khacha2531 Download PDF
  • 7
  • 0
คู่มือชุดที่1-6RD-คชา
1. คู่มือชุดที่ 1 ทัศนะเกี่ยวกับนิยามของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. คู่มือชุดที่ 2 ทัศนะเกี่ยวกับความสำคัญของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. คู่มือชุดที่ 3 ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
4. คู่มือชุดที่ 4 ทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
5. คู่มือชุดที่ 5 ทัศนะเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
6. คู่มือชุดที่ 6 ทัศนะเกี่ยวกับการประเมินผล ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications