The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ฟาดีละห์ เจะลี, 2021-10-13 23:26:15

Portfolio-18ฟาดีละห์

Portfolio-18ฟาดีละห์

คำนำ

แฟม้ สะสมผลงาน (Port Folio) เล่มนี้เป็นรายงานท่ีนักศึกษาฝึกปฏบิ ตั ิการสอนได้จัดทำในระหว่างท่ีได้ฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้สังเกต ศึกษาวิธีการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์
จรงิ และการฝกึ ประสบการณค์ รง้ั น้ี นบั ว่ามคี ุณคา่ อยา่ งย่ิงแก่ตัวนักศกึ ษาปฏิบัติการสอนเอง

จากการฝึกปฏบิ ตั ิการสอนในภาคเรยี นที่ 1 ได้สร้างกระบวนการทสี่ ำคัญอย่างหนงึ่ ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูหลักสูตร 5 ปี เกิดการเรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแก้ไขปรับปรุงใช้ในสถานการณ์จริง
ขอขอบพระคุณครูพี่เลี้ยง และคณะครูอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่าย
มธั ยมศึกษา) เป็นอยา่ งยงิ่ ในการใหค้ ำปรึกษา ทั้งขอ้ มลู สถานศึกษา และเร่ืองต่างๆ เปน็ อย่างมาก

ผู้จัดทำหวังเปน็ อย่างย่ิงว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แกผ่ ู้ท่ีเก่ียวขอ้ งในการฝึกปฏิบตั ิการสอนและทำ
ให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ หากรายงานเล่มนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ
ทีน่ ดี้ ว้ ย

นางสาวฟาดีละห์ เจะลี
นกั ศกึ ษาปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา

ข้อมูลนกั ศกึ ษาท่ีปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศกึ ษา

1. ประวตั ิ
ช่ือ - สกลุ : นางสาวฟาดลี ะห์ เจะลี
วนั / เดอื น / ปี เกิด : 22 มีนาคม 2541 อายุ 23 ปี
การศกึ ษา
ระดบั ประถมศึกษา : โรงเรยี นมายอ (สถิตยภ์ ูผา)
ระดบั มัธยมศึกษา : โรงเรยี นศิริราษฏรส์ ามัคคี
ระดบั ปรญิ ญาตรี : สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเกต็

2. ท่ีอยปู่ ัจจุบนั
บ้านเลขท่ี 208 หมู่ท่ี 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

โทร : 0612472704 E-mail : [email protected]

3. ชื่ออาจารยท์ ่ีปรึกษา : ดร.นนั ทรัตน์ เกียรติศกั ดโิ์ สภณ

4. ชื่ออาจารย์นิเทศ : ดร.นันทรตั น์ เกียรติศักดิ์โสภณ, ผศ.ชุตมิ า ประมวลสขุ

5. ชอ่ื ครูพ่ีเล้ียง : นายลญั ชกร เขมะไชยเวช

6. ผลการปฏบิ ัตงิ านสอน

รายวิชาท่ีสอน ระดบั ชั้น จำนวน
(ชอื่ /รหัส/นก./ ชม.) นกั เรียน
1/1
โปรแกรมประยกุ ต์เพ่อื การศกึ ษา / ว21281 / 1.0 หนว่ ยกิต / 40 ชม. 1/2 25
โปรแกรมประยกุ ตเ์ พื่อการศึกษา / ว21281 / 1.0 หน่วยกติ / 40 ชม. 2/1 24
การออกแบบและเทคโนโลยี / ง21101 / 1.0 หน่วยกิต / 40 ชม. 2/2 25
การออกแบบและเทคโนโลยี / ง21101 / 1.0 หน่วยกิต / 40 ชม. 22

7. ผลการปฏิบัติงานครทู ่ีปรึกษา / ผู้ช่วยครทู ่ีปรึกษา /ครปู ระจำชั้น

การปฏบิ ตั ิงาน ระดบั ชั้น จำนวนนักเรยี น

ผูช้ ว่ ยครูประจำชั้น 3/2 20

ข้อมลู สถานศกึ ษาที่ฝกึ ปฏบิ ัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

1. ขอ้ มูลโรงเรยี นฝกึ ประสบการณ์วิชาชพี ครู

1.1 ชือ่ โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยั ราชภฏั ภเู กต็ (ฝา่ ยมธั ยมศกึ ษา)

สงั กดั สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษตั รี ตำบลรัษฎา อำเภอ

เมอื ง จงั หวัดภเู ก็ต 83000 โทรศพั ท์ 076211959 ต่อ 217/211 E-mail : [email protected]

1.2 ชื่อผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉตั รมณีรงุ่ เจรญิ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภเู ก็ต

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ราชภัฏภเู กต็

อาจารยธ์ ีรารัตน์ ศรวี ิรตั น์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภฏั ภูเกต็ ฝา่ ยปฐมวยั

อาจารยว์ รรณี ผลสมคั ร

รองผู้อำนวยการโรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏภูเก็ต ฝา่ ยประถมศึกษา

ผศ.ดร.นพิ นธ์ บริเวธานันท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภเู ก็ต ฝ่ายมธั ยมศกึ ษา

อาจารยว์ รตุ ม์ อินทฤทธ์ิ

ท่ปี รึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภเู ก็ต

อาจารยด์ วงกมล เอช

1.3 รายช่อื คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายนครนิ ทร์ ยอแสงรัตน์ ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

2. นางสาวถนอมศรี รัฐบตุ ร กรรมการผทู้ รงคณุ วุฒิ

3. นายรงั สรรค์ พลสมคั ร กรรมการผทู้ รงคุณวุฒิ

4. นายถนอมเกียรติ งานสกลุ กรรมการผทู้ รงคุณวุฒิ

5. นางสวนศรี เตยี่ วสกลุ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

6. นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ิ

7. นางสาวจติ รา อารยพันธ์ กรรมการผ้ทู รงคณุ วฒุ ิ

8. นางชตุ ิมา กิตติธรกลุ ผแู้ ทนผู้ปกครอง

9. นางสาวนาถนภา ขนั ท์ทอง ผู้แทนครู

10. นางสาวส่องศรี บำรงุ ถิ่น ผแู้ ทนองค์กรชมุ ชน

11. นางสาวสุบงกช ตู้หิรญั มณี ผแู้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล

ตำบลรัษฎา)

12. พระครูถิรธรรมมงคล ผู้แทนองค์กรศาสนา

13. นายอานนท์ ศรีพระลาน ผู้แทนองคก์ รศาสนา

14. ผศ.ดร.ศริ ิวรรณ ฉัตรมณีรงุ่ เจริญ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยราชภฏั

ภเู ก็ต/กรรมการและเลขานุการ

1.4 ปรัชญาของโรงเรียน

อจั ฉริยภาพในตัวคน ผลจากการพฒั นาอยา่ งสมดลุ โดยใช้สตเิ ปน็ เครือ่ งกำกบั ปัญญา

1.5 วสิ ยั ทศั น์ของโรงเรียน

โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งพัฒนาให้ “นักเรียนมีศกั ยภาพเปน็ พลเมอื งโลก” (มีความเปน็

เลศิ ทางวชิ าการ สอ่ื สารไดอ้ ย่างนอ้ ย 2 ภาษา ลำ้ หนา้ ทางความคิด ผลิตงานอยา่ งสร้างสรรค์ และรว่ มกันรบั ผิดชอบ

ตอ่ สังคมโลก)

1.6 พันธกจิ ของโรงเรยี น

1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ี

พงึ ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21

2) วิจยั เพื่อพฒั นากระบวนการเรยี นรู้ของผเู้ รยี นอยา่ งต่อเนื่อง

3) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครอื ข่ายเพื่อใหบ้ ริการแกส่ ังคม

4) สง่ เสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถน่ิ

5) บริหารจัดการอย่างมปี ระสิทธภิ าพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้

1.7 ยทุ ธศาสตร์ของโรงเรียน

1) บูรณาการการศกึ ษาระดบั ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานรว่ มกับการผลิตครูคณะครุศาสตร์

2) ยกระดบั คณุ ภาพครูให้สามารถทำวจิ ัยเพ่ือพฒั นากระบวนการเรยี นรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

3) สรา้ งเครอื ข่ายผปู้ กครอง ชุมชน และหนว่ ยงานใหม้ สี ว่ นรว่ มในการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา

4) ใชแ้ หลง่ เรยี นรดู้ ้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี น

5) พฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการ

1.8 เอกลกั ษณข์ องโรงเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย เพอ่ื ให้ผเู้ รียนเจริญงอกงามอยา่ งเตม็ ศักยภาพ

1.9 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

หยืดหยนุ่ กลา้ คิดกลา้ ทำ มีจิตอาสา

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนที่ 1 เร่ือง เทคโนโลยีในการจัดการส่ิงแวดล้อม
หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 1 ชื่อหน่วยการเรยี นร้เู ร่ือง มาแกป้ ัญหากันเถอะ นักเรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2

เหตุผล/ความประทับใจ
เนื่องจากบทน้ีมีการวิเคราะหส์ ถานการณป์ ัญหา ทำให้ทราบถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมมีอะไรบา้ ง

และอะไรคอื สาเหตุทีท่ ำใหเ้ กิดปัญหาน้ัน

แผนท่ี 2 เรอ่ื ง การวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หา
หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 ชื่อหน่วยการเรียนร้เู รื่อง มาแก้ปัญหากนั เถอะ นกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 2

เหตผุ ล/ความประทับใจ
เนอ่ื งจากบทนีม้ ีการวเิ คราะห์สถานการณ์ปัญหา ทำใหท้ ราบถึงประเดน็ ปัญหา รวมทง้ั เงื่อนไขหรอื ข้อมูลที่

เกีย่ วขอ้ งกบั ปญั หา

แผนท่ี 3 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 3 ชื่อหน่วยการเรยี นรู้เรื่อง มาแกป้ ัญหากันเถอะ นกั เรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 2

เหตผุ ล/ความประทับใจ
เน่ืองจากบทนีม้ ีการรวบรวมข้อมลู ท่เี กี่ยวขอ้ งกับการแก้ปัญหา เปน็ การมงุ่ หาแนวทางหรือวิธกี ารทจี่ ะ

นำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

แผนที่ 4 เรอื่ ง การวิเคราะหแ์ นวทางการแกป้ ญั หา
หนว่ ยการเรยี นรูท้ ี่ 3 ชือ่ หน่วยการเรียนรูเ้ รอ่ื ง ออกแบบกนั กอ่ น นกั เรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2

เหตผุ ล/ความประทบั ใจ
เนอ่ื งจากบทน้มี ีการวิเคราะหแ์ นวทางการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเงอื่ นไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยรี ่วม

ด้วย จะทำใหไ้ ด้แนวทางการแก้ปญั หาท่ีเป็นไปไดแ้ ละเหมาะสมท่สี ดุ กับสถานการณ์ของปัญหาน้ัน

แผนที่ 5 เรอ่ื ง การสรา้ งทางเลอื กในการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่อื หน่วยการเรยี นรูเ้ รื่อง ออกแบบกนั กอ่ น นกั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2

เหตุผล/ความประทบั ใจ
เน่ืองจากบทนี้มีการสร้างทางเลือกในการออกแบบก่อนการสร้างชน้ิ งานหรือดำเนนิ การแก้ปญั หา จะต้อง

คำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภณั ฑ์และความคดิ สรา้ งสรรค์เพื่อให้ไดช้ น้ิ งานตามความต้องการ การออกแบบนี้จะ
ทำให้ทราบรายละเอียดและมีขอ้ มูลในการสร้างหรือดำเนนิ การแก้ปัญหา รวมทง้ั เปน็ การส่อื สารให้ผอู้ นื่ เข้าใจ

แผนการจดั การเรยี นรู้

รหัส ว22102 วชิ า การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564 หน่วยการเรยี นร้เู รอ่ื ง มาแก้ปญั หากันเถอะ

แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 1 เรอื่ ง เทคโนโลยใี นการจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา 1 ช่วั โมง

…………………………………………………………………………………………………………..........................................

1.มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1

เ ข ้ า ใ จ แ น ว ค ิ ด ห ล ั ก ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ย ี เ พ ื ่ อ ก า ร ด ำ ร ง ช ี ว ิ ต ใ น ส ั ง ค ม ท ี ่ ม ี ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว

ใ ช ้ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ท า ง ด ้ า น ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ศ า ส ต ร ์ อ ื ่ น ๆ

เพ่ือแก้ปญั หาหรอื พฒั นางานอย่างมีความคิด

สร้างสรรคด์ ้วยกระบวนการออกแบบเชิงวศิ วกรรม เลอื กใชเ้ ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถงึ ผลกระทบต่อชีวิต

สงั คม และสง่ิ แวดลอ้ ม

ตัวชี้วัด ม.2/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม

วิเคราะห์

ข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ยี วข้องกับปัญหา

2.สาระการเรยี นรู้

1.ปญั หาหรอื ความต้องการในชมุ ชนหรือท้องถ่นิ มีหลายอย่าง ข้นึ กบั บรบิ ทหรอื สถานการณ์ทปี่ ระสบ เช่น
ด้านพลังงานสิง่ แวดลอ้ ม การเกษตร การอาหาร

2.การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา
แล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่อื นำไปสู่การออกแบบแนวทางการแกป้ ัญหา

3. สาระสำคญั /ความคิดรวบยอด

การวเิ คราะห์สถานการณ์ปัญหา ทำให้ทราบถึงประเด็นปัญหา
รวมทง้ั เงื่อนไขหรือข้อมลู ทเี่ ก่ียวขอ้ งกับปัญหา

เม่อื นำข้อมลู ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาเขียนสรุปเป็นกรอบของปัญหาจะช่วยใหป้ ัญหานนั้ มคี วามชัดเจนยิ่งขน้ึ
ซึ่งกรอบของปัญหานีถ้ ือเปน็ สิ่งสำคัญทจ่ี ะเป็นขอบเขตในการศึกษาหาแนวทางการแกป้ ัญหาต่อไป

การรวบรวมข้อมลู ทีเ่ ก่ยี วข้องกับการแกป้ ญั หา
เป็นการม่งุ หาแนวทางหรอื วิธีการทีจ่ ะนำมาใช้ในการแกป้ ัญหาอย่างเหมาะสม
ขอ้ มูลทสี่ ืบคน้ อาจมาจากหลายศาสตร์ และมีวิธกี ารสบื ค้นข้อมลู หลายวธิ ี
อยา่ งไรก็ตามควรสืบคน้ จากแหล่งขอ้ มูลทีน่ ่าเช่ือถือ และต้องมกี ารอา้ งองิ แหล่งที่มาของข้อมลู นั้นดว้ ย

4.จุดประสงค์การเรยี นรู้

1. นักเรียนอธิบายเทคโนโลยใี นการจัดการสงิ่ แวดล้อมได้ (K)
2. นักเรยี นสามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีในการจดั การสิ่งแวดลอ้ มได้ (P)
3. นักเรยี นมคี วามใฝเ่ รยี นรู้ (A)

5. คำถามสำคัญ (Big Question)

ปัญหาส่ิงแวดล้อมมีอะไรบา้ ง และอะไรคือสาเหตุทีท่ ำให้เกิดปญั หาน้นั

6. คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ตามหลักสตู รแกนกลาง 2551 และปรบั ปรุง 2560

ใฝเ่ รยี นรู้

7. คณุ คา่ พระวรสาร

ความซอื่ ตรง (regularity)

8. ทกั ษะการคิด

1. การคดิ วเิ คราะห์
2. การคดิ สงั เคราะห์

9. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน

1. ความสามารถในการแก้ปญั หา
2. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

10. ภาระงาน/ชน้ิ งาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรยี นรู้

1. แบบฝึกหดั ทา้ ยบท/ใบกิจกรรม
2. สงั เกตพฤติกรรมมสี ว่ นรว่ มในชั้นเรยี น

11. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน
ชั่วโมงท่ี 1
1) ข้ันนำเข้าสู่บทเรยี น

1. ครถู ามนักเรียนวา่ มีใครร้จู ักรายวชิ าการออกแบบและเทคโนโลยีบา้ ง วา่ เรยี นเกีย่ วกบั อะไร หรือมีใคร
เคยเรยี นมาบา้ งแล้ว จากนั้นครูทำการชี้แจงให้นักเรียนทราบรายละเอยี ดในรายวชิ าวา่ มีกี่เร่ืองและจะ
เรยี นเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเปน็ การเกริน่ เน้อื หากอ่ นเข้าสบู่ ทเรียน

2. ครใู ห้นกั เรยี นรว่ มกนั วเิ คราะห์โดยให้ดูรปู ภาพรถติดและตั้งคำถาม
“อะไรคือสาเหตุของรถตดิ ที่แท้จริง”

2) ขน้ั สอน โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก

1. สังเกต
ครูตั้งคำถามชวนคิด “ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้น”
แล้วสุ่มนกั เรยี นตอบ 2-3 คน

2. วิจารณ์
1.ครอู ธิบายปัญหาสงิ่ แวดล้อม ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- ปญั หาส่ิงแวดลอ้ มทเ่ี กิดจากมนุษย์
- ปญั หาสง่ิ แวดลอ้ มทเ่ี กิดจากธรรมชาติ
2.ครยู กตวั อยา่ งเทคโนโลยใี นการจัดการสง่ิ แวดล้อม
-เทคโนโลยีในการบำบัดนำ้ เสีย
-เทคโนโลยใี นการบำบัดมลพิษทางอากาศ
-เทคโนโลยีในการจดั การขยะมูลฝอย
3.ครแู บ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมแลว้ ให้สำรวจปญั หาส่งิ แวดลอ้ มในโรงเรียนหรือชมุ ชนจ

ากนน้ั เขียนแผนท่คี วามคิดเพ่ือแสดงปญั หาท่พี บจากการสำรวจให้ได้มากทสี่ ุด
3. สรปุ

ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรุปเทคโนโลยใี นการจัดการสง่ิ แวดล้อม

3) ขัน้ สรุป

ครแู ละนกั เรียนรว่ มกนั สรุปเทคโนโลยีในการจัดการส่งิ แวดล้อม

12. ระบุเทคนิคการสอนท่ีใชใ้ นการจดั การเรยี นร้ไู ด้มากกว่า 1 รายการ

ลำดับ ชือ่ -สกุล ความมีวนิ ั ความมีนำ้ การรับฟังค การแสดงค การตรงตอ่ เ รวม
ของผู้รับการประเมนิ ย ใจเอ้ือเฟ้อื เ วามคิดเห็น วามคิดเหน็ วลา 20

4321 สยี สละ 4321 4321 4 3 2 1 คะแนน

4321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

1. ใชบ้ รรยาย
2. ใช้กรณตี ัวอยา่ ง

13. สอ่ื และแหล่งเรียนรู้

1. หนงั สือเรยี น
2. สไลด์สือ่ ประกอบการสอน

14. การวดั ประเมนิ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ วธิ ีการวัด เคร่ืองมอื วดั เกณฑ์การวดั

1.นักเรยี นอธบิ ายเทคโนโลยใี นการจดั กา 1.การตอบคำถามในแบ 1.แบบฝกึ หัด 1.สามารถตอบคำถามในแบบ

รส่งิ แวดลอ้ มได้ (K) บฝึกหดั ฝึกหดั ได้ถูกต้องตามหลักการ

80 % ขน้ึ ไป

2.นักเรียนสามารถวเิ คราะห์เทคโนโลยีใ 2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมนิ ใบงา 2.สามารถตอบคำถามในใบง

นการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ (P) น านได้ 80 % ข้ึนไป

3.นกั เรียนมคี วามใฝ่เรยี นรู้ (A) 3.สังเกตพฤติกรรมในก 3.แบบประเมินพฤติ 3.นักเรยี นมีคณุ ลักษณะอันพึ

ารทำแบบฝึกหดั กรรม งประสงค์ ได้ 85% ขึน้ ไป

แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล
นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2/1

คำชี้แจง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรียน แล้วขดี ✔ ลงในชอ่ ง

ที่ตรงกบั ระดับคะแนน

ลงชอ่ื ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครงั้ ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ

ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ

18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกวา่ 10 ปรับปรงุ

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

คำชแ้ี จง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✔ ลงใน
ชอ่ งท่ตี รงกบั ระดับคะแนน

คุณลกั ษณะ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
อนั พึงประสงคด์ า้ น 4321

1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยนื ตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ รอ้ งเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
กษตั รยิ ์ เพลงชาติ

1.2 ปฏิบัตติ นตามสทิ ธแิ ละหนา้ ที่ของนกั เรียน

1.3 ใหค้ วามร่วมมอื ร่วมใจ ในการทำงานกบั สมาชิกในโรงเรยี น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมสี ว่ นร่วมในการจัดกจิ กรรมทสี่ รา้ งความสามัคคี
ปรองดอง และเป็นประโยชนต์ อ่ โรงเรยี นและชมุ ชน

1.5 เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนาทตี่ นนบั ถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา

1.6
เขา้ รว่ มกิจกรร

มและมีส่วนรว่ มในการจดั กจิ กรรมทเี่ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามท่ีโ
รงเรียนและชุมชนจัดขนึ้

2. ซ่อื สัตย์ สจุ รติ 2.1 ให้ข้อมูลท่ถี กู ตอ้ ง และเปน็ จริง

2.2 ปฏบิ ัตใิ นสิง่ ทถ่ี ูกต้อง ละอาย และเกรงกลวั ท่จี ะทำความผดิ
ทำตามสญั ญาทต่ี นให้ไวก้ บั เพื่อน พ่อแม่ หรอื ผูป้ กครอง และครู

2.3 ปฏบิ ตั ติ ่อผอู้ ่นื ด้วยความซอื่ ตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไมถ่ กู ต้อง

3. มวี ินยั รับผดิ ชอบ 3.1 ปฏิบัตติ ามขอ้ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้ บังคบั ของครอบครวั
และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏบิ ัตกิ จิ กรรมตา่ งๆ ในชีวติ ประจำวนั
และรับผดิ ชอบในการทำงาน

4. ใฝเ่ รยี นรู้ 4.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหลง่ การเรยี นรตู้ า่ งๆ

4.2 มกี ารจดบันทกึ ความรอู้ ย่างเป็นระบบ

5. อยู่อยา่ งพอเพยี ง 4.3 สรุปความรไู้ ดอ้ ย่างมเี หตผุ ล

5.1 ใชท้ รัพย์สินของตนเอง เช่น สง่ิ ของ เคร่อื งใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คมุ้ ค่า
และเก็บรกั ษาดูแลอยา่ งดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยดั คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่ งดี

5.3 ปฏิบัติตนและตดั สนิ ใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุ ล

5.4 ไม่เอาเปรียบผอู้ น่ื และไมท่ ำใหผ้ อู้ นื่ เดอื ดรอ้ น
พร้อมใหอ้ ภัยเม่อื ผ้อู น่ื กระทำผิดพลาด

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
อันพงึ ประสงคด์ ้าน 4321
5.5 วางแผนการเรียน
6. มงุ่ ม่นั ในการ การทำงานและการใช้ชวี ติ ประจำวันบนพน้ื ฐานของความรู้ ข้อมูล ขา่ วสาร
ทำงาน
5.6 รู้เทา่ ทันการเปล่ยี นแปลงทางสงั คม และสภาพแวดลอ้ ม ยอมรับและปรบั ตัว
7. รกั ความเป็นไทย อยูร่ ว่ มกบั ผูอ้ ื่นได้อย่างมคี วามสขุ
8. มจี ิตสาธารณะ
6.1 มคี วามตั้งใจและพยายามในการทำงานทไี่ ดร้ บั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไมท่ ้อแทต้ ่ออุปสรรคเพ่อื ใหง้ านสำเร็จ
7.1 มีจติ สำนึกในการอนรุ ักษ์วฒั นธรรมและภูมิปญั ญาไทย
7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏบิ ตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย
8.1 รู้จักชว่ ยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ชว่ ยคิด ช่วยทำ และแบง่ ปนั สิง่ ของใหผ้ ู้อนื่
8.3 ดแู ล รักษาทรพั ย์สมบตั ขิ องหอ้ งเรยี น โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ รว่ มกจิ กรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยี น

ลงช่อื .................................................. ผู้ประเมนิ
................ /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน
ปฏบิ ตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมอย่างสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมบ่อยครัง้ ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมน้อยคร้งั ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ

191 - 108 ดมี าก

73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ตำ่ กว่า 54 ปรบั ปรงุ

บันทึกผลการสอน

1. ผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง…………………………………………………………………………………..

⬜ สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้

⬜ สอนไม่ไดต้ ามแผนการจัดการเรยี นรู้ เนื่องจาก ..........................................................................
2. ผลการเรียนรู้ของนักเรยี น

2.1 การประเมินผลดา้ นความรู้ ตามจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ข้อที่........................................................
จำนวนนักเรียนท่ีผ่านจดุ ประสงค์ ............................ คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ .........................................

ระดบั เกง่ ……………………… คน คิดเป็นรอ้ ยละ .........................................
ระดบั ปานกลาง ……………………… คน คิดเป็นรอ้ ยละ .........................................
จำนวนนกั เรียนทีไ่ ม่ผา่ นจุดประสงค์ ......................... คน คดิ เปน็ ร้อยละ .........................................
ระบชุ ่อื 1. …………….………………..……… 2. ………………………..………………3. ………….……………..………
4. ……………………………………. 5. …………………………………..……6. ………….…………….……….
............................................................................................................................. ..................................
แนวทางแก้ไขนักเรยี นที่ไม่ผา่ นการประเมิน…………………………………………………………………………….....

