The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PANDUAN GURU SMK PJ 2020 COLOUR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SONGKOK TINGGI STUDIO, 2019-12-09 22:40:39

Buku Panduan Guru SMK PJ 2020

BUKU PANDUAN GURU SMK PJ 2020 COLOUR

Keywords: Buku panduan guru,smk petra jaya,takwim 2020

http://anyflip.com/cbvs/qkcg/ [email protected]

HAK CIPTA TERPELIHARA SMK PETRA JAYA @2020

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 Visi, Misi, Cogan kata, Falsafah Pendidikan Negara
2 Piagam Pelanggan 1
3 Fokus Kementerian Pendidikan Malaysia 2
4 Program Transformasi sekolah TS25 3
5 Pengurusan Tertinggi (EXCO) Sekolah 2020 4-6
6 Portfolio Exco Sekolah 7-9
7 Peraturan dan Panduan Am Untuk Guru dan Staf 10-11
8 Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia 12-19
9 Penggal Persekolahan 2020 20-21
10 Takwim Ujian/Peperiksaan Awam 2020 22
11 Takwim Ujian/Peperiksaan Dalaman 2020 23
12 Peraturan Unit Penilaian dan Peperiksaan 24
13 Takwim Pengurusan 2020 25-27
28-40
A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
41
1 Jawatankuasa Pengurusan dan Kewangan
2 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sekolah 42
3 Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah 42
4 Jawatankuasa Audit Dalaman 42
5 Jawatankuasa Dokumentasi 43
6 Jawatankuasa Program 5S 43
7 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 43
8 Jawatankuasa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) 43
9 Jawatankuasa Data Sekolah 44
10 Jawatankuasa Kebajikan Staf 44
11 Jawatankuasa Bilik Khas 44
12 Jawatankuasa Induk SKPM g2 45
13 Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 45
14 Jawatankuasa Siaraya 46
15 Jawatankuasa Majalah Sekolah 46
46
16 Jawatankuasa Kemajuan dan Perkembangan Staf (LDP)
46
17 Uurusetia Mesyuarat Sekolah
18 Ahli Lembaga Koperasi Sekolah 47
47
BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020
i

ISI KANDUNGAN

B PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH 48

1 Jawatankuasa Kurikulum 49
2 Jawatankuasa Jadual Waktu dan Jadual Ganti (Sit-In) 49
3 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 49
4 Jawatankuasa Program Nilam 50
5 Jawatankuasa Peperiksaan 50
6 Jawatankuasa Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 50
7 Jawatankuasa Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 51
8 Jawatankuasa Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 51
9 Jawatankuasa Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 51
10 Jawatankuasa Program Kecemerlangan Murid 51
11 Jawatankuasa Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) 52
12 Jawatankuasa Pentaksiran Psikometrik (Ppsi) 52
13 Jawatankuasa Pentaksiran Aktiviti, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) 52
14 Jawatankuasa Akademik 2020 52

C PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) 53

1 Jawatankuasa Induk Pengurusan HEM 54
2 Jawatankuasa Induk Pengurusan Disiplin Murid 55
3 Jawatankuasa Lembaga Pengawas 56
4 Jawatankuasa Perekodan Merit Dan Demerit Murid 57
5 Jawatankuasa Pendaftaran & Perekodan Data Murid 58
6 Jawatankuasa Biasiswa dan Bantuan Murid 59-60
7 Jawatankuasa Kesihatan Murid 61
8 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Jenayah 62
9 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 63
10 Jawatankuasa Skim Lencana Antidadah (Slad)/Antirokok 64
11 Jawatankuasa Program Penghayatan Islam 65
12 Jawatankuasa Induk Keselamatan Sekolah Fire Drill 66
13 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks 67-68

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 ii

Jawatankuasa Pemantauan Kantin Sekolah ISI KANDUNGAN
Jawatankuasa Pengurusan Tandas
Jawatankuasa Pengurusan Lawatan Murid 69
70
D PENGURUSAN KOKURIKULUM (KK) 71
72
Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum
1 Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Badan Beruniform 73
2 Ketua dan Penolong Guru Pasukan Badan Beruniform 74
3 Jawatankuasa Pengurusan Kelab dan Persatuan 75
4 Ketua dan Penolong Guru Kelab dan Persatuan 76
5 Jawatankuasa Pengurusan Sukan dan Permainan 77
6 Ketua dan Penolong Guru Sukan dan Permainan 78
7 Jawatankuasa Pembangunan Sukan 2020 79
8 Senarai Guru Rumah Sukan 2020 80
9 Tugas dan Tanggungjawab Guru Rumah Sukan 81
10 Dasar Perlaksanaan Kegiatan kokurikulum 82
11 Carta Alir Pendaftaran Kokurikulum 83-87
12 Carta Alir Laporan KK Untuk Setiap Perjumpaan Dan Aktiviti KK 88
13 Carta Alir Mengurus Aktiviti Kokurikulum 89
90
E PENGURUSAN TINGKATAN ENAM
91
1 Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan Enam
2 Jawatankuasa Kurikulum Tingkatan Enam 92
3 Jawatankuasa Penilaian dan Pentaksiran Tingkatan Enam 92
4 Jawatankuasa Kerja Kursus (KK) Tingkatan Enam 92
5 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Tingkatan Enam 92
6 Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan Enam 92
7 Jawatankuasa Kokurikulum Tingkatan Enam 93
93
F LAMPIRAN
94-95
1 Lampiran 1 (Jadual Bertugas Guru 2020) 96
2 Lampiran 2 (Jadual Waktu Bekerja AKP) 97-99
3 Lampiran 3 (Senarai Staf Akademik) 100
4 Lampiran 4 (Senarai Nama AKP) 101
5 Lampiran 5 (Senarai Nama Guru Tingkatan) 102
6 Lampiran 6 (Penerapan Nilai Murni Sepanjang Tahun 2020) 103
7 Lampiran 7 (Plan Sekolah) 104
8 Lampiran 8 (Rumusan Cuti Perayaan)
iii
BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEM-
BANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

COGAN KATA

SMK PETRA JAYA CEMERLANG SENANTIASA

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEM-
PERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BER-
SEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI

SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN
KEPATUHAN KEPADA TUHAN.

USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGE-
TAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN

BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, SERTA MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN
NEGARA.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 1

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SMK PETRA JAYA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM
BERJANJI AKAN MENUNMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI :

• MENYEDIAKAN PENDIDIKAN BERKUALITI DAN TERBAIK KEPADA ANAK
DIDIK DENGAN MEMBERIKAN PELUANG SELUAS-LUASNYA DEMI MEM-
PERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SELARAS DENGAN FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

• BERUSAHA UNTUK MENYEDIAKAN SMK PETRA JAYA SEBAGAI IN-
STITUSI PENDIDIKAN YANG UNGGUL DALAM BIDANG KURIKULUM DAN
KOKURIKULUM.

• MEMASTIKAN KEBAJIKAN PELAJAR DAN STAF DIBERI PERHATIAN YANG
SEWAJARNYA.

• MEMASTIKAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN DILAKSANAKAN TANPA KE-
BOCORAN.

• MEMASTIKAN SEKOLAH SENTIASA PEKA DAN RESPONSIVE AKAN KE-

HENDAK PELANGGAN DENGAN SENTIASA MEMBERI LAYANAN PERKHID-
MATAN KAUNTER YANG MESRA

• MEMASTIKAN SEKOLAH SENTIASA PEKA DAN RESPONSIVE AKAN KE-

HENDAK PELANGGAN DENGAN SENTIASA BERSEDIA DAN SANGGUP

MENERIMA PANDANGAN, CADANGAN, SYOR DAN TEGURAN DARIPADA

SEMUA PIHAK DEMI MEMPERTINGKATKAN PRESTASI PERKHIDMATAN

DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 2

SMK PETRA JAYA FOKUS KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 3

PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLAH (TS25)

Definisi Program TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)
merupakan sebahagian daripada usaha Ke-
menterian Pendidikan Malaysia ke arah
meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah
berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang
terlibat berupaya mengaplikasikan amalan ter-
baik dalam pelaksanaan pengurusan dan
kepimpinan serta pedagogi dalam pembelaja-
ran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat
yang terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;
a. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
b. Disokong kepimpinan yang berkualiti/berwawasan
c. Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
d. Komitmen komuniti yang padu

Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah

Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri
pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. Objektif
Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;
a. Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
b. Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan ber-

struktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
c. Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan menguta-

makan kemenjadian murid.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 4

Konsep dan Teras TS25

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah
menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di
Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;
a. Memantapkan kepimpinan sekolah
b. Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembela-

jaran dan pengajaran
c. Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi ke-

jayaan murid

Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah me-
lahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam
lima teras yang berikut;
a. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
b. Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
c. Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
d. Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
e. Komitmen komuniti yang padu.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 5

HALA TUJU TS25 SMK PETRA JAYA

2019 2020 2021 2022 2023

• Mempelajari dan • Pengamalan • Membuat inter- • Pembudayaan • Berkongsi ama-
mendalami mod- PAK21 dalam vensi untuk TS25. lan TS25 dengan
ul TS25. PDPC. tujuan penam- sekolah dalam
bah baikan. • Membuat ino- daerah Kuching.
• Kunjung Bantu • Penulisan objek- vasi bagi setiap
Kumpulan Elit. tif pembelajaran • Inovasi secara panatia. • Berkongsi ama-
dan kriteria terbuka untuk lan dengan
• Penyebaran pembelajaran ketua bidang. sekolah yang
TS25 dengan dalam RPH. berada di daerah
Komuniti, ibu lain.
bapa dan warga • Semua warga
sekolah. guru dan pelajar
mengaplikasi
ilmu yang dipela-
jari daripada
modul.

