The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ฟาดีละห์ เจะลี, 2021-10-13 23:26:15

Portfolio-18ฟาดีละห์

Portfolio-18ฟาดีละห์

2.นักเรียนเรยี นแตล่ ะกลมุ่ ร่วมกนั ศึกษาหัวข้อ 2.2 การสรา้ งทางเลอื กในการออกแบบ แล้ว
ร่วมกันอภิปรายความสำคัญหรือประโยชนข์ องการนำหลักการออกแบบผลิตภณั ฑ์ และความคดิ
สร้างสรรค์ มาใช้ในการออกแบบช้นิ งานหรือวธิ กี ารในขนั้ ตอนต่อไป

3.ครถู ามวา่ ถ้าต้องการถ่ายทอดความคดิ ของการออกแบบแนวทางการแกป้ ัญหาเพื่อส่ือสารให้
ผ้อู ืน่ เข้าใจตรงกนั สามารถทำในรปู แบบใดได้บา้ ง

4.ใหน้ ักเรยี นศกึ ษาหัวข้อที่ 2.3 การออกแบบแนวทางการแก้ปญั หา ซง่ึ มี การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพและการเขยี นผงั งาน

5.นักเรียนเรียนศึกษาการออกแบบอุปกรณ์บีบอดั ขยะของนนทแ์ ละวิธีการออกแบบถังบีบอดั ขยะ
ของนนทใ์ หม้ ีพนื้ ที่มากข้ึน โดยใหน้ ักเรียนเลือกลักษณะการออกแบบตามทต่ี ัวเองสนใจ

6.นกั เรียนทำกจิ กรรมท่ี 2.2 ออกแบบกันเถอะ
12. สรุป

นกั เรียนรว่ มกนั สรปุ ผลหลงั ทำกจิ กรรม 2.2 ในประเด็นการถา่ ยทอดความคดิ ของนักเรยี นแต่ละ
กลมุ่

3) ขั้นสรุป

ครูใหข้ ้อเสนอแนะเพม่ิ เตมิ

12. ระบเุ ทคนคิ การสอนทีใ่ ชใ้ นการจดั การเรยี นรู้ไดม้ ากกวา่ 1 รายการ

7. ใชบ้ รรยาย

8. ใช้กรณีตวั อย่าง

13. ส่อื และแหล่งเรยี นรู้

7. หนังสือเรยี น

8. สไลด์สือ่ ประกอบการสอน

14. การวดั ประเมิน

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ วิธกี ารวัด เครอื่ งมือวัด เกณฑ์การวัด
1.สามารถตอบคำถามใน
1.นกั เรียนอธิบายการสรา้ งทางเลือกใน 1.การตอบคำถามใน 1.แบบฝึกหัด แบบฝกึ หดั ได้ถกู ต้องตาม
หลกั การ 80 % ขึ้นไป
การแก้ปัญหาได้ (K) แบบฝึกหดั 2.สามารถตอบคำถามในใบ
งานได้ 80 % ขนึ้ ไป
2.นกั เรยี นสามารถสร้างทางเลือกในการ 2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมนิ ใบ
แก้ปัญหาได้ (P) งาน

3.นกั เรียนมคี วามม่งุ ม่นั ในการทำงาน(A) 3.สงั เกตพฤตกิ รรมใน 3.แบบประเมิน 3.นกั เรยี นมคี ุณลักษณะอนั
การทำแบบฝึกหดั พฤติกรรม พึงประสงค์ ได้ 85% ขึน้ ไป

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล
นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ………..

