The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน มคอ 7 ปีการศึกษา 2564 Update_compressed

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by audreymay222, 2022-07-08 12:47:02

รายงาน มคอ 7 ปีการศึกษา 2564 Update_compressed

รายงาน มคอ 7 ปีการศึกษา 2564 Update_compressed

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสตู ร
หลกั สตู รวิทยาศาสตรบณั ฑติ สาขาชีววทิ ยา

คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา

ประจำปกี ารศกึ ษา 2564

วันทร่ี ายงาน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การรายงานผลการดำเนนิ งานของหลกั สูตร (มคอ.7)
ทุกส้ินปีการศึกษา หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

ของหลักสูตร (มคอ.7) ซ่ึงเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หมายถึง การรายงานผล
ประจำปีการศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาท่ีเรียน ในหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงาน ผลของการ
ดำเนินงานในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ัง
แผนปฏบิ ัตกิ ารในการพฒั นาคณาจารยแ์ ละบคุ ลากรท่เี ก่ียวขอ้ ง การรายงานผลดงั กล่าวจะส่งไปยังคณบดี และ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาตนเอง เพ่ือปรับปรงุ และพฒั นาหลักสูตรเปน็ ระยะ ๆ รวมทั้งเป็นขอ้ มูลประกอบการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก โดย มคอ.7 มีส่วนประกอบท่ีสำคัญ
7 หมวด ดงั นี้

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป
หมวดท่ี 2 อาจารย์
หมวดท่ี 3 นักศกึ ษาและบณั ฑิต
หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรยี นรายวิชาของหลักสตู รและคุณภาพการสอนในหลกั สตู ร
หมวดท่ี 5 การบรหิ ารหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกยี่ วกับคุณภาพหลักสตู รจากผู้ประเมิน
หมวดที่ 7 การเปล่ียนแปลงทมี่ ผี ลกระทบตอ่ หลักสูตร
หมวดท่ี 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสตู ร
การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสตู ร เปน็ การรายงานที่สอดคล้องกบั เกณฑก์ ารประกนั คุณภาพ
การศกึ ษา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร (รายละเอยี ดศกึ ษาจากคมู่ ือการประกนั คุณภาพการศึกษา
ภายใน) ท้งั หมด 13 ตวั บ่งช้ี และมี 7 ตัวบ่งชี้ เปน็ ตัวบง่ ชเ้ี ชงิ คุณภาพ มีเกณฑก์ ารประเมนิ ดังนี้

เกณฑ์ คำอธิบายเกณฑ์

ปรับปรุงอยา่ งยิง่ (0 คะแนน) - ไมม่ รี ะบบ ไมม่ กี ลไก ไมม่ ีแนวคดิ ในการกำกบั ตดิ ตามและปรบั ปรงุ

- ไมม่ ีข้อมลู หลกั ฐาน

ปรับปรงุ (1 คะแนน) - มีระบบ มีกลไก ไมม่ ีการนำกลไกไปสู่การปฏบิ ัติ/ดำเนนิ งาน

พอใช้ (2 คะแนน) - มรี ะบบ มกี ลไก มีการนำระบบ กลไกไปสู่การปฏบิ ัติ/ดำเนนิ งาน

- มีการประเมนิ กระบวนการ

- ไม่มกี ารปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

ปานกลาง (3 คะแนน) - มีระบบ มกี ลไก มีการนำระบบ กลไกไปส่กู ารปฏิบัต/ิ ดำเนินงาน

- มีการประเมนิ กระบวนการ

- มีการปรบั ปรุง/พฒั นากระบวนการจากผลการประเมนิ

ดี (4 คะแนน) - มรี ะบบ มกี ลไก มีการนำระบบ กลไกไปส่กู ารปฏิบตั /ิ ดำเนนิ งาน

- มีการประเมินกระบวนการ

- มกี ารปรบั ปรงุ /พฒั นากระบวนการจากผลการประเมนิ

- มีผลจากการปรบั ปรงุ เหน็ ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ดีมาก (5 คะแนน) - มรี ะบบ มีกลไก มีการนำระบบกลไกไปส่กู ารปฏิบัติ/ดำเนินงาน

- มกี ารประเมินกระบวนการ

2

เกณฑ์ คำอธบิ ายเกณฑ์
- มกี ารปรบั ปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ
- มผี ลจากการปรบั ปรงุ เหน็ ชัดเจนเปน็ รูปธรรม
- มีแนวทางปฏบิ ตั ทิ ี่ดี โดยมีหลกั ฐานเชิงประจกั ษ์ยนื ยัน และกรรมการ
ผูต้ รวจประเมนิ สามารถให้เหตุอธิบายการเปน็ แนวปฏบิ ตั ิทีด่ ีไดช้ ัดเจน

โดยรายงานตามแม่แบบทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดไว้ ตามเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://www.nrru.ac.th เลอื กเมนู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และรายงานตามท่ีปฏิบัติจริง โดยระบุรายละเอยี ด
ตามหวั ข้อทีป่ รากฏในแมแ่ บบ มคอ.7 ใหส้ อดคลอ้ งกบั หวั ข้อและสะท้อนการดำเนนิ งานหลกั สตู รพรอ้ มแนบ
เอกสารหลักฐานเชิงประจกั ษ์ ซึ่งมีวิธีและหลักการ ดังนี้

3

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่วั ไป

1. รหัสและช่ือหลกั สูตร

รหัสหลกั สูตร 25381481100388

ชื่อภาษาไทย หลักสตู รวทิ ยาศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าชวี วทิ ยา

ชอื่ ภาษาองั กฤษ Bachelor of Science Program in Biology

2. ระดบั คุณวุฒิ

ระดับปรญิ ญาตรี

3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสตู ร

อาจารย์ผูร้ ับผดิ ชอบหลักสตู รใน มคอ.2

ลำดับ ช่อื –สกลุ คณุ วฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ัย

ที่ ตำแหน่งทาง (ปีทส่ี ำเร็จการศกึ ษา) /ปที ีต่ พี ิมพ์เผยแพร่

วิชาการ (เรยี งลำดบั คุณวุฒสิ ูงสดุ ถงึ ระดับปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
การศึกษาปัจจบุ ันย้อนหลังไป 5 ปี)

1. ผศ.ดร.พนั ธท์ พิ ย์ วท.ด. (จุลชีววิทยา) Tanaram P. 2019. Optimization of

ตันอร่าม มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2554) Memecylon edule Roxb. extract as

วท.ม. (เภสชั ศาสตรช์ ีวภาพ) biomordant for silk dyeing. RMUTSB

มหาวทิ ยาลยั มหิดล (2545) Academic Journal: Science and

วท.บ. (จลุ ชีววิทยา) Technology. 3(1): 19-31.

มหาวิทยาลยั บรู พา (2540) Tanaram P. 2018. Isolation and

determination of antimicrobial activity of

Bifidobacterium spp. from infant feces.
The 14th International Conference on

Innovations in Interdisciplinary Research.

Suratthani Rajabhat University. p. 183-

190.

2. ผศ.ยพุ า ผึง้ นอ้ ย วท.ม. (จุลชวี วิทยา) Piraonapicha K, Sangpradub N, Rakboon K,

มหาวทิ ยาเกษตรศาสตร์ (2539) Phuarporn S, Phungnoi Y and Liu X.

วท.บ. (ชวี วิทยา) 2021. A catalog of the megalopteran

มหาวทิ ยาลยั รามคำแหง (2529) collection in the natural history museum

of the national science museum,

Thailand. Thai Specimens. 1: 51-94.

Sooklert K, Wongjarupong A, Cherdchom S,

Wongjarupong N, Jindatip D, Phungnoi Y,

Rojanathanes R and Sereemaspun A. 2019.

Molecular and Morphological evidence of

hepatotoxicity after silver nanoparticle

exposure: A systematic Review, In Silico,

and Ultrastructure Investigation. Journal

Toxicological Research. 35 (2): 1-14.

3. ผศ.ดร.ปยิ ะธดิ า วท.ด. (ชวี เวชศาสตร)์ ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ

กุศลรตั น์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2558) จิตรเกาะ รจนา เช้ือโคกกรวด ขจรเดช เวียงสงค์

ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา

4

ลำดับ ชือ่ –สกลุ คุณวุฒิ (สาขาวชิ า) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวจิ ยั
ที่ ตำแหน่งทาง (ปีท่ีสำเร็จการศกึ ษา) /ปีท่ีตพี มิ พเ์ ผยแพร่
วิชาการ
(เรียงลำดบั คณุ วุฒสิ ูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
การศกึ ษาปจั จุบันย้อนหลังไป 5 ปี)
วท.ม. (ปรสติ วิทยา)
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2542) เทพนอก และวนิดา ชูหมื่นไวย. 2564. สา
รพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
ค.บ. (เคมี) สกัดหยาบบวั บกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
สถาบนั ราชภฏั นครราชสีมา (2538) ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
10(1): 86-95.
ลิขสิทธ์ิ “ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซ อ ร์ ค า เรี ย ใ น ป ล า จ า ก อ่ า ง เก็ บ น้ ำ ล ำ ฉ ม ว ก
จังหวัดนครราชสีมา” วันท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ
19 กุมภาพนั ธ์ 2564 เลขทะเบียน ว. 044890.
Kusolrat P, Huo X, Kumropthanasarn P and
Kusolrat P. 2019. Histological description
and histometric assess ment of the
peripheral blood cells in wild Indo
chinese water dragon (Physignathus
cocincinus Cuvier, 1982) from Nakhon
Ratchasima, Thailand. Proceeding of 20th
Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference. Khon Kaen,
Thailand. p. 103-108.
Kusolra P, Momklang P, Feekrathok A and
Kusolrat P. 2018. Intestinal parasitic
infections on vegetables market in
Nakhon Ratchasima Municipality,
Thailand. Proceeding of the 7th
International Conference on Sciences
and Social Sciences. 2017. Innovative
Research for Stability, Prosperity and
Sustainability. 2018. Rajabhat Maha
Sarakham University. p. 92-98.
Kusolrat P, Khumropthanasarn P,
Chartmueangpak S, Seeladlao A and
Kusolrat P. 2018. Detection of
gastrointestinal parasites of goats in
Sikhio district, Nakhon Ratchasima
province, Thailand. Proceeding of the 3rd
MSU International Veterinary Conference
“Sustainable Animal Health and
Production”. Faculty of Veterinary
Sciences, Mahasarakham University,
Thailand. p. 235-243.

5

ลำดบั ช่อื –สกุล คุณวฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบนั การศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวิจยั
ท่ี ตำแหน่งทาง (ปีท่ีสำเร็จการศกึ ษา) /ปีที่ตีพิมพเ์ ผยแพร่
วิชาการ
4. อ.ดร.ปยิ สุดา (เรยี งลำดบั คุณวุฒสิ ูงสดุ ถึงระดบั ปริญญาตรี) (เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
เทพนอก การศึกษาปจั จบุ ันย้อนหลังไป 5 ปี)
ปร.ด. (เทคโนโลยชี ีวเคมี)
5. ผศ.ดร.จณิ ณวัตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ
มานะเสถยี ร ธนบุรี (2557) จิตรเกาะ รจนา เช้ือโคกกรวด ขจรเดช เวยี งสงค์
ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา
วท.ม. (เทคโนโลยชี ีวภาพ) เทพนอก และวนิดา ชูหมื่นไวย. 2564. สาร
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
ธนบรุ ี (2543) สกัดหยาบบวั บกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ) 10(1): 86-95.
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2540)
ปิยสุดา เทพนอก ณัฐพร กองผา นาถลัดดา พลจัส
วท.ด. (ชวี วิทยาส่งิ แวดลอ้ ม) ตุรัส กัลยาณี แก้วชูศรี และสุพรรณา เริกกลาง.
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2554) 2562. “ฤทธิ์ทางชวี ภาพของสารสกดั หยาบจากหัว
บัวบกโคก”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว
วท.ม. (ชวี วิทยาสิง่ แวดลอ้ ม) วิจัย ครั้งท่ี 12. วันที่ 20-21 มีนาคม 2562
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2543) สถาบั น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ท างปั ญ ญ าแ ล ะวิ จั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร.
วท.บ. (เทคโนโลยกี ารผลติ สัตว)์ หนา้ ท่ี 1281-1288.
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2540)
ปิยสุดา เทพนอก ดวงดาว พันธส์ กุล สิตานันท์ ทแยง
และประภวิษณุ์ พิกุลนอก. 2561. การศึกษา
เปรียบเทียบการเก็บรักษาเช้ือ Acetobactor
aceti เพ่ือผลิตน้ำส้มสายชูหมัก. การประชุม
วิชาการระดับชาตดิ ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ส ม เด็ จ เจ้ าพ ระ ย า
วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและ
ทอ้ งถน่ิ ครั้งที่ 1. โรงแรมเอสดี กรุงเทพมหานคร.

ปิยนุช คะเณมา และจิณณวัตร์ มานะเสถียร.
2565. ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิม
ต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. วารสารนเรศวร
พะเยา. 15(1): 34-49.

Khanema P and Manasathien J. 2021.
Antioxidant, toxic and cytotoxic activities
of Butea superba Roxb. Asia Pac. J. Sci.
Technol. 26(4): APST-26-04-18.

จิณณวตั ร์ มานะเสถยี ร และเฉลิมเดช มานะเสถียร.
2564. อนุสิทธิบัตร เร่ือง เคร่ืองแกะเปลือกและ
กระทุ้งเมล็ดลำไย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 18206
วันที่จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 30
กรกฎาคม 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์.

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2563. สัตววิทยา. พิมพ์
ครั้งที่ 1. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 268
หนา้ .

6

ลำดับ ช่ือ–สกลุ คณุ วฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ัย
ที่ ตำแหน่งทาง (ปที ีส่ ำเร็จการศกึ ษา) /ปที ต่ี พี ิมพ์เผยแพร่
วิชาการ
(เรียงลำดบั คุณวุฒสิ ูงสุดถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขยี นในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
6. ผศ.ดร.ชายฉตั ร การศึกษาปัจจุบันย้อนหลังไป 5 ปี)
บญุ ญานสุ ทิ ธ์ิ ปร.ด. (ชวี วิทยา)
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2556) จิณณวตั ร์ มานะเสถยี ร และเฉลมิ เดช มานะเสถยี ร.
2562. อนุสิทธิบัตร เร่ือง เคร่ืองแยกปุ๋ยแบบ
วท.ม. (ชวี วทิ ยา) ตะแกรงทรงกระบอกหมุนและสั่นแบบควบคุม
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2550) ความเร็วรอบ. เลขที่อนุสิทธิบัตร 15055 วันที่
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 14 มีนาคม
วท.บ. (ชีววิทยา) 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ (2546) พาณิชย.์

พชรมน เม่ามูลเฮ จิณณวัตร์ มานะเสถียร และปิย
นุช คะเณมา. 2561. สารพฤกษเคมี ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดใบ
กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit) และใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra
L.). วารสารพฤกษศาสตรไ์ ทย. 10(2): 175-189.

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2560. ตำราสรีรวิทยา
ทั่วไป. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๑๐ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภฏั นครราชสีมา. 284 หนา้ .

Manasathien J. 2017. Effects of
mangosteen hull extracts on bioefficacy
and antiproliferation of human breast
and prostate carcinoma cell lines.
Suranaree J. Sci. Technol. 24(4): 475-488.

Manasathien J and Indrapichate K. 2017.
Apoptosis of MCF-7 cancer cell induced
by pomegranate (Punica granatum L.).
peel extract. Suranaree J. Sci. Technol.
24(1): 63-74.

Boonyanusith C and Athibai S. 2021. A new
species of Rangabradya (Copepoda,
Harpacticoida, Ectinosomatidae) from a
cave in Satun Province, southern
Thailand. ZooKeys. 1009: 45-66.

Wongkamhaeng K, Dumrongrojwattana P,
Shin M and Boonyanusith C. 2020.
Grandidierella gilesi Chilton, 1921
(Amphipoda, Aoridae), first encounter of
non-indigenous amphipod in the Lam Ta
Khong River, Nakhon Ratchasima
Province, North-eastern Thailand.
Biodiversity Data Journal. 8: e46452.

Boonyanusith C, Wongkamhaeng K and

7

ลำดับ ชื่อ–สกลุ คณุ วฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวิจยั

ท่ี ตำแหนง่ ทาง (ปที ่ีสำเร็จการศกึ ษา) /ปีทตี่ พี ิมพเ์ ผยแพร่

วิชาการ (เรียงลำดบั คณุ วุฒสิ ูงสุดถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานกุ รม โดยเรียงลำดับจากปี

การศึกษาปัจจุบันย้อนหลงั ไป 5 ปี)

Athibai S. 2020. A new species of

Boholina (Crustacea, Copepoda,

Calanoida) and a first record for

stygobiotic calanoid fauna from a cave in

Thailand. ZooKeys. 904: 1-22.

Junthip J, Promma W, Sonsupap S and

Boonyanusith C. 2019. Adsorption of

paraquat from water by insoluble

cyclodextrin polymer crosslink with

1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid.

Iranian Polymer Journal. 28: 213-223.

Sanoamuang L-O, Boonyanusith C and

Brancelj A. 2019. A new genus and new

species of stygobitic copepod (Crustacea:

Copepoda: Cyclopoida) from Thien

Duong Cave in Central Vietnam, with a

redescription of Bryocyclops anninae

(Menzel, 1926). The Raffles Bulletin of

Zoology. 67: 189-205.

Boonyanusith C, Sanoamuang L-O and

Brancelj A. 2018. A new genus and two

new species of cave-dwelling cyclopoids

(Crustacea, Copepoda) from the epikarst

zone of Thailand and up-to-date keys to

genera and subgenera of the

Bryocyclops and Microcyclops groups.

European Journal of Taxonomy.431:1-30.

Boonyanusith C, Saetang T, Wongkam K

and Maiphae S. 2018. Onychocamptus

Daday, 1903 from Thailand, with

descriptions of two new species and two

new records (Crustacea, Copepoda,

Harpacticoida, Laophontidae). ZooKeys.

810: 45-89.

หมายเหตุ ผลงานทางวชิ าการ 5 ปยี อ้ นหลงั ให้นบั ตามปีการศึกษาในปีท่ปี ระเมินเป็นปที ่ี 1

8

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลกั สูตรปจั จบุ ัน

ลำดบั ชื่อ–สกลุ คุณวฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบันการศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวิจัย
/ปที ี่ตีพิมพ์เผยแพร่
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ส่ี ำเร็จการศึกษา)
(เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
วชิ าการ (เรยี งลำดับคณุ วุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตร)ี
การศกึ ษาปจั จุบันยอ้ นหลงั ไป 5 ปี)
1. ผศ.ดร.พันธท์ ิพย์ วท.ด. (จุลชวี วิทยา)
Tanaram P. 2019. Optimization of
ตันอร่าม มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2554) Memecylon edule Roxb. extract as
biomordant for silk dyeing. RMUTSB
วท.ม. (เภสชั ศาสตร์ชวี ภาพ) Academic Journal: Science and
Technology. 3(1): 19-31.
มหาวิทยาลยั มหิดล (2545)
Tanaram P. 2018. Isolation and
วท.บ. (จุลชวี วิทยา) determination of antimicrobial activity of
Bifidobacterium spp. from infant feces.
มหาวิทยาลยั บรู พา (2540) The 14th International Conference on
Innovations in Interdisciplinary Research.
2. ผศ.ยพุ า ผงึ้ น้อย วท.ม. (จลุ ชีววทิ ยา) Suratthani Rajabhat University. p. 183-
มหาวทิ ยาเกษตรศาสตร์ (2539) 190.

