The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sulaiman Abdul Hamid, 2019-01-11 08:45:37

RPT BM T4 2019

RPT BM T4 2019

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
TAHUN 2019

PANITIA BAHASA MELAYU
SMK SULTAN AHMAD TAJUDDIN

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
1
1 - 3 JAN UNIT 1: SENARIO MASYARAKAT KITA
Masyarakat Malaysia Alaf Baru

Pengenalan BM SPM Pada akhir P & P, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
- Kertas Penulisan 1. Membaca bahan bercetak untuk Binaan ayat Kemasyarakatan i. Penerangan& soal jawab
- Kertas Pemahaman Pendidikan Islam / ii. Melengkapkan peta
mendapatkan maklumat yang Sebutan dan Pendidikan Moral
LISAN : relevan dengan arahan diberi. Intonasi Kesusasteraan minda format BM SPM
Memberi arahan/panduan 2. Menyenaraikan kandungan format Melayu iii. Kuiz
(Interpersonal & maklumat) soalan BM SPM dengan tepat. Tanda baca
Penerangan aktiviti ULBS NILAI BBM/i-THINK
Cadangan: HPU : 1.0, 7.0, 8.0 MORFOLOGI Tanggungjawab Nota Format Kertas SPM
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan HPK : 1.4 Aras 2 (i) Golongan Keyakinan Peta Minda Kosong
mana-mana isu daripada 11 tema Kata Nama Kebersihan
dalam Buku Teks Bahasa Melayu 7.1Aras1 (iii), mental dan fizikal * Novel DI SEBALIK DINARA
Tingkatan 4 7.3 Aras 2 (i) , - KN Am Kasih sayang - Habiskan pembcaan
8.1, 8.2 Aras 1(i) dan (ii) - KN Khas ,simpati, - Buat Sinopsis
- Kata Ganti Kerjasama
Pada akhir P & P, murid dapat: Kerajinan AKTIVITI
1. Menyatakan 3 – 5 aktiviti ULBS Nama Tayangan video contoh
KBT aktiviti ULBS
dengan betul. Kecerdasan
2. Menyatakan pendapat dengan pelbagai Perbualan/soal jawab
Kemahiran berfikir
sebutan yang jelas dan intonasi (menjana idea, BBM
yang sesuai. membuat Video ULBS
kesimpulan) Borang ULBS
HPU : 1.0, 2.0 Konstruktisme Bahan petikan/grafik
HPK : 1.4 Aras 1 (vi)

2.7 Aras 1 (iv)

2

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
2
6 - 10 JAN UNIT 1: SENARIO MASYARAKAT KITA
Masyarakat Malaysia Alaf Baru

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI:
Menulis Pendahuluan Karangan. 1. Membaca bahan rangsangan binaan ayat Pendidikan Moral i. Penerangan
Menulis Kesimpulan Karangan Kemasyarakatan ii. Suai padan jenis
untuk mendapatkan maklumat Sebutan dan Kesusasteraan
Soalan Latihan: yang relevan dengan arahan. Intonasi Melayu pendahuluan.
i. Usaha-usaha memupuk semangat 2. Menyatakan lima jenis Teknologi iii. Menulis 1 set
pendahuluan karangan Tanda baca Maklumat
kejiranan. 3. Menulis satu perenggan pendahuluan -
pendahuluan dan satu MORFOLOGI NILAI berkumpulan
ii. Kepentingan TMK (Teknologi perenggan kesimpulan karangan Kosa Kata Kerjasama iv. Menulis 1 set kesimpulan
Maklumat dan Komunikasi) kepada secara berkumpulan. Kerajinan karangan – berkumpulan
masyarakat. Kata Ganti Keyakinan v. Pembentangan
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 Nama Tanggungjawab vi. Ulasan guru.
HPK : 12.3 Aras 1 (iv) a) KGN Tunjuk Hormat-
b) KGN Tanya menghormati BBM/i-THINK
2.1 Aras 1 (ii), c) KGN Diri 1, Semangat i. Edaran nota/
1.3 Aras 1 (i) Kemasyarakatan ii. PowerPoint teknikmenulis
2, 3
KBT pendahuluan dan
Kecerdasan kesimpulan
pelbagai iii. Lembaran tugasan suai
Konstruktivisme padan jenis pendahuluan
Kemahiran berfikir iv. Kertas sebak

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Golongan Kata Nama 1. Menyatakan golongan kata i. Permainan bahasa
kata nama mengikut
- Kata Nama Am nama dengan tepat. kategori – benda,
- Kata Nama Khas 2. Memberikan 2 contoh bagi setiap binatang,
negara, kenderaan,
Soalan Latihan (3a) golongan kata dengan tepat. buah-buahan (aktiviti
Membina ayat daripada pasangan KN 3. Membina 6 ayat yang gramatis kumpulan) bermula
am berikut:
daripada pasangan kata nama.
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin
3

a. Kampung – Perkampungan HPU : 12.0, 9.0 , 2.0, dengan huruf yang
HPK : 9.1 Aras 2 (i) dipilih oleh guru.
b. Masyarakat – Kemasyarakatan ii. Penerangan & soal
2.1 Aras 1(i) jawab Membuat peta
c. Kasih – Kekasih 12.3 Aras 2(i) minda jenis ‘Kata Nama’
iii. Membina ayat mudah.
KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat:
PUISI TRADISIONAL 1. Menghuraikan maksud syair BBM
 Tema / Maksud Rangkap Borang permainan bahasa
- Syair Bidasari dengan tepat. Buku Teks ms 6 -7
- Gurindam Dua Belas Fasal Keetiga 2. Menghuraikan maksud gurindam
i-THINK
dengan tepat.
3. Menyatakan tema syair dan AKTIVITI
i. Mendendangkan syair
gurindam dengan tepat. dan gurindam
4. Menjawab 3 soalan pemahaman ii. Perbincangan & soal
jawab
tentang pantun dengan ayat iii. Melengkapkan maksud
yang lengkap. puisi

HPU : 10.0, 12.0, 2.0 BBM
HPK : 10.5 Aras 1(i)10.4 Aras 1(ii), Radio/Komputer
Lembaran Pengurusan Grafik
12.3 Aras 1(iv)2.7 Aras 2 (iii) Teks Antologi Jaket kulit
Kijang dari Istanbul

i-THINK

4

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menulis maklumat buku yang i. Memilih bahan bacaan
ii. Membaca
dibaca ke dalam buku NILAM iii. Menulis sinopsis
2. Mencatatkan sinopsis buku yang
BBB/i-THINK
dibaca ke dalam buku NILAM. Buku cerita fiksyen /
nonfiksyen PSS
HPU : 7.0, 10 Buku NILAM
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

5

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

3 UNIT 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA SINTAKSIS
13-17 JAN Kegiatan Kejiranan binaan ayat

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Sebutan dan ILMU AKTIVITI
Menulis Perenggan Isi. 1. Membaca bahan rangsangan Intonasi Kemasyarakatan i. Penerangan/soal jawab.
- Ayat Topik Kesusasteraan ii. Bacaan senyap untuk
- Ayat Huraian untuk mendapatkan maklumat Tanda baca Melayu
- Ayat Contoh yang relevan dengan arahan. mendapatkan maklumat.
- Ayat Penyimpul 2. Menulis perenggan isi MORFOLOGI NILAI iii. Bengkel penulisan isi
menggunakan ayat topik, ayat Kosa Kata Kerjasama
Soalan: huraian, ayat contoh, dan ayat Peribahasa Kerajinan dalam kumpulan.
Usaha-usaha Memupuk Semangat penyimpul. Keyakinan iv. Pembentangan hasil
Kejiranan Dalam Kalangan Masyarakat 3. Menulis 2 perenggan isi yang Tanggungjawab
Malaysia. lengkap. Rasional kumpulan.
Kemasyarakatan
Format : Karangan Fakta HPU : 1.0, 2.0, 12.0, BBM/i-THINK
HPK : 12.3 Aras 1 (iii) KBT i. Buku Teksms 16.
Kecerdasan ii. Nota edaran
2.1 Aras 1 (ii), pelbagai
1.3 Aras 1 (i) Konstruktivisme /powerpoint berkaitan .
Kemahiran berfikir Panduan Penulisan Isi
Karangan.
iii. Bahan bacaan luas isu
kejiranan.

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kata Ganti Nama 1. Menyatakan contoh-contoh kata i. Penerangan dan soal

Soalan Latihan (Soalan 3b) ganti nama mengikut jenis jawab
Baca petikan di bawah dengan teliti dengan tepat. ii. Melengkapkan peta
dan senaraikan tujuh kata ganti nama 2. Membezakan golongan kata
mengikut jenis dengan tepat. ganti nama 1, 2 dan 3 minda kata ganti nama
3. Membaca petikan dan iii. Menganalisis petikan
Semangat kejiranan dalam kalangan mengenalpasti tujuh kata ganti
masyarakat bandar semakin hari nama dalam petikan dengan untuk mengenal pasti
semakin pudar. Mengapakah perkara tepat. dan menentukan KGN
ini berlaku? Siapakah pula yang patut dengan tepat.
HPU : 2.0 , 7.0
BBM/CADANGAN i-THINK
Peta minda kosong

6

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

dipersalahkan dalam hal ini? Keluarga HPK : 7.4 Aras 1 (ii) Buku teks ms 7
saya turut merasakan hubungan antara 2.5 Aras 2 (ii)
kami dengan jiran tetangga semakin AKTIVITI
longgar. Kebanyakan jiran yang tinggal i. Perbincangan & soal
di sini sibuk bekerja dan mereka tiada
masa untuk bergaul mesra antara satu jawab
sama lain. ii. Teknik Mestamu
iii. Latihan berformat SPM
KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB/CADANGAN i-THINK
1. Memberikan 3 gaya bahasa Lembaran Pengurusan Grafik
PUISI TRADISIONAL Teks Antologi Jaket Kulit
 Gaya Bahasa dengan contoh tepat yang Kijang dari Istanbul
 Nilai Dan Pengajaran terdapat dalam syair dan
- Syair Bidasari gurindam. AKTIVITI
- Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga 2. Menyatakan tiga nilai yang Perbualan/Soal jawab/
terdapat dalam syair dan Sumbang saran
gurindam. BBM
3. Menyatakan tiga pengajaran Bahan petikan/grafik
yang terdapat dalam syair dan
gurindam.
4. Menjawab tiga soalan
pemahaman tentang sajak
dalam ayat dan perenggan
yang lengkap.
HPU : 10.0, 11.0
HPK : 10.1 Aras 1 (ii), 10.5 Aras 1 (i)

10.4 Aras 1 (ii), 11.1Aras1(ii)

LISAN : Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Bersoal jawab secara
Cadangan:
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan bertatasusila.
mana-mana isu daripada 11 tema 2. Memberikan pendapat dan idea
dalam Buku Teks Bahasa Melayu
Tingkatan 4 berkaitan bahan rangsangan
dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang sesuai.
HPU : 1.0, 2.0. 5.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi), 2.5 Aras 3 (i)

5.2 Aras 1 (i)

7

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

INGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

4 UNIT 2 : AMBANG REMAJA Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Remaja dan Cabaran 1. Melengkapkan rajah binaan ayat Pendidikan i. Penerangan Format
22 - 24 JAN Kewarganegaraan / ii. Melengkapkan rajah ‘ 4
RUMUSAN ‘4 perenggan rumusan’. Sebutan dan Pengetahuan am
* 20 JAN Pengenalan Format Rumusan. 2. Menulis 5 set pendahuluan & 5 Intonasi Kesusasteraan perenggan rumusan’
KEPUTERAAN i. Teknik menganalisis soalan Melayu iii. Latih tubi pendahuluan
ii. Pendahuluan set kesimpulan berdasarkan Membaca Geografi
SULTAN iii. Isi Tersurat soalan yang diberikan. dan kesimpulan secara
KEDAH iv. Isi Tersirat 3. Menggariskan 6 isi tersurat dalam Menulis NILAI berpasangan.
v. Penutup petikan dengan tepat. kasih sayang iv. Membaca petikan untuk
*21 JAN 4. Memberikan idea untuk MORFOLOGI baik hati mengesan 6 isi tersurat.
THAIPUSAM Petikan: mendapatkan isi tersirat. Pembentukan hormat- v. Soal jawab untuk
Isu Remaja kata nama menghormati, mendapatkan 2 isi
HPU : 2.0, 7.0, 8.0, 12.0 bertanggungjawab tersirat.
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Penanda rasional vi. Kuiz mengira patah
wacana ketekunan perkataan dengan tepat
7.5 Aras 2 (i),
8.4 Aras KBT BBM/i-THINK
3 7.1 Aras 1 (iv) Kecerdasan i. PowerPoint / Nota /
12.4 Aras 1 (ii) pelbagai ii. Lembaran latih tubi 5 set
. Konstruktivisme
Kemahiran berfikir pendahuluan &
kesimpulan
iii. Petikan Rumusan

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Peribahasa 1. Menyusun perkataan–perkataan i. Permainan menyusun

menjadi 10 peribahasa yang perkataan (yang disusun
lengkap dengan tepat. tidak mengikut aturan)
2. Menentukan peribahasa yang menjadi peribahasa yang
tepat bagi tiga ayat yang diberi. lengkap (aktiviti
kumpulan).

8

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

3. Menyatakan maksud tiga ii. Menentukan peribahasa
peribahasa yang terdapat yang tepat bagi tiga ayat
dalam dalam petikan. yang diberi.

HPU : 1.0, 9.0, 8.0 BBM/i-THINK
HPK : 1.4 Aras 2(ii) Lembaran aktiviti permainan -
10 peribahasa.
9.1 Aras 1 (i) Lembaran latihan
8.2 Aras 1 (i)
AKTIVITI
KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Perbincangan & soal
CERPEN 1. Menyatakan PLOT dalam jawab
 Sinopsis cerpen. ii. Melengkapkan sinopsis
- Kaduk, Ayam, Dan Raja 2. Menghuraikan KLIMAKS dalam iii. Main Peranan
- Munsyi cerpen.
- Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul 3. Menyatakan tiga nilai dalam BBM
cerpen. Lembaran Pengurusan Grafik
NILAM 4. Menjawab 3 soalan Teks Antologi Jaket Kulit
pemahaman tentang cerpen Kijang dari Istanbul
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin dengan ayat yang lengkap.
CADANGAN i-THINK
HPU : 10.0, 9.0, 2.0
HPK : 10.4 Aras 1 (iii) AKTIVITI
i. Memilih bahan bacaan
10.6 Aras 2 (i), ii. Bacaan kendiri
9.1 Aras 1 (i), iii. Membuat catatan
2.41 Aras 1 (i)
BBM
Pada akhir PdPc, murid dapat: Buku cerita
1. Mencatatkan maklumat buku Buku akademik

yang dibaca ke dalam buku
NILAM
2. Menulis pengajaran yang
terdapat dalam bahan bacaan
ke dalam buku NILAM

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), 10.6 Aras 1 (iii)

9

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
5
27- 31 JAN UNIT 2 : AMBANG REMAJA
Remaja dan Keluarga
Disiplin remaja dan kokurikulum Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
1. Memberi pendapat tentang isu binaan ayat Kesusasteraan i. Tayangan video pendek
KARANGAN Melayu
kokurikulum dengan sebutan Sebutan dan Kewarganegaraan aktiviti kokurikulum/
Soalan : yang jelas dan intonasi yang Intonasi Pendidikan gambar pelbagai aktiviti
sesuai. Sejarah kokurikulum
Aktiviti kokurikulum sangat ditekankan 2. Menghasilkan rangka karangan Penanda Kemasyarakatan ii. Penerangan & contoh
sebagai salah satu cara melahirkan manfaat aktiviti kokurikulum wacana format rencana
remaja yang cemerlang. Anda ingin secara berkumpulan NILAI iii. Perbincangan &
menulis satu rencana yang bertajuk 3. Menulis rencana yang MORFOLOGI kasih sayang Pembentangan
“Manfaat aktiviti kokurikulum kepada mengandungi pendahuluan, dua Kata nama baik hati kumpulan – rangka
remaja” untuk disiarkan dalam majalah isi dan kesimpulanyang lengkap. terbitan hormat- karangan
sekolah anda. 4. Menggunakan sekurang- menghormati, iv. Penulisan isi
kurangnya tiga penanda bertanggungjawab menggunakan formula
Tuliskan rencana tersebut wacana dengan tepat. rasional ATAHACAP
selengkapnya. ketekunan
BBM/i-THINK
Format: HPU : 2.0, 12.0, 4.0 KBT i. Video/Gambar aktiviti
Karangan Rencana HPK : 12.3 Aras 1 (iv) Kecerdasan kokurikulum
pelbagai ii. Contoh karangan
2.1 Aras 1 (ii), Konstruktivisme rencana
1.3 Aras 1 (i) Kemahiran berfikir iii. Kertas sebak/marker
4.2 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Pembentukan kata nama 1. Menyatakan empat jenis bentuk i. Penerangan
ii. Membina peta minda
- kata nama tunggal kata nama bentuk kata nama
- kata nama terbitan 2. Memberikan 2 contoh kata iii. Permainan mengesan
- kata nama majmuk kata nama dalam kotak
- kata nama ganda nama bagi setiap jenis dengan kata
tepat.
Soalan Latihan (Soalan 3a) 3. Mengesan dan menandakan iv. Soal jawab
sekurang-kurangnya 5 kata
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin
10

Bina ayat daripada setiap kata nama nama dalam kotak kata yang BBM/i-THINK
berikut. diberikan. Buku Teks ms 30, 31, 32
a. gejala (KN tunggal) 4. Membina 6 ayat yang gramatis Kertas warna (peta minda)
b. remaja (KN tunggal) daripada 6 kata nama yang Lembaran kotak kata
c. hukuman (KN terbitan) diberikan. (permainan mencari kata)
d. ibu bapa (KN majmuk)
e. kakitangan (KN majmuk) HPU : 9.0, 2.0 AKTIVITI
f. pelajar-pelajar (KN ganda) HPK : 9.2 Aras 2 .(i) i. Penerangan
ii. Susun kad binaan plot
2.7 Aras 1(v) iii. Perbincangan &
pembentangan
NOVEL: Pada akhir PdPc, murid dapat: kumpulan
JENDELA MENGHADAP JALAN 1. Menyatakan peristiwa pada
 SINOPSIS / PLOT iv. Melengkapkan modul
 PERMULAAN permulaan cerita.
 PERKEMBANGAN 2. Menghuraikan peristiwa pada BBM/i-THINK
 (MASALAH DAN PENYELESAIAN) Lembaran Pengurusan Grafik
peringkat perkembangan. Kad imbasan binaan plot (5
3. Menyatakan penyelesaian bagi keping) untuk aktiviti (ii)
Teks Novel
masalah dalam novel.
AKTIVITI
HPU : 10.0, 3.0 Perbualan/Soal jawab/
HPK : 10.6 Aras 3 (ii), Sumbang saran

10.4 Aras 2 (iii) BBB
Bahan petikan/grafik
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menyatakan idea/pendapat
Cadangan:
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan dengan yakin dan
mana-mana isu daripada 11 tema menunjukkan pemahaman.
dalam Buku Teks Bahasa Melayu 2. Menyampaikan pendapat
Tingkatan 4 dengan intonasi yang sesuai
dan sebutan yang jelas.
HPU : 1.0, 2.0. 5.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi)

2.5 Aras 3 (i)
5.2 Aras 1 (i)

11

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

6 UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH
Kad Elektronik
*3 - 8 FEB
CUTI TAHUN RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
BARU CINA 1. Membaca petikan untuk binaan ayat Kesusasteraan i. Kuiz ejaan
Soalan: Melayu ii. (10 perkataan laras TMK
7 Langkah menghasilkan komputer mendapatkan maklumat yang Sebutan dan Kewarganegaraan
10 – 14 FEB peribadi ciptaan Malaysia dan relevan dengan arahan. Intonasi Sejarah daripada petikan)
kekangannya. 2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam Kemasyarakatan iii. Bacaan untuk
(Buku Teks ms 60) petikan dengan tepat. Membaca Sains dan teknologi
3. Menulis rumusan lengkap tidak mendapatkan isi tersurat.
atau apa-apa isu berkaitan Teknologi melebihi 120 patah perkataan Menulis NILAI iv. Perbincangan untuk
Maklumat dan Komunikasi. dengan kemas. kasih sayang
4. Menggunakan sekurang- MORFOLOGI baik hati mendapatkan isi tersirat
kurangnya 3 penanda wacana Kata nama hormat- v. Soal jawab – soalan
dalam rumusan dengan betul. majmuk menghormati,
5. Menjawab 3 soalan pemahaman Kata ganda bertanggungjawab pemahaman umum.
berdasarkan petikan dengan rasional vi. Merumus petikan
ayat yang lengkap dalam ketekunan
perenggan. menghargai BBB/i-THINK
Tayangan power point/
HPU : 2.0, 7.0, 12.0, 8.0 KBT Keratan akhbar gambar
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Kecerdasan pelbagai gajet TMK
pelbagai (komputer, telefon,
7.5 Aras 2 (i), Konstruktivisme i-Pad, kamera digital dll)
8.4 Aras 1(ii) Kemahiran berfikir Buku Teks ms 60
12.4 Aras 1(ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kata nama terbitan 1. Mengenal pasti tiga kesalahan i. Penerangan & soal

Soalan Latihan (3b) ejaan dan tiga kesalahan jawab.
Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat dengan ii. Menganalisis ayat.
imbuhan dalam ayat . tepat.
2. Menyatakan sebab BBM
a. Kita hendaklah sentiasa tabah kesalahan/jenis kesalahan Buku Teks ms 40
menempoh dugaan dalam tersebut. Lembaran soalan
hidupan.
12
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

b. Golongan ibubapa yang prihatin 3. Membetulkan kesalahan-
akan memastikan setiap perluan kesalahan ejaan dan imbuhan
anak-anak mencukupi. dalam ayat dengan tepat.

c. Warga asing mengkagumi HPU : 7.0, 5.0
keindahan Malaysia sebagai HPK : 7.2 Aras 2 (i) 5.2 Aras 1 (i)
destinasi pelancong yang kaya
dengan flora dan fauna.

CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyatakan tema cerpen i. Perbincangan
PERBANDINGAN UNSUR SASTERA ii. Soal jawab
TEMA, PERSOALAN dengan tepat. iii. Melengkapkan sinopsis
 KADUK, AYAM, DAN RAJA 2. Menyatakan tiga persoalan
 MUNSYI BBM /CADANGAN i-THINK
 JAKET KULIT KIJANG DARI cerpen dengan tepat. Power point
3. Menjawab 3 soalan pemahaman
ISTANBUL AKTIVITI
tentang cerpen dengan ayat i. Memilih bahan bacaan
yang lengkap. ii. Membaca
iii. Menulis sinopsis
HPU : 10.0, 2.0
HPK : 10.6 Aras 2 (i)10.4 Aras 1 (iii) BBB
2.4 Aras 1 (iv) Buku cerita
Buku NILAM
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Mencatatkan maklumat buku

yang dibaca ke dalam buku
NILAM
2. Menulis sinopsis bahan bacaan
ke dalam buku NILAM

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

13

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
8
17 -21 FEB UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH
Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi

Karangan Berdasarkan Bahan Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Rangsangan(KBBR) 1. Mengenal pasti tema bahan binaan ayat Sejarah i. Sumbang saran –
Kemasyarakatan pengalaman murid
Isu: rangsangan yang dipaparkan Sebutan dan Teknologi menggunakan laman
Kelebihan-Kelebihan Teknologi dengan tepat. Intonasi Maklumat dan sosial – facebook, twitter
Maklumat dan Komunikasi. 2. Memberikan pendapat dengan Komunikasi. ii. Penerangan teknik SKOR
yakin tentang isu TMK Membaca KBBR
Bahan KBBR - Ilustrasi Kartun/ Gambar / 3. Membuat rangka karangan. NILAI iii. Merangka isi &
Dialog dll 4. Menulis karangan mengandungi Menulis Kasih sayang pembentangan
pendahuluan, tiga perenggan isi Baik hati berkumpulan –
Fokus: yang relevan dan kesimpulan MORFOLOGI Hormat- menggunakan formula
Teknik menjawab soalan KBBR. yang lengkap. Kata kerja menghormati, DiKeMaSeN
Nota & Panduan menjawab. a) Kata kerja Bertanggungjawa
HPU : 2.0, 3.0, 12.0, 7.0 b iv. Penulisan KBBR
HPK : 12.3 Aras 1 (ii) Tak Rasional
Transitif Ketekunan BBB/i-THINK
2.1 Aras 1 (ii), Menghargai Paparan facebook secara
1.3 Aras 1(i) b) Kata Kerja online @offline / Keratan
3.3 Aras 1 (iii) Transitif akhbar berkaitan facebook
7.1 Aras 2 (i)

KBT Nota teknik menjawab
Kecerdasan Lembaran ilustrasi kartun
pelbagai Bahan bacaan isu ICT
Konstruktivisme Kertas sebak
Kemahiran
berfikir(mentafsir,
menjana idea

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
- Kata nama majmuk 1. Menyatakan jenis-jenis kata i. Penerangan dan soal
- Kata ganda
majmuk dengan tepat. jawab
Soalan Latihan (3a) 2. Memberikan 2 contoh kata - Kata Nama Majmuk &

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin ganda bagi setiap jenis dengan Jenis Kata Majmuk
tepat.

14

Bina ayat daripada pasangan kata 3. Membina enam ayat yang - Kata Ganda & Jenis
nama tunggal dan kata majmuk gramatis daripada pasangan penggandaan
separa (Soalan 3a) kata majmuk separa.
ii. Bina ayat – pasangan
a. Jar i - jejari HPU : 12.0, 9.0 , 2.0, kata
b. bola - bebola HPK : 9.1 Aras 2 (i)
c. kuda - kekuda BBB/i-THINK
2.1 Aras 1 (i) Buku Teks ms 41
12.3 Aras 2 (i) Gambar setiap perkataan
/powerpoint
CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat:
 Latar 1. Menyatakan contoh latar masa AKTIVITI
- Kaduk, Ayam, Dan Raja i. Penerangan & soal jawab.
- Munsyi dan latar tempat yang terdapat ii. Perbincangan
- Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul dalam cerpen. iii. Teknik bedah karya
2. Melengkapkan contoh yang iv. Melengkapkan modul
LISAN sesuai dengan latar masyarakat BBM/i-THINK
Cadangan: yang diberi. Lembaran Pengurusan Grafik
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan 3. Menyuaipadankan latar Teks Novel
mana-mana isu daripada 11 tema masyarakat dengan huraian
dalam Buku Teks Bahasa Melayu yang diberikan. AKTIVITI
Tingkatan 4 4. Menjawab dua soalan berformat Perbualan/Soal jawab/
SPM berkaitan latar masa, latar Sumbang saran
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin tempat, dan latar masyarakat. BBM
Bahan petikan/grafik
HPU : 10.0, 3.0
HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)
3.3 Aras 1 (ii)

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membina ayat yang gramatis

untuk menjawab soalan-soalan
yang diajukan.
2. Menyampaikan ayat yang
dibina dengan tepat dan
menggunakan intonasi yang
sesuai.

15

HPU : 1.0, 2.0. 5.0
HPK : 1.4 Aras 1(vi)

2.5 Aras 3 (i)
5.2 Aras 1 (i)

16

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

9 UNIT 3: DUNIA SEMAKIN CANGGIH Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
24 - 28 FEB E-mel dan Anda 1. Memberi pendapat untuk binaan ayat i. Penerangan format
Kesusasteraan
KARANGAN menulis isi. Sebutan dan Melayu perbahasan
2. Menghuraikan isi karangan Intonasi Sejarah ii. Tayangan video
Soalan: Teknologi
TMK membawa lebih banyak manfaat dalam kumpulan Penanda Maklumat dan perbahasan
berbanding mudarat. 3. Menulis karangan format wacana Komunikasi iii. Bahas spontan isu TMK –

Format : perbahasan. Tanda baca wakil kumpulan
Perbahasan iv. Penulisan
HPU : 2.0, 12.0, 3.0, MORFOLOGI
HPK : 12.3 Aras 1 (iii) - Kata kerja NILAI BBB/i-THINK
Nota & contoh karangan
2.1 Aras 1 (ii), transitif Kerjasama perbahasan
3.3 Aras 1 (ii) - Kata kerja Keyakinan Bahan bacaan isu TMK
Kejujuran Video perbahasan
aktif Hormat-
- Kata kerja menghormati AKTIVITI
Baik hati i. Penerangan
pasif Berdikari - kata kerja tak transitif
Ketaatan berpelengkap & kata
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: Keberanian kerja tak transitif
 Kata Kerja 1. Membezakan kata kerja transitif Kerajinan berpelengkap
- kata kerja transitif
- Kata Kerja Tak Transitif dengan kata kerja tak transitif KBT ii. Menyenaraikan kata
- Kata Kerja Transitif 2. Menyenaraikan tiga kata kerja kerja tak transitif dan
Kecerdasan kata kerja transitif (aktiviti
Soalan Latihan (3b) tak transitif dan tiga kata kerja pelbagai kumpulan).
Berdasarkan petikan diberi senaraikan: transitif berdasarkan petikan Kemahiran berfikir iii. Membuat peta minda
diberikan.
- 3 kata kerja tak transitif tanpa
pelengkap HPU : 8.0, 3.0,
HPK : 8.1 Aras 1 (ii)
- 3 kata kerja tak transitif
berpelengkap 3.2 Aras 2(i)

- 3 kata kerja transitif

17

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: BBB/iTHINK
PUISI MODEN 1. Menyampaikan sajak dengan Buku Teks ms 56, 57, 58
 Maksud
 Nilai intonasi dan gaya yang sesuai AKTIVITI
 Pengajaran dengan nada sajak. i. Penerangan & soal
 Latihan pemahaman 2. Menyatakan maksud sajak jawab.
dengan tepat mengikut rangkap ii. Perbincangan
- Sang Gembala Kuda 3. Menyatakan dua nilai dan dua iii. Teknik bedah karya
- Aku Membaca Lagi pengajaran dalam sajak.
4. Menjawab 3 soalan pemahaman iv. Melengkapkan modul
NILAM sajak dengan ayat yang lengkap BBM/i-THINK
dan gramatis. Lembaran Pengurusan Grafik
Teks Antologi Jaket Kulit
HPU : 10.0, 11.0 Kijang dari Istanbul
HPK : 10.1 Aras 1 (ii),
AKTIVITI
10.5 Aras 1(i) i. Memilih bahan bacaan
ii. Membaca
Pada akhir PdPc, murid dapat: iii. Menulis sinopsis
1. Mencatatkan maklumat buku BBB
Buku cerita
yang dibaca ke dalam buku Buku NILAM
NILAM
2. Menulis sinopsis bahan bacaan
ke dalam buku NILAM

HPU : 7.0, 10
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)

10.6 Aras 1 (iii)

18

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA BAHASA KURIKULUM
10 Patriotik
3 -7 MAC RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Isu : perpaduan kaum / Masyarakat 1. Membaca petikan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Nyanyian lagu 1 Malaysia
majmuk /1Malaysia Melayu ii. Soal jawab berdasarkan
mendapatkan maklumat yang Sebutan dan Kewarganegaraa
NOVEL: JENDELA MENGHADAP JALAN relevan dengan arahan. Intonasi n lirik lagu ‘1Malaysia’
 Sinopsis / Plot 2. Menyatakan isi-isi tersurat dalam Sejarah iii. Bacaan untuk
 Permulaan petikan. Penanda Kemasyarakatan
 Perkembangan (Masalah Dan 3. Menulis rumusan lengkap tidak wacana Sains sosial mendapatkan isi tersurat.
melebihi 120 patah perkataan Sains dan iv. Merumus petikan.
Penyelesaian) dengan ayat yang gramatis. Tanda Baca teknologi v. Menjawab soalan
4. Menjawab 3 soalan pemahaman
berdasarkan petikan dengan MORFOLOGI NILAI pemahaman umum.
ayat yang lengkap dalam  Pembentuka Kerjasama
perenggan. Keyakinan BBB/i-THINK
n kata kerja: Kejujuran Lirik Lagu 1Malaysia
HPU : 2.0, 7.0, 8.0 a) Kata kerja Hormat- Video lagu 1Malaysia
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) menghormati Petikan rumusan.
tunggal Baik hati
7.5 Aras 2 (i), b) Kata kerja Berdikari AKTIVITI
8.4 Aras 3 (i) Ketaatan i. Peneranga
7.1 Aras 1 (iv) terbitan Keberanian ii. Susun kad binaan plot
berimbuh Kerajinan iii. Perbincangan &
Pada akhir PdPc, murid dapat: an
KBT pembentangan
1. Menyatakan peristiwa pada Kecerdasan kumpulan
permulaan cerita. pelbagai iv. Melengkapkan modul
Kemahiran berfikir
2. Menghuraikan peristiwa pada BBM/i-THINK
peringkat perkembangan. Lembaran Pengurusan Grafik
Kad imbasan binaan plot (5
3. Menyatakan penyelesaian bagi keping) untuk aktiviti (ii)
masalah dalam novel. Teks Novel

