The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 21khanitta, 2021-03-30 12:04:16

งานแผนปฏิบัติการ 2563

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านสมอทอง


อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ค าน า


โรงเรียนบ้านสมอทองได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางและ

เครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียน ที่มุ่งแก้ปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนา โดยยึดพระราชบัญญัติการศกษา
แห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เน้นนโยบาย และการประกันคุณภาพการศกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน


โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามจุดเน้นการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษา
อุทัยธานี เขต 2 เป็นหลักในการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ปกครอง คณะครู นักการภารโรง และนักเรียน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและจัดท าจนส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี โรงเรียนบ้านสมอทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครู นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จะได้ใช้แผนปฏิบัติการนี้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง

สารบัญ

หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและการจัดการศึกษา 1

1) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 1
(ความเป็นมา , ที่ตั้ง , ผังโรงเรียน)
2) ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร ข้อมูลด้านบุคลากร 11

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ และผลงานดีเด่น 16


(ย้อนหลังไม่เกน 3 ปี)
4) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด (เฉพาะบทสรุปผู้บริหาร) 20


ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 26
1) การศึกษาสภาพแวดล้อม และสถานภาพของโรงเรียน 26

(เช่น วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง)

2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 27


ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 29


ส่วนที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 31


ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 41

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน๑. ข้อมลทั่วไป
โรงเรียนบ้านสมอทอง ที่ตั้ง 142 หมู่ที่ 2 ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกษาอุทัยธานี เขต 2 โทร 086-1254064

โทรสาร - E-mail : [email protected] Facebook : โรงเรียนบ้านสมอทอง

เว็บไซต์ www : bansamorthongschool.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 17 ไร่ 40 ตารางวา


เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน

เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา
ล าดับ
หมู่ที่ ต าบล/อ าเภอ สพป.
ต าบลทองหลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษา

1 หมู่ที่ ๒ บ้านสมอทอง
อ าเภอห้วยคต อุทัยธานี เขต 2

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ 2 ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
พื้นที่นอกเขตบริการมี หมู่ 1 ต.ทองหลาง หมู่ 3 ต.ทองหลาง หมู่ 4 ต.ทองหลาง หมู่ 5 ต.ป่าอ้อ

หมู่ 3 ต.ป่าอ้อ
ภาพรวมชุมชนในพื้นทการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้
ี่
1. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เข้มแข็ง
2. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน ชุมชนให้ความสนใจการกับกิจกรรมและการ

ด าเนินงานของโรงเรียน
3. ชุมชนมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์
4. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ าและมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ประวัติโรงเรียนโดยยอ

โรงเรียนบ้านสมอทองเปิดท าการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดย

ประชาชนบ้านสมอทองได้สละทรัพย์และแรงงานท าการกอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีนายเกราะ แก้ว

การไร่ บริจาคที่ดินจ านวน 17 ไร่ 40 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


มีนักเรียน 42 คน นายลม้าย คงเพียร เป็นครูใหญ่คนแรกนับรวมถึงปีการศกษา 2562 เป็นเวลา 50 ปี

-

-

2
พ.ศ. 2555
1 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุภาพร ธะนะแสง มารับต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านสมอทอง
- ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน (ชมเชย) จากกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับโล่โรงเรียนดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด จาก ส านักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล

จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
ื่
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพอรับรางวัล
พระราชทาน ปี 2555 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

พ.ศ. 2556
- ได้รับโล่โรงเรียนดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด จาก ส านักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ
- ได้รับโล่โรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 3

- ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนและครูภาคเหนือ ครั้งที่ 63
- ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
พ.ศ. 2557
- ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย

อ่านถวายเจ้าฟ้านักอาน

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปี 2557

จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่


ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณคา OBEC AWORDS สพฐ. ครั้งที่ 64
- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWORDS สพฐ. ครั้งที่ 64

- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWORDS สพฐ. ครั้งที่ 64


- ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWORDS สพฐ. ครั้งที่ 64

- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดผลงานวีดีทัศน์เรื่องสั้น “โรงเรียนธนาคาร สานฝัน
นักการเงินวัยเยาว์” ปีที่ 4 หัวข้อ คุณค่าแห่งการออม ระดับประถมศึกษา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

3- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. 2558

- โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ประจ าปี 2558

- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

พ.ศ.2559

ื้
- โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ จากส านักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศกษาอุทัยธานี เขต 2
- โรงเรียนบ้านสมอทองได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2560
- นักเรียนได้เป็นตัวแทน ระดับภาค การเข้าร่วมการแข่งขนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ

ภาคเหนือประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ไม่ก าหนดช่วงชั้น
- รางวัลชนะเลิศในการประกวด “เกษตรพอเพียงในสถานศึกษา ตามแนวทางพระราชด าริ”
ประเภท สถานศกษาในเขตพนที่สูง ประจ าปี 2560 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ื้

- รางวัลชมเชย การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม ประจ าปี 2560

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย
ประจ าปี 2560 จากกรมอนามัย

พ.ศ. 2561
- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดีเด่นระดับประเทศ

ื่

ประจ าปีการศึกษา 2561 ของกองทุนเพอโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี
วันที่ 15 มกราคม 2561 จากคณะกรรมการอาหารและยา

- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด “เกษตรพอเพียงในสถานศึกษา

ตามแนวทางพระราชด าริ” ประเภท สถานศกษาในเขตพื้นที่สูง ประจ าปี 2561
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ

ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดล าปาง
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การร้องเพลงลูกกรุง นักเรียนหญิงระดับ

ชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดล าปาง
พ.ศ. 2562
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิต นักเรียนหญิงระดับ

ชั้น ป.1-ป.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

4


- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนหญิงระดับ

ชั้น ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ขับร้องเพลงสากล นักเรียนหญิง ระดับ

ชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง นักเรียนหญิง ระดับ

ชั้น ป.1 -ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนหญิง ระดับ

ชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นักเรียนหญิง ระดับ
ชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม เล่านิทาน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.1-ป.3
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-
ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ระดับชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรม


แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2

5


- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับ ป.1-ป.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น

ป.1 - ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น นักเรียนหญิงระดับชั้น
ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ประเภททีม 5 คน

ระดับชั้น ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563


ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนชาย ระดับ

ชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง นักเรียนชาย ระดับ

ชั้น ป.1 -ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม เล่านิทาน story telling ระดับชั้น ป.4 - ป.6

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ ระดับชั้น

ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว
ระดับชั้น ป.1-ป.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ประเภทเดี่ยว นักเรียนระดับชั้น
ป.1-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

6


- นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม

ระดับชั้น ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

- นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิต นักเรียนหญิงระดับชั้น

ป.1-ป.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

- นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิต นักเรียนหญิงระดับชั้น
ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2
- โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Team for Education และโครงการ coaching Team
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2563

7


แผนที่โรงเรียนบ้านสมอทอง

.

.
.