วท.บ. (ชีววทิ ยา) Piraonapicha K, Sangpradub N, Rakboon K,
มหาวิทยาลยั รามคำแหง (2529) Phuarporn S, Phungnoi Y and Liu X.
2021. A catalog of the megalopteran
3. ผศ.ดร.ปยิ ะธดิ า วท.ด. (ชวี เวชศาสตร์) collection in the natural history museum
กศุ ลรตั น์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2558) of the national science museum,
Thailand. Thai Specimens. 1: 51-94.
วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (2542) Sooklert K, Wongjarupong A, Cherdchom S,
Wongjarupong N, Jindatip D, Phungnoi Y,
ค.บ. (เคมี) Rojanathanes R and Sereemaspun A.
สถาบนั ราชภฏั นครราชสมี า (2538) 2019. Molecular and Morphological
evidence of hepatotoxicity after silver
nanoparticle exposure: A systematic
Review, In Silico, and Ultrastructure
Investigation. Journal Toxicological
Research. 35 (2): 1-14.

ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ
จิตรเกาะ รจนา เช้ือโคกกรวด ขจรเดช เวียงสงค์
ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา
เทพนอก และวนิดา ชูหมื่นไวย. 2564. สา
รพฤกษเคมี และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกดั หยาบบัวบกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
10(1): 86-95.

ลิขสิทธิ์ “ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซ อ ร์ ค า เรี ย ใ น ป ล า จ า ก อ่ า ง เก็ บ น้ ำ ล ำ ฉ ม ว ก
จังหวัดนครราชสีมา” วันที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ
19 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 เลขทะเบยี น ว. 044890.

Kusolrat P, Huo X, Kumropthanasarn P and

9

ลำดับ ชื่อ–สกลุ คุณวฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวจิ ัย
ที่ ตำแหน่งทาง (ปที ี่สำเร็จการศกึ ษา) /ปีทต่ี พี มิ พเ์ ผยแพร่
วิชาการ
(เรียงลำดบั คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตร)ี (เขียนในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
4. อ.ดร.ปยิ สดุ า การศกึ ษาปัจจบุ ันย้อนหลังไป 5 ปี)
เทพนอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี เคมี)
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ Kusolrat P. 2019. Histological description
ธนบรุ ี (2557) and histometric assess ment of the
peripheral blood cells in wild Indo
วท.ม. (เทคโนโลยชี ีวภาพ) chinese water dragon (Physignathus
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ cocincinus Cuvier, 1982) from Nakhon
ธนบรุ ี (2543) Ratchasima, Thailand. Proceeding of 20th
Khon Kaen Veterinary Annual
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) International Conference. Khon Kaen,
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2540) Thailand. p. 103-108.
Kusolra P, Momklang P, Feekrathok A and
Kusolrat P. 2018. Intestinal parasitic
infections on vegetables market in
Nakhon Ratchasima Municipality,
Thailand. Proceeding of the 7th
International Conference on Sciences
and Social Sciences. 2017. Innovative
Research for Stability, Prosperity and
Sustainability. 2018. Rajabhat Maha
Sarakham University. p. 92-98.
Kusolrat P, Khumropthanasarn P,
Chartmueangpak S, Seeladlao A and
Kusolrat P. 2018. Detection of
gastrointestinal parasites of goats in
Sikhio district, Nakhon Ratchasima
province, Thailand. Proceeding of the 3rd
MSU International Veterinary Conference
“Sustainable Animal Health and
Production”. Faculty of Veterinary
Sciences, Mahasarakham University,
Thailand. p. 235-243.

ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ
จิตรเกาะ รจนา เช้ือโคกกรวด ขจรเดช เวยี งสงค์
ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา
เทพนอก และวนิดา ชูหมื่นไวย. 2564. สาร
พฤกษเคมี และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบบัวบกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
10(1): 86-95.

ปิยสุดา เทพนอก ณัฐพร กองผา นาถลัดดา พลจัส
ตุรัส กัลยาณี แก้วชูศรี และสุพรรณา เริกกลาง.
2562. “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกดั หยาบจากหัว

10

ลำดบั ช่อื –สกุล คุณวุฒิ (สาขาวชิ า) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวจิ ัย
ท่ี ตำแหน่งทาง (ปที สี่ ำเรจ็ การศกึ ษา) /ปีทต่ี พี ิมพ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดบั คณุ วุฒสิ ูงสุดถึงระดับปริญญาตร)ี (เขยี นในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
5. ผศ.ดร.จณิ ณวัตร์ การศกึ ษาปัจจบุ ันยอ้ นหลงั ไป 5 ปี)
มานะเสถยี ร วท.ด. (ชวี วิทยาสิ่งแวดล้อม)
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2554) บัวบกโคก”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว
วิจัย ครั้งท่ี 12. วันท่ี 20-21 มีนาคม 2562
วท.ม. (ชีววทิ ยาสง่ิ แวดลอ้ ม) สถาบั น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ท างปั ญ ญ าแ ล ะวิ จั ย
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2543) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร.
หน้าที่ 1281-1288.
วท.บ. (เทคโนโลยกี ารผลติ สัตว์) ปิยสุดา เทพนอก ดวงดาว พันธ์สกลุ สิตานันท์ ทแยง
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2540) และประภวิษณ์ุ พิกุลนอก. 2561. การศึกษา
เปรียบเทียบการเก็บรักษาเชื้อ Acetobactor
aceti เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมัก. การประชุม
วชิ าการระดับชาตดิ ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ส ม เด็ จ เจ้ าพ ระ ย า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและ
ทอ้ งถน่ิ ครงั้ ที่ 1. โรงแรมเอสดี กรุงเทพมหานคร.

Khanema P and Manasathien J. 2021.
Antioxidant, toxic and cytotoxic activities
of Butea superba Roxb. Asia Pac. J. Sci.
Technol. 26(4): APST-26-04-18.

จิณณวตั ร์ มานะเสถียร และเฉลิมเดช มานะเสถียร.
2564. อนุสิทธิบัตร เรื่อง เคร่ืองแกะเปลือกและ
กระทุ้งเมล็ดลำไย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 18206
วันท่ีจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบั ตร 30
กรกฎาคม 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณชิ ย.์

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2563. สัตววิทยา. พิมพ์
ครั้งที่ 1. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 268
หน้า.

จณิ ณวัตร์ มานะเสถียร และเฉลิมเดช มานะเสถียร.
2562. อนุสิทธิบัตร เรื่อง เคร่ืองแยกปุ๋ยแบบ
ตะแกรงทรงกระบอกหมุนและส่ันแบบควบคุม
ความเร็วรอบ. เลขที่อนุสิทธิบัตร 15055 วันที่
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 14 มีนาคม
2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณชิ ย.์

พชรมน เม่ามูลเฮ จิณณวัตร์ มานะเสถียร และปิย
นุช คะเณมา. 2561. สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดใบ
กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit) และใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra
L.). วารสารพฤกษศาสตรไ์ ทย. 10(2): 175-189.

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2560. ตำราสรีรวิทยา
ท่ัวไป. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๑๐ คณะ

11

ลำดับ ชือ่ –สกลุ คุณวฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบันการศกึ ษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวิจยั
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ่สี ำเร็จการศึกษา) /ปีทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดับคณุ วุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตร)ี (เขียนในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
6. ผศ.ดร.ชายฉตั ร การศึกษาปัจจุบันย้อนหลังไป 5 ปี)
บุญญานสุ ิทธ์ิ ปร.ด. (ชีววทิ ยา)
มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ (2556) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา. 284 หน้า.
วท.ม. (ชวี วิทยา) Manasathien J. 2017. Effects of
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (2550) mangosteen hull extracts on bioefficacy
and antiproliferation of human breast
วท.บ. (ชีววิทยา) and prostate carcinoma cell lines.
มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ (2546) Suranaree J. Sci. Technol. 24(4): 475-488.
Manasathien J and Indrapichate K. 2017.
Apoptosis of MCF-7 cancer cell induced
by pomegranate (Punica granatum L.).
peel extract. Suranaree J. Sci. Technol.
241): 63-74.

Boonyanusith C and Athibai S. 2021. A new
species of Rangabradya (Copepoda,
Harpacticoida, Ectinosomatidae) from a
cave in Satun Province, southern
Thailand. ZooKeys. 1009: 45-66.

Wongkamhaeng K, Dumrongrojwattana P,
Shin M and Boonyanusith C. 2020.
Grandidierella gilesi Chilton, 1921
(Amphipoda, Aoridae), first encounter of
non-indigenous amphipod in the Lam Ta
Khong River, Nakhon Ratchasima
Province, North-eastern Thailand.
Biodiversity Data Journal. 8: e46452.

Boonyanusith C, Wongkamhaeng K and
Athibai S. 2020. A new species of
Boholina (Crustacea, Copepoda,
Calanoida) and a first record for
stygobiotic calanoid fauna from a cave in
Thailand. ZooKeys. 904: 1-22.

Junthip J, Promma W, Sonsupap S and
Boonyanusith C. 2019. Adsorption of
paraquat from water by insoluble
cyclodextrin polymer crosslink with
1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid.
Iranian Polymer Journal. 28: 213-223.

Sanoamuang L-O, Boonyanusith C and
Brancelj A. 2019. A new genus and new
species of stygobitic copepod (Crustacea:
Copepoda: Cyclopoida) from Thien

12

ลำดบั ช่อื –สกุล คณุ วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ยั
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ี่สำเร็จการศกึ ษา) /ปีทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตร)ี (เขยี นในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
การศกึ ษาปัจจบุ ันยอ้ นหลงั ไป 5 ปี)

Duong Cave in Central Vietnam, with a
redescription of Bryocyclops anninae
(Menzel, 1926). The Raffles Bulletin of
Zoology. 67: 189-205.
Boonyanusith C, Sanoamuang L-O and
Brancelj A. 2018. A new genus and two
new species of cave-dwelling cyclopoids
(Crustacea, Copepoda) from the epikarst
zone of Thailand and up-to-date keys to
genera and subgenera of the
Bryocyclops and Microcyclops groups.
European Journal of Taxonomy. 431: 1-
30.
Boonyanusith C, Saetang T, Wongkam K
and Maiphae S. 2018. Onychocamptus
Daday, 1903 from Thailand, with
descriptions of two new species and two
new records (Crustacea,
Copepoda,Harpacticoida, Laophontidae).
ZooKeys. 810: 45-89.

หมายเหตุ ผลงานทางวชิ าการ 5 ปยี อ้ นหลงั ใหน้ ับตามปีการศึกษาในปีที่ประเมนิ เปน็ ปที ี่ 1

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ระบุชอ่ื อาจารย์ประจำหลักสูตร ตามทปี่ รากฏใน มคอ.2 หมวดท่ี 3

ลำดบั ชือ่ –สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ยั

ที่ ตำแหน่งทาง (ปที ่สี ำเร็จการศึกษา) /ปที ต่ี ีพมิ พเ์ ผยแพร่

วิชาการ (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดบั ปริญญาตรี) (เขยี นในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
การศกึ ษาปัจจุบันย้อนหลังไป 5 ปี)

1. ผศ.ดร.พันธ์ทพิ ย์ วท.ด. (จลุ ชวี วิทยา) Tanaram P. 2019. Optimization of

ตันอร่าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2554) Memecylon edule Roxb. extract as

วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) biomordant for silk dyeing. RMUTSB

มหาวิทยาลยั มหดิ ล (2545) Academic Journal: Science and

วท.บ. (จุลชวี วทิ ยา) Technology. 3(1): 19-31.

มหาวิทยาลยั บรู พา (2540) Tanaram P. 2018. Isolation and

determination of antimicrobial activity of

Bifidobacterium spp. from infant feces.

The 14th International Conference on

Innovations in Interdisciplinary Research.

Suratthani Rajabhat University. p.183-190.

13

ลำดบั ช่อื –สกลุ คณุ วฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวิจยั
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปีที่สำเร็จการศึกษา) /ปที ต่ี พี มิ พเ์ ผยแพร่
วชิ าการ
2. ผศ.ยพุ า ผ้งึ น้อย (เรียงลำดับคุณวุฒสิ ูงสุดถงึ ระดับปริญญาตรี) (เขยี นในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
การศึกษาปัจจบุ ันย้อนหลังไป 5 ปี)
3. ผศ.ดร.ปิยะธดิ า วท.ม. (จุลชีววิทยา)
กศุ ลรัตน์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (2539) Piraonapicha K, Sangpradub N, Rakboon
K, Phuarporn S, Phungnoi Y and Liu X.
วท.บ. (ชวี วทิ ยา) 2021. A catalog of the megalopteran
มหาวิทยาลยั รามคำแหง (2529) collection in the natural history

วท.ด. (ชีวเวชศาสตร)์ museum of the national science
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีสรุ นารี (2559) museum, Thailand. Thai Specimens. 1:
51-94.
วท.ม. (ปรสติ วทิ ยา) Sooklert K, Wongjarupong A, Cherdchom S,
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2542) Wongjarupong N, Jindatip D, Phungnoi Y,
Rojanathanes R and Sereemaspun A.
ค.บ. (เคมี) 2019. Molecular and Morphological
สถาบนั ราชภฏั นครราชสมี า (2538) evidence of hepatotoxicity after silver
nanoparticle exposure: A systematic
Review, In Silico, and Ultrastructure
Investigation. Journal Toxicological
Research. 35 (2): 1-14.

ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ
จิตรเกาะ รจนา เชื้อโคกกรวด ขจรเดช เวียงสงค์
ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา
เทพนอก และวนิดา ชูหม่ืนไวย. 2564. สา
รพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบบัวบกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
10(1): 86-95.

ลิขสิทธิ์ “ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเมตา
เซ อ ร์ ค า เรี ย ใน ป ล า จ า ก อ่ า ง เก็ บ น้ ำ ล ำ ฉ ม ว ก
จังหวัดนครราชสีมา” วันท่ีได้รับการจดลิขสิทธิ์
19 กุมภาพนั ธ์ 2564 เลขทะเบยี น ว. 044890.

Kusolrat P, Huo X, Kumropthanasarn P and
Kusolrat P. 2019. Histological description
and histometric assess ment of the
peripheral blood cells in wild Indo
chinese water dragon (Physignathus
cocincinus Cuvier, 1982) from Nakhon
Ratchasima, Thailand. Proceeding of 20th
Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference. Khon Kaen,
Thailand. p. 103-108.

Kusolra P, Momklang P, Feekrathok A and
Kusolrat P. 2018. Intestinal parasitic

14

ลำดับ ช่อื –สกลุ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวิจัย
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ี่สำเร็จการศึกษา) /ปีที่ตพี ิมพ์เผยแพร่
วิชาการ
(เรยี งลำดบั คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี) (เขยี นในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
4. อ.ดร.ปิยสุดา การศึกษาปจั จุบันยอ้ นหลังไป 5 ปี)
เทพนอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี)
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ infections on vegetables market in
ธนบรุ ี (2557) Nakhon Ratchasima Municipality,
Thailand. Proceeding of the 7th
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) International Conference on Sciences
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้า and Social Sciences. 2017. Innovative
ธนบรุ ี (2543) Research for Stability, Prosperity and
Sustainability. 2018. Rajabhat Maha
วท.บ. (เทคโนโลยชี วี ภาพ) Sarakham University. p. 92-98.
มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2540) Kusolrat P, Khumropthanasarn P,
Chartmueangpak S, Seeladlao A and
Kusolrat P. 2018. Detection of
gastrointestinal parasites of goats in
Sikhio district, Nakhon Ratchasima
province, Thailand. Proceeding of the 3rd
MSU International Veterinary Conference
“Sustainable Animal Health and
Production”. Faculty of Veterinary
Sciences, Mahasarakham University,
Thailand. p. 235-243.

ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ
จิตรเกาะ รจนา เชอ้ื โคกกรวด ขจรเดช เวียงสงค์
ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา
เทพนอก และวนิดา ชูหม่ืนไวย. 2564. สาร
พฤกษเคมี และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกดั หยาบบวั บกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
10(1): 86-95.

ปยิ สุดา เทพนอก ณัฐพร กองผา นาถลัดดา พลจัส
ตุรัส กัลยาณี แก้วชูศรี และสุพรรณา เริกกลาง.
2562. “ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจาก
หัวบัวบกโคก”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มศว วิจัย คร้งั ท่ี 12. วันท่ี 20-21 มีนาคม 2562
ส ถาบั น ยุท ธศ าส ต ร์ท างปั ญ ญ าแล ะ วิจั ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
กรุงเทพมหานคร. หนา้ ที่ 1281-1288.

ปิยสุดา เทพนอก ดวงดาว พันธ์สกุล สิตานันท์
ทแยง แล ะป ระ ภ วิษ ณุ์ พิ กุลน อก. 2561.
การศึกษาเปรียบ เทียบการเก็บรักษาเชื้อ
Acetobactor aceti เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมัก.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จ

15

ลำดบั ชื่อ–สกุล คุณวฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวิจัย
ท่ี ตำแหนง่ ทาง (ปที ่สี ำเร็จการศึกษา) /ปีทต่ี ีพมิ พ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดบั คุณวุฒิสงู สุดถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขียนในรปู แบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
การศึกษาปจั จุบันยอ้ นหลังไป 5 ปี)

เจ้าพระยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การ
พฒั นาชุมชนและทอ้ งถ่ิน ครงั้ ท่ี 1. โรงแรมเอสดี
กรุงเทพมหานคร.

5. ผศ.ดร.จณิ ณวัตร์ วท.ด. (ชวี วิทยาส่งิ แวดลอ้ ม) Khanema P and Manasathien J. 2021.
Antioxidant, toxic and cytotoxic activities
มานะเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสี รุ นารี (2554) of Butea superba Roxb. Asia Pac. J. Sci.
Technol. 26(4): APST-26-04-18.
วท.ม. (ชีววทิ ยาสิง่ แวดลอ้ ม)
จิณณวัตร์ มานะเสถียร และเฉลมิ เดช มานะเสถียร.
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2543) 2564. อนุสิทธบิ ัตร เรอื่ ง เคร่ืองแกะเปลือกและ
กระทุ้งเมล็ดลำไย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 18206
วท.บ. (เทคโนโลยกี ารผลิตสตั ว์) วันที่จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 30
กรกฎาคม 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (2540) กระทรวงพาณชิ ย.์

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2563. สัตววิทยา. พิมพ์
คร้ังที่ 1. มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์. 268
หน้า.

