The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siritapa002, 2019-09-13 06:35:36

แฟ้ม มาย ใหม่

แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 256๒ ครั้งที่๒
นางสาวสุชานันท์ พูลศิริ
เจ้าหน้าที่งานบัญชีวิทยาลัยเทคนิคระยองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้านวินัยประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวสุชานันท์ นามสกุล พูลศิริ ชื่อเล่น มายด์

เกิดวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2538 อายุ 24ป ี หมู่เลือด B

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 1219900475883

บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ถนน พจนกร ต าบล ท่าประดู่ อ าเภอ เมือง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

ชื่อบิดา นายสวิตต์ พูลศิริ อายุ 49 ปี อาชีพ รับจ้าง

ชื่อมารดา นางบังอร สมมุติรัมย์ อายุ - ปี อาชีพ -

เบอร์โทรศัพท์ 098-0288910


E-Mail: [email protected]

Facebook: S’mild Sucha

ปัจจุบันท างานที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ผลส าเร็จการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จบจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง ส าเร็จการศึกษา 2556

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. จบจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง ส าเร็จการศึกษา 2558

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2561

งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง

ความสามารถพิเศษ -

อาชีพในฝัน มีกิจการส่วนตัว


คติประจ าใจ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ด้านการครองตน

หลักการครองตน ครองคน ครองงาน

การครองตน

๑.การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ


มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการอ านวยการ ควบคุมก ากับติดตามงาน

ทั้งในรูปแบบการประชุม และติดตามในพื้นที่อย่างสม ่าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับ
ความส าเร็จด้วยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไม่ย่อ

ท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นอย่าง

จริงใจ

๒. การประหยัดและเก็บออม
รู้จัก ใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ให้เป็นประโยชน์และประหยัด โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ และ

วางมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานรู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว
ด้วยการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้จัดท าแผนดูแล บ ารุง และรักษา

ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ

๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

เป็ น ผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้โดยได้ก าชับและมุ่งเน้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการน าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ใน

หน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลโดยทั่วไปอย่าง

สม ่าเสมอ และยังได้น าแนวทาง นโยบาย หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง

ทุ่มเทและจริง ใจซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้
ยังเป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่อง งาน และวินัยส่วนตัว จะสังเกตได้จาก การ

นัดเวลาประชุม หรือการติดตามงานตามแผนผังก ากับงาน เป็นต้น


๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
เป็น บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่

ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยได้เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

ยโสธร พร้อมทั้งเสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ และก าลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่ง
บอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเครือข่ายองค์กร

อื่นๆ

๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ได้ ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล
อย่างจริงจังและทุ่มเทโดยได้ถ่าย ทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลในเชิง

รูปธรรม ซึ่งปัจจุบันยังได้บรรจุเป็นก าลังพล กอ.รมน.จว.ยส. ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการมวลชน

และได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและท านุ บ ารุงศาสนาในเทศกาลส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นผู้น าแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น
ได้เข้าร่วมพิธี ในโอกาสส าคัญอย่างสม ่าเสมอปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เป็นกิจวัตร

ปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน


การครองคน


๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน

เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า

มี น ้าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้เป็นประธานคณะกรรมการในหลายๆคณะ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นได้กล่าวถึง

ในทางที่ดีอยู่เสมอๆ

๒. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ

เป็นผู้มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล ให้ความเห็น
ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ และได้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

และเปิดโอกาสยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา


๓.ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์
เป็นผู้มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็น

กันเอง และสุภาพต่อทุกคน

๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่การก าหนดถือประโยชน์ของทาง

ราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
๕. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน

เป็น ผู้ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกหน่วยงานจะเห็นได้จากการได้รับ

มอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดงานเพื่อสังคมอยู่เสมอเสมอ ส่วนภายในหน่วยงานนั้นได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นอย่างยิ่ง และที่ส าคัญ

เป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง

การครองงาน

๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงาน
ให้ได้รับความส าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบโดยการก าหนดนโยบาย การบริหารแบบมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ

๒. ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบาย

อย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท าอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
เป็นผู้ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี

๔. ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ

เป็นผู้ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ขยันหมั่นเพียร
เสียสละ และอุทิศเวลาให้งาน จนได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงานอยู่เป็นประจ าจะสังเกตจากการ

ได้รับ รางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ระดับเขต และประเทศอยู่เป็นประจ า

นอกจาก นี้ยัง สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
สนับสนุนให้เภสัชกรเรียนเวชปฏิบัติเพื่อมาปฏิบัติงานใน รพ.ต าบล ทดแทนการขาดแคลนแพทย์

