The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teay_12350, 2021-11-02 04:08:53

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) (1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ) (1)

สงิ่ ที่สงมาดวย ๓

หลักเกณฑแ ละวิธกี ารประเมินผลงานเพื่อแตงต้งั ใหด ำรงตำแหนง ประเภทวิชาการ
(ระดับทรงคุณวฒุ ิ)
------------------------

๑. ผลงาน
๑.๑ ผลงาน ควรเปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงหนาท่ี

ความรับผิดชอบของผูขอประเมิน สอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ เปนผลงานที่ทันสมัย และเปนประโยชน
แสดงถึงการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวงการดานนั้น ๆ โดยอาจนำผลการปฏิบัติงาน หรือผลสำเร็จของงานดา นอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ ง หรือเกื้อกูลกับงาน
ของตำแหนงที่ขอประเมินมาเสนอไดตามความเหมาะสม หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ
ผลงานนวัตกรรม หรอื ส่งิ ประดษิ ฐใ หม เปนตน

๑.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ของสวนราชการใหมีประสิทธภิ าพ สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสว นราชการ และสามารถนำไปใช
ประโยชนไดอ ยางเปนรูปธรรม

ทั้งนี้ ก.พ. อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่
เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดว ยก็ได

๒. จำนวนผลงาน
๒.๑ ผลงาน จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลำดับตามความดีเดนหรือความสำคัญ โดยอยางนอย ๑ เรื่อง

ตอ งเกยี่ วขอ งกบั ตำแหนง ท่จี ะแตงต้งั
๒.๒ ขอเสนอแนวคิด จำนวน ๑ เรอื่ ง เปนขอ เสนอแนวคดิ การพฒั นาหรือปรบั ปรงุ งาน

๓. เงอื่ นไขของผลงาน
๓.๑ เปนผลงานเร่ืองเดียวกนั กบั เร่อื งทีเ่ สนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล
๓.๒ เปนผลงานท่ีจัดทำข้ึนในระหวา งทด่ี ำรงตำแหนง ในระดบั ทตี่ ่ำกวา ระดับท่ีขอประเมนิ ๑ ระดบั หรือ

เปน ผลงานไมเกนิ ๕ ป หรอื เวนแต ก.พ. จะกำหนดเปนอยางอ่นื
๓.๓ ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ

ประกาศนียบตั ร หรือเปนสวนหนงึ่ ของการฝกอบรม ของผูขอประเมนิ
กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับที่ศึกษาหรือฝกอบรม

ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม วาไมเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในรายวชิ า หรอื ในหลกั สตู รของการศกึ ษา หรือฝก อบรม แลว แตก รณี

๓.๔ กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา ไดมีสวนรวม
ในการจดั ทำผลงานในสวนใด สดั สว นเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผมู ีสวนรวมในผลงานและผูบงั คบั บัญชาดวย๓.๕ ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวชิ าการในระดับใด เพื่อขอรับ
เงินประจำตำแหนงแลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่
สงู ข้ึนอกี ไมไ ด เวน แต ก.พ. จะกำหนดเปนอยางอ่ืน

๓.๖ กรณกี ารทำผลงานท่ีเกี่ยวของกับมนุษย ตอ งไดร บั อนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับการวิจัย
ในมนษุ ยของโรงพยาบาลหรอื หนว ยงานดวย

๓.๗ เงอ่ื นไขอ่นื ๆ ตามท่ี ก.พ. เห็นควรกำหนดเพม่ิ เติมเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชา
ที่กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคล
คนเดยี วกัน กใ็ หม ีคำรับรองหนงึ่ ระดบั ได

๔. แนวทางการประเมนิ ผลงาน
๔.๑ องคประกอบในการประเมนิ ไดแ ก
๑) ประโยชนของผลงาน
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณใ นการปฏบิ ตั งิ าน
๓) คุณภาพของผลงาน
๔) อ่ืน ๆ ตามทเ่ี ห็นสมควร

๔.๒ การพิจารณาในแตล ะองคป ระกอบ
๑) ประโยชนข องผลงาน
พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง

เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา
ในการปฏบิ ตั งิ าน หรอื เปนการนำส่ิงท่มี ีอยแู ลวมาประยุกตดว ยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยใี หม ๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในสวนราชการหรือตอประชาชนหรือ
ตอ ประเทศชาติ

แนวทางการพิจารณาตามระดับตำแหนง ทจ่ี ะแตงตั้ง ดังนี้
ระดบั ทรงคุณวุฒิ เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

ระดับกระทรวงขึน้ ไป
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรอื ความเชย่ี วชาญและประสบการณในการปฏิบตั งิ าน
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือ
แกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับ
ระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเ หมาะสมกบั ระดับตำแหนงแนวทางการพจิ ารณาตามระดับตำแหนงทจ่ี ะแตงตั้ง ดงั น้ี
ระดบั ทรงคุณวฒุ ิ มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ

ในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วชิ าชีพในระดบั ชาติ หรือระดับนานาชาติ
๓) คุณภาพของผลงาน
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการวิเคราะห การเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได
มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบายรัฐบาล หรือชวยประหยัดเวลา
และงบประมาณ และมีความยงุ ยากซับซอ นในการดำเนินการทีย่ อมรบั ได

แนวทางการพจิ ารณาตามระดับตำแหนงท่จี ะแตง ตงั้ ดังนี้
ระดับทรงคุณวฒุ ิ มีคุณภาพของผลงานดีเดน เปนพิเศษ

๔.๓ การเผยแพรผลงาน
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรืออางอิงตอไปได มาแลว เชน เผยแพรใน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube หรือ
เสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ
เชน วารสาร วารสารอิเล็กทรอกนิกส รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของ
บางตำแหนงที่ ก.พ. อาจกำหนดใหไ มต องเผยแพรก ไ็ ด

๔.๔ รูปแบบและวิธกี ารเสนอผลงาน
๑) แบบแสดงรายละเอยี ดประกอบการขอประเมนิ ผลงาน ประกอบดว ย
(๑) แบบแสดงขอมูลสวนบคุ คล
(๒) แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน แสดงหนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน และหนาที่

ความรับผิดชอบของตำแหนงที่จะแตงตั้ง รายละเอียดของผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน โดยเรียง
ตามลำดบั ความดเี ดนหรือความสำคัญ ป พ.ศ. ทีด่ ำเนนิ การ กรณที เี่ ปนผลงานรว มกนั ของบคุ คลหลายคนใหแสดง
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ีผูขอประเมินปฏิบัติ ระบุชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน พรอมระบุสัดสวนผลงาน
และตอ งมกี ารรบั รองผลงานดว ย

๒) ผลงาน ใหจัดทำสรุปสาระสำคัญของผลงาน (บทสรุปผูบริหาร) เหตุผล ความจำเปน หรือ
ที่มาของการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ หรือแนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
การดำเนนิ การ ความยุงยากซับซอ นในการดำเนนิ งาน ประโยชนทีเ่ กดิ จากงานดังกลาว การวิเคราะหค วามสำเร็จ
หรือปญ หาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมถงึ ความเห็นหรือขอ เสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถนำไปใชประโยชนได
อยางเปน รปู ธรรม โดยอยา งนอ ยใหมหี วั ขอการนำเสนอ ดงั นี้(๑) เรื่องท่ีนำเสนอ
(๒) ป พ.ศ. ที่ดำเนนิ การ
(๓) บทสรปุ ผบู รหิ าร
(๔) เหตผุ ล ความจำเปน หรือทีม่ าของการปฏิบตั ิงาน
(๕) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ หรือแนวคิด หรือ
ขอ กฎหมายทใี่ ชใ นการปฏิบตั งิ าน
(๖) รายละเอียดและขน้ั ตอนการดำเนินการ และเปา หมายของงาน
(๗) ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
(๘) การนำไปใชป ระโยชน/ผลกระทบ
(๙) ความยุง ยากและซบั ซอ นในการดำเนนิ การ
(๑๐) ปญ หาและอุปสรรคในการดำเนินการ
(๑๑) ขอ เสนอแนะ
(๑๒) การเผยแพรผ ลงาน

ท้งั นี้ หากผลงานเปนงานวิจยั หัวขอการนำเสนอก็ใหเปน ไปตามรูปแบบของงานวจิ ยั
๓) ก.พ. อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น
ตามทเี่ หน็ วา เหมาะสมประกอบการพจิ ารณาดวยกไ็ ด

๔.๕ เกณฑการตัดสนิ

องคป ระกอบในการประเมนิ คะแนน
๑. ประโยชนข องผลงาน ๔๐
๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏบิ ตั ิงาน ๓๐
๓. คณุ ภาพของผลงาน ๓๐
๔. อนื่ ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ *
๑๐๐
รวม

* ในกรณีท่ี ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น
จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนด
คะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองคประกอบความรูฯ
และคณุ ภาพของผลงาน มคี ะแนนเทา กัน

เกณฑผ า นการประเมิน
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ

ไมนอ ยกวา รอยละ ๘๐๕. แนวทางการประเมนิ ขอเสนอแนวคดิ
๕.๑ องคประกอบและแนวทางในการประเมนิ ไดแก
๑) ความทาทายและความเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ โดยพิจารณาวา หากนำไปดำเนินการไดจริง

จะชวยใหเ กิดผลดีขนึ้ หรอื คาดวาจะเกิดผลอยา งไร

๒) คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวาขอเสนอนั้น
เมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ

หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรบั ประโยชนจ ากขอเสนอที่นำเสนอมาอยา งไร

๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาหรือ
ปรบั ปรุงงานอยางไร

๕.๒ รปู แบบและวิธกี ารเสนอขอ เสนอแนวคดิ
ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอ เสนอแนวคิด วธิ ีการ หรอื แผนงานเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ของสวนราชการใหมีประสิทธภิ าพ สอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายของสว นราชการ และสามารถนำไปใช
ประโยชนไดอ ยา งเปนรูปธรรม โดยอยา งนอยใหมีหัวขอ การนำเสนอ ดังนี้

(๑) เรือ่ งท่ีนำเสนอ
(๒) หลกั การและเหตผุ ล
(๓) บทวิเคราะห/ แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจำกัดที่อาจเกิดขน้ึ และแนวทางแกไข
(๔) ผลทีค่ าดวา จะไดรบั
(๕) ตัวชว้ี ดั ความสำเรจ็

๕.๓ เกณฑการประเมิน
ดีเดน สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดในระดบั สูงเปนพิเศษ

เปนประโยชนอยางดีเย่ยี มตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ดมี าก สามารถนำไปพัฒนาหรอื ปรับปรุงงานไดในระดบั สูงมาก
เปน ประโยชนอยางดยี งิ่ ตอ ทางราชการ หรือประชาชน หรอื ประเทศชาติ

ยอมรบั ได สามารถนำไปพฒั นาหรอื ปรบั ปรงุ งานไดในระดับสงู
เปนประโยชนตอทางราชการ หรอื ประชาชน