• Mengaplikasi
pintas dan
oppm dalam
perancangan.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 6

PENGURUSAN TERTINGGI
(EXCO) SEKOLAH 2020

PENGETUA : EN. KHASIM BIN BRAHIM
GPK PENTADBIRAN : EN. WONG KIONG WOUNG
GPK HAL EHWAL MURID : PN. FARIDAH BINTI ABANG WAHAB
GPK KO-KURIKULUM : PN. HJH HAYATI BINTI EDWARD
GPK TINGKATAN 6 : PN. HAJIJAH BINTI AWI

KETUA-KETUA BIDANG/GURU KANAN

KETUA BIDANG BAHASA : EN HJ. ZAMRI BIN SMAIL
KETUA BIDANG KEMANUSIAAN : PN. JENAH BINTI SAM
KETUA BIDANG VOTEK : EN. THEN JOON LEONG
KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK : PN. BIBBY AISHAH BINTI ABDULLAH
ADHAM

JAWATAN KUASA INDUK TS 25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

BIL JAWATAN NAMA PEGAWAI

1 Pengerusi PENGETUA

2 Timbalan Pengerusi PK PENTADBIRAN

3 Naib Pengerusi 1 PK HEM

4 Naib Pengerusi 2 PK KOKURIKULUM

5 SU TS 25 PN. HAJIJAH BINTI AWI

6 SU PAK21 EN. HJ.ZAMRI BIN SMAIL

7 SU Perhubungan Awam (PR)/Tugas-tugas PN. ZAKIAH BINTI OTHMAN
Khas

8 SU Dialog Prestasi PN. AKHIRIAH BINTI ARIS

9 SU Mesyuarat Guru PN. SITI ZUBAIDAH BINTI NOORDIN

10 SU Kewangan Sekolah PN. SITI ZURRIAH BINTI HJ. ABANG ZAIDI

11 SU Perkhidmatan/Perjawatan dan HRMIS PN. ZURAIDA BINTI HJ MATAHIR

12 SU Pengurusan Pejabat PN. SUHAILI BINTI SUMAR @ SIMAR
13 SU Data (e-Operasi) dan SPS PN. SURIYANI BINTI SUIB
14 SU Data MPM(APDM) PN. TEO SIAK HUIH
15 SU Data (e-SSDM V2) PN. HASALIN BINTI RIDZUAN

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 7

16 SU Data Dashboard – kehadiran murid EN. RAZALI BIN HAJI BUJANG

17 SU MMI / Jadual Guru Ganti PN. THEN JOON LEONG

18 SU Modul Relief Terancang ( MRT) PN. JENAH BINTI SAM

19 SU Pembangunan Fizikal/Premis Sek dan EN. WAFI FIRDAUS

My SPATA serta SU Kehadiran Guru & AKP

20 SU Pembangunan Makmal Sains PN. AFIZAH BINTI MOHAMMED

21 SU Pembangunan bilik bilik khas PN.NORASHIKIN BINTI KHALID

22 SU Aset Alih Kerajaan CIK HALIMAH BINTI BOHARI

23 SU Perancangan Strategik ( PiNTAS DAN PN. HAJIJAH BINTI AWI
OPPM )

24 SU Siaraya dan Informasi EN. HANIZAM BIN OPON

25 SU Bilik Gerakan PN.ZURAIDA BINTI HJ MATAHIR

26 SU LADAP CIK TING YING YING

27 SU SKPM g2 dan Penaziran PN THEN JOON LEONG

28 SU HEM PN. HASLINA BINTI KASSIM

29 SU Papan kenyataan PN. DAYANG AFIQAH

30 SU Kebitaraan (Koku)SETEM DAN FILATELI

31 SU Kebitaraan (Koku) TAEKWANDO PN. SITI KHUZAIMAH BINTI AHMAD

32 SU Kebitaran (Koku) BOLA SEPAK EN. AZMAN BIN EDI

33 SU Jaringan dan Jalinan (Lawatan dan PN. BIBBY AISHAH BINTI ABDULLAH AD-
Penandarasan) HAM

34 SU Google Classroom dan Pembestarian EN LUI HOW PEI
Sek./ Pusat Akses

35 SU Lembaga Disiplin Sekolah EN. AHMAD NASIHIN BIN SUKARNI

36 SU Lembaga Penilai Bantuan/Biasiswa CIK MALATI BINTI ABET

37 SU Bimbingan Dan Kaunseling PN. ZAKIAH OTHMAN

38 SU Data Psikometrik PN NOR FADZILAH BINTI ROSDZI

40 SU Badan Pengawas CIK KARTINA BINTI SAHARI

41 SU Ketua Dan Pen. Ketua Tingkatan DARUIS BIN BAKRI

42 SU PPDa EN. AHMAD ABDUSSALAM BIN HUSNI

43 SU INDUK 3K (Kebersihan dan keceriaan EN. RICHARD BANDAR
dan keselamatan)

44 SU Panitia Mata Pelajaran PN. JENAH BINTI SAM

45 SU Kantin Sekolah PN. NORAINI BINTI ABDUL RAZAK

46 SU Kesihatan PN. LIZA ANAK MUPONG

47 SU Pendaftaran/Rekod/Buku JKM PN. HASALIN BINTI RIDZUAN

48 SU SPBT CIK ROSIAH BINTI MUSTAPHA

49 SU Bantuan/Kebajikan Pelajar PN. DATIN HJH ZARINA BINTI MOHAMED

53 SU Bina Insan PN. ZAKIAH BINTI OTHMAN

54 SU Surau Sekolah EN. SAMSUDIN BIN YAKOB

55 SU Perabot dan Inventori Kelas EN. LATIF BIN RAMLI

57 SU Dokumentasi dan Profil Sekolah PN. TAN KIN COO
(Rakaman Peristiwa dan Album)

59 SU PIBG EN. MAT ARIF BIN SAAN

60 Bendahari PIBG CIK FONG FUI KHIUN

61 SU Sarana dan PIBK Sekolah CIK FLORINA ABITT

62 SU Kurikulum Sekolah & Kecemerlangan EN.WONG KIONG WOUNG
Akademik

63 SU Penilaian dan Pentaksiran Dalaman PN. HJH JALITA BINTI SAYID ADRIS
(SAPS)

64 SU PBS/PBD PN. LIM KAH YEN

65 SU PAJSK PN. RULIDAH BINTI SEMAN

66 SU PT 3 PN. REDANI BINTI HASSAN

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 8

67 SU SPM PN. SUNARTI BINTI NGADIS

68 SU PSS Sekolah EN. BONG JOON PING

69 SU MBMMBI dan HIP (Highly Imersive PN. RAHIMAH BINTI ABDUL RAZAK
Programe)

70 SU Kokurikulum PN. RULIDAH BINTI SEMAN

71 SU Majlis Sukan Sekolah EN. AHMAD NASIHIN BIN SUKARNI

72 SU Ko Akademik (Ko Kuria) PN.SAADAH @ FATIMAH BINTI AWI

74 SU Badan Beruniform PN. NORAINI BINTI ABDUL RAZAK

75 SU Kelab dan Persatuan PN. SITI MARWANI BINTI SALLEH

76 SU Koperasi Sekolah PN. NOR FADZILAH BINTI ROSDZI

77 SU Alam Sekitar Dan Lestari CIK FONG FUI KHIUN

78 SU Dana dan Sumbangan Sekolah PN. ZURAIDA BINTI HJ MATAHIR

79 SU Jadual Waktu Sekolah EN THEN JOON LEONG

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 9

SMK PETRA JAYA PORTFOLIO EXCO SEKOLAH

PENGETUA Pengerusi EXCO Sekolah
EN. KHASIM BIN BRAHIM (Kepimpinan, Hala tuju dan Dasar Sekolah)

GPK PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH DAN KURIKULUM
EN. WONG KIONG WOUNG (NKRA/SKPM, Pembangunan sumber Manusia (HRD)
sekolah, Pegawai Seranta sekolah, Pengurusan SKPM
GPK HEM g2, Pengurusan kurikulum, Pembelajaran dan Pemu-
PN. FARIDAH BINTI ABANG WAHAB dahcaraan (P&Pc) Abad ke 21, Peperiksaan,jadual wak-
tu, Prestasi guru/PBPPP, tatatertib guru, Data e-Operasi
GPK KOKURIKULUM dan ABM Perjawatan,HRMIS, SPS, MMI, GOOGLE
PN. HJH HAYATI BINTI EDWARD CLASS ROOM, Perkhidmatan, kewangan, naik pangkat,
pengurusan sekolah, pembangunan staff/LADAP ).
GPK TINGKATATAN 6
PN. HAJIJAH BINTI AWI BINA INSAN DAN PENGURUSAN HAL
EHWAL MURID

Disiplin pelajar dan bina insan pelajar, Biasiswa, Data
HEM - APDM, e-Disiplin/SSDM, e-Kehadiran, Sarana
Sekolah/ ibu bapa (PIBK), Kebajikan dan Bantu-
an,Kaunseling,Psikometrik, Bina Insan, Kantin, SPBT,
Jadual Kedatangan pelajar, Aset Alih dan Tak Alih (My
Spata), Program 3K (Sekolah Selamat, Kesihatan dan
keceriaan), Kawalan keselamatan sekolah dan
perkhidmatan swasta – Keselamatan. Perkhidmatan
Swasta (kebersihan)

PENGURUSAN KOKURIKULUM
DAN KECERIAAN

Kokurikulum— pembangunan sukan, kelab dan persatu-
an, pasukan badan beruniform, koperasi sekolah, keceri-
aan dan 3K (sekolah selamat , landskap, mural,
bangunan, kebersihan dan bebas denggi), siaraya dan
publisiti serta data KOKU,PAJSK,

PENGURUSAN TINGKATAN ENAM
(NKRA/SKPM, Pembangunan sumber Manusia (HRD)
sekolah, Pegawai Seranta sekolah, Pengurusan SKPM
g2, Pengurusan kurikulum, Pembelajaran dan Pemu-
dahcaraan (P&Pc) Abad ke 21, Peperiksaan,jadual
waktu, Prestasi guru/PBPPP, tatatertib guru, Data e-
Operasi dan ABM Perjawatan,HRMIS, SPS, MMI,
GOOGLE CLASS ROOM, Perkhidmatan, kewangan,
naik pangkat, pengurusan sekolah, pembangunan staff/
LADAP ).