จิณณวัตร์ มานะเสถียร และเฉลิมเดช มานะเสถยี ร.
2562. อนุสิทธิบัตร เรื่อง เคร่ืองแยกปุ๋ยแบบ
ตะแกรงทรงกระบอกหมุนและสั่นแบบควบคุม
ความเร็วรอบ. เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 15055 วันที่
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 14 มีนาคม
2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณชิ ย.์

พชรมน เม่ามูลเฮ จิณณวัตร์ มานะเสถียร และปิย
นุช คะเณมา. 2561. สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดใบ
กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit) และใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra
L.). วารสารพฤกษศาสตรไ์ ทย. 10(2): 175-189.

จิณณวัตร์ มานะเสถียร. 2560. ตำราสรีรวิทยา
ท่ัวไป. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๑๐ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมี า. 284 หน้า.

Manasathien J. 2017. Effects of
mangosteen hull extracts on bioefficacy
and antiproliferation of human breast
and prostate carcinoma cell lines.
Suranaree J. Sci. Technol. 24(4): 475-488.

Manasathien J and Indrapichate K. 2017.
Apoptosis of MCF-7 cancer cell induced

16

ลำดับ ชอื่ –สกลุ คณุ วฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ยั
ที่ ตำแหน่งทาง (ปที ี่สำเรจ็ การศึกษา) /ปที ตี่ พี ิมพเ์ ผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดบั คณุ วุฒิสงู สดุ ถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานกุ รม โดยเรียงลำดับจากปี
การศกึ ษาปัจจบุ ันยอ้ นหลังไป 5 ปี)

by pomegranate (Punica granatum L.).
peel extract. Suranaree J. Sci. Technol.
24(1): 63-74.

6. ผศ.ดร.ชายฉัตร ปร.ด. (ชีววทิ ยา) Boonyanusith C and Athibai S. 2021. A new
บุญญานสุ ิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556) species of Rangabradya (Copepoda,
Harpacticoida, Ectinosomatidae) from a
วท.ม. (ชีววิทยา) cave in Satun Province, southern
มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่ (2550) Thailand. ZooKeys. 1009: 45-66.

วท.บ. (ชีววทิ ยา) Wongkamhaeng K, Dumrongrojwattana P,
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (2546) Shin M and Boonyanusith C. 2020.
Grandidierella gilesi Chilton, 1921
(Amphipoda, Aoridae), first encounter of
non-indigenous amphipod in the Lam Ta
Khong River, Nakhon Ratchasima
Province, North-eastern Thailand.
Biodiversity Data Journal. 8: e46452.

Boonyanusith C, Wongkamhaeng K and
Athibai S. 2020. A new species of
Boholina (Crustacea, Copepoda,
Calanoida) and a first record for
stygobiotic calanoid fauna from a cave in
Thailand. ZooKeys. 904: 1-22.

Junthip J, Promma W, Sonsupap S and
Boonyanusith C. 2019. Adsorption of
paraquat from water by insoluble
cyclodextrin polymer crosslink with
1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid.
Iranian Polymer Journal. 28: 213-223.

Sanoamuang L-O, Boonyanusith C and
Brancelj A. 2019. A new genus and new
species of stygobitic copepod (Crustacea:
Copepoda: Cyclopoida) from Thien
Duong Cave in Central Vietnam, with a
redescription of Bryocyclops anninae
(Menzel, 1926). The Raffles Bulletin of
Zoology. 67: 189-205.

Boonyanusith C, Sanoamuang L-O and
Brancelj A. 2018. A new genus and two
new species of cave-dwelling cyclopoids
(Crustacea, Copepoda) from the epikarst

17

ลำดับ ชื่อ–สกลุ คณุ วุฒิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ยั
ท่ี ตำแหน่งทาง (ปีที่สำเรจ็ การศึกษา) /ปที ีต่ ีพมิ พเ์ ผยแพร่
วิชาการ
(เรียงลำดับคุณวุฒสิ งู สดุ ถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
7. ผศ.ดร.ศรีนวล การศกึ ษาปจั จุบันย้อนหลังไป 5 ปี)
ตันสวุ รรณ วท.ด. (เทคโนโลยชี ีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2550) zone of Thailand and up-to-date keys to
8. ผศ.ดร.เทียมหทัย genera and subgenera of the
ชพู ันธ์ วท.ม. (เทคโนโลยชี วี ภาพ) Bryocyclops and Microcyclops groups.
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (2541) European Journal of Taxonomy. 431: 1-
30.
วท.บ. (เทคโนโลยชี ีวภาพ) Boonyanusith C, Saetang T, Wongkam K
มหาวิทยาลยั รงั สติ (2535) and Maiphae S. 2018. Onychocamptus
Daday, 1903 from Thailand, with
วท.ด. (ชีววิทยาส่งิ แวดลอ้ ม) มหาวทิ ยาลัย descriptions of two new species and two
เทคโนโลยีสรุ นารี (2556) new records (Crustacea, Copepoda,
Harpacticoida, Laophontidae). ZooKeys.
ประกาศนยี บตั ร (ภาษาองั กฤษสำหรบั คร)ู 810: 45-89.
มหาวิทยาลยั สโุ ขทัยธรรมาธริ าช (2550)
วินัฐ จิตรเกาะ และศรนี วล ตนั สุวรรณ. 2561. สาร
วท.ม. (ชีววิทยาศกึ ษา) ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์ท่ีแยกจาก
มหาวิทยาลยั มหาสารคาม (2548) เหียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย
ครง้ั ที่ 12. มหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ.
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม (2540) ชฎากัลป์ ช่ืนชอบ ศรีนวล ตันสวุ รรณ และ ชมัยพร
เจริญพร. 2560. ความหลากหลายของเห็ดป่า
และ ราขนาดใหญ่ บริเวณวัดป่านันทวัน บ้าน
มะค่า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
35(1): 25-34.

เทียมหทัย ชูพันธ์. 2564. ความหลากหลายของ
พรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์
วศิ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลย.ี 1(1): 1-10.

เทยี มหทัย ชพู ันธ์ นาริชซ่า วาดี ศรัญญา กล้าหาญ
สุนิษา ยิ้มละมัย และสุวรรณี อุดมทรัพย์. 2563.
ความหลากหลายของพรรณพืชในวัดป่าเขาคงคา
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. Journal of
Science and Technology. 5(3): 74-96.

สุรพงษ์ โกสุมภ์ กฤตลักษณ์ จอดพิมาย และเทียม
หทัย ชูพันธ์. 2563. จำนวนโครโมโซมของพืช
ดอกบางชนิดในจังหวัดนครราชสีมา. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม คร้ังท่ี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. หนา้ 99-106.

ณฐั กมล นาเจริญ สุกัลยา หวังรวมกลาง และเทยี ม
ห ทั ย ชู พั น ธ์ . 2563. ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์
เปรียบเทียบของพืช 15 ชนิดใน พื้นที่ดินเค็ม
ต ำ บ ล บั ล ลั งก์ อ ำ เภ อ โน น ไท ย จั งห วั ด

18

ลำดบั ชอ่ื –สกุล คณุ วุฒิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวิจัย
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปีท่ีสำเร็จการศึกษา) /ปีท่ีตพี ิมพ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดับคณุ วุฒสิ ูงสดุ ถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดบั จากปี
การศึกษาปจั จุบันย้อนหลังไป 5 ปี)

นครราชสีมา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งท่ี 2.
มหาวิทยาลยั ราชภฏั เลย. หน้า 87-93.
Choopan T, Sarawood S, Nopparat T and
Somran S. 2020. Staurogyne beddomei
(Acanthaceae), a new record for
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany).
48(1): 45-47.
เทียมหทัย ชูพันธ์. 2562. พรรณพืชในป่าชุมชนภู
ประดู่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 47(4):
673-690.
Choopan T, Grote PJ, Chayamarit K and
Simpson DA. 2019. A checklist of
Acanthaceae subfamily Nelsonioideae in
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany).
47(2): 241-259.
เทียมหทัย ชูพันธ์ สุภาวดี ศรฐิติการ และอภิญญา
ระเบียบ. 2562. ความหลากหลายของพรรณไม้
ใหญ่ในอุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา จงั หวัดชัยภูมิ.
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
หนา้ 35-51.
ศศิมา อ่ำพร้อม อัจฉรา กล้าหาญ และเทียมหทัย
ชูพันธ์. 2562. ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้
ต้นในพ้นื ทปี่ า่ โคกชาติ สาธารณประโยชน์ อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ นวัตกรรม ครั้งท่ี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. หนา้ 66-74.
พรนภา เบาสูงเนิน พงษ์สิทธ์ิ สวนศรี และเทียม
หทัย ชูพันธ์. 2562. ความหลากหลายของพรรณ
ไม้ต้น ป่าชุมชนโคกโสก ขี้หนู อำเภอลำทะเมน
ชยั จงั หวัดนครราชสีมา. การประชมุ วชิ าการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คร้ังท่ี 1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 59-65.
เทียมหทัย ชูพันธ์. 2562. พืชมีท่อลำเลียงในวน
อุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24(1): 170-
189.
เทวฤทธิ์ สองเมือง และเทียมหทัย ชูพันธ์. 2561.

19

ลำดบั ชอ่ื –สกลุ คุณวฒุ ิ (สาขาวิชา) สถาบนั การศกึ ษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวิจยั
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ี่สำเรจ็ การศกึ ษา) /ปที ีต่ ีพมิ พเ์ ผยแพร่
วิชาการ
(เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงลำดับจากปี
การศกึ ษาปัจจบุ ันยอ้ นหลงั ไป 5 ปี)

ความห ลากห ลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์จากเห็ดราขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้าน
อ่างศิลา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว. การ
ประชมุ วิชาการระดบั ชาตริ าชมงคลสกลนคร ครัง้
ท่ี 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร. หนา้ C-29 – C-36.
เทียมหทัย ชูพันธ์ จิรประภา ทองสุขแก้ง และธนา
ดานะ. 2561. ความหลากหลายของชนิดและ
นิเวศวิทยาของกล้วยไม้ใน อุทยานแห่งชาติภู
แลนคา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5):
612-618.
Choopan T, Grote PJ, Chayamarit K and
Simpson DA. 2018. An annotated
checklist of the genus
Pseuderanthemum Radlk. (Acanthaceae)
in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany).
46(1): 90-111.
เทียมหทัย ชูพันธ์ วาสนา ภานุรักษ์ เจษฎา ทิพยะ
สุขศรี อเนก ศรีสุวรรณ นุติพงษ์ บางแสง
และณัฐพงศ์ คูณขุนทด. 2561. สถานภาพและ
การใช้ประโยชน์ไผ่บริเวณลำน้ำมูล. การประชุม
วิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านแห่งประเทศไทย
ครงั้ ท่ี 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง. หนา้ 1-12.
Choopan T, Grote PJ, Chayamarit K and
Simpson DA. 2018. Pollen morphology of
Acanthaceae, Subfamily Nelsonioi deae,
in Thailand. Asia-Pacific Journal of
Science and Technology. 23(2): 1-9.
เทียมหทัย ชูพันธ์ เสาวลักษณ์ จำเริญธรรม และ
อัญชลี ลำพึง. 2560. ความหลากหลายและ
นิเวศวิทยาของไม้พ้ืนล่างใน อุทยานแห่งชาติภู
แลนคา จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 11.
มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล. หนา้ 30-36.
เทียมหทัย ชูพันธ์ กวินณา เอ่ียมชโลทร เบญจ
วรรณ แนวถาวร ภัทราวรรณ คันสูงเนิน และ
อุทิศ จงรวมกลาง. 2560. ความหลากหลายของ
พืชพื้นล่างในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
(เก้ิงช่อผกา) อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ. การ
ประชุม เครือข่าย งานวิจัยนิเวศ วิทยาป่าไม้

20

ลำดับ ชื่อ–สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศกึ ษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวิจัย
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปีทส่ี ำเรจ็ การศกึ ษา) /ปีทต่ี ีพมิ พ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรยี งลำดับคณุ วุฒิสงู สุดถงึ ระดบั ปริญญาตรี) (เขยี นในรูปแบบบรรณานกุ รม โดยเรียงลำดบั จากปี
9. ผศ.ดร. การศึกษาปจั จุบันยอ้ นหลงั ไป 5 ปี)
ขวญั ประเสรฐิ ปร.ด. (ชวี วทิ ยา)
พันธชุ์ ัย มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น (2558) ประเทศไทย คร้ังที่ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา). หนา้ 193-199.
10. ผศ.ดร. วท.ม. (ชวี วทิ ยา) เทียมหทัย ชูพนั ธ์ กนกวรรณ ขจีรัมย์ กรกมล ชูรัก
ณฐั กานต์ มหาวทิ ยาลัยขอนแกน่ (2550) จริยานันท์ ชูเดช และพรพิมล สมจิตร. 2560.
ศาสตร์สงู เนิน ความหลากหลายของ พรรณพืชกับปริมาณ
วท.บ. (ชวี วิทยา) คาร์บอนสะสมในป่าชุมชน เทศบาลตำบลเมือง
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น (2547) ใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
วท.ด. (ชวี วิทยาสิง่ แวดลอ้ ม) ประเทศไทย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2551) (ศาลายา). หน้า 88-99.

วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ ิ่งแวดล้อม) Kanchan C, Imjai P, Kanchan N, Panchai K
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2545) and Hatai K. 2019. Virulence of
Aeromonas hydrophila in Siamese
fighting fish (Betta splendens) and the
bacterium susceptibility to some herbal
plants. Iranian Journal of Fisheries
Sciences. 18(2): 349-354.

ขวัญประเสรฐิ พันธุช์ ัย นฤมล แสงประดับ และชุติ
มา หาญจวณิช. 2561. การเปลี่ยนแปลงจุลกาย
วิภาคเหงือกและ ผิวหนังของลูกปลานิลที่ได้รับ
คอปเปอร์ซัลเฟต. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(6):
889-896.

วาสนา กีรติจำเริญ เจษฎา กิตติสุนทร ณัฐกานต์
ศาสตร์สูงเนิน กนกกร เมตตาจิต และณัฐธิดา ภู
บุญเพชร. 2562. การ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4. วารสารชุมชนวิจัย. 13(1): 26-38.

Sartsoongnoen N, Kam krathok B and
Chaiseha Y. 2018. Effect of temperature
on reproductive hormones and egg
quality in the native Thai chicken. Avian
Biology Research. 11(3): 183-190.

Sinpru P, Sartsoongnoen N, Rozenboim I,
Porter TE, El Halawani ME and Chaiseha
Y. 2018. The effects of replacing eggs
with chicks on mesotocin, dopamine,
and prolactin in the native Thai hen.
General and Comparative Endo crinology.
1(263): 32-42.

21

ลำดับ ช่ือ–สกุล คุณวฒุ ิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ตำรา/ งานวจิ ยั
ที่ ตำแหนง่ ทาง (ปที ่ีสำเรจ็ การศึกษา) /ปีที่ตีพิมพเ์ ผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดับคณุ วุฒิสูงสดุ ถงึ ระดับปริญญาตรี) (เขียนในรปู แบบบรรณานกุ รม โดยเรียงลำดบั จากปี
11. ผศ.ดร.มณฑล การศึกษาปจั จุบันย้อนหลงั ไป 5 ปี)
วสิ ุทธิ ปร.ด. (จุลชีววทิ ยา)
มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ (2556) Namken S, Sinpru P, Kamkrathok B,
12. อ.ดร.ผสุ ดี Sartsoongnoen N and Chaiseha Y. 2017.
พรหมประสทิ ธิ์ วท.ม. (ชวี เคมี) Role of vasoactive intestinal peptide
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ (2550) during the transition from incu bation
behavior to rearing behavior in the
วท.บ. (จลุ ชีววทิ ยา) female native Thai chicken. Poultry
มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ (2547) Science. 96(10): 3768-3774.

ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) Soeloh D and Visutthi M. 2021. Efficacy of
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (2560) Thai plant extracts for antibacterial and
anti-biofilm activities against pathogenic
วท.ม. ชวี วิทยา bacteria. Antibiotic. 10(12): 1470.

Saeloh D, Visutthi M, Leeha M, Limsuwan S
and Voravuthikunchai SP. 2020.
Enhanced antibacterial activity of
meropenem against extensively drug-
resistant Acinetobacter baumannii by
Myrtaceae Plant Extracts. Walailak
Journal of Science and Technology.
17(11): 1168-1176.

มณฑล วิสุทธิ. 2019. สูตรผสมของสารสกดั จากพชื
สำหรับยบั ยั้งแบคทีเรยี ก่อโรคบางชนดิ . Science
and Technology RMUTT Journal. 9(2):
125-135.

มณฑล วิสุทธิ. 2561. ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียกลุ่ม
Staphylococci ของพืชท้องถ่ินบางชนิดใน
นครราชสมี า. KKU. Sci. J. 45(4): 805-816.

มณฑล วสิ ุทธิ รัชนก ประคองจติ ร์ และรตั นาภรณ์
กิ่งพาน. 2560. ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร
สกดั เอทานอลจากพชื และสตู รผสม. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครงั้ ท่ี 9.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยบูรพา.

Visutthi M. 2017. In vitro screening anti-
bacterial and prebiotic properties of
Plant ethanolic extracts. IEEE
International Conference on Science and
Technology 2017. Faculty of Science and
Technology Rajamangala University of
Technology Thanyaburi.

ผุสดี พรหมประสิทธ์ิ ธัญรัตน์ ประมูลศิลป์ สุวิสา
จันทร์โท และวรชาติ โตแก้ว. 2562. ความ
หลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชในป่า

22

ลำดับ ช่อื –สกลุ คุณวุฒิ (สาขาวชิ า) สถาบันการศึกษา ผลงานทางวชิ าการ/ตำรา/ งานวจิ ัย
ที่ ตำแหน่งทาง (ปีท่ีสำเร็จการศกึ ษา) /ปที ตี่ ีพมิ พ์เผยแพร่
วชิ าการ
(เรียงลำดับคณุ วุฒิสงู สดุ ถึงระดับปริญญาตรี) (เขียนในรูปแบบบรรณานกุ รม โดยเรียงลำดับจากปี
13. อ.ดร.ธรี ะ การศกึ ษาปจั จบุ ันย้อนหลงั ไป 5 ปี)
ธรรมวงษา มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2553)
กศ.บ. ชวี วทิ ยา ชมุ ชนบ้านโนนซาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า . PSRU Journal of
มหาวิทยาลยั นเรศวร (2550) Science and Technology. 4(3): 37-47.
วทิ ยาศาสตรมหาบณั ฑติ (ชีววทิ ยา)
สายใจ ปอสูงเนิน นิธิศักด์ิ สาระชัย ชนิกานต์
มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2554) กริดกระโทก และธีระ ธรรมวงศา. 2562.
วทิ ยาศาสตรบณั ฑิต (ชวี วทิ ยา) การศึกษาสมบัติของเอนไซม์อะไมเลสในเมล็ด
ขนุนกำลังงอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสีมา “วทิ ยาศาสตรว์ ิจัย” ครั้งท่ี 10 วิทยาศาสตร์มุ่ง
(2552) นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 (บทความในการ
ประชมุ วชิ าการ). BI 163-170.

Posoongnoen, S., Thummavongsa, T. 2020.
Purification and characterization of

thermostable α-amylase from

germinating Sword bean (Canavalia
gladiata (Jacq.) DC.) seeds. Plant
Biotechnology. 37, 31–38.
ณัฏฐา สุวัฒนชาติ, สายใจ ปอสูงเนิน และธีระ
ธรรมวงศา. 2565. ผลของสารสกัดราเอนโดไฟต์
ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต ของ
ต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราชใน
สภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.
27(1). 467-480.
ธีระ ธรรมวงศา และ สายใจ ปอสูงเนิน. (2565).
“ผ ล ข อ ง ร า เอ น โด ไ ฟ ต์ จ า ก ก ล้ ว ย ไ ม้ ช้ า ง ก ร ะ
(Rhynchostylis gigantean (Lindl.) Ridl.) ต่อ
การงอกของเมล็ด และการพัฒนาของต้นกล้า
ข้าวหอมมะลิ 105 (Oryza sativa L.) คะน้า
(Brassica oleracea L.) และกล้วยไม้ช้างกระ”.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 27(2): 1319-
1333.

อาจารยผ์ ู้สอน (รวมอาจารย์พเิ ศษ)

ระบรุ ายชือ่ อาจารย์ผูส้ อนทุกคนทป่ี รากฏในแผนการเรียน ในปีการศึกษา 2564

รายวิชา ผู้สอน คุณวุฒิสูงสดุ (สาขาวิชา)

สถาบนั การศกึ ษา (ปที ส่ี ำเร็จการศึกษา)

403101 ชีววิทยา 1 ผศ. ยุพา ผึง้ น้อย วท.ม. (จุลชวี วิทยา)

403102 ปฏิบัติการชวี วิทยา 1 มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (2539)

403357 พันธุศาสตรจ์ ลุ ินทรีย์

403371 สมั มนาชวี วิทยา

23

รายวิชา ผู้สอน คุณวฒุ ิสงู สดุ (สาขาวิชา)
ผศ.ดร.องั คณา ชาตกิ ้อน สถาบันการศกึ ษา (ปีทสี่ ำเร็จการศึกษา)
402101 เคมี 1 ดร.เจริญศักด์ิ เลางาม วท.ด. (เคมี)
402102 ปฏิบตั กิ ารเคมี 1 ผศ.เบญจภคั จงหมนื่ ไวย์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2555)
402101 เคมี 1 ดร.พัชนา สุวรรณแสน วท.ด. (เคมี)
ผศ.ชำนาญ พร้อมจนั ทึก มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2555)
061305 เทคโนโลยสี ารสนเทศสำหรับ ผศ.ดร.สายใจ ปอสงู เนนิ และ วศ.ม. (เทคโนโลยสี ารสนเทศ)
สำนักงานอตั โนมตั ิ อ.สุขสรรค์ ตนั สิริ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2553)
409111 หลักสถิติ ผศ.ดร.ขวัญประเสรฐิ พนั ธช์ุ ยั ปร.ด. (การวิจยั และสถิตทิ างวทิ ยาการปัญญา)
ผศ.ดร.แววดาว ดาทอง มหาวิทยาลยั บูรพา (2563)
401101 ฟิสกิ ส์ 1 วท.ม. (ฟิสกิ ส์)
401102 ปฏบิ ัตกิ ารฟสิ กิ ส์ 1 ผศ.ดร.เทยี มหทัย ชพู นั ธ์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
ผศ.ดร.จณิ ณวัตร์ มานะเสถยี ร (2550)
402341 ชวี เคมี 1 ปร.ด. (ชวี เคมี)
402342 ปฏบิ ัตกิ ารชีวเคมี 1 ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสวุ รรณ มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2558)
402341 ชวี เคมี 1 ผศ.ดร.ปยิ ะธดิ า กุศลรตั น์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ (2545)
403231 นเิ วศวทิ ยา ดร. ผสุ ดี พรหมประสทิ ธ์ิ ปร.ด. (ชีววทิ ยา)
403232 ปฏิบตั ิการนเิ วศวทิ ยา มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ (2558)
403231 นเิ วศวทิ ยา 24 วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
403232 ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2556)
403481 การเตรยี มฝกึ ประสบการณ์
วชิ าชพี ทางชีววิทยา วท.ด. (ชีววทิ ยาสิง่ แวดล้อม)
403480 การฝกึ ประสบการณ์ วิชาชีพ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2556)
403211 พฤกษศาสตร์
403313 การบรหิ ารจดั การ วท.ด. (ชวี วทิ ยาสงิ่ แวดล้อม)
และการอนรุ ักษพ์ นั ธุกรรมพชื มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2554)
403321 กายวภิ าค
และสรรี วิทยาของสตั ว์ วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
403221 สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
403303 สถติ ทิ างชีววิทยา วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
403302 ปฏบิ ัตกิ ารชีววทิ ยา มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2559)
ของเซลล์
403103 ชวี วิทยา 2 ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
403321 กายวภิ าค มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (2560)
และสรรี วทิ ยาของสตั ว์
403325 ปรสติ วิทยา
403301 ชวี วิทยาของเซลล์
403302 ปฏิบัติการชีววทิ ยา
ของเซลล์
403471 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
403312 กายวิภาคและสรรี วทิ ยาของพืช
403211 พฤกษศาสตร์
403201 อนกุ รมวธิ าน
403202 ปฏบิ ตั ิการอนกุ รมวิธาน

รายวิชา ผูส้ อน คุณวฒุ สิ ูงสดุ (สาขาวชิ า)
ผศ.ดร.พนั ธท์ พิ ย์ ตนั อร่าม สถาบนั การศกึ ษา (ปีทสี่ ำเรจ็ การศกึ ษา)
403356 อนุกรมวธิ านจลุ ินทรีย์ วท.ด. (จลุ ชวี วทิ ยา)
403355 สรรี วทิ ยาของจลุ ินทรยี ์ ดร. ปยิ สุดา เทพนอก มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2554)
403451 จลุ ชีววิทยาของอาหาร
403365 จุลินทรียอ์ ุตสาหกรรม อ. นติ ภิ ูมิ อศั วธิตสิ กลุ ปร.ด. (เทคโนโลยเี คมี)
403481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบุรี
วชิ าชีพทางชีววทิ ยา ดร.ธรี ะ ธรรมวงศา (2557)
403480 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผศ.ดร. ณฐั กานต์ ศาสตรส์ ูงเนิน
403252 จุลชวี วทิ ยา ดร. ดวงสดุ า โชคเฉลิมวงศ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุ ต์)
403252 ปฏิบตั ิการจลุ ชีววทิ ยา ผศ. ดร. ขนษิ ฐา ชมภวู เิ ศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
408102 แคลคูลัส 2 ผศ. ดร. ชายฉัตร เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2555)
บญุ ญานสุ ทิ ธิ์ วท.ด. (ชวี วทิ ยาสิง่ แวดล้อม)
403211 พฤกษศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2565)
ดร บุษราคมั ปอ้ มทอง วท.ด. (ชีววิทยาสง่ิ แวดลอ้ ม)
403103 ชวี วิทยา 2 อ.ธนาการญจน์ เสถียรพูนสุข มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2551)
403104 ปฏบิ ตั ิการชวี วิทยา 2 วท.ด. (ชวี วทิ ยาสงิ่ แวดล้อม)
403104 ปฏบิ ัตกิ ารชีววิทยา 2 ผศ. พงษศ์ กั ดิ์ จติ ตบตุ ร มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2556)
ผศ. ดร. ธนากร แสงสง่า ปร.ด. (คณติ ศาสตร์)
061301 คณติ ศาสตรเ์ พอื่ การตดั สนิ ใจ ดร. วิภานุ รักใหม่ มหาวิทยาลยั บรู พา (2554)
ปร.ด. (ชีววทิ ยา)
403201 อนกุ รมวธิ าน มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ (2556)
403202 ปฏบิ ัตกิ ารอนุกรมวธิ าน
403221 สตั ววทิ ยา วท.ด. (ชวี เคมี)
403303 สถติ ิทางชวี วทิ ยา มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2551)
403241 พนั ธุศาสตร์ วท.ม. (วทิ ยาศาสตรก์ ารออกกำลังกาย
403242 ปฏิบัติการพันธศุ าสตร์ และการกฬี า)
061302 วทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี าเพอื่ สขุ ภาพ มหาวทิ ยาลยั บรู พา (2561)
วท.ม. (ฟิสกิ ส์)
061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่อื มหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ (2554)
ความยัง่ ยนื แห่งชีวติ ปร.ด. (จลุ ชวี วิทยา)
061306 สิง่ แวดลอ้ มและพลังงานเพ่อื มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น (2560)
ความยั่งยืนแหง่ ชีวติ วท.ด. (ชวี วทิ ยาส่งิ แวดล้อม)
403204 ววิ ฒั นาการ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี (2550)

25

อาจารย์พิเศษ คุณวุฒสิ ูงสุด (สาขาวิชา) สังกดั หนว่ ยงาน

ที่ ชื่อ – นามสกลุ สถาบนั การศกึ ษา สาขาวชิ าคณติ ศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ดร.สมชาย สขุ อนิ ทร์ (ปีทสี่ ำเร็จการศึกษา)
(408102 แคลคูลัส 2) วท.ด. (คณติ ศาสตร์ประยุกต)์
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี (2555)
2. อ.ธรี นัย มุงคณุ คำชาว วท.ม. (พลศกึ ษา)
(061302 วิทยาศาสตรก์ ารกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั (2559)

เพื่อสขุ ภาพ)

4. สถานทจ่ี ดั การเรยี นการสอน
อาคาร 11 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคาร 24 ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงั หวัดนครราชสีมา

5. การกำกับใหเ้ ปน็ มาตรฐาน (ตัวบง่ ช้ี 1.1)

ผลการดำเนนิ งาน

ท่ี เกณฑ์การประเมิน เป็นไป ไม่เปน็ ไป เอกสารหลักฐาน

ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

1 จำนวนอาจารยผ์ รู้ บั ผดิ ชอบหลกั สตู ร ✓ ตารางที่ 1 ในภาคผนวก

2 คณุ สมบตั ิอาจารยผ์ รู้ ับผิดชอบหลกั สูตร ✓ ตารางท่ี 2 ในภาคผนวก

3 คุณสมบตั ิอาจารยป์ ระจำหลักสตู ร ✓ ตารางท่ี 2 ในภาคผนวก

4 คณุ สมบัตขิ องอาจารยผ์ สู้ อน ✓ ตารางที่ 3 ในภาคผนวก

5 คุณสมบตั ขิ องอาจารย์ทปี่ รกึ ษาวิทยานพิ นธ์หลัก -

และอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารยท์ ี่ปรึกษาวทิ ยานิพนธร์ ่วม (ถ้ามี) -

7 คณุ สมบตั ิของอาจารยผ์ สู้ อบวทิ ยานพิ นธ์ -

8 การตีพมิ พเ์ ผยแพรผ่ ลงานของผสู้ ำเรจ็ การศกึ ษา -

9 ภาระงานอาจารยท์ ปี่ รกึ ษาวทิ ยานพิ นธ์และการค้นควา้ อิสระใน -

ระดับบณั ฑติ ศกึ ษา

10 การปรบั ปรงุ หลักสตู รตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ✓ ตารางที่ 7 ในภาคผนวก

หมายเหตุ 1. เกณฑ์การประเมิน สำหรับเกณฑม์ าตรฐานหลกั สตู ร พ.ศ. 2558

2. หลักสูตรระดบั ปรญิ ญาตรี รายงานเฉพาะผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ขอ้ 1-4 และ 10

3. หลกั สูตรระดับบณั ฑติ ศึกษา รายงานผลการดำเนนิ งาน ตามเกณฑข์ ้อ 1-10

4. หากการดำเนนิ งานเป็นไปตามเกณฑ์ใหใ้ ส่เครื่องหมาย ✔ ในชอ่ ง “ผา่ น” หากการดำเนินงานไมเ่ ปน็ ไปตาม

เกณฑใ์ ห้ใสเ่ ครื่องหมาย ✔ ในชอ่ ง “ไมผ่ า่ น”

26

หมวดที่ 2 อาจารย์

1. อาจารย์
อาจารย์ หมายถงึ อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตรทม่ี ีภาระหน้าท่ีในการบรหิ ารและพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
โดยสามารถอธิบายผลการดำเนนิ งานตามตวั บง่ ชี้ ดังต่อไปนี้

ตวั บ่งชี้ ผลการดำเนนิ งาน

การบริหาร มีผลการดำเนนิ งานอยใู่ นระดับ 3.0 .
และพฒั นา คา่ เปา้ หมาย
อาจารย์ - เปา้ หมายเชงิ ปรมิ าณ
(ตวั บง่ ชี้ 4.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบจำนวน 5 คน ตลอดปี

การศึกษา
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อาจารย์ผู้รับผดิ ชอบหลกั สตู รมคี ุณสมบตั ิ คณุ วฒุ ิ ตำแหน่งทางวิชาการเปน็ ไปตามเกณฑ์ สกอ.
ผลการดำเนินงาน
1. การรบั และแต่งตง้ั อาจารยผ์ ูร้ ับผดิ ชอบหลกั สูตร

หลักสูตรมีการดำเนินงานในการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ส่วน
สำคัญ คอื ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ ข้ันตอนการเสนอแต่งตั้ง และการกำหนดหน้าท่ีของอาจารย์
โดยการดำเนินงานของหลกั สูตรในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มรี ายละเอียดดังน้ี

1.1 ระบบและกลไกการคัดเลอื กอาจารยผ์ ู้รับผดิ ชอบหลกั สูตร
การคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีเกณฑ์การพิจารณาเมื่อ

พบว่าหลักสูตรขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือมี
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ โดยหลักสูตรจะจัดการประชุมเพื่อทบทวนวิชาในหลักสูตรและ
ภาระการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานของหลักสูตร เช่น
อาจารย์มีภาระงานสอนมากเกินไป หรือการขาดอาจารย์ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีจำเป็นต่อการเรียนการสอน
ของหลักสูตร หากพบว่ามีความจำเป็นต้องเปิดรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม หลักสูตรจะดำเนินการ
กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ให้ตรงตามเกณฑ์การจัดการศึกษามาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรต้องการ จะดำเนินการขอใช้ศักยภาพของอาจารย์ท่านน้ันก่อน อย่างไรก็ตาม
หากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไม่มีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรจะนำคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ต้องการเสนอตอ่ ทางคณะฯ และเสนอต่ออธิการบดีมหาวทิ ยาลยั ฯ เพื่อพจิ ารณาเสนอความเห็นต่อไป (ภาพท่ี 2.1)

ประชุมหลกั สูตรพิจารณาผลการดำงานตลอดปี
การศึกษา

• ไม่มีความเสีย่ ง ไมม่ ีเหตุสดุ วิสัย • พบความเสยี่ ง เหตสุ ดุ วิสยั ที่มีผลตอ่ การบริหารหลักสูตร
• ไมม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวบคุ คล • มีการเปลี่ยนแปลงตัวบคุ คล
• ผลสมั ฤทธ์ิเป็นไปตามเปา้ หมาย • ผลสัมฤทธ์ไิ ม่เปน็ ไปตามเปา้ หมาย

อาจารยป์ ระจำหลักสตู รปฏบิ ตั ิหน้าทต่ี ่อ ประชมุ อาจารยป์ ระจำหลักสตู ร เสนอตอ่ คณะฯ

ภาพที่ 2.1 กรอบการดำเนนิ งานในระดับหลักสตู รเพ่ือพจิ ารณาอัตรากำลงั และการคดั เลอื กอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลกั สูตร

27

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนินงาน

1.2 ข้ันตอนการเสนอแตง่ ต้งั

เม่ือทางคณะฯ เสนอเร่ืองการคัดเลือกอาจารย์ ต่อไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาเห็นชอบ
ให้มีการคัดเลือกอาจารย์ โดยแจ้งมายังคณะฯ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมต่อไป (ภาพท่ี
2.2) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือกำหนดตัวบุคคลสำหรับทำหน้าท่ีต่าง ๆ ได้แก่ 1) อาจารย์
ผู้ทำหน้าท่ีออกข้อสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากมหาวิทยาลัยฯ และ 2) อาจารย์พี่เลี้ยง ช่วยทำหน้าท่ี
แนะนำการปฏบิ ัติงานใหก้ ับอาจารย์ใหม่ตอ่ ไป

ภาพท่ี 2.2 ขน้ั ตอนการดำเนนิ งานเพอื่ การแตง่ ต้งั และขอเปลยี่ นแปลงอาจารย์ประจำหลกั สูตร

ในกรณที ีท่ างหลักสตู รตอ้ งการอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลกั สตู รเพม่ิ เตมิ จะดำเนนิ การพิจารณาบคุ ลากร
ใหม่ของสาขาวชิ าโดยยดึ หลักเกณฑม์ าตรฐานหลกั สตู รระดบั ปรญิ ญาตรี พ.ศ. 2558 เมอื่ คัดเลือกได้แลว้ หลักสูตร
จะดำเนนิ การขอเปล่ยี นแปลงอาจารยป์ ระจำหลักสูตรใหม่ โดยย่ืน สมอ. 08 เพอ่ื ขอปรบั ปรุงหลักสตู รเลก็ นอ้ ย
ให้กรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง
และนำเสนออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย จากน้ันนำส่ง สมอ. 08 ไปยัง
กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ รบั ทราบเปน็ ลำดับต่อไป (ภาพที่ 2.2)

1.3 การกำหนดหน้าทขี่ องอาจารยผ์ ้รู ับผิดชอบหลักสตู ร

เม่ือมีคำส่ังแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยคณบดี อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจะรับทราบ
หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และจากอาจารย์พ่ีเล้ียงที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจำหลกั สตู ร เพอื่ ให้อาจารย์ผ้รู บั ผดิ ชอบหลกั สตู รได้ทราบถงึ หน้าทท่ี มี่ ีต่อการ
ดำเนนิ งานของหลักสตู รตอ่ ไป

1.4 การดำเนนิ งานด้านอาจารยผ์ ูร้ ับผิดชอบหลกั สตู รปี พ.ศ. 2564

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 หลักสูตรมีการประชุมทบทวนอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร ร่วมกับแผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้
พิจารณาทบทวนอัตรากำลังอาจารย์ประจำสาขา พบว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า สาขาวิชาจะมีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการจำนวน 2 ท่าน และมีอาจารย์ 1 ท่าน ลาออกจากการปฏิบัติราชการก่อนกำหนด (early retire) โดยทาง
หลักสูตรฯ ได้ อาจารย์ ดร.ธีระ ธรรมวงศา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2564 มาทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ และได้กำหนดหน้าท่ีให้อาจารย์ ดร.ธีระ ธรรมวงศา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตลอดจนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ ดร.ธีระ ธรรมวงศา ได้เร่ิมสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์
(403221) วิชาชีววิทยาโมเลกุลเบ้ืองต้นของพืช (403318) และวิชาพืชท้องถ่ิน (403331) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จาก