8
แผนผังโรงเรียนบ้านสมอทอง

9๒. ข้อมลผู้บริหาร
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ก.ศม สาขา บริหารการศึกษา
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

๓. ข้อมลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
๑) พื้นที่เขตบริการนักเรียน มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง มีนักเรียนจ านวน 8๗ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๖
พื้นที่นอกเขตบริการนักเรียน มีนักเรียนจ านวน 1๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๓ ได้แก ่
หมู่ที่ 1 (หมู่บ้านคลองแห้ง,บ้านไซเบอร์) จ านวน 1๖ คน

หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านละว้า,บ้านกุดจะเลิด) จ านวน 4๒ คน
หมู่ที่ 4 (บ้านโป่งข่อย) จ านวน 1๗ คน

หมู่ที่ 5 (บ้านหนองผักแพว) จ านวน ๕ คน

หมู่ที่ 6 อ าเภอลานสัก(ป่าออ) จ านวน 1 คน
หมู่ที่ 7 อ าเภอลานสัก(บ้านคลองชะนีล่าง) จ านวน ๐ คน
หมู่ที่ 8 (บ้านภูเหม็น) จ านวน ๓๔ คน


นักเรียนในโรงเรียนมีหลายชาติพันธุ์ ได้แก่

กะเหรี่ยง จ านวน 5๖ คน คิดเป็นร้อยละ 27.๗๒ %
ละว้า จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.๙๕ %

ไทยอีสาน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.๙๒ %

ไทย จ านวน 12๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๐ %

10๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

เพศ เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง รวม
ชาย หญิง ต่อห้อง

อนุบาลปีที่ 1 - - - -
อนุบาลปีที่ 2 1 1๖ 11 2๗
อนุบาลปีที่ 3 1 ๑๐ 1๓ 2๓

รวม 2๖ 2๔ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 ๖ 13 ๑๙

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1๑ 13 2๔
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 ๑๐ 1๔ 24

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1๓ 2๐ 33
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 13 13 26
รวม 65 87 152

รวมทั้งสิ้น ๖๗ ๘๕ ๑๕๒
๓) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖

- นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ๔ คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น อนุบาล,ป.2 , ป.4 , ป.6
- นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ๓ คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.6
๔) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ 0

๕) สถิติการขาดเรียน - คน คิดเป็นร้อยละ 0
๖) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ 0

11
๔. ข้อมลครูและบุคลากร ครูประจ าการ


จ านวนครั้ง/
อายุ อายุ ต าแหน่ง/
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
(ปี) ราชการ วิทยฐานะ
การพัฒนา/ปี
๑ 48 22 ปี ครูช านาญ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 20 ชม.
นางสาวด าเนิน กาหล อนุบาล 2
การพิเศษ
๒ 39 10 ปี ครูช านาญ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 ชม.
นางสาวสุจิตา รัดพัด อนุบาล 3
การพิเศษ
๓ 5๙ 31 ปี ครูช านาญ วท.บ. จิตวิทยาการแนะ 20 ชม.
นางพเยาว์ เหมือนหมาย ป.1
การพิเศษ แนว
4 ๕๘ 39 ปี ครูช านาญ กศ.ม. การบริหาร 20 ชม.
นางสมควร เผ่าชวด ป.2
การพิเศษ การศึกษา
5 นางขนิษฐา จันทร 33 5 ปี คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ป.2 20 ชม.
6 นางสาวพัชนี แจ้งถิ่นป่า 26 3 ปี คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.3 20 ชม.

7 51 22 ปี ครูช านาญ กศ.ม. การบริหาร 20 ชม.
นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์ การพิเศษ การศึกษา ป.4

8 33 10 ปี ครูช านาญ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 ชม.
นางสมจิตต์ นิมิตธรรมโสภณ ป.5
การพิเศษ
9 นางสาวสุวิมล วัดเกลี้ยวพงษ์ 33 - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ป.5 20 ชม.

10 38 14 ปี ครูช านาญ ค.บ. สังคมศกษา 20 ชม.

นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์ ป.6
การพิเศษ

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..........10............. คน คิดเป็นร้อยละ ....100.......

12
ข้อมลครูอัตราจ้าง

อายุ ประสบการณ ์
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
(ปี) การสอน (ปี)
๑ นางจันทร์ฉาย วงค์จักษุ 39 ๘ ปี ปวส. - พี่เลี้ยง งบประมาณเขต
นักเรียนเรียน

ร่วม
๒ 36 - ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ธุรการ งบประมาณเขต
นายกิตติคุณ พุฒศิริ
อุตสาหกรรม โรงเรียน
๓ นางสาวทิพย์สุดา พันธ์ 29 ๕ ปี ค.บ. ปฐมวัย ครูจ้างสอน/ เงินจัดการ

พฤกษา อนุบาล 2 ศึกษา(รายหัว)ข้อมลคณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ

1 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ พุฒศิริ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


2 นางวรรณา ประสิทธิ์ธัญกิจ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 นายสมชาย แก้วกัณหา กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 นางสุมาลี ช านินา กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน


5 นายกิตวีระ แก้วการไร่ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า

6 พระครูอุทิตสารโสภณ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา


7 นางสายรุ้ง กัลป์พะยา กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

8 นางสมควร เผ่าชวด กรรมการ ผู้แทนครู


9. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียน

13

ระบบโครงสร้างการบริหาร


ผู้อ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป

(นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์) (นางสมควร เผ่าชวด) (นางพเยาว์ เหมือนหมาย) (นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์)-การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -การจัดท าและเสนอขอ -การวางแผนอัตราก าลังและ -การด าเนินงานธุรการ
งบประมาณ การก าหนดต าแหน่ง -งานเลขานุการคณะกรรมการ
-การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การจัดสรรงบประมาณ -การสรรหาและการบรรจุ

-การวัดผล ประเมินผล และ แต่งตั้ง -งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
เทียบโอนผลการเรียน -การตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลสารสนเทศ
ประเมินผลและรายงานผลการ -การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ใช้เงินและผลการด าเนินงาน การปฏิบัติราชการ -การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา การศึกษา
-การระดมทรัพยากรและการ -วินัยและการรักษาวินัย


-การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ ลงทุนเพื่อการศึกษา -การจดระบบการบริหารและพัฒนา

เทคโนโลยีทางการศึกษา -การออกจากราชการ องค์กร
-การบริหารการเงิน
-การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การบริหารบัญชี
-การนิเทศการศึกษา -การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
-การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
-การแนะแนวการศึกษา ทั่วไป

-การพัฒนาระบบการประกัน -การดูแลอาคารสถานที่และ

คุณภาพภายในสถานศึกษา สภาพแวดล้อม


-การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ -การจดท าส ามะโนผู้เรียน
แก่ชุมชน -การรับนักเรียน

-การประสานความร่วมมือในการ -การส่งเสริมและประสานงาน

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การศึกษาในระบบ นอกระบบตาม
อัธยาศัย
-การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว -การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน -งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
อื่นที่จัดการศึกษา

-ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
-งานประสานราชการกับ สพป.
และหน่วยงานอื่น


-จัดระบบควบคุมในหน่วยงาน
-งานบริการสาธารณ

14


๕. ข้อมลอาคารสถานที่

อาคารเรียนจ านวน ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๒ หลัง ส้วม ๒ หลัง

สนามเด็กเล่น ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๑ สนาม


6. ข้อมลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีประชากรหมู่ที่ 2 ประมาณ 1,024 คน อาชีพหลักของชุมชน

คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000บาท
๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน

โอกาส ข้อจ ากัด
1. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว 1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
น้ าพุร้อนสมอทอง 2. นักเรียนในโรงเรียนมีหลายชาติพันธุ์ เช่น

2. อยู่ใกล้วัดสมอทอง กระเหรี่ยง ละว้า ไทยอีสาน
3. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน
4. ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลทองหลาง


7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ห้องสมุดมขนาด 27 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 2,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี

การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 120 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 57 ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการเกษตร จ านวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จ านวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้สมเด็จพระเทพฯ จ านวน ๑ ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔7 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 37 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหาร ๑๐ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๔๗ เครื่อง

จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 100 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 48 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 47 เครื่อง

15


๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน


แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.ห้องสมุดเรือนไทย 200
๒.ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้สมเด็จพระเทพฯ 200

3.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200
๔.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 200
๕.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 200

๖.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 200
๗.ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 100
๘.ห้องเกษตร 100
9.ห้องเรียนนักเรียนพิเศษเรียนรวม 100

10.แปลงเกษตรพอเพียง 100
11.บ่อปุ๋ยหมัก 100
12.หลุมพอเพียง 100
13.โรงอัดอิฐบล๊อก 100

14.ห้องตัดผม 100
15.แปลงผักสวนครัว 100๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี

๑. วัดสมอทอง 40
๒. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน(ปราชญ์ชาวบ้าน) 5
3. แหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสมอทอง 1

4. ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า 1
5.อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว 1

16


8. ผลงานดีเด่น (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
8.๑ ผลงานดีเด่น


ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา 1.โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Team for Education จากส านักงานปลัดกระทรวง

และโครงการ coaching Team ศึกษาธิการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปี
2563

2.โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสาธารณสุขจังหวัดอทัยธานี
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2563


3.โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับการคัดเลือกโรงเรียน จากส านักงานคณะกรรมการ
ต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดีเด่นระดับประเทศ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ื่
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของกองทุนเพอโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


4.โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการ จากคณะกรรมการอาหารและยา
รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดี วันที่ 15

มกราคม 2561

5.โรงเรียนบ้านสมอทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้มาตรฐาน จากกรมอนามัย

การสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย

ประจ าปี 2560

6.รางวัลชนะเลิศในการประกวด “เกษตรพอเพียงใน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถานศึกษา ตามแนวทางพระราชด าริ” ประเภท อุทัยธานี
สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง วันที่ 22 กันยายน 2560

7.รางวัลชมเชย “การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

practice) โรงเรียนคุณธรรม ประจ าปี 2560 ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วันที่ 15 กันยายน 2560

17


ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
ผู้บริหาร 1. เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจน จาก ส านักงานคณะกรรมการ
ี่
ท าให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบ การศึกษา

ความสามารถด้านเหตุผล จากการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT )


ระดับชั้นประถมศกษาปีที่ 3

ครู 1.นางสาวสุจิตา รัดพัด ได้รับเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2561 ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ จากส านักงานคณะกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท การศึกษาขนพื้นฐาน
ั้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-

ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้ง

ที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดล าปาง

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การร้อง จากส านักงานคณะกรรมการ

เพลงลูกกรุง นักเรียนหญิงระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดล าปาง

18


8.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ที่ ชื่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อๆ) (จ านวน/ร้อยละ)
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการ ๑.กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการสุข
ปฐมวัย ดูแลด้านสุขภาพอนามัยที่ เด็กทุกสัปดาห์ เสริมสุขภาพและอนามัย

ดีถูกต้อง นักเรียนมีความรู้ ๒,ตรวจร่างกายทุกวัน ของผู้เรียนในการดูแลรักษา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จันทร์ สุขภาพ ร้อยละ๘๐
ของตนเอง ๓.แปรงฟันทุกวันหลัง
รับประทานอาหาร

๔.ตรวจเหาและผม

19ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ

งาน/โครงการ/ (ย่อๆ) (จ านวน/ร้อยละ)
กิจกรรม
๑. พัฒนาทักษะชีวิต 1.เพอให้นักเรียนมี 1.กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 1. ร้อยละ ของนักเรียน
ื่
และทักษะอาชีพตาม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ระดับชั้นอนุบาล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
หลักปรัชญา งาม ๒. กิจกรรมเพาะถั่วงอก สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง 2.เพอให้นักเรียนเกิด คอนโด ระดับประถมศึกษา เป็นระบบ มีความคิดแบบองค์
ื่
การเรียนรู้จาก ปีที่ ๑ รวมและสร้างองค์ความรู้ด้วย

ประสบการณ์ตรง ๓. กิจกรรรมปลูกมะนาววง ตนเอง มีทักษะอาชีพ
ื่
3. เพอส่งเสริมความมี บ่อ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2. ร้อยละของนักเรียนรู้จัก

ประหยัดอดออม
จิตอาสาที่ดีสู่อนาคต ๔. กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 3. ร้อยละของนักเรียนมีความ
ื่
4. เพอให้โรงเรียนจัด ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ มารยาท มีความรับผิดชอบ มี
การศึกษาให้บรรลุ ๕. กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืช จิตอาสา และมีความพอเพียง

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 4. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตามที่คาดหมายไว้ ๖. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ พอเพียง
๗. กิจกรรมท าปุ๋ยดินและ
ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ ๖

20


บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่ที่ ๑๔๒ ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สังกัด


ส านักงานเขตพื้นที่การศกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 2 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 1 ถึง 3 เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2554 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศกษาปฐมวัย (2-5ปี) มีครูจ านวน 2 คน เด็กจ านวน ๕๐ คน


2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๘ คน ผู้เรียนจ านวน 1๕๒ คน

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน ๑๐ คน ผู้เรียนจ านวน ๒๐๒ คน


ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลดังนี้


การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศกษาปฐมวัย (2-5ปี)
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ลับดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคณภาพ
1 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพอส่งเสริมบทบาทฯ ดีมาก
ื่
2 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับฯ ดีมาก
3 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก
4 1 เด็กมพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดี

5 2 เด็กมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดี


6 3 เด็กมพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี

7 4 เด็กมพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี

8 5 เด็กมีความพร้อมศกษาต่อในขั้นต่อไป ดี
9 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดี
10 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฯ ดี

11 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธานฯ ดี
12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นฯ ดี
ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี


1.ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพอส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ื่
ื่
2.มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพอยกระดับมาตรฐาน
3.รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ื่

ควรพัฒนา

1.ผู้เรียนยังมีทักษะค่อนข้างน้อยในเรื่องความคิดวิเคราะห์และความคิดรวบยอดแบบองค์รวม

21


ี่
2.ครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กมีไม่เพียงพอตามสัดส่วนครูต่อนักเรียนตามเกณฑ์ทก าหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553

1.ด้านผลการจัดการศึกษา


เด็กบางส่วนยังควรได้รับการดูแลและตรวจสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา ความคิดวิเคราะห์ ครูควร
เน้นฝึกฝน การจ าแนก แยกส่วนประกอบ การล าดับสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนก่อน-หลัง การเปรียบเทียบ

ในแง่ความเหมือนและความแตกต่าง ซึ่งเป็นพนฐานส าคัญในการพัฒนาความเข้าใจและพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น
ื้
ต่อไป


2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการบริหารงานด้านวิชาการเรื่องการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพและ

น าผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพฒนาองคกรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดคุ้มค่าในแต่ละ

ปี

3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ


ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิควิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งด้านความรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และน าผลที่ได้ไปใช้พัฒนาเด็กอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในแต่ละปี รวมทั้งควรเน้นการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป

4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน


สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการประกันคณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพอรองรับมาตรฐานใหม่ของ
ื่

สพฐ. ทั้ง 12 มาตรฐานในระดับปฐมวัยและ 14 มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ 2554 นี้ ซึ่งสถานศึกษาควรพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตนเอง ในส่วนของการสร้าง

ความชัดเจนในเครื่องมือที่ใช้ประเมินแต่ละมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักวิชา การตัดสินคุณภาพที่ใช้การลง
ข้อสรุปที่เหมาะสม เช่น ตัวบ่งชี้บางส่วนควรควรใช้การตัดสินจากค่าจริง บางส่วนอาจใช้การประมาณคา


หรือบางส่วนอาจใช้ทั้ง 2 วิธีการ พยายามพิจารณาปรับปรุงจากวิธีการเดิมของสถานศกษาที่เน้นการใช้ดุจ
พินิจเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผลการประเมินบางส่วนขัดแย้งและไม่สอดคล้องสภาพจริง จึงควรปรับปรุงพัฒนา

เพื่อให้ผลประเมินสอดคล้องสภาพจริงและใช้ประโยชน์ได้มากขนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาได้ถูกทิศทางอย่าง
ึ้
ยั่งยืนต่อไป

2๒


ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้


การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวย (2-5ปี) ประเภทโรงเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น 35.00 29.00 ดี

ส าคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒนา 15.00 12.00 ดี

สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.82 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 2.50 2.00 ดี

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 2.50 2.00 ดี
เอกลักษณของสถานศกษา


กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ื่
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพอส่งเสริมบทบาทของ 2.50 2.50 ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกษาเพอยกระดับมาตรฐาน 2.50 2.50 ดีมาก

ื่
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม 100.00 82.82 ดี


สรุปผลการประเมินคณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมศึกษา(2-5ปี) ประเภทโรงเรียน
- ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 82.82 คะแนน
- มีคุณภาพระดับ ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน

- ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ใช่ ไม่ใช่
- มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ ใช่ ไม่ใช่
- ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่ ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย(2-5ปี)
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

2๓ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

ี่
ตัวบ่งชี้ทมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ลับดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคณภาพ

1 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพอส่งเสริมฯ ดีมาก
ื่
2 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับฯ ดีมาก
3 ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดีมาก
4 ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ดีมาก

5 ๘ พัฒนาการของการประกันคณภาพฯ ดีมาก

6 ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี
7 ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างตัวเนื่อง ดี

8 ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี
9 ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี
10 ๖ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนฯ ดี

11 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาฯ ดี
12 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ดี
ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี


จุดเด่น ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และผลการส่งเสริมพฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ


ควรพัฒนา ๑.ผู้เรียนบางส่วนมีทักษะค่อนข้างน้อยในการทดสอบระดับชาติ

๒.ครูยังขาดความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้


๓.สถานศึกษายังไม่ได้น าผลประเมินจากการด าเนินงานเรื่องต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนาให้เป็น
รูปธรรม


ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓


๑.ด้านผลการจัดการศึกษา

ผู้เรียนควรได้รับการปรับทัศนคติโดยเน้นให้รับรู้ถึงผลกระทบของการไม่ตั้งใจทดสอบ ส่งผล
ต่อภาพรวมภายในประเทศ ใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไปพัฒนาผิดทาง ครูควรเน้นด้านการคิดวิเคราะห์ให้ผูเรียน

หาค าตอบ

2๔


๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการเรื่องการนิเทศภายในให้

กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพแลผลประโยชน์ที่คุ้มค่าตามภาระงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น


๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ครูบางส่วนควรได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่เน้นทั้ง


ด้านความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบพฒนาผู้เรียนให้ตรง
ประเด็น


๔.ด้านการประคณภาพภายใน


สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการประกันคณภาพให้มีระบบที่ชัดเจน ขยายผลเพิ่มการมี
ส่วนร่วมด้วยการกระจายภาระงานประกันคณภาพให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงตามรายมาตรฐานของการ

ประเมินตนเอง

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้


การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา น้ าหนัก คะแนน ระดับ

คะแนน ที่ได้ คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.48 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.23 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.36 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.90 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.23 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒนา 5.00 4.80 ดีมาก

สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.58 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนธกิจและ 5.00 4.00 ดี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 5.00 4.00 ดี


เอกลักษณของสถานศกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

2๕


ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพอส่งเสริมบทบาทของ 5.00 5.00 ดีมาก
ื่
สถานศึกษา


ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกษาเพอยกระดับมาตรฐาน 5.00 5.00 ดีมาก
ื่
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม 100.00 83.58 ดี

สรุปผลการประเมินคณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมศึกษา(2-5ปี) ประเภทโรงเรียน

- ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 82.82 คะแนน
- มีคุณภาพระดับ ดี

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่ ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศกษา

-

ส่วนที่ ๒

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats)
๑. โรงเรียนมีที่ตั้งใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ๑. มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ ด้านอารยธรรม ๒. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ าและมี

๒. การคมนาคมสะดวก ฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
๓. เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นหลัก
๔. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ๓. ครอบครัวมีรายได้น้อย

๕. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ๔. มีข้าราชการครูเป็นสตรีล้วน
๖. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เข้มแข็ง
๗. ชุมชนสนใจการด าเนินงานของโรงเรียน
๘. กรรมการสถานศึกษามีความหลากหลาย
ด้านอาชีพ

๙. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ชุมชนเข็มแข็งมีส่วนร่วมในการจัด ๑. มีการอพยพ ของผู้ปกครองทางการเกษตร
การศึกษา (บวร) ๒. บุคลากรปฏิบัติงานพิเศษหลายงาน

๒. ครูมีความสามัคคี ท างานเป็นทีม ๓. ผู้เรียนขาดนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้
๓. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเสมอภาค ๔. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ า
๔. ครูมีความพร้อมในการยอมรับการ ๕. ผู้เรียนขาดทักษะการวางแผนในการท างาน
เปลี่ยนแปลง ๖. ผู้เรียนมีปัญหาครอบครัว

๕. บุคลากรมีความเสียสละ ๗. สภาพดิน ภายในโรงเรียนไม่เหมาะสมต่อ
๖. ค รู บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ การเพาะปลูก
กระตือรือร้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

๗. ผู้เรียนเป็นเด็กดี เชื่อฟังครู
๘. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภายใจ แจ่มใส
๙. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
๑๐. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
๑๑. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของ

โรงเรียนอย่างชัดเจน
๑๒. มีระบบการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

2๗๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ โรงเรียนบ้านสมอทอง มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม สร้างพลเมืองดี มีอาชีพพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
สู่สังคม”