๕. การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

การปฏิบัติงานได้ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นส าคัญ และ สอดคล้องกับ
ความต้องการของส่วนรวมและประชาชน โดยค านึงถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่าง

ประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนอย่าง

ทุ่มเทและจริงใจ

ด้านการปฏิบัติหน้าที่โครงสร้างงานบัญชี
———————————————— —————————————–

———————————————— ——————————————————————————-

—————————-—————————————–

———————

คู่มือสมรรถนะวิชาชีพ(Job Competency Manual)จัดท าโดย


นางสาวสุชานันท์ พูลศิริ


ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชีงานบัญชี ฝ่ ายบริหารทรัพยากร


วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สารบัญส่วนที่ 1 ข้อมูลประกอบเบื้องต้น

แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กร 1
แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการ 2

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 3

หน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติตามต าแหน่ง 4
แผนภูมิสมรรถนะงาน เจ้าหน้าที่งานบัญชี 5

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วย

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
แบบร่างลักษณะงาน 6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8 - 9

ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ 10 - 12
ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13 - 14

สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ 15

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 16

ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS
แบบร่างลักษณะงาน 17

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 18

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 19 - 20
ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ 21 - 23

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 24 - 25

สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ 26
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 27

ส่วนที่ 4 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
แบบร่างลักษณะงาน 28

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 29

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 30 - 31

ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ 32 - 34
ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 35 - 36

สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ 37

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 38

สารบัญส่วนที่ 5 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ

เงินนอกงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
แบบร่างลักษณะงาน 39

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 40

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 41 - 42
ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ 43 - 45

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 46 - 47

สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ 48
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 49

ส่วนที่ 6 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานบันทึกทะเบียนคุมใบเบิกเงินบ ารุงการศึกษา

ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

แบบร่างลักษณะงาน 50
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 51

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 52 - 53

ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ 54 - 56

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 57 - 58
สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ 59

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 60

ภาคผนวก
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประกอบเบื้องต้น

1.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่สังกัด

1.2 แผนภูมิแสดงภาระงาน
1.3 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

1.3.1 ชื่อต าแหน่ง

1.3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
1.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.3.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3.5 ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ

1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติตามต าแหน่ง
1.5 แผนภูมิสมรรถนะงาน เจ้าหน้าที่งานบัญชี

หน้า
แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กร

...1...ผู้อ านวยการวิทยาลัยคณะกรรมการวิทยาลัย*ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
นักศึกษษ
งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชางานบุคลากร งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานครูที่ปรึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน
งานการเงิน งานความร่วมมือ งานปกครอง งานวัดผลและประเมินผล


*งานบัญชี งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานห้องสมุด


งานพัสดุ งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานวิทยบริการงานอาคารสถานที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ งานโครงการพิเศษและบริการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบ ชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อการเรียนการสอน


งานเอกสารการพิมพ์ งานทะเบียน

แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

หน่วยงาน

ผู้อ านวยการวิทยาลัยคณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบริหารงานทั่วไป *งานบัญชี งานการเงิน บุคลากร ทะเบียน งานอาคาร ประชาสัมพันธ์ เอกสารการพิมพ์


พัสดุ
- งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS
สุชานันท์ พูลศิริ
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานบันทึกทะเบียนคุมด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
- งานจัดท ารายงานทางการเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010

- งานพิมพ์เอกสาร

- งานจัดเก็บเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- งานดูแลบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

สายงาน การบัญชี


ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความละเอียด

ค่อนข้างมากเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินต่าง ๆ เช่น การจัดท าหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุง

บัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายงานงบการเงิน และ
บัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนดเวลาตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากร

ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการ
ท าลายเอกสารตามระเบียบ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ดูแล

บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

หน้าที่ภาระงาน หน้า
...4...1. งานบัญชี


1. งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS
1.1 งานจัดท าหลักฐาน

1.2 งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

1.3 งานปรับปรุงบัญชี
1.4 งานปิดบัญชี
2. งานตรวจสอบบัญชี

2.1 งานตรวจสอบเอกสารใบเบิกเงินบ ารุงการศึกษา
2.2 งานตรวจสอบเอกสารใบเบิกเงินอุดหนุน
2.2 งานตรวจสอบเอกสารใบเบิกเงินงบประมาณ

3. งานบันทึกทะเบียนคุมด้วยโปรแกรม Microsoft office Excel 2007

3.1 งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง
3.2 งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
3.3 งานบันทึกทะเบียนคุมใบเบิกเงินบ ารุงการศึกษา

