The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Present CCM ครั้งที่ 3-63-64 .Ang 13-8-64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by malii.kitty, 2021-08-14 06:24:13

Present CCM ครั้งที่ 3-63-64 .Ang 13-8-64

Present CCM ครั้งที่ 3-63-64 .Ang 13-8-64

ประชุมคณะกรรมการนติ ิบคุ คลฯ

โครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอนิ ทรา-ลาดปลาเค้า2

วาระการประชุม

วาระท่ี 1

• รบั รองรายงานการประชุมฯ คร้งั ท่ี 2/2563-2564

วาระที่ 2

• ประธานท่ปี ระชมุ แจ้งเพื่อทราบ และ ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลการดาเนินงาน

วาระที่ 3

• เรือ่ งติดตามสืบเน่อื ง

วาระท่ี 4

• เรอ่ื งเสนอพจิ ารณาอนมุ ตั ิ/เหน็ ชอบ

วาระที่ 5

• เรอ่ื งอื่นๆ ( ถ้ามี )

วาระท่ี 1 รบั รองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ ลมุ พนิ ี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า2

ครั้งท่ี 2/2563-2564

( รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 1-13)

วาระท่ี 2 ประธานทป่ี ระชุมแจ้งเพอื่ ทราบ

พันตารวจโทชูศักดิ์ อภยั ภักด์ิ
ประธานกรรมการ

วาระที่ 2 ฝา่ ยบริหารชุมชนรายงานผลการดาเนนิ งาน

ฝ่ายบรหิ ารชุมชนรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาเดอื น เมษายน - กรกฎาคม 2564

และ แจง้ เพื่อทราบ

เอกสารประกอบการประชุมฯหนา้ ท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

ส่งหนังสือขอความเคราะห์ซ่อมแซมปรบั ปรงุ พ้ืนตวั หนอนหนา้ โครงการ
วันท่ี 2 เม.ย.64 ติดต่อประสานงาน ฝ่ายโยธา สานักงานเขตบางเขน ส่งหนังสือขอความเคราะห์
ซ่อมแซมปรับปรงุ พ้ืนตวั หนอนหนา้ โครงการ
วนั ที่ 6 พ.ค.64 เจา้ หน้าที่แจง้ กลับพนื้ ทต่ี ามที่แจง้ เป็นพ้นื ท่ีเอกชน ทางนติ ฯิ ตอ้ งดาเนนิ การ
ปรับปรุงแก้ไขพื้นทเ่ี อง ทางหนว่ ยงานไม่สามารถเบิกงบประมาณเพื่อแกไ้ ขให้ได้

จดั ซอ้ื เครือ่ งพ่นฆ่าเชอ้ื และน้ายาฆา่ เชือ้
ฃ วนั ท่ี 30 พ.ค.64 จดั ซ้ือเครอ่ื งพ่นฆา่ เชอื้ และน้ายาฆ่าเช้ือเพ่อื ใช้ฉีดพน่ ในพืน้ ทสี่ ่วนกลางของโครงการ

เนือ่ งดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ้ื โควดิ -19
คา่ ใช้จ่าย 6,998.00 บาท (รวมภาษมี ูลค่าเพมิ่ )

เอกสารประกอบการประชุมฯหน้าท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

จัดเก็บหนี้คา่ ใช้จ่ายส่วนกลางคา้ งชาระอยา่ งตอ่ เนือ่ ง

2.1 ส่งหนงั สือทวงถามทุกวนั ท่ี 16 สาหรบั ห้องชดุ ท่คี า้ งชาระค่าสว่ นกลาง และค่าน้าประปาค้างชาระ
2.2 เจรจาทาหนังสือยอมรับสภาพหนี้ จานวน 10 หอ้ งชุด

A-0315,A-0335,A-0438,A-0829,B-0303,B-0318,B-0430,B-0830,A-0331, B-0810
2.3 ห้องชุดทต่ี ดิ กรมบังคับคดี จานวน 10 หอ้ งชดุ

A-0316,A-0405,A-0503,A-0618,A-0817,B-0213,B-0231,B-0609,B-0732,B-0734,B-0819
2.4 หอ้ งชุดฟ้องร้อง จานวน 3 หอ้ งชดุ B-0504, B-0733, A-0835

 หอ้ ง A-0331,B-0810 ชาระยอดบางสว่ นทาหนังสือสญั ญายอมผอ่ นชาระ 12 งวด
 ห้อง B-0213 รับเงนิ กบค. ยอด 15,474.37 บาท (06/07/64)

 หอ้ ง A-0835 ศาลโอนเงนิ เขา้ บญั ชนี ติ ิฯ ออกใบเสร็จรวม ยอด 58,721.36 บาท
 หอ้ ง B-0733 ระหวา่ งทาเอกสารขออนุมัตฟิ ้อง

-
แจง้ หนเ้ี รียกเกบ็ คา่ ใชจ้ ่าย 1 พ.ค.64 (ลว่ งหน้า 60 วัน) ดงั นี้

 คา่ สว่ นกลาง รอบ มิ.ย.64 - พ.ย.64 (6 เดือน)
ยอดแจ้งหนี้ 2,396,306.00 บาท
จดั เก็บได้ 1,708,368.45 บาท (71.29%) ณ 30 ก.ค.64

 ค่ารกั ษามาตรน้า รอบ มิ.ย.64 - พ.ย.64 (6 เดือน)
ยอดแจ้งหนี้ 80,100.00 บาท
จัดเก็บได้ 58,667.00บาท (73.24%) ณ 30 ก.ค.64

เอกสารประกอบการประชุมฯหนา้ ท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝา่ ยบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

แจง้ แนะนาผูจ้ ัดการชมุ ชน
วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางสาวภัทราพร โนจักร์
เข้าปฏิบตั ิงานแทน นางสาวปยี ์วรา คงชูศรี