⬜ สอนซ่อมเสริม

⬜ อน่ื ๆ ...................................................................................................................... .......................
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 การประเมินผลดา้ นทกั ษะกระบวนการเรยี น ตามจุดประสงคก์ ารเรียนรขู้ ้อที่.............................
นกั เรียนผ่านการประเมิน...................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................................…….
ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ต่ำท่ีกำหนดไว้...........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................................................
2.3 การประเมินผลดา้ นคณุ ลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ ตามจุดประสงค์การเรยี นรู้ข้อที่..........................
นักเรียนผ่านการประเมิน...................................คน คดิ เป็นร้อยละ.................................................…….
ไมผ่ า่ นเกณฑ์ขน้ั ต่ำท่ีกำหนดไว.้ ..........................คน คดิ เป็นรอ้ ยละ.......................................................
3. การพฒั นานกั เรียนระดับเก่ง...............…………………………………….….……….………..…..…….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ปัญหาและอุปสรรค

⬜ กิจกรรมการจัดการเรียนร้.ู .............................................................................................................

⬜ มนี ักเรียนทำใบงาน/ใบกจิ กรรมไม่ทันตามกำหนดเวลา

⬜ มนี ักเรยี นท่ีไม่สนใจเรียน

⬜ อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข..................................................................................................... ............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงชือ่ ..................................................... ผบู้ นั ทึก
(……………………………………..)

บันทึกผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการพจิ ารณาจากฝ่ายวชิ าการแลว้
⬜ เสนอผู้บริหาร
⬜ ไมม่ ขี ้อเสนอแนะ
⬜ ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงช่ือ .................................................. หวั หน้าวชิ าการระดบั มัธยมศกึ ษา
(…………………………………………)

เสนอผบู้ ริหาร
⬜ รับทราบ
⬜ ไม่มีข้อเสนอแนะ
⬜ ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงช่อื .......................................... ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
(…………………………………..)แผนการจัดการเรยี นรู้

รหัส ว22102 วชิ า การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มาแกป้ ญั หากันเถอะ

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2 เรอ่ื ง การวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หา เวลา 1 ชัว่ โมง

…………………………………………………………………………………………………………..........................................

1.มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวช้วี ัด/ผลการเรยี นรู้

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถงึ

ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสงิ่ แวดลอ้ ม

ตัวชีว้ ดั ม.2/2 ระบปุ ัญหาหรือความต้องการในชมุ ชนหรือท้องถ่ิน สรปุ กรอบของปญั หา รวบรวม

วิเคราะห์ข้อมลู และแนวคดิ ทีเ่ ก่ยี วข้องกับปัญหา

2.สาระการเรยี นรู้

1.ปญั หาหรอื ความต้องการในชุมชนหรือท้องถน่ิ มีหลายอยา่ ง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ท่ปี ระสบ เช่น

ดา้ นพลังงานสงิ่ แวดล้อม การเกษตร การอาหาร

2.การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา แล้ว

ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการ

แก้ปญั หา

3. สาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด

การวเิ คราะหส์ ถานการณ์ปญั หา ทำใหท้ ราบถึงประเดน็ ปญั หา รวมทง้ั เงอ่ื นไขหรือข้อมลู ท่เี ก่ียวข้องกบั
ปญั หา เม่อื นำขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาเขยี นสรุปเปน็ กรอบของปัญหาจะชว่ ยให้ปัญหานั้นมีความชดั เจน
ยิง่ ขึ้น ซง่ึ กรอบของปญั หาน้ีถือเปน็ สงิ่ สำคัญท่จี ะเปน็ ขอบเขตในการศกึ ษาหาแนวทางการแก้ปญั หาต่อไป

การรวบรวมข้อมลู ทเี่ กี่ยวข้องกบั การแกป้ ญั หา เป็นการมุง่ หาแนวทางหรือวธิ กี ารทจี่ ะนำมาใช้ในการ
แกป้ ญั หาอยา่ งเหมาะสม ข้อมลู ที่สบื ค้นอาจมาจากหลายศาสตร์ และมวี ิธกี ารสบื ค้นข้อมูลหลายวิธี อย่างไรกต็ าม
ควรสืบคน้ จากแหลง่ ข้อมลู ทน่ี ่าเช่ือถอื และต้องมีการอ้างอิงแหลง่ ท่ีมาของข้อมลู น้นั ดว้ ย

4.จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1. นักเรยี นอธบิ ายการวิเคราะห์สถานการณป์ ัญหาได้ (K)
2. นกั เรยี นสามารถวเิ คราะห์สถานการณ์ปัญหาได้ (P)
3. นกั เรียนมคี วามใฝ่เรียนรู้ (A)

5. คำถามสำคญั (Big Question)

การวิเคราะหส์ ถานการณป์ ญั หาควรใชห้ ลักการใด

6. คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ ตามหลักสตู รแกนกลาง 2551 และปรับปรุง 2560

ใฝ่เรยี นรู้

7. คณุ คา่ พระวรสาร ความซื่อตรง (regularity)
8. ทักษะการคิด

1. การคิดวิเคราะห์
2. การคดิ สงั เคราะห์

9. สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น

1. ความสามารถในการแก้ปญั หา
2. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

10. ภาระงาน/ช้ินงาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรยี นรู้

1. แบบฝกึ หดั ท้ายบท/ใบกิจกรรม
2. สงั เกตพฤตกิ รรมมีสว่ นรว่ มในชั้นเรยี น

11. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอน
ชวั่ โมงที่ 1
1) ข้นั นำเขา้ สู่บทเรยี น

ครตู ั้งคำถามชวนคดิ “ถา้ นกั เรียนมีปัญหา จะวเิ คราะห์สถานการณป์ ัญหาน้นั อยา่ งไร”

2) ข้นั สอน โดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ

1. สังเกต
ครูอธิบายการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา โดยการตั้งคำถาม 5W1H และอธิบายว่ามี
อะไรบา้ ง แต่ละคำถามหมายถงึ อะไร เพ่อื ใหน้ กั เรยี นเกิดความเข้าใจมากข้ึน

2. วเิ คราะห์
นกั เรยี นศกึ ษาการวิเคราะหส์ ถานการณ์ตวั อยา่ งในหนงั สือเรียนเกี่ยวกบั ปัญหาขยะในโรงเรียน

โดยการใชค้ ำถาม 5W1Hและตัวอย่างการกำหนดกรอบของปญั หาของนนทแ์ ละน้ำหวาน จากน้นั
ผ้เู รียนและผสู้ อนอภิปรายรว่ มกนั เกยี่ วกับการกำหนดกรอบของปัญหาของนนท์และน้ำหวาน และ
เกรด็ น่ารู้ของการบีบขวดพลาสติก โดยอา้ งถงึ วธิ ีการแก้ปญั หาของนนท์ทต่ี ้องการลดปรมิ าณขวด
พลาสติก จงึ มเี กร็ดน่ารขู้ องการบีบขวดพลาสติกดงั กล่าว และให้นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1.2
กำหนดกรอบของปญั หา
3. สรุป

นักเรยี นนำเสนอกรอบของปัญหาของกลุม่ ตนเองให้เพื่อน ๆ ในห้องได้รบั ทราบ เพ่ือเปน็ การ
แลกเปลี่ยนเรยี นร้แู ละเปิดมมุ มองของการกำหนดกรอบของปัญหาใหเ้ ห็นถงึ ความหลากหลาย

3) ขั้นสรุป

ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ การวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หา

12. ระบเุ ทคนคิ การสอนท่ใี ช้ในการจัดการเรียนรู้ได้มากกวา่ 1 รายการ

1. ใช้บรรยาย

2. ใช้กรณตี ัวอยา่ ง

13. ส่ือและแหลง่ เรยี นรู้

1. หนงั สือเรียน

2. สไลดส์ ื่อประกอบการสอน

14. การวดั ประเมนิ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้ วธิ ีการวัด เครือ่ งมือวัด เกณฑ์การวดั
1.สามารถตอบคำถามใน
1.นักเรยี นอธิบายการวเิ คราะห์ 1.การตอบคำถามใน 1.แบบฝึกหดั แบบฝกึ หัดได้ถกู ต้องตาม
หลักการ 80 % ข้นึ ไป
สถานการณป์ ัญหาได้ (K) แบบฝกึ หัด 2.สามารถตอบคำถามในใบ
งานได้ 80 % ขึน้ ไป
2.นักเรียนสามารถวเิ คราะหส์ ถานการณ์ 2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมินใบ 3.นักเรยี นมคี ุณลักษณะอนั
งาน พึงประสงค์ ได้ 85% ขน้ึ ไป
ปัญหาได้ (P) 3.แบบประเมนิ
พฤติกรรม
3.นกั เรียนมีความใฝ่เรยี นรู้ (A) 3.สังเกตพฤตกิ รรมใน

การทำแบบฝึกหัด

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล
นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ………..

คำช้ีแจง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในช่อง
ทตี่ รงกับระดบั คะแนน

ลำดบั ช่ือ-สกุล ความมี ความมี การรับฟงั การแสดง การตรงต่อ รวม
ของผ้รู ับการประเมนิ วินัย นำ้ ใจ ความ ความ เวลา 20
เอ้ือเฟ้ือ คดิ เหน็ คิดเหน็ คะแน
4321 เสยี สละ 4321 น
4321 4321
4321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่ งสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางคร้ัง ให้ 2 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมน้อยครัง้ ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ชว่ งคะแนน ระดบั คุณภาพ

18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงใน ช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพึงประสงคด์ า้ น 4321

1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
กษตั ริย์ เพลงชาติ

1.2 ปฏบิ ัตติ นตามสทิ ธแิ ละหนา้ ทขี่ องนกั เรียน

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในโรงเรยี น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วมในการจดั กิจกรรมทส่ี รา้ งความสามคั คี
ปรองดอง และเปน็ ประโยชนต์ ่อโรงเรยี นและชุมชน

1.5 เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนาท่ีตนนบั ถือ ปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทเี่ กีย่ วกับสถาบนั
พระมหากษตั ริยต์ ามทโี่ รงเรยี นและชุมชนจดั ขึ้น

2. ซือ่ สัตย์ สจุ รติ 2.1 ใหข้ ้อมูลท่ถี กู ต้อง และเป็นจริง

2.2 ปฏิบัตใิ นส่ิงท่ีถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทจ่ี ะทำความผดิ ทำตามสัญญาที่
ตนใหไ้ ว้กบั เพ่ือน พ่อแม่ หรอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบตั ติ อ่ ผ้อู ่ืนด้วยความซ่ือตรง ไมห่ าประโยชน์ในทางทีไ่ มถ่ กู ตอ้ ง

3. มีวินัย รับผดิ ชอบ 3.1 ปฏบิ ัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ข้อบงั คับของครอบครัว
และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏบิ ัติกจิ กรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการทำงาน

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรียนรูต้ ่างๆ

4.2 มกี ารจดบนั ทกึ ความรอู้ ยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรปุ ความรไู้ ดอ้ ยา่ งมเี หตผุ ล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพยส์ นิ ของตนเอง เชน่ ส่งิ ของ เครอ่ื งใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คมุ้ ค่า
และเกบ็ รกั ษาดแู ลอย่างดี และใชเ้ วลาอย่างเหมาะสม

5.2 ใช้ทรพั ยากรของสว่ นรวมอย่างประหยดั ค้มุ ค่า และเก็บรกั ษาดแู ลอยา่ งดี

5.3 ปฏบิ ัติตนและตดั สินใจด้วยความรอบคอบ มเี หตผุ ล

5.4 ไม่เอาเปรียบผ้อู น่ื และไม่ทำใหผ้ ูอ้ นื่ เดอื ดรอ้ น พรอ้ มใหอ้ ภยั เมื่อผู้อน่ื กระทำ
ผิดพลาด

คุณลกั ษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ ้าน 4321
5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใชช้ วี ติ ประจำวันบนพน้ื ฐานของ
6. ม่งุ มน่ั ในการ ความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร
ทำงาน
5.6 รู้เท่าทันการเปล่ยี นแปลงทางสังคม และสภาพแวดลอ้ ม ยอมรบั และปรับตัว
7. รักความเป็นไทย อย่รู ว่ มกบั ผู้อ่ืนได้อยา่ งมคี วามสุข
8. มจี ิตสาธารณะ
6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไมท่ ้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่อื ให้งานสำเร็จ
7.1 มจี ติ สำนกึ ในการอนรุ กั ษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาไทย
7.2 เห็นคุณคา่ และปฏบิ ตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รจู้ ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคดิ ชว่ ยทำ และแบง่ ปันสง่ิ ของให้ผู้อน่ื
8.3 ดูแล รกั ษาทรพั ย์สมบตั ิของห้องเรยี น โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เข้ารว่ มกจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนข์ องโรงเรยี น

ลงชอื่ ..................................................ผู้ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้ัง ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ

ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

191 - 108 ดมี าก

73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ตำ่ กวา่ 54 ปรับปรงุ

บันทึกผลการสอน

1. ผลการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เร่อื ง…………………………………………………………………………………..
 สอนไดต้ ามแผนการจดั การเรียนรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เนอื่ งจาก ..........................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.1 การประเมินผลดา้ นความรู้ ตามจุดประสงคก์ ารเรยี นรูข้ อ้ ที่........................................................
จำนวนนักเรียนทผี่ า่ นจุดประสงค์ ............................ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .........................................
ระดบั เก่ง ……………………… คน คิดเปน็ รอ้ ยละ .........................................
ระดับปานกลาง ……………………… คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .........................................
จำนวนนกั เรียนทีไ่ มผ่ ่านจุดประสงค์ ......................... คน คิดเป็นร้อยละ .........................................
ระบุช่ือ 1. …………….………………..……… 2. ………………………..………………3. ………….……………..………
4. ……………………………………. 5. …………………………………..……6. ………….…………….……….
...............................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไมผ่ า่ นการประเมนิ …………………………………………………………………………….....
 สอนซ่อมเสริม
 อนื่ ๆ ............................................................................................................................. ................
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การประเมินผลด้านทกั ษะกระบวนการเรียน ตามจุดประสงค์การเรยี นร้ขู ้อท่ี.............................
นักเรียนผ่านการประเมนิ ...................................คน คดิ เป็นร้อยละ.................................................…….
ไมผ่ ่านเกณฑ์ขน้ั ต่ำท่ีกำหนดไว้...........................คน คิดเป็นรอ้ ยละ.......................................................
2.3 การประเมนิ ผลด้านคณุ ลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดประสงค์การเรยี นรขู้ ้อท่.ี .........................
นกั เรยี นผา่ นการประเมิน...................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................................…….
ไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ตำ่ ท่ีกำหนดไว้...........................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................................................

3. การพัฒนานกั เรียนระดบั เก่ง...............…………………………………….….……….………..…..…….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ปัญหาและอุปสรรค
 กิจกรรมการจดั การเรยี นรู้..............................................................................................................
 มนี ักเรยี นทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทนั ตามกำหนดเวลา
 มีนกั เรยี นที่ไมส่ นใจเรยี น
 อนื่ ๆ ...................................................................................................................... ......................

แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงช่อื ..................................................... ผู้บันทกึ
(……………………………………..)

บนั ทกึ ผลการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ ได้รับการพิจารณาจากฝา่ ยวชิ าการแลว้
 เสนอผู้บรหิ าร
 ไม่มขี ้อเสนอแนะ
 ขอ้ เสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชอ่ื .................................................. หวั หน้าวิชาการ
(…………………………………………)

เสนอผู้บริหาร
 รับทราบ
 ไม่มขี ้อเสนอแนะ
 ขอ้ เสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชอื่ .......................................... ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
(…………………………………..)แผนการจดั การเรียนรู้

รหสั ว22102 วชิ า การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้น มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 หนว่ ยการเรยี นรูเ้ รอื่ ง มาแก้ปญั หากันเถอะ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรอ่ื ง การรวบรวมข้อมูลเพอื่ แก้ปัญหา เวลา 1 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชว้ี ดั /ผลการเรียนรู้

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอ่ ชวี ติ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วัด ม.2/2 ระบุปญั หาหรือความต้องการในชมุ ชนหรือท้องถ่นิ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม

วเิ คราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่เี กี่ยวขอ้ งกับปญั หา

2.สาระการเรยี นรู้

1.ปัญหาหรอื ความตอ้ งการในชมุ ชนหรือท้องถิ่น มหี ลายอย่าง ข้ึนกบั บรบิ ทหรอื สถานการณ์ทป่ี ระสบ เช่น

ด้านพลงั งานสิง่ แวดล้อม การเกษตร การอาหาร

2.การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา แล้ว

ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการ

แกป้ ญั หา

3. สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด

การวิเคราะห์สถานการณป์ ญั หา ทำให้ทราบถึงประเด็นปัญหา รวมทัง้ เงื่อนไขหรือข้อมูลทีเ่ กยี่ วข้องกบั
ปญั หา เม่อื นำข้อมลู ทไ่ี ดจ้ ากการวเิ คราะห์มาเขยี นสรปุ เป็นกรอบของปัญหาจะช่วยใหป้ ัญหาน้ันมคี วามชัดเจน
ยงิ่ ขึน้ ซึง่ กรอบของปัญหานี้ถือเป็นสิง่ สำคัญท่ีจะเป็นขอบเขตในการศกึ ษาหาแนวทางการแก้ปญั หาต่อไป

การรวบรวมขอ้ มลู ท่ีเกยี่ วข้องกับการแก้ปัญหา เป็นการมงุ่ หาแนวทางหรอื วธิ ีการที่จะนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่สบื คน้ อาจมาจากหลายศาสตร์ และมวี ิธกี ารสืบคน้ ข้อมูลหลายวิธี อยา่ งไรกต็ าม
ควรสบื คน้ จากแหล่งข้อมูลท่นี ่าเชื่อถือ และต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของขอ้ มูลน้นั ด้วย

4.จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

4. นักเรยี นอธิบายการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาได้ (K)
5. นกั เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือแกป้ ัญหาได้ (P)
6. นักเรียนมีความใฝเ่ รยี นรู้ (A)

5. คำถามสำคัญ (Big Question)

การรวบรวมข้อมลู มีวิธอี ะไรบ้าง

6. คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ ตามหลกั สตู รแกนกลาง 2551 และปรับปรุง 2560

ใฝเ่ รียนรู้

7. คณุ ค่าพระวรสาร ความซ่อื ตรง (regularity)
8. ทกั ษะการคิด

3. การคิดวิเคราะห์
4. การคิดสังเคราะห์

9. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รยี น

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

10. ภาระงาน/ช้ินงาน/ร่องรอย/หลกั ฐานการเรยี นรู้

3. แบบฝกึ หดั ทา้ ยบท/ใบกจิ กรรม
4. สังเกตพฤติกรรมมีสว่ นร่วมในช้นั เรียน

11. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน
ชว่ั โมงที่ 1-2
1) ข้ันนำเข้าสู่บทเรยี น

เมอื่ ได้ประเดน็ ทต่ี อ้ งการรวบรวมข้อมูล จะมีวธิ กี ารค้าหาข้อมูลเหล่าน้นั อย่างไร

2) ขน้ั สอน โดยใชก้ ระบวนการสรา้ งเจตคติ

4. สังเกต
ครูอธิบายการรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ค้นหาในอินเทอร์เน็ต สำรวจจาก
สถานทจ่ี รงิ ทดลอง สอบถามจากเป็นผเู้ ชย่ี วชาญ เปน็ ต้น

5. วิเคราะห์
1.ครูใหน้ ักเรียนใชค้ ำค้นหาในอนิ เทอร์เน็ต โดยใช้คำสำคัญ หรอื keyword ในการคน้ หา เชน่

“ขยะ” ซ่งึ เป็นคำคน้ หาท่ีกวา้ ง ต้องใชค้ ำทีเ่ ฉพาะเจาะจง “การลดปรมิ าณขยะ”
2.ครูให้นกั เรียนคน้ หาขอ้ มลู ให้หลากหลาย เชน่ ขอ้ มูลแบบตวั หนังสือ รูปภาพ คลิปวิดีโอ เปน็ ตน้

จากนั้นใหน้ ำมาเขยี นในใบกจิ กรรม พร้อมระบุแหล่งทม่ี าให้เรยี บร้อย
6. สรปุ

ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั สรุปการรวบรวมขอ้ มลู เพื่อแกป้ ัญหา

3) ขั้นสรุป

ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรปุ การรวบรวมขอ้ มลู เพื่อแกป้ ัญหา

12. ระบุเทคนิคการสอนทใี่ ชใ้ นการจดั การเรยี นรู้ไดม้ ากกว่า 1 รายการ

3. ใชบ้ รรยาย

4. ใช้กรณีตวั อยา่ ง

13. สือ่ และแหลง่ เรยี นรู้

3. หนงั สอื เรียน

4. สไลด์ส่อื ประกอบการสอน

14. การวดั ประเมนิ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ วธิ กี ารวัด เคร่อื งมือวดั เกณฑ์การวัด
1.สามารถตอบคำถามใน
1.นักเรียนอธบิ ายการรวบรวมขอ้ มูลเพอ่ื 1.การตอบคำถามใน 1.แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดได้ถูกต้องตาม
หลักการ 80 % ขน้ึ ไป
แก้ปญั หาได้ (K) แบบฝกึ หัด 2.สามารถตอบคำถามในใบ
งานได้ 80 % ข้นึ ไป
2.นกั เรยี นสามารถรวบรวมข้อมูลเพือ่ 2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมินใบ 3.นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
แกป้ ญั หาได้ (P) งาน พงึ ประสงค์ ได้ 85% ขึ้นไป
3.นักเรยี นมคี วามใฝเ่ รียนรู้ (A) 3.สงั เกตพฤติกรรมใน 3.แบบประเมนิ
การทำแบบฝึกหดั พฤติกรรม

15. บันทกึ หลงั การเรยี นการสอน ดา้ นสมรรถนะสำคัญ ดา้ นคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

หอ้ ง ด้านความรทู้ ีเ่ กดิ กับผ้เู รียน

หอ้ ง ดา้ นความร้ทู ี่เกดิ กบั ผู้เรยี น ดา้ นสมรรถนะสำคัญ ดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

หอ้ ง ดา้ นความร้ทู ี่เกดิ กบั ผู้เรยี น ดา้ นสมรรถนะสำคัญ ดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

ห้อง ด้านความรทู้ เี่ กิดกับผูเ้ รยี น ดา้ นสมรรถนะสำคัญ ด้านคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์

ลงชื่อ ............................................ ครูผู้สอน ลงชือ่ ............................................. หัวหนา้ กลุ่มฯ

.........../....................../............ .........../...................../..............แผนการจดั การเรียนรู้

รหัส ว22102 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 หนว่ ยการเรยี นรเู้ รื่อง ออกแบบกนั กอ่ น

แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 4 เรอ่ื ง การวิเคราะหแ์ นวทางการแก้ปญั หา เวลา 1 ช่ัวโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชีว้ ัด/ผลการเรยี นรู้

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอ่ ชวี ิต สงั คม และส่ิงแวดลอ้ ม

ตัวช้ีวดั ม.2/3 ออกแบบวิธกี ารแกป้ ญั หา โดยวเิ คราะหเ์ ปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอ้ มูลท่ีจำเปน็

ภายใตเ้ ง่อื นไขและทรัพยากรท่ีมอี ยู่ นำเสนอแนวทางการแกป้ ญั หาให้ผอู้ ่ืนเข้าใจ วางแผนข้ันตอนการทำงานและ

ดำเนนิ การแกป้ ญั หาอย่างเป็นขนั้ ตอน

2.สาระการเรยี นรู้

1.การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น

งบประมาณเวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครอื่ งมอื และอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแกป้ ญั หาทเี่ หมาะสม

2.การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำไดห้ ลากหลายวธิ ี เชน่ การร่างภาพ การเขยี นแผนภาพ การเขียน

ผังงาน

3. สาระสำคัญ/ความคดิ รวบยอด

การวเิ คราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยพจิ ารณาเง่อื นไขหรือทรพั ยากรทางเทคโนโลยีรว่ มดว้ ย จะทำใหไ้ ด้
แนวทางการแก้ปญั หาท่เี ปน็ ไปไดแ้ ละเหมาะสมทีส่ ุดกบั สถานการณ์ของปัญหานน้ั

การออกแบบก่อนการสรา้ งช้ินงานหรือดำเนนิ การแก้ปัญหา จะต้องคำนึงถงึ หลักการออกแบบผลิตภณั ฑ์
และความคดิ สรา้ งสรรค์เพ่อื ใหไ้ ดช้ ้นิ งานตามความต้องการ การออกแบบนจี้ ะทำให้ทราบรายละเอยี ดและมีขอ้ มูล
ในการสร้างหรือดำเนินการแก้ปัญหา รวมทงั้ เปน็ การสื่อสารใหผ้ ูอ้ ืน่ เข้าใจ

4.จดุ ประสงค์การเรียนรู้

7. นกั เรยี นอธบิ ายการวเิ คราะห์แนวทางการแกป้ ญั หาได้ (K)
8. นักเรยี นสามารถวิเคราะห์แนวทางการแก้ปญั หาได้ (P)
9. นกั เรียนมคี วามมงุ่ ม่ันในการทำงาน (A)

5. คำถามสำคญั (Big Question)

การออกแบบชิน้ งานหรือวิธีการท่จี ะแกไ้ ขปญั หานนั้ นักเรียนคิดว่าควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบา้ ง

6. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ตามหลักสตู รแกนกลาง 2551 และปรบั ปรงุ 2560

ความมุ่งมัน่ ในการทำงาน

7. คณุ ค่าพระวรสาร ความซื่อตรง (regularity)
8. ทกั ษะการคดิ

5. การคิดวิเคราะห์
6. การคดิ สงั เคราะห์

9. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

5. ความสามารถในการแกป้ ัญหา

10. ภาระงาน/ชน้ิ งาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรยี นรู้

5. แบบฝึกหดั ท้ายบท/ใบกจิ กรรม
6. สังเกตพฤตกิ รรมมีส่วนร่วมในช้นั เรยี น

11. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมงที่ 1
1) ขัน้ นำเขา้ สบู่ ทเรียน

1. ครูต้ังคำถามชวนคิด “การออกแบบช้ินงานหรือวธิ ีการทจ่ี ะแก้ไขปัญหาน้ัน นักเรียนคดิ ว่าควรจะต้อง
รเู้ รอื่ งอะไรบ้าง” แล้วสมุ่ นกั เรียนตอบ 2-3 คน

2) ข้นั สอน โดยใชก้ ระบวนการสร้างเจตคติ

7. สงั เกต
1.ครูอธบิ ายการแก้ปัญหาใดๆ อาจมวี ิธีการแก้ปัญหาไดห้ ลายวิธี การวเิ คราะห์แนวทางการ

แกป้ ัญหาโดยพิจารณาจากเง่ือนไขและทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมดว้ ย จะชว่ ยให้ไดแ้ นวทางการ
แก้ปัญหาทเ่ี ป็นไปได้และเหมาะสมทีส่ ุดกบั สถานการณ์ของปัญหาน้นั
8. วเิ คราะห์

1.นกั เรียนศึกษาหวั ขอ้ 2.1 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาในหนงั สอื เรยี น เก่ยี วกับ

ทรพั ยากรทางเทคโนโลยี 7 ดา้ นแล้วรว่ มกันอภิปรายทรัพยากรทางเทคโนโลยีในแตล่ ะดา้ นเพ่อื ทำ

ความเข้าใจร่วมกัน

2.นกั เรยี นแต่ละคนศึกษาตารางวิเคราะหท์ รัพยากรทางเทคโนโลยีและผลการวเิ คราะหต์ ามแนว

ทางการแก้ปญั หาของนนท์และนำ้ หวาน แลว้ ลองวเิ คราะห์ว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือบริบทของ

กลุ่มตนเอง จะเลือกแนวทางการแก้ปัญหาใดใน 3 แนวทางของนนทแ์ ละน้ำหวาน พรอ้ มใหเ้ หตุผล

ประกอบ ผ้สู อนสมุ่ เลอื กบางคนนำเสนอแลว้ อภิปรายร่วมกัน

3.ผู้สอนสรปุ ผลการวเิ คราะห์ตามแนวทางการแก้ปญั หาของนนท์และนำ้ หวาน โดยชีป้ ระเดน็ ให้

เหน็ วา่ แนวทางการแกป้ ญั หาของนนท์และนำ้ หวานอาจเปลย่ี นไปตามบริบทของแตล่ ะท้องถนิ่ ซง่ึ มี

ปจั จัยที่สำคัญคือความแตกต่างของทรพั ยากรทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม

4.ผูเ้ รยี นทำกจิ กรรมท่ี 2.1 วเิ คราะห์และเลอื กแนวทางการแกป้ ัญหา โดยวเิ คราะห์แนวทางการ

แกป้ ัญหาของตนเองท่รี วบรวมไดจ้ ากกจิ กรรมที่ 1.4

9. สรุป

ครรู ว่ มกันสรปุ กบั นักเรียนโดยการสมุ่ ถามนกั เรยี นให้อภิปรายเนอื้ หาทเ่ี รยี นว่าคืออะไรมีอะไรบ้าง

3) ข้ันสรุป

ครูอาจเสนอแนะเพิ่มเติมเกยี่ วกับทรัพยากรทางเทคโนโลยที ี่นักเรียนนำมาใชใ้ นการพิจารณาเลือก

แนวทางแก้ปัญหา

12. ระบุเทคนคิ การสอนที่ใชใ้ นการจัดการเรยี นรู้ไดม้ ากกวา่ 1 รายการ

5. ใชบ้ รรยาย

6. ใช้กรณีตวั อยา่ ง

13. ส่อื และแหล่งเรียนรู้

5. หนงั สอื เรยี น

6. สไลดส์ ่ือประกอบการสอน

14. การวดั ประเมิน

จดุ ประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมอื วัด เกณฑ์การวดั

1.นักเรียนอธบิ ายการวเิ คราะห์แนว 1.การตอบคำถามใน 1.แบบฝึกหดั 1.สามารถตอบคำถามใน

ทางการแก้ปญั หาได้ (K) แบบฝกึ หัด แบบฝึกหดั ได้ถูกต้องตาม

หลักการ 80 % ข้ึนไป

2.นักเรียนสามารถวเิ คราะหแ์ นวทางการ 2.ตรวจใบงาน 2.แบบประเมนิ ใบ 2.สามารถตอบคำถามในใบ

แกป้ ัญหาได้ (P) งาน งานได้ 80 % ข้ึนไป

3.นกั เรียนมคี วามม่งุ ม่นั ในการทำงาน(A) 3.สงั เกตพฤตกิ รรมใน 3.แบบประเมิน 3.นกั เรยี นมคี ุณลักษณะอนั
การทำแบบฝึกหดั พฤติกรรม พึงประสงค์ ได้ 85% ขึน้ ไป

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล
นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี ………..

คำช้ีแจง : ให้ ผสู้ อน สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในช่อง
ทตี่ รงกับระดบั คะแนน

ลำดบั ช่ือ-สกุล ความมี ความมี การรับฟงั การแสดง การตรงต่อ รวม
ของผ้รู ับการประเมนิ วินัย นำ้ ใจ ความ ความ เวลา 20
เอ้ือเฟ้ือ คดิ เหน็ คิดเหน็ คะแน
4321 เสยี สละ 4321 น
4321 4321
4321

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

ลงช่อื ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมบางครงั้ ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยครง้ั ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตดั สินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชแ้ี จง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงใน ช่องท่ี

ตรงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพึงประสงคด์ า้ น 4321

1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ
กษตั ริย์ เพลงชาติ

1.2 ปฏบิ ัตติ นตามสทิ ธแิ ละหนา้ ทขี่ องนกั เรียน

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในโรงเรยี น

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วมในการจดั กิจกรรมทส่ี รา้ งความสามคั คี
ปรองดอง และเปน็ ประโยชนต์ ่อโรงเรยี นและชุมชน

1.5 เข้ารว่ มกจิ กรรมทางศาสนาท่ีตนนบั ถือ ปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทเี่ กีย่ วกับสถาบนั
พระมหากษตั ริยต์ ามทโี่ รงเรยี นและชุมชนจดั ขึ้น

2. ซือ่ สัตย์ สจุ รติ 2.1 ใหข้ ้อมูลท่ถี กู ต้อง และเป็นจริง

2.2 ปฏิบัตใิ นส่ิงท่ีถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทจ่ี ะทำความผดิ ทำตามสัญญาที่
ตนใหไ้ ว้กบั เพ่ือน พ่อแม่ หรอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบตั ติ อ่ ผ้อู ่ืนด้วยความซ่ือตรง ไมห่ าประโยชน์ในทางทีไ่ มถ่ กู ตอ้ ง

3. มีวินัย รับผดิ ชอบ 3.1 ปฏบิ ัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ข้อบงั คับของครอบครัว
และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏบิ ัติกจิ กรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการทำงาน

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรียนรูต้ ่างๆ

4.2 มกี ารจดบนั ทกึ ความรอู้ ยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรปุ ความรไู้ ดอ้ ยา่ งมเี หตผุ ล

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพยส์ นิ ของตนเอง เชน่ ส่งิ ของ เครอ่ื งใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คมุ้ ค่า
และเกบ็ รกั ษาดแู ลอย่างดี และใชเ้ วลาอย่างเหมาะสม

5.2 ใช้ทรพั ยากรของสว่ นรวมอย่างประหยดั ค้มุ ค่า และเก็บรกั ษาดแู ลอยา่ งดี

5.3 ปฏบิ ัติตนและตดั สินใจด้วยความรอบคอบ มเี หตผุ ล

5.4 ไม่เอาเปรียบผ้อู น่ื และไม่ทำใหผ้ ูอ้ นื่ เดอื ดรอ้ น พรอ้ มใหอ้ ภยั เมื่อผู้อน่ื กระทำ
ผิดพลาด

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดับคะแนน
อนั พงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรยี น การทำงานและการใชช้ วี ติ ประจำวันบนพื้นฐานของ
6. มุ่งมั่นในการ ความรู้ ขอ้ มลู ข่าวสาร
ทำงาน
5.6 ร้เู ท่าทนั การเปล่ียนแปลงทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรบั และปรับตวั
7. รักความเป็นไทย อยรู่ ่วมกบั ผอู้ น่ื ไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ
8. มจี ิตสาธารณะ
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไมท่ ้อแทต้ ่ออปุ สรรคเพ่อื ใหง้ านสำเร็จ
7.1 มจี ิตสำนึกในการอนรุ ักษว์ ฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญาไทย
7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย
8.1 รจู้ ักชว่ ยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคดิ ช่วยทำ และแบ่งปันสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 ดแู ล รักษาทรพั ยส์ มบตั ิของห้องเรยี น โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ ร่วมกจิ กรรมเพอื่ สังคมและสาธารณประโยชนข์ องโรงเรยี น

ลงชอื่ ...................................................ผู้ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสมำ่ เสมอ ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตัดสนิ คุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

191 - 108 ดมี าก

73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ตำ่ กว่า 54 ปรับปรงุ

บนั ทกึ ผลการสอน

1. ผลการสอนตามแผนการจดั การเรยี นรู้ เรอื่ ง…………………………………………………………………………………..
 สอนไดต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้
 สอนไมไ่ ด้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจาก ..........................................................................

3. ผลการเรียนรู้ของนกั เรยี น
2.1 การประเมนิ ผลด้านความรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ขอ้ ท่.ี .......................................................
จำนวนนกั เรียนที่ผา่ นจดุ ประสงค์ ............................ คน คิดเปน็ ร้อยละ .........................................
ระดับเก่ง ……………………… คน คดิ เป็นรอ้ ยละ .........................................
ระดบั ปานกลาง ……………………… คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ .........................................
จำนวนนกั เรยี นท่ีไมผ่ า่ นจดุ ประสงค์ ......................... คน คิดเป็นร้อยละ .........................................
ระบชุ ่ือ 1. …………….………………..……… 2. ………………………..………………3. ………….……………..………
4. ……………………………………. 5. …………………………………..……6. ………….…………….……….
...............................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไขนักเรยี นท่ีไม่ผ่านการประเมนิ …………………………………………………………………………….....
 สอนซอ่ มเสรมิ
 อื่น ๆ .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การประเมินผลด้านทักษะกระบวนการเรยี น ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อท.่ี ............................
นักเรยี นผ่านการประเมิน...................................คน คิดเปน็ ร้อยละ.................................................…….
ไมผ่ ่านเกณฑ์ขน้ั ต่ำที่กำหนดไว.้ ..........................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................................................
2.3 การประเมินผลด้านคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ ตามจุดประสงค์การเรียนร้ขู ้อท.่ี .........................
นกั เรียนผา่ นการประเมิน...................................คน คิดเป็นร้อยละ.................................................…….
ไมผ่ า่ นเกณฑ์ขนั้ ตำ่ ที่กำหนดไว.้ ..........................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................................................

3. การพฒั นานกั เรียนระดบั เกง่ ...............…………………………………….….……….………..…..…….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ปัญหาและอุปสรรค
 กิจกรรมการจัดการเรียนร.ู้ .............................................................................................................
 มีนักเรยี นทำใบงาน/ใบกิจกรรมไม่ทนั ตามกำหนดเวลา
 มนี กั เรียนท่ไี มส่ นใจเรยี น
 อนื่ ๆ ...................................................................................................................... ......................

แนวทางแก้ไข............................................................................................... ..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงชอื่ ..................................................... ผู้บนั ทกึ
(……………………………………..)

บนั ทึกผลการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้รบั การพจิ ารณาจากฝ่ายวิชาการแล้ว
 เสนอผบู้ ริหาร
 ไมม่ ขี อ้ เสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชือ่ .................................................. หวั หน้าวิชาการ
(…………………………………………)

เสนอผู้บรหิ าร
 รับทราบ
 ไมม่ ีข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………..…………………………………

ลงชอ่ื .......................................... ผู้อำนวยการโรงเรยี น
(…………………………………..)แผนการจดั การเรียนรู้

รหสั ว22102 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช้ัน มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563 หน่วยการเรียนรเู้ รอื่ ง ออกแบบกันก่อน

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 5 เรอื่ ง การสร้างทางเลือกในการแกป้ ัญหา เวลา 2 ชวั่ โมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรยี นรู้

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่งิ แวดล้อม

ตัวชว้ี ัด ม.2/3 ออกแบบวธิ ีการแกป้ ญั หา โดยวเิ คราะหเ์ ปรยี บเทยี บ และตดั สนิ ใจเลือกข้อมลู ท่จี ำเป็น

ภายใตเ้ งื่อนไขและทรัพยากรทม่ี อี ยู่ นำเสนอแนวทางการแกป้ ัญหาใหผ้ ู้อ่นื เขา้ ใจ วางแผนข้ันตอนการทำงานและ

ดำเนนิ การแกป้ ญั หาอย่างเปน็ ขั้นตอน

2.สาระการเรียนรู้

1.การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น

งบประมาณเวลา ขอ้ มูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอปุ กรณ์ ช่วยใหไ้ ดแ้ นวทางการแกป้ ัญหาที่เหมาะสม

2.การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำไดห้ ลากหลายวิธี เช่น การรา่ งภาพ การเขยี นแผนภาพ การเขียน

ผงั งาน

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การวเิ คราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยพจิ ารณาเง่ือนไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมดว้ ย จะทำใหไ้ ด้

แนวทางการแกป้ ญั หาทเี่ ปน็ ไปไดแ้ ละเหมาะสมทสี่ ดุ กบั สถานการณ์ของปัญหาน้นั

การออกแบบก่อนการสร้างช้ินงานหรอื ดำเนนิ การแก้ปญั หา จะต้องคำนึงถงึ หลกั การออกแบบผลติ ภัณฑ์

และความคดิ สร้างสรรคเ์ พื่อใหไ้ ดช้ ิน้ งานตามความต้องการ การออกแบบน้จี ะทำใหท้ ราบรายละเอยี ดและมีขอ้ มลู

ในการสรา้ งหรอื ดำเนินการแก้ปญั หา รวมทัง้ เปน็ การส่ือสารใหผ้ อู้ ่นื เขา้ ใจ

4.จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

10. นักเรียนอธบิ ายการสรา้ งทางเลอื กในการแก้ปัญหาได้ (K)
11. นกั เรยี นสามารถสรา้ งทางเลอื กในการแก้ปญั หาได้ (P)
12. นกั เรียนมคี วามม่งุ มน่ั ในการทำงาน (A)

5. คำถามสำคัญ (Big Question)

การออกแบบชิน้ งานหรอื วธิ ีการทจ่ี ะแกไ้ ขปญั หาน้นั นกั เรยี นคดิ ว่าควรจะต้องรู้เรอ่ื งอะไรบ้าง

6. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ตามหลักสตู รแกนกลาง 2551 และปรบั ปรงุ 2560

ความมุ่งม่นั ในการทำงาน

7. คุณค่าพระวรสาร ความซ่อื ตรง (regularity)
8. ทกั ษะการคิด

7. การคดิ วเิ คราะห์
8. การคดิ สงั เคราะห์

9. สมรรถนะสำคญั ของผูเ้ รียน

6. ความสามารถในการแกป้ ญั หา

10. ภาระงาน/ชน้ิ งาน/ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้

7. แบบฝึกหดั ท้ายบท/ใบกจิ กรรม
8. สงั เกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมในช้นั เรยี น

11. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นการสอน
ช่วั โมงที่ 1-2
1) ขัน้ นำเข้าสบู่ ทเรียน

2. ครตู ัง้ คำถามชวนคดิ “นกั เรยี นคิดวา่ ทางเลอื กในการแก้ปญั หามี่ก่ีวธิ ”ี แล้วส่มุ นกั เรยี นตอบ 2-3 คน

2) ขัน้ สอน โดยใชก้ ระบวนการสร้างเจตคติ

10. สังเกต
1.ครูอธิบายการสร้างทางเลือกในการแกป้ ญั หา มี 2 ประเภท คือ
- การสรา้ งทางเลือกในการออกแบบ
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

11. วเิ คราะห์
1.ครูอธบิ ายการออกแบบการแกป้ ัญหาที่เป็นชนิ้ งาน ควรคำนึงถงึ หลกั การออกแบบผลติ ภัณฑ์

เพอ่ื ให้ไดช้ ิ้นงานทต่ี รงกบั การแกป้ ญั หาหรือความต้องการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(^PDF/BOOK)->DOWNLOAD Mind Mapping: Improve Memory, Concentration, Communication, Organization, Creativity, and Time Management (Mental Performance)
Next Book
การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)