HPU : 10.0, 3.0
HPK : 10.6 Aras 3 (ii),

10.4 Aras 2 (iii)

19

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Membezakan kata kerja aktif i. Penerangan & soal
Kata Kerja Transitif jawab
- Kata Kerja Aktif dengan kata kerja kerja pasif ii. Menghasilkan peta
- Kata Kerja Pasif 2. Menukarkan kata kerja aktif minda untuk
membezakan kata kerja
Soalan Latihan (Soalan 3b) kepada kata kerja pasif. aktif dengan kata kerja
Tukarkan ayat-ayat pasif berikut 3. Menukarkan ayat pasif kepada kerja pasif
menjadi ayat aktif yang gramatis. iii. Menukar kata kerja aktif
i. Surat itu saya pos kepada nenek ayat aktif. kepada kata kerja pasif.

yang berada di kampung. HPU : 2.0, 7.0 iv. Menukar ayat aktif – ayat
ii. Mereka bertiga telah ditangkap HPK : 2.1 Aras 1 (i) pasif dan
ayat pasif – ayat aktif
oleh polis atas kesalahan 7.5 Aras 2 (ii)
merosakkan harta benda awam. BBB/i-THINK
iii. Datuk Seri Najib diwawancara oleh Buku Teks ms 64- 65
pemberita luar negara selepas Kertas warna
Persidangan Antarabangsa (membuat peta minda)
Negara-Negara Berkecuali di Lembaran tugasan
Tokyo.
AKTIVITI
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Perbualan/Soal jawab/
1. Menyampaikan idea/pendapat Sumbang saran
Cadangan:
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan dengan intonasi dan gaya yang BBM
mana-mana isu daripada 11 tema sesuai. Bahan petikan/grafik
dalam Buku Teks 2. Bersoal jawab secara
bertatasusila.
Bahasa Melayu Tingkatan 4
HPU : 1.0, 10.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi),

1.6 Aras 1 (vii)
10.5 Aras 1 (ii)

20

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
11 BAHASA KURIKULUM

10 – 14 MAC UJIAN BULANAN 1
SEMAKAN, PERBINCANGAN, DAN PEMBETULAN KERTAS UJIAN SUMATIF 1

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

12 UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
17 - 21 MAC Malaysia Alaf Baharu 1. Membaca bahan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Ulasan video/gambar
mendapatkan maklumat yang Melayu ii. Bacaan untuk
KBBR relevan dengan arahan. Sebutan dan Geografi mendapatkan maklumat.
2. Mengenal pasti tema gambar Intonasi Kemasyarakatan iii. Soal jawab & analisis
Kejayaan yang telah dicapai oleh yang dipaparkan. Sains dan bahan KBBR untuk
negara untuk menelusur alaf baharu. 3. Memberikan pendapat untuk Penanda teknologi mendapatkan isi.
(Buku Teks ms 85 – 88) menulis rangka karangan. wacana
4. Menulis karangan dengan NILAI iv. Penulisan KBBR
Bahan KBBR – Gambar/ Dialog/ Carta menggunakan isi yang Tanda Baca Kerjasama
dll yang sesuai bersesuaian dengan tema Keyakinan BBM/i-THINK
gambar yang dipaparkan MORFOLOGI Kejujuran Sedutan video kemajuan
- Kata Kerja Hormat- Malaysia/
HPU : 2.0, 4.0, 12.0 menghormati Gambar yang relevan
HPK : 4.2 Aras 1 (i) Ganda Baik hati Buku Teks ms 85 – 88
- Kosa kata Berdikari
12.3 Aras 1 (iii) Ketaatan
2.1 Aras 1 (ii) Keberanian
Kerajinan

NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: KBT AKTIVITI
1. Menyatakan klimaks yang Kecerdasan i. Penerangan
 Klimaks pelbagai ii. Susun kad binaan plot
 Peleraian terdapat dalam novel. Kemahiran berfikir iii. Perbincangan &
2. Mengenal pasti peleraian dalam Kajian Masa
Depan pembentangan
novel. kumpulan
3. Menjawab dua soalan berformat iv. Melengkapkan modul

SPM.

21

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

HPU : 10.0, 3.0 BBM/i-THINK
HPK : 10.6 Aras 3 (ii), Lembaran Pengurusan Grafik
Kad imbasan binaan plot (5
10.4 Aras 2 (iii), keping) untuk aktiviti (ii)
3.3 Aras 1 (ii) Teks Novel

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Membezakan kata kerja tunggal i. Penerangan
Pembentukan kata kerja : ii. Mengesan kata kerja
- Kata kerja tunggal dengan kata kerja terbitan.
- Kata kerja terbitan berimbuhan 2. Mengenal pasti imbuhan yang tunggal dalam petikan
iii. Menentukan imbuhan
Soalan Latihan (3d) sesuai bagi 5 kata kerja terbitan.
Mengesan kesalahan istilah dan 3. Mengesan dan membetulkan yang tepat bagi kata kerja
bahasa dalam ayat . terbitan berimbuhan.
kesalahan istilah dan bahasa. iv. Mengesan dan
membetulkan kesalahan
HPU : 1.0, 7.0 bahasa
HPK : 1.4 Aras 2 (i) dan (ii)
BBM
7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) Buku Teks ms 81- 83

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin 1. Membaca sekurang-kurangnya i. Memilih bahan bacaan
sebuah buku fiksyen dalam masa ii. Membaca
yang ditetapkan. iii. Menulis sinopsis

2. Menulis sinopsis bahan bacaan BBM/i-THINK
ke dalam buku NILAM dengan Buku cerita
kemas. Buku NILAM

22

HPU : 7.0
HPK : 7.1, 7.2 Aras 1 (ii)

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
13 BAHASA KURIKULUM

24-28 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22 – 30 MAC 2019

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

14 UNIT 4 : KERANAMU MALAYSIA Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Pengorbananku 1. Membaca bahan untuk Binaan ayat Kesusasteraan i. Mengulas petikan
31 MAC -4 Melayu
APRIL KARANGAN mendapatkan maklumat yang Sebutan dan Kewarganegaraan video/gambar
relevan dengan arahan. Intonasi Sejarah ii. Pertandingan mencipta
Sebagai generasi harapan negara, 2. Mengenal pasti format penulisan Kemasyarakatan
huraikan peranan dan pengorbanan syarahan. Penanda ‘slogan’ remaja
remaja untuk menjadi modal insan 3. Menulis karangan dengan isi yang wacana NILAI cemerlang dalam
yang cemerlang. bersesuaian dengan tajuk soalan. Kerjasama kumpulan.
Keyakinan iii. Tayangan video
Format: Kejujuran syarahan/ Penerangan
Syarahan Hormat- format
menghormati iv. Perbincangan isi
HPU : 1.0, 2.0, 12.3 Tanda Baca Keberanian v. Penulisan karangan
HPK :12.3 Aras 1 (iii) Kerajinan secara berpandu
MORFOLOGI (rangka)
2.1 Aras 1 (ii), Kata Kerja KBT
1.3 Aras 1 (i) Majmuk Kecerdasan BBM/i-THINK
pelbagai i. Tayangan video ikon
Kosa kata Kemahiran berfikir
Kajian Masa remaja Datuk Nicol Ann
Depan David – pengorbanannya
untuk negara.
ii. Video syarahan/ nota
format syarahan

23

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

NOVEL JENDELA MENGHADAP JALAN Pada akhir PdPc, murid dapat: iii. Lembaran contoh
 Tema / Persoalan Khusus 1. Menyatakan tema novel dengan karangan syarahan

tepat. AKTIVITI
2. Menyenaraikan tiga contoh i. Perbincangan kumpulan -

peristiwa persoalan Menjawab melengkapkan peta
dua soalan berformat SPM minda tema & persoalan
berkaitan tema dan persoalan. ii. Sumbang saran
iii. Menghasilkan peta minda
HPU : 10.0, 3.0 perbandingan tema
HPK :10.6 Aras 3 (ii) dengan persoalan
iv. Melengkapkan modul
10.4 Aras 2 (iii),
3.3 Aras 1 (ii) BBB/CADANGAN i-THINK
Lembaran Pengurusan Grafik
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: Teks Novel DI SEBALIK DINARA
1. Menyatakan 2 contoh kata kerja Wira Bangsa
 Kata Kerja Ganda
ganda mengikut jenis. AKTIVITI
Soalan Latihan (3a) 2. Mengenal pasti kata kerja i. Penerangan Kata Kerja
a. Bergilir-gilir Ganda
b. Bolak-balik majmuk dalam ayat. - Kata Kerja
c. Terhuyung-hayang 3. Membina ayat daripada kata Penggandaan
d. Berulang-alik Berentak
e. Simpang-siur ganda dengan bahasa yang - Kata Kerja
f. Riuh-rendah gramatis. Penggandaan Penuh
- Kata Kerja
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin HPU : 5.0, 9.0 Penggandaan
HPK : 5.2 Aras 2 (i): Separa

9.2 Aras 2.(i)

24

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Bina ayat daripada kata
1. Memberikan penjelasan secara ganda secara
Cadangan: berpasangan
Bahan lisan pilihan murid berdasarkan spontan tentang bahan lisan
mana-mana isu daripada 11 tema dengan intonasi yang sesuai. BBM
dalam Buku Teks Bahasa Melayu 2. Memberikan idea/pendapat Buku Teks ms 91
Tingkatan 4 secara bertatasusila. Edaran nota/ power point
penerangan & latihan
HPU : 2.0
HPU : 2.5 Aras 3 (i) AKTIVITI
Perbualan/Soal jawab/
Sumbang saran
BBM/i-THINK
Bahan petikan/grafik

25

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
15
7-11 APRIL UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR SINTAKSIS
Pendidikan alam sekitar Binaan ayat
Kualiti udara
Sebutan dan
RUMUSAN Pada akhir PdPc, murid dapat: Intonasi ILMU AKTIVITI
1. Membaca petikan untuk Kesusasteraan i. Tayangan video/gambar/
Isu : Penanda Melayu
Alam Sekitar mendapatkan maklumat yang wacana Sejarah Keratan akhbar yang
relevan dengan arahan. Kemasyarakatan sesuai
2. Mengenal pasti dan Kata Adjektif Sains ii. Sumbang saran - isu
menyenaraikan isi tersurat dalam semasa pencemaran
petikan. MORFOLOGI NILAI alam.
3. Menulis rumusan yang lengkap Pembentukan Kerjasama iii. Bacaan untuk
dengan menggunakan ayat Kata Adjektif Keyakinan mendapatkan maklumat.
yang gramatis. Baik hati iv. Ujian mengira patah
4. Menjawab 3 soalan pemahaman Kosa kata & Berdikari perkataan.
berdasarkan petikan dengan Istilah alam Ketaatan v. Merumus petikan
ayat yang lengkap dalam sekitar Keberanian
perenggan. Kerajinan BBM/i-THINK
Video/gambar/petikan
HPU : 2.0, 7.0, 8.0 KBT akhbar pencemaran udara
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) Kecerdasan di Malaysia
pelbagai Buku Teks ms 114 - 115
7.4 Aras 2 (i), Kemahiran berfikir Lembaran petikan rumusan
8.4 Aras 3 (i),
7.1 Aras 1 (iv)

CERPEN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Membezakan watak dengan i. Tayangan sedutan filem
 Perbandingan Watak Dan ii. Perbincangan dan soal
Perwatakan perwatakan.
2. Membandingkan watak dan jawab.
- Kaduk, Ayam, Dan Raja iii. Kerusi panas.
- Munsyi perwatakan antara ketiga-tiga iv. Melengkapkan modul.
- Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul cerpen.

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin 26

3. Melengkapkan peta minda BBM/CADANGAN i-THINK
berkaitan watak dan perwatakan Lembaran Pengurusan Grafik
dalam cerpen Teks Antologi Jaket kulit
Kijang dari Istanbul
4. Menjawab dua soalan berformat
SPM berkaitan watak dan AKTIVITI
perwatakan. i. Penerangan kata kerja

HPU : 10.0, 3.0 majmuk
HPK : 10.6 Aras 3 (ii) ii. Latihan mengenal pasti

10.4 Aras 2 (iii), kata kerja majmuk.
3.3 Aras 1 (ii) iii. Mengesan dan

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: membetulkan kesalahan
Kata Kerja Majmuk 1. Menyatakan 3 contoh kata kerja istilah dan bahasa

Soalan Latihan (Soalan 3d) majmuk dengan tepat. BBM/i-THINK
a. Penduduk di kawasan setinggan itu 2. Menyenaraikan 15 perkataan Buku Teks ms 92
(Aktiviti 1)
mengucapkan terimakasih kerana kata majmuk yang dieja secara
air bersih yang kerajaan sediakan rapat. AKTIVITI
memudahkan urusan mereka. 3. Mengenal pasti kata kerja i. Memilih bahan bacaan
b. Pasukan bola sepak negara telah majmuk dalam ayat. ii. Membaca
melipat gandakan usaha untuk 4. Mengesan dan membetulkan iii. Menulis sinopsis
menghadapi dugaan Sukan SEA. kesalahan istilah atau kata dan
c. Bank Negara Malaysia telah kesalahan bahasa. BBM
mengambilalih syarikat-syarikat Buku cerita
yang muflis dan tidak berkuasa HPU : 1.0, 7.0 Buku NILAM
saing. HPU : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii)

NILAM 1.4 Aras 2 (i) dan (ii)

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca sekurang-kurangnya

sebuah buku fiksyen dalam masa
yang ditetapkan.
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan
kemas.

HPU : 7.0
HPK : 7.0 Aras 1 (ii)

27

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

16 UNIT 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR SINTAKSIS
14-18 APRIL Pencemaran sungai kita Binaan ayat
Sebutan dan
KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: Intonasi ILMU AKTIVITI
1. Mengenal pasti tema gambar Penanda Kesusasteraan i. Tayangan video
Isu: wacana Melayu
Pencemaran Sungai/Air yang dipaparkan. Tanda Baca Geografi /gambar/ keratan akhbar
2. Memberikan pendapat untuk Peribahasa Kemasyarakatan pencemaran sungai
Bahan KBBR – Gambar / Dialog / Graf / Alam sekitar ii. Bacaan &perbincangan
Poster dll bahan yang sesuai. menulis rangka karangan. Pendidikan Islam / untuk mendapatkan
3. Menyenaraikan tiga isi Pendidikan Moral maklumat.
iii. Pertandingan
berdasarkan bahan yang diberi. NILAI menghasilkan sajak
4. Menulis karangan dengan Kerjasama pendek‘Selamatkan
Tanggungjawab Sungai Kita’
menggunakan isi yang Keyakinan iv. Penulisan KBBR secara
bersesuaian dengan dialog. Kebersihan berpandu
mental dan fizikal
HPU : 2.0, 12.0, 1.0 BBM/i-THINK
HPK :12.3 Aras 1 (iii) KBT Video pencemaran
Kecerdasan sungai/gambar/keratan
2.1 Aras1 (ii), pelbagai akhbar yang sesuai
1.3 Aras 1 (i) Kemahiran berfikir Petikan untuk bacaan luas
(menjana idea, Jadual pelan induk
membuat mengarang.
kesimpulan)
Konstruktivisme

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
1. Mendeklamasi sajak dengan i. Penerangan & soal
Puisi Moden
 Maksud intonasi dan gaya yang sesuai jawab.
 Nilai dengan nada sajak. ii. Perbincangan
 Pengajaran 2. Menyatakan maksud sajak iii. Teknik bedah karya
 Latihan pemahaman dengan tepat mengikut rangkap iv. Melengkapkan modul

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin 28

- Www.Sibermerdeka.Com.My 3. Menyatakan dua nilai dan dua BBM/i-THINK
- Gelanggang pengajaran dalam sajak. Lembaran Pengurusan Grafik
Teks Antologi Jaket Kulit
4. Menjawab 3 soalan pemahaman Kijang dari Istanbul
sajak dengan ayat yang
lengkap dan gramatis. AKTIVITI
i. Penerangan – bentuk
HPU : 10.0, 11.0
HPK : 10.1 Aras 1 (ii), kata adjekif
ii. Soal jawab –
10.5 Aras 1(i)
mendapatkan contoh-
TATABAHASA: Pada akhir PdPc, murid dapat: contoh kata adjektif
mengikut 4 bentuk
Kata Adjektif 1. Menyatakan 2 contoh kata daripada murid.
adjektif mengikut jenisnya. iii. Menyenaraikan kata
Soalan Latihan (Soalan 3b) adjektif (4 bentuk)
Air tasik itu sungguh tenang. Pelbagai 2. Mengesan kata adjektif yang berdasarkan petikan teks
jenis teratai dan kiambang yang cantik terdapat dalam petikan dengan “Kualiti Udara” Buku Teks
tumbuh meliar di dalam tasik tersebut. tepat. ms 109 -111
Kaki pancing tanpa mengira tua atau iv. Menganalisis petikan dan
muda akan menghabiskan masa 3. Menyenaraikan 8 kata adjektif menyenaraikan kata
lapang di tasik itu. Ikan-ikan yang berdasarkan petikan soalan adjektif dan frasa adjektif.
dipancing akan dijadikan lauk yang diberi.
enak. Baru-baru ini penduduk BBM/i-THINK
kampung di sekitar kawasan tasik HPU : 1.0, 7.0 Buku Teks ms 116 dan ms 109 -
menjadi gempar kerana dua ekor HPK : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) 111
buaya yang ganas telah kelihatan di Buku Teks ms 106-107
situ. 1.4 Aras 2 (i) dan (ii) Lembaran Latihan

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Melafazkan dan memahami puisi Melafazkan puisi
moden. 29

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid i. Melafazkan puisi yang diberikan Memberikan pendapat/idea
berdasarkan mana-mana daripada 11 oleh guru dengan gaya dan spontan
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 intonasi yang sesuai.
BBM
ii. Memberikan pendapat tentang Teks Antologi Harga Remaja
isu yang dibincangkan dengan
intonasi dan sebutan yang jelas.

HPU : 1.0, 2.0
HPK : 2.5 Aras 3 (i)

1.4 Aras 1(v)

30

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

17 UNIT 6 : RIADAH Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
21 – 25 APRIL Hobi, Sukan, dan Rekreasi 1. Membaca petikan untuk Binaan ayat Pendidikan i. Tayangan video aktiviti
Jasmani dan
RUMUSAN mendapatkan maklumat yang MORFOLOGI Kesihatan masa lapang
relevan dengan arahan. Sastera Melayu remaja/gambar aktiviti
Isu: Sukan/ Hobi / Sukan / Rekreasi 2. Menggariskan 6 isi tersurat dalam Kata Tugas sukan lasak
petikan dengan tepat. KBT ii. Bacaan untuk
3. Menulis rumusan lengkap tidak Sebutan dan Kecerdasan mendapatkan maklumat
melebihi 120 patah perkataan Intonasi pelbagai iii. Merumus petikan
dengan kemas. Kemahiran berfikir
4. Menjawab 3 soalan pemahaman Penanda (menjana idea, BBM/i-THINK
berdasarkan petikan dengan ayat Wacana membuat i. Video aktiviti masa
yang lengkap dalam perenggan. kesimpulan)
Kajian masa lapang remaja/ gambar
HPU : 2.0, 8.0 depan sukan lasak
HPK : 2.1 Aras 1 (ii) ii. PowerPoint teknik
merumus
7.5 Aras 2 (i), iii. Petikan Rencana
7.1 Aras 1 (iv)

NILAI
Tanggungjawab
Keyakinan
Kebersihan
mental dan fizikal

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Kata Tugas 1. Menyatakan 4 jenis kata tugas i. Penerangan & Soal
jawab
- maksud kata tugas dengan tepat. ii. Membuat peta minda
- 4 jenis kata tugas & contoh 2. Memberikan 2 contoh kata tugas jenis kata tugas
iii. Menganalisis petikan bagi
Latihan (Soalan 3d) bagi setiap jenis dengan tepat. mengesan kata tugas
a. Budak itu melarikan diri bila melihat 3. Mengesan dan membetulkan (Buku Teks ms 134 - Aktiviti
2)
seorang lelaki yang bukan kesalahan kata tugas dengan
dikenalinya. tepat dalam ayat yang diberi. iv. Mengesan dan
membetulkan kesalahan
b. Shafe adalah pelajar yang paling HPU : 1.0, 7.0 kata atau istilah dan
tertinggi di dalam kelasnya. HPK : 7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) kesalahan bahasa .

1.4 Aras 2 (i) dan (ii)

31

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

Konsert amal itu akan diadakan BBM/i-THINK
minggu lepas kerana mendapat i. Buku Teks ms 133
sambutan yang sangat baik ii. Buku Teks ms 134
daripada orang ramai.
AKTIVITI:
PROSA TRADISIONAL Pada akhir PdPc, murid dapat: i. Perbincangan
Kepimpinan Melalui Teladan 1. Melengkapkan sinopsis prosa. ii. Pembentangan - Teknik
2. Menyatakan nilai yang sesuai
Pelayaran Penuh Peristiwa balang kaca
- Sinopsis dengan huraian prosa. iii. Melengkapkan modul
- Persoalan 3. Menyuaipadankan persoalan BBM/i-THINK
- Nilai Lembaran Pengurusan Grafik
dengan huraian prosa. Teks Antologi Harga Remaja
Latihan pemahaman 4. Menjawab 3 soalan pemahaman Lembaran Pengurusan Grafik

tentang prosa dengan ayat AKTIVITI
yang lengkap. Perbualan/Soal jawab/
sumbang saran
HPU : 10.0, 8.0 BBM/i-THINK
HPK : 10.4 Aras 1 (iii) Bahan petikan/grafik

10.2 Aras 3,
10.6 Aras 3 (ii)

8.7 Aras 2 (i)

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Menghuraikan idea dengan jelas
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid
berdasarkan mana-mana daripada 11 secara spontan danbertatasusila.
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4
HPU : 1.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi)

1.6 Aras 1 (vi)

32

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

18 UNIT 6 : RIADAH
28 APRIL – 2 Cabaran di Puncak Kinabalu & Hobi dan cabaran

MEI KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
1. Membaca petikan dengan Binaan ayat Pendidikan i. Bacaan luas ‘Kinabalu
 1 MEI Soalan: Jasmani dan
CUTI Anda dan keluarga baru tiba di satu intonasi yang sesuai dan sebutan MORFOLOGI Kesihatan Oh Kinabalu’
HARI kawasan percutian. Gambarkan yang jelas Kata Hubung Sastera Melayu ii. Ulasan cerpen
suasana dan peristiwa-peristiwa 2. Memberikan ulasan/pendapat Gabungan Geografi iii. Penerangan teknik
PEKERJA menarik yang anda lalui sepanjang tentang cerpen dengan yakin.
percutian tersebut. 3. Menghasilkan plot cerpen Kata Hubung KBT menghasilkan karangan
mengikut kehendak soalan yang Pancangan Kecerdasan keperihalan
Latihan penulisan penuh diberikan dengan lengkap pelbagai iv. Menghasilkan plot cerita
- Tugasan di rumah 4. Menulis perenggan pendahuluan Kata praklausa Kemahiran berfikir secara berkumpulan
cerpen yang lengkap (menjana idea,
Sebutan dan membuat BBM/i-THINK
HPU : 2.0, 12.0 intonasi kesimpulan) i. Buku Teks ms 138
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) Konstruktivisme ii. Nota teknik menulis

2.1 Aras 2 (i) NILAI cerpen
Keberanian iii. Contoh karangan
Kerjasama
Rasional gambaran/ keperihalan
Menghormati iv. Kertas Mahjong& marker
Kasih sayang

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
i. Permainan - meneka
Peribahasa 1. Membaca petikan teks dengan
intonasi dan sebutan yang jelas peribahasa daripada
Soalan Latihan ( 3e) untuk mendapatkan maksud bahasa isyarat – aktiviti
Gejala vandalisme berpunca daripada dengan tepat. kumpulan
sikap remaja yang tidak menghargai
kemudahan awam yang disediakan 2. Menyatakan tiga peribahasa ii. Menentukan tiga
oleh pihak kerajaan. Ibu bapa yang bersesuaian dengan situasi peribahasa paling tepat
seharusnya mendidik anak-anak yang diberi dalam petikan. untuk situasi dalam ayat
mereka sejak dari kecil menghargai yang diberi. (Soalan 3e)
setiap pemberian dan menjaga

33

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

pemberian tersebut dengan baik. HPU : 2.0, 9.0 BBM/i-THINK
Gejala vandalisme ialah penyakit sosial HPK : 9.1 Aras 1 (i) Kad soalan permainan
yang menyerang remaja dan bahasa isyarat
merosakkan mereka. Sepatutnya 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv)
remaja ini berperanan sebagai aset Lembaran Latihan
yang berharga untuk membangunkan Peribahasa
negara. Sebelum terlewat, pelbagai
pihak hendaklah memainkan peranan AKTIVITI
menyelamatkan para remaja ini i. Melengkapkan petikan
daripada hanyut dengan budaya
mereka yang merugikan masyarakat sinopsis secara
dan negara. berpasangan
ii. Aktiviti bedah watak –
KOMSAS Pada akhir PdPc, murid dapat: peta minda
1. Menyatakan enam peristiwa iii. Perbincangan & soal
PROSA TRADISIONAL penting dalam prosa. jawab
Kepimpinan Melui Teladan 2. Menyatakan watak utama dan iv. Latihan pemahaman
perwatakannya dengan tepat.
3. Menyatakan tiga pengajaran BBM/i-THINK
yang bersesuaian dengan Lembaran Pengurusan Grafik
huraian/contoh yang diberi. Teks Antologi Harga Remaja
4. Menjawab soalan pemahaman
berformat SPM dengan ayat AKTIVITI
yang lengkap. i. Memilih bahan bacaan
ii. Membaca senyap
HPU : 10.0 iii. Menulis sinopsis
HPK : 10.4 Aras 1 (iii)
BBM/i-THINK
10.2 Aras 3 (i), Buku fiksyen
10.6 Aras 3 (ii)

8.7 Aras 2 (i)

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca sekurang-kurangnya

sebuah buku fiksyen dalam masa
yang ditetapkan.
2. Menulis sinopsis bahan bacaan
ke dalam buku NILAM dengan
kemas.

HPU : 10.0
HPK : 10.2 Aras 1 (ii)

34

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM
19 UNIT 7 : GENERASI KITA Pada akhir PdPc, murid dapat:
5 – 9 MEI Wawasan Generasi Kita 1. Memberi pendapat tentang SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
modal insan bertaraf dunia Binaan ayat Sains Teknologi i. Perbincangan kumpulan –
6 MEI RUMUSAN dengan yakin. Sebutan dan Agama/Moral
CUTI AWAL 2. Menganalisis soalan untuk intonasi Kemasyarakatan memilih seorang ikon
RAMADAN Isu: menentukan arahan isi tersurat Peribahasa Sastera Melayu negara bertaraf dunia &
Modal Insan Bertaraf dunia / Cabaran dan isi tersirat yang diarahkan. Sejarah pembentangan
remaja abad ke-21 3. Membaca senyap sambil ii. Bacaan untuk
menggariskan sekurang- NILAI mendapatkan dan
kuangnya enam isi tersurat yang Keberanian menanda maklumat yang
betul. Kerjasama relevan
4. Menyenaraikan dua isi tersirat Kerajinan iii. Soal jawab
yang relevan dengan soalan. Patriotik iv. Menulis rumusan.
5. Menulis rumusan lengkap dalam
empat perenggan yang kemas KBT BBM/i-THINK
tidak melebihi 120 patah Kecerdasan Gambar angkasawan
perkataan. pelbagai negara / Datuk Lee Chong
Kemahiran berfikir Wei/ Datuk Nicole Ann David
HPU : 7.0, 8.0 (menganalisis, Petikan Rencana
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) menjana idea)
Kontekstual
8.4 Aras 3 Konstruktivisme
7.1 Aras 1 (iv)

KOMSAS : Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
NOVEL JENDELA MENGHADAP JALAN 1. Membezakan watak dengan i. Penerangan & sumbang
 Watak dan Perwatakan
- definisi watak dan perwatakan perwatakan. saran
- jenis watak 2. Mengkategorikan watak ii. Permainan meneka dan
- teknik menghurai watak
Latihan berformat SPM mengikut jenis dengan betul. menentukan gambar
3. Melengkapkan peta minda dengan watak dalam
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin novel
berkaitan watak dan perwatakan iii. Melengkapkan modul
dalam novel JMJ
4. Menjawab dua soalan berformat BBM/i-THINK
SPM berkaitan watak dan Lembaran Pengurusan Grafik
perwatakan.

35

HPU : 10.0, 3.0 Gambar-gambar untuk
HPK : 10.6 Aras 3 (ii) permainan meneka watak

10.4 Aras 2 (iii), AKTIVITI
3.3 Aras 1 (ii) (Kata Hubung)
i. Penerangan & Soal
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat:
a) Kata Hubung 1. Membezakan kata hubung jawab
ii. Membuat jadual
- Gabungan gabungan dengan kata hubung
- Pancangan pancangan. perbandingan kata
- 2. Menyenaraikan sekurang- hubung gabungan
Soalan Kata Hubung kurangnya dua kata hubung dengan kata hubung
Melengkapkan petikan dengan kata gabungan dan dua kata hubung pancangan (Rujuk Buku
hubung pancangan pancangan dengan tepat. Teks ms 134 – 135)
(Aktiviti 6, Buku Teks ms 136) 3. Melengkapkan petikan yang diberi iii. Melengkapkan petikan
dengan kata hubung yang betul. dengan kata hubung
b) Kata Praklausa 4. Menyenaraikan sekurang- (Buku Teks ms 136)
kurangnya tiga kata praklausa
Soalan Latihan (3b) dengan tepat. BBM/i-THINK
Tukarkan cakap ajuk kepada cakap (Kata Hubung)
pindah/karangan biasa yang gramatis HPU : 2.0, 9.0 a) Buku Teks ms 134
tanpa mengubah maksud asalnya. HPK : 9.1 Aras 1 (i) b) Buku Teks ms 136
i. “Aduh, sakitnya kaki saya!” jerit
2.3 Aras 1 (iii) dan (iv) AKTIVITI (Praklausa)
Suriana apabila terjatuh ke dalam i. Penerangan & melukis
longkang.
ii. “Mengapa awak datang lambat peta minda/nota kata
Azizi?” tanya Puan Umi Hani praklausa
dengan tegas. ii. Menyenaraikan 2
iii. “Aini, tolong ambilkan ubat mak di perkataan bagi setiap
atas meja tu” kata Mak Bibah jenis praklausa
dengan suara yang perlahan.
iv. “Ya, sayalah yang telah
mengambil buku cerita awak ”
kata Lim kepada Mahen.

36

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: iii. Permainan menentukan
1. Memberikan penjelasan secara maksud di sebalik kata
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid praklausa (Aduh, Cis,
berdasarkan mana-mana daripada 11 spontan tentang bahan Mengapakah, Usahlah,
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 rangsangan dengan intonasi Benar , Tolonglah, Ya dll)
yang sesuai.
2. Memberikan idea/pendapat BBM/i-THINK(Praklausa)
secara bertatasusila. a) Buku Teks ms 144
b) Nota Cakap Ajuk Cakap

Pindah
c) Lembaran Soalan

AKTIVITI
Perbualan/Soal jawab/
Sumbang saran

BBM
Bahan petikan/grafik

HPU : 2.0
HPK : 2.3 Aras 2 (i) dan (ii)

37

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
TEMA/TAJUK BAHASA KURIKULUM AKTIVITI / BBM/ i-THINK
20 & 21
12- 16 MEI PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
19 – 23 MEI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019 & CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
16 MEI 24 MEI – 8 JUN 2019
HARI GURU
HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN
22 & 23 BAHASA KURIKULUM

MINGGU

MINGGU 24 SEMAKAN, PERBINCANGAN, DAN PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

9 – 13 JUN Semakan, perbincangan & Membuat Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Binaan ayat Sastera i. Penerangan guru dan
Pembetulan Soalan Peperiksaan 1. Mengenal pasti Kemasyarakatan
kesalahan/kelemahan yang Sebutan dan Agama/Moral soal jawab
Pertengahan Tahun dilakukan dalam peperiksaan intonasi ii. Perbincangan
KBT iii. Membina graf
- KBBR 2. Mendapatkan jawapan mantap Penanda Kecerdasan
- Karangan Respons Terbuka melalui perbincangan dan soal wacana pelbagai pencapaian diri (GPD)
- Rumusan jawab. Kemahiran berfikir iv. Membuat pembetulan
- Pemahaman Membaca (menjana idea,
- Tatabahasa 3. Membuat graf pencapaian diri membuat BBM/i-THINK
- Novel dengan kemas Menulis kesimpulan) Kertas Soalan Peperiksaan
Kontekstual Power point (post mortem
4. Membuat pembetulan/menyalin jawapan & skema)
jawapan sebenar/jawapan Lembaran GPD
mantap dengan bimbingan
guru.

HPU : 8.0, 7.0 NILAI
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) Ketekunan
Kerjasama
8.4 Aras 3 7.1 Aras 1 (iv), Tanggungjawab
1.3 Aras 3 (i) Kerajinan

UNIT 7: GENERASI KITA
25 Patriotisme dan Generasi Muda

38

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

17 – 20 JUN KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: MORFOLOGI ILMU AKTVITI
1. Menganalisis bahan rangsangan Frasa Nama Sejarah i. Menyanyikan lagu Jalur
Isu: untuk mendapatkan tiga isi yang Frasa Kerja Kemasyarakatan
Patriotik / Kenegaraan / Semangat relevan dengan kehendak Agama/Moral Gemilang/
cinta akan tanah air / Perpaduan soalan. SINTAKSIS ii. Tayangan video Jalur
2. Menyatakan pendapat dengan Binaan ayat NILAI
Bahan KBBR – yakin dan sebutan yang jelas - subjek Gemilang
Gambar / lirik lagu / poster / dialog / tentang cara-cara untuk - predikat Patriotik iii. Membaca untuk
graf / carta dll. menunjukkan semangat cinta Keyakinan
akan negara. Kerjasama mendapatkan maklumat
3. Menulis KBBR sekurang- Kerajinan iv. Sumbang saran
kurangnya dalam 5 perenggan. v. Menulis KBBR
KBT
HPU : 1.0, 2.0, 12.3 Kemahiran berfikir BBM/i-THINK
HPK : 12.3 Aras 1 (iii) (menganalisis, i. Lagu/video Jalur
menjana idea)
2.1 Aras 1 (ii) Kontekstual Gemilang
1.3 Aras 1 (ii) Konstruktivisme ii. Bahan bacaan luas
Kecerdasan iii. Lembaran KBBR
pelbagai

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Peribahasa 1. Mencari dan menandakan 10 Permainan mengesan
peribahasa dalam kotak peribahasa dalam kotak
Soalan Latihan (Soalan 3e) permainan kata yang diberikan. kata
Berdasarkan petikan yang diberi, 2. Membaca petikan yang diberi Menganalisis petikan untuk
nyatakan satu peribahasa yang paling dengan sebutan dan intonasi menentukan peribahasa
tepat untuk menggambarkan situasi yang sesuai bagi menunjukkan yang sesuai.
yang digambarkan. pemahaman.
3. Menentukan satu peribahasa BBM/i-THINK
i. Setelah 20 tahun bekerja di luar yang paling tepat bagi setiap Lembaran Permainan Kotak
negara, akhirnya Suhaimi petikan yang diberikan. Kata Peribahasa
mengambil keputusan untuk pulang
ke Malaysia dan mencurahkan HPU : 2.0, 9.0 Lembaran soalan berformat
baktinya kepada negara sendiri. HPK : 9.1 Aras 1 (i) SPM
Keputusan Suhaimi untuk pulang ke
tanah air ini ibarat kata 2.3 Aras 1 (iii) dan (iv)
peribahasa…

ii. Sikap buruk Mak Limah yang lebih
mengutamakan orang luar

39

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

berbanding keluarganya sendiri
sehingga menyebabkan anak-
anaknya terbiar bertepatan sekali
dengan peribahasa..
iii. Datin Jeslina menasihati anak-
anaknya agar berjimat cermat
sedangkan dirinya sendiri sering
membeli pelbagai perhiasan diri
yang berlebih-lebihan sehingga
membazir. Peribahasa yang paling
sesuai untuk sikap Datin Jeslina
ialah..

NOVEL : JENDELA MENGHADAP JALAN Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
 Teknik Plot 1. Membezakan teknik plot dengan i. Permainan –

- Maksud binaan plot mengasingkan kad
- Perbezaan binaan plot dengan 2. Menyatakan sekurang-kurangnya ‘binaan plot’ dengan
kad ‘teknik plot’
teknik plot 3 jenis teknik plot ii. Penerangan &
- Jenis-jenis teknik plot 3. Menyatakan teknik plot yang perbincangan.
iii. Teknik bedah karya
 Latihan berformat SPM sesuai dengan contoh yang iv. Melengkapkan modul
diberi berdasarkan novel PAPA
4. Menjawab dua soalan berformat BBM/i-THINK
SPM berkaitan teknik plot. Kad-kad imbasan binaan
plot(5 keping) dan kad-kad
HPU : 10.0, 3.0 teknik plot (8 keping)
HPK : 10.6 Aras 3 (ii) PowerPoint / Nota
Lembaran Pengurusan Grafik
10.5 Aras 3 (ii)
3.3 Aras 1 (ii) AKTIVITI
i. Memilih bahan bacaan
NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Membaca senyap
1. Membaca sekurang-kurangnya iii. Menulis sinopsis
sebuah buku fiksyen dalam
masa yang ditetapkan. BBM:

40

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

2. Menulis sinopsis bahan bacaan Buku fiksyen di PSS
ke dalam buku NILAM dengan Buku NILAM
kemas.

HPU : 7.0
HPK : 7.1 Aras 1 (i)

41

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
KURIKULUM

26 UNIT 7 : GENERASI KITA Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
23 – 27 JUN Generasi Pelapis 1. Memberi pendapat tentang Binaan ayat Kemasyarakatan i. Tayangan video petikan
- ayat tanya Agama/Moral
KARANGAN peranan remaja sebagai generasi - ayat penyata Kesihatan wawancara
Remaja Merupakan Pelapis pelapis masa hadapan dengan Sastera ii. Main peranan –
Generasi Akan Datang. intonasi dan sebutan yang jelas. Peribahasa
2. Mengajukan soalan dengan NILAI wawancara
Format: intonansi yang sesuai. Kosa kata Keyakinan iii. Menganalisis teks untuk
Wawancara 3. Membaca untuk mendapatkan Kerjasama
sekurang-kurangnya 3 isi karangan Kerajinan mendapatkan idea/isi.
yang relevan dengan kehendak Patriotik iv. Penulisan wawancara
soalan.
4. Menulis lima soalan dan lima KBT BBM/i-THINK
jawapan wawancara yang Kemahiran berfikir i. Video petikan
lengkap dengan bahasa yang (menganalisis,
gramatis. menjana idea) wawancara
Kontekstual ii. Buku Teks
Konstruktivisme
Kecerdasan ms 165 -166
pelbagai ms 172 – 177

HPU : 2.0, 8.0, 12.0
HPK : 12.2 Aras 1 (ii)

2.1 Aras 2 (i),
8.5 Aras 2 (i)

NOVEL :JENDELA MENGHADAP Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
JALAN 1. Menyatakan contoh latar masa i. Penerangan & soal

Aspek Latar dan latar tempat yang terdapat jawab.
- Latar Masa dalam novel. ii. Perbincangan
- Latar Tempat 2. Melengkapkan contoh yang iii. Teknik bedah karya
- Latar Masyarakat sesuai dengan latar masyarakat iv. Melengkapkan modul
yang diberi.
Latihan pemahaman 3. Menyuaipadankan latar BBM/i-THINK
masyarakat dengan huraian Lembaran Pengurusan Grafik
yang diberikan. Teks Novel
4. Menjawab dua soalan berformat
SPM berkaitan latar masa, latar
tempat, dan latar masyarakat.

HPU : 10.0, 3.0 42
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

HPK : 10.6 Aras 3 (ii)
10.4 Aras 2 (iii)
3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Frasa Nama (B. Teks ms 162) 1. Membezakan frasa nama i. Permainan bahasa
Frasa Kerja (B. Teks ms 171) dengan frasa kerja dengan ii. Perbincangan & soal
betul.
Soalan Latihan (Soalan 3b) 2. Membaca dan menganalisis jawab
Kenal pasti subjek dan predikat petikan untuk membuat iii. Membaca petikan,
dalam setiap ayat berikut. pengkelasan antara frasa kerja
Kemudian tentukan frasa nama dengan frasa nama dalam mengeluarkan dan
dan frasa kerja di dalamnya bentuk peta minda dengan mengasingkan frasa
dengan tepat. tepat. nama dan frasa kerja (ke
3. Mengenal pasti subjek dan dalam bentuk peta
a. Nilai kasih sayang menjadi asas predikat dalam ayat dengan minda/jadual)
dalam kehidupan setiap insan. tepat. iv. Menentukan subjek dan
predikat ayat dalam ayat
b. Setiap sekolah di kawasan HPU : 1.0, 7.0 yang mengandungi frasa
pedalaman tidak pernah HPK : 1.4 Aras 2 (ii) nama & frasa kerja
dipinggirkan oleh kerajaan.
7.2 Aras 1 (ii) dan (iii) BBM/i-THINK
c. Pihak polis telah berjaya Buku Teks ms 162 (frasa
menangkap sekumpulan nama), ms 171(frasa kerja)
penjenayah yang Lembaran latihan
menggelarkan kumpulan
mereka sebagai ‘Geng Pisau’. AKTIVITI
Perbualan/soal jawab/
LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: sumbang saran
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan 1. Bersoal jawab secara
murid berdasarkan mana-mana bertatasusila. BBM
daripada 11 tema dalam buku 2. Menyatakan perasaan secara Bahan petikan/grafik
teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 terus terang dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
sesuai.

HPU : 1.0
HPK : 1.4 Aras 1 (vi), 1.6 Aras 1 (vii)

43

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

27 UNIT 8 : GAYA HIDUP SIHAT Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Amalan Hidup Sihat 1. Menganalisis soalan untuk Binaan Ayat Agama/Moral i. Bacaan senyap untuk
30 JUN – 4 Kesihatan
JULAI RUMUSAN menentukan arahan bagi isi Penanda Kemasyarakatan mendapatkan
tersurat dan isi tersirat dengan wacana Sastera ii. maklumat
Isu : Kesihatan / Gaya hidup sihat / tepat. Sains iii. Soal jawab
Pemakanan Seimbang dll 2. Membaca dan menggarisi enam MORFOLOGI iv. Merumus petikan
isi tersurat dengan tepat. Kata adjektif NILAI
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Frasa adjektif Kebersihan BBM/i-THINK
yang relevan. Keberanian i. Powerpoint/video –
4. Menulis rumusan lengkap dalam Kosa kata Kerjasama
empat perenggan yang kemas Kerajinan kempen gaya hidup sihat
tidak melebihi 120 patah Laras kesihatan
perkataan. KBT ii. Lembaran petikan soalan
5. Menggunakan sekurang- Kemahiran berfikir rumusan
kurangnya tiga penanda wacana (menganalisis,
dengan tepat. menjana idea) AKTIVITI
Kontekstual i. Teknik teater bercerita
HPU : 7.0, 8.0 Konstruktivisme ii. Permainan
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) Kecerdasan
pelbagai melengkapkan huruf
8.4 Aras 3 (i) , bagi membentuk nilai
7.1 Aras 1 (iv) dan pengajaran

NOVEL Pada akhir PdPc, murid dapat: BBM/i-THINK
Aspek Nilai dan Pengajaran 1. Menyenaraikan tiga nilai dan tiga Kad skrip teater
Muzik & Prop yang relevan
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin pengajaran yang terdapat Lembaran Pengurusan
dalam novel . Grafik
2. Menentukan pernyataan yang
sesuai dengan nilai dan
pengajaran yang terdapat
dalam novel.
3. Melengkapkan jawapan bagi
soalan pengajaran berformat
SPM dalam bentuk perenggan.

44

HPU : 10.0, 3.0
HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)
3.3 Aras 1 (ii)

TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Peribahasa 1. Menyatakan peribahasa i. Permainan peribahasa –
menyatakan peribahasa
Soalan Latihan (Soalan 3e) berdasarkan gambar yang & maksud dengan tepat
Baca petikan berikut dengan teliti dan diberikan dan menghuraikan berdasarkan gambar
berikan 3 peribahasa yang paling maksudnya dengan tepat. yang dipaparkan.
tepat. 2. Membaca petikan dengan (Aktiviti kumpulan – lelaki
intonasi dan sebutan yang jelas vs perempuan)
Guru sering menasihati pelajarnya agar bagi mendapatkan maksud.
3. Menentukan tiga peribahasa yang ii. Ulasan dan penerangan
sentiasa membaca demi paling tepat untuk petikan yang nilai dalam peribahasa
diberikan. yang dibincangkan.
kecemerlangan akademik dan
HPU : 8.0, 9.0 BBM/i-THINK
menambahkan ilmu pengetahuan HPK : 9.1 Aras 1 (ii) Kad imbasan gambar
‘kera’
seseorang. Melalui pembacaan juga 8.7 Aras 1 (vi) dan (vii) ‘batu’
‘hati’
seseorang itu akan menjadi lebih Lembaran tugasan /
Latihan
matang. Malangnya, ramai pelajar
AKTIVITI
yang tidak mengendahkan nasihat i. Memilih bahan bacaan
ii. Membaca senyap
guru menyebabkan mereka gagal iii. Menulis sinopsis

dalam pelajaran. Sikap pelajar yang BBB
Buku fiksyen
degil dan tidak mahu mendengar

nasihat ini perlu dikikis. Setiap pelajar

perlu sedar sebelum terlambat kerana

sekiranya mereka gagal pada masa

depan, mereka akan mengalami

penyesalan yang berpanjangan.

NILAM Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca sekurang-kurangnya

sebuah buku fiksyen dalam masa
yang ditetapkan.
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan
kemas.
HPU : 7.0
HPK : 7.1 Aras 1 (i)

45

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

28 UNIT 8 : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
7 - 11 JULAI Remaja dan Kesihatan & Obesiti dan Pencegahannya

KARANGAN Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Peranan Remaja dalam Menangani 1. Mencari 10 perkataan laras Binaan ayat Kemasyarakatan i. Permainan kotak kata
Masalah Kegemukan. Kesihatan
kesihatan dalam permainan MORFOLOGI Sastera mencari 10 perkataan
Format: Syarahan kotak kata yang diberikan. Frasa sendi Sains laras kesihatan daripada
2. Mencatat format karangan jenis nama petikan
syarahan dengan betul. NILAI
3. Memberikan lima peranan KOSA KATA ii. Menonton persembahan
remaja menangani obesiti. Laras kesihatan Keyakinan syarahan
4. Menulis karangan jenis syarahan Kerjasama
secara berpandu menggunakan Sebutan dan Kerajinan iii. Menggayakan syarahan
rangka yang disediakan. intonasi Patriotik dengan intonasi yang
betul (teks disediakan)

HPU : 2.0, 8.0, 12.0 Tanda baca KBT iv. Menulis pendahuluan, 3 isi
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) syarahan dan penutup
Kemahiran berfikir berdasarkan rangka yang
2.1 Aras 2 (i), (menganalisis, diberikan.
8.5 Aras 2(i) menjana idea)
Kontekstual BBM/i-THINK
Konstruktivisme i. Petikan teks syarahan -
Kecerdasan Buku Teks ms 197
pelbagai ii. Video syarahan
(Komputer/TV)
iii. Petikan teks syarahan –
Buku Teks ms 197

DRAMA Pada akhir PdPc, murid dapat: AKTIVITI
Berkhidmat Untuk Negara 1. Melengkapkan sinopsis drama. i. Teknik kerusi panas
2. Menyatakan tema dram.
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin
46

- sinopsis 3. MenghurAai dua persoalan dalam ii. Perbincangan
- tema drama. kumpulan
- persoalan
4. Menjawab tiga soalan iii. Melengkapkan sinopsis
pemahaman drama dengan ayat
yang gramatis. BBM/i-THINK
Lembaran Pengurusan Grafik
HPU : 10.0, 12.0 Teks Antologi Jaket kulit
HPK : 10.6 Aras 3 (i) Kijang dari istanbul

12.6 Aras 3 (iv) AKTIVITI
i. Penerangan/soal jawab
TATABAHASA Pada akhir PdPc, murid dapat: ii. Membina rajah binaan
Struktur Binaan Ayat 1. Membina rajah struktur asas
ayat
Soalan Latihan binaan sesuatu ayat dengan iii. Menganalisis dan
Latihan aktiviti 3 betul
2. Membezakan ‘perkataan’ ‘frasa’ mencerakin ayat secara
Buku Teks ms 209 ‘klausa’ dan ‘ayat’ dengan berpasangan
betul. iv. Latihan berformat SPM
3. Mencerakinkan ayat menjadi
klausa, frasa dan perkataan BBM/i-THINK
dengan tepat. Buku Teks ms 207 – 209
4. (Buku Teks ms 209) Lembaran latihan berformat
SPM
HPU : 8.0, 9.0
HPU : 9.1 Aras 1 (ii) AKTIVITI
Perbualan/soal jawab/
8.7 Aras 1 (vi) dan (vii) sumbang saran

LISAN Pada akhir PdPc, murid dapat: BBM
Untuk ULBS – Bahan lisan pilihan murid 1. Menyatakan 3 isi daripada bahan Bahan petikan/grafik
berdasarkan mana-mana daripada 11
tema Bahasa Melayu Tingkatan 4 rangsangan/petikan/grafik
2. Menyampaikan idea berkaitan

bahan berkaitan.

HPU : 2.0
HPK : 2.3 Aras 1 (i) Aras 3 (i)

47

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

29 UJIAN BULANAN 2
14 – 18 JULAI

30 UNIT 9 : KERJAYA Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
21 - 25 JULAI Minggu Kerjaya 1. Menganalisis soalan untuk Binaan ayat Kemasyarakatan i. Permainan menyusun
- perkataan Bimbingan
RUMUSAN menentukan arahan bagi isi - frasa kaunseling huruf menjadi nama
tersurat dan isi tersirat dengan - klausa Sastera pekerjaan (aktiviti
Isu : tepat. - ayat Agama/Moral kumpulan)
Kerjaya / Masa depan. 2. Membaca dan menggaris enam ii. Bacaan untuk
faktor yang mendorong pelajar MORFOLOGI NILAI mendapatkan maklumat
lelaki meminati jurusan Penanda Bercita-cita tinggi iii. Soal jawab
kemahiran. wacana Keyakinan iv. Merumus petikan
3. Menyenaraikan dua isi tersirat Kerjasama
mengikut arahan soalan dengan KOSA KATA Kerajinan BBM/i-THINK
tepat. Laras kerjaya i. Kad permainan susun
4. Menulis rumusan lengkap dalam KBT
empat perenggan yang kemas. Kemahiran berfikir huruf
(menganalisis, ii. Petikan rencana
HPU : 8.0, 7.0, 9.0 Sebutan dan menjana idea)
HPK : 8.2 Aras 1 (ii) intonasi Kontekstual AKTIVITI
Tanda baca Kecerdasan i. Teater pembaca
8.4 Aras 1 pelbagai ii. Perbincangan
7.1 Aras 1 (iv),
NOVEL 9.1 Aras 1 (i) berpasangan untuk
Sudut Pandangan menentukan jenis sudut
- Jenis-jenis sudut pandangan Pada akhir PdPc, murid dapat: pandangan .
- Sudut pandangan Novel JMJ 1. Menerangkan maksud sudut iii. Latihan menjawab
soalan berformat SPM
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin pandangan dengan tepat.
2. Menyatakan 3 jenis sudut

pandangan.
3. Menghuraikan sudut pandangan

yang terdapat dalam novel
PAPA dengan contoh yang
tepat.

48

TATABAHASA 4. Memberikan pendapat dengan BBM/i-THINK
Frasa Sendi Nama sebutan yang jelas dan intonasi Lembaran Pengurusan Grafik
- Maksud yang sesuai. Kad imbasan/ skrip teater
- Contoh
HPU : 10.0, 3.0 AKTIVITI
NILAM HPK : 10.6 Aras 3 (ii) i. Penerangan & soal
jawab
10.4 Aras 2 (iii) ii. Mengisi lembaran kerja
3.3 Aras 1 (ii) dengan kata sendi
iii. Menganalisis ayat dan
Pada akhir PdPc, murid dapat: membetulkan kesalahan
1. Menerangkan maksud frasa sendi frasa sendi secara
berpasangan.
dengan betul.
2. Memberikan sekurang-kurangnya BBM/i-THINK
Buku Teks ms194
tiga contoh frasa sendi dengan Nota pembentukan frasa
tepat. adjektif
3. Melengkapkan petikan dengan
kata sendi yang tepat. AKTIVITI
4. Menganalisis ayat dan i. Memilih bahan bacaan
membetulkan kesalahan frasa ii. Membaca senyap
sendi yang terdapat dalam iii. Menulis sinopsis
petikan.
BBM
HPU : 8.0, 9.0 Buku fiksyen
HPK : 9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Buku NILAM

8.7 Aras 1 (iv)

Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Membaca sekurang-kurangnya

sebuah buku fiksyen dalam masa
yan ditetapkan.
2. Menulis sinopsis bahan bacaan ke
dalam buku NILAM dengan kemas.

HPU : 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i)

49

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISISN AKTIVITI / BBM/ i-THINK
BAHASA KURIKULUM

31 UNIT 9 : KERJAYA
Cita-Cita dan Kerjaya
28 JULAI – 1
OGOS KBBR Pada akhir PdPc, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Cara-cara untuk mencapai cita-cita 1. Menganalisis bahan rangsangan Perihal Ayat Kemasyarakatan i. Tayangan video/gambar
yang diimpikan. - Ayat Dasar Bimbingan
Bahan KBBR – poster/gambar/dialog dll untuk mendapatkan tiga isi yang - Ayat kaunseling pelbagai jenis kerjaya
relevan dengan kehendak soalan. Sastera ii. Permainan Cari Kata
NOVEL 2. Menyatakan tiga cara yang Terbitan
berkesan untuk mencapai cita- - Ayat Aktif NILAI (Jenis-Jenis Pekerjaan)
cita. - Ayat Pasif Bercita-cita tinggi iii. Merangka isi secara
3. Menyenaraikan sekurang- - Ayat Berfikiran positif
kurangnya sepuluh kosa kata atau Keyakinan berkumpulan
istilah berkaitan kerjaya dan cita- Tunggal Kerjasama iv. Menulis KBBR
cita. - Ayat Kerajinan
4. Menulis KBBR sekurang-kurangnya BBM
5 perenggan. Majmuk KBT Gambar/tayangan video
Kemahiran berfikir pelbagai jenis kerjaya
HPU : 1.0, 8.0, 12.0 KOSA KATA (menganalisis, menarik
HPK : 12.3 Aras 1 (ii) Laras kerjaya menjana idea) Lembaran Permainan Cari
Kontekstual Kata
2.1 Aras 1 (ii), Konstruktivisme Lembaran Grafik KBBR
8.4 Aras 1 (ii) Kecerdasan
1.3 Aras 3 (i) pelbagai AKTIVITI
i. Permainan mencari gaya
Pada akhir PdPc, murid dapat:
bahasa dalam kotak
Gaya Bahasa 1. Menyenaraikan gaya bahasa kata
yang terdapat dalam permainan ii. Perbincangan-
teka silang kata. Persidangan meja bulat
iii. Pembentangan
2. Menyusun huruf untuk iv. Melengkapkan modul
membentuk jenis gaya bahasa
yang sesuai dengan contoh yang BBM/i-THINK
diberi. Lembaran Pengurusan Grafik
Teks Novel PAPA
3. Menjawab dua soalan novel
berformat SPM dengan tepat
dan ayat yang gramatis.

HPU : 10.0, 3.0
HPK : 10.6 Aras 3 (ii)

10.4 Aras 2 (iii)

50

Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ahmad Tajuddin


Click to View FlipBook Version