28

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนินงาน

การประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (เอกสารแนบ 2.1) ซ่ึงตรงกับงานวิจัยที่อาจารย์
ดร.ธีระ ธรรมวงศา ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำให้ในอนาคตของหลักสูตรฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงอัตรากำลงั น้ี

2. การบริหารอาจารย์

ค่าเป้าหมาย
- เปา้ หมายเชงิ ปริมาณ

- อาจารย์ผรู้ ับผดิ ชอบหลกั สตู รมกี ารคงอยตู่ ามเกณฑ์ 5 คน ตลอดปกี ารศึกษา
- อาจารย์ผ้รู บั ผดิ ชอบหลักสตู รเขา้ สู่ตำแหน่งทางวิชาการอยา่ งน้อย 1 คน
- เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
- คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างน้อย 3.50

ผลการดำเนนิ งาน
2.1 การวางแผนกำลงั คน

หลักสตู รวางแผนกำลงั คนภายใตร้ ะบบการบริหารอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ซ่ึงการสำรวจกำลงั คน
ของหลักสูตรมีข้ันตอนดำเนินงาน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ภาระงาน และกำหนดกรอบอัตรากำลัง 2) คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามกรอบอัตรากำลัง 3) คณะฯ ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังไปยังกองแผนงาน เพ่ือ
ดำเนินการวิเคราะห์กำหนดกรอบอัตรากำลังตามที่เสนอ 4) หลักสูตรภายใต้ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และ 5) หลักสูตรภายใต้ระบบบริหารและจัดการของคณะจัดทำคำ
ของบประมาณประจำปี และเสนอตามลำดับขั้นตอน ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรดำเนินการตามระบบจากการ
ประชุมเพ่ือจัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการประชุมของทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยพบว่า
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 ท่าน ทุกท่านมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตร และมีคุณวุฒิท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ และในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้อาจารย์ ดร.ธีระ
ธรรมวงศา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ทำให้หลักสูตรมี
อัตรากำลังคนเพียงพอ และไม่มีการเสนอขอคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้
ประชุมวางแผนและกำหนดคุณสมบตั ขิ องอาจารยป์ ระจำหลักสูตรไวก้ รณีทจี่ ำเป็นตอ้ งรบั อาจารยเ์ พิ่มเตมิ ไว้ ดังนี้ 1)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาทางด้านชีววทิ ยาท่มี ีคุณลักษณะเฉพาะท่ที างหลักสูตรต้องการ และต้อง
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2) ผู้สมัครต้องทำงานวิจัยทางด้านชีววทิ ยา
หรืองานวิจัยท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีทางหลักสูตรต้องการ 3) หากมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาเอกอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ
5 ปียอ้ นหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ 4) ผู้สมัครจะต้องผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ TOEFL
ไมต่ ำ่ กวา่ 550 คะแนน หรือผลการทดสอบอืน่ ท่เี ทยี บเท่า ท่มี ีอายไุ ม่เกิน 2 ปี จนถงึ วันสมัคร

2.2 การปฐมนิเทศและระบบอาจารย์พเี่ ล้ียงสำหรับอาจารย์ใหม่

ในปี 2564 ไม่มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เนื่องจากในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ยังอยู่
ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด โดยหลักสูตรได้ประชุมและวางแผนปฐมนิเทศอาจารย์ ดร.ธีระ ธรรมวงศา
ตลอดจนหลักสูตรมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยแนะนำเพ่ิมเติมสำหรับอาจารย์ ดร.ธรี ะ ธรรมวงศา ในช่วงปิดภาคเรียนก่อน
เริ่มต้นสู่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จากการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 9/2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม
2565 (เอกสารแนบ 2.2)

29

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนนิ งาน
2.3 การเขา้ สตู่ ำแหนง่ ทางวชิ าการ

จากปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยวางกรอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ไว้
จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิณณวัตร์ มานะเสถียร ได้ย่ืนเอกสารเพ่ือขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2565 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร
แนบ 2.3) ซึ่งตรงตามกรอบที่ทางหลักสตู รได้ตง้ั ไว้ ส่วนอาจารย์อีก 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปยิ สุดา เทพนอก อยู่
ระหว่างการเตรียมเอกสารทางวิชาการ เพ่ือเตรียมยื่นขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี
การศึกษา 2565 ในกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีกลไกการส่งเสริมแก่อาจารย์ผู้ที่จะเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการในหลายด้าน เช่น การสนบั สนุนให้อาจารย์มีเวลาในการทำงานวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
ร่วมอบรมในดา้ นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเขา้ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปี 2564 น้ี ผลการดำเนินงานในการเขา้ สู่
ตำแหนง่ ทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสตู รประสบผลสำเร็จตามกรอบทไ่ี ดต้ ้ังไว้
หลักสูตรมีระบบกำกับ ติดตาม การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมอบหมาย
ประธานหลักสูตรเปน็ ผู้ตดิ ตามการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยผ์ ้รู ับผิดชอบหลักสูตร ดงั แสดงในตารางท่ี 2.1

ตารางที่ 2.1 การสนบั สนุนการเข้าสู่ตำแหนง่ ทางวิชาการของอาจารย์ผ้รู ับผดิ ชอบหลกั สตู ร ปีการศึกษา 2564

การวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ การปรับปรงุ การ ความสำเร็จ

(plan) ตามแผน (check) ดำเนนิ งาน (success)

(do) (act)

มี ก า ร ข อ เข้ า สู่ มี 1 คน ติดตามจำนวนผู้ยื่น มีการให้คำปรกึ ษา เป็นไปตามแผน มี

ตำแหน่งทางวิชาการ ขอตำแหน่งเมื่อใน เพม่ิ เติม ผศ.ดร.จิณณวัตร์

อย่างน้อย 1 คน ใน รอบปี การศึ กษา มานะเสถียร ขอเขา้ สู่

ทกุ ๆ 2 ปี 2564 ตำแหน่งทางวิชาการ

มีโครงการจัดอบรม เขา้ รว่ ม ผู้ เข้ าร่ วม อบ รม มกี ารให้คำปรึกษา เป็นไปตามแผนมี

การขอเข้าสู่ตำแหน่ง โครงการ ได้รับความรู้ความ เพ่ิมเตมิ ผเู้ ข้าร่วมโครงการ

ทางวิชาการอย่ าง มากกว่ารอ้ ย เข้ าใจใน เร่ื องท่ี มากกว่าร้อยละ 50

น้อย 1 โครงการ/ปี ละ 50 อบรม

การศึกษา

2.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยในทุกภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรทุกท่านจะต้องส่งแบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) ให้แก่คณะฯ
เพื่อประเมินภาระงานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา (เอกสารแนบ 2.4) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ทา่ นต้องส่งแบบรายงานสมรรถนะให้แกค่ ณะฯ

ในปี 2564 หลักสูตรมีการประชุมกำหนดเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้รับจากการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (เอกสารแนบ 2.5) นอกจากนี้ อาจารย์ทุกท่านต้องส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(แบบ ป.ส.1) เพ่ือรายงานภาระงานด้านต่าง ๆ ท่ีได้ดำเนินการในแต่ละภาคการศึกษาให้ทางคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบ และใชเ้ ป็นเคร่ืองมือประกอบในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอื นต่อไป (เอกสารแนบ 2.6)

ระบบและกลไก
1. มหาวทิ ยาลัยมีระบบการประเมนิ ผลการปฏบิ ัติราชการ โดยการประกาศเกณฑ์ในการประเมิน

ทดลองงานเพอื่ ต่อสญั ญา (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศกึ ษา)
2. อาจารยท์ กุ คนจะตอ้ งรายงานภาระงานทุก ๆ ภาคการศึกษา เสนอตอ่ ประธานหลักสูตร

30

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนินงาน

3. ประธานหลกั สูตรมสี ่วนรว่ มเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภาระงานและประเมนิ ผลการปฏิบตั ิ
ราชการของอาจารยป์ ระจำหลักสตู ร

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณามอบหมายภาระงานตามแนวทางการบริหารงาน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการประชุมฯ เพ่ือพิจารณาเพ่ือมอบหมายภาระงานให้กับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เชน่ การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา มอบหมายผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจำปี เปน็ ต้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดส้ ่งแบบรายงานภาระงานต่อประธานหลกั สูตร ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
เพ่อื ใชใ้ นการประเมินผลการปฏบิ ัติราชการ

การติดตามผลการดำเนนิ งาน
1. หลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนภาระหน้าที่ของอาจารย์ในการบริหารงานแบบหลักสูตร
โดยพบว่า ในการมอบหมายภาระงานสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ัน ยังมีการบริหารงานบางส่วนท่ีเป็น
งานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องดำเนินงานร่วมกัน จึงมีมติให้ปรับกรอบหน้าที่ของอาจารย์เป็น 2 ส่วน
คือ 1) งานหลักสูตร ได้แก่ งานวิชาการ การดูแล มคอ.3 และ มคอ.5 งานกิจการนักศึกษา ได้แก่ การดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการการสอนกับพันธกิจอื่น การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 2)งานท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลร่วมกัน ได้แก่ การดูแลด้านครุภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อม
งบประมาณ และกิจกรรมนกั ศกึ ษา
2. ประธานหลักสูตรได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณา
จากหน้าที่ท่ีได้ปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การสอน การบริการวชิ าการ และการวิจัย จากแบบประเมิน
ภาระงานประจำปีการศึกษา 2564 พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. ประธานหลกั สตู ร ได้ตดิ ตามผลการปฏบิ ัติงานตามภาระงานของอาจารย์ผู้รับผดิ ชอบหลกั สูตร

การปรบั ปรงุ ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อทบทวนภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงมีภาระงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่หลักสูตรควรมีการดำเนินการเพือ่ ให้อาจารย์ได้มีภาระงานทเ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพฒั นาตนเองในการสรา้ งผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมและพฒั นาอาจารย์ หลักสูตรมผี ลการดำเนินงาน ดงั น้ี
คา่ เป้าหมาย
- เปา้ หมายเชิงปรมิ าณ

- อาจารย์ผรู้ บั ผดิ ชอบหลกั สตู รมผี ลงานทางวิชาการอย่างนอ้ ย 1 เร่อื ง ในปี 2564
- อาจารยผ์ รู้ บั ผดิ ชอบหลักสตู รอยา่ งนอ้ ยร้อยละ 80 มีการพฒั นาในสาขาวชิ าชีพของตนเอง
- เป้าหมายเชงิ คณุ ภาพ
- ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2558
ผลการดำเนินงาน
3.1 การฝึกอบรม/สัมมนา/ศกึ ษาดูงาน

หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านการฝึกอบรม การสัมมนา
ศึกษาดูงาน หรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังของ
สถานการณ์โควิด ส่งผลให้ปีการศกึ ษา 2564 ทางคณะฯ และมหาวทิ ยาลัยฯ มขี ้อกำหนดในการเดินทาง การ
รวมกลุ่มเพ่ือฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของอาจารย์ ให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในปีการศึกษา
2564 เกือบทง้ั หมดเกิดข้ึนในลักษณะของการประชมุ ออนไลน์ (ตารางท่ี 2.2)

31

ตวั บง่ ช้ี ผลการดำเนินงาน

ตารางท่ี 2.2 กิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาชีววิทยา

ประจำปีการศกึ ษา 2564

ชอ่ื -สกลุ กจิ กรรม ระยะเวลา/สถานที่ หนว่ ยงานท่จี ดั

ผศ.ดร.พนั ธ์ทพิ ย์ - อบ รม หั วข้ อ “ก ารท ำงาน วิจัย แ ล ะ - 22-23 ธันวาคม 2564 / - สถาบันวิจยั และพัฒนา

ตันอร่าม ถ่ า ย ท อ ด เท ค โน โ ล ยี สู่ ชุ ม ช น ผ่ า น zoom cloud meeting ม.เทคโนโลยีราชมงคล

กระบวนการมีส่วนร่วม” (เอกสารแนบ อีสาน

2.7)

- อบรมหัวข้อ “เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ได้ - 24 ธันวาคม 2564 / - คณะวิทยาศาสตร์
ตีพิ ม พ์ ใน วารสารระดั บ น าน าชาติ ” zoom cloud meeting ม.สงขลานครินทร์
(เอกสารแนบ 2.8)

- อบรมหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทาง - 3 ธนั วาคม 2564 / -ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
ม ห า วิท ย า ลั ย ราช ภั ฏ
วิชาการตามเกณฑ์ประกาศ กพอ. พ.ศ. zoom cloud นครราชสมี า

2564” (เอกสารแนบ 2.9) meeting

ผศ.ดร.ปิยะธิดา - อ บ ร ม หั ว ข้ อ “Glycan microarrays- - วันท่ี 23 กรกฎาคม - Faculty of Medicine,
กศุ ลรัตน์ much-needed tools unravel 2564 / TROPMED Imperial College
microbe-host interaction” วิ ท ย า ก ร webinar series #4 London
โดย Dr.Yan Liu (เอกสารแนบ 2.10)

- อบรมหัวข้อ “สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร - วนั ท่ี 20 มกราคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำหรบั งานวจิ ยั ” (เอกสารแนบ 2.11) / zoom meeting นครราชสีมา

- อบรมหัวข้อ “การพัฒนาหลักสตู รเพื่อการ - 17-18 พฤษถาคม 2565 - ค ณ ะ วิท ย าศ า ส ต ร์ฯ

บรกิ ารวิชาการ” (เอกสารแนบ 2.12) / zoom meeting ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

นครราชสีมา

อ.ดร.ปยิ สดุ า - อบรมหวั ข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองดื่ม - วั น ท่ี 1 7 มิ ถุ น า ย น - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทพนอก เพ่อื ยืดอายกุ ารเกบ็ ” (เอกสารแนบ 2.13) 2 5 6 4 / ห ลั ก สู ต ร และพฒั นาอุตสาหกรรม
ออนไลน์ สถาบนั คน้ ควา้ และ
พฒั นาผลิตภัณฑ์อาหาร
ม.เกษตรศาสตร์

- อบรมหัวข้อ “การออกแบบเคร่ืองหมาย - วันท่ี 30 พฤศจิกายน - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2 5 6 4 / ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ งา น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
การค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์” (เอกสาร ออนไลน์ ปัญญา มหาวิทยาลัย
แนบ 2.14) ราชภฏั นครราชสีมา

- อบรมหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Prebiotic - วั น ท่ี 2 2 ธั น ว า ค ม - สถาบันอาหาร
& Probiotic ใน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ” 2 5 6 4 / ห ลั ก สู ต ร กระทรวงอตุ สาหกรรม
ออนไลน์
(เอกสารแนบ 2.15)

- อบรมหัวข้อ “เทคนิคการยืดอายุการเก็บ - วันท่ี 19-20 พฤษภาคม - สมาคมวิทยาศาสตรแ์ ละ
รกั ษาผลติ ภัณฑ์ (Shelf Life Extension)” 2 5 6 5 / ห ลั ก สู ต ร เทคโนโลยีทางอาหาร
ออนไลน์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย
(เอกสารแนบ 2.16)
FoSTAT

ผศ.ดร.ชายฉัตร - การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 23 - วันที่ 24-25 มกราคม - คณ ะเก ษ ต รศาสต ร์
มหาวทิ ยาลัยของแกน่
บุญญานสุ ิทธ์ิ (เอกสารแนบ 2.17) 2565 / ออนไลน์
- สถาบนั วิจยั แสงซนิ โคร
ผศ.ดร.จณิ ณวัตร์ - อบ รมหั วข้อ “แสงซินโครตรอน กับ - วนั ท่ี 7 มกราคม 2565

มานะเสถยี ร งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและ

32

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนนิ งาน

การแพทย์” วทิ ยากรโดย ผศ.ดร.กาญจนา / zoom meeting ตรอน
ธรรมนู ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ ดร.ภัคน
นันท์ กัควนิตย์ รศ.ดร.เกียรติ ชูวงศ์โกมล
รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ นางสาว
จินต์จุฑา ดวงดารา ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์
พวง และดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์
(เอกสารแนบ 2.18)

- อบรมหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แสงซินโคร -วันที่ 18 มกราคม 2565 - สถาบนั วจิ ยั แสงซินโคร

ตรอนกับงานด้านอาหารและการเกษตร” / zoom meeting ตรอน

(เอกสารแนบ 2.19)

- อบรมหัวข้อ “สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร - วันท่ี 20 มกราคม 2565 - มหาวทิ ยาลัยราชภฏั

สำหรับงานวิจัย” (เอกสารแนบ 2.20) / zoom meeting นครราชสีมา

- อบรมหัวข้อ “ช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการ - วั น ท่ี 2 5 ม ก ร า ค ม - กระทรวงการอุดมศึกษา
พิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. เพ่ิมเติม 2 5 6 5 / zoom วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
การขอตำแหน่ง 5 ด้าน” วิทยากรโดย meeting นวัตกรรม
ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ อุวรรณโณ นาย
ถนอม อินทรกำเนิด ศาสตราจารย์ปรีชา
เถาทอง รองศาสตราจารย์ชรินทร์ เตชะ
พันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ โกษียา
ภรณ์ และศาสตราจารย์พระมหาหรรษา
ธมมฺ หาโส (เอกสารแนบ 2.21)

- อบรมหัวข้อ “โครงการสัมมนาการขอ - วัน ท่ี 3 กุ ม ภ า พั น ธ์ - งานพจิ ารณาตำแหน่ง

ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ 2 5 6 5 / zoom ทางวิชาการ

ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” วิทยากรโดย ศ.ดร. meeting กองทรัพยากรฯ

ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช และรศ.ดร.มนวิกา ม.ธรรมศาสตร์

ผดุงสิทธ์ิ (เอกสารแนบ 2.22)

- อบรมหัวขอ้ “การขอตำแหน่งทางวิชาการ - วันที่ 4 มีนาคม 2565 - คณะสาธารณสขุ ศาสตร์

เกณฑ์ใหม่” วิทยากรโดย ศ.ดร.อลงกลต / คณะสาธารณสุขฯ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั

แทนออมทอง (เอกสารแนบ 2.23) นครราชสีมา

- อบรมหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทาง - วันท่ี 31 มีนาคม 2565 - งานพฒั นาบุคลากร
วิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. / zoom meeting กองบริหารงานบคุ คล
2564” วทิ ยากรโดย รศ.สกุ ัญญา กล่อมจอ มหาวิทยาลัยราชภฏั
หอ (เอกสารแนบ 2.24) นครราชสมี า

3.2 การจดั ประชมุ /การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดบั ชาติ/นานาชาติ