ปรับปรงุ ยงั ไมเ ห็นความชดั เจนวาสามารถนำไปพัฒนาหรอื ปรบั ปรงุ งานไดอยา งไร หรอื
จะเปนประโยชนไดอ ยา งไร

ท้งั นี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ก.พ. สามารถใหผ ขู อประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได

เกณฑผ า นการประเมนิ
ขอเสนอที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก

หรือดีเดน ทัง้ น้ี หากผลการพิจารณาเปนปรับปรงุ ใหผูข อประเมนิ ปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ ก.พ.๖. การดำเนินการประเมนิ ผลงาน
ใหสวนราชการจดั เกบ็ รักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีจ่ ัดทำข้นึ ในการประเมนิ โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินการจาก ก.พ. รวมทั้งเพื่อประโยชนในการสืบคน หรือใชเปนตัวอยางในการจัดทำผลงานของผูท่ีจะ
เขา รับการคดั เลือกและประเมนิ ผลงานตอ ไป

--------------------------------

(๓.๑)

แนวทางการพจิ ารณาผลงาน
(ระดับทรงคุณวฒุ ิ)
------------------------

ตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไดแก ตำแหนงที่ตองดำเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู
หรือผลการศึกษาวจิ ัยในลกั ษณะตาง ๆ เพอ่ื ใหม ีการคน ควา อางองิ ตอไปได และสอน ฝก อบรม เผยแพรความรูใน
ระดบั กระทรวง และระดบั ชาติ ดังตอไปนี้

(๑) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ผลงานเปนทปี่ ระจักษใ นความสามารถ เปน ที่ยอมรับในระดบั ชาติ ปฏิบตั งิ านทต่ี อ งตดั สินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการทีย่ ากและซับซอ นมากเปนพิเศษ และมผี ลกระทบในวงกวางระดบั นโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ

(๒) ตำแหนงสำหรับผูปฏิบัติงานใหคำปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานเปนที่ประจักษใ นความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสนิ ใจหรือแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวา งระดับนโยบาย
กระทรวงหรือระดับชาติ

การประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิจึงเปนการประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา ผูขอประเมินนั้น
เปน ผมู ีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชีย่ วชาญและประสบการณส ูงมากเปนพเิ ศษ เหมาะสมกับ
ตำแหนง ระดับทรงคุณวุฒิ

๑. แนวทางการประเมนิ ผลงาน
๑.๑ องคป ระกอบในการประเมนิ ผลงาน ไดแ ก
๑) ประโยชนข องผลงาน
๒) ความรู ความชำนาญงาน หรอื ความเช่ยี วชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน
๓) คณุ ภาพของผลงาน
๔) อนื่ ๆ ตามท่เี หน็ สมควร

๑.๒ การพิจารณาในแตล ะองคป ระกอบ
๑) ประโยชนข องผลงาน
พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง

เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหา
ในการปฏิบัตงิ าน หรือเปนการนำสิ่งท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่กอใหเกิด
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือตอประชาชนหรือ
ตอ ประเทศชาติแนวทางการพิจารณาตามระดับทรงคุณวุฒิ
ผลงานเปนประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปนแบบอยาง

เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กอใหเกิดนวัตกรรม
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย่ วของระดับกระทรวงขนึ้ ไป

๒) ความรู ความชำนาญงาน หรอื ความเชี่ยวชาญและประสบการณใ นการปฏบิ ตั งิ าน
พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือ
แกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสมกับ
ระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนดขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตา ง ๆ ไดเหมาะสมกบั ระดบั ตำแหนง

แนวทางการพิจารณาตามระดับทรงคุณวุฒิ
ผลงานสะทอนใหเห็นถึงการมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ

ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือประดิษฐขึ้นใหม
ปรับปรงุ หรือแกไ ขใหม หรอื จดั ทำเปนครงั้ แรกหรือคนแรกของสว นราชการหรือของประเทศ ตามความเหมาะสม
กับระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มีขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับ
ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง เปนที่ยอมรับในระดับกระทรวง หรือวงวิชาการ/วิชาชีพ
ในระดบั ชาติ หรือระดบั นานาชาติ

๓) คุณภาพของผลงาน
พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการวิเคราะห การเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได
มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบายรัฐบาล หรือชวยประหยัดเวลา
และงบประมาณ และมคี วามยงุ ยากซบั ซอนในการดำเนนิ การท่ียอมรบั ได

แนวทางการพจิ ารณาตามระดบั ทรงคุณวุฒิ
ผลงานมีคุณภาพดีเดนเปนพิเศษ โดยผลงานมีความสมบูรณในการวิเคราะห การเรียบเรียง

เนื้อหาและสาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตอง
และเชื่อถือได มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง
บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการ
สูงมากเปนพิเศษ๔) อืน่ ๆ ตามที่เหน็ สมควร
ในกรณีที่ ก.พ. พิจารณาแลว เห็นวาบางสายงานควรกำหนดองคประกอบใดเพิ่มเติม

เพื่อจะสะทอนใหเห็นวาขาราชการที่เขารับการประเมินผลงานนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงต้ัง

กส็ ามารถกำหนดไดต ามความจำเปน เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหคำปรึกษาแนะนำ เปน ตน

ทัง้ นี้ ก.พ. อาจกำหนดใหม ีการนำเสนอผลงานโดยใหม ีการสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่น
ตามทเ่ี หน็ วา เหมาะสมประกอบการพจิ ารณาดว ยกไ็ ด

๑.๓ การเผยแพรผลงาน
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพรใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรือ อางอิงตอไปได มาแลว เชน เผยแพรใน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube หรือ
เสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ
เชน วารสาร วารสารอิเล็กทรอกนิกส รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของ
บางตำแหนงที่ ก.พ. อาจกำหนดใหไมต องเผยแพรกไ็ ด

๑.๔ เกณฑก ารตัดสิน

องคป ระกอบในการประเมิน คะแนน
๑. ประโยชนข องผลงาน ๔๐
๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณใ นการปฏิบตั งิ าน ๓๐
๓. คณุ ภาพของผลงาน ๓๐
๔. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เชน ความเหมาะสมในการดำรงตำแหนง การใหค ำปรึกษาแนะนำ *
๑๐๐
รวม

* ในกรณีท่ี ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมนิ ผลงานเพ่ิมเติม อยา งนอยคะแนนองคประกอบน้ัน
จะตองไมสูงกวาองคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนด
คะแนนที่กำหนดใหองคประกอบประโยชนของผลงานมีน้ำหนักคะแนนสูงที่สุด และองคประกอบความรูฯ
และคุณภาพของผลงาน มีคะแนนเทา กัน

เกณฑผานการประเมนิ
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมิน

เกินกึ่งหนึ่ง โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ

ไมนอ ยกวา รอยละ ๘๐๒. แนวทางการประเมนิ ขอ เสนอแนวคิด
๒.๑ องคป ระกอบและแนวทางในการประเมนิ ไดแ ก
๑) ความทา ทายและความเปนไปไดใ นทางปฏิบตั ิ โดยพจิ ารณาวา หากนำไปดำเนินการไดจริง

จะชว ยใหเ กิดผลดีขึน้ หรือคาดวาจะเกดิ ผลอยา งไร

๒) คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวาขอเสนอนั้น
เมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ของหนวยงานหรือสวนราชการ

หรอื ประเทศชาตไิ ดอ ยา งไร หรอื ไดร บั ประโยชนจ ากขอเสนอทนี่ ำเสนอมาอยางไร

๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยพิจารณาวามีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรงุ งานอยางไร

๒.๒ เกณฑก ารประเมนิ
ดีเดน สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานไดใ นระดับสงู เปน พิเศษ

เปนประโยชนอ ยา งดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาหรอื ปรับปรงุ งานไดใ นระดับสูงมาก
เปน ประโยชนอ ยา งดยี ิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ยอมรับได สามารถนำไปพัฒนาหรอื ปรบั ปรุงงานไดใ นระดบั สูง
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน

ปรับปรงุ ยงั ไมเ หน็ ความชดั เจนวา สามารถนำไปพัฒนาหรอื ปรบั ปรุงงานไดอยางไร หรือ
จะเปน ประโยชนไ ดอยางไร

ท้งั นี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรุง ก.พ. สามารถใหผ ูข อประเมินปรับปรุงขอเสนอแนวคิดนั้นได

เกณฑผา นการประเมิน
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก

หรือดีเดน ท้ังนี้ หากผลการพิจารณาเปนปรับปรงุ ใหผูขอประเมนิ ปรับปรุงขอเสนอแนวคิดตามความเห็นของ ก.พ.

----------------------------

ขนั้ ตอนการประเมนิ บคุ คลและประเมนิ ผลงาน ระดบั ทรงคุณวฒุ ิ (๓.๒)

ขัน้ ตอนการประเมนิ บคุ คล องคประกอบ : ขอ มูลบคุ คล ความรูความสามารถ ทกั ษะ ประกาศ
อ.ก.พ. กระทรวง กาํ หนด สมรรถนะ / เคาโครงผลงาน / ขอ เสนอ /อืน่ ๆ ลว งหนา
หลักเกณฑและวธิ ีการ
ประเมินบุคคล วิธกี าร : พจิ ารณาตามองคป ระกอบ อาจใหม กี ารสอบขอ เขียน
สมั ภาษณ หรือวิธีการอน่ื เพิม่ เตมิ
แตงตัง้ เกณฑการตดั สิน

คณะกรรมการประเมินบุคคล แจง
ตามองคป ระกอบที่ ก.พ. กาํ หนด
ขาราชการ สงผลงาน ขัน้ ตอนการประเมนิ ผลงาน
พจิ ารณาประเมนิ บุคคล
เสนอ

ผูม ีอาํ นาจสง่ั บรรจฯุ

เห็นชอบ
ประกาศรายชอ่ื ผผู านการประเมนิ

บุคคล / เคา โครงผลงาน /
ขอเสนอ

กรม

กระทรวง

ก.พ.

ผา นประเมิน ไมผา นประเมิน
แตงตง้ั แจง ใหทราบ

๑ (๓.๓)

- ตวั อยา ง -
แบบแสดงรายละเอยี ดประกอบการขอประเมนิ ผลงาน

แบบแสดงขอ มลู สวนบุคคล

๑. ชอื่ ผขู อประเมิน ...............................................................................................................................................

๒. ตำแหนง ปจจบุ นั ............................................ระดบั ...............................(ดา น .......................................(ถา มี))
ตำแหนงเลขท่ี ....................................สังกดั ฝาย/กลมุ /สว น ..........................................................................
กอง/สำนัก/สถาบนั /ศนู ย .......................................................... กรม .............................................................

๓. ตำแหนงท่ีขอประเมนิ ....................................ระดบั ..............................(ดาน.........................................(ถา มี))
ตำแหนงเลขท่ี ....................................สังกดั ฝาย/กลุม /สวน ..........................................................................
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย .......................................................... กรม .............................................................

๔. ประวตั สิ วนตวั (จาก ก.พ. ๗)
เกิดวนั ที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ........................... อายุ ................................................
อายุราชการ .............ป .................... เดอื น ปเกษียณ .............................................................................

๕. ประวตั ิการศึกษา ปท ีส่ ำเรจ็ การศึกษา สถาบัน
คณุ วุฒแิ ละวิชาเอก ..................................... ...................................................
(ชือ่ ปรญิ ญา) ..................................... ...................................................
..................................... ...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

๖. ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพ (ถาม)ี (ชื่อใบอนุญาตและหมายเลข ................................................................)
วันออกใบอนุญาต ...........................................................วนั หมดอายุ .........................................................

๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะท่ีไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ในระดับสูงข้ึนแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหนงในสายงานตาง ๆ)
วนั เดอื น ป ตำแหนง สงั กัด
........................ ........................................................... ....................................................
........................ ........................................................... ....................................................
........................ ........................................................... ....................................................

- ขาพเจา ขอรับรองวาขอ ความทแี่ จง ไวในแบบฟอรม น้ีถูกตองและเปนความจรงิ ทกุ ประการ

(ลงช่ือ) .......................................................... (ผขู อประเมิน)
(.........................................................)

(วนั ท่ี) ............/.................../......................
--------------------------------
หมายเหตุ ขอ ๑ – ๗ ใหผขู อประเมินเปนผูกรอกขอมลู และหนว ยงานการเจา หนาท่ีเปนผูต รวจสอบความถูกตองแบบแสดงสรปุ การเสนอผลงาน (ระดบั ทรงคุณวฒุ ิ)

ช่ือผขู อประเมิน ......................................................................................................................................................

ตำแหนงทข่ี อประเมนิ ............................................................................................................................................

ตอนที่ ๑ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ

๑. หนาทีค่ วามรบั ผิดชอบปจจุบนั

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

๒. หนาที่ความรับผดิ ชอบของตำแหนงทจ่ี ะแตง ตงั้ (ตามที่ ก.พ. กำหนด)
(ถา ตำแหนงท่จี ะแตงต้ังเปน ตำแหนง เดียวกบั ตำแหนงทดี่ ำรงอยูในปจจุบนั ใหระบุ “เชนเดียวกับขอ ๑”)

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


ตอนที่ ๒ ผลงานและขอเสนอแนวคิดทเี่ สนอเพ่ือขอรับการประเมิน (โดยเรยี งลำดับตามความดีเดนหรือ
ความสำคญั )
๑. ผลงาน จำนวนไมเ กนิ ๓ เร่ือง

ผลงานลำดบั ท่ี ๑ เร่อื ง .............................................................................................................................
ป พ.ศ. ทดี่ ำเนินการ ..................................................................................................................................
สัดสวนผลงาน ...........................................................................................................................................
กรณที ่เี ปน ผลงานรว มกันของบคุ คลหลายคน
รายชื่อผูมีสว นรว มในผลงาน สัดสวนผลงาน ระบุรายละเอยี ดของผลงานเฉพาะสวนทีผ่ ขู อประเมนิ ปฏบิ ัติ

ผลงานลำดบั ท่ี ๒ เรือ่ ง ..............................................................................................................................
ป พ.ศ. ทีด่ ำเนนิ การ ..................................................................................................................................
สดั สวนผลงาน ............................................................................................................................................
กรณีที่เปนผลงานรวมกนั ของบุคคลหลายคน
รายช่ือผูม ีสวนรว มในผลงาน สดั สวนผลงาน ระบรุ ายละเอยี ดของผลงานเฉพาะสว นทผ่ี ูขอประเมินปฏบิ ัติ

ผลงานลำดบั ที่ ๓ เรอ่ื ง .............................................................................................................................
ป พ.ศ. ที่ดำเนนิ การ ..................................................................................................................................
สดั สวนผลงาน ...........................................................................................................................................
กรณีท่ีเปน ผลงานรว มกันของบคุ คลหลายคน
รายช่ือผมู สี วนรวมในผลงาน สัดสว นผลงาน ระบรุ ายละเอียดของผลงานเฉพาะสว นท่ีผขู อประเมินปฏบิ ัติ

๒. ขอ เสนอแนวคดิ จำนวน ๑ เรอ่ื ง
เรอื่ ง ...........................................................................................................................................................ตอนที่ ๓ การรบั รองผลงาน

๑. คำรับรองของผูขอประเมนิ
ขอรบั รองวา ผลงานดงั กลา วขา งตน เปนความจริงทกุ ประการ

(ลงช่อื ) .................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง ) ...............................................................
(วนั ท)่ี ............/......................./......................

๒. คำรบั รองของผูมสี วนรวมในผลงาน (ถามี)
ขอรับรองวาสัดสวนผลงานดงั กลา วขา งตนถูกตองตรงตามความเปน จริงทุกประการ

ผลงานลำดับที่ ๑ เร่อื ง ............................................................................................................................

(ลงชอื่ ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง ) ...............................................................
(วนั ท)่ี ............/......................../......................

(ลงชือ่ ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง) ...............................................................
(วันท)่ี ............/......................../......................

(ลงชอ่ื ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง ) ...............................................................
(วนั ท)ี่ ............/......................../......................

ผลงานลำดับที่ ๒ เร่อื ง ............................................................................................................................
....
....
ผลงานลำดบั ท่ี ๓ เรอ่ื ง ............................................................................................................................
....
....ตอนท่ี ๓ การรบั รองผลงาน

๓. คำรบั รองของผบู ังคับบัญชา (ผบู ังคับบัญชาที่กำกับดแู ล)

ไดต รวจสอบแลวขอรับรองวา ผลงานดังกลาวขางตน ถูกตองตรงตามความเปนจริงทกุ ประการ
ความเหน็ อื่น ๆ (ถา ม)ี ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(ลงช่อื ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง ) ...............................................................
(วันท)ี่ ............/......................../......................

๔. คำรับรองของผบู ังคบั บัญชาทเี่ หนอื ขึ้นไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงช่อื ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง) ...............................................................
(วันท)ี่ ............/......................../......................

๕. คำรบั รองของปลดั กระทรวงหรือเทยี บเทา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชือ่ ) ................................................................
(................................................................)

(ตำแหนง ) ...............................................................
(วันท)ี่ ............/......................../......................

--------------------------------
หมายเหตุ : ๑) กรณีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูมีสวนรวมในผลงานทุกคนจะตองลงชื่อในคำรบั รอง
และเมอ่ื ไดลงชอ่ื รับรองและสง เพ่อื ประกอบการพิจารณาประเมินแลว จะเปลย่ี นแปลงแกไ ขไมได

๒) คำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่กำกับดูแล และผูบังคับบัญชา
ทเ่ี หนอื ขึน้ ไปอีกหน่งึ ระดบั เวน แตในกรณีที่ผบู งั คับบญั ชาดังกลาวเปนบคุ คลคนเดยี วกัน กใ็ หมคี ำรับรองหนง่ึ ระดบั ได

๓) เอกสารทีเ่ กีย่ วของกบั ผลงานใหแ นบเฉพาะท่เี กยี่ วของกับผลงานและแนบเทาท่จี ำเปนเทา นน้ั

(๓.๔)

แบบการเสนอผลงาน

(ระดบั ทรงคุณวฒุ ิ)
-------------------------

๑ เร่ือง .............................................................................................................................................................

๒. ป พ.ศ. ทด่ี ำเนนิ การ ………………………………………………………………………………………………………………………

๓. บทสรุปผูบรหิ าร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๔. เหตผุ ล ความจำเปน หรือท่ีมาของการปฏิบตั ิงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๕. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเช่ยี วชาญและประสบการณ หรอื แนวคิด หรอื ขอ กฎหมาย ท่ใี ชใ นการปฏบิ ัตงิ าน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................๖. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนนิ การ และเปา หมายของงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปรมิ าณ/คุณภาพ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๘. การนำไปใชป ระโยชน/ ผลกระทบ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๙. ความยงุ ยากและซบั ซอนในการดำเนนิ การ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................๑๐. ปญ หาและอุปสรรคในการดำเนินการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๑๑. ขอ เสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๑๒. การเผยแพรผลงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

-------------------------
หมายเหตุ : ๑) กรณผี ลงานเปน งานวิจยั หวั ขอ การนำสนอกใ็ หเ ปนไปตามรูปแบบของงานวจิ ยั

๒) บทสรุปผูบริหารไมใชการยอความของแตละหัวขอ หรือคัดเลือกเนื้อหาของเรื่องมา แตเปนการอธิบาย
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับเอกสารที่ผูขอประเมินเสนอใหผูอานไดเขาใจเนื้อหาในเวลาสั้น ๆ พรอมมีขอเสนอแนะ
เพือ่ ความสมบรู ณของเอกสาร ฉะนั้น ไมควรเกิน ๓ หนา กระดาษ A4

(๓.๕)

แบบการเสนอขอ เสนอแนวคดิ การพฒั นาหรือปรับปรุงงาน

(ระดบั ทรงคุณวุฒิ)
-------------------------

๑. เร่อื ง...........................................................................................................................................................

๒. หลักการและเหตผุ ล
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๓. บทวเิ คราะห/ แนวความคิด/ขอ เสนอ และขอ จำกัดที่อาจเกดิ ขึ้นและแนวทางแกไ ข

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๔. ผลทค่ี าดวาจะไดร บั

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๕. ตวั ชวี้ ดั ความสำเร็จ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

(ลงช่ือ) .................................................
(.................................................)
ผูขอประเมิน

(วันท่ี) ............../................/...............

- ตวั อยาง – (๓.๖)

แบบตรวจสอบขอ มลู ประกอบการประเมินผลงาน (ระดบั ทรงคณุ วฒุ ิ)

------------------------

๑. ชอ่ื ผขู อประเมิน ..............................................................................................................................................
ตำแหนงปจ จบุ นั ........................................ระดับ ............................ (ดาน ................................(ถาม)ี )
ตำแหนง เลขที่ .............. สังกดั ..............................................................................................................
ลักษณะงานและหนา ท่ีความรับผิดชอบ ( ) ระบุ ( ) ไมระบุ

๒. ตำแหนงทข่ี อประเมนิ ..........................................ระดับ ..................... (ดาน......................................(ถาม)ี )
ตำแหนงเลขที.่ ............. สังกัด .................................................................................................................
ลกั ษณะงานและหนา ท่ีความรับผดิ ชอบ ( ) ระบุ ( ) ไมร ะบุ

๓. วันทส่ี ำนกั งาน ก.พ. รบั คำขอประเมนิ ฯ ................................................

