The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salina hassim, 2019-12-10 04:48:31

DSKP MATEMATIK TAHUN 4 KSSR SEMAKAN SK

DSKP MATEMATIK TAHUN 4 KSSR SEMAKAN SK

Matematik

Tahun 4KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TTaahhuunn 44

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian PembangunaAnPKRuIrLik2u0l1u8m

APRIL 2018

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara............................................................................................................................................................. vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.............................................................................................................................. ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................. 1
Kata Pengantar........................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan............................................................................................................................................................... 2
Matlamat..................................................................................................................................................................... 3
Objektif........................................................................................................................................................................ 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah........................................................................................................ 14
Fokus.......................................................................................................................................................................... 15
Kemahiran Abad Ke-21.............................................................................................................................................. 16
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................... 19
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran...................................................................................................................... 23
Elemen Merentas Kurikulum.......................................................................................................................................
Pentaksiran Bilik Darjah..............................................................................................................................................

Organisasi Kandungan.............................................................................................................................................. 28
Nombor dan Operasi
Nombor Bulat dan Operasi Asas............................................................................................................. 33
Pecahan, Perpuluhan dan Peratus.......................................................................................................... 39
Wang....................................................................................................................................................... 43

Sukatan dan Geometri 49
Masa dan Waktu ..................................................................................................................................... 53
Ukuran dan Sukatan ............................................................................................................................... 57
Ruang......................................................................................................................................................
63
Perkaitan dan Algebra
Koordinat, Nisbah dan Kadaran............................................................................................................... 69
73
Statistik dan Kebarangkalian 75
Pengurusan Data.....................................................................................................................................

Panel Penggubal..........................................................................................................................................................
Penghargaan................................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ke-21.
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang SHAZALI BIN AHMAD
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan Pengarah
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 Bahagian Pembangunan Kurikulum
dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kementerian Pendidikan Malaysia

ixKSSR MATEMATIK TAHUN 4

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Matematik merupakan antarabangsa bagi memastikan kurikulum matematik di Malaysia
mata pelajaran teras yang harus dipelajari oleh semua murid yang relevan dan setanding dengan negara lain di dunia.
mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia
berpeluang mengikuti sekurang-kurangnya enam tahun pendidikan Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi intelektual
matematik di sekolah rendah. individu dan pembinaan insan, matematik merupakan wadah terbaik
kerana sifat tabiinya yang menggalakkan pemikiran mantik dan
Pembelajaran matematik peringkat sekolah rendah menyediakan bersistem. Justeru, penggubalan KSSR Matematik, selain daripada
peluang untuk murid melaksanakan tugasan yang menyeronokkan, berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara, juga
bermakna, berguna dan mencabar serta meningkatkan sifat ingin mengambil kira faktor yang menyumbang kepada pembentukan
tahu untuk mempelajari ilmu matematik. Pengalaman sedemikian individu yang berpemikiran logik, kritis, analitis, kreatif dan inovatif.
meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid Langkah ini selaras dengan keperluan menyediakan secukupnya
mempelajari matematik dan mengaplikasi pengetahuan dalam pengetahuan dan kemahiran matematik bagi memastikan negara
kehidupan harian. mampu bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid yang
KSSR Matematik diolah dan disusun semula dengan mengambil kira pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan pengetahuan
kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah dan kemahiran yang dipelajari dalam mata pelajaran ini.
yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam Matematik kepada murid
yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai.
Penandaarasan kurikulum matematik telah dijalankan dengan
negara yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat

1

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

MATLAMAT

KSSR Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah 4. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
matematik iaitu membina pemahaman murid tentang konsep matematik, antara bidang matematik dengan bidang lain dan
nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea dengan kehidupan harian.
matematik yang mudah dan berketerampilan mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan 5. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas
bertanggungjawab dalam kehidupan seharian dalam menyelesaikan serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai
agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian, selaras 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk
dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke- diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi
21. bagi menyelesaikan masalah.

OBJEKTIF 7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif,
menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam
KSSR Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai objektif kehidupan harian.
berikut:
1. Membentuk fikrah matematik. 8. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea
2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan matematik dan perkaitannya.

kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. 9. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, 10. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif

tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan
Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta mengaplikasi ilmu matematik.
Statistik dan Kebarangkalian.

2

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis
KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam tunjang
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. kerangka KSSR.
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

FOKUS  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
KSSR Matematik berfokus kepada penguasaan pengetahuan, dan  Perkaitan dan Algebra
pemahaman bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep,  Statistik dan
prinsip dan proses matematik yang dipelajari.
Kebarangkalian
Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid secara  Matematik Diskret
matematik dibina dan dikembangkan melalui proses PdP di dalam
bilik darjah berdasarkan prinsip berikut iaitu penyelesaian masalah,  Penyelesaian  Nilai matematik
komunikasi, penaakulan, perkaitan, membuat perwakilan dan
penggunaan teknologi dalam matematik. masalah  Sikap dan nilai

Kerangka kurikulum Matematik yang digambarkan dalam Rajah 2,  Penaakulan sejagat
merupakan asas kepada penggubalan kurikulum matematik sekolah
rendah dan sekolah menengah. Empat elemen penting yang  Berkomunikasi
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah matematik
ialah: secara matematik
1. Bidang Pembelajaran;
2. Sikap dan Nilai;  Perwakilan
3. Kemahiran Matematik; dan
4. Proses Matematik.  Perkaitan  Kemahiran matematik

 Kemahiran menganalisis

 Kemahiran menyelesaikan masalah

 Kemahiran membuat penyelidikan

 Kemahiran berkomunikasi

 Kemahiran menggunakan teknologiRajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik

4

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Fikrah Matematik Proses Matematik

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam berkesan dan berfikrah adalah:
konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada
kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui  Penyelesaian masalah;
sistem pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah  Penaakulan;
matematik ini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan  Komunikasi secara matematik;
matematik dan memahami idea matematik serta mengaplikasikan  Perkaitan; dan
secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik  Perwakilan.
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu
dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif
dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam PdP
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang matematik. Justeru, PdP perlu melibatkan kemahiran penyelesaian
mampu berfikir dan menjana idea. masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan
kurikulum. Perkembangan kemahiran masalah perlu diberi
Bidang Pembelajaran penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai
masalah secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-
Kandungan KSSR Matematik dirangkumkan mengikut lima bidang langkah seperti berikut:
pembelajaran iaitu:
1. Nombor dan Operasi; (i) Memahami dan mentafsirkan masalah;
2. Sukatan dan Geometri; (ii) Merancang strategi penyelesaian;
3. Perkaitan dan Algebra; (iii) Melaksanakan strategi; dan
4. Statistik dan Kebarangkalian; dan (iv) Menyemak jawapan.
5. Matematik Diskret (Dipelajari di peringkat Sekolah Menengah).

5

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur,
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan,
diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa digunakan menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik.
ialah melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, membuat Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk
jadual/carta atau senarai secara bersistem; menggunakan algebra, perbincangan matematik yang bukan sahaja engaging tetapi
mencuba kes lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya, membolehkan setiap murid terlibat dengan baik.
bekerja ke belakang serta menggunakan analogi.
Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviti
Menyemak jawapan adalah langkah penyelesaian masalah yang matematik yang melibatkan pengenalpastian pola dan membuat
penting. Murid harus dilatih untuk menyemak jawapan terhadap kesimpulan berdasarkan pola tersebut.
sesuatu penyelesaian masalah. Menyemak jawapan membolehkan
murid melihat, memahami dan menghargai perspektif dari sudut Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid dari
yang berbeza di samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau
terhadap sesuatu konsep yang dipelajari. algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa
memahami konsep matematik yang sebenarnya. Penaakulan bukan
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik saja mengubah paradigma murid dari sekadar belajar kepada
dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang berfikir, malah memberi pengupayaan intelektual apabila murid
matematik lebih bermakna. Perkembangan penaakulan matematik dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, membuktikan
berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. konjektur, memberikan penerangan logikal, menganalisa, menilai
Penaakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan
pemikiran logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis sedemikian membentuk murid berkeyakinan dengan diri sendiri dan
yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik secara tabah selaras dengan hasrat untuk membentuk pemikir matematik
mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid berkeupayaan tinggi.
harus dilatih dan

6

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Komunikasi Secara Matematik dapat membantu murid sudut pendapat dapat membantu murid meningkatkan pemahaman
menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. matematik dengan lebih baik.
Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan lisan
dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik
meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru memantau adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif,
perkembangan kemahiran matematik mereka. memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Murid
perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan
Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan
pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea dengan tepat. Komunikasi secara matematik juga melibatkan
matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. penggunaan pelbagai bahan seperti carta, graf, manipulatif,
Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan kalkulator, komputer dan lain-lain. Murid seharusnya dapat
atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan menggunakan bahan tersebut bagi menjelaskan idea matematik dan
menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat menyelesaikan sesuatu masalah matematik.
membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik
dengan lebih efektif. Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka
terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap,
Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu bapa, bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan
orang dewasa dan guru dapat membantu murid menggambarkan, kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang
menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan pemahaman untuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana,
matematik mereka. Bagi memastikan berlakunya proses penjanaan, contohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara
perkongsian dan peningkatan pemahaman, murid perlu diberi berpasangan, berkumpulan atau memberi penerangan kepada
peluang untuk membahaskan idea matematik mereka secara analitis seluruh kelas.
dan sistematik. Komunikasi yang melibatkan pelbagai perspektif dan

