The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pelan Taktikal daripada Perancangan Strategik Sekolah 2016-2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahmadmdisa, 2019-12-01 02:47:56

Pelan Taktikal SMK Bukit Payong 2019

Pelan Taktikal daripada Perancangan Strategik Sekolah 2016-2020

Sekolah Menengah Kebangsaan

Bukit Payong, Kedah Darul Aman

PELAN05150 Alor Setar Kedah Darul Aman

TAKTIKAL

2019

-0-

KATA-KATA ALUAN

PENGETUA
SMK BUKIT PAYONG, KEDAH

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurniaNya kita masih lagi berada
dalam gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kita
telah berjaya menunjukkan peningkatan dari segi pembangunan modal insan dan pengurusan
pendidikan dalam tiga tahun pertama dan mengharapkan kejayaan lebih cemerlang dalam
gelombang kedua dan seterusnya dalam tahun-tahun yang akan datang.

Pelan Taktikal 2019 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payong merupakan satu
perancangan tahunan sekolah ini ke arah menyambut hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek
bersesuaian dengan PPPM 2013-2025 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelan Taktikal
ini juga dibuat selaras dengan Program Transformasi Daerah (DTP) dengan mengambil kira
isu-isu yang perlu diberi penekanan khusus. Adalah diharapkan dengan adanya Pelan Taktikal
ini, kita mampu melaksanakan semua tugas yang telah diamanahkan dengan penuh
tanggungjawab dan bersungguh-sungguh ke arah mencapai matlamat yang telah kita tetapkan
pada tahun 2019.

Marilah kita sama-sama berusaha memantapkan barisan kita ke arah meningkatkan kualiti
pendidikan serta bekerja di dalam satu pasukan yang mantap serta harmoni untuk mendepani
setiap cabaran yang mendatang dalam melaksanakan Pelan Taktikal 2019 Sekolah Menengah
Kebangsaan Bukit Payong.

Sekian. Terima Kasih.

AHMAD BIN MD ISA

-1-

MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti
untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

-2-

HURAIAN MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun : Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)
murid.

Potensi : Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan atau melakukan
sesuatu; keupayaan.

Individu : Murid.

Melestarikan : Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal.

Sistem : Keteraturan, teratur.

Pendidikan : Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik.

Berkualiti : Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya.

Memenuhi : Mencapai sesuatu yang diperlukan.

Aspirasi : Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan sesuatu), cita-cita.

-3-

LIMA ASPIRASI SISTEM

1. Akses: 100 peratus enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020.

2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti: 50 peratus pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender)
menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian.

5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

ENAM ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata
pelajaran teras seperti Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai
Malaysia, Asia dan Dunia.

2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat,
cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui
peluang bekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa
Malaysia dan Bahasa Ingggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan.

5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani
pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka dengan berani membuat keputusan yang
tepat.

6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan
berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia.

-4-

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu
didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik.
Berkualiti
Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi
Insan nilainya.
Terdidik
Manusia (murid).
Negara
Sejahtera Mendapat latihan (asuhan, pengajaran) yang
sempurna; terlatih.

Malaysia.

Bebas daripada segala macam kesusahan;
aman sentosa dan makmur; selamat.

-5-

MISI SMKBP

SMK BUKIT PAYONG adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang
berkualiti yang akan menghasilkan murid yang terasuh dan cemerlang dalam semua

aspek kurikulum, kokurikulum dan keperibadian mulia,ke arah membina negara
Malaysia yang aman makmur dan sentosa.

VISI SMKBP

SMK BUKIT PAYONG berusaha mengembangkan kemampuan setiap murid untuk
mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,

kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini
akan dibangunkan dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya;

tinggi nilainya.

-6-

NILAI BERSAMA

Kerjasama Semua warga SMKBP mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
Integriti melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara
Ikhlas berkesan.

Semua warga SMKBP menjadi sifat kejujuran dan ketulusan
sebagai amalan dalam semua aktiviti professional di sekolah.

Semua warga SMKBP akan melaksanakan tugas dalam amalan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan tanpa mengharapkan
sesuatu balasan melainkan dengan kerelaan hati.

Kecemerlangan Semua warga SMKBP akan memastikan setiap perkara yang
dilakukan adalah yang terbaik, dan mencapai tahap gemilang

Inovasi Semua warga SMKBP akan menghasilkan dan menggunakan
sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran
dan pengurusan.

Hormat Semua warga SMKBP mengamalkan sifat untuk beralah atau
menerima kehendak atau pendapat orang lain

Penyayang Semua warga SMKBP mengamalkan sifat kasih sayang tanpa
mengira agama, dan bangsa dan meletakkan setiap warga
sekolah mempunyai hak masing-masing.

-7-

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payong komited dan berjanji akan
memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual
bermula.

2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.

4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2

minggu selepas dilaksanakan.

-8-

EMPAT TERAS UTAMA
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

-9-

TERAS A : PEMBELAJARAN MURID

A1 : Meningkatkan Pencapaian Murid di dalam Peperiksaan Awam
A2 : Mempertingkatkan Standard Pembelajaran Melalui KBAT dan Penerapan

Kemahiran Abad ke 21
A3 : Meningkatkan Penguasaan dan Kemahiran Berbahasa Malaysia dan

Bahasa Inggeris dan Lain-lain Bahasa Tambahan
A4 : Meningkatkan Proses Penambahbaikan dan Pecutan Sekolah
A5 : Meningkatkan Penghayatan Nilai dalam Kalangan Murid

TERAS B : GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

B1 : Meningkatkan Pengetahuan dan Pedagogi Bagi Menambah Baik PdP
B2 : Melaksana dan Memastikan Program Profesionalisme Perguruan

Dilaksanakan
B3 : Memantapkan Kepimpinan Sekolah

- 10 -

TERAS C : TRANSFORMASI PENGURUSAN PENDIDIKAN

C1 : Meningkatkan Kecekapan Pentadbiran dan Pengurusan
C2 : Memastikan Sekolah Mempunyai Infrastruktur Garis Asas Yang

Diperlukan
C3 : Memberikan Latihan Kepada Semua Guru dan AKP Berkaitan

Pengurusan Kewangan

TERAS D : STRUKTUR SISTEM

D1 : Memastikan Berlaku Pertambahan Enrolmen Sekolah.
D2 : Memperkukuhkan Perpaduan Di Kalangan Murid
D3 : Memperkasa Sekolah Tingkatan 6
D4 : Memperkasakan Program Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti Di

Sekolah.

- 11 -

TERAS A
PEMBELAJARAN MURID

- 12 -

A1: MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID DI DALAM PEPERIKSAAN AWAM.
ISU 1 : PENCAPAIAN MURID DALAM PEPERIKSAAN SPM MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Ekuiti

ASPIRASI MURID Pengetahuan

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Gred Purata 6.63 4.87 4.76 4.62 1.Penyediaan PK (P)
pencapaian GPS pencapaian GPS Sekolah Headcount dan Guru Kanan
dalam SPM. dalam SPM sehingga Program Intervensi Ketua Panitia
4.62 pada tahun Kaunselor
2020 2.Dialog Prestasi
SPM

3.Bengkel Target

Strategi 1. Penyediaan Headcount dan Program Intervensi SPM.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Penyediaan Headcount PK Pentadbiran Jan Ketua Panitia Dokumen Headcount Data TOV

2 Dialog Prestasi SPM PK Pentadbiran Mac,Jul,Okt Ketua Panitia AR1,AR2 dan AR3 Data SAPS

3 Bengkel Target Guru Kanan Ogos-Okt 200.00 Pelajar SPM Bengkel sasaran Modul Subjek

- 13 -

Strategi 2. Pelaksanaan Dialog Prestasi SPM secara berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Data SAPS
1 Dialog Prestasi Guru Data SAPS
PK Pentadbiran Mac,Jul,Okt Guru MP AR1,AR2 dan AR3 Data SAPS
2 Dialog Prestasi Murid
PK Pentadbiran Mac,Jul,Okt Murid SPM AR1,AR2 dan AR3
3 Dialog Prestasi Waris
PK Pentadbiran Mac,Jul,Okt 300.00 Waris AR1,AR2 dan AR3

Strategi 3. Bengkel Mata Pelajaran mengikut Kumpulan Sasaran.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Penyediaan Modul MP Guru Kanan Jan 100.00 Ketua Panitia Modul Akses Kendiri Soalan Topikal

2 Bengkel Penggunaan Guru MP Feb-Ogo 100.00 Murid SPM Semak Penggunaan Soalan Topikal

3 Bengkel Target Sasaran Guru MP Okt 100.00 Pelajar SPM Bengkel sasaran Modul Subjek

- 14 -

ISU 2 : PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS DALAM PT3 DAN SPM MASIH LEMAH.

ASPIRASI SISTEM Ekuiti
ASPIRASI MURID Kemahiran Dwibahasa

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Meningkatkan Tindakan Jawab
pencapaian
Bahasa Inggeris Meningkatkan GP Gred Purata Mata 5.09 5.03 5.01 5.00 1.Program Intervensi Ketua Panitia
dalam PT3 dan bagi Bahasa Inggeris 6.62 6.43 6.23 BI PT3 dan SPM Guru MP
SPM PT3 sehingga 5.00 Pelajaran 7.40
dan SPM sehingga 2.Highly Immersive
6.23 pada 2020. Programme

Strategi 1. Program Intervensi Bahasa Inggeris PT3 dan SPM

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti Guru MP
Kekerapan (RM) Guru MP Benefit Data TOV
1 Pengesanan Murid Guru MP Soalan KBAT
Ketua Panitia Jan Tiada Murid Sasaran Contoh Esei
2 Penggunaan Modul
Ketua panitia Mac-Jun Tiada Latihan Kendiri
3 Bengkel Esei
Ketua Panitia Jun-Ogo Tiada Showcase Esei

- 15 -

Strategi 2. Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP).

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Choral /Debate
1 Program MBI KPM Aktiviti Kendiri
Ketua Panitia Jan-Nov 300.00 Semua Murid District Level Asembly
2 English Week/Month
Ketua Panitia Jan 300.00 Semua Murid Panitia Showcase
3 Speakers Corner
Ketua Panitia Jan- Nov 200.00 Wakil Murid Student Champions

- 16 -

A2: MEMPERTINGKATKAN STANDARD PEMBELAJARAN MELALUI KBAT DAN PENERAPAN
KEMAHIRAN ABAD KE 21 SERTA PENANDAARASAN ANTARABANGSA.

ISU 3 : PENGGUNAAN AKTIVITI KBAT DALAM PDPC TIDAK MENCAPAI 100% PENGLIBATAN GURU.

ASP IRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bhg
Tindakan Peneraju /
Tgjwb

Meningkatkan Meningkatkan Peratus guru 25% 30% 35% 1.Pemantapan aktiviti Penolong
penglibatan pencapaian sehingga KBAT guru dalam Kanan
guru dalam 35% guru menggunakan 10% PdPc Pentadbiran
menggunakan melaksanakan aktiviti
aktiviti KBAT KBAT dalam PdPc aktiviti KBAT 2.Memperkasakan Ketua Panitia
dalam PdPc pada tahun 2020 peranan MLT untuk Mata
memantapkan Pelajaran
pelaksanaan KBAT
guru dalam PdPc

- 17 -

Strategi 1.Pemantapan aktiviti KBAT guru dalam PdPc

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Projek / Tanggungjawab Hari / RM200 Sasaran
Benefit
Aktiviti Kekerapan RM100 Guru-guru mata
matapelajaran
1. I – think ; U - Guru Kanan Mata Jan - Nov RM200 Memantapkan Memperkasakan
think Mata pelajaran RM200 Semua Guru penguasaan guru aktiviti PAK 21
Mata pelajaran
2. Kad Soalan Semua Ketua Jan- Nov Peningkatan 1. Rujukan soalan
Panitia kemahiran di papan
penggunaan kenyataan
soalan KBAT Bilik darjah
dalam bilik darjah
2. Penggunaan
modul soalan
KBAT bagi
setiap mata
pelajaran

3 Bilik Bahan Jawatankuasa Jan- Nov Guru Keberkesanan Penggunaan
Pemandu KBAT Murid penggunaan TMK
ABM/TMK
4 Iklim KBAT Guru Kanan Mata Jan- Nov Bilik Darjah
pelajaran Mempamerkan
hasil kreativiti
murid

- 18 -

Strategi 2.Memperkasakan peranan MLT untuk memantapkan pelaksanaan KBAT guru dalam PdPc

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Projek / Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Aktiviti Tanggungjawab Hari / Sasaran
Benefit
Kekerapan

1. Learning Walk PK. Pentadbiran Jan - Nov RMXXX Semua Guru Memperkasakan Memperkasakan
Guru Kanan penggunaan coaching and
KBAT dalam Pdpc mentoring

2. Coaching PK Pentadbiran Jan- Nov RMXXX Semua Guru Memperkasakan Perkongsian
Mentoring Guru kanan teknik-teknik PdPc Amalan terbaik
dalam bilik darjah guru dalam
PdPc

Skuad Jawatankuasa Jan- Nov RMXXX Guru Pengurusan
3 Pemantau Pemandu KBAT Penjaminan Kualiti panitia
Waris dan
KBAT Agensi Luar

4 Jalinan dan JK Pemandu Jan- Nov RMXXX Sumbangan idea Pihak swasta
Jaringan KBAT dan material

- 19 -

ISU 4 : INFRASTRUKTUR ICT DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TIDAK DAPAT MENYOKONG PROSES
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PAK21 SEPENUHNYA.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Peratus guru 30% 45% 50% 60% 1.Penggunaan Bilik Guru ICT
penggunaan ICT penggunaan ICT dan menggunakan ICT optimum.
dan VLE dalam VLE dalam PdPc ICT dan VLE Guru MP
PdPc. guru sehingga 60% 2. Pelaksanaan
menjelang 2020. VLE dalam PdPc Juruteknik
Komputer

Strategi 1.Penggunaan Bilik ICT secara optimum untuk PdPc semua subjek.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Jadual Kerja
1 Jadual Penggunaan Manual
Guru ICT Jan Tiada Guru MP Pengguna optimum Hasil Murid
2 Bengkel Penggunaan
Guru ICT Jan Tiada Guru MP Kemahiran guru
3 Persembahan Murid
Guru MP Mac Tiada Semua Murid Penilaian PBS

- 20 -

Strategi 2.Pelaksanaan Platform Frog VLE sebagai sumber dalam aktiviti PdPc.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti Guru MP
Kekerapan (RM) Guru MP Benefit Manual VLE
1 Pendedahan VLE Guru/Murid Rekod VLE
Guru ICT Jan Tiada Kursus kemahiran Pengiktirafan
2 Task Force VLE
Guru Kanan Jan Tiada Laporan kemajuan
3 VLE Champions
Guru Kanan Jun,Nov 200.00 Guru/Murid contoh

- 21 -

ISU 5 : AKTIVITI NILAM TIDAK DILAKSANAKAN SECARA BERKESAN KEPADA SEMUA PELAJAR.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Kemahiran Dwibahasa

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Memastikan Memastikan bahawa Peratus murid 40% 90% 100% 100% 1.Melaksanakan Guru Kanan
aktiviti NILAM semua murid terlibat terlibat aktiviti NILAM Guru Media
dilaksanakan dalam aktiviti NILAM Guru MP
secara berkesan. pada tahun 2020.

Strategi 1.Melaksanakan aktiviti NILAM secara berkesan kepada semua murid.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti Guru MP
Kekerapan (RM) Guru MP Benefit
1 Menyediakan Takwim
Guru Media Jan Tiada Murid Dokumen Panduan Takwim PSS
2 Pelaporan NILAM
Guru Media Jan-Nov Tiada Laporan Bulanan Data PSS
3 Tokoh NILAM
Guru Media Jun 200.00 Calon Tokoh Daerah Calon PKG

- 22 -

A3: MENINGKATKAN PENGUASAAN DAN KEMAHIRAN BERBAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS
DAN LAIN-LAIN BAHASA TAMBAHAN .

ISU 6 : PELAKSANAAN KURIKULUM BAHASA MELAYU DENGAN SOKONGAN PEMULIHAN YANG

INTENSIF BAGI MURID YANG MEMERLUKAN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Kemahiran Dwibahasa

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Peratus lulus 75% 96% 97% 98% 1.Melaksanakan Guru Kanan
penguasaan kelulusan Bahasa dalam setiap Program Ketua Panitia
Bahasa Melayu Melayu sehingga Ujian Pemantapan Guru MP
setiap Tingkatan 98% setiap aliran Bahasa Melayu
pada 2020. dengan berkesan.

Strategi 1.Melaksanakan Program Pemantapan Bahasa Melayu dengan berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Data TOV
1 Pengesanan murid Data AR
Guru MP Jan-Nov Tiada Murid Lemah Kumpulan sasasran Laporan PBS
2 Program Intervensi
Guru MP Jan-Nov Tiada Murid Lemah Kumpulan sasaran
3 Pelaksanaan PBS
Guru MP Jan-Nov Tiada Semua Murid Kumpulan sasaran
- 23 -

ISU 7 : BAHAN SUMBER MBMMBI KPM TIDAK DIGUNAKAN SECARA BERKESAN DALAM AKTIVITI
DI SEKOLAH.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Kemahiran Dwibahasa

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Memastikan Meningkatkan Peratus 60% 70% 75% 80% 1.Penggunaan Guru Kanan
Bahan Sumber penggunaan Bahan penggunaan Bahan Sumber Ketua Panitia
MBMMBI Sumber MBMMBI Bahan Sumber MBMMBI dengan Guru Media
digunakan dengan digunakan sehingga MBMMBI berkesan dalam Guru MP
berkesan. 80% pada 2020 PdPc

Strategi 1.Penggunaan Bahan Sumber MBMMBI secara berkesan dalam aktiviti PdPc.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Taklimat Bahan Sumber Ketua Panitia Jan Tiada Guru MP Modus Penggunaan Senarai Bahan

2 Edaran kepada guru Ketua Panitia Jan Tiada Guru MP Senarai Akses Bahan Senarai Bahan

3 Laporan Status Guru Kanan Mac - Sep Tiada Ketua Panitia Laporan Bulanan Tindakan

- 24 -

A4: MENINGKATKAN PROSES PENAMBAHBAIKAN DAN PECUTAN SEKOLAH.

ISU 8 : PENGUASAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH MASIH RENDAH DALAM
KALANGAN GURU MATA PELAJARAN

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bhg
Tindakan Peneraju /
Tgjwb

Meningkatkan Memastikan 100% Peratus 70% 80% 90% 100% 1. Latihan pemahaman Penolong
penguasaan penguasaan instrumen penguasaan instrumen Pentaksiran Kanan
instrumen PBD dilaksanakan instrumen Bilik Darjah kepada Pentadbiran
Pentaksiran secara berkesan PBD dalam guru matapelajaran.
Bilik Darjah sehingga tahun 2020 kalangan Guru Kanan
dalam guru. 2. Pemantauan dan Mata
kalangan guru Pelaporan Pentaksiran pelajaran
mata pelajaran Bilik Darjah secara
berkala

- 25 -

Strategi 1.Latihan pemahaman instrumen Pentaksiran Bilik Darjah kepada guru mata pelajaran

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Projek / Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Aktiviti Tanggungjawab Hari / Sasaran
Benefit Taklimat PBD
Kekerapan
Laporan Murid
1. Bengkel PBD GK Jan-Nov RMxxx Semua Guru Pemahaman (Individu)
instrumen PBD

2. “Check and Ketua Panitia Jan-Nov RM XXX Semua Guru Data Kualitatif
Balance” Data Kuantitatif

Strategi 2.Pemantauan dan Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah secara berkala

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Projek / Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Aktiviti Tanggungjawab Hari / Sasaran
Semua Guru Benefit Laporan Murid
Kekerapan Semua Guru (Individu)
Data Kualitatif
1. “Check and Ketua Panitia Jan-Nov RM XXX Data Kuantitatif Peer Coaching
Balance”
PBD berkualiti
2. “Team Guru Mata Jan - Nov RMXXX
Teaching” Pelajaran

- 26 -

ISU 9 : PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GURU TIDAK DILAKSANAKAN SECARA
TELITI DAN SISTEMATIK.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Pengetahuan

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bhg
Tindakan Peneraju /
Tgjwb

Memastikan Memastikan 100% guru 1. Format penulisan Penolong
penulisan menulis Rancangan RPH yang betul Kanan
Rancangan Pengajaran Harian Pentadbiran
Pengajaran mengikut format secara Peratus 60% 80% 95% 100% 2. Pemantauan
Harian guru tepat, teliti dan penulisan berterusan dan Guru Kanan
dilaksanakan berkesan pada tahun RPH berfokus berkait
secara teliti 2020 berdasarkan dengan penyediaan
dan sistematik DSKP RPH guru.

- 27 -

Strategi 1.Format penulisan Rancangan Pengajaran Harian yang betul

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Projek / Tanggungjawab Hari / Sasaran
RMxx Benefit
Aktiviti Kekerapan
RMxxx
Bengkel GK Jan Semua Guru RPH berdasarkan Kaedah ABCD
1. Penulisan DSKP

RPH

2. Lesson Study KP Jan-Nov Semua guru RPH Berkualiti Kaedah ABCD

Strategi 2.Pemantauan berterusan dan berfokus berkait dengan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian guru.

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Projek / Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Aktiviti Tanggungjawab Hari / Sasaran
Semua Guru Benefit
Kekerapan Semua Guru

1. Semakan RPH Pengurusan Jan-Nov RMxxx Mengaplikasikan Interpersonal
berjadual(PKB) teori kepada Intrapersonal
amalan
2. Coaching and GK Jan-Nov RMxxx (pelaksanaan Peer Coaching
Mentoring PdPc)

Memantapkan dan
menguasai
strategi
pengajaran

- 28 -

ISU 10 : MURID KURANG MENGUASAI KONSEP ASAS PEMBELAJARAN (3M)

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bhg
Tindakan Peneraju /
Tgjwb

Meningkatkan 100% pelajar dapat 100% 60% 70% 90% 100% 1. Memperkasakan Unit PK
penguasaan menguasai asas Bimbingan dan Pentadbiran
konsep asas pembelajaran dengan kaunseling PK HEM
pembelajaran baik pada tahun 2020
dalam 2. Memantapkan Guru kanan
kalangan murid peranan panitia mata
pelajaran