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมคุณภาพ

๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมารยาท มีความรับผิดชอบ
มีจิตอาสา มีความพอเพียง
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
๕.พัฒนาโรงเรียน ให้มีมาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น โดยครูจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน

องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคม

เป้าประสงค์
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๔. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

๕. โรงเรียนมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพพฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคม

2๘


ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญาย อัตถ ชานาติ “ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน


1. รักชาติ ศาสน์ กษตริย์ 5. อยู่อย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 6. มุ่งมั่นในการท างาน
3. มีวินัย 7. รักความเป็นไทย
4. ใฝ่เรียนรู้ 8. มีจิตสาธารณะ


ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จ ( นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน )

นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จัก
คิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง
ครู มีทักษะวิชาชีพในการพฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มพลัง ความสามารถ

ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอบอุ่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้มี

เอกลักษณอันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
พัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาสังคม
ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน

ส่วนที่ ๓

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563


1. ประมาณการรายรับตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 256๓ (เงินอุดหนุนรายหว)


ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน อัตราเงินอุดหนุนราย จ านวนเงิน

หัว
อนุบาล 1 - - -
อนุบาล 2 2๗ 1,700 4๕,๙๐๐

อนุบาล 3 2๓ 1,700 3๙,๑๐๐
ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑๙ 1,900 3๖,๑00
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 1,900 49,400

ประถมศึกษาปีที่ 3 2๔ 1,900 4๕,๖00
ประถมศึกษาปีที่ 4 24 1,900 45,600
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 1,900 62,700

ประถมศึกษาปีที่ 6 26 1,900 49,400
รวม ๒๐๒ - 3๗๓,๘๐๐
ก่อนประถมต่อปี ประถมต่อปี


- เงินอุดหนุนรายหัว = ๘๕,๐๐๐ - เงินอุดหนุนรายหัว = 288,800
- ค่าเครื่องแบบ = 300 X ๕๐ = ๑๕,๐๐๐ - ค่าเครื่องแบบ = 360 X152 = 54,720

- อุปกรณ์ = 200X ๕๐ = ๑๐,๐๐๐ - อุปกรณ์ = 390x152 = 59,280
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน = 430 X ๕๐ = ๒๑,๕๐๐ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน = 480x152= 72,960

- อาหารกลางวัน 20X๕๐X200 =๒๐๐,๐๐๐ - อาหารกลางวัน 20X152X200 = 608,000

๓๐


ประมาณการรายจ่าย จ าแนกตามประเภท และกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563

ที่ รายการงบประมาณ จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 งบบริหารทั่วไป (40%) 146,800
1.1 ค่าสาธารณูปโภค 30,000

1.2 ค่าใช้สอย วัสดุ ตอบแทน 100,000
1.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป 16,800

2 งบพัฒนาตามกลยทธ์ 60% 220,200


งบพัฒนาตามกลยทธ์ 60% โดยแยกตามกลุ่มงานดังนี้


ที่ รายการงบประมาณ จ านวนเงิน หมายเหตุ


1. โครงการครูมือทอง ๒5,500 ถ้ามีการจ่ายเพิ่ม
2. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสู่หลักชัย 65,000 ใช้นอก

3. โครงการเอื้ออารีปลุกส านึกดี แทนคุณแผ่นดินในถิ่น 35,000 งบประมาณ
สมอทอง
4. โครงการคุณธรรมนักเรียน น าพาเด็กดี 10,000
5. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 20,000

สู่ชุมชน
6. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามหลัก 24,600
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. โครงการใส่ใจสุขภาพ 15,000

8. โครงการประกันคณภาพภายใน 25,100
รวม 220,200

ส่วนที่ ๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป้าหมาย/งบประมาณ กลุ่มงาน/
โครงการ/ ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 งานที่

กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ
โครงการครู 1. ครูและ 1) ครูและ 15,500 1) ครูและ 15,500 1) ครูและ 15,500 กลุ่มงาน
มือทอง บุคลากรทางการ บุคลากร บุคลากร บุคลากร บริหาร

๑.กิจกรรม ศึกษาได้เข้ารับ ทางการ ทางการ ทางการ บุคคล
พัฒนา การอบรมพัฒนา ศึกษาเกิด ศึกษาเกิด ศึกษาเกิด
การกระตุ้น
การกระตุ้น
การกระตุ้น
บุคลากร ตนเองตาม ในการ ในการ ในการ
- การ หลักสูตรให้มี พัฒนา พัฒนา พัฒนา
พัฒนา ความรู้ในด้าน ตนเอง ร้อย ตนเอง ร้อย ตนเอง ร้อย
ตนเองของ ต่างๆตามที่ตน ละ 85 ละ 85 ละ 85
ครูและ สนใจและน า 2) ครูและ 2) ครูและ 2) ครูและ
บุคลากร ความรู้ใหม่ทได้ บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ี่
ทางการ ประยุกต์ใช้ในการ ทางการ ทางการ ทางการ
ศึกษามีขวัญ
ศึกษามีขวัญ
ศึกษามีขวัญ
ศึกษา จัดการเรียนการ และก าลังใจ และก าลังใจ และก าลังใจ
๒. กิจกรรม สอนกับนักเรียน ในการ ในการ ในการ
พัฒนา ครูและบุคลากร ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน
วิชาชีพ ทางการศึกษา ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕
ชุมชนแห่ง 2. ครูและ 3) ครุและ 3) ครุและ 3) ครุและ ๓๒
การเรียนรู้ บุคลากรทางการ บุคลากร บุคลากร บุคลากร
(PLC) ศึกษาควรได้รับ ทางการ ทางการ ทางการ
ศึกษาปฏิบัติ
ศึกษาปฏิบัติ
ศึกษาปฏิบัติ
การพัฒนาอย่าง ตนอยู่ใน ตนอยู่ใน ตนอยู่ใน
ต่อเนื่อง เพื่อ พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
น ามาพัฒนา จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ
ตนเองและสร้าง ของครู ร้อย ของครู ร้อย ของครู ร้อย
ความก้าวหน้าใน ละ ๑๐๐ ละ ๑๐๐ ละ ๑๐๐
วิชาชีพ

3๒


กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น โดยครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย/งบประมาณ กลุ่มงาน/
โครงการ/ 2562 2563 2564
งานที่
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบ เป้าหมาย งบ เป้าหมาย งบ รับผิดชอบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ
โครงการ 1. นักเรียนได้รับการ ๑. โรงเรียนมี 65,000 ๑. โรงเรียน 65,000 ๑. โรงเรียนมี 65,000 กลุ่มงาน