แจง้ แนะนาช่างประจาอาคาร
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 นายสราวุธ วาดวงศ์
เข้าปฏิบตั งิ านเทน นายเชษฐา บุญพร้อม

เอกสารประกอบการประชุมฯหนา้ ท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

จัดซ้อื โทรศพั ทม์ อื ถือสานกั งานนิติฯ
 วนั ที่ 30 พ.ค.64 จัดซื้อโทรศัพทม์ ือถอื สานกั งานนิตฯิ รนุ่ Redmi 9C จานวน 1 เคร่ือง

ค่าใชจ้ ่าย 3,390.00 บาท (รา้ น 1 Phone IT Square)


จดั ซือ้ ซมิ เทพ (DTAC) Infinity

วันที่ 30 พ.ค.64 จดั ซือ้ ซิมเทพ (DTAC) Infinity เปดิ ลงทะเบยี นใช้งาน ค่าใช้จ่าย 1,250 บาท /ปี
(ร้าน Tree mobile) แถม power bank

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหน้าที่ 13-16

วาระท่ี 2 ฝา่ ยบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

หนงั สอื แจง้ ช้ีแจง้ กรณีทชี่ าระคา่ ใช้พนื้ ท่ีสว่ นกลางลา่ ช้า
หจก.อาร์ทิสต้า มีเดีย นาส่งหนังสือแจ้งชี้แจ้งกรณีท่ีชาระค่าใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางปี 2563-2564 ล่าช้า
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควดิ -19
- ยอดค้าง ปี 2563 ชาระเสรจ็ สน้ิ ภายใน มิ.ย.64
- ยอดค้าง ปี 2564 เรมิ่ ชาระตงั้ แต่ต้นปี /ชาระใหเ้ ป็นยอดรอบปัจจบุ ันภายใน ธ.ค.64

ตดิ ตามแก้ไขปรบั ปรุงพืน้ ถนนทางเข้า-ออก โครงการ
วนั ท่ี 8 ม.ิ ย.64 ประสานงานเจ้าหนา้ ทส่ี านักงานโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อตดิ ตามแก้ไขปรบั ปรงุ
พ้ืนถนนทางเข้า-ออก โครงการ จากเดมิ ท่ีกาหนดเข้าแก้ไข 22-23 กมุ ภาพนั ธ์ 2564
แจง้ จะเข้ามาแก้ไขชว่ งเดือน กรกฎาคม 2564 แตเ่ นื่องด้วยสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเช้ือโควิด-19
แผนการเขา้ แก้ไขงานหยุดชะงัก

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหนา้ ที่ 14-17

วาระท่ี 2 ฝา่ ยบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

ปดิ งดใช้พืน้ ทีส่ ่วนกลางเนอ่ื งด้วยสถาน Covid-19
วันที่ 23 ก.ค.64 ปิดใหบ้ ริการห้องสันทนาการ/หอ้ งอเนกประสงค์ และสวนธารณะช่วั คราว
เนอื่ งด้วยสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ -19

ขอ้ มลู ผู้พักอาศัยในโครงการตดิ เชอ้ื Covid-19

ผู้พกั อาศยั ในโครงการติดเช้อื จานวน 11 ราย ขอ้ มูล ณ 31 ก.ค.64

จานวน 9 หอ้ งชุด

A-0208,A-0429,A-0320,A-0808,B-0833,B-0708,A-0223,A-0638,A-0204

 รักษาหาย 8 ราย

 อย่รู ะหว่างรกั ษาตัว 2 ราย

 กกั ตัวรอรักษา 1 ราย

(Home isolation)

เอกสารประกอบการประชุมฯหนา้ ที่ 14-17

วาระที่ 2 ฝ่ายบรหิ ารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

อบรมแผนเผชิญเหตุให้กบั เจ้าหน้าท่รี ักษาความปลอดภยั ในโครงการ
วนั ที่ 17 ม.ิ ย.64 บรษิ ทั รกั ษาความปลอดภยั เอส เอส โปรคลีนน่ิง จากดั เข้าทาการอบรม
แผนเผชิญเหตุใหก้ ับเจา้ หน้าทร่ี กั ษาความปลอดภยั ทปี่ ระจาจุดในพน้ื ทโี่ ครงการฯ

ฉดี พ่นฆา่ เช้อื โควดิ -19
วนั ที่ 7 ก.ค.64 บรษิ ทั รักษาความปลอดภัย เอส เอส โปรคลนี นงิ่ จากดั เขา้ ทาการ
ฉีดพ่นฆา่ เช้อื โควิด-19 บรเิ วณพ้นื ทีส่ ว่ นกลางของโครงการท้งั หมด ไม่มีค่าใช้จ่าย
เน่อื งด้วยได้รบั การสนับสนนุ บริการฟรี

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหน้าท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบรหิ ารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

ตดั แตง่ ก่ิงตน้ ไม้ประจาเดือน
วนั ท่ี 7 พ.ค.64, 8 ม.ิ ย.64, 7 ก.ค.64 ผูร้ บั เหมางานบริการดแู ลสวน สวนอฐั ชยั การเ์ ดน้ ท์
โดยนายอฐั ชยั หม่นื น้อย เขา้ ทาการตดั แต่งกิง่ ไม้ ใสป่ ๋ยุ เติมดนิ ฉดี ยา
สญั ญาจ้างบริการ ค่าใช้จ่าย 22,000 บาท/เดอื น