7

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Penilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi secara Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang membolehkan
matematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti bahawa perkaitan antara dunia sebenar dan dunia matematik. Formula,
murid dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi idea matematik jadual, graf, persamaan dan sebagainya, semua merupakan objek
melalui pelbagai bentuk komunikasi dalam pelbagai persekitaran. matematik yang digunakan untuk mewakili pelbagai gagasan dan
Murid yang sentiasa diberi peluang dan galakan untuk bertutur, hubungan dunia sebenar.
membaca, menulis dan mendengar semasa PdP matematik, akan
dapat berkomunikasi untuk mempelajari matematik dan belajar Perwakilan boleh didefinisikan sebagai “Sebarang tata rajah huruf,
untuk berkomunikasi secara matematik. imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan
sesuatu yang lain”. Sistem perwakilan secara semula jadi terbahagi
Perwakilan Matematik sering digunakan untuk mewakili dunia di kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah
mana kita hidup. Oleh yang sedemikian, mesti wujud keserupaan yang wujud di dalam fikiran seseorang individu manakala sistem
antara aspek-aspek dunia yang diwakili dan aspek-aspek dunia perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat
yang mewakili. Hubungan abstrak antara dua dunia ini boleh oleh orang lain.
digambarkan seperti dalam Rajah 3.
Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang membantu
Rajah 3: Proses Perwakilan dalam menggambarkan proses manusia mempelajari dan
menyelesaikan masalah dalam matematik dan perwakilan luaran
terdiri daripada perkara seperti rajah, bahasa rasmi dan notasi
lambang. Guna pelbagai perwakilan untuk menunjukkan satu
konsep yang sama membantu bukan sahaja mengembangkan
pemahaman konsep yang lebih baik tetapi juga mengukuhkan
kebolehan seseorang murid menyelesaikan masalah.

8

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan hubungan terasing. Dengan kesedaran dan kefahaman sedemikian,
matematik murid. Perwakilan membenarkan murid pengertian tentang idea matematik menjadi lebih bermakna dan
mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan pemahaman seterusnya dapat meningkatkan keupayaan murid untuk
matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. mengaplikasikan matematik.
Perwakilan membenarkan murid untuk mengenal hubungan
antara konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang disediakan
kepada masalah yang realistik. seharusnya melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran
matematik, membantu murid membentuk kefahaman mendalam
Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam tentang konsep matematik, dan membentuk pengertian yang lebih
perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran bermakna tentang idea matematik yang pelbagai. Berlandaskan
kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara keseluruhannya kefahaman dan pengertian yang dibentuk, murid berupaya membuat
adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah falsafah dan perkaitan dan mengaplikasikan idea matematik, seterusnya
barangkali tidak dapat didekati oleh sebahagian besar daripada menjadikan murid lebih yakin untuk meneroka dan mengaplikasikan
populasi. Dengan perwakilan, gagasan matematik boleh dibentuk matematik. Penggunaan bahan bantu belajar, peralatan teknologi
model, hubungan penting boleh dihuraikan dan pemahaman dan pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek seharusnya dirangkum
dirangsang melalui satu pembinaan dan urutan teliti bagi dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid.
pengalaman dan pemerhatian yang sesuai.
Perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan
Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan
mendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran yang topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan
pelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan dalam bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid
kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait dan dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi
matematik merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan cebisan mereka.
pengetahuan yang

9

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Jadual 1: Standard Proses Matematik
Diskret seperti penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan
penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan antara bidang-bidang PENYELESAIAN MASALAH
ini, murid akan belajar dan mengingati terlalu banyak konsep dan
kemahiran secara berasingan. Sebaliknya, dengan mengenali  Memahami masalah.
bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan dilihat dan
dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh serta lebih diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
mudah difahami. Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan  Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih
menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan masalah.
matematik.  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang

ditetapkan.
 Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak

masalah.
 Membuat tafsiran penyelesaian.
 Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

strategi yang digunakan.

PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur dan kesamaan dalam situasi dunia
sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan dan
kaedah pembuktian.

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.

 Membina dan menilai hujah matematik dan bukti.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang

dibuat.

10

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK KSSR MATEMATIK TAHUN 4

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran Kemahiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik. Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan dipupuk
dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan membina,
 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, manipulasi
jelas dan yakin. algebra, mengguna algoritma dan menggunakan alat matematik dan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea
matematik dengan tepat. Kemahiran dalam matematik yang menyokong pembelajaran
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah:
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan
strategi orang lain.  Kemahiran matematik;
 Kemahiran menganalisis;
PERWAKILAN  Kemahiran menyelesaikan masalah;
 Kemahiran membuat penyelidikan;
 Menggambarkan idea matematik menggunakan pelbagai  Kemahiran berkomunikasi; dan
jenis perwakilan.  Kemahiran menggunakan teknologi.

 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang diberikan. Kemahiran Matematik merujuk kepada keupayaan seperti berikut:
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. (i) Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik untuk: mengaplikasikan penaakulan mantik;
(ii) Menyatakan idea matematik secara jitu;
(i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks; (iii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
(ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah; (iv) Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik; dan
(iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik; (v) Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia
fizikal.
dan
(iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis perwakilan. 11

PERKAITAN

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
matematik.

 Memahami bagaimana idea matematik saling berhubung
dan disusun atur menjadi kesatuan yang padu.

 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian dan
bidang lain.