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2564 อยู่ในช่วงเฝ้าระวังของสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ทาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีข้อกำหนดในการเดนิ ทาง การเขา้ ร่วมประชมุ และการจดั งานประชมุ ต่าง ๆ ดังท่ี
ได้กล่าวมาแล้ว หลักสูตรจึงงดเว้นการจัดประชุมทางวิชาการของสาขาชีววิทยา และมีมาตรการเฝ้าระวังการ
เดินทางเพ่ือเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ของอาจารย์ในหลักสูตรให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขของทางคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังดังกล่าวทำให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเกือบท้ังหมดถูกเลื่อนออกไปหรือมีการจัดประชุมผ่านออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรยังคง
สนับสนนุ ใหอ้ าจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลกั สตู รเขา้ ร่วมการประชุมวชิ าการท้ังในระดบั ชาติและนานาชาตใิ นลักษณะ
ของการประชุมออนไลน์ หรือหากการระบาดของโควิดอยู่ในสถานการณ์ท่ีคล่ีคลายลงแล้ว ทางหลักสูตรก็

33

ตัวบง่ ชี้ ผลการดำเนินงาน

สนับสนนุ ใหอ้ าจารย์ในหลักสตู รสามารถเขา้ ร่วมประชุมในสถานท่จี ดั ประชมุ ได้

3.3 การสนับสนนุ ทนุ การศกึ ษาตอ่ ทงั้ ในและตา่ งประเทศ
การสนับสนนุ ทนุ การศกึ ษาตอ่ ในระดับทส่ี งู ข้ึนของอาจารยผ์ ู้รับผิดชอบหลักสูตร เปน็ ไป

ตามข้อกำหนดและหลกั เกณฑข์ องทางมหาวทิ ยาลยั ฯ

3.4 การใหร้ างวลั เชิดชูเกียรติ
การ ให้ ร างวั ล เชิ ดชู เกี ย รติ เป็ น ไป ต ามข้ อ ก ำห น ด แล ะห ลั ก เก ณ ฑ์ ขอ งมห าวิ ท ยาลั ย

(ประกาศมหาวิทยาลัยท่ี 719/2563) โดยอาจารยผ์ ้รู ับผดิ ชอบหลักสตู รทม่ี ผี ลงานตพี ิมพใ์ นวารสารทางวิชาการ
ท่ีอยู่ในกลุ่ม Q1 ได้รบั ค่าตอบแทน 40,000 บาท Q2 ได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท Q3 ได้รับค่าตอบแทน
20,000 บาท Q4 ได้รับค่าตอบแทน 16,000 บาท วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล ACI ได้รับค่าตอบแทน
8,000 บาท และ TCI กลุ่มที่ 1 ได้รับค่าตอบแทน 6,000 บาท (เอกสารแนบ 2.25) โดยในปีการศึกษา 2564
ผศ.ดร.จิณณวัตร์ มานะเสถียร ได้รับค่าตอบแทนตีพิมพ์ในวารสารเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และสำหรับ
รางวัล เชิดชูเกียร ติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบห ลั กสูตรที่ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท รองศาสตราจารย์ ได้รับ 40,000 บาท และศาสตราจารย์
ไดร้ บั 50,000 บาท นอกจากนี้ ในปีการศกึ ษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา ไดม้ กี ารใหร้ างวัลเชดิ ชู
เกียรติแก่นักวิจยั ท่ีมผี ลงานดีเด่นของคณะฯ เพ่อื เปน็ ขวญั กำลงั ใจในการปฏบิ ัติหนา้ ทอ่ี ีกดว้ ย

3.5 ผลดำเนินงานดา้ นการสร้างแรงจูงใจและสวสั ดกิ าร

ในปกี ารศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รบั ผดิ ชอบหลกั สตู ร ไดแ้ ก่ อ.ดร.ปิยสุดา เทพนอก ได้รับ

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงบประมาณแผ่นดินจากงานวิจัยเรื่อง การห่อหุ้มโพรไบโอติกด้วยวิธีไมโครเอน

แคปซลู เลชันในผลิตภัณฑ์เจลล่ีขา้ วมอลต์เพื่อผู้สงู อายุ (เอกสารแนบ 2.26) ทำให้สรา้ งแรงจูงใจ ในการทำงานวจิ ัย

ของอาจารย์ และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งช่วยให้อาจารยบ์ รรลุเป้าหมายในการเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการไดเ้ ร็วข้ึน

คณุ ภาพ มีผลการดำเนนิ งานอย่ใู นระดบั 5.0 .

อาจารย์ ผลการดำเนนิ งาน

(ตวั บง่ ชี้ 4.2) ในปีการศกึ ษา 2564 คุณภาพของอาจารย์ มรี ายละเอยี ด ดงั นี้

1. รอ้ ยละของอาจารย์ท่มี วี ุฒิปริญญาเอก

รอ้ ยละของอาจารยท์ ่มี วี ุฒปิ รญิ ญาเอก หลกั สตู รมเี ปา้ หมายของผลดำเนินการอยู่ในระดับ 5

อาจารยผ์ รู้ บั ผดิ ชอบหลักสตู ร จำนวน .....6...... คน

มีคณุ วฒุ ิระดับปริญญาเอก จำนวน .....5...... คน

อาจารยท์ มี่ คี ณุ วุฒปิ รญิ ญาเอกคดิ เปน็ รอ้ ยละ .....83.33.......

ค่าร้อยละของอาจารย์ที่มวี ฒุ ปิ ริญญาเอกกำหนดใหเ้ ปน็ คะแนนเตม็ 5 = รอ้ ยละ 80 ข้ึนไป

คะแนนผลการประเมินในปนี ้ี = (ร้อยละ 83.33) x 5 = 5.2
80

2. ร้อยละของอาจารย์ทม่ี ีตำแหน่งทางวชิ าการ

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวชิ าการ หลักสูตรมเี ปา้ หมายของผลดำเนินการอยู่ในระดับ 5

. อาจารยผ์ ู้รับผดิ ชอบหลกั สูตร จำนวน ......6..... คน

มีตำแหน่งทางวชิ าการ จำนวน ......5..... คน

อาจารยท์ ม่ี ตี ำแหนง่ ทางวชิ าการคดิ เป็นร้อยละ ....83.33......

คา่ ร้อยละของอาจารยท์ ่ีมตี ำแหนง่ ทางวชิ าการกำหนดใหเ้ ปน็ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

34

ตวั บ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

คะแนนผลการประเมินในปีน้ี = (รอ้ ยละ 83.33) x 5 = 5.2
80

เน่ืองจากหลักสูตรยังมีอาจารยอ์ ีก 1 ทา่ นท่ียังไม่มีตำแหน่งทาวิชาการ หลักสูตรจงึ มแี นวทางในการ
สนบั สนนุ การเขา้ สู่ตำแหนง่ ทางวิชาการของอาจารย์ดงั กล่าวโดยจะลดภาระงานใหก้ บั อาจารยท์ ่านนั้นไดม้ เี วลา
พฒั นาการเอกสารสำหรับการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการตอ่ ไป

3. ผลงานวชิ าการของอาจารย์
ผลงานวชิ าการของอาจารย์ในปีการศึกษา 2564 หลักสตู รมีเปา้ หมายผลดำเนนิ การอยใู่ นระดบั 5.0
อาจารยผ์ ู้รบั ผดิ ชอบหลกั สูตรมกี ารเผยแพรผ่ ลงานทางวชิ าการจำนวน ....4.... เรื่อง (ตารางที่ 2.3)

มคี ะแนนท่ไี ด้เทา่ กับ 3.0 คะแนน
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ี

กำหนดใหเ้ ปน็ คะแนนเต็ม 5 = รอ้ ยละ 50 ข้นึ ไป

คะแนนผลการประเมนิ ในปีน้ี = (รอ้ ยละ 50) x 5 = 5.0
50

ตารางที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ ู้รบั ผดิ ชอบหลักสูตรสาขาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ผลงานวิชาการ คา่ คะแนน
น้ำหนกั ที่ได้

บทความวิจยั หรอื บทความวชิ าการฉบับสมบรู ณท์ ่ีตีพมิ พ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ 0.2

วชิ าการระดับชาติ (โดยสมาคมวิชาการวชิ าชีพ ไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของ

สถาบนั อุดมศกึ ษา)

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 0.4

วชิ าการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิ ี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ

ก.พ.อ. (โดยสมาคมวิชาการวิชาชีพ ไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา) หรือ

ระเบยี บคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ

ผลงานท่ีได้รบั การจดอนุสิทธิบตั ร 0.4

1. จิณณวัตร์ มานะเสถียร และเฉลิมเดช มานะเสถียร. 2564. เครอื่ งแกะเปลือกและกระทุ้งเมลด็ 0.4

ลำไย เลขทีอ่ นสุ ิทธิบัตร 18206 ออกให้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564. (เอกสารแนบเพิ่มเติม 1)

บทความวิจยั หรอื บทความวชิ าการฉบบั สมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอย่ใู นฐานข้อมูล TCI 0.6

กลุ่มที่ 2

1. ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง เพ็ญพร มีเงินลาด วินัฐ จิตรเกาะ รจนา เชื้อโคกกรวด ขจรเดช เวียง 0.6

สงค์ ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ ปิยะธิดา กุศลรัตน์ ปิยสุดา เทพนอก และวนิดา ชูหมื่นไวย. 2564. สา

รพฤกษเคมี และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบบัวบกโคก ตำบลขนงพระ อำเภอปาก

ชอ่ ง จงั หวัดนครราชสมี า. วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ. 10(1): 86-95. (เอกสารแนบ 2.27)

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่ 0.8

อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้

ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วนั นับแต่วันท่ีประกาศ (ซ่ึงไม่อย่ใู น Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ใน

วารสารวชิ าการปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลมุ่ ท่ี 1

35

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนินงาน

ผลงานไดร้ ับการจดสิทธบิ ัตร 1.0

ผลงานวชิ าการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผา่ นเกณฑก์ ารขอตำแหนง่ ทางวชิ าการแล้ว 1.0

ผลงานวจิ ัยที่หนว่ ยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ า่ จา้ งใหด้ ำเนินการ 1.0

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 1.0

ปรากฏใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิ าการสำหรบั การเผยแพรผ่ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

1. Khanema P and Manasathien J. 2021. Antioxidant, toxic and cytotoxic activities

of Butea superba Roxb. Asia Pac. J. Sci. Technol. 26(4): APST-26-04-18. (เอกสาร 1.0
1.0
แนบ 2.29)
3.0
2. Boonyanusith C and Athibai S. 2021. A new species of Rangabradya (Copepoda,

Harpacticoida, Ectinosomatidae) from a cave in Satun Province, southern

Thailand. ZooKeys. 1009: 45-66. (เอกสารแนบ 2.30)

ผลงานค้นพบพนั ธุ์พชื พนั ธ์สุ ตั ว์ ท่ีคน้ พบใหม่และไดร้ ับการจดทะเบียน 1.0

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ไี ด้รับการประเมนิ ผา่ นเกณฑก์ ารขอตำแหนง่ ทางวิชาการแลว้ 1.0

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง 1.0

วชิ าการแตไ่ มไ่ ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรส่ ู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0.2

online

งานสรา้ งสรรค์ที่ไดร้ บั การเผยแพร่ในระดับสถาบนั 0.4

งานสร้างสรรค์ที่ไดร้ ับการเผยแพรใ่ นระดบั ชาติ 0.6

งานสร้างสรรคท์ ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบั ความร่วมมอื ระหว่างประเทศ 0.8

งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดบั ภูมภิ าคอาเซยี น/นานาชาติ 1.0

รวมคะแนนผลงานวิชาการทีไ่ ด้

4. จำนวนบทความของอาจารยผ์ ูร้ บั ผดิ ชอบหลักสูตรปริญญาเอกทไี่ ดร้ ับการอา้ งอิงในฐานขอ้ มลู TCI และ
SCOPUS ตอ่ จำนวนอาจารยผ์ รู้ ับผดิ ชอบหลักสตู ร

หลกั สูตรไม่มีอาจารย์ผู้รบั ผดิ ขอบหลกั สตู รปริญญาเอก จงึ ไม่มกี ารรายงานในสว่ นนี้
ผลจากการประเมินคุณภาพอาจารย์ ตามตวั บง่ ช้ีที่ 4.2 สามารถจำแนกออกเป็น 3 ตัวบง่ ชี้ยอ่ ย ได้แก่

1) ตัวบ่งช้ีย่อย 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก เม่ือนำข้อมูลของอาจารย์ประจำหลักสูตร
มาคำนวนเป็นค่าร้อยละ โดยมีค่าเท่ากับ 83.33 และแปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (เมื่อกำหนด
คะแนนเตม็ 5 = รอ้ ยละ 80 ขน้ึ ไป) หลักสตู รได้คะแนนเตม็ 5 (ตารางท่ี 2.4)

2) ตัวบ่งช้ีย่อย 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จากข้อมูลของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมาคำนวณเป็นค่าร้อยละ โดยมีค่าเท่ากับ 83.33 และแปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (เม่ือ
กำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้นึ ไป) หลกั สตู รได้คะแนนเต็ม 5 (ตารางท่ี 2.4)

3). ตัวบ่งช้ีย่อย 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ จากข้อมูลของอาจารย์ในปี 2564 (1 มกราคม
2564 – 31 ธันวาคม 2564) พบว่าอาจารย์มีผลการดำเนินงานทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. เท่ากับ 3.0 เม่ือนำมาคำนวณเป็นค่าร้อยละ มีค่าเท่ากับ 50 และแปลงเป็นค่าร้อยละ
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (เมื่อกำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ข้ึนไป) หลักสูตรได้คะแนนเต็ม 5 (ตารางท่ี
2.4)

36

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนนิ งาน

ตารางท่ี 2.4 สรุปคา่ คะแนนตวั บ่งชท้ี ี่ 4.2

คุณภาพอาจารย์ ผลการดำเนินงาน คะแนน หลักฐาน/

(รอ้ ยละ) (เต็ม 5) ตารางอา้ งองิ

4.2.1 รอ้ ยละอาจารย์ทีม่ วี ฒุ ิปรญิ ญาเอก 83.33 5 ✓

4.2.2 รอ้ ยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวชิ าการ 83.33 5 ✓

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ 50.00 5 ✓

คะแนนเฉลี่ยจากตัวบ่งชีย้ ่อยทัง้ หมด 5

ผลทเี่ กิดกบั มีผลการดำเนินงานระดบั 4.5 .

อาจารย์ ผลการดำเนินงาน

(ตวั บง่ ชี้ 4.3) 1. อตั ราการคงอยูข่ องอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลกั สตู ร

อตั ราการคงอยขู่ องอาจารย์ผรู้ ับผดิ ชอบหลักสตู รในปีการศกึ ษา 2564 พบวา่

จำนวนอาจารยผ์ ู้รบั ผดิ ชอบหลักสตู ร .....6...... คน

จำนวนอาจารย์ทล่ี าออก ........................0...... คน

จำนวนอาจารย์ทเี่ สยี ชีวติ .......................0...... คน

จำนวนอาจารยท์ ล่ี าศึกษาต่อ .................0....... คน

จำนวนอาจารยท์ ี่เกษียณอายรุ าชการ .....0...... คน

รอ้ ยละอตั ราการคงอยู่ของอาจารย์ = .....100........

ทงั้ นี้ อตั ราการคงอยขู่ องอาจารยผ์ ูร้ บั ผดิ ชอบหลกั สตู รมคี า่ เทา่ กับร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลา

4 ปที ี่ผ่านมา

2. ภาระงานของอาจารย์และสัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศกึ ษา
ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ทุกท่านอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของ

มหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 2.5) โดยมสี ัดสว่ นของอาจารย์ต่อนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 (ตารางท่ี
2.6)

ตารางท่ี 2.5 ภาระงานของอาจารยผ์ ู้รับผดิ ชอบหลักสตู รในปีการศกึ ษา 2564

ช่ือ-สกุล ภาคเรยี น ภาระ ภาระงานวิจัย ภาระดา้ น ภาระ รวมภาระ

งานสอน และวชิ าการ บรกิ ารวชิ าการ/ อนื่ ๆ งาน

อ่นื ๆ ทำนุบำรุง

ศิลปวฒั นธรรม

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม 1/2564 24.00 23.50 6.00 15.75 69.25

2/2564 25.80 19.00 0.50 16.00 61.30

ผศ.ดร.ปิยะธดิ า กศุ ลรัตน์ 1/2564 27.66 33.00 1.00 10.00 71.66

2/2564 24.00 33.75 1.00 7.00 65.75

อ.ดร.ปยิ สดุ า เทพนอก 1/2564 27.00 9.00 - 32.00 68.00

2/2564 29.40 20.50 0.75 10.00 60.40

ผศ.ยุพา ผ้งึ น้อย 1/2564 26.30 - 10.00 7.00 43.30

2/2564 20.50 - 12.00 7.00 39.50

ผศ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสทิ ธิ์ 1/2564 23.00 9.00 0.25 8.50 40.75

2/2564 22.00 17.00 1.25 8.25 39.50

ผศ.ดร.จณิ ณวตั ร์ มานะเสถยี ร 1/2564 34.30 15.00 - 9.00 58.30

2/2564 24.30 21.25 0.50 9.00 55.05

หมายเหตุ ภาระงานสอนของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร ได้มาจากแบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ในแต่ละภาคการศึกษา

ประจำปกี ารศึกษา 2564

37

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนนิ งาน

ตารางที่ 2.6 สัดส่วนอาจารยต์ อ่ นกั ศึกษาในปกี ารศกึ ษา 2561 - 2564

ปกี ารศึกษาท่เี ข้า จำนวนนักศึกษา สัดสว่ นอาจารยต์ ่อ

(คงอย)ู่ นกั ศึกษา

2564 (21 คน) 121 1 : 11.00

2563 (15 คน) 114 1 : 10.36

2562 (26 คน) 98 1 : 10.58

2561 (42 คน) 110 1 : 9.58

2560 (34 คน) 115 1 : 9.17

หมายเหตุ ประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรท่ี http://mis.nrru.ac.th (ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพ: จำนวนนักศึกษา

ทงั้ หมด)

การติดตาม
เมอื่ พจิ ารณาสดั สว่ นอาจารยต์ อ่ นักศกึ ษาในปีการศกึ ษา 2561 – 2564 พบว่า สัดสว่ นอาจารยต์ ่อ

นักศึกษาอยใู่ นช่วงท่กี ำหนดตามประกาศของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3. ผลการประเมินความพงึ พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสตู ร (เฉพาะอาจารย์
ประจำหลกั สตู ร)

ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ
บริหารหลกั สูตรในดา้ นต่าง ๆ ผ่านระบบการประเมินของมหาวทิ ยาลยั จากผลประเมินความพงึ พอใจในชว่ ง 3
ปียอ้ นหลงั พบว่า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเกอื บทกุ ดา้ นอยใู่ นระดับมาก (ตารางที่ 2.7)

ตารางท่ี 2.7 การประเมนิ ความพงึ พอใจของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสตู รตอ่ การบริหารหลกั สูตร
ในดา้ นต่าง ๆ