คำช้ีแจง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในช่อง
ทตี่ รงกับระดบั คะแนน

ลำดบั ช่ือ-สกุล ความมี ความมี การรับฟงั การแสดง การตรงต่อ รวม
ของผ้รู ับการประเมนิ วินัย นำ้ ใจ ความ ความ เวลา 20
เอ้ือเฟ้ือ คดิ เหน็ คิดเหน็ คะแน
4321 เสยี สละ 4321 น
4321 4321
4321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่ งสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมน้อยครัง้ ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คุณภาพ

18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงใน ช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพึงประสงคด์ า้ น 4321

1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
กษตั ริย์ เพลงชาติ

1.2 ปฏบิ ัตติ นตามสทิ ธแิ ละหนา้ ทขี่ องนกั เรียน

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในโรงเรยี น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วมในการจดั กิจกรรมทส่ี รา้ งความสามคั คี
ปรองดอง และเปน็ ประโยชนต์ ่อโรงเรยี นและชุมชน

1.5 เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนาท่ีตนนบั ถือ ปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทเี่ กีย่ วกับสถาบนั
พระมหากษตั ริยต์ ามทโี่ รงเรยี นและชุมชนจดั ขึ้น

2. ซือ่ สัตย์ สจุ รติ 2.1 ใหข้ ้อมูลท่ถี กู ต้อง และเป็นจริง

2.2 ปฏิบัตใิ นส่ิงท่ีถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทจ่ี ะทำความผดิ ทำตามสัญญาที่
ตนใหไ้ ว้กบั เพ่ือน พ่อแม่ หรอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบตั ติ อ่ ผ้อู ่ืนด้วยความซ่ือตรง ไมห่ าประโยชน์ในทางทีไ่ มถ่ กู ตอ้ ง

3. มีวินัย รับผดิ ชอบ 3.1 ปฏบิ ัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ข้อบงั คับของครอบครัว
และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏบิ ัติกจิ กรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการทำงาน

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรียนรูต้ ่างๆ

4.2 มกี ารจดบนั ทกึ ความรอู้ ยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรปุ ความรไู้ ดอ้ ยา่ งมเี หตผุ ล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพยส์ นิ ของตนเอง เชน่ ส่งิ ของ เครอ่ื งใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คมุ้ ค่า
และเกบ็ รกั ษาดแู ลอย่างดี และใชเ้ วลาอย่างเหมาะสม

5.2 ใช้ทรพั ยากรของสว่ นรวมอย่างประหยดั ค้มุ ค่า และเก็บรกั ษาดแู ลอยา่ งดี

5.3 ปฏบิ ัติตนและตดั สินใจด้วยความรอบคอบ มเี หตผุ ล

5.4 ไม่เอาเปรียบผ้อู น่ื และไม่ทำใหผ้ ูอ้ นื่ เดอื ดรอ้ น พรอ้ มใหอ้ ภยั เมื่อผู้อน่ื กระทำ
ผิดพลาด

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรยี น การทำงานและการใชช้ วี ติ ประจำวันบนพื้นฐานของ
6. มุ่งมั่นในการ ความรู้ ขอ้ มลู ข่าวสาร
ทำงาน
5.6 ร้เู ท่าทนั การเปล่ียนแปลงทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรบั และปรับตวั
7. รักความเป็นไทย อยรู่ ่วมกบั ผอู้ น่ื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ
8. มจี ิตสาธารณะ
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไมท่ ้อแทต้ ่ออปุ สรรคเพ่อื ใหง้ านสำเร็จ
7.1 มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษว์ ฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญาไทย
7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย
8.1 รจู้ ักชว่ ยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคดิ ช่วยทำ และแบ่งปันสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 ดแู ล รักษาทรพั ยส์ มบตั ิของห้องเรยี น โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ ร่วมกจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชนข์ องโรงเรยี น

ลงชอื่ ...................................................ผู้ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตัดสนิ คุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

191 - 108 ดมี าก

73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ตำ่ กว่า 54 ปรับปรงุ

บันทกึ ผลการสอน

1. ผลการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เรื่อง…………………………………………………………………………………..
 สอนได้ตามแผนการจัดการเรยี นรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจัดการเรยี นรู้ เน่อื งจาก ..........................................................................

4. ผลการเรยี นรขู้ องนักเรียน
2.1 การประเมนิ ผลดา้ นความรู้ ตามจุดประสงคก์ ารเรียนร้ขู อ้ ที่........................................................
จำนวนนักเรยี นที่ผา่ นจดุ ประสงค์ ............................ คน คิดเป็นรอ้ ยละ .........................................
ระดบั เกง่ ……………………… คน คิดเป็นร้อยละ .........................................
ระดับปานกลาง ……………………… คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .........................................
จำนวนนักเรยี นที่ไมผ่ า่ นจุดประสงค์ ......................... คน คิดเป็นร้อยละ .........................................
ระบุชือ่ 1. …………….………………..……… 2. ………………………..………………3. ………….……………..………
4. ……………………………………. 5. …………………………………..……6. ………….…………….……….
...............................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไขนักเรียนท่ีไมผ่ า่ นการประเมนิ …………………………………………………………………………….....
 สอนซอ่ มเสริม
 อื่น ๆ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การประเมินผลด้านทักษะกระบวนการเรยี น ตามจุดประสงค์การเรยี นร้ขู ้อท่ี.............................
นักเรยี นผ่านการประเมนิ ...................................คน คิดเปน็ ร้อยละ.................................................…….
ไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ตำ่ ท่ีกำหนดไว้...........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................................................
2.3 การประเมินผลดา้ นคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ ตามจุดประสงค์การเรยี นรขู้ ้อท.่ี .........................
นักเรยี นผา่ นการประเมิน...................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................................…….
ไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ต่ำที่กำหนดไว้...........................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................................................

3. การพฒั นานกั เรยี นระดบั เกง่ ...............…………………………………….….……….………..…..…….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ปญั หาและอุปสรรค
 กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้..............................................................................................................
 มนี กั เรยี นทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา
 มีนกั เรียนทไ่ี ม่สนใจเรียน
 อนื่ ๆ ............................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงช่อื ..................................................... ผู้บันทกึ
(……………………………………..)

บนั ทกึ ผลการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ ได้รับการพิจารณาจากฝา่ ยวชิ าการแล้ว
 เสนอผู้บรหิ าร
 ไม่มขี ้อเสนอแนะ
 ขอ้ เสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชอ่ื .................................................. หวั หนา้ วิชาการ
(…………………………………………)

เสนอผู้บริหาร
 รับทราบ
 ไม่มขี ้อเสนอแนะ
 ขอ้ เสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชอื่ .......................................... ผู้อำนวยการโรงเรยี น
(…………………………………..)แบบบันทึกกจิ กรรมชุมชนการเรยี นร้เู พอ่ื พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชพี ครู (PLC) ของนักศกึ ษาฝึกประสบการณ์

วชิ าชีพครู ช้ันปีท่ี 5 (รุน่ ปีการศกึ ษา 2560) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยม

สังกดั มหาวิทยาลัยราชภฏั ภเู ก็ต คร้ังที่ 1/2564

วัน เดอื น ปี เวลาท่ีเริม่ -สิ้นสดุ จานวน (ชม.) สถานท่ี

6/10/2564 15.30 - 16.30 น. 1 Google meet

ผรู้ ว่ ม e-PLC

1. นางสาวทศั นยี ์ บญุ ภา 14. นางสาวมินตรา ปานช่ืน (สังคมศกึ ษา) ประธาน

2. นางสาวสุนสิ า สร้อยสน 15. นายสนธยา เขียวแก้ว (วิทยาศาสตร)์ นายวรตุ ม์ อนิ ทฤทธ์ิ

3. นางสาวอนสู ลา่ หมนั 16. นายวชั รกร บญุ เทยี ม (พลศึกษา)

4. นางสาวปวีณา ภกั ดี 17. นางสาววาสนา ทรัพยท์ วี (คณติ ศาสตร์)

5. นางสาวนิตยา เดชอารญั 18. นางสาวปารชิ าติ บนิ ระหีม (คณติ ศาสตร์) ตาแหน่ง

6. นายลัญชกร เขมะไชยเวช 19. นายคุณากร จินดา (ดนตรศี ึกษา) รองผู้อำนวยการ
7. นายสมทดั สัตยจ์ ติ ร 20. นางสาวฟาดลี ะห์ เจะลี (คอมพิวเตอร์) โ ร ง เ ร ี ย น ส า ธิ ต
8. นางสาวชนิษฎา แซ่ปงึ่ 21. นางสาวกวิสรา เพช็ รไทย (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. นางสาววลิ าวรรณ กลิ่นนอ้ ย 22. นางสาวมทั รญี า การามา (คณติ ศาสตร)์ ภเู ก็ต ระดบั มธั ยม