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti Kemahiran Membuat Penyelidikan merujuk kepada keupayaan
berikut: seperti berikut:

(i) Berfikir secara jelas; (i) Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain;
(ii) Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek; (ii) Mengakses buku di perpustakaan;
(iii) Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci; (iii) Menggunakan pangkalan data;
(iv) Memahami penaakulan yang kompleks; (iv) Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu; dan
(v) Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik; dan (v) Berfikir.
(vi) Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.
Kemahiran Berkomunikasi merujuk kepada keupayaan seperti
Kemahiran Menyelesaikan masalah merujuk kepada keupayaan berikut:
seperti berikut:
(i) Mendengar secara berkesan;
(i) Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal (ii) Menulis idea matematik secara tepat dan jelas;
pasti isu utama permasalahan; (iii) Menulis esei dan pelaporan; dan
(iv) Membuat pembentangan.
(ii) Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan
mengeksplisitkan andaian yang dibuat; Kemahiran Menggunakan Teknologi merujuk kepada keupayaan
mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus,
(iii) Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet dan
masalah yang lebih kecil dan khusus; pakej pembelajaran untuk:

(iv) Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang (i) Membentuk dan memahami konsep matematik dengan
berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama; lebih mendalam;

(v) Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun (ii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
penyelesaian tidak ketara; dan (iii) Meneroka idea matematik; dan
(iv) Menyelesaikan masalah.
(vi) Meminta bantuan sekiranya memerlukan.

12

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Sikap dan Nilai dalam Pendidikan Matematik Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat, penghargaan,
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP matematik keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan
dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Nilai murni Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum ini.
Penerapan sikap dan nilai dalam PdP matematik bertujuan Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan dunia sebenar
melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan mampu menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran dan
kemahiran kekuasaan pencipta alam semesta.
di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni juga
dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
berkeperibadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati matematik
dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid terhadap
Sikap dan nilai yang perlu dibangunkan dalam diri murid melalui PdP matematik. Unsur sejarah ini boleh merupakan peristiwa tertentu
matematik ialah: tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep
1. Nilai matematik; merujuk kepada nilai dalam pengetahuan atau simbol juga ditekankan dalam kurikulum ini.

matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat
dalam pengetahuan matematik; dan
2. Sikap dan nilai sejagat; merujuk kepada amalan dan nilai murni
sejagat yang diterapkan merentas semua mata pelajaran.

13

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada dan inovatif; mampu untuk menangani
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang masalah yang kompleks dan membuat
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 bermatlamat keputusan yang beretika. Mereka berfikir
untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tentang pembelajaran dan diri mereka
dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing sebagai murid. Mereka menjana soalan
di peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan dan bersifat terbuka kepada perspektif,
Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Matematik Sekolah nilai dan tradisi individu dan masyarakat
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam kalangan murid. dalam menangani bidang pembelajaran
yang baru.

Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
Jadual 2: Profil Murid lain. Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID PENERANGAN menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan memperoleh kemahiran interpersonal
mengatasi kesukaran, mengatasi melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
cabaran dengan kebijaksanaan, menjadikan mereka pemimpin dan ahli
keyakinan, toleransi dan empati. pasukan yang lebih baik.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baru. Mereka mempelajari
menggunakan pelbagai media dan kemahiran yang diperlukan untuk
teknologi. menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

14

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Mereka berintegriti dan jujur, secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi
kesamarataan, adil dan menghormati merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
maruah individu, kumpulan dan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
komuniti. Mereka bertanggungjawab pemikiran seperti Jadual 3.
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT
membentuk pemahaman yang luas dan
Penyayang/ seimbang merentasi pelbagai disiplin TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Prihatin pengetahuan. Mereka meneroka
Patriotik pengetahuan dengan cekap dan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
berkesan dalam konteks isu tempatan kemahiran, dan nilai dalam situasi
dan global. Mereka memahami isu-isu berlainan untuk melaksanakan
etika/undang-undang berkaitan sesuatu perkara.
maklumat yang diperoleh.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
Mereka menunjukkan empati, belas Menilai bahagian kecil untuk memahami
kasihan dan rasa hormat terhadap Mencipta dengan lebih mendalam serta hubung
keperluan dan perasaan orang lain. kait antara bahagian berkenaan.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan Membuat pertimbangan dan
kelestarian alam sekitar. keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
Mereka mempamerkan kasih sayang, kemahiran, dan nilai serta memberi
sokongan dan rasa hormat terhadap justifikasi.
negara.
Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

15

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, sifat,
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir peraturan, corak dan proses. PdP matematik yang baik menuntut
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir. guru merancang aktiviti dengan teliti serta menggabungjalinkan
kepelbagaian strategi yang membolehkan murid bukan sahaja
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu memahami kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang berfikir pada aras yang lebih tinggi.
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan pengintegrasian penggunaan TMK dan penyelesaian masalah yang
atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan bukan rutin
menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak juga ditekankan dalam PdP Matematik. Soalan bukan rutin yang
mengikut kelaziman. memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat
menghasilkan modal insan yang berfikrah, kreatif dan inovatif,
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat mampu bersaing dalam era globalisasi, serta berupaya menghadapi
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. cabaran abad ke-21. Lantas, guru perlu mereka bentuk PdP yang
memberi ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur,
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan seterusnya
berfokus untuk menyelesaikan masalah. membentuk konsep dan pengetahuan secara kendiri. Maka, teknik
penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan murid
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep matematik.
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

16

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Oleh itu, strategi yang digunakan dalam PdP matematik memerlukan Pembelajaran Masteri
kepelbagaian dan keseimbangan. Penggunaan teknologi seperti Pembelajaran masteri merupakan pembelajaran yang memastikan
perisian dinamik, kalkulator grafik, internet dan sebagainya perlu semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.
diintegrasikan dalam PdP matematik bagi membantu murid Pembelajaran ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid
membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada
terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. Namun, strategi murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan
yang bersifat tradisional kadang kala masih diperlukan apabila pemulihan perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada proses
mengajar kandungan yang berasaskan prosedural. pengajaran dan pembelajaran.

Di samping itu, guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan Pembelajaran Kontekstual
PdP seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan memerlukan murid membuat perkaitan dengan kehidupan mereka.
masalah, simulasi, inkuiri penemuan, pendekatan modular dan Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja, tetapi
pendekatan STEM. Pendekatan sebegini bagi memberikan dapat mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam situasi
pengalaman pembelajaran matematik yang menyeronokkan, harian. Murid akan dapat mengaplikasikan kepelbagaian kemahiran,
bermakna, berguna dan mencabar, seterusnya akan membentuk pengalaman, dan budaya setempat, seterusnya menyepadukan
kefahaman konsep yang mendalam. Oleh itu, guru perlu memilih kesemua ini kepada pengalaman pembelajaran baharu.
strategi PdP yang sesuai bagi memenuhi keperluan murid yang
mempunyai kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat
dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar yang direka bentuk
khusus berdasarkan keperluan mereka.

17

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Pembelajaran Berasaskan Projek penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran sesuatu peranan secara spontan berdasarkan syarat yang
yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik dan terancang ditentukan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu konsep
dalam jangka masa tertentu bagi menyiasat dan meneroka suatu ataupun memahami proses dan membuat keputusan. Model boleh
permasalahan, atau menghasilkan suatu produk. Pada digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.
kebiasaannya melibatkan tugasan yang memerlukan aktiviti
pengumpulan dan analisis data, melaporkan hasil projek, dan Inkuiri Penemuan
refleksi kendiri. Fokus pembelajaran ialah kepada prosesnya, yang Inkuiri penemuan merupakan pembelajaran yang menggunakan
mana produk atau hasil akhir projek bersifat pelengkap kepada keperluan ingin tahu murid untuk meneroka sesuatu bidang ilmu.
pembelajaran. Pembelajaran berfokuskan kepada pengembangan kemahiran dan
intelek untuk menimbulkan persoalan dan mencari jawapan yang
Pembelajaran Berasaskan Masalah berpunca daripada rasa ingin tahu murid.
Pembelajaran berasaskan masalah merupakan pembelajaran yang
memberi peluang kepada murid belajar melalui penerokaan masalah Pendekatan Modular
harian. Murid akan dapat membentuk daya tahan apabila mereka
menghadapi dan mengatasi cabaran dan kesukaran melalui proses Pendekatan modular ialah PdP yang berteraskan kepada prinsip
mentafsir masalah, mengumpul maklumat, mengenal pasti berpusatkan murid dengan fokus kepada perkembangan kendiri,
penyelesaian yang mungkin, menilai setiap penyelesaian masalah, menggabungjalinkan kemahiran, penyerapan ilmu dan nilai dalam
dan membentangkan segala rumusan dan keputusan yang dibuat. mata pelajaran, menyampaikan kandungan dalam urutan secara
linear atau non-linear, serta memilih dan menyampaikan kandungan,
Simulasi kemahiran dan nilai yang dihasratkan secara fleksibel.
Simulasi merupakan pembelajaran yang memberi peluang kepada Pengoperasian masa PdP juga fleksibel dengan penerapan PdP
murid belajar melalui aktiviti yang menyerupai sebenarnya. Contoh seperti flipped classroom dan sebagainya.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan

18

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and murid ke arah membudayakan pendekatan STEM dengan
Mathematics) mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan, 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah;
kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah 2. Membangunkan dan menggunakan model;
atau projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan;
masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 4. 4. Menganalisis dan mentafsirkan data;
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional;
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian;
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden; dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang

maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM Sebagai Pendekatan PdP
PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh bekerja
secara berkumpulan atau secara individu mengikut
kemampuan

19

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) selain mengamalkannya.
yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan
diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran harian.
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah
seperti berikut: 4. Sains Dan Teknologi
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
1. Bahasa meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu murid.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu dan berkesan.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
berkomunikasi secara berkesan. merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
2. Kelestarian Alam Sekitar konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. manipulatif tertentu);
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

20

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, 7. Keusahawanan
keselamatan); dan  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
5. Patriotisme aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Malaysia.  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
6. Kreativiti Dan Inovasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk yang dipelajari.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
idea yang ada. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
menghadapi cabaran abad ke-21. komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP. pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu

21

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik, 10. Pendidikan Kewangan
algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
penilaian dalam proses menyelesaikan masalah berbantukan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
komputer. membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
9. Kelestarian Global menguruskan hal ehwal kewangan secara
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid bertanggungjawab.
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
tempatan, negara dan global. kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
mata pelajaran yang berkaitan. nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
bermakna.

