วในห้วง

น ้ำ ส่งผลให้เกดสีบนผวน ้ำ โดยปกติแล้วจะพบได้ตำมชำยหำด ควำมงำม

ทำงธรรมชำติน้มักเกดขึ้นในยำมค ำคืนตำมธรรมชำติ ในท้องทะเลนั้นจะมีสิงมีชวิตเล็กๆต่ำง ๆ ทมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำล่องลอยอยูมำกมำย
หลำกหลำยชนด โดยสิงมีชวิตพวกน้เรียกว่ำ แพลงก์ตอน (Plankton)

โดยแพลงก์ตอนทท ำให้เกดกำรเรืองแสงน้จะเปนแพลงก์ตอนพชในกลุม ได


โนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellates) กว่ำ 720,000 เซลล์ เช่น
Noctiluca scintillans , Gonyaulax sp. และ

Pyrocystis sp. เปนต้น โดยแพลงก์ตอนเหล่ำน้สำมำรถท ำปฏกริยำพิเศษทเรียกว่ำ Bioluminescence ท ำให้ผนังเซลล์เกดกำรเรืองแสง


เปนสีเขยวหรือสีน ้ำเงินได้ และยงเมอแพลงก์ตอนพวกน้มำอยู่รวมกันมำกๆ
เรำจึงเห็นทะเล เรืองแสงเปนสีน ้ำเงิน หรือสีเขยวอมฟ้ำออกมำได้ชัดเจน


และถ้ำน ้ำมกำรสันสะเทอนหรือเรำลงไปในน ้ำมันกจะเกดแสงรอบ ๆ


นันเอง
แพลงก์ตอนกลุมน้พบได้ทัวโลกเปนปกติ แต่จะแพร่พันธุ์ได้

มำกเปนพิเศษหรือ เกดกำร Bloom ขึ้นในทะเลทมแอมโมเนยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส อยู่มำกและนันกเปนแหล่งอำหำรชั้นดีของ


พวกมันนันเอง ในภำวะปกติเจ้ำพวกแพลงก์ตอนเหล่ำน้จะพบไม่หนำแน่นและไม่เปนอันตรำยต่อสิงมีชวิตในน ้ำ แต่หำกในน ้ำทม ี
ปริมำณธำตุอำหำรมำกเกนไปจะท ำให้เกดกำรแบ่งตัวขยำยปริมำณของแพลงก์ตอนอย่ำงรวดเร็วท ำให้ปริมำณมวลแพลงก์ตอนเหล่ำน้อำจ

บดบังแสงหรือปดกั้นผวน ้ำท ำให้ออกซิเจนในน ้ำลดลง และกำรบดบัง

แสงกันเองของแพลงก์ตอนจะท ำให้พวกมันค่อย ๆ ตำยลงจนในทสุด ปรำกฏกำรณ์น้จะเห็นได้เฉพำะจำกระยะไกล และเมอยำมทเรือ
กอปฏกริยำเคลือนไหวต่อท้องทะเล เช่น กำรออกเรือ กำรแล่นเรือ หรือ
กำรทคนลงไปเล่นน ้ำ กำรเรืองแสงของแพลงตอนดังกล่ำวจะอยูได้นำนเพยงแค่ 2-3 ชัวโมงเท่ำนั้น หลังจำกนั้นแสงจะค่อย ๆ ลดลงเรือย ๆ แต่

ว่ำแสงทเรำได้เห็นนั้นในช่วงแรกจะมควำมสว่ำงมำกเฉพำะในคืนเดือน


มดก๊าซทละลายอยู่ในน าทะเล


(Dissolved Gases)ก๊าซ ในน ้าทะเลมก๊าซละลายปนอยู่ด้วย ทมมากคอ ไนโตรเจน

ออกซเจน คารบอนไดออกไซด์ คารบอนไดออกไซด์ในน ้าทะเลมมากกว่า

คารบอนไดออกไซด์ในอากาศ 18 –27 เท่า ก๊าซในน ้าทะเลส่วนใหญ่น ้าทะเล


ดดมาจากบรรยากาศ บางส่วนมาจากภเขาไฟใต้ทะเลหรอพวกอนทรยวัตถท ี่
เน่าเปอย หรอได้จากสารประกอบบางอย่าง ออกซเจนเปนส่งส าคัญต่อส่งมชวิตทอาศัยอยู่ในน ้าทะเล คารบอนไดออกไซด์เปนอาหารของสาหร่ายส ี


เขยวและสน ้าตาล น ้าทะเลทเย็นจะเก็บก๊าซได้มากว่าน ้าทะเลทอ่น เมอน ้า


ทะเลทพื้นท้องมหาสมทรทางขั้วโลกไหลมาทางเส้นศนย์สตรจะอ่นข้น และจะปล่อยก๊าซบางส่วนกลับไปในอากาศ บางทน ้าทะเลไหลข้นมาจะอ่นข้นจะ
ปล่อยก๊าซบางส่วนกลับไปในอากาศเช่นเดยวกันความถ่วงจ าเพาะของน ้า
ทะเลและความกดของน ้าทะเล ความถ่วงจ าเพาะของน ้าทะเล


ประมาณ 1.025 ข้นอยู่กับความเค็มของน ้าทะเล ทขั้วโลกความถ่วงจ าเพาะ

ี่
ี่


สงข้นประ มาณ 1.028 ทเขตรอนเหลอประมาณ 1.022 การเปลยนแปลงความ


แน่นอนของน ้ารวมกับการเปลยนแปลงอณหภม น ้าหนัก ความเจอจางหรอ
ความเข้มข้นของน ้าทะเล ท าให้เกิดกระแสน ้าบางชนดในมหาสมทรน ้า

ทะเล 1 ลกบาศก์เมตรจากระดับน ้าทะเลลงไปหนักประมาณ 1.08 ตันหรอ 1,080 กิโลกรม ลกลงไปทระดับลก 1,000 เมตรน ้าทะเลจะหนัก

ประมาณ 1,080 ตันต่อเน้อท 1 ตารางเมตรความกดดันของน าทะเล (Pressure)

ความดันในทะเลลกนั้นอันตรายต่อมนษย์มากซงความกดดันในทะเลจะ

เพิ่มข้นประมาณ 1 บรรยากาศทก ๆ 10 เมตรยิ่งมความลกมากความดันก็ยิ่งมาก แต่ถงอย่างนั้นหลายปทผ่านมาการศกษาเรองความดันนั้นขาดข้อมลและ


ี่
รายละเอยดเกียวกับผลกระทบของแรงกดดันต่อส่งมชวิตในทะเลลกมากทสด

เนองจากตัวอย่างส่งมชวิตเมอน ามาข้นฝ่งเพือท าการศกษานั้นพวกมันก็จะตาย

ก่อนทจะได้ศกษาเนองจากก๊าซทถกบบอัดภายใต้แรงดันสงจะขยายตัวภายใต้


แรงดันต า ด้วยเหตน้ส่งมชวิตเหล่าน้จงถกระเบดหากพวกมันข้นส่ผิวน ้า
สถตโลกระบว่า วาฬ (Physeter Catadon) เวลาออกล่าหา

อาหารสามารถด าน ้าได้ลก 3,100 เมตร เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง 52 นาท ี


แมวน ้า (Mirunga Angustirostris) ด าน ้าได้ลก 1,257 เมตร และ
นาน 48 นาท เพนกวินจักรพรรด (emperor penguin) สามารถด าน ้า

ทะเลได้ลก 500 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 12 นาท แต่ในน ้าต้น มันด าได้นาน 20
นาท ี


การข้นลงของน า (Tidal Wave)

ปรำกฏกำรณ์น ำขึ้น-น ำลง เปนปรำกฏกำรณ์ทีเกยวข้องกับพระอำทิตย์ โลก และดวง


จันทร์ ซึงเปนผลมำจำกแรงดึงดูดทีดวงจันทร์และดวงอำทิตย์กระท ำต่อโลก โดยดวงจันทร์

จะมีอิทธพลต่อโลกมำกกว่ำดวงอำทิตย์ เนองจำกดวงอำทิตย์อยูห่ำงจำกโลกถึง 390 เท่ำ


ขณะทีดวงจันทร์อยูใกล้โลกมำกกว่ำ แรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงมีอิทธพลท ำให้เกดน ำขึ้น

น ำลงมำกกว่ำดวงอำทิตย์


กำรทีโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ท ำให้บริเวณต่ำง ๆ ของโลกด้ำนทีใกล้ดวงจันทร์และ

ด้ำนตรงข้ำมดวงจันทร์เกดปรำกฏกำรณ์น ำขึ้น-น ำลง วันละ 2 รอบ โดยขณะทีโลก

หมุนรอบตัวเองนั้น น ำขึ้นจะเกดบนผิวโลกด้ำนทีหันเข้ำหำดวงจันทร์ เนองจำกเปนจุดที ่

ใกล้ดวงจันทร์มำกทีสุด แรงดึงดูดระหว่ำงดวงจันทร์กับโลกจึงมีควำมเข้มมำก นอกจำกน้ ีน ำขึ้นยังเกดบนผิวโลกด้ำนทีอยูตรงข้ำมกับดวงจันทร์ด้วย แต่ไม่ใช่เพรำะแรงดึงดูด
มำกกว่ำบริเวณอืนเช่นเดียวกับด้ำนทีอยูใกล้ดวงจันทร์ หำกเปนเพรำะผิวโลกด้ำนทีอยู ่ตรงข้ำมกับดวงจันทร์นั้นได้รับอิทธพลจำกแรงดึงดูดระหว่ำงโลกกับดวงจันทร์น้อยกว่ำ