ผลงานทเ่ี สนอเพ่ือขอรับการประเมิน

๑. ผลงาน จำนวน ........ เร่อื ง
เรือ่ งท่ี ๑ .............................................................................................................................
สดั สว นผลงาน และการรับรองผลงานจากผมู สี วนรวมในผลงานและผบู งั คับบัญชา
( ) ระบุ ครบถว น ( ) ไมระบุ
ผลงานเปนไปตามเง่อื นไข
( ) เปน ไปตามเง่ือนไข ( ) ไมเปนไปตามเง่ือนไข
การเผยแพรผลงาน
( ) มี ( ) ไมม ี
เรอ่ื งที่ ๒ .............................................................................................................................
สัดสวนผลงาน และการรับรองผลงานจากผูมสี วนรว มในผลงานและผบู ังคับบัญชา
( ) ระบุ ครบถวน ( ) ไมระบุ
ผลงานเปน ไปตามเงื่อนไข
( ) เปน ไปตามเงื่อนไข ( ) ไมเปนไปตามเงื่อนไข
การเผยแพรผ ลงาน
( ) มี ( ) ไมม ี
เร่อื งที่ ๓ .............................................................................................................................
....
....
๒. ขอ เสนอแนวคดิ จำนวน ........ เรอ่ื ง
เรอ่ื ง ...................................................................................................................................

ผูตรวจสอบ .................................

- ตวั อยา ง - (๓.๗)
แบบฟอรม การใหคะแนนประเมินผลงาน (ระดบั ทรงคุณวฒุ ิ)

การประชมุ คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิเฉพาะกจิ สาขา ....................................
คร้งั ที่ ............./.............. วันท่ี .......................................

ชอ่ื ผูขอประเมิน ....................................................................................................................................................
ตำแหนง ที่ขอประเมนิ ...................................................... (ดาน................................................................ (ถาม)ี )
ตำแหนงเลขที่ ................ สังกดั กอง/สำนัก............................................. กรม....................................................
ผลงานท่เี สนอเพ่ือขอรับการประเมิน
๑. .........................................................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................................................

องคป ระกอบ คะแนน คะแนนทีไ่ ดรับ รอ ยละ
๑. ประโยชนข องผลงาน ๔๐
๓๐
เปนประโยชนตอ การพฒั นาความกา วหนา ในงาน
สามารถใชเปนแบบอยาง เปน แหลงอางอิง หรือเปนตนแบบ
ในการปฏบิ ัติได หรือเปน การประยกุ ตเ พอ่ื ใหเกดิ การ
พฒั นาหรือแกปญ หาในการปฏิบตั งิ าน หรอื เปน การนำ
สิง่ ทม่ี อี ยูแลวมาประยุกตด ว ยเทคนคิ วิธีการ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ ทก่ี อใหเกิดนวตั กรรมในการปฏบิ ตั งิ าน
สามารถนำไปใชป ระโยชนตอการปฏิบัตงิ านท่เี ก่ยี วของ
ระดับกระทรวงขน้ึ ไป
๒. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในการปฏบิ ัติงาน

สะทอนใหเหน็ การมีความรูความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สงั่ สมมา
ในการปฏบิ ตั ิงานท่รี ับผิดชอบ หรือคิดรเิ ริ่มใหม คิดคน
สรา ง หรือประดิษฐข้ึนใหม ปรบั ปรุงหรือแกไขใหม หรือ
จดั ทำเปน คร้ังแรกหรือคนแรกของสว นราชการหรือของ
ประเทศ ตามความเหมาะสมกบั ระดบั ตำแหนง หรือไดใช
ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา มขี อเสนอแนะ
หรือวางแผนรองรบั ผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับ
ระดบั ตำแหนง เปนทย่ี อมรับในระดบั กระทรวง หรอื
วงวิชาการ/วิชาชีพในระดบั ชาติ หรือระดับนานาชาติองคประกอบ คะแนน คะแนนทีไ่ ดร ับ รอ ยละ
๓. คณุ ภาพของผลงาน ๓๐
*
มคี ุณภาพของผลงานดเี ดนเปนพเิ ศษ โดยผลงาน
มคี วามสมบูรณในการวิเคราะห การเรยี บเรียงเนอื้ หาและ
สาระสำคญั ไดครบถวน เปน ระบบ มคี ำอธิบายที่ถูกตอง
ชดั เจน มกี ารอางอิงแหลง ขอมลู ท่ถี กู ตองและเชื่อถือได
มีการนำความรใู นเรื่องนนั้ ไมวาจะหลักการ วธิ ีการ หรือ
ขอ กฎหมายมาใชไดอ ยางถูกตอง บรรลุเปาหมายท่กี ำหนด
หรอื ชว ยประหยัดเวลา และงบประมาณ และมคี วามยงุ ยาก
ซบั ซอ นในการดำเนนิ การสงู มากเปน พิเศษ
๔. อ่ืน ๆ ตามท่ีเหน็ สมควร เชน ความเหมาะสมในการ
ดำรงตำแหนง การใหค ำปรึกษาแนะนำ (ถา กำหนด)
.......................................................................................
.......................................................................................

รวม ๑๐๐

* ในกรณีท่ี ก.พ. กำหนดองคประกอบการประเมินผลงานเพิ่มเติม อยางนอยคะแนนองคประกอบนั้น จะตองไมสูงกวา
องคประกอบทั้งสาม โดยปรับลดคะแนนตามสัดสวนคะแนนใหสอดคลองกับหลักการกำหนดคะแนนที่กำหนดใหองคประกอบ
ประโยชนข องผลงานมีนำ้ หนักคะแนนสงู ทส่ี ุด และองคป ระกอบความรูฯ และคณุ ภาพของผลงาน มีคะแนนเทากนั

เกณฑผา นการประเมนิ
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” จากคณะกรรมการผูประเมินเกินกึ่งหน่ึง

โดยจะตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐ และไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

สรุปผลการประเมิน ( ) ไมผ านการประเมนิ
( ) ผานการประเมนิ

รายละเอยี ดการพจิ ารณาและความเห็นเพ่ิมเตมิ ของกรรมการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงช่อื ) ................................................ ประธาน/กรรมการ
(................................................)