22

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana yang dipelajari.
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan
bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid.  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
pembelajaran.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir Pembelajaran dan Standard Prestasi.
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Guru
perlulah merancang, membina item atau instrumen pentaksiran,  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan pengukuhan.
yang diajar berdasarkan DSKP.
Pentaksiran Matematik Sekolah Rendah melibatkan elemen
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan kandungan, kemahiran proses serta sikap dan nilai. Pentaksiran
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan pencapaian murid merujuk kepada kriteria Standard Prestasi dalam
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: enam tahap penguasaan yang memberikan tafsiran tertentu.
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, Pentaksiran Matematik juga perlu dilaporkan dengan menggunakan
templat pelaporan yang direka dan dibina untuk merekodkan
lisan dan penulisan. pencapaian pembelajaran murid. Pada akhir pembelajaran setiap
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh tahun, laporan pencapaian tahap penguasaan keseluruhan direkod
berdasarkan rangkuman elemen kandungan, kemahiran dan proses,
dilaksanakan oleh guru dan murid. serta sikap dan nilai.

23

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Kandungan Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kandungan Matematik

Pentaksiran Kandungan pada umumnya ditaksir secara topikal. TAHAP TAFSIRAN
Pentaksiran ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami PENGUASAAN
standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik.
Kurikulum ini menggariskan standard kandungan yang disusun 1 Tahu pengetahuan asas matematik.
mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik-topik yang Tahu dan faham pengetahuan asas
disenaraikan disusun secara hirarki serta menunjukkan
perkembangan dari segi bidang pembelajaran. Guru perlu mentaksir 2 matematik.
murid secara holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik
dibina berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Tahu dan faham pengetahuan asas
3 matematik bagi melakukan operasi asas
Jadual 4.
matematik dan penukaran asas.

Tahu dan faham pengetahuan matematik
4 bagi melakukan langkah pengiraan dalam

menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan

5 dan kemahiran matematik dalam
menyelesaikan masalah harian yang rutin

dengan pelbagai strategi.

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan
dan kemahiran matematik dalam
6 menyelesaikan masalah harian yang bukan
rutin secara kreatif dan inovatif.

24

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Kemahiran Matematik dan Proses Matematik

Elemen kemahiran matematik dan proses matematik yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui
pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan
pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka
meningkatkan kemahiran.

Dalam proses PdP, guru perlu mentaksir keupayaan kemahiran matematik bersekali dengan amalan pembelajaran yang ditunjukkan melalui
proses matematik, iaitu penyelesaian masalah, penaakulan, komunikasi, perkaitan dan perwakilan. Tahap penguasaan kemahiran proses
matematik dijelmakan seperti dalam Jadual 5.

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Murid berupaya menyatakan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
menaakul dan berkomunikasi serta menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah mekanikal dengan bimbingan.

Murid berupaya menerangkan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
2 menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah mekanikal dengan bimbingan.

3 Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah mekanikal.

4 Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin.

Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,

5 menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin yang lebih komplek dengan menggunakan pelbagai
strategi.

6 Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah bukan rutin, secara kreatif dan inovatif.

Jadual 5: Tahap Penguasaan Kemahiran Proses Matematik

25

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Sikap dan Nilai TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
murid juga ditaksir secara berterusan melalui pelbagai kaedah. ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Keseluruhan
Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran proses dan nilai.
pertengahan dan akhir tahun bagi melihat perkembangan dan Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik dengan
membantu murid meningkatkan amalan nilai yang baik seperti melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru
dalam Jadual 6. hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua
Jadual 6: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Sikap Dan Nilai proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh dilakukan
TAHAP TAFSIRAN berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru
PENGUASAAN bersama murid serta perbincangan bersama rakan sejawat. Guru
Menyatakan sikap dan nilai berkaitan boleh merujuk panduan seperti dalam Jadual 7 untuk menentukan
1 matematik dengan bimbingan. tahap penguasaan keseluruhan murid.
2
3 Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan
4 matematik dengan memberikan contoh yang
munasabah.
5
Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan
6 matematik dalam sesuatu situasi.

Mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan
matematik dalam pelbagai situasi serta
menjadi pembimbing kepada rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai
berkaitan matematik dalam proses
pengajaran dan pembelajaran serta menjadi
pembimbing kepada rakan lain.

Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai
berkaitan matematik dalam kehidupan
seharian serta menjadi pembimbing dan
teladan kepada rakan lain.

26

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Jadual 7: Tahap Penguasaan Keseluruhan

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.