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 10

SMK PETRA JAYA PORTFOLIO EXCO SEKOLAH

KB SAINS—MATEMATIK PEGAWAI MEJA : TINGKATAN 1 DAN 2
Pengajaran—pembelajaran Abad ke 21, peperiksaan ting-
PN. BIBBY AISHAH BINTI ABDULLAH ADHAM katan 1 dan 2, KSSM, KBAT(HOTS), JUJ, PBS, Program
kecemerlangan akademik, Data sekolah( e-operasi) jadual
waktu, Guru Ganti (MMI), inovasi sekolah, Kewangan dan
PCG sekolah. 3K (Sekolah selamat, landskap, mural,
bangunan dan kebersihan)Bilik Khas Bidang

KB TEKNIK DAN VOKASIONAL PEGAWAI MEJA : (TINGKATAN 3)
EN. THEN JOON LEONG Pengajaran-pembelajaran Abad ke 21, Peperiksaan
PT3,PBD, Jadual Waktu, Jadual waktu Ganti(Sit in) PSS,
Makmal Komputer/VLE, koperasi sekolah, program ko-
kurikulum sekolah, kantin sekolah, sarana sekolah, sarana
ibu bapa, PIBK dan dokumentasi sekolah. Kewangan dan
PCG sekolah, 3K (Sekolah selamat, Dewan, Padang dan
Gelanggang).

KB KEMANUSIAAN PEGAWAI MEJA : TINGKATAN 4
PN. JENAH BINTI SAM
Pengajaran—pembelajaran Abad ke 21, peperiksaan ting-
KB BAHASA katan 4, (SAP—Analisis dan post mortem), e-Kehadiran, bina
EN HJ. ZAMBRI BIN SMAIL insan dan disiplin pelajar, APDM, e-disiplin/SSDM ,kebajikan
pelajar, 3K (Sekolah Selamat) serta surau sekolah.
Kewangan dan PCG sekolah.

PEGAWAI MEJA SPM : TINGKATAN 5

Pengajaran-pembelajaran abad ke 21, Peperiksaan ting-
katan 5, MBMBI, pengurusan profil dan panatia sekolah,
Program 3K (keceriaan : Landskap, bilik darjah, bilik-bilik
khas), pengurusan kelas, bilik gerakan, papan kenyataan
sekolah/informasi sekolah serta amalan EKSA. Kewangan
dan PCG sekolah. HIP (Highly Imersive Programe). PLC,
Program Nilam

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 11

PERATURAN / PANDUAN STAF

1.1 ARAHAN AM

• Selaku pegawai kerajaan guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala
arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan.

• Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan
boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan
Perkhidmatan lain.

• Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya
sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan/ mata pencarian semata
-mata.

• Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-
prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

• Semua guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat
Pendidikan Negara.

• Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

• Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di
dalam sekolah dan semasa menyertai aktiviti di luar sekolah serta menjaga harta
benda sekolah.

• Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap men-
jalankan tugas.

1.2 KEDATANGAN BEKERJA

i. Jadual waktu mengajar mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak
sekolah.

ii. Guru dikehendaki berada di kawasan sekolah pada jam 6.50 pagi dan meraka-
mkan / mencatatkan masa kehadiran pada alat perakam waktu dan Buku Ke-
hadiran Bertugas semasa sampai di sekolah dan sewaktu balik sekolah.

iii. Guru tingkatan mesti berada di kelas masing-masing pada pukul 7.00 pagi untuk
pengurusan kelas.

iv. Guru penyelaras tingkatan hendaklah mempastikan guru tingkatan berada Bersa-
ma pelajar pada pukul 7.00 pagi.

v. Masa Persekolahan : (Guru)

Isnin hingga Khamis : 7.00 pagi hingga 1.40 petang
Jumaat : 7.00 pagi hingga 11.40 pagi

vi. Waktu Rehat : Isnin hingga Jumaat(10.10 pagi hingga 10.40 pagi)

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 12

vi. Masa Bekerja : (Staf)–mengikut waktu anjal yang dipersetujui (rujuk lampiran 1)

Pejabat Am : 8.00 pagi hingga 5.00 petang
Isnin hingga Jumaat

Masa rehat : 1.00 petang hingga 2.00 petang

Makmal Sains : 7.00 pagi hingga 4.15 petang
Isnin hingga Khamis : 7.00 pagi hingga 12.30 tengah hari
Jumaat

vii. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi ken-
yataan dan sebab-sebab yang wajar.

viii. Guru mesti memberitahu pihak sekolah sebelum pukul 6.30 pagi.
ix. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali da-

lam keadaan kecemasan dengan memaklumkan kepada pihak sekolah.

1.3 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH SEWAKTU MASA PERSEKOLAHAN
i. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu persekolahan kecuali jika

ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari JPN/ PPG/ PPD atau sekolah
dengan memaklumkan serta mendapatkan kebenaran daripada Pengetua atau Penolong Kanan.
ii. Guru yang ingin keluar dari kawasan sekolah semasa waktu persekolahan dikehendaki mengisi
Buku Rekod Keluar atau Borang Kebenaran Menjalankan Tugas Rasmi.
iii. Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan tugasan / latihan untuk pelajar me-
lalui Penolong Kanan/ Ketua Bidang/ Guru Sit-in.

1.4 CUTI
i. Cuti Rehat/ Cuti Semester
• Guru berkelayakan mendapat cuti semester tetapi boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak

melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian
di samping tugas mengajar.
ii. Cuti Sakit
• Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
• Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.
• Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan
ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk meneruskan pembayaran gaji.
iii. Cuti Tanpa Gaji
• Mengikut Perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.
• Cuti tanpa gaji boleh diberi selepas habis semua cuti rehat.
• Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bekerja bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi
tidak melebihi 180 hari.
• Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam 4 tahun.
• Kelulusan cuti tanpa gaji yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum bercu-
ti.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 13

iv. Cuti Ke Luar Negeri
• Semua guru yang hendak bercuti ke luar negeri mesti mendapat kelulusan dari

Jabatan Pendidikan Negeri. Borang permohonan hendaklah dikemukakan selewat
-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

1.5 PAKAIAN
i. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan

masyarakat timur.
ii. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru per-

empuan.
iii. Pakaian yang mencolok mata, seperti skirt yang pendek dan ketat serta jarang,

dilarang sama sekali.
iv. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang

sesuai.
v. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang

sesuai :
vi. Guru perempuan seluar trek/panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju

trek, kasut sukan yang sesuai.
vii. Guru lelaki seluar trek/panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek

atau jersi, kasut sukan yang sesuai.

1.6 PERHUBUNGAN SESAMA GURU
i. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan

sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata. Juga diharapkan
agar guru mewujudkan perasaan kekitaan.
ii. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / pendapat/ ke-
percayaan kepada guru atau pun pelajar atau staf sokongan sekolah lain.
iii. Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial,
status ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali
wujud di sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 14

1.7 BILIK GURU
i. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah tanggungjawab semua guru. Ini

termasuk harta benda di dalam bilik guru.
ii. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di dalam kelas. Masa

ini hendaklah dianggap sebagai non-teaching period dan bukan free period.
Oleh itu, guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perka-
ra-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
iii. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru kecuali dengan
kebenaran guru.
iv. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memas-
tikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana
pihak.

1.8 PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
i. Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah dalam perjawatan, guru berkenaan

boleh berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Pengetua.
ii. Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran boleh berurusan

dengan Ketua Panitia, Ketua Bidang atau Penolong Kanan Kurikulum.

1.9 TUGAS
i. Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, hal ehwal murid, kokuriku-

lum dan pentadbiran. Guru melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi,
cekap dan bertanggungjawab.
ii. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan, misalnya
menghadiri mesyuarat, pergi ke Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan
atau ke sekolah lain, guru hendaklah mematuhi arahan.

1.10 BUKU/ FAIL REKOD MENGAJAR
i. Setiap guru mesti ada sebuah Buku/ Fail Rekod Mengajar dan bertangggungjawab

terhadap keselamatan buku/ fail tersebut. Semua butiran hendaklah disempur-
nakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku/ fail ini hendaklah diserahkan
kepada penyemak masing-masing pada setiap hari Isnin.
ii. Jika guru bercuti, buku/ fail tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong
Kanan Pentadbiran / Ketua Bidang untuk dirujuk oleh guru yang akan mengam-
bil alih tugas guru berkenaan.
iii. Buku/ Fail Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada akhir
tahun.

1.11 JADUAL WAKTU
i. Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk

dipamerkan di dalam kelas sendiri.
ii. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang ditetapkan tanpa kebena-

ran.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 15

1.12 JADUAL KEDATANGAN MURID
i. Setiap guru tingkatan diberikan sebuah Buku Jadual Kedatangan Waktu (merah

jambu) dan sebuah buku Jadual Kedatangan (biru).
ii. Guru Tingkatan bertanggungjawab melengkapkan maklumat-maklumat yang di-

perlukan di dalam Buku Jadual Kedatangan dan menandakan kehadiran pelajar
setiap hari. Jika guru tingkatan tidak hadir, penyelaras tingkatan akan
mengambil alih tugas tersebut.
iii. Guru Subjek mesti menyemak kehadiran dan menandatangani Buku Jadual
Kedatangan Waktu setiap kali masuk kelas.
iv. Kedua-dua buku tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam fail kelas masing-
masing di pejabat selepas tamat waktu persekolahan.
v. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-berturut, ibu bapa / penjaga
hendaklah dihubungi secara bertulis dan lisan.
vi. Pulangan Bulanan Kehadiran murid mesti dibuat oleh Guru Tingkatan pada se-
tiap akhir bulan dan diserahkan kepada penyelaras tingkatan untuk dianalisis.
vii. Penyelaras Tingkatan akan melaporkan analisis kehadiran dan ketidakhadiran
murid kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
viii. Guru tidak dibenarkan membawa balik Buku Jadual Kedatangan Pelajar.
Sekiranya berlaku kehilangan, laporan polis hendaklah dibuat oleh guru ting-
katan.

1.13 KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
i. Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga

keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah
sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan
pihak sekolah.
ii. Ketua Bidang / Ketua Panitia/ hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan
tentang penggunaan alat-alat / bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
lain-lain.

1.14 KEBERSIHAN
i. Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertu-

gas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan. Alatan membersihkan ke-
las hendaklah digunakan dengan sebaiknya dan disimpan dengan selamat.
ii. Ketua Bidang/ Guru Kanan/ Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik-
bilik khas ( bengkel, bilik kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab
untuk menjaga bilik tersebut.
iii. Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua warga sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 16

1.15 SURAT-MENYURAT
i. Semua surat rasmi hendaklah menggunakan kepala surat sekolah yang ber-

logokan sekolah serta ditandatangani oleh Pengetua atau Penolong Kanan yang
diberikan kebenaran.

1.16 SURAT YANG DITERIMA
i. Surat yang diterima oleh pihak sekolah akan diedarkan kepada guru yang berke-

naan untuk diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan
segera terhadap surat-surat tersebut.
ii. Jika surat itu ditujukan kepada guru dengan dinyatakan Melalui dan Salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah mengambil tindakan.
iii. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah :

a. Mengambil fail yang berkenaan di pejabat, jika fail itu tidak ada dalam
simpanannya ;

b. Mengambil tindakan yang diperlukan dan ;
c. Memulangkan semula fail itu ke pejabat.

1.17 PELAWAT
i. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/ Penolong Kanan ter-

lebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau
penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua atau wakilnya.

1.18 MEMBELI BARANG KEPERLUAN SEKOLAH
i. Guru yang hendak membeli barang keperluan sekolah mesti mengisi nota minta.
ii. Borang ini mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia/ Ketua Bidang/

Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.
iii. Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.
iv. Segala invois mesti ditandatangani oleh penerima yang dilantik (pegawai yang

menerima barang) dalam buku stok/ kad petak dengan kemas.

1.19 KEGIATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN
i. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum dan

sukan. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 17

1.20 PERHIMPUNAN SEKOLAH
i. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada hari Isnin pukul

7.00 pagi hingga 7.40 pagi. Pada masa yang sama, guru tingkatan hendaklah me-
nandakan kehadiran murid dalam Buku Jadual Kedatangan.
ii. Guru akan bersama-sama menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Sekolah dan Lagu
Negeri.
iii. Guru yang bertugas ketika perhimpunan pagi wajib memantau untuk memastikan
perhimpunan berjalan lancar.
iv. Ketua guru bertugas bertanggungjawab mencatat maklumat yang disampaikan
semasa perhimpunan dalam buku Rekod Perhimpunan.
v. Semua guru wajib mengikuti Program Kerohanian bersama-sama murid pada hari
Jumaat dari 6.50 pagi hingga 7.10 pagi.

1.21 MESYUARAT
i. Kedatangan semua guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.
ii. Guru diwajibkan memakai pakaian yang kemas semasa menghadiri mesyuarat.
iii. Minit mesyuarat hendak disiapkan dalam masa 3 hari selepas mesyuarat dan dis-

erahkan kepada Pengerusi untuk disemak dan disahkan.

1.22 BUKU STOK / INVENTORI DAN KAD PETAK
i. Guru Kanan/ Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok/ inventori

dan kad petak serta memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori ada-
lah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskinikan. Buku ini akan disemak dari ma-
sa ke masa oleh Pengetua/ Penolong Kanan.

1.23 TANDA NAMA
i. Semua guru hendaklah memakai tanda nama rasmi pada hari persekolahan, maj-

lis rasmi di sekolah dan di luar sekolah.

1.24 KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG
i. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.
ii. Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 18

1.25 PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN
i. Penggunaan peralatan dan perkakasan hendaklah direkod dan mengikut pera-

turan.
ii. Mesti mendapat kebenaran daripada Ketua-ketua Bahagian atau Penjaga Stok.
iii. Bertanggungjawab menggunakan peralatan dan perkakasan dengan baik dan

memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.
iv. Jika rosak hendaklah dilaporkan serta-merta.

1.26 ARAHAN DAN PEKELILING
i. Setiap arahan dan pekeliling hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi dan

disimpan dalam fail khas.

1.27 KUNCI
i. Semua kunci bilik khas mesti disimpan di pejabat dan direkodkan penggunaann-

ya.
ii. Sekiranya ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, guru ter-

sebut hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua. Guru tersebut ber-
tanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.
iii.
1.28 ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau secara rasmi sekolah.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 19

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang ber-
tanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju
ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya
kepada demokrasi, kebebasan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami ke-
budayaan mereka memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman ber-
zaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk
mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut
sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf
kesusilaan yang setinggi-tingginya.

1.1 TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

i. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid kami daripada hal-hal
lain. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.

ii. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit tentang murid kecuali kepada mereka
yang berhak mengetahuinya.

iii. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam bilik darjah sendiri atau mata
pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

iv. Menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat mem-
berikan contoh yang baik kepada murid.

v. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui penyelidikan, lawatan
dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya
pengajaran mencapai mutu yang terbaik.

1.2 TANGGUNGAWAB TERHADAP IBU BAPA
i. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa ke atas anak-anak mereka.
ii. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi

pendidikan dengan ibu bapa.
iii. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa tentang keadaan

keluarga atau tentang anak-anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocor-
kannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 20

i. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.
ii. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang

boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

1.3 TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
i. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan

kepentingan murid.
ii. Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang boleh membantu dan

membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungja-
wab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua dan menghormati adanya
perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
iii. Menghormati masyarakat tempat kita berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian
dalam sebarang kegiatan masyarakat.
iv. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, insti-
tusi pendidikan dengan masyarakat.
v. Memberi sumbangan untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan ke-
cendekiawan masyarakat.
vi. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan baik.

1.24 TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION
KEGURUAN

i. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa atau
berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

ii. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan (kita) se-
bagai guru.

iii. Berusaha menunaikan tanggungjawab kita dengan rajin dan bersungguh-sungguh
untuk mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial.

iv. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat (kita) terutamanya mereka yang baru
dalam profesion keguruan.

v. Sentiasa mengawasi diri (kita) supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
keguruan.

vi. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan pendidikan.
(Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ialah orang me-
nyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah,
menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran
organisasi dan penyelidikan pendidikan).

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 21

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau
Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang,
Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labu-
an & Putrajaya

TAHUN 2020

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 22

PENTAKSIRAN/PEPERIKSAAN TARIKH

1. Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

i. Ujian Lisan Bertutur (BM & BI) Ogos 2020

ii. Ujian Lisan Mendengar (BM & BI) Ogos 2020

Sijil Pelajaran Malaysia 4 Nov–4 Dis 2020
2.

Ujian Bertulis

3. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

i. Semester 2 (2020) Mei 2020

ii. Semester 3 (2020) Nov 2020

iii. Semester 1 (2021) Nov 2021

4. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)ULANGAN

i. Ulangan 1 (2020) Nov 2020

ii. Ulangan 2 (2020) Nov 2020

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 23

UJIAN/PEPERIKSAAN TARIKH TINDAKAN CATATAN

UJIAN PROGRESIF 2-13 Mac 2020 Peralihan, Rekod disimpan
oleh guru mata-

Ting 1, 2 3 ,4, 5 & 6 pelajaran masing-
masing

PEPERIKSAAN Peralihan, Isi SAPS
4-20 Mei 2020
PERTENGAHAN TA-
HUN Ting 1, 2 3 ,4, 5 & 6

PEPERIKSAAN 3-14 OGOS 2020 Tingkatan 3,5,6 Isi SAPS
PERCUBAAN

PT3, SPM & STPM

PEPERIKSAAN AKHIR Peralihan, Isi SAPS
2-20 NOV 2020 Ting 1, 2 & 4

TAHUN

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 24

SMK PETRA JAYA

PERATURAN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
( UJIAN DAN PEPERIKSAAN)