หวั ข้อประเมิน ปีการศกึ ษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศกึ ษา 2564
ค่าเฉลี่ย ระดบั คา่ เฉลี่ย ระดบั คา่ เฉล่ีย ระดับ
ด้านนักศกึ ษา
1. การรับนกั ศึกษา 4.20 มาก 4.40 มาก 4.25 มาก

2. การส่งเสริมนกั ศกึ ษา 4.44 มาก 4.56 มากทส่ี ุด 4.24 มาก

3. ผลเชิงบวกต่อนกั ศึกษา 4.28 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก

ดา้ นอาจารย์ 4.13 มาก 4.29 มาก 4.20 มาก
1. การบริหารอาจารย์

2. ผลเชงิ บวกต่ออาจารย์ 4.10 มาก 4.29 มาก 4.00 มาก

ด้านหลักสูตร

1. เนอ้ื หาสาระของรายวชิ า 4.10 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก

2. การจัดการสอน 4.00 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก

3. การประเมนิ ผเู้ รียน 4.80 มาก 4.00 มาก 3.80 มาก

4. สงิ่ สนบั สนุนการเรียนรู้ 3.83 มาก 3.63 มาก 3.63 มาก

หมายเหตุ ประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตู รตอ่ การบรหิ ารหลกั สูตรที่ http://mis.nrru.ac.th (ระบบสารสนเทศสำหรับผบู้ รหิ าร: แบบสอบถาม)

38

2. การปฐมนิเทศอาจารยใ์ หม่ (ถา้ ม)ี

การปฐมนเิ ทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร <<>> มี <<>> ไม่มี
จำนวนอาจารยท์ เ่ี ขา้ รว่ มปฐมนิเทศ ......0...... คน เน่อื งจากหลกั สตู รไมม่ ีการเปดิ รับอาจารย์ใหม่

3. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยแ์ ละบุคลากรสายสนบั สนุน

ในด้านกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
ใหผ้ ลดำเนนิ งานของหลกั สตู รดา้ นต่าง ๆ มีประสทิ ธภิ าพมากยงิ่ ข้นึ โดยมีรายละเอียดดงั แสดงในตารางท่ี 2.8

ตารางท่ี 2.8 กจิ กรรมการพฒั นาวชิ าชีพของอาจารย์และบคุ ลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้เข้ารว่ ม

โครงการ/กิจกรรม บคุ ลากร สรุปข้อคิดเหน็ และปญั หาที่

อาจารย์ สาย ผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมได้รับ

สนบั สนุน

1. โครงการอบรมในหัวข้อเร่ือง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตาม 1 ได้ รั บ ค ว าม รู้ ค ว า ม เข้ าใจ ใน

เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2565 การใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยใน ประเด็น การข อ ตำแหน่ งทาง

คน ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 จัดโดยกองบริหารงาน วิชาการ ตามเก ณ ฑ์ ป ระก าศ

บุคคล มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสมี า (เอกสารแนบ 2.31) ก.พ.อ. พ.ศ. 2565 การใช้ข้อมูล

จากการทำวจิ ยั ในคน มากขึ้น

2. กิจกรรมการบรรยายพเิ ศษเรอื่ ง แนวทางการจดั การศึกษาฐาน 1 ได้ทราบแนวทางการจัดการเรียน

สมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา” ในวันจันทร์ที่ 9 การสอน ตามแนวทางการจัด

พฤษภาคม 2565 จดั โดยสำนักสง่ เสริมวชิ าการและงานทะเบยี น การศึกษาแบบสมรรถนะ การ

มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารแนบ 2.32) จัดสรรทรัพยากรการสอน การจัด

ห้องเรียนในภ าคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2565 เนื่องมาจาก

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี น โ ย บ า ย ใ ห้ ทุ ก

หลักสูตรปรับปรุงเป็นหลักสูตร

แบบฐานสมรรถนะ และสำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พัฒนารูปแบบการเขียน มคอ.3

และ มคอ.5 แบบฐานสมรรถนะ

เพื่อให้ทุกหลักสูตรนำไปใช้ เพื่อ

ก ารขั บ เค ล่ื อ น ก ร ะ บ วน ก าร

ดำเนินงาน และวิธีการในการ

บรหิ ารจัดการหลกั สตู ร

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทาง 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทาง

วิชาการ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 จัดโดยคณ ะ ปฏิบัติ เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิชาการต่อไป

(เอกสารแนบ 2.33)

4. ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ชุดวิชา 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ท างก ารป ฏิ บั ติ เพื่ อ น ำไป ใช้
2564 จัดโดยสาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประโยชน์ได้จริงในอนาคต
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร
แนบ 2.34)

5. ฝกึ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ชุดวิชา การ 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
สร้างมูลค่าเพ่ิมข้าว ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 จัด ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
โดย สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน วิทยาลัย ประโยชนไ์ ดจ้ ริงในอนาคต

39

โครงการ/กิจกรรม จำนวนผู้เข้ารว่ ม สรปุ ข้อคดิ เห็นและปัญหาที่
บูรณาการศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ (เอกสารแนบ 2.35) ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมได้รบั
บุคลากร
อาจารย์ สาย

สนบั สนุน

6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปลาส้มสมุนไพรไทย ไร้ 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
พยาธิ ปราศจากสารก่อมะเร็ง อดุ มด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วันที่ ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
23-24 ธันวาคม 2564 (อบรมออนไลน์) จัดโดย สำนักงาน ประโยชนไ์ ดจ้ รงิ ในอนาคต
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและศูนย์วิจัยโรคปรสิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (เอกสารแนบ 2.36)

7. ฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลติ เคร่ืองดม่ื และการยดื อายุการ 1 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
เก็บ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (อบรมออนไลน์) จัดโดย สถาบัน ท างก ารป ฏิ บั ติ เพื่ อ น ำไป ใช้
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยชนไ์ ดจ้ รงิ ในอนาคต

(เอกสารแนบ 2.37)

8. ฝึกอบรม เร่ือง การประยุกต์ใช้พรีไบโอติกและโพรไบโอติกใน 1 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
ผลิตภัณฑ์อาหาร วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 (อบรมออนไลน์) จัดโดย ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
ประโยชนไ์ ดจ้ ริงในอนาคต
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารแนบ 2.38)

9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการตาม 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
และแก้ไขเพิ่มเติม วันท่ี 8 เมษายน 2565 จัดโดย คณ ะ ประโยชน์ได้จริงในอนาคต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(เอกสารแนบ 2.39)

10. สมั มนา เรอ่ื ง เทคนคิ การยืดอายกุ ารเก็บรกั ษาผลิตภัณฑ์ Shelf 1 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
Life Extension วันท่ี 19–20 พฤษภาคม 2565 (ออนไลน์) จัดโดย ท างก ารป ฏิ บั ติ เพื่ อ น ำไป ใช้
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารแห่งประเทศไทย ประโยชน์ได้จรงิ ในอนาคต
(เอกสารแนบ 2.40)

11. ฝึกอ บรมเชิงปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง การใช้เครื่อ ง scanning 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
electron microscope ระหว่างวันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 จัด ท างก ารป ฏิ บั ติ เพื่ อ น ำไป ใช้
โดย ศูนย์เคร่ืองมือฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสาร ประโยชนไ์ ด้จริงในอนาคต

แนบ 2.41)

12. อบรมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 จัด 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
โดย มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพธนบรุ ี (เอกสารแนบ 2.42) 1 ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
ประโยชน์ได้จรงิ ในอนาคต
13. ฝึ ก อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เรื่ อ ง ก า ร ใช้ เค รื่ อ ง high
performance liquid chromatograph (HPLC) model ได้รับความรู้ความเข้าใจ แนว
1100/1200 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 จัดโดย ท างก ารป ฏิ บั ติ เพ่ื อ น ำไป ใช้
สถาบันเครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เอกสารแนบ ประโยชน์ไดจ้ รงิ ในอนาคต
2.43)

หมายเหตุ กิจกรรมการพฒั นาวิชาชพี ให้ระบุทั้งอาจารยผ์ รู้ ับผดิ ชอบหลกั สตู รและอาจารย์ประจำหลกั สูตร

40

4. สรปุ ผลการประเมินหมวดท่ี 2 อาจารย์

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรหมวดที่ 2 อาจารย์ ในปีการศึกษ 2564 ตามองค์ประกอบท่ี
4 อาจารย์ จากตัวบ่งช้ีที่ 4.1 – 4.3 โดยเร่มิ ตน้ กอ่ นเปิดภาคการศึกษาที่ 2564 หลักสตู รได้วางเปา้ หมายตามตวั บ่งช้ใี นหมวดที่
2 ไว้ ดงั นี้

1) ตวั บง่ ชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้คะแนน 4.0
2) ตัวบง่ ชี้ที่ 4.2 คณุ ภาพอาจารย์ ได้คะแนน 4.5
3) ตัวบง่ ชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ ได้คะแนน 4.5 (ตารางท่ี 2.8)
และเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาที่ 2564 หลักสูตรได้นำผลจากการดำเนินงานมาประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์ประกอบคุณภาพในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ ผลการประเมนิ ดงั น้ี
1). ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 มีคะแนนประเมนิ เท่ากบั 4.0
2). ตวั บง่ ช้ที ่ี 4.2 มีคะแนนประเมนิ เทา่ กับ 5.0
3). ตัวบง่ ชี้ท่ี 4.3 มคี ะแนนประเมนิ เทา่ กับ 4.5 (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการประเมนิ รายตัวบ่งชท้ี ี่ 4.1 4.2 และ 4.3 ตามองคป์ ระกอบคณุ ภาพ

ผลการดำเนนิ งาน คะแนนประเมนิ

ตวั บง่ ชคี้ ณุ ภาพ เปา้ หมาย ตวั ตัง้ ⁄ตวั หาร ผลลัพธ์ (% ของหลักสูตร
หรือสดั ส่วน) 2564

องคป์ ระกอบท่ี 4 อาจารย์

ตวั บง่ ช้ี 4.1 การบริหารและพฒั นาอาจารย์ 4.0 - - 4.0

ตัวบง่ ช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.0 - - 5.0

• ตัวบง่ ช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ ระจำ 5.0 (5*100 )/6 83.33 5.0

หลักสตู รท่ีมีวฒุ ิปรญิ ญาเอก

• ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ ระจำ 5.0 (5*100 )/6 83.33 5.0
หลักสตู รทดี่ ำรงตำแหนง่ ทางวิชาการ

• ตวั บง่ ช้ี 4.2.3 ผลงานวชิ าการของอาจารยป์ ระจำ 5.0 (3.0*100 )/6 50 5.0
หลักสตู ร

ตวั บง่ ช้ี 4.3 ผลที่เกดิ กับอาจารย์ 4.5 - - 4.5
4.5
คะแนนเฉล่ียจากการประเมนิ ทกุ ตวั บ่งช้ีขององคป์ ระกอบที่ 4 อาจารย์

41

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑติ

1. ข้อมูลนักศกึ ษา

รายงานข้อมลู นกั ศึกษาตง้ั แตเ่ ริม่ ใช้หลกั สตู รจนถึงปีการศกึ ษาทีร่ ายงาน (เอกสารหมายเลข 3.1)

ปกี ารศกึ ษา จำนวน นกั ศกึ ษาท่คี งอยู่แต่ละปี

ที่เข้า นักศกึ ษาท่ี ชนั้ ปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีท่ี 3 ชน้ั ปที ่ี 4

รบั เข้า จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

2559 45 42 93.33 30 66.67 30 66.67 30 66.67

2560 34 33 97.06 15 44.12 13 38.24 13 38.24

2561 42 41 97.62 36 85.71 34 80.95 34 80.95

2562 26 21 80.77 19 73.08 19 73.08 - -

2563 15 15 100 14 93.33 - - - -

2564 21 20 95.24 - - - ---

หมายเหตุ 1. ประธานหลกั สตู รสามารถตรวจสอบข้อมลู นกั ศึกษา ไดท้ ่ี http://mis.nrru.ac.th จากสำนักสง่ เสรมิ วชิ าการ

และลานทะเบยี น เมนู สถติ /ิ บริการสารสนเทศ MIS NRRU

2. ปจั จัยทม่ี ผี ลกระทบตอ่ จำนวนนักศึกษาแรกเข้า

2.1 เนื่องจากจำนวนผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีลดลง สง่ ผลกระทบต่อสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีผู้สมัครเรียน
ตอ่ ในระดบั อดุ มศกึ ษานอ้ ยลง ขณะทสี่ ถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมจี ำนวนรับนกั ศึกษาทีเ่ พมิ่ ข้ึน

2.2 ความสนใจของผู้เรียนมีแนวโน้มท่ีไปเรียนทางด้านสายอาชีพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากข้ึน สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐทม่ี ่งุ เน้นทางด้านเทคโนโลยแี ละวชิ าชีพ

2.3 ค่านิยมต่อการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลดลง เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและ
บทเรียนออนไลนท์ ่ที นั สมัย ทำให้ประชากรทัว่ ไปสามารถเรยี นผ่านระบบออนไลน์ได้งา่ ยข้ึน

2.4 ภาวะทางเศรษฐกจิ ของครอบครวั ผู้เรียน ผนวกกบั สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชอ้ื โคโรนาไวรสั

3. ปัจจัย/สาเหตุทม่ี ีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศกึ ษา

3.1 นักศกึ ษาเลอื กเรียนยงั สาขาอ่ืนทส่ี นใจมากกว่า
3.2 ภาระที่นกั ศกึ ษาตอ้ งแบกรบั เชน่ ปญั หาทางด้านการเงินของครอบครัว และภาวะเศรษฐกจิ ปจั จุบนั
3.3 การเรยี นออนไลน์ สืบเนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทำใหน้ ักศกึ ษาปรบั ตัวให้เขา้ กับระบบการเรยี น
ไม่ได้ ขาดปฏิสมั พันธ์และการติดตอ่ สอ่ื สารที่ดรี ะหว่างเพ่อื น อาจารย์ และอาจารยท์ ่ีปรกึ ษา
3.4 การเรียนออนไลน์ทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ทำให้นักศึกษามีผลการเรียนไม่ดี ส่งผล
กระทบต่อการตัดสนิ ใจในการศกึ ษาตอ่ ในช้ันปที ีส่ ูงขน้ึ ทำให้ต้องลาออกกลางคัน
3.5 คา่ นยิ มต่อการสำเร็จการศกึ ษาระดบั ปริญญาลดลง

4. จำนวนนักศึกษาทีส่ ำเรจ็ การศึกษาในปีท่ีรายงาน
4.1 จำนวนนกั ศึกษาที่สำเรจ็ การศึกษากอ่ นกำหนดเวลาของหลักสตู ร

- ไมม่ ี -

4.2 จำนวนนักศึกษาทสี่ ำเร็จการศกึ ษาตามกำหนดเวลาของหลกั สูตร

มนี ักศกึ ษารหสั 60 สำเร็จการศกึ ษาในระยะเวลาทก่ี ำหนด 4 ปี จำนวน 8 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 61.5 ของ
นกั ศกึ ษาทค่ี งอยู่ในช้ันปดี งั กลา่ ว

ปีการศกึ ษา 2564 ยงั ไม่มนี ักศกึ ษาข้นั ปที ี่ 4 รหสั 61 ได้รับการอนุมตั ิใหส้ ำเรจ็ การศกึ ษา (ข้อมูล ณ วนั ท่ี 15
พฤษภาคม 2565) แตม่ ีนักศกึ ษาท้ังสน้ิ 20 .คน คดิ เปน็ ร้อยละ 58.82 ของนกั ศึกษาทคี่ งอยใู่ นช้ันปดี ังกล่าว ท่เี รียนผา่ นครบ

42

จำนวนหนว่ ยกติ ของหลักสตู ร ในระยะเวลา 8 ภาคการศกึ ษา และมนี ักศึกษาอีก 14 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 41.18 ทอ่ี ยูร่ ะหวา่ ง
การลงทะเบยี นเรยี นในช่วงภาคการศกึ ษาท่ี 3 ของปีการศึกษา 2564

4.3 จำนวนนกั ศึกษาทส่ี ำเรจ็ การศกึ ษาหลังกำหนดเวลาของหลกั สตู ร

1). นักศึกษารหัส 60 จำนวน 4 คน
2). นกั ศกึ ษารหัส 59 จำนวน 1 คน
3). มนี ักศกึ ษารหัส 58 จำนวน 1 คน ทง้ั น้ี นกั ศึกษาดังกลา่ วเป็นนักศึกษาที่โอนยา้ ยเขา้ มาศึกษาในสาขาวิชา
ในปีการศกึ ษา 2561

4.4 จำนวนนกั ศึกษาท่สี ำเรจ็ การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ

- ไมม่ ี

5. จำนวนผู้สำเร็จการศกึ ษาตั้งแตเ่ รมิ่ ใช้หลกั สูตร (เอกสารหมายเลข 3.2)

ปกี ารศึกษา จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
นักศึกษาที่หายไป
ทร่ี ับเขา้ นักศกึ ษาทรี่ ับเข้า ผู้สำเรจ็ การศึกษา** นกั ศึกษาที่คงอยู่
14
2559 45 29 2 12
8
2560 34 13 9 7
1
2561 42 33 1 1

2562 26 ยังไมจ่ บหลักสตู ร 19

2563 15 ยงั ไม่จบหลักสตู ร 14

2564 21 ยังไมจ่ บหลักสตู ร 20

หมายเหตุ ประธานหลักสตู รสามารถตรวจสอบข้อมูลผสู้ ำเร็จการศึกษา ไดท้ ี่ http://mis.nrru.ac.th
** ผู้ทไ่ี ด้รบั อนมุ ตั ิให้สำเรจ็ การศกึ ษาทง้ั หมดของรุ่น ซง่ึ ประกอบดว้ ยผู้ทไี่ ดร้ ับอนมุ ตั ิให้สำเรจ็ การศกึ ษา

ภายหลงั ท่ีสามารถสอบผ่านทุกรายวิชาในระยะเวลา 8 ภาคการศึกษาและผู้ทไ่ี ดร้ บั อนุมตั ใิ หส้ ำเรจ็ การศกึ ษาหลงั ทส่ี ามารถ
สอบผ่านทกุ รายวชิ าในระยะเวลาทมี่ ากกว่า 8 ภาคการศึกษา

6. ปจั จัยทม่ี ผี ลกระทบต่อการสำเรจ็ การศึกษา

6.1 ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา ทำให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเมื่อปีการศึกษา 1/2564
และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2/2564 ต้องกลับมาดำเนินโครงการวิจัยต่อซึ่งคาดการณ์ว่าจะสำเร็จ
การศกึ ษาในรายวิชานีใ้ นช่วงปิดภาคฤดรู ้อน (พฤษภาคม 2565)

6.2 เนอ่ื งจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบณั ฑิต กำหนดรายวชิ าแกนตามหลกั เกณฑข์ อง มคอ.1 สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ซึ่งกำหนดวิชาคำนวณเอาไว้ อีกท้ังบางวิชามีการกำหนดลำดับข้ันของการเรียน (วิชาท่ี 1 และวิชาที่ 2) เอาไว้
ทำให้นักศึกษาบางคนมีวิชาตกค้างจำนวนหน่ึง ส่งผลกระทบต่อการจัดแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม
คาดว่านกั ศกึ ษาทง้ั หมดจะสำเร็จการศกึ ษาภายในชว่ งปดิ ภาคฤดรู อ้ น

7. คุณภาพของบณั ฑติ ตามกรอบมาตรฐานคณุ วุฒิอุดมศึกษาแหง่ ชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1)

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตโดยดำเนินการเก็บข้อมูลร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มี
ข้อกำหนดให้เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพบัณฑิตต้องมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบณั ฑิตท่ี
สำเร็จการศึกษา ซึ่งการติดตามการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม เกินกว่าร้อยละ
20 (9 คน) โดยจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดว้ ยนกั ศกึ ษาทเี่ ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ทง้ั นี้ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ระหว่างวันท่ี 1 มถิ ุนายน พ.ศ. 2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 10 คน ในจำนวนน้ีเป็นบัณฑติ ท่ีไดร้ ับการประเมิน
จากการเข้ามากรอกข้อมูลทั้งหมด จำนวน 10 คน โดยพบว่าผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ 3.50

43

แบ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ในภาพรวม เท่ากับ 4.34 และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” ในภาพรวม เท่ากับ
4.34 ดังแสดงในตาราง (เอกสารหมายเลข 3.4)

วันทีร่ ายงานข้อมูล 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอ้ ขอ้ มูลพนื้ ฐาน ผลการดำเนินงาน

1 จำนวนผสู้ ำเร็จการศึกษาทงั้ หมด 12

2 จำนวนบัณฑติ ทีไ่ ดร้ บั การประเมนิ ทั้งหมด 9

3 ร้อยละของบณั ฑิตทไี่ ด้รบั การประเมนิ 100

4 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ ากการประเมนิ บณั ฑติ 4.34

5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ ความพงึ พอใจผใู้ ชบ้ ัณฑิตตาม กรอบมาตรฐาน 4.34
TQF ในภาพรวม

- ด้านคณุ ธรรมจริยธรรม 4.45

- ด้านความรู้ 4.37

- ดา้ นทักษะทางปญั ญา 4.28

- ด้านทกั ษะความสมั พันธ์ระหวา่ งบุคคลและความรับผดิ ชอบ 4.34

- ด้านทักษะความคดิ วิเคราะห์เชงิ ตวั เลข การสอื่ สาร และการใช้เทคโนโลยี 4.27

- ดา้ นอื่น ๆ -

6 คา่ เฉล่ียของคะแนนประเมนิ ความพึงพอใจผใู้ ช้บณั ฑิตตามอตั ลักษณ์ 4.34
“สำนกึ ดี มคี วามรู้ พรอ้ มส้งู าน” ในภาพรวม

- สำนกึ ดี 4.45

- มีความรู้ 4.30

- พร้อมสู้งาน 4.33

หมายเหตุ 1. จำนวนบัณฑติ ทีไ่ ด้รับการประเมนิ จากผูใ้ ชบ้ ัณฑติ จะตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑติ ทส่ี ำเร็จ
การศกึ ษา

2. ขอ้ มลู สถานประกอบการ ผรู้ ับผิดชอบระดับคณะ/กองประกนั คุณภาพการศึกษา เปน็ หน่วยงานทใ่ี หข้ อ้ มลู

8. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปหี ลังสำเร็จการศกึ ษา (ตัวบง่ ช้ี 2.2)

หลักสูตรดำเนินการร่วมกันกบั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนกั ส่งเสรมิ วิชาการและงานทะเบียน (สสว.)
ในการเก็บขอ้ มูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี ของนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระหว่างวนั ท่ี 1 มถิ ุนายน
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565) (เอกสารหมายเลข 3.3) ทั้งน้ี หลักสูตรและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาประสานงานร่วมกันกับบัณฑิตในการประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับภาวะการมีงานทำในระบบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ก่อนสำเร็จการศึกษาและ
เมอ่ื กรอกข้อมูลในระบบเรยี บร้อยแล้ว บัณฑติ จะพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาย่ืนในวันซอ้ มรบั พระราชทานปรญิ ญา
บัตร อย่างไรก็ตามหากบัณฑิตไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตควรพิมพ์ไว้เพื่อยืนยันว่าได้กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้หากบัณฑิตมีการเปลี่ยนงานหรือได้งานให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา สสว. จะเผยแพร่ข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบ MIS ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำข้อมูลดังกล่าว
ส่งกลับมาที่หลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลดังกล่าวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (เอกสารอ้างอิงท่ี 3.3) ซ่ึง
หลักสตู รพบว่ามีจำนวนบัณฑติ ท่ีสำเร็จการศึกษาระหว่าง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถงึ วนั ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน
12 คน และมีบัณฑิตกรอกแบบประเมิน จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ดังตาราง

44

ข้อ ข้อมลู พน้ื ฐาน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ปี 62 ปี 63
ปี 61 85.71
43 - 12 90.00
1 จำนวนผสู้ ำเร็จการศกึ ษา 25 - 77.78
2 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 22 88.00 39 90.69 9
92.31 24 61.54 7 0
3 จำนวนบณั ฑิตทไ่ี ด้งานทำ (งานใหม่) 12 25.00 000
57.14
4 จำนวนบณั ฑติ ที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 75.00 18 75 4 0
(อาชีพใหม่ทเ่ี กดิ ขึ้นหลังสำเรจ็ การศึกษา) 12 - 2 5.12 0 0
000 0
5 จำนวนบัณฑิตท่ไี ดง้ านทำตรงสาขา 5.88 000 0
0 000
6 จำนวนบัณฑิตทศ่ี กึ ษาต่ออย่างเดียว - 0 10 25.64 2 22.22
22.72 39 100 9 90.00
7 จำนวนบัณฑิตทีม่ ีงานทำก่อนเข้าศึกษา 1 84.00

8 จำนวนบณั ฑิตท่ีได้รบั การเกณฑท์ หาร 0

9 จำนวนบัณฑติ ทีอ่ ปุ สมบท 0

10 จำนวนบัณฑติ ทไ่ี มไ่ ด้งานทำ 5

11 จำนวนบณั ฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในรอบปี 21
น้ันที่ตอบแบบสำรวจ (ไม่นบั รวมผู้ทีม่ งี าน
ทำกอ่ นเข้าศกึ ษา ผู้ศกึ ษาตอ่ ผู้ไดร้ ับการ
เกณฑท์ หาร อุปสมบท และศกึ ษาต่อ)

หมายเหตุ 1. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 70 ของจำนวนบณั ฑติ ทสี่ ำเรจ็ การศึกษา
2. ขอ้ มูลภาวการณ์มีงานทำ ผรู้ บั ผดิ ชอบระดับคณะ/กองประกันคณุ ภาพการศึกษา เปน็ หนว่ ยงาน
ท่ีให้ขอ้ มลู

รอ้ ยละของบณั ฑิตทไ่ี ดง้ านทำหรอื ประกอบอาชีพอสิ ระภายใน 1 ปี

คะแนนผลการประเมนิ ในปนี ี้ = ค่ารอ้ ยละของบณั ฑิตปริญญาตรีที่ไดง้ านทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5
100

= (77.78x5)/100 = 3.89

หมายเหตุ บัณฑติ ปริญญาตรีท่ไี ดง้ านทำหรอื ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทา่ กบั 6 คน
(จากผู้เขา้ มาตอบแบบสอบถาม 9 คน)

9. การวเิ คราะห์ผลที่ได้

ในปกี ารศึกษา 2563 พบว่ามบี ัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 12 คน และจากการสำรวจและเกบ็ ข้อมลู บัณฑติ ท่ี
สำเรจ็ การศึกษาที่อยู่ในรอบการประเมิน (สภามหาวิทยาลัยอนมุ ัติให้สำเรจ็ การศึกษาในรอบการประเมนิ ) จำนวน 9 คน พบว่า
เป็นร้อยละของบัณฑติ ทีไ่ ดง้ านทำ (งานใหม)่ เทา่ กบั 77.78 จำนวนบัณฑิตทศี่ กึ ษาตอ่ อย่างเดียวร้อยละ 0 โดยมีจำนวนบัณฑติ
ทไี่ ด้งานทำตรงสาขาเทา่ กับร้อยละ 57.14 ทงั้ นอ้ี าจเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดอยา่ งต่อเน่ืองของไวรัสโคโรน่า 2019
(โควดิ -19) สง่ ผลกระทบตอ่ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อนั เชื่อมโยงถงึ บณั ฑิตและสถานประกอบการตา่ ง ๆ ในการ
รบั นักศึกษาจบใหม่ อยา่ งไรก็ตามจากตัวเลขที่ปรากฏนี้หลักสตู รจะนำมาใช้ในการวเิ คราะห์ขอ้ มลู และใชใ้ นการเสรมิ ทกั ษะท่ี
จำเป็นใหก้ ับบณั ฑติ เพอื่ รองรบั กับการทำงานตอ่ ไป

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2564 นี้พบว่าร้อยละของบัณฑิตท่ีไม่มีงานทำ 2 คน เท่ากับ 22.22 ซึ่งต่ำกว่าในปี
การศกึ ษา 2562 ทผี่ ่านมา ซงึ่ ข้อมูลดงั กล่าวนจ้ี ะถกู นำมาใชเ้ พือ่ การพฒั นาและปรบั ปรุงหลักสตู รตอ่ ไป

45

10. รายงานผลตามตวั บง่ ชี้

ตัวบง่ ช้ี ผลการดำเนนิ งาน

การรบั มีผลการดำเนินงานในระดบั 3
นกั ศกึ ษา 1. การรบั นักศึกษา
(ตัวบง่ ชี้ ค่าเปา้ หมาย
3.1) - เป้าหมายเชิงปรมิ าณ

มีจำนวนนกั ศกึ ษาชั้นปที ่ี 1 จำนวน 35 คน ตามแผนการรับนกั ศกึ ษา
- เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ

ผู้สมัครเข้าศึกษาจบการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีเกรดเฉล่ียตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
และมีทกั ษะความสามารถ สภาพร่างกาย และจติ ใจทีพ่ รอ้ มจะศกึ ษาในหลักสูตร

ระบบและกลไก
ภายใต้กรอบการดำเนินกิจกรรมการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซง่ึ มีกระบวนการจดั ทำแผนรับนกั ศึกษา

5 ปี (ภาพที่ 3.1) และระบบรับนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย (ภาพท่ี 3.2) หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการรบั นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดยมีระบบและกลไกในการกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาและเกณฑ์การรับนักศึกษา ตาม
ขัน้ ตอนดงั น้ี

1) ประธานหลักสูตรจะดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนรับนักศึกษา
คุณสมบัติของผู้เรียน อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในระดับหลักสูตรและปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของ
นกั ศึกษาในหลกั สูตร เพอ่ื นำมตจิ ดั ทำเป็นแผนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษาน้ัน ๆ

2) เลขาประจำหลักสูตรดำเนินการจัดทำแผนรับนักศึกษา ซ่งึ ประกอบด้วยจำนวนรับนักศึกษา และเกณฑ์
คุณสมบัติข้ันพน้ื ฐานของนักเรยี นทั้งดา้ นวชิ าการ และสภาพร่างกายและจติ ใจ ตามมติหรอื ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณ ะกรรมการประจำหลักสูตรและให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ทบทวนและควบคุมกระบวนการติ ดตามผลการ
ดำเนินงาน ก่อนส่งแผนการรับนักศกึ ษากลับไปยังคณะเพ่ือพิจารณาและรวบรวมสง่ กลับไปยงั สำนกึ สง่ เสรมิ วิชาการ
และงานทะเบียน จากนน้ั ผู้มีสว่ นเกย่ี วขอ้ งเขา้ ร่วมกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยั ประจำปกี ารศึกษา

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตู รที่ไดร้ ับมอบหมายใหด้ ำเนินการติดตามผลการดำเนนิ งาน ตรวจสอบผลการ
ดำเนนิ งานในปัจจบุ ันเทยี บกบั ข้อมลู จำนวนนักศึกษาทสี่ มคั รเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และจำนวนนกั ศึกษาที่รายงานตัว
เพือ่ ศึกษาในหลกั สตู รเป็นเวลา 3 ปีย้อนหลงั และจำนวนนกั ศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษาก่อนนนั้

4) ประธานหลกั สูตรดำเนนิ การจดั ประชุมและชแ้ี จงผลการดำเนินงานและผลการติดตามการดำเนนิ งานต่อ
คณะ กรรมการประจำหลกั สูตรเพอื่ พจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของจำนวนรบั นักศึกษา เกณฑ์คณุ สมบตั ขิ ้ัน
พ้ืนฐานของนกั เรียน และนำขอ้ มลู /ข้อเสนอแนะไปประกอบการพจิ ารณาในปีการศกึ ษาถดั ไป

46

ภาพท่ี 3.1 ระบบการรบั นักศกึ ษา

ภาพที่ 3.2 ระบบการรบั นักศกึ ษา
ทมี่ า:www.old.nrru.ac.th/web/academic/UserFiles/File/TQF/adding% 20student%20NRRU.pdf

หลกั สตู รยงั มีแผนการดำเนนิ งานใหบ้ รรลุเปา้ หมายเชงิ ปริมาณสอดรับกับกระบวนการของมหาวิทยาลัย
ท่ีออกแบบวิธีการรับนักศึกษาในรูปแบบคูปองหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ เน้ือหา (content) และช่องทาง
ประชาสัมพันธห์ ลักสูตรใหม้ ากและหลากหลายข้ึน

47

การดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา เมื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการส่งแบบฟอร์ม

สอบถามมายังหลักสูตรเพื่อพิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาชองปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนผล
การดำเนินงานและพิจารณาเกณฑ์คุณสมบตั ิการรับสมัครของปีการศึกษา 2563 (เอกสารแนบ วาระพิเศษท่ี 1 วันที่
7 ตลุ าคม 2563) โดยพิจารณาเหน็ ว่า

1. ในรอบปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จำนวน 15 คน ซ่ึงน้อยกว่า
แผนที่ตั้งไว้ คอื 35 คน และนอ้ ยกวา่ นักศึกษาทรี่ ับเขา้ ศกึ ษาในชน้ั ปที ี่ 1 ในปกี ารศึกษา 2562 คือ 26 คน

2. ไมม่ นี ักศึกษาทม่ี าจากการศกึ ษานอกระบบหรือสายวชิ าชพี ตามเกณฑ์ทต่ี ้ังไว้สำหรบั ปกี ารศึกษา
2563

3. ผสู้ มัครอาจไมไ่ ดส้ อบวัดสอบวดั ความถนัด (GAT) เน่ืองจากครอบครัวมรี ายได้นอ้ ย
4. จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวในรอบต้น ๆ น้ันจะน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ แต่จำนวนรับนักศึกษาท่ี
เหลือจากการรายงานตัวในรอบต้น ๆ จะถูกนำไปผนวกในการคัดเลือกรอบถัด ๆ ไป และจำนวนท่ีเหลือทั้งหมด
หลงั จากผู้สมัครรายงานตัวแล้วจะถูกนำไปสะสมในการรบั ตรงอสิ ระ (Direct Admission)
จากการพิจารณาขา้ งต้น หลักสตู รจงึ มกี ารปรบั แผนรบั นักศึกษาและคณุ สมบตั ิของผสู้ มคั รในปี
การศึกษา 2564 โดย
1. เพ่มิ จำนวนรบั นักศกึ ษาในรอบแฟ้มสะสมงาน เพอื่ เพมิ่ โอกาสในการรับนักศกึ ษาให้มากขน้ึ
2. ตัดรายละเอยี ดคณุ สมบตั ิของผ้สู มัครจากการศึกษานอกระบบหรือสายวชิ าชพี ออก
3. เพ่ิมสัดสว่ นคะแนนเฉล่ยี สะสม (GPAX) และคะแนนการทดสอบทางการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน (O-NET)
ข้นึ และตดั การพิจารณาคะแนนการทดสอบวชิ าความถนดั ทว่ั ไป (GAT)
4. ตัดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครด้านความรู้พ้ืนฐานด้วยวิชาสามัญ 9 วิชา จากเดิมพิจารณา
จำนวน 7 รายวิชา เป็น 5 รายวิชา

ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทยี บแผนรบั นกั ศึกษาของหลกั สูตรระหวา่ งปกี ารศึกษา 2563 - 2565

(เอกสารหมายเลข 3.6 – 3.9)

รอบ ปกี ารศกึ ษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปกี ารศกึ ษา 2565

จำนวน คณุ สมบตั ิ จำนวน คณุ สมบตั ิ จำนวน คณุ สมบัติ
รบั รับ รบั

แฟ้มสะสมงาน 15 1. กำลังศกึ ษาอยู่ชั้น 18 1. กำลังศกึ ษาอยชู่ ้ัน 18 1. กำลงั ศกึ ษาอยู่ชั้น
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 หรือ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 หรือ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 หรือ

เทยี บเทา่ สายคณติ -วทิ ย์ เทยี บเท่า สายคณติ -วทิ ย์ เทยี บเทา่ สายคณติ -วทิ ย์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2. คะแนนเฉลย่ี สะสม

2.00 ขึน้ ไป ณ วนั ท่ีสมัคร 2.00 ขนึ้ ไป ณ วนั ที่สมคั ร 2.00 ขนึ้ ไป ณ วนั ที่สมัคร

โควตา 10 1. คะแนนเฉลย่ี สะสม 10 1. คะแนนเฉลย่ี สะสม 9 1. คะแนนเฉลย่ี สะสม

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40

2. สอบวดั ความถนัด GAT

รอ้ ยละ 15 2. คะแนนการทดสอบทาง 2. คะแนนการทดสอบทาง

3. คะแนนการทดสอบทาง การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน (O- การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน (O-

การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน (O- NET) ร้อยละ 30 NET) รอ้ ยละ 30

NET) หรอื คะแนนการ

ทดสอบทางการศกึ ษา 3. สอบข้อเขยี นวัดความรู้ 3. สอบข้อเขยี นวดั ความรู้

ระดับชาติ (V-NET) หรอื พื้นฐาน ดว้ ยวิชาสามัญ 9 พน้ื ฐาน ด้วยวชิ าสามัญ 9

คะแนนการทดสอบทาง วชิ า รอ้ ยละ 30 วิชา รอ้ ยละ 30

การศกึ ษาระดับชาติ - ภาษาไทย, อังกฤษ, - ชีววทิ ยา

การศกึ ษานอกระบบ ฟิสกิ ส์, เคมี, ชวี วิทยา

โรงเรยี น (N-NET) รอ้ ยละ

15

4. สอบข้อเขยี นวดั ความรู้

พนื้ ฐานดว้ ยวชิ าสามญั 9

วิชา รอ้ ยละ 50

48


Click to View FlipBook Version