1  Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
bimbingan.

 Menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan.

 Menerangkan pengetahuan asas matematik.

2  Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.
 Menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

 Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.

3  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
 Menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi.

 Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.

4  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
 Mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi serta menjadi pembimbing kepada

rakan lain.

 Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
penyelesaian masalah.

5  Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
 Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menjadi
pembimbing kepada rakan lain.

 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
 Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
6  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

27

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah ORGANISASI KANDUNGAN

Pentaksiran merupakan proses yang digunakan dalam menentukan KSSR Matematik digubal dengan memberi penekanan kepada
pencapaian pembelajaran. Pencapaian direkodkan dalam templat Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu
pelaporan yang boleh dimuat turun dari laman web BPK. Proses diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard-standard ini
merekod pencapaian murid dilaksanakan berdasarkan Tahap dijelmakan mengikut tajuk-tajuk yang dikelompokkan dalam bidang
Penguasaan yang telah diperincikan dalam DSKP. pembelajaran. Tahap perkembangan pembelajaran murid diukur
berdasarkan Standard Prestasi, dan diorganisasikan pada setiap
Melalui templat ini, proses pelaporan bagi menyampaikan maklumat tajuk. Kandungan bagi KSSR Matematik adalah berdasarkan Bidang
pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Pembelajaran sebagaimana dalam Jadual 8.
Pelaporan ini merangkumi kemajuan dan perkembangan murid
daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan proses serta sikap dan Jadual 8: Senarai Bidang Pembelajaran Dan Tajuk KSSR Matematik
nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum.
BIDANG TAJUK
PEMBELAJARAN
 Nombor Bulat dan Operasi Asas
Nombor Dan Operasi  Pecahan, Perpuluhan dan Peratus
 Wang
Sukatan dan Geometri  Masa dan Waktu
 Ukuran dan Sukatan
Perkaitan Dan Algebra  Ruang
Statistik Dan
Kebarangkalian  Koordinat, Nisbah dan Kadaran
Matematik Diskret
 Pengurusan Data
 Kebolehjadian

 Tiada di peringkat sekolah rendah

28

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

KSSR Matematik memberi fokus kepada penguasaan pengetahuan, Jadual 9: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
kemahiran proses serta sikap dan nilai yang sesuai dengan tahap dan Standard Prestasi
kebolehan murid. Peruntukan waktu minimum untuk matematik
Tahap II adalah 96 jam setahun. DSKP KSSR Matematik STANDARD STANDARD STANDARD
diorganisasikan melalui pernyataan Standard Kandungan, Standard KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Pembelajaran dan Standard Prestasi, manakala, lajur Catatan
disertakan dengan cadangan aktiviti atau nota seperti dalam Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set
Jadual 9. tentang perkara kriteria atau kriteria umum
yang murid patut indikator kualiti yang
Objektif bagi setiap tajuk dieksplisitkan sebagai panduan pengajaran ketahui dan boleh pembelajaran dan menunjukkan
bagi menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang lakukan dalam pencapaian yang tahap-tahap
sesuai dan relevan dengan kebolehan serta keperluan murid. Guru suatu tempoh boleh diukur bagi prestasi yang
perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka persekolahan setiap standard perlu murid
bagi mencapai objektif tersebut. Aktiviti yang dicadangkan bukanlah merangkumi aspek kandungan. pamerkan
sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang pengetahuan, sebagai tanda
pelbagai seperti modul, buku dan internet dalam menyediakan kemahiran dan nilai. bahawa
aktiviti PdP bersesuaian. sesuatu
perkara itu
telah dikuasai
murid.

Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh melaksanakan
aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut
kreativiti dan keperluan untuk mencapai Standard Pembelajaran.

29

KSSR MATEMATIK TAHUN 4
30

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

31

KSSR MATEMATIK TAHUN 4
32

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

TAJUK

1.0 NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS

Objektif
Membolehkan murid:

 Mengetahui dan mengaplikasi nombor bulat hingga 100 000.
 Menggunakan laras bahasa matematik yang betul berkaitan nombor

bulat dan sewaktu melakukan proses operasi asas.
 Mengetahui dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran bagi

operasi asas.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi

menyelesaikan masalah berkaitan nombor bulat dan operasi asas
hingga 100 000.
 Membuat penaakulan, membuat perkaitan, membuat perwakilan,
berkomunikasi dan menggunakan teknologi sewaktu mempelajari
nombor bulat dan operasi asas hingga 100 000.

33

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

1.0 NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Murid boleh:

1.1 Nilai nombor 1.1.1 Menyatakan nombor hingga 100 000: Nota:

(i) Membaca sebarang nombor yang diberi Sebutan nombor secara betul. 12 425 disebut
dalam perkataan. sebagai ‘dua belas ribu empat ratus dua puluh
lima’ bukan ‘satu dua empat dua lima’.
(ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi
dalam bentuk angka.

