The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narinzeus, 2022-04-03 04:26:19

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

ตวั ชว้ี ัดท่ี 6 ร้อยละของผูเ้ รยี นที่มผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นในรายวิชาบงั คับ

ตวั ช้ีวัดท่ี 6 : ร้อยละของผเู้ รียนที่มผี ลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นในรายวชิ าบังคบั

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ๕ *** ใชเ้ กณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : นำ้ หนักร้อยละ ไมม่ ี

คำอธบิ าย : ผูเ้ รยี นการศึกษาข้นั พน้ื ฐานรายวิชาบงั คบั ทุกระดบั เฉพาะภาคเรยี นในรอบการประเมินมผี ลสัมฤทธิ์

ทางการเรยี นเฉลี่ย ๒.๐๐ ขนึ้ ไป

กรณีท่ีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นยังไม่ปรากฏในภาคเรยี นนน้ั ๆ ใหใ้ ช้ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน

ในภาคเรียนทีผ่ า่ นมา

ระดับประถมศกึ ษา

ลำดับท่ี ชอ่ื - สกุล รหสั นักศึกษา ผลการเรยี น หมายเหตุ

1 นางสำรวย แนวราษฎร 6121000232 4.00

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหสั นกั ศึกษา ผลการเรยี น หมายเหตุ
6112000331 1.70
1 นางลำใย คำใสย์ 6122000655 2.39
6212000512 2.13
2 นายสุรศักดิ์ คำใสย์ 6212000521 2.35
6212000549 2.52
3 นายเอกบรุ ุษ พงษแ์ สน 6212000567 1.83
6212000802 1.33
4 นายนนทพัทธ์ อ่อนแก้ว 6212000969 ขาดสอบ
6222000555 3.39
5 นางสาวปิยมน มงคลศรี 6222000564 ขาดสอบ
6222000573 2.28
6 นางสำรวย แนวราษฎร 6312000010 ขาดสอบ
6312000029 2.93
7 นายณรงคฤ์ ทธิ์ พิลาธร 6312000038 2.70
6312000300 3.10
8 นายไกรสรณ์ ชนิ รตั น์ 6212000567 3.39
6322001304 3.80
9 เด็กชายนทีกานต์ กาศสกุล 6322001313 1.83
6322001322 3.60
10 นายเขมทัต รุ่งโรจน์ 6322001331 3.76
6322001340 3.80
11 นายสทิ ธโิ ชค ปราบโจร 6322001359 3.30

12 นางหนแู หวน พงษแ์ สน

13 นายทองสูนย์ ศิรนิ าม

14 เดก็ ชายธรรมรักษ์ กลายทกุ ข์

15 นายศราวุฒิ จตุวงค์

๑๖ นายสญั ญา มาลัย

1๗ นายอังคาร ฉลาดแยม้

1๘ นางสาวละมลุ งามเมืองปัก

1๙ เด็กชายณรงคว์ ทิ ย์ นลิ า

๒๐ นายสมบตั ิ ยอดชาญ

2๑ นายสมพร พุ่มวงศ์

2๒ นายนนั ทนนั เฟื้องฟู

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

ลำดับที่ ชอื่ - สกุล รหัสนักศึกษา ผลการเรยี น หมายเหตุ
6023000730 2.12
1 นายเจรญิ จมู ศลิ ป์ 6123000975 2.38
6123001020 2.38
2 นายตะวนั สายตรี 6123001039 2.47
6213000841 ขาดสอบ
3 นายทรรศนะ วรรณปัด 6213000869 2.36
6213000878 2.36
4 นายธนากร งิมเงาะ 6213000887 ขาดสอบ
6213000896 2.81
5 นางสาวประไพ สารจันทร์ 6213000908 ขาดสอบ
6213001165 2.77
6 นางสาวสงั วาล ศภุ ผลา 6213001268 2.46
6223000914 ขาดสอบ
7 นางสมนกึ คำบุตร 6223000923 ขาดสอบ
6223000932 2.86
8 นางสาวพฒุ ลกั ษณ์ เชิดชู 6223000941 4.00
6223000950 2.94
9 นายศักด์ดิ า หนิ ทอง 6223000969 ขาดสอบ
6223000978 3.61
10 นางสาวรริ ินทร์ ไพรบรู ณ์ 6223000987 3.36
6223000996 ขาดสอบ
11 นายสรุ เดช ไชยลาศ 6223001171 2.82
6223001274 ขาดสอบ
12 นายอภสิ ทิ ธ์ิ วงษ์คำชยั 6313000013 ขาดสอบ
6313000022 4.00
13 นายคณาวฒุ ิ ไชยลาศ 6313000031 2.97
6313000040 2.60
14 นางสาวกจิ ปภา เรยี บรอ้ ย 6313000059 2.77
6323001334 2.55
15 นางสาวจริ าพร สงวนพงษ์ 6323001633 2.57
6323001642 ขาดสอบ
16 นางสาวดวงหทัย ทบั ขุนทด 6323001651 3.60
6323001727 2.50
17 นางสาวจนิ ตปาตี บุญสาร

18 นางสาวชตุ ิมา หงษ์คำ

19 นางสาวเกตน์ชนาภา โสสงิ ห์

20 นายทรงภพ กดุ ไธสง

21 นายปรชั ญา แสวงสาย

22 นายอาทติ ย์ ศรรี ะบุตร

23 นายธนกร สมจติ ร

24 นายสงวน พลโยธา

25 นางพิศมยั ศิรินาม

26 นางสาวมินตรา คำไสย์

27 นางสาวละมยั ศิรินาม

28 นายพงศธร คำภแู สน

๒๙ นายอดิพงษ์ ทองโม๊ะ

3๐ นายธนดล ศรีระบุตร

3๑ นายเอกสทิ ธิ โพธ์ศิ รีทอง

3๒ นายยทุ ธนา ชนิ รตั น์

3๓ นางสาวศศินนั ท์ ศรีหาคุณ

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ลำดับท่ี ชอื่ - สกุล รหสั นักศึกษา ผลการเรยี น หมายเหตุ
๓๔ นายหีนชา ศรีหาคุณ 6023000730 2.12
๓๕ นายเจษฎา ลายเมฆ 6123000975 2.38
๓๖ นายวุฒิสทิ ธิ์ เรยี บร้อย 6123001020 2.38
๓๗ นางสาวเกศสภุ ัค เสมอบญุ 6123001039 2.47
๓๘ นางหนจู ร จำรูญสาย 6213000841 ขาดสอบ
๓๙ นางสาวนชุ ราภรณ์ ยางกอ้ น 6213000869 2.36
๔๐ นางสาวสำเนียง สารจนั ทร์ 6213000878 2.36
๔๑ นายปราโมชย์ แสงทอง 6213000887 ขาดสอบ
๔๒ นายจักรพงษ์ ดอนแกว้ ขาว 6213000896 2.81
๔๓ นางสาวมัษยามล ปุราชะโต 6213000908 ขาดสอบ
๔๔ นายนนทกร คำใสย์ 6213001165 2.77
๔๕ นางสาวเศวตจนิ ดา สุตะภกั ดิ์ 6213001268 2.46
๔๖ นางสาวพิมพกา บรรเทาทุกข์ 6223000914 ขาดสอบ
๔๗ นางสาวญาสมุ นิ ท์ ทองสขุ 6223000923 ขาดสอบ

ผเู้ รยี นการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานรายวิชาบงั คบั ทุกระดับ เฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมิน
มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นเฉลี่ย 2.00 ขน้ึ ไป

รอ้ ยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสมั ฤทธ์ิในวชิ าบังคบั

ที่ ช่อื – สกลุ มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนเฉลย่ี 2.00 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2/256๔
1 นายศราวุธ ชอบงาม
จำนวนผู้เรยี นลงทะเบียน จำนวนผเู้ รยี นท่ีมผี ลสัมฤทธ์ิ คิดเป็น

ในรายวิชาบังคับ ในรายวชิ าบังคบั เฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป ร้อยละ

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม

1 ๒๒ ๔๗ ๗๐

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชีว้ ัดท่ี 7

จำนวนผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมการศึกษาต่อเนอื่ ง
เมื่อเทยี บกบั เป้าหมาย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชว้ี ดั ท่ี 7 จำนวนผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมการศกึ ษาต่อเนือ่ ง เมอื่ เทยี บกบั เป้าหมาย

ตวั ช้วี ดั ท่ี 7 จำนวนผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง เมือ่ เทยี บกับเป้าหมาย

หนว่ ยวดั : จำนวน

น้ำหนัก : 10

คำอธิบาย : จำนวนผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาทกั ษะ

ชวี ิต การศึกษาเพ่ือพฒั นาสงั คมและชมุ ชน การจดั กระบวนการเรียนรู้ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมี

ผลงานบรรลุเปา้ หมาย/มีผลการดำเนนิ งานเกินกวา่ เป้าหมายตามแผนปฏบิ ัติการประจำปีของหน่วยงาน

สถานศึกษาท่ี ครู กศน.ตำบล/รับผิดชอบ

ผลการดำเนนิ งาน

๑. การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ

ลำดับที่ กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ตามแผน (คน) (คน)
กิจกรรมวชิ าชพี ระยะส้นั 6 ชั่วโมง 6
4 6
๑ วชิ าการทำนำ้ ยาลา้ งจาน (จำนวน 6 ชว่ั โมง)
บา้ นแดง หมทู่ ่ี ๒ ตำบลโนนทราย 6 12
10 24
๒ วชิ าการทำอาหาร – ขนม (จำนวน 6 ชว่ั โมง) 240
บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทราย

กิจกรรมวชิ าชีพ รูปแบบชั้นเรียนวชิ าชพี

1 หลักสตู รช่างเช่อื มโลหะ (จำนวน 35 ชวั่ โมง)
กศน.ตำบลโนนทราย หมทู่ ่ี 1 ตำบลโนนทราย

รวม

คดิ เปน็ จำนวนทจ่ี ดั ได้

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน รูปแบบกลุม่ สนใจ จำนวน 6 ช่วั โมง

วชิ าการทำน้ำยาล้างจาน บ้านแดง หมทู่ ี่ ๒ ตำบลโนนทราย

๑. ช่ือหลักสตู ร โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รูปบบกลมุ่ สนใจ วิชาการทำนำ้ ยาลา้ งจาน จำนวน ๖ ชว่ั โมง

๒. วัตถุประสงค์
1. เพ่อื สง่ เสริมใหป้ ระชาชนในชุมชนมีทกั ษะการประกอบอาชีพ
๒. เพอ่ื สง่ เสริมให้ประชาชนมอี าชีพเสริมเพ่ือเพ่มิ รายได้ลดรายจ่ายให้กบั ตนเองและครอบครัว

๓. เปา้ หมาย
- เชงิ ปริมาณ
ประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวน ๖ คน
- เชงิ คุณภาพ
ผู้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพเสริม

เพ่ือเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว

๔. สถานท่ีดำเนินการ
บา้ นแดง หมู่ท่ี ๒ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวดั ยโสธร

๕. ช่วงเวลาทจ่ี ดั กจิ กรรม
ระหว่างวันท่ี 7 -8 ธนั วาคม ๒๕๖๔

๖. วทิ ยากร
นางสาวศศธิ ร กากแก้ว

๗. งบประมาณ

งบประมาณโครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน จำนวน 1,960 บาท (หนึง่ พนั เกา้ รอ้ ยหกสิบบาทถว้ น) แยกเปน็

ค่าใช้จา่ ยดงั นี้

- ค่าวสั ดุ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

- ค่าวิทยากร จำนวน 960 บาท

รวม 1,960 บาท (หนง่ึ พนั เก้ารอ้ ยหกสิบบาทถ้วน)

๘. เครอื ขา่ ยทร่ี ว่ มดำเนินการ
- ผูน้ ำชมุ ชน
- ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- วทิ ยากร/ครูผู้สอนวิชาชีพ

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

๙. จดุ เด่นของการดำเนินกิจกรรม
ผูเ้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการประกอบอาชพี การทำนำ้ ยาล้างจาน

เพ่ือสรา้ งรายไดเ้ สริมให้กับตนเองตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

๑๐. ปัญหา/อปุ สรรค
-

๑๑. ระดบั ความพึงพอใจการจดั กจิ กรรม  น้อยทสี่ ดุ
 มากที่สดุ  มาก  พอใช้  น้อย

๑๒. ข้อสรุปโดยภาพรวม
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิม

รายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว

๑๓. ภาคผนวก
๑. ภาพกิจกรรม
๒. แผน/โครงการท่ีไดร้ บั การอนมุ ัติแล้ว
๓. รายชอ่ื ผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชอ่ื )....................................................ผู้รายงาน
(นายศราวุธ ชอบงาม)
ครู กศน.ตำบล

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกิจกรรม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 6 ช่ัวโมง
วชิ าการทำอาหาร – ขนม บ้านราชมุนี หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนทราย

๑. ชอื่ หลักสูตร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน รูปบบกลุม่ สนใจ วชิ าการทำอาหาร – ขนม

๒. วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื สง่ เสรมิ ใหป้ ระชาชนในชุมชนมีทกั ษะการประกอบอาชพี
๒. เพ่อื ส่งเสริมใหป้ ระชาชนมอี าชพี เสริมเพ่ือเพ่มิ รายได้ลดรายจ่ายให้กบั ตนเองและครอบครวั

๓. เปา้ หมาย
- เชงิ ปริมาณ
ประชาชนผทู้ ีส่ นใจ จำนวน ๖ คน
- เชงิ คณุ ภาพ
ผู้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพเสริม

เพ่ือเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว

๔. สถานท่ดี ำเนนิ การ
บ้านราชมนุ ี หมทู่ ี่ ๗ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวดั ยโสธร

๕. ช่วงเวลาที่จัดกจิ กรรม
ระหว่างวนั ท่ี 7 -8 ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. วิทยากร
นางจำลอง จันทร์สมัคร

๗. งบประมาณ

งบประมาณโครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน จำนวน 1,960 บาท (หน่ึงพนั เกา้ ร้อยหกสิบบาทถ้วน) แยกเป็น

คา่ ใช้จา่ ยดังน้ี

- คา่ วัสดุ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

- คา่ วิทยากร จำนวน 960 บาท

รวม 1,960 บาท (หน่งึ พนั เก้ารอ้ ยหกสิบบาทถ้วน)

๘. เครือขา่ ยท่ีรว่ มดำเนนิ การ
- ผู้นำชุมชน
- ภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่น
- วิทยากร/ครูผสู้ อนวิชาชีพ

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

๙. จดุ เดน่ ของการดำเนนิ กิจกรรม
ผู้เขา้ รว่ มกิจกรรมไดเ้ รยี นรมู้ ีทักษะดา้ นอาชีพการตัดเยบ็ หน้ากากอนามัย เกิดการเรยี นรู้ และ มแี นวทางใน

การสร้างรายได้เสริมตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. ปัญหา/อปุ สรรค
-

๑๑. ระดับความพึงพอใจการจดั กจิ กรรม  น้อยที่สดุ
 มากท่สี ุด  มาก  พอใช้  นอ้ ย

๑๒. ขอ้ สรุปโดยภาพรวม
รอ้ ยละ ๙๐ ผ้เู ข้าร่วมกจิ กรรมมีความรเู้ กี่ยวกบั การตดั เยบ็ หนา้ กากอนามยั มีแนวทางในการสรา้ งรายได้

เสรมิ ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และมีทักษะด้านการทำอาหาร – ขนม ทห่ี ลากหลายรปู แบบ สามารถทำ

ขายสร้างรายไดเ้ สริมให้กบั ครอบครัว

๑๓. ภาคผนวก
๑. ภาพกจิ กรรม
๒. แผน/โครงการท่ีได้รับการอนมุ ัตแิ ลว้
๓. รายชือ่ ผเู้ ข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ)....................................................ผรู้ ายงาน
(นายศราวุธ ชอบงาม)
ครู กศน.ตำบล

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ภาพกจิ กรรม

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

๒. การศกึ ษาเพอ่ื พัฒนาทกั ษะชวี ติ

ลำดับที่ กจิ กรรม ค่าเปา้ หมาย ผลการดำเนินงาน
ตามแผน (คน) (คน)
๑ โครงการอบรมสง่ เสริมประชาธปิ ไตยและความเป็น 6
พลเมอื งในระบบประชาธปิ ไตยส่ชู มุ ชน 3
6
รวม 3

คดิ เปน็ จำนวนทจี่ ดั ได้

จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพ่อื สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องส่งเสรมิ ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
2. เพ่ือสง่ เสรมิ การมีส่วนรว่ มของสถานศกึ ษา กศน.อำเภอ ภาคีเครือขา่ ยและเป็นการรณรงคส์ ง่ เสรมิ

ประชาธปิ ไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธปิ ไตย ให้แก่ประชาชนในพ้นื ท่ี
3. เพ่ือส่งเสรมิ การนำเอาความเข้าใจในสง่ เสริมประชาธปิ ไตยและความเป็นพลเมืองในระบบ

ประชาธปิ ไตยโดยการประชาสมั พนั ธส์ ู่ประชาชนในชมุ ชนได้รับบรบิ ทและรว่ มรณรงค์

สถานภาพของประชากร จำนวน ร้อยละ

1. เพศ 2 33.33
1.1 ชาย 4 66.67
1.2 หญงิ
6 100
รวม
6 100.00
2. สถานภาพ --
2.1 โสด
2.2 สมรส 6 100.00
2.3 อยา่ รา้ ง

รวม

สถานภาพของประชากร จำนวน ร้อยละ

3. อายุ --
3.1 ตำ่ กวา่ 15 ปี 1 16.67
3.2 15 – 25 ปี 2 33.33
3.3 26 -39 ปี 3 50.00
3.4 40- 59 ปี --
3.5 60 ปี ขึ้นไป
6 100.00
รวม

สถานภาพของประชากร จำนวน รอ้ ยละ

4. ระดบั การศึกษา --
4.1 ประถมศึกษา --
4.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 6 100.00
4.3 มธั ยมศึกษาตอนปลาย

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

4.4 ปริญญาตรี --
รวม 100 100.00

ผลการดำเนินโครงการ
ผู้เข้ารว่ มโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการรณรงค์สง่ เสริมประชาธปิ ไตยและความเปน็

พลเมอื งในระบบประชาธิปไตย สามารถถ่ายทอดองค์ความร้ทู ี่ได้รับ และประสบการณใ์ ห้กบั ประชาชน ในชุมชนท่ไี ด้
ถกู ต้องและทั่วถึง และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการอบรม ดังน้ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนท่ี 1 เป็นผลการวเิ คราะหเ์ กีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จำแนกตามไดแ้ ก่ เพศ สภานะ
ภาพ อายุ วุฒิการศึกษา แสดงไวใ้ นตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอ้ ยละของผ้ตู อบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อายุ ระดบั การศึกษา และอาชพี

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่ นใหญเ่ ปน็ เพศหญงิ จำนวน 4 คน

คดิ เป็นรอ้ ยละ 66.67 มี สถานภาพ สมรส จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สว่ นใหญ่มอี ายุ 40- 59 ปี

จำนวน 3 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 50 และมีระดบั การศึกษามากสุด,ในระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน คดิ

เป็นร้อยละ 100

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการประเมินความพึงพอในโครงการอบรม ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยสู่ชุมชน กศน.อำเภอมหาชนะชัย ปีงบประมาณ 2565