3.4 งานบันทึกทะเบียนคุมใบเบิกเงินอุดหนุน
4. งานจัดท ารายงานทางการเงินด้วยโปรแกรม Microsoft office Excel 2007

4.1 งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน
4.2 งานรายงานงบการเงิน
4.3 งานรายงานผลการใช้เงินงบประมาณ

4.4 งานรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

4.5 งานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
4.6 งานรายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ
4.7 งานรายงานเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ

4.8 งานรายงานเงินคงเหลือโครงการเรียนฟรี 15 ปี
4.9 งานรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง (GPP)

4.10 งานรายงานต้นทุนต่อหน่วย
4.11 งานรายงานการควบคุมภายใน
4.12 งานรายงานข้อมูล สตอ.201

4.13 งานรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5 . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.1 งานดูแลบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการปฏิบัติ

2.1 แบบร่างลักษณะงาน (Job Lay Out)

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3 ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.4 ตารางการวิเคราะห์รายการความสามารถ

2.5 ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.6 สรุปผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ต้องการ
2.6.1 ด้านความรู้

2.6.2 ด้านความสามารถ

2.6.3 ด้านกิจนิสัย

2.6.4 ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2.6.5 ผลงานที่ได้รับ

2.6.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.6.7 เอกสารประกอบ
2.7 ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน

แบบร่างลักษณะงาน
ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
บันทึก

ค าอธิบาย เป็นงานจัดท ารายงานงบการเงินประจ าเดือน เพื่อให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานในแต่ละเดือน ทราบถึงสถานะการเงินและเงินคงเหลือของวิทยาลัยฯ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ

ลักษณะงาน งานบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน
เวลาปฏิบัติงาน 51 + (6) นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เตรียมเอกสารงบทดลองจากโปรแกรม Express
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงบทดลอง

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel
7. กรอกรายงานงบการเงิน

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า

9. แสดงผลทางหน้าจอ
10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

11. สั่งพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์

12. พิมพ์รายงานงบการเงินด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
13. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงิน

14. จัดเก็บรายงานงบการเงิน

15. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

16. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
17. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

เวลา (นาที)

เริ่มต้น


3
เตรียมเครื่องพิมพ์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไข (1)


ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เตรียมเอกสารงบทดลอง 1

แก้ไข (1)

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2


เปิดเข้าโปรแกรม

Microsoft Excel 2
B

กรอกรายงานงบการเงิน

15


บันทึกข้อมูล

ในหน่วยความจ า 1A

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

เวลา (นาที)

A

B


แสดงทางหน้าจอ 1
แก้ไข (2)ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 5

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ถูกต้อง

สั่งพิมพ์รายงานงบการเงิน

5
แก้ไข (2)

พิมพ์รายงานงบการเงิน 3
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง 3

ถูกต้อง
จัดเก็บรายงานงบการเงิน 2ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2

2

ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2


จบ
51 (6)

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง 1.1 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ 1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ได้

1.2 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ

เครื่องคอมพิวเตอร์

1.3 ชื่อและชนิดของโปรแกรม
1.4 วิธีการประกอบชุดเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

1.5 ข้อควรระวัง
2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์ 2.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และเครื่อง

และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.2 วิธีการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ได้

2.3 ข้อควรระวัง
3. เตรียมเอกสารงบทดลองจาก 3.1 ลักษณะที่ดีของต้นฉบับ 3. เตรียมเอกสารงบทดลองจาก

โปรแกรม Express 3.2 ต าแหน่งการวาง โปรแกรม Express ได้

3.3 ข้อควรระวัง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง 4.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของ

4.2 วิธีการตรวจสอบ งบทดลองได้

4.3 ข้อควรระวัง

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.1 ต าแหน่งที่เปิด 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
5.2 วิธีการเปิด

5.3 ข้อควรระวัง

6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel 6.1 ต าแหน่งที่เปิด 6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft

6.2 วิธีการเปิด Excel ได้
6.3 ข้อควรระวัง

7. กรอกรายงานงบการเงิน 7.1 แบบฟอร์มรายงานงบการเงิน 7. พิมพ์รายงานงบการเงินได้

7.2 วิธีการพิมพ์สัมผัส
7.3 ข้อควรระวัง

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า 8.1 ขั้นตอนบันทึกข้อมูลลงใน 8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าได้

หน่วยความจ าของเครือข่าย

8.2 ข้อควรระวัง
9. แสดงผลทางหน้าจอ 9.1 ค าสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลทาง 9. แสดงผลทางหน้าจอได้

หน้าจอ

9.2 ข้อควรระวัง

10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบน 10.1 วิธีตรวจสอบค าผิด 10. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ 10.2 วิธีจัดแบบฟอร์มเอกสารชนิด ที่พิมพ์ทางหน้าจอได้

ต่างๆ

10.3 วิธีแก้ไขข้อมูลในเอกสาร
10.4 ข้อควรระวัง

11. สั่งพิมพ์รายงานงบการเงินด้วย 11.1 วิธีใช้ค าสั่ง print out 11.พิมพ์รายงานงบการเงินด้วย

คอมพิวเตอร์ 11.2 วิธีเลือกเครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
11.3 วิธีพิมพ์ผ่านเครือข่าย

11.4 วิธีพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์

ร่วมกัน
11.5 ข้อควรระวัง

12. พิมพ์รายงานงบการเงินด้วย 12.1 ขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์ 12. พิมพ์รายงานงบการเงินด้วย

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้

12.2 วิธีการใส่กระดาษ
12.3 วิธีการเอากระดาษออก

12.4 ข้อควรระวัง

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

13. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 13.1 วิธีการตรวจสอบค าผิด สะอาด 13. ตรวจสอบความถูกต้องของ

งบการเงิน ชัดเจน รายงานงบการเงินได้
13.2 แบบฟอร์มเอกสารชนิดต่าง ๆ

13.3 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลใน

รายงานงบการเงิน

13.4 ข้อควรระวัง
14. จัดเก็บรายงานงบการเงิน 14.1 ความรู้ทางด้านงานบัญชี 14.จัดเก็บรายงานงบการเงินได้

14.2 วิธีการจัดเก็บส าเนาเอกสาร

14.3 วิธีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
14.4 ข้อควรระวัง

15. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 15.1 ต าแหน่งที่ปิด 15. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

15.2 วิธีการปิด

15.3 ข้อควรระวัง

16. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และ 16.1 ต าแหน่งการท าความสะอาด 16. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ 16.2 ขั้นตอนการท าความสะอาด และเครื่องพิมพ์ได้

16.3 ข้อควรระวัง

17. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ 17.1 ต าแหน่งการเก็บเครื่อง 17. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ได้

17.2 ขั้นตอนการเก็บ

17.3 ข้อควรระวัง

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย
1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เตรียมปลั๊กไฟเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ

พิมพ์รายงานงบการเงิน ให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อม

ท างาน

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องพิมพ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะท างาน

3. เตรียมเอกสารงบทดลองจากโปรแกรม Express เตรียมเอกสารงบทดลองที่ต้องพิมพ์ น าเอกสารไปไว้

ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนและท างานได้สะดวก

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงบทดลอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในงบทดลองที่ต้อง
พิมพ์ การวางต าแหน่งเอกสารต้นฉบับ และทิศทางของ

แสงสว่าง

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต าแหน่งการเปิด ให้อยู่ใน
สภาพที่จะพร้อมท างาน

6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel ให้อยู่ในสภาพที่จะ

พร้อมท างาน
7. กรอกรายงานงบการเงิน กรอกรายงานงบการเงิน ด้วยการพิมพ์แบบสัมผัส และ

วิธีการจัดค าที่ถูกต้อง

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

9. แสดงผลทางหน้าจอ แสดงผลข้อมูลที่พิมพ์แล้วทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเรื่อง

แบบฟอร์มเอกสาร และการตรวจสอบค าผิดพร้อม
แก้ไข

11. สั่งพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์รายงานงบการเงินผ่านเครื่องพิมพ์ โดยเลือก

ระบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
12. พิมพ์รายงานงบการเงินด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์รายงานงบการเงินด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

จัดเตรียมกระดาษที่ใช้ส าหรับรายงานงบการเงินให้

ถูกต้องตามความต้องการ

13. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องค าผิด การจัดค า
แบบฟอร์มการพิมพ์ ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดและ

ด าเนินการจนกระทั่ง ไม่มีข้อผิดพลาด

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานชื่องาน งานพิมพ์รายงานงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย

14. จัดเก็บรายงานงบการเงิน จัดเก็บส าเนารายงานงบการเงิน การจัดเก็บรายงานงบ
การเงินเข้าแฟ้มให้ถูกต้อง เพื่อให้งานอื่นปฏิบัติงานต่อไป

15. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต าแหน่งการปิด

16. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท าความสะอาดตามขั้นตอนการท าความสะอาดให้
เรียบร้อย

17. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เก็บเครื่องมือคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย

ตามต าแหน่งที่จัดไว้ สะดวกต่อการน ามาใช้ในครั้งต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่ต้องการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ


ด้านความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะที่ดีของต้นฉบับ

ต าแหน่งการเข้าโปรแกรม แบบฟอร์มรายงานงบการเงิน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน

หน่วยความจ า วิธีการตรวจสอบค าผิด วิธีการใช้ค าสั่ง print out ความรู้ทางด้านงานบัญชี

ต าแหน่งปิดคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการท าความสะอาด ขั้นตอนการเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์

ด้านความสามารถ : เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การพิมพ์รายงานงบการเงินได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ละเอียดรอบคอบ และรวดเร็ว และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ได้ดี
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงินได้

ด้านกิจนิสัย : มีความละเอียด รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความสะอาด

ด้านระเบียบ ข้อบังคับ : คู่มือ การบันทึกรายการบัญชี และรายงานต่าง ๆ ตามระบบการบัญชีของส่วนราชการ
เกณฑ์คงค้างของกรมอาชีวศึกษา

ระยะเวลาที่ท า : 51 นาที + (6) นาที

เอกสารประกอบ : คู่มือ การบันทึกรายการบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตามระบบการบัญชีของส่วนราชการ
เกณฑ์คงค้างของกรมอาชีวศึกษา

ผลงานที่ได้รับ : รายงานงบการเงิน

ข้อเสนอแนะ/ ข้อควรระวัง/ ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน
ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับกรอกรายงานงบการเงิน ต้องมีความระเอียดรอบคอบ และต้องระมัดระวังการพิมพ์

ตัวเลข, การพิมพ์ตัวหนังสือ รูปแบบฟอร์มรายงานงบการเงิน การตั้งค่าหน้ากระดาษ การเว้นระยะ การสะกดค า การใช้

ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ในการบันทึกข้อมูลควรตั้งชื่อให้ชัดเจน และตรงกับเอกสารงาน ไม่ให้ซ ้ากับงานอื่น ควรแยก
ไฟล์งานจากงานอื่นเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไป

แบบร่างลักษณะงาน

ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS
ค าอธิบาย เป็นเป็นการพิมพ์เอกสารโดยใช้ระบบแยกประเภททางเว็บออนไลน์ GFMIS
ลักษณะงาน งานบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน

เวลาปฏิบัติงาน 53 + (6) นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เตรียมเอกสารที่จะพิมพ์การบันทึกบัญชี
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

6. เปิดเข้าโปรแกรม เว็บออนไลน์ GFMIS
7. กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชีตามขั้นตอนของระบบ

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบ

9. แสดงผลทางหน้าจอ
10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

11. สั่งพิมพ์การบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

12. พิมพ์การบันทึกบัญชีด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
13. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

14. จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี

15. ออกจากโปรแกรม เว็บออนไลน์ GFMIS

16. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
17. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

18. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

เวลา (นาที)

เริ่มต้น


3
เตรียมเครื่องพิมพ์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไข (1)


ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เตรียมเอกสารที่จะพิมพ์การ 1

บันทึกบัญชี แก้ไข (1)

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2


เปิดเข้าโปรแกรม

เว็บออนไลน์ GFMIS 2
B

กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชี

ตามขั้นตอนของระบบ 15


บันทึกข้อมูล

ในหน่วยความจ า 1A

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

เวลา (นาที)

A

B


แสดงทางหน้าจอ 1
แก้ไข (2)ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 5

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ถูกต้อง

สั่งพิมพ์การบันทึกบัญชี

5
แก้ไข (2)

พิมพ์การบันทึกบัญชี 3ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

ถูกต้อง 3

จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี 2


ออกจากโปรแกรม เว็บออนไลน์ GFMIS 2


ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2


เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2
จบ 53 (6)

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง 1.1 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ 1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ได้
1.2 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ

เครื่องคอมพิวเตอร์

1.3 ชื่อและชนิดของโปรแกรม

1.4 วิธีการประกอบชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

1.5 ข้อควรระวัง

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์ 2.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และเครื่อง
และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.2 วิธีการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ได้

2.3 ข้อควรระวัง

3. เตรียมเอกสารที่จะพิมพ์การบันทึก 3.1 ลักษณะที่ดีของต้นฉบับ 3. เตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี ได้
บัญชี 3.2 ต าแหน่งการวาง