10. นางสาวปวีณา ภกั ดี 23. นายสันตภิ าพ ชรู ม่ (สังคมศกึ ษา)

11. นางสาวนติ ยา เดชอารญั

12. นางสาวชุติกาญจน์ พุม่ พระคณุ

13. นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงขำ

ประเด็นที่ 1.ความรบั ผดิ ชอบ/นักเรียนไม่สง่ งานหรือส่งชา้

แลกเปลี่ยนเรยี นรู้ 2.เด็กไม่เขา้ เรียน

สรปุ ผลการ 1.สำเรจ็
แลกเปลีย่ นเรยี นรู้ มีการพูดคุยและทำข้อตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน แจ้งรายชื่อไปยัง
ครปู ระจำช้ันเป็นรายบุคคล แชร์ sheet บันทกึ การส่งงานของนักเรียน
ใหน้ ักเรียนสามารถเข้าเชค็ ได้ตลอดเวลา
2.ไมส่ ำเรจ็
- นักเรยี นบางคนคา้ งงานหลายวชิ า ทำใหเ้ คลยี รง์ านไมท่ ัน

แนวทางการ ให้นกั เรียนทำงานในชั่วโมงเรียน และสง่ ภายในคาบ ลดการสั่งการบ้าน
ปรับปรุง และเชค็ ชือ่ จากผู้ที่ร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน

อืน่ -

ประสบการณท์ ่ีได้รบั ในการปฏิบัติการสอน

1.จากประสบการณ์ทไ่ี ดร้ ับในการปฏบิ ัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1 สง่ ผลตอ่ การเปล่ียนแปลงเจตคตติ อ่ วิชาชีพ
ครขู องนักศกึ ษาหรือไม่ อยา่ งไร

สง่ ผลในทางทดี่ ี จากท่กี งั วลในตอนแรกวา่ กลวั ทีจ่ ะรับมือกับนกั เรยี นในห้องเรียนไม่ได้ แตพ่ อได้สอนจรงิ ก็
ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆได้ดขี ึ้นกว่าเดมิ และไดเ้ รยี นรวู้ ิธีการทำงานกับครูพเี่ ลยี้ งไดด้ ี ไดเ้ รียนรกู้ ระบวนการ
ทำงานภายในโรงเรยี น เขา้ ใจ และพยายามเปดิ ใจกับเหตผุ ลของนักเรยี นในหลายๆดา้ น ในทุกปญั หาท่ีเจอจะถาม
เหตผุ ลกับนกั เรียนก่อนเสมอ ไมร่ บี ตัดสนิ วา่ เดก็ เปน็ คนยงั ไง พยายามเขา้ ใจเด็กให้มากที่สดุ และปรบั เปลี่ยนใหเ้ ดก็
เข้าใจในสงิ่ ที่ถกู ต้อง เพราะการทนี่ ักเรียนเข้าใจในความถกู ต้อง คือความภมู ิใจของนกั ศึกษาครคู ะ่

2.จากประสบการณ์ทไ่ี ดร้ บั ในการปฏบิ ตั กิ ารสอนในสถานศกึ ษา 1 สง่ ผลใหน้ กั ศกึ ษาเกิดการพฒั นาตนเองใน
ด้านคณุ ธรรม สู้ งานจิตอาสาหรอื ไม่ อยา่ งไร

มกี ารพฒั นาตนเองเสมอ ทุกคร้ังท่ไี ด้เรยี นรู้ ไมว่ า่ จะเปน็ การเตรียมการสอนให้พร้อมก่อนสอน การเขา้ ใจ
ในเพ่ือนร่วมงานและเดก็ นักเรียน การช่วยเหลอื คนรอบข้าง การตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทสี่ ุด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(^PDF/BOOK)->DOWNLOAD Mind Mapping: Improve Memory, Concentration, Communication, Organization, Creativity, and Time Management (Mental Performance)
Next Book
การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)