บรกิ ารกาจดั ปลวก มด แมลง ยุง ประจาเดอื น
วันท่ี 29 พ.ค.64, 26 มิ.ย.64, 31 ก.ค.64 ผ้รู บั เหมางานบรกิ ารกาจัดปลวก มด แมลง ยุง
หจก.ซีบร้าเคมคี อล ฯ เข้าทาการฉดี พน่ กาจัดปลวก มด แมลง ยงุ ในห้องชดุ และพ้นื ท่สี ว่ นกลาง
สญั ญาจ้างบรกิ าร ค่าใช้จ่าย 19,000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหนา้ ที่ 14-17

วาระที่ 2 ฝ่ายบรหิ ารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

เปลย่ี นกนั สาดไมก้ ้นั ปอ้ มหนา้ ฝ่งั ขาออก
วนั ที่ 2 ก.ค.64 ผรู้ ับเหมา หจก.ชยั อลั ลอยผ้าใบ อลูมิเนียม เข้าดาเนินการเข้าเปล่ยี นกันสาดไม้ก้นั ปอ้ ม
หนา้ ฝ่ังขาออก เนือ่ งจากเหตุรถยนตส์ ่งสนิ คา้ เฉย่ี วชน
เคลมประกนั กับรถยนตส์ ง่ สินคา้ (คกู่ รณ)ี ไม่มีค่าใชจ้ ่าย

ตรวจเช็คแกไ้ ขระบบควบคุมการเขา้ ออกสถานที่ใช้งานไม่ไดท้ ั้งโครงการ
วันท่ี 9 พ.ค.64 ผู้รบั เหมา บจก. ฟอรเ์ วิรด์ ซิสเตม็ เข้าบริการฉกุ เฉนิ โดยตรวจเช็คและแกไ้ ขระบบ
ควบคุมการเขา้ ออกสถานที่ เนอ่ื งด้วยระบบไมส่ ามารถใช้งานได้ทง้ั โครงการ ไม่มคี ่าใช้จา่ ย
เขา้ บริการฉกุ เฉินตามเงือ่ นไขในสญั ญาจ้างบรกิ าร
จานวน 23,100 บาท/ปี (ไมร่ วมภาษมี ูลค่าเพิ่ม)

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หน้าท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

แจง้ ปรับตามระเบยี บการเข้าพักอาศัยดงั น้ี
 ปรับผู้เช่าหอ้ งชดุ B-0320 นาสตั วเ์ ลย้ี ง (แมว) เข้ามาเล้ียงในโครงการ

จานวนเงิน 500 บาท วันที่ 1 ม.ิ ย.64
 ปรับผู้เช่าห้องชุด A-0825 นาสัตว์เล้ียง (แมว) เข้ามาเล้ียงในโครงการ/ไม่นาออกภายใน

เวลาทกี่ าหนด จานวนเงนิ 1,000 บาท วนั ท่ี 18 ก.ค.64

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 14-17

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลการดาเนินงาน

• งานประชาสมั พันธ์ เมษายน - กรกฎาคม 2564

ระเบยี บ /
ขอ้ บังคบั

กจิ กรรม /
อ่ืนๆ

เอกสารประกอบการประชุมฯหนา้ ที่ 18

วาระการประชุมฝา่ ยบรหิ ารชมุ ชนรายงานผลการดาเนินงาน
(1) ข้อมูลการพักอาศยั ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2564 (3) ข้อมูลประชากร ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2564

หอ้ งชดุ ทัง้ หมด 534 หอ้ งชดุ คิดเป็น 100 % จานวนประชากร 820 คน เฉลี่ย 1.54 คน
/ห้อง

โอนแล้ว 534 หอ้ งชุด คิดเป็น 100 % เดก็ เล็ก (1- 10 ปี) 13 คน 1.60 %

อยเู่ อง 289 ห้องชุด คิดเป็น 54.32 % วยั รุ่น (11-20 ปี) 35 คน 4.28 %
94.00 %
พักอาศัยรว่ ม 151 ห้องชุด คิดเป็น 28.38 % ผ้ใู หญ่ (21-55 ปี) 771 คน 0.12 %
0.12 %
หอ้ งว่าง 92 หอ้ งชดุ คดิ เป็น 17.30 % ผู้สงู อายุ 1 คน
(โอนแล้ว) ผู้ท่ีตอ้ งดูแลเป็นพิเศษ 1 คน 44 ชอ่ ง

(2) ข้อมูลการจอดรถ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

จานวนชอ่ งจอดทงั้ หมด (รถยนต)์ 184 ชอ่ ง จานวนช่องจอดปกติ
(รถจักรยานยนต์ และรถจกั รยาน)
ชอ่ งจอดปกติ 157 ชอ่ ง

ชอ่ งจอดซอ้ นคัน 27 ชอ่ ง จอดจริง (สงู สุดตอ่ วนั ) 49 คัน

จอดจริง 196 คัน จกั รยานยนต์ทั่วไป 39 คนั

ขอสิทธิ์จอด คันท่ี 1 255 คนั บ๊ิกไบค์ 13 คัน
- จักรยาน 8 คนั
ขอสทิ ธ์ิจอด คันท่ี 2

เอกสารประกอบการประชุมฯหน้าที่ 21

วาระท่ี 2 ฝา่ ยบริหารชมุ ชนรายงานผลการดาเนินงาน

 งานเคลมประกนั ภยั ประจาปี 2563-2564 จานวน 2 เคลม ค่าความเสยี หาย สถานะ
ปดิ เคลม
ลาดบั รายการ

1. เคลมเลขท่ี INS/LC-RLK2/001/2563-2564 ฝนตก ลมแรง ไฟกระชาก ประกันไมอ่ นมุ ตั ิ
จนทาใหไ้ ฟฟา้ ภายในโครงการดบั และมอี ปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไม้กน้ั ลาน เกิดจากอุปกรณ์
ชารุดเสือ่ มสภาพ
จอดอตั โนมตั ิ ไดร้ ับความเสยี หาย ตามอายุการใช้งาน

2. เคลมเลขที่ INS/LC-RLK2/002/2563-2564 นา้ ไหลซมึ เข้าห้องชุดตามแนวซี

แลนด์อาคารท้งั หมด 3 หอ้ งชุด ทาให้ตเู้ ส้ือผา้ ,พ้ืนลามเิ นต เสียหาย ทง้ั 3 ห้องชุด 11,490.00 บาท ปิดเคลม
หอ้ งชุด 1/87(A-0407), 3/122 (B-0511), 3/237 (B-0815)

รวมจานวนเงินท้งั ส้นิ 11,490.00 บาท

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ท่ี 21

ฝา่ ยบริหารชุมชนรวาายรงาะนกผาลรกปารรดะาเชนมุินงาน

คา่ ไฟฟา้ เฉล่ีย/เดือน ม.ิ ย.63 - ม.ค.64 จานวน 50,382.44 บาท
ตา่ กวา่ งบประมาณ (งบประมาณ 61,500 บาท/เดือน)

เอกสารประกอบการประชุมฯหน้าที่ 18-21

ฝ่ายบรหิ ารชุมชนรวายางราะนกผลากราปรดราะเนชินุมงาน

ค่าเฉล่ยี คา่ น้าประปา มิ.ย.63 - พ.ค.64 จานวน 27,472.75 บาท
ต่ากว่างบประมาณเฉลยี่ 3,007.25 บาท / เดือน ทเ่ี รียกเก็บจากห้องชุด (งบประมาณ 30,480 บาท/เดอื น)

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหนา้ ท่ี 18-21

ฝ่ายบริหารชมุ ชนรวายางราะนกผลากราปรดราะเนชินุมงาน

ค่าโทรศัพท์เฉลีย่ /เดอื น มิ.ย.63 - พ.ค.64 จานวน 525.10 บาท
ตา่ กว่างบประมาณ (งบประมาณ 1,916 บาท/เดอื น)

เอกสารประกอบการประชมุ ฯหนา้ ที่ 18-21

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

เปลีย่ นชุดหลอดไฟริมรวั้
วนั ที่ 4 มนี าคม 2564 ชา่ งอาคารทาการเปลย่ี นโคมไฟส่องสว่างบริเวณรมิ รั้ว
หลงั อาคาร B ค่าใชจ้ ่าย 300.00 บาท

จดั ทาป้ายจราจรติดบรเิ วณพื้นท่ีลาดจอดรถ
วนั ที่ 12 มีนาคม 2564 ช่างอาคารทาการติดตง้ั ป้ายเตอื นจราจร บรเิ วณพ้ืนท่ี
ลานจอดรถ อาคาร A มีค่าใชจ้ า่ ย 600.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

จดั ทาราวเหล็กสาหรบั ที่จอดรถจักรยาน
วนั ท่ี 13 มีนาคม 2564 ช่างอาคารจัดทาราวเหลก็ ท่ีจอดรถจักรยานบริเวณหลัง
อาคาร B คา่ ใชจ้ ่าย 128.00 บาท

เปลี่ยนสายฉีดชาระหอ้ งน้าสว่ นกลาง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ช่างอาคารทาการเปลี่ยนสายฉีดชาระห้องน้าชายส่วนกลาง
คา่ ใชจ้ ่าย 398.00 บาท (รวมภาษมี ูลค่าเพ่ิม)

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

ดาเนินการเปลีย่ นถังลมระบบปั๊มเพม่ิ แรงดันนา้

วันที่ 30 มนี าคม 2564 ผรู้ ับเหมา บรษิ ัท ไฮคอนโทรลฯ เข้าทาการเปล่ยี น
ถังลมระบบป๊มั เพิม่ แรงดันน้า อาคาร A (ทดแทนของเดมิ ชารุด)

ค่าใชจ้ ่าย 21,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ช่างอาคารทาการพน่ สีตู้ควบคมุ ไม้ก้นั
วนั ที่ 19 เมษายน 2564 ช่างอาคารทาการพ่นสีตู้ควบคมุ ระบบไมก้ น้ั
เนื่องดว้ ยสขี องเดมิ ซีดจาง ค่าใช้จา่ ย 120.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

แกไ้ ขระบบไมก้ ้นั อัตโนมัตฝิ ั่งขาเขา้
วันท่ี 10-15 พฤษภาคม 2564 ชา่ งอาคารทาการซอ่ มสายไฟอปุ กรณค์ วบคมุ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ และ ชุดเกยี ร์มอเตอร์ไมก้ ้ันฝัง่ ขาเข้า
ค่าใช้จา่ ย 715.00 บาท

ซอ่ มแซม แก้ไข น้ารั่วซมึ ลงจากระเบยี งห้องชุด
วนั ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 ช่างอาคารทาการตรวจสอบ
และซ่อมพ้นื ระเบียงห้องตน้ เหตุน้าร่ัวซมึ จานวน 5 ห้องชุด
คา่ ใชจ้ ่าย 1,000.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

ตรวจเชค็ แก้ไขอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตเุ พลงิ ไหม้
วนั ที่ 16-28 พฤษภาคม 2564 ชา่ งอาคารทาการตรวจสอบ แก้ไขอุปกรณ์ควบคมุ
และ ลา้ งอุปกรณ์รบั แจง้ เหตุ (104 จดุ ) ระบบแจง้ เหตุเพลิงไหม้
ค่าใชจ้ ่าย 130.00 บาท

หมุ้ เบาะเคร่ืองออกกาลงั กาย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ชา่ งอาคารทาการถอดเบาะเคร่อื งออกกาลงั กาย
(จักรยานน่งั ป่นั ) ไปหมุ้ เปลี่ยนหนังใหม่ เนื่องจากของเดมิ ฉกี ขาด
จากการใชง้ าน ค่าใช้จา่ ย 800.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

เปล่ียน Adaptors ระบบโทรทัศนก์ ล้องวงจรปิด
วนั ที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ช่างอาคารทาการเปล่ยี น Adaptors ระบบโทรทศั น์
กล้องวงจรปดิ จานวน 8 จดุ เน่ืองจากไฟดา้ น output ของ Adaptors ไม่สามารถ
แปลง 12 v ได้ ทาให้ กลอ้ ง CCTV ไมม่ ไี ฟจ่าย จงึ ไมส่ ามารถใช้งานได้
คา่ ใช้จา่ ย 1,000.00 บาท

เปลีย่ นพัดลมดดู อากาศหอ้ งพักขยะ อาคาร A
วนั ที่ 9 มถิ ุนายน 2564 ช่างอาคารทาการเปล่ียนพัดลมระบายอากาศห้องพกั ขยะ
อาคาร A เนื่องจากของเดมิ ชารุดเส่ือมสภาพตามอายกุ ารใช้งาน
คา่ ใชจ้ ่าย 1,250.00 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

เปลย่ี นป่มุ กดลฟิ ต์ (ตัวที่ 1) อาคาร A
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2564 ประสานงานผู้รับเหมา บริษัท วีเอส เอลิเวเตอร์ฯ เขา้ ทา
การเปลยี่ นปุม่ กดลฟิ ต์ (ชัน้ 3) ตวั ที่ 1 อาคาร A
คา่ ใชจ้ ่าย 1,140.00 บาท (รวมภาษมี ลู คา่ เพมิ่ )

ติดต้งั อปุ กรณ์เปิดฝาถังขยะอตั โนมัติ หอ้ งพักขยะ อาคาร A
วนั ท่ี 21 มถิ นุ ายน 2564 ช่างอาคารทาการตดิ ตัง้ อปุ กรณเ์ ปิดฝาถงั ขยะอตั โนมัติ
ห้องพักขยะ อาคาร A คา่ ใช้จ่าย 595.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบรหิ ารชมุ ชนรายงานผลดาเนินงาน

ฉีดพ่นยาฆา่ เชือ้ covic-19
วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2564 ช่างอาคารทาการพน่ ยาฆ่าเช้อื covid-19
เนอื่ งด้วยมผี ู้พกั อาศยั ในโครงการตดิ เชอื้ covid-19 (ไม่มคี ่าใชจ้ ่าย)

เปลยี่ นสวติ ช์ เปิด/ปิด ไฟฟา้ ส่วนกลาง
วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ช่างอาคารทาการเปลยี่ นสวิตช์ เปิด/ปดิ ไฟฟ้าสว่ นกลาง
ค่าใชจ้ า่ ย 600.00 บาท

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ที่ 24-27

วาระท่ี 2 ฝ่ายบริหารชุมชนรายงานผลดาเนินงาน

ทากนั ซึมรอยตอ่ ผนงั ดาดฟา้ อาคาร A
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ช่างอาคารทาการทากนั ซมึ ของรอยตอ่ ผนังดาดฟา้
ทใ่ี นช่วงเวลาทฝ่ี นตกน้าจะไหลซึมเข้าหอ้ งชดุ จานวน 5 หอ้ งชดุ
ค่าใช้จ่าย 1,200.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ท่ี 24-27

รายงานผลดาเนนิ วงาานรซะ่อกมาบราปรงุ ระชมุ

ระบบงาน ระบบแสงสว่างฉุกเฉนิ ปกติ
บารุงรกั ษา ระบบกล้องวงจรปดิ ปกติ
ระบบบาบัดน้าเสีย ไมป่ กติ
อาคาร ปกติ
ระบบไฟฟ้า ปกติ
ระบบคยี ก์ ารด์ และไมก้ ้ันอัตโนมตั ิ ปกติ
ปกติ
ระบบแจง้ เหตุเพลิงไหม้ ปกติ
ระบบโทรทศั นร์ วม ปกติ
ระบบสขุ าภิบาล
ระบบดบั เพลงิ

เอกสารประกอบการประชุมฯ หน้าที่ 24-27

วาระท่ี 2 รายงานวทางรดะา้ กนบาญัรปชี-รกะารชเงมุ ิน

ยอดยกมาตน้ เดือน (1 ม.ิ ย.64) มถิ นุ ายน
2564
บวก เงนิ รบั 11,102,027.15

หัก เงินจา่ ย 1,253,924.26

ยอดเงินยกไป (30 มิ.ย.64) (541,685.81)

หกั เงินกองทนุ 11,814,265.60
คงเหลือเงินใชห้ มุนเวียน 3,995,000.00
7,819,265.60
เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ท่ี 28

วาระท่ี 2 รายงานทางด้านบัญชี-การเงิน

รายงานเงนิ ฝากธนาคาร ประจาเดือน มถิ ุนายน 2563

ประเภท จานวนเงนิ ระยะฝากประจา จานวนเงนิ
กระแสรายวนั 633,420.22 ฝากประจา 12 เดือน
ออมทรพั ย์ ฝากประจา 24 เดอื น 4,900,387.39
ออมทรพั ย์พิเศษ 2,285,457.99 รวมเงินฝากประจา 3,595,000.00
- 8,495,387.39
ฝากประจา
8,495,387.39
พนั ธบัตรรฐั บาล
400,000.00

รวมเงินฝากธนาคาร 11,814,265.6

เอกสารประกอบการประชุมฯ หนา้ ที่ 29

วาระท่ี 1 รายงาวนาทราะงกดาา้ รนปบรัญะชชุม-ี การเงิน

รายงานการเรยี กเก็บ และยอดคา้ งชาระประจาเดือน มิถุนายน 2564

ยอดคงคา้ งยกมา 3,075,108.58

ปรับปรงุ ลูกหนี้ 5,461.00
ยอดแจ้งหน้ี มิ.ย.64 178,392.00
รวมยอดหนที้ ี่ตอ้ งติดตาม 3,258,961.58

ยอดแจง้ หน้ี มิ.ย.64 เรยี กเก็บได้ 53.33% 95,135.00

หนเ้ี ก่าเรียกเก็บได้ 34.58% 1,063,384.97

รวมเรียกเกบ็ ได้ 87.91% 1,158,519.97 1,158,519.97 คดิ เปน็ 35.55%
ยอดคา้ งยกไป ณ 30 มิ.ย.63 2,100,441.61 คิดเป็น 64.45%

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ท่ี 34-35

วาระที่ 3 เรอื่ งติดตามสืบเน่ือง

• ไม่มี

วาระที่ 4 เรอ่ื งเสนอพจิ ารณาอนมุ ัต/ิ เหน็ ชอบ

4.1 กาหนดวันและงบประมาณ ประชุมใหญส่ ามญั เจ้าของร่วม ประจาปี 2564-2565 (ปีท่ี 8)
4.2 วาระการประชุมใหญส่ ามญั เจ้าของรว่ ม ประจาปี 2564-2565 (ปที ี่ 8 )
4.3 งบการเงิน ประจาปี 2563-2564 (1 มิถนุ ายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)
4.4 งบประมาณ ประจาปี 2564-2565 (1 มถิ ุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
4.5 แตง่ ตงั้ ผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2565 (1 มถิ ุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565)
4.6 ค่าเบ้ียประกนั ภัยอาคารชดุ ฯ ประจาปี 2564-2565

(1 ตุลาคม 2564 - 1 ตลุ าคม 2565)
4.7 ค่าบริหารและจดั การชุมชน (บจก.ลมุ พินี พรอพเพอรต์ ี้ มาเนจเมนท์) ประจาปี 2564-2565

(1 ธนั วาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565)
4.8 ต่อสญั ญาจ้างบารุงรกั ษาและดูแลลฟิ ต์
4.9 ตอ่ สญั ญาใช้พื้นทสี่ ่วนกลางเพอื่ ติดตงั้ อุปกรณอ์ ินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (True Internet)
4.10 จดั จ้างตดั แต่งกิง่ ตน้ ไมใ้ หญ่แนวสายไฟฟา้ แรงสูงและสวนส่วนกลาง
4.11 รับรองเอกสารอนมุ ัตินอกรอบ

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ท่ี 47-142

วาระท่ี 4.1 กาหนดววนั าแรละะกงบาปรรปะรมาะณชุม

ประชุมใหญส่ ามัญเจ้าของร่วม ประจาปี 2564-2565 (ปีที่ 8)

วนั อาทติ ย์ท่ี 26 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน G
งบประมาณ 37,000.00 บาท
งบประมาณ 2563 ท่ใี ชไ้ ป 36,512.00 บาท

เอกสารประกอบการประชุมฯ หน้าท่ี 47

วาระท่ี 4.1 กาหนดววนั าแรละะกงบาปรรปะรมาะณชมุ

ประชุมใหญส่ ามญั เจ้าของร่วม ประจาปี 2564-2565 (ปีที่ 8)

ลาดับ รายการ จานวนเงิน
งบนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ 43,000.00

รายจ่าย 7,500.00
6,000.00
1 ค่าส่งจดหมาย จดหมายเชญิ /ใบตอบรบั /เอกสารประกอบการประชมุ (250 ซองๆละ 40 บาท) 2,500.00
2,500.00
2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ 150 เล่มๆ ละ 40 บาท) 1,500.00
12,000.00
3 เครื่องเขียน 2,000.00
2,000.00
4 อปุ กรณจ์ ดั ทาเวที 1,000.00

5 คา่ เช่าเคร่อื งเสยี ง 37,000.00

6 ค่าอาหาร และเครื่องด่มื

7 คา่ พาหนะพนักงานช่วยงานวันประชมุ จานวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท

8 คา่ พาหนะซื้อของ และขนของสาหรับทาเวที

9 คา่ ส่ง SMS 2 รอบ

10 รวมรายจา่ ย

เอกสารประกอบการประชมุ ฯ หนา้ ท่ี 47

วาระท่ี 4.2 วาระการการประชมุ ใหญ่สามญั เจ้าของรว่ ม
ประจาปี 2564-2565 (ปที ี่ 8)

วาระท่ี 1 ประธานทปี่ ระชมุ ใหญแ่ จง้ เพอ่ื ทราบ และฝ่ายจดั การ ฯ รายงานผลการดาเนินงาน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ ใหญ่สามัญเจ้าของรว่ ม ประจาปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับรอง / อนุมัตดิ ้านการเงนิ
3.1 งบการเงิน นิตบิ ุคคลอาคารชดุ ลมุ พินี คอนโดทาวน์ รามอนิ ทรา-ลาดปลาเค้า2 ประจาปี 2563 - 2564
( วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 - ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 )
3.2 งบประมาณ นติ ิบุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า2 ประจาปี 2564 - 2565
( วนั ที่ 1 มถิ ุนายน 2564 - ถึงวนั ที่ 31 พฤษภาคม 2565 )
3.3 แตง่ ตง้ั ผสู้ อบบัญชี ประจาปี 2564 – 2565 ( วนั ท่ี 1 มถิ นุ ายน 2564 - ถงึ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 )

วาระที่ 4 พจิ ารณาค่าเบี้ยประกนั ภยั และวธิ ีจดั เก็บล่วงหนา้ ครัง้ เดยี วตอ่ ปี ( วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 )
วาระท่ี 5 พจิ ารณาอนุมัติ วา่ จ้าง บริษัท แอล พี พี พรอพเพอรต์ ี้ มาเนจเมนท์ จากดั เปน็ ผู้รับจ้างบริหารชุมชน

( วันท่ี 1 ธนั วาคม 2564 - ถึงวนั ท่ี 30 พฤศจกิ ายน 2565 )

วาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี

เอกสารประกอบการประชุมฯหน้าท่ี 48

4.3 งบการเงิน ประจาปี 2563-2564
(1 มถิ นุ ายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2564)

รา่ งงบการเงนิ

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า2
สาหรับปสี ้นิ สุดวนั ท่ี 1 มิถนุ ายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2564

ผา่ นการตรวจสอบโดยผสู้ อบบัญชีรับอนุญาต
นางสาวปยิ วดี ทศั นาภริ มย์
ทะเบยี นเลขที่ 5332

(เอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 49-64

วาระท่ี 4.3 พจิ ารณารับรอง / อนุมัตดิ ้านงบการเงนิ หน่วย : ล้านบาท
งบรายรับและรายจ่ายประจาปี 2564 และ 2563
ผลต่าง
รายรับ ปี 2564 ปี 2563 0.04

7.65 7.61 ผลต่าง
0.12
รายจ่าย ปี 2564 ปี 2563
ผลต่าง
6.72 6.60 (0.08)

รายรับ > รายจ่าย ปี 2564 ปี 2563

0.93 1.01

(เอกสารประกอบการประชมุ หนา้ ที่ 53

วาระที่ 4.3 พจิ ารณารับรอง / อนุมตั ดิ ้านงบการเงนิ

(เอกสารประกอบการประชุม หนา้ ที่ 53

วาระที่ 4.3 พจิ ารณารับรอง / อนุมตั ดิ ้านงบการเงนิ

(เอกสารประกอบการประชุม หนา้ ที่ 53ลกู หนีค้ ้างชาระ (รวมทุกรายการ) ณ 20 ก.ค.64 หน่วย : ล้านบาท
ค้างชาระ 0.85
ณ 31 พ.ค.64 ค้างชาระ 0.21 97%
เรียกเกบ็ 6.03 92%
รวมค้างชาระ ค้างชาระ 1.05 รับชาระ 5.86
ค้างชาระ 0.17
ปี 57-62 ค้างชาระ 0.26 97% เรียกเกบ็ 5.80
ก.พ.57 – พ.ค.62 เรียกเกบ็ 6.03 90% รับชาระ 5.33
รับชาระ 5.82 ค้างชาระ 0.47
ปี 63 ค้างชาระ 0.20
ม.ิ ย.62 – พ.ค.63

ปี 64 เรียกเกบ็ 5.80
ม.ิ ย.63 – พ.ค.64 รับชาระ 5.21
ค้างชาระ 0.59

(เอกสารประกอบการประชมุ หนา้ ท่ี 52

วาระที่ 4.4
งบประมาณ ประจาปี 2564 -2565

นิตบิ คุ คลอาคารชุด ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ รามอนิ ทรา-ลาดปลาเคา้ 2
( 1 มิถนุ ายน 2564 - 30 พฤษภาคม 2565 )

(เอกสารประกอบการประชมุ หน้าท่ี 65-71

นติ ิบุคคลอาคารชดุ ลมุ พินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา – ลาดปลาเคา้ 2
งบประมาณประจาปี 2564 - 2565 ( ปีที่ 8 )

เริ่มตงั้ แตว่ ันที่ 1 มถิ นุ ายน 2564 - ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รายรับ รายการ ปี 2564 - 2565 ปี 2563 - 2564
งบประมาณ
ลาดบั เกิดจรงิ งบประมาณ

รายรับ (หมายเหตุ 1) 4,792,612.00 4,792,612.00 4,393,106.00
1 รายรบั ชดเชยคา่ ใชจ้ ่ายส่วนกลาง (หมายเหตุ 2) 160,200.00 160,200.00 160,200.00
2 รายรับชดเชยค่ารกั ษามาตรวดั น้า 410,832.00 403,020.00 424,260.00
3 รายรับชดเชยค่านา้ ประปา 151,664.00 149,727.00 158,308.00
4 รายรบั ชดเชยคา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง 421,000.00 528,650.00 457,000.00
5 รายรบั ชดเชยพ้นื ทส่ี ่วนกลาง
6 รายรบั ชดเชยคา่ จอดรถ 1,086,600.00 1,095,170.00 1,150,600.00
7 รายรบั ชดเชยคา่ สนั ทนาการ 500.00 - 500.00
8 รายรบั คา่ คียก์ ารด์
40,200.00 37,500.00 39,000.00
9 รายรับจากการจดั กจิ กรรมและวนั สาคัญ 10,700.00 129.00 10,700.00
10 ดอกเบย้ี รับ 196,900.00 144,850.00
205,686.00 144,132.38 143,686.00
11 รายรับเบด็ เตลด็ รวมรายรบั ทง้ั สนิ้ 7,476,894.00 215,654.26 7,082,210.00
12 7,526,794.64

(ตามเอกสารประกอบการประชมุ หน้าที่ 65

รายจา่ ยการจา้ งบริการ ปี 2564 – 2565 งบประมาณปี 2563 – 2564
งบประมาณ
ลาดบั รายการ เกิดจริง งบประมาณ

รายจา่ ยการจ้างบรกิ าร

13 คา่ บริหารจัดการงานอาคารชดุ (หมายเหตุ 3) 2,118,600.00 2,070,450.00 2,070,450.00
1,545,936.00 1,519,651.45 1,545,936.00
14 คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภัย (หมายเหตุ 4)
- - -
15 ค่าบรกิ ารพนกั งานตอ้ นรบั ชมุ ชน 649,062.00 649,062.00 649,062.00
20,330.00 20,330.00 20,330.00
16 ค่าบรกิ ารรกั ษาความสะอาด 264,000.00 261,000.00 258,000.00
48,000.00 48,000.00 48,000.00
17 ค่าบรกิ ารกาจดั ปลวกแมลงและหนู 63,360.00 63,360.00 63,360.00

18 ค่าบรกิ ารดแู ลสวนหย่อม 4,900.00 4,900.00 4,900.00
33,513.00 33,512.40 33,513.00
19 คา่ บรกิ ารเกบ็ ขยะอาคารชดุ 24,717.00 20,597.50
14,124.00 16,769.48 -
20 ค่าบรกิ ารดแู ลรักษาลฟิ ต์ 11,970.00 12,505.00 14,124.00
11,970.00
21 คา่ บรกิ ารดแู ลเคร่อื งปรบั อากาศ 4,798,512.00 4,720,137.83
4,719,645.00
22 ค่าบรกิ ารวเิ คราะหค์ ุณภาพน้าทง้ิ

23 ค่าบรกิ ารดแู ลอปุ กรณค์ วบคมุ รถยนต์

24 คา่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

25 คา่ บรกิ ารตรวจสอบอาคารตาม พรบ. อาคารชดุ

26 รวมรายจ่ายการจา้ งบรกิ าร

(ตามเอกสารประกอบการประชมุ หนา้ ท่ี 65)

รายจ่ายการดาเนนิ งาน ปี 2564 – 2565 งบประมาณปี 2563 – 2564
งบประมาณ
ลาดบั รายการ เกดิ จริง งบประมาณ

รายจา่ ยการดาเนินงาน

27 ค่าไปรษณยี ากร (หมายเหตุ 5) 4,880.00 4,589.00 3,920.00
28 คา่ เคร่อื งเขยี นแบบพมิ พ์ (หมายเหตุ 6) 17,530.00 18,893.50 17,330.00
29 ค่าตรวจสอบบัญชี (หมายเหตุ 7) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
30 ค่าพาหนะ (หมายเหตุ 8) 4,500.00 4,696.00 4,500.00
31 คา่ รบั รอง 1,500.00 1,500.00
32 คา่ ใชจ้ ่ายในการประชุม (หมายเหตุ 9) 43,000.00 - 43,000.00
33 คา่ ใชจ้ า่ ยจดั กิจกรรมและวันสาคญั 26,500.00 40,692.56 26,500.00
34 ค่าใช้จ่ายซอ้ มหนไี ฟ 20,000.00 4,776.00 20,000.00
35 คา่ ใชจ้ า่ ยสนั ทนาการ 16,210.00 22,216.92 16,210.00
36 ค่าจา้ งบคุ คลภายนอก 45,000.00 1,229.00 45,000.00
37 คา่ ธรรมเนยี มธนาคาร 1,500.00 31,067.00 10,800.00
38 ค่าปยุ๋ /ดิน/ต้นไม้ 39,000.00 5,263.24 8,000.00
39 คา่ ใชจ้ ่ายเกยี่ วกบั คอมพวิ เตอร์ 6,800.00 1,460.00 5,600.00
40 ค่าคยี ก์ ารด์ 9,000.00 10,438.00 9,000.00
41 ค่าใช้จา่ ยเบด็ เตลด็ 19,000.00 8,549.30 11,000.00
43,470.79
42 รวมรายจ่ายดาเนนิ งาน 264,420.00 232,360.00
207,341.31

(ตามเอกสารประกอบการประชุมหนา้ ที่ 66)

รายจา่ ยบารุงรกั ษาและอะไหล่ ปี 2564 – 2565 งบประมาณปี 2563 – 2564
งบประมาณ
ลาดบั รายการ เกิดจรงิ งบประมาณ

รายจ่ายบารุงรกั ษาและอะไหล่

43 ระบบบารงุ รกั ษาและอะไหลล่ ฟิ ต์ (หมายเหตุ 10) 60,606.00 27,866.88 34,116.00
26,000.00 23,366.50 30,368.00
44 ระบบงานบารงุ รกั ษาอาคาร 30,400.00 2,850.00 20,400.00
73,750.00 10,884.50 27,154.00
45 ระบบเคร่อื งปรบั อากาศ (หมายเหตุ 11) 69,060.00 55,498.10 47,620.00
66,300.00 47,253.46 71,106.00
46 ระบบโทรทศั นว์ งจรปดิ (CCTV) (หมายเหตุ 12) 24,700.00 82,460.92 17,200.00
43,190.00 24,207.00 27,190.00
47 ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ งและตคู้ วบคมุ 9,700.00 1,230.00 7,100.00
7,000.00 7,490.00 12,000.00
48 ระบบบาบัดน้าเสยี และเคมภี ัณฑ์ (หมายเหตุ 13) 71,720.00 28,889.00 77,441.00
8,000.00 9,982.00 6,000.00
49 ระบบดบั เพลิง /ปมั๊ /แจ้งเหตุเตอื นภัย (หมายเหตุ 14) 490,426.00 321,978.36 377,695.00

50 ระบบน้าดี/ปมั๊ /ระบบนา้ ทง้ิ

51 ระบบส่อื สาร (PABX)

52 ระบบโทรทศั นร์ วม (MATV)

53 ระบบไมก้ ้นั อตั โนมตั ลิ านจอดรถ (หมายเหตุ 15)

54 ซอ่ มบารงุ เบด็ เตลด็

55 รวมรายจ่ายบารงุ รักษาและอะไหล่

(ตามเอกสารประกอบการประชุมหนา้ ที่ 66)


Click to View FlipBook Version