ปรากฏดงั แสดงไว้ในตารางที่ 2 - 6

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการประเมินความพึงพอใน

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยสู่ชุมชน กศน.อำเภอมหาชนะชัย

ปีงบประมาณ 2565

โดยรวมและรายด้าน

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบบ μ SD. ระดบั
ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

1.ด้านสถานทจี่ ัดกจิ กรรม 3.56 0.60 ปาน

2.ด้านครู/ บคุ ลากร 3.79 0.49 กลาง

3.ดา้ นการจัดกิจกรรมให้ความรู/้ วทิ ยากร 3.69 0.44 มาก

4.ด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร 3.69 0.46 มาก

5.ดา้ นระยะเวลาในการจดั กิจกรรม 3.75 0.43 มาก

6.ด้านผลที่คาดว่าจะได้รบั ในการรว่ มกจิ กรรม 4.08 0.44 มาก

มาก

เฉลย่ี 3.84 0.53 มาก

จากตารางท่ี 2 พบว่า การประเมินความพึงพอในโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็น
พลเมอื งในระบบประชาธปิ ไตยสู่ชุมชน กศน.อำเภอมหาชนะชัย ปงี บประมาณ 2565 เมอ่ื พิจารณาโดยภาพรวม อยู่

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ในระดับ มาก (μ = 3.84 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากสุด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดา้ นผลทีค่ าดว่าจะได้รับในการร่วมกจิ กรรม (μ =4.08 )รองลงมา คอื ด้านครู/ บคุ ลากร(μ =3.79) ดา้ นระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม (μ = 3.75) ด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้/วิทยากร และ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร(μ
=3.69 ), และ ทม่ี คี ่าเฉลยี่ นอ้ ยที่สดุ ดา้ นสถานท่ีจัดกจิ กรรม (μ =3.56)
ปัญหาและอปุ สรรค

1. ปญั หาและอุปสรรคการดำเนนิ งาน
-

2. ข้อเสนอแนะ
-

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกจิ กรรม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

๓. การศกึ ษาเพื่อพัฒนาสังคมชมุ ชน

ลำดบั ที่ กจิ กรรม คา่ เปา้ หมาย ผลการดำเนินงาน
ตามแผน (คน) (คน)
๑ โครงการอบรมแนวทางการจัดทำแผนแมบ่ ทแก่ 3
ชุมชน เพื่อพัฒนาอยา่ งยั่งยืน 2
3
รวม 2

คดิ เป็นจำนวนทจ่ี ัดได้

จากการดำเนินโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังน้ี ตามจดุ ประสงคข์ องโครงการ
๑. เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรอ่ื งโครงการอบรมแนวทางการจัดทำแผนแม่บทแกช่ มุ ชนเพ่อื พัฒนาอยา่ ง

ยงั่ ยืน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กศน.ตำบล ภาคีเครือข่ายและเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่

ประชาชนในพนื้ ท่ี
๓. เพ่ือสง่ เสริมการนำเอาความร้คู วามเขา้ ใจในโครงการอบรมแนวทางการจัดทำแผนแม่บทแกช่ มุ ชนเพื่อ

พัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน เพ่ือขยายผลและประชาสมั พนั ธข์ ยายผลส่ปู ระชาชนในชุมชนได้

ผลการดำเนินโครงการ
ผ้เู ขา้ รว่ มโครงการมีความร้คู วามเข้าใจในเรือ่ งโครงการอบรมแนวทางการจดั ทำแผนแมบ่ ทแก่ชมุ ชนเพื่อ

พัฒนาอย่างยงั่ ยนื สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รบั และประสบการณ์ใหก้ บั ประชาชน ในชุมชนทีไ่ ด้ถูกต้องและ
ทว่ั ถึง

ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู
ตอนที่ ๑ เป็นผลการวิเคราะหเ์ กยี่ วกบั สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จำแนกตามไดแ้ ก่ เพศ สภานะ

ภาพ อายุ วุฒกิ ารศึกษา แสดงไวใ้ นตารางที่ ๑
ตารางท่ี ๑ จำนวนและรอ้ ยละของผตู้ อบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อายุ ระดบั การศึกษา และอาชพี

สถานภาพของประชากร จำนวน ร้อยละ
๑. เพศ
1 33.33
๑.๑ ชาย 2 66.67
๑.๒ หญงิ ๓ ๑๐๐

รวม - -
๒. สถานภาพ ๓ ๑๐๐.๐๐
-
๒.๑ โสด -
๒.๒ สมรส ๓
๒.๓ อย่าร้าง ๑๐๐.๐๐

รวม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

สถานภาพของประชากร จำนวน รอ้ ยละ

๓. อายุ - -
- -
๓.๑ ต่ำกวา่ ๑๕ ปี 2 66.67
๓.๒ ๑๕ – ๒๕ ปี ๑ ๓๓.๓๓
๓.๓ ๒๖ -๓๙ ปี - -
๓.๔ ๔๐- ๕๙ ปี ๓ ๑๐๐.๐๐
๓.๕ ๖๐ ปี ขึ้นไป
- -
รวม - -
3 100.00
๔. ระดับการศกึ ษา - -
๓ ๑๐๐.๐๐
๔.๑ ประถมศึกษา
๔.๒ มัธยมศกึ ษาตอนต้น
๔.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๔ ปริญญาตรี

รวม

จากตารางท่ี ๑ พบวา่ ผ้ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็ เพศหญงิ จำนวน ๒ คน คดิ เป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
มสี ถานภาพสมรส จำนวน ๓ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนใหญม่ ีอายุ ๒๖ -๓๙ ปี จำนวน ๒ คน คดิ เป็นรอ้ ยละ
๖๖.๖๗ และมีระดับการศึกษามากทสี่ ุดคอื ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100

ตอนที่ ๒ ผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู เก่ยี วกบั ผลการวิเคราะหเ์ กีย่ วกับการประเมินความพงึ พอใจใน
โครงการอบรมแนวทางการจดั ทำแผนแมบ่ ทแก่ชุมชนเพ่ือพฒั นาอย่างย่ังยืน ปรากฏดงั แสดงไว้ในตารางท่ี ๒

ตารางท่ี ๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลการวเิ คราะหเ์ ก่ียวกบั การประเมนิ ความพงึ พอใจใน
โครงการอบรมแนวทางการจัดทำแผนแม่บทแกช่ ุมชนเพ่ือพัฒนาอย่างยง่ั ยืน
โดยรวมและรายด้าน

โครงการอบรมแนวทางการจดั ทำแผนแมบ่ ทแก่ชุมชน μ SD. ระดับ
เพื่อพฒั นาอย่างย่ังยืน

๑.ด้านสถานทจี่ ดั กิจกรรม 3.56 0.60 มากทีส่ ุด

๒.ด้านครู/ บุคลากร 3.79 0.49 มากทีส่ ดุ

๓.ด้านการจัดกิจกรรมให้ความรู้/วทิ ยากร 3.69 0.44 มากทส่ี ุด

๔.ด้านส่ือ วสั ดุ อุปกรณ์ และเอกสาร 3.69 0.46 มากท่สี ดุ

๕.ดา้ นระยะเวลาในการจัดกจิ กรรม 3.75 0.43 มากทส่ี ุด

๖.ด้านผลท่ีคาดวา่ จะได้รับในการร่วมกิจกรรม 4.08 0.44 มากที่สดุ

เฉลีย่ 3.84 0.53 มากทีส่ ุด

จากตารางที่ ๒ พบวา่ การประเมินความพึงพอใจในโครงการอบรมแนวทางการจัดทำแผนแมบ่ ทแกช่ มุ ชน
เพื่อพัฒนาอยา่ งยงั่ ยืน เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม อยใู่ นระดับ มาก (μ = 3.84 ) และเม่ือพจิ ารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยใู่ นระดบั มากสุด โดยหวั ขอ้ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คอื ดา้ นผลทค่ี าดว่าจะได้รบั ในการรว่ มกิจกรรม (μ =4.08 )รองลงมา
คือ ดา้ นคร/ู บุคลากร(μ =3.79) ดา้ นระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (μ = 3.75) ดา้ นการจดั กจิ กรรมใหค้ วามรู้/

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

วทิ ยากร และ ดา้ นส่ือ วัสดุ อปุ กรณ์ และเอกสาร(μ =3.69 ), และ ท่มี คี ่าเฉลีย่ น้อยที่สุด ด้านสถานทจี่ ัดกจิ กรรม (μ
=3.56)
ปญั หาและอุปสรรค

๔.๑ ปญั หาและอปุ สรรคการดำเนนิ งาน
- การรว่ มกิจกรรมภายใต้สถานการณโ์ ควคิ ๑๙

๔.๒ ข้อเสนอแนะ
- มกี ารคัดกรอง ก่อนเข้ารบั การอบรม

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกิจกรรม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

๔. การจดั กระบวนการเรียนรตู้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

ลำดบั ที่ กจิ กรรม คา่ เปา้ หมาย ผลการดำเนินงาน
ตามแผน (คน) (คน)
๑ โครงการอบรมส่งเสรมิ การเรียนรหู้ ลักการทำ โคก
หนอง นา ตามหลักปรชั ญา 1 3

รวม 13

คิดเปน็ จำนวนทจี่ ดั ได้

จากการดำเนนิ โครงการสรุปผลการดำเนนิ โครงการ ดังนี้ ตามจดุ ประสงค์ของโครงการ
๑. เพือ่ สรา้ งความรู้ความเขา้ ใจในเร่ืองการเผยแพร่การจัดกระบวนการเรยี นรูต้ ามหลักการสง่ เสรมิ การเรียนรู้

โคกหนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กศน.ตำบล ภาคีเครือข่ายและชุมชนในการรณรงค์

ประชาสมั พันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่อี ยา่ งถูกต้อง
๓. เพ่ือส่งเสริมการนำเกษตรกรในการเผยแพร่การจัดกระบวนการเรยี นรู้การใช้ประโยชน์จากการสง่ เสรมิ การ

เรยี นรู้โคก หนองนา โมเดล ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินโครงการ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเผยแพร่การจัดกระบวนการเรยี นรตู้ ามหลักการ

ส่งเสรมิ การเรียนรโู้ คกหนอง นา โมเดล ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี

ผลการวเิ คราะหข์ ้อมูล
ตอนที่ ๑ เป็นผลการวิเคราะห์เก่ียวกบั สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามไดแ้ ก่ เพศ สภานะ

ภาพ อายุ วุฒกิ ารศึกษา แสดงไวใ้ นตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผตู้ อบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ อายุ ระดบั การศึกษา และอาชพี

สถานภาพของประชากร จำนวน รอ้ ยละ
๑. เพศ
--
๑.๑ ชาย ๓ ๑๐๐
๑.๒ หญงิ
๓ ๑๐๐
รวม
๒. สถานภาพ - -
๓ ๑๐๐.๐๐
๒.๑ โสด -
๒.๒ สมรส -
๒.๓ อยา่ รา้ ง ๓
จำนวน ๑๐๐.๐๐
รวม ร้อยละ

สถานภาพของประชากร

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

๓. อายุ --
--
๓.๑ ตำ่ กวา่ ๑๕ ปี ๑ ๓๓.๓๓
๓.๒ ๑๕ – ๒๕ ปี 2 66.67
๓.๓ ๒๖ -๓๙ ปี --
๓.๔ ๔๐- ๕๙ ปี
๓.๕ ๖๐ ปี ข้นึ ไป ๓ ๑๐๐.๐๐

รวม

๔. ระดบั การศึกษา --
--
๔.๑ ประถมศึกษา 3 100
๔.๒ มธั ยมศกึ ษาตอนต้น --
๔.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๔ ปวส. ๓ ๑๐๐.๐๐

รวม

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ ปน็ เพศหญงิ จำนวน ๓ คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐ มี
สถานภาพสมรส จำนวน ๓ คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนใหญม่ ีอายุ ๔๐- ๕๙ ปี 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 66.67
และมีระดับการศึกษามากท่ีสุดคือในระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓ คน คิดเปน็ ร้อยละ ๑๐๐

ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเก่ยี วกับผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินความพงึ พอใจใน
โครงการอบรมส่งเสรมิ การเรียนรู้หลักการทำ โคก หนอง นา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ปรากฏดงั แสดง
ไว้ในตารางที่ ๒

ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลีย่ และสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับการประเมนิ ความพึงพอใจใน
โครงการอบรมสง่ เสริมการเรียนรหู้ ลักการทำ โคก หนอง นา ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
โดยรวมและรายด้าน

โครงการอบรมสง่ เสริมการเรยี นรู้หลกั การทำ โคก หนอง นา μ SD. ระดบั
ตามหลักปรัชญา

๑.ดา้ นสถานทจี่ ดั กจิ กรรม 3.56 0.60 มากทส่ี ดุ

๒.ดา้ นคร/ู บุคลากร 3.79 0.49 มากที่สดุ

๓.ดา้ นการจดั กิจกรรมให้ความรู้/วิทยากร 3.69 0.44 มากท่ีสดุ

๔.ดา้ นส่อื วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร 3.69 0.46 มากที่สุด

๕.ด้านระยะเวลาในการจัดกจิ กรรม 3.75 0.43 มากทสี่ ุด

๖.ดา้ นผลที่คาดว่าจะได้รบั ในการรว่ มกิจกรรม 4.08 0.44 มากท่ีสดุ

เฉลยี่ 3.84 0.53 มากที่สุด

จากตารางท่ี ๒ พบว่า การประเมินความพงึ พอใจในโครงการอบรมสง่ เสริมการเรียนรหู้ ลกั การทำ โคก หนอง นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เม่ือพจิ ารณาโดยภาพรวม อยใู่ นระดับ มาก (μ = 3.84 ) และเมื่อพิจารณา
เปน็ รายข้อพบวา่ อยู่ในระดบั มากสุด โดยหัวขอ้ ท่ีมคี ่าเฉล่ียสูงสุด คอื ดา้ นผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั ในการรว่ มกิจกรรม (μ
=4.08 )รองลงมา คอื ดา้ นครู/ บคุ ลากร(μ =3.79) ดา้ นระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (μ = 3.75) ด้านการจัด

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

กจิ กรรมให้ความร้/ู วิทยากร และ ดา้ นส่อื วสั ดุ อุปกรณ์ และเอกสาร(μ =3.69 ), และ ที่มคี า่ เฉลีย่ น้อยที่สดุ ด้าน
สถานทจ่ี ดั กิจกรรม (μ =3.56)
ปญั หาและอปุ สรรค

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนนิ งาน
- การรว่ มกจิ กรรมภายใต้สถานการณ์โควคิ ๑๙

๔.๒ ข้อเสนอแนะ
- มกี ารคดั กรอง กอ่ นเขา้ รับการอบรม

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกิจกรรม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชวี้ ดั ท่ี 8

รอ้ ยละของผู้จบหลกั สตู รการศึกษาต่อเน่ือง
ที่นำความรไู้ ปใช้ เม่ือเทียบกบั เป้าหมาย

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชี้วัดที่ 8 รอ้ ยละของผจู้ บหลกั สตู รการศึกษาต่อเน่ืองท่ีนำความรู้ไปใช้ เมอ่ื เทียบกบั เป้าหมาย

ตวั ชว้ี ดั ที่ 8 ร้อยละของผ้จู บหลักสูตรการศกึ ษาต่อเนือ่ งที่นำความร้ไู ปใช้ เมื่อเทยี บกับเปา้ หมาย

หน่วยวดั : จำนวน

นำ้ หนกั :9

คำอธิบาย : จำนวนผู้จบหลักสูตร /โครงการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษา

เพอ่ื พฒั นาทักษะชวี ิต การศกึ ษาเพื่อพัฒนาทกั ษะชวี ิต การจดั กระบวนการเรยี นรูต้ ามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมผี ลงานบรรลุเป้าหมาย/มผี ลการดำเนินงานเกนิ กว่าเปา้ หมายตามแผนปฏิบตั ิการประจำปีของ

หนว่ ยงาน/สถานท่ี ครู กศน.ตำบล/แขวงรบั ผิดชอบ

ผลการดำเนนิ งาน

ลำดับที่ หลกั สูตร ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิ งาน รอ้ ยละ
ตามแผน 240
การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาอาชีพ
๑ (รอ้ ยละของผจู้ บหลักสตู รท่นี ำความรไู้ ปใช้ 10 24 200
150
ลดรายจา่ ย/เพ่มิ รายได/้ ต่อยอดอาชพี เดิม/เพ่ิม 36 300
มลู ค่า) 23 225
13
การศึกษาเพอ่ื พฒั นาทักษะชวี ิต 16 36
๒ (ร้อยละของผจู้ บหลักสตู รทน่ี ำความรู้ไปใช้

ในการพฒั นาตนเอง)

การศึกษาเพ่อื พฒั นาสังคมชมุ ชน
๓ (รอ้ ยละของผูจ้ บหลักสตู รที่นำความรไู้ ปใช้

ในการพฒั นาชุมชนและสังคม)

การจัดกระบวนการเรยี นรตู้ ามหลกั ปรัชญา
๔ ของเศรษฐกิจพอเพียง

(รอ้ ยละของผูจ้ บหลักสตู รทนี่ ำความรไู้ ปใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม)

ค่าเป้าหมายตามแผน/ผลการดำเนินงาน เฉลี่ย

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชวี้ ัดที่ 9

จำนวนผูร้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอธั ยาศยั

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตัวชว้ี ัดท่ี 9 จำนวนผูร้ บั บริการการศึกษาตามอธั ยาศัย

ตวั ชวี้ ัดท่ี 9 จำนวนผ้รู ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั

หน่วยวัด : จำนวน

น้ำหนัก :7

คำอธบิ าย : จำนวนผูร้ บั บรกิ ารการศึกษาตามอธั ยาศยั เมือ่ เทยี บกบั เป้าหมายการดำเนนิ งาน

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปี สถานศกึ ษาท่คี รู กศน.ตำบล รับผดิ ชอบโดยใหส้ ำนักงาน

กศน.จงั หวัด ร่วมกับ กศน.อำเภอ เปน็ ผู้กำหนดคา่ เป้าหมายตามแผนใหค้ รู กศน.ตำบลแตล่ ะคน

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม คา่ เป้าหมายตาม ผลการดำเนนิ งาน ร้อยละ

แผน (คน) (คน)

1 บ้านหนังสอื ชมุ ชน 120 250

2 หน่วยบริการเคลื่อนท่ี (รถ 27 50
โมบาย)

3 อาสาสมคั รส่งเสริมการ 120 250
อา่ น

๕ หอ้ งสมดุ เคล่ือนทสี่ ำหรับ 160 300
ชาวตลาดฯ

ภาพกจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ น บา้ นหนังสอื ชมุ ชน

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ภาพกจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ น หนว่ ยบริการเคลอ่ื นที่ (รถโมบาย)

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ภาพกิจกรรมสง่ เสริมการอา่ น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ภาพกิจกรรมหอ้ งสมดุ เคลอื่ นที่สำหรับชาวตลาด

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ภาพกจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านอ่ืนๆ

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชี้วัดท่ี 10

จำนวนกิจกรรมที่จดั ในแหล่งเรยี นรู้
บา้ นหนงั สือชุมชน เม่ือเทียบกบั เปา้ หมาย

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตัวช้ีวัดที่ 10
จำนวนกจิ กรรมท่จี ดั ในแหลง่ เรยี นรู้ บา้ นหนังสือชุมชน เมอ่ื เทียบกับเปา้ หมาย