(วันท)่ี ............../................/...............

(๓.๘)

- ตัวอยาง -

แบบฟอรมการประเมินขอเสนอแนวคิด (ระดบั ทรงคณุ วฒุ ิ)

การประชมุ คณะกรรมการผูทรงคณุ วุฒเิ ฉพาะกจิ สาขา ....................................

ช่ือผูขอประเมิน ....................................................................................................................................................
ตำแหนงท่ีขอประเมนิ ...................................................... (ดา น................................................................ (ถาม)ี )
ตำแหนง เลขที่ ................ สังกดั กอง/สำนัก............................................. กรม.....................................................

ขอ เสนอแนวคดิ ที่เสนอเพ่ือขอรับการประเมิน
เร่ือง .......................................................................................................................................................................

องคป ระกอบ ดเี ดน ดมี าก ยอมรบั ได ปรับปรุง

๑. ความทาทายและความเปนไปได สามารถนำไป สามารถนำไป สามารถนำไป ยังไมเห็น

ในทางปฏบิ ตั ิ พัฒนาหรอื พฒั นาหรือ พัฒนาหรือ ความชดั เจน

หากนำขอเสนอนั้นไปดำเนินการไดจริง ปรบั ปรงุ งานได ปรับปรงุ งานได ปรบั ปรงุ งานได วา สามารถนำไป

จะชวยใหเกิดผลดีขึ้นหรือคาดวาจะเกิดผล ในระดับสูง ในระดับสงู มาก ในระดับสูง พัฒนาหรือ

อยา งไร เปนพเิ ศษ เปนประโยชน เปน ประโยชน ปรับปรุงงานได

๒. คุณคาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปน ประโยชน อยา งดยี ่ิง ตอทางราชการ อยางไร หรือ

จากการนำไปปฏิบตั ิ อยา งดีเยีย่ ม ตอทางราชการ หรือประชาชน จะเปน ประโยชน

เมื่อนำขอเสนอนั้นไปปฏิบัติตามแลว ตอ ทางราชการ หรอื ประชาชน ไดอยา งไร

จะใหผลคุมคา หรือจะชวยในการแกไข หรือประชาชน หรือประเทศชาติ

ปญหาตา ง ๆ ของหนวยงานหรอื สว นราชการ หรอื ประเทศชาติ

หรือประเทศชาติไดอยางไร หรือไดรับ

ประโยชนจากขอเสนอที่นำเสนอมาอยางไร

๓. ความคดิ รเิ ริ่มสรางสรรค

ผูขอประเมินมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ที่จะพัฒนาหรอื ปรับปรุงงานอยา งไร

เกณฑผา นการประเมิน
ขอเสนอแนวคิดที่ผานการประเมินจะตองไดรับผลการพิจารณาในระดับยอมรับได ดีมาก หรือดีเดน

ท้งั น้ี หากผลการพจิ ารณาเปน ปรบั ปรุง ใหผ ูข อประเมินปรับปรุงขอ เสนอแนวคดิ ตามความเหน็ ของ ก.พ.สรปุ ผลการประเมิน
( ) ดีเดน ( ) ดมี าก ( ) ยอมรบั ได ( ) ปรับปรงุ (โปรดระบุรายละเอยี ด) ..............

รายละเอยี ดการพิจารณาและความเหน็ เพิ่มเตมิ ของกรรมการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงชอ่ื ) ................................................ ประธาน/กรรมการ
(................................................)

(วนั ท)ี่ ............../................/...............

(๓.๙)

- ตัวอยา่ ง -

สรปุ มติคณะกรรมการผ้ทู รงคุณวฒุ เิ ฉพาะกิจ สาขา ...........................................

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขา .......................................................... ได้ประเมินผลงาน
ของ........................................... เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง................................... ระดับ.............................
(ด้าน..................................(ถ้ามี)) ตำแหน่งเลขท่ี.............. สังกัด กอง/สำนัก...........................................................
กรม.................................................... แลว้ สรปุ ไดด้ งั นี้

การประชมุ วันที่...................................
๑. ครงั้ ท.่ี ...../............. วันท่ี...................................

๒. ครัง้ ที.่ ...../.............
...

มติคณะกรรมการ ไมก่ อ่ นวันท่ี ............................................................................
( ) ผ่านประเมิน ( ) สำนกั งาน ก.พ. ได้รับคำขอพรอ้ มเอกสารหลกั ฐานครบถว้ นสมบรู ณ์
( ) สำนักงาน ก.พ. ได้รับผลงานแกไ้ ข/เพิม่ เติมในสว่ นทเี่ ปน็ สาระสำคัญของผลงาน
ซ่ึงเปน็ วนั ท่ี ( ) ตำแหน่งว่างเนื่องจากผูค้ รองตำแหนง่ อย่เู ดิมเกษียณอายุ
( ) ..........................................................................................................................

( ) ไม่ผ่านประเมิน
ความเห็น (ระบุ)...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

(ลงชอ่ื ) .......................................................
(.......................................................)

ประธานกรรมการผทู้ รงคุณวุฒิเฉพาะกจิ
สาขา .................................................

(ลงชอ่ื ).........................................................
(.......................................................)
เลขานกุ าร

--------------------------------

หมายเหตุ ในกรณรี ับโอนกใ็ หม้ ผี ลไม่ก่อนวนั ท่ีสว่ นราชการรับโอน


Click to View FlipBook Version