ขับเคลื่อน สอนซ่อมเสริมและจัด หลักสูตร มีหลักสูตร หลักสูตร บริหาร
สถานศึกษาใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาใน
พัฒนา สอนเสริมวันละ ๑ การจัด ในการจัด การจัด วิชาการ
การศึกษาสู่ ชั่วโมง วันละ ๑ วิชา การศึกษาเพื่อ การศึกษา การศึกษาเพื่อ
ในตอนเช้า ๗.๓๐-
หลักชัย ๘.๓๐ เพื่อเตรียม พัฒนา เพื่อพัฒนา พัฒนานักเรียน
นักเรียนร้อย
ร้อยละ ๘๕
นักเรียนร้อย
กิจกรรมดังนี้ ความพร้อมเข้มข้นใน ละ ๘๕ ละ ๘๕ ๒. ร้อยละ 80
1.ยกระดับ การทดสอบระดับชาติ ๒. ร้อยละ 80 ๒. ร้อยละ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ มีการนิเทศในชั้นเรียน ของนักเรียนมี 80 ของ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
2.ส่งเสริม ในการจัดการเรียน ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กิจกรรม การสอน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทางการ ร้อยละ ๒ ทุก
ห้องสมุดเรือน 2. นักเรียนเข้าใช ้ ร้อยละ ๒ ทุก เรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
กลุ่มสาระการ
บริการห้องสมุดของ
เพิ่มขึ้นร้อย
ไทยสมอทอง โรงเรียน เลือกอ่าน เรียนรู้ ละ ๒ ทุก ๓. ร้อยละ ๘๕
3.พัฒนาทักษะ หนังสือตามความ ๓. ร้อยละ ๘๕ กลุ่มสาระ ของนักเรียนใช้
การใช้ สนใจหรือความชอบ ของนักเรียนใช้ การเรียนรู้ ห้องสมุดเรือน
๓. ร้อยละ
ไทยสมอทอง
ห้องสมุดเรือน
เทคโนโลยี แข่งขันตอบปัญหา ไทยสมอทอง ๘๕ ของ เป็นแหล่ง
สารสนเทศและ ความรู้ที่ได้จากการ เป็นแหล่ง นักเรียนใช้ เรียนรู้
การสื่อสาร อ่านหนังสือใน เรียนรู้ ห้องสมุด ๔. นักเรียนมี
๔. นักเรียนมี
ความสามารถ
เรือนไทย
4.ส่งเสริมการ ห้องสมุด ประกวด ความสามารถ สมอทอง ในการใช้
ยอดนักอ่าน ประกวด
อ่าน คิด การเขียนเรียงความ ในการใช้ เป็นแหล่ง เทคโนโลยี
วิเคราะห์ เขียน 3. นักเรียนมีความรู้ เทคโนโลยี เรียนรู้ สารสนเทศใน
สารสนเทศใน
การสื่อสาร
๔. นักเรียน
ในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร มี ร้อยละ ๘๕
สารสนเทศและการ ร้อยละ ๘๕ ความสามาร ๕. นักเรียนมี
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ๕. นักเรียนมี ถในการใช้ ความสามารถ
4. นักเรียนได้รับการ ความสามารถ เทคโนโลยี อ่านคิด
ส่งเสริมการอ่าน คิด อ่านคิด สารสนเทศ วิเคราะห์
วิเคราะห์
ในการ
เขียน
วิเคราะห์ เขียน ด้วย เขียน สื่อสารร้อย
การบูรณาการวิชาการ ละ ๘๕
ค่ายพักแรมลูกเสือ วัน ๕. นักเรียน
คริสต์มาส ทัศนศึกษา มี
แหล่งเรียนรู้ ความสามาร
ถ อ่านคิด
วิเคราะห์
เขียน

3๓

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย/งบประมาณ กลุ่มงาน/
โครงการ/ ตัวชี้วัด งานที่
กิจกรรม 2562 2563 2564
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ

โครงการเอื้ออารี นักเรียน นักเรียน ๓๕,๐๐๐ นักเรียน ๓๕,๐๐๐ นักเรียน ๓๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
ปลูกส านึกดี ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ บริหาร
แทนคุณ ได้รับการ ได้รับการ ได้รับการ ได้รับการ ทั่วไป

แผ่นดินในถิ่น ปลูกฝัง ปลูกฝัง ปลูกฝัง ปลูกฝัง
สมอทอง คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ

1.กิจกรรมการ อันพง อันพง อันพง ึ อันพง


ออม ประสงค์ให้มี ประสงค์ให้มี ประสงค์ให้มี ประสงค์ให้มี
นักเรียนทุก คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม
ระดับชั้น ออม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม
เงินวันละ ๑
บาทใส่กระปุก

ออมสินทุกเช้า
โดยร่วมมือกับ
ธนาคาร ธกส.
สาขาห้วยคต-

ทุ่งนา รับฝาก
เงินของนักเรียน
มีการบันทึก
ฝากลงสมุด

บัญชีออมเงิน
ของนักเรียนมี
การสรุปยอดทุก
เดือน

2.กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
นักเรียนทุก

ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วัน

3๔วิสาขบูชา วัน
อาฬหบูชา วัน

ออกพรรษา
นักเรียนได้
ท าบุญและเวียน
เทียนร่วมกัน

ตลอดปี
การศึกษา
๒๕๖๓

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด
๒๐๒ คน
3.กิจกรรมร้อง
เพลงชาติให้

ถูกต้อง
นักเรียนทุก
ระดับชั้น

จ านวน ๒๐๒
คน ร้องเพลง
ชาติได้ถูกต้อง
4.กิจกรรมน้อง

ไหว้พ ี่
นักเรียนมี
มารยาทไหว้ได้
ถูกต้อง เคารพ

ครูที่เข้ามา
โรงเรียนโดย
การไหว้ทุกเช้า
และเย็น และผู้

มีเกียรติที่มา
เยี่ยมโรงเรียน
5.กิจกรรม

ท าบุญวันพระ
นักเรียนทุก
ระดับชั้น ร่วมกับ
ครูประจ าชั้น จัด
เวรเป็นช่วงชั้น๑
แล๒ เพื่อ
ผลัดเปลี่ยนกันไป

3๕
ร่วมกิจกรรม
ท าบุญทุกวันพระ
เพื่อเข้าวัดฟัง
ธรรมสวดมนต์ทุก
วันพระ ให้มีจิตใจ
ที่บริสุทธิ์เข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรม
ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา
สามารถน าไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๖. กิจกรรม
โรงเรียนสีขาว
นักเรียนได้รับการ
อบรมให้ความรู้
เรื่องโทษภัยยา
เสพติดคืออบรม
ให้ความรู้กับ
นักเรียนระดับชั้น
ป.๑-ป.๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

3๖
๒.โครงการ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 80 20,000 ร้อยละ 80 20,000 ร้อยละ 80 20,000 งานบริหาร
ขับเคลื่อน ของสมาชิก ของ ของ ของ ทั่วไป

โรงเรียน ในชุมชนหมู่ นักเรียน นักเรียน นักเรียน
คุณธรรม ๒ บ้าน และสมาชิก และสมาชิก และสมาชิก
จริยธรรม สู่ สมอทอง ในชุมชน มี ในชุมชน มี ในชุมชน มี
ชุมชน มี คุณธรรมอัต คุณธรรมอัต คุณธรรมอัต

๑. สร้างความ คุณธรรมอัต ลักษณ์ที่ ลักษณ์ที่ ลักษณ์ที่
ตระหนักและ ลักษณ์ที่ ชุมชน ชุมชน ชุมชน
เรียนรู้ โรงเรียน ต้องการ ต้องการ ต้องการ

-ประชุมครู และชุมชน
คณะกรรมการ ก าหนดไว้
สถานศึกษา ร่วมกัน
ผู้ปกครอง และ
นักเรียนเพื่อให้

ความรู้ สร้าง
ความตระหนัก
เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสู่
ชุมชน
-ประชาสัมพันธ์

โครงการ
ขับเคลื่อน
โรงเรียน
คุณธรรม

จริยธรรมสู่
ชุมชนของ
โรงเรียนให้
ผู้ปกครอง

หน่วยงานใน
ชุมชน คนใน
ชุมชนและ

หน่วยงานต้น
สังกัดทราบ
-เยี่ยมบ้าน
นักเรียนและ
ชุมชนเพื่อ

ประชาสัมพันธ์

3๗
สื่อสาร
กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม
จริยธรรมของ
โรงเรียน
๒. มุ่งสู่การมี

ส่วนร่วม
หัวหน้าคุ้มแกน
น า ๑๓ คุ้ม

ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วมกับ
โรงเรียน
ก าหนด
คุณธรรม

เป้าหมาย
ก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้

และตัวชี้วัดของ
คุณธรรม
๓. รวมพลังจิต
อาสาและความ

พอเพียง
หัวหน้าคุ้ม ๑๓
คุ้ม แกนน า
ออกแบบและ

วางแผนจัด
กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา
ชุมชน กิจกรรม

ที่ท าร่วมกัน
โดยเน้นเป็น
กิจกรรมจิต

อาสาพัฒนา
ชุมชน ยึด
คุณธรรม
เป้าหมายที่ได้
ร่วมกันก าหนด

คือ คุณธรรม

3๘ด้านจิตอาสา
และความ

พอเพียงโยท า
กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา
ชุมชนในวัน

ส าคัญทั้งที่บ้าน
วัด โรงเรียน
และกิจกรรม

หน้าบ้านสวย
หลังบ้านสวน
โดยครอบครัว
แกนน าหัวหน้า
คุ้ม ๑๓ คุ้ม

๔. สรรหา
เครือข่าย
คุณธรรม

หัวหน้าคุ้ม ๑๓
คุ้มขยายผลลงสู่
ชุมชนภายในคุ้ม
ด าเนินกิจกรรม

ตามที่ก าหนด
โดยผู้ปกครอง
และชุมชน
ร่วมกัน ท า

กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา
ชุมชนบนความ
พอเพียง

๕. เลิศล้ า
ผลสัมฤทธิ์
ชุมชนร่วมกัน

พัฒนาบ้าน วัด
โรงเรียนในวัน
ส าคัญ
เปลี่ยนแปลงไป
ตาม

คุณธรรมอัต

3๙

ลักษณ์ที่ชุมชน
ก าหนดโดยบ้าน

วัด โรงเรียน
สะอาดและ
สวยงามเป็น
ระเบียบ


๓. โครงการ
พัฒนา

นวัตกรรมเพาะ
TONKLA คนดี
ด้วย SMT
KON “D”
classroom

นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริม
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ มี
มารยาท มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย
ความซื่อสัตย์ จิต
อาสา และความ
พอเพียง ผ่าน
กิจกรรม”เพาะ
ต้นกล้าคนดีด้วย
วิธีอริยะ” ดังนี้
๑.วิชาเป้าหมาย
ชีวิต หน่วยการ
เรียนรู้อาชีพบน
ความพอเพียง
๒.วิชาคุณธรรม
ต้นทุน หน่วยการ
เรียนรู้คุณธรรม
ของฉัน
๓.วิชาคุณธรรมเป้
หมาย หน่วยการ
เรียนรู้ระเบิดจาก
ข้างใน

๓๖

๔๐๔.วิชามุม
พฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวก หน่วยการ
เรียนรู้พฤติกรรม
ดีๆที่ฉันอยากท า
๕.วิชาคุณธรรม
เชิงสัมพัทธ์ หน่วย
การเรียนรู้จิต
อาสาของฉัน
๖.วิชากิจกรรม
ส่งเสริมความดี
หน่วยการเรียนรู้
ท าความดีด้วยตัว
เรา
๗.วิชาทบทวน
ความคิด หน่วย
การเรียนรู้
พฤติกรรมดีๆที่ฉัน
เห็น ที่โรงเรียน
บ้าน ชุมชน
๘.วิชาบันทึกความ
ดี หน่วยการ
เรียนรู้สมุดบันทึก
ความดี
๙.วิชานวัตกรรม
คุณธรรม หน่วย
การเรียนรู้
โครงงานคุณธรรม
ของฉัน

๔๑


กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะชีวตและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย/งบประมาณ กลุ่มงาน/
โครงการ/ ตัวชี้วัด งานที่

กิจกรรม 2562 2563 2564
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ
โครงการ 1. ร้อยละ 1. ร้อยละ 20,000 1. ร้อยละ 20,000 1. ร้อยละ 20,000 กลุ่มงาน
พัฒนาทักษะ 85 ของ 85 ของ 85 ของ 85 ของ บริหาร

ชีวิตและ นักเรียนมี นักเรียนมี นักเรียนมี นักเรียนมี ทั่วไป
ทักษะอาชีพ คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม
นักเรียนมี จริยธรรมที่ดี จริยธรรมที่ดี จริยธรรมที่ดี จริยธรรมที่ดี
คุณธรรม งาม เรื่อง งาม เรื่อง งาม เรื่อง งาม เรื่อง

จริยธรรม ความ ความ ความ ความ
เรื่องความ ความผิดชอบ ความผิดชอบ ความผิดชอบ ความผิดชอบ
รับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตอาสา มีจิตอาสา มีจิตอาสา
จิตอาสาและ และความ และความ และความ และความ

ความพอเพียง พอเพียง พอเพียง พอเพียง พอเพียง
เกิดการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 2. ร้อยละ 2. ร้อยละ 2. ร้อยละ
จาก 85 ของ 85 ของ 85 ของ 85 ของ
ประสบการณ์ นักเรียนเกิด นักเรียนเกิด นักเรียนเกิด นักเรียนเกิด

ตรง มีทักษะ การเรียนรู้ การเรียนรู้ การเรียนรู้ การเรียนรู้
ชีวิตพื้นฐาน จาก จาก จาก จาก
การประกอบ ประสบการณ์ ประสบการณ์ ประสบการณ์ ประสบการณ์

อาชีพ ปฏิบัติ ตรง ตรง ตรง ตรง
ตามหลัก 3. ร้อยละ 3. ร้อยละ 3. ร้อยละ 3. ร้อยละ
ปรัชญาของ 85 นักเรียน 85 นักเรียน 85 นักเรียน 85 นักเรียน
เศรษฐกิจ มีทักษะชีวิต มีทักษะชีวิต มีทักษะชีวิต มีทักษะชีวิต
พอเพียงและ พื้นฐานการ พื้นฐานการ พื้นฐานการ พื้นฐานการ

น าหลัก ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ
ปรัชญาของ อาชีพ อาชีพ อาชีพ อาชีพ
เศรษฐกิจ ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม

พอเพียงไปใช้ หลักปรัชญา หลักปรัชญา หลักปรัชญา หลักปรัชญา
ใน ของ ของ ของ ของ
ชีวิตประจ าวัน เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
ได้ กิจกรรม พอเพียง พอเพียง พอเพียง พอเพียง