บริเวณอืน เมือโลกบริเวณอืนถูกดึงดูดเข้ำหำดวงจันทร์มำกกว่ำผิวโลกด้ำนทีอยูตรงข้ำม

กับดวงจันทร์ ท ำให้ผิวโลกด้ำนทีอยูตรงข้ำมกับดวงจันทร์กลำยเปนจุดทีน ำไหลมำรวมกัน


มำก เกดเปนน ำขึ้นอีกจุดหนึ่งบนโลก


ปรากฏการณ์น ้าเกิด (Spring tides)
เมือมีกำรเรียงตัวอยูในระนำบเดียวกันของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก หรือ ดวง


อำทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ในช่วงเวลำทีดวงจันทร์เต็มดวง หรือกคือวันขึ้น 15 ค ำ


(Full moon) และวันแรม 15 ค ำ (New Moon) แรงดึงดูดของดวงอำทิตย์และ
ดวงจันทร์ทีกระท ำต่อโลกจะเสริมกันสูงสุด ท ำให้เกดปรำกฏกำรณ์น ำเกด (Spring


tides) หรือน ำขึ้นสูงสุด ซึงระดับน ำทีขึ้นสูงสุดกับระดับน ำทีลงต ำสุดจะมีควำม

แตกต่ำงกันมำก
ปรากฏการณ์น ้าตาย (Neap tides)ปรำกฏกำรณ์น ำตำย เกดขึ้นในวันขึ้น 8 ค ำ และวันแรม 8 ค ำ เมือดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์และโลก ไม่ได้เรียงตัวบนแนวเดียวกัน แต่ตั้งฉำกซึงกันและกัน โดยดวงอำทิตย์และดวง

จันทร์ท ำมุมตั้งฉำกกัน 90 องศำ แรงดึงดูดของดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ทีกระท ำต่อ
โลกจะไม่เสริมกัน ต่ำงฝำยต่ำงออกแรงกระท ำต่อโลก ท ำให้เกดปรำกฏกำรณ์น ำตำย
(Neap tides) ซึงระดับน ำทีขึ้นสูงสุดกับระดับน ำทีลงต ำสุดจะไม่แตกต่ำงกันมำก• ทั้งน้จะเห็นว่ำ ปรำกฏกำรณ์น ำเกดและน ำตำยน้มีควำมสัมพันธ์กับข้ำงขึ้นและ

ข้ำงแรม โดยจะเกดขึ้นรวมกัน 4 ครั้งใน 1 เดือน

ผลกระทบของน ้ำขึ้น-น ้ำลง


น ้ำขึ้น-น ้ำลงมผลต่อกำรเพิมหรือลดของระดับน ้ำในมหำสมุทร กำรทน ้ำลงอำจ

ท ำให้บริเวณช่องทำงเดินเรือตื้นเขน กำรเดินเรือจึงไม่สะดวก ดังนั้น นักเดินเรือจึงต้องคอยติดตำมกำรเกดน ้ำขึ้นและน ้ำลงอยู่เสมอ ปรำกฏกำรณ์น้ยังส่งผล


ต่อระดับน ้ำบริเวณปำกแม่น ้ำอกด้วย กำรทน ้ำขึ้นท ำให้น ้ำในมหำสมุทรไหล


เข้ำสูแม่น ้ำ น ้ำเพิมขึ้นสูง ท่วมบ้ำนเรือนทีอยู่ริมชำยฝง และเกดน ้ำเค็มและน ้ำจดผสมผสมกันเปนน ้ำกร่อย หำกมน ้ำขึ้นหนุนสูงมำกเกนไปอำจท ำให้พืชสวน


หรือกำรเกษตรเสียหำยได้

บรรณำนุกรมื่

มหำสมุทร สภำพแวดลอมและอุณหภูมิ. สบคนเมอวันที่ 4 มีนำคม 2564


เข้าถงได้จาก : https://sites.google.com/site/wyundersea/mhasmuthr-
sphaph-waedlxm-laea-xunhphumi

ลักษณะน้ำในมหำสมุทร. สบคนเมอวันที่4 มีนำคม 2564


ื่


เขำถึงไดจำก :https://sites.google.com/site/welcomewaterwold/our-
pastors


มหัศจรรย์น ้าทะเลเรองแสง. สบค้นเมอวันท 4 มนาคม 2564
ื่
ี่


เข้าถงได้จาก :https://www.scimath.org/article-
science/item/10979-2019-10-25-07-25-14

ื่

น้ำขึ้น-น้ำลง เกิดขึ้นไดอยำงไร.สบคนเมอวันที่ 4 มีนำคม 2564

เข้าถงได้จาก :https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68024/-blo-
sciear-sci-


Click to View FlipBook Version