ตัวช้วี ัดที่ 10 จำนวนกิจกรรมทีจ่ ดั ในแหลง่ เรยี นร้บู า้ นหนงั สอื ชุมชน เมอื่ เทยี บกับเป้าหมาย
หน่วยวัด : จำนวน
นำ้ หนัก : 7
คำอธิบาย : จำนวนกจิ กรรมทจ่ี ัดในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชมุ ชน เมื่อเทียบกบั เป้าหมาย จำนวนกิจกรรมใน
แหลง่ เรียนรู้ บ้านหนังสือชมุ ชน ที่ดำเนินการเพ่ือสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ท่สี มั พนั ธก์ ับแหล่งเรียนรูแ้ กป่ ระชาชน เมอื่ เทียบ
กบั เป้าหมายการดำเนนิ งานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจำปี สถานศึกษาที่ครู กศน.ตำบล รบั ผิดชอบ
โดยให้สำนกั งาน กศน.จังหวดั ร่วมกับ กศน.อำเภอ เป็นผกู้ ำหนดคา่ เปา้ หมายตามแผนใหค้ รู กศน.ตำบลแต่ละคน

ผลการดำเนินงาน

ลำดบั ท่ี กิจกรรม จำนวนครั้งทจ่ี ัด

๑ โครงการห้องสมุดเคล่ือนทีห่ นังสอื ดีสู่ชุมชน ๑ ครง้ั
๒ กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านบ้านหนงั สอื ชมุ ชน ๒ ครง้ั
๓ โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรสู้ ำหรับบา้ นหนังสือชมุ ชน ๑ ครัง้
๔ โครงการบ้านหนังสือชมุ ชน ๒ ครง้ั
5 โครงการสง่ เสริมการอา่ นและพฒั นาทกั ษะการเรยี นรู้ นักศึกษา กศน. ๑ ครั้ง
6 กจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่านหอ้ งสมุดเคลอื่ นที่ ๒ ครง้ั

ภาพกจิ กรรม

กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านห้องสมุดเคล่อื นท่ี

สรุปผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนร้สู ำหรบั บา้ นหนังสอื ชุมชน ณ บ้านแดง หมู่ท่ี ๒ ต.โนนทราย
โครงการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรู้สำหรับบา้ นหนงั สอื ชุมชน ณ บา้ นราชมุนี ม.๑

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

กจิ กกรรม

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครงั้ ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชว้ี ดั ที่ 11

ระดับความสำเร็จของการมสี ่วนร่วมกับ
ภาคีเครือขา่ ยในชมุ ชน

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสำเรจ็ ของการมสี ่วนรว่ มกับภาคเี ครือขา่ ยในชุมชน

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

นำ้ หนัก :7

คำอธิบาย : การมสี ว่ นรว่ มกบั ภาคีเครอื ข่ายในชุมชน การเข้ารว่ มกิจกรรม การเขา้ ร่วมประชมุ

การจดั กิจกรรมรว่ มกนั การสนบั สนุนทรพั ยากร การรว่ มนเิ ทศตดิ ตามผล ฯลฯ

กจิ กรรมการมสี ่วนรว่ มกบั ภาคีเครือขา่ ย

ที่ ภาคเี ครอื ขาย การมี เอกสาร/
หลักฐาน
สว่ นร่วม ภาพถา่ ย

๑ โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำบล โครงการส่งเสรมิ พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของ ภาพถ่าย
ภาพถา่ ย
บา้ นหวั ดอน ผ้สู ูงอายุ ภาพถา่ ย
ภาพถา่ ย
๒ พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ ดจิ ิทัลชุมชน ภาพถ่าย
6 กจิ กรรม
๓ สถานีตำรวจภธู ร โครงการพฒั นาแหล่งเรยี นรู้ กศน.ตำบลสู่ กศน. ๕ ดพี รเี มี่ยม

๔ กล่มุ อาชีพ/แม่บ้าน โครงการสง่ เสรมิ การอ่าน คาเฟ่นักอ่าน ลานกีฬาประชาชน

๕ วดั บา้ นโนนทราย โครงการส่งเสรมิ คุณธรรมจริยธรรม

๖ กำนัน/ผใู้ หญบ่ ้าน กิจกรรมโครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชน

รวม

ตดิ ต่อประสานงานร่วมกบั ภาคเี ครือข่าย/ผูน้ ำชมุ ชน/กลุ่มแม่บา้ น

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ตวั ช้วี ดั ท่ี 12

จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ดว่ น
หรอื งานอืน่ ๆทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตัวชี้วดั ท่ี 12 จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ด่วน หรืองานอืน่ ๆทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

ตวั ชี้วัดที่ 12 จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ด่วนหรอื งานอ่ืนๆท่ีไดร้ บั มอบหมาย
หนว่ ยวดั : จำนวน
นำ้ หนัก : 22
คำอธิบาย : จำนวนงานตามนโยบายเรง่ ด่วนหรอื งานอน่ื ๆที่ไดร้ บั มอบหมาย การ สนบั สนนุ ทรัพยากร การรว่ ม

นิเทศติดตามผล

งานตามนโยบายเรง่ ดว่ น หรอื งานอน่ื ๆท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

ที่ ภารกจิ งานเรง่ ดว่ น/งานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย ค่าเปา้ หมาย ผลการ
ตามแผน ดำเนนิ งาน
๑ โครงการส่งเสริมพฒั นาการทางกาย จติ และสมองของผ้สู งู อายุ (เชงิ ปริมาณ) ๓๐ คน
๓๐ คน
๒ โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ ๓ คน ๓ คน
๓ กิจกรรมพฒั นาศักยภาพผเู้ รยี นรายวชิ าการพฒั นาตนเองชมุ ชน สงั คม ๑๒ คน ๑๒ คน

ระดับ ม.ปลาย ๑๒ คน ๑๒ คน
๔ กจิ กรรมพัฒนาศักยภาพผเู้ รยี นรายวชิ าพฒั นาอาชพี ให้มีความเขม้ แข็ง
๑๒ คน ๑๒ คน
ระดบั ม.ต้น
๕ กจิ กรรมพัฒนาศักยภาพผเู้ รียนรายวชิ าช่องทางการขยายอาชีพ ๙ คน ๙ คน
๖๙ คน ๓๔ คน
ระดับ ม.ปลาย ๕๐ คน ๕๐ คน
๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพอ่ื เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ๑๐ คน ๑๑ คน