PANDUAN GURU
_____________________________

1. Jarakkan kedudukan meja pelajar sehari sebelum peperiksaan bermula. Laci meja menghala ke hadapan.
2. Pastikan tempat duduk pelajar disusun mengikut senarai daftar pelajar dalam kelas.
3. Pastikan semua fail, buku dan beg pelajar diletakkan di belakang atau hadapan bilik darjah. Ruangan sudut mata

pelajaran dan pembelajaran akses kendiri di dalam kelas hendaklah di tutup / atau ditanggalkan.
4. Meniru semasa peperiksaan merupakan kesalahan serius. Tindakan yang tegas perlu diambil terhadap pelajar

yang meniru. Markah sifar akan diberi kepada pelajar meniru, cubaan meniru serta pelajar yang bersubahat. Tin-
dakan disiplin juga akan dikenakan.
5. Pelajar-pelajar mesti berada di dalam bilik darjah sekurang-kurangnya sepuluh minit awal dari masa permulaan
peperiksaan.
6. Guru yang mengawas/ memulakan ujian/peperiksaan hendaklah mencatat maklumat kertas yang diuji pada pa-
pan tulis. (Rujuk Butiran Peperiksaan)
7. Pelajar tidak dibenarkan meminjam alat tulis daripada pelajar lain semasa peperiksaan sedang berlangsung teru-
tama subjek Pendidikan Seni Visual.
8. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan. Mereka dibenarkan pergi ke tandas jika benar-benar perlu
berbuat demikian.
9. Pelajar tidak dibenarkan meninggalkan bilik (kelas) peperiksaan sebelum masa peperiksaan tamat.
10.Pelajar hanya dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan selepas guru yang mengawas berpuas hati apabila semua
kertas jawapan dan bahan peperiksaan telah dikutip dan bilangannya dikira betul.
11. Bilik Penyimpanan Kertas Soalan diisytiharkan sebagai KAWASAN LARANGAN. Semua pelajar tidak
dibenarkan mengambil kertas soalan peperiksaan di bilik tersebut walaupun dengan arahan guru.
12. Pelajar yang TIDAK HADIR untuk ujian/peperiksaan sebab kesihatan dibenarkan menduduki ujian/peperiksaan
sekiranya tidak lebih dari 3 hari dan markah peperiksaan akan diberi kepada kertas-kertas yang tidak didudukin-
ya,selepas ujian / peperiksaan diadakan. Akan tetapi, jika melebihi dari 3 hari , markah peperiksaan tidak akan
diambil sebagai markah ujian / peperiksaan tetapi dianggap sebagai LATIHAN sahaja.
Pelajar yang tidak hadir pada hari peperiksaan kerana mewakili sekolah dibenarkan mengambil peperiksaan pa-
da masa lain dan markah akan direkodkan. Pelajar yang tidak hadir untuk salah satu kertas dianggap tidak hadir
untuk kertas tersebut.
13. Kertas objektif OMR akan disediakan oleh pihak sekolah untuk PPT, Percubaan SPM dan PAT bagi mata pelaja-
ran SPM sahaja.
14. Setiap kelas akan diberikan satu salinan Jadual Peperiksaan dan jadual tersebut hendaklah ditampal di papan
notis kelas sepanjang masa peperiksaan berlangsung .
15. Semasa ujian / peperiksaan berlangsung tidak ada perhimpunan sekolah.
16. Pelajar mesti datang dan balik mengikut masa persekolahan biasa. Pelajar tidak boleh datang lewat walaupun
tiada peperiksaan atau balik awal walaupun kertas peperiksaan sudah tamat. (Perubahan waktu pulang tertakluk
kepada Jadual Peperiksaan)
17. Guru hendaklah mengurus butiran / maklumat kertas ujian/peperiksaan di bilik Unit Penilaian dan Peperiksaan
SMKPJ. Kertas ujian/peperiksaan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bilik Unit Penilaian dan Peperik-
saan.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 25

PERATURAN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
( UJIAN DAN PEPERIKSAAN)
PANDUAN KELAS
__________________________

Semua pelajar dinasihati supaya membaca dan mematuhi semua arahan dan amaran ini:
1. Pelajar diingatkan bahawa kertas soalan adalah SULIT mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. Kertas soalan tidak

boleh dimiliki oleh mana-mana orang / pihak untuk apa-apa tujuan sekalipun. Sesiapa sahaja memiliki kertas
soalan tersebut sama ada dalam bentuk asal atau salinan adalah melanggar peraturan keselamatan seperti
yang terkandung dalam Akta Rahsia Rasmi 1972. Kertas soalan tersebut dianggap sebagai sulit sehinggalah
ujian / peperiksaan tersebut tamat dan diklasifikasikan sebagai tidak sulit.
2. Pelajar hendaklah berada di tempat duduk pada masa yang ditetapkan semasa ujian / peperiksaan. Jika tiba
lewat, nyatakan sebab munasabah kepada guru yang mengawasi ujian / peperiksaan. Masa tambahan tidak
akan diberikan.
3. Pelajar-pelajar mesti berada di dalam bilik darjah sekurang-kurangnya sepuluh minit awal dari masa permulaan
peperiksaan.
4. Tulis nama , tingkatan dan mata pelajaran dengan jelas pada kertas jawapan atau kertas lukisan yang
digunakan.
5. Apabila pelajar diminta berhenti menulis, patuhi arahan dan susun kertas jawapan mengikut tertib susunan
yang betul. Pastikan telah menulis nama, kelas dan mata pelajaran dengan betul pada kertas jawapan.
6. Jangan dedahkan kertas jawapan anda sehingga boleh dibaca oleh calon lain.
7. Jangan meniru atau memberi peluang meniru kepada calon lain.
8. Jangan memberi atau mendapatkan pertolongan atau melakukan sebarang perbuatan tidak jujur.
9. Jangan bawa masuk ke dalam tempat ujian / peperiksaan sebarang buku, nota, catatan, akhbar, kertas kecuali
alat tambahan yang dibenarkan dibawa masuk untuk kegunaan semasa ujian / peperiksaan.
10. Pelajar hendaklah membawa peralatan dan bahan yang diperlukan bagi setiap mata pelajaran sendiri . TIDAK
dibenarkan meminjam atau memberi pinjam sebarang peralatan sewaktu ujian/ peperiksaan sedang dijalankan.
11. Jangan tukar tempat duduk yang telah diperuntukkan kepada pelajar tanpa kebenaran guru pengawas.
12. Jangan mengganggu ketenteraman atau melakukan kekacauan di dalam atau berhampiran tempat ujian pepe-
riksaan semasa ujian / peperiksaan sedang dijalankan.
13. Pelajar yang melanggar mana-mana amaran di atas boleh dikenakan tindakan dimerit.
Arahan kertas jawapan
1. Pelajar menggunakan kertas kajang sendiri.
2. Hanya dibenarkan menggunakan pen untuk menjawab soalan bertulis.
3. Pemadam jenis cecair / kimia atau seumpamanya tidak boleh digunakan.
Arahan kertas jawapan ( objektif aneka pilihan, OMR )
1. Gunakan pensel 2B sahaja.
2. Kertas jawapan objektif (OMR) hendaklah dilengkapkan dengan maklumat nama, tingkatan dan mata pelajaran
di tempat yang disediakan dan hitamkan di ruangan yang berkenaan.
3. Gunakan pemadam sahaja untuk memadamkan tanda jawapan yang tidak dihendaki. Pastikan tidak ada kesan
pensel di tempat yang dipadamkan itu. Pemadam jenis cecair / kimia atau seumpamanya tidak boleh
digunakan.
4. Jangan buat lubang atau apa-apa tanda yang tidak dikehendaki di atas kertas jawapan.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 26

PERATURAN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
( UJIAN DAN PEPERIKSAAN)
KETETAPAN
__________________________

1. JENIS PEPERIKSAAN : TINGKATAN PERALIHAN,1, 2, 3, 4 DAN 5
: TINGKATAN PERALIHAN,1, 2, 3, 4 DAN 5
UJIAN PROGRESIF : TINGKATAN 3 DAN 5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) : TINGKATAN PERALIHAN, 1, 2 DAN 4
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3/SPM
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT)

2. KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN

a. Soalan mestilah berdasarkan sukatan yang telah diajar dan mengikut Rancangan Pelajaran Tahunan
Mata Pelajaran serta menepati format yang telah ditetapkan oleh Panitia. Soalan-soalan yang digubal
TIDAK DIBENARKAN sama sekali menggunakan kaedah gunting dan tampal tetapi kaedah tersebut
dibenarkan untuk gambarajah dan jadual sahaja. Soalan hendaklah ditaip.

b. Gunakan muka surat depan (Cover Depan) kertas soalan yang diformatkan mengikut seperti PT3
(bagi Menengah Rendah) dan SPM (bagi Menengah Atas).

c. Muka depan kertas soalan Ujian Progresif mengikut ketetapan Panitia Mata Pelajaran.

3. FORMAT KERTAS SOALAN

Jenis Font : Arial
Bahasa Cina : Kaiti
Saiz Font : 11
Bahasa Cina : 13
Spacing : 1 atau 1 ½ (single atau 1.5 lines)
Saiz Kertas : A4
Muka surat : Tengah (Bawah)
Indent : Margin Normal

Muka surat terakhir perlu dinyatakan.
Kertas mestilah ditandatangani oleh penyedia soalan, disemak oleh Ketua Panitia dan disahkan
oleh Ketua Bidang pada MUKA SURAT DEPAN kertas soalan.
I. UJIAN PROGRESIF
a.Masa untuk semua kertas soalan diselaraskan 1 Jam 30 Minit bagi Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan Ting-

katan 5.
b.Tingkatan Peralihan, masa yang diperuntukan untuk setiap kertas soalan adalah 1 Jam.
c.Jadual Ujian Progresif akan disediakan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian.
II. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT), PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) DAN PE-

PERIKSAAN PERCUBAAN PT3/SPM
a. Kertas soalan mesti disediakan mengikut masa dan format yang sama seperti PT3/SPM untuk

Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan Tingkatan 5.
b. Jadual Peperiksaan akan disediakan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian.

