nhoxnancy2004 Download PDF
  • 5
  • 1
Ngay sau khi Hiệp Định Giơnevơ (1954) về Đông Dương được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mớ (1)
Ngay sau khi Hiệp Định Giơnevơ (1954) về Đông Dương được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mớ (1)
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications