The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e-book มัธยมศึกษาปีที่ 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by s61131114061, 2021-03-29 07:30:15

e-book สุภัทรา 061

e-book มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธบิ ายรายวชิ าพื้นฐานวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ) เวลา ๒๐ ชว่ั โมง กล่มุ สาระกำรเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖ จำนวน ๑ หนว่ ยกติ

ศึกษาการใชเ้ ทคโนโลยใี นการนำเสนอและแบ่งปนั ขอ้ มูล การสร้างชนิ้ งานและ เผยแพรผ่ า่ นสื่อต่างๆ
ทีค่ ำนงึ ถึงจริยธรรมลขิ สิทธ์ทิ รัพย์สนิ ทางปญั ญาและกฎหมายหลกั การของปัญญาประดษิ ฐแ์ ละเทคโนโลยีใน
อนาคต กรณศี กึ ษาเกีย่ วกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ชีวิตประจำวนั อาชีพทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั งาน
ทางดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตวั ช้วี ัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในกรนำเสนอและแบง่ ปนั ข้อมูลอยา่ งปลอดภยั มจี ริยธรรม และวเิ คราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสี ารสนเทศที่มีผลตอ่ การดำเนนิ ชีวติ อาชพี สังคม และวฒั นธรรม

รวมท้ังหมด 1 ตัวช้วี ัด

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี ๑

หน่วยการเรียนรทู้ ่ี ๑ เวลาเรียน ๖ ชวั่ โมง

เรอ่ื ง การแบง่ ปนั ขอ้ มูล รหสั วิชา ว๓๐๑๑๓ เวลา ๔ ชั่วโมง

รายวิชาวทิ ยาการคำนวณ กลมุ่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

๑.๑ สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี

๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ว๔.๒

เข้าใจและใช้แนวคดิ เชิงคำนวณในการแก้ปญั หาที่พบในชวี ติ จริงอยา่ งเปน็ ขัน้ ตอน และเปน็ ระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรยี นรู้ การทำงาน และการแกป้ ัญหาได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ รเู้ ทา่
ทนั และมีจริยธรรม

๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

๒. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

๒.๑ อธบิ ายองคป์ ระกอบของการส่ือสาร

๒.๒ อธบิ ายกระบวนการเขียนบล็อก

๓.สาระการเรียนรู้

๓.๑ องคป์ ระกอบและพืน้ ฐานในการส่อื สาร

๓.๒ การแบง่ ปันขอ้ มลู ดว้ ยการเขยี นบลอ็ ก

๔. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทางและผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่องทางท่ี
เหมาะสมไปยังผู้รับบล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ
เพื่อนํา ไปแบ่งปันให้กับผู้รบั สารบนเว็บไซต์ ผู้รับสารอาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ที่เป็น
ชอ่ งทางในการตดิ ต่อสื่อสารทเี่ ปน็ ทน่ี ิยม

๕. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

๕.๑ ความสามารถในการสอ่ื สาร

๕.๒ ความสามารถในการคดิ

๖. คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

๖.๑ มวี นิ ัย รบั ผดิ ชอบ

๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

๖.๓ มงุ่ ม่นั ในการทำงาน

๗. กจิ กรรมการเรยี นรู้

ชว่ั โมงที่ 1-2

๑. ผู้สอนเขา้ ส่บู ทเรียนโดยถามผูเ้ รยี นว่า “การแบ่งปันข้อมูลคืออะไร” เป็นการกระตุ้นผเู้ รียน
๒. ผสู้ อนใหผ้ ู้เรยี นทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน “การแบง่ ปนั ขอ้ มลู ดว้ ยการเขียนบลอ็ ก”
๓. ผสู้ อนอธบิ ายเน้อื หา “การแบ่งปันขอ้ มูลและการเขียนบลอ็ ก” เปน็ เวลา 15 นาที
๔. เมื่อผสู้ อนอธิบายเสร็จแล้วผสู้ อนจึงส่มุ เลขที่ผเู้ รียนเพือ่ ตอบคำถามจากเนอ้ื หาทผ่ี ู้สอนได้อธบิ ายไป
๕. ผสู้ อนให้ผู้เรียนจบั กล่มุ 3-4 คน จากนั้นให้ผูเ้ รียนศกึ ษาหัวขอ้ ที่ผ้เู รียนสนใจ
๖. ผเู้ รียนและสมาชิกภายในกล่มุ ช่วยกนั เลือกหวั ข้อ ออกแบบบล็อก ขอ้ มลู ทำใส่ในใบกิจกรรมท่ี 1
๗. ผ้เู รียนและสมาชกิ ภายในกลุ่มออกมานำเสนอข้อมลู หน้าชั้นเรียน
ช่ัวโมงท่ี 3-4

๘. ผู้สอนเข้าสู่บทเรียนโดยเริ่มถามผู้เรียนว่า “โปรแกรมในการเขียนบล็อกมีอะไรบ้าง” เป็นการทดสอบ
ความรู้ของผูเ้ รยี นและกระตนุ้ ผเู้ รียน

๙. ผสู้ อนให้ความร้แู ละแนะนำโปรแกรมสำหรบั การเขียนบล็อก
๑๐. ผู้สอนให้ผู้เรียนสร้างบล็อกหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจด้วยโปรแกรมที่ผู้สอนได้แนะนำไปตามที่ผู้เรียนถนัด
และเพยแพร่บนแหล่งทีผ่ ู้เรยี นสมคั รเป็นสมาชกิ

๑๑. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถามเพื่อกระตุ้นความรู้สึกสงสัย อยากลงมือแสวงหาคำตอบ โดยอาศัย
ความรหู้ รือประสบการณ์เดมิ ของผเู้ รยี นและให้ผ้เู รียนมกี ารเรียนรู้ด้วยตนเอง หรอื แสวงหาความรใู้ หม่

๑๒. ให้ผู้เรยี นนำผลงานส่งใน Google Classroom โดยส่งเป็นลิงคเ์ ว็บไซต์ทผ่ี ู้เรียนจดั ทำ

๑๓. ครูผู้สอนรว่ มกับผู้เรยี นรว่ มประเมนิ ผลงานอย่างสรา้ งสรรค์ เพอื่ ให้ได้ข้อสรุปทถ่ี ูกตอ้ ง

๘. สอ่ื / แหล่งเรียนรู้

๘.๑ ใบกิจกรรมท่ี 1

๙. แหล่งการเรียนรู้

๙.๑ หอ้ งเรยี น

๙.๒ แหลง่ ขอ้ มลู สารสนเทศ

๑๐. การวัดและประเมินผล

๑๐.๑ ประเมนิ จากใบกจิ กรรม

๑๐.๒ สังเกตพฤตกิ รรมการทำงาน

๑๐.๓ ประเมนิ จากแบบประเมินการเขียนบล็อก

๑๑. บนั ทึกหลงั การสอน

๑๑.๑ การวดั และประเมิลผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………..………………………………………………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอปุ สรรค์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ วธิ แี ก้ไข/แนวทางแก้ไขปญั หา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหนง่ ครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์
ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย / ในชอ่ งท่ีเปน็ จรงิ ที่สดุ

ที่ ชอื่ -สกลุ ราการประเมิน รวม

ความซอ่ื สตั ย์ มีระเบียบวินยั ความ มงุ่ มนั่ ในการ

สุจรติ รับผิดชอบ ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผปู้ ระเมนิ
……………………………………………………………
(………………………………………………………….)

