The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narinzeus, 2022-04-03 04:26:19

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

คำนำ

สำนกั งานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดต้ ระหนักถึงภารกจิ ท่ีสำคญั ของ กศน.
ตำบล ซ่งึ มีหนา้ ทีช่ ว่ ยเหลืองานดา้ นตา่ งๆ และการจดั การศึกษาตามหลกั สตู รการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือใหก้ าร
ดำเนินการเปน็ ไปอยา่ งมีประสิทธภิ าพ สำนักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวดั
ยโสธร จงึ ไดจ้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครู กศน.ตำบล ขึ้น

ผู้รับการประเมนิ จงึ ได้จัดทำผลการปฏิบัตงิ านของครู กศน.ตำบล ประจำภาคเรยี นที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ข้ึน เพ่ือประกอบการประเมนิ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรและนโยบายของ สำนกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังกลา่ วข้างต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ เอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการ
ประเมนิ ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหนง่ ครู กศน.ตำบล

(นายศราวุธ ชอบงาม)
ครู กศน.ตำบล

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

สารบัญ หน้า

เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
ขอ้ มลู ผ้รู บั การประเมนิ
ผลสมั ฤทธข์ิ องงาน

๑. จำนวนข้อมูลในระบบฐานขอ้ มลู เพ่อื การบรหิ ารจดั การ (DMIS)
๒. ระดบั ความสำเร็จของการจดั ทำข้อมลู แผนปฏบิ ัตกิ าร กศน.ตำบล
๓. จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการจดั การศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
๔. รอ้ ยละของผ้จู บหลักสตู รการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๕. ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบปลายภาค
๖. ร้อยละของจำนวนผเู้ รียนท่ีมผี ลสัมฤทธใิ์ นวชิ าบงั คับ
๗. จำนวนผู้เขา้ ร่วมกิจกรรมการศกึ ษาต่อเน่ืองเม่อื เทยี บกบั เปา้ หมาย

๘. ร้อยละของผจู้ บหลักสตู รการศกึ ษาต่อเนื่องทีน่ ำความรู้ไปใช้เมอ่ื เทียบกบั เปา้ หมาย
๙. จำนวนผรู้ ับบรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
๑๐. จำนวนกจิ กรรมท่จี ดั ในแหล่งเรียนรบู้ า้ นหนงั สือชุมชนเมอื่ เทยี บกับเป้าหมาย
๑๑. ระดบั ความสำเรจ็ ของการมสี ่วนร่วมกบั ภาคีเครอื ขา่ ยในชมุ ชน
๑๒. จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ดว่ นหรืองานอ่นื ๆทไี่ ด้รบั หมอบหมาย
๑๓. ระดับความสำเร็จในการจดั ทำผลการปฏบิ ตั ิงานท่ีดี (Best Practice)
ภาคผนวก
คณะผ้จู ดั ทำ

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ข้อมูลทว่ั ไป

นายศราวธุ ชอบงาม
ตำแหน่ง พนกั งานราชการทั่วไป ครู กศน.ตำบล
กลุ่มงาน บริหารท่วั ไป สงั กดั กศน.อำเภอมหาชนะชยั
ขอ้ มูลทั่วไป

ท่ีอยู่ : ๖๓ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบกึ แก อำเภอมหาชนะชยั จงั หวดั ยโสธร 351๓0 เพศ : ชาย
สถานะภาพ : สมรส วัน/เดือน/ปเี กิด : 2 เมษายน 252๖ อายุ : ๓๙ ปี ศาสนา : พุทธ

ประวัติการศกึ ษา

หลักสูตรประกาศนยี บัตรบัณฑติ สาขา วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุ ลราชธานี จงั หวดั อบุ ลราชธานี
ปรญิ ญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิ า ศลิ ปศาสตร์
วุฒิการศกึ ษา ศิลปศาสตรบัณทติ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภฏั อุบลรชธานี จังหวดั อุบลราชธานี
สำเร็จปีการศกึ ษา ๒๕๕6
สถาบนั มหาวิทยาลยั กรุงเทพธนบุรี
วฒุ ิการศึกษา ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา วิชาการบรหิ ารหารศกึ ษา
เกรดเฉลีย่ ๓.94

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ประวัติการทำงาน ตำแหนง่ พืน้ ท่รี บั ผดิ ชอบ
ครู ศรช.บ้านคำมว่ ง กศน.ตำบลยอ่ (2)
วนั / เดือน / ปี กศน.อำเภอคำเข่ือนแกว้
ปี ๒๕5๒ – ๒๕60 ครู กศน.ตำบล กศน.ตำบลคูเมอื ง(๒) อำเภอมหาชนะชัย
ครู กศน.ตำบล
ปี ๒๕60 ถงึ 2563 กศน.ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั
ปัจจบุ ัน

หนา้ ที่ในการปฏิบัติงาน

- เป็นครู กศน.ตำบลโนนทราย ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหก้ บั นกั ศกึ ษา กศน.ตำบล ระดบั ประถมศึกษา
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- เป็นผูส้ ง่ เสริมสนบั สนุนอาชพี จัดกจิ กรรมให้กับประชาชนในชุมชนตำบลโนนทราย ท้งั ๗ หมู่บา้ น
- เปน็ ผสู้ ง่ เสรมิ สนับสนนุ งานการศึกษาทักษะชวี ติ จดั กิจกรรมใหก้ บั ประชาชนในชุมชนตำบลโนนทราย ทงั้ ๗

หมู่บ้าน
- เปน็ ผสู้ ่งเสริมสนบั สนุนงานการศึกษาพัฒนาสังคมและชมุ ชน จัดกจิ กรรมให้กับประชาชนในชมุ ชนตำบลโนน

ทราย ทง้ั ๗ หมู่บ้าน
- เปน็ ผสู้ ่งเสริมสนับสนุนงานการศกึ ษาเศรษฐกจิ พอเพียง จดั กจิ กรรมให้กบั ประชาชนในชุมชนตำบลโนนทราย

ท้ัง ๗ หมูบ่ ้าน
- เป็นผ้สู ่งเสรมิ สนบั สนุน กจิ กรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และดแู ล ตดิ ตาม จัดกิจกรรม ณ บา้ นหนังสอื ชุมชน

ประจำตำบลอย่างต่อเน่ือง
- เป็นเจ้าหน้าทแ่ี ผน กศน.อำเภอมหาชนะชัย
- เป็นเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กศน.อำเภอมหาชนะชยั
- เป็นผชู้ ่วยงานการเงนิ และบญั ชี
- และงานอ่นื ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

ความสามารถพิเศษ

- มคี วามสามารถในการใชโ้ ปรแกรม MS Windows & Office เชน่ Word, Excel, Access, PowerPoint
และการใช้งานอินเตอรเ์ นต็ เปน็ ต้น

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวช้วี ัดท่ี ๑
จำนวนขอ้ มลู ในระบบฐานขอ้ มูล
เพอ่ื การบริหารจดั การ (DMIS)

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ช้ีวดั ที่ ๑ จำนวนข้อมลู ในระบบฐานขอ้ มูลเพ่ือการบรหิ ารจัดการ (DMIS)

ตวั ชี้วดั ท่ี ๑ : จำนวนข้อมลู ในระบบฐานข้อมูลเพอ่ื การบรหิ ารจดั การ (DMIS)
หนว่ ยวัด : จำนวน
นำ้ หนัก : 5
คำอธบิ าย : จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมลู เพื่อ การบรหิ ารจดั การ (DMIS) ในส่วนข้อมลู พ้ืนฐาน กศน.

ตำบล/แขวง
เกณฑ์การให้คะแนน : รายการฐานขอ้ มลู ทตี่ ้องบันทึกในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS)
กศน.ตำบลโนนทราย ดำเนินงานในการบนั ทกึ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) ใน

ส่วนข้อมลู พืน้ ฐาน กศน.ตำบล ถกู ตอ้ ง ครบถ้วนสอดคล้องกับแผนปฏบิ ัตกิ ารราชการของหน่วยงาน รายละเอียดดัง
ภาพและเอกสารประกอบการพจิ ารณา

ที่ รายละเอยี ด เอกสารประกอบ
การประเมนิ
1 ขอ้ มูลสถานทตี่ ั้ง และลกั ษณะพนื้ ท่ีต้ัง
2 พกิ ดั ตำแหน่ง มขี ้อมลู
3 ขอ้ มลู บุคลากร มขี ้อมูล
4 ชื่อและเบอรต์ ิดต่อ ของหัวหน้า กศน. ตำบล มขี อ้ มูล
5 ลิงค์ เว็บไซต์ หรอื Fanpage กศน. ตำบล มีข้อมูล
6 ข้อมูลสาธารณปู โภค (ไฟฟา้ นำ้ ประปา) โทรศัพท์ และ มีข้อมลู
มีข้อมูล
อนิ เทอร์เนต็
7 จำนวนคอมพวิ เตอร์ โทรทัศน์ และอปุ กรณส์ ำนกั งานต่าง ๆ มขี อ้ มูล
8 จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/ ผู้ใชอ้ นิ เทอรเ์ นต็ / ผ้ใู ช้ Wi-Fi เฉลีย่ ต่อวนั มขี อ้ มลู
9 จำนวนผ้เู ข้ารบั บรกิ ารที่ กศน. ตำบล/แขวง เฉล่ียตอ่ เดือน มีข้อมูล
10 รูปภาพของครู กศน.ตำบล/แขวง มขี ้อมลู
11 คณะกรรมการ กศน. ตำบล/แขวง มีข้อมลู
12 มกี ารรายงานข้อมูลพืน้ ฐานให้ครบถว้ น และเปน็ ปัจจบุ ัน มีข้อมลู

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

1. ข้อมูลสถานท่ตี งั้ และลักษณะพนื้ ท่ตี ้งั
2. พิกดั ตำแหน่ง

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

3. ขอ้ มูลบุคลากร

ขอ้ มูลบคุ ลากร

4. ช่ือและเบอรต์ ิดต่อ ของหัวหน้า กศน. ตำบล

ชื่อหัวหนา้ กศน.ตำบล

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

5. ลงิ ค์ เวบ็ ไซต์ หรอื Fanpage กศน. ตำบล

เวบ็ ไซต์ตำบล
เพจ กศน.ตำบล

6. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) โทรศัพท์ และอนิ เทอรเ์ น็ต

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

7. จำนวนคอมพวิ เตอร์ โทรทศั น์ และอปุ กรณส์ ำนักงานตา่ ง ๆ

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

8. จำนวนผ้ใู ช้คอมพิวเตอร์/ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต/ ผู้ใช้ Wi-Fi เฉลีย่ ตอ่ วนั

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

9. จำนวนผู้เข้ารับบริการที่ กศน. ตำบล/แขวง เฉลย่ี ต่อเดอื น

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

10. รูปภาพของครู กศน.ตำบล/แขวง
11. คณะกรรมการ กศน. ตำบล/แขวง

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

12. มกี ารรายงานข้อมูลพนื้ ฐานให้ครบถ้วน และเป็นปจั จบุ นั

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชีว้ ดั ท่ี ๒

ระดบั ความสำเรจ็
ของการจดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการ กศน.ตำบล

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชี้วดั ท่ี ๒ ระดบั ความสำเรจ็ ของการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร กศน.ตำบล

ตัวชวี้ ดั ที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จของการจดั ทำข้อมูลแผนปฏิบตั กิ าร กศน.ตำบล
หนว่ ยวดั : ระดบั ความสำเร็จ
นำ้ หนกั : 8