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 27

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 28

JANUARI 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6

1 Rabu Cuti umum Tahun Baru
Khamis
Pengaihan buku teks
2 T.4

Orientasi Tingkatan 1 &
Peralihan 2-10/1/2020

3 Jumaat Mesyuarat Sains 1/2020, Mesyuarat JK KK 1
4 Sabtu Mesyuarat Panitia Bidang
5 Ahad Kemanusiaan (1-17/10 Pengaihan buku teks
T.1 dan peralihan
Isnin Mesyuarat Panitia Mat
6 1/2020
Mesyuarate Pengurusan 1
Selasa
7 Pendaftaran PEKA Sains T4/
Pentaksiran PEKA Sains/Sains
Rabu Tulen T5 bermula
8 Mesyuarat Panitia BI 1 / BM 1

9 Khamis Taklimat kerja kursus PA, BM,
10 Jumaat Sejarah STPM Sem 2 (pelajar
dan ibu bapa)
11 Sabtu
12 Ahad Mesyuarat UBK 1/2020 Mengenalpasti bakat sukan
13 Isnin Mesyuarat HEM Bil/ 1 Mengenalpasti bakat sukan
14 Selasa Pendaftaran SP/KB/BU
Perlantikan AJK Kelab Persatu-
Rabu an, Sukan Permainan dan Unit
Beruniform
15
Mesyuarat Majlis Apreasiasi
16 Khamis Tingkatan 6 bil 1
17 Jumaat Mesyuarat pengurusan T6 bil 1
18 Sabtu
19 Ahad Pertandingan Kaligrafi (BC) Agih borang HPV ting 1 Latihan kejohanan Olahraga
20 Isnin (perempuan) MSS Bhgn Kuching

Selasa Meyuarat Kantin Bil / 1 Latihan kejohanan Olahraga
21 MSS Bhgn Kuching

22 Rabu Perjumpaan Kelab dan Per- Pembentangan Kertas Kerja
satuan 1 Kem Motivasi T6

23 Khamis Cuti Tahun Baru Cina
24 Jumaat Cuti Tahun Baru Cina
25 Sabtu Penghantaran RMH kpd KB
26 Ahad
27 Isnin

28 Selasa Dialog Prestasi GT
29 Rabu
Perjumpaan Sukan dan Per-
30 Khamis LDP 1 : BM/Penetapan Head- mainan 1
count PT3&SPM
29
31 Jumaat BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020

FEBUARI 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6

1 Sabtu Sambutan TBC (BC) / PLC BI 1 Pengagihan Fail SPBT Kepa- Bengkel kajian tindakan T6
2 Ahad da Guru Kelas (tempoh 3
Pencerapan Fasa 1 (feb-Apr) Minggu) Pembentangan kertas kerja program
Isnin Konservasi alam sekitar T6
Penghantaran RPH/Pendaftaran Program Kaunseling Ber-
3 SPM : Mengisi borang Pendafta- fokus mula( Rokok & Sa- Ujian diagnostic STPM Sem 2 (24-27
ran (Peringkat Sekolah) hsiah) Feb)
4 Selasa
5 Rabu Mesyuarat Pengurusan 2 Latihan Kejohanan Olahraga MSS 30
6 Khamis Bahagian Kuching
7 Jumaat Perjumpaan Badan Beruniform 1
8 Sabtu
9 Ahad Mesyuarat JK KK 2

Isnin Thaipusam
10
Mesyuarat Tek & Vok Latihan Kejohanan Olahraga MSS
11 Selasa English Language Month (10- Bhgn Kuching
12 Rabu 28/2)/Penghantaran RPH
Pendaftaran SPM online Latihan Kejohanan Olahraga MSS
Khamis Bhgn Kuching
Kursus Kepimpinan Perjumpaan Kelab dan Persatuan
13 Pengawas siri 1 2
Ceramah HPV Ting 1
14 Jumaat (perempuan)Ceramah
15 Sabtu Talasimia (Ting 4)
16 Ahad Kem PRS
17 Isnin
18 Selasa Penghantaran RPH/Kerja Kursus Pelancaran Sumur
19 Rabu PSV SPM bermula

Khamis Perjumpaan Sukan dan Per-
20 mainan 2

21 Jumaat Pendaftaran PT3 : Mengisi Saringan Ambil Darah
22 Sabtu Borang Pendaftaran (Peringkat Talasima 70 x 2 (20-21/2)
23 Ahad Sekolah)

Isnin Penghantaran RPH Penyerahan fail SPBT oleh Perjumpaan Badan
24 LDP 2 BM guru Tingkatan kepada Guru Uniform 2
SPBT
25 Selasa Ujian Skim Lencana PRS
26 Rabu Tahap 1

Khamis Solat Jemaah Bulanan 1/
27 Ujian saringan ambil darah
(70 orang)
28 Jumaat
29 Sabtu

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020

MAC 2020 KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
TARIKH/HARI
Muat turun Kerja Kursus GKT Amalan Guru Penyayang Kem Motivasi T6 (7-8 Mac)
1 Ahad dilancarkan Keputusan STPM 2019
2 Isnin Ujian Diagnostik SPM Tarikh Akhir Key In markah Ujian
Diagnostik
3 Selasa Penghantaran RPH/
4 Rabu Pendaftaran PT3 inline Pertandingan reka bentuk kad pos
5 Khamis Mesyuarat Pengurusan 3 KESEF
Dialog prestasi STPM Bil 1-2020
6 Jumaat Perjumpaan Kelab dan Persatuan Penetapan sasaran STPM sem 2
7 Sabtu 3
8 Ahad
9 Isnin Pentaksiran Psikometrik IMK &
IKP Tingkatan 3
10 Selasa
Dos 1 Ting 1 (perempuan) (5-
11 Rabu 6/3)Mesyuarat AJK Biasiswa Dan
Kebajikan 1
12 Khamis
13 Jumaat Taklimat Perniagaan / Peneta-
14 Sabtu pan sasaran SPM
15 Ahad
16 Isnin LDP BI 1 / Penghantaran RPH Meyuarat Kantin Bil / 1
17 Selasa
18 Rabu Mesyuarat Panitia Matematik Pameran Kerjaya 1 Sempena Hari
19 Khamis 2/2020 Keputusan SPM 2019 *
20 Jumaat
21 Sabtu Tarikh tutup pendaftaran SPM
22 Ahad online
23 Isnin
Mesyuarat Staff 2
24 Selasa
Perjumpaan Sukan dan Per-
25 Rabu mainan 3
26 Khamis
27 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
28 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
29 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
30 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
31 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Isyrak Mikraj Usrah 1

Pertandingan Nyanyian BC/
Mesyuarat Panitia 2(23/3-
27/3) & Mesy Panitia Bidang
Kemanusian 2 (23-27/3)

Motivasi Tingkatan 3( PT3) Perjumpaan Badan Uniform 3
& Tingkatan 5( SPM) bermula

Mesyuarat HEM Bil/ 2

Mesyuarat Panitia Sains kali
ke 2/2020 & Tarikh tutup
Pendaftaran PT3

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 31

APRIL 2020 KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
TARIKH/HARI
Mula Kerja Kursus Reka Pemantuan dan pemeriksaan Pertandingan KESEF Cemerlang
1 Rabu Cipta SPM 2021 & tamat buku teks oleh Guru Tingkatan 1- peringkat Kebangsaan bermula
kerja kursus SPM 2020 / (tempoh 23/4)
2 Khamis PLC - BC Pendaftaran ulangan penggal 1 dibu-
3 Jumaat Suntikan ATT (kancing gigi) ka
4 Sabtu Tingkatan 3 Konservasi Alam Sekitar T6 (3-5 April)
5 Ahad
6 Isnin Pemantauan dan pemeriksaan Peperiksan percubaan Sem 2 STPM
buku teks oleh guru kelas 1/4- 2020 (14-17 April)
7 Selasa 23/4 Mesyuarat Pengurusan T6 Bil 2
8 Rabu Program Seniman Muda-Seni Visual
9 Khamis (Tempoh 3 minggu) E-submission KK STPM Sem 2 di buka

10 Jumaat Program Gaya Hidup Sihat Tarikh akhir key in markah percubaan
11 Sabtu STPM Sem 2
12 Ahad Mesyuarat Bidang Tek & Amalan Guru penyayang( 1) Latihan Sukan Olahraga SMKPJ Program celik “A, B dan C” Ekonomi
13 Isnin Vok sem 2
Penghantaran RPH Pameran Kerjaya 2 Latihan Sukan Olahraga SMKPJ
14 Selasa Mesyuarat Pengurusan 4 Suntikan HPV Dos 2 Ting 1 Kejohanan Sukan Olahraga Ta-
15 Rabu Mesyuarat Panitia BM 2 (Perempuan) hunan 2020 di Stadium
16 Khamis Kejohanan Sukan Olahraga Ta-
17 Jumaat Good Friday hunan 2020 di padang sekolah/
18 Sabtu Sukantara antara Rumah
19 Ahad
20 Isnin Mesyuarat Panitia RBT Pelancaran DWEN
21 Selasa Saringan Minda Sihat 1
22 Rabu Inter Class Choral speaking
23 Khamis competition (lower form)
24 Jumaat
25 Sabtu Penghantaran RPH
26 Ahad
27 Isnin Penghantaran RPH
28 Selasa Pertandingan lagu Puisi
29 Rabu antara Tingkatan
30 Khamis Mesyuarat Panitia 2

Penghantaran RPH/Minggu Pentaksiran Psikometrik IMK &
STEM 2020 ITP Tingkatan 1
Minggu STEM 2020
Perjumpaan Kelab dan Persatuan
Minggu STEM 2020 4

Minggu STEM 2020
Awal Ramadan

Penghantaran RPH

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 32

MEI 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
1 Jumaat
2 Sabtu Cuti Hari Pekerja Usrah 2 Pendaftaran Pelajar Sem 1
3 Ahad Amalan Guru Penyayang ( 2) STPM 2021
4 Isnin Penghantaran RPH Mingu Suai Kenal Pelajar
Workshop-ULBS implemen- Sem 1 STPM 2021 (5-8
5 Selasa tation & coodination Mei)
Peperiksaan Pertengahan STPM Sem 2 Bermula (6-
Tahun 18 Mei)
Mesyuarat Pengurusan 5
Restu Ilmu STPM Sem 2
6 Rabu Bengkel 1 Teknik Menjawab Permohonan pelupusan buku
Sejarah SPM) teks Ting 4 KBSM
7 Khamis
8 Jumaat Nuzul Quran
9 Sabtu
10 Ahad Interclass Drama Competi-
11 Isnin tion (Upper Class Form)
Penghantaran RPH
12 Selasa
13 Rabu Iftar Jamaie (Solat Jemaah)2
14 Khamis
15 Jumaat Hari Guru
16 Sabtu
17 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18 Isnin Selamat Hari Raya Aidilfitri / CUTI PERTENGAHAN TAHUN
19 Selasa Selamat Hari Raya Aidilfitri / CUTI PERTENGAHAN TAHUN
20 Rabu
21 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 33