เกณฑ์การใหค้ ะแนนแบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

๑. มีระเบียบวนิ ยั หมายถึง มกี ำรปฏิบัติงาน มีสมุดงาน ช้นิ งาน และปฏิบตั ติ นอยู่ในข้อตกลง

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาทป่ี รากฏให้เห็น

3 สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอ้ ยและปฏบิ ัตติ นอยูใ่ นข้อตกลงทกี่ ำหนดให้ รว่ มกนั ทกุ ครง้ั
ดีมาก

2 สมุดงาน ชน้ิ งาน สว่ นใหญส่ ะอาดเรยี บร้อย และปฏิบตั ติ นอย่ใู น ข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกัน
ดี เป็นสว่ นใหญ่
1 สมดุ งาน ช้ินงาน ไม่ค่อยเรยี บร้อยและปฏบิ ัติตนอยใู่ นข้อตกลงท่ี กำหนดให้รว่ มกนั เป็น
พอใช้ บางคร้ัง ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

๒. ความรบั ผดิ ชอบ หมายถึง มกี ารสง่ งานตรงกำหนดเวลา และปฏิบตั จิ นเปน็ นิสัย

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ปี รากฏให้เหน็
3 สง่ งานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานัดหมายรบั ผดิ ชอบ และปฏบิ ัตเิ องจนเป็นนสิ ัยแนะนำชักชวนให้

ดีมาก ผ้อู ื่นปฏิบตั ิตาม
2 ส่งงานชา้ กว่ากำหนดแต่ไดม้ รการตดิ ต่อชแี้ จงโดยมีเหตุผลรับฟังรบั ผดิ ชอบในงานทีไ่ ดร้ ับ
ดี มอบหมาย
1 ส่งงานช้ากวา่ กำหนด แต่ได้มกี ารติดตอ่ โดยอาศยั การชแ้ี นะ คำแนะนำและการตกั เตือน

พอใช้

๓. มงุ่ มั่นในการทำงาน หมายถึง มคี วามตงั้ ใจและพยายามในการทำ งานท่ีได้รบั มอบหมาย มคี วามอดทน
และ ไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพอื่ ใหง้ ำนสำเรจ็

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาทป่ี รากฏให้เหน็

3 นักเรียนมคี วามกระตอื รือร้น แสดงออกถงึ ความตงั้ ใจ และรบั ผดิ ชอบด้วยความเพียรพยายาม
ดมี าก อดทน เพือ่ ใหง้ านสำเร็จตามเปา้ หมายตลอดเลา

2 นกั เรียนมคี วามกระตอื รอื รน้ แสดงออกถึงความตงั้ ใจ และรบั ผดิ ชอบด้วยความเพียรพยายาม
ดี อดทน เพอื่ ใหง้ านสำเร็จตามเปา้ หมายบางเวลา

1 นักเรียนไม่มคี วามรบั ผิดชอบหรอื ทำงานไม่สำเรจ็ ตามเป้าหมาย
พอใช้

การแปลผลใช้เกณฑด์ งั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดีมาก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้

ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง การออกแบบบลอ็ ก

ชื่อ-สกลุ ชั้น เลขท่ี

คำชีแ้ จ้ง : ให้นักเรยี นศกึ ษาหวั ข้อท่ีสนใจพร้อมหาขอ้ มูล มคี วามน่าสนใจอยา่ งไร
กลุ่มเปา้ หมาย พรอ้ มออกแบบตวั อยา่ งบล็อก

1. หวั ขอ้
……………………………………………………………………………………………………………

2. ความนา่ สนใจ,กลมุ่ เปา้ หมาย
……………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างบล็อก

แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี 2

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เวลาเรียน ๖ ช่วั โมง

เร่ือง การแบ่งปนั ขอ้ มลู รหสั วชิ า ว๓๐๑๑๓ เวลา ๒ ช่วั โมง

รายวิชาวิทยาการคำนวณ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศกึ ษาปีที่ 6

๑. สาระ/มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ชี้วัด
๑.๑ สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี
๑.๒ มาตรฐานการเรยี นรู้ที่ ว๔.๒
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และเปน็
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมปี ระสิทธภิ าพ รเู้ ทา่ ทันและมจี ริยธรรม
๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิต อาชีพ สงั คม และวัฒนธรรม

๒. จุดประสงค์การเรยี นรู้
๑.๒ ออกแบบและสรา้ งแฟม้ ผลงาน
๒.๒ ตระหนกั ถงึ ผลกระทบของการแบ่งปนั ขอ้ มูลสู่สาธารณะ

๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ องค์ประกอบของขอ้ มูลท่ีจําเป็นในการสร้างแฟม้ สะสมผลงาน
๓.๒ การนํา เสนอผลงานใหน้ ่าสนใจโดยใชเ้ ทคโนโลยีอยา่ งสรา้ งสรรค์
๓.๓ การแบง่ ปนั ข้อมลู อยา่ งปลอดภยั และมีจรยิ ธรรม

๔. สาระสำคัญ / ความคดิ รวบยอด
แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของ
บุคคลเพือ่ ใช้ในการนาํ เสนอประกอบการพิจารณาการประเมินการทํางานการสมคั รเขา้ เรยี น หรือ
การสมัครเข้าทํางาน และหากต้องมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะ ควรคํานึงถึง
ความปลอดภัยและข้อควรระวังในเรอื่ งตา่ ง ๆ ท้งั ตอ่ ตนเองและผ้อู ่นื

๕. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น
๕.๑ ความสามารถในการออกแบบ
๕.๒ ความสามารถในการคิด

๖. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์
๖.๑ มีวนิ ัย รบั ผดิ ชอบ
๖.๒ ใฝ่เรยี นรู้
๖.๓ มงุ่ มัน่ ในการทำงาน

๗. กจิ กรรมการเรียนรู้
ชวั่ โมงท่ี 5-6
๑. ผสู้ อนเขา้ สบู่ ทเรยี นโดยการอธบิ ายถึงความสำคัญในการทำแฟ้มสะสมผลงาน ขั้นตอนการทำ
และเทคนิคการทำแฟม้ สะสมผลงาน 15 นาที
๒. ผู้สอนเปดิ วดิ โิ อ “เทคนิคการทำแฟม้ สะสมผลงาน” เป็นการกระตุ้นใหผ้ ู้เรยี นสนใจ
๓. ผู้สอนสอบถามผู้เรียน “การทำแฟ้มสะสมข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร” โดยจะสุ่มเลขที่
ผู้เรียนเปน็ การวดั ระดับความรู้และความสนใจของผ้เู รียน
๔. ผู้สอนอธิบายถึงโปรแกรมและเว็บไซต์สำหรับการทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเป็นแนวทางให้
ผเู้ รยี นไดเ้ ลือกทำ
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานโดยให้ผู้เรียนเลือกผลงาน รูปภาพ กิจกรรมต่างๆให้
มุ่งเนน้ ไปเชอ่ื มโยงกับสาขาท่ผี เู้ รยี นจะเขา้ ศึกษาตอ่ ในระดบั มหาลยั
๖. ผ้สู อนใหผ้ เู้ รยี นส่งใน Google Classroom
๗. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการทำแฟ้มสะสมข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดตาม
และอยากลงมือทำ

๘. สอื่ /แหลง่ การเรยี นรู้
๘.๑ ใบกจิ กรรมท่ี ๒
๘.๒ วิดโิ อเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน

๙. แหลง่ การเรียนรู้
๙.๑ ห้องเรยี น
๙.๒ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
๙.๓ หนังสอื เรียนวชิ า เทคโนโลยสี ารสนเทศ (วทิ ยาการคำนวณ)

๑๐.การวัดและประเมนิ ผล
๑๐.๑ ประเมินจากใบกิจกรรม
๑๐.๒ สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงาน
๑๐.๓ ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

๑๑. บันทกึ หลงั การสอน

๑๑.๑ การวัดและประเมลิ ผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………..………………………………………………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอุปสรรค์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

๑๑.๓ วิธีแกไ้ ข/แนวทางแก้ไขปัญหา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ …………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหน่งครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์
ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย / ในชอ่ งท่ีเปน็ จรงิ ทสี่ ดุ

ที่ ชอื่ -สกลุ ราการประเมิน รวม

ความซอ่ื สตั ย์ มีระเบียบวินยั ความ มงุ่ มนั่ ในการ

สุจรติ รับผิดชอบ ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผปู้ ระเมนิ
……………………………………………………………
(………………………………………………………….)

เกณฑ์การใหค้ ะแนนแบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

๑. มีระเบียบวนิ ยั หมายถึง มีกำรปฏิบัตงิ าน มีสมุดงาน ชนิ้ งาน และปฏิบตั ติ นอย่ใู นข้อตกลง

คะแนน ความสามารถในการแก้ปญั หาท่ปี รากฏให้เห็น

3 สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ รว่ มกนั ทุกครง้ั
ดีมาก

2 สมดุ งาน ชิ้นงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรยี บร้อย และปฏบิ ตั ิตนอย่ใู น ข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกัน
ดี เป็นส่วนใหญ่
1 สมุดงาน ชน้ิ งาน ไมค่ ่อยเรยี บร้อยและปฏบิ ัติตนอยูใ่ นข้อตกลงท่ี กำหนดให้รว่ มกนั เป็น
พอใช้ บางครัง้ ต้องอาศยั การแนะนำ

๒. ความรบั ผดิ ชอบ หมายถึง มีการสง่ งานตรงกำหนดเวลา และปฏิบตั จิ นเป็นนิสัย

คะแนน ความสามารถในการแก้ปญั หาที่ปรากฏให้เห็น
3 สง่ งานกอ่ นหรือตรงกำหนดเวลานัดหมายรับผดิ ชอบ และปฏิบัตเิ องจนเป็นนสิ ัยแนะนำชักชวนให้

ดีมาก ผ้อู ่ืนปฏิบัตติ าม
2 ส่งงานชา้ กวา่ กำหนดแตไ่ ดม้ รการตดิ ต่อชี้แจงโดยมเี หตผุ ลรบั ฟังรบั ผิดชอบในงานทีไ่ ด้รับ
ดี มอบหมาย
1 ส่งงานชา้ กวา่ กำหนด แต่ได้มกี ารตดิ ต่อโดยอาศยั การชแ้ี นะ คำแนะนำและการตกั เตือน

พอใช้

๓. มงุ่ มั่นในการทำงาน หมายถึง มีความตง้ั ใจและพยายามในการทำ งานท่ีไดร้ บั มอบหมาย มีความอดทน
และ ไม่ท้อแทต้ ่อ อุปสรรคเพือ่ ให้งำนสำเรจ็

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาทป่ี รากฏให้เหน็

3 นักเรยี นมีความกระตือรอื ร้น แสดงออกถงึ ความตัง้ ใจ และรับผดิ ชอบดว้ ยความเพียรพยายาม
ดมี าก อดทน เพ่ือใหง้ านสำเร็จตามเป้าหมายตลอดเลา

2 นักเรียนมีความกระตอื รอื ร้น แสดงออกถึงความตง้ั ใจ และรับผดิ ชอบด้วยความเพียรพยายาม
ดี อดทน เพ่ือใหง้ านสำเร็จตามเปา้ หมายบางเวลา

1 นกั เรียนไม่มีความรับผดิ ชอบหรือทำงานไมส่ ำเรจ็ ตามเปา้ หมาย
พอใช้

การแปลผลใช้เกณฑด์ งั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดีมาก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้

ใบกิจกรรมที่ ๒ เร่ือง ปลอดภัยไวก้ ่อน

ชื่อ-สกลุ ช้ัน เลขที่

คำชีแ้ จ้ง : ใหน้ ักเรยี นเลือกเวบ็ ไซต์มา 2 เว็บไซต์ แลว้ อธิบายข้อมลู ของเว็บนน้ั ๆ ขอ้
ควรระวงั ในการนำเสนอขอ้ มูล

1.

หวั ข้อ ข้อควรระวัง

2. ทำไมเราถึงตอ้ งควรระวังในการเผยแพรข่ ้อมลู

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ ๓

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี ๒ เวลาเรยี น ๘ ช่วั โมง

เรอื่ ง ปญั ญาประดษิ ฐ์ รหัสวชิ า ว๓๐๑๑๓ เวลา ๔ ชว่ั โมง

รายวิชาวทิ ยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี มัธยมศกึ ษาปีที่ ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตวั ชีว้ ดั

๑.๑ สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ว๔.๒

เข้าใจและใชแ้ นวคดิ เชงิ คำนวณในการแก้ปญั หาที่พบในชีวติ จริงอยา่ งเปน็ ขนั้ ตอน และเปน็ ระบบ ใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารในการเรยี นรู้ การทำงาน และการแกป้ ัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทนั และมีจรยิ ธรรม

๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วฒั นธรรม

๒. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

๒.๑ เขา้ ใจหลกั การทาํ งานเบอื้ งต้นของเทคโนโลยีปญั ญาประดิษฐ์

๒.๒ วิเคราะหผ์ ลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐต์ อ่ การดําเนนิ ชวี ติ

๓.สาระการเรยี นรู้

๓.๑ เทคโนโลยีปัญญาประดษิ ฐ์

๓.๒ ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

๔. สาระสำคญั / ความคดิ รวบยอด

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักรสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้
ในหลายรูปแบบ จงึ ทําใหป้ ัญญาประดษิ ฐม์ ีอทิ ธพิ ลต่อการดําเนินชวี ติ ประจําวนั ของมนุษย์มากขึ้นอยา่ งต่อเน่อื ง

๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น

๕.๑ ความสามารถในการคิดวเิ คราะห์

๕.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา

๕.๓ การรเู้ ท่าทนั สือ่

๖. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

๖.๑ มวี ินยั รบั ผดิ ชอบ

๖.๒ ใฝ่เรียนรู้

๖.๓ มุ่งมัน่ ในการทำงาน

๗. กจิ กรรมการเรียนรู้

ชัว่ โมงท่ี 1-2

๑. ผู้สอนกระตนุ้ ผู้เรียนโดยการถามผู้เรยี น “แต่ละคนคดิ วา่ Ai คอื อะไร” เพ่อื เป็นการวดั การคิดวเิ คราะห์
ของผู้เรยี น

๒. ผู้สอนเขา้ เนือ้ หาโดยการบรรยายความเปน็ มาของ Ai และประวตั ขิ อง Ai เปน็ เวลา 15 นาที
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน และให้ตัวแทนภายในกลุ่มออกมาจับฉลากหัวข้อที่ผู้สอนจัดเตรียม

มาเพ่ือใหผ้ เู้ รยี นไปศกึ ษาหาข้อมลู เพม่ิ เตมิ
๔. ผู้เรยี นและสมาชกิ ภายในกลมุ่ ศึกษาหาข้อมูลหัวข้อท่กี ลมุ่ ตนเองไดร้ ับ และชว่ ยกันตกแตง่ ใหส้ วยงาม
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหัวข้อที่ไดช้ ่วยกันศึกษาหาข้อมูลเป็นเวลาไม่เกินกลุ่มละ 10

นาที
๖. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยกันตอบคำถามเพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้ผ้เู รียนเกิดความเข้าใจและคิดตาม
ช่วั โมงที่ 4-5

๗. ผู้สอนทบทวนความรู้ที่เรียนเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกดิ ความสนใจ

๘. ผสู้ อนให้ผ้เู รยี นแบ่งกลุ่มกล่มุ ละ 4-5 คน โดยผู้สอนให้ผู้เรียนสร้างระบบโดยยึดการใช้ Ai เป็นหลกั โดย
ให้ผู้เรียนคิดและจินตนาการรูปแบบและการนำเสนอตามความคิดของผู้เรียน เช่น เกมส์ การสแกน
หน้าเช็คชื่อ โดยผู้สอนจะแจกกระดาษโดยให้ผู้เรียนและสมาชิกภายในกลุ่มหาข้อมูลหรือออกแบบให้
สวยงามพร้อมนำเสนอหน้าช้ันเรยี น

๙. ผู้เรยี นแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้นั เรียน

๑๐.ครูผู้สอนร่วมกับผู้เรียนร่วมประเมินผลงานแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ี
ถกู ต้อง

๑๑.และครผู ู้สอนแสดงความช่ืนชมกับผู้เรียนทุกคนท่ีออกแสดงความคดิ เหน็ และมสี ่วนรว่ มในกจิ กรรมที่
มอบหมาย

๘. สื่อ/ แหลง่ เรียนรู้

๘.๑ วิดิโอเทคโนโลยสี มัยใหม่

๙. แหล่งการเรียนรู้

๙.๑ หอ้ งเรียน

๙.๒ ห้องสมุด

๙.๓ แหล่งขอ้ มลู สารสนเทศ

๙.๔ หนังสอื เรียนวชิ า เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ)

๑๐. การวดั และประเมนิ ผล

๑๐.๑ ประเมนิ จากใบกิจกรรม

๑๐.๒ สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงาน

๑๑. บนั ทึกหลังการสอน

๑๑.๑ การวดั และประเมิลผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอุปสรรค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………..………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ วิธแี ก้ไข/แนวทางแกไ้ ขปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ …………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหน่งครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………

คำชแ้ี จง ใหท้ ำเคร่ืองหมาย / ในช่องที่เป็นจรงิ ทีส่ ุด

ที่ ชือ่ -สกลุ ราการประเมิน รวม
มรี ะเบยี บวนิ ัย ความรบั ผิดชอบ
ความซื่อสตั ย์ มงุ่ ม่นั ในการ
สจุ รติ ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ประเมิน
……………………………………………………
(………………………………………………….)

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนแบบประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

๑. มรี ะเบยี บวินัย หมายถึง มีกำรปฏิบัตงิ าน มีสมุดงาน ชน้ิ งาน และปฏบิ ตั ติ นอยู่ในขอ้ ตกลง

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาทีป่ รากฏให้เห็น

3 สมดุ งาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัตติ นอยู่ในขอ้ ตกลงท่ีกำหนดให้ ร่วมกันทกุ ครง้ั
ดมี าก

2 สมดุ งาน ช้ินงาน สว่ นใหญ่สะอาดเรยี บร้อย และปฏิบัตติ นอยใู่ น ข้อตกลงท่กี ำหนดให้ร่วมกนั
ดี เปน็ สว่ นใหญ่
1 สมดุ งาน ชน้ิ งาน ไมค่ อ่ ยเรียบรอ้ ยและปฏบิ ัตติ นอยใู่ นข้อตกลงท่ี กำหนดใหร้ ่วมกันเป็น
พอใช้ บางคร้งั ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

๒. ความรับผิดชอบ หมายถึง มกี ารส่งงานตรงกำหนดเวลา และปฏิบัติจนเป็นนสิ ยั

คะแนน ความสามารถในการแก้ปญั หาทป่ี รากฏให้เห็น
3 ส่งงานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานัดหมายรบั ผดิ ชอบ และปฏิบตั เิ องจนเป็นนิสยั แนะนำชกั ชวนให้

ดีมาก ผอู้ ่ืนปฏิบตั ติ าม
2 ส่งงานช้ากว่ากำหนดแต่ไดม้ รการตดิ ตอ่ ช้แี จงโดยมีเหตผุ ลรับฟงั รับผดิ ชอบในงานที่ไดร้ ับ
ดี มอบหมาย
1 สง่ งานชา้ กวา่ กำหนด แต่ได้มกี ารตดิ ตอ่ โดยอาศยั การชีแ้ นะ คำแนะนำและการตกั เตอื น

พอใช้

๓. มงุ่ มั่นในการทำงาน หมายถึง มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำ งานที่ไดร้ ับมอบหมาย มีความอดทน และ ไม่
ทอ้ แทต้ ่อ อปุ สรรคเพือ่ ให้งำนสำเรจ็

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ัญหาที่ปรากฏให้เห็น
3 นกั เรียนมีความกระตอื รอื ร้น แสดงออกถึงความต้ังใจ และรับผิดชอบดว้ ยความเพียรพยายาม

ดีมาก อดทน เพอ่ื ใหง้ านสำเรจ็ ตามเป้าหมายตลอดเลา

2 นักเรียนมคี วามกระตอื รอื ร้น แสดงออกถึงความต้งั ใจ และรับผดิ ชอบดว้ ยความเพียรพยายาม
ดี อดทน เพือ่ ให้งานสำเร็จตามเปา้ หมายบางเวลา

1 นักเรียนไมม่ คี วามรบั ผิดชอบหรอื ทำงานไมส่ ำเรจ็ ตามเป้าหมาย
พอใช้

การแปลผล ใชเ้ กณฑ์ดงั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดมี าก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ ๔

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ ๒ เวลาเรียน ๖ ชัว่ โมง

เรื่อง ทำความรู้จัก Cloud รหัสวิชา ว๓๐๑๑๓ เวลา ๒ ชว่ั โมง

รายวิชาวทิ ยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธั ยมศึกษาปีที่ ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั

๑.๑ สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

๑.๒ มาตรฐานการเรยี นรู้ ว๔.๒

เขา้ ใจและใชแ้ นวคดิ เชงิ คำนวณในการแก้ปญั หาทพี่ บในชวี ติ จริงอยา่ งเปน็ ขั้นตอน และเปน็ ระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแกป้ ัญหาได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ รู้เท่า
ทัน และมีจรยิ ธรรม

๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

๒. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

๒.๑ อธิบายแนวคดิ และความสาํ คญั ของการประมวลผลแบบคลาวด์

๒.๒ ประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีคลาวดเ์ พอ่ื อํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวนั

๓.สาระการเรียนรู้

๓.๑ การประมวลผลแบบคลาวด์

๓.๒ ผลกระทบของการประมวลผลแบบคลาวด์

๔. สาระสำคญั / ความคดิ รวบยอด

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องสนใจว่าทรัพยากรท่ใี ช้
น้นั อยทู่ ่ใี ด

๕. สมรรถนะสำคัญของผ้เู รียน

๕.๑ ทกั ษะการคดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณและการแก้ปัญหา

๕.๒ ทักษะการส่อื สารและการร่วมมอื

๖. คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

๖.๑ มีวนิ ัย รบั ผดิ ชอบ

๖.๒ ใฝเ่ รียนรู้

๖.๓ มุ่งมั่นในการทำงาน

๗. กิจกรรมการเรยี นรู้

ช่ัวโมงท่ี 1-2

๑. ผู้สอนเข้าสู่บทเรียนด้วยการกล่าวทักทายผู้เรียนและให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายจากคำถามของผู้สอน
“นกั เรยี นเคยพบปญั หาการเกบ็ ขอ้ มลู โดยใชแ้ ฟลชไดรฟ์ อยา่ งไรบา้ ง”

๒. ผสู้ อนเปดิ วิดิโอ Cloud Computing พรอ้ มอธบิ ายเนอื้ หาและขอ้ มูลเพิ่มเติม 15 นาที
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน ศึกษาหัวข้อผู้ให้บริการคลาวด์คนละ 1 ผู้ให้บริการแล้วศึกษา

ประเด็นตอ่ ไปนี้
-ใหบ้ รกิ ารด้านใดบา้ ง
-จุดเด่น ข้อจำกดั
๔. ผู้เรียนและสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลหัวข้อที่กลุ่มตนเองสนใจ พร้อมเตรียมนำเสนอ
หนา้ ชั้นเรยี น
๕. ผู้เรยี นและสมาชกิ ภายในกลุม่ ออกมานำเสนอขอ้ มลู หนา้ ช้นั เรียน
๖. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแต่ละหัวข้อที่ผู้เรียนได้จัดทำมาและช่วยกันสรุปถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เพือ่ ใหผ้ เู้ รยี นไดค้ ล้อยตาม
๗. ผสู้ อนให้ผูเ้ รยี นทำคลปิ วดิ ิโอสรุป Cloud Computing ความยาวคลปิ ไมเ่ กิน 5 นาที
๘. ใหผ้ ้เู รียนนำคลิปวิดิโอส่งใน Google Classroom
๙. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถามเพื่อกระตุ้นความรู้สึกสงสัย อยากลงมือแสวงหาคำตอบ โดยอาศัย
ความรู้หรอื ประสบการณเ์ ดิมของผเู้ รยี นและใหผ้ ้เู รยี นมกี ารเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง หรือแสวงหาความรู้ใหม่

๘. สอื่ / แหล่งเรยี นรู้
๘.๑ วิดโิ อ Cloud Computing

๙. แหลง่ การเรียนรู้
๙.๑ หอ้ งเรยี น
๙.๒ หอ้ งสมดุ
๙.๓ แหลง่ ขอ้ มูลสารสนเทศ
๙.๔ หนงั สอื เรียนวิชา เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ)

๑๐. การวัดและประเมนิ ผล
๑๐.๑ ประเมนิ จากชิน้ งาน
๑๐.๒ สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงาน
๑๐.๓ การทำงานเปน็ กลมุ่

๑๑. บนั ทึกหลังการสอน

๑๑.๑ การวดั และประเมิลผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอปุ สรรค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………..………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ วธิ แี ก้ไข/แนวทางแกไ้ ขปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหน่งครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………

คำชแ้ี จง ใหท้ ำเคร่ืองหมาย / ในช่องที่เป็นจรงิ ทีส่ ุด

ที่ ชือ่ -สกลุ ราการประเมิน รวม
มรี ะเบยี บวนิ ัย ความรบั ผิดชอบ
ความซื่อสตั ย์ มงุ่ ม่นั ในการ
สจุ รติ ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ประเมิน
……………………………………………………
(………………………………………………….)

เกณฑ์การใหค้ ะแนนแบบประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

๑. มีระเบยี บวินยั หมายถึง มีกำรปฏิบตั ิงาน มีสมุดงาน ชิน้ งาน และปฏิบัติตนอยู่ในขอ้ ตกลง

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาทีป่ รากฏให้เห็น

3 สมดุ งาน ชน้ิ งาน สะอาดเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในขอ้ ตกลงที่กำหนดให้ รว่ มกนั ทกุ ครั้ง
ดมี าก

2 สมุดงาน ชิ้นงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรยี บร้อย และปฏบิ ัติตนอยูใ่ น ข้อตกลงทก่ี ำหนดใหร้ ่วมกนั
ดี เป็นสว่ นใหญ่
1 สมุดงาน ช้ินงาน ไม่ค่อยเรยี บร้อยและปฏิบตั ิตนอย่ใู นขอ้ ตกลงท่ี กำหนดใหร้ ว่ มกนั เป็น
พอใช้ บางครัง้ ตอ้ งอาศยั การแนะนำ

๒. ความรบั ผิดชอบ หมายถึง มกี ารส่งงานตรงกำหนดเวลา และปฏบิ ัตจิ นเปน็ นิสยั

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาทีป่ รากฏให้เห็น
3 ส่งงานก่อนหรอื ตรงกำหนดเวลานัดหมายรับผิดชอบ และปฏบิ ตั เิ องจนเปน็ นสิ ัยแนะนำชักชวนให้
ผ้อู ื่นปฏบิ ตั ติ าม
ดมี าก สง่ งานช้ากว่ากำหนดแตไ่ ด้มรการตดิ ต่อชแ้ี จงโดยมีเหตผุ ลรบั ฟงั รับผิดชอบในงานทไี่ ด้รับ
2 มอบหมาย
ดี สง่ งานช้ากว่ากำหนด แตไ่ ด้มีการติดตอ่ โดยอาศัยการช้ีแนะ คำแนะนำและการตักเตือน
1

พอใช้

๓. มุ่งมนั่ ในการทำงาน หมายถึง มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำ งานที่ไดร้ บั มอบหมาย มคี วามอดทน
และ ไม่ทอ้ แทต้ ่อ อปุ สรรคเพอื่ ใหง้ ำนสำเร็จ

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรากฏให้เหน็
3 นักเรยี นมคี วามกระตอื รือร้น แสดงออกถงึ ความตั้งใจ และรับผดิ ชอบด้วยความเพียรพยายาม
อดทน เพื่อใหง้ านสำเรจ็ ตามเป้าหมายตลอดเลา
ดมี าก
นักเรยี นมคี วามกระตือรอื ร้น แสดงออกถงึ ความตงั้ ใจ และรบั ผดิ ชอบด้วยความเพียรพยายาม
2 อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเปา้ หมายบางเวลา
ดี
นกั เรียนไม่มคี วามรับผดิ ชอบหรอื ทำงานไมส่ ำเร็จตามเป้าหมาย
1
พอใช้

การแปลผล ใชเ้ กณฑ์ดงั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดมี าก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ ๕

หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี ๓ เวลาเรียน ๔ ช่วั โมง

เร่อื ง พลเมอื งดจิ ิทัล รหสั วชิ า ว๓๐๑๑๓ เวลา ๒ ชั่วโมง

รายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธั ยมศึกษาปที ี่ ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตัวชวี้ ดั

๑.๑ สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี

๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ว๔.๒

เขา้ ใจและใชแ้ นวคดิ เชงิ คำนวณในการแกป้ ญั หาที่พบในชีวติ จริงอยา่ งเปน็ ข้นั ตอน และเปน็ ระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรยี นรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ รู้เท่า
ทนั และมีจรยิ ธรรม

๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วฒั นธรรม

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๒.๑ ปฏิบตั ิตนตามบทบาทของการเปน็ พลเมอื งดิจิทัลยคุ ใหม่

๒.๒ ใชค้ วามฉลาดทางดจิ ทิ ัลในการอยรู่ ว่ มกันในสงั คมออนไลน์

๓.สาระการเรยี นรู้

๓.๑ การเปน็ พลเมอื งดจิ ทิ ัล

๓.๒ ความฉลาดทางดจิ ทิ ัล

๔. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship)เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สําคัญของพลเมืองในการเรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิขอ ง
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกยุคใหม่ ไปจนถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสงั คม
การเป็นพลเมืองดิจิทัลจํา เป็นต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล ( DQ : Digitalintelligence Quotient) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จํา เป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ทักษะ

การใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ มีความสามารถทางสังคม อารมณ์และการรับรู้ สามารถเผชิญกับ
ความทา้ ทายในการสรา้ งการเปลี่ยนแปลงสงั คมเชิงบวก

๕. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

๕.๑ ทักษะการคดิ วเิ คราะห์

๕.๒ ทักษะการคดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ

๕.๓ ทักษะการส่ือสารและรว่ มมือ

๖. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

๖.๑ มวี นิ ยั รับผิดชอบ

๖.๒ ใฝเ่ รียนรู้

๖.๓ มุ่งมน่ั ในการทำงาน

๗. กิจกรรมการเรียนรู้

ชัว่ โมงที่ 1-2

๑. ผู้สอนเข้าสู่บทเรียนโดยถามผู้เรียนว่า “เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้าง และใช้
งานอะไรบ้าง”

๒. ผ้สู อนเปดิ สื่อและอธิบายถึงเน้ือหาเก่ียวกบั พลเมอื งดิจิทัลและเปิดโอกาสใหผ้ เู้ รียนร่วมอภปิ ราย
๓. ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียน “การเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ควรมีคุณลักษณะอย่างไร” เพื่อเป็นการ

กระต้นุ ผเู้ รียน
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ภัยจากสังคมออนไลน์ ให้ผู้เรียนค้นหาภัยจากสังคม

ออนไลน์ 1 เหตกุ ารณ์ อธบิ ายสาเหตทุ ่ีเกดิ ขึน้ พร้อมวิธีรับมือ หรอื วิธแี กป้ ญั หา
๕. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนในฐานะ

พลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล และทําแบบสํารวจการเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่เพ่ือ
ประเมนิ ผ้เู รยี น
๘. ส่อื / แหลง่ เรียนรู้

๘.๑ สอื่ เพาเวอพ้อย

๘.๒ ใบกิจกรรมท่ี ๑ ภยั จากสังคมออนไลน์

๙. แหลง่ การเรยี นรู้
๙.๑ หอ้ งเรียน
๙.๒ ห้องสมดุ
๙.๓ แหลง่ ขอ้ มูลสารสนเทศ
๙.๔ หนังสอื เรียนวชิ า เทคโนโลย(ี วทิ ยาการคำนวณ)

๑๐. การวัดและประเมนิ ผล
๑๐.๑ ประเมนิ จากใบกิจกรรม
๑๐.๒ สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงาน

๑๑. บนั ทึกหลังการสอน

๑๑.๑ การวดั และประเมลิ ผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอปุ สรรค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………..………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ วิธแี ก้ไข/แนวทางแกไ้ ขปญั หา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื …………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหน่งครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………

คำชแ้ี จง ใหท้ ำเคร่ืองหมาย / ในช่องที่เป็นจรงิ ทีส่ ุด

ที่ ชือ่ -สกลุ ราการประเมิน รวม
มรี ะเบยี บวนิ ัย ความรบั ผิดชอบ
ความซื่อสตั ย์ มงุ่ ม่นั ในการ
สจุ รติ ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ประเมิน
……………………………………………………
(………………………………………………….)

เกณฑ์การใหค้ ะแนนแบบประเมินคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

๑. มรี ะเบยี บวินัย หมายถึง มกี ำรปฏิบัตงิ าน มสี มุดงาน ช้ินงาน และปฏบิ ตั ิตนอยใู่ นข้อตกลง

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาท่ปี รากฏให้เหน็

3 สมุดงาน ชน้ิ งาน สะอาดเรียบรอ้ ยและปฏิบัติตนอยใู่ นข้อตกลงทก่ี ำหนดให้ รว่ มกันทุกคร้ัง
ดีมาก

2 สมุดงาน ชน้ิ งาน ส่วนใหญ่สะอาดเรยี บร้อย และปฏบิ ัตติ นอยใู่ น ข้อตกลงทกี่ ำหนดใหร้ ว่ มกนั
ดี เป็นสว่ นใหญ่
1 สมุดงาน ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรยี บรอ้ ยและปฏิบัตติ นอย่ใู นขอ้ ตกลงท่ี กำหนดใหร้ ่วมกันเปน็
พอใช้ บางครั้ง ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

๒. ความรับผดิ ชอบ หมายถงึ มีการส่งงานตรงกำหนดเวลา และปฏิบตั ิจนเปน็ นสิ ยั

คะแนน ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ปี รากฏให้เห็น
3 ส่งงานกอ่ นหรอื ตรงกำหนดเวลานัดหมายรับผิดชอบ และปฏบิ ตั เิ องจนเป็นนสิ ยั แนะนำชักชวนให้
ผอู้ ื่นปฏบิ ัตติ าม
ดีมาก ส่งงานชา้ กวา่ กำหนดแต่ได้มรการติดตอ่ ช้ีแจงโดยมีเหตผุ ลรบั ฟงั รับผดิ ชอบในงานทีไ่ ดร้ บั
2 มอบหมาย
ดี ส่งงานชา้ กวา่ กำหนด แต่ได้มีการตดิ ต่อโดยอาศัยการชี้แนะ คำแนะนำและการตกั เตอื น
1

พอใช้

๓. มุง่ มั่นในการทำงาน หมายถึง มีความตงั้ ใจและพยายามในการทำ งานที่ไดร้ บั มอบหมาย มีความอดทน และ ไม่
ทอ้ แทต้ ่อ อุปสรรคเพ่ือใหง้ ำนสำเรจ็

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาท่ปี รากฏให้เหน็
3 นักเรียนมคี วามกระตอื รือรน้ แสดงออกถงึ ความต้งั ใจ และรบั ผดิ ชอบดว้ ยความเพียรพยายาม
อดทน เพื่อใหง้ านสำเร็จตามเปา้ หมายตลอดเลา
ดมี าก
นกั เรียนมีความกระตอื รอื ร้น แสดงออกถึงความต้งั ใจ และรบั ผดิ ชอบดว้ ยความเพียรพยายาม
2 อดทน เพอื่ ให้งานสำเร็จตามเป้าหมายบางเวลา
ดี
นักเรียนไมม่ คี วามรบั ผิดชอบหรือทำงานไมส่ ำเรจ็ ตามเป้าหมาย
1
พอใช้

การแปลผล ใชเ้ กณฑ์ดงั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดมี าก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้

ใบกจิ กรรมท่ี ๑ เร่ือง ภยั จากสังคมออนไลน์

ชื่อ-สกุล ช้ัน เลขที่

คำช้ีแจ้ง : ใหผ้ ้เู รียนคน้ หาภยั จากสงั คมออนไลน์ 1 เหตุการณ์ อธิบายสาเหตทุ ี่เกิดข้นึ พรอ้ ม

วิธีรบั มือ หรือวิธแี ก้ปัญหา

1. เหตกุ ารณ์ตัวอยา่ ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. สาเหตุทเ่ี กิดขน้ึ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. วธิ ีรบั มอื
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. วธิ แี ก้ปญั หา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖

หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ ๓ เวลาเรียน ๔ ชวั่ โมง

เรื่อง จรยิ ธรรมการใชง้ านคอมพวิ เตอร์ รหสั วิชา ว๓๐๑๑๓ เวลา ๒ ชั่วโมง

รายวชิ าวิทยาการคำนวณ กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด

๑.๑ สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี

๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ว๔.๒

เขา้ ใจและใช้แนวคดิ เชิงคำนวณในการแก้ปัญหาทพ่ี บในชีวติ จรงิ อย่างเป็นขนั้ ตอน และเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรยี นรู้ การทำงาน และการแกป้ ญั หาไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ รู้เทา่
ทัน และมีจริยธรรม

๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วฒั นธรรม

๒. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

๒.๑ ใช้คอมพิวเตอร์สําหรบั การเป็นพลเมืองดิจทิ ลั อยา่ งมีจรยิ ธรรม

๒.๒ เขา้ ใจการกระทาํ ผดิ เกย่ี วกับกฎหมายคอมพวิ เตอร์

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ จรยิ ธรรมการใชง้ านคอมพวิ เตอร์

๓.๒ กฎหมายคอมพิวเตอร์

๔. สาระสำคญั / ความคิดรวบยอด

การอยู่ในสังคมออนไลน์ผู้ใช้จําเป็นจะต้องมีจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบการรู้เท่าทัน
การหลอกลวงและอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายคอมพิวเตอร์เช่ น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลพ.ศ. 2562 โดยหากผู้ใช้มีความเข้าใจ และระมัดระวังไม่ให้กระทํา ความผิดเกี่ยวกับการใช้งานะช่วยให้
สงั คมมคี วามสุข

๕. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น

๕.๑ ทกั ษะการคิดวเิ คราะห์

๕.๒ ทกั ษะการคดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ

๕.๓ ทกั ษะการส่อื สารและร่วมมือ

๖. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์

๖.๑ มีวนิ ยั รบั ผดิ ชอบ

๖.๒ ใฝเ่ รยี นรู้

๖.๓ มุ่งม่ันในการทำงาน

๗. กจิ กรรมการเรียนรู้

ช่วั โมงท่ี 3-4

๑. ผู้สอนเข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
หรอื เทคโนโลยีและสง่ ผลให้เกดิ การกระทาํ ความผดิ กฎหมายโดยให้ผเู้ รยี นรว่ มกันอภิปราย

๒. ผ้สู อนเปิดสื่อและอธบิ ายเพิ่มเตมิ เก่ียวกบั การใชค้ อมพวิ เตอร์หรือเทคโนโลยี 15 นาที
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน โดยผู้สอนจะยกตัวอย่างสถานการณ์เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงการ

กระทาํ ความผิดเกย่ี วกับคอมพิวเตอรโ์ ดยใหผ้ ้เู รยี นอธบิ ายถึงวิธกี ารป้องกนั และวธิ ีการแกป้ ญั หา
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนและสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันหาตัวอย่างสถานการณ์ที่สนใจและช่วยกันคิด

วิเคราะห์
๕. ผเู้ รียนและสมาชกิ ภายในกลุ่มนำเสนอผลงานหนา้ ชนั้ เรียน
๖. ผู้สอนรว่ มกับผ้เู รยี นอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายและมารยาทในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๘. สื่อ/ แหลง่ เรียนรู้

๘.๑ สอื่ เพาเวอพ้อย

๙. แหล่งการเรยี นรู้

๙.๑ ห้องเรียน

๙.๒ ห้องสมดุ

๙.๓ แหลง่ ข้อมลู สารสนเทศ

๙.๔ หนังสอื เรียนวิชา เทคโนโลย(ี วิทยาการคำนวณ)

๑๐. การวดั และประเมนิ ผล
๑๐.๑ ประเมินจากใบกจิ กรรม
๑๐.๒ สังเกตพฤติกรรมการทำงาน

๑๑. บนั ทึกหลังการสอน

๑๑.๑ การวดั และประเมิลผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

๑๑.๒ ปญั หาและอุปสรรค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………..………………………………………………………………………………………

๑๑.๓ วิธแี ก้ไข/แนวทางแกไ้ ขปัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………..

