The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfepho0808, 2022-05-17 01:45:34

วิชาศิลปศึกษา

ทช 31003

91

โอกาสความกา วหนาในอาชีพ
นกั ออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อทําธุรกิจสวนตัว อาจสรางเว็บไซต

แสดงสินคาท่ีออกแบบใหผ ซู ือ้ จากทั่วโลกเขาชมและสั่งซื้อได ควรสงสินคาเครื่องเรือนไปแสดงในงานตาง ๆ
ท่ีจดั ขึน้
อาชีพทเี่ กี่ยวเน่อื ง

ผสู งออกเฟอรนิเจอร ผอู อกแบบสนิ คาของขวัญ หรือของเลนสําหรับเด็กหรือของขวัญงานเทศกาลใน
ตางประเทศ สถาปนกิ
3. นักออกแบบเสอ้ื ผาแฟชน่ั (Fashion - Designer)

ลกั ษณะภาพแสดงการออกแบบเส้อื ผา แฟช่นั ของนกั ออกแบบอาชีพ

ลักษณะของงานทที่ ํา
ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน จะมีหนาที่คลายกับนักออกแบบเครื่องประดับหรือ

นักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหนาท่ี วิเคราะห ศึกษาวัสดุที่นํามาออกแบบสิ่งทอ ลายผา และเน้ือวัสดุ เพ่ือตัด
เย็บ และวิธีการตัดเย็บ ควบคุมการตัดเย็บใหเปน ไปตามแบบท่ีออกไวและสามารถใหคําแนะนําในเรื่องการ
แกไ ขขอบกพรอ งของรูปรางแตละบคุ คลโดยมพี ้ืนฐานความเขาใจในศิลปะการแตง กายของไทยโบราณและการ
แตง กายแบบตะวันตกยุคตางๆ ในการออกแบบ ตลอดจนในขน้ั ตอนการผลิตสามารถนาํ เทคนคิ ทางเทคโนโลยี
ที่มตี อ การสรา งงานศลิ ปม าประยุกตใ ชโ ดยจะมีข้ันตอนการทํางานออกแบบใหผูวาจาง ดงั น้ี

92

1. ตองรวบรวมความคิดขอมลู ทเ่ี ปน สดั สว นจากลูกคาหรือผวู าจาง
2. ศึกษารปู แบบงานทมี่ อี ยูถา สามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเพื่อลดระยะเวลาการทํางานและ
ตน ทุนการผลิต ในเวลาเดยี วกนั ตองทําการคน ควา วิจยั ดว ย
3. ทาํ การรางแบบครา วๆ โดยคุมใหอยใู นแนวความคดิ ดังกลา วใหไ ดตามความตองการ
4. นําภาพท่ีราง แลวใหผูวาจางพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตรวมท้ังการใช วัตถุดิบ
และประเมินราคา
5. นําภาพรางที่ผา นการพิจารณาและแกไขแลว มาสรา งแบบ (Pattern) วธิ ีท่ีจะตองตดั เยบ็ ใน รายละเอียด
ปก กุน เดนิ ลาย หรอื อัดพลดี แลว นํามาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทําใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุด
เทาท่ีสามารถจะทาํ ไดเพ่อื ใหชางทําตามแบบได
6. สงแบบหรือชุดท่ีตัดเนาไวใหฝายบริหารและลูกคา หรือผูวาจาง พิจารณาทดลองใสเพื่อแกไข
ขอ บกพรองข้ันสุดทาย
7. นําแบบที่ผูวา จา งเห็นชอบทาํ งานประสานกบั ชา งตัดเยบ็ ชา งปก เพอ่ื ใหไ ดผลงานตามที่ลกู คา ตอ งการ
สภาพการจางงาน

สาํ หรับนักออกแบบเสอ้ื ผาแฟชั่นท่มี คี วามสามารถและผลงานเมอื่ เริ่มทํางานกับบรษิ ัทผลิตและ
ออกแบบเส้ือผาอาจไดอตั ราคาจา งเปน เงนิ เดอื นสําหรบั วฒุ กิ ารศกึ ษาระดบั ประโยควิชาชีพและประโยควิชาชีพ
ช้นั สูงหรือเทยี บเทา อาจไดร ับอตั ราคาจางขน้ั ตน เปน เงนิ เดอื นประมาณ 8,000 -10,000 บาท สว นผูส ําเรจ็
การศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรี จะไดรบั เงินประมาณ 9,000 - 10,000 บาท หรืออาจมากกวา ขึ้นอยูกบั ฝมอื การ
ออกแบบและประสบการณข องนกั ออกแบบแตล ะคน มีสวสั ดกิ าร โบนสั และสิทธิพิเศษอ่นื ๆ ขึน้ อยูก บั ผล
ประกอบการของเจา ของกจิ การ

สวนมากนักออกแบบเสื้อผาหรือแฟช่ันจะมีรานหรือใชบานเปนรานรับออกแบบตัดเส้ือผาเปนของ
ตนเองเปน สวนใหญเ น่ืองจากเปน อาชีพอิสระทีม่ รี ายไดดี

สําหรับนักออกแบบประจําหองเสื้อหรือรานเสื้อใหญๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงานแสดง
เปนประจาํ นน้ั เปน ผทู มี่ ปี ระสบการณส ูงและตองมผี ูสนับสนนุ คา ใชจา ยในการแสดงผลงานและคอลเล็คช่ันของ
ตนเอง
สภาพการทาํ งาน

ผปู ระกอบการนักออกแบบเสื้อผาแฟช่ันในสถานท่ีประกอบการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจะปฏิบัติหนาที่
เหมือนในสาํ นักสรา งสรรคท ั่วไปท่คี อ นขา งเปน สัดสว น มอี ปุ กรณ เครื่องใชในการออกแบบ เชน โตะเขยี นแบบ
หนุ ลองเสอ้ื ขนาดตางๆ ตามทต่ี ัดเย็บ ผา กระดาษสรางแพทเทิรน และสสี าํ หรับลงสี เพื่อใหภาพออกแบบเหมือน
จรงิ อาจมีเครอื่ งคอมพวิ เตอรชว ยในการออกแบบและใหส ีไดเ ชน กันหรอื สแกนภาพที่วาดแลวลงในคอมพวิ เตอร
เพ่ือชวยใหการนําเสนอตอ ลกู คาสมบูรณย่ิงขนึ้ ในกรณีผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอาจมีผูชวยทํางานในการสรางแบบ
(Pattern)

93

คุณสมบัตขิ องผูป ระกอบอาชีพ
ผูสนใจในอาชพี นักออกแบบเสอ้ื ผา แฟชน่ั ควรมคี ณุ สมบัตทิ ั่วๆ ไปดังน้ี
1. มีความคิดสรา งสรรค มีความชอบและรักงานดา นออกแบบ มมี ุมมองเร่ืองของศิลปะรักความสวยงาม

อาจมพี ้นื ฐานทางดา นศิลปะบา ง
2. มีความกระตือรือรน ชางสงั เกตวา มีความเปล่ียนแปลงอะไรบาง กลาคิดกลาทาํ กลาที่จะถายทอด
3. มคี วามสามารถในการถายทอดความคดิ หรือแนวคดิ ใหผอู นื่ ฟงได

ผูทจ่ี ะประกอบอาชพี นักออกแบบเสื้อผาแฟช่นั ควรมีการเตรียมความพรอมในดา นตอ ไปน้ี คือ
ผูทม่ี ีคณุ สมบัติขน้ั ตน ดงั กลา ว สามารถเขารบั การอบรมหลกั สูตรระยะสัน้ ในการออกแบบตัดเยบ็ เส้ือผา

ไดทีโ่ รงเรยี นหรือสถาบันการออกแบบตดั เย็บเสื้อผาท่ีมีช่ือเสียงทั่วไป ซ่ึงเปดรับผูสนใจเขาเรียนโดยไมจํากัด
วุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเส้ือผาขึ้นอยูกับความริเริ่มสรางสรรคประสบการณและการฝกหัดสําหรับ
ผูส ําเร็จชั้นมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ที่ตองการศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย
สาย วิช าชี พแลว ยังสาม าร ถสอบ คัด เลือกเขา ศึก ษา ตอร ะดั บอุ ดม ศึก ษา โดย มีค ณะ ศิลปก รร ม
มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร ไดเปดสาขาวชิ าการ ออกแบบพสั ตราภรณผูท ี่เขารับการศึกษาในสาขาวิชาทางดานน้ี
จะไดร ับความรูใ นเรอ่ื งของความรพู นื้ ฐานเกีย่ วกบั การพฒั นาสิง่ ทอและเครื่องแตงกายของไทย ตะวันออก และ
ตะวันตก เพ่อื สบื ทอดมรดกและศลิ ปสิ่งทอของไทยในทองถน่ิ ตา งๆนอกจากน้ี ยงั มสี ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะคหกรรมศาสตรสาขาผา และเครื่องแตงกาย ธุรกิจเส้ือผา ฯลฯ
โอกาสในการมงี านทํา

ผูที่สําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูซ่ึงเปนที่ตองการของตลาดในยุคปจจุบัน คือ สามารถ
ออกแบบสิ่งทอสาํ หรบั อุตสาหกรรมระดบั ตา งๆ ได มีความรูในเร่อื งการบรหิ ารการตลาด และการใชเทคโนโลยี
ท่จี าํ เปนตอ อตุ สาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรปู

ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไมสามารถเปนศูนยกลางของการออกแบบแฟช่ันไดแตกลับเปน
ศูนยกลางของวัตถุดิบอยางเชนผาไหมและการผลิตเส้ือผาเพื่อการสงออกภายใตยี่หอสินคาตางประเทศและ
เสือ้ ผาสาํ เรจ็ รูป เพราะมีคา แรงราคาถกู

อยา งไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ีผา นมาในวงการออกแบบเสื้อผา ไทยถอื วา มีความสาํ เร็จในระดับหนึ่งที่
การผลติ เส้ือผาสําเร็จรูปภายใตย่ีหอไทยไดมีการสงออกไปขายในตางประเทศบางแลว เชน Fly Now หรือใน
เรือ่ งของการสนบั สนุนการออกแบบลายผาไหมท่ีมลี ายเปนเอกลักษณและการใหสีตามที่ลูกคา ในตางประเทศ
ตองการ และสามารถสงออกได

นักออกแบบแฟชัน่ ในตางประเทศหลายสถาบันตางก็ใหความสนใจแนวการแตงกาย วัฒนธรรมและ
การใชชวี ิตอันเปน เอกลักษณของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้นนักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจ วัตถุดิบใน
ประเทศและคิดสรา งสรรคง านทเ่ี ปน เอกลักษณและโดดเดน เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก
ตลาดสิ่งทอไทยในตางประเทศ เชน เสอ้ื ผาถกั สาํ เร็จรูป เสอ้ื ผาทอสําเรจ็ รูปยังมศี ักยภาพในการสงออกสูง

94

นอกจากนรี้ ฐั บาลและแนวโนม ของคนไทยกาํ ลงั อยูในระหวางนยิ มเลือกใชส ินคาไทยโดยเฉพาะเสื้อผา
สาํ เรจ็ รูปและผลติ ภณั ฑเครอ่ื งนงุ หม ท่ไี ดม าตรฐานการสงออกนบั เปนโอกาสอันดีที่นักออกแบบแฟช่ันสามารถ
สรา งสรรคงานไดเ ตม็ ทหี่ รือมแี นวคดิ รปู แบบการสรา งสรรคงานใหม หรือแนวโนมใหมที่มีเอกลักษณโดดเดน
ในการใชวสั ดุในทองถนิ่ มาประยกุ ตใ ช ขยายแหลงวตั ถุดบิ เพิม่ ประสทิ ธภิ าพการผลิตพยายามใหตนทุนการผลิต
ตอ หนวยตํ่ามากที่สุด เพ่ือคงตนทุนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยไวเผชิญกับการเปดเสรีสิ่งทอในป 2548
เพราะเวลานั้นผูนําดานการตลาด แฟชั่นและเทคโนโลยีการผลิตเทาน้ันท่ีสามารถจะครองตลาดส่ิงทอได
ในตางประเทศหรือแมแตตลาดเส้ือผาบริเวณชายแดนไทยที่คูแขงขันสามารถนําเสื้อผาเขามาตีตลาดไทยได
นักออกแบบแฟชัน่ จงึ เปน สวนสาํ คญั ที่จะตองรกั ษาฐานตลาดของไทยไวท้งั ในเชิงรกุ ในการผลิต สรางเครือขาย
ทั้งระบบขอมูลขา วสาร และเครือขา ยจาํ หนา ยสินคา
โอกาสความกา วหนาในอาชีพ

ปจจัยท่ีทําใหผูท่ีประกอบอาชีพนักออกแบบแฟชั่น-นักออกแบบเส้ือผา (Fashion-Designer) ประสบ
ความสาํ เร็จและกา วหนาในอาชีพกค็ อื การคงไวซึ่งการเปน นกั ออกแบบเส้อื ผาหรือแฟชน่ั ดีไซเนอรไ ว ซ่ึงตองใช
โอกาสเวลา และคาใชจายในการผลิตและการแสดงผลงานท่ีมีตนทุนตํ่าใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เต็มศกั ยภาพ

นกั ออกแบบแฟชนั่ ไมควรย่ําอยูกบั ทีค่ วรมคี วามคิดเชงิ รกุ มากกวารบั เพียงคาํ สั่งจากลูกคา ควรศึกษาหา
ความรทู ีเ่ กย่ี วขอ งกับการประกอบอาชพี และควรสรา งโอกาสใหต นเอง เชน การศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติม
ศึกษาดานการตลาด ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายลูกคาใหม เสาะหาแหลงตลาดวัตถุดิบเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สรา งแนวโนมแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสนิ คาจากตางประเทศ และขอกีดกัน
ทางการคาซง่ึ เปน ปจ จยั ในความกาวหนาทันโลก และยืนอยูในอาชพี ไดนานและอาจสรางผลงานท่ีคนไทยภูมิใจ
หนั มาใสเ ส้อื ผา ท่ผี ลติ โดยนกั ออกแบบเส้ือผาไทยกันท่วั ประเทศ
อาชีพที่เก่ยี วเนอ่ื ง

ครู – อาจารยใ นวิชาท่เี ก่ียวของ เจาของรานหรือหองเส้ือ เจาของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
นกั ออกแบบเคร่ืองประดับ

95

กจิ กรรม
1. ใหผเู รยี นเขยี นอธิบายลักษณะอาชพี ดานการออกแบบ ตกแตง ที่อยูอาศัย ออกแบบเครื่องเรือน และ

ออกแบบแฟชั่นตามที่ผูเรียนเขาใจ
2. ใหผูเรียนอธิบายถึงคุณสมบัติของผูท่ีจะประกอบอาชีพดานการออกแบบตกแตงท่ีอยูอาศัย

ออกแบบเคร่อื งเรอื น และออกแบบแฟชั่น ตามท่ีผเู รยี นเขาใจ
นาํ คําอธิบายในขอ 1 และ ขอ 2 เขา รวมอภิปรายแสดงความคดิ เห็นในกลมุ การเรียนของผเู รยี น

96

บรรณานกุ รม

กาํ จร สนุ พงษศร.ี ประวตั ศิ าสตรศ ลิ ปะตะวันตก. กรงุ เทพฯ : คาลเดยี เพรสบคุ , ๒๕๕๒.
จรี พนั ธ สมประสงค. ประวัตศิ ิลปะ. กรงุ เทพฯ : โอเดยี นสโตร, ๒๕๓๓.
จีรพันธ สมประสงค. ศลิ ปะประจาํ ชาต.ิ กรุงเทพฯ : โอเดยี นสโตร, ๒๕๓๓.
จีรพนั ธ สมประสงค. ทัศนศิลป ม.๑ – ๒. กรงุ เทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๓.
จรี พันธ สมประสงค. ศิลปะกบั ชวี ติ . กรงุ เทพฯ : โอเดยี นสโตร, ๒๕๔๑.
ชะลดู น่ิมเสมอ. องคประกอบศลิ ป. กรงุ เทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙.
ทวีเดช จวิ๋ บาง. ความคดิ สรา งสรรคศลิ ปะ. กรงุ เทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๗.
ประเสริฐ ศิลรัตนา. สนุ ทรยี ะทางทัศนศลิ ป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒.
ประเสรฐิ ศิลรตั นา. ความเขา ใจศลิ ปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๕.
มานพ ถนอมศรี และคณะ. ศลิ ปะกบั ชวี ติ ๔. กรงุ เทพฯ : บรัท สาํ นกั พิมพแม็ค จาํ กดั , ๒๕๔๒.
มะลฉิ ตั ร เอือ้ อานนท. สุนทรยี ภาพและศลิ ปวิจารณ. กรงุ เทพฯ : สํานกั พมิ พแหงจุฬาลงลงกรณ

มหาวทิ ยาลยั , ๒๕๕๓.
วริ ณุ ต้งั เจรญิ , อํานาจ เยน็ สบาย. สรา งสรรคศลิ ปะ ๔. กรุงเทพฯ : อักษราเจรญิ ทัสน, ม.ป.ป.
วชิ าการ, กรม. ทฤษแี ละการปฏบิ ัตกิ ารวิจารณศิลปะ, กรุงเทพฯ : องคการคา ครุ สุ ภา, ๒๕๓๓.
วชิ าการ, กรม. ศลิ ปะกบั ชีวติ ม.๑-๖. กรงุ เทพฯ : องคการคา ครุ สุ ภา, ๒๕๓๖.
วริ ัตน พชิ ญไพบูลย. ความเขา ใจศิลปะ, กรุงเทพฯ : ไทยวฒั นาพานิช, ๒๕๒๔.
วิรตั น พชิ ญไพบลู ย. ความรูเ กยี่ วกบั ศิลปะ, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐.
วิญู ทรพั ยป ระภา และคณะ. ศิลปะกับชีวติ ม.๑-๖, กรุงเทพฯ : ประสานมติ ร, ๒๕๓๕.
ศลิ ป พรี ะศร.ี ทฤษฎอี งคป ระกอบ, กรงุ เทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๔๗.
สดุ ใจ ทศพร และโชดก เกง เขตรกจิ . ศลิ ปะกบั ชีวติ ม.๑-๖. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖.
อารี สทุ ธิพันธ. ศลิ ปะนิยม. กรุงเทพฯ : กระดาษสา, ๒๕๒๘.

97

ทีป่ รกึ ษา คณะผูจัดทาํ

1. นายประเสรฐิ บญุ เรือง เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
2. ดร.ชยั ยศ อิ่มสวุ รรณ รองเลขาธกิ าร กศน.
ทป่ี รกึ ษาดา นการพฒั นาหลกั สูตร กศน.
3. นายวชั รินทร จาํ ป ผูอ ํานวยการกลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ขา ราชการบํานาญ
กลมุ พฒั นาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
ขา ราชการบาํ นาญ
ผูเ ขียนและเรียบเรยี ง ขา ราชการบํานาญ
กศน. เฉลมิ พระเกยี รติ จ.บุรีรมั ย
1. นายวิวฒั นไชย จนั ทนสคุ นธ สถาบนั กศน. ภาคใต
สถาบนั กศน. ภาคตะวนั ออก
2. นายสรุ พงษ มน่ั มะโน สถาบนั กศน. ภาคตะวนั ออก
กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรงุ

1. นายวิวฒั นไ ชย จนั ทนสุคนธ

2. นายจํานง วันวิชยั

3. นางสรญั ณอร พฒั นไพศาล

4. นายชยั ยันต มณสี ะอาด

5. นายสฤษดชิ์ ัย ศิริพร

6. นางชอทพิ ย ศริ พิ ร

7. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

คณะทาํ งาน

1. นายสุรพงษ ม่นั มะโน กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรียน
กลมุ พัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
2. นายศภุ โชค ศรีรัตนศลิ ป กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรียน
กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น

4. นางสาวศรญิ ญา กลุ ประดษิ ฐ

5. นางสาวเพชรินทร เหลอื งจติ วฒั นา

98

ผพู มิ พตนฉบบั กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรียน
1. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวฒั นา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพฒั น กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
4. นางสาวชาลนิ ี ธรรมธษิ า กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวอลศิ รา บานชี
กลุมพฒั นาการศึกษานอกโรงเรยี น
ผูออกแบบปก ศรีรตั นศิลป
1. นายศุภโชค

99

ผพู ัฒนาและปรบั ปรงุ ครงั้ ที่ 2

คณะทีป่ รกึ ษา บุญเรือง เลขาธกิ าร กศน.
อ่มิ สุวรรณ รองเลขาธกิ าร กศน.
นายประเสริฐ จําป รองเลขาธิการ กศน.
นายชยั ยศ จนั ทรโอกุล ผเู ช่ียวชาญเฉพาะดา นพัฒนาส่อื การเรียนการสอน
นายวชั รนิ ทร ผาตนิ ินนาท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดา นการเผยแพรทางการศกึ ษา
นางวทั นี ธรรมวธิ กี ลุ หัวหนา หนว ยศกึ ษานเิ ทศก
นางชลุ ีพร งามเขตต ผอู าํ นวยการกลุม พฒั นาการศกึ ษานอกโรงเรยี น
นางอัญชลี
นางศุทธินี

ผพู ฒั นาและปรบั ปรุงคร้ังที่ 2

นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุม พัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
นายศุภโชค ศรีรัตนศลิ ป กลมุ พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยี น
นายกติ ตพิ งศ จันทวงศ กลมุ พัฒนาการศกึ ษานอกโรงเรยี น

นางสาวผณินทร แซอ งึ้

นางสาวเพชรินทร เหลืองจติ วฒั นา

100

คณะผปู รับปรงุ ขอมูลเก่ยี วกับสถาบันพระมหากษตั ริยป พ.ศ. 2560

ท่ปี รกึ ษา

1. นายสุรพงษ จาํ จด เลขาธกิ าร กศน.
2. นายประเสรฐิ หอมดี ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ปฏบิ ัติหนาท่รี องเลขาธิการ กศน.

3. นางตรนี ชุ สุขสุเดช ผอู ํานวยการกลุม พัฒนาการศกึ ษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรงุ ขอมลู ม่ันมะโน กลุม พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
นายสุรพงษ

คณะทํางาน

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศลิ ป กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั

3. นางสาวเบญ็ จวรรณ อาํ ไพศรี กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุม พัฒนาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

5. นางสาวสลุ าง เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเ รือน กลมุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

8. นางสาวชมพนู ท สงั ขพ ิชยั กลุมพฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย


Click to View FlipBook Version
Previous Book
sambutan hari guru 2022
Next Book
BUKU PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PBS