3.3 ข้อควรระวัง


4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของ

การบันทึกบัญชี 4.2 วิธีการตรวจสอบ เอกสารการบันทึกบัญชีได้

4.3 ข้อควรระวัง


5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.1 ต าแหน่งที่เปิด 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5.2 วิธีการเปิด

5.3 ข้อควรระวัง

6. เปิดเข้าโปรแกรม เว็บออนไลน์ 6.1 สัญลักษณ์ของโปรแกรม 6. เปิดเข้าโปรแกรม เว็บออนไลน์
GFMIS 6.2 วิธีการเข้าโปรแกรม GFMISได้

6.3 ข้อควรระวัง


7. กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชีตาม 7.1 แบบฟอร์มการบันทึกบัญชี 7. กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชีได้

ขั้นตอนของระบบ 7.2 วิธีการพิมพ์สัมผัส

7.3 ข้อควรระวัง

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า 8.1 ขั้นตอนบันทึกข้อมูลลงใน 8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า

หน่วยความจ าของระบบ ของระบบได้
8.2 ข้อควรระวัง

9. แสดงผลทางหน้าจอ 9.1 ค าสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลทาง 9. แสดงผลทางหน้าจอได้

หน้าจอ

9.2 ข้อควรระวัง
10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบน 10.1 วิธีตรวจสอบค าผิด 10. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ 10.2 วิธีจัดแบบฟอร์มเอกสารชนิด ที่พิมพ์ทางหน้าจอได้

ต่างๆ
10.3 วิธีแก้ไขข้อมูลในเอกสาร

10.4 ข้อควรระวัง

11. สั่งพิมพ์การบันทึกบัญชีด้วย 11.1 วิธีใช้ค าสั่ง print out 11.พิมพ์การบันทึกบัญชีด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 11.2 วิธีเลือกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ได้

11.3 วิธีพิมพ์ผ่านเครือข่าย

11.4 วิธีพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์
ร่วมกัน

11.5 ข้อควรระวัง

12. พิมพ์การบันทึกบัญชีด้วยเครื่องพิมพ์ 12.1 ขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์ 12. พิมพ์การบันทึกบัญชีด้วยด้วย

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้
12.2 วิธีการใส่กระดาษ

12.3 วิธีการเอากระดาษออก

12.4 ข้อควรระวัง

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS


ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

13. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 13.1 วิธีการตรวจสอบค าผิด สะอาด 13. ตรวจสอบความถูกต้องของ

การบันทึกบัญชี ชัดเจน เอกสารการบันทึกบัญชีได้
13.2 แบบฟอร์มเอกสารชนิดต่าง ๆ

13.3 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลใน

เอกสาร

13.4 ข้อควรระวัง
14. จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี 14.1 ความรู้ทางด้านงานบัญชี 14.จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี

14.2 วิธีการจัดเก็บส าเนาเอกสาร ได้

14.3 วิธีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
14.4 ข้อควรระวัง

15. ออกจากโปรแกรม เว็บออนไลน์ 15.1 ค าสั่งการออกจากโปรแกรม 15. ออกจากโปรแกรมเว็บออนไลน์

GFMIS 15.2 วิธีการออกจากโปรแกรม GFMIS ได้
15.3 ข้อควรระวัง

16. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 16.1 ต าแหน่งที่ปิด 16. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

16.2 วิธีการปิด

16.3 ข้อควรระวัง

17. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และ 17.1 ต าแหน่งการท าความสะอาด 17. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ 17.2 ขั้นตอนการท าความสะอาด และเครื่องพิมพ์ได้

17.3 ข้อควรระวัง

18. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ 18.1 ต าแหน่งการเก็บเครื่อง 18. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ได้
18.2 ขั้นตอนการเก็บ

18.3 ข้อควรระวัง

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย
1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เตรียมปลั๊กไฟเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ

พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน ให้อยู่ในสภาพ

ที่จะพร้อม ท างาน

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องพิมพ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะท างาน

3. เตรียมเอกสารที่จะพิมพ์การบันทึกบัญชี เตรียมเอกสารที่จะพิมพ์การบันทึกบัญชี น าเอกสาร

ไปไว้ ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนและท างานได้

สะดวก
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึก

บัญชีที่ต้องการพิมพ์ การวางต าแหน่งเอกสารต้นฉบับ

และทิศทางของแสงสว่าง
5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต าแหน่งการเปิด ให้อยู่ใน

สภาพที่จะพร้อมท างาน

6. เปิดเข้าโปรแกรมเว็บออนไลน์ GFMIS เปิดเข้าโปรแกรมเว็บออนไลน์ GFMIS โดยใช้ค าสั่งให้
เข้าสู่ระบบโปรแกรม โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ 2 ครั้ง