ดังนี้
1.กิจกรรม
ปลูกผักสวน

๔๒


ครัว
ระดับชั้น

อนุบาล
๒. กิจกรรม
เพาะถั่วงอก
คอนโด

ระดับ
ประถมศึกษา
ปีที่ ๑

๓. กิจกรรรม
ปลูกมะนาววง
บ่อ ระดับ
ประถมศึกษา
ปีที่ ๒

๔. กิจกรรม
เลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ ระดับ

ประถมศึกษา
ปีที่ ๓
๕. กิจกรรม
เลี้ยงปลากิน

พืช ระดับ
ประถมศึกษา
ปีที่ ๔
๖. กิจกรรม

เพาะเห็ด
นางฟ้า
ระดับ
ประถมศึกษา

ปีที่ ๕
๗. กิจกรรม
ท าปุ๋ยดินและ

ปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ ระดับ
ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

๔๓กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องคกรที่เกี่ยวข้อง และ
สังคม

เป้าหมาย/งบประมาณ กลุ่มงาน/
โครงการ/ ตัวชี้วัด งานที่
กิจกรรม 2562 2563 2564
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ รับผิดชอบ
โครงการใส่ใจ 1. นักเรียน 1. นักเรียน 25,000 1. นักเรียน 25,000 1. นักเรียน 25,000 กลุ่มงาน

สุขภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 บริหาร
1. กิจกรรม ของโรงเรียน ของโรงเรียน ของโรงเรียน ของโรงเรียน ทั่วไป
การพัฒนา มีสุขภาพ มีสุขภาพกาย มีสุขภาพกาย มีสุขภาพกาย
และ
และ
และ
อาคารสถานที่ กายและ สุขภาพจิตที่ สุขภาพจิตที่ สุขภาพจิตที่
สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิตที่ ดี มีน้ าหนัก ดี มีน้ าหนัก ดี มีน้ าหนัก
และ ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม ส่วนสูงตาม ส่วนสูงตาม
สาธารณูปโภค ส่วนสูงตาม เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์

สถานศึกษาได้ เกณฑ์ มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
มีการปรับปรุง มาตรฐาน 2. นักเรียน 2. นักเรียน 2. นักเรียน
สภาพแวดล้อม 2. นักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
มีอาหาร
มีอาหาร
มีอาหาร
ของโรงเรียน ร้อยละ กลางวัน กลางวัน กลางวัน
ให้มีความ 100 มี รับประทาน รับประทาน รับประทาน
ปลอดภัย อาหาร สารอาหาร สารอาหาร สารอาหาร
สะอาด ร่ม กลางวัน ครบ 5 หมู่ ครบ 5 หมู่ ครบ 5 หมู่
สวยงาม เอื้อ รับประทาน 3. ร้อยละ 3. ร้อยละ 3. ร้อยละ

ต่อการเรียนรู้ สารอาหาร 90 สถานท ี่ 90 สถานท ี่ 90 สถานท ี่
เป็นแหล่ง ครบ 5 หมู่ ประกอบและ ประกอบและ ประกอบและ
ปรุงอาหาร
ปรุงอาหาร
ปรุงอาหาร
เรียนรู้ภายใน 3. ร้อยละ ถูกหลัก ถูกหลัก ถูกหลัก
โรงเรียน 90 สถานที่ สุขาภิบาล สุขาภิบาล สุขาภิบาล
2.กิจกรรม ประกอบ 4. ร้อยละ 4. ร้อยละ 4. ร้อยละ
ช่วยเหลือ และปรุง 90 ภายใน 90 ภายใน 90 ภายใน
นักเรียนพิการ อาหาร ถูก โรงเรียน มี โรงเรียน มี โรงเรียน มี
เรียนร่วม หลัก สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

หาวิธี สุขาภิบาล ทางกายภาพ ทางกายภาพ ทางกายภาพ
ครบครัน มี
ครบครัน มี
ครบครัน มี
ช่วยเหลือ 4. ร้อยละ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
นักเรียนพิการ 90 ภายใน เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
เรียนร่วม โรงเรียน มี
จัดหาสื่อ สิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ ใช้ ทางกายภาพ
ประกอบการ ครบครัน มี

เรียนการสอน คุณภาพ
จัดการเรียน เหมาะสม

๔๔การสอนพิเศษ
ร่วมกับ

นักเรียนปกติ
ตามศักยภาพ
3. กิจกรรม
อนามัย

นักเรียนมี
สุขภาพกาย
สมบูรณ์

แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่ดี
ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอมี
น้ าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ ์
มาตรฐานของ
ภาวะ

โภชนาการ มี
อาหาร
กลางวัน
อาหารเสริม

นมรับประทาน
สารอาหาร
ครบ ๕ หมู่
4. กิจกรรม

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
นักเรียนได้รับ
การเยี่ยมบ้าน

ครบจ านวน
๒๐๒ คน คิด
เป็นร้อยละ

๑๐๐
ด าเนินงาน
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน(การ

จัดท า

๔๕เครื่องมือ,การ
รู้จักเด็กเป็น

รายบุคคล,การ
คัดกรอง
นักเรียน,
ส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียน
,ป้องกัน
ช่วยเหลือ/

แก้ปัญหา(กลุ่ม
เสี่ยง) การ
จัดหา
ทุนการศึกษา
จัดท าระบบ

ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียน
ยากจนและ

ยากจนพิเศษ)
๒.โครงการ
ประกัน
คุณภาพ

ภายใน ม ี
กิจกรรม ๘
กิจกรรม
๑.กิจกรรม

ปรับปรุงและ
พัฒนา
มาตรฐาน
สถานศึกษา
โรงเรียนมี
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
และค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จแต่
ละแผนมี
แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา

๔๖ของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมหรือ

โครงการ ได้
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตาม
กรอบ
ระยะเวลาและ
กิจกรรมที่
ก าหนดไว้
๒.กิจกรรมงาน
ธุรการ

จัดท าข้อมูล
สารสนเทศเป็น
๔ งาน คือ งาน
บริหารบุคคล
งาน
งบประมาณ
งานบริหาร

ทั่วไป การรับ-
ส่งหนังสือ
ราชการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
๓.กิจกรรมงาน
พัสดุ

จัดท าเอกสาร
งานพัสดุ จัด
ซ่อมครุภัณฑ์ที่
ช ารุด จัด
จ าหน่าย
ครุภัณฑ์ที่ใช้
การไม่ได้ไม่
จ าเป็นต้องใช้

๔.กิจกรรม
ประชุม
ผู้ปกครอง

๔๗ ๔๐ประชุม
ผู้ปกครองก่อน
เปิดภาคเรียน

และก่อนปิด
ภาคเรียน ปีละ
๒ ครั้ง
๕.กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง ๒ ภาค
เรียน
๖.กิจกรรมสาร
สัมพันธ์บ้าน-
โรงเรียน
ให้บริการ

ข่าวสาร
กิจกรรมของ
โรงเรียน ทาง
เฟสบุ๊คและ
เว็บไซต์และ
ให้บริการ
ข่าวสาร
กิจกรรมหน้า
เสาธงและหน้า

อาคารเรียน
๗.กิจกรรม
บริการชุมชน
งานอบรมต่าง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
pertama
Next Book
Perancangan Strategik SJK(C) Kheung Wa