๗ จดั การสอบกลางภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ นกั ศึกษา กศน.ตำบลฟา้ หยาด ๒ ครง้ั /เดือน ๒ ครั้ง/เดือน
๑ ครั้ง/เดอื น ๑ คร้งั /เดือน
๘ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิ ิทัลชุมชน ๒ ครง้ั /เดอื น ๒ คร้ัง/เดือน
๙ โครงการพัฒนาศกั ยภาพนกั ศึกษาตามนโยบายเรง่ ดว่ น โคก หนอง
๑ ครัง้ ๑ คร้งั
นา โมเดล ๑ คร้ัง ๑ ครง้ั
๑๐ ดูแล และรายงานระบบ Dmis ของ กศน.ตำบล ใหเ้ ปน็ ปัจจบุ ัน
๑๑ เขา้ ร่วมประชุมประจำเดือน กศน.อำเภอมหาชนะชัย ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง

12 ทำหนา้ ท่ีรกั ษาเวรยามดแู ลความเรียบรอ้ ยของสำนักงาน

13 กจิ กรรมจิตอาสาพฒั นา กศน.อำเภอมหาชนะชัย

14 โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายเร่งดว่ น โคก หนอง นา โมเดล
จงั หวดั รอ้ ยเอด็

15 อบรมออนไลนโ์ ครงการพฒั นาบุคลากรด้านการบริหารความเสีย่ ง

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ท่ี 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

16 โครงการประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการสร้างแบบทดสอบระหวา่ งภาคเรียนท่ี ๑ ครั้ง ๑ ครง้ั
๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
คา่ เป้าหมาย ผลการ
ที่ ภารกิจงานเรง่ ด่วน/งานที่ไดร้ บั มอบหมาย ตามแผน ดำเนนิ งาน
(เชงิ ปริมาณ)
17 โครงการหลักสตู รจติ อาสา ของสำนกั งาน กศน.ประเภทหลักสูตรปกติ ๑ คร้ัง ๑ ครั้ง
ระดบั พืน้ ฐาน
ทกุ วนั ทกุ วัน
18 เป็นเจา้ ทง่ี านกจิ กรรมลูกเสือ

19 เปน็ เจา้ หน้าท่ีอาคารสถานที่ ทกุ วัน ทุกวนั

20 เป็นผ้ชู ว่ ยงานประชาสัมพนั ธ์ ทกุ วนั ทกุ วัน

รวม 20 กิจกรรม

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวุธ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้ังที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

ตวั ชว้ี ดั ท่ี 13

ระดบั ความสำเรจ็ ในการจัดทำผลการปฏิบตั งิ านทดี่ ี
(Best Practice)

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ าน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

BEST PRACTICE

วตั ถปุ ระสงค์ ปจั จัยทสี่ ง่ ผลสำเรจ็

๑. เพ่ือเพิม่ ประสิทธิภาพ สง่ เสริมศักยภาพ นักศกึ ษา ด้าน ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนบั สนุนการดำเนนิ งาน
ประสบการณก์ ารเรยี นร้คู วามมีระเบียบวินยั ให้ย่งั ยนื ของครู
๒. เพอื่ ใหน้ ักศกึ ษารจู้ ักการทำงานเป็นหมู่คณะ มคี วามสามัคคี ๒. ครมู ีการประยุกตใ์ ช้เทคโนโลยที ่ีเหมาะสมกับผูเ้ รยี น
ชว่ ยเหลอื ผ้อู น่ื มีจิตสาธารณะ ๓. ครูมคี วามรู้ ความสามารถในการสรา้ งห้องเรยี นออนไลน์
๔. ผู้เรยี นให้ความสนใจในการเรียนรแู้ บบออนไลน์ สามารถ
ข้ันตอนการดำเนินงาน จดจำเนอ้ื หาวชิ าเรยี นได้

ขน้ั ท่ี ๑ เตมิ พลังให้ชวี ิต (ความรู้ ความจำ) การเผยแพร่
ขนั้ ท่ี ๒ ฝึกจิตใหม้ น่ั คง (ฝึกสมาธิ การระดมความคิด) ๑. เผยแพร่ผา่ นระบบออนไลน์ การแชร์ลิงค์
ขนั้ ท่ี ๓ ลงมือทำกจิ กรรม (ดำเนนิ ตามกระบวนการ) ข้อมลู ผา่ นทาง Facebook , Line, และ e-mail
ข้นั ที่ ๔ ฝึกซ้ำเพื่อพฒั นา (ดำเนนิ กจิ กรรมซำ้ บอ่ ยๆ) ให้กับผเู้ รยี นไดเ้ ข้าใช้งาน
ขน้ั ที่ ๕ วดั ความกา้ วหนา้ ดว้ ยการประเมนิ ๒. มกี ารขยายผล และเผยแพร่ผลงานให้
นักศกึ ษา กศน.ตำบล
ผลการดำเนนิ การ นำไปปรบั ใช้ให้เกดิ ประโยชน์

นกั ศกึ ษามีประสบการณก์ ารเรยี นร้ดู ้านระเบียบวนิ ัย อย่างมี
คุณภาพและย่งั ยืน มีวินัย คุณธรรม รูจ้ ักการทำงานเปน็ หมู่
คณะ มคี วามสามคั คี ช่วยเหลือผู้อื่น มจี ติ สาธารณะ มี
ความคิดรเิ รม่ิ สรา้ งสรรค์ มีทักษะการเป็นผูน้ ำ ผูต้ ามทดี่ ี รจู้ ัก
บทบาทหน้าทขี่ องตนเองเป็นคนดแี ละอยใู่ นสงั คมไดอ้ ยา่ งมี
ความสขุ

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครง้ั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ภาคผนวก

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล คร้งั ท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

ผู้จัดทำโดย

ทีป่ รกึ ษา บุญกอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมหาชนะชยั
1.นางปาริชาติ ศรกี ุล ครูชำนาญการพิเศษ
2.นางพวงพยอม โพธ์แิ สง ครผู ้ชู ว่ ย
3.นางสาวปญิ าภรณ์ ธรรมศิลป์ ครู อาสาสมคั ร กศน.
4.นางสาวอมั พร ราชณวุ งศ์ ครู อาสาสมคั ร กศน.
5.นางสาวกาญจนา

ผจู้ ดั ทำ
นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบลโนนทราย

สถานท่ปี ฏบิ ตั งิ าน กศน.ตำบลโนนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชยั จังหวัดยโสธร

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน นายศราวธุ ชอบงาม ครู กศน.ตำบล ครัง้ ที่ 1 ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Company Profile Tumbuhan Mesta Enterprise
Next Book
BMB MUHAMMAD FARHAN NAIM BIN FAUZI