(iii) Menulis nombor dalam angka dan perkataan. Cara sebutan nombor yang lain:

1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 100 000: 4 500 disebut juga sebagai empat puluh lima

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi ratus.

sebarang nombor. Cadangan aktiviti:

(ii) Mencerakin sebarang nombor mengikut  Gunakan pelbagai perwakilan termasuk
nilai tempat dan nilai digit. model konkrit, alat manipulatif, petak grid,
gambar, bunyi, gerak isyarat, garis nombor
(iii) Membandingkan nilai dua nombor. dan simbol untuk mewakili nombor.
(iv) Menyusun nombor mengikut tertib menaik

dan tertib menurun.  Gunakan TMK untuk menyatakan dan
(v) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor menentukan nilai nombor.

secara tertib menaik dan tertib menurun.

1.2 Nombor genap dan 1.2.1 Mencirikan nombor genap dan nombor ganjil. Cadangan aktiviti:
Nombor ganjil 1.2.2 Mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil.  Gunakan alat berfikir.
 Gunakan TMK untuk mengenal pasti
1.3 Penganggaran 1.3.1 Memberi anggaran kuantiti berdasarkan set nombor genap dan nombor ganjil.
rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran
1.4 Pembundaran jawapan. Cadangan aktiviti:
Gunakan bahan konkrit dan gambar.
1.4.1 Membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu
terdekat. Nota:
i. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili

oleh suatu nombor yang telah dibundarkan
hingga puluh ribu terdekat.

34

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.5 Pola nombor
ii. Pembundaran boleh melibatkan wang, ukuran
1.6 Operasi asas dalam dan sukatan.
lingkungan 100 000
Cadangan aktiviti:
Gunakan garis nombor.

1.5.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang Nota:
1.5.2 diberi secara tertib menaik dan tertib menurun Siri nombor boleh melibatkan hingga enam
satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratus- nombor.
seratus, seribu-seribu dan sepuluh ribu-sepuluh
ribu. Cadangan aktiviti:
Boleh gunakan pelbagai alat mengira dalam
Melengkapkan pelbagai pola nombor yang proses pengiraan untuk membina pola nombor.
diberi secara tertib menaik dan tertib menurun
satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, seratus-
seratus, seribu-seribu dan sepuluh ribu-sepuluh
ribu.

1.6.1 Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga Cadangan aktiviti:
1.6.2 empat nombor, hasil tambahnya dalam
1.6.3 lingkungan 100 000.  Penambahan melibatkan nombor hingga
1.6.4 lima digit.
Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan
1.6.5 dua nombor dalam lingkungan 100 000.  Gunakan bahan konkrit, gambar, garis
nombor dan pengiraan secara mental untuk
Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan mewakilkan proses pengiraan.
dua nombor dari satu nombor dalam lingkungan
100 000.

Menyelesaikan ayat matematik darab bagi
sebarang nombor hingga lima digit dengan
nombor hingga dua digit, 100, 1000, hasil
darabnya hingga 100 000.

Menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi
sebarang nombor dalam lingkungan 100 000
dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.

35

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.7 Operasi bergabung
Murid boleh: Nota:
1.8 Penggunaan anu
1.7.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi Mulakan operasi bergabung tambah dan tolak
bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan tanpa mengumpul semula.
100 000.

1.7.2 Menyelesaikan ayat matematik operasi
bergabung darab dan bahagi dalam lingkungan
100 000.

1.8.1 Menentukan nilai anu bagi ayat matematik Nota:
1.8.2 tambah melibatkan dua nombor hingga dua digit Anu diwakili dengan huruf.
dengan satu anu. Gunakan nilai nombor yang kecil dahulu.

Menentukan nilai anu bagi ayat matematik tolak
melibatkan dua nombor hingga dua digit dengan
satu anu.

1.9 Penyelesaian masalah 1.9.1 Menyelesaikan masalah melibatkan nombor Cadangan aktiviti:

1.9.2 bulat, operasi bergabung tambah dan tolak serta Gunakan langkah-langkah penyelesaian masalah
operasi bergabung darab dan bahagi dalam seperti berikut:
lingkungan 100 000 melibatkan situasi harian.
 Memahami masalah.
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak  Merancang strategi penyelesaian.
dalam situasi harian melibatkan satu anu.  Melaksanakan strategi.

 Menyemak jawapan.

Gunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah
seperti melukis gambar rajah, mengenal pasti pola
dan mencuba kes lebih mudah.

Gunakan pelbagai strategi PdP seperti
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran
masteri.

36

KSSR MATEMATIK TAHUN 4

STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1  Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000.
 Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung.

2  Menjelaskan nilai nombor hingga 100 000.
 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan operasi asas dan operasi bergabung.

 Menentukan nilai nombor termasuk menganggar dan membundar hingga 100 000.
 Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan
3 operasi bergabung.

 Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan nilai anu dalam
operasi tambah dan tolak.

4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, tambah dan tolak melibatkan satu anu hingga
100 000.

5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor bulat, tambah dan tolak hingga 100 000 dengan
pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor bulat, tambah dan tolak hingga 100 000
secara kreatif dan inovatif.

37

KSSR MATEMATIK TAHUN 4
38


Click to View FlipBook Version