JUN 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
1 Isnin
2 Selasa Penghantaran RPH GAWAI DAYAK/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 Rabu Mesyuarat Pengurusan 6 GAWAI DAYAK/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 Khamis
5 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
10 Rabu
11 Khamis Interaksi Biasiswa Perjumpaan Sukan dan Permainan
12 Jumaat 4

Taklimat KK STPM BM, Seni

13 Sabtu Penghantaran RPH/LDP BM
14 Ahad 3
15 Isnin
Perjumpaan Badan Uniform 4 Mesyuarat Mini Sukan ting-
16 Selasa
17 Rabu

18 Khamis Mesyuarat Panitia BI 2 Meyuarat AJK Biasiswa Dan
19 Jumaat Kebajikan 2
20 Sabtu Kem Bina Insan
21 Ahad
22 Isnin Penghantaran RPH/ PLC BI-
2/Mesy.Panitia bidang
23 Selasa Kemanusiaan 3(22/6-26/6)
24 Rabu
25 Khamis Perjumpaan Kelab dan Persatuan
26 Jumaat 5

27 Sabtu Mesyuarat HEM Bil/ 3
28 Ahad
29 Isnin Seminar teknik menjawab
SPM (BC)/Bengkel Geografi
30 Selasa SPM

31 Rabu Penghantaran RPH /Mesy Meyuarat Kantin Bil / 3
Panitia BM 3/LDP2
Mesyuarat Panitia MAT Pentaksiran Psikometrik ITP
3/2020 Tingkatan 4
Mesyuarat Panitia Sains Kali
3/2020

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 34

JULAI 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
1 Rabu
2 Khamis Pencerapan Fasa 2 (Julai- Suntikan ATT (kancing gigi) Ting 3 Perjumpaan Sukan dan Permainan 5 Mini Sukan T6
3 Jumaat Sept) Mesyuarat Pengurusan
4 Sabtu Mesyuarat Kurikulum 3 T6 Bil 3
5 Ahad Ujian Diagnostik Sem 3
6 Isnin Workshop-answering Tech- Usrah 3 dan Sem 2 (20-24 Julai)
nique PT3/ Penghantaran Program Sayangi Dirimu( PPDa)
7 Selasa RPH
8 Rabu Perjumpaan Badan Uniform 5
Minggu Bahasa Melayu (6-
9 Khamis 21/7)
10 Jumaat Mesyuarat Pengurusan 7
11 Sabtu
12 Ahad Mesy Panitia BC 3
13 Isnin
14 Selasa Teknik Menjawab soalan
15 Rabu BM 1
Bengkel PAI PT3(Teknik
16 Khamis Menjawab)
Hari Permuafakatan
17 Jumaat
18 Sabtu Penghantaran RPH Outreach Kolej Matrikulasi / Perjumpaan Kelab dan Persatuan 6
19 Ahad Politeknik
20 Isnin Pertandingan Pidato (BC)
Teknik Menjawab soalan Kursus Pengawas Siri 2
BM 2 16-17/7
LDP BI – 2/Bengkel PAI SPM
(Teknik Menjawab)
Bengkel Pentaksiran Sains
PT3

Penghantaran RPH/Bengkel
Teknik Menjawab Soalan
Kimia/Pelancaran Bulan
Kebangsaan(Panitia Sejarah)

21 Selasa Mesyuarat Staff 3 Perjumpaan Sukan dan Permainan 6
22 Rabu
Kemerdekaan Sarawak/ Solat Jemaah Bulanan 3
23 Khamis Bengkel 2 (Sejarah SPM)
Bengkel Teknik Menjawab
24 Jumaat Soalan Biologi
Bengkel Teknik Menjawab
25 Sabtu Soalan Sains SPM/Kerja
26 Ahad Kursus PSV SPM Tamat
27 Isnin
28 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
29 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
31 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Cuti Raya Haji 2020 / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Pentaksiran PEKA Sains/Sains Tulen T5 Tamat/Penghantaran Akhir Markah kerja kursus SPM / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 35

OGOS 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
1 Sabtu PENTABDIR MURID TING 6
2 Ahad
3 Isnin Key in markah kerja kursus / ULBS SPM secara online / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

4 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

5 Rabu Penghantaran RPH Penulisan Folio KESEF bermula
6 Khamis
7 Jumaat Bengkel Intersif PT3/ Pendaftaran ulangan Sem 2 di
Bengkel Teknik Menjawab buka
Soalan Fizik /Peperiksaan
Percubaan PT3 Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 3
Bengkel Teknik Menjawab (IKP 1)
Soalan Matematik SPM
(Kump.A)

Mesyuarat Pengurusan 8 Perjumpaan Badan Uniform 6

LDP 4 – BM/Bengkel Teknik Meyuarat AJK Biasiswa Dan Keba-
Menjawab Soalan Ma- jikan 3
tematik SPM (Kump.B)
Workshop –Answering
technique SPM

Tarikh akhir Key in markah Ujian
Diognostik Sem 3 dan Sem 1

8 Sabtu Penghantaran RPH Perjumpaan Kelab dan Persatuan 7
9 Ahad PLC – BC/Bengkel PT3
10 Isnin Geografi Perjumpaan Sukan dan Permainan 7
11 Selasa Program Penetapan Sasaran
12 Rabu Interclass Public Speaking Sem 3
Competition (open)
13 Khamis Penghantaran RPH Perjumpaan Badan Uniform 7
14 Jumaat
15 Sabtu 36
16 Ahad
17 Isnin

18 Selasa
19 Rabu

20 Khamis
21 Jumaat

22 Sabtu

23 Ahad

24 Isnin Peperiksaan Percubaan
SPM
25 Selasa Mesyuarat Panitia RBT
26 Rabu
27 Khamis Saringan Minda Sihat 2

28 Jumaat

29 Sabtu

30 Ahad

31 Isnin Hari Keangsaan/
Penghantaran RPH/ Tarikh
akhir key in markah kerja
kursus / ULBS SPM secara
online

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020

SEPTEMBER 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN TING
1 Selasa PENTABDIR MURID 6
2 Rabu
Percubaan SPM Pemantuan dan pemerik-
Mesyuarat Pengurusan 9 saan buku teks kali ke-2 (2
-18/9)

3 Khamis Pameran seni Visual bermula (3-4 Sept)
4 Jumaat
5 Sabtu Penghantaran RPH/ Usrah 4
6 Ahad Mesyuarat Panitia Bi-
7 Isnin dang Kemanusiaan 4(7/9 Suntikan HPV Dos 2 Ting 1
-4/9) (perempuan)
8 Selasa Bengkel menjawab soa- Pentaksiran Psikometrik
lan Perniagaan Tingkatan 5 ( IKK)
9 Rabu
Amali Sains Kimia T4
10 Khamis
Mesy Panitia BI 3
11 Jumaat
12 Sabtu Penghantaran RPH Percubaan STPM Sem 3 dan Sem 1 (17-
13 Ahad Pertandingan Drama 25 Sept)
14 Isnin antara Ting/Amali Sains
15 Selasa Fizik T4 E-submission dibuka
16 Rabu
Ceramah Penulisan kre- Perjumpaan Kelab dan Per-
17 Khamis atif (BC) satuan 8
18 Jumaat
Penghantaran RPH/LDP Mesyuarat Pengurusan T6 bil 4
19 Sabtu BI 3
20 Ahad Amali Sains Biologi T4 Perjumpaan Sukan dan
21 Isnin Meyuarat Kurikulum 4 Permainan 8

22 Selasa Penghantaran RPH
23 Rabu

24 Khamis

25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 37

OKTOBER 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTABDIR MURID TING 6
1 Khamis Pengisian PAJSK bermula
2 Jumaat Pemeriksaan gigi (15 hari) (7 Tarikh akhir Key In Markah
-23/10) Percubaan STPM
3 Sabtu Majlis Apreasiasi T6
Program Pasca PT3 bermula
4 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun Restu Ilmu STPM Sem 3
5 Isnin dan Sem 1
Penghantaran RPH/
6 Selasa Mesyuarat Panitia Sains
kali 4/2020/Mesy.Panitia
Matematik 4/2020:LDP3
Panitia Matematik

Mesyuarat Pengurusan 10

7 Rabu Mesyuarat Panitia BM

8 Khamis

9 Jumaat

10 Sabtu

11 Ahad Penghantaran RPH
12 Isnin

13 Selasa Mesyuarat Panitia BC 4/ Meyuarat Kantin Bil / 4 Hari Sukan Negara 2020
14 Rabu SPM Bertulis Fasa 1 Mesyuarat HEM Bil/ 4
bermula Raptai MAKK 2020
15 Khamis MAKK 2020
16 Jumaat Penghantaran RPH
17 Sabtu Mesyuarat Staff 4
18 Ahad
19 Isnin Penghantaran RPH
20 Selasa
21 Rabu Mesyuarat Panitia BI 4
22 Khamis APC
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin
27 Selasa
28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 38

NOVEMBER 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
1 Ahad PENTABDIR
MURID TING 6