และใส่รหัสเข้าสู่โปรแกรม ให้อยู่ในสภาพที่จะ พร้อม

ท างาน
7. กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชี กรอกข้อมูลการบันทึกบัญชีด้วยการพิมพ์

แบบสัมผัส และวิธีการจัดค าที่ถูกต้อง

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบ บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าของระบบ เมื่อกดเลือก

บันทึก ระบบจะท าการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
9. แสดงผลทางหน้าจอ แสดงผลข้อมูลที่พิมพ์แล้วทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเรื่อง

แบบฟอร์มเอกสาร และการตรวจสอบค าผิดพร้อม
แก้ไข

11. สั่งพิมพ์เอกสารการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์เอกสารการบันทึกบัญชีผ่านเครื่องพิมพ์

โดยเลือกระบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง

12. พิมพ์เอกสารการบันทึกบัญชีด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารการบันทึกบัญชีด้วยเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จัดเตรียมกระดาษที่ใช้ส าหรับเอกสารการ

บันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความต้องการ

ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานชื่องาน งานบันทึกบัญชีด้วยระบบ GFMIS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบาย

13. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องค าผิด การจัดค า
แบบฟอร์มการพิมพ์ ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดและ

ด าเนินการจนกระทั่ง ไม่มีข้อผิดพลาด

14. จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีเข้าแฟ้มให้ถูกต้อง
เพื่อให้งานอื่นปฏิบัติงานต่อไป

15. ออกจากโปรแกรมเว็บออนไลน์ GFMIS ออกจากโปรแกรมเว็บออนไลน์ GFMIS โดยการใช้ปุ่ม

ค าสั่งออกจากระบบตามล าดับของโปรแกรม

16. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต าแหน่งการปิด
17. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท าความสะอาดตามขั้นตอนการท าความสะอาดให้

เรียบร้อย

18. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เก็บเครื่องมือคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย
ตามต าแหน่งที่จัดไว้ สะดวกต่อการน ามาใช้ในครั้งต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่ต้องการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆด้านความรู้ : ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการจัดท า
เอกสารการบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบบัญชีแยกประเภทผ่านเว็บออนไลน์ GFMIS

ขั้นตอนการบันทึก ข้อมูลลงในหน่วยความจ าของระบบ วิธีการตรวจสอบค าผิด

วิธีการใช้ค าสั่ง print out ความรู้ทางด้านงานบัญชี ต าแหน่งปิดคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการท า

ความสะอาด ขั้นตอนการเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์
ด้านความสามารถ : เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การพิมพ์เอกสารการบันทึกบัญชีได้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ละเอียดรอบคอบ และรวดเร็ว และใช้โปรแกรม GFMIS ได้ดี

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกบัญชีได้
ด้านกิจนิสัย : มีความละเอียด รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความสะอาด

ด้านระเบียบ ข้อบังคับ : คู่มือ รายงานต่าง ๆ ตามระบบการบัญชีของส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา

ระยะเวลาที่ท า : 46 นาที + (6) นาที
เอกสารประกอบ : คู่มือ รายงานต่าง ๆ ตามระบบการบัญชีของส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา

ผลงานที่ได้รับ : เอกสารการบันทึกบัญชี

ข้อเสนอแนะ/ ข้อควรระวัง/ ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน
ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับกรอกข้อมูลการบันทึกบัญชี ต้องมีความระเอียดรอบคอบ และต้องระมัดระวังการ

พิมพ์ตัวเลข, การพิมพ์ตัวหนังสือ รูปแบบฟอร์มเอกสารการบันทึกบัญชี การเข้าโปรแกรม GFMIS ไม่ควรเปิด

โปรแกรมอื่น ในการท างานเพราะอาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสน และอาจท าให้โปรแกรมมีความล่าช้า การตั้ง
ค่าหน้ากระดาษ การเว้นระยะ การสะกดค า การใช้ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ในการบันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าของ

ระบบ เนื่องจากระบบจะท าการบันทึกอัตโนมัติผู้ใช้ต้องสังเกตข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อระบบ

แบบร่างลักษณะงาน
ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
ค าอธิบาย เป็นงานจัดท าทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน เพื่อให้ทราบถึง รายรับและรายจ่ายในการ

ด าเนินงานในแต่ละเดือนที่รับจากเงินงบประมาณ ทราบถึงสถานะการเงินและเงินคงเหลือของวิทยาลัยฯ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ

ลักษณะงาน งานบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 1 คน
เวลาปฏิบัติงาน 46 + (6) นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เตรียมเอกสารสมุดฎีกา
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสมุดฎีกา

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel
7. กรอกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า

9. แสดงผลทางหน้าจอ
10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

11. สั่งพิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์

12. พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
13. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

14. จัดเก็บทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

15. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

16. ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
17. เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

เวลา (นาที)

เริ่มต้น


3
เตรียมเครื่องพิมพ์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไข (1)


ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เตรียมเอกสารสมุดบันทึกฎีกา 1

แก้ไข (1)

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง 1เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2


เปิดเข้าโปรแกรม

Microsoft Excel 2
B

กรอกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม

แผนงาน 10


บันทึกข้อมูล

ในหน่วยความจ า 1A

ผังการไหลแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel

เวลา (นาที)

A

B


แสดงทางหน้าจอ 1
แก้ไข (2)ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 5

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ถูกต้อง

สั่งพิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย

ตามแผนงาน 5
แก้ไข (2)

พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม 3

แผนงาน


ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง 3

ถูกต้อง
จัดเก็บทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน 2ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2

2

ท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2


จบ
46 (6)

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม

Microsoft Excel

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ
(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)


1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง 1.1 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ 1. เตรียมเครื่องพิมพ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ได้

1.2 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของ

เครื่องคอมพิวเตอร์
1.3 ชื่อและชนิดของโปรแกรม

1.4 วิธีการประกอบชุดเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
1.5 ข้อควรระวัง

2. ตรวจสอบความถูกต้องเครื่องพิมพ์ 2.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และเครื่อง

และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.2 วิธีการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ได้

2.3 ข้อควรระวัง
3. เตรียมเอกสารสมุดบันทึกฎีกา 3.1 ลักษณะที่ดีของต้นฉบับ 3. เตรียมเอกสารสมุดบันทึกฎีกา ได้

3.2 ต าแหน่งการวาง

3.3 ข้อควรระวัง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดฎีกา 4.1 ต าแหน่งที่ตรวจสอบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของ

4.2 วิธีการตรวจสอบ สมุดฎีกาได้

4.3 ข้อควรระวัง

5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.1 ต าแหน่งที่เปิด 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
5.2 วิธีการเปิด

5.3 ข้อควรระวัง

6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel 6.1 ต าแหน่งที่เปิด 6. เปิดเข้าโปรแกรม Microsoft
6.2 วิธีการเปิด Excel ได้

6.3 ข้อควรระวัง

7. กรอกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม 7.1 แบบฟอร์มทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย 7. กรอกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน ตามแผนงาน แผนงานได้

7.2 วิธีการพิมพ์สัมผัส

7.3 ข้อควรระวัง

การวิเคราะห์รายการความสามารถ (Task Analysis)

ชื่องาน งานบันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม

Microsoft Excel

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ

(Task) (KNOWLEDGE) (SKILL)

8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า 8.1 ขั้นตอนบันทึกข้อมูลลงใน 8. บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ าได้

หน่วยความจ าของเครือข่าย
8.2 ข้อควรระวัง

9. แสดงผลทางหน้าจอ 9.1 ค าสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลทาง 9. แสดงผลทางหน้าจอได้

หน้าจอ
9.2 ข้อควรระวัง

10. ตรวจสอบความถูกต้องของงานบน 10.1 วิธีตรวจสอบค าผิด 10. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ 10.2 วิธีจัดแบบฟอร์มเอกสารชนิด ที่พิมพ์ทางหน้าจอได้
ต่างๆ

10.3 วิธีแก้ไขข้อมูลในเอกสาร

10.4 ข้อควรระวัง

11. สั่งพิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม 11.1 วิธีใช้ค าสั่ง print out 11.พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม
แผนงานด้วยคอมพิวเตอร์ 11.2 วิธีเลือกเครื่องพิมพ์ แผนงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

11.3 วิธีพิมพ์ผ่านเครือข่าย

11.4 วิธีพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์
ร่วมกัน

11.5 ข้อควรระวัง

12. พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม 12.1 ขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์ 12. พิมพ์ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายตาม

แผนงานด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แผนงานด้วยเครื่องพิมพ์
12.2 วิธีการใส่กระดาษ คอมพิวเตอร์ได้

12.3 วิธีการเอากระดาษออก

12.4 ข้อควรระวัง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
publiciteit ole espana
Next Book
Buku Program Glory 2019