The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

06 กล้ามเนื้อ

06 กล้ามเนื้อ

ดแู ลกล้ามเน้อื

จากอาการเม่อื ยลา้

อาการปวดเมอื่ ยในผสู้ งู อายุ เกดิ จากกลา้ มเนอ้ื

แขนขา ขอ้ ตอ่ และอวยั วะตา่ งๆ เสอ่ื มลงตามธรรมชาติ
ทำ� ใหเ้ กดิ อาการปวดเมอ่ื ยบอ่ ยๆ จะมตี งั้ แตอ่ าการเลก็ นอ้ ย
ถงึ ปวดรนุ แรงจนทนไมไ่ หว แตถ่ า้ รสู้ าเหตวุ า่ ปวดจากอะไร
กส็ ามารถหาวธิ ที เ่ี หมาะสมในการบรรเทาอาการปวดไดท้ นั ที

ปวดแบบนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร

14

ปวดเมอื่ ยกล้ามเน้อื ปวดเม่ือยจากเสน้ เลือดตบี ตัน
สว่ นใหญจ่ ะปวดทก่ี ลา้ มเนอ้ื ขา
เกดิ จากกจิ กรรมทที่ ำ� ใหก้ ลา้ มเนอื้ ทำ� งานหนกั เกดิ จากการยนื หรือเดนิ เปน็ เวลานาน
เชน่ ยกของหนกั นอนในทา่ ที่ไมเ่ หมาะสม เสน้ เลอื ดแดงตบี ตนั จนเกดิ อาการปวดเมอ่ื ย
หรืออยู่ในทา่ ใดทา่ หนงึ่ เปน็ เวลานาน
5
2 เหน็บชา_____
ปวดเสน้ เอ็น
เพราะนอนทบั แขน นง่ั พบั ขาเปน็ เวลานาน
สำ� หรบั ผทู้ ่ีไมช่ อบออกกำ� ลงั กายเปน็ ประจำ� จนเลอื ดและออกซเิ จนไหลเวยี น
เมอ่ื ตอ้ งเคลอ่ื นไหวรา่ งกายมากๆ ไปเลยี้ งเซลลบ์ ริเวณนนั้ ไมท่ นั

จะทำ� ใหเ้ สน้ ยดึ และเกดิ บาดแผลอกั เสบภายใน 6

3 ตะคริว

ปวดจากเสน้ ประสาทกดทับ เกดิ จากการหดเกรง็ ของกลา้ มเนอื้
เกดิ จากหลายสาเหตุ เชน่ การทำ� กจิ กรรม อยา่ งเฉยี บพลนั ผสู้ งู อายทุ ม่ี หี ลอดเลอื ดตบี
ในทา่ ท่ีไมถ่ กู ตอ้ ง การบาดเจบ็ อบุ ตั เิ หตุ โรคอว้ น
เปน็ โรคเบาหวาน ทานยาบางชนดิ
หรือไมไ่ ดอ้ อกกำ� ลงั กายบอ่ ยๆ อาจเปน็ ไดง้ า่ ย

ไม่อยากปวดเมื่อย ตอ้ งท�ำอย่างไร

1 งดกจิ กรรมที่ใชแ้ รง 4 อยา่ ปลอ่ ยใหอ้ ว้ น
เมอ่ื นำ�้ หนกั เพมิ่ ขน้ึ
หรือกลา้ มเนอื้ กลา้ มเนอื้ กถ็ กู ใชง้ านมาก
มากเกนิ ไป ทำ� ใหป้ วดเมอื่ ยไดง้ า่ ย

เชน่ ยกของหนกั ออกกำ� ลงั กายหกั โหม

2 ใชท้ น่ี อนเพอ่ื สขุ ภาพ 5 เปลย่ี นทา่ นง่ั บอ่ ยๆ
รวมถงึ หมอนหรือฟกู ที่ไมน่ มุ่ หรือแขง็ ไมค่ วรอยู่ในทา่ หนงึ่ ทา่ ใดเปน็ เวลานาน
จนเกนิ ไป และปรบั ทา่ นอนใหเ้ หมาะสม

3 ออกกำ� ลงั กายสมำ่� เสมอ 6 บำ� รงุ ดว้ ยวติ ามนิ บี 1
หรือยดื เหยยี ดกลา้ มเนอ้ื เปน็ ประจำ�
เชา้ 15 นาที บา่ ย 15 นาที และวติ ามนิ บี 12

โดยเลอื กกนิ เนอ้ื หรือหมไู มต่ ดิ มนั
นม ไขแ่ ดง และธญั พชื ไมข่ ดั สี
บำ� รงุ กลา้ มเนอื้ และปลายประสาท

วดิ ีโอทา่ ออกกำ� ลงั กายสำ� หรบั ผสู้ งู อายุ วดิ ีโอทา่ ออกกำ� ลงั กายสำ� หรบั ผสู้ งู อายุ
บริหารกลา้ มเนอ้ื ยดื เหยยี ดกลา้ มเนอื้

โดย เครือขา่ ยคนไทยไรพ้ งุ โดย เครือขา่ ยคนไทยไรพ้ งุ

อุปกรณเ์ สรมิ ความม่นั ใจ

ไมเ้ ทา้

ชว่ ยรบั นำ�้ หนกั
แทนขาขา้ งทอี่ อ่ นแรงหรือปวด
เพม่ิ ความมน่ั คงในการเคลอ่ื นไหว
วธิ ีใชไ้ มเ้ ทา้
1. จับไมเ้ ทา้ ดว้ ยมอื ขา้ งท่ีถนดั ในกรณที ่ีขาทั้ง 2 ขา้ ง มคี วามแขง็ แรงไมเ่ ทา่ กนั
ขาขา้ งไหนแขง็ แรงกวา่ ใหถ้ อื ไมเ้ ทา้ ขา้ งนน้ั
2. เวลาเดนิ ใหย้ กไมเ้ ทา้ ไปดา้ นหนา้ เฉยี งไปทางดา้ นขา้ งเลก็ นอ้ ย
ประมาณ 30 องศา
3. กดนำ้� หนกั ลงบนตำ� แหนง่ มอื จับ แลว้ กา้ วขาขา้ งตรงขา้ มกอ่ น
ตามดว้ ยขาอกี ขา้ งที่ถอื ไมเ้ ทา้ ควรออกแรงกดนำ้� หนกั ลงบนไมเ้ ทา้
จนรสู้ กึ ม่ันคงกอ่ นเดนิ เสมอ แตต่ อ้ งไมแ่ รงเกนิ ไป

วดิ ีโอใชไ้ มเ้ ทา้ ชว่ ยเดนิ อยา่ งไรใหถ้ กู ตอ้ ง
โดย ผศ.นพ.ธนนิ นติ ย์ ลรี พนั ธ์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sains Ting 1 Bab 1 1.5
Next Book
ULAR SAWA TIDAK BERBISA