2 Isnin Penghantaran RPH/
SPM Bertulis Fasa 2

3 Selasa Mesyuarat Pengurusan 11 STPM sem 3 bermula (3-10
November)
4 Rabu Penghantaran RPH
5 Khamis Ulangan 1(18-24 No-
6 Jumaat Penghantaran RPH vember)
7 Sabtu
8 Ahad CUTI AKHIR TAHUN Ulangan 2(25 Nov-1 Dis)
9 Isnin 21 NOVEMBER—31 DISEMBER 2020
10 Selasa
11 Rabu
12 Khamis
13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa
18 Rabu

19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 39

DISEMBER 2020

TARIKH/HARI KURIKULUM / HAL EHWAL KOKURIKULUM PENGURUSAN
1 Selasa PENTABDIR MURID TING 6

2 Rabu
3 Khamis

4 Jumaat

5 Sabtu

6 Ahad
7 Isnin

8 Selasa

9 Rabu
10 Khamis

11 Jumaat

12 Sabtu

13 Ahad CUTI AKHIR TAHUN 2020
14 Isnin 21 NOVEMBER-31 DISEMBER 2020

15 Selasa Perayaan Hari Krimas
24 DISEMBER 2020
16 Rabu
Pendaftaran Pelajar Kemasukan 2021
17 Khamis 31 Disember 2020

18 Jumaat

19 Sabtu

20 Ahad
21 Isnin

22 Selasa

23 Rabu

24 Khamis
25 Jumaat

26 Sabtu

27 Ahad
28 Isnin

29 Selasa

30 Rabu

31 Khamis

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 40

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 41

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran

Ahli Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Hayati Binti Edward Penolong Kanan Kokurikulum

Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Tingkatan 6
Bibby Aishah Bt Abdullah Adham Ketua Bidang Sains & Matematik
Zambri Bin Smail Ketua Bidang Bahasa

Then Joon Leong Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Jenah Binti Sam Ketua Bidang Kemanusiaan
Siti Zuriah Bt Haji Abang Zaidi Ketua Pembantu Tadbir

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Faridah Binti Abang Wahab
Ahli Hayati Binti Edward Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Kokurikulum
Siti Zuriah Bt Abang Zaidi Penolong Kanan Tingkatan 6
Ketua Pembantu Tadbir
Mohammad Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin
Mohd Razali Bin Bujang

Bohari @ Mohri Bin Ojeng
Zuraida Binti Hj Matahir

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ahli Hayati Binti Edward Penolong Kanan Kokurikulum
Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Tingkatan 6
Zuraida Binti Hj Matahir
Pembantu Tadbir
Halimah Binti Bohari
Faridah Binti Abang Wahab Pegawai Aset
Hanizam Bin Opon Pegawai Pemeriksa
Mohd Azizam Bin Ambit Pegawai Pemeriksa
Pegawai Pemeriksa
Tan Kin Choo
Hajijah Binti Awi Pegawai Pemeriksa
Lui How Pei Lembaga Pemeriksa Pelupusan
Jocelyn Wong Erh Yi Aset Alih Kerajaan
Banun Anak Ajis
Liza Anak Mupong

Mariam Binti Fauzi

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 42

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ahli Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Kanan Tingkatan 6
Hayati Binti Edward
Hajijah Binti Awi Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi Khasim Bin Brahim
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras Zaynoorrein bin Misli
Ahli Faridah Binti Abang Wahab
Hayati Binti Edward
Hajijah Binti Awi
Nur Arfah Binti Zakaria
Teo Siah Huih
Suhaini Binti Jobli
JK Fotografi Murid

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Kanan Tingkatan 6
Ahli Hayati Binti Edward
Pejabat Am
Hajijah Binti Awi Bilik Gerakan
Bilik Anjung Singgah
Haslina Binti Kassim Makmal Komputer
Makmal Sains
Suhaili Binti Sumar @ Simar Bilik Guru
Surau
Zuraida Binti Matahir Bilik Mesyuarat Mini
Bilik Peperiksaan
Jelia Binti Jepon Bilik Disiplin
Lui How Pei
Bibby Aishah Bt Abdullah Adham
Manibalan a/l Velu
Samsudin Bin Yaakob
Hajijah Binti Awi
Victoria Raminda anak Wilfred Busu
Halimah Binti Bohari

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran

Ahli Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Hayati Binti Edward Penolong Kanan Kokurikulum
Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Tingkatan 6
Semua Ketua Bidang &
Ketua Pembantu Tadbir

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 43

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran

Ahli Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Hayati Binti Edward Penolong Kanan Kokurikulum
Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Tingkatan 6
Bibby Aishah Bt Abdullah Adham Ketua Bidang Sains & Matematik
Zambri Bin Smail Ketua Bidang Bahasa
Then Joon Leong Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Jenah Binti Sam Ketua Bidang Kemanusiaan
Zakiah Binti Othman Guru Bimbingan Dan Kaunseling
Nor Fadzilah Binti Rosdzi Guru Bimbingan Dan Kaunseling
Ahmad Abdussalam Bin Husni Guru Bimbingan Dan Kaunseling
Hasalin Binti Ridzuan Guru Data
Lui How Pei Guru Penyelaras Bestari
Florina Abitt Guru Perpustakaan dan Media
Siti Zurriah Bt Abang Zaidi Ketua Pembantu Tadbir

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha Hasalin Binti Ridzuan Guru Data

Suriyani Binti Suib E-operasi, e-PROPER

Zuraida Binti Matahir HRMIS,Myspata, BPK
Suhaili Binti Sumar @Simar PBPPP,1-GFMAS, e-pangkat, e-Gtukar
Mohd. Razali Bin Hj. Bujang APDM
Norazizah Binti Shamsudin E-SPLG

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung
Rosni Bt Mohamad Maqnsor
Setiausaha Hayati Binti Bujang Victoria Raminda Anak Wilfred Busu
Halimah Binti Bohari
Naib Setiausaha Afizah Binti Mohamed Azizah @Aziah Bt Husaini
Nurzaimi Bt Bohari
Bendahari Phe Siaw Ching Norashikin @ Zurina Binti Ibrahim
Teo Siah Huih
Naib Bendahari Hanizam Bin Opon

Ketua AJK Manibalan a/l Velu

Naib Ketua AJK Liza Mupong

AJK Florina Abitt

Grand Ak. Jub

Lee Dawata Bin Dahlan

Lui How Pei

Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin

Nor Fadzilah Binti Rosdzi

Richard Anak Bandar

Saipudin Bin Batu

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 44

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Lui How Pei Makmal Komputer
Ahli Bibby Aishah Bt Abdullah Adham Makmal Sains
Susie Frankie Dorah Bengkel Kemahiran Hidup
Samsuddin bin Yaakob Surau SMKPJ
Zuraidah bt Matahir Bilik Gerakan
Hajijah bt Awi Bilik Mesyuarat Mini
Suhaili Binti Sumar @ Simar Pejabat Am
Florina Abitt Pusat Sumber
Kartina Binti Sahari Bilik Disiplin
Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Ariffin Bilik Akses, APD, Nadi Ilmu
Guru-guru Tingkatan Bilik Kelas
Manibalan a/l Velu Bilik Guru
Bilik Seni (Perdana)
Chew Gim Leng Bilik Seni (Tingkatan 6)
Saipuddin Bin Batu Stor KK dan PJK
Rulidah Binti Seman Bilik Formula 1
Faridah Binti Abang Wahab Bilik SPBT
Rosiah Binti Mustapha Dewan Al-Muneerah
Zakiah Othman Dewan Serbaguna
Ahmad Nasihin Bin Sukarni Gelanggang Bola Keranjang
Richard Anak Bandar Padang Bola Sepak
Azman Mohamed Edi Gelanggang Bola Tampar
Tay Ying Ying Padang Petanque
Mohd. Izhan Bin Hamzah @ Daud

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha Hayati Binti Edward Penolong Kanan Kokurikulum
Hajijah Binti Awi Penolong Kanan Tingkatan 6
Then Joon Leong Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Bibby Aishah Bt Abdullah Adham Ketua Bidang Sains & Matematik
Zambri Bin Smail Ketua Bidang Bahasa
Jenah Binti Sam Ketua Bidang Kemanusiaan
Hasalin Binti Ridzuan Guru Data
Lui How Pei Guru Penyelaras Bestari
Elsi Effera anak Bujan Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum

Semua Ketua Panitia

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 45

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung
Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Setiausaha Then Joon Leong Guru Penyelaras Bestari
Lui How Pei Juru Teknik
Guru Data
Penyelenggaraan Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin

Data Hasalin Binti Ridzuan

Ahli Semua Ketua Bidang
Semua Ketua Panitia

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Faridah Binti Abang Wahab Penolong Hal Ehwal Murid

Setiausaha Hanizam Bin Opon
Ahli Ahmad Abdussalam Bin Husni
Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penyelaras Faridah Binti Abang Wahab Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Penolong Kanan Tingkatan 6
Hayati Binti Edward
Hajijah Binti Awi Susunan & Grafik
Dokumentasi & Fotografi
Zaynoorrein Bin Misli
Bahasa Inggeris
Malati Binti Abet & Hasalin Binti Ridzuan Bahasa Melayu
Zaynoorrein Bin Misli & Bendahari
Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin Iklan
Tay Ying Ying Bacaan Pruf
Bantuan Teknikal
Siti Marwani Binti Salleh
Mytimah Binti Suni
Siti Zurriah Binti Abang Zaidi

Mohd. Wafi Firdaus Bin Zainal Arifin

Pengerusi Khasim Bin Brahim Pengetua
Naib Pengerusi Wong Kiong Woung Penolong Kanan Pentadbiran
Penyelaras
Setiausaha Bibby Aishah Bt Abdullah Adham Ketua Bidang Sains & Matematik
Ting Ying Ying LDP guru
Ahli Zuraida Binti Matahir LDP AKP

Datin Zarina Binti Mohamed
Wan Norihan Binti Wan Husin

BUKU PANDUAN GURU SMK PETRA JAYA 2020 46


Click to View FlipBook Version