- 29 -

Strategi 1.Memperkasakan Kemenjadian Murid

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Projek / Tanggungjawab Hari / Sasaran
Rmxxx Benefit
Aktiviti Kekerapan RMxxx
RMxxx
1. Bengkel Smart Kaunselor Jan-Mac Murid T1-T2 Pembelajaran Lawatan
Learner Julai Berkesan penandaaras

2. Ceramah Kaunselor Murid T5 Hala Tuju Belajar Lawatan Kerjaya
Kerjaya

3. Kem Motivasi Kaunselor Jun Murid T3 dan T5 Minat Belajar Perkongsian
Tinggi Pintar

Strategi 2.Memantapkan peranan panitia mata pelajaran

Program / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Sasaran Output / Outcome Pelan
Bil Projek / Hari / Sumber Murid / Benefit Kontingensi

Aktiviti Kekerapan RMXXX

Modul Mata Ketua panita Jan-Nov Meningkatkan Kelas tambahan
1. Pelajaran Guru pencapaian berfokus
Matapelajaran Akademik
Berfokus

Guru Kanan

2. LDP : Bengkel Mata pelajaran Jan- Okt RMXXX Guru Membangunkan Taklimat PLC
kepimpinan guru
PLC Ketua panitia

- 30 -

ISU 11 : SUMBER PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TIDAK DIMANFAATKAN SECARA
EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI MURID

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Kemahiran Berfikir

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Bhg
Tindakan Peneraju /
Tgjwb

Memanfaatkan Meningkatkan 100% Peratus 80% 85% 90% 100% 1. Memanfaatkan data Penolong
dapatan penggunaan dapatan penggunaan dan maklumat Kanan
(data/maklumat) (data/maklumat) PBS data Pentaksiran Pentadbiran
Pentaksiran oleh guru dan murid Berasaskan Murid
Berasaskan pada tahun 2020 bagi tujuan Guru Kanan
Sekolah (PBS) merancang PdPc Ketua Panita
PBD, PT, dan aktiviti lain
Psikometrik dan
PAJSK/SEGAK

- 31 -

Strategi 1. Memanfaatkan data dan maklumat Pentaksiran Berasaskan Murid bagi tujuan merancang PdPc .

Program / Tempoh / Kos / Output / Pelan
Sumber Outcome / Kontingensi
Bil Projek / Tanggungjawab Hari / Sasaran
- Benefit LDP PBS
Aktiviti Kekerapan mengikut
tingkatan.
1. Pengoperasian PK Pentadbiran. 3 Kali Semua guru dan Faham PBS dan
PBS setahun
murid cara Pentaksiran

Murid boleh

melakar graf

2. Lakaran Graf Semua Guru 3 kali - Semua guru dan prestasi selepas Dokumentasi
Prestasi setahun Graf Prestasi.
murid selesai

ujian/peperiksaan

3. PLC Semua Guru Jan- Nov - Semua guru PdPc yang Rekod
Pemantauan
berkesan. Pengajaran dan
“learning is Fun” Pembelajaran.

- 32 -

A5: MENINGKATKAN PENGHAYATAN NILAI DALAM KALANGAN MURID.

ISU 13 : PERATUS KEHADIRAN MURID MASIH TIDAK MENCAPAI TAHAP YANG DITETAPKAN.

ASPIRASI SISTEM Akses

ASPIRASI MURID Etika Kerohanian

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab
Peratus
Meningkatkan Meningkatkan kehadiran murid 88% 89% 95% 95% 1.Kempen kesedaran PK HEM
peratus kehadiran peratus kehadiran kehadiran Guru Disiplin
murid ke sekolah murid ke sekolah Kaunselor
sehingga 95% pada 2.Program sekolah Guru Kelas
tahun 2020 penyayang

3.Pengikhtirafan

Strategi 1.Kempen Kesedaran Kehadiran Penuh ke sekolah kepada semua murid.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Banner
1 Kempen kepada murid PIBG-PIBK
PK HEM Jan-Feb Tiada Semua Murid Kempen Bulanan Surat Edaran
2 Kempen Ibu Bapa
PK HEM Jan-Feb Tiada Semua Waris Kempen Bulanan
3 Kempen Komuniti
Kaunselor Jan-Feb Tiada Komuniti Kempen Bulanan

- 33 -

Strategi 2.Pelaksanaan Program Sekolah Penyayang

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti Guru Kelas
Kekerapan (RM) Guru Kelas Benefit Perhimpunan
1 Guru Sayang Murid Guru-PIBG Laporan
Kaunselor Jan-Nov Tiada Program Bulanan Tindakan
2 Mentor-Mentee
Kaunselor Jan-Nov Tiada Laporan Bulanan
3 Task Force
PK HEM Jan-Nov Tiada Kes ponteng tegar

Strategi 3.Pengikhtirafan kepada murid dengan kehadiran penuh.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit HAC
Aktiviti Kekerapan (RM) HAC
HAC
1 Kehadiran penuh PK HEM Jan-Nov 600.00 Semua Murid Anugerah Bulanan

2 Peningkatan kehadiran PK HEM Jan-Nov 600.00 Semua Murid Anugerah Bulanan

3 Kegigihan ke sekolah PK HEM Jan-Nov 200.00 Semua Murid Anugerah Bulanan

- 34 -

ISU 14 : REKOD KESALAHAN DISIPLIN MURID MASIH DI TAHAP MEMBIMBANGKAN.

ASPIRASI SISTEM Akses
ASPIRASI MURID Etika Kerohanian

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Mengurangkan Mengurangkan rekod Peratus rekod 1.0% 0.7% 0.6% 0.5% 1.Mengurangkan PK HEM
kesalahan disiplin kesalahan disiplin disiplin berat salah laku disiplin Guru Disiplin
berat murid. berat murid sehingga murid. Kaunselor
0.5% pada 2020.

Strategi 1.Mengurangkan kes salah laku disiplin berat murid.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit Buku Laporan
1 Kuatkuasa peraturan Kempen
PK HEM Jna-Nov Tiada Semua Murid Peraturan Sekolah Kes dirujuk
2 Program menangani
Guru Disiplin Jan-Nov Tiada Murid masalah Program berterusan
3 Tindakan Punitif
PK HEM Jan-Nov Tiada Murid ada kes Tindakan ikut akta

- 35 -

ISU 15 : SAHSIAH DAN JATI DIRI MURID MASIH KURANG MEMUASKAN DI DALAM DAN LUAR
SEKOLAH.

ASPIRASI SISTEM Perpaduan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Meningkatkan Meningkatkan Tindakan Jawab
sahsiah dan jati sahsiah dan jati diri
diri murid. murid dengan Bilangan program 6 6 8 10 1.Program PK HEM
melaksanakan
program berkesan. sahsiah dan jati peningkatan JK MAKDIS
diri setahun sahsiah dan jati diri

murid. Kaunselor

Strategi 1.Program peningkatan sahsiah dan jati diri murid yang berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit
1 Pemantapan Sahsiah
PK HEM Jan-Nov Tiada Semua Murid Program berterusan Etika Sahsiah
2 Kem Sahsiah Jati Diri
JK MAKDIS Mei 1200.00 Murid Terpilih Perkhemahan Ibadat Program Inter
3 Tokoh Sahsiah Terpuji
PK HEM Okt 300.00 Tokoh Murid Calon Tokoh Sahsiah Perhimpunan

- 36 -

ISU 16: AMALAN PENYAYANG DALAM KALANGAN GURU, WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI
BELUM MENJADI BUDAYA SEKOLAH YANG CEMERLANG.

ASPIRASI SISTEM Perpaduan

ASPIRASI MURID Etika Kerohanian

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Skor Sahsiah 5 5 6 6 1.Program guru PK HEM
Program Amalan pencapaian skor dalam SKPMg2
Penyayang Sahsiah dalam sayang murid Kaunselor
dikalangan SKPMg2 menjadi 6
guru,warga sekolah pada 2020 2.Program mentor- PIBG
dan komuniti mentee

3.Pengikhtirafan

Strategi 1.Memperkasakan Program Guru Sayang Murid secara berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit PIBG
1 Mengalukan kehadiran Laporan Guru
PK HEM Jan-Nov Tiada Guru Bertugas Kenali murid/waris PIBG
2 Cakna masalah murid
PK HEM Jan-Nov Tiada Guru Kelas Selesai isu/masalah
3 Lawatan ke rumah
PK HEM Jan-Nov Tiada Kaunselor Bantuan NGO

- 37 -

Strategi 2.Memperkasa dan meluaskan peranan Mentor-Mentee dengan berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit
1 Penentuan Kumpulan
Kaunselor Jan-Nov Tiada Guru Mentor Murid bermasalah Laporan Guru
2 Perjumpaan Berkala
Kaunselor Jan-Nov Tiada Mentor/Mentee Masalah murid/Isu Isu/Masalah
3 Bimbingan Khas
Kaunselor Jan-Nov Tiada Guru Mentor Bimbingan Akademik Data SAPS

Strategi 3.Budaya memberi pengikhtirafan kepada komuniti, guru dan murid.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit Hadiah/sijil
Aktiviti Kekerapan (RM) Hadiah/sijil
Hadiah/sijil
1 Pengikhtirafan guru PK HEM Jan-Nov 300.00 Semua Guru Kejayaan/Hari Jadi

2 Pengikhtirafan murid PK HEM Jan-Nov 300.00 Semua Murid Kejayaan/Hari jadi

3 Pengikhtirafan komuniti PK HEM Jan-Nov 300.00 AJK PIBG Sumbangan

- 38 -

ISU 17: KEMAHIRAN INTERPERSONAL DALAM KALANGAN AHLI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
(PRS) MASIH KURANG MANTAP DI SEKOLAH.

ASPIRASI SISTEM Perpaduan

ASPIRASI MURID Kemahiran Memimpin

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Peratus 60% 66% 68% 70% 1.Meningkatkan Kaunselor
kemahiran kemahiran penglibatan ahli kemahiran
interpersonal ahli interpersonal PRS PRS interpersonal PRS
PRS sekolah. sekolah dalam setiap dalam semua
aktiviti. aktiviti.

Strategi 1.Meningkatkan kemahiran interpersonal ahli PRS dalam semua aktiviti sekolah.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti AJK PRS
Kekerapan (RM) Ahli PRS Benefit
1 Perlantikan AJK PRS Ahli PRS
Kaunselor Jan Tiada AJK yang mantap AJK Kelas
2 Perjumpaan / Kursus
Kaunselor Jan-Nov 300.00 Kursus interpersonal Laporan
Kursus

3 Pengikhtirafan Kaunselor Okt 200.00 Tokoh ahli PRS Perhimpunan
- 39 -

ISU 18 : PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT
DAERAH DAN NEGERI MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Bilangan pingat 10 23 26 29 1.Meningkatkan PK KOKO
pencapaian sekolah pencapaian sekolah MSSD Daerah
dalam Kejohanan dalam Kejohanan pencapaian SU Sukan
Balapan peringkat Balapan peringkat sekolah dalam
daerah dan negeri daerah dan negeri
Kejohanan Guru Sukan

Balapan.

Strategi 1.Meningkatkan pencapaian pasukan sekolah dalam Kejohanan Balapan Daerah dan Negeri.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Atlet
Atlet Benefit Senarai Atlet
Aktiviti Kekerapan (RM) Atlet Acara Pilihan
Analisis Headcount Gilap Atlet
1 Program Bakat Atlet PK KOKO Jan-Jun Tiada
Atlet Berpotensi
2 Program Latihan Pusat SU Sukan Jun 500.00
Pendedahan Atlet
3 Kejohanan Luar Musim Guru Sukan Ogo-Okt 500.00

- 40 -

ISU 19 : PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI KATEGORI PERTANDINGAN SUKAN DI PERINGKAT
DAERAH DAN NEGERI MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab
Meningkatkan
pencapaian Meningkatkan Bilangan Sukan 3 4 5 6 1.Meningkatkan PK KOKO
sekolah dalam pencapaian sekolah mendapat pingat
Bidang Sukan dalam Bidang Sukan dalam MSSD pencapaian SU Sukan
peringkat daerah peringkat daerah dan Daerah sekolah dalam
dan negeri negeri
Bidang Sukan Guru Sukan

peringkat daerah

dan negeri

Strategi 1.Meningkatkan pencapaian Bidang Sukan dalam Kejohanan peringkat daerah dan negeri.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Guru Sukan
Pemain Benefit Senarai Atlet
Aktiviti Kekerapan (RM) Pemain Acara Pilihan
Analisis Headcount Gilap Atlet
1 Pemilihan Sukan Elit PK KOKO Jan Tiada
Atlet Berpotensi
2 Latihan Intensif Berfasa SU Sukan Jan-Jun 500.00
Pendedahan Atlet
3 Kejohanan Luar Musim Guru Sukan Ogo-Okt 500.00
- 41 -

ISU 20: PENGLIBATAN MURID DALAM KELAB, PERSATUAN, BADAN BERUNIFORM DAN SUKAN
PERMAINAN SECARA AKTIF MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Peratus 90% 95% 100% 100% 1.Meningkatkan PK KOKO
penglibatan murid penglibatan murid kepimpinan murid. SU Sukan
dalam Kelab, dalam Kelab, penglibatan murid Guru Sukan
Persatuan, Persatuan , Uniform 2.Program Kelab
Uniform dan dan Sukan sehingga dalam aktiviti dan Persatuan
Sukan di sekolah 100% pada 2020.
3.Kutipan data
yang sistematik

Strategi 1.Meningkatkan kemahiran kepimpinan Pengerusi dan Setiausaha di kalangan murid.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit
1 Pelantikan AJK
PK KOKO Jan Tiada AJK Murid Senarai AJK -Fungsi Fail Kelab
2 Kursus Kepimpinan
SU Sukan Feb 600.00 Pengerusi/SU Kem Kepimpinan Watikah/Sijil
3 Buku Panduan Aktiviti
Guru Sukan Feb 200.00 Guru Sukan Panduan Kelab Buku Panduan
- 42 -

Strategi 2.Memantapkan program tahunan Kelab,Persatuan,Uniform dan Sukan yang menyeluruh.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Setiausaha
Semua Ahli Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM) Semua Ahli

1 Pelan Aktiviti Tahunan Guru Penyelaras Jan Tiada Buku Panduan Aktiviti Fail Kelab

2 Perkhemahan Perdana Guru Penyelaras Mei 1200.00 Perhemahan Sekolah Bengkel

3 Pertandingan Inter Guru Penyelaras Jan-Okt 600.00 Anjuran Kelab Bulanan

Strategi 3.Kutipan data Penglibatan dan Kejayaan Kelab,Persatuan,Uniform dan Sukan yang sistematik.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Data asas murid SU Kelab Jan Tiada Semua Murid Pengkalan Data Ahli Fail Kelab

2 Data penglibatan murid SU Kelab Jan-Okt Tiada Semua Murid Kehadiran Mingguan Fail SU

3 Data dalam sistem SU Sukan Mac,Sep Tiada Semua Murid Kemasukan Sistem PAJSK

- 43 -

ISU 21 : PENYERTAAN MURID DALAM PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK DI PERINGKAT
DAERAH DAN NEGERI MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Bilangan Aktiviti 5 8 10 12 1.Meningkatkan PK KOKO
penyertaan penyertaan sekolah Kokurikulum
sekolah dalam dalam Pertandingan Akademik yang penyertaan Guru
Kokurikulum Kokurikulum disertai sekolah dalam Penyelaras
Akademik Akademik peringkat Kokurikulum
peringkat daerah daerah dan negeri
dan negeri akademik Guru Pasukan

peringkat daerah

dan negeri

Strategi 1.Meningkatkan penyertaan dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik daerah dan negeri.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Guru/Murid
Guru/Murid Benefit Pilihan Aktiviti
Aktiviti Kekerapan (RM) Guru/Murid Latihan intensif
Pasukan yang baik Team Johan
1 Pembentukan Pasukan Guru Penyelaras Jan Tiada
Latihan berkala
2 Latihan Berterusan Jurulatih/Guru Jan-Okt 800.00
Persediaan Intensif
3 Menyertai Pertandingan Guru Penyelaras Mac-Okt 1400.00
- 44 -

ISU 22 : PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK DI PERINGKAT
DAERAH MASIH KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan
ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Meningkatkan Tindakan Jawab
pencapaian
sekolah dalam Meningkatkan Bilangan Aktiviti 1 2 3 5 1.Meningkatkan PK KOKO
Koko Akademik
peringkat daerah pencapaian sekolah Kokurikulum pencapaian Guru
dan negeri dalam Pertandingan Akademik yang sekolah dalam Penyelaras
Koko Akademik mendapat tempat Koko akademik

peringkat daerah dan 3 teratas peringkat daerah Guru Pasukan

negeri dan negeri

Strategi 1.Meningkatkan pencapaian dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik daerah dan negeri.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Guru/Murid
Guru/Murid Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM) Guru/Murid

1 Pembentukan Pasukan Guru Penyelaras Jan Tiada Pasukan Pilihan Pasukan

2 Latihan berterusan Guru/Jurulatih Jan-Jul Tiada Latihan/ Lawan Ujian Pasukan

3 Pra Pertandingan Guru/Jurulatih Mac-Jul 200.00 Persembahan Perhimpunan

- 45 -

ISU 23 : PENYERTAAN AKTIVITI INTERVENSI PPDa DAN KAUNSELING PPDa DALAM KALANGAN
MURID DI PERINGKAT SEKOLAH MASIH TIDAK MENYELURUH.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Identiti Nasional

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Meningkatkan Meningkatkan Tindakan Jawab
penyertaan murid penyertaan murid
dalam aktiviti dalam aktiviti Peratus 65% 71% 73% 75% 1.Meningkatkan PK HEM
intervensi dan intervensi dan penyertaan murid penyertaan murid Kaunselor
kaunseling PPDa kaunseling PPDa dalam aktiviti dalam aktiviti PRS
sehingga 75% pada PPDa intervensi dan
2020. kaunseling PPDa

Strategi 1.Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti intervensi dan kaunseling PPDa di sekolah.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber Murid
PRS Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM) Guru

1 Program PPDa Setahun Kaunselor Jan-Nov 300.00 Takwim PPDa Laporan Awal

2 Aktiviti Bilik Sumber Kaunselor Jan-Nov 600.00 Bilik Sumber Contoh HUB Contoh

3 Laporan Program PPDa Kaunselor Jan-Nov Tiada Laporan Bulanan Tindakan

- 46 -

ISU 24 : PENCAPAIAN DALAM AKTIVITI PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI MASIH
KURANG MEMUASKAN.

ASPIRASI SISTEM Ekuiti

ASPIRASI MURID Etika Kerohanian

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung
Tindakan Jawab

Meningkatkan Meningkatkan Bilangan acara 0 1 1 2 1.Meningkatkan PK HEM
pencapaian dalam pencapaian dalam MTQ yang di
aktiviti MTQ aktiviti MTQ peringkat menangi pencapaian dalam Guru Kanan
peringkat daerah daerah dan negeri peringkat daerah aktiviti MTQ
dan negeri dengan tiga tempat dan negeri
teratas pada 2020. peringkat daerah Ketua Panitia

dan negeri Guru KKQ

Strategi 1.Meningkatkan pencapaian dalam MTQ peringkat daerah dan negeri.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti Guru/Murid
Kekerapan (RM) Guru/Murid Benefit
1 Kenalpasti bakat Guru/Murid
Guru Kanan Jan Tiada Senarai Aktiviti MTQ Pilihan aktiviti
2 Latihan berterusan
Guru KKQ Jan-Mei Tiada Senarai Jurulatih Latihan Pusat
3 Pra pertandingan
Ketua Panitia Jun 300.00 Peringkat Sekolah Perhimpunan
- 47 -

ISU 25: PROGRAM IMARAH SURAU SEKOLAH TIDAK DILAKSANAKAN SECARA BERKESAN.

ASPIRASI SISTEM Kecekapan

ASPIRASI MURID Etika Kerohanian

Matlamat Objektif Strategik KPI TOV 2018 2019 2020 Inisiatif / Strategi Tanggung

Meningkatkan Meningkatkan Tindakan Jawab
Program Imarah Program Imarah
Surau Surau sehingga Tahap Kualiti 3 4 5 5 1.Meningkatkan PK HEM
mencapai tahap
kualiti LIMA Bintang Instrumen Surau infrastruktur Surau Guru Kanan
pada 2020. Lima Bintang Guru PI
2.Program Imarah
Surau Asas

3.Program JK MAKDIS

Kebesaran Islam

Strategi 1.Meningkatkan kemudahan Infra Struktur Surau dalaman dan luaran.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Projek/ Hari/ Sumber Outcome/ Kontigensi
Aktiviti
Kekerapan (RM) Benefit
1 Kemudahan Asas
PK HEM Jan-Mac 1000.00 Guru/Murid Selenggara Asas Pembaikan
2 Bahan Bacaan
Guru PI Jan-Mac 1000.00 Guru PI Koleksi Kitab/Yassin Sumbangan
3 Kecerian Surau
JK MAKDIS Jan-Nov 1000.00 Ahli MAKDIS Informasi/Inovasi ZAKAT/PIBG

- 48 -

Strategi 2.Program Imarah Asas Surau Harian dan Mingguan dilaksanakan dengan berkesan.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Solat Berjemaah Zohor Guru PI Akhir Jan-Nov Tiada Semua Murid Jadual Ikut Kelas Kehadiran

2 Kelas Mengaji Quran Guru KKQ Jan-Mac 300.00 Murid Khas Murid Literasi Quran Aliaran Arab

3 Bacaan Yassin Khamis Guru PI Jan-Nov Tiada Semua Murid Program Hafazan Hufaz/Hafiz

Strategi 3.Program Qiamullail dan Hari Kebesaran Bulan-Bulan Islam.

Bil Program/ Tanggungjawab Tempoh/ Kos / Sasaran Output/ Pelan
Outcome/ Kontigensi
Projek/ Hari/ Sumber
Benefit
Aktiviti Kekerapan (RM)

1 Takwim Bulan Islam Guru PI Jan Tiada Semua Murid Takwim Panduan MAKDIS

2 Program Qiamullail Guru PI Okt 1000.00 Murid T3 dan 5 Perkhemahan Ibadat PIBG

3 Bacaan Yasiin Perdana Guru PI Okt 600.00 Murid/Waris Masjid Taman Rakyat PIBG

- 49 -


Click to View FlipBook Version