(………………………………………………………..)

ตำแหน่งครู

แบบประเมินคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

ใบกิจกรรม เรอ่ื ง………………………………………………………………………………

คำชแ้ี จง ใหท้ ำเคร่ืองหมาย / ในชอ่ งที่เป็นจรงิ ทีส่ ุด

ที่ ชือ่ -สกลุ ราการประเมิน รวม
มรี ะเบยี บวนิ ัย ความรบั ผิดชอบ
ความซื่อสตั ย์ มงุ่ ม่นั ในการ
สจุ ริต ทำงาน

1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ประเมิน
……………………………………………………
(………………………………………………….)

เกณฑ์การใหค้ ะแนนแบบประเมินคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

๑. มรี ะเบยี บวินัย หมายถึง มกี ำรปฏิบัตงิ าน มสี มดุ งาน ช้ินงาน และปฏบิ ตั ิตนอยู่ในข้อตกลง

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ญั หาทีป่ รากฏให้เหน็

3 สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อยและปฏบิ ตั ิตนอยูใ่ นขอ้ ตกลงทีก่ ำหนดให้ ร่วมกันทุกคร้งั
ดีมาก

2 สมุดงาน ชิ้นงาน สว่ นใหญ่สะอาดเรยี บรอ้ ย และปฏบิ ัติตนอยใู่ น ข้อตกลงทกี่ ำหนดใหร้ ว่ มกนั
ดี เปน็ ส่วนใหญ่
1 สมดุ งาน ชิ้นงาน ไมค่ อ่ ยเรยี บร้อยและปฏบิ ตั ิตนอย่ใู นขอ้ ตกลงท่ี กำหนดใหร้ ่วมกันเปน็
พอใช้ บางคร้งั ตอ้ งอาศยั การแนะนำ

๒. ความรับผดิ ชอบ หมายถงึ มีการส่งงานตรงกำหนดเวลา และปฏิบัติจนเปน็ นสิ ยั

คะแนน ความสามารถในการแกป้ ัญหาทป่ี รากฏให้เห็น
3 ส่งงานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานดั หมายรบั ผดิ ชอบ และปฏิบัตเิ องจนเป็นนิสยั แนะนำชักชวนให้
ผอู้ น่ื ปฏิบัติตาม
ดีมาก ส่งงานชา้ กวา่ กำหนดแตไ่ ด้มรการติดตอ่ ชี้แจงโดยมเี หตุผลรบั ฟงั รับผิดชอบในงานทไ่ี ดร้ บั
2 มอบหมาย
ดี ส่งงานชา้ กวา่ กำหนด แต่ไดม้ ีการติดตอ่ โดยอาศยั การชแ้ี นะ คำแนะนำและการตกั เตอื น
1

พอใช้

๓. มุง่ มั่นในการทำงาน หมายถงึ มคี วามตงั้ ใจและพยายามในการทำ งานท่ไี ดร้ บั มอบหมาย มีความอดทน และ ไม่
ทอ้ แทต้ ่อ อุปสรรคเพ่ือใหง้ ำนสำเรจ็

คะแนน ความสามารถในการแก้ปญั หาทีป่ รากฏให้เหน็
3 นกั เรยี นมคี วามกระตือรือร้น แสดงออกถงึ ความต้งั ใจ และรับผิดชอบดว้ ยความเพียรพยายาม

ดมี าก อดทน เพ่ือให้งานสำเรจ็ ตามเป้าหมายตลอดเลา

2 นกั เรยี นมคี วามกระตอื รอื รน้ แสดงออกถงึ ความต้ังใจ และรบั ผดิ ชอบดว้ ยความเพียรพยายาม
ดี อดทน เพอื่ ใหง้ านสำเรจ็ ตามเป้าหมายบางเวลา

1 นกั เรยี นไมม่ คี วามรบั ผิดชอบหรือทำงานไม่สำเรจ็ ตามเปา้ หมาย
พอใช้

การแปลผล ใชเ้ กณฑ์ดงั น้ี
คะแนน 7 – 9 ดมี าก
คะแนน 4 – 6 ดี
คะแนน 1 – 3 พอใช้แผนการจดั การเรยี นรูท้ ี่ ๗

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี ๔ เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง

เรอ่ื ง อาชีพทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั เทคโนโลยสี มยั ใหม่ รหัสวชิ า ว๓๐๑๑๓ เวลา ๒ ชั่วโมง

รายวิชาวิทยาการคำนวณ กล่มุ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธั ยมศึกษาปีที่ ๖

๑. สาระ/มาตรฐาน/ตัวชวี้ ัด

๑.๑ สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี
๑.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ว๔.๒

เข้าใจและใชแ้ นวคิดเชงิ คำนวณในการแกป้ ญั หาที่พบในชวี ิตจรงิ อย่างเปน็ ขน้ั ตอน และเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ รเู้ ท่า
ทนั และมีจรยิ ธรรม
๑.๓ ตัวชี้วัด ว. ๔.๒ ม.๖/๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนํา เสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

๒. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
๒.๑ อธิบายลักษณะของอาชพี ที่เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสมยั ใหม่

๒.๒ วิเคราะหค์ วามเปลี่ยนแปลงของอาชพี ท่ตี ้องปรบั ตวั ในอนาคต

๓. สาระการเรียนรู้

๓.๑ การเปลยี่ นแปลงของเทคโนโลยกี ับอาชีพ

๓.๒ ผลกระทบของเทคโนโลยีกบั อาชีพ

๓.๓ อาชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

๔. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตในสังคมโดยเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี เช่น
ปัญญาประดษิ ฐ์เทคโนโลยีการแพทยห์ ่นุ ยนต์และเทคโนโลยวี ัสดุงานท่ีอยู่ในกลุม่ เสี่ยงทีเ่ ทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเข้า
มาทดแทน เช่น งาน เอกสาร งานประจําที่ทํา ซ้ำ ๆ และงานที่ไม่ต้องการการตัดสินใจที่ซับซ้อนผู้ที่เข้าไม่ถึง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LaTendaUV Tèxtil 2021
Next Book
2.3 GAS PRESSURE