คำอธิบาย : ระดบั ความสำเร็จของการดำเนินงานในการจดั ทำแผนปฏิบัติการ กศน. ตำบล /แขวงทส่ี อดคล้องกับ
แผนปฏบิ ัติราชการของหน่วยงาน พจิ ารณาจากความถูกต้องครบถว้ นของข้อมูลท่บี รรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายทีก่ ำหนด

การดำเนนิ งานในการจัดทำแผนปฏบิ ตั กิ าร กศน.ตำบลโนนทราย ได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากชุมชน
หมู่บา้ นในเขตพน้ื ท่รี ับผดิ ชอบ ข้อมูลพ้นื ฐานชุมชน และจากหนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้องในชุมชน มาเรียบเรยี ง สอดคล้องกับ
แผนปฏบิ ตั ริ าชการของหน่วยงานตน้ สังกัด

ท่ี รายละเอยี ด เอกสารประกอบ
การประเมนิ
1 มกี ารรวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมลู อ่ืนๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ประกอบการจัดทำแผน มีขอ้ มลู

2 มีการวเิ คราะห์ข้อมูล บรบิ ท สภาพปัญหาและความต้องการ มขี อ้ มลู
มขี ้อมลู
3 มีการจดั ทำแผนปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกบั นโยบาย จดุ เน้นและ
แนวโน้มการพัฒนา มีขอ้ มลู
มขี ้อมูล
4 มกี ารนำไปสูก่ ารปฏิบัติและดำเนนิ การตามท่ีกำหนด

5 มีการประเมิน สรปุ และรายงานผล และจัดทำแผนในระบบ DMIS

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

1. มีการรวบรวม ศกึ ษาขอ้ มูลพ้ืนฐานระดับตำบลและข้อมูลอนื่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการจัดทำแผน รว่ มกับคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอมหาชนะชยั
และคณะกรรมการ กศน.ตำบล ประจำปี 2565

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

2. มีการวเิ คราะหข์ ้อมลู บริบท สภาพปัญหาและความต้องการ

บรบิ ทตำบลโนนทราย

ตำบลโนนทราย ต้ังอยู่ท่ีราบสูง ตำบลโนนทราย ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ตำบลโนนทรายมีท่ีมาคือ
(มีโนนทรายกลางลำน้ำ) จึงได้ต้ังช่ือว่าตำบลว่า "โนนทราย" ปัจจุบันมีหมู่บ้านท้ังหมด ๗ หมู่บ้าน เป็นพ้ืนท่ีเหมาะสม
กับการอยอู่ าศัยและการทำเกษตรกรรม

กศน.ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย ต้ังอยู่ที่อาคาร กศน.ตำบลโนนทราย ในบริเวณโรงเรียนบ้านโนน
ทราย หมู่ที่๑ บ้านโนนทราย ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จงั หวดั ยโสธร โดยได้รับความงบประมาณสรา้ ง
อาคาร และอุปกรณ์การปฏิบัติ งานในการการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั และโตะ๊ เกา้ อบี้ างส่วนจากชาวบา้ นตำบลโนนทราย อาคารสถานที่กว้างขวาง สะอาด รม่ ร่ืน
นา่ อยู่ มีโต๊ะ เกา้ อ้ี เพียงพอสำหรับผู้เรยี นและผู้รับบริการ สามารถใช้เป็นสถานทพ่ี บกลุ่มของนักศึกษาในวันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการให้บริการ สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียน ส่ือ สิ่งพิมพ์ หนังสืออ่ืน ๆ ที่หลากหลายสำหรับให้ผู้เรียนและผู้รับบริการได้ค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้
เพ่ิมเตมิ

กศน.ตำบลโนนทราย มีบทบาทหนา้ ทใ่ี นการจดั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษา
ต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจดั ให้มีบา้ นหนังสือชุมชนในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มวี ัตถุประสงคเ์ พ่ือจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผสู้ นใจและ
ประชาชนในชุมชน

อาณาเขต

ตำบลโนนทราย มพี ้ืนท่ี ๓๕ ตารางกโิ ลเมตร รวมท้ังส้ิน ๒๑,๘๗๕ ไร่ เปน็ ที่ราบลุ่มแม่น้ำชี และลำ
หว้ ยของสาขาแม่น้ำชี เปน็ พ้ืนที่เหมาะสมกับการอยูอ่ าศยั และการทำเกษตรกรรม

ทศิ เหนอื ติดกบั ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ตดิ กับ ตำบลนำ้ มว่ ง อำเภอค้อวงั จังหวัดยโสธร
ทิศตะวนั ออก ติดกับ ตำบลบึงแก อำเภอค้อวงั จงั หวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลฟา้ หยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวดั ยโสธร

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

สภาพทางสังคม
โรงเรยี นของรัฐ จำนวน๕ แห่งไดแ้ ก่
๑) โรงเรยี นตระกลู ประเทืองวิทยาคม :ตัง้ อยหู่ มู่ที่ ๑ บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย มหา

ชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐โทรศพั ท์ ๐๔๕๗๓๗๓๗๘ เวบ็ ไซต์ http://takun.yst๑.go.th

๒) โรงเรียนบา้ นราชมุนี ตง้ั อยูห่ มูท่ ่ี ๑ บ้านหัวดอน ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั
จังหวดั ยโสธร ๓๕๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๙๐๑๕๐ เว็บไซต์ http://www.yst๑.go.th/huadon

๓) โรงเรยี นบา้ นโนนกอย (จมู สรุ ะพรรควทิ ยา) ตงั้ อยหู่ มทู่ ่ี ๒ บ้านโนนกอย ตำบลโนน
ทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐

๔) โรงเรยี นบ้านแดง ต้งั อยูห่ มู่ที่ ๒ บ้านแดง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จงั หวัด
ยโสธร ๓๕๑๓๐ โทรศพั ท์๐๔๕-๗๕๐๐๖๒ เวบ็ ไซต์ http://http://๒๐๒.๑๔๓๑๘๗.๒๒๖๘:

๕) โรงเรียนบ้านเลยี บ ต้ังอยู่หมทู่ ี่ ๖ บ้านเลยี บ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
จงั หวดั ยโสธร ๓๕๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๕๐๐๖๑

วดั จำนวน ๖ แหง่ ไดแ้ ก่
๑) วัดปา่ ศรีวีรวงศ์ : ตัง้ อยู่บ้านราชมนุ ี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จงั หวัดยโสธร
๒) วัดโชตกิ าราม : ต้ังอยู่บ้านราชมนุ ี ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จงั หวดั ยโสธร
๓) วดั บา้ นแดง : ตั้งอย่บู ้านแดง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร
๔) วัดบ้านเลียบ : ตั้งอยบู่ า้ นเลียบ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวดั ยโสธร
๕) วดั บ้านยางกลาง : ตั้งอยู่บา้ นยางกลาง ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จงั หวัดยโสธร
๖) วัดบา้ นหว้าน : ตั้งอยู่บ้านหวา่ น ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จงั หวดั ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ตั้งอยู่ท่ีหมู่ ๖ตำบล
โนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จงั หวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ เวบ็ ไซต์ http://www.nonsai.go.th/index.php

กศน.ตำบล จำนวน๑แห่ง คอื กศน.ตำบลโนนทราย ตั้งอยู่ในบริเวณวดั โชตกิ ารามบ้านราชมนุ ี หมู่ ๑
ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จงั หวัดยโสธร เว็บไซต์ http://yaso.nfe.go.th/tb/home.php?tbd=
๓๕๐๖๐๔

สถานพยาบาล จำนวน ๑ แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านาชมุนี ตำบลโนนทราย
เคร่อื งดับเพลิงประจำหมบู่ า้ น จำนวน๑๔เคร่ือง
จุดตรวจรักษาความปลอดภัย คือ จุดตรวจรับเร่อื งร้องเรียน-ร้องทุกข์ (กล่องเหลอื ง) ประจำตำบล
โนนทราย ๗ จุด
อื่นๆ ได้แก่ เคร่ืองออกกำลังกายประจำตำบล ๓ จดุ และบอรด์ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารประจำตำบล
๓ บอรด์

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

การคมนาคมขนสง่
- การคมนาคมในเขตตำบลโนนทราย และพ้นื ที่ใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก

การโทรคมนาคม
- มสี ัญญาณโทรศพั ท์เข้าถงึ หม่บู ้าน มหี อกระจายขา่ ว/เสยี งตามสายทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า
๑) มีไฟฟ้าเขา้ ถึงทัง้ ๗หมู่บา้ น ประชากรทุกครวั เรือนมีไฟฟ้าใชท้ กุ หลัง
๒) ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพยี งพอกับเขตพ้ืนที่

แหลง่ น้ำธรรมชาติ
๑) แมน่ ้ำชี ไหลผ่าน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านราชมุนีและบ้านหวา่ น
๒) ฝายนำ้ บา้ นราชมนุ รี ว่ มบา้ นแดง
๓) คลองน้ำเพ่ือการเกษตร

แหล่งนำ้ อน่ื ๆ
ระบบประปาหมบู่ ้าน จำนวน ๗ แห่งได้แก่
๑) บ้านราชมนุ ีหมูท่ ี่ ๑ และหม่ทู ่ี ๗
๒) บา้ นเลยี บ หม่ทู ๓่ี และหมู่ท่ี ๖
๓) บา้ นแดง
๔) บ้านยางกลาง
๕) บา้ นหว้าน

แผนที่ กศน.ตำบลโนนทราย

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

สภาพทางภมู ศิ าสตร์
ลักษณะโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำบางแห่งเป็นท่ีดอนสูง ต่ำตามพ้ืนที่ ลักษณะดิน

ร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลางโดยมีลำน้ำชีไหลผ่านต้ังแต่บริเวณทิศตะวันตกเฉียง
เหนอื จรดทิศตะวนั ออกเฉียงใต้ยาวประมาณ ๕๕ กโิ ลเมตร แบง่ พน้ื ทีอ่ ำเภอออกเปน็ ๒ สว่ นสภาพพืน้ ทเ่ี หมาะแก่การ
เกษตรกรรมราษฎรมอี าชพี ทำนา ทำไร่ เล้ยี งสัตว์ เป็นตน้
สภาพภมู ิอากาศ

สภาพดินฟ้าอากาศโดยท่ัวไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าเดือนพฤษภาคม -ตุลาคมของทุกปี ซ่ึงจะพัดเอาความชื้นและน้ำฝน เดือนที่มี
ปริมาณฝนมากที่สุด ได้แก่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเข้ามาในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ซึ่งจะพัดเอาร่องความกดอากาศสูงทำให้อากาศหนาวเย็นโดยช่วงที่มีอากาศหนาวประมาณ
ธนั วาคม - มกราคม ส่วนฤดูร้อนจะเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ช่วงน้ีอากาศร้อนมากโดยเฉพาะในเดือน
เมษายน
การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลโนนทราย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนทราย จดั ตั้งเม่ือปี พ.ศ.๒๕๐๘ตำบลโนนทราย เป็น
ตำบล (มีเนินสูงกลางลำนำ้ ) จึงได้ตั้งช่อื วา่ ตำบลวา่ "โนนทราย" ประกอบด้วย ๗หมู่บ้านไดแ้ ก่ หมู่ ๑บา้ นราชมุนี หมู่ ๒
บา้ นแดง, หมู่ ๓บา้ นเลยี บ,หมู่ ๔ บา้ นยางกลาง,หมู่ ๕ บ้านหว้าน,หมู่ ๖ บ้านเลียบ, หมู่ ๗ บ้บ้านราชมุนี

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

การวิเคราะห์ SWOT ของ กศน.ตำบลโนนทราย

1. ผลการวิเคราะห์ SWOT ของ กศน.ตำบลโนนทราย ปีงบประมาณ 2565
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ มภายนอก

ปัจจัยภายนอก

ผลการวเิ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ กศน.ตำบลโนนทราย นั้น ปรากฏว่า
สภาพแวดลอ้ มภายนอกมีอุปสรรค โอกาส ดังนี้

๑. ปจั จัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา

โอกาส(O) อปุ สรรค (T)

๑. ภาคเี ครือข่ายให้การส่งเสริม สนับสนุนในการจัด ๑. ประชาชนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการจดั

กิจกรรมการเรยี นรู้ กระบวนการเรียนรู้

๒. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลโนนทราย ให้ความร่วมมือ

ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.

๓.กศน.ตำบลโนนทราย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการ

เรยี นรู้

ปัจจัยภายใน

ผลการวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมภายในของ กศน.ตำบลโนนทราย นน้ั ปรากฏวา่ สภาพแวดล้อมภายในมีจดุ

แข็ง และ จดุ อ่อน ดังน้ี

๒ ปัจจัยภายในต่อการจดั การศกึ ษา

จดุ แขง็ (Strengths : S) จุดออ่ น (Weaknesses : W)

๑.อาคาร กศน.ตำบลโนนทราย มคี วามม่ันคงแข็งแรง ๑. ผ้เู รยี นมคี วามแตกต่างระหวา่ งวยั ทำให้ยากต่อ
เพราะไดร้ ับงบประมาณสรา้ ง จากสำนกั งาน กศน. การจัดกระบวนการเรียนรู้
๒.อย่ใู นแหล่งชมุ ชนตดิ กบั หน่วยงานราชการ ซ่งึ มี ๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกั ศึกษาตำ่
ความพร้อมในการติดต่อราชการกบั ภาคีเครือข่าย ได้
อย่างทนั เวลา
๓. ครู กศน.ตำบลโนนทราย ทำงานเป็นทีม รว่ มคิด
ร่วมทำ ร่วมแกป้ ญั หา ชว่ ยเหลอื ซึ่งกนั และกัน
๔ผู้บริหารมกี ารบริหารจดั การตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ครู กศน.ตำบลโนนทราย พฒั นาหลกั สูตรวิชา

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

เลือกที่หลากหลาย ได้แก่ หลักสตู รวิชามาลยั ข้าวตอก
วิชาปลาสม้ ยโสธร วิชาลอดชอ่ งยโสธร วิชาบั้งไฟ
ยโสธร และวชิ าผา้ ทอบึงแก
๖. ครู กศน.ตำบลโนนทราย มีนวตั กรรมในการจัด
กระบวนการเรยี นรู้
๗. ครู กศน.ตำบลโนนทราย มีความรคู้ วามสามารถใน
การปฏิบตั งิ าน มีความต้ังใจและพร้อมท่ีจะเสียสละ
ตอ่ หน่วยงาน
๘. ครู กศน.ตำบลโนนทรายและผู้เรยี นมกี ารจดั ทำ
แผนการเรยี นรูร้ ว่ มกัน
๙. คณะกรรมการสถานศกึ ษา และองค์กรนักศึกษาให้
ความรว่ มมอื ในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้
๑๐. ครู กศน.ตำบลโนนทราย พฒั นาอยา่ งต่อเนื่อง

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

3. มีการจดั ทำแผนปฏบิ ตั กิ ารทสี่ อดคล้องกบั นโยบาย จดุ เนน้ และแนวโน้มการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบลโนนทราย ประจำปงี บประมาณ 2565

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

4. มีการนำไปสกู่ ารปฏบิ ัติและดำเนนิ การตามท่กี ำหนด
5. มกี ารประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนนิ งาน และจดั ทำแผนในระบบ DMIS

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ผลการดำเนนิ งานของ กศน.ตำบลโนนทราย
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ช้ีวัดท่ี ๓

จำนวนความสำเรจ็ ของการดำเนนิ งาน
การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตัวชี้วดั ท่ี ๓ จำนวนความสำเร็จของการดำเนนิ งานการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน

ตัวขวี้ ดั ที่ ๓ : จำนวนความสำเร็จของการดำเนนิ งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

หนว่ ยวัด : จำนวนความสำเร็จ

น้ำหนกั ๕ *** ใชเ้ กณฑใ์ หม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : น้ำหนักร้อยละ ไมม่ ี
คำอธบิ าย : การดำเนินงานการศกึ ษาชน้ั พ้ืนฐานในการจัดกิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีของหนว่ ยงาน/สถานศกึ ษาทีค่ รู กศน. ตำบล/ แขวงรบั ผดิ ชอบ มกี ารบนั ทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน
และงบประมาณในการดำเนนิ งานโครงการ/ กจิ กรรมตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการผา่ นระบบฐานข้อมลู
เพ่อื การบรหิ ารจัดการ (DMIS) ดา้ นการศึกษาพื้นฐาน

ท่ี รายละเอียด เอกสารประกอบ
การประเมนิ
1 มจี ำนวนนักศึกษาท่ีรบั ผิดชอบตามเกณฑท์ สี่ ำนักงาน กศน.กำหนด (ครู กศน.ตำบล/แขวง
1 คน ตอ่ นักศึกษา 40 คน) มีขอ้ มลู
มขี ้อมลู
2 มจี ำนวนนกั ศกึ ษาทีร่ ับผิดชอบมากกว่า 40 คน มีข้อมูล
มขี ้อมูล
3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลมุ่ เป้าหมายและสำรวจความตอ้ งการของนกั ศึกษาเพื่อรว่ ม มขี ้อมูล
จดั วิธีการเรียนรใู้ ห้เหมาะสมกับนักศกึ ษา มีขอ้ มูล

4 มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูร้ ายสัปดาห์ บนั ทกึ การเรียนรู้ และจัดทำข้อมลู การ มขี อ้ มูล
ลงทะเบียนของนักศึกษา และแจง้ ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน
มขี ้อมูล
5 มีการจัดทำปฏทิ ินการพบกลุ่มท้งั ภาคเรียน และแจง้ ใหน้ ักศึกษารบั ทราบโดยทัว่ กนั มีขอ้ มลู

6 นักศึกษาไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 70 ของนกั ศึกษาทงั้ หมดทรี่ บั ผดิ ชอบในภาคเรียนน้ันเข้ารว่ ม มขี ้อมูล
กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 20 ชั่วโมงข้ึนไป (ใหน้ ับรวมกจิ กรรมท่สี ถานศึกษาดำเนนิ การและ มีขอ้ มลู
ครู กศน.ตำบล ดำเนินการ) มีขอ้ มูล
มีข้อมูล
7 นกั ศกึ ษาไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ของนกั ศกึ ษาท้งั หมดทร่ี ับผดิ ชอบในภาคเรียนนัน้ เข้าสอบ
ปลายภาคเรยี น มากกว่าหนึ่งรายวชิ าขน้ึ ไป (กรณีทีน่ กั ศกึ ษาลงทะเบยี นเรยี นในภาคเรียน
นัน้ เพียงหนึง่ รายวิชา และเข้าสอบปลาภาครายวชิ านั้น ใหน้ ับเป็น 1)

8 นักศึกษารอ้ ยละ 75 ของนักศกึ ษาทั้งหมดทีร่ ับผดิ ชอบในภาคเรียนนนั้ เข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (N-NET) และ E-Exam (สามารถนับรวมกนั ได)้

9 นกั ศกึ ษาร้อยละ 80 ของนักศกึ ษาทัง้ หมดที่รบั ผิดชอบในภาคเรียนนัน้ มี username และ
password และมีการเข้าใชส้ อ่ื การเรยี นรู้จากรายการโทรทัศนเ์ พ่ือการศกึ ษาผา่ นเวบ็ ไซต์
www.etvthai.tv

10 มกี ารชว่ ยเหลือผเู้ รียน เช่น บนั ทึกผลการตดิ ตาม การขาดเรียนของนักศกึ ษาท่ีไม่มาพบกลมุ่
ฯลฯ

11 มบี ญั ชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครผู สู้ อน
12 มีรายงานการประเมนิ คุณธรรมจรยิ ธรรมของนักศึกษา
13 มบี นั ทกึ การตรวจรายงานกจิ กรรม กพช. ของนกั ศกึ ษา

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ที่ รายละเอยี ด เอกสารประกอบ
การประเมนิ
14 จดั นักศึกษาเข้ารว่ มกิจกรรมกับหน่วยงานอน่ื ทปี่ ระสานขอความร่วมมืออย่างน้อย 2
กจิ กรรมต่อภาคเรียน มีข้อมูล
มีขอ้ มูล
15 มกี ารวิจยั ช้ันเรียนเพอ่ื พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อย 1 เรอ่ื งต่อภาคเรยี น มีข้อมลู
มขี ้อมูล
16 มีการใช้สือ่ เทคโนโลยี ในการจดั การเรยี นการสอน มขี อ้ มูล

17 นกั ศึกษา รอ้ ยละ 90 ของนักศกึ ษาทั้งหมดท่รี ับผดิ ชอบในภาคเรียนนนั้ มีคุณธรรม มขี อ้ มลู
จรยิ ธรรม ค่านิยม และคุณลกั ษณะทีด่ ี ตามทส่ี ถานศึกษากำหนด

18 นกั ศกึ ษาร้อยละ 80 ของนักศกึ ษาทง้ั หมดทรี่ ับผดิ ชอบในภาคเรยี นนน้ั
- มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณ และแลกเปลย่ี นความ
คดิ เหน็ รว่ มกบั ผู้อ่ืน
- มคี วามสามารถในการสรา้ งสรรคง์ าน ชนิ้ งาน หรอื นวัตกรรม
- มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยดี จิ ิทลั
- มีสขุ ภาวะทางกายและสนุ ทรยี ภาพ
- มีความสามารถในการอา่ น การเขียน

19 ผ้จู บการศึกษานำความรู้ ทักษะพ้นื ฐานทไี่ ด้รับไปใช้ หรอื ประยุกตใ์ ช้

ขา้ พเจ้ารบั ผิดชอบ จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนการศึกษาข้ันพืน้ ฐานสำหรบั นักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นท่ี กศน.
ตำบลโนนทราย ปัจจบุ นั เปดิ สอนในระดบั ประถมศึกษา มัธยมศกึ ษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ มี
นกั ศกึ ษาสนใจสมัครเรียนในภาคเรียนที่ ๒/2564 ดังนี้

ปีการศึกษา ประถมศึกษา ระดับ มธั ยมศึกษาตอนปลาย รวม
มธั ยมศกึ ษา ๗๐
2/2564 หลักสูตร51 หลกั สูตร51
รวม 1 ตอนต้น ๔๗
หลักสตู ร51

๒๒

ตำบลโนนทราย เน้นกระบวนการจดั การเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รยี นเปน็ ศูนยก์ ลาง โดยการบรู ณาการภมู ิ
ปญั ญาท้องถน่ิ สภาพของชุมชน เข้ากบั สาระการเรียนรใู้ นแต่ละหมวดวชิ า กระตนุ้ ให้นกั ศกึ ษารู้จักใช้แหล่งความรู้ใน
ชุมชน เชน่ ภูมิปญั ญาท้องถนิ่ และแหลง่ เรียนรู้ในชมุ ชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด กลา้ แสดงความคิดเห็น กล้า
แสดงออก รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ รักในท้องถ่ินของตนเอง ดำเนนิ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถอย่ใู นสงั คมได้อย่างมคี วามสขุ

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

วนั เวลาการจดั การเรยี นการสอน หลักสูตร 51 วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.
ระดบั ประถมศึกษา หลกั สตู ร 51 วนั พธุ เวลา 09.00-12.00 น.
ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น หลกั สูตร 51 วันศกุ ร์ เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำภาคเรียนที่ ๑/25๖4

ระดับ ผลการดำเนนิ งาน ผลการดำเนนิ งาน

ประถมศึกษา เชงิ ปรมิ าณ เชิงคณุ ภาพ
มัธยมศกึ ษาตอนต้น
มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย (คน)

รวม 1 นกั ศึกษา กศน.ตำบลโนนทราย ไดม้ ีโอกาสในการ
๒๒ เรยี นรู้
๔๗ ไดเ้ รยี นรู้การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๗๐ การศกึ ษานอกโรงเรียน เกดิ ความรู้เกดิ ทักษะ และมี

ทัศนคติทีด่ ตี ่อสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการ
เรียนสายสามัญ ตามหลักสูตรได้ถกู ต้อง

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

กจิ กรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรยี นท่ี 2/๒๕๖4 นักศกึ ษาเขา้ ร่วมกิจกรรม
ตามข้อตกลงครแู ละผเู้ รียนร่วมกันคิดในการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกจิ กรรม

มกี ิจกรรมการเรยี นการสอน/สอื่
จำนวนเปอรเ์ ซ็นต์ของนกั ศกึ ษาที่มาพบกลุ่ม ต้งั แต่ 50 % ข้นึ ไป

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ข้อมูลการลงทะเบียน ประจำภาคเรยี นท่ี 2/2564

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ข้อมูลการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนท่ี 2/2564

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

แผนการจัดกระบวนการเรยี นรู้ หลกั สตู รการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช 2551

ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

แผนการจัดกระบวนการเรยี นรู้ หลักสตู รการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุ ธศกั ราช 2551

ประจำภาคเรยี นที่ 2/2564

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

มกี ารจดั ทำปฏทิ นิ การพบกลุ่มท้ังภาคเรยี นและแจง้ ใหผ้ ู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน

ตารางพบกล่มุ นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ช่อื กลุ่ม กศน.ตำบลโนนทราย

กลมุ่ ที่ ๑ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

ท่ี วนั เดอื น ปี สถานทพ่ี บกลุ่ม เวลา ครูผูร้ ับผิดชอบ

๑ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เที่ยงจิตร

๒ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนีย์ เทย่ี งจิตร

๓ ๑๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนีย์ เท่ียงจติ ร

๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เที่ยงจติ ร

๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เที่ยงจติ ร

๖ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เทยี่ งจติ ร

๗ ๑๔ ธนั วาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นีย์ เทย่ี งจติ ร

๘ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เท่ียงจิตร

๙ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เท่ียงจิตร

๑๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เท่ียงจิตร

๑๑ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เทยี่ งจติ ร

๑๒ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นีย์ เที่ยงจิตร

๑๓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นีย์ เที่ยงจิตร

๑๔ ๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เทย่ี งจิตร

๑๕ ๘ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เทย่ี งจิตร

๑๖ ๑๕ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นีย์ เทีย่ งจติ ร

๑๗ ๒๒ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนีย์ เที่ยงจติ ร

๑๘ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เที่ยงจติ ร

๑๙ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทศั นยี ์ เทย่ี งจิตร

๒๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ กศน.ตำบลโนนทราย ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวทัศนยี ์ เที่ยงจติ ร

หมายเหตุ - ปฏิทนิ การศกึ ษาอาจมกี ารปรับเปล่ียนเพอ่ื ความเหมาะสมกับกจิ กรรมและภารกิจสถานศึกษา

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

 นักศึกษาไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 70 ของนกั ศึกษาทง้ั หมดทร่ี ับผดิ ชอบในภาคเรยี นนั้นเขา้ รว่ มกจิ กรรมพฒั นา
ผ้เู รียน 20 ชว่ั โมงขึ้นไป (ใหน้ ับรวมกจิ กรรมทสี่ ถานศึกษาดำเนินการและ ครู กศน.ตำบล ดำเนนิ การ)

▪ นักศึกษาร้อยละ ๘0 ของนักศึกษาทง้ั หมดทรี่ บั ผดิ ชอบ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักศกึ ษาเข้าร่วมกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน ในทุกกจิ กรรมที่จดั

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

 นกั ศึกษาไมน่ ้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 ของนักศกึ ษาทั้งหมดทรี่ ับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเขา้ สอบปลายภาค
เรยี น มากกว่าหน่ึงรายวชิ าข้ึนไป (กรณที ี่นักศึกษาลงทะเบยี นเรยี นในภาคเรียนน้ันเพียงหนึ่งรายวชิ า และเข้าสอบ
ปลายภาครายวิชาน้นั ให้นับเป็น 1)

สรปุ ผลสถิติการเข้าสอบปลายภาคเรยี นของนกั ศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
กศน.ตำบลโนนทราย

ระดับ นกั ศกึ ษาลงทะเบียน จำนวนนกั ศกึ ษา คดิ เปน็ %
ผู้เขา้ สอบ
ทั้งหมด เข้าสอบ

ประถมศกึ ษา 1 1 88.23
มัธยมศกึ ษาตอนต้น ๒๒ ๑๙ 73.68
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ๔๗ ๔๐ 81.25
๗๐ ๖๐ 80.88
รวมท้ังสนิ้

 นักศึกษาร้อยละ 75 ของนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับผดิ ชอบในภาคเรยี นน้นั เขา้ ทดสอบทางการศึกษา
ระดบั ชาติ (N-NET) และ E-Exam (สามารถนบั รวมกนั ได้)

สรปุ ผลสถิติการเขา้ สอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดบั ชาติ N-NET ของ สทศ.
(Non-formal National Educational Test : N-NET) ภาคเรียนท่ี 2/2564

ระดับ จำนวน (คน) มาสอบ รอ้ ยละ

มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ๑ ๑ 100
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๑๑ ๘๐.67
1๓ 1๒ ๙๐.๖๗
รวมท้ังสนิ้

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

 นักศึกษาร้อยละ 80 ของนกั ศึกษาท้ังหมดท่ีรับผดิ ชอบในภาคเรยี นน้นั มี username และ password
และมกี ารเขา้ ใช้ส่ือการเรียนรู้จากรายการโทรทัศนเ์ พื่อการศกึ ษาผ่านเวบ็ ไซต์ www.etvthai.tv

มีการชว่ ยเหลอื ผู้เรียน เช่น บันทกึ ผลการตดิ ตาม การขาดเรยี นของผูเ้ รยี นที่ไม่มาพบกลุ่ม
▪ ออกเย่ยี มบา้ นนักศึกษา

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

 มบี ญั ชลี งเวลาของผู้เรยี นและบญั ชีลงเวลาของครูผูส้ อน

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

 มบี นั ทึกการตรวจรายงานกิจกรรม กพช.ของนักศึกษา

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

 จดั นกั ศึกษาเข้ารว่ มกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นทป่ี ระสานขอความร่วมมืออย่างน้อย
2 กจิ กรรม/ภาคเรียน
▪ นำนักศึกษาเขา้ ร่วมกิจกรรมกบั หน่วยงานอืน่ ทป่ี ระสานขอความร่วมมือ

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

 มกี ารใช้ส่ือ เทคโนโลยี ในการจดั การเรยี นการสอน

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชี้วัดที่ 4

รอ้ ยละของผ้จู บหลักสูตรการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละของผ้จู บหลักสูตรการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน

ตวั ชีว้ ัดท่ี 4 : ร้อยละของผจู้ บหลกั สตู รการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ๕ ***ใช้เกณฑ์ใหม่ปงี บประมาณ ๒๕๖๔ : นำ้ หนกั ร้อยละ ไมม่ ี

คำอธบิ าย : ผู้จบการศึกษาข้ันพนื้ ฐานเทียบกับผทู้ ขี่ ้ึนทะเบียนและลงทะเบียนโดยนบั จากภาคเรยี น

ปจั จบุ ัน ยอ้ นหลังไป 4 ภาคเรยี น (ผ้ทู ีเ่ ทยี บโอนมาและจบการศกึ ษาก่อนให้นับรวมด้วย) โดยนบั รหสั

นกั ศึกษาท่ีลงทะเบียน ๔ ภาคเรยี น

สูตรการคำนวณ

ร้อยละของผู้จบหลักสูตร = จำนวนผู้จบการศกึ ษาข้นั พ้ืนจาน x ๑๐๐

จำนวนนกั ศกึ ษา ใหน้ บั รหัสนักศึกษาท่ลี งทะเบยี น ๔ ภาคเรยี น

รายชือ่ ผู้ท่ีคาดวา่ จะจบหลักสูตร ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4

ลำดับที่ รหัสนกั ศึกษา ชอ่ื – สกลุ หมายเหตุ

1 6312000560 นางสำรวย แนวราษฎร

รายชอื่ ผทู้ คี่ าดว่าจะจบหลกั สตู ร ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4

ลำดบั ท่ี รหัสนกั ศกึ ษา ช่อื – สกลุ หมายเหตุ

1 6223000268 นายธนากร งมิ เกาะ
2 6223001117 นางสาวประไพ สารจนั ทร์
3 6223001135 นางสาวสังวาล ศภุ ผลา
4 6223001144 นางสมนึก คำบุตร
5 6223001162 นางสาวพฒุ ลกั ษณ์ เชิดชู
6 6223001416 นายศกั ดดิ์ า หนิ ทอง
7 6313001195 นางสาวรริ นิ ทร์ ไพรบูรณ์
8 6313001207 นายสรุ เดช ไชยลาศ
9 6313001403 นางสาวกจิ ปภา เรยี บร้อย

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชี้วัดท่ี 5

รอ้ ยละของผเู้ ขา้ สอบปลายภาค

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชว้ี ดั ที่ 5 รอ้ ยละของผ้เู ขา้ สอบปลายภาค

ตวั ชี้วัดท่ี ๕ :ร้อยละของผเู้ ข้าสอบปลายภาค
หน่วยวดั : ร้อยละ
น้ำหนกั : ๕ *** ใช้เกณฑใ์ หม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : น้ำหนกั ร้อย ไมม่ ี
คำอธิบาย :จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรยี นเฉพาะรายวิชาบงั คับในภาคเรียนปัจจบุ ันเทียบกบั จำนวน
นกั ศกึ ษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับ
สูตรการคำนวณ
ร้อยละของนักศึกษาทเี่ ขา้ สอบปลายภาคเรยี น = จำนวนนักศกึ ษาทีเ่ ข้าสอบ x ๑๐๐

จำนวนนักศึกษาทล่ี งทะเบยี นเฉพาะรายวิชาบงั คบั

การวดั ผลสมั ฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน
พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ ภาคเรยี นท่ี 2/๒๕๖4

ท่ี ช่ือ-สกุล ผมู้ ีสิทธส์ิ อบ ผู้เขา้ สอบ ร้อยละ
ผ้เู ขา้ สอบ
1 นางสาวทัศนีย์ เทย่ี งจติ ร
ประถม ต้น ปลาย รวม ประถม ตน้ ปลาย รวม รวม

๑ ๒๒ ๔๗ ๗๐ 1 1 26 55 80.88

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชว้ี ัดท่ี 6

ร้อยละของผเู้ รยี นที่มผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น
ในรายวิชาบังคบ

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5


Click to View FlipBook Version