The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ ป1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cholthicha, 2021-10-28 09:14:54

แผนการจัดการเรียนรู้ ป1

แผนการจัดการเรียนรู้ ป1

แผนการจัดการเรยี นรู้
รายวิชาสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 1
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

จดั ทาโดย
นางสาวชลธชิ า โยวะ
รหัสนกั ศกึ ษา 6380110118 เลขท่ี 27
(ป.บณั ฑิตรนุ่ 7 Section. 4)

โรงเรยี นนาคาพทิ ยาสรรพ์
ตาบลนาคา อาเภออบุ ลรัตน์ จงั หวัดขอนแกน่
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 4

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 1

รหัสวิชา พ11101 รายวชิ า สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เวลา 2 ชวั่ โมง

เรอ่ื ง การเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการของมนุษย์ เวลา 1 ชวั่ โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ ๑.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องการเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของมนษุ ย์
ตวั ชว้ี ดั ๑. อธบิ ายลกั ษณะและหนา้ ทขี่ องอวยั วะภายนอก

๒. อธบิ ายวธิ ดี แู ลรกั ษาอวยั วะภายนอก
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ : ผู้เรียนสามารถ

๑. บอกช่อื และหน้าทขี่ องอวัยวะของร่างกายไดถ้ ูกต้องอย่างน้อย ๕ ข้อ
๒. อธิบายวิธอี ธบิ ายวธิ ีดูแลรกั ษาอวยั วะภายนอกได้อยา่ งน้อย ๕ ขอ้

๓. ระบุประโยชนข์ องการมีความร้เู ก่ยี วกบั ช่ือ หนา้ ท่ี และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้ ๒ ขอ้

สาระการเรยี นรู้
อวยั วะภายนอกของรา่ งกายและหนา้ ทขี่ องอวยั วะ

- ผม
- ตา
- หู
- จมูก
- ปาก ฟัน และลน้ิ
- แขนและมือ
- ขาและเทา้

การดแู ลรกั ษาอวยั วะภายนอก
(รายละเอยี ดมีในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ กล่มุ สาระการเรยี นรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๑ บทท่ี ๑ หนา้ ๑-๗)

กิจกรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม/ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

๑. ขนั้ นำ (๕-๑๐ นาท)ี - สังเกตและบันทึก
๑.๑ สำรวจจำนวนนักเรยี นโดยหวั หน้าหอ้ ง - ออกคำสัง่ -สมุดรายชื่อ ลงในสมุดรายช่อื
๑.๒ ครตู ั้งคำถามนักเรียนว่า “ อวัยวะ - คำถาม-คำตอบ นกั เรยี น นกั เรียน
- สังเกตความตัง้ ใจ
ภายนอกของร่างกายของเรามอี ะไรบา้ ง ” ความสนใจ และการ
๑.๓ ให้นกั เรียนช่วยกนั สรปุ อวยั วะภายนอก - ออกคำสงั่ -กระดาน ตอบคำถาม

ของร่างกาย แลว้ เขียนไว้บนกระดาน

๒. ขนั้ สอนและกจิ กรรม (๓๐-๔๐ นาท)ี

๒.๑ ครูใหแ้ จกบตั รคำให้นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ - การเรียนรู้ - บัตรคำ - สงั เกตการแสดง
กลุ่มละ ๓-๔ คน ชว่ ยกนั บอกหนา้ ท่ีของอวัยวะ แบบรว่ มมือ - ใบงานที่ ๑ ความคิดเหน็
นั้นๆ ตามประสบการณเ์ ดิม (ใบงานที่ ๑)
- บนั ทึกลงในแบบ
๒.๒ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงาน ประเมินพฤติกรรม

การประชุมกลุ่มใหเ้ พื่อนฟงั นักเรยี นช่วยกัน - ตรวจสอบและ
ประเมินตามใบงานที่
ซกั ถาม ๑
- สังเกตและบันทึก
๒.๓ ครแู จกใบความรู้ให้นกั เรยี นแต่ละกล่มุ - นกั เรยี นลงมอื - ใบความรู้ พฤติกรรมการเรยี นรู้
ช่วยกนั ตรวจสอบความถกู ตอ้ งตามใบความรู้ และ ปฏบิ ตั ิ - สังเกตความสนใจ
เติมใบงานที่ ๑ใหส้ มบูรณ์ ครคู อยชแ้ี นะ

๒.๔ นักเรียนซักถามและเสนอข้อคิดเหน็

ครูอธบิ ายเพิ่มเติมเกีย่ วกบั วิธีดูแลรักษาอวัยวะ - อธิบาย - แบบประเมิน
ตา่ งๆ พฤติกรรม

กจิ กรรม/ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
๓. ขนั้ สรปุ (๕-๑๐ นาท)ี - อภิปราย -ใบความรู้
- สังเกตความสนใจ
๓.๑ ให้นักเรียนและครชู ว่ ยกนั และเพิ่มเติม - คำถาม-คำตอบ จากการซักถามและ
จากการนำเสนอในภาพรวม พร้อมให้ - มอบหมายงาน -ใบงานท่ี ๒ ตอบคำถาม
ขอ้ เสนอแนะ - บันทึกการประเมิน
พฤติกรรม
๓.๒ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
๓.๓ มอบหมายใหน้ ักเรียนบอกวธิ ีดแู ล
รกั ษาฟัน โดยใชต้ ารางตามใบงานที่ ๒

แหล่งการเรยี นรเู้ พม่ิ เตมิ
หอ้ งสมุดโรงเรียน หมู่บา้ น/ตำบล ศูนย์อนามยั โรงพยาบาล ขา่ วหนงั สอื พิมพ์ วทิ ยุ โทรทัศน์ เวบ็ ไซต์ รา้ นขายยา
ภูมิปัญญาท้องถ่นิ

กจิ กรรมเสนอแนะ
๑. นักเรยี นควรดูแลสขุ ภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการกินอาหาร การออกกำลังกาย เพ่ือปอ้ งกันการเจบ็ ปว่ ย
จะได้ “ไมต่ ้องพงึ่ ยา” และเจริญเติบโตสมวยั
๒. ครูควรแนะนำนักเรียนดงั น้ี
-ปฏบิ ัตติ นตามหลกั สขุ บญั ญตั ิ ๑๐ ประการ ทุกวนั
-บันทึกปญั หาและอปุ สรรคการปฏิบัตติ นตามหลกั สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ

บตั รคำอวยั วะภายนอกรา่ งกาย

ใบความรู้

เรอื่ ง อวัยวะภายนอกของร่างกายและหน้าท่ขี องอวัยวะ
จดุ ประสงค์ เพ่ือใหน้ ักเรียนมคี วามรู้และความเข้าใจอวัยวะภายนอกของรา่ งกายและหน้าท่ขี องอวัยวะ
คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรียนอ่านทำความเข้าใจและตรวจสอบกิจกรรมในใบงานท่ี ๑ โดยขอคำชแ้ี นะจากครู

……………………………………………………..

• อวยั วะภายนอกของร่างกายและหนา้ ที่ของอวัยวะ
- ผม
- ตา
- หู
- จมกู
- ปาก ฟนั และลน้ิ
- แขนและมือ
- ขาและเท้า

• วธิ ีดูแลรักษาอวยั วะภายนอก
(รายละเอยี ดมใี นหนงั สือเรียนรายวชิ าพ้ืนฐานฯ กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ บทท่ี ๑ หน้า ๑-๗)

ใบงานท่ี ๑

เรอื่ ง หนา้ ที่ของอวัยวะภายนอก
จดุ ประสงค์ เพอ่ื ใหน้ ักเรียนทำงานกลุ่ม ปรกึ ษาหารือเก่ียวกบั หนา้ ทีข่ องอวัยวะภายนอก
คำชแ้ี จง ครใู หน้ กั เรียนดบู ัตรคำ แล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ชว่ ยกันหาความหมายและ
คำอธบิ ายตามความเข้าใจของนักเรียน โดยการจบั ฉลาก

กลมุ่ ๒ กลมุ่ ๓

กล่มุ ๑ ตา หู กลมุ่ ๔
ผม จมกู
“หน้าทขี่ องอวยั วะ กลมุ่ ๕
กล่มุ ๗ ภายนอก” ปาก ฟัน ลนิ้
ขาและเทา้
กลมุ่ ๖

แขนและมือ รูส้ กึ อยา่ งไรกบั ผลงาน ใหว้ งกลมลอ้ มรอบหนา้

เกณฑก์ ารประเมนิ แตล่ ะกลมุ่ ลงชอ่ื .................................... ผปู้ ระเมนิ
สรุปถกู ต้องครบถ้วนทุกหัวข้อ ดีมาก ได้ ๕ คะแนน ครู
สรปุ ถกู ต้องครบถว้ นเกอื บทุกหวั ขอ้ ได้ ๓ คะแนน พอ่ แม่
สรุปถกู ต้องไม่ครบถว้ นทุกหัวข้อ ได้ ๒ คะแนน นกั เรียน
สรปุ กลุ่ม.... ได้.........คะแนน

แบบบันทกึ การประเมนิ พฤตกิ รรมการเรียนรู้

คำชแ้ี จง ให้ผ้ปู ระเมิน พจิ ารณาคุณภาพตามรายการท่ีระบุได้และเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่วงระดบั คะแนน ๕ ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤติกรรม ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรบั ปรงุ

๑ ๒ ๓๔๕ ระดบั พฤตกิ รรมการเรยี นรใู้ น
ภาพรวม
พฤตกิ สรปุ องค์ แสดงความ รบั รแู้ ละ สรปุ ใบ มภี าวะผนู้ ำ
รวมคะแนน
รรม ความรไู้ ด้ คดิ เหน็ ใน ตอบสนองการ งานได้ ผตู้ ามในโอกาส
ระดบั
ลำดบั ท่ี คะแน ชดั เจน ระหวา่ งทำ เรยี นรอู้ ยา่ ง ถกู ตอ้ ง อนั ควร

น กจิ กรรมกลมุ่ ตอ่ เนอ่ื ง

ช่อื - สกลุ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

๑๐

รวม

การแปลงผลพฤตกิ รรม หมายถงึ ดีมาก
สูงกว่า ๑๓ คะแนน หมายถงึ
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถงึ ดี
๗-๙ คะแนน หมายถึง
ต่ำกว่า ๗ คะแนน พอใช้

ควรปรับปรงุ

ลงช่ือ............................................ผปู้ ระเมนิ

นักเรยี น ครผู ู้สอน

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………………..ผสู้ อน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคดิ เห็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ………….……………………………….ครูพเี่ ล้ียง
(นายสมศกั ดิ์ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(นายสิทธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพิทยาสรรพ์
วันท่ี…………………………………….…………….

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 2

รหัสวิชา พ11101 รายวชิ า สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เวลา 2 ชวั่ โมง

เรอ่ื ง การเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการของมนษุ ย์ เวลา 1 ชวั่ โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ ๑.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องการเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการของมนษุ ย์
ตวั ชว้ี ดั ๑. อธบิ ายลกั ษณะและหนา้ ทขี่ องอวยั วะภายนอก

๒. อธบิ ายวธิ ดี แู ลรกั ษาอวยั วะภายนอก
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ : ผู้เรียนสามารถ

๑. บอกช่อื และหน้าทขี่ องอวัยวะของร่างกายได้ถูกต้องอย่างน้อย ๕ ขอ้
๒. อธิบายวิธอี ธบิ ายวธิ ีดูแลรกั ษาอวัยวะภายนอกได้อยา่ งน้อย ๕ ขอ้

๓. ระบุประโยชนข์ องการมีความร้เู ก่ยี วกบั ช่ือ หน้าท่ี และวธิ ดี ูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้ ๒ ข้อ

สาระการเรยี นรู้
อวยั วะภายนอกของรา่ งกายและหนา้ ทขี่ องอวยั วะ

- ผม
- ตา
- หู
- จมูก
- ปาก ฟัน และลน้ิ
- แขนและมือ
- ขาและเทา้

การดแู ลรกั ษาอวยั วะภายนอก
(รายละเอยี ดมีในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๑ บทท่ี ๑ หนา้ ๑-๗)

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม/ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

๑. ขน้ั นำ (๕-๑๐ นาท)ี - สงั เกตและบนั ทึก
๑.๑ สำรวจจำนวนนักเรยี นโดยหวั หน้าห้อง - ออกคำส่ัง -สมดุ รายชื่อ ลงในสมุดรายช่ือ
๑.๒ ครูตง้ั คำถามนักเรียนว่า “ อวัยวะ - คำถาม-คำตอบ นักเรยี น นกั เรยี น
- สังเกตความต้ังใจ
ภายนอกของร่างกายของเรามอี ะไรบา้ ง ” ความสนใจ และการ
๑.๓ ใหน้ กั เรยี นช่วยกันสรุปอวยั วะภายนอก - ออกคำส่งั -กระดาน ตอบคำถาม

ของรา่ งกาย แล้วเขียนไว้บนกระดาน

๒. ขนั้ สอนและกจิ กรรม (๓๐-๔๐ นาท)ี - บตั รคำ - สังเกตการแสดง
๒.๑ ครูใหแ้ จกบตั รคำให้นักเรยี นแต่ละกลุ่ม - การเรยี นรู้ - ใบงานที่ ๑ ความคดิ เหน็

กลมุ่ ละ ๓-๔ คน ช่วยกนั บอกหนา้ ทขี่ องอวัยวะ แบบร่วมมอื - บันทกึ ลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรม
นน้ั ๆ ตามประสบการณเ์ ดิม (ใบงานที่ ๑)
- ตรวจสอบและ
๒.๒ ให้นักเรยี นแต่ละกลุ่มออกมารายงาน ประเมนิ ตามใบงานท่ี

การประชุมกลุม่ ให้เพอื่ นฟงั นักเรียนช่วยกนั
- สงั เกตและบันทึก
ซกั ถาม พฤติกรรมการเรยี นรู้
๒.๓ ครูแจกใบความรู้ให้นักเรยี นแตล่ ะกลุ่ม - นกั เรียนลงมอื - ใบความรู้ - สงั เกตความสนใจ

ชว่ ยกันตรวจสอบความถกู ต้องตามใบความรู้ และ ปฏบิ ัติ

เตมิ ใบงานท่ี ๑ให้สมบรู ณ์ ครคู อยชแี้ นะ

๒.๔ นักเรยี นซกั ถามและเสนอข้อคิดเหน็

ครอู ธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั วธิ ีดแู ลรกั ษาอวยั วะ - อธิบาย - แบบประเมนิ

ตา่ งๆ พฤติกรรม

กจิ กรรม/ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอื่ /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
๓. ขน้ั สรปุ (๕-๑๐ นาท)ี - อภิปราย -ใบความรู้
- สงั เกตความสนใจ
๓.๑ ใหน้ กั เรียนและครชู ว่ ยกันและเพ่ิมเติม - คำถาม-คำตอบ จากการซักถามและ
จากการนำเสนอในภาพรวม พรอ้ มให้ - มอบหมายงาน -ใบงานที่ ๒ ตอบคำถาม
ขอ้ เสนอแนะ - บนั ทกึ การประเมิน
พฤติกรรม
๓.๒ เปดิ โอกาสใหน้ กั เรียนซักถาม
๓.๓ มอบหมายให้นักเรยี นบอกวิธีดแู ล
รักษาฟนั โดยใช้ตารางตามใบงานที่ ๒

แหล่งการเรยี นรูเ้ พ่ิมเติม
ห้องสมดุ โรงเรยี น หมบู่ ้าน/ตำบล ศูนย์อนามัย โรงพยาบาล ข่าวหนงั สือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เวบ็ ไซต์ ร้านขายยา

ภูมิปัญญาท้องถิน่

กจิ กรรมเสนอแนะ
๑. นักเรยี นควรดูแลสุขภาพตนเองใหแ้ ข็งแรงอยู่เสมอ โดยการกินอาหาร การออกกำลังกาย เพ่ือปอ้ งกันการเจบ็ ปว่ ย

จะได้ “ไม่ตอ้ งพึ่งยา” และเจรญิ เติบโตสมวยั
๒. ครูควรแนะนำนักเรยี นดงั นี้

-ปฏิบตั ิตนตามหลกั สุขบัญญตั ิ ๑๐ ประการ ทกุ วัน
-บันทกึ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตนตามหลักสขุ บญั ญัติ ๑๐ ประการ

บตั รคำอวยั วะภายนอกรา่ งกาย

ใบความรู้

เรอ่ื ง อวยั วะภายนอกของรา่ งกายและหน้าทข่ี องอวัยวะ
จดุ ประสงค์ เพื่อใหน้ กั เรียนมีความรแู้ ละความเข้าใจอวัยวะภายนอกของรา่ งกายและหนา้ ท่ขี องอวัยวะ
คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นอา่ นทำความเขา้ ใจและตรวจสอบกิจกรรมในใบงานท่ี ๑ โดยขอคำช้ีแนะจากครู

……………………………………………………..

• อวัยวะภายนอกของรา่ งกายและหน้าที่ของอวัยวะ
- ผม
- ตา
- หู
- จมกู
- ปาก ฟัน และลน้ิ
- แขนและมือ
- ขาและเท้า

• วธิ ดี แู ลรกั ษาอวัยวะภายนอก
(รายละเอียดมใี นหนงั สือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานฯ กลมุ่ สาระการเรียนร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ บทท่ี ๑ หน้า ๑-๗)

ใบงานที่ ๒

เรอ่ื ง วธิ ีดูแลรักษาฟนั
ช่อื ..........................นามสกลุ ............................ชน้ั . ..............เลขท.่ี ..............................
จดุ ประสงค์ เพอื่ มอบหมายใหน้ กั เรยี นศึกษาวธิ ดี ูแลรักษาฟัน
คำชแี้ จง ใหน้ ักเรยี นบอกถึงวิธดี ูแลรกั ษาฟัน โดยขอคำแนะนำจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

หวั ขอ้ วธิ ปี ฏบิ ตั /ิ สง่ เสรมิ ประโยชน์

๑. นกั เรยี นแปรง ……………………………………… ……………………………………………
ฟนั บนอยา่ งไร
……………………………………… ……………………………………………
๒. นกั เรยี นแปรง
ฟันลา่ งอย่างไร ……………………………………… ……………………………………………

๓. ถา้ ไมแ่ ปรงฟนั ……………………………………… ……………………………………………
จะเกดิ อะไรขนึ้ กบั
นักเรยี น ……………………………………… ……………………………………………

……………………………………… ……………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

เกณฑก์ ารประเมนิ คะแนนท่ีได้
เน้อื หาถูกต้อง ๕ คะแนน ..................คะแนน
ความชัดเจนในการบนั ทกึ รายละเอยี ดแตล่ ะช่อง ๕ คะแนน ..................คะแนน
ความเรียบร้อยสวยงาม ๕ คะแนน ..................คะแนน

รวม ..................คะแนน

ลงชือ่ ..............................................ผ้ปู ระเมิน
ครู
พอ่ แม่
นักเรยี น

แบบบนั ทกึ การประเมนิ พฤติกรรมการเรยี นรู้

คำชแ้ี จง ให้ผ้ปู ระเมิน พจิ ารณาคุณภาพตามรายการที่ระบไุ ด้และเขียนเครอ่ื งหมาย ✓ ลงใน

ช่วงระดบั คะแนน ๕ ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤติกรรม ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรบั ปรุง

๑ ๒ ๓๔๕ ระดบั พฤตกิ รรมการเรยี นรใู้ น
ภาพรวม
พฤตกิ สรปุ องค์ แสดงความ รบั รแู้ ละ สรปุ ใบ มภี าวะผนู้ ำ
รวมคะแนน
รรม ความรไู้ ด้ คดิ เหน็ ใน ตอบสนองการ งานได้ ผตู้ ามในโอกาส
ระดบั
ลำดบั ท่ี คะแน ชดั เจน ระหวา่ งทำ เรยี นรอู้ ยา่ ง ถกู ตอ้ ง อนั ควร

น กจิ กรรมกลมุ่ ตอ่ เนอื่ ง

ช่อื - สกลุ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

๑๐

รวม

การแปลงผลพฤตกิ รรม หมายถงึ ดีมาก
สูงกว่า ๑๓ คะแนน หมายถงึ
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถงึ ดี
๗-๙ คะแนน หมายถึง
ต่ำกว่า ๗ คะแนน พอใช้

ควรปรบั ปรงุ

ลงชื่อ............................................ผปู้ ระเมิน

นักเรยี น ครูผสู้ อน

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อปุ สรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………………..ผสู้ อน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………….……………………………….ครูพเ่ี ล้ียง
(นายสมศักด์ิ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผูบ้ ริหาร
(นายสทิ ธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยี นนาคำพทิ ยาสรรพ์
วันที่…………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ11101 แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 3
ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 1 รายวชิ า สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 ชวี ติ และครอบครวั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564
เรือ่ ง ครอบครัวและตัวฉนั เวลา 2 ชัว่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ ใจและเหน็ คณุ คา่ ตนเอง ครอบครวั เพศศกึ ษา และมที กั ษะในการดำเนนิ ชวี ติ

ตวั ชวี้ ดั ระบสุ มาชกิ ในครอบครวั และความรักความผกู พนั ของสมาชกิ ทม่ี ีตอ่ กนั

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ : ผู้เรยี นสามารถ
๑. บอกชอ่ื ของของสมาชิกในครอบครวั ได้ครบถ้วน
๒. บอกความสำคัญของสมาชิกในครอบครวั ได้อยา่ งน้อย ๒ ขอ้
๓. แสดงวิธีสร้างสมั พนั ธภาพท่ีดใี นครอบครัวได้อยา่ งน้อย ๒ วธิ ี

สาระการเรยี นรู้
ครอบครวั

๑. สมาชิกในครอบครวั
๒. ความสำคญั และหนา้ ท่ีของสมาชกิ ในครอบครัว
๓. สัมพนั ธภาพทด่ี ีในครอบครวั
(รายละเอียดมีในหนงั สือเรยี นรายวิชาพ้นื ฐานฯ กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๑บทท่ี ๒ หนา้ ๘-๑๐)

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม/ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอื่ /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

๑. ขน้ั นำ (๕-๑๐ นาท)ี - สังเกตและบันทึกลงใน
แบบประเมินพฤตกิ รรม
๑.๑ สำรวจจำนวนนักเรยี น - สงั เกตความตงั้ ใจ
ความสนใจ และการ
๑.๒ นกั เรยี นและครูร่วมกันสนทนาแลกเปลย่ี นความรู้ - คำถาม-คำตอบ - สมุดรายช่ือ แสดงความคดิ เหน็
- บนั ทึกลงในแบบ
และประสบการณ์เกีย่ วกับสมาชกิ หนา้ ที่ ความเป็นอยู่ นกั เรยี น ประเมินพฤตกิ รรม

ภายในครอบครวั ตามบตั รคำ -บัตรคำ - สงั เกตการแสดงความ
คิดเห็น
๑.๓ ใหน้ ักเรยี นอาสาสมคั รเลา่ ชวี ติ ความเป็นอยู่ - ออกคำส่ัง - บันทึกลงในแบบ
ประเมนิ พฤติกรรม
ในครอบครวั ใหเ้ พ่ือนฟงั
- ตรวจสอบและประเมนิ
๑.๔ ใหน้ ักเรียนสรุปว่าวนั นี้จะเรยี นเรื่องอะไร - อภปิ ราย ตามใบงานที่ ๑
- สังเกตและบนั ทกึ การ
๒. ขนั้ สอนและกจิ กรรม (๓๐-๔๐ นาท)ี ประเมนิ พฤติกรรมการ
เรยี นรู้
๒.๑ นำแผนภมู ิและภาพสมาชกิ ในครอบครัวมา - อภิปราย - แผนภูมแิ ละ
ให้นกั เรยี นดู ให้นักเรยี นแสดงความคิดเห็นและ ภาพสมาชกิ ใน - สงั เกตความสนใจจาก
การซักถามและตอบ
ความรสู้ กึ เก่ียวกบั บุคคลในภาพแต่ละคน (หน้าท่ี ความ ครอบครวั คำถาม การเข้ารว่ ม
รับผดิ ชอบ การปฏิบัตติ อ่ กัน การกิน การแบ่งปัน การ กิจกรรมและบันทกึ ผล

ช่วยเหลือ การแสดงอารมณ์)

๒.๒ แบ่งกลุ่มตามความสนใจกลมุ่ ละ ๔-๕ คน - ออกคำส่งั - ใบความรู้
ครูใหน้ กั เรียนช่วยกันบอกถงึ หน้าท่ีและความสมั พันธ์ที่ดี - การเรยี นรแู้ บบ - ใบงานที่ ๑
ของสมาชิกทีด่ ใี นครอบครวั (ประกอบใบความรู้) และให้ รว่ มมือ - แบบประเมิน
ทำกจิ กรรมตามใบงานที่ ๑ - การแกป้ ัญหา พฤติกรรม
- คำถาม-คำตอบ
๒.๓ นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ เลือกวธิ ีนำเสนอผลงาน
ตามใบงานที่ ๑ ตามรปู แบบ ลักษณะท่ีนกั เรียนสนใจ เช่น

บทบาทสมมติ ละคร หุ่นเชดิ โตว้ าที

๒.๔ นกั เรียนซกั ถามและเสนอข้อคิดเห็นตอ่ เพ่อื น

๒.๕ ครอู ธบิ ายเพมิ่ เตมิ เพอ่ื ให้นักเรียนปฏิบตั ติ นได้ - อธิบาย
ถูกตอ้ งในฐานะเปน็ สมาชิกในครอบครวั

๓. ขน้ั สรปุ (๕-๑๐ นาท)ี

๓.๑ ให้นกั เรยี นและครูช่วยกนั สรุปผลการ - อภปิ ราย -ใบงานที่ ๒

นำเสนอผลงาน

๓.๒ เปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซกั ถาม - คำถาม-คำตอบ

๓.๓ มอบหมายใหน้ ักเรยี นทำกจิ กรรมตามใบงาน - มอบหมายงาน/

ที่ ๒ ความสำคญั และหน้าที่ของสมาชกิ ในครอบครัว ใหก้ ารบ้าน

แหล่งการเรยี นรู้เพ่ิมเตมิ
ห้องสมดุ โรงเรยี น หม่บู ้าน/ตำบล ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น ปยู่ ่า ตายาย ญาติผใู้ หญ่

กิจกรรมเสนอแนะ

๑. นกั เรยี นควรสงั เกตและบันทกึ บทบาทหนา้ ท่ขี องบุคคลในครอบครัวตนเอง
๒. นักเรียนควรวิเคราะห์การปฏิบัติตนท่ีดี –ไม่ดี เหมาะสม-ไม่เหมาะสมของตนเองในสมุดบันทึก และแสดงข้อ
ควรแกไ้ ขไว้ดว้ ย

การกิน- การแบง่ ปัน บตั รคำ การแสดงความรูส้ กึ
อารมณ์
การชว่ ยเหลือ

- แผนภมู สิ มาชกิ ในครอบครวั ยาย
ป่ ู
ยา่ ตา

พอ่ แม่
ลูก

ใบความรู้
เรอ่ื ง ครอบครวั และการสรา้ งสัมพันธภาพ
จดุ ประสงค์ เพ่ือให้นกั เรยี นไดร้ ู้และเข้าใจหน้าท่แี ละความสมั พนั ธ์ท่ดี ขี องสมาชิกท่ีดใี นครอบครัว และ

เพอื่ นำไปใชเ้ ปน็ แนวการสรา้ งเสรมิ สมั พันธภาพ ชวี ิต และครอบครัวใหอ้ บอ่นุ
คำชแี้ จง ให้หนงั เรยี นอา่ นและทำความเข้าใจกบั หนา้ ทแ่ี ละความสมั พนั ธ์ทีด่ ขี องสมาชกิ ทีด่ ใี น

ครอบครวั
……………………………………………………..

ครอบครวั
๑. สมาชกิ ในครอบครัว
๒. ความสำคัญและหนา้ ท่ีของสมาชิกในครอบครัว
๓. สัมพันธภาพทดี่ ใี นครอบครวั
(รายละเอยี ดมีในหนงั สือเรยี นรายวชิ าพน้ื ฐานฯ กล่มุ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑
บทท่ี ๒ หนา้ ๘-๑๐)

สมั พนั ธภาพ ช้นั
๑. ความหมายของสมั พันธภาพ

๒. การสรา้ งสมั พันธภาพในครอบครัว
๓. วธิ ีสรา้ งความผูกพนั ในครอบครวั
( มีรายละเอียดในหนังสือเรยี นรายวชิ าพ้ืนฐานฯ กลุ่มสาระการเรียนร้สู ขุ ศึกษาและพลศึกษา
ประถมศกึ ษาปีที่ ๑ บทท่ี ๒ หนา้ ๘-๑๐ )

ใบงานท่ี ๑

เรอ่ื ง ครอบครัวและวธิ ีสร้างความผูกพนั ในครอบครัว
ชือ่ ..........................นามสกลุ ............................ชน้ั . ..............เลขท.ี่ ..............................
จดุ ประสงค์ เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นเหน็ คณุ คา่ และความสัมพนั ธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว และการสร้างสัมพันธภาพทดี่ ี
คำชแี้ จง ใหน้ ักเรียนเขียนชื่อสมาชิกในครอบครวั และวธิ ีสร้างความผูกพันในครอบครวั

สมาชกิ ในครอบครัวของหนู วิธสี ร้างความผูกพันของนักเรียน

…………………………….. …………………………………
…………………………………
……………………………. …………………………………………………………………….
…………………………………
…………………………….. ……………………………………………………………………
…………………………………
……………………………. ………………………………….
……………………………...…
…………………………………………………………... …………………………………

……………………………. รู้สึกอย่างไรกบั ผลงาน ใหว้ งกลมล้อมรอบ
หน้า
……………………………..

…………………………….

…………………………….

เกณฑก์ ารประเมนิ
นักเรยี นตอบไดถ้ ูกต้อง มากกวา่ ๗ ข้อ ได้ ๓ คะแนน
นักเรียนตอบได้ถูกต้อง ๔-๖ ขอ้ ได้ ๒ คะแนน
นักเรียนตอบไดถ้ ูกต้อง นอ้ ยกว่า ๔ ขอ้ ได้ ๑ คะแนน
สรปุ นักเรยี นตอบถูกจำนวน...ขอ้ ได.้ ........คะแนน

ลงชอ่ื .................................... ผู้ประเมนิ

ครู

พ่อแม่

แบบบันทกึ การประเมินพฤตกิ รรมการเรียนรู้

คำชแ้ี จง ใหผ้ ู้ประเมิน พิจารณาคุณภาพตามรายการท่รี ะบุได้และเขียนเครอื่ งหมาย ✓ ลงใน

ช่วงระดบั คะแนน ๕ ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤตกิ รรม ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรบั ปรุง

๑๒ ๓ ๔ ๕ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ภาพรวม
พฤตกิ รรม/ สรุปองค์ แสดงความ รับรู้และ สรปุ ใบ มีภาวะผนู้ ำ
รวมคะแนน
ระดบั ความรู้ได้ คิดเห็นใน ตอบสนองการ งานได้ ผตู้ ามในโอกาส

ลำดับ คะแนน ชัดเจน ระหว่างทำ เรยี นรอู้ ยา่ ง ถูกต้อง อนั ควร

ที่ กจิ กรรมกลุม่ ตอ่ เนือ่ ง

ชื่อ - สกลุ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕รวม

การแปลงผลพฤตกิ รรม หมายถึง ดีมาก
สูงกวา่ ๑๓ คะแนน หมายถงึ
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๗-๙ คะแนน หมายถึง
ตำ่ กว่า ๗ คะแนน พอใช้

ควรปรับปรงุ

ลงชอื่ ............................................ผปู้ ระเมนิ

นกั เรียน ครูผูส้ อน

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปญั หา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้สอน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคิดเหน็
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………….……………………………….ครพู ี่เล้ยี ง
(นายสมศกั ด์ิ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงชื่อ……………………………………………..ผบู้ รหิ าร
(นายสทิ ธพิ ร เถรวลั ย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาคำพทิ ยาสรรพ์
วันท่ี…………………………………….…………….

รหสั วชิ า พ11101 แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 4
ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 รายวชิ า สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 ชวี ิตและครอบครวั ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564
เรือ่ ง ครอบครัวและตัวฉนั เวลา 2 ชัว่ โมง
ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ ใจและเหน็ คณุ คา่ ตนเอง ครอบครวั เพศศกึ ษา และมที กั ษะในการดำเนนิ ชวี ติ

ตวั ชวี้ ดั ระบสุ มาชกิ ในครอบครวั และความรักความผกู พนั ของสมาชกิ ทม่ี ีตอ่ กนั

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ : ผู้เรยี นสามารถ
๑. บอกชอ่ื ของของสมาชิกในครอบครวั ได้ครบถ้วน
๒. บอกความสำคัญของสมาชิกในครอบครวั ได้อยา่ งน้อย ๒ ขอ้
๓. แสดงวิธีสร้างสมั พันธภาพท่ีดใี นครอบครัวได้อยา่ งน้อย ๒ วธิ ี

สาระการเรยี นรู้
ครอบครวั

๑. สมาชิกในครอบครวั
๒. ความสำคญั และหนา้ ท่ีของสมาชกิ ในครอบครัว
๓. สัมพนั ธภาพทด่ี ีในครอบครวั
(รายละเอียดมใี นหนงั สือเรยี นรายวิชาพ้นื ฐานฯ กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๑บทท่ี ๒ หนา้ ๘-๑๐)

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม/ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอื่ /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

๑. ขน้ั นำ (๕-๑๐ นาท)ี - สังเกตและบนั ทึกลงใน
แบบประเมินพฤตกิ รรม
๑.๑ สำรวจจำนวนนักเรยี น - สังเกตความต้ังใจ
ความสนใจ และการ
๑.๒ นกั เรยี นและครูร่วมกันสนทนาแลกเปลย่ี นความรู้ - คำถาม-คำตอบ - สมุดรายชือ่ แสดงความคดิ เหน็
- บนั ทกึ ลงในแบบ
และประสบการณ์เกีย่ วกับสมาชิก หนา้ ที่ ความเป็นอยู่ นักเรยี น ประเมนิ พฤติกรรม

ภายในครอบครวั ตามบตั รคำ -บัตรคำ - สังเกตการแสดงความ
คิดเหน็
๑.๓ ใหน้ ักเรยี นอาสาสมคั รเลา่ ชวี ติ ความเป็นอยู่ - ออกคำสั่ง - บันทึกลงในแบบ
ประเมนิ พฤตกิ รรม
ในครอบครวั ใหเ้ พ่ือนฟงั
- ตรวจสอบและประเมนิ
๑.๔ ใหน้ ักเรียนสรปุ ว่าวนั นี้จะเรยี นเรื่องอะไร - อภปิ ราย ตามใบงานที่ ๑
- สังเกตและบันทกึ การ
๒. ขนั้ สอนและกจิ กรรม (๓๐-๔๐ นาท)ี ประเมนิ พฤตกิ รรมการ
เรียนรู้
๒.๑ นำแผนภมู ิและภาพสมาชกิ ในครอบครัวมา - อภปิ ราย - แผนภมู ิและ
ให้นกั เรยี นดู ให้นักเรยี นแสดงความคิดเห็นและ ภาพสมาชิกใน - สงั เกตความสนใจจาก
การซกั ถามและตอบ
ความรสู้ กึ เก่ียวกบั บุคคลในภาพแต่ละคน (หน้าท่ี ความ ครอบครวั คำถาม การเข้าร่วม
รับผดิ ชอบ การปฏิบัตติ ่อกัน การกิน การแบ่งปัน การ กจิ กรรมและบนั ทึกผล

ช่วยเหลือ การแสดงอารมณ์)

๒.๒ แบ่งกลมุ่ ตามความสนใจกลมุ่ ละ ๔-๕ คน - ออกคำสั่ง - ใบความรู้
ครูใหน้ กั เรียนช่วยกันบอกถงึ หน้าท่ีและความสมั พันธ์ที่ดี - การเรียนรูแ้ บบ - ใบงานท่ี ๑
ของสมาชิกทีด่ ใี นครอบครวั (ประกอบใบความรู้) และให้ รว่ มมอื - แบบประเมิน
ทำกจิ กรรมตามใบงานที่ ๑ - การแกป้ ญั หา พฤตกิ รรม
- คำถาม-คำตอบ
๒.๓ นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ เลือกวธิ ีนำเสนอผลงาน
ตามใบงานที่ ๑ ตามรปู แบบ ลักษณะท่ีนกั เรียนสนใจ เช่น

บทบาทสมมติ ละคร หุ่นเชดิ โตว้ าที

๒.๔ นกั เรียนซักถามและเสนอข้อคิดเห็นตอ่ เพ่อื น

๒.๕ ครอู ธบิ ายเพมิ่ เตมิ เพอ่ื ให้นักเรียนปฏิบตั ติ นได้ - อธบิ าย
ถูกตอ้ งในฐานะเปน็ สมาชิกในครอบครวั

๓. ขน้ั สรปุ (๕-๑๐ นาท)ี

๓.๑ ให้นกั เรยี นและครูชว่ ยกนั สรุปผลการ - อภปิ ราย -ใบงานท่ี ๒

นำเสนอผลงาน

๓.๒ เปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซกั ถาม - คำถาม-คำตอบ

๓.๓ มอบหมายใหน้ ักเรยี นทำกจิ กรรมตามใบงาน - มอบหมายงาน/

ที่ ๒ ความสำคญั และหน้าที่ของสมาชกิ ในครอบครัว ใหก้ ารบ้าน

แหล่งการเรยี นรู้เพ่ิมเตมิ
ห้องสมดุ โรงเรยี น หม่บู ้าน/ตำบล ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่น ปยู่ ่า ตายาย ญาติผใู้ หญ่

กิจกรรมเสนอแนะ

๑. นกั เรยี นควรสงั เกตและบันทกึ บทบาทหนา้ ท่ขี องบุคคลในครอบครัวตนเอง
๒. นักเรียนควรวิเคราะห์การปฏิบัติตนท่ีดี –ไม่ดี เหมาะสม-ไม่เหมาะสมของตนเองในสมุดบันทึก และแสดงข้อ
ควรแกไ้ ขไว้ดว้ ย

การกิน- การแบง่ ปัน บตั รคำ การแสดงความรูส้ กึ
อารมณ์
การชว่ ยเหลือ

- แผนภมู สิ มาชกิ ในครอบครวั ยาย
ป่ ู
ยา่ ตา

พอ่ แม่
ลูก

ใบความรู้
เรอื่ ง ครอบครวั และการสร้างสัมพันธภาพ
จดุ ประสงค์ เพือ่ ใหน้ กั เรยี นได้รู้และเขา้ ใจหน้าท่ีและความสัมพนั ธท์ ด่ี ีของสมาชิกที่ดใี นครอบครวั และ

เพอ่ื นำไปใช้เปน็ แนวการสร้างเสรมิ สมั พันธภาพ ชวี ิต และครอบครัวใหอ้ บอุ่น
คำชแี้ จง ใหห้ นังเรยี นอ่านและทำความเขา้ ใจกบั หน้าท่แี ละความสัมพนั ธท์ ี่ดีของสมาชกิ ท่ีดีใน

ครอบครัว
……………………………………………………..

ครอบครวั
๑. สมาชิกในครอบครัว
๒. ความสำคัญและหนา้ ที่ของสมาชกิ ในครอบครวั
๓. สัมพนั ธภาพทีด่ ใี นครอบครัว
(รายละเอยี ดมีในหนังสือเรียนรายวิชาพน้ื ฐานฯ กลมุ่ สาระการเรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๑
บทท่ี ๒ หนา้ ๘-๑๐)

สมั พนั ธภาพ
๑. ความหมายของสัมพันธภาพ

๒. การสร้างสมั พันธภาพในครอบครวั
๓. วธิ ีสร้างความผกู พนั ในครอบครวั
( มีรายละเอยี ดในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานฯ กลมุ่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ บทที่ ๒ หน้า ๘-๑๐ )

ใบงานท่ี ๒

เรื่อง ความสาคญั และหนา้ ที่ของสมาชิกในครอบครัว
ชื่อ..........................นามสกลุ ............................ช้นั . ..............เลขที่...............................
จดุ ประสงค์ เพ่อื ใหน้ กั เรียนบอกความสาคญั และหนา้ ท่ีของสมาชิกในครอบครัว
คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนวาดภาพหรือออกแบบแผนภมู ิปัญญาแสดงความสาคญั และหนา้ ท่ีของสมาชิกใน

ครอบครัวตามความคดิ และจินตนาการของนกั เรียนแตล่ ะคน

เกณฑ์กำรประเมนิ คะแนนทไี่ ด้
๑. ความครอบคลุมเน้ือหา ๕ คะแนน
๒. ความคดิ สร้างสรรค์ ๓ คะแนน ๑. เนอื้ หา ..........คะแนน
๓. ความสวยงามและความต้งั ใจ ๒ คะแนน ๒. ความคิดสรา้ งสรรค.์ .............. คะแนน

ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมนิ ๓. ความสวยงามและความตงั้ ใจ.......
o ครู คะแนน
o ครู พอ่ แม่ผปู้ กครอง

แบบบันทกึ การประเมินพฤตกิ รรมการเรียนรู้

คำชแ้ี จง ใหผ้ ู้ประเมิน พิจารณาคุณภาพตามรายการท่รี ะบุได้และเขียนเครอื่ งหมาย ✓ ลงใน

ช่วงระดบั คะแนน ๕ ดา้ น

เกณฑป์ ระเมนิ พฤตกิ รรม ๓ = ดี ๒ = พอใช้ ๑ = ปรบั ปรุง

๑๒ ๓ ๔ ๕ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ภาพรวม
พฤตกิ รรม/ สรุปองค์ แสดงความ รับรู้และ สรปุ ใบ มีภาวะผนู้ ำ
รวมคะแนน
ระดบั ความรู้ได้ คิดเห็นใน ตอบสนองการ งานได้ ผตู้ ามในโอกาส

ลำดับ คะแนน ชัดเจน ระหว่างทำ เรยี นรอู้ ยา่ ง ถูกต้อง อนั ควร

ที่ กจิ กรรมกลุม่ ตอ่ เนือ่ ง

ชื่อ - สกลุ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕รวม

การแปลงผลพฤตกิ รรม หมายถึง ดมี าก
สูงกวา่ ๑๓ คะแนน หมายถงึ
๑๐-๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๗-๙ คะแนน หมายถึง
ตำ่ กว่า ๗ คะแนน พอใช้

ควรปรับปรงุ

ลงชอื่ ............................................ผปู้ ระเมนิ

นกั เรียน ครูผูส้ อน

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผสู้ อน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคดิ เหน็
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………….……………………………….ครพู ี่เล้ียง
(นายสมศกั ด์ิ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงชื่อ……………………………………………..ผบู้ รหิ าร
(นายสทิ ธิพร เถรวลั ย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาคำพทิ ยาสรรพ์
วนั ท่ี…………………………………….…………….

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 5

รหัสวชิ า พ11101 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 3 การเคลอื่ นไหว การออกกำลงั กาย การเลน่ เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล เวลา 3 ชว่ั โมง

เรือ่ ง สนกุ กับการเคล่ือนไหวร่างกาย เวลา 1 ช่วั โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ ๓.๑ เขา้ ใจ มีทกั ษะในการการเคลอ่ื นไหว กจิ กรรมทางกาย การเลน่ เกมและกฬี า
ตวั ชวี้ ดั ควบคมุ การเคลอื่ นไหวรา่ งกาย ขณะอยกู่ บั ท่ี เคลอ่ื นท่แี ละใชอ้ ปุ กรณ์ประกอบอยา่ ง

มีทศิ ทางควบคมุ การเคลอื่ นไหวในเรอื่ งการรบั แรง การใชแ้ รง และความสมดลุ
มาตรฐาน พ ๓.๒ รกั การออกกำลงั กาย การเลน่ เกมและเลน่ กฬี า ปฏบิ ตั เิ ป็นประจำอยา่ งสมำ่ เสมอ มวี นิ ยั

เคารพสทิ ธิ กฎ กติกา มนี ำ้ ใจนกั กฬี า มจี ติ วญิ ญาณในการแข่งขัน และชนื่ ชมใน สนุ ทรยี ภาพของการ
กีฬา
ตวั ชวี้ ดั เคลอ่ื นไหวรา่ งกายขณะอยกู่ บั ท่ี เคลอ่ื นท่ีและใชอ้ ปุ กรณป์ ระกอบ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ : ผเู้ รียนสามารถ
๑. บอกถงึ ความจำเปน็ ของการเคลอ่ื นไหวท่ตี ่อการดำรงชวี ติ ได้ ๒ ขอ้
๒. เคลื่อนไหวแบบใชอ้ ปุ กรณ์ประกอบได้ถูกต้องและสนกุ สนาน ๖๐%
๓. เล่นและฝกึ ตามแบบฝกึ อย่างสนุกสนานพร้อมแสดงมารยาทของการเลน่ ตามกฎระเบียบทกี่ ำหนดไว้ทุกแบบ
๔. บริหารรา่ งกายและสร้างเสรมิ สมรรถภาพทางกายไดถ้ ูกต้องทุกท่า

สาระการเรยี นรู้
สนกุ กบั การเคลอ่ื นไหวรา่ งกาย
๑. ความสำคญั ของการเคลอ่ื นไหวที่มีต่อการดำรงชวี ิต
๒. การฝึกเคล่ือนไหวรา่ งกาย
- แบบใชอ้ ุปกรณ์ประกอบ
๓. รูปแบบการเคล่อื นไหวรา่ งกาย

(รายละเอียดมีในหนังสือเรยี นรายวิชาพื้นฐานฯ กล่มุ สาระการเรยี นร้สู ุขศกึ ษาและพลศึกษา
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๑ บทที่ ๓ สนุกกบั การเคลื่อนไหวรา่ งกาย หนา้ ๑๖-๒๘)

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

ข้นั เตรยี ม (๕-๗ นาท)ี -แบบประเมิน -สงั เกตดูหมายเลข
พฤติกรรม ประจำตวั ของ
๑. สำรวจนกั เรยี น ดังนี้ -บัญชีรายชือ่ นกั เรียนพร้อมท้ัง
นักเรียน บันทกึ
๑.๑ ให้นกั เรยี นเขา้ แถวตามกลุ่ม ๔ กลุ่ม ตรวจนับ -ออกคำส่ัง -ถามวา่ มใี คร
จำนวนนักเรยี นโดยใช้ระบบการตดิ หมายเลขประจำตวั -บรรยาย เจบ็ ปว่ ยหรอื ไม่
ตามสขี องกลมุ่ (กลุ่มละ ๑๐ คน ๑.แดง ๒.เหลือง -สงั เกตการแต่งกาย
-สังเกตจำนวนและ
๓. น้ำเงนิ ๔.มว่ ง) ความถกู ตอ้ งของ
การบรหิ ารร่างกาย
๑.๒ ตรวจสขุ ภาพ (เลบ็ การเจ็บป่วย)
-การตอบ-คำถาม
๑.๓ ตรวจดูการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการเรยี น

๒. บรหิ ารรา่ งกาย ใหน้ กั เรียนยนื ห่างกนั สองชว่ งแขน

๒.๑ ทำท่าเหยยี ดยดื กลา้ มเนอ้ื ขอ้ ต่อสว่ นต่างๆของ -อธิบายและ
รา่ งกายตัง้ แตศ่ รี ษะถึงเท้าโดยให้นกั เรยี นทำตามครู สาธติ
จากนนั้ ให้ทำตามความต้องการของนักเรียน -สำรวจการ
เคลือ่ นไหว
๒.๒ ครูถามนักเรยี นวา่ การเคลอ่ื นไหวสำคัญตอ่ การ -คำถาม- คำตอบ
ดำรงชวี ิตอยา่ งไร และช่วยกนั สรปุ

ขั้นสอน (๕-๘ นาท)ี - ออกคำส่งั - สังเกตการให้
๑. สง่ั ให้นกั เรยี นอย่ใู นรูปแบบครง่ึ วงกลมดังตอ่ ไปนที้ ุก ความร่วมมอื ของ
กลุ่ม นกั เรียนในการ
ปฏิบตั ติ ามคำส่ัง
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ

Ⓣ ๑ เมตร - อธิบายและ - สังเกตความสนใจ
สาธิต ในการฟังและดูการ
Ⓣ = ครู - นกั เรียนลงมือ อธิบายและสาธิต
ปฏิบัติ
Ⓢ = นกั เรยี น
๒. ครอู ธิบายลกั ษณะของการเคล่อื นไหวแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ พร้อมให้นักเรียนช่วยสาธิต และให้ซกั ถาม
๓. ใหน้ กั เรียนยืนข้นึ หา่ งกนั สองช่วงแขน ในลักษณะดังน้ี

กิจกรรม วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - ออกคำสั่ง -สงั เกตการปฏิบัติ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - คำถาม-คำตอบ ไดถ้ ูกต้อง ๖๐%
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ -นักเรียนลงมอื ของนักเรียน
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ ปฏบิ ัติ ท้ังหมด


๕. ครอู อกคำสั่งใหน้ ักเรียนลองเคล่อื นไหวดว้ ยการใช้
อุปกรณ์ตา่ งๆแบบตา่ งๆและบอกถึงประโยชน์ในการ
นำไปใช้ในชวี ิตประจำวันและการเล่นกีฬา

ขน้ั ฝกึ หัด (๒๐-๒๕ นาท)ี - อธบิ าย - ใบงานท่ี ๑ - สังเกตการ
๑. ครอู ธบิ ายและใหน้ กั เรยี นทำใบงานท่ี ๑ “ชวนกันคิด - นกั เรียนลงมอื - อปุ กรณ์ เคล่อื นไหวที่ถูกต้อง
ชว่ ยกนั ทำ”โดยแบ่งกลุ่มๆละ ๓-๔ คน กระจายออกไป ปฏบิ ตั ิ ต่างๆให้ และปลอดภัย
ตามทว่ี ่างๆ จะใชอ้ ปุ กรณ์อะไรกไ็ ด้ ครเู ดินดรู อบๆ พร้อม - การเรียนรู้ นักเรียน - สังเกตความ
ใหค้ ำแนะนำ และใหผ้ ลย้อนกลบั แบบร่วมมอื เลอื กใช้ เชน่ รว่ มมือ และ
เชอื ก ถงุ ทราย พฤติกรรมการ
ⓈⓈⓈ ลูกบอลชนิด ทำงานกลุ่ม
ต่างๆ ไมย้ าว - สงั เกตว่านักเรียน
ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ฯลฯ มีความสุขในการ

ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ เรยี นหรอื ไม่

ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈกิจกรรม วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
ข้ันใช้ (๕-๑๐ นาที)
๑. ให้นกั เรียนเขา้ แถวตอนตามกลมุ่ ของตนเอง และทำ - นกั เรยี นลงมอื - สังเกตการให้
การแข่งขนั กันเมอื่ ได้ยนิ สัญญาณเรม่ิ กติกา คือ ปฏิบตั ิ ความรว่ มมอื ของ
- แก้ปัญหา นกั เรียนในการ
๑.๑ นกั เรยี นแต่ละคนในแตล่ ะกล่มุ เคลื่อนที่ใน - การเรยี นรู้ ปฏิบตั ติ ามคำสง่ั
ลกั ษณะใดกไ็ ด้ พร้อมถือลกู บอลไว้ เงือ่ นไข คือ ต้องใช้ แบบร่วมมอื -การใหค้ วาม
การเคล่ือนไหวในลกั ษณะที่คิดว่าเรว็ และปลอดภัยที่สุด ร่วมมือกบั กลมุ่
หากทกุ คนถงึ เส้นชยั ก่อนใหน้ ่ังลง และจะเปน็ ผูช้ นะ ทุก -การปฏบิ ัตติ ามกฎ
กลมุ่ ทำพร้อมกนั หลงั ครูใหส้ ัญญาณนกหวีด กติกา ความมนี ำ้ ใจ
นักกฬี า
ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................
๑.๒ นกั เรียนวิง่ ไปขา้ งหน้าพรอ้ มเลอื กถืออุปกรณ์ แล้ว

ว่ิงกลับมาถงึ เสน้ ชัยโดยหันหลังวงิ่ กตกิ าเหมือน ๑.๑

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ขัน้ สรปุ และสขุ ปฏบิ ตั ิ (๕-๗ นาท)ี - ออกคำสงั่
๑. ครเู รยี กรวมนกั เรียนและใหน้ ่ังในรปู แบบดงั น้ี
-คำถาม-คำตอบ -ใบงานท่ี ๒ -สงั เกตการปฏิบตั ิ
Ⓣ - ให้การบ้าน ตามระเบยี บและ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - ออกคำสัง่ คำส่งั
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ

๒. สรปุ ทัง้ หมดทเ่ี รยี น (ทักษะ ความรคู้ วามเข้าใจ การ
แต่งกาย ความต้งั ใจ กฎระเบียบ) นกั เรียนซกั ถาม
๓. อบรมและสง่ั งานให้ไปทำใบงานที่ ๒ และสง่ ในการ
เรียนคราวตอ่ ไป
๔. สง่ั ใหน้ กั เรยี นทำความสะอาดรา่ งกาย
๕. ใหน้ ักเรียนยนื และสง่ั เลิกแถวโดยการใหป้ รบมือ
๓ ครั้ง แล้วร้อง “ดีใจจงั สนุกจงั ”

ใบงานที่ ๑

เรอื่ ง ชวนกนั คดิ ช่วยกนั ทำ
ชอ่ื ......................................................................... ชน้ั ......................................
วนั ท่.ี .................เดือน............................พ.ศ. .............................
จดุ ประสงค์ เพ่อื ให้นกั เรยี นไดช้ ว่ ยกันคิดและลองปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบใช้อปุ กรณป์ ระกอบตา่ งๆดว้ ยตนเอง
คำชแ้ี จง แบง่ กล่มุ กลุ่มละ ๓ คน ให้นักเรยี นช่วยกันคิด สรา้ งสรรค์ และหาวธิ ปี ฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบใชอ้ ุปกรณ์

ประกอบตา่ งๆ โดยตอบโจทย์ ดังนี้
๑. ลองคิดและปฏบิ ตั ิกจิ กรรมการเคลอื่ นไหวแบบประกอบอุปกรณ์ ๓ กจิ กรรม

เกณฑ์การประเมนิ ลงชอ่ื ผปู้ ระเมิน.........................................................
o ดมี าก = ๕ คะแนน
o ดี = ๔ คะแนน o ครู
o พอใช้ = ๒ คะแนน o นกั เรียน
o พอ่ แม่ ผปู้ กครอง

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ “คณุ มนี ำ้ ใจนกั กฬี าเพยี งใด”

ชอ่ื ...................................................................................ห้องเรียน........................กลุ่ม.......

คณุ สมบตั ิ ๓ ๒๑

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย)

๑. กล้าหาญ
๒.อดทน
๓.ร้แู พ้
๔.รู้ชนะ
๕.รจู้ ักใหอ้ ภยั
๖.ไม่เอาเปรียบ
๗.สามัคคี
๘.ใหค้ วามร่วมมือกลมุ่
๙.ไม่เห็นแกต่ ัว
๑๐.ให้ความช่วยเหลอื ผู้ดอ้ ยกวา่
๑๑.ซือ่ สตั ย์สุจรติ
๑๒.มคี วามมน่ั คงทางอารมณ์
๑๓.เคารพสิทธิผ้อู น่ื
๑๔.มีความรบั ผดิ ชอบ
๑๕.เอื้ออาทรคนอ่นื

รวม

เกณฑ์ ผปู้ ระเมนิ .......................................
ดีมาก (มากกวา่ ๔๐ คะแนนข้ึนไป)
ดี (๓๕ คะแนน - ๓๙ คะแนน)
พอใช้ (๓๐คะแนน - ๓๔ คะแนน)
ควรปรับปรุง (ต่ากวา่ ๓๐ คะแนน)

บนั ทกึ ผลการจัดการเรยี นรู้
1.ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………………..ผสู้ อน
(นางสาวชลธชิ า โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคิดเหน็
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ………….……………………………….ครูพเ่ี ลีย้ ง
(นายสมศกั ด์ิ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผบู้ ริหาร
(นายสิทธพิ ร เถรวัลย์)

ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
วนั ท่ี…………………………………….…………….

แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 6

รหสั วิชา พ11101 รายวชิ า สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลงั กาย การเลน่ เกม กีฬาไทย และกฬี าสากล เวลา 3 ชั่วโมง

เรื่อง ชวี ิตต้องเคล่อื นไหว เวลา 1 ช่วั โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…่ี …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกั ษะในการการเคลอ่ื นไหว กจิ กรรมทางกาย การเลน่ เกมและกฬี า
ตวั ชวี้ ดั ควบคมุ การเคลอ่ื นไหวรา่ งกาย ขณะอย่กู บั ที่ เคลอ่ื นทีแ่ ละใชอ้ ปุ กรณป์ ระกอบอยา่ ง

มีทศิ ทางควบคมุ การเคลอ่ื นไหวในเรอ่ื งการรบั แรง การใชแ้ รง และความสมดลุ
มาตรฐาน พ ๓.๒ รกั การออกกำลงั กาย การเลน่ เกมและเลน่ กฬี า ปฏบิ ตั เิ ป็นประจำอยา่ งสมำ่ เสมอ มวี นิ ยั

เคารพสทิ ธิ กฎ กตกิ า มีนำ้ ใจนกั กีฬา มจี ติ วญิ ญาณในการแข่งขัน และชนื่ ชมใน สนุ ทรยี ภาพของการ
กีฬา
ตวั ชวี้ ดั เคลอ่ื นไหวรา่ งกายขณะอยกู่ บั ท่ี เคลอ่ื นท่แี ละใชอ้ ปุ กรณป์ ระกอบ

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ : ผ้เู รียนสามารถ
๑. บอกถึงความจำเป็นของการเคลอ่ื นไหวทีต่ ่อการดำรงชวี ิตได้ ๒ ขอ้
๒. เคลือ่ นไหวแบบใช้อปุ กรณ์ประกอบได้ถูกต้องและสนกุ สนาน ๖๐%
๓. เลน่ และฝึกตามแบบฝึกอย่างสนกุ สนานพร้อมแสดงมารยาทของการเล่นตามกฎระเบียบท่กี ำหนดไว้ทุกแบบ
๔. บรหิ ารร่างกายและสรา้ งเสริมสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้องทุกท่า

สาระการเรยี นรู้
สนุกกบั การเคลอื่ นไหวรา่ งกาย
๑. ความสำคัญของการเคล่ือนไหวท่ีมีต่อการดำรงชีวติ
๒. การฝกึ เคลอ่ื นไหวรา่ งกาย
- แบบใช้อปุ กรณ์ประกอบ
๓. รูปแบบการเคลอ่ื นไหวร่างกาย

(รายละเอยี ดมใี นหนังสือเรียนรายวชิ าพน้ื ฐานฯ กล่มุ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปที ี่ ๑ บทท่ี ๓ สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หนา้ ๑๖-๒๘)

กจิ กรรมการเรยี นรู้

กจิ กรรม วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

ข้นั เตรยี ม (๕-๗ นาท)ี -แบบประเมิน -สงั เกตดูหมายเลข
พฤติกรรม ประจำตวั ของ
๑. สำรวจนกั เรยี น ดังนี้ -บัญชีรายชือ่ นกั เรียนพร้อมท้ัง
นักเรียน บันทกึ
๑.๑ ให้นกั เรยี นเขา้ แถวตามกลุ่ม ๔ กลุ่ม ตรวจนับ -ออกคำส่ัง -ถามวา่ มใี คร
จำนวนนักเรยี นโดยใช้ระบบการตดิ หมายเลขประจำตวั -บรรยาย เจบ็ ปว่ ยหรือไม่
ตามสขี องกลมุ่ (กลุ่มละ ๑๐ คน ๑.แดง ๒.เหลือง -สงั เกตการแต่งกาย
-สังเกตจำนวนและ
๓. น้ำเงนิ ๔.ม่วง) ความถกู ต้องของ
การบรหิ ารร่างกาย
๑.๒ ตรวจสขุ ภาพ (เลบ็ การเจ็บป่วย)
-การตอบ-คำถาม
๑.๓ ตรวจดูการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการเรยี น

๒. บรหิ ารรา่ งกาย ใหน้ กั เรียนยนื ห่างกนั สองชว่ งแขน

๒.๑ ทำทา่ เหยยี ดยดื กลา้ มเนอ้ื ขอ้ ต่อสว่ นต่างๆของ -อธบิ ายและ
รา่ งกายตัง้ แตศ่ รี ษะถึงเท้าโดยให้นกั เรยี นทำตามครู สาธติ
จากนนั้ ให้ทำตามความต้องการของนักเรียน -สำรวจการ
เคลื่อนไหว
๒.๒ ครูถามนักเรยี นวา่ การเคลอ่ื นไหวสำคัญตอ่ การ -คำถาม- คำตอบ
ดำรงชวี ิตอยา่ งไร และช่วยกนั สรปุ

ขั้นสอน (๕-๘ นาท)ี - ออกคำส่งั - สังเกตการให้
๑. สง่ั ให้นกั เรยี นอย่ใู นรูปแบบครง่ึ วงกลมดังตอ่ ไปนที้ ุก ความร่วมมือของ
กลุ่ม นกั เรียนในการ
ปฏิบตั ิตามคำส่ัง
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ

Ⓣ ๑ เมตร - อธิบายและ - สังเกตความสนใจ
สาธิต ในการฟังและดูการ
Ⓣ = ครู - นักเรียนลงมือ อธิบายและสาธิต
ปฏบิ ัติ
Ⓢ = นกั เรยี น
๒. ครอู ธิบายลกั ษณะของการเคล่อื นไหวแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ พร้อมให้นักเรียนช่วยสาธิต และให้ซักถาม
๓. ใหน้ กั เรียนยืนข้นึ หา่ งกนั สองช่วงแขน ในลักษณะดังน้ี

กิจกรรม วธิ สี อน สอื่ /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - ออกคำสั่ง -สังเกตการปฏิบัติ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - คำถาม-คำตอบ ไดถ้ ูกต้อง ๖๐%
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ -นักเรียนลงมอื ของนักเรยี น
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ ปฏบิ ัติ ทั้งหมด


๕. ครอู อกคำสั่งใหน้ ักเรียนลองเคล่อื นไหวดว้ ยการใช้
อุปกรณ์ตา่ งๆแบบตา่ งๆและบอกถึงประโยชนใ์ นการ
นำไปใช้ในชวี ิตประจำวันและการเล่นกฬี า

ขน้ั ฝกึ หัด (๒๐-๒๕ นาท)ี - อธบิ าย - ใบงานท่ี ๑ - สังเกตการ
๑. ครอู ธบิ ายและใหน้ กั เรยี นทำใบงานที่ ๑ “ชวนกนั คดิ - นกั เรยี นลงมือ - อปุ กรณ์ เคล่อื นไหวที่ถูกต้อง
ชว่ ยกนั ทำ”โดยแบ่งกลุ่มๆละ ๓-๔ คน กระจายออกไป ปฏบิ ัติ ตา่ งๆให้ และปลอดภัย
ตามทว่ี ่างๆ จะใชอ้ ปุ กรณ์อะไรก็ได้ ครูเดนิ ดรู อบๆ พร้อม - การเรียนรู้ นกั เรียน - สังเกตความ
ใหค้ ำแนะนำ และใหผ้ ลยอ้ นกลับ แบบรว่ มมือ เลอื กใช้ เชน่ รว่ มมือ และ
เชือก ถุงทราย พฤติกรรมการ
ⓈⓈⓈ ลูกบอลชนดิ ทำงานกลุ่ม
ตา่ งๆ ไม้ยาว - สงั เกตว่านักเรียน
ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ฯลฯ มีความสุขในการ

ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ เรยี นหรอื ไม่

ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ

ⓈⓈⓈกจิ กรรม วธิ สี อน สอ่ื /อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
ข้ันใช้ (๕-๑๐ นาที)
๑. ใหน้ กั เรียนเขา้ แถวตอนตามกลุ่มของตนเอง และทำ - นกั เรยี นลงมอื - สังเกตการให้
การแขง่ ขันกนั เมอื่ ได้ยนิ สญั ญาณเร่มิ กติกา คือ ปฏิบตั ิ ความรว่ มมอื ของ
- แก้ปัญหา นกั เรยี นในการ
๑.๑ นักเรยี นแต่ละคนในแตล่ ะกลมุ่ เคลื่อนที่ใน - การเรยี นรู้ ปฏิบตั ติ ามคำสง่ั
ลักษณะใดกไ็ ด้ พร้อมถือลกู บอลไว้ เงื่อนไข คือ ต้องใช้ แบบร่วมมอื -การใหค้ วาม
การเคล่ือนไหวในลกั ษณะท่คี ิดวา่ เร็วและปลอดภัยที่สุด ร่วมมือกบั กลมุ่
หากทุกคนถงึ เส้นชยั ก่อนใหน้ ่ังลง และจะเปน็ ผูช้ นะ ทุก -การปฏบิ ัตติ ามกฎ
กลุ่มทำพรอ้ มกนั หลงั ครูให้สัญญาณนกหวีด กติกา ความมนี ำ้ ใจ
นักกฬี า
ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................
๑.๒ นักเรียนวิง่ ไปขา้ งหน้าพร้อมเลอื กถืออุปกรณ์ แล้ว

วิ่งกลับมาถงึ เสน้ ชัยโดยหันหลังว่ิง กติกาเหมือน ๑.๑

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ⓈⓈⓈⓈ .................................

ขนั้ สรปุ และสขุ ปฏบิ ตั ิ (๕-๗ นาท)ี - ออกคำสงั่
๑. ครูเรียกรวมนกั เรียนและใหน้ ่ังในรปู แบบดงั น้ี
-คำถาม-คำตอบ -ใบงานท่ี ๒ -สงั เกตการปฏิบตั ิ
Ⓣ - ให้การบ้าน ตามระเบยี บและ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ - ออกคำสัง่ คำส่งั
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ
ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ

๒. สรปุ ทัง้ หมดทเ่ี รยี น (ทกั ษะ ความรคู้ วามเข้าใจ การ
แตง่ กาย ความต้งั ใจ กฎระเบียบ) นักเรยี นซกั ถาม
๓. อบรมและสง่ั งานให้ไปทำใบงานท่ี ๒ และสง่ ในการ
เรยี นคราวต่อไป
๔. สั่งใหน้ กั เรยี นทำความสะอาดร่างกาย
๕. ให้นักเรยี นยนื และส่ังเลกิ แถวโดยการใหป้ รบมือ
๓ คร้งั แลว้ ร้อง “ดีใจจัง สนกุ จงั ”

ใบงานที่ ๒

เรอื่ ง ลองคิด ลองทำ
ชอื่ ......................................................................... ชนั้ ......................................
วันที่..................เดอื น............................พ.ศ. .............................
จดุ ประสงค์ เพอ่ื ให้นักเรยี นคิดและลองปฏิบัติการเคลอื่ นไหวแบบประกอบอุปกรณต์ ่างๆดว้ ยตนเองที่บ้าน
คำชแี้ จง นักเรียนคิด สรา้ งสรรค์ และหาวธิ ีปฏิบัตกิ ารเคลอ่ื นไหวแบบประกอบอุปกรณ์ และจดบันทึกไว้ โดยตอ้ งปฏิบตั ิ

ดงั นี้
๑. เมื่อเคลื่อนไหวแบบประกอบอปุ กรณ์ในกิจกรรมประจำวัน ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัย

เสมอ
๒.ใชเ้ วลาวา่ งหลงั จากทำการบ้าน ประมาณ ๓๐ นาที ฝกึ การเคลอ่ื นไหวแบบประกอบอุปกรณ์

ด้วยทา่ ทางต่างๆตามท่นี กั เรียนชอบ

นกั เรยี นรูส้ กึ อยา่ งไรกบั ผลงาน ใหว้ งกลมลอ้ มรอบ
หนา้

ลงชอ่ื ผปู้ ระเมิน.........................................................

o ครู
o นกั เรียน
o พ่อแม่ ผปู้ กครอง

แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ “คณุ มนี ำ้ ใจนกั กฬี าเพยี งใด”

ชอ่ื ...................................................................................หอ้ งเรียน........................กลุ่ม.......

คณุ สมบตั ิ ๓ ๒๑

(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย)

๑. กล้าหาญ
๒.อดทน
๓.ร้แู พ้
๔.รู้ชนะ
๕.รจู้ ักใหอ้ ภยั
๖.ไม่เอาเปรียบ
๗.สามัคคี
๘.ใหค้ วามร่วมมือกลมุ่
๙.ไม่เห็นแกต่ ัว
๑๐.ให้ความชว่ ยเหลือผู้ด้อยกว่า
๑๑.ซือ่ สตั ย์สุจรติ
๑๒.มคี วามมน่ั คงทางอารมณ์
๑๓.เคารพสิทธผิ ู้อนื่
๑๔.มีความรบั ผิดชอบ
๑๕.เอื้ออาทรคนอืน่

รวม

เกณฑ์ ผปู้ ระเมนิ .......................................
ดีมาก (มากกวา่ ๔๐ คะแนนข้ึนไป)
ดี (๓๕ คะแนน - ๓๙ คะแนน)
พอใช้ (๓๐คะแนน - ๓๔ คะแนน)
ควรปรับปรุง (ต่ากวา่ ๓๐ คะแนน)

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื …………………………………………………………..ผู้สอน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคิดเห็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……………………………….ครูพเ่ี ล้ยี ง
(นายสมศกั ดิ์ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้บรหิ าร
(นายสิทธิพร เถรวัลย์)

ตำแหน่ง ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์
วันท่ี…………………………………….…………….

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 7

รหัสวชิ า พ11101 รายวชิ า สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 3 การเคลอ่ื นไหว การออกกำลังกาย การเลน่ เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล เวลา 3 ช่ัวโมง

เร่ือง ชีวติ ต้องเคล่ือนไหว เวลา 1 ช่วั โมง

ผสู้ อน นางสาวชลธชิ า โยวะ สอนวนั ท…ี่ …..เดอื น………………พ.ศ…………

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเลน่ เกม และการเล่นกีฬา มจี ติ วญิ ญาณในการแข่งขัน

และช่นื ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

ตัวชว้ี ดั 1. เลน่ เกมเลยี นแบบและกจิ กรรมแบบผลดั
2. ออกกำลงั กาย เล่นเกมและกฬี าที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวเิ คราะห์ผล
พัฒนาการของตนเองตามตวั อยา่ งและแบบปฏบิ ัตขิ องผู้อืน่
3. ปฏบิ ัติตามกฎกติกาการเล่นกฬี าพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาที่เลน่

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. อธบิ ายวิธกี ารเล่นเกมเลยี นแบบและกจิ กรรมแบบผลัดไดถ้ ูกต้อง
2. ปฏบิ ตั กิ ารเลน่ เกมเลียนแบบและกจิ กรรมแบบผลัดตามกฎกติกาการเลน่ ได้
3. บอกประโยชนข์ องการเล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัดตามกฎกติกาการเล่นได้ 2 ข้อ

สาระการเรยี นรู้
เกมเป็นการเล่นท่ีมีกฎกติกาง่ายๆ การเล่นเกมจะชว่ ยพัฒนาร่างกาย จติ ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ตัวอยา่ งเกมทมี่ ีความสนุกสนานนา่ เล่นสำหรบั นักเรียน ไดแ้ ก่ เกมเบ็ดเตลด็ ที่เปน็ เกมเลียนแบบอาการท่าทางของคน
สัตว์ และเลียนแบบธรรมชาติ ซึง่ นักเรียนสามารถร่วมกันเล่นไดต้ ามความสนใจ
(รายละเอียดมีในหนังสือเรยี นรายวชิ าพื้นฐานฯ กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชน้ั ประถมศึกษา ปีที่ 4 บทท่ี

7 หน้า 51 - 54)

กิจกรรมการเรยี นรู้

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

1. ขนั้ เตรยี ม (5 – 7 นาท)ี

1. สำรวจนักเรียนดังน้ี

1.1 ใหน้ กั เรยี นเขา้ แถวตอนตามกลุม่ 6 กลมุ่ โดย -ออกคำสั่ง -บัญชรี ายช่อื -ตรวจสอบจำนวนและ
สขุ ภาพนกั เรียน
เข้าแถวเรียงตามเลขที่ นกั เรยี น
-สังเกตความถูกต้อง
1.2 ตรวจสุขภาพ ( การเจ็บปว่ ย เล็บ ผม ) -แบบประเมนิ ครบถว้ นของการทำกาย
บริหารตามจำนวนครัง้ ท่ี
1.3 ตรวจดกู ารแตง่ กาย พฤติกรรม กำหนด

2. บริหารร่างกาย -สงั เกตความสนใจในการ
ฟังและดคู รูอธิบายและ
2.1 ใหน้ ักเรยี นวงิ่ รอบสนาม 1 รอบ แล้วให้ออกมา -อธิบายและสาธติ สาธิต
-สงั เกตนักเรียนทุกคนว่า
เปน็ ผนู้ ำบรหิ ารร่างกายท่าละ 1 คน สลบั กัน -นกั เรยี นลงมอื ทำได้ถกู ต้องหรือไม่

2.2 ทา่ บรหิ ารคอ ยนื ตรงยดื หนา้ อกขนึ้ เงยศีรษะ ปฏบิ ตั ิ

ไปด้านหลัง ค่อยๆ ก้มศีรษะมาดา้ นหน้าให้คางแตะ

หนา้ อก แลว้ หนั ไปแตะกระดูกไหปลารา้ ขวา – ซา้ ย

สลบั กนั 20 ครัง้

2.3 ท่าบรหิ ารแขน ยนื ตรง เหยียดแขนออกขา้ ง

ลำตัวให้ขนานกบั พื้น ฝา่ มือหงายขึ้น เหว่ียงแขนไป

ข้างหนา้ และเหว่ียงแขนขึ้นขา้ งบนให้หมุนไปข้างหนา้

และลงไปขา้ งลา่ งเป็นวงกลมปฏิบัติข้างละ 10 รอบ

2.4 ทา่ บรหิ ารลำตวั น่ังเหยียดขาขา้ งหน่ึงออกไป

ขา้ งท่ีเหลือให้งอเขา้ หาลำตัวค่อยๆ ก้มมือจบั ขอ้ เท้าข้าง

ท่เี หยยี ดออกไปคา้ งไวป้ ระมาณ 30 วินาที สลบั ขาที่

เหยยี ดออกแลว้ งอเข้าหาลำตัว

2.5 ทา่ บรหิ ารขา นง่ั บนส้นเท้า ก้มตัว มือแตะ

พื้นดา้ นหนา้ เหยยี ดเขา่ ยกลำตวั ขน้ึ - ลง 20 ครง้ั

2. ขน้ั สอนและกจิ กรรม (5 - 8 นาที)

1. นกั เรียนเขา้ แถวตอนตามกลมุ่ กางแขนขยายแถวยนื -ออกคำสั่ง

ห่างกันประมาณ 2 ช่วงแขน

2. ครอู ธบิ ายพร้อมให้นักเรยี นสาธิตเป็นตวั อยา่ ง -อธิบายและสาธติ

-การเลน่ เกมเลยี นแบบสัตว์และธรรมชาติ ฝนตก -นกั เรยี นปฏิบตั ิ

ฟ้าร้อง นำ้ ขนึ้ นำ้ ลง จระเข้ หมี นก ช้าง ม้า ฯลฯ

3. นักเรยี นทำทา่ เลียนแบบสัตวแ์ ละธรรมชาติตามครู

กิจกรรม / ขนั้ ตอน วธิ สี อน สอ่ื / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล

3. ขน้ั ฝกึ หดั (20 - 25 นาที)

1. นักเรยี นเข้าแถวตอนตามกลุม่ นัง่ ตามกลุ่ม

2. ครูคดั เลอื กนักเรยี นออกมา ๓ คนเป็นผู้ชว่ ยครู -ออกคำสงั่ -ลูกปิงปองหรือ -สงั เกตนักเรียนทุกคนวา่

สาธติ การเลน่ “เกมจระเขห้ วงไข่” -อธิบาย ส่งิ ของแทน ทำได้ถูกต้องหรือไม่

วธิ เี ลน่ และสาธิต -หนงั สอื -สงั เกตการให้ความ

1) ผู้เล่นประมาณ 3 - 8 คน -นกั เรยี นลงมือ แบบเรียนฯ ร่วมมือในการปฏบิ ตั ติ าม

2) สถานท่ีเล่นสนามพ้นื เรียบ ขีดเส้นเปน็ วงกลม ปฏบิ ตั ิ หน้า 52 - 53 คำสัง่ การให้ความรว่ มมือ

เส้นผ่าศนู ย์กลางประมาณ 1.50 เมตร มลี ูกปิงปอง 5 กบั กล่มุ และการปฏบิ ัติ

ลกู สมมตเิ ปน็ ไขจ่ ระเข้ ตามกฎ กติกา ความมี

3) ผู้เลน่ 1 คน เปน็ จระเข้ทำหน้าท่รี ักษาไขอ่ ยู่ใน น้ำใจนกั กีฬา

วงกลมหา้ มออกนอกวงยืนทำท่าโกง้ โคง้ ใช้มือสองข้างยนั

พนื้ วธิ ีปอ้ งกนั ใชม้ ือข้างหนง่ึ แตะผทู้ ี่จะมาหยบิ ไข่ขณะที่

แตะผูอ้ ื่นเทา่ ทงั้ สองข้างและมือข้างใดข้างหนึ่งต้องสมั ผัส

พน้ื

4) ผเู้ ลน่ คนอน่ื ๆ ตอ้ งพยายามเข้าไปหยิบไข่ออกมา

จากวงให้ได้โดยใชเ้ วลาประมาณ 3 นาที ในขณะหยบิ ไข่

หา้ มผเู้ ลน่ ถูกตวั จระเข้

5) ผู้เลน่ ทกุ คนสลับกนั ทำหนา้ ท่จี ระเขห้ วงไข่ผู้ทีร่ ักษา

ไขไ่ ว้ได้มากท่สี ดุ จะเปน็ ผชู้ นะ

3. ครใู หน้ ักเรียนแยกตามกลุม่ เล่นเกม

4. ผู้ดูแลให้คำแนะนำอยา่ งใกลช้ ิด

5. ครเู รียกนกั เรยี นรวมนัง่ เป็นแถวตอนตามกลมุ่ ครู

อธบิ ายและสาธิตโดยเลือกนกั เรียนออกมา ๓ คนเปน็ -ออกคำส่ัง

ผชู้ ว่ ยสาธิตเล่น “เกมทำท่าหมี” -อธิบายและสาธติ -สังเกตนกั เรียนทุกคนว่า

วธิ เี ลน่ -นักเรียนลงมือ ทำได้ถูกต้องหรอื ไม่

1) ผู้เลน่ ยืนเปน็ วงกลม ผูเ้ ลน่ คนหนึ่งทำหนา้ ท่ีเล่าเร่ือง ปฏบิ ตั ิ -สงั เกตการให้ความ

“แมห่ มีกับลกู หมี” รว่ มมอื ในการปฏิบตั ติ าม

2) เม่อื เรม่ิ เลน่ ให้ผู้เลน่ ทำหนา้ ทีเ่ ล่าเรอื่ ง “แมห่ มีกบั คำส่งั การให้ความร่วมมือ

ลูกหม”ี เชน่ “มคี รอบครัวหมีครอบครวั หนงึ่ มีแม่หมี กบั กลมุ่ และการปฏบิ ตั ิ

และลกู หมี แม่หมีขยนั หาอาหารใหล้ ูกหม.ี ....... ตามกฎ กติกา ความมี

นำ้ ใจนกั กีฬา

กิจกรรม / ขน้ั ตอน วธิ สี อน สอื่ / อปุ กรณ์ การประเมนิ ผล
ลูกหมเี ป็นหมีท่ีน่ารัก เช่ือฟังแม่หมี ชว่ ยทำงานให้แมห่ มี หา -ใบงาน
นำ้ ให้แม่หมีกนิ เวลาแม่หมีเหนอ่ื ย แมห่ มรี ักลกู หมีมาก .......”
ผเู้ ล่า เลา่ เรอื่ งตามความคดิ ให้ยาวๆ โดยให้มีคำวา่
“แมห่ มี” “ลกู หมี” หลายๆคำ ถ้าเล่าไมไ่ ด้ให้ครชู ่วยเล่าได้
3) ผู้เล่นทยี่ นื เป็นวงกลม เมื่อเพอ่ื นเล่าวา่ “แมห่ ม”ี “ลูก
หม”ี ให้ยอ่ ขาและยกมือทำท่าหมีทกุ ครั้ง ถา้ ใครทำผดิ หรือทำไม่
ทนั ตอ้ งออกจากวงกลม
4) ผูเ้ ล่า เลา่ เรอื่ งระยะหนงึ่ เมื่อหยดุ เลน่ หรอื หยุดเล่าเรือ่ ง
ผเู้ ล่นทเ่ี หลอื อยใู่ นวงกลมจะเป็นผู้ชนะ
5) สลบั สบั เปล่ยี นกันเป็นแมห่ มี

4. ขนั้ ใช้ (5 - 10 นาที) -ออกคำสัง่
1. ครูเรียกนักเรียนรวมใหแ้ ต่ละกลุ่มชว่ ยกนั คิดคน้ หาเกม -นกั เรียนลงมอื
ปฏบิ ตั ิ
เบด็ เตล็ดทเี่ ปน็ เกมเลียนแบบอาการทา่ ทางของคน สัตว์ และ -เรยี นรแู้ บบ
เลียนแบบธรรมชาตเิ พ่ิมเติมกลุ่มละ 1 เกม หรือเลียนแบบ รว่ มมอื
5 ท่าทาง

2. แต่ละกลุม่ นำเสนอหนา้ ช้นั เรยี น

5. ขน้ั สรปุ และสขุ ปฏบิ ตั ิ (5 - 7 นาที) -คำถามคำตอบ -สังเกตจากการตอบ
1. ครเู รยี กรวมนกั เรียนเข้าแถวตอนนัง่ ตามกลมุ่ -อภปิ ราย คำถามและการปฏิบัติ
2. สรปุ ทั้งหมดทเ่ี รยี น ตามระเบียบ
3. นักเรียนทำความสะอาดร่างกายดมื่ นำ้ กอ่ นขน้ึ ห้องเรยี น
4. นักเรยี นยืน สง่ั เลกิ แถว ปรบมือ ๓ ครง้ั ขอบคุณ

ครบั -ค่ะ
กจิ กรรมเสนอแนะ

การเล่นเกมทำใหเ้ กดิ ความสนุกสนาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนแ์ ละทำใหส้ ขุ ภาพร่างกายแข็งแรง นักเรยี นควร
หาโอกาสเลน่ เกมกับพอ่ แม่ พี่นอ้ ง ญาติ

อาจสอนและจบั คูน่ ักเรียนฝกึ หดั เล่นเกมแตล่ ะเกม เพอื่ ให้นักเรียนได้ปฏบิ ตั ิทันที

ใบงำน

เรอ่ื ง เกมเลยี นแบบ

จดุ ประสงค์ เพ่อื ใหน้ กั เรียนไดร้ ะดมสมองชว่ ยกันคิดทา่ ทางเลียนแบบคน สตั ว์ ธรรมชาติ

คำชแ้ี จง ให้นักเรียนชว่ ยกันคดิ ท่าทางเลียนแบบคนสัตว์ ธรรมชาติ กลุ่มละ 5 ชนิด 5 ทา่

เลยี นแบบคน/สตั ว/์ ธรรมชาติ ทา่ ทาง

1. _________________________________________
_______________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
2. _________________________________________
_______________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
3. _________________________________________
_______________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
4. _________________________________________
_______________________________________
_________________________________________
5. ______________________________________
_________________________________________

ชื่อกลุ่มและรายชื่อ..............................................................................................................

ลงช่อื .........................................................ผปู้ ระเมิน

นกั เรียนรู้สึกอยา่ งไรกบั ผลงาน ใหว้ งกลมลอ้ มรอบหนา้

แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์“คณุ มนี ำ้ ใจนักกฬี าเพยี งใด”

ชอื่ ...................................................................................หอ้ งเรยี น........................กลุ่ม.......

คุณสมบตั ิ 32 1
(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ ย)
1. กล้าหาญ
2. อดทน

3. รแู้ พ้
4. รู้ชนะ
5. รู้จักใหอ้ ภัย
6. ไม่เอาเปรียบ
7. สามคั คี
8. ใหค้ วามรว่ มมอื กลมุ่
9. ไมเ่ ห็นแก่ตวั
10. ให้ความช่วยเหลอื ผู้ด้อยกว่า
11. ซ่อื สตั ยส์ ุจริต
12. มีความมั่นคงทางอารมณ์
13. เคารพสทิ ธผิ อู้ ่นื
14. มคี วามรับผิดชอบ
15. เออื้ อาทรคนอื่น

รวม

ผปู้ ระเมนิ ............................................

เกณฑ์
ดีมาก (มากกวา่ 40 คะแนนข้ึนไป)
ดี (35 คะแนน - 39 คะแนน)
พอใช้ (30คะแนน - 34 คะแนน)
ควรปรบั ปรงุ (ต่ำกวา่ 30 คะแนน)

บนั ทกึ ผลการจดั การเรยี นรู้
1.ผลการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ปัญหา อปุ สรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื …………………………………………………………..ผู้สอน
(นางสาวชลธิชา โยวะ)

……………/………………………./…………….

ความคิดเห็น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………….……………………………….ครพู เี่ ลย้ี ง
(นายสมศักด์ิ สธุ รรมราช)

……………/………………………./…………….

ลงช่อื ……………………………………………..ผู้บริหาร
(นายสทิ ธิพร เถรวลั ย์)

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรยี นนาคำพทิ ยาสรรพ์
วันที่…………………………………….